ELEKTRONISK TILSYN 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELEKTRONISK TILSYN 2009"

Transkript

1 Oppvekstkontoret ELEKTRONISK TILSYN 2009 Delrapport 1: ORDINÆRE BARNEHAGER

2

3 Innhold 1. INNLEDNING HVEM HAR SVART? FORELDREBETALING/FERIELUKKING PRIS PR. MÅNED MÅNEDER DET BETALES FOR FERIELUKKET GODKJENNING OG UTFORMING AV AREALET LEKE- OG OPPHOLDSAREAL ER BARNEHAGEN GODKJENT FOR BARN UNDER 3 ÅR? MAKSIMAL OPPHOLDSTID HVA ER EIERENS VEDTEKTSFESTEDE AREALNORM (M 2 ) FOR BARN I ALDEREN 0-3 ÅR HVA ER EIERENS VEDTEKTSFESTEDE AREALNORM (M 2 ) FOR BARN I ALDEREN 3-6 ÅR ER DET GJORT ENDRINGER I AREALBRUK ETTER GODKJENNING? BARNEHAGENS INNHOLD ÅRSPLAN SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKT SAMARBEIDSUTVALG SAMARBEIDSUTVALG FORELDRERÅD RUTINER FOR BEHANDLING AV FORMELLE OG UFORMELLE KLAGER OPPTAKSKRITERIER ANTALL BARN MED SÆRLIGE BEHOV, TATT OPP ETTER LOV OM BARNEHAGER ANTALL BARN MED SÆRLIGE BEHOV, TATT OPP ETTER LOV OM OPPLÆRING ANTALL BARN, TATT OPP ETTER LOV OM BARNEVERNSTJENESTER ANTALL FLERSPRÅKLIGE BARN TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE POLITIATTEST TAUSHETSPLIKT OG VARSLINGSPLIKT HELSEKONTROLL ARBEIDSMILJØ OPPLÆRING SAMARBEID PERSONALLEDELSE KVALITETSSYSTEM BEMANNING OPPHOLDSTID FORDELT PÅ ALDER ANTALL BARN FORDELT PÅ OPPHOLDSTID PRIS PR. OPPHOLDSKATEGORI VILKÅR FOR KOMMUNALT TILSKUDD GJELDER KUN PRIVATE BARNEHAGER AVTALER OG FORSIKRING VEDTEKTER BRUKERUNDERSØKELSER OPPSUMMERING

4 1. Innledning Barnehageloven pålegger kommunen som tilsynsmyndighet å føre tilsyn med kommunale og ikke-kommunale virksomheter som er godkjent etter barnehagelovens 6 og 11 eller kan være godkjenningspliktig etter 6. Formannskapet har i sak 0187/08 vedtatt plan for systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene fra høsten Det skal gjennomføres elektronisk, temabasert og hendelsesbasert tilsyn. Denne rapporten viser resultatet fra elektronisk tilsyn gjennomført i alle ordinære barnehager fra november Tilsvarende tilsyn er gjennomført også i familiebarnehager, se egen rapport. I tillegg til barnehagenes egen rapportering hvert tredje år, så skal det gjennomføres tilsynsbesøk i 15 barnehager årlig. Rådmannen har i samarbeid med Miljøenheten utarbeidet elektronisk tilsynsskjema med spørsmål knyttet til Lov om barnehager med forskrifter, og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Oppvekstkontoret er ansvarlig for gjennomføring av tilsynet. 2. Hvem har svart? Skjema ble sendt ut til samtlige ordinære barnehager i Trondheim, både kommunale og private, i alt 123 barnehager. Av disse har 121 sendt inn utfylt skjema. Det er 2 kommunale barnehager som ikke har levert. Se tabell 1. Tabell 1 Type barnehage Antall som har fått Antall som har svart tilsendt skjema Kommunale Private Til sammen Antall som ikke har svart 3. Foreldrebetaling/ferielukking Stortinget har vedtatt at det skal være maksimal foreldrebetaling i barnehagene, for tiden kr ,- pr. måned, eller ,- pr år. Barnehageeier kan fastsette en høyere foreldrebetaling når visse forhold foreligger, dersom det gis samtykke fra foreldrerådet. Jfr. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Dette skal komme fram av barnehagens vedtekter. Reglene for statlig driftstilskudd til barnehager sier at barnehager som følger skolens ferier har rett til fullt statstilskudd. Ferielukking utover dette medfører trekk i statstilskuddet. 3.1 Pris pr. måned Tabell 2 viser antall barnehager som ligger på gjeldende makspris for foreldrebetaling (2 330,-), samt antall som har foreldrebetaling som er høyere eller lavere enn makspris. Av de som har levert skjema er det 2 som ikke har oppgitt pris pr. måned. Det kommer fram av svarene at noen har inkludert kostpenger i det beløpet som de har oppgitt. Noen har presisert at de har medregnet kostpenger, noen har presisert at de ikke har det. Det er derfor umulig ut fra dette elektroniske tilsynet å si hvor mange som faktisk tar betaling som er høyere enn det som er vedtatt makspris. Dette vil derfor bli undersøkt nærmere og fulgt opp dersom 4

5 det viser seg at foreldrebetaling er høyere enn vedtatt makspris. Barnehagen må eventuelt legge fram gyldig vedtak om høyere betaling. Laveste pris pr. måned er oppgitt til 2136,- Høyeste pris pr. måned er oppgitt til 3742,- (inkl. kostpenger) Tabell 2 Betaling pr. måned Mindre enn 2330, ,- 98 Mer enn 2330,- 11 Ikke besvart Måneder det betales for Barnehager har mulighet til å velge om det skal innkreves foreldrebetaling elleve eller tolv terminer i året, forutsatt at årsbetaling ikke overstiger vedtatt maksimalpris. Tabellen viser at de aller fleste barnehager tar betalt for 11 måneder. Vi legger merke til at én barnehage tar betalt for 12 måneder. Det er 4 som ikke har svart. Tabell 3 Antall måneder det betales for , Ikke besvart Ferielukket I følge regler for statlig driftstilskudd har barnehager som følger skolens ferier rett til fullt statstilskudd. Ferielukking utover dette medfører trekk i statstilskuddet. På spørsmål om barnehagen er ferielukket er det 84 barnehager som svarer JA mens 37 svarer NEI. Tabell 4 viser til hvilke perioder barnehagene er stengt. Den viser antall barnehager som er stengt henholdsvis i julen, påsken, og sommeren. Tabellen viser ikke om en barnehage er stengt i for eksempel to eller flere av disse periodene. Tilsynet viser at det ikke er en ensartet praksis med hensyn til ferielukking i trondheimsbarnehagene. Barnehagene kan også stenge på planleggingsdager, det er 101 som har oppgitt at de gjør det. Tabell 4 Når er barnehagen stengt? Jul 53 Påske 36 Sommer 76 Annet 12 5

6 Det kommer fram i tabell 5 at det er stor variasjon i hvor mange dager de ulike barnehager har stengt i løpet av et år. En barnehage har stengt 2 dager, mens en annen har stengt 55 dager. Det er 8 barnehager som har stengt i mer enn 25 dager pr. år. Ingen har stengt mer enn det som tilsvarer skolens ferier. Tabell 5 Hvor mange dager totalt er barnehagen stengt? 0-5 dager dager dager dager dager dager dager dager 2 55 dager 1 Ikke besvart 5 4. Godkjenning og utforming av arealet Departementet gir veiledende normer for barnas leke- og oppholdsareal, jfr. Forskrift om miljørettet helsevern. Disse normene er ikke absolutte krav, men skal være retningsgivende for eierne. Lokalene og uteområdet skal være utformet og innredet slik at forskriftens formål ivaretas. Veiledende norm inne er 4m 2 for barn over 3 år og 5,3m 2 for barn under 3 år. Normen for uteareal er seks ganger innearealet. 4.1 Leke- og oppholdsareal Barnehagene varierer i størrelse fra den minste på 48,5 m 2 til den største som omfatter 1143 m 2. Tabell 6 Leke- og oppholdsareal (m 2 ) Mindre enn 100 m Mer enn Ikke besvart 4 6

7 4.2 Er barnehagen godkjent for barn under 3 år? Det er 113 som svarer at barnehagen er godkjent for barn under 3 år, mens 5 sier at den ikke er det. Det er tre barnehager som ikke har svart på spørsmålet. 4.3 Maksimal oppholdstid For å få fullt statstilskudd må barnehagen gi opphold på minimum 41 timer pr. uke, dvs. gjennomsnittlig 8,2 timer pr. dag. Tabell 7 viser at de aller fleste barnehagene har en maksimal oppholdstid på 9-10 timer pr. dag. Én barnehage har krysset av for 8 timer, noe som er under kravet for å få fullt statstilskudd. En annen har maksimal oppholdstid mellom 8 og 9 timer, mens resten har 9 timer eller mer. Vi ser at dette spørsmålet kan misforstås, og maksimal oppholdstid behøver ikke nødvendigvis være det samme som maksimal åpningstid. Tabell 7 Antall timer pr. dag 8 timer 1 Mellom 8 og 9 timer 1 9 timer 52 Mellom 9 og 10 timer timer 22 Mer enn 10 timer 4 Annet* 1 *En barnehage svarer ingen på spørsmålet om maksimal oppholdstid. 4.4 Hva er eierens vedtektsfestede arealnorm (m 2 ) for barn i alderen 0-3 år Veiledende arealnorm er 5,3 m 2 for barn 0-3 år. De aller fleste barnehagene (95) har vedtektsfestet arealnorm på 5,3-5,9 m 2 for barn i alderen 0-3 år. Det er seks som svarer at de har under 5,3, mens 7 barnehager har over 5,9m 2 som arealnorm. Av de som har levert inn skjema er det 13 som ikke har svart på dette, noen av disse har ikke barn under 3 år. Tabell 8 Antall m 2 pr. barn Under 4 m ,2 5 5,3 5, , , , ,9 1 Ikke besvart 13 7

8 4.5 Hva er eierens vedtektsfestede arealnorm (m 2 ) for barn i alderen 3-6 år Veiledende arealnorm er 4 m 2 for barn i alderen 3-6 år. Tabell 9 viser at de aller fleste barnehagene (104) har vedtektsfestet arealnorm på 4-4,9 m 2. Det er to som svarer at de har under 4, mens 6 har over 4,9m 2 som arealnorm. Av de som har levert inn skjema er det 9 som ikke har svart på dette. Tabell 9 Antall m 2 pr. barn Under 4 m , , , , , ,9 2 Ikke besvart Er det gjort endringer i arealbruk etter godkjenning? Det er 41 som oppgir at det er foretatt endringer etter godkjenning. Over halvparten av disse (26 barnehager) sier at endringer er gjennomført i løpet av 2008, mens 13 svarer fra 2001 til De fleste endringene oppgis til å være økt antall barn etter nye beregninger av leke- og oppholdsareal (LOA). Noen oppgir også ombygging som forklaring på endringene. Det gjelder både ombygging/utvidelse av barnas oppholdsareal og ombygging /utvidelse av personal- og møterom. 5. Barnehagens innhold Lov om barnehager 2 omhandler barnehagens innhold. Der fastslås det at med utgangspunkt i rammeplan for barnehager, skal samarbeidsutvalget (SU)for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Satsningsområder og prosjektarbeid er nedfelt i lederavtalene. 5.1 Årsplan Tabell 10 viser resultatet for spørsmål omkring barnehagens årsplan. Vi ser for eksempel at det er fem barnehager som ikke har utarbeidet årsplan, og at det er hele 23 som ikke har behandlet planen i SU. Vi stiller spørsmål om det kan ha skjedd en misforståelse omkring dette, da barnehagene kan bruke en annen betegnelse enn SU, og derfor har svart benektende. Tabell 10 Antall JA Antall NEI Antall ikke besvart Er årsplan utarbeidet? Er planen behandlet i SU? (1) Har foreldrene medvirket i utviklingen av årsplanen? Er årsplanen publisert på barnehagens nettside? ) Når det gjelder tidspunkt for behandling i SU, så er det én barnehage som oppgir at dette ble gjort i 2004, fem barnehager i 2007, fire barnehager i januar 2009 og de øvrige i løpet av

9 5.2 Satsingsområder og prosjekt Tabell 11 viser antall barnehager som jobber med særlige satsningsområder og prosjekt. Vi ser at de aller fleste barnehagene arbeider med særlige satsingsområder. Utdyping av dette svaret viser at satsingsområdene er spredt på mange ulike tema. Det er ett område som peker seg ut ved at særlig mange har dette som satsingsområde; det gjelder tema omkring uteliv/kosthold/helse. Språk/kommunikasjon er det også mange som satser på, samt kultur/estetiske fag og natur/miljø. Det er også stor spredning i fag/tema når det gjelder hvilke prosjekt barnehagene arbeider med. Det ser ut til at det som har størst oppslutning er prosjekt som Grønt flagg og prosjekt som gjelder de minste barna, samt prosjekt som gjelder kultur/reggio Emilia. Tabell 11 Antall JA Antall NEI Antall ikke besvart Arbeider barnehagen med særlige satsingsområder? Arbeider barnehagen med særlige prosjekter? Samarbeidsutvalg Spørsmålene under dette punktet gjelder samarbeidsutvalg og foreldreråd, samt rutiner for klagebehandling. I barnehagelovens 4 står det at hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg for å sikre samarbeidet med barnas hjem. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. 6.1 Samarbeidsutvalg Det er 106 barnehager som oppgir at de har samarbeidsutvalg, 13 sier at de ikke har det, mens 2 barnehager ikke har svart på spørsmålet. I Trondheim kommune opereres det med begrepet brukerråd i stedet for samarbeidsutvalg, noe som kan være årsaken til at noen har svart benektende på dette spørsmålet. Antallet møter varierer fra 1møte til 12 møter pr. år. De aller fleste (99 barnehager) har fra 1-6 møter. Det er 18 som ikke har svart på spørsmålet om antall møter. 6.2 Foreldreråd Det er 109 barnehager som oppgir at det er etablert foreldreråd, 10 sier at det ikke er etablert, mens 2 barnehager ikke har svart på spørsmålet. Antall møter varierer fra 0-12 møter pr. år. Det er kun én barnehage som svarer 0 møter; det er flest som svarer 1-2 møter pr. år, mens én svarer 12 møter. Det er 16 barnehager som ikke har svart på spørsmålet om antall møter i foreldrerådet. 6.3 Rutiner for behandling av formelle og uformelle klager Foreldre/foresatte skal ha mulighet for å klage på bl.a. opptak, vedtak om foreldrebetaling og enkeltvedtak etter Opplæringsloven. Det er 82 barnehager som oppgir at de har etablert rutiner for behandling av formelle og uformelle klager, 39 barnehager har det ikke (26 kommunale og 13 private). 9

10 7. Opptakskriterier Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Barnehagene ble bedt om å oppgi antall barn med særlige behov, antall flerspråklige og om barnehagen er tilrettelagt for funksjonshemmede. Jfr. Lov om barnehager 13, Lov om barnevernstjenester 4-12 og Opplæringsloven 5. Vi ser at måten det er spurt på kan gi grunnlag for misforståelse. Mange av barna med særlige behov kan være tatt opp på vanlige vilkår, mens vedtak er fattet senere. 7.1 Antall barn med særlige behov, tatt opp etter Lov om barnehager. Til sammen 58 barnehager har barn med særlige behov, tatt opp etter Lov om barnehager. De fleste har mellom 1-4 barn, mens to barnehager oppgir å ha 20 eller flere barn med særlige behov. Tabell 12 Ingen barn barn barn barn 2 Mer enn 20 barn Antall barn med særlige behov, tatt opp etter Lov om opplæring. Det er 49 barnehager som oppgir at de har barn som er tatt opp etter Lov om opplæring. De fleste har 1-4 barn med særlige behov. Tabell 13 Ingen barn barn barn 8 Mer enn 10 barn Antall barn, tatt opp etter Lov om barnevernstjenester Det er 32 barnehager som har barn tatt opp etter Lov om barnevernstjenester. Tabell 14 Ingen barn barn barn 3 Mer enn 10 barn 0 10

11 7.4 Antall flerspråklige barn Mange av barnehagene har flerspråklige barn. I alt 30 barnehager har flere enn 10 flerspråklige barn, og én har flere enn 50. Tabell 15 Ingen barn barn barn barn barn barn barn 2 Mer enn 50 barn Tilrettelegging for funksjonshemmede På spørsmål om barnehagen er fysisk tilrettelagt for funksjonshemmede er det 72 barnehager som svarer bekreftende, mens 43 barnehager oppgir at de ikke er fysisk tilrettelagt. Dette kan være eldre barnehager hvor behovet ikke har vært aktualisert. 8. Politiattest Den som skal arbeide i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest, i følge barnehagelovens 19. Politiattesten skal makuleres umiddelbart etter benyttelse i ansettelsessaken eller ved godkjenningen. Spørsmålene her omfatter ulike forhold ved barnehagenes praksis vedrørende politiattest. De aller fleste har rutiner på plass, men ikke alle har det. Det er 18 som mangler rutiner for makulering. En må ta høyde for at av de 13 som svarer at andre som omfattes av forskriften ikke har levert politiattest, så kan det hende at spørsmålet har vært uaktuelt for noen av dem. Tabell 16 Antall JA Antall NEI Er det levert inn politiattest for arbeidsavtaler inngått etter ? Har andre som omfattes av forskriften om politiattest levert attest? Er det etablert rutiner for å sikre levering av politiattest? Er det etablert rutiner for makulering av politiattest?

12 9. Taushetsplikt og varslingsplikt For barnehager gjelder regler om taushetsplikt i forvaltningsloven 13 til 13f. Alle arbeidstakere, også vikarer, i samtlige barnehager, har skrevet under skjema for taushetsplikt. Alle barnehager unntatt én har rutiner for å ivareta dette. I henhold til 22 i barnehageloven har barnehagens ansatte opplysningsplikt til barnevernstjenesten når det er grunn til å tro at barn blir utsatt for omsorgssvikt eller overgrep. Det er 8 barnehager som oppgir at de ikke har rutiner ved mistanke om omsorgsvikt eller mishandling overfor barn. Tabell 17 Antall JA Antall NEI Har alle arbeidstakere, også vikarer, skrevet under skjema om taushetsplikt? Har barnehagen rutiner for å ivareta dette? Har barnehagen rutiner for når det oppstår situasjoner der det er mistanke om omsorgssvikt eller overgrep mot barn? Helsekontroll Før et barn begynner i barnehage skal det legges fram erklæring om barnets helse, jfr. 23 i Lov om barnehager. Det er 9 barnehager som sier at foreldre ikke har fylt ut helseskjema, og det er 12 barnehager som ikke har rutiner for innhenting av helseskjema. Det skal være sendt ut rutiner om innhenting av TBC-attest til alle barnehager, likevel er det under halvparten av barnehagene som sier at de har slike rutiner. Tabell 18 Antall JA Antall NEI Har foreldre fylt ut helseskjema for barnet? Har barnehagen rutiner for å sikre at helseskjema innhentes? Har barnehagen rutiner for å sikre at TBC-attest innhentes der det er aktuelt for både barn og foreldre?

13 11. Arbeidsmiljø Under dette punktet inngår spørsmål om opplæring, samarbeid og personalledelse Opplæring Barnehagens eier plikter å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar førskolelærerutdanning, jfr. 24 i Lov om barnehager. Det er 86 barnehager som er øvingsbarnehage for førskolelærerstudenter, 38 har lærlinger og 92 har annen form for opplæring. Tabell 19 Antall JA Antall NEI Er barnehagen øvingsbarnehage for førskolelærerstudenter? Har barnehagen lærlinger? Har barnehagen annen form for opplæring av elever/studenter? Samarbeid Barnehagene har systematisk kontakt med mange ulike instanser, se tabell 20. Barne- og familietjenesten er den instans som oppgis av betydelig flest, ca. 85 barnehager. Andre instanser som er nevnt av 10 eller flere er: Nærskoler, DMMH/høyskoler, Tronsletten, St. Olavs hospital, Helsestasjoner, andre barnehager, Logopedisk senter og NAV. Det er 12 barnehager som sier at barnehagen ikke har rutiner for overgang fra barnehage til skole. Tabell 20 Antall JA Antall NEI Har barnehagen systematisk kontakt med andre instanser? Har barnehagen rutiner for overgang fra barnehage til skole? Personalledelse På spørsmål om det gjennomføres medarbeiderundersøkelse og medarbeidersamtaler i barnehagen svarer 118 barnehager JA, mens 3 svarer NEI. Medarbeiderundersøkelser Tabell 19 viser hvor ofte det gjennomføres medarbeiderundersøkelser. Hyppigheten varierer fra to ganger pr. år til en gang hvert tredje år. Tabell 21: Medarbeiderundersøkelser Hyppighet 2 pr. år 5 1 pr. år 35 Hvert 2. år 48 Hvert 3. år 4 Ikke besvart 1) 29 1) Dette gjelder barnehager som enten ikke har svart på spørsmålet om hyppighet, eller har svart på en måte som er unøyaktig og ikke kan tydes. 13

14 Medarbeidersamtaler Tabell 20 viser hvor ofte det gjennomføres medarbeidersamtaler. Hyppigheten varierer fra flere ganger årlig til en gang hvert fjerde år. Tabell 22: Medarbeidersamtaler Hyppighet Mer enn 1 pr. år 35 Hvert år 66 Hvert 2. år 4 Hvert 4. år 1 Ikke besvart 1) 15 1) Det er til sammen 15 barnehager som enten ikke har svart på spørsmålet om hyppighet, eller svart på en måte som er unøyaktig og ikke kan tydes. Personalledelse Det er 68 barnehager som oppgir at de har kompetanseplaner. I de fleste barnehagene gjennomføres det medbestemmelsesmøter, og mange har iverksatt arbeidsmiljøtiltak. Tabell 23 Antall JA Antall NEI Er det kompetanseplaner i barnehagen? Gjennomføres det medbestemmelsesmøter for personalet? Er det iverksatt arbeidsmiljøtiltak i barnehagen? Sykefravær Det ble spurt om sykefraværet forrige kalenderår. Det varierte fra 1,8 % i den barnehagen med lavest fravær, til 31,2 % I den barnehagen med høyest fravær. Flere enn 60 barnehager hadde fravær høyere enn 10 %. Tabell 24 Fraværsprosent 1,0 4,9 22 5,0 9, ,0 14, ,0 19,9 13 Over 20 % 2 Ikke besvart/unøyaktig Kvalitetssystem Det har de siste årene vært økt fokus på kvalitet i barnehagen. I Trondheim kommune er alle enheter pålagt å utvikle et elektronisk kvalitetssystem. Rammeplanen for barnehager sier at Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. I den forbindelse er det også økt fokus på vurdering av virksomheten. I rammeplanen står det at Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, 14

15 analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og planer. Barns rett til medvirkning er hjemlet i barnehagelovens 3. Tabell 23 viser at 88 barnehager har kvalitetssystem, 94 har utviklet system for faglig vurdering av virksomheten og 102 har system for tidlig innsats i forhold til forebyggende arbeid. Alle sier at de ivaretar barns rett til medvirkning. Tabell 25 Antall JA Antall NEI Har barnehagen utviklet kvalitetssystem? Har barnehagen utviklet system for faglig vurdering av virksomheten? Ivaretar barnehagen barnas rett til medvirkning? Har barnehagen system for tidlig innsats i forhold til forebyggende arbeid? Bemanning Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrative ledelse. Jfr. Barnehageloven 17. Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer, og bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet, jfr. 18. Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Barnehagene ble bedt om å oppgi antall ansatte i ulike stillingskategorier, samt eventuelt om de har ansatte med dispensasjon fra utdanningskravet. Tabell 24 viser en samlet oversikt for alle ordinære barnehager i Trondheim, både kommunale og private. Det er til sammen 2543 ansatte i de barnehagene som har svart på denne undersøkelsen. Det er 17 ansatte med dispensasjon fra utdanningskravet. Disse er fordelt på 6 barnehager; av disse er det 2 barnehager som har 6 ansatte hver med slik dispensasjon. Tabell 26 Stilling Antall personer Leder/styrer 126 Styrerassistent/fagkonsulent 86 Pedagogisk leder/ 823 førskolelærer/pedagogisk veileder Barne- og ungdomsarbeider/assistent 1111 Annet personale 367 Dispensasjon fra utdanningskravet 17 Til sammen

16 14. Oppholdstid fordelt på alder Tabell 27 viser samlet oversikt over antall barn i hver aldersgruppe for hvert oppholdstilbud. Tabellene viser pris for de ulike oppholdstilbud. Det er usikkerhet m.h.t. om de oppgitte prisene omfatter kostpenger eller ikke. Jfr. rapportens punkt Antall barn fordelt på oppholdstid. Tabell 27 viser at de aller fleste barn har oppholdstid på over 40 timer. Det er svært få under 17 timer. Tabell 27 Alder 0-8 timer 9-16 timer timer timer timer Over 40 timer 0 år år ,5 2 år ,8 3 år år år år Til sammen , Pris pr. oppholdskategori Tabell 28 viser prisen for oppholdstid 0-8 timer. Laveste pris er 350,- og høyeste pris 466,-. Tabell 28: Oppholdstid 0-8 timer Pris <350, ,- 50 >350,- 1 Til sammen 51 Tabell 29 viser prisen for oppholdstid 9-16 timer. Laveste pris er 740,- og høyeste pris 1165,-. Tabell 29: Oppholdstid 9-16 timer Pris <740, ,- 54 >740,- 4 Til sammen 58 16

17 Tabell 30 viser prisen for oppholdstid timer. Laveste pris er 932,- og høyeste pris 1445,-. Tabell 30: Oppholdstid timer Pris <1190, ,- 58 >1190,- 6 Til sammen 70 Tabell 31 viser prisen for oppholdstid timer. Laveste pris er 1125,- og høyeste pris 2097,-. Tabell 31: Oppholdstid timer Pris <1640, ,- 61 >1640,- 4 Til sammen 75 Tabell 32 viser prisen for oppholdstid timer. Laveste pris er 1864,- og høyeste pris 2510,-. Tabell 32: Oppholdstid timer Pris <2070, ,- 61 >2070,- 4 Til sammen 70 Tabell 33 viser prisen for oppholdstid over 40 timer. Laveste pris er 2136,- og høyeste pris 2650,-. 33: Oppholdstid over 40 timer Pris <2330, ,- 100 >2330,- 7 Til sammen

18 15. Vilkår for kommunalt tilskudd gjelder kun private barnehager Bystyret vedtok vilkår for kommunalt tilskudd til private barnehager. Dette gjelder 70 barnehager og samtlige har svart på undersøkelsen Avtaler og forsikring For at barnehagen skal motta kommunalt tilskudd skal det være inngått tariffavtaler og pensjonsavtaler for barnehagens ansatte. Tilsvarende avtaler for kommunalt ansatte skal være veiledende. Det er også et vilkår at barnehagen har ulykkesforsikring for barn. Det er 3 barnehager som ikke har tariffavtale for de ansatte, mens alle har pensjonsavtale. Samtlige har også ulykkesforsikring for barn. I henhold til krav om kommunalt tilskudd skal det fremgå av barnehagens vedtekter opplysninger om ulykkesforsikring, og om kontraktsvilkår om depositum eller forskuddsbetaling. Hele 40 svarer benektende på spørsmålet om kontraktsvilkår om depositum eller forskuddsbetaling. Tabell 34 Antall JA Antall NEI Sendes revidert regnskap fra forrige regnskapsår til tilsynsmyndigheten 70 0 hvert år? Har barnehagen tariffavtale for de ansatte? 67 3 Har barnehagen pensjonsavtale for de ansatte? 70 0 Har barnehagen ulykkesforsikring for barna? 70 0 Har barnehagen kontraktsvilkår om depositum eller forskuddsbetaling? Vedtekter I henhold til forskrifter til Lov om barnehager 15 skal enhver barnehage ha vedtekter. Forskriften gir krav til hva vedtektene skal inneholde. Kommunen som eier har egne krav i tillegg. Denne undersøkelsen viser at noen barnehager innrømmer mangler når det gjelder barnehagenes vedtekter. Det er 5 barnehager som ikke har oppdatert sine vedtekter, mens 3 sier at deres vedtekter ikke inneholder alle punkter i barnehagelovens 3. Se tabell 35. Se også tabell 34, siste spørsmål, om kontraktsvilkår. De fleste barnehagene har oppdatert sine vedtekter i løpet av de siste tre år. Der det er lengst siden, ble vedtektene oppdatert i august Tabell 35 Antall JA Antall NEI Er barnehagens vedtekter oppdatert i tråd med gjeldende retningslinjer? 65 5 Inneholder vedtektene alle punktene i lov om barnehager 7? 67 3 Er oppdaterte vedtekter publisert på barnehagens nettsider? Er dagens vedtekter sendt Trondheim kommune, Oppvekstkontoret? Når ble vedtektene sist endret? barnehage barnehager barnehager barnehager Før barnehager 18

19 15.3 Brukerundersøkelser Gjennomføring av brukerundersøkelser er satt som vilkår for å få kommunalt tilskudd. Dette skal fortrinnsvis skje annet hvert år. Resultat skal legges fram for barnehagens styringsorganer og på forespørsel fra kommunen som tilsynsmyndighet. Det er 68 private barnehager som gjennomfører brukerundersøkelser, mens 2 sier at de ikke gjør det. De fleste gjør det årlig eller annet hvert år. Tabell 36: Hvor ofte gjennomføres brukerundersøkelser? Hyppighet Årlig eller oftere 30 Hvert 2. år 21 Hvert 3. år 3 Følger kommunens undersøkelser 5 Ikke besvart 1) 11 Til sammen 70 1) Det er til sammen 11 barnehager som enten ikke har svart på spørsmålet om hyppighet, eller svart på en måte som er unøyaktig og ikke kan tydes. 16. Oppsummering Barnehageloven pålegger kommunen å føre tilsyn med kommunale og ikke-kommunale barnehager. Formannskapet har vedtatt i sak 0187/08 at det skal gjennomføres elektronisk tilsyn hvert tredje år. Denne rapporten viser resultatet fra elektronisk tilsyn gjennomført i ordinære barnehager fra november I henhold til formannskapets vedtak vil dette bli fulgt opp med stedlig tilsyn i 15 barnehager årlig. Skjema ble sendt ut til 123 barnehager. Samtlige ikke-kommunale har svart, mens det bemerkes at det er to kommunale barnehager som ikke har svart. Foreldrebetaling/ferielukking Stortinget har vedtatt at det skal være maksimal foreldrebetaling i barnehagene. Under visse forutsetninger kan barnehageeier fastsette høyere betaling. Barnehager som følger skolens ferier har rett til fullt statstilskudd, ferielukking utover dette vil medføre trekk i tilskuddet. Det er 11 barnehager som oppgir at de tar mer enn det som er vedtatt makspris. Det kan likevel være innenfor det lovlige, avhengig om prisen inkluderer kostpenger eller ikke. Dette må undersøkes nærmere. Ingen barnehager oppgir å ha stengt mer enn det som tilsvarer skolens ferier. Tilsynet avdekker imidlertid at det er store variasjoner i antall dager de ulike barnehagene har stengt. En barnehage oppgir å ha stengt 2 dager pr. år, en annen 55 dager. Det er 8 barnehager som har stengt mer enn 25 dager pr. år. Godkjenning og utforming av arealet Departementet gir veiledende normer for barnas leke- og oppholdsareal. Normen inne er 4 m 2 for barn over 3 år og 5,3 m 2 for barn under 3 år. Det er 6 barnehager som oppgir at de har vedtektsfestet arealnorm som er mindre enn den veiledende normen for barn under 3 år, mens det er to barnehager som har mindre enn normen for barn over 3 år. Det er 41 barnehager som har foretatt endringer i arealbruk etter godkjenning. De fleste endringer gjelder økt antall barn etter nye beregninger av leke- og oppholdsareal. 19

20 Barnehagens innhold Barnehageloven sier at samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage skal fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. I lederavtalene for de kommunale barnehagene er det i tilegg nedfelt satsningsområder og prosjektarbeid for den enkelte barnehage. Tilsynet har avdekket at det er fem barnehager som ikke har utarbeidet årsplan, og at det er hele 23 barnehager som ikke har behandlet planen i SU. I Trondheim kommune opereres det med begrepet brukerråd i stedet for samarbeidsutvalg, noe som kan være årsaken til at noen har svart benektende på dette spørsmålet. De aller fleste barnehagene arbeider med særlige satsningsområder og en stor del arbeider med særlige prosjekter. Samarbeidsutvalg Barnehageloven sier at hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg for å sikre samarbeidet med barnas hjem, og barnehagen skal gi foreldre anledning til å klage på vedtak som er fattet om deres barn. Det er hele 13 barnehager som sier at de ikke har etablert samarbeidsutvalg. (Jfr. det som står over om usikkerhet med hensyn til bruk av betegnelse. ) Det er 10 barnehager som ikke har etablert foreldreråd. Stor variasjon i antall møter viser også at barnehagene legger ulik vekt på samarbeidet med foreldrene. Det er 39 barnehager som svarer at de ikke har rutiner for behandling av formelle og uformelle klager. Opptakskriterier Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester, har rett til prioritet ved opptak. Barnehagene ble bedt om å oppgi antall barn i disse kategoriene, samt antall flerspråklige barn. Det er ujevn fordeling av barn med særlige behov i de ulike barnehagene. Mange barnehager har få eller ingen barn med særlige behov, mens noen få barnehager har forholdsvis mange. Det er 72 som oppgir at barnehagen er fysisk tilrettelagt for funksjonshemmede. Politiattest I henhold til barnehageloven må den som skal arbeide i barnehage legge fram tilfredsstillende politiattest. Attesten skal makuleres etter at den er brukt i ansettelsessaken. Én barnehage oppgir at ikke alle ansatte har levert politiattest, og 13 oppgir at andre som omfattes av forskriften ikke har levert. De fleste barnehagene sier at de har rutiner for å sikre levering av politiattest, mens 4 sier at de ikke har det. Noen flere (18)sier at de mangler rutiner for makulering. Taushetsplikt og varslingsplikt For barnehager gjelder forvaltningslovens regler om taushetsplikt. Samtlige barnehager har sørget for at de ansatte har skrevet under skjema, og alle unntatt én har rutiner for dette. Ansatte i barnehager har opplysningsplikt når det er grunn til å tro at barn blir utsatt for overgrep. Det er 8 barnehager som mangler rutiner for dette. Helsekontroll Før et barn begynner i barnehage skal det legges fram erklæring om barnets helse. Det er noen få barnehager som har mangler på dette området. Det er 9 barnehager som sier at foreldre ikke har levert skjema, og 12 barnehager har ikke rutiner for dette. Arbeidsmiljø Under dette inngår spørsmål om opplæring, samarbeid og personalledelse. Barnehagens eier plikter å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for førskolelærerstudenter. Det er 86 barnehager som er øvingsbarnehage. Mange tar også imot lærlinger eller tilbyr annen form for opplæring. 20

21 Barnehagene har systematisk kontakt med mange ulike instanser; Barne- og familietjenesten er den instans som nevnes av flest. Alle unntatt 12 sier at de har rutiner for overgang fra barnehage til skole. På spørsmål om det gjennomføres medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler er det 118 som svarer bekreftende. Hyppigheten varierer fra flere ganger årlig til hvert fjerde år. Godt og vel halvparten av barnehagene har kompetanseplaner, og de fleste gjennomfører medbestemmelsesmøter. Sykefraværet i barnehagene er svært varierende, fra 1,8 % i den barnehagen med lavest fravær, til 31,2 % der det er høyest fravær. Nær halvparten har mer enn 10 % fravær. Kvalitetssystem Rammeplanen for barnehager sier at Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. I den forbindelse er det også økt fokus på vurdering av virksomheten. Barns rett til medvirkning er hjemlet i barnehagelovens 3. Tilsynet viser at 88 av barnehagene har utviklet kvalitetssystem og 92 har system for faglig vurdering. Enda flere har system for tidlig innsats i forhold til forebyggende arbeid. Samtlige sier at de ivaretar barns rett til medvirkning. Bemanning Barnehagen skal ha i henhold til barnehageloven ha forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse, og pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer. Denne rapporten viser samlet oversikt for hele kommunen. Det er til sammen 2543 ansatte i de barnehagene som har svart på denne undersøkelsen. Det er 17 som har dispensasjon fra utdanningskravet. Oppholdstid fordelt på alder Barnehagene ble bedt om å gi en oversikt over antall barn i ulike oppholdskategorier og hvilken pris de tar for de ulike kategoriene. Til sammen over 8000 barn har tilbud om oppholdstid på mer enn 40 timer pr. uke, mens i underkant av 650 er fordelt på fem ulike kategorier under 40 timer. De aller fleste tar betalt i henhold til veiledende norm. Noen få oppgir priser under eller over normen. (Det er mulig at priser som er oppgitt over normen kan være inkludert kostpenger.) Vilkår for kommunalt tilskudd Bystyret vedtok vilkår for kommunalt tilskudd til private barnehager. For å motta tilskudd må barnehagen ha inngått tariffavtaler og pensjonsavtaler med de ansatte. Det er 3 barnehager som ikke har tariffavtale, alle har pensjonsavtale. Det kreves også at det fremgår av vedtekter at barnehagen har ulykkesforsikring og kontraktsvilkår om depositum eller forskuddsbetaling. Alle har ulykkesforsikring, men det er mange som mangler de nevnte kontraktsvilkår. Enhver barnehage skal ha vedtekter. Kommunen har egne krav i tillegg til de som er gitt i barnehageloven. Noen få barnehager har mindre mangler. For eksempel er det 5 barnehager som ikke har oppdatert sine vedtekter og 12 som ikke har de publisert på sine nettsider. Gjennomføring av brukerundersøkelser er satt som krav for kommunalt tilskudd. Av de 70 private barnehagene er det 2 som sier at de ikke gjennomfører brukerundersøkelser. De fleste har brukerundersøkelser årlig eller annet hvert år. 21

ELEKTRONISK TILSYN 2009

ELEKTRONISK TILSYN 2009 Oppvekstkontoret ELEKTRONISK TILSYN 2009 Delrapport 2: FAMILIEBARNEHAGER INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. HVEM HAR SVART?... 4 3. FORELDREBETALING/FERIELUKKING... 4 3.1 PRIS PR. MÅNED... 4 3.2 MÅNEDER DET

Detaljer

Tromsø kommune Byråd for utdanning. BARNEHAGETILSYN Barnehagens navn: Type barnehage: Privat: Kommunal: E-post: Ansvarlig for innrapporteringen:

Tromsø kommune Byråd for utdanning. BARNEHAGETILSYN Barnehagens navn: Type barnehage: Privat: Kommunal: E-post: Ansvarlig for innrapporteringen: Tromsø kommune Byråd for utdanning BARNEHAGETILSYN Barnehagens navn: Type barnehage: Privat: Kommunal: E-post: Ansvarlig for innrapporteringen: Fornavn: Etternavn: E-post: Telefon: Foreldrebetaling/ferielukking,

Detaljer

Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune

Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune Hver barnehage skal sende inn årsplan (egen frist), bemanningsplan, navn på ansatte og stilling for barnehageåret 2016/2017. I tillegg svare på spørreskjemaet

Detaljer

vedley BALSFJORD KOMMUNE kltil=0y

vedley BALSFJORD KOMMUNE kltil=0y vedley BALSFJORD KOMMUNE Barnehagetilsyn Barnehagens navn: Privat barnehage:kommunal barnehage: E-post: Ansvarlig for innrapportering: Fornavn: Etternavn: E-post Telefon: Barnehagen er stengt: Jul: Planle

Detaljer

Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune

Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune Hver barnehage skal sende inn årsplan (egen frist), bemanningsplan, navn på ansatte og stilling for barnehageåret 2016/2017. I tillegg svare på spørreskjemaet

Detaljer

Formål Barnehagelovens 1

Formål Barnehagelovens 1 HOF KOMMUNE Barnehagesjef Hofslundveien 5 3090 Hof Tel. 33 09 56 91 E-post: postmottak@hof.kommune.no TILSYN MED BARNEHAGER I HOF KOMMUNE Skjema 1 Skjema 1 fylles ut digitalt og sendes kommunen seinest

Detaljer

ELEKTRONISK TILSYN 2012

ELEKTRONISK TILSYN 2012 Oppvekstkontoret Rapport ELEKTRONISK TILSYN 2012 3 Innhold Innhold... 3 1. Innledning... 4 2. Gjennomføring av tilsynet... 4 3. Resultat... 5 3.2 Årsplan... 5 3.2.1 Utarbeidelse og fastsetting av årsplan...

Detaljer

Egenmelding tilsyn: (barnehagens navn / kommune / eier)

Egenmelding tilsyn: (barnehagens navn / kommune / eier) Egenmelding tilsyn: (barnehagens navn / kommune / eier) Skjemaet benyttes under tilsynet og brukes som grunnlag for tilsynsrapport del A. Barnehagens godkjenningsdokument sendes sammen med denne egenmelding

Detaljer

Tilsyn barnehage. Det vil være kommunalsjef Britt Birkely og personalrådgiver Kirsten Lieng som skal utføre tilsynene.

Tilsyn barnehage. Det vil være kommunalsjef Britt Birkely og personalrådgiver Kirsten Lieng som skal utføre tilsynene. Kirsten Lieng VaciL _ ic) Til: trol-bar@online.no; Siv M Krogh; Roger Schanke; An-Magritt Asplund; Ann Elin Steen; Margareth Åseng; Trine Guttormsen; Kristin Markussen; Jan Einar Johnsen Kopi: Tone Lakseide;

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

t-1u_tec-r- BALSFJORD KOMMUNE Barnehagetilsyn 3 bo o

t-1u_tec-r- BALSFJORD KOMMUNE Barnehagetilsyn 3 bo o 3 bo o BALSFJORD KOMMUNE Barnehagetilsyn Barnehagens navn:i i 0 r_ fiam rwao)uczar nt hclef Privat barnehage:kommunal 19.drnehage: X, E-Post: Ctrin -tet n - 5 -t>n-i.bal.51- urd. 1(n(nrn.(--c_n.,_n 0 Ansvarlig

Detaljer

Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune

Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune 16(ciS Balsfjord kommune -fir framtida Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune Hver barnehage skal sende inn årsplan (egen frist), bemanningsplan, navn på ansatte og stilling for barnehageåret

Detaljer

Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune

Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune 3-3 111:,Balsfjord kommune -fir framtida Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune Hver barnehage skal sende inn årsplan (egen frist), bemanningsplan, navn på ansatte og stilling for barnehageåret

Detaljer

Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune

Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune Hver barnehage skal sende inn årsplan (egen frist), bemanningsplan, navn på ansatte og stilling for barnehageåret 2016/2017. I tillegg svare på spørreskjemaet

Detaljer

Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune

Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune Balsijord kommune -fir fraintida Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune Hver barnehage skal sende inn årsplan (egen frist), bernanningsplan, navn på ansatte og stilling for barnehageåret 2016/201

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

RAPPORTERINGSSKJEMA BREVTILSYN 2013 frist for innsendelse :

RAPPORTERINGSSKJEMA BREVTILSYN 2013 frist for innsendelse : RAPPORTERINGSSKJEMA BREVTILSYN 2013 frist for innsendelse 01.11.2013: 1. FAKTA OM BARNEHAGEN Barnehagens navn:. Navn styrer/ daglig leder/ enhetsleder: For private barnehager Eierform :.. Eierrepresentant/styreformann

Detaljer

Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte

Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte 23.04.2014 1. EIER Barnehagene eies og drives av Vågan kommune. Barnehager som ligger i eksisterende

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ENGERDAL INNHOLD. 1.0 Formål.. s. 2. 2.0 Den kommunale forvaltning og tilsynsmyndighet...s. 2

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ENGERDAL INNHOLD. 1.0 Formål.. s. 2. 2.0 Den kommunale forvaltning og tilsynsmyndighet...s. 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ENGERDAL INNHOLD 1.0 Formål.. s. 2 2.0 Den kommunale forvaltning og tilsynsmyndighet...s. 2 3.0 Godkjenning.s. 2 4.0 Styringsverket i barnehagen.s. 2! Foreldreråd!

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med.

TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med. TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med. Navn og adresse Barnehagens navn: Adresse: Tlf: Telefax: e-post: Eierforhold og ledelse av barnehagen Navn på barnehagens eier:....

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 16.2.2016 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I IBESTAD 1 INNLEDNING Lov om barnehager av l. januar 2006, slår fast at enhver barnehage skal

Detaljer

Plan for tilsyn i barnehager

Plan for tilsyn i barnehager Plan for tilsyn i barnehager Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Kommunen som tilsynsmyndighet 1.1 Hensikten med kommunens tilsyn 1.2 Lovgrunnlaget for tilsyn 2.0 Gjennomføring

Detaljer

TILSYN egenmelding 1 ( Lov om barnehager) 1. Oppfølging av tidligere pålegg. Har barnehagen hatt barnehagefaglig og andre tilsynsbesøk før, ev. når?

TILSYN egenmelding 1 ( Lov om barnehager) 1. Oppfølging av tidligere pålegg. Har barnehagen hatt barnehagefaglig og andre tilsynsbesøk før, ev. når? 1 TILSYN egenmelding 1 ( Lov om barnehager) 1. Oppfølging av tidligere pålegg Har barnehagen hatt barnehagefaglig og andre tilsynsbesøk før, ev. når? Er tidligere avvik fra andre tilsynsmyndigheter (f.eks.

Detaljer

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD. Barnehagen er privateid, og drives av Krohns Barnehage AS Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet.

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE Vedtatt i Hol kommunestyre, sak 47/14, 25.06.2014. 1 FORVALTNING Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD 1. Eierforhold og forvaltning De kommunale barnehagene eies og drives av Flekkefjord kommune. Barnehagene drives i samsvar med lov om barnehager av

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

Vedtekter for. Ansvar: Eierne har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen.

Vedtekter for. Ansvar: Eierne har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen. Vedtekter for Eierforhold: Bekken Familiebarnehage er en privateid barnehage med inntil 10 plasser for barn i alderen 1-3 år. Vi tilbyr kun 100% plasser. Eieform: Eierne er selvstendig næringsdrivende

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Vedtekter Berg Familiebarnehage

Vedtekter Berg Familiebarnehage Vedtekter Berg Familiebarnehage Eierforhold Berg familiebarnehage er en privateid barnehage med inntil 10 plasser for barn i alderen 0-6 år. Eierform Eier er selvstendig næringsdrivende. Organisasjonsnummer:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE EIKENØTTA NATURBARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE Vedtatt av kommunestyret 9.2.10 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

Saksframlegg. VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736

Saksframlegg. VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736 Saksframlegg VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Systemrettet tilsyn i

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen

Detaljer

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær Vedtekter for Natur og aktivitetsbarnehager AS Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær INNHOLDSFORTEGNELSE 1. eierform 2. formål 3. styringsorganer 4. opptak av barn 5. foreldrebetaling/oppsigelse

Detaljer

Kristiansund bystyre vedtok i møte følgende vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund:

Kristiansund bystyre vedtok i møte følgende vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund: Kristiansund bystyre vedtok i møte 20.06.17 følgende vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund: Vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund kommune 1. Formål og virkeområde Barnehagene gir

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE Vedtatt av årsmøtet 29.03.2012 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Wergelandsveien Barnehage SA. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Side 1 av 10

VEDTEKTER FOR. Side 1 av 10 VEDTEKTER FOR Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 EIERFORHOLD 2.0 FORMÅL 3.0 STYRINGSORGANER 3.1 Styret for barnehagen 3.2 Samarbeidsutvalg 3.3 Foreldreråd 4.0 OPPTAK AV BARN 5.0 FORELDREBETALING/ OPPSIGELSE

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTADHAUGEN FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KYSTADHAUGEN FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR KYSTADHAUGEN FAMILIEBARNEHAGE Eierforhold Kystadhaugen familiebarnehage er en privateid barnehage som er godkjent for inntil 10 barn i alderen 0-6 år. Per i dag tilbyr vi kun plasser til

Detaljer

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold INNHOLD Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål 2. Barnehagens innhold Kapittel II. Barns og foreldres medvirkning 3. Barns rett til medvirkning 4. Foreldreråd

Detaljer

Kristiansund bystyre vedtok i møte følgende vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund:

Kristiansund bystyre vedtok i møte følgende vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund: Kristiansund bystyre vedtok i møte 23.06.15 følgende vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund: Vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund kommune 1. Formål og virkeområde Barnehagene gir

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY Vedtatt av kommunestyret i sak 15/2012 i møte den 26.03.2012 Revidert av kommunestyret i sak 50/13 i møte den 24.06.13 Revidert av kommunestyret i sak 11/2016

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER

RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I samsvar med Lov om barnehager, 17.06.2015 Fastsatt i medhold av delegasjonsreglement punkt 4.1.13 Opprettet 19.12.2014 Revidert

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage. Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år.

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage. Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Vedtekter for Nydammen familiebarnehage Eierforhold Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Nydammen familiebarnehage har drevet siden 2001. Eierform Eier er

Detaljer

Velkommen til Gråtrostvegen familiebarnehage

Velkommen til Gråtrostvegen familiebarnehage Velkommen til Gråtrostvegen familiebarnehage Vedtekter 2012 Vedtekter for Gråtrostvegen Familiebarnehage 1. Eierforhold Gråtrostvegen familiebarnehage er en privateid barnehage med opptil 5 plasser for

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2016 1. Eierforhold og forvaltning Banehagen eies av: Annette T. Magnussen Hasselbakken 9b Bente Karine Dale Ulvestien 6b 3189 Horten 3188

Detaljer

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter.

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. 1. FORMÅL Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS 1.BARNEHAGENS FORM OG EIERFORM Rakkerungan barnehage på Hånes er en 1.avd.barnehage for barn i alder 0-6 år Rakkerungan Gårdsbarnehage på Frikstad er en 1.avd.barnehage

Detaljer

Vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage

Vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage Vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage Nordreisa menighetsråd har den 5.desember 2012 fastsatt disse vedtektene for Nordreisa menighetsbarnehage i henhold til Lov om barnehager av 17.juni 2005 og forskrifter

Detaljer

VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.NO VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE

VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.NO VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.NO VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE 1 Eierforhold Olaløkka og Sigridløkka barnehager eies og drives av Velle Utvikling AS. Kjeldås og Træleborg

Detaljer

Barn av ansatte i barnehagen. Barn som har søsken som går i barnehagen. Barn som har behov for barnehageplass pga. foreldrene er i arbeid/ skolegang.

Barn av ansatte i barnehagen. Barn som har søsken som går i barnehagen. Barn som har behov for barnehageplass pga. foreldrene er i arbeid/ skolegang. Vedtekter Barnehagens vedtekter og retningslinjer. Vedtekter for Lykkeliten Barnehage Øvre Geilegrend 16 6017 Ålesund Tlf: 71 39 55 80 / 71 39 55 81 Mail: lykkeliten@ludens.no Eieforhold Barnehagen drives

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

VEDTEKTER FOR TREKLØVEREN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR TREKLØVEREN BARNEHAGE SERVICEKLINIKKEN VEDTEKTER FOR TREKLØVEREN BARNEHAGE Godkjent av adm. direktør, januar 2011 FORMÅL a. Trekløveren barnehage drives i samsvar med Lov om barnehager Departementets forskrifter til barnehageloven

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I NARVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I NARVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I NARVIK KOMMUNE Vedtatt av Narvik Bystyre i møte 21.11.2013 1 OMFANG Vedtektene gjelder for alle barnehagene som Narvik kommune eier. 2 RAMMER FOR DRIFTEN 2.1 Barnehagene

Detaljer

Vedtekter Lekeplassen familiebarnehage

Vedtekter Lekeplassen familiebarnehage Vedtekter Lekeplassen familiebarnehage Eierforhold Lekeplassen familiebarnehage er en privateid barnehage med 10 plasser i alderen 0-6 år. Lekeplassen familiebarnehage har drevet siden høsten 2000. Eierform

Detaljer

bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som

bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som VEDTEKTER FOR BAMSEBO BARNEHAGE AS Revidert utgave desember 2007 Revidert utgave mars 2009 Revidert utgave mars 2010 Revidert utgave januar 2011 Revidert utgave juni 2011 Revidert utgave februar 2012 Revidert

Detaljer

Vedtekter for Steinerbarnehagen i Ila, Trondheim, gjeldende fra

Vedtekter for Steinerbarnehagen i Ila, Trondheim, gjeldende fra Vedtekter for Steinerbarnehagen i Ila, Trondheim, gjeldende fra 15.03.2016 EIER Stiftelsen Steinerbarnehagen i Ila FORMÅL Barnehagen skal drives etter Rudolf Steiners pedagogiske prinsipper og i samsvar

Detaljer

Øyan barnehage as Telneset 2500 TYNSET. Tlf VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE

Øyan barnehage as Telneset 2500 TYNSET. Tlf VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE 1.FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling». Jfr.

Detaljer

Vedtekter for kommunale. barnehager Nordkapp. Kommune

Vedtekter for kommunale. barnehager Nordkapp. Kommune Vedtekter for kommunale barnehager Nordkapp Kommune Høringsforslag 15.5.2017 1 - Barnehagens formål og innhold Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i Dønna kommunestyre sak.. DEFINISJON: Med barnehage forstås en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under skolepliktig alder

Detaljer

VEDTEKTER FOR TØRÅSEN PRIVATE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR TØRÅSEN PRIVATE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR TØRÅSEN PRIVATE BARNEHAGE REVIDERT: 24.08.17 1 Generelle bestemmelser 1.1 Formål: Tøråsen private barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter og stiftelsesloven, og

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND IDRETTSBARNEHAGE AS.

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND IDRETTSBARNEHAGE AS. VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND IDRETTSBARNEHAGE AS. 1. EIERFORHOLD Kristiansund Idrettsbarnehage AS er en privateid barnehage. 2. FORMÅL (jmf. Lov om barnehager) Selskapets formål er å drive og eie en barnehage.

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE

TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE KVÆNANGEN NORDREISA SKJERVØY TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE 2012 2015 Kvænangen kommune Nordreisa Kommune Skjervøy kommune Redigert høst 2011 PLAN FOR TILSYN BARNEHAGE, 2012-2015 Kommuner: Skjervøy. Kvænangen

Detaljer

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og

Detaljer

Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage

Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage Sak 42/15 Kommunestyret 20. mai 2015 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for Mosjordet og Vidarheim barnehage, som eies og drives av Øyer kommune. 2 2. LOVER

Detaljer

Barnehagen skal også bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.

Barnehagen skal også bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Vedtekter for Bjørum barnehage 1 Formål Bjørum barnehage har som formål å drive barnehage. Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

Vedtekter for. Juberg gårdsbarnehage as

Vedtekter for. Juberg gårdsbarnehage as Vedtekter for Juberg gårdsbarnehage as Gjeldende fra 10.oktober 2013 1 FORMÅL Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid

Detaljer

Vedtekter Høyda familiebarnehage

Vedtekter Høyda familiebarnehage Vedtekter Høyda familiebarnehage 1 Formål Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager jf 1 med forskrifter, retningslinjer og kommunale vedtak og godkjenninger. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig

Detaljer

LOV nr 64: Lov om barnehager

LOV nr 64: Lov om barnehager Side 1 av 6 LOV 2005-06-17 nr 64: Lov om barnehager (barnehageloven). DATO: LOV-2005-06-17-64 DEPARTEMENT: KD (Kunnskapsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE: 2006-01-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret 12.3.13 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER 1 BARNEHAGENS FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Dr. Brandts barnehage er en privateid barnehage. Den eies av Bjarte Nord og drives av Dr. Brandts barnehage A/S.

Dr. Brandts barnehage er en privateid barnehage. Den eies av Bjarte Nord og drives av Dr. Brandts barnehage A/S. VEDTEKTER Dr. BRANDTS BARNEHAGE Gjeldende fra 01.05.2017 1. EIERFORHOLD Dr. Brandts barnehage er en privateid barnehage. Den eies av Bjarte Nord og drives av Dr. Brandts barnehage A/S. 2. FORMÅL Barnehagen

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Detaljer

Vedtekter for Høtten Barnehage

Vedtekter for Høtten Barnehage Vedtekter for Høtten Barnehage Disse vedtektene gjelder for Høtten Barnehage i Måsøy kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagen, og annen informasjon som gjelder

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag Vedtekter for barnehagene i Agdenes Forslag Innhold Barnehageloven - Lov om barnehager... 3 1 Definisjon... 3 2 Eierforhold og virkeområde:... 3 3 Formål... 3 4 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 5 Opptaksmyndighet...

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN GUNHILDS MINNE AS. ( Revidert september 2009)

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN GUNHILDS MINNE AS. ( Revidert september 2009) VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN GUNHILDS MINNE AS. ( Revidert september 2009) 1. EIER. Barnehagen eies og drives av aksjeselskapet Gunhilds Minne, med Økonor som forretningsfører. 2. FORVALTNING. Hovedutvalg

Detaljer

VEDTEKTER FOSSEGRENDA*BARNEHAGE*

VEDTEKTER FOSSEGRENDA*BARNEHAGE* VEDTEKTER FOSSEGRENDA*BARNEHAGE* 1 NAVN OG EIERFORHOLD Barnehagens navn er Fossegrenda Barnehage. Barnehagen eies og drives av førskolelærer Roger Lørendal. Virksomheten er organisert som et enkeltmannsforetak.

Detaljer

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet. Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter. Nesna kommune

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet. Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter. Nesna kommune Tilsynsrapport Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter Nesna kommune 20.02.2013 1. Innledning Fylkesmannen i Nordland har gjennomført skriftlig oppfølgingstilsyn

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. I HENHOLD TIL LOV OM BARNEHAGER ER DET BARNEHAGENS EIER SOM SKAL FASTSETTE VEDTEKTENE. Det vises til 7,4 ledd. VEDTEKTENE ER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET

Detaljer

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage Vedtekter for Nydammen familiebarnehage Eierforhold Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Nydammen familiebarnehage har drevet siden 2001. Eierform Eier er

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Detaljer

Tilsynslogg. OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG Tidligere pålegg gitt i godkjenning, pålegg gitt i rapport ved tidligere tilsyn:

Tilsynslogg. OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG Tidligere pålegg gitt i godkjenning, pålegg gitt i rapport ved tidligere tilsyn: Tilsynet var anmeldt/uanmeldt: Tilsynet ble varslet i brev datert: Til stede fra barnehagen: Styrer: Andre: Til stede fra Alstahaug kommune: OPPFØLGING AV TILSYNETS TIDLIGERE PÅLEGG Tidligere pålegg gitt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SMÅBERGAN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SMÅBERGAN BARNEHAGE VEDTEKTER FOR SMÅBERGAN BARNEHAGE Vedtatt første gang 2.10.2005 i ekstraordinært årsmøte (menighetsmøte) i Pinsemenigheten Betel Trondheim. Revidert 26.03.2009 1. EIERFORHOLD Småbergan barnehage er en

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse 1.1.2018 1. Forvaltning Sola kommune er eier og ansvarlig for driften av kommunale barnehager. Utvalg for oppvekst og

Detaljer

Kommunal plan for systematisk tilsyn med barnehager i Karlsøy

Kommunal plan for systematisk tilsyn med barnehager i Karlsøy Kommunal plan for systematisk tilsyn med barnehager i Karlsøy Vedtatt i Kultur- og oppvekstutvalget i Karlsøy xx.xx.2015 Orientert i Karlsøy kommunestyre, zz15 Innhold INNHOLD 2 KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET

Detaljer

Vedtekter for Løkka Barnehage Sandefjord AS

Vedtekter for Løkka Barnehage Sandefjord AS Vedtekter for Løkka Barnehage Sandefjord AS 2(7) Innholdsfortegnelse 1 Eierforhold... 3 2 Formål... 3 3 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4 4 Opptak av barn...

Detaljer

VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE. Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD

VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE. Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage med 4 plasser for barn i alderen 1-3 år. Barnehagen drives i hjemmet.

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08)

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) 1. Eierforhold: Kommunale barnehager eies og drives av Balsfjord kommune. Ansvaret for behandling av saker som gjelder enkeltbarnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i Driftskomiteen (dato og saksnummer) Vedtekter for kommunale barnehager i Levanger kommune vedtatt (dato og saksnummer) 1. Eierforhold Barnehagene eies, drives

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND 1. Generelt 1.1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skånland kommune i samsvar med lov av 17. juni 2005 nr. 64 (barnehageloven) med forskrifter

Detaljer