SEPARASJON OG SKILSMISSEINORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEPARASJON OG SKILSMISSEINORGE 1536-1909"

Transkript

1 SEPARASJON OG SKILSMISSEINORGE En familie- og rettshistorisk studie Hanne Marie Johansen Avhandling til dr. art. graden Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet

2 INNHOLD FORORD 13 KAPITTEL I INTRODUKSJON 17 A. EMNET, AKTUALITETOGFAGLIGKONTEKST 17 /. Den formelle adgangen til skilsmisse og skilsmissehyppigheten Framgangsmàten ved skilsmisse - dom eller bevilling? Om hvilke grupper i befolkningen soin benyttet seg av retten til separasjon og skilsmisse Skilsmisse - religi0se og ideologiske str0mninger Skilsmissesakene - mulig innfallsvinkel til â studere familielivet? Problemformulering 27 B. AVGRENSING AV PROSJEKTET, PER1ODEVALG, GEOGRAFISK OMRÀDE 28 C. KlLDER Kilderom domspraksis Kilder om bevillingspraksis i separasjons- og skilsmissesaker Lover og forordninger. Juridiske lœreb0ker fra og 1800-tallet 34 D. ARBEIDSOPPLEGGET, PRAKT1SKGJENNOMF0RING Kildeinnsamling og bearbeiding av kildene, bruk av database etc Disposisjon for avhandlingen 37 NOTER TIL KAPITTEL I 39 KAPITTEL II PRAKSIS: ANTALL SAKERILANGTIDSPERSPEKTTV STATISTIKK, OPPTELLINGER, TILGJENGELIGE TALL 41 A. SKILSMISSE VED DOM Kildene Kapitelrettens période Ordinœre domstoler B. SKILSMISSE VED BEVILLING Kilder og tilgjengelighet Tidlig moderne tidog fram til a) Tiden fram til b)

3 3. Nedgang - og ny 0kning i antallet skilsmissebevillinger 55 a) b) Utviklingen fra og med âret C. SEPARASJONER Separasjonssaker stevnet innfor domstolene Separasjon ved administrativ bevilling 58 a) Separasjoner i Kristiania 60 D. OPPSUMMERING 63 NOTER TIL KAPITTEL II 66 KAPITTEL III PROTESTANTISK EKTESKAPSRETT OG SKILSMISSERETT 69 A. KATOLSK BAKGRUNN 70 B. MARTIN LUTHERS SKILSMISSESYN 74 C. CALVIN, ZWINGLI, MELANCHTONOGHEMMINGSEN 75 D. EKTESKAPSORD1NANSEN AV 1582 OGSENERELOVGIVNING TIL De viktigste bestemmelsene om skilsmisse Skilsmissereglene iforhold til annen lovgivning om familie og sedelighet 85 E. RETTSVIRKNING AV SKILSMISSE 87 F. DOMSORGANENE Luthersk domkapitel og kapitelrett Rettspraksis og lovanvendelsen i kapitelrettens période 93 a) Sedvanerett og separasjon '. 93 b) Kapitelretten som skilsmissedomstol 95 G. NYE INNSLAG I PRAKSIS UT TIL SEPARASJON OG SKILSMISSE VED KONGELIG BEVILLING Supplikkinstitusjonen 97 a) Administrasjonsapparatet og saksbehandlingen Separasjonsbevilling -f0rste steg pà veien mot skilsmisse? 101 a) De eldste separasjonsbevillingene fra 1630-ârene 101 b) Separasjon som opptakt til skilsmisse. Saksbehandlingsreglene 102 c) Skilsmisse ved kongelig bevilling fram til d) Det teologiske fakultet og Det juridiske fakultet ved K0benhavn universitet - râdgivende organer for kongen 108 e) Skilsmissesakene H. OPPSUMMERING 116 NOTER TIL KAPITTEL III 118

4 KAPITTEL IV MOT EN SEKULARISERT OG MODERNE SKILSMISSEOPPFATNING A. INNLEDNING 125 B. VERDSLIG NATURRETTSOPPFATNING Teori 127 a) Naturretten - statsteori og moralfilosofi 127 b) Kontraktssynspunktet 128 c) Naturrett og skijsmisserett fram til ca Praksis 133 a) Opplysningstiden ca b) Skilsmisse i Frankrike c) Liberalisering i andre land ca C. DANMARK-NORGE: JURIDISK LITTERATUR CA l.holberg 138 a) Temaet skilsmisse i Holbergs diktning Skilsmisse hos senere juridiske forfattere 142 a) Vold og mishandling som skilsmissegrunn Skilsmisse i den ojfentlig debatt ca D. SKILSMISSE IDEN LIBÉRALE PERIODEN To pr0vesaker i a) Vurdering av domstolenes og KanseUiets argumentasjon Prosedyrer - forordninger og praksis etter a) Forlikskommisjonene 156 b) Separasjon som trinn i skilsmisseprosessen 157 c) Skilsmissebevilling fra teori og praksis 160 d) Kostnader og tidsbruk 165 E. OPPSUMMERING 166 NOTER TIL KAPITTEL IV 170 KAPITTEL V REAKSJON OG NY LIBERALISERING CA A. REAKSJON GENERELT ldeologisk omslag Reaksjonen i Frankrike Danmarkpâ 1800-tallet 775 a)0rsted 178 b) Kirkens holdning 179 c) Geistlig megling 182

5 B.NORGE Innstrammingen 183 a) Kravet om bevilling til nytt giftermâl for skilte 183 b) Ny og restriktiv praksis Hvorfor ble praksis lagt om ca. 1830? 186 a) Skilsmisser i Sverige 188 b) Stortinget og Karl Johan Skilsmisse ved dom a) Forgjeves forspk pâ â endre lovgivningen 190 b) Kirkens kamp mot skilsmisse fra 1850-ârene 192 C. MOTENNYSKILSMISSELOV 196 l.lovforslagenc fra Rettshistorisk pâvirkning, Nellemanns monografi om "œgteskabsskilsmisse" 197 D. SKILSM1SSELOV Lovforslag 1902 og hovedpunktene iden endelige 1909-loven Hvorfor norsk lov allerede i 1909? 200 E. OPPSUMMERING 201 NOTER TIL KAPITTEL V 205 KAPITTEL VI SKILSMISSE VED DOM A. GEOGRAFISKE OG SOSIALE M0NSTER Demografïske og sosiale forhold i det norske samfunnet til ca Kapitelrettens période ca Skilsmissesakene etter B. SKILSMISSEGRUNNER Desertio 217 a) Desertiosakene ca Hor, impotens og "vederstyggelig sykdom" Tyranni som skilsmissegrunn Saksmengden sett under ett: hvem klaget - mann eller kone? 227 C. SAKENES UTFALL 228 D. OPPSUMMERING 232 NOTER TIL KAPITTEL VI 235 KAPITTEL VII SKILSMISSEBEVILLINGER , MED HOVEDVEKT PÂ TIDSROMMET 1790-(1814) A. INNLEDNING 239

6 B. GEOGRAFISK FORDELING a) Skilsmissebevillinger 242 b) Separasjonsbevillinger Oppsummering 248 C. SOS1ALEM0NSTER a) Yrkes- og statusinndeling som i folketellingen av b) Eilert Sundt om sosial struktur i Norge 254 c) Separasjoner og skilsmisser i "eiendoms-klassen" 255 d) Separasjoner og skilsmisser i lavere sosiale lag, "arbeids-klassen" 259 e) Bysakene sett isolert - sosial fordeling 263 f) Oppsummering - om sosiale monster 264 g) Jamf0ring med supplikkpraksisen pâ 1700-tallet a) Oppsummering 269 D. HVEM KLAGET - MANN ELLER KONE? 269 E. SKILSMISSEGRUNNENE De tradisjonelle typene 273 a) Saksmengden, innvilgningsgrad 273 b)desertio 276 c)hor 277 d) Impotens 280 e) Sinnssykdom 281 f) Smittsom sykdom, kjonnssykdom og spedalskhet 282 g) Forbrytelse og straff 283 h) Om sosial bakgrunn og likebehandling kvinnerog menn 285 g) Oppsummering Skilsmisses0knader og bevillinger ved ikke lovfestede grunner a) Skilsmissegrunnene 288 b) Separasjonsakene som kilde til forstâelse av de ekteskapelige konfliktene 293 c) Sammenlikning med ârene d) Sosial bakgrunn 296 e) Innvilgningsgrad 297 F. OPPSUMMERING 295 NOTER TIL KAPITTEL VII 303

7 KAPITTEL VIII EKTESKAPSINNGÂELSE OG SAMLIV 307 A. EKTESKAPS1NNGÂELSEN - HVEM BESTEMTE, FORELDRE OG FORESATTE ELLER PARTENE SELV7 307 /. Ekteskapsinngâelse og familieetablering - rammevilkâr; h0y giftermàlsalder og 0konomisk selvstendighet for den nye husstanden Ojfentlig trolovelse og foreldrekontroll eller "hemmelig" ekteskapsl0fte? Arrangerte ekteskap og tvang 328 B. HVERDAG - FORVENTNINGER OG KRAV I EKTESKAPET Fors0rgelse og arbeidsfellesskap Kvinners krav pâ medbestemmelse og styring 341 C. BETYDNINGEN AV F0LELSER, KJ/ERLIGHET, VENNSKAP Vennskap og kjœrlighet Seksuelt sainliv Om â tolke spredte utsagn og taushet Varf0lelser uvesentlig? 362 NOTER TIL KAPITTEL VIII 367 KAPITTEL IX EKTEPARET, FAMILIE OG N/ERMILJ0 373 A. FORELDRE OG BARN Separasjons- og skilsmissesakene som kilde - metodiske problemer Betydningen av â ha barn - og barnl0shet Samvœr, omsorg og oppdragelse 379 a) Hvor skulle barna bo etter separasjon og skilsmisse? konomisk ansvar og bidragsplikt 387 B. FAMILIELIV OG SOSIAL KONTROLL Foreldre og voksne barn Venner, naboer Tingallmuen og tingsvitne vrighet 403 a) Geistlige og verdslige 0vrighetspersoner i naermilj0et 403 b) Kriminalisering, tukthus og annen straff 408 NOTER TIL KAPITTEL IX 416

8 KAPITTEL X KONKLUSJON 419 SKILSMISSEHYPPIGHETEN 419 HVORDAN BLE SKILSMISSESAKENE HÀNDTERT GJENNOM RETTSAPPARATET OG PÀ ANNEN MATE? 421 SKILSM1SSEPRAKSISEN OG RETTSFILOSOF1SKE OG 1DÉHISTORISKE STR0MNINGER 426 GEOGRAFISKE OG SOSIALE M0NSTER I SKILSMISSESAKENE 428 KVINNER OG MENNS FORMELLE OG FAKTISKE ADGANG TIL SKILSMISSE 431 HVA SKILSMISSESAKENE KAN FORTELLER OM FORVENTN1NGER OG NORMER KNYTTETT1L EKTESKAPOGFAMILIELIV 432 NOTER TIL KAPITTEL X 436 LITTERATUR 437 KILDER 448 I UTRYKTE KILDER 448 II TRYKTE KILDER FRA DE NORSKE DOMKAPITLENE 451 III LOVER 452 IV FORORDNINGER OG RESKRIPTSAMLINGER 452 FORKORTELSER 455 VEDLEGG 457

RETTEN TIL IKKE Å BLI DISKRIMINERT VED SKILSMISSE

RETTEN TIL IKKE Å BLI DISKRIMINERT VED SKILSMISSE RETTEN TIL IKKE Å BLI DISKRIMINERT VED SKILSMISSE - En rettsantropologisk studie av skilte muslimske innvandrerkvinner i Norge AV TONE LINN WÆRSTAD Kvinnerettslig skriftserie nr. 64 AVDELING FOR KVINNERETT,

Detaljer

Rettslige tiltak mot tvangsekteskap

Rettslige tiltak mot tvangsekteskap Rettslige tiltak mot tvangsekteskap Med et spesielt fokus på straffeloven 222 annet ledd Kandidatnummer: 193139 Veileder: Linda Gröning Antall ord: 34 899 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det

Detaljer

Likestilling og livskvalitet 2007

Likestilling og livskvalitet 2007 Likestilling og livskvalitet 2007 av Øystein Gullvåg Holter, NIKK Helge Svare, AFI Cathrine Egeland, AFI AFI-rapport 1 / 2008 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE'S REPORT

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Eli Ferrari de Carli Religion, juss og rettigheter: Om skilsmisse, polygami og shari'a-råd

Eli Ferrari de Carli Religion, juss og rettigheter: Om skilsmisse, polygami og shari'a-råd Eli Ferrari de Carli Religion, juss og rettigheter: Om skilsmisse, polygami og shari'a-råd Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:5 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate

Detaljer

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Gunhild Sandal Bastlien Veileder Solveig Sagatun Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av

Detaljer

PRESENTASJON AV KOMPENDIET... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 METODE... 4 1.3 OPPSUMMERING KAPITTEL 1... 5 2 TVANGSEKTESKAP I NORGE... 6 2.

PRESENTASJON AV KOMPENDIET... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 METODE... 4 1.3 OPPSUMMERING KAPITTEL 1... 5 2 TVANGSEKTESKAP I NORGE... 6 2. PRESENTASJON AV KOMPENDIET... 3 1.1 INNLEDNING.... 3 1.2 METODE... 4 1.3 OPPSUMMERING KAPITTEL 1... 5 2 TVANGSEKTESKAP I NORGE... 6 2.1 BEGREPET TVANGSEKTESKAP EN DEFINISJON... 6 2.2 OMFANG AV TVANGSEKTESKAP

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Kari Johanne Ligtvor og Mette Jørgensen Madsen. Masterprogram i barnevern Vår 2011. Det psykologiske fakultet HEMIL - Senteret

MASTEROPPGAVE. Kari Johanne Ligtvor og Mette Jørgensen Madsen. Masterprogram i barnevern Vår 2011. Det psykologiske fakultet HEMIL - Senteret Hvordan fungerer tilsyn under samvær etter barnelova 43 tredje ledd, sett i lys av sakkyndiges forhåndsvurderinger og erfaringer fra bostedsforeldre og tilsynspersoner? Kari Johanne Ligtvor og Mette Jørgensen

Detaljer

Samboerne og samfunnet

Samboerne og samfunnet Norges offentlige utredninger 1999: 25 Samboerne og samfunnet Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. september 1996. Avgitt til Barne- og familiedepartementet 18. mai 1999 Statens

Detaljer

Hilde Lidén Transnasjonale serieekteskap. Art, omfang og kompleksitet

Hilde Lidén Transnasjonale serieekteskap. Art, omfang og kompleksitet Hilde Lidén Transnasjonale serieekteskap Art, omfang og kompleksitet Institutt for samfunnsforskning Oslo 2005 ISF 2005 Rapport 2005: Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990 Lucy Smith Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Av professor dr. juris

Detaljer

TILKNYTNING TIL NORGE VIA EKTESKAP

TILKNYTNING TIL NORGE VIA EKTESKAP TILKNYTNING TIL NORGE VIA EKTESKAP - de ulike rettslige reguleringer Kandidat: Gro Wildhagen Veileder: Professor Helge J. Thue Leveringsfrist: 25. november 2003 Til sammen 17136 ord 01.03.2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien

Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien Heidi Gautun Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien Omsorgsmønstre mellom middelaldrende kvinner og menn og deres gamle foreldre Doktoravhandling Heidi Gautun Økt individualisering og omsorgsrelasjoner

Detaljer

FORELDRESAMARBEID VED SAMLIVSBRUDD

FORELDRESAMARBEID VED SAMLIVSBRUDD Hanne Pedersen FORELDRESAMARBEID VED SAMLIVSBRUDD - En kvalitativ studie av tre foreldres opplevelse av samarbeidet med barnehagen ved samlivsbrudd Master i Spesialpedagogikk Våren - 2011 DET HUMANISTISKE

Detaljer

Samliv i Forsvaret 2011

Samliv i Forsvaret 2011 Samliv i Forsvaret 11 Forholdet mellom familie og arbeid i befalsfamilier. En kvantitativ studie av Hanne Heen AFI-rapport 3/12 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE'S

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

Muslimske kvinner, haltende ekteskap og skilsmisse prosessen rundt politiske initiativ til lovendringer

Muslimske kvinner, haltende ekteskap og skilsmisse prosessen rundt politiske initiativ til lovendringer Muslimske kvinner, haltende ekteskap og skilsmisse prosessen rundt politiske initiativ til lovendringer Eli Ferrari de Carli Abstract Muslim women s right to initiate divorce is debated in many countries.

Detaljer

NORMATIV PLURALISME OG ARV: norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo. Rukhsana Ashraf

NORMATIV PLURALISME OG ARV: norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo. Rukhsana Ashraf NORMATIV PLURALISME OG ARV: norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo Rukhsana Ashraf I Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bakgrunn for valg av tema 2 1.3 Kunnskap om

Detaljer

Innst. O. nr. 44 (2000-2001)

Innst. O. nr. 44 (2000-2001) Innst. O. nr. 44 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Per Roar Bredvold og Siv Jensen om lov om endringer i lov

Detaljer

Barn og foreldre GYLDENDAL. Forholdet mellom barn og foreldre etter barneloven av 1981 med senere endringer. 6. utgave AKADEMISK

Barn og foreldre GYLDENDAL. Forholdet mellom barn og foreldre etter barneloven av 1981 med senere endringer. 6. utgave AKADEMISK Lucy Smith Peter L0drup Barn og foreldre Forholdet mellom barn og foreldre etter barneloven av 1981 med senere endringer 6. utgave GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Forkortelser mv 6 1. Oversikt 13 I. Lovstoffet

Detaljer

Fingrene av fatet? En studie av barneverntjenestens tematisering av og arbeid med konflikter mellom foreldre

Fingrene av fatet? En studie av barneverntjenestens tematisering av og arbeid med konflikter mellom foreldre Fingrene av fatet? En studie av barneverntjenestens tematisering av og arbeid med konflikter mellom foreldre Vibecke Ulvær Vallesverd Masteroppgave i barnevern Høst 2009 Senter for barnevernstudier Det

Detaljer

PÅSTANDER OM OVERGREP I SAK OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆR...13

PÅSTANDER OM OVERGREP I SAK OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆR...13 Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING...3 1.1 SAMMENDRAG...3 1.1.1 Innledning...3 1.1.2 Påstander om overgrep i saker om foreldreansvar, fast bosted og samvær...3 1.1.2.1 Bevisproblematikk og risikovurdering...

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

Temanotat Kosovo: Ekteskap og skilsmisse juridiske og sosiokulturelle forhold

Temanotat Kosovo: Ekteskap og skilsmisse juridiske og sosiokulturelle forhold Temanotat Kosovo: Ekteskap og skilsmisse juridiske og sosiokulturelle forhold LANDINFO 17. APRIL 2012 1 Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet

Detaljer

NAV-REFORMEN. En organisasjonsteoretisk analyse av prosessen vedrørende organiseringen av det nye Arbeids- og velferdsdirektoratet

NAV-REFORMEN. En organisasjonsteoretisk analyse av prosessen vedrørende organiseringen av det nye Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV-REFORMEN En organisasjonsteoretisk analyse av prosessen vedrørende organiseringen av det nye Arbeids- og velferdsdirektoratet Ulla Finnerud Nielsen Mastergradsoppgave ved Institutt for statsvitenskap

Detaljer

Kvinner, migrasjon og integrering. Filippinske kvinner gift med norske menn. Dersom du er isolert er det vanskelig å bli integrert

Kvinner, migrasjon og integrering. Filippinske kvinner gift med norske menn. Dersom du er isolert er det vanskelig å bli integrert Kvinner, migrasjon og integrering Filippinske kvinner gift med norske menn Dersom du er isolert er det vanskelig å bli integrert Gunhild Thunem mai 2007 Forord Det har vært utrolig spennende for meg å

Detaljer

95/4 Rapporter Reports. Inger Texmon. Ut av redet En demografisk analyse av flytting fra foreldrehjemmet

95/4 Rapporter Reports. Inger Texmon. Ut av redet En demografisk analyse av flytting fra foreldrehjemmet 95/4 Rapporter Reports Inger Texmon Ut av redet En demografisk analyse av flytting fra foreldrehjemmet Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Symbols in

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer