SAMMEN OM Å FOREBYGGE OG BEHANDLE ANGST OG DEPRESJON HOS BARN OG UNGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMMEN OM Å FOREBYGGE OG BEHANDLE ANGST OG DEPRESJON HOS BARN OG UNGE"

Transkript

1 SAMMEN OM Å FOREBYGGE OG BEHANDLE ANGST OG DEPRESJON HOS BARN OG UNGE, Dr psychol, psykologspesialist Oktoberkonferansen Solstrand,

2 DISPOSISJON Angst og depresjon definisjoner og noen tall Hva er normale følelser og hva er problemer eller forstyrrelser? Hvilke følger kan angstforstyrrelser ha? Risikofaktorer, beskyttende faktorer og opprettholdende faktorer Hva kan vi gjøre for å forebygge og hjelpe barn som har angstproblemer?

3 HVA ER ANGST? En følelse som er lik frykt, men som oppstår uten at det er åpenbar ytre fare. Angst er som en falsk alarm som tolkes som om det er virkelig fare Kroppslige reaksjoner For eksempel endringer i smerteterskel, hjertebank, hurtigere pust svette, skjelving etc. Tanker For eksempel tanker om at noe vondt vil hende, at en vil dumme seg ut, at en selv eller andre vil dø, at en ikke vil mestre situasjonen Atferd For eksempel at en unngår situasjonen eller forsøker å flykte fra det som gjør en redd

4 HVA ER DEPRESJON? FØLELSE Nedstemt humør Mangel på glede og interesse Irritabilitet (ofte hos yngre barn) KROPP Kroppslige plager Vekttap/vektøking Søvnvansker TANKER Å være verdiløs At alt er håpløst At ingen liker eller er glad i en Pessimistisk mht fremtiden ATFERD Passivitet Sosial tilbaketrekning Depresjon hos barn uttrykkes ofte forskjellig i ulike utviklingsfaser

5 ANGST OG DEPRESJON Mathiesen, 2009 Rundt 20% (- til 50%) av barn med angstlidelse har også depresjon Rundt 40% av barn med depresjon har også angstlidelse Angstlidelser utvikles ofte tidligere enn depresjon (forløper/felles genetikk?) Unge med både angst og depresjon er eldre, har større problemer og kommer fra familier med mer dysfunksjon enn barn med bare angst (O Neil et al, 2010)

6 UTVIKLINGSANGST Normal angst som er vanlig forekommende i barndommen Fokus og intensitet endres i løpet av barnets utvikling Forsvinner vanligvis av seg selv Naturlige følelser som hjelper vår overlevelse

7 TYPISKE TEMA FOR UTVIKLINGSANGST (Moore & Carr, 2000) 0-6 mnd Tap av kroppslig støtte Høye lyder 6-12 mnd Fremmede Adskillelse fra foreldre 2-4 år Fantasi figurer Tyver Mørke 5-7 år Natur katastrofer, ulykker og skader Dyr Tema fra media 8-14 år Dårlige prestasjoner faglig og sportslig Avvisning fra kamerater

8 FORSKJELL PÅ UTVIKLINGSANGST OG ANGSTPROBLEMER Antall symptomer Symptomenes alvorlighetsgrad Symptomenes varighet Barnets utviklingsstadium Hvor store konsekvenser angsten har for barnets evne til å delta i de aktiviteter som vi forventer at barn på samme alder skal klare hjemme, i familien, på skolen og blant jevnaldrende

9 FORSIKTIGE OG SJENERTE BARN VERSUS BARN MED INTERNALISERTE VANSKER En del barn er født med et temperament ( Behavioural inhibition ) som gjør at de typisk reagerer med forsiktighet, tilbaketrekning, skyhet i møte med nye eller ukjente mennesker, situasjoner, objekter (gjelder ca 10-15% av barn) Disse barna trenger ikke ha angst, - men har større risiko for å utvikle angstproblemer/ internaliserte lidelser i løpet av oppveksten (e.g. Kerns et al., 2011; Volbrecht & Goldsmith, 2010)

10 VANLIGSTE ANGSTLIDELSER I BARNDOMMEN Separasjonsangst Spesifikke fobier Generalisert angst Sosial angst Tvangslidelse Post traumatisk stressyndrom Selektiv mutisme

11 FOREKOMST Angstlidelser er den vanligste psykiske lidelsen blant barn og unge Ca 20% av barn og unge vil få en angstlidelse i løpet av oppveksten (Mathiesen, Folkehelseinstituttet, 2009) Barn i Bergen fant at ca 3% av barn 8-10 år tilfredsstilte kriterier for en angstdiagnose (Heiervang et al., 2007) Hvor stor andel barn en finner med angstlidelser avhenger av: barnas alder hvilke målemetode en har bruk hvilke kriterier en har brukt (diagnose versus symptom), hvilken kultur en undersøker i hvem som er informant

12 VARIGHET Dersom barn ikke får virksom hjelp vil angstlidelser ofte vedvare over tid for mange Voksne med angstlidelser oppgir ofte at problemene oppstod i løpet av oppveksten

13 SAMSYKELIGHET Barn med en angstlidelse har ofte også flere angstlidelser (gjelder ca 50%) En del barn har både angstlidelse(r) og atferdsvansker Barn som har en angstlidelse har økt risiko for å utvikle depresjon i ungdomstiden (ca 20%) Angstlidelse i barndommen øker risikoen for utvikling av rusproblemer i ungdomsalder (feks Puleo et al, 2011, Fröjd et al, 2011)

14 ALDER OG ANGSTLIDELSER Enkle fobier og SAD starter ofte før 11 år (debut ca 6-7 år) SAD hyppigste angsttilstand hos barn i prepubertet (Cartwright-Hatton et al., 2006 ) SAD avtar med alderen fra prepubertet til ungdomsalder Andre angsttilstander enn SAD øker med alderen GAD starter vanligvis ved 8-10 års alder Sosial fobi og OCD starter ofte rundt år Agorafobi og panikkangst starter vanligvis i ungdomsårene

15 NEGATIVE FØLGER AV ANGSTPROBLEMER Manglende mestring av aldersadekvate oppgaver (eks. overnatte hos venner, gå på fritidsaktiviteter, delta i sosiale sammenkomster) Lavere selvtillit Dårligere livskvalitet Søvnvansker Somatiske plager Unngåelse som problemløsning Familiekonflikt? Konsekvenser for ungdomsalder og voksen alder Angstproblemer/ Depresjon/ Rusproblemer Sykefravær og risiko for arbeidsuførhet (Folkehelseinstituttet, 2009)

16 UTFORDRINGER I SKOLEHVERDAGEN BARN MED SEPARASJONSANGST Vansker med å være borte fra hjemmet og fra omsorgsperson(er) være på skolen hele dagen, delta på klassefester /bursdager, klasseturer/leirskole BARN MED GENERALISERT ANGST Vedvarende bekymringer for skoleprestasjoner, endringer/vikarer, framtiden, mulige ulykker/farer BARN MED SOSIAL FOBI Vansker i forhold til sosiale prestasjoner stille/svare på spørsmål, fremføringer foran klassen, lese høyt, gym, møte nye barn

17 NEGATIVE KONSEKVENSER FOR SKOLEFUNGERING Dårligere skoleprestasjoner Konsentrasjonsvansker (pga oppmerksomhet fokus på fare samt høy kroppslig spenning) Sosiale vansker Økt skolefravær Fare for utvikling av skolevegring

18 KARTLEGGINGSVERKØY STRUKTURERTE / SEMI-STRUKTURERTE INTERVJU eks. ADIS, Kiddie-SADS, DAWBA SPØRRESKJEMA eks. SCAS, SCARED, MASC KLINISK INTERVJU

19 SCAS-C Barn/Ungdom 1. Jeg bekymrer meg for ting... Aldri Av og til Ofte Alltid 2. Jeg er mørkredd Aldri Av og til Ofte Alltid 3. Jeg får en rar følelse i magen når jeg har et problem. Aldri Av og til Ofte Alltid 4. Jeg føler meg redd Aldri Av og til Ofte Alltid 5. Jeg ville vært redd for å være alene hjemme Aldri Av og til Ofte Alltid 6. Jeg føler meg redd når jeg skal ha en prøve Aldri Av og til Ofte Alltid 7. Jeg blir redd hvis jeg må bruke offentlige toaletter eller bad Aldri Av og til Ofte Alltid 8. Jeg bekymrer meg for å være borte fra foreldrene mine Aldri Av og til Ofte Alltid

20 Spence Children`s Anxiety Scale (SCAS) (Spence, 2000) Kartlegger angstsymptomer hos barn 7-19 år (+ førskoleversjon?) Selvrapport og foreldrerapport Vurdert å ha gode vitenskapelige egenskaper (reliabilitet, validitet og sensitivitet) Nettadresse for originalversjon, norsk oversettelse, referanser, skåring og resultater fra befolkningsundersøkelser

21 Konklusjoner så langt Angst er en normal følelse i barns utvikling Angstlidelser og angstproblemer er imidlertid en av/ de meste hyppige psykiske lidelser blant barn og unge Et stort antall barn rammes Problemene vedvarer over tid En del av barna utvikler tilleggsproblemer (blant annet depresjon og rusproblemer) Angstproblemene kan ha alvorlige konsekvenser for barns trivsel, utvikling og tilpasning

22 .så hva gjør vi? HELDIGVIS Finnes det hjelpetiltak som har vist seg å virke og som er tilgjengelige MEN Mange barn får hjelp (Barn i Bergen, Heiervang et al, 2007: 13.3% angst versus 74.5% ADHD) Av de som søker hjelp er det mange som ikke får den hjelpen som har dokumentert virkning DESSVERRE ER Forebyggende tiltak lite utprøvd i Norge MEN Utprøving, spredning og kurs i program for forebygging og behandling av barn og unge med angst og depresjon planlegges i disse dager ved RKBU

23 Nivå av intervensjon Prior to Før Onset debut of av Disorder lidelse Universell forebygging Inkluderer alle barn Fokus på trivsel, emosjonell helse, resiliens, ferdigheter Eks. programmer i skole eller barnehage Selektiv Forebygging Selekterer barn som er i kjente risikogrupper Timing of Intervention Etter debut av lidelse Indikert forebygging Selekterer barn med milde symptomer Behandling Barn med en diagnostisert tilstand

24 UTVIKLING OG OPPRETTHOLDELSE - ANGSTLIDELSER Basis for universelle tiltak (Vasey & Dadds, 2001) Basis for selektive og indikerte tiltak Beskyttende faktorer Kumulativ risiko Risiko faktorer Dempende faktorer Utløsende faktor Debut av angstforstyrrelse Vedvarende angstforstyrrelse Opprettholdende faktorer Basis for behandlings tiltak

25 RISIKOFAKTORER (Vasey & Dadds, 2001; Donovan & Spence) SPESIFIKKE RISIKOFAKTORER Barnets temperament (behavioural inhibition) Angstforstyrrelser hos foreldre (genetisk og/eller psykologiske overføringsmekanismer) Uhensiktsmessig foreldreatferd (overbeskyttelse, kritikk, avvisning) Liten grad av eksponering ift angstprovoserende stimuli /situasjon GENERELLE RISIKOFAKTORER Psykisk sykdom og/eller rusmisbruk hos foreldre Negative og/eller traumatiske livshendelser Utrygg tilknytning Ustabil, upredikerbar livssituasjon (eks ulykker, naturkatastrofer, død, skilsmisse, mobbing) Dårlige emosjonsreguleringsferdigheter Negative erfaringer med kontroll og mestring

26 HVEM BØR / KAN VI RETTE FOREBYGGENDE TILTAK MOT? Universell forebygging alle barn For bedring av mestringsferdigheter, evne til problemløsning Forståelse av og positiv håndtering i forhold til følelser Bruke støtte fra nettverket Selektiv og indikert forebyggende tiltak - barn i risiko og barn med noe problemer Barn som viser tegn på angstproblemer Barn av foreldre med angstproblemer Stille, sjenerte og tilbaketrukne barn Barn som har vært utsatt for en/flere alvorlige livshendelser Barn av psykisk syke eller rusavhengige

27 Hvordan intervenerer vi i forhold til barn med angstproblemer (+ depresjon)? Kognitiv atferdsterapeutiske program Ca 60-80% av barna uten angstdiagnose etter behandling Reduksjon i angstsymptomer hos skolebarn ved forebyggende programmer Positive resultater for barn helt ned i førskolealder. Effekt i forhold til ulike angsttilstander Ulike evidensbaserte programmer oversatt og prøves ut i Norge

28 EVIDENSBASERTE PROGRAM UNDER UTPRØVING I NORGE Program Forfatter Nivå Fokus Mestringskatten Kendall Behandling Angstlidelser Mestrende barn Kendall,Stark Martinsen Forebygging Angst & depresjon Friends for life Barrett Behandling/ forebygging Angst/ angstlidelser & depresjon Cool Kids? Rapee Behandling Angstlidelser + ytterligere program utviklet for behandling av OCD, post traumatisk stress syndrom, selektiv mutisme og sosial fobi Ny utvikling internasjonalt nettbaserte intervensjoner/program

29 FRIENDS FOR LIFE Tilbud for barn som har søkt hjelp for angst (behandling) Tilbud for barn med angstplager i skolen (indikativ forebygging) Tilbud til skoleklasser (universell forebygging) Tilpasset barn (8-12 år) og ungdom (12-15 år) Ti møter + 2 oppfølgingsmøter Foreldre involveres aktivt Fokus på læring av ferdigheter

30 Diagnostic outcome Friends benyttet i efficacy studie i 7 PBU I Helse Vest PhD kandidat Gro Janne Wergeland

31 HOVEDELEMENTER I KAT ANGSTBEHANDLING (Barmish & Kendall, 2005) Gjenkjenne følelser og kropps - reaksjoner Klargjøre tanker i angstprovoserende situasjoner (hjelpsomme og ikkehjelpsomme tanker)

32 ANGSTKOGNISJONER Bekymring for ting som kan skje Oppmerksomhetsbias Trusseltolkning Overvurderer fare Katastrofetenkning Verden er farlig. Det er sannsynlig at noe vondt vil skje meg Undervurderer egen mestring. Jeg kommer ikke til å klare der Mistolker signaler fra omgivelsene og fra egen kropp. Foreldrebasert og emosjonsbasert vurdering versus signaler fra omgivelsene.

33 HOVEDELEMENTER I KAT ANGSTBEHANDLING (Barmish & Kendall, 2005) Utvikle en plan for å mestre situasjonen (med bruk av mestringsstrategier som avspenning, hjelpsomme tanker, positive selvinstruksjoner, problemløsning, støttelag) Trening i angstsituasjoner ( eksponering ) Evaluering hvordan går det? Belønning - å lære å belønne seg selv

34 UNNGÅELSESATFERD Et sentralt trekk ved angstlidelser Unngår steder eller situasjoner hvor de tror de kan kjenne angst Sentral årsak til at angsten og feiltolkningene (opplevelse av trussel) opprettholdes. Blir ofte det største problemet i forhold til daglig fungering. Vedlikeholder angsten og opprettholder

35 Habituering (etter Kitty Dahl) Angstnivå Unngåelse Angsten går ned av seg selv Tid

36 GENERELLE ASPEKT VED ANGSTBEHANDLING AV BARN Barn har mer vansker med å se angsten som urealistisk Barn har mer vansker med å tåle angst Barn involverer oftere andre i angst- og unngåelsesatferd Behandling krever nært samarbeid med personer rundt barnet Barn trenger ofte mer motiveringsarbeid Barn trenger konkrete hjelpemidler (instruksjoner, belønning, metaforer)

37 IMPLEMENTERING AV FRIENDS PROGRAMMET Pilotprosjekt i skoler Fjell kommune (2010). Universell og selektiv forebygging (kommunepsykolog Anja L.Høie). Ny utprøving - utvalgte skoler i Fjell (2012) i samarbeid med RKBU. Implementeringsplan for FRIENDS under utarbeiding ved RKBU. FRIENDS programmet i 2.linjetjeneste og kommunehelsetjenesten Opplæring (fom våren 2012) Veiledning Evaluering Vedlikeholdelse

38 HVA KAN VOKSNE RUNDT BARNET BIDRA MED? Oppfordre, støtte og hjelpe barnet til å utfordre situasjoner som gir angst (stoppe unngåelse, ikke slå deg til ro med at barnet bare sitter der ) trene med barnet i disse situasjonene gi forslag til mestringsstrategier stimulere barnets ressurser rose og belønne barnet for å utfordre angsten Være modell i forhold til å normalisere følelser og utfordre egen angst Hjelpe barnet å finne nye måter å fortolke situasjoner (skifte fokus bort fra fare) Være varm og støttende - men ikke for lydhør i forhold til barnets fokus på angst, bekymring og fare

39

40 Takk for oppmerksomheten!

41 OPPRETTHOLDENDE FAKTORER (etter Vasey & Dadds, 2001) INKOMPETANSE (sosialt, emosjonsregulering, akademisk) MISLYKKEDE halvhjertede forsøk UNNGÅELSE og tryggingsatferd OVERBESKYTTELSE BEKYMRING OG KOGNITIVE FEILTOLKNINGER

42 LÆRE FERDIGHETER Problem løsning Mestring Gradvis å utfordre angsten Belønning for ønsket atferd Positive rollemodeller Støttelag Belønne seg selv KROPP Bevissthet om kroppslige signaler Avspenningsteknikker Stille tid TANKE Positive / gode (grønne) tanker Forventning om gode ting Trening av oppmerksomhet Gjøre ditt beste

43 FERDIGHETER SOM FOKUSERES I FRIENDS- PROGRAMMET ATFERDSMESSIG Problemløsning Mestringsferdigheter Gradvis eksponering* Identifikasjon av belønning for eksponering Identifikasjon av positive rollemodeller Støtte fra jevnaldrende *Den vesentligste atferdsteknikken KOGNITIVT Identifikasjon av indre tanker Positive selvinstruksjoner Utfordring av negative tanker Selv belønning Forventning om at gode ting skjer Evaluering av prestasjoner mht delvis suksess FYSIOLOGISK Bevissthet om kroppssignaler Pusteøvelser Avspenningsaktiviteter

Hva er det med Line? Eleven som sliter med angst

Hva er det med Line? Eleven som sliter med angst Hva er det med Line? Eleven som sliter med angst Jon Fauskanger Bjåstad Doctor of psychology (clinical)/ psykologspesialist Hva er det med Monica Ê Frykt er en naturlig reaksjon på et stimuli som truer

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt Marie Kristine Bermingrud Lindberg Massetraume og emosjonelle vansker En vurdering av Traumefokusert CBT for barn med hensyn til emosjonsregulering og utviklingsnivå. Hovedoppgave Psykologisk institutt

Detaljer

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU Skolevegring Hvordan sikre et best mulig individuelt behandlingstilbud for skolevegrere Siv Gelius Høst 2012 Masteroppgave

Detaljer

Forord. RPH-Molde, Molde september 2015. Tools). III

Forord. RPH-Molde, Molde september 2015. Tools). III I II Forord Rask Psykisk Helsehjelp Moldes arbeidsbok i angstmestring er laget som et selvhjelpsprogram, hvor det er lagt opp til at en får veiledning underveis. Mye av materiellet har vi utarbeidet selv,

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Tiltak ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012

Tiltak ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012 Tiltak ved depresjon Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012 Kostnader ved depresjon Depresjon svekker livskvaliteten i befolkningen Depresjon vil snart, etter hjerte kar-lidelser, være den ledende

Detaljer

HJEM INNHOLD BOKMERKER TILBAKE FRAM FULLSKJERM PRINT AVSLUTT. Psykisk helse. i OSLOskolene. Ressursperm RESSURSPERM PSYKISK HELSE I OSLOSKOLENE

HJEM INNHOLD BOKMERKER TILBAKE FRAM FULLSKJERM PRINT AVSLUTT. Psykisk helse. i OSLOskolene. Ressursperm RESSURSPERM PSYKISK HELSE I OSLOSKOLENE HJEM Psykisk helse i OSLOskolene Ressursperm 1 HJEM FORORD I Osloskolen har vi høye ambisjoner for hver elevs faglige og sosiale utvikling. Alle elever skal få tidlig og tett oppfølging. Ressurspermen

Detaljer

rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen

rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen Divisjon for psykisk helse Nasjonalt Folkehelseinstitutt Rapport 2008: 1 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

rapport 2007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid

rapport 2007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid rapport 007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid Kristin S Mathiesen Anne Kjeldsen Anni Skipstein Evalill Karevold Leila Torgersen Helene Helgeland Rapport 007:5 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel:

Detaljer

Obsessiv- kompulsiv lidelse hos barn og unge og behandling, med hovedvekt på kognitiv atferdsterapi

Obsessiv- kompulsiv lidelse hos barn og unge og behandling, med hovedvekt på kognitiv atferdsterapi Obsessiv- kompulsiv lidelse hos barn og unge og behandling, med hovedvekt på kognitiv atferdsterapi 5.årsoppgave, stadium IV. Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø Student: Ida Henriette

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen:

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen: Psykolog Arne Repål Innledning Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger ut informasjon og at vi tolker denne informasjonen.

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET

DET HUMANISTISKE FAKULTET DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk Høstsemesteret, 2009 Åpen Forfatter: Elin Knutsen Østevik (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru Tittel på

Detaljer

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag Vi ses på tirsdag! Hvordan beskriver foreldre med psykiske vansker og deres barn sitt hverdagsliv og sine erfaringer med gruppetilbudet Tirsdagstreffet? Bjørg Eva Skogøy Masteroppgave i Sosialt arbeid

Detaljer

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid D A G 3 EPDS og utvikling av samtaleferdigheter Dag 3 side 1 Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, R.BUP Øst og Sør Hovedmålsettinger:

Detaljer

Møte med det tause barnet i psykoterapi

Møte med det tause barnet i psykoterapi Møte med det tause barnet i psykoterapi Et kasusstudie Elin Grothe Ellingsen Hovedoppgave, Profesjonsstudiet i psykologi Trondheim, Våren 2014. Psykologisk institutt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige

Detaljer

Voksne med ADHD og rusproblematikk. Tilstand Diagnose Tiltak

Voksne med ADHD og rusproblematikk. Tilstand Diagnose Tiltak Voksne med ADHD og rusproblematikk Tilstand Diagnose Tiltak Grafisk design: Eggen Press AS Avdeling for Rusbehandling, Østfoldklinikken Innledning Dette heftet er et resultat av arbeidet med ADHD-prosjektet

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 1 årgang 11 april 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Del 2: Barn og Unge Kristin Schjelderup Mathiesen Rapport 2009:8 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet IS-2263

Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet IS-2263 IS-2263 Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet Publikasjonens tittel: Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet Utgitt: 12/2014 Publikasjonssnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Syke barn i familien. til foreldre og andre voksne. Informasjon og veiledning. program for foreldreveiledning BUF00052

Syke barn i familien. til foreldre og andre voksne. Informasjon og veiledning. program for foreldreveiledning BUF00052 program for foreldreveiledning BUF00052 Syke barn i familien Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Elin Hordvik og Marianne Straume program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Innagerende atferd... 2. 3 Foreldresamarbeid... 4. 3.1 Tiltak for foreldresamarbeid... 5. 4 Klasseledelse...

1 Innledning... 1. 2 Innagerende atferd... 2. 3 Foreldresamarbeid... 4. 3.1 Tiltak for foreldresamarbeid... 5. 4 Klasseledelse... Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Innagerende atferd... 2 3 Foreldresamarbeid... 4 3.1 Tiltak for foreldresamarbeid... 5 4 Klasseledelse... 5 4.1 Tiltak for god klasseledelse... 7 5 Relasjoner og

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-99 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-99 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694 utredningsserie 4-99 Statens helsetilsyn ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING Statens helsetilsyn

Detaljer

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Veileder IS-1742 Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet FRA BEKYMRING TIL HANDLING HVA GJØR JEG? Heftets tittel: Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon

Detaljer