UTLEIENYTT FRA. det eneste magasinet med artikler om boligutleie BALANSE I LEIEMARKEDET - NORGE TRENGER FLERE UTLEIEBOLIGER - INVESTOR-COMBACK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTLEIENYTT FRA. det eneste magasinet med artikler om boligutleie BALANSE I LEIEMARKEDET - NORGE TRENGER FLERE UTLEIEBOLIGER - INVESTOR-COMBACK"

Transkript

1 UTLEIENYTT FRA det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.5 / JUN 2015 op pl ag : BALANSE I LEIEMARKEDET - NORGE TRENGER FLERE UTLEIEBOLIGER - INVESTOR-COMBACK

2 et marked som fungerer Kjære leser. Når utleie får oppmerksomhet i media får man lett inntrykk av at markedet er svakt fordi antall annonserte boliger er høyt. Det stemmer dårlig med vårt inntrykk. Attraktive boliger leies raskt ut, og til akseptable priser. Derimot har forskjellene mellom gode og mindre gode objekter blitt tydeligere. Det holder ikke å tenke stykkpris. Kvalitet, standard og fasiliteter spiller større rolle, slik salgsansvarlig i Leiebolig, Håvard Tverdal, peker på i en artikkel i denne utgaven av Utleienytt. Prismekanismen virker, slik den skal i et velfungerende marked. Leietakerne får økte valgmuligheter. Utleierne får et incitament til å tilby best mulig boliger. Et interessant utviklingstrekk er ellers at investorene er for fullt tilbake i markedet for nye boligprosjekter, slik Tom Z. Bliksmark, leder for nybygg hos Privatmegleren, beskriver det i en gjestekommentar. Deres optimisme lover godt. Samtidig er vi betenkt over den politiske trenden i retning av å gjøre eierskap til sekundærboliger mindre attraktivt. Et levende utleiemarked med gode rammebetingelser er positivt, også sett fra leietakernes ståsted. Fra Leieboligs side vil vi gjøre vårt for å synliggjøre dette. Ha en riktig god sommer. Med vennlig hilsen Hans P. Salomonsen Daglig leder

3 mer om utleie og boligforvaltning på utleienytt.no

4 4 Balansen i leiemarkedet roger bjørnstad, sjeføkonom, samfunnsøkonomisk analyse N år leieprisene på treroms leiligheter i Stavanger i mai i år var 25 prosent lavere enn samme tid i fjor, tvinger det oss til å tenke nytt om hva som bestemmer balansen i leiemarkedet. I Oslo fokuserer vi på forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging. Men det er ikke nevneverdig endret i Stavanger. Hva er det da som skjer? Kan også Oslo oppleve et slikt fall? Oljenedturen har rammet Stavanger hardt. En økonomisk nedtur forplanter seg til leiemarkedet. Det første som skjer er at kjøperne i eiermarkedet uteblir. Risikoen for å tape på boligkjøpet eller ikke få solgt egen bolig skremmer kjøperne. Selgerne har da to muligheter; akseptere en lav pris eller la være å selge. Prisveksten i Stavanger er nå svakest så stor betydning for hovedstaden som Balansen gjenopprettes. I tråd med dette i landet med om lag nullvekst siste året. oljen har i Stavanger. Det forklarer også stiger bolig- og leieprisene i Oslo fortsatt. hvorfor boligprisveksten i Stavanger har Befolkningsveksten i Oslo økte kraftig i fjor og Mange av de som ikke aksepterer en lav oversteget alle andre norske byer i en år- endte på over personer. Det er pris, og venter på at markedet skal snu, rekke. Det høye prisnivået de har oppnådd, personer fler enn SSB spådde så sent som i har allerede kjøpt egen bolig. De leier ut forklarer også dybden i fallet. i stedet. Dermed oversvømmes markedet med utleieobjekter. I tillegg har en del mistet Hovedstaden vokser jobben, måtte tåle lønnsnedgang og blitt og vokser generelt mer pessimistiske om framtiden. Virkningen på leiepriser Dette virker ytterligere dempende på leiepri- av økonomiske omslag sene. Også i Oslo kan vi oppleve leiepris- overskygger altså betyd- juni samme år. Veksten er altså langt høyere oljenedturen har rammet stavanger hardt (...) prisveksten i stavanger er nå svakest i landet med om lag nullvekst... fall. Det er imidlertid vanskelig å forestille ningen av boligmangel. enn forventet. For første gang siden 2007 var det også netto innenlandsk innflytting til Oslo. Det fortsatte inn i I 1. kvartal i år utgjorde det riktig nok bare 200 seg hva som skulle forårsake en like kraftig Over tid må imidlertid boligbyggingen stå personer. Netto innvandring og fødselsoverøkonomisk nedtur i Oslo som den i Stavan- i et visst forhold til befolkningsveksten. Er skudd utgjør nær sagt all befolkningsvekst, ger. Ingen enkeltnæring har på langt nær det boligmangel, stiger bolig- og leiepriser. og står for omtrent like mye hver.

5 / 4000 det er igangsatt bygging av kun 1000 nye boliger i oslo. Det dekker ikke behovet til 4000 nye innbyggere. Byggingen uteblir Fram til og med april i år har det blitt igangsatt bygging av kun 1000 nye boliger i Oslo. Det er bedre enn den svært lave byggingen i fjor, men langt fra nok til å dekke behovet til de vel 4000 nye innbyggerne. Det er imidlertid grunn til å forvente økt bygging. Salget av nye boliger var i april i år det høyeste siden Det er fortsatt et stort lager av usolgte nye boliger, men det faller hurtig med den salgstakten vi nå opplever. Usikre tider, men bedret boligøkonomi Bankene har begynt å redusere utlånsrentene. I gjennomsnitt er boliglånsrenta nå 0,8 prosentpoeng lavere enn for ett år siden. Lønnsveksten er imidlertid redusert med omtrent det samme og de økonomiske utsiktene er mer usikre enn på lenge. Likevel har Oslo bare Tromsø over seg i boligprisvekst. Prisveksten siste året var over 11 prosent. Balansen i både eie- og leiemarkedet er derfor den motsatte i Oslo enn i Stavanger. Mens den i Stavanger preges av omslaget i økonomien, er utviklingen i Oslo fortsatt drevet av boligmangel. Norge må rammes av et økonomisk sjokk av store dimensjoner for at dette skal snu.

6 6 Større valgmuligheter gir mer prisvariasjon håvard tverdal, salgsansvarlig, leiebolig Selv om utbudet av boliger er svært høyt i Oslo, er utleiemarkedet godt og velfungerende. Men prisvariasjonene øker. Nå handler det mer om kvalitet enn stykkpris. Det stemmer at antall boliger til leie er rekordhøyt, men henvisningene til hvor mange som til enhver tid er annonsert på Finn.no gir et lite nyansert bilde. I skrivende stund tilbys det 2165 «boliger» i Oslo på nettstedet. Ser man nøyere på annonsene er bare 1502 av dem leiligheter til leie. Av de øvrige er 325 rom i kollektiv, mens resten er garasjer, hus og rekkehus. På samme tid i fjor var det annonsert 2077 «boliger», hvorav 1422 var leiligheter og resten var fordelt omtrent som i dag. Økningen i antall tilbudte leiligheter er på 5,6 %. Det kan på ingen måte kalles dramatisk. At tilbudet øker noe mer enn etterspørselen er positivt sett fra leietakernes side. For første gang på en god stund har de virkelig mulighet for å velge. Vi opplever at de prioriterer kvalitet, og ikke bare pris. Segmenteringen mellom gode og ikke fullt så gode boliger blir dermed mer synlig. Større prisvariasjon I et velfungerende marked er det prisforskjeller mellom de beste og de mindre gode varene. Når det gjelder boliger har leieprisene

7 7 økning på 5,6% for ett år siden var det annonsert 2077 «boliger» i oslo på finn.no. Økningen kan på ingen måte kalles dramatisk. lenge vært mer preget av stykkpris, uten at objektets kvalitet har vært fullt ut refl ektert. 2-roms leiligheter har vært priset relativt likt, uavhengig av standard og fasiliteter. Med et større utbud av utleieboliger ser vi at gode objekter fortsatt er attraktive og godt etterspurt. Da kan utleieprosessen fremdeles gå ganske fort unna. Boliger med dårligere standard er mer krevende å få leid ut. De blir liggende noe lenger, og må kanskje ned i pris før leieavtale kommer i stand. Kurvene som viser salgspris og leiepris har i lang tid utviklet seg forskjellig. Mens boligprisene stiger måned for måned, går gjennomsnittet på leieprisene noe opp og noe ned, og har generelt sett ikke fulgt verdiutviklingen. Nå er ubalansen særlig stor, men også dette på generell basis. Statistikken som viser leiepris synliggjør ikke segmenteringen i markedet. på visning enn for noen måneder siden. Mange leietakere er ute i god tid og signerer kontrakter med boligovertagelse i juli og august. Ikke minst er større boliger som kan benyttes til kollektiv veldig ettertraktet. vanligvis presses leieprisene betydelig opp om sommeren. Vi forventer ikke at dette sesongutslaget skal bli like merkbart i år som tidligere. Vanligvis presses leieprisene betydelig opp om sommeren. Vi forventer ikke at dette sesongutslaget skal bli like merkbart i år som tidligere. Høyt utbud, lave renter og usikre økonomiske prognoser trekker i retning av mer prisstabilitet de neste månedene. Men gode boliger med riktig beliggenhet blir det rift om. De vil oppnå gode priser og trekke gjennomsnittsleien opp i hovedstadsområdet. Høy utleieaktivitet Vårt inntrykk er at markedet er bedre enn man kan få inntrykk av gjennom til dels dystre medieoppslag. Utleieaktiviteten i Leiebolig er rekordstor, med økning i antall forvaltede boliger gjennom første halvår. Allerede første uke etter påske merket vi en økning i antall henvendelser per annonsert bolig for utleie, og det kom fl ere personer

8 8 Norge trenger flere utleieboliger hans p. salomonsen, daglig leder, leiebolig Et stort og variert utbud av utleieboliger er avgjørende for å holde Norge i gang. Politikerne burde stimulere interessen for å eie dem. Isteden gjør de det motsatte. Eiere av mer enn én sekundærbolig ble taperne i forrige statsbudsjett, ved at skattemessig verdsettelse ble økt med nye 20 prosent, til 80 prosent av markedsverdi. For eiere som er i posisjon for formuesskatt kan dette gi betydelige utslag. Blant politikere og samfunnsøkonomer er det mange røster som tar til orde for ytterligere skatteheving, noe som fort kan virke negativt inn på utbudet av utleieboliger. En slik politikk vil i neste omgang også ramme leietakerne, som kan få mindre å velge mellom enn i dag. Regelendringene regjeringen har lansert gjør det enklere å leie ut i egen primærbolig, men fl ere loftsrom, kjellerleiligheter og kvistrom er ikke hva markedet etterspør. Kvaliteten på utleieboligene og sikkerheten til leietakerne kan bli svekket. Det som trengs er arealeffektive, moderne og rimelige boliger. Samtidig kommer det jevnlig signaler som svekker forutsigeligheten i øvrige rammebetingelser. Det gjelder for eksempel retten til fradrag for gjeldsrenter, endring i skattlegging og skattenivå for leieinntekter. Usikkerhet kan over tid svekke interessen for eierskap med utleieformål. Behovet øker Svært mange mennesker som skal bo og leve i Norge er avhengige av at utleiebolig fortsatt anses som en fornuftig investering. Omlag 20 prosent av befolkningen bor i leid bolig, i Oslo rundt 25 prosent. Dertil kommer en betydelig befolkningsvekst i pressområdene. I hovedstaden er det ventet en økning på mennesker i løpet av de nærmeste 15 til 20 årene. En stor andel av disse vil etterspørre utleiebolig. For å møte behovet bør antallet økes med sirka frem til 2030, fra dagens anslagsvis Noen må ha vilje til å eie disse utleieboligene. Det er skapt mange myter om utleiere. En undersøkelse utført av analysebyrået YouGov blant eiere av boliger forvaltet av Leiebolig Utleie AS, gir en nyttig nyansering. Over 40 prosent har mer enn fem års tidshorisont på investeringen. En fjerdepart har tenkt å leie ut i mer enn 10 år. Drøyt halvparten av utleieboligene hadde tidligere vært bebodd av eier selv eller andre familiemedlemmer. Fire av ti eiere svarte dessuten ja på om det er sannsynlig at de selv eller familiemedlemmer senere skal fl ytte inn i boligen. Rasjonelle leietakere Undersøkelsen omfattet også leietakerne våre. Mange har gjort et bevisst valg. To av ti svarte at de leier fordi de har en forholdsvis kort tidshorisont på boforholdet. Like mange oppgir at de tror det er lønnsomt å vente med å kjøpe, eller at de rett og slett ikke ønsker å eie egen bolig. Det kan være mange gode og rasjonelle grunner til å velge bort eller utsette selveierskap. Behovet for et sunt og velfungerende utleiemarked blir uhyre sjelden adressert når boligpolitikk diskuteres i Norge. Investeringer på dette området burde heies frem. Også leietakerne er tjent med at det gjøres attraktivt å forsyne markedet med et tilstrekkelig antall gode utleieboliger. Fra Leieboligs side vil vi gjøre vårt for at dette perspektivet kommer tydeligere frem i boligdebatten.

9 9 Jakten på de beste leietakerne anne lene söder, salgsleder privatmarked, leiebolig De beste leietakerne kan velge og vrake blant gode tilbud. Som eier gjør du lurt i å sette deg inn i hva de legger vekt på, og gjøre boligen mest mulig attraktiv. Forutsigbarhet, sikker kontantstrøm og lave eierkostnader underveis er gjerne viktige kriterier for at utleieprosjektet skal utvikle seg som ønsket. Gode leietakere er første bud for å oppnå dette. Helst vil man ha inn folk som oppfører seg bra, behandler boligen pent, unngår skader og overholder sameiets husordensregler. Slike leietakere ønsker man å ha boende lenge. Men da må også boligen du tilbyr være god, og utleieforholdet må håndteres på en ordentlig og klok måte. Det kan være smart å tenke seg i leietakers sted, for å forstå hva som kreves. Det begynner med selve boligen. Den bør ha god standard og må være i forskriftsmessig stand. Når hvitevarer følger med må de fungere, og det bør være god belysning i alle rom. Ved innflytting er det viktig at boligen er klargjort og helt ren, og at leietaker har fått all relevant informasjon. Man skal føle seg velkommen til det som skal bli et nytt hjem, kanskje for lang tid fremover. Kontrakt og pris Når det gjelder selve kontraktsforholdet er også mange leietakere opptatt av stabilitet og forutsigbarhet. Hvis man ønsker å leie i tre år, er det viktig å ha visshet for at dette kan være en realitet, og at man ikke risikerer å bli sagt opp innen leieperioden er omme. Følelsen av å betale en riktig og fornuftig pris kan også påvirke varigheten av leieforholdet. Dersom leietaker får en opplevelse av å betale for mye sammenlignet med tilsvarende leiligheter i samme område, er veien kortere til en oppsigelse til fordel for et rimeligere alternativ. Eiere som ønsker bistand til utleie har ofte klare oppfatninger av ulike kategorier leietakere. Vurderingene stemmer ikke alltid med vår erfaring. Kunnskapen om hvordan markedet er sammensatt kan nok også være varierende. Mange eiere har en sterk formening om at bedriftskunder er de beste leietakerne man kan få, særlig fremfor studenter, Men bedriftsmarkedet er lite, og studentene er slett ikke så ille som noen tror. Tidligere hadde en del større selskaper egne ansatte som fant utleieboliger til medarbeidere. Dette er det nesten slutt på. Også når et midlertidig boligbehov er knyttet til stilling er det i dag ofte medarbeideren selv som leier.... Når det gjelder studenter møter vi mange skeptiske utleiere som er redd for festing, naboklager, skader og dårlig betalingsevne. Som regel viser frykten seg å være ubegrunnet. Bedre enn sitt rykte Når det gjelder studenter møter vi mange skeptiske utleiere som er redd for festing, naboklager, skader og dårlig betalingsevne. Som regel viser frykten seg å være ubegrunnet. Vår erfaring er at studenter fl est opptrer som gode leietakere. De er pliktoppfyllende, betaler til riktig tid, behandler boligen ordentlig, gir beskjed når noe oppstår og vasker bra før tilbakelevering. Ofte er de også ekstra forsiktige med å henge opp bilder eller foreta seg annet som kan lage hull og sette merker. Selvsagt finnes det fortsatt studenter med en beboeratferd man helst ikke vil utsette egen bolig for. Men ikke mange nok til å skjære alle over en kam. Å gjøre grundige vurderinger av den enkelte leiesøker er derfor viktigere enn å velge innenfor en bestemt gruppe. Kvalitetssikring i form av å sjekke for eksempel referanser og kreditt er bestandig viktig. Grundige rutiner på dette området gir lavere konfliktnivå og færre negative overraskelser for eierne.

10 10 Investor-comeback i nye prosjekter tom z. bliksmark, leder nybygg, privatmegleren Investorene er for fullt tilbake i markedet for nye boligprosjekter. I hovedstadsområdet har tendensen blitt stadig tydeligere i løpet av de siste tre månedene. Siden påske har vi merket en klart sterkere kjøpelyst blant investorer som vil inn i nye prosjektutbygginger. De er gjerne tidlig ute, og sikter seg inn mot de mindre leilighetene. 2-roms og små 3-roms er spesielt populært. Som oftest investerer de privat, for å plassere egne sparepenger fornuftig eller med tanke på barnas senere behov. Makroøkonomisk usikkerhet, lave renter og lett tilgang på kapital er trolig viktige drivkrefter. Alternative plasseringer kan fortone seg som mer risikable, mens sikker sparing gir negativ realavkastning. I en slik situasjon er det mye som taler for at kjøp av bolig for utleie fortsatt er en fornuftig investering, ikke minst i Oslo. Selv om boligbyggingen har tatt seg noe opp, vil det ikke være nok til å absorbere det behovet som følger av befolkningsutviklingen. Ubalansen fortsetter å øke. de lange linjene som peker i retning av økte behov og stor etterspørsel etter gode boliger, og dermed fortsatt positiv verdiutvikling. Slik sett illustrerer boliginvesteringen en fremtidstro som er godt begrunnet. At boliginvestorene så merkbart også øker sin interesse for nybygg har nok sammenheng med at prisene på nye og brukte boliger har nærmet seg hverandre. Det er fortsatt forskjeller, men de har blitt betydelig mindre på kort tid. Mindre utbyggere har i stor grad blitt borte, særlig etter skjerpingen av garantibestemmelsene i Bustadsoppføringslova. De større entreprenørene trimmer sin prosjekteffektivitet kontinuerlig, og får nå også en viss drahjelp fra en gryende oppmykning av noen av de reglene som har gjort boligene dyrere og planløsningen dårligere. 10 prosent innbetaling nå for å overta en bolig til fast, avtalt pris i fremtiden kan gi god gearing av pengene i et oppgangsmarked. Positive investorer I det korte bildet er ekspertene usikre på hvordan boligprisene vil utvikle seg. For investorer med en romslig tidshorisont er det gode grunner for å legge mer vekt på Nytt og problemfritt 10 prosent innbetaling nå for å overta en bolig til fast, avtalt pris i fremtiden kan gi god gearing av pengene i et oppgangsmarked. Hittil har mange tjent på det. Noen garanti for tilsvarende

11 11 + garantier mange av investorene peker på fordelen med garantiene som følger med en ny bolig. noe som gir høy trygghet. effekt de neste årene kan selvsagt ingen gi, men for en investor blir det naturlig nok en viktig faktor i vurderingen som skal gjøres. Mange av investorene peker også på fordelen med garantiene som følger med en ny bolig, og dermed høy trygghet for problemfrihet i mange år. Når boligen skal settes i utleie vil dette kunne være viktig for å unngå klager, reparasjoner og kanskje perioder uten inntekt hvis større utbedringer må til. Folk som skal kjøpe leilighet for å bo trenger som regel å få løst sitt behov fort. Da er brukt bolig ofte raskeste vei til mål. Med et romslig lånetilsagn i bakhånd kan de gå inn i ganske heftige budrunder, og bidrar til å presse prisene opp. Denne spiralen ønsker meglerbransjen, bankene og politikerne å endre. Utfordringen er å finne treffsikre tiltak som ikke får utilsiktede og kanskje usosiale virkninger. De senere årenes sterke boligprisutvikling er i liten grad reflektert i leieprisene. Det ville ikke være overraskende om prisnivået ved utleie i hovedstadsområdet blir noe løftet fra dagens nivå.

12 12 statistikk & prognoser for oslo og akershus

13 13 mer info om befolkningsveksten i oslo og akershus, finner du på Fødselsoverskudd Netto, innflytting innenlands Netto, innvandring Folkevekst Befolkningsframskriving (SSB) Befolkningsutviklingen Befolkningen i Oslo økte med personer i første kvartal Nettoinnvandringen var på drøyt personer. Befolkningsøkningen var lavere enn samme periode i fjor, med hele personer. Det er først og fremst en nedgang i nettoinnvandringen med 670 personer som er årsaken til dette. Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse

14 år (21%) (22%) (22%) (21%) år (35%) (36%) (37%) (36%) år (23%) (25%) (25%) (25%) år (16%) (13%) (13%) (15%) og oppover (5%) (5%) (3%) (3%) Sum Alderssammensetning i Oslo, historisk og framskriving Tabellen viser befolkningens alderssammensetning i 1995, 2005, 2015 og 2025 (SSB framskriving), og endringen i befolkningen de siste tre årene. Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse BNP-Fastlands Norge 3,8 2,3 2,2 1,2 2,4 3,2 3,2 Bruttoinvestering i bolig 10,9 6,4-1,6 0,2 5,3 4,1 1,8 Arbeidsledighetsrate AKU (nivå) 3,2 3,5 3,5 4,2 4,3 4,0 3,8 Årslønn 4,0 3,9 3,1 2,8 3,0 3,0 3,3 KPI 0,8 2,1 2,0 2,0 2,1 1,6 1,4 Norsk økonomi Veksten i norsk økonomi er svak, og arbeidsledigheten har økt noe de siste månedene. Lønnsveksten kan imidlertid betraktes som god og rentene vil være lave lenge. Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse

15 15 mer info om alderssammensetning og renteutvikling, finner du på K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 Differanse Styringsrente Utlånsrente inkl. provisjon (Rammelån med pant i bolig) Renteutvikling Vi har hatt seks år med rekordlavt rentenivå. Etter en periode med høye rentemarginer har nå bankene satt ned utlånsrentene til boliglånskundene noe. Kilde: SSB og Norges Bank

16 16 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% jan. 04 mai. 04 sep. 04 jan. 05 mai. 05 sep. 05 jan. 06 mai. 06 sep. 06 jan. 07 mai. 07 sep. 07 jan. 08 mai. 08 sep. 08 jan. 09 mai. 09 sep. 09 jan. 10 mai. 10 sep. 10 jan. 11 mai. 11 sep. 11 jan. 12 mai. 12 sep. 12 jan. 13 mai. 13 sep. 13 jan. 14 mai. 14 sep. 14 jan. 15 Akershus Oslo Boligpriser Boligprisene har fortsatt den sterke veksten fra fjoråret, og i mai var boligprisene i Oslo hele 11,1 prosent høyere enn mai i fjor. Kilde: Eiendom Norge Finn og Eiendomsverdi AS

17 17 mer info om boligpriser og igangsatte boliger i oslo, finner du på April 2014 April 2015 Akershus Oslo Igangsatte boliger i Oslo og Akershus Boligbyggingen har vært stabil de tre siste årene, men falt kraftig i Oslo i Boligbyggingen har imidlertid tatt seg opp i hovedstaden i 2015, og i perioden fra januar til april ble det igangsatt henholdsvis og boliger i Oslo og Akershus. I Oslo er dette en økning på drøyt 750 boliger sammenlignet med i fjor, mens det i Akershus er en økning på om lag 260 boliger. Kilde: SSB

18 feb. 04 jun. 04 okt. 04 feb. 05 jun. 05 okt. 05 feb. 06 jun. 06 okt. 06 feb. 07 jun. 07 okt. 07 feb. 08 jun. 08 okt. 08 feb. 09 jun. 09 okt. 09 feb. 10 jun. 10 okt. 10 feb. 11 jun. 11 okt. 11 feb. 12 jun. 12 okt. 12 feb. 13 jun. 13 okt. 13 feb. 14 jun. 14 feb. 15 Antall usolgte Antall solgte Nyboligsalget Lavt nyboligsalget over lang tid har gitt mange usolgte boliger på markedet. Som følge av økning i salget har beholdningen av usolgte boliger falt det siste året. I april 2015 var det usolgte boliger i Oslo og Akershus. Kilde: ECON Nye boliger, Samfunnsøkonomisk analyse

19 19 mer info om nyboligsalget i oslo og akershus, finner du på jun 2014 aug 2014 okt 2014 des 2014 feb 2015 apr 2015 Oslo vest/sentrum 15 % 11 % 19 % 18 % 18 % 21 % Oslo øst/syd 19 % 15 % 23 % 20 % 30 % 32 % Oslo nord 26 % 17 % 30 % 38 % 34 % 42 % Asker og Bærum 16 % 19 % 25 % 30 % 24 % 30 % Follo 18 % 11 % 21 % 23 % 21 % 26 % Nedre Romerike 13 % 13 % 19 % 23 % 23 % 32 % Øvre Romerike 22 % 15 % 22 % 19 % 18 % 18 % Nyboligsalget Etter en periode med lav aktivitet i nyboligmarkedet, tok salget av nye boliger seg opp i fjor sommer og fortsatte den positive tendensen utover høsten. Salget i de første månedene av 2015 har også vært svært godt. I perioden februar til april 2015 ble det solgt boliger i Oslo og Akershus. Salget utgjorde hele 30 prosent av boligene som har vært til salgs i perioden. Kilde: ECON Nye boliger, Samfunnsøkonomisk analyse

20 ta kontakt for å få tilsendt elektronisk kundeavis. tidligere utgaver av utleienytt Nummer Markedssyn - leieprisene framover - het sommer i utleiemarkedet? - bytter bolig hvert annet år - har fått viktige svar fra kundene Nummer boligpolitiken neppe bærekraftig - høy utleieaktivitet - slik kan bygårder gi lønnsom utleie - endret skattegrunnlag i endring i eierseksjonsloven på høring Nummer oljeprisfall: Har risikoen økt i utleiemarkedet? - utleie som pensjonssparing - på tide å tenke på selvangivelsen

UTLEIENYTT. Fra leiebolig. det eneste magasinet med artikler om boligutleie

UTLEIENYTT. Fra leiebolig. det eneste magasinet med artikler om boligutleie UTLEIENYTT Fra leiebolig det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.3 / okt 214 boligpolitikken neppe bærekraftig - leietakers marked i oslo og akershus - Endret skattegrunnlag - MED MER 3 Nytt

Detaljer

UTLEIENYTT. Fra leiebolig. det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.1 / mars 2015

UTLEIENYTT. Fra leiebolig. det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.1 / mars 2015 UTLEIENYTT Fra leiebolig det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.1 / mars 2015 Oljeprisfall: Har risikoen økt i utleiemarkedet - Utleie som pensjonssparing - På tide å tenke på selvangivelsen

Detaljer

NUMMER 1 - APRIL 2014 FRA LEIE-BOLIG SAKER I DETTE NUMMERET. Svakt boligmarked betyr hett leiemarked. Mye nytt innen skatt og avgift

NUMMER 1 - APRIL 2014 FRA LEIE-BOLIG SAKER I DETTE NUMMERET. Svakt boligmarked betyr hett leiemarked. Mye nytt innen skatt og avgift NUMMER 1 - APRIL 2014 UTLEIENYTT FRA LEIE-BOLIG SAKER I DETTE NUMMERET Svakt boligmarked betyr hett leiemarked Mye nytt innen skatt og avgift Husleieloven blir endret Den gode utleieboligen Fortsatt en

Detaljer

UTLEIENYTT Utleienytt-eneste magasinet med artikler om boligutleie

UTLEIENYTT Utleienytt-eneste magasinet med artikler om boligutleie NUMMER 2 - MAI 214 UTLEIENYTT Utleienytt-eneste magasinet med artikler om boligutleie FRA LEIE-BOLIG SAKER I DETTE NUMMERET Svakt boligmarked betyr hett leiemarked SIDE 3 Mye nytt innen skatt og avgift

Detaljer

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august markedsrapport tema: Unge møter stengte dører i boligmarkedet 3 212 august Hovedfunn 1 Huseiernes BoligIndikator 3. kvartal 2 Kampen om sentrumsleilighetene 4 Markedsoppdatering 8 Tall og fakta 12 Les

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Aleneboendes levekår Boforhold Arne S. Andersen 2. Boforhold Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Færre yngre aleneboende er selveiere, flere av de eldre. Bare de yngste bor trangt, mange eldre

Detaljer

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger ARENA bo i nord TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig mer penger på bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger Ung BOLIGNØD Unge boligkjøpere sliter med å komme inn på markedet

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp

Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp Unge førstegangskjøpere og deres muligheter til å komme inn på boligmarkedet av 546 Linn Nordås Fotland 517 Jørn

Detaljer

Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013

Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013 Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013 Mads Åke Sjøberg (Kandidat 319) Martin Seland Simensen (Kandidat 382) Veileder Joachim Thøgersen Bacheloroppgaven er gjennomført som ledd i

Detaljer

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge Rapport 2005-029 Rentebinding på boliglån i Norge ECON-rapport nr. 2005-029, Prosjekt nr. 44450 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-771-1 AUG/tma, ODN, 25. mai 2005 Offentlig Rentebinding på boliglån i Norge

Detaljer

Åpen høring i finanskomiteen mandag den 4. mai 2015 kl. 13.30 Møteleder: H a n s O l a v S y v e r s e n (KrF) (komiteens leder) Sak:

Åpen høring i finanskomiteen mandag den 4. mai 2015 kl. 13.30 Møteleder: H a n s O l a v S y v e r s e n (KrF) (komiteens leder) Sak: Åpen høring i finanskomiteen 4. mai Høring med sentralbanksjef Øystein Olsen *3 Åpen høring i finanskomiteen mandag den 4. mai 2015 kl. 13.30 Møteleder: H a n s O l a v S y v e r s e n (KrF) (komiteens

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 29 maj 2012 i Malmö

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 29 maj 2012 i Malmö Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 29 maj 2012 i Malmö Nyckeltal för Norge maj 2012 Förväntad BNP-utveckling 2,7 % Inflationstakt 1,3 % Arbetslöshet 3,4 % Bostadsbyggande prognos för påbörjande

Detaljer

markedsrapport To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn tema: november

markedsrapport To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn tema: november markedsrapport tema: To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn 4 2012 november Viktige funn og trender 1 Huseiernes BoligIndikator 4. kvartal 2 Reguleringskaos 3 To-delt boligmarked i 2013

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND

HUSEIERNES LANDSFORBUND HUSEIERNES LANDSFORBUND Bankene sender mrd. regning for finanskrisen til boligeierne Markedsrapport 2. kvartal 213 Krev at bankene konkurrerer om deg Viktige funn og trender 1 Huseiernes BoligIndikator

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

De fleste bor romslig i eide boliger

De fleste bor romslig i eide boliger De fleste bor romslig i eide boliger De fleste av oss bor i dag i en bolig vi selv eier. Vi bor romslig, oftest i enebolig eller i småhus. Slik har det ikke alltid vært. Vi kan se tilbake på en historie

Detaljer

markedsrapport Eldrekollektiv - en løsning på floken i boligmarkedet? mars

markedsrapport Eldrekollektiv - en løsning på floken i boligmarkedet? mars markedsrapport? Eldrekollektiv - en løsning på floken i boligmarkedet? #1 mars 213 Viktige funn og trender 1 Huseiernes BoligIndikator 1. kvartal 2 Enebolig - for dyrt for middelklassen 3 Trippelvinn med

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 3. kvartal 2009 20. november 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 3. kvartal 2009 DnB NOR Eiendomsfond I AS Innhold Side Leder 3 Nytt

Detaljer

Boligøkonomi i husholdningene

Boligøkonomi i husholdningene Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi i husholdningene Ananlyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsen 2001 363 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 363 Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER

BASALERAPPORTEN TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2015 TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER LEDER Hilmar Auran Adm. direktør OBOS Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på leveranse av forvaltnings-

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

En moderne og helhetlig boligpolitikk

En moderne og helhetlig boligpolitikk Problemnotat En moderne og helhetlig boligpolitikk Med vekt på et vesentlig større innslag av utleieboliger Norges Leieboerforbund 23. oktober 2000 Innhold Innhold...2 Innledning...3 Prosjektbeskrivelse

Detaljer