REGULERINGSPLAN FOR HALTDALEN MOTORSPORTSENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN FOR HALTDALEN MOTORSPORTSENTER"

Transkript

1 2014 REGULERINGSPLAN FOR HALTDALEN MOTORSPORTSENTER Planid: Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt kommunestyret sak 1/14 den sen Holtålen kommune

2 Reguleringsplan for Haltdalen motorsportsenter, Planbeskrivelse og bestemmelser Oppdrag: Oppdragsgiver: Reguleringsplan for Haltdalen motorsportsenter Holtålen kommune Versjon Vedtatt plan Dato utarbeidet Utarbeidet av Sissel Enodd, Øystein Engan, Steinar Elven, Olve Morken Kontrollert av Olve Morken, Steinar Trondsetås, Steinar Elven, Vidar Aune Revisjon Dato Revisjonen gjelder Kap Rådmannens forslag til sluttbehandling Iht vedtak i kommunestyret sak 1/14 den Politisk behandling Utvalg Sak Dato Formannskapet 146/ Høring og offentlig ettersyn Formannskapet 9/ Sluttbehandling Kommunestyret 1/ Sluttbehandling og vedtak av plan 1

3 Innhold 1 BAKGRUNN PLANPROSESSEN Prosjekt motorsportanlegg Planprogram Oppstart og innspill til planarbeidet Informasjonsmøte Politisk behandling, offentlig ettersyn Vedtak av plan BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Beliggenhet og avgrensning Landskap og bebyggelse Eiendomsforhold RAMMEBETINGELSER OG FORHOLDET TIL ANDRE PLANER Nasjonale føringer Kommuneplanen Reguleringsplan BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Plankart Arealoppgave Områder til bebyggelse og anlegg Samferdsel og teknisk infrastruktur Grønnstruktur Faresone høyspenningsanlegg VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET Idrett og friluftsliv Barn og unges interesser Lokalsamfunn Landskapsbilde Kulturminner og -miljø Landbruk Naturmangfold Vassdrag og forurensning Støy Universell utforming Risiko og sårbarhet BESTEMMELSER

4 1 BAKGRUNN Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for at det kan anlegges motorsportanlegg med tilhørende campingplass ved Løvåsen leir, 2 km vest for Haltdalen sentrum. Målsettingene er at anlegget skal bli nasjonalt senter for offroad motorsport og et regionalt anlegg for alle grener innen motorsport for kommunene Røros, Holtålen og Midtre Gauldal. Offroad har i dag iht Norsk Bilsportforbund sitt reglement 8 grener totalt, hvorav 7 er aktuelle i Haltdalen: Terrengtouring, Biltrial, Offroad Challenge, Monsterrace, Mudrace, Speedtrial og Hillclimb. Anlegget vil bli et helårs anlegg med gode muligheter for flest mulige grener. Norges Bilsportsforbund (NBF) ønsker å legge nasjonalanlegget for offroad til regulert område. Status som nasjonalt anlegg vil ha svært stor betydning for anlegget i sin helhet. Forbundet kan blant annet gi økonomisk bidrag til fast bemanning av anlegget. Et nasjonalanlegg kan med stor sannsynlighet og utløse ekstra midler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, spesielt til utbygging. For motorsport er det planlagt å tilrettelegge for motorcross, snøscootercross, bil- og rallycross, radiostyrte kjøretøy og et eget barneområde. I regionen er det mange utøvere innen flere grener av det en samlet kan betegne som motorsport. Det er imidlertid få tilfredsstillende anlegg som kan betjene en bruk både i trenings- og kanskje spesielt konkurransesammenheng. Anlegget kan bidra til å utvikle regionens motorsportsutøvere ferdighetsmessig og å styrke rekrutteringen til sporten. For Holtålen kommune er næringsaspektet ved et slikt anlegg viktig. Anlegget er planlagt ved Løvåsen leir, tidligere Haltdalen kurs- og øvingssenter. Leiren ble etablert av Forsvaret, men eies av private. Forsvaret har vesentlig mindre aktivitet i området enn tidligere, og for Holtålen kommune er det derfor viktig å finne ny virksomhet i et allerede utbygd område. De som driver med motorsport bruker svært mye av sin fritid og resurser til sin idrett, i regionen der en utøver aktiviteten. Aktiviteten et motorsportsanlegg kan gi, vil kunne styrke servicetilbudet i kommunen og regionen gjennom økt omsetning. Et motorsportsanlegg kan også styrke bosettingen i kommunen gjennom flere arbeidsplasser og eventuelt også tilflytting av folk med interesse for sporten. Løvåsen leir representerer også en eksisterende infrastruktur som kan brukes av motorsportsenteret, og letter etableringen av anlegget. Det vil også kunne sikre de arbeidsplassene som er i dag, samt at det er store muligheter for det kan bli flere arbeidsplasser. Holtålen kommune er forslagsstiller. Planforslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe som har bestått av avdelingsleder for kultur og næring i Holtålen kommune Olve Morken, Plan og miljøsjef i Holtålen kommune Steinar Elven, arealplanlegger i Holtålen kommune Øystein Engan, NMK Gaula Motorsport v/steinar Trondsetås og Løvåsen leir v/ Vidar Aune. Plankontoret ved Sissel Enodd har bistått i arbeidet. 3

5 2 PLANPROSESSEN 2.1 Prosjekt motorsportanlegg Prosjektet startet med at Ålen motorklubb ønsket en snøscootercrossbane ved Unsholtet i Ålen. Arbeid med reguleringsplan for området ble igangsatt i 2003, men ble av ulike årsaker ikke ferdigstilt. Det ble derfor satt i gang et prosjekt for å finne et alternativt område for motorsport. Flere alternativer, bl.a. Holden og Pustbakken er vurdert. Underveis i prosjektet så en nødvendigheten av å utvide bruksområdet for et fremtidig anlegg med flere grener innen motorsport. I januar 2010 ble det besluttet å satse på området ved Løvåsen leir (tidligere Haltdalen kurs og øvingssenter) som et regionalt motorsportsenter. Det ble initiert av Holtålen kommune. Det er også et klart og tydelig signal fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og idretten at en ikke ønsker et motorsportsanlegg av en viss størrelse i hver kommune, men at det må samarbeides for å få til interkommunale motorsportsanlegg. Fra januar 2010 til dags dato er det nedlagt er større arbeid for å forankre et fremtidig motorsportsenter ved Løvåsen leir. Bl.a. er det gjennomført et forprosjekt, avholdt flere møter med Statskog, Haltdalen fjellstyre, Allmenningsstyret, Forsvaret og Forsvarsbygg der en er kommet fram til arealet og blitt enige om leie av grunn til motorsport. Flere bil- og motorsportsklubber innen flere grener, fra Trondheim til Røros, samt Norges Bil- og Motorsportsforbund har også deltatt i planleggingen. Holtålen kommune har ettersom foreslått areal berører flere idretter lagt stor vekt på å ha med idretten med på forprosjektstadiet og Holtålen idrettsråd har hatt med en representant i arbeidsgruppa hele vegen. 2.2 Planprogram Reguleringsplanen utarbeides etter de prosessuelle krav som fremgår av plan- og bygningsloven. Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, som ledd i oppstartsvarsling utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet avklarer rammer og premisser for planarbeidet, gjør rede for hvilke utredninger som foreslås å inngå i planforslaget, hvilke metoder som vil bli benyttet, beskriver opplegg for medvirkning og informasjon. ble vedtatt av Kommunestyret den Planprogrammet sier at det skal gjennomføres konsekvensutredning for støy og naturmiljø. Planbeskrivelsen skal belyse tiltakets virkning i forhold til friluftsliv, lokalsamfunn, arbeidsplasser, barn og unges interesser, universell utforming, trafikk, eksisterende idrettsanlegg, drikkevannsforsyning, skog og verneinteresser. Det skal også utarbeides en ROS-analyse med vekt på trafikksikkerhet, rasfare og flom. 4

6 2.3 Oppstart og innspill til planarbeidet Oppstart av planarbeid varslet samtidig med offentlig ettersyn av planprogram. Det ble satt 6 uker frist for å komme med innspill. Tabellen under viser sammendrag og vurdering av innspillene: Avsender og sammendrag Vurdering NVE, : For å unngå oppstuving som følge av is, vegetasjon, løsmasser og lignende med dertil økende flomfare, anbefales det at kryssing av vassdrag skjer i form av bruer i stedet for kulverter. Det anbefales å innregulere et vassdragsbelte på hver side av vannstrengen på minimum 20 meter for å unngå at kantskogbeltet ødelegges. Større bekkelukkinger er NVE kritisk til og vil kunne bli gjenstand for konsesjonsbehandling. Fare for flom og skred er vurdert i ROS-analyse. Det er ikke avdekket spesiell farer i området. Det er viktig å avklare forholdet til snøskredfare. Uttak av vann til snøproduksjon skal konsesjonspliktvurderes. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, : Området grenser mot verneområdene i Forollhogna, og det må vurderes om planene kan få negative konsekvenser for verneinteressene. Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven. Innenfor området står det noe skog. I konsekvensutredningen bør arealets hogstklasse og bonitetsfordeling beskrives. Vedrørende støy skal rundskriv T-1442/2012 legges til grunn. Det gjøres oppmerksom på at etablering av motorsportanlegg som foreslått vil legge føringer for fremtidig arealbruk i tilgrensende områder. Øvingsfeltet er tatt i bruk som område for obligatorisk opplæring på beltemotorsykkel, og det forutsettes at denne opplæringen kan fortsette på området. Konsekvenser for naturmangfold er beskrevet og vurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven. Støy fra anlegget er beregnet og beskrevet iht T Det er gitt bestemmelser til planen mht støy. Opplæring på beltemotorsykkel vil kunne fortsette innenfor området til motorsportanlegg. Konsekvenser for skog er beskrevet. Ingen merknader ut fra hensynet til barn og unge, sosial og helse, universell utforming samfunnssikkerhet. Mattilsynet : Ingen direkte merknader da tiltaket ikke berører kjente nedbørsfelt/tilsigsområder eller drikkevannskilder. Det er viktig å kartlegge om det finnes private vannforsyningssystemer til hus, fritidsboliger eller gårdsbruk i aktuelle område. Mattilsynet påpeker plikten til å beskytte mot tilbakestrømming fra abonnenter. Videre er det viktig å kartlegge hvordan nye tilkoblinger til transportsystemet vil påvirke situasjonen på ledningsnettet. Dette kan gjøres ved å involvere vannverkseier i prosessen. All aktivitet i tilknytning til etablering og drift av motorsport-senteret må skje på en slik måte at det ikke påvirker drikkevannsforsyningen i området negativt. Det finnes ingen kjente vannforsyningssystemer til hus, fritidsboliger eller gårdsbruk i planområdet, eller som blir berørt av tiltak i området. Småbruk og bebyggelse i området har kommunalt vannforsyning. Høydebassenget i området er et lukka system og vil ikke bli berørt av de planlagte tiltakene. 5

7 Haltdalen utviklingslag, : I utgangspunktet positiv til planene men det burde vært avholdt et åpent møte på tidlig stadium med orientering om hva planene innebærer og mulighetene for innspill. Informasjonsmøte ble avholdt Haltdalen fjellstyre, : Ingen spesielle merknader til oppstartsvarsling og planprogram. Holtålen turforening, : Kjører opp løyper i området som er avsatt til motorsport. Dette er det området som blir mest benyttet til skiturer/rekreasjon av befolkningen i Haltdalen. Er redde for at en etablering av motorsport vil gjøre det vanskelig å vedlikeholde et godt oppkjørt løypenett i det mest attraktive utfartsterrenget i Haltdalen. Haltdalen IL, : Atkomst og bruk av skiløypa vil bli umuliggjort. For trimmerne vil det begrense adgangen til marka og samtidig gjøre støyforurensinga ganske uholdbar. Idrettslaget er bekymret for den støyforurensing som vil berøre idrettsanlegget, stadion og lysløypa og ikke minst store deler av øvre Haltdalen. Mener at de kommer for sent inn i prosessen, og at informasjonen så langt har vært for dårlig. OK Fjell, : Stiller seg negativ til foreslåtte lokalisering. Motorsportssenteret blir liggende midt i kjerneområdet for deres orienteringskart. Planene vil medføre at det må utarbeides nye O-kart for området, noe som vil medføre merutgifter. Planene vil forringe mulighetene for å ta på seg større arrangement. Området er benyttet til nybegynneropplæring, turorientering for lokalbefolkningen, store arrangement og konkurranser. Gerda van Vlimmeren mottatt Motorsportsenter bør ikke etableres midt i bygda. Vil medføre støyplager som vil gå utover livskvalitet og livsglede. Skiløypa til Renåbekken vil måtte legges om som følge av at etablering av motorsportanlegg. Det er gitt rekkefølgebestemmelse til planen om at skiløype må legges om før det kan starte anleggsarbeider som berører skiløypetraseen. Støy fra anlegget er utredet og avbøtende tiltak er beskrevet i samsvar med gjeldende regelverk. Reguleringsplanprosessen har fulgt kravene i plan- og bygningsloven. O-kartet til OK Fjell blir helt klart berørt. Ordet kjerneområde er å ta for sterkt i når det gjelder et så stort O-kart totalt sett. Et motorsportssenter vil ikke forringe mulighetene for å ta på seg større arrangement. Støy er utredet og avbøtende tiltak er beskrevet i samsvar med gjeldende regelverk. Samtidig er oppfatningen av støy subjektiv, og er uavhengig av grenseverdier. 6

8 Magne Idar Evenås, Oddleif Heksem, Harald Moen, Per Kulbotten, Morten Engan, Håvard Moen og Anders Grøtt, : Er negative til en etablering av motorsportsenter med bakgrunn i dets konsekvenser i forbindelse med støy, friluftsliv, idrett, dyreliv, miljøutslipp og bruk av skattepenger. De er skeptiske til om motorsportmiljøet er til å stole på og til størrelsen på og bruksfrekvensen av anlegget. De fremholder også mangelen på demokratiske prosesser. Prosessen er drevet fram av Ålen motorklubb og administrativt personell i Holtålen kommune uten at haltdalingene har fått gitt sitt syn til kjenne. Politikerne i Holtålen har heller ikke vært involvert i prosessen. Støynivå og sammenhengende støy over et lengre tidsrom vil drastisk forringe livskvaliteten for folk i bygda. De forskjellige aktivitetsbanene er lagt slik i terrenget at de gir maksimal støyforurensing for lokalbefolkningen. Støymålinger i forbindelse med planarbeidet er helt uinteressante da det er først når senteret står ferdig og brukes i full målestokk at slike målinger kan gi et korrekt bilde av støyforurensingen. Friluftslivet vil merke ulempene ved etableringen svært godt. Løypenettet i området vil ikke kunne opprettholdes og mellom 100 og 200 brukere vil miste sitt turtilbud. HV-løypa er Haltdalen il sin eneste totale konkurranseløypetilbud, med løyper fra 1 km til 10 km. Ca. 60% av disse løypene blir ødelagt av motorsportsenteret. Båndleggingen gir store begrensninger i bruken av området til orientering, samt at oppdateringer av kartet i forhold til nye anlegg vil kreve ekstra ressurser. I søndre og østre del av Slåttmyra / Skjeftmyra er det en større orreleik. Ved en realisering av de foreliggende planene vil denne orreleiken forsvinne. Ellers er skogområdet fra tidligere ammunisjonshus øst for Gunnamyra, ned gjennom Bekkøyan og lia mot lysløypa vinterhold for elg. Området er ikke nøye undersøkt med hensyn til hvilke arter av plante- og dyrelivet som kan bli skadelidende. Reguleringsplanprosessen har fulgt kravene i plan- og bygningsloven. Støy er utredet og avbøtende tiltak er beskrevet i samsvar med gjeldende regelverk. Samtidig er støy subjektive oppfatninger som er uavhengig av grenseverdier. Skiløypa til Renåbekken vil måtte legges om som følge av etablering av motorsportanlegg. Det er gitt rekkefølgebestemmelse til planen om at skiløypa må legges om før det kan starte anleggsarbeider som berører skiløypetraseen. Kommunen vurderer at det ikke er behov for å erstatte HV-løypa da idrettslaget har skianlegg med gode løyper ved stadion. Det satses også mye på Aunegrendarundt-traseen. Naturmangfoldet er kartlagt og konsekvenser er beskrevet og vurdert. De positive virkningene for samfunnet ved å etablere et nasjonalt senter for offroad motorsport er vurdert som større enn de negative virkningene for orrfugl i området. Miljøutslipp fra alle motorkjøretøyene vil gi en svært stor lokal forurensning. Styringsgruppa for motorsportsenteret oppgir et forbruk av ca liter drivstoff. Det tilsvarer det årlige utslippet fra ca 100 personbiler. Dette harmonerer dårlig med kommunens energi- og klimaplan som har som hovedmål å redusere klimagassutslippene med 20% fram mot

9 2.4 Informasjonsmøte Det ble avholdt et åpent informasjonsmøte ved Løvåsen leir den På dette møtet ble støyrapporten, utarbeidet av Sweco, fremlagt. Det ble også informert om skissert bruk av arealet for et fremtidig motorsportsenter, samt videre prosess i arbeidet med reguleringsplan. 2.5 Politisk behandling, offentlig ettersyn Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning av de utredningstema som fremgår av planprogrammet ble behandlet av formannskapet sak 146/13 den , som vedtok at "Forslag til reguleringsplan for Haltdalen motorsportsenter sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht plan- og bygningsloven 12-10". Høring og offentlig ettersyn ble annonsert i Arbeidets rett og på kommunen sin nettside den Berørte parter og sektormyndigheter ble tilskrevet den Hørings- og ettersynsperioden er 6 uker og høringsfrist ble satt til den Det kom uttalelser fra 3 av sektormyndighetene og 19 uttalelser fra private interesser. Etter offentlig ettersyn vurderes det om planen skal bearbeides etter innkomne merknader og evt. innsigelser. Deretter fremmes planen for sluttbehandling i formannskapet og vedtak i kommunestyret. Etter offentlig ettersyn vurderes det om planen skal bearbeides etter innkomne merknader og evt. innsigelser. Deretter fremmes planen for sluttbehandling i formannskapet og vedtak i kommunestyret. Rådmannen foreslår at reguleringsplanen vedtas med følgende endringer: Endringer i bestemmelsene (endret/ny tekst i kursiv): 2 Forurensning (ny) I depotområder, serviceområder og andre områder hvor det gjøres arbeid på eller vasking av maskiner skal det sikres bunndekke som hindrer forurensning til grunnen. Oppsamling, håndtering og oppbevaring av spesialavfall skal sikres forsvarlig. Spesialavfall, olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende (i en container el) på en trygg måte som hindrer avrenning og forurensing til grunnen. 5 Motorsportanlegg M1, siste ledd endres til: Mandag til fredag kan baneanleggene brukes til trening og stevner i tidsrommet Lørdager kan baneanleggene brukes til trening i tidsrommet og stevner/større treningssamlinger i tidsrommet Søndager/helligdager kan baneanleggene brukes til trening i tidsrommet og stevner/større treningssamlinger i tidsrommet Ved terminfestede arrangementer gis det mulighet for å gå utover tidsrammen for å få avviklet konkurransen med finaler. Aktivitet i baneanleggene tillates ikke følgende dager: 1. nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 1. påskedag, 2. påskedag, 1. pinsedag, 1. juledag, 2. juledag samt Jul- og nyttårsaften etter kl Motorsport M3, offroad, andre ledd endres til: Baneanleggene kan brukes til trening og stevner mandag-fredag dager i tidsrommet og lørdager/søndager/helligdager i tidsrommet

10 Ved terminfestede arrangementer gis det mulighet for å gå utover tidsrammen for å få avviklet konkurransen med finaler. Aktivitet i anleggene tillates ikke følgende dager: 1. nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 1. påskedag, 2. påskedag, 1. pinsedag, 1. juledag, 2. juledag samt Jul- og nyttårsaften etter kl Faresone høypenningsanlegg (ny) Innen område for faresone høyspenningsanlegg H_370_1, for 22 kv luftledning, skal det være minst seks meter fra ytterfase ledning til nærmeste bygningsdel. Ved kryssing av linjen skal det være minimum 7 meter til faselinje og 6 meter til jordlinje over ferdig planert terreng. Innen område for faresone høyspenningsanlegg H_370_2, for høyspentkabel, skal det ikke tillates oppført bygninger eller installasjoner som kan være til hinder for vedlikeholdsarbeid på høyspentkabelen. Endringer i plankartet: Traseer for høyspent luftlinjer til faresone høyspenningsanlegg med 12 m bredde og trase for høyspent jordkabel vises faresone høyspenningsanlegg med 6 m bredde. 2.6 Vedtak av plan Kommunestyret vedtok planen i sak 1/14 den Endringer i plankartet: Traseer for høyspent luftlinjer til faresone høyspenningsanlegg med 12 m bredde og trase for høyspent jordkabel vises faresone høyspenningsanlegg med 6 m bredde. Endringer i bestemmelsene (endret/ny tekst i kursiv): 2 Forurensning (ny) 4 I depotområder, serviceområder og andre områder hvor det gjøres arbeid på eller vasking av maskiner skal det sikres bunndekke som hindrer forurensning til grunnen. Oppsamling, håndtering og oppbevaring av spesialavfall skal sikres forsvarlig. Spesialavfall, olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende (i en container el) på en trygg måte som hindrer avrenning og forurensing til grunnen. 5 Motorsportanlegg M1, siste ledd endres til: Mandag til fredag kan baneanleggene brukes til trening og stevner i tidsrommet Lørdager kan baneanleggene brukes til trening i tidsrommet og stevner/større treningssamlinger i tidsrommet Søndager/helligdager kan baneanleggene brukes til trening i tidsrommet og stevner/større treningssamlinger i tidsrommet Ved terminfestede arrangementer gis det mulighet for å gå utover tidsrammen for å få avviklet konkurransen med finaler. Aktivitet i baneanleggene tillates ikke følgende dager: 1. nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 1. påskedag, 2. påskedag, 17. mai, 1. pinsedag, 1. juledag, 2. juledag samt Jul- og nyttårsaften etler kl. 13, samt ei helg pr. kalendermåned. 9

11 Det tillates 4 stevner årlig i hver gren. 7 Motorsport M3, offroad, andre ledd endres til: Baneanleggene kan brukes til trening og stevner mandag-fredag dager i tidsrommet og lørdager/søndager/helligdager i tidsrommet Ved terminfestede arrangementer gis det mulighet for å gå utover tidsrammen for å få avviklet konkurransen med finaler. Aktivitet i anleggene tillates ikke følgende dager: 1. nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 1. påskedag, 2. påskedag, 17. mai, 1. pinsedag, 1. juledag, 2. juledag samt jul- og nyttårsaften etter kl Faresone høypenningsanlegg (ny) Innen område for faresone høyspenningsanlegg H_370_1, for 22 kv luftledning, skal det være minst seks meter fra ytterfase ledning til nærmeste bygningsdel. Ved kryssing av linjen skal det være minimum 7 meter til faselinje og 6 meter til jordlinje over ferdig planert terreng. Innen område for faresone høyspenningsanlegg H_370_2, for høyspentkabel, skal det ikke tillates oppført bygninger eller installasjoner som kan være til hinder for vedlikeholdsarbeid på høyspentkabelen. 10

12 3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1 Beliggenhet og avgrensning Planområdet ligger ved Løvåsen leir, ca 2 km sør-vest for Haltdalen sentrum. Haltdalen ligger ca. 55 km fra Støren og ca. 50 km fra Røros. Planområdet 1207 dekar og er avgrenset i sør av veg til forsvarets skyteanlegg, og planområdet grenser inntil forsvarets skyteanlegg. I nord er området avgrenset av private eiendommer GID 226/1 og 226/2, samt naturlig avgrensing pga topografiske forhold. Planområdets avgrensing 11

13 3.2 Landskap og bebyggelse Området ligger ca 420 moh og består av granskog, furuskog, barblandingsskog og myr. Landskapet i planområdet preges av myrer og morenerygger. Området har fra starten av 80-tallet vært preget av forsvarets aktiviteter i forbindelse med Haltdalen skyte- og øvingsfelt. Feltet er på ca dekar med en buffersone på ca dekar og inneholder til sammen 21 skytebaner og en nærstridløype. De delene av området som berøres av planene er tradisjonelt brukt som bivuakkområde og tørrtreningsfelt. Planområde Innenfor området ligger også et kommunalt høydebasseng. Gauldal energi har 22 kv høyspentledning, høyspent og lavspent jordkabel som vist på kartutsnittet til høyre. 12

14 3.3 Eiendomsforhold Området ligger i sin helhet på eiendommen Haltdalen Søndre Statsallmenning, GID 304/1 med Statskog som grunneier. Haltdalen fjellstyre er rettighetshaver. Allmenningsstyret i Haltdalen Søndre Statsallmenning er også en part i dette. Forsvarsbygg leier arealet av Statskog/Fjellstyret, mens HV 12 forvalter området til daglig. Naboer til planområdet er Løvåsen leir og tre private eiendommer. Løvåsen leir, GID 304/1/37, fester tomt av Statskog. De to private eiendommene som området grenser til i nord er Løvåsen GID 226/2 med Stian Leinsvang som hjemmelshaver og Løvåsen GID 226/1 med Kjell Arne Garmager som hjemmelshaver. I vest grenser området til eiendommen Evenstad GID 227/2 med Marit og Per Ole Evenås som hjemmelshaver. Deler av bebsyggelsen i Løvåsen leir GID 304/1/37. Bebyggelse på Løvåsen GID 226/2. 13

15 Våningshus på Løvåsen GID 226/1 ses omtrent midt på bildet. 4 RAMMEBETINGELSER OG FORHOLDET TIL ANDRE PLANER 4.1 Nasjonale føringer Kommunal arealplanlegging skal skje innenfor rammene av nasjonal politikk. For å sikre nasjonale og viktige regionale interesser har statlige fagmyndigheter og fylkeskommunen rett til å femme innsigelse mot kommunale planer. Nasjonal politikk framhever bl.a. følgende politikkområder - Samfunnssikkerhet herunder trafikksikkerhet og sikkerhet mot skred, ras, flom, ekstremvær. - Minimalisering av transportbehov, eksempelvis daglige arbeidsreiser o.l. - Arealbruk som fremmer folkehelse, bl.a. at det legges til rette for rekreasjonsområder og muligheter for friluftsliv i nærheten av der folk bor samt at innbyggerne har mulighet til å gå/sykle til jobb/skole. - Tilgjengelighet for alle, dvs. ulike befolkningsgruppers muligheter til å benytte rekreasjonsområder/lekeområder, nye boligområder, tjenestetilbud, kollektivtrafikk osv. - Bevaring av kulturminner/kulturmiljøer, biologisk mangfold, viktige landbruksområder/kulturlandskap, reindriftsområder og friluftsområder. 4.2 Kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel sier at oppmerksomheten bl.a. skal rettes mot - Arbeidsplasser; støtte opp under og bygge videre på de bedriftene vi allerede har og å gjøre forutsetningene attraktive for nyetableringer. - Fritidsmuligheter; opprettholde og videreutvikle allsidige idretts- og fritidstilbud. 14

16 Området er avsatt til LNF-område og område for forsvaret i kommuneplanens arealdel I bestemmelsenes pkt 4 heter det at utvidet/endret bruk av Haltdalen kurssenter (nå Løvåsen leir) med tilhørende anlegg kan tillates. 4.3 Reguleringsplan Planområdet er omfattet av reguleringsplan for Haltdalen kurs og øvingssenter stadfestet av fylkesmannen i Sør-Trøndelag Der er området regulert til militært skytefelt og bufferområde, tørrtreningsfelt. 15

17 5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Reguleringsplanen består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Plankartet og bestemmelsene er juridisk bindende. Planbeskrivelsen viser hvilke intensjoner og vurderinger som ligger til grunn og beskriver konsekvenser for miljø og samfunn. 5.1 Plankart 5.2 Arealoppgave Planområdet er på ca dekar. Det er avsatt areal til følgende formål: SOSI BEBYGGELSE OG ANLEGG EIEFORM AREAL 1173 Campingplass 3: Annen eierform 25,3 dekar 1420 Skiløypetrasé 1: Offentlig formål 10 dekar 1460 Motorsportanlegg 3: Annen eierform 877,5 dekar 1540 Vann- og avløpsanlegg 0,3 dekar SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 2010 Veg 3: Annen eierform 6,5 dekar 2082 Parkeringsplasser 3: Annen eierform 7,2 dekar GRØNNSTRUKTUR 3001 Grønnstruktur 1: Offentlig formål 293,4 dekar SUM dekar 16

18 5.3 Områder til bebyggelse og anlegg Campingplass Det er behov for campingplass ved anlegget da en stor del av utøvere og publikum ved større arrangementer etterspør slike tilbud for overnatting. Det er derfor regulert areal til campingplass ved Løvåsen leir med tanke på oppstilling av campingvogner, bobiler mv. Det er planlagt å benytte sanitæranlegg ved Løvåsen leir Skiløypetrase Ny trase for omlegging av skiløypa til Renåbekken er vist langs vegen vest i planområdet. Det er gitt bestemmelse om at løypa skal legges om og opparbeides før det kan startes anleggsarbeid på motorsportbaner som berører skiløypa Motorsportanlegg Områdene for motorsport er delt inn i tre ulike områder for ulike aktiviteter og funksjoner. M1 Motorsportsanlegg Området M1 Motorsportanlegg er 270,5 dekar og kan tilrettelegges for motorsportsgrener som gir dimensjonerende støyverdier. Det er aktuelt med anlegg for motorcross, snøskutercross, bil- og rallycross, gocart samt et eget barneområde. Det kan også tillates tilrettelegging for offroad-grener innenfor området og startområde for Off-road vil ligge i dette området. Anleggene kan omfatte baner, støyskjermingstiltak, servicebygg, depotområder, internveger, kontrolltårn mv. Det er gitt bestemmelser som krever at det skal foreligge støyberegninger for planlagte tiltak samt plan for eventuelle støyskjermingstiltak ved søknad om godkjenning for anleggs- eller bygningstekniske tiltak. Støyskjermingstiltak for den enkelte motorsportsbane, som krever det, skal være på plass før banen tas i bruk. Støyvoller skal tilsås. Baneanleggene kan brukes til trening og stevner mandag til fredag i tidsrommet Lørdager kan baneanleggene brukes til trening i tidsrommet og stevner/større treningssamlinger i tidsrommet Søndager/helligdager kan baneanleggene brukes til trening i tidsrommet og stevner/større treningssamlinger i tidsrommet Ved terminfestede arrangementer gis det mulighet for å gå utover tidsrammen for å få avviklet konkurransen med finaler. Aktivitet i baneanleggene tillates ikke følgende dager: 1. nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 1. påskedag, 2. påskedag, 1. pinsedag, 1. juledag, 2. juledag samt Jul- og nyttårsaften etter kl. 13. Det kan anlegges kjørebaner, depotområder, veger og plasser og bygninger mv som tilhører Motorsportformålet. Ved søknad om godkjenning for anleggs- eller bygningstekniske tiltak innenfor de enkelte områdene, skal det foreligge støyberegninger for planlagte tiltak samt plan for eventuelle støyskjermingstiltak. Støyskjermingstiltak for den enkelte motorsportsbane som krever det, skal være på plass før banen tas i bruk. Støyvoller skal tilsås. Det er også gitt bestemmelse om at trase for skiløype til Renåbekken som blir berørt av anlegg for motorsportbaner i området M1, skal legges om og opparbeides før det kan startes anleggsarbeid på 17

19 motorsportbaner og at det skal foreligge et nytt eller et oppdatert o-kart før anlegg for bil- eller rallycross kan tas i bruk. Motocross kjøres med motorsykkel på egne baner med enten jord, sand eller lignende som underlag. Løp kjøres vanligvis over to heat, eller to omganger. De første 100 meterne er en rett slette, før de kommer inn i en krapp sving. Resten av banen er sammensatt av hopp, svinger og vaskebrett for å holde farten nede. ATV cross kjøres også i motorcrossområdet på baner laget av jord, sand, grus eller annet lignende underlag. Banene inneholder utfordringer som krappe svinger, høyhastighetssvinger, doserte - og feildoserte svinger, hopp i forskjellig størrelse og utforming og spesielle kuler/dumper kalt whoops. En typisk konkurranse kjøres over 2 heat på minutter + 2 runder. Snøscootercross kjøres på baner som legges i terreng der en bevarer terrengets profiler. Banen skal være mellom 800 og 1500 meter lang og 10 meter bred. Startsiden skal ha plass til 20 maskiner, det vil si at den må være 30 meter bred og ha en lengde på rundt meter, der startsiden ender opp i en 90 graders sving. En typisk konkurranse kjøres over 2 eller 3 heat på 10 minutter + 2 runder. Bilcross er en motorsport for biler som kjøres enten på rene grusbaner eller på baner med blandet dekke. Bilcross er den rimeligste formen for bilsport, og for å motvirke at førerne legger altfor mye penger i bilen, finnes det en ordning med tvunget salg til fast pris. Rallycross er en hastighetskonkurranse som kjøres på tid på en lukket bane fra 950 til 1400 meter. Det kjøres tre innledende omganger med maksimum seks startende biler i hvert heat der bilene starter side om side. Banen må bestå av minimum 35 % og maks 60 % asfalt, betong eller lignende. Resten skal bestå av gress, grus eller jord. Minimum bredde er 10 meter og maksimum 16 meter. Barneområdet er et relativt flatt areal hvor barn fra 5 år og oppover kan kjøre snøskuter, ATV og motorsykkel. M2 Motorsportanlegg RC RC-området er ca3,5 daa og er et areal som kan tilrettelegges for radiostyrte kjøretøy. M3 Motorsportanlegg, Offroad Offroad området er 603,5 daa og kan tilrettelegges med anlegg for grener iht reglement fra Norges Bilsportforbund. Iht til dagens regelverk er følgende grener aktuelle: Terrengtouring, Biltrial, Offroad Challenge, Monsterrace, Mudrace, Speedtrial og Hillclimb. Offroad motorsport vil ifg støyutredningen ikke gi dimensjonerende støy. Anleggene kan brukes til trening og stevner mandag-fredag dager i tidsrommet og lørdager/søndager/helligdager i tidsrommet Ved terminfestede arrangementer gis det mulighet for å gå utover tidsrammen for å få avviklet konkurransen med finaler. Aktivitet i anleggene tillates ikke følgende dager: 1. nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 1. påskedag, 2. påskedag, 1. pinsedag, 1. juledag, 2. juledag samt Jul- og nyttårsaften etter kl

20 Terrengtouring er kjøring i oppkjørte traseer, hovedsakelig med EU-registrerte biler. Terrengtouring kan gjennomføres i form av enkle ferdighetsprøver som; presisjonskjøring gjennom trange porter tilpasset bilens bredde, kjøring med ett hjulsett på en stokk eller lignende, rygging gjennom en enkel hinderbane eller saktekjøring opp en glatt, ulendt bakke. Terrengtouring kan også kjøres med motorsykler. Biltrial er en bilsport der en kjører i terrenget i oppmerkede seksjoner med porter som skal passeres. Gjør en feil, får en straffeprikker og den med færrest prikker vinner. Monsterrace er dragracing på en kupert og sølet hinderbane med firehjulsdrevne terrengbiler utstyrt med store hjul. Klasser etter vekt og hjulstørrelse. 400 m lang og 15 m bred med 4-5 kuler Vann- og avløpsanlegg Område ved eksisterende høydebasseng er regulert til vann- og avløpsanlegg. 5.4 Samferdsel og teknisk infrastruktur Det er regulert inn en intern atkomstveg, V1, på ca 420 m som skal betjene atkomst til de forskjellige funksjonene innenfor planområdet. V1 skal benyttes som atkomst til motorsportområdene. I tillegg blir eksisterende atkomstveg opp til høydebassenget, V2, opprettholdt. Det er regulert inn en parkeringsplass på ca 7,2 dekar, som vil kunne gi plass til omtrent 250 biler. Parkeringsplassen kan bygges ut i etapper etter hvert som behovet endres. Parkeringsplassen tjener også som atkomst til RC-området. I tillegg til denne er det regulert areal til kantparkering langs V Grønnstruktur Det er avsatt områder med formål grønnstruktur for å skjerme området og som en buffersone mot Forsvaret sine arealer. Ny trase for skiløype er vist gjennom området. 5.6 Faresone høyspenningsanlegg Faresone høyspenningsanlegg H_370_1 er vist med 12 meter bredde, 6 meter ut til hver side fra 22 kv høyspentledninger. Faresonen berører blant annet området M3 Motorsportanlegg, offroad. Det er gitt bestemmelse om at det skal det være minst 6 meter fra ytterfase ledning til nærmeste bygningsdel. Ved kryssing av linjen skal det være minimum 7 meter til faselinje og 6 meter til jordlinje over ferdig planert terreng. Faresone høyspenningsanlegg H_370_2 er vist med 6 meter bredde, 3 meter ut til hver side fra høyspentkabelen. Faresonen ligger hovedsakelig på vestsiden i campingområdet. 19

21 6 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 6.1 Idrett og friluftsliv Nærfriluftsområde I friluftsloven vektlegges følgende aspekter ved friluftslivet: Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel, opphold mv i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. Nærmeste tettstedsbebyggelse er Haltdalen sentrum. I Haltdalen bor det ca 700 mennesker. Befolkningsgrunnlaget for området som nærfriluftsområde/markaområde er anslagsvis 200. Dette antallet fordeler seg på både fastboende og fritidsboende. Tilgjengeligheten til området oppfattes som god men baserer seg på at folk fortrinnsvis må ta seg hit med bil. Det er anlagt en stor parkeringsplass ved Løvåsen leir som fungerer som utgangspunkt for turene inn i området. Området er en del brukt til bærplukking. Om sommeren er det en trimpost ved Hardmoen sør for planområdet. De fleste som skal på denne trimposten går utenfor planområdet. Området har, som vist i kartutsnittet under, vært benyttet til forsvarsaktiviteter siden Dette har satt en begrensning for bruken av området. I de periodene forsvaret utøver sin virksomhet er tilgjengeligheten til området meget begrenset. Dette gjør at ferdselen må kanaliseres via skiløypa. Pr i dag har Forsvaret råderett i hele øvingsområdet om de finner dette nødvendig, men det eneste som i praksis blir stengt er alminnelig ferdsel på skytebanene når disse er i bruk. Forsvaret kan iht avtale bruke skytebanene hele døgnet, 365 dager i året. Forsvaret har heller ingen støybegrensinger i regulert felt. Planområde 20

22 6.1.2 Turløyper I Holtålen kommune er det et godt utbygd skiløypenett på vinteren med 4 lysløyper og mange trimløyper. Deler av skiløype til Renåbekken og HV-løypa ligger innenfor planområdet. Skiløypa til Renåbekken er mest brukt. Løypa går fra parkeringsplassen ved Løvåsen leir, følger HV-løypa og videre vegen mot Renåbekken. Holtålen turforening preparerer løypa med løypemaskin og det er satt opp Trimkasse ved Renåbekken. Løypa blir også benyttet til helgas løype. Sesongen 12/13 ble det kjørt opp løyper i disse traseene ca 15 dager. HV-løypa er ei skiløype som ble planert for mer enn 20 år siden. Løypa er lite brukt i dag. Løypa er 10 km lang og har sløyfer med ulike lengder fra 1 km til 10 km. Den har utgangspunkt fra P-plassen ved Løvåsen leir og kan brukes til konkurranser. Løypa er blant annet benyttet ved NM i skifeltskyting og veteran-nm i langrenn. Deler av løypa kan kjøres med spormaskin og er ankomstløype til Renåbekken og videre opp i fjellet når Forsvaret ikke driver skytetrening på sine øvingsbaner. Planområde Kart over skiløypenettet i Haltdalen Starten på HV-løypa fra parkeringsplassen ved Løvåsen leir. Det planlagte banenettet i motorsportsanlegget vil komme i direkte konflikt med HV-løypa og skiløypa til Renåbekken og vil medføre bortfall av en del av løypenettet. Skiløypa til Renåbekken benyttes av mange hver sesong og det må derfor legges om og erstattes. Kostnadene vil i første rekke dreie seg om hogging av skog, planering av trasé osv. Plankartet viser ny trase for skiløype og 21

23 det er gitt bestemmelse om at løypetrasesom berøres må legges om før det kan gis tillatelse til anleggsarbeider som berører skiløypa. Slik kommunen forstår det har det vært lav aktivitet i HV-løypa det siste 10 året. Haltdalen IL sin hovedaktivitet for ski foregår ved Haltdalen stadion og delvis i Aunegrendarundt-traseen. Haltdalen stadion ligger på Husmåssåsiden, ikke langt fra Haltdalen samfunnshus, og består av fotballbane, asfaltert rulleskiløype, lysløype og skiskytteranlegg. Disse anleggene berøres ikke av planforslaget. Kommunen vurderer at det ikke vil være behov for å erstatte HV-løypa. I dag bygges løyper sjelden lenger enn 5 km. Løypene legges gjerne i "kryss og tvers" med like lengder i nærheten av stadionanlegg. Ei 10 km løype slik som HV-løypa fremstår i dag kan selvsagt benyttes, men Haltdalen IL sitt anlegg ved stadion ikke langt unna gir tilnærmet samme tilbud. I tillegg er Aunegrendarundttraseen et godt alternativ. Traseen vil også bli barmarkspreparert i Motorsportssenter kan også gi nye muligheter for skisporten ved at det kan det bli anlagt snøkanoner i anlegget. I et samarbeid mellom driftsselskapet for et motorsportssenter og skiidretten kan det gi gode muligheter for å preparere skiløyper tidlig i sesongen Orientering Det finnes i dag tre o-kart i området som overlapper hverandre. Selv om det finnes 3 kart i området, som alle har fått spillemidler, så er det siste utarbeidede kartet som gjelder. O-kartet Lesetmarka ble utgitt til NM-uka Anleggseier er orienteringsklubben OK Fjell. Det er arrangert mange store- og nasjonale o-løp i området. Her kan nevnes KM for Sør-Trøndelag i 1989, Ski O-NM 1998, Dølakuten 2001, Dølaspretten 2012 og NM i Militære mesterskap i samarbeid med Forsvaret kommer i tillegg. Området er også benyttet til treningssamlinger og benyttet av Haltdalen oppvekstsenter. Fig. Utsnitt av o-kart Renåmarka med område for motorsport og Hv-løypa inntegnet. Regulert område til motorsport utgjør som kartutsnittet viser et begrenset område i O-kartet. Bilbanen vil imidlertid bli liggende i et godt område rent o-teknisk som ikke uten videre lar seg erstatte innenfor dette området. En gjennomføring av de planlagte tiltakene vil medføre at området må resynfares og kartene må tegnes opp på nytt. Det er vanlig at O-kart på ajourføres på denne måten, men kanskje ikke i den grad vi snakker om her. Ettersom kartet er digitalt gir det gode muligheter for rask oppdatering. Det kan også være mulig å lage et nytt kart et annet sted i Haltdalen 22

24 som kompensasjon. Det er gitt bestemmelse til planen om at det skal foreligge et nytt eller et oppdatert o-kart før anlegg for bil- eller rallycross innenfor M1 kan tas i bruk. Motorsportsanlegget vil også gi noen muligheter for O-idretten ved at det f.eks kan utvikles et godt sprintkart. Trenden er at sprint og mellomdistanse orientering dominerer løpene i Norge. I nybegynnersammenheng vil også et sprintkart være viktig. Det må ses på løsninger i forbindelse med det arrangementstekniske vedrørende konkurranser, blant annet om det er mulig/ønskelig med et sambruk angående dette. I alle fall gir et motorsportsanlegg, med deres fasiliteter muligheter Stedstilhørighet og opplevelseskvalitet Definisjoner av friluftsliv omhandler ikke bare selve aktiviteten som utøves, men også hvilke omgivelser aktivitetene foregår i, hvilke opplevelser friluftslivsutøverne har, og hvilke effekter aktiviteten har både for utøverne selv og for de områder de bruker. Følelsesmessige og symbolske verdier er ikke reelle som fysisk observerbare størrelser ute i terrenget, men de er reelle i den forstand at de er styrende for folks holdninger og adferd. Resultater fra norske og utenlandske undersøkelser viser at stedstilhørighet (dvs. folks følelsesmessige tilknytning til områder) påvirker både holdninger til foreslåtte tiltak, opplevelsen av ulike miljøtilstander og atferdsmessige reaksjoner på forvaltningstiltak. Dersom mange av brukerne i et område har sterk tilhørighet til området, bør det derfor legges ekstra stor vekt på å finne fram til avbøtende tiltak. Opplevelseskvaliteten henger bl.a. sammen med opplevelsen av støy, og ønsket om fravær av støy ved naturopplevelser knyttet til friluftsliv. Forholdet til støy har derfor stor betydning for vurdering av dagens situasjon og konsekvenser ved planlagte tiltak. Med hensyn til naturopplevelse hvor fravær av støy er et verdikriterium, er tiltaksområdet og influensområdene sårbare i forhold til utbygging til motorsportsaktiviteter med tilhørende støybelastning. Området har vært benyttet til forsvarsaktiviteter siden Støyproduserende aktiviteter har derfor i noen grad etablert en stedsidentitet knyttet til dette. Det er likevel slik at motorsport vil produsere en annen type støy som det ikke er oppnådd en like stor grad av tilvenning til, og dette betyr at stedstilhørigheten vil bli redusert for enkelte brukergrupper. Dersom det ikke kan etableres fullgode alternativ til de tilbudene som går tapt som følge av de planlagte tiltak, vil tiltakene ha ødeleggende konsekvenser for stedstilhørigheten til disse brukergruppene. En omlegging av skiløypenettet vil nødvendigvis bety at løypene vil gå i et terreng som stedvis ikke vil ha samme beskaffenhet og utseende som før. Om dette vil bety en forverring eller bedring, vil i noen grad være en subjektiv oppfatning. I noen grad vil dette også avhenge av hvilket utgangspunkt en har for bruken av løypene, dvs om en bruker løypene i rent treningsøyemed, for naturopplevelsen og for å søke fred og ro eller en kombinasjon av disse. For brukere som vektlegger naturopplevelsen vil motorsportsaktiviteten redusere egen tilhørighet til området. For disse brukerne er det vissheten om at naturområdet benyttes til motorsport som reduserer stedstilhørigheten, uavhengig om tiltaket er til direkte hinder for utøving av egen aktivitet eller ikke. 23

25 6.2 Barn og unges interesser Det er ikke kjent at planområdet er direkte lekeområde. Planen vil være positiv for mange barn- og unge dersom det blir etablert motorsportsanlegg. Svært ofte er motorsporten en interesse som deles av flere aldersgrupper. Det er kun i regi av Norges Motorsportsforbund (NMF) at barn og unge mellom 5 og 16 år kan kjøre motorsykkel/atv/snøscooter i Norge. På samme måte er det kun i regi av Norges Bilsportsforbund (NBF) at ungdom fra fylte 15 år kan utøve bilsport. All kjøring skal kun skje på lukkede baner og anlegg som er godkjent av NMF og NBF. Alle utøvere må være medlem av en klubb tilsluttet forbundet for sin gren, ha gjennomgått lisenskurs og løst årslisens som inneholder forsikring. Spesialutdannede aktivitetsledere for barneidrett/ motorsport/ bilsport skal lede alle tilbud og aktiviteter. All annen kjøring, også på privat eiendom, er ulovlig og dekkes ikke av noen forsikring. Tilbud til de yngste klubbmedlemmene ved etablering av permanent og tilfredsstillende bane for knøttecross er viktig for felleskap og rekruttering. 6.3 Lokalsamfunn Lokalsamfunnet Haltdalen består av ca. 700 innbyggere. Bygda er lang og smal og strekker seg fra Langlete i nord til Drøyvollen i sør. Aunegrenda er ei sidegrend. I august 2012 ble nytt oppvekstsenter tatt i bruk. Det har vært viktig for lokalsamfunnet, og har gitt tilflytting og flere barn. Holtålen kommune har byggeklare tomter ledig sentralt i bygda og det er muligheter for å leie kommunal bolig. Lokalsamfunnet opplever at det er flere som ønsker seg tilbake, og at det kan realiseres hvis det finnes mulighet for arbeid. I Haltdalen og Holtålen kommune er antallet arbeidsplasser dramatisk redusert de senere årene, og spesielt nedleggelsen av Distriktspsykiatrisk senter i Haltdalen i første halvår 2013 bidro vesentlig. Dette er noe som det må tas tak i for å unngå fraflytting og høy gjennomsnittsalder på befolkningen. Etablering av motorsportsanlegget kan gi positive virkninger ved at omsetningen i servicebedrifter øker. Dette kan bidra til å sikre og å gi flere arbeidsplasser som dermed gir grunnlag for bosetting. Anlegget er planlagt ved Løvåsen leir. Denne består av 6 bygninger og inneholder blant annet overnattingsfasiliteter for inntil 240 personer, spisesal, møtelokaler, lagerbygg, produksjonskjøkken og innendørs skytebaner. Stedet er siden des 2010 eid og drivet av et AS med lokale og eksterne eiere. Driften er ganske marginal og spesielt avhengig av Forsvarets bruk og tilrettelegging. Løvåsen leir har pr 2013 ca 2,3 årsverk. I tillegg har Holtålen kommune sitt kjøkken i leiren med 6 ansatte som tilsvarer 3 årsverk. Løvåsen leir har potensiale for vesentlig større virksomhet og motorsportsanlegget vil kunne ha stor positiv betydning for utviklingen stedet. Motormiljøet vil kunne bruke anlegget ved blant annet konkurranser, trening, utdanning og kurs. Flere store arrangement/stevner vil også kunne vi synergier til organisasjoner, lag, foreninger og næringsliv, jfr Elden, Femundsløpet og Martnaen på Røros. Dersom anlegget får status som nasjonalt anlegg for Offroad vil Motorsportforbundet gi økonomisk bidrag til en fast bemanning av anlegget, som vil betyr flere arbeidsplasser. Lokalsamfunnet har også gitt signaler om at det er ønskelig med flere idrettsaktiviteter og motorsport vil utvide dagens tilbud. Anlegget kan også trekke tilflyttere og dermed styrke bosettingen i kommunen. Samtidig kan anlegget også føre til at enkelte flytter fra bygda/kommunen ut fra negativ opplevelse av støy som er subjektivt. Støy kan oppfattes negativt for enkelte, selv om 24

26 støyen er under grenseverdiene. Samlet sett kan motorsportanlegget bidra til å styrke Haltdalen, Holtålen kommune og regionen ved at det vil bety økt aktivitet i kommunen i form av omsetning i næringslivet. 6.6 Landskapsbilde Haltdalen er en forholdsvis trang v-dal der dalbunnen ligger på ca 260 moh og «kjølen» på hver side ligger på ca 500 moh. Landskapet åpner seg litt opp i Haltdalen sentrum med flate elv/breelvavsetninger på hver side av Gaula. Jordbruket har tradisjonelt hatt stor betydning i Haltdalssamfunnet, noe som gjenspeiles i et særpreget kulturlandskap. Hovedtyngden av gårdene ligger plassert på samme nivå hovedsakelig i de sørvendte liene, men med gårder både nedenfor og ovenfor som bryter opp mønsteret. Eiendommene ligger side ved side og strekker seg gjerne helt fra elva til langt opp i utmarka. I grensene mellom gårdene har det som oftest stått steingjerder, og disse er fortsatt noenlunde intakt på mange av brukene. Noen av gårdene har gamle tun, andre har nyere tun. Felles for de fleste av gårdene er at den tradisjonelle byggeskikken er bevart, med bygningene samlet i firkant rundt en gårdsplass. Dette gir et helhetlig preg på byggeskikken, og gjør at hver enkelt gård står tydelig frem i landskapet. Miljøstatus viser ingen nasjonalt eller regionalt viktige kulturlandskap i Haltdalen. Motorsportsenteret er planlagt i skogs- og utmark og berører jordbrukets kulturlandskap i liten grad. Anlegget er planlagt på ei flate oppe i lia, og vil derfor bli lite eksponert i landskapet. Det vil ikke bryte horisontlinjer eller gi silhuettvirkning. Anlegget vil kunne bli synlig fra østsida av dalen, og graden av synlighet er illustrert på bildene under. Område for motorsport vil ikke bli synlig fra Haltdalen oppvekstsenter i sentrum, da området ligger bak horisonten Løvåsen leir Utsikt fra Haltdalen oppvekstsenter i sentrum. Område for motorsport vil ikke bli synlig fra oppvekstsenteret og sentrum, da området vil ligge bak horisonten. 25

REGULERINGSPLAN FOR HALTDALEN MOTORSPORTSENTER Planbeskrivelse og bestemmelser Arbeidsgruppas forslag 7.10.13

REGULERINGSPLAN FOR HALTDALEN MOTORSPORTSENTER Planbeskrivelse og bestemmelser Arbeidsgruppas forslag 7.10.13 2013 REGULERINGSPLAN FOR HALTDALEN MOTORSPORTSENTER Planbeskrivelse og bestemmelser Arbeidsgruppas forslag 7.10.13 Holtålen kommune 07.10.2013 Reguleringsplan for Haltdalen motorsportsenter, Planbeskrivelse

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning for KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Rennebu Kommune Midtre Gauldal kommune Arbeidsgruppenes forslag 5.6 og 20.6.12 PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

MEBOND TØMRA 2008-2019

MEBOND TØMRA 2008-2019 Selbu kommune KOMMUNEDELPLAN FOR MEBOND TØMRA 2008-2019 Planutvalgets reviderte planforslag 20.01.09 (etter merknadsbehandling) Innledning Kommunene er igjennom plan- og bygningslovens 20-4 pliktige til

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver.

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver. Oppdragsgiver Ester Sand Dokument type Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2015-09-03 Planid 0536052 SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljer

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Januar 2011 Forside: Bislingen naturhotell Kartgrunnlag: Statens kartverk og Lunner kommune Illustrasjoner: Snøhetta Oslo

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, områderegulering. HOLMENGA Eidsvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, områderegulering. HOLMENGA Eidsvoll kommune Planbeskrivelse Holmenga, 25.4.2014 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, områderegulering HOLMENGA Eidsvoll kommune Bilde av terrengmodell, sett fra Staviåsen Forside: Bilde hentet ut av en terrengmodell,

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14. Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14. Planbeskrivelse med konsekvensutredning Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Mars 2012 Forside: Illustrasjon av Bislingen naturhotell Kartgrunnlag: Statens

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE PLANPROGRAM FORSLAG 05.09.2014

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE PLANPROGRAM FORSLAG 05.09.2014 99541001 REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE Forslagstillere: Bergen kommune v/ Idrettsseksjonen, Johannes Eikås, Rune Solvang m.fl. Sweco DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bergen kommune

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR. Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering

KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR. Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering Vedtatt av kommunestyret 31. mai 2007 2 Innhold 1. Innledning...6 2. Formålet med planen...7 3. Rammer og premisser for planarbeidet...8

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR MYRA BRÅSTAD MED KONSEKVENSUTREDNING

FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR MYRA BRÅSTAD MED KONSEKVENSUTREDNING FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR MYRA BRÅSTAD MED KONSEKVENSUTREDNING STÆRK & Co AS GRØNN_STREK AS Februar 2008 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNEDELPLAN FOR MYRA - BRÅSTAD ARENDAL KOMMUNE 1 INNHOLD: 1 Forord...3

Detaljer