UTLEIENYTT FRA. det eneste magasinet med artikler om boligutleie BALANSE I LEIEMARKEDET - NORGE TRENGER FLERE UTLEIEBOLIGER - INVESTOR-COMBACK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTLEIENYTT FRA. det eneste magasinet med artikler om boligutleie BALANSE I LEIEMARKEDET - NORGE TRENGER FLERE UTLEIEBOLIGER - INVESTOR-COMBACK"

Transkript

1 UTLEIENYTT FRA det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.5 / JUN 2015 op pl ag : BALANSE I LEIEMARKEDET - NORGE TRENGER FLERE UTLEIEBOLIGER - INVESTOR-COMBACK

2 et marked som fungerer Kjære leser. Når utleie får oppmerksomhet i media får man lett inntrykk av at markedet er svakt fordi antall annonserte boliger er høyt. Det stemmer dårlig med vårt inntrykk. Attraktive boliger leies raskt ut, og til akseptable priser. Derimot har forskjellene mellom gode og mindre gode objekter blitt tydeligere. Det holder ikke å tenke stykkpris. Kvalitet, standard og fasiliteter spiller større rolle, slik salgsansvarlig i Leiebolig, Håvard Tverdal, peker på i en artikkel i denne utgaven av Utleienytt. Prismekanismen virker, slik den skal i et velfungerende marked. Leietakerne får økte valgmuligheter. Utleierne får et incitament til å tilby best mulig boliger. Et interessant utviklingstrekk er ellers at investorene er for fullt tilbake i markedet for nye boligprosjekter, slik Tom Z. Bliksmark, leder for nybygg hos Privatmegleren, beskriver det i en gjestekommentar. Deres optimisme lover godt. Samtidig er vi betenkt over den politiske trenden i retning av å gjøre eierskap til sekundærboliger mindre attraktivt. Et levende utleiemarked med gode rammebetingelser er positivt, også sett fra leietakernes ståsted. Fra Leieboligs side vil vi gjøre vårt for å synliggjøre dette. Ha en riktig god sommer. Med vennlig hilsen Hans P. Salomonsen Daglig leder

3 mer om utleie og boligforvaltning på utleienytt.no

4 4 Balansen i leiemarkedet roger bjørnstad, sjeføkonom, samfunnsøkonomisk analyse N år leieprisene på treroms leiligheter i Stavanger i mai i år var 25 prosent lavere enn samme tid i fjor, tvinger det oss til å tenke nytt om hva som bestemmer balansen i leiemarkedet. I Oslo fokuserer vi på forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging. Men det er ikke nevneverdig endret i Stavanger. Hva er det da som skjer? Kan også Oslo oppleve et slikt fall? Oljenedturen har rammet Stavanger hardt. En økonomisk nedtur forplanter seg til leiemarkedet. Det første som skjer er at kjøperne i eiermarkedet uteblir. Risikoen for å tape på boligkjøpet eller ikke få solgt egen bolig skremmer kjøperne. Selgerne har da to muligheter; akseptere en lav pris eller la være å selge. Prisveksten i Stavanger er nå svakest så stor betydning for hovedstaden som Balansen gjenopprettes. I tråd med dette i landet med om lag nullvekst siste året. oljen har i Stavanger. Det forklarer også stiger bolig- og leieprisene i Oslo fortsatt. hvorfor boligprisveksten i Stavanger har Befolkningsveksten i Oslo økte kraftig i fjor og Mange av de som ikke aksepterer en lav oversteget alle andre norske byer i en år- endte på over personer. Det er pris, og venter på at markedet skal snu, rekke. Det høye prisnivået de har oppnådd, personer fler enn SSB spådde så sent som i har allerede kjøpt egen bolig. De leier ut forklarer også dybden i fallet. i stedet. Dermed oversvømmes markedet med utleieobjekter. I tillegg har en del mistet Hovedstaden vokser jobben, måtte tåle lønnsnedgang og blitt og vokser generelt mer pessimistiske om framtiden. Virkningen på leiepriser Dette virker ytterligere dempende på leiepri- av økonomiske omslag sene. Også i Oslo kan vi oppleve leiepris- overskygger altså betyd- juni samme år. Veksten er altså langt høyere oljenedturen har rammet stavanger hardt (...) prisveksten i stavanger er nå svakest i landet med om lag nullvekst... fall. Det er imidlertid vanskelig å forestille ningen av boligmangel. enn forventet. For første gang siden 2007 var det også netto innenlandsk innflytting til Oslo. Det fortsatte inn i I 1. kvartal i år utgjorde det riktig nok bare 200 seg hva som skulle forårsake en like kraftig Over tid må imidlertid boligbyggingen stå personer. Netto innvandring og fødselsoverøkonomisk nedtur i Oslo som den i Stavan- i et visst forhold til befolkningsveksten. Er skudd utgjør nær sagt all befolkningsvekst, ger. Ingen enkeltnæring har på langt nær det boligmangel, stiger bolig- og leiepriser. og står for omtrent like mye hver.

5 / 4000 det er igangsatt bygging av kun 1000 nye boliger i oslo. Det dekker ikke behovet til 4000 nye innbyggere. Byggingen uteblir Fram til og med april i år har det blitt igangsatt bygging av kun 1000 nye boliger i Oslo. Det er bedre enn den svært lave byggingen i fjor, men langt fra nok til å dekke behovet til de vel 4000 nye innbyggerne. Det er imidlertid grunn til å forvente økt bygging. Salget av nye boliger var i april i år det høyeste siden Det er fortsatt et stort lager av usolgte nye boliger, men det faller hurtig med den salgstakten vi nå opplever. Usikre tider, men bedret boligøkonomi Bankene har begynt å redusere utlånsrentene. I gjennomsnitt er boliglånsrenta nå 0,8 prosentpoeng lavere enn for ett år siden. Lønnsveksten er imidlertid redusert med omtrent det samme og de økonomiske utsiktene er mer usikre enn på lenge. Likevel har Oslo bare Tromsø over seg i boligprisvekst. Prisveksten siste året var over 11 prosent. Balansen i både eie- og leiemarkedet er derfor den motsatte i Oslo enn i Stavanger. Mens den i Stavanger preges av omslaget i økonomien, er utviklingen i Oslo fortsatt drevet av boligmangel. Norge må rammes av et økonomisk sjokk av store dimensjoner for at dette skal snu.

6 6 Større valgmuligheter gir mer prisvariasjon håvard tverdal, salgsansvarlig, leiebolig Selv om utbudet av boliger er svært høyt i Oslo, er utleiemarkedet godt og velfungerende. Men prisvariasjonene øker. Nå handler det mer om kvalitet enn stykkpris. Det stemmer at antall boliger til leie er rekordhøyt, men henvisningene til hvor mange som til enhver tid er annonsert på Finn.no gir et lite nyansert bilde. I skrivende stund tilbys det 2165 «boliger» i Oslo på nettstedet. Ser man nøyere på annonsene er bare 1502 av dem leiligheter til leie. Av de øvrige er 325 rom i kollektiv, mens resten er garasjer, hus og rekkehus. På samme tid i fjor var det annonsert 2077 «boliger», hvorav 1422 var leiligheter og resten var fordelt omtrent som i dag. Økningen i antall tilbudte leiligheter er på 5,6 %. Det kan på ingen måte kalles dramatisk. At tilbudet øker noe mer enn etterspørselen er positivt sett fra leietakernes side. For første gang på en god stund har de virkelig mulighet for å velge. Vi opplever at de prioriterer kvalitet, og ikke bare pris. Segmenteringen mellom gode og ikke fullt så gode boliger blir dermed mer synlig. Større prisvariasjon I et velfungerende marked er det prisforskjeller mellom de beste og de mindre gode varene. Når det gjelder boliger har leieprisene

7 7 økning på 5,6% for ett år siden var det annonsert 2077 «boliger» i oslo på finn.no. Økningen kan på ingen måte kalles dramatisk. lenge vært mer preget av stykkpris, uten at objektets kvalitet har vært fullt ut refl ektert. 2-roms leiligheter har vært priset relativt likt, uavhengig av standard og fasiliteter. Med et større utbud av utleieboliger ser vi at gode objekter fortsatt er attraktive og godt etterspurt. Da kan utleieprosessen fremdeles gå ganske fort unna. Boliger med dårligere standard er mer krevende å få leid ut. De blir liggende noe lenger, og må kanskje ned i pris før leieavtale kommer i stand. Kurvene som viser salgspris og leiepris har i lang tid utviklet seg forskjellig. Mens boligprisene stiger måned for måned, går gjennomsnittet på leieprisene noe opp og noe ned, og har generelt sett ikke fulgt verdiutviklingen. Nå er ubalansen særlig stor, men også dette på generell basis. Statistikken som viser leiepris synliggjør ikke segmenteringen i markedet. på visning enn for noen måneder siden. Mange leietakere er ute i god tid og signerer kontrakter med boligovertagelse i juli og august. Ikke minst er større boliger som kan benyttes til kollektiv veldig ettertraktet. vanligvis presses leieprisene betydelig opp om sommeren. Vi forventer ikke at dette sesongutslaget skal bli like merkbart i år som tidligere. Vanligvis presses leieprisene betydelig opp om sommeren. Vi forventer ikke at dette sesongutslaget skal bli like merkbart i år som tidligere. Høyt utbud, lave renter og usikre økonomiske prognoser trekker i retning av mer prisstabilitet de neste månedene. Men gode boliger med riktig beliggenhet blir det rift om. De vil oppnå gode priser og trekke gjennomsnittsleien opp i hovedstadsområdet. Høy utleieaktivitet Vårt inntrykk er at markedet er bedre enn man kan få inntrykk av gjennom til dels dystre medieoppslag. Utleieaktiviteten i Leiebolig er rekordstor, med økning i antall forvaltede boliger gjennom første halvår. Allerede første uke etter påske merket vi en økning i antall henvendelser per annonsert bolig for utleie, og det kom fl ere personer

8 8 Norge trenger flere utleieboliger hans p. salomonsen, daglig leder, leiebolig Et stort og variert utbud av utleieboliger er avgjørende for å holde Norge i gang. Politikerne burde stimulere interessen for å eie dem. Isteden gjør de det motsatte. Eiere av mer enn én sekundærbolig ble taperne i forrige statsbudsjett, ved at skattemessig verdsettelse ble økt med nye 20 prosent, til 80 prosent av markedsverdi. For eiere som er i posisjon for formuesskatt kan dette gi betydelige utslag. Blant politikere og samfunnsøkonomer er det mange røster som tar til orde for ytterligere skatteheving, noe som fort kan virke negativt inn på utbudet av utleieboliger. En slik politikk vil i neste omgang også ramme leietakerne, som kan få mindre å velge mellom enn i dag. Regelendringene regjeringen har lansert gjør det enklere å leie ut i egen primærbolig, men fl ere loftsrom, kjellerleiligheter og kvistrom er ikke hva markedet etterspør. Kvaliteten på utleieboligene og sikkerheten til leietakerne kan bli svekket. Det som trengs er arealeffektive, moderne og rimelige boliger. Samtidig kommer det jevnlig signaler som svekker forutsigeligheten i øvrige rammebetingelser. Det gjelder for eksempel retten til fradrag for gjeldsrenter, endring i skattlegging og skattenivå for leieinntekter. Usikkerhet kan over tid svekke interessen for eierskap med utleieformål. Behovet øker Svært mange mennesker som skal bo og leve i Norge er avhengige av at utleiebolig fortsatt anses som en fornuftig investering. Omlag 20 prosent av befolkningen bor i leid bolig, i Oslo rundt 25 prosent. Dertil kommer en betydelig befolkningsvekst i pressområdene. I hovedstaden er det ventet en økning på mennesker i løpet av de nærmeste 15 til 20 årene. En stor andel av disse vil etterspørre utleiebolig. For å møte behovet bør antallet økes med sirka frem til 2030, fra dagens anslagsvis Noen må ha vilje til å eie disse utleieboligene. Det er skapt mange myter om utleiere. En undersøkelse utført av analysebyrået YouGov blant eiere av boliger forvaltet av Leiebolig Utleie AS, gir en nyttig nyansering. Over 40 prosent har mer enn fem års tidshorisont på investeringen. En fjerdepart har tenkt å leie ut i mer enn 10 år. Drøyt halvparten av utleieboligene hadde tidligere vært bebodd av eier selv eller andre familiemedlemmer. Fire av ti eiere svarte dessuten ja på om det er sannsynlig at de selv eller familiemedlemmer senere skal fl ytte inn i boligen. Rasjonelle leietakere Undersøkelsen omfattet også leietakerne våre. Mange har gjort et bevisst valg. To av ti svarte at de leier fordi de har en forholdsvis kort tidshorisont på boforholdet. Like mange oppgir at de tror det er lønnsomt å vente med å kjøpe, eller at de rett og slett ikke ønsker å eie egen bolig. Det kan være mange gode og rasjonelle grunner til å velge bort eller utsette selveierskap. Behovet for et sunt og velfungerende utleiemarked blir uhyre sjelden adressert når boligpolitikk diskuteres i Norge. Investeringer på dette området burde heies frem. Også leietakerne er tjent med at det gjøres attraktivt å forsyne markedet med et tilstrekkelig antall gode utleieboliger. Fra Leieboligs side vil vi gjøre vårt for at dette perspektivet kommer tydeligere frem i boligdebatten.

9 9 Jakten på de beste leietakerne anne lene söder, salgsleder privatmarked, leiebolig De beste leietakerne kan velge og vrake blant gode tilbud. Som eier gjør du lurt i å sette deg inn i hva de legger vekt på, og gjøre boligen mest mulig attraktiv. Forutsigbarhet, sikker kontantstrøm og lave eierkostnader underveis er gjerne viktige kriterier for at utleieprosjektet skal utvikle seg som ønsket. Gode leietakere er første bud for å oppnå dette. Helst vil man ha inn folk som oppfører seg bra, behandler boligen pent, unngår skader og overholder sameiets husordensregler. Slike leietakere ønsker man å ha boende lenge. Men da må også boligen du tilbyr være god, og utleieforholdet må håndteres på en ordentlig og klok måte. Det kan være smart å tenke seg i leietakers sted, for å forstå hva som kreves. Det begynner med selve boligen. Den bør ha god standard og må være i forskriftsmessig stand. Når hvitevarer følger med må de fungere, og det bør være god belysning i alle rom. Ved innflytting er det viktig at boligen er klargjort og helt ren, og at leietaker har fått all relevant informasjon. Man skal føle seg velkommen til det som skal bli et nytt hjem, kanskje for lang tid fremover. Kontrakt og pris Når det gjelder selve kontraktsforholdet er også mange leietakere opptatt av stabilitet og forutsigbarhet. Hvis man ønsker å leie i tre år, er det viktig å ha visshet for at dette kan være en realitet, og at man ikke risikerer å bli sagt opp innen leieperioden er omme. Følelsen av å betale en riktig og fornuftig pris kan også påvirke varigheten av leieforholdet. Dersom leietaker får en opplevelse av å betale for mye sammenlignet med tilsvarende leiligheter i samme område, er veien kortere til en oppsigelse til fordel for et rimeligere alternativ. Eiere som ønsker bistand til utleie har ofte klare oppfatninger av ulike kategorier leietakere. Vurderingene stemmer ikke alltid med vår erfaring. Kunnskapen om hvordan markedet er sammensatt kan nok også være varierende. Mange eiere har en sterk formening om at bedriftskunder er de beste leietakerne man kan få, særlig fremfor studenter, Men bedriftsmarkedet er lite, og studentene er slett ikke så ille som noen tror. Tidligere hadde en del større selskaper egne ansatte som fant utleieboliger til medarbeidere. Dette er det nesten slutt på. Også når et midlertidig boligbehov er knyttet til stilling er det i dag ofte medarbeideren selv som leier.... Når det gjelder studenter møter vi mange skeptiske utleiere som er redd for festing, naboklager, skader og dårlig betalingsevne. Som regel viser frykten seg å være ubegrunnet. Bedre enn sitt rykte Når det gjelder studenter møter vi mange skeptiske utleiere som er redd for festing, naboklager, skader og dårlig betalingsevne. Som regel viser frykten seg å være ubegrunnet. Vår erfaring er at studenter fl est opptrer som gode leietakere. De er pliktoppfyllende, betaler til riktig tid, behandler boligen ordentlig, gir beskjed når noe oppstår og vasker bra før tilbakelevering. Ofte er de også ekstra forsiktige med å henge opp bilder eller foreta seg annet som kan lage hull og sette merker. Selvsagt finnes det fortsatt studenter med en beboeratferd man helst ikke vil utsette egen bolig for. Men ikke mange nok til å skjære alle over en kam. Å gjøre grundige vurderinger av den enkelte leiesøker er derfor viktigere enn å velge innenfor en bestemt gruppe. Kvalitetssikring i form av å sjekke for eksempel referanser og kreditt er bestandig viktig. Grundige rutiner på dette området gir lavere konfliktnivå og færre negative overraskelser for eierne.

10 10 Investor-comeback i nye prosjekter tom z. bliksmark, leder nybygg, privatmegleren Investorene er for fullt tilbake i markedet for nye boligprosjekter. I hovedstadsområdet har tendensen blitt stadig tydeligere i løpet av de siste tre månedene. Siden påske har vi merket en klart sterkere kjøpelyst blant investorer som vil inn i nye prosjektutbygginger. De er gjerne tidlig ute, og sikter seg inn mot de mindre leilighetene. 2-roms og små 3-roms er spesielt populært. Som oftest investerer de privat, for å plassere egne sparepenger fornuftig eller med tanke på barnas senere behov. Makroøkonomisk usikkerhet, lave renter og lett tilgang på kapital er trolig viktige drivkrefter. Alternative plasseringer kan fortone seg som mer risikable, mens sikker sparing gir negativ realavkastning. I en slik situasjon er det mye som taler for at kjøp av bolig for utleie fortsatt er en fornuftig investering, ikke minst i Oslo. Selv om boligbyggingen har tatt seg noe opp, vil det ikke være nok til å absorbere det behovet som følger av befolkningsutviklingen. Ubalansen fortsetter å øke. de lange linjene som peker i retning av økte behov og stor etterspørsel etter gode boliger, og dermed fortsatt positiv verdiutvikling. Slik sett illustrerer boliginvesteringen en fremtidstro som er godt begrunnet. At boliginvestorene så merkbart også øker sin interesse for nybygg har nok sammenheng med at prisene på nye og brukte boliger har nærmet seg hverandre. Det er fortsatt forskjeller, men de har blitt betydelig mindre på kort tid. Mindre utbyggere har i stor grad blitt borte, særlig etter skjerpingen av garantibestemmelsene i Bustadsoppføringslova. De større entreprenørene trimmer sin prosjekteffektivitet kontinuerlig, og får nå også en viss drahjelp fra en gryende oppmykning av noen av de reglene som har gjort boligene dyrere og planløsningen dårligere. 10 prosent innbetaling nå for å overta en bolig til fast, avtalt pris i fremtiden kan gi god gearing av pengene i et oppgangsmarked. Positive investorer I det korte bildet er ekspertene usikre på hvordan boligprisene vil utvikle seg. For investorer med en romslig tidshorisont er det gode grunner for å legge mer vekt på Nytt og problemfritt 10 prosent innbetaling nå for å overta en bolig til fast, avtalt pris i fremtiden kan gi god gearing av pengene i et oppgangsmarked. Hittil har mange tjent på det. Noen garanti for tilsvarende

11 11 + garantier mange av investorene peker på fordelen med garantiene som følger med en ny bolig. noe som gir høy trygghet. effekt de neste årene kan selvsagt ingen gi, men for en investor blir det naturlig nok en viktig faktor i vurderingen som skal gjøres. Mange av investorene peker også på fordelen med garantiene som følger med en ny bolig, og dermed høy trygghet for problemfrihet i mange år. Når boligen skal settes i utleie vil dette kunne være viktig for å unngå klager, reparasjoner og kanskje perioder uten inntekt hvis større utbedringer må til. Folk som skal kjøpe leilighet for å bo trenger som regel å få løst sitt behov fort. Da er brukt bolig ofte raskeste vei til mål. Med et romslig lånetilsagn i bakhånd kan de gå inn i ganske heftige budrunder, og bidrar til å presse prisene opp. Denne spiralen ønsker meglerbransjen, bankene og politikerne å endre. Utfordringen er å finne treffsikre tiltak som ikke får utilsiktede og kanskje usosiale virkninger. De senere årenes sterke boligprisutvikling er i liten grad reflektert i leieprisene. Det ville ikke være overraskende om prisnivået ved utleie i hovedstadsområdet blir noe løftet fra dagens nivå.

12 12 statistikk & prognoser for oslo og akershus

13 13 mer info om befolkningsveksten i oslo og akershus, finner du på Fødselsoverskudd Netto, innflytting innenlands Netto, innvandring Folkevekst Befolkningsframskriving (SSB) Befolkningsutviklingen Befolkningen i Oslo økte med personer i første kvartal Nettoinnvandringen var på drøyt personer. Befolkningsøkningen var lavere enn samme periode i fjor, med hele personer. Det er først og fremst en nedgang i nettoinnvandringen med 670 personer som er årsaken til dette. Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse

14 år (21%) (22%) (22%) (21%) år (35%) (36%) (37%) (36%) år (23%) (25%) (25%) (25%) år (16%) (13%) (13%) (15%) og oppover (5%) (5%) (3%) (3%) Sum Alderssammensetning i Oslo, historisk og framskriving Tabellen viser befolkningens alderssammensetning i 1995, 2005, 2015 og 2025 (SSB framskriving), og endringen i befolkningen de siste tre årene. Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse BNP-Fastlands Norge 3,8 2,3 2,2 1,2 2,4 3,2 3,2 Bruttoinvestering i bolig 10,9 6,4-1,6 0,2 5,3 4,1 1,8 Arbeidsledighetsrate AKU (nivå) 3,2 3,5 3,5 4,2 4,3 4,0 3,8 Årslønn 4,0 3,9 3,1 2,8 3,0 3,0 3,3 KPI 0,8 2,1 2,0 2,0 2,1 1,6 1,4 Norsk økonomi Veksten i norsk økonomi er svak, og arbeidsledigheten har økt noe de siste månedene. Lønnsveksten kan imidlertid betraktes som god og rentene vil være lave lenge. Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse

15 15 mer info om alderssammensetning og renteutvikling, finner du på K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 Differanse Styringsrente Utlånsrente inkl. provisjon (Rammelån med pant i bolig) Renteutvikling Vi har hatt seks år med rekordlavt rentenivå. Etter en periode med høye rentemarginer har nå bankene satt ned utlånsrentene til boliglånskundene noe. Kilde: SSB og Norges Bank

16 16 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% jan. 04 mai. 04 sep. 04 jan. 05 mai. 05 sep. 05 jan. 06 mai. 06 sep. 06 jan. 07 mai. 07 sep. 07 jan. 08 mai. 08 sep. 08 jan. 09 mai. 09 sep. 09 jan. 10 mai. 10 sep. 10 jan. 11 mai. 11 sep. 11 jan. 12 mai. 12 sep. 12 jan. 13 mai. 13 sep. 13 jan. 14 mai. 14 sep. 14 jan. 15 Akershus Oslo Boligpriser Boligprisene har fortsatt den sterke veksten fra fjoråret, og i mai var boligprisene i Oslo hele 11,1 prosent høyere enn mai i fjor. Kilde: Eiendom Norge Finn og Eiendomsverdi AS

17 17 mer info om boligpriser og igangsatte boliger i oslo, finner du på April 2014 April 2015 Akershus Oslo Igangsatte boliger i Oslo og Akershus Boligbyggingen har vært stabil de tre siste årene, men falt kraftig i Oslo i Boligbyggingen har imidlertid tatt seg opp i hovedstaden i 2015, og i perioden fra januar til april ble det igangsatt henholdsvis og boliger i Oslo og Akershus. I Oslo er dette en økning på drøyt 750 boliger sammenlignet med i fjor, mens det i Akershus er en økning på om lag 260 boliger. Kilde: SSB

18 feb. 04 jun. 04 okt. 04 feb. 05 jun. 05 okt. 05 feb. 06 jun. 06 okt. 06 feb. 07 jun. 07 okt. 07 feb. 08 jun. 08 okt. 08 feb. 09 jun. 09 okt. 09 feb. 10 jun. 10 okt. 10 feb. 11 jun. 11 okt. 11 feb. 12 jun. 12 okt. 12 feb. 13 jun. 13 okt. 13 feb. 14 jun. 14 feb. 15 Antall usolgte Antall solgte Nyboligsalget Lavt nyboligsalget over lang tid har gitt mange usolgte boliger på markedet. Som følge av økning i salget har beholdningen av usolgte boliger falt det siste året. I april 2015 var det usolgte boliger i Oslo og Akershus. Kilde: ECON Nye boliger, Samfunnsøkonomisk analyse

19 19 mer info om nyboligsalget i oslo og akershus, finner du på jun 2014 aug 2014 okt 2014 des 2014 feb 2015 apr 2015 Oslo vest/sentrum 15 % 11 % 19 % 18 % 18 % 21 % Oslo øst/syd 19 % 15 % 23 % 20 % 30 % 32 % Oslo nord 26 % 17 % 30 % 38 % 34 % 42 % Asker og Bærum 16 % 19 % 25 % 30 % 24 % 30 % Follo 18 % 11 % 21 % 23 % 21 % 26 % Nedre Romerike 13 % 13 % 19 % 23 % 23 % 32 % Øvre Romerike 22 % 15 % 22 % 19 % 18 % 18 % Nyboligsalget Etter en periode med lav aktivitet i nyboligmarkedet, tok salget av nye boliger seg opp i fjor sommer og fortsatte den positive tendensen utover høsten. Salget i de første månedene av 2015 har også vært svært godt. I perioden februar til april 2015 ble det solgt boliger i Oslo og Akershus. Salget utgjorde hele 30 prosent av boligene som har vært til salgs i perioden. Kilde: ECON Nye boliger, Samfunnsøkonomisk analyse

20 ta kontakt for å få tilsendt elektronisk kundeavis. tidligere utgaver av utleienytt Nummer Markedssyn - leieprisene framover - het sommer i utleiemarkedet? - bytter bolig hvert annet år - har fått viktige svar fra kundene Nummer boligpolitiken neppe bærekraftig - høy utleieaktivitet - slik kan bygårder gi lønnsom utleie - endret skattegrunnlag i endring i eierseksjonsloven på høring Nummer oljeprisfall: Har risikoen økt i utleiemarkedet? - utleie som pensjonssparing - på tide å tenke på selvangivelsen

UTLEIENYTT. Flyktningene inntar byene. Fortsatt apetitt på boliger i stor-oslo på vei inn i toppsesongen. Les om: FRA

UTLEIENYTT. Flyktningene inntar byene. Fortsatt apetitt på boliger i stor-oslo på vei inn i toppsesongen. Les om: FRA UTLEIENYTT FRA det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.7 / mars 2016 Les om: Flyktningene inntar byene opplag: 9500 Fortsatt apetitt på boliger i stor-oslo på vei inn i toppsesongen www.utleienytt.no

Detaljer

UTLEIENYTT Utleienytt-eneste magasinet med artikler om boligutleie

UTLEIENYTT Utleienytt-eneste magasinet med artikler om boligutleie NUMMER 2 - MAI 214 UTLEIENYTT Utleienytt-eneste magasinet med artikler om boligutleie FRA LEIE-BOLIG SAKER I DETTE NUMMERET Svakt boligmarked betyr hett leiemarked SIDE 3 Mye nytt innen skatt og avgift

Detaljer

UTLEIENYTT. Fra leiebolig. det eneste magasinet med artikler om boligutleie

UTLEIENYTT. Fra leiebolig. det eneste magasinet med artikler om boligutleie UTLEIENYTT Fra leiebolig det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.3 / okt 214 boligpolitikken neppe bærekraftig - leietakers marked i oslo og akershus - Endret skattegrunnlag - MED MER 3 Nytt

Detaljer

NUMMER 1 - APRIL 2014 FRA LEIE-BOLIG SAKER I DETTE NUMMERET. Svakt boligmarked betyr hett leiemarked. Mye nytt innen skatt og avgift

NUMMER 1 - APRIL 2014 FRA LEIE-BOLIG SAKER I DETTE NUMMERET. Svakt boligmarked betyr hett leiemarked. Mye nytt innen skatt og avgift NUMMER 1 - APRIL 2014 UTLEIENYTT FRA LEIE-BOLIG SAKER I DETTE NUMMERET Svakt boligmarked betyr hett leiemarked Mye nytt innen skatt og avgift Husleieloven blir endret Den gode utleieboligen Fortsatt en

Detaljer

UTLEIENYTT FRA. det eneste magasinet med artikler om boligutleie

UTLEIENYTT FRA. det eneste magasinet med artikler om boligutleie UTLEIENYTT FRA det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.6 / OKT 2015 op pl ag :9 50 0 Bærekraftige oljepriser? - boligpolitikkens glemte kapittel - mye nytt, men ingen skattebomber Mange spørsmål

Detaljer

Hvilken rolle spiller renta for boligprisene i Oslo?

Hvilken rolle spiller renta for boligprisene i Oslo? Hvilken rolle spiller renta for boligprisene i Oslo? Finansiell fagdag, Norges Bank, 22. november 2016 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no Mål i politikken:

Detaljer

UTLEIENYTT. Fra leiebolig. det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.1 / mars 2015

UTLEIENYTT. Fra leiebolig. det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.1 / mars 2015 UTLEIENYTT Fra leiebolig det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.1 / mars 2015 Oljeprisfall: Har risikoen økt i utleiemarkedet - Utleie som pensjonssparing - På tide å tenke på selvangivelsen

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

Side 1/ NR. 05/2011

Side 1/ NR. 05/2011 3631.1 Side 1/8 NR. 05/2011 I Oslo har boligprisene steget mer enn forventet de siste månedene, selv med en økende boligbygging. Spørsmålet er om boligbyggingen klarer å holde tritt med den tiltagende

Detaljer

Boligkurs for studenter

Boligkurs for studenter Boligkurs for studenter Litt om meg Endre Jo Reite, sivilingeniør fra NTNU Jobber som privatøkonom i SpareBank 1 SMN Telefon 92229997 Mail: endre.jo.reite@smn.no Twitter: privatokonom1 Hva skal jeg gå

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

NORSK ØKONOMI BOLIG VOL. 4, NR. 2-2015. Samfunnsøkonomisk analyse. Norsk økonomi nr. 2-2015. Norsk økonomi bolig er finansiert av Veidekke Eiendom

NORSK ØKONOMI BOLIG VOL. 4, NR. 2-2015. Samfunnsøkonomisk analyse. Norsk økonomi nr. 2-2015. Norsk økonomi bolig er finansiert av Veidekke Eiendom Samfunnsøkonomisk analyse Norsk økonomi nr. 2-2015 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 SAMMENDRAG Oljenedturen har halvert veksten i norsk økonomi og vi er inne i en nedgangskonjunktur. Vi har

Detaljer

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan Boligmarkedet i store deler av landet er i dag i en krise. Prisene har steget kraftig samtidig som flere og flere boliger kjøpes av andre enn de som skal

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Stortinget Finanskomiteen Utlevert på høringen. 15. oktober 2015. Høringsnotat Nasjonalbudsjettet 2016

Stortinget Finanskomiteen Utlevert på høringen. 15. oktober 2015. Høringsnotat Nasjonalbudsjettet 2016 Stortinget Finanskomiteen Utlevert på høringen 15. oktober 2015. Høringsnotat Nasjonalbudsjettet 2016 Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Vi organiserer over 90%

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Statliga tillbyggnader

Statliga tillbyggnader Hva trenger vi av boliger i Norge? Hva viser de siste tallene fra Boligbarometeret pr. 3 kvartal? Hva er det som egentlig skjer om dagen i markedet? Markedsforhold som påvirker boligmarkedet Boligbarometeret

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 Saksframlegg AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Garanti innføres

Detaljer

Høringsnotat Bedre skatt. En skattereform for omstilling og vekst. Meld. St. 4 (2015-16).

Høringsnotat Bedre skatt. En skattereform for omstilling og vekst. Meld. St. 4 (2015-16). Stortinget Finanskomiteen Utlevert på høringen 15. desember 2015 Høringsnotat Bedre skatt. En skattereform for omstilling og vekst. Meld. St. 4 (2015-16). Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Evig opptur & evig boligmangel?

Evig opptur & evig boligmangel? Evig opptur & evig boligmangel? Finansnæringens syn på boligmarkedet Boligkonferansen Oslo, 14. mai 2013 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Hva mener eierne? (Bolig)byggerne er i

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

NORSK ØKONOMI BOLIG VOL. 6, NR Samfunnsøkonomisk analyse. Norsk økonomi nr Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr.

NORSK ØKONOMI BOLIG VOL. 6, NR Samfunnsøkonomisk analyse. Norsk økonomi nr Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. Samfunnsøkonomisk analyse Norsk økonomi nr. 2-216 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-213 NORSK ØKONOMI BOLIG VOL. 6, NR. 2-216 Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Konjunktursituasjonen

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015 Markedssyn 2016 Boligprisene «flater» ikke ut, men stiger om lag 5% 1. NBBLs prisstatistikk NBBL anslår at boligprisene vil stige om lag 5% i

Detaljer

Representantforslag. S (2015 2016)

Representantforslag. S (2015 2016) Representantforslag. S (2015 2016) fra stortingsrepresentanten(e) Helga Pedersen, Eirin Sund, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim Dokument 8: S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 20.09.2016 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Hva skal til for å få til boligbygging. En utfordrende tittel fordi det er mange sentrale rolleinnehavere: Staten Kommunen Boligbyggerne Bankene

Hva skal til for å få til boligbygging. En utfordrende tittel fordi det er mange sentrale rolleinnehavere: Staten Kommunen Boligbyggerne Bankene Hva skal til for å få til boligbygging En utfordrende tittel fordi det er mange sentrale rolleinnehavere: Staten Kommunen Boligbyggerne Bankene Det var en gang! Da jeg som ung arkitekt kjøpte hus i Stavanger

Detaljer

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Oljekutt og konjunkturutsikter 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden noe under normalt i 2015, noe bedre i 2016 «USA har kommet godt tilbake og det går noe bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten beskriver

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig. EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14

Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig. EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14 Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 215 ansatte på 29 kontorer

Detaljer

BA- og elektromarkedene

BA- og elektromarkedene www.nelfo.no BA- og elektromarkedene Utviklingen i BA- og elektromarkedet, samt markedsdrivere, på fylkesnivå. Akershus 216 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Nelfo. Akershus er med sine

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Salgsmarkedet bolig Byggebørsen 2015

Salgsmarkedet bolig Byggebørsen 2015 Salgsmarkedet bolig Byggebørsen 2015 Håkon Lutdal Nybyggsjef Trondheim 09.02.2015 Agenda Introduksjon Boligmarkedet i Trondheim Etterspørselssiden Boligmarkedet i Trondheim Tilbudssiden EiendomsMegler

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

Et splittet og utfordrende boligmarked

Et splittet og utfordrende boligmarked Boligmarkedsanalyse Knutepunkt 2015: Et splittet og utfordrende boligmarked 21. oktober 2015, Düsseldorf Jan Håvard Valstad, Analysesjef EM1MN 1 2 3 4 Status: Totalt ulike boligmarked i Norge Etterspørsel

Detaljer

Hovedpunkter våren 2013

Hovedpunkter våren 2013 For Nord-Norge To utgaver i året siden 1995 Presenterer kunnskap om Nord-Norge som underlag for utvikling av næringsliv og lokalsamfunn Referansedokument regionalt og nasjonalt Samarbeid med Innovasjon

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Ung på boligmarkedet. Nr

Ung på boligmarkedet. Nr Ung på boligmarkedet Nr. 7 16 November 16 Innledning Norske myndigheter er bekymret for at høy boligprisvekst og høy gjeld i husholdningene kan utgjøre en fare for den finansielle stabiliteten i norsk

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.11.2014 Forord Denne rapporten

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «På nachspiel med Norges Bank»

Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «På nachspiel med Norges Bank» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «På nachspiel med Norges Bank» Nachspiel med Norges Bank kan gi 5 prosent boligprisvekst i 2017 Markedssyn 2017 Ved inngangen til 2017 går boligmarked på høygir, dog

Detaljer

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Boligmeteret Juni 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12 Side 1/12 NR. 12/2014 Det bygges fremdeles for få boliger i Norge sett i forhold til befolkningsveksten, og med de største utfordringene i Osloområdet. Boligprisene i Oslo har steget i 2014, men husholdningenes

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2008

Prisstigningsrapport nr. 5-2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2008 (05.05. - 11.05.2008): side 2/11 OPAK AS

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 1. kvartal 2016. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 1. kvartal 2016. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 1. kvartal 2016 Markedssyn «Summer is coming» 1. NBBLs prisstatistikk NBBLs prisstatistikk for borettslagsboliger viser en prisoppgang på 1,6 prosent i årets

Detaljer

Sakliste - tilleggssak

Sakliste - tilleggssak Sakliste - tilleggssak STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 28.01.2014 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 14/14 HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE BESTEMMELSEN OM "PRISKONTROLL"

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Asker kommune 13.3.2015. Selvaag Realkapital AS. Selvaag 1

Asker kommune 13.3.2015. Selvaag Realkapital AS. Selvaag 1 Asker kommune 13.3.2015 Selvaag 1 Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid Selvaag 2 Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid Selvaag 3 Om leiemarkedet Hvem er leietakerne?

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

OBOS. Fakta og analyse

OBOS. Fakta og analyse OBOS Fakta og analyse Innhold Boligmarkedet ikke for alle?... 2 Oslo et hjem for hvem?... 1 Stavanger boligprisene til værs og vanskeligere å være førstegangsetablerer... 17 Bergen stor vekst i antall

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Ny og forbedret tjeneste. Nå med utleieforsikring på kjøpet. TIL DEG SOM SKAL LEIE UT

Ny og forbedret tjeneste. Nå med utleieforsikring på kjøpet. TIL DEG SOM SKAL LEIE UT Ny og forbedret tjeneste. Nå med utleieforsikring på kjøpet. TIL DEG SOM SKAL LEIE UT DETTE ER BEKYMRINGSFRIHET. Der andre tilbyr leiekontrakter eller innkreving av husleie, byr vi på bekymringsfri utleie.

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Boligmarkedsanalyse 4. kvartal 2013. Markedsutviklingen pr. 4. kvartal 2013

Boligmarkedsanalyse 4. kvartal 2013. Markedsutviklingen pr. 4. kvartal 2013 Boligmarkedsanalyse kvartal 2013 Markedsutviklingen pr. kvartal 2013 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening 21/01/2014 Markedsutviklingen pr. kvartal 2013 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig Å leie bolig - En veileder ved leie av bolig 17 Innhold Forord... 19 1.0 Definisjoner:... 20 1.1 Ulike typer boliger... 21 2.0 Hvordan finner man en bolig?... 22 2.1 Sosiale medier;... 22 2.2 Annonse:...

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2011

Husbankens månedsstatistikk August 2011 Husbankens månedsstatistikk August 2011 Hovedtall per 31.08.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 692 boenheter,

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers- Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Kampen om leieboligene hva står på spill i det private markedet? Susanne Søholt NIBR

Kampen om leieboligene hva står på spill i det private markedet? Susanne Søholt NIBR Kampen om leieboligene hva står på spill i det private markedet? Susanne Søholt NIBR Jeg skal si noe om: Bolig- og leiemarkedet Ulike utleieregimer Hva utleiere legger vekt på ved valg av leietaker Kommunens

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Attraktivitetsmodellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 03.10.2015 2 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter

Detaljer

NBBLs BOLIGSTATISTIKK

NBBLs BOLIGSTATISTIKK NBBLs BOLIGSTATISTIKK 215 Om statistikken Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for norske boligbyggelag. Per 31.12.215 var 43 boligbyggelag tilsluttet NBBL. Disse har om

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

September 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

September 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk September 2014 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer