MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ELK 15 3x230 V

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331161 ELK 15 3x230 V"

Transkript

1 LEK MOS NO MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING x230 V

2

3 Innhold Til huseieren Plassering 6 Generelt Systembeskrivelse Virkemåte Komponenter Systemprinsipp Rørinstallasjon Sirkulasjonspumpe Trykkfallsdiagram El-installasjon Strømforsyning Vedlikeholdsrutiner Generelt Drift Lufting Sikkerhetsventil Tiltak ved fare for frost Tiltak i forbindelse med driftsforstyrrelser Lav romtemperatur Til installatøren Generelt til installatøren Generelt Service Avtapping Øvrig Koplingsskjema Tekniske spesifikasjoner Mål Plassering av komponenter Komponentliste Tekniske data

4 Til huseieren Generelt Generelt For å få best utbytte av el-kassetten bør du lese nøye gjennom den delen av informasjonen som er merket Til huseieren. er en el-kassett som i første rekke er beregnet på montering sammen med varmepumpe for oppvarming av eneboliger eller mindre utleiehus. er et svenskprodusert kvalitetsprodukt med lang levetid og sikker drift. Serienummer* (95) må alltid oppgis ved kommunikasjon med NIBE. 069 Installeringsdato Rørinstallatør El-installatør Installert effekt på el-patronen Her innføres eventuelle merknader. Dato Sign *Serienummeret finnes i venstre hjørne på innsiden av el-kassetten. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover. Det kan også brukes av personer som har nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring i hvordan man bruker apparatet på en sikker måte og forstår risikoen ved uriktig bruk. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Med forbehold om konstruksjonsendringer. NIBE

5 Til huseieren Systembeskrivelse Systembeskrivelse Virkemåte NIBE er en el-kassett som i første rekke er beregnet på montering sammen med varmepumpe for oppvarming av boliger. inneholder overopphetingsvern og kontaktorer for å kunne styre de tre ektgruppene eksternt, 3,5, 4,7 og 6,9 kw. El-kassetten er i prinsippet en el-patron montert i en vannbeholder eller en el-kjele uten varmtvannsbereder. De rustfrie el-sløyfene og el-kjelerøret er laget av syrefast stål (SIS 2333), som gir en lang levetid. Energigjerrig Et lite vannvolum og en godt isolert kassett gir veldig små energitap. Komponenter AV BV CP EXP FG RG RV SÄV Avstengingsventil Tilbakeslagsventil Sirkulasjonspumpe Ekspansjonskar Turledningsføler Returledningsføler Reguleringsventil Sikkerhetsventil OBS! Dette er et prinsippskjema. Reelle anlegg skal prosjekteres i henhold til gjeldende normer. Se de respektive prinsippskjemaene hvis du vil ha informasjon om tilkobling til de ulike varmepumpene. Systemprinsipp Tilleggsvarme fra styres av varmepumpen. EXP SÄV AV CP FG RV RG AV BV LEK 3

6 Til huseieren Vedlikeholdsrutiner Vedlikeholdsrutiner Generelt Etter installasjonen må du sammen med installatøren kontrollere at anlegget er i god stand. La installatøren vise regulatorer og funksjoner, slik at du har full oversikt over hvordan anlegget skal fungere og håndteres. Drift El-effekten styres eksternt av varmepumpen. Det innebærer at el-effekten kobles til og fra trinnvis ved behov for tilleggsvarme. Lufting Kontroller med jevne mellomrom at det er vann i systemet. Det kan være luft igjen i systemet en tid etter installasjonen, og derfor bør radiatorene og kjelen luftes ytterligere en gang. Etter lufting må trykket kontrolleres og vann eventuelt fylles på. Sikkerhetsventil Varmesystemets sikkerhetsventil skal være helt tett og normalt ikke slippe ut noe vann. Funksjonen til sikkerhetsventilen må kontrolleres regelmessig, ca. 4 ganger per år. Utfør kontrollen i henhold til følgende: 1. Åpne ventilen. 2. Kontroller at det strømmer vann inn gjennom ventilen. 3. Lukk ventilen. Tilbakestill trykket ved å fylle på vann. Tiltak ved fare for frost Ved streng kulde må ingen del av varmesystemet være avstengt, fordi det er fare for frostsprengning. Hvis det er mistanke om at noen del av varmesystemet kan være frosset, må du tilkalle installatør. Hvis varmesystemet skal være avstengt i lengre tid, bør du tappe ut vannet og sikre at det ikke går an å starte el-patronen. 4

7 Til installatøren Tiltak i forbindelse med driftsforstyrrelser Tiltak i forbindelse med driftsforstyrrelser Ved feil funksjon eller driftsforstyrrelser bør man først kontrollere følgende punkter: Lav romtemperatur Utløst gruppe- eller hovedsikring. Eventuell jordfeilbryter utløst. Overopphetingsvernet (6) er utløst. Hvis overopphetingsvernet er utløst, må funksjonen på systemets sirkulasjonspumper og ventiler kontrolleres. Tilbakestilling skjer ved å trykke inn knappen på overopphetingsvernet når temperaturen har sunket til under 80 C. Sirkulasjonspumpe stoppet. For lavt stilt termostat for el-patron (1). Luft i kjelen eller systemet. For lavt fortrykk i ekspansjonskaret. Effektvakt eller ekstern styring kan ha blokkert el-effekten. OBS! Inngrep bak fastskrudde luker må bare foretas av autorisert installatør. 5

8 LEK Til installatøren Generelt til installatøren Generelt til installatøren Generelt Bruksområdet for er i kombinasjon med NIBE bergvarmepumper og luft/vann-varmepumper. Når varmebehovet er større enn varmepumpens kapasitet, kobles el-kassetten automatisk inn som kompletteringsvarme. El-utstyret er tilpasset varmepumpens funksjon. inneholder overopphetingsvern og tre kontaktorer for å styre de tre effekttrinnene, henholdsvis 3,5, 4,7 og 6,9 kw. For å oppnå best mulig funksjon bør effekten binærstyres, det vil si 3,5, 4,7, 6,9, 8,2, 10,4, 11,6 og 15 kw. Hvis det ikke oppnås styrespenning fra varmepumpen, kan det høyeste effekttrinnet tvangsstyres via termostat. Se koblingsskjema. De produktene som ikke har intern el-patron, kan bruke reservestillingsreleet for denne funksjonen. Kontroller at varmebæreren sirkulerer gjennom el-kassetten. Plassering OBS! Termostaten (35) må justeres slik at temperaturer over systemets høyeste tillatte temperatur ikke overskrides. Justeringen må imidlertid ikke være så lav at den begrenser effekten. El-kassetten skal monteres stående (se bildet ovenfor). På grunn av service må det være en klaring på 500 mm foran kassetten. Hvis dette ikke er mulig, må det brukes koblinger som kan demonteres. 6

9 Til installatøren Rørinstallasjon Rørinstallasjon Rørinstallasjonen skal utføres i henhold til gjeldende normer. Sirkulasjonspumpe Sirkulasjonspumpen skal brukes for å sikre volumstrømmen via el-patronen. Hvis varmesystemets ventiler kan stenge sirkulasjonen fullstendig, skal det installeres en bypassventil for at volumstrømmen gjennom el-kassetten ikke skal stanse. Ved lukket anlegg skal det installeres godkjent sikkerhetsventil samt trykkekspansjonskar. OBS! Rørsystemet skal være gjennomspylt før el-kassetten kobles til, slik at eventuelle forurensninger ikke skader inngående komponenter. Trykkfallsdiagram 2,5 kpa 2,0 1,5 1,0 0,5 Volumstrøm l/h 7

10 Til installatøren El-installasjon El-installasjon skal installeres via allpolet hovedbryter med minst 3 mm bryteravstand. OBS! El-installasjonen og eventuell service skal kun utføres under oppsyn av autorisert el-installatør. Elektrisk installasjon og trekking av ledninger skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. OBS! Tilbakestill overopphetingsvernet. Det kan ha blitt utløst under transporten. Strømforsyning Kabelen for strømforsyningen velges etter valgt effekt og kobles til plint 9. OBS! Ved eventuell service må all strømforsyning kontrolleres og kobles fra. El-kassetten kan være tilført spenning fra tilkoblet varmepumpe. 8

11 Øvrig Service Service Avtapping Systemet tømmes lettest ved å montere en tappeventil på rørinstallasjonens laveste punkt. Avtapping gjennom en slik ventil gir en liten gjenstående mengde vann i el-kassetten, som deretter tømmes gjennom avtappingskoblingen (71). OBS! Slå av el-kassetten før tømming. 9

12 Øvrig Koplingsskjema Koplingsskjema 10

13 Øvrig Tekniske spesifikasjoner Tekniske spesifikasjoner Mål Ø6 x

14 Øvrig Tekniske spesifikasjoner Plassering av komponenter LEK Komponentliste El-patron (-R1) Overopphetingsvern (-B1) Koblingsplint (-X9) Kontaktor 5,0 kw (-K1) Kontaktor 10,0 kw (-K2) Reservestillingstermostat (-B2) Tilkobling, turledning, G 40 Tilkobling, returledning, G 40 Kabelgjennomføring Lufting Serienummerskilt Monteringshull 4 stk. (Ø 6 mm) 12

15 Øvrig Tekniske Tekniske data IP 44 Høyde Bredde Dybde Vekt Volum Tilførselsspenning ekt el-element Anbefalt sikring, el-patron Kapslingsgrad Maks. tillatt trykk i kjelen Materiale el-patron Materiale rør Art.nr. mm mm mm kg liter kw A MPa/bar ,5 3 x 230 V AC 50Hz IP 44 0,7/7 SIS 2333 EN SIS 2333 EN

16

17

18

19

20 AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: FR AIT France, 10 rue des Moines, Haguenau Tel : Fax : GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0)

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

LK El-kjel 11-n. Utforing. Funksjon / Forutsetninger. Tekniske data. Måltilpasset

LK El-kjel 11-n. Utforing. Funksjon / Forutsetninger. Tekniske data. Måltilpasset LK El-kjel 11-n Utforing LK El-kjel 11 er vegghengt og særlig beregnet for lavtempererte varmesystemer som f.eks. gulvvarmesystemer. I kjelen inngår: Ekspansjonskar Sikkerhetsventil Automatisk lufteventil

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

OSO Super S og Super SE

OSO Super S og Super SE OSO Super S og Super SE Rustfri boligbereder - bruks- og montasjeanvisning 146061-08 SSM O 01-2015 www.oso.no 90 60 Tekniske data OSO best. nr. S 120-1,95 kw S 200-1,95 kw S 250-3 kw S 300-3 kw SE 120*

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Katalog Januar 2014 Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Akkumulatortanker, solfangere, biokjeler og tilbehør 2 For bestilling: post@abkklima.no eller ring 02320. Det tas forbehold om trykkfeil.

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Bruksanvisning for pumpemodul

Bruksanvisning for pumpemodul Bruksanvisning for pumpemodul Utgava 03 Innehållsförteckning Før installasjon Sid. 3 Mottagelse Sid. 3 Transport og plassering Sid. 3 El Tilkopling Sid. 3 Rør Tilkopling Sid. 3 Lufting av pumpegruppe Sid.

Detaljer

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene 1400003_NO Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5

Detaljer

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Varmtvannsbereder for propan (Spesialversjon B 10 EL, B 14 EL med ekstra eloppvarming 230 V, 850 W) Monteringseksempel 1 Truma-Vannvarmer

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER MCA 5: fra. til kw MCA : fra 1. til kw MCA : fra 15. til.5 kw MCA 115: fra 1. til 11 kw MCA 5,, eller 115 Oppvarming og tappevann gjennom bereder Kondenserende

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02)

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02) DK Monteringsvejledning Side Monteringsanvisning Side SE Monteringsanvisning Sidan 9 FI Asennusohje Sivu 7 RU Руководство по монтажу Страница 5 DK SE FI RU B76-00&BDC -0 997..00.0 (0) B76-00&BDC -0 Sikkerhet

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat.... 3

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine/vannvarmepumpe for Installasjon innendørs Best. nr.: 452235.66.05 FD 9205 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Laderens avanserte styrekretser retter. tilkoblet og uten tilsyn. Hvis laderen. (inkludert barn) med reduserte

Laderens avanserte styrekretser retter. tilkoblet og uten tilsyn. Hvis laderen. (inkludert barn) med reduserte HÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av en ny profesjonell batterilader med svitsjemodus. Dette er en av laderne i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien innen

Detaljer

Roth MultiPex rørsystem

Roth MultiPex rørsystem Roth MultiPex rørsystem Planlegging og prosjektering Gyldig fra 1. Oktober 2008 Innhold side MultiPex rørsystem 3 Trykkfallsdiagram 4 Planlegging av vanninstallasjoner 5 Ekspansjon og krymping 6 Typegodkjent

Detaljer