Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TES-14/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 228/ Dissens Kommunalstyret for miljø og utbygging / NY KONKURRANSEUTSETTING AV GRØNT VEDLIKEHOLD I TASTA BYDEL Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunalstyret godkjenner prinsipper og framdriftsplan for konkurranseutsetting av grønt vedlikehold i Tasta bydel. ::: Sett inn innstillingen over denne linja Sammendrag Direktøren har i tidligere sak lagt fram en orientering om resultatet av første forsøk på konkurranseutsetting av det grønne vedlikeholdet i Tasta bydel. I denne sak redegjøres for hvilke endringer, prosesser og framdrift direktøren tar sikte på å gjennomføre for ny konkurranseutsetting. 1

2 ... Sett inn saksutredningen under denne linja KONKURRANSEUTSETTING AV GRØNT VEDLIKEHOLD I TASTA BYDEL Bakgrunn I KMU s møte framla direktøren en orienteringssak til kommunalstyret om bakgrunnen for avlysningen av konkurransen om grønt vedlikehold i Tasta bydel. Saken ble sendt tilbake for bearbeidelse og svar på en del spørsmål. De spørsmålene som ble reist i kommunalstyrets behandling besvares nedenfor. Kommunalstyrets vedtak med direktørens kommentarer: Direktørens kommentarer er skrevet inn direkte i den etterfølgende teksten. «Saken tilbakesendes. Ved ny behandling skal nedenfor nevnte punkter kommenteres og redegjøres. Som et tillegg til punkt 3, skal næringen inviteres til et møte for å optimalisere hvordan denne type tjenester bør settes ut på anbud.» Næringen er invitert til et dialogmøte 19. februar. Hensikten med møtet er både å øke interessen for denne type oppdrag, samt å få næringens umiddelbare tanker om omfang og innretning av utbudet. For øvrig skal det bemerkes at anbudsinnbydelsen fortsatt skal følge Norsk Standard. «Punkt 4 utgår. Punkter som bes kommentert og redegjort: For korrekt konkurranse utsetting må følgende kriterier være på plass. De fleste private aktører er ikke like store som Stavanger natur og idrettsservice. Det er derfor viktig å vurdere størrelsen på oppdrag opp mot hvor mange tilbud man ønsker inn. Dersom anbudene er for store er det vanskelig for en kontraktør å levere inn pris. De private firma sitter som regel ikke på en utstyrspark som er like stor som den NIS har fått tildelt. Dette innebærer at investeringer i form av maskiner og utstyr er vesentlig. Ved nærmere innsyn i NIS og Kommunens utstyrspark vil dere se hvor mye det dreier seg om. I det private er det ofte slik at investeringer gjøres på bakgrunn av de jobbene man har, og ikke i forhold til de man kan få. Timeprisen i det private er ikke høyere enn det kommunen figurerer med. Det er ofte fornuftig å dele opp et større oppdrag i noen mindre.» Ved konkurranseutsetting av slike oppdrag legger en til grunn at oppdraget skal være attraktivt for solide og kompetente firma med tilstrekkelig kapasitet. Det er ikke mangel på slike firma i vårt distrikt, og det finnes også firma som opererer på nasjonalt/internasjonalt nivå som burde være aktuelle for slike oppdrag. Vi har vært mer opptatt av om oppdraget er stort nok til å tiltrekke de profesjonelle aktørene. Oppdraget for Tasta er ikke på noen måte stort i forhold til det som er vanlig å konkurranseutsette i andre byer i Norge. Det framgår av anbudspapirene som ble lagt ut på Doffin at det ikke er noe krav til at tilbydere eier de aktuelle maskiner, men de må binde seg til at de kan disponere nødvendig maskinpark, enten ved eie, leie eller via underentreprenør; en helt vanlig situasjon i mange entrepriser i byggebransjen. 2

3 «Dokumentasjon. Dokumentasjon er viktig. Krav i forhold til kvalitetssikring, ansvarlig firma, HMS, Arbeidsgiveravgift og MVA er en selvfølge. Men dersom man ønsker referansearbeider og lignende arbeid er det igjen viktig å tenke på størrelse. Det er svært få aktører som har gjennomført et så stort arbeide som for eksempel Vedlikehold av Tasta bydel. Utstyrspark bør ikke medregnes som en del av dokumentasjon. For å påta seg et større oppdrag er de fleste private aktører Leie eventuelt investere i utstyr.» Se ovenfor vedrørende utstyrspark. Referanseanlegg som er lagt inn i anbudspapirene er en teknisk måte å forenkle kommunikasjonen om kvalitet på, og har lite med størrelsen av oppdraget å gjøre. Oppdraget er i utgangspunktet i størrelse 2-3 årsverk (avhengig av omfanget av ekstraarbeid som trebeskjæring, reparasjoner og rehabilitering). Mangfoldigheten, og dermed muligens kompleksiteten i oppdraget, innebærer nok at en tilbyder må ha tilgang til (i egen stab eller via underentreprenører) flere spesialister. Det fins etter vår oppfatning mange firma i distriktet som kan påta seg et slikt oppdrag, alene, eller i samarbeid med andre. «Anbudsbeskrivelse. For å få inn et pristilbud som er av interesse i forhold til konkurranse er det helt essensielt å prise den samme tingen. Et anbud må ha en nøye beskrivelse som er detaljert. Dersom man f.eks. beskriver skjøtsel av plen: For en kommune vil det gjerne si klipp av gresset annenhver uke i 4 mnd. per år. For et privat firma vil det si: Klipp og oppsamling av gress, hver uke. Gjødsling av plen 2 ganger i året og kalking minst en gang per år. Alle kanter må også trimmes hver uke. Fjerning av avfall til godkjent depot.» Den som har studert anbudspapirene som ble lagt ut på Doffin, og har den nødvendige faglige bakgrunnen, vil se at arbeidene og standardene er svært nøyaktig beskrevet. Det er nyttet standardbeskrivelser og krav i henhold til Norsk Standard, både med hensyn til kontraktsbestemmelser og selve oppdragsbeskrivelsen. I utgangspunktet beskriver Norsk Standard krav til resultatet, ikke til metode. Det har vært en mangeårig diskusjon i Norge, Skandinavia og Europa for øvrig, om man skulle legge resultatbeskrivelse eller metodebeskrivelse til grunn. I Norge har man så langt lagt seg på resultatbeskrivelsen ut fra en holdning om at det er utføreren som er best i stand til å vurdere aktuell metode for å oppnå det ønskede resultatet. Resultatkrav skaper et insitament til metodeutvikling og stedlig tilpassing. (I en tørkesommer er det kan hende ikke nødvendig å slå graset 22 ganger dersom det er krav til grashøyden som gjelder slik som i Norsk Standard). «Beskrivelsen bør inneholde: Mengde, hyppighet, klasse for vedlikehold, størrelse osv. ned til minste detalj. Anbudsbeskrivelsen bør deles inn i de forskjellige feltene. For eksempel Busk felt, plen, lekeplasser osv. slik at enhetsprisene kan sammenlignes og konkurrere mot hverandre.» Det er i hovedtrekk slik anbudsdokumentene er satt opp, jf. anbudsdokumentene på Doffin. Vurderinger og konklusjoner. Park og vei er nå i full gang med en gjennomgang av dokumentene fra siste gang, for å identifisere muligheter for forenklinger. Ved kommunikasjon med bransjen i mellomliggende periode, har enkelte antydet at anbudsbeskrivelsen og forutsetningene til sammen kan hende skaper et for strengt regime og at risikoen derfor i for stor grad overføres til tilbyder. 3

4 Fra direktørens side må det kommenteres at det har her, som i alle slike sammenhenger, vært arbeidet for å lage et opplegg som gir rimeligste og mest forutsigbare forhold for kommunen, blant annet ved at risiko fordeles på rimelig måte mellom byggherre og utfører. Direktøren har likevel funnet at det kan være formålstjenlig å minske tilbyders risiko for på den måten å tiltrekke flere tilbydere. Krav til løpende drift av utstyr, installasjoner og konstruksjoner vil derfor bli tatt ut av anbudspapirene og erstattet med kun et krav om tilsyn. Reparasjoner og erstatning av utstyr vil da bli gjort til gjenstand for særskilt bestilling, og arbeidet vil bli godtgjort som tilleggsarbeid. Dette vil minske risikoen for tilbyderne, og dermed gjøre det enklere å gi et tilbud. På den negative siden kan anføres at en slik ordning vil gi bestiller (Park og vei) flere kapasitetskrevende oppfølgingsoppgaver. Samtidig blir det enklere å bestille eventuelt spesialarbeid fra andre, dersom det aktuelle engasjerte firma ikke har kapasitet eller kompetanse. Vi går også gjennom kontraktsvilkårene for å gjøre dem noe enklere. Vi vil også vurdere vektingskriteriene og forholdet mellom vektingene på nytt. Dialogmøte med bransjen planlegges i slutten av februar, og utlegging på Doffin av ny anbudskonkurranse planlegges til begynnelsen av mai, med anbudsfrist begynnelsen av juni, slik at en tildeling kan foretas før ferien. Direktøren vil for øvrig anbefale at forutsetningen om at Stavanger Natur- Idrettsservice KF (NIS) ikke har anledning til å delta, opprettholdes. Det må være klart for alle aktuelle tilbydere at kommunen her vil ha inn en privat entreprenør, blant annet for å få en reell benchmarking av drift i egen regi. Direktøren mener at dersom NIS får anledning til å delta, vil dette kunne svekke troverdigheten i anbudsutlysningen, og at en igjen kan komme i en situasjon uten reell konkurranse. Da vil det være et bedre løsning å ikke gjennomføre konkurranseutsettingen, men heller se på organiseringen av bestiller/utførerfunksjonen vedrørende roller, myndighet og kvalitetsnivå, samtidig med innføring av et fullverdig benchmarkingssystem. NIS er engasjert til å fortsette vedlikeholdet i Tasta bydel inntil ny entreprenør kan starte. Av faglige og praktiske årsaker legges det opp til et skifte etter sesongen Leidulf Skjørestad direktør Torgeir Esig Sørensen park- og veisjef Vedlegg: Notat fra NIS 4

5 VEDLEGG Til: Fra: Kopi til: Bjarne Kvadsheim NIS v/nils F Gjerpe Kurt Idland Dato: Vedrørende KMU sak 228/14 I vedtak i ovennevnte sak ble det vedtatt at saken sendes tilbake og at tre punkter skulle kommenteres. I den forbindelse stiller Stavanger Natur- og idrettsservice KF seg undrende til mange av påstandene som kommer frem, og ønsker å kommentere disse. Kulepunkt 1: «de fleste aktører er ikke like store som NIS» Dette medfører ikke sannhet, vår park og anleggsavdeling er ca. 50 ansatte, og det finnes en rekke anleggsgartnerfirmaer i regionen som er like store eller betydelig større. Eks. Stangeland, RISA, Landskapsentreprenørene, Nygaard, Bjørns Hage og Anlegg osv. «De private firma sitter som regel ikke med en utstyrspark som er like stor som den NIS har fått tildelt. Dette innebærer at investeringer i form av maskiner og utstyr er vesentlig. Ved nærmere innsyn i NIS og kommunens utstyrspark vil dere se hvor mye det dreier seg om» NIS har ikke fått tildelt utstyr av kommunen. Alt utstyr NIS råder over er innkjøpt med egne midler på lik linje som privat firma må gjøre. Disse er finansiert enten gjennom overskudd (egne midler), leasing eller lån. Så vidt NIS kjenner til eier ikke kommunen noe utstyr selv, så denne påstanden er igjen direkte usann. Størrelse på oppdrag: Grønt vedlikehold i Tasta bydel er et meget lite oppdrag som selv enkeltmannsforetak kan gjennomføre. Det finnes en lang rekke firmaer i regionen som har hatt like store eller betydelig større oppdrag. Utsagn som dette viser en meget begrenset kunnskap om emnet. Kulepunkt 2: Igjen blir størrelse trukket frem, enten mot bedre vitende eller pga. manglende kunnskap om emnet. Når det gjelder at utstyr ikke bør tas med i dokumentasjon er det et spørsmål om hva slags utstyr en planlegger å bruke, ikke et krav om at man skal eie det for øyeblikket. Kulepunkt 3: Anbudsbeskrivelse: «for å få inn et pristilbud som er av interesse i forhold til konkurranse er det essensielt å prise de samme tingene» Dette er helt korrekt. Dersom en har lest gjennom anbudsdokumentet vil en kunne se at det er spesifisert nøyaktig hvordan arbeidet skal gjennomføres. Hvor en har fått opplysninger om at en kommune klipper gresset annenhver uke i 4 måneder i året fra vet ikke NIS, dette er igjen direkte usannheter. Både NIS og en eventuell privat entreprenør vil selvfølgelig følge de anvisninger for blant annet klipping som står i anbudspapirene. Tilslutt i punktet er det nevnt hva beskrivelsen bør inneholde. Igjen må man lese gjennom anbudspapirene som ble lagt ut, hvor alt er beskrevet ned til minste detalj som etterspurt. 5

6 Stavanger Natur- og idrettsservice KF er ikke redd for konkurransen eller benchmarking, men vi ønsker at beslutninger skal tas på bakgrunn av fakta, ikke på bakgrunn av usannheter og mistolkninger. Når det kommer skriv med en rekke slike påstander ser vi oss derfor nødt til å påpeke dette.... Sett inn saksutredningen over denne linja Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 6

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: DRIFTANSVAR SVØMMEANLEGG STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: DRIFTANSVAR SVØMMEANLEGG STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MEI-14/18464-2 16580/15 26.02.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 25.03.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapet Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G00 2013/6363-22 13.12.2013 Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg

Detaljer

Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7

Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7 Rapport fra NHOs undersøkelse blant medlemsbedriftene om deres syn på praktiseringen av offentlige innkjøp: Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7 Utført av Commshop AS på vegne

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver

Kommunen som arbeidsgiver Kommunen som arbeidsgiver Delegasjon og oppfølging av nyansatte Forvaltningsrevisjon nr 1740-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai til september 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser i Frogn kommune Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE RÆLINGEN KOMMUNE FEBRUAR 2014 Utført av Ingar F. Leiksett NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/11 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/11 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS 1.0 Bestilling Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende «Kontrollutvalget i Leirfjord ser på nåværende

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JFØ-14/18866-4 51994/15 20.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 Stavanger

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/161 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/161 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

RAPPORT. Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag. NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE

RAPPORT. Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag. NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE RAPPORT LEVERANDØRUTVIKLING Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE INNHOLD FORORD 3 SAMMENDRAG 4 1. SPØRREUNDERSØKELSE

Detaljer

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester 1. Innledning Les dette sammen med A-rundskriv nr. 2/2012 samt malen til konkurransegrunnlag. Konkurranselovgivningen og andre grupper Også

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Tidspunkt: 27.04.2010 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche Lise Andreassen, telefon 69361482, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer