Kvam herad. Sakspapir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam herad. Sakspapir"

Transkript

1 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Kvam heradsstyre /15 Avgjerd av: Arkiv: N Arkivsaknr Saksh.: Nedkvitne, Jon Objekt: 13/ Kommuneplanen sin samfunnsdel Kvam herad-høyring og offentleg ettersyn Samandrag: Kommuneplanen sin samfunnsdel skal fastsetja kommunen sine langsiktige mål og strategiar, for heile kvammasamfunnet, Kvam herad sin tenesteproduksjon og for kommunen sin organisasjon. Grunnleggjande føresetnader for å nå samfunnsmåla i kommunen er folkehelse og berekraftig utvikling. Visjonen i kommuneplanen er; «Skapa ei oppsiktsvekkjande framtid create a remarkable future» Hovudmålet i planen er; «Vidareutvikla eit pulserande og sjølvstendig regionsenter som knyter saman Hardanger og Bergensregionen» Me ynskjer at planen skal byggja vidare på; talent, toleranse, trivsel og teknologiutnytting. Dei viktigaste tema fram mot 2030 er; -stadutvikling -bustad -infrastruktur og kommunikasjon -livskvalitet -verdiskaping i arbeid og fritid Planen vert no lagt fram til høyring og offentleg ettersyn i seks veker.

2 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kvam herad vedtek i samsvar med plan- og bygningslova jf og 4.1 å leggja «Kommuneplanen sin samfunnsdel for Kvam herad for perioden » ut til høyring og offentleg ettersyn i seks veker Vedlegg i saka: Dok.id Tittel Samfunnsdelen Tettstadstruktur Kommuneplanen sin arealdel Kvam herad-arealstrategiar Planprogramnytt doc Innspel - Planprogram for Kvam herad sin kommuneplan uttale - Kvam herad sin kommuneplan Høyring og offentleg ettersyn - Kvam herad sin kommuneplan Uttle - Kvam herad sin kommuneplan Referat frå planforum Planprogram Planprogram for Kvam herad sin kommuneplan Planprogram-Kvam pdf Planprogram-Kvam Planprogram for kommuneplan -oppstart av kommuneplan for Kvam herad Planstrategi for Kvam herad-endleg vedtak Kvam heradsstyre Røysting: Tilrådinga frå FSK vart samrøystes vedteke med 26 røyster. HST- 035/15 Vedtak: Kvam herad vedtek i samsvar med plan- og bygningslova jf og 4.1 å leggja «Kommuneplanen sin samfunnsdel for Kvam herad for perioden » ut til høyring og offentleg ettersyn i seks veker. Saksopplysningar: Kommuneplanen er delt opp i kommuneplanen sin arealdel, og kommuneplanen sin samfunnsdel. Kommuneplanen sin samfunnsdel vert no lagt fram til høyring og offentleg ettersyn. Kommuneplanen sin arealdel vil verta lagt fram til politisk handsaming ved eit seinare høve. Fakta om prosessen så langt. Endeleg vedtak ( ) av Kvam herad sin planstrategi HST-sak 092/12. Oppstart av kommuneplanen sin samfunn- og arealdel, og utlegging av planprogram, vedtak ( ). HST-sak 06/13. Planprogram-endeleg vedtak ( ). HST-sak 047/13.

3 Arealstrategiar- for Kvam herad. Vedtak ( ). NPB-sak 010/14 Kommuneplanen sin samfunnsdel skal fastsetja kommunen sine langsiktige mål og strategiar, for heile kvammasamfunnet, Kvam herad sin tenesteproduksjon og for kommunen sin organisasjon. Grunnleggjande føresetnader for å nå samfunnsmåla i kommunen er folkehelse og berekraftig utvikling. Visjonen i kommuneplanen er; «Skapa ei oppsiktsvekkjande framtid create a remarkable future» Hovudmålet i planen er; «Vidareutvikla eit pulserande og sjølvstendig regionsenter som knyter saman Hardanger og Bergensregionen» Me ynskjer at planen skal byggja vidare på; talent, toleranse, trivsel og teknologiutnytting. Dei viktigaste tema fram mot 2030 er; -stadutvikling -bustad -infrastruktur og kommunikasjon -livskvalitet -verdiskaping i arbeid og fritid Planen vert no lagt fram til høyring og offentleg ettersyn i seks veker. Vurdering: I høve til oppsett framdrift, så ligg planen godt på etterskot. Frå rådmannen si side har det vore viktig å få fram ein plan som kan leggjast fram til politisk handsaming før sommarferien 2015, med det målet at den kan verta vedtatt før dette heradsstyret går av til hausten. I høve til dei oppsette tema i planstrategien og planprogrammet, så er tema slått saman, slik at desse no er redusert til; -stadutvikling -bustad -infrastruktur og kommunikasjon -livskvalitet -verdiskaping i arbeid og fritid «Bustad» har vorte tatt inn som eit viktig tema, sidan ressursane og tida til å arbeide med kommunedelplanen for bustad, har vore knapp. Det vert difor ikkje gjort noko konkret kommunedelplanarbeid for dette tema. Det må likevel fylgjast opp som eit viktig arbeid i ein eigen handlingsplan

4 I dette ligg de og at me som kommune og samfunn skal tenkja folkehelse og berekraftig utvikling i alt med gjer. Det er gjort nokre språklege utbetringar i hovudmålet i planen, i høve til næringsplanen, men innhaldet og forståinga er den same. Namn Tema Innhald Vurdering 13/14976 Tom Lauritz Kvam satsar ikkje på Ålvik må kome Haaland Kvam som ein attraktiv kommune å Kvam som berekraftig kommune Kvam midt i Hordaland sentrumsnære tomter i Ålvik Torget, kyrkja-sjukestova og Storhaug All kloakken renn urensa rett i elva og fjorden Ein skandale at gang- og sykkelvegen frå Vikedal til Auganes ikkje er ein del av Kvammapakken, minner om at det er samme trafikken som er i Øystese Norheimsund 13/15163 Steinar Bjørke Overskotsmassar på Fv -7 kan nyttast til kai i Steinstø 13/15165 Øystese grendeutval Silje Vikøy Sentrumsutvikling tettstadsutvikling er tatt inn som eit av dei viktigaste tema i komande planperiode. Dette gjeld også tema bustad i sentrumsnære område, både i Ålvik og andre område. Gjeld også gang/sykkelvegar i mellom tettstaden og omkringliggjande bustadområde. Gjennomføringa vil vera avhengig av prioriteringar og ressurstilgang i planperioden. Bærekraftig utvikling skal vera grunnleggjande i planen, gjeld også ureining av sjøen i frå kloakk mm. Er tatt inn som eit viktig tema i kommunane sine arealstrategiar for utnytting av overskotsmassar. Ynskjer utsiktspunkt på Høgebekken Arbeidet med tilrettelegging og opplevingar er tatt inn som eit av dei viktigaste tema og satsingsområde i næringsplanen. Konkret gjennomføring og prioritering av tiltak er ikkje i ein del av planen. Kvam som ein attraktiv kommune å Vikøy som stad vert redusert med auka gjennomfart. Det må gjennomførast trafikkteljing Sentrum støvar ned og sentrum vert splitta og utilgjengeleg Det må evt. komme trafikklys trafikkhumpar i sentrum Samanhangande sykkelsti i frå Øystese til Fonneland må komme på plass Trafikken i Norheimsund må førast utanfor sentrum, det må også vera fritt for trafikk i frå Straumen til fotobutikken Trafikk, og gode trafikkløysingar for mjuke trafikantar, er eit viktig tema i samfunnsdelen. Gode gang- og sykkelvegar og trafikksikre løysingar i sentrumsområda er ein viktig del av kommunen sitt arbeid i komande planperiode. 13/15570 NVE- Norges vassdrags- og energidirektorat Meiner at kommuneplanen sin arealdel må byggast opp slik at plankartet md sine føresegner heimlar naudsynte tiltak og utgreiingar for heile heradet sitt areal, samstundes som kjende potensielt farlege område er synleggjort på ein lett tilgjengeleg måte Mesteparten av det som vert tatt opp av NVE, vert overført til arealdelen. Når det gjeld ROS- arbeid, sår er dette eit satsingsområde i denne

5 Omsynssone og føresegner/retningsliner knytt til dei kan gå på tvers av eksisterande arealbruk og framtidig bruk. NVE-retningsline 2/2011 «Flaum og skredfare i arealplanar»-gjev nærare oversikt over korleis flaum, erosjon og skred kan utgjere ein fare og korleis desse bør utgreiast og innarbeidast i kommuneplanar Arealplanlegginga må ta omsyn til den auka flaumfaren langs med vassdraga, spesielt lang med bratte vassdrag. NVE har normalt fremja motsegn mot planar der kjende aktsemdsområde ikkje er innarbeidd i plankartet som omsynssonar i alle byggeområde (eksisterande og framtidige) Alle vassdrag med årssikker nedbør bør merkast tydeleg på kartet. Unngå bygging for tett innpå. Bruk kategori, jf. PBL 11-7 nr 6 til å merka elvar og vatn. Rikspolitiske retningsliner for verna vassdrag skal leggast til grunn. Eksisterande og vedtekne større høgspenningsanlegg og transformatorstasjonar skal avsettast med omsynssonar, jf. PBL 11-8 d. Mindre kraftleidningar fell inn under PBL 11-7 nr 2 Regulerte magasin i plankartet, med omsynssonar/område som er bandlagt etter vassdragslovverket (utan tidsavgrensing), PBL 11-8 d), Bykjenesvatn, Lausetervatn, Krokavatn, Svartevatn, Hamlagrøvatn, Nedre Godalsvatn, Bjølsegrøvatn og Karaldevatn. planperioden. 13/15669 Devika Fossen Kvam som ein attraktiv kommune å Kommunen har ein unik sentral plassering, og her må det inspirerast til Kvam som ein folkehelsekommune å tenkja heilskapleg og berekraftig. Her Kvam som ein berekraftig er det mogleg å verta ein kommune Kvam som integreringskommune føregangskommune som viser veg inn i nye typar spennande samarbeid og regional utvikling. Folkehelse. Frisklivssentral der kommunale og private aktørar/terapeutar samarbeider om inspirasjon/undervisning/ behandling få folk til å ta helse i eigne hendar, med meir aktivitet, avspenning og bevisstgjering av kroppen. Barnehagane må få tilbod om meir bevegelse, yoga og massasje. Det er det same med skulane. Det må også gjennomførast meir for dei gamle, der dei også lærer i frå seg historier, handverk og livserfaring. Arbeidsplassar vert oppmoda om å tenkja førebyggjande, med pausegymnastikk, kort massasje med meir. Dette vil vera viktig for verksemdene sin økonomi. Sykkelstiar og gangvegar må verta tilrettelagt så folk brukar beina meir. Det handlar om ein open og raus livsstil. Når folk vert meir aktive, er det med på å auke den sosiale kompetansen. Dette kan føre til vert meir opne og inkluderande. Det må bevisst skapast ei haldningsendring for å auke den sosiale kompetansen. Dette er grunnleggande verdiar som må inn i skule og barnehage. Kommune Tema som vert tatt opp, skal vera grunnleggjande føringar i kommunen sitt arbeid i kommuneplanperioden. Både berekraftig utvikling og helse i alt me gjer. Konkrete tiltak må vurderast undervegs, men som løysingar skal tema som vert tatt opp liggja i botnen. Samhandling og samarbeid på tvers av alder, kjønn nasjonalitet, med overføring av kunnskap og kompetanse er også eit viktig tema i den komande planperioden.

6 skal verta ein føregangskommune i heilskapleg førebyggjande folkehelse, der velvære, medvit og aktivitet vert praktisert. Kvam skal bli ein kommune støtter 'grøn' utvikling gjennom å satsa økologisk og kreativt utnytta ressursane som til dømes gjenbruk, deling av utstyr og fellesskap. Nettverksarbeid skal verta prioritert. Til dømes kan vi utvikle permakultur og småskala eigenproduksjon av mat og helseskapande urter brukt til dømes som medisin. Vi skal ha ein miljørådgivar. Vi kan bygga økotun i tettbygde strøk der folk bur i sunne klyngetun, Vi skal ta meir vare på innflyttarane. Vi må bli betre til å sjå dei og dei berikande kulturelle og menneskelige gåvene dei er for lokalsamfunnet her. Grannehjelpa skal utviklas og prioriterast på nye måtar. Kvam har allereie stor bredde innan næringslivet, men vi kan bli betre til å fanga opp dei småkreative arbeidsplassane som skapas når folk gjør det dei brenn for. Dette har positiv verdiskapande smitteeffekt på heile samfunnet 13/15717 Norheimsund grendeutval, v/bjørgulv Hauger 13/15720 Norheimsund næringslag, ved Hallvard Bjørgum Kvam som kulturkommune Kvam som ein attraktiv kommune å Kvam som kulturkommune Hardinghuset må realiserast, med aktiv planlegging av finansiering,, for å styrke attraktiviteten, kulturlivet og moglegheitene for allaktivitetshus. Må leggja til rette for fortetting og urbanisering i sentrumsområdet. Kommunen må og vise styringsvilje og vera lojal mot planar. Areal i sentrum bør ha kombinerte føremål. Nye bustadar nær sentrum må liggje i gåavstand. Regionsenteret må styrkjast, som ein styrke for heile kommunen. Kommune må også vera ein pådrivar for å etablera startbustadar for unge. Kvam herad ynskjer også å vera ein kulturkommune i den komande planperioden. Arbeidet med Hardinghuset er tatt inn i næringsplanen. Tema fortetting og senterutvikling er eit viktig tema i denne planperioden. Tema er tatt inn i planen. Hardinghuset er tatt inn som ein del av næringsplanen. Næringsareal er ein viktig del av planstrategien. Kulturhus må plass i Norheimsund Industriareal må leggast til rette og planerast for sal. 13/15737 COWI, på vegen av Bård Sandven Kvam som kulturkommune/kvam Gjeld primært for området rundt Gamle som ein attraktiv kommune å bu og Sandvenvegen. Ynskjer at leva i kulturminnevernet vert styrkt langs med vegen. Ynskjer vegen stengt for gjennomkøyring Primært ein del av kommuneplanen sin arealdel.

7 13/ /15765 Styret i Norheim vel, v/hans Gravdal Kvam som ein attraktiv kommune å Ynskjer at det vert gjort tiltak og gjennomført planar som kan bidra til ein tryggare og sikrare ved til Tolomarka Karsten Valland Kvam som kulturkommune Ynskjer at kulturhuset vert realisert i Norheimsund. Viser til at huset vil ha mange funksjonar, Det må gjennomførast byggestart innan Finansieringa bør vera eit samarbeid i mellom det offentlege og næringslivet Tema om veg til Tolomarka er tatt inn i samfunnsdelen, men vert arealdelen som må løysa utfordringa i praksis. Viser til vurderingar gjort ovanfor. 13/15781 Innstranda grendeutval 13/15790 Miljøpartiet dei grøne Kvam midt i Hordaland Kvam som ein berekraftig kommune Ynskjer næringsareal på Innstranda, men har ikkje forslag til kvar det skal etablerast. Må vera næringsareal for å oppretthalde gjera alle delar av kommunen attraktivt. Må realisere godkjent reguleringsplan for Fv-49, der det ligg føre godkjent plan. Dert må også komme ny bru over Hardangerfjorden på Ljoneshalvøya, tilførselsvegar må ikkje komme i kontakt med busetnad. Visjon-Kvam skal vera det «Store grøne hjartet i Hordaland» Næringsareal er ein viktig del av arealstrategiane. Kommunikasjoninfrastruktur, er ein viktig del av samfunnsdelen. Gjeld både internt og ut av kommunen. Delar merknaden er konkret til arealdelen, og vert konkret tatt opp i den. Når det gjeld visjonen, så er ikkje den tatt inn i planen. Må ta for seg ein grundig gjennomgang på tema i frå sist rullering, og hauste erfaring i frå denne planen. Må stabiliserer og redusere forbruket Få tilbake lokal kompostering av Kvam som kulturkommune matavfallet, få til opplæring og komposteringsplassar for hageavfall. Vidareutvikla økoløft halde på målsetjingane om økologisk og lokal Kvam som ein attraktiv kommune å produsert mat. Kople inn frivilligheit i undervisninga i lag med matlaging for fellesskapet Redusere kasting av mat-innføre avgift for matkasting. Kvam som folkehelsekommune Bruke nyttevekstar som prydvekstar ved kommunale område. Hardangerfjorden- miljøbelastninga må reduserast, innføre lukka anlegg. Kvam som integreringskommune Gjenbrukstorg i Tolomarka Infrastruktur som gjer det fordelaktig å sykle og gå, framfor å køyre bil, ikkje alltid g/s-veg langs med køyreveg. Kommuneorganisasjonen Kvam Miljøsertifisering Kvam som klimakommune Legge til rette for økologiske og berekraftige arbeidsplassar, også næringshagar for små verksemder Når det gjeld dei andre tema, så skal desse vera grunnlaget for heile tenkinga i planen. Konkrete tiltak, skal komme fram i handlingar og prioriteringar i kommunen i gjennom heile planperioden. Mange av dei nemnde tiltaka er også undervegs, det vert mellom anna arbeid med ein eigen intergreringsplan. Mange av dei konkrete tiltaka må innarbeidast i budsjett og økonomiplanar i perioden. -Ein større del av landbruket må vera økologisk -Ta vare landbruksjord, mål om at arealet skal vera stabil i perioden. -Legge til rette for internettbasert økoturisme. Oppretthalde omfanget på kulturskulen, også for vaksne -tilsetje kultursjef

8 -opne bibliotek -breitt kulturtilbod -kartlegging av gamle kulturminne -invitere til deling av internasjonale tradisjonar Må vera ein berekraftig og miljøvenleg kommune-møteplassar for alle i bygdesentra-ta vare på og utvikle gang/sykkelvegar og turstiar. Ikkje bygging i strandsonen -for høg kostnadsnivå på bustader, tilbodet må verte meir variert. Økotun og fortetting, men utanom dyrka mark. -fjerne industri frå sentrumsområde, -heller ikkje i Busdalen Sjåast i samanheng med berekraftig kommune, sunn mat sykkelstiar, turvegar med meir kompetansesenter for friskliv og redusere elektromagnetisk stråling Viser til at det kjem mange nye landsmenn til Kvam. Må ha samarbeid med NAV, skule, arbeidsliv og frivillige lag og organisasjonar som arbeider for at ikkje vestlege flykningar kan trivast flyktningguidekoordinatoren må styrkast -og det må lagast ein eigen kommunedelplan for integrering. Innføre stilling som miljø og berekraftig koordinator opprette frisklivssentral og sikre arbeidet med kultur Planlegge for klimanøytral framtid, hurtigladestasjonar for el-bil i alle bygdesentra og arbeidsplassar, innkjøp av el.bilar i helse- og omsorg, legge til rette for energisparing i oppvarming av kommunale bygg m solceller, varmepumpe mm, handle lokalt og ha målsetjing om at korte reiser skal skje med sykkel 13/15798 Hege Iren Svendsen Kvam som ein berekraftig kommune Bør ha visjonar om å verta Norges mest bærekraftige kommune, den første norske omstillingskommunen, må ta ting på alvor og sjå framover. Satse på den friske lufta og trygge og gode lokalsamfunn med kort veg til skule og barnehage. Oppfordra til lokal handel og grønt næringsliv, variert bustadtilbod som økotun. Gjenbruksstasjon i Tolomarka og innføring i opplæring resirkulering og kjeldesortering i skulen Her vert det vist til vurderingane gjort ovanfor. 13/15824 Arne Aalvik Kvam midt i Hordaland Leggja inn i plan i Øvre Vik, Øystese, gangveg (eventuelt og sykkelveg) frå kommunalveg ved Vavollsbrua til kommunal veg ved Sjydnahaugen Ny veg til Tolomarka i frå Øystese, via Grustaket og over Mo, til Åsen og vidare Tema om gang/sykkelvegar og gode løysingar for mjuke trafikkantar er eit viktig tema i planen. Tilkomst til Tolomarka er vurdert ovanfor. Konkret vert dette overført

9 til krysset til Sjusetevegen kommuneplanen sin arealdel. 13/ /15849 Vikøy/Aksnes grendeutval Siri Johanne Byrkjeland Kvam som ein attraktiv kommune å Ynskjer trygge og gode Kvam som fritidskommune gang/sykkelvegnett frå Norheimsund til Vangdal. Ynskjer at trygg skuleveg etter auka trafikk i frå Jodalstunnelen, vil ha opphøgde gangfelt. Kommunen må stoppe forfallet i skulemuseet og prestegarden for å ta vare på sentrum i Vikøy. Ynskjer å tilby gode fiskeplassar for turistar og andre, med parkeringsplassar som er godt merka. Og ein god strategi for merking og gode kart for turgåarar. Vikøyevja må verte eit attraktivt parkområde for Vikøy. Kvam som ein attraktiv kommune å Landbruket er ein stor leverandør av natur-, kultur og opplevingar i vår kommune. Satsing på landbruket i Kvam i framtida vil difor vera viktig for kvalitetane for Kvam som trivselsstad. Kommunen må oppmuntre unge bønder til å satse på landbruk. Landbruket har også stort potensiale når det gjeld integrering, Produksjon av mat er universelt og me kan lære av kvarandre. Landbruket i Kvam har potensiale utover landbruksproduksjon, som lokalt handverk, mattradisjon Temagang/sykkelvegar og trygge vegar er eit viktig tema i planen. Forvaltning og bruk av strandsonen er også tatt inn som eit viktig tema i arealstrategiane, og kommuneplanen sin samfunnsdel. Når det gjeld Vikøyevjo konkret, så er dette arbeidet godt i gang, og vert ikkje tatt opp som eit spesielt tema i planen Samfunnsdelen, er basert på ei berekraftig utvikling. Arealstrategiane legg stor vekt på å ta vare på matjorda. 13/15936 Cecilie Ailen Johansen Kvam som folkehelsekommune Kvam som ein bærekraftig kommune Kvam som klimakommune Kvam som kulturkommune Kvam som ein attraktiv kommune å «Alt heng saman». Mat, aktivitet og trivsel heng saman. Økologisk mat i barnehagane, og større fokus på individuell tilpassing. Trivselsfaktor og arena for individuell tilpassing. Samspel mellom gamle og unge. Empati der ein lærer betre å kjenne sin eigen kropp og følelsar Det vert her vist til vurderingane under merknaden til Miljøpartiet dei grøne. Auke kunnskap om og bruk av økologiske og bærekraftige varer. Kvar kjem maten i frå og kva gjer me tilbake. Kartlegge og redusere elektromagnetisk felt og kompetansesenter for rein mat Miljøsertifisering av bedrifter og det offentlege. Fleire miljøstasjonar, redusere forbruk og auke gjenbruk mm, sjå elles innspel i frå MPG Oppretthalde og utvikle kulturtilbod, bruke og ta vare på internasjonale tradisjonar, ny og gammal kunnskap om nyttevekstar som veks vilt og lokalisere og ta vare på art Er det trivsel vert fok og effekten kan vere at dei kjem av seg sjølv. Leggje til rette for møteplassar på tvers av alle grupper, haldnings og samfunnsansvar om forbruk.

10 Støtte opp om grundere i småbedrifter og få etablerarar til å inspirere nye etablerarar 13/15615 Rolf Haugarvoll Kvam som ein attraktiv kommune å Det må utviklast senterområde som, med aktive område omkring, til bustad næring, fritid om kompetanse. Kvam midt i Hordaland Sentralområde i kommunen er avhengig av bygdene omkring, og rask tilkomst til desse. Det må i arealsamanheng finnast felt med bustadeiningar i bygdene. Det må leggjast til rette med nok næringsareal, skal det vera mogleg med vekst og utvikling. Regionen må vera stor nok til at det er interessant å knyta til seg personar med kompetanse. Kan ikkje til ei kvar tid hente kompetanse i frå Bergen Grendene må knytast nærare sentrale område, med rask tilkomst. Senterstruktur og senterutvikling er av dei viktigaste tema i planen. Dette gjeld også samanhengen i mellom sentra og grendene, og infrastrukturen i mellom desse. 13/15769 Einar Svarstad Kvam midt i Hordaland Kvam bør i særleg grad ta mål av seg til å vera 1) "Gateway to Hardanger" (Bergen brukar slagordet "Gateway to the fjords"), dvs. ein brubyggjar mellom Bergen og Hardanger med omsyn til kommunikasjon, næringsliv og auka tilflytting 2) kommunikasjonssenter i den "nye" vegstrukturen som allereie er i støypeskeia mellom aust og vest, med tilknyting både mot Voss og mot Jondalstunnellen Tema er tatt opp som hovudmål i planen. Kvam som knutepunkt i mellom Hardangar og Bergen, og ynskje om å verte ein del av ein større arbeidsmarknadsregion, og infrastrukturen austvest. 13/157 Geir Madsen Dersom reisetid og kommunikasjon vert drastisk betre, har Kvam utsikter til ein formidabel vekst på alle andre område i eit års perspektiv Kvam som ein attraktiv kommune å Steinsdalsfossen. Må utvikla området rundt Steinsdalsfossen vidare, med vandrerute, areal for gondolbane og vandresti på sørsida av Movatnet. Movatnet. Tursti rundt heile vatnet.. Kvam som ein attraktiv kommune og Kvam som kulturkommune Utvikle Orrehaugen til aktivitetsområde og hinderløype. Kvam som ein attraktiv kommune å Formidle krigsminne (bunkerane). Gjerde inn område for hundeleik. Etablere gangvegar i frå kyrkja og mot sentrum. Kvam som ein attraktiv kommune å Vidareutvikla campingplass ved Movatnet. Mange av tema som vert tatt opp, har vorte ein del av næringsplanen. Elles er tema som vert tatt opp, aktuelt å ta med i arealdelen. Bustad er eige tema, og vert også tatt opp som ein del av integreringsplanen.

11 Kvam som ein attraktiv kommune å Regulere den gamle ungdomsskuletomta til kulturhus og basseng. Den gamle kulturhustomta i sentrum kan nyttast til bustadbygging lang med strandvegen. Sandvenholmen. Ferje mellom holmen og fartøyvernsenteret, rydde langs med sjøsida og restaurere badeanlegget til Sandven hotell. I Norheimsund er det vakkert, men det er sårbart. Må utvikle retningsliner for god byggeskikk, forby flate tak, sike landskap i frå fjord til fjell og fortette i sentrumsområde. Etablerarbustadar, for nyetablerte og innvandrarar Hardanger fartøyvernsenter. Treng og utviklast vidare, treng areal til bygg langs med bekken og arealet må regulerast om i frå offentleg p.plass til fartøyvernsenterføremål 13/15634 Sameiget- Bondekaien i Steinstø Anna -næring Bondekaien i Steinstø bør vidareutviklast til å verta meir tenleg for fleire. Det bør byggjast ein molo ut frå Den nybygde "Bondekaien" Dette vil auka arealet og skapa ei trygg og god hamn på innsida, til glede for tilreisande og fastbuande både sommar og vinter. Merknaden vil primært gjelda for kommuneplanen sin arealdel. 13/ /15761 Randi Storaas Bondelaga i Kvam, v Steinar Steine Kvam som fritidskommune/kvam som folkehelsekommune Kvam som ein bærekraftig kommune I tillegg til at det er småbåthamn for Fyksesund Båtlag, er kaien i dag brukt både som tilkomst og base for lokale reiselivsverksemder. Det er også ein ynda stoppestad for reisande både med bil og båt. Som ivrig turgåar peikar ho på Tolomarka sine kvalitetar som område for tur- og rekreasjon. Gjeld heile området i frå Tolomarka til Børvenes, og Seleset til Sjusete. Utbygginga i Tolomarka må føregå med varsemd, slik at det vert grøne korridorar i frå Tolomarak og ned i mot fjorden. Det må også vera grøntdrag i frå Tolomarka i mot Sjusete og Seleset. Slike grøne korridorar må sikrast igjennom kommuneplanen. Arbeider med dette tema i næringsplanen Det er mykje regn i kommunen, slik at det må vera ei positiv haldning til mikro - og minikraftverk som ikkje er til vesentleg ulempe for naturkvalitetane. Dette må ha eit meir i positivt innhald, der det vert oppmuntra til meir i utbygging av fornybar kraft. Dette bør også inkludera Fosseelva. Tema er viktig som ein del av den berekraftige utviklinga i kommunen og skal også liggja i botnen når det gjeld vidare utvikling. Det same gjeld tema folkehelse, som er nærliggjande å trekkja fram i høve til dei viktige grønt korridorane og den daglege bruken av våre nære turområde. Delar av merknaden er tatt inn som ein del av næringsplanen. Elles så er tema omkring jordbruk ein viktig del av arealstrategiane og tema omkring bærekraftig utvikling i samfunnsdelen.

12 13/15761 Bondelaga i Kvam Utnytting av LNF-område Industri- og næringsareal Hardangertunnel Massedeponi Generelt. Det er stor mangel på dyrka mark i Kvam. Det må ikkje omdisponerast meir dyrka areal. Allereie omdisponert mark må nyttast fullt ut. Om dyrka mark vert tatt, må det dyrkast opp erstatningsareal Mange bønder har stølar på Kvamskogen, fryktar at Tokagjelet vert stengt ved Hardangertunnel. Landbruket har stor trong til massar for betre arrondering. Bondelaga ynskjer å verta tatt med på råd for deponering for utnytting av massar. 15/15748 Direktoratet for naturforvaltning Er opptatt av at område for mineralske råstoff vert sikra i kommuneplanen. På lokalt nivå må det setjast av område slik at trongen til byggeråstoff i størst mogleg grad vert dekt. Gjeld kommuneplanen sin arealdel. På gjeldande plan er det sett av tre område. Haukelidhovden må setjast av til råstoffutvinning. Om det ikkje vert tid til å leggja inn bileter i planen før den politiske handsaminga, så vil dette verta gjort før planen vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Rådmannen sin konklusjon er at planen trekkjer fram viktige tema som skal til for at planen skal vise veg og retning for kommunen sin utvikling dei komande åra.

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Musea og tettstadutvikling

Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Innhold Forord...side 3 Kulturbygg og næringsutvikling...side 8 Styrking av kollektiv identitet i eit lokalsamfunn...side 12 Museumsbedrift profilerer

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Planprogram. Planprogram

Planprogram. Planprogram Detaljr regulering av Smedsmo camping Planprogram Oppdragsgjevar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Jostein Smedsmo Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram 13051 19..9.2013

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve i musikkterapi av Randi-Merete Roset Norges musikkhøgskule 2012 Samandrag Denne teksten handlar om gjennomføring

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer