Kvam herad. Sakspapir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam herad. Sakspapir"

Transkript

1 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Kvam heradsstyre /15 Avgjerd av: Arkiv: N Arkivsaknr Saksh.: Nedkvitne, Jon Objekt: 13/ Kommuneplanen sin samfunnsdel Kvam herad-høyring og offentleg ettersyn Samandrag: Kommuneplanen sin samfunnsdel skal fastsetja kommunen sine langsiktige mål og strategiar, for heile kvammasamfunnet, Kvam herad sin tenesteproduksjon og for kommunen sin organisasjon. Grunnleggjande føresetnader for å nå samfunnsmåla i kommunen er folkehelse og berekraftig utvikling. Visjonen i kommuneplanen er; «Skapa ei oppsiktsvekkjande framtid create a remarkable future» Hovudmålet i planen er; «Vidareutvikla eit pulserande og sjølvstendig regionsenter som knyter saman Hardanger og Bergensregionen» Me ynskjer at planen skal byggja vidare på; talent, toleranse, trivsel og teknologiutnytting. Dei viktigaste tema fram mot 2030 er; -stadutvikling -bustad -infrastruktur og kommunikasjon -livskvalitet -verdiskaping i arbeid og fritid Planen vert no lagt fram til høyring og offentleg ettersyn i seks veker.

2 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kvam herad vedtek i samsvar med plan- og bygningslova jf og 4.1 å leggja «Kommuneplanen sin samfunnsdel for Kvam herad for perioden » ut til høyring og offentleg ettersyn i seks veker Vedlegg i saka: Dok.id Tittel Samfunnsdelen Tettstadstruktur Kommuneplanen sin arealdel Kvam herad-arealstrategiar Planprogramnytt doc Innspel - Planprogram for Kvam herad sin kommuneplan uttale - Kvam herad sin kommuneplan Høyring og offentleg ettersyn - Kvam herad sin kommuneplan Uttle - Kvam herad sin kommuneplan Referat frå planforum Planprogram Planprogram for Kvam herad sin kommuneplan Planprogram-Kvam pdf Planprogram-Kvam Planprogram for kommuneplan -oppstart av kommuneplan for Kvam herad Planstrategi for Kvam herad-endleg vedtak Kvam heradsstyre Røysting: Tilrådinga frå FSK vart samrøystes vedteke med 26 røyster. HST- 035/15 Vedtak: Kvam herad vedtek i samsvar med plan- og bygningslova jf og 4.1 å leggja «Kommuneplanen sin samfunnsdel for Kvam herad for perioden » ut til høyring og offentleg ettersyn i seks veker. Saksopplysningar: Kommuneplanen er delt opp i kommuneplanen sin arealdel, og kommuneplanen sin samfunnsdel. Kommuneplanen sin samfunnsdel vert no lagt fram til høyring og offentleg ettersyn. Kommuneplanen sin arealdel vil verta lagt fram til politisk handsaming ved eit seinare høve. Fakta om prosessen så langt. Endeleg vedtak ( ) av Kvam herad sin planstrategi HST-sak 092/12. Oppstart av kommuneplanen sin samfunn- og arealdel, og utlegging av planprogram, vedtak ( ). HST-sak 06/13. Planprogram-endeleg vedtak ( ). HST-sak 047/13.

3 Arealstrategiar- for Kvam herad. Vedtak ( ). NPB-sak 010/14 Kommuneplanen sin samfunnsdel skal fastsetja kommunen sine langsiktige mål og strategiar, for heile kvammasamfunnet, Kvam herad sin tenesteproduksjon og for kommunen sin organisasjon. Grunnleggjande føresetnader for å nå samfunnsmåla i kommunen er folkehelse og berekraftig utvikling. Visjonen i kommuneplanen er; «Skapa ei oppsiktsvekkjande framtid create a remarkable future» Hovudmålet i planen er; «Vidareutvikla eit pulserande og sjølvstendig regionsenter som knyter saman Hardanger og Bergensregionen» Me ynskjer at planen skal byggja vidare på; talent, toleranse, trivsel og teknologiutnytting. Dei viktigaste tema fram mot 2030 er; -stadutvikling -bustad -infrastruktur og kommunikasjon -livskvalitet -verdiskaping i arbeid og fritid Planen vert no lagt fram til høyring og offentleg ettersyn i seks veker. Vurdering: I høve til oppsett framdrift, så ligg planen godt på etterskot. Frå rådmannen si side har det vore viktig å få fram ein plan som kan leggjast fram til politisk handsaming før sommarferien 2015, med det målet at den kan verta vedtatt før dette heradsstyret går av til hausten. I høve til dei oppsette tema i planstrategien og planprogrammet, så er tema slått saman, slik at desse no er redusert til; -stadutvikling -bustad -infrastruktur og kommunikasjon -livskvalitet -verdiskaping i arbeid og fritid «Bustad» har vorte tatt inn som eit viktig tema, sidan ressursane og tida til å arbeide med kommunedelplanen for bustad, har vore knapp. Det vert difor ikkje gjort noko konkret kommunedelplanarbeid for dette tema. Det må likevel fylgjast opp som eit viktig arbeid i ein eigen handlingsplan

4 I dette ligg de og at me som kommune og samfunn skal tenkja folkehelse og berekraftig utvikling i alt med gjer. Det er gjort nokre språklege utbetringar i hovudmålet i planen, i høve til næringsplanen, men innhaldet og forståinga er den same. Namn Tema Innhald Vurdering 13/14976 Tom Lauritz Kvam satsar ikkje på Ålvik må kome Haaland Kvam som ein attraktiv kommune å Kvam som berekraftig kommune Kvam midt i Hordaland sentrumsnære tomter i Ålvik Torget, kyrkja-sjukestova og Storhaug All kloakken renn urensa rett i elva og fjorden Ein skandale at gang- og sykkelvegen frå Vikedal til Auganes ikkje er ein del av Kvammapakken, minner om at det er samme trafikken som er i Øystese Norheimsund 13/15163 Steinar Bjørke Overskotsmassar på Fv -7 kan nyttast til kai i Steinstø 13/15165 Øystese grendeutval Silje Vikøy Sentrumsutvikling tettstadsutvikling er tatt inn som eit av dei viktigaste tema i komande planperiode. Dette gjeld også tema bustad i sentrumsnære område, både i Ålvik og andre område. Gjeld også gang/sykkelvegar i mellom tettstaden og omkringliggjande bustadområde. Gjennomføringa vil vera avhengig av prioriteringar og ressurstilgang i planperioden. Bærekraftig utvikling skal vera grunnleggjande i planen, gjeld også ureining av sjøen i frå kloakk mm. Er tatt inn som eit viktig tema i kommunane sine arealstrategiar for utnytting av overskotsmassar. Ynskjer utsiktspunkt på Høgebekken Arbeidet med tilrettelegging og opplevingar er tatt inn som eit av dei viktigaste tema og satsingsområde i næringsplanen. Konkret gjennomføring og prioritering av tiltak er ikkje i ein del av planen. Kvam som ein attraktiv kommune å Vikøy som stad vert redusert med auka gjennomfart. Det må gjennomførast trafikkteljing Sentrum støvar ned og sentrum vert splitta og utilgjengeleg Det må evt. komme trafikklys trafikkhumpar i sentrum Samanhangande sykkelsti i frå Øystese til Fonneland må komme på plass Trafikken i Norheimsund må førast utanfor sentrum, det må også vera fritt for trafikk i frå Straumen til fotobutikken Trafikk, og gode trafikkløysingar for mjuke trafikantar, er eit viktig tema i samfunnsdelen. Gode gang- og sykkelvegar og trafikksikre løysingar i sentrumsområda er ein viktig del av kommunen sitt arbeid i komande planperiode. 13/15570 NVE- Norges vassdrags- og energidirektorat Meiner at kommuneplanen sin arealdel må byggast opp slik at plankartet md sine føresegner heimlar naudsynte tiltak og utgreiingar for heile heradet sitt areal, samstundes som kjende potensielt farlege område er synleggjort på ein lett tilgjengeleg måte Mesteparten av det som vert tatt opp av NVE, vert overført til arealdelen. Når det gjeld ROS- arbeid, sår er dette eit satsingsområde i denne

5 Omsynssone og føresegner/retningsliner knytt til dei kan gå på tvers av eksisterande arealbruk og framtidig bruk. NVE-retningsline 2/2011 «Flaum og skredfare i arealplanar»-gjev nærare oversikt over korleis flaum, erosjon og skred kan utgjere ein fare og korleis desse bør utgreiast og innarbeidast i kommuneplanar Arealplanlegginga må ta omsyn til den auka flaumfaren langs med vassdraga, spesielt lang med bratte vassdrag. NVE har normalt fremja motsegn mot planar der kjende aktsemdsområde ikkje er innarbeidd i plankartet som omsynssonar i alle byggeområde (eksisterande og framtidige) Alle vassdrag med årssikker nedbør bør merkast tydeleg på kartet. Unngå bygging for tett innpå. Bruk kategori, jf. PBL 11-7 nr 6 til å merka elvar og vatn. Rikspolitiske retningsliner for verna vassdrag skal leggast til grunn. Eksisterande og vedtekne større høgspenningsanlegg og transformatorstasjonar skal avsettast med omsynssonar, jf. PBL 11-8 d. Mindre kraftleidningar fell inn under PBL 11-7 nr 2 Regulerte magasin i plankartet, med omsynssonar/område som er bandlagt etter vassdragslovverket (utan tidsavgrensing), PBL 11-8 d), Bykjenesvatn, Lausetervatn, Krokavatn, Svartevatn, Hamlagrøvatn, Nedre Godalsvatn, Bjølsegrøvatn og Karaldevatn. planperioden. 13/15669 Devika Fossen Kvam som ein attraktiv kommune å Kommunen har ein unik sentral plassering, og her må det inspirerast til Kvam som ein folkehelsekommune å tenkja heilskapleg og berekraftig. Her Kvam som ein berekraftig er det mogleg å verta ein kommune Kvam som integreringskommune føregangskommune som viser veg inn i nye typar spennande samarbeid og regional utvikling. Folkehelse. Frisklivssentral der kommunale og private aktørar/terapeutar samarbeider om inspirasjon/undervisning/ behandling få folk til å ta helse i eigne hendar, med meir aktivitet, avspenning og bevisstgjering av kroppen. Barnehagane må få tilbod om meir bevegelse, yoga og massasje. Det er det same med skulane. Det må også gjennomførast meir for dei gamle, der dei også lærer i frå seg historier, handverk og livserfaring. Arbeidsplassar vert oppmoda om å tenkja førebyggjande, med pausegymnastikk, kort massasje med meir. Dette vil vera viktig for verksemdene sin økonomi. Sykkelstiar og gangvegar må verta tilrettelagt så folk brukar beina meir. Det handlar om ein open og raus livsstil. Når folk vert meir aktive, er det med på å auke den sosiale kompetansen. Dette kan føre til vert meir opne og inkluderande. Det må bevisst skapast ei haldningsendring for å auke den sosiale kompetansen. Dette er grunnleggande verdiar som må inn i skule og barnehage. Kommune Tema som vert tatt opp, skal vera grunnleggjande føringar i kommunen sitt arbeid i kommuneplanperioden. Både berekraftig utvikling og helse i alt me gjer. Konkrete tiltak må vurderast undervegs, men som løysingar skal tema som vert tatt opp liggja i botnen. Samhandling og samarbeid på tvers av alder, kjønn nasjonalitet, med overføring av kunnskap og kompetanse er også eit viktig tema i den komande planperioden.

6 skal verta ein føregangskommune i heilskapleg førebyggjande folkehelse, der velvære, medvit og aktivitet vert praktisert. Kvam skal bli ein kommune støtter 'grøn' utvikling gjennom å satsa økologisk og kreativt utnytta ressursane som til dømes gjenbruk, deling av utstyr og fellesskap. Nettverksarbeid skal verta prioritert. Til dømes kan vi utvikle permakultur og småskala eigenproduksjon av mat og helseskapande urter brukt til dømes som medisin. Vi skal ha ein miljørådgivar. Vi kan bygga økotun i tettbygde strøk der folk bur i sunne klyngetun, Vi skal ta meir vare på innflyttarane. Vi må bli betre til å sjå dei og dei berikande kulturelle og menneskelige gåvene dei er for lokalsamfunnet her. Grannehjelpa skal utviklas og prioriterast på nye måtar. Kvam har allereie stor bredde innan næringslivet, men vi kan bli betre til å fanga opp dei småkreative arbeidsplassane som skapas når folk gjør det dei brenn for. Dette har positiv verdiskapande smitteeffekt på heile samfunnet 13/15717 Norheimsund grendeutval, v/bjørgulv Hauger 13/15720 Norheimsund næringslag, ved Hallvard Bjørgum Kvam som kulturkommune Kvam som ein attraktiv kommune å Kvam som kulturkommune Hardinghuset må realiserast, med aktiv planlegging av finansiering,, for å styrke attraktiviteten, kulturlivet og moglegheitene for allaktivitetshus. Må leggja til rette for fortetting og urbanisering i sentrumsområdet. Kommunen må og vise styringsvilje og vera lojal mot planar. Areal i sentrum bør ha kombinerte føremål. Nye bustadar nær sentrum må liggje i gåavstand. Regionsenteret må styrkjast, som ein styrke for heile kommunen. Kommune må også vera ein pådrivar for å etablera startbustadar for unge. Kvam herad ynskjer også å vera ein kulturkommune i den komande planperioden. Arbeidet med Hardinghuset er tatt inn i næringsplanen. Tema fortetting og senterutvikling er eit viktig tema i denne planperioden. Tema er tatt inn i planen. Hardinghuset er tatt inn som ein del av næringsplanen. Næringsareal er ein viktig del av planstrategien. Kulturhus må plass i Norheimsund Industriareal må leggast til rette og planerast for sal. 13/15737 COWI, på vegen av Bård Sandven Kvam som kulturkommune/kvam Gjeld primært for området rundt Gamle som ein attraktiv kommune å bu og Sandvenvegen. Ynskjer at leva i kulturminnevernet vert styrkt langs med vegen. Ynskjer vegen stengt for gjennomkøyring Primært ein del av kommuneplanen sin arealdel.

7 13/ /15765 Styret i Norheim vel, v/hans Gravdal Kvam som ein attraktiv kommune å Ynskjer at det vert gjort tiltak og gjennomført planar som kan bidra til ein tryggare og sikrare ved til Tolomarka Karsten Valland Kvam som kulturkommune Ynskjer at kulturhuset vert realisert i Norheimsund. Viser til at huset vil ha mange funksjonar, Det må gjennomførast byggestart innan Finansieringa bør vera eit samarbeid i mellom det offentlege og næringslivet Tema om veg til Tolomarka er tatt inn i samfunnsdelen, men vert arealdelen som må løysa utfordringa i praksis. Viser til vurderingar gjort ovanfor. 13/15781 Innstranda grendeutval 13/15790 Miljøpartiet dei grøne Kvam midt i Hordaland Kvam som ein berekraftig kommune Ynskjer næringsareal på Innstranda, men har ikkje forslag til kvar det skal etablerast. Må vera næringsareal for å oppretthalde gjera alle delar av kommunen attraktivt. Må realisere godkjent reguleringsplan for Fv-49, der det ligg føre godkjent plan. Dert må også komme ny bru over Hardangerfjorden på Ljoneshalvøya, tilførselsvegar må ikkje komme i kontakt med busetnad. Visjon-Kvam skal vera det «Store grøne hjartet i Hordaland» Næringsareal er ein viktig del av arealstrategiane. Kommunikasjoninfrastruktur, er ein viktig del av samfunnsdelen. Gjeld både internt og ut av kommunen. Delar merknaden er konkret til arealdelen, og vert konkret tatt opp i den. Når det gjeld visjonen, så er ikkje den tatt inn i planen. Må ta for seg ein grundig gjennomgang på tema i frå sist rullering, og hauste erfaring i frå denne planen. Må stabiliserer og redusere forbruket Få tilbake lokal kompostering av Kvam som kulturkommune matavfallet, få til opplæring og komposteringsplassar for hageavfall. Vidareutvikla økoløft halde på målsetjingane om økologisk og lokal Kvam som ein attraktiv kommune å produsert mat. Kople inn frivilligheit i undervisninga i lag med matlaging for fellesskapet Redusere kasting av mat-innføre avgift for matkasting. Kvam som folkehelsekommune Bruke nyttevekstar som prydvekstar ved kommunale område. Hardangerfjorden- miljøbelastninga må reduserast, innføre lukka anlegg. Kvam som integreringskommune Gjenbrukstorg i Tolomarka Infrastruktur som gjer det fordelaktig å sykle og gå, framfor å køyre bil, ikkje alltid g/s-veg langs med køyreveg. Kommuneorganisasjonen Kvam Miljøsertifisering Kvam som klimakommune Legge til rette for økologiske og berekraftige arbeidsplassar, også næringshagar for små verksemder Når det gjeld dei andre tema, så skal desse vera grunnlaget for heile tenkinga i planen. Konkrete tiltak, skal komme fram i handlingar og prioriteringar i kommunen i gjennom heile planperioden. Mange av dei nemnde tiltaka er også undervegs, det vert mellom anna arbeid med ein eigen intergreringsplan. Mange av dei konkrete tiltaka må innarbeidast i budsjett og økonomiplanar i perioden. -Ein større del av landbruket må vera økologisk -Ta vare landbruksjord, mål om at arealet skal vera stabil i perioden. -Legge til rette for internettbasert økoturisme. Oppretthalde omfanget på kulturskulen, også for vaksne -tilsetje kultursjef

8 -opne bibliotek -breitt kulturtilbod -kartlegging av gamle kulturminne -invitere til deling av internasjonale tradisjonar Må vera ein berekraftig og miljøvenleg kommune-møteplassar for alle i bygdesentra-ta vare på og utvikle gang/sykkelvegar og turstiar. Ikkje bygging i strandsonen -for høg kostnadsnivå på bustader, tilbodet må verte meir variert. Økotun og fortetting, men utanom dyrka mark. -fjerne industri frå sentrumsområde, -heller ikkje i Busdalen Sjåast i samanheng med berekraftig kommune, sunn mat sykkelstiar, turvegar med meir kompetansesenter for friskliv og redusere elektromagnetisk stråling Viser til at det kjem mange nye landsmenn til Kvam. Må ha samarbeid med NAV, skule, arbeidsliv og frivillige lag og organisasjonar som arbeider for at ikkje vestlege flykningar kan trivast flyktningguidekoordinatoren må styrkast -og det må lagast ein eigen kommunedelplan for integrering. Innføre stilling som miljø og berekraftig koordinator opprette frisklivssentral og sikre arbeidet med kultur Planlegge for klimanøytral framtid, hurtigladestasjonar for el-bil i alle bygdesentra og arbeidsplassar, innkjøp av el.bilar i helse- og omsorg, legge til rette for energisparing i oppvarming av kommunale bygg m solceller, varmepumpe mm, handle lokalt og ha målsetjing om at korte reiser skal skje med sykkel 13/15798 Hege Iren Svendsen Kvam som ein berekraftig kommune Bør ha visjonar om å verta Norges mest bærekraftige kommune, den første norske omstillingskommunen, må ta ting på alvor og sjå framover. Satse på den friske lufta og trygge og gode lokalsamfunn med kort veg til skule og barnehage. Oppfordra til lokal handel og grønt næringsliv, variert bustadtilbod som økotun. Gjenbruksstasjon i Tolomarka og innføring i opplæring resirkulering og kjeldesortering i skulen Her vert det vist til vurderingane gjort ovanfor. 13/15824 Arne Aalvik Kvam midt i Hordaland Leggja inn i plan i Øvre Vik, Øystese, gangveg (eventuelt og sykkelveg) frå kommunalveg ved Vavollsbrua til kommunal veg ved Sjydnahaugen Ny veg til Tolomarka i frå Øystese, via Grustaket og over Mo, til Åsen og vidare Tema om gang/sykkelvegar og gode løysingar for mjuke trafikkantar er eit viktig tema i planen. Tilkomst til Tolomarka er vurdert ovanfor. Konkret vert dette overført

9 til krysset til Sjusetevegen kommuneplanen sin arealdel. 13/ /15849 Vikøy/Aksnes grendeutval Siri Johanne Byrkjeland Kvam som ein attraktiv kommune å Ynskjer trygge og gode Kvam som fritidskommune gang/sykkelvegnett frå Norheimsund til Vangdal. Ynskjer at trygg skuleveg etter auka trafikk i frå Jodalstunnelen, vil ha opphøgde gangfelt. Kommunen må stoppe forfallet i skulemuseet og prestegarden for å ta vare på sentrum i Vikøy. Ynskjer å tilby gode fiskeplassar for turistar og andre, med parkeringsplassar som er godt merka. Og ein god strategi for merking og gode kart for turgåarar. Vikøyevja må verte eit attraktivt parkområde for Vikøy. Kvam som ein attraktiv kommune å Landbruket er ein stor leverandør av natur-, kultur og opplevingar i vår kommune. Satsing på landbruket i Kvam i framtida vil difor vera viktig for kvalitetane for Kvam som trivselsstad. Kommunen må oppmuntre unge bønder til å satse på landbruk. Landbruket har også stort potensiale når det gjeld integrering, Produksjon av mat er universelt og me kan lære av kvarandre. Landbruket i Kvam har potensiale utover landbruksproduksjon, som lokalt handverk, mattradisjon Temagang/sykkelvegar og trygge vegar er eit viktig tema i planen. Forvaltning og bruk av strandsonen er også tatt inn som eit viktig tema i arealstrategiane, og kommuneplanen sin samfunnsdel. Når det gjeld Vikøyevjo konkret, så er dette arbeidet godt i gang, og vert ikkje tatt opp som eit spesielt tema i planen Samfunnsdelen, er basert på ei berekraftig utvikling. Arealstrategiane legg stor vekt på å ta vare på matjorda. 13/15936 Cecilie Ailen Johansen Kvam som folkehelsekommune Kvam som ein bærekraftig kommune Kvam som klimakommune Kvam som kulturkommune Kvam som ein attraktiv kommune å «Alt heng saman». Mat, aktivitet og trivsel heng saman. Økologisk mat i barnehagane, og større fokus på individuell tilpassing. Trivselsfaktor og arena for individuell tilpassing. Samspel mellom gamle og unge. Empati der ein lærer betre å kjenne sin eigen kropp og følelsar Det vert her vist til vurderingane under merknaden til Miljøpartiet dei grøne. Auke kunnskap om og bruk av økologiske og bærekraftige varer. Kvar kjem maten i frå og kva gjer me tilbake. Kartlegge og redusere elektromagnetisk felt og kompetansesenter for rein mat Miljøsertifisering av bedrifter og det offentlege. Fleire miljøstasjonar, redusere forbruk og auke gjenbruk mm, sjå elles innspel i frå MPG Oppretthalde og utvikle kulturtilbod, bruke og ta vare på internasjonale tradisjonar, ny og gammal kunnskap om nyttevekstar som veks vilt og lokalisere og ta vare på art Er det trivsel vert fok og effekten kan vere at dei kjem av seg sjølv. Leggje til rette for møteplassar på tvers av alle grupper, haldnings og samfunnsansvar om forbruk.

10 Støtte opp om grundere i småbedrifter og få etablerarar til å inspirere nye etablerarar 13/15615 Rolf Haugarvoll Kvam som ein attraktiv kommune å Det må utviklast senterområde som, med aktive område omkring, til bustad næring, fritid om kompetanse. Kvam midt i Hordaland Sentralområde i kommunen er avhengig av bygdene omkring, og rask tilkomst til desse. Det må i arealsamanheng finnast felt med bustadeiningar i bygdene. Det må leggjast til rette med nok næringsareal, skal det vera mogleg med vekst og utvikling. Regionen må vera stor nok til at det er interessant å knyta til seg personar med kompetanse. Kan ikkje til ei kvar tid hente kompetanse i frå Bergen Grendene må knytast nærare sentrale område, med rask tilkomst. Senterstruktur og senterutvikling er av dei viktigaste tema i planen. Dette gjeld også samanhengen i mellom sentra og grendene, og infrastrukturen i mellom desse. 13/15769 Einar Svarstad Kvam midt i Hordaland Kvam bør i særleg grad ta mål av seg til å vera 1) "Gateway to Hardanger" (Bergen brukar slagordet "Gateway to the fjords"), dvs. ein brubyggjar mellom Bergen og Hardanger med omsyn til kommunikasjon, næringsliv og auka tilflytting 2) kommunikasjonssenter i den "nye" vegstrukturen som allereie er i støypeskeia mellom aust og vest, med tilknyting både mot Voss og mot Jondalstunnellen Tema er tatt opp som hovudmål i planen. Kvam som knutepunkt i mellom Hardangar og Bergen, og ynskje om å verte ein del av ein større arbeidsmarknadsregion, og infrastrukturen austvest. 13/157 Geir Madsen Dersom reisetid og kommunikasjon vert drastisk betre, har Kvam utsikter til ein formidabel vekst på alle andre område i eit års perspektiv Kvam som ein attraktiv kommune å Steinsdalsfossen. Må utvikla området rundt Steinsdalsfossen vidare, med vandrerute, areal for gondolbane og vandresti på sørsida av Movatnet. Movatnet. Tursti rundt heile vatnet.. Kvam som ein attraktiv kommune og Kvam som kulturkommune Utvikle Orrehaugen til aktivitetsområde og hinderløype. Kvam som ein attraktiv kommune å Formidle krigsminne (bunkerane). Gjerde inn område for hundeleik. Etablere gangvegar i frå kyrkja og mot sentrum. Kvam som ein attraktiv kommune å Vidareutvikla campingplass ved Movatnet. Mange av tema som vert tatt opp, har vorte ein del av næringsplanen. Elles er tema som vert tatt opp, aktuelt å ta med i arealdelen. Bustad er eige tema, og vert også tatt opp som ein del av integreringsplanen.

11 Kvam som ein attraktiv kommune å Regulere den gamle ungdomsskuletomta til kulturhus og basseng. Den gamle kulturhustomta i sentrum kan nyttast til bustadbygging lang med strandvegen. Sandvenholmen. Ferje mellom holmen og fartøyvernsenteret, rydde langs med sjøsida og restaurere badeanlegget til Sandven hotell. I Norheimsund er det vakkert, men det er sårbart. Må utvikle retningsliner for god byggeskikk, forby flate tak, sike landskap i frå fjord til fjell og fortette i sentrumsområde. Etablerarbustadar, for nyetablerte og innvandrarar Hardanger fartøyvernsenter. Treng og utviklast vidare, treng areal til bygg langs med bekken og arealet må regulerast om i frå offentleg p.plass til fartøyvernsenterføremål 13/15634 Sameiget- Bondekaien i Steinstø Anna -næring Bondekaien i Steinstø bør vidareutviklast til å verta meir tenleg for fleire. Det bør byggjast ein molo ut frå Den nybygde "Bondekaien" Dette vil auka arealet og skapa ei trygg og god hamn på innsida, til glede for tilreisande og fastbuande både sommar og vinter. Merknaden vil primært gjelda for kommuneplanen sin arealdel. 13/ /15761 Randi Storaas Bondelaga i Kvam, v Steinar Steine Kvam som fritidskommune/kvam som folkehelsekommune Kvam som ein bærekraftig kommune I tillegg til at det er småbåthamn for Fyksesund Båtlag, er kaien i dag brukt både som tilkomst og base for lokale reiselivsverksemder. Det er også ein ynda stoppestad for reisande både med bil og båt. Som ivrig turgåar peikar ho på Tolomarka sine kvalitetar som område for tur- og rekreasjon. Gjeld heile området i frå Tolomarka til Børvenes, og Seleset til Sjusete. Utbygginga i Tolomarka må føregå med varsemd, slik at det vert grøne korridorar i frå Tolomarak og ned i mot fjorden. Det må også vera grøntdrag i frå Tolomarka i mot Sjusete og Seleset. Slike grøne korridorar må sikrast igjennom kommuneplanen. Arbeider med dette tema i næringsplanen Det er mykje regn i kommunen, slik at det må vera ei positiv haldning til mikro - og minikraftverk som ikkje er til vesentleg ulempe for naturkvalitetane. Dette må ha eit meir i positivt innhald, der det vert oppmuntra til meir i utbygging av fornybar kraft. Dette bør også inkludera Fosseelva. Tema er viktig som ein del av den berekraftige utviklinga i kommunen og skal også liggja i botnen når det gjeld vidare utvikling. Det same gjeld tema folkehelse, som er nærliggjande å trekkja fram i høve til dei viktige grønt korridorane og den daglege bruken av våre nære turområde. Delar av merknaden er tatt inn som ein del av næringsplanen. Elles så er tema omkring jordbruk ein viktig del av arealstrategiane og tema omkring bærekraftig utvikling i samfunnsdelen.

12 13/15761 Bondelaga i Kvam Utnytting av LNF-område Industri- og næringsareal Hardangertunnel Massedeponi Generelt. Det er stor mangel på dyrka mark i Kvam. Det må ikkje omdisponerast meir dyrka areal. Allereie omdisponert mark må nyttast fullt ut. Om dyrka mark vert tatt, må det dyrkast opp erstatningsareal Mange bønder har stølar på Kvamskogen, fryktar at Tokagjelet vert stengt ved Hardangertunnel. Landbruket har stor trong til massar for betre arrondering. Bondelaga ynskjer å verta tatt med på råd for deponering for utnytting av massar. 15/15748 Direktoratet for naturforvaltning Er opptatt av at område for mineralske råstoff vert sikra i kommuneplanen. På lokalt nivå må det setjast av område slik at trongen til byggeråstoff i størst mogleg grad vert dekt. Gjeld kommuneplanen sin arealdel. På gjeldande plan er det sett av tre område. Haukelidhovden må setjast av til råstoffutvinning. Om det ikkje vert tid til å leggja inn bileter i planen før den politiske handsaminga, så vil dette verta gjort før planen vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Rådmannen sin konklusjon er at planen trekkjer fram viktige tema som skal til for at planen skal vise veg og retning for kommunen sin utvikling dei komande åra.

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015 014/15 Kvam formannskap 03.06.2015 034/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 023/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Kvam herad. Innløysing av grunn til gangveg i Norheimsund - Strandvegen

Kvam herad. Innløysing av grunn til gangveg i Norheimsund - Strandvegen Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 29.05.2009 016/09 TRUBUE Kvam formannskap 02.06.2009 030/09 TRUBUE Kvam heradsstyre 16.06.2009 054/09 TRUBUE

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.2015 034/15 TROBRA Avgjerd av: Saksh.: Trond Inge Brakestad Arkiv: N-504, PLANID-20150003

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.10.2009 050/09 HIAN Rådet for menneske med nedsatt 28.10.2009 016/09 HIAN funksjonsevne Kvam heradsstyre

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Kommunestyret Eldrerådet 08.12.2014 014/14 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 08.12.2014 013/14 Formannskapet 11.12.2014 108/14 Sakshandsamar

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-634 Objekt: Uttale frå Kvam herad i samband med søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk av laks og aure ved Tveitnes

Kvam herad. Arkiv: N-634 Objekt: Uttale frå Kvam herad i samband med søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk av laks og aure ved Tveitnes Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 18.01.2008 002/08 JONE Kvam heradsstyre 05.02.2008 005/08 JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv:

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 04.09.2012 057/12 EDM Heradsstyre 19.09.2012 043/12 EDM Sakshandsamar: Ebbe Dam Meinild Arkivkode: K1-140, K3-&37 Arkivsaknr:

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 08.09.2010 105/10 OIV Kommunestyre 21.09.2010 052/10 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-Reguleringsplan 112, N-504-R, GBN-014/001

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 10.06.2015 046/15 EDM Sakshandsamar: Ebbe Dam Meinild Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 14/160-17 Offentleg ettersyn - Reguleringsplan

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Formannskapet KRN 109/10. Ansv. ANB

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Formannskapet KRN 109/10. Ansv. ANB MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Formannskapet 29.09.2010 KRN 109/10 Avgjerd av: Formannskapet Saksbeh.: Kristin Nåmdal Ansv. ANB Arkiv: N-101.3, N- Arkivsaknr 09/333 RULLERING

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 25.02.02 016/02 GDOL Kvam heradsstyre 12.03.02 036/02 GDOL Komité for utvikling 13.05.02 029/02 GDOL

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt.

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt. Grøn politikk er basert på rettferd og likskap for alle menneske, både for oss som lever i dag og for framtidige generasjonar. Målet er eit økologisk og sosialt berekraftig samfunn, slik at vi ikkje overlèt

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 08.02.2012 12/16 Kommunestyret 01.03.2012 12/33

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 08.02.2012 12/16 Kommunestyret 01.03.2012 12/33 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2010/2042 Løpenr.: 2053/2012 Arkivkode: L12 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 08.02.2012 12/16 Kommunestyret 01.03.2012 12/33 Sakshandsamar:

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201307073-2 Arkivnr. 053 Saksh. Engum, Hans-Christian; Rødseth, Marit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.10.2013 FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Avgjerd av: Saksh.: Bjørn Vik Arkiv: N-504 Objekt: Arkivsaknr 07/634 Oppstart

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-245 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-245 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 23.03.2004 044/04 AGNH Kvam heradsstyre 20.04.2004 037/04 AGNH Avgjerd av: Saksh.: Agnar Høysæter Arkiv:

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Avgjerd av: Saksh.: Asbjørn Flatebø Arkiv: N-511, GBNR-A055/0003 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 13.10.2008 100/08 JORO Formannskapet 13.10.2008 134/08 JORO Eldrerådet 21.01.2010 005/10 JORO

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 26.06.2015 031/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn N - 504 14/82 Bustadfelt Svåsandshagen

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Planleggar Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/24 1872/2014 / 141 SER / AARRAN 31.03.2014 MELDING OM VEDTAK Kommuneplan til 2020 - Arealdelen. Vurdering

Detaljer

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten NOTAT Oppdrag Kommuneplan Aukra Kunde Aukra kommune Notat nr. 3 Dato 11.09.2014 Til Fra Kopi Kjell Lode Oddhild Fausa Eirik Lind, Asbjørn Bua Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten Falkhytten

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet OLHE Avgjerd av: Saksh.: Olav Helleve Frikjøpsordning for parkering. Arkiv: N-135 Objekt:

Detaljer

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE TILLEGGSSAK Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/6160-3 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.09.2012 Tid: Kl. 16:00 Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida

Detaljer

Ulvik Arbeiderparti Program 2011-2015

Ulvik Arbeiderparti Program 2011-2015 Ulvik Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Ulvik Arbeiderparti 2011-2015 Kjære sambygding Ulvik Arbeiderparti har dei siste 4 åra arbeidd målretta med måla me sette oss for perioden 2007-2011. Me

Detaljer

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.»

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund Kunnskap og like muligheter Kvaliteten på tilbodet til kvar einskild elev i kommunen må alltid

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2013 046/13. Arkiv: ARP-20110003, K2-L12 Objekt:

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2013 046/13. Arkiv: ARP-20110003, K2-L12 Objekt: FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2013 046/13 Sakshandsamar: Steinar Furnes Arkiv: ARP-20110003, K2-L12 Objekt: Arkivsaknr 11/902 FRAMLEGG TIL REVIDERT KOMMUNEDELPLAN FOR

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 053/15 Plan og utvikling 23.11.2015. Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/875-15/8385 GBNR - 36/94,2, K2 - L12, K3 - &21

Saksnr. Utval Møtedato 053/15 Plan og utvikling 23.11.2015. Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/875-15/8385 GBNR - 36/94,2, K2 - L12, K3 - &21 AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 053/15 Plan og utvikling 23.11.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/875-15/8385 GBNR - 36/94,2, K2 - L12, K3 - &21 Jan Olav Åsarmoen Møller 57

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2011/2754 Løpenr.: 15778/2014 Arkivkode: 88/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eigedomspolitikk Jordvern for meir mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjorda for å mette dagens og komande generasjonar. Behovet for mat er venta

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-504 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-504 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 02.11.2004 216/04 SITV Kvam heradsstyre 06.09.2005 077/05 SITV Avgjerd av: Saksh.: Sigmund Tveisme Arkiv:

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Kommunanes langsiktige arealplanlegging erfaring frå Hordaland. Eva Katrine R. Taule, Regionalavdelinga, planseksjonen

Kommunanes langsiktige arealplanlegging erfaring frå Hordaland. Eva Katrine R. Taule, Regionalavdelinga, planseksjonen Kommunanes langsiktige arealplanlegging erfaring frå Hordaland Eva Katrine R. Taule, Regionalavdelinga, planseksjonen Frå innspelsorientert plan mot meir strategisk og langsiktig arealplanlegging? 500

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00-19:15

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00-19:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.10.2013 Tid: 18:00-19:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Valle kommune. Planprogram til kommuneplan for Valle 2014-2026. Vedteke av Valle kommunestyre 25.06.2014

Valle kommune. Planprogram til kommuneplan for Valle 2014-2026. Vedteke av Valle kommunestyre 25.06.2014 Valle kommune Planprogram til kommuneplan for Valle 2014-2026 Vedteke av Valle kommunestyre 25.06.2014 1 Innhald 1. Innleiing / bakgrunn 3 1.1 Planprogram 3 1.2 Kommuneplan 3 2. Rammer for planarbeidet

Detaljer

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM Vedtatt 16.06.2011, k.sak 41/11 Innhold Bakgrunn for planarbeidet...2 Føremål og strategi med planarbeidet...2 Planar og vedtak

Detaljer

VEDLEGG D: Prosess og medverknad

VEDLEGG D: Prosess og medverknad VEDLEGG D: Prosess og medverknad Dokumentet har utfyllande saksopplysningar knytt til prosess og medverknad Arealdelen til kommuneplanen 2015-2026 Organisering: Kommunestyret er planmynde og gjer endeleg

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: ARP-20100103, K2-L12Objekt: Arkivsaknr 10/8 PLANID. 20100103.

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 004/11 VIL Sakshandsamar: Vigdis Lode Arkiv: N-502.3 Arkivsaknr: 2011000214 KOMMUNEDELPLAN FOR ETNESJØEN:

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE 2013-2016 PLANPROGRAM Planprogram, sist revidert 24.5.2012 1. Planprogram I samsvar med plan- og bygningslova 5-1 skal dette planprogrammet vere eit verkty

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Hovudutval for plan, teknisk og næring 30.05.00 027/00 EJB Heradsstyre 08.06.00 038/00 EJB Hovudutval for plan, teknisk og næring 17.04.02

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 INNHALDSLISTE: 1. INNLEIING:...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2. GJENNOMFØRINGSORGANISASJON:...FEIL!

Detaljer

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET TIME Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal bygga framtida si på dei kristne grunnverdiane og vårt demokratiske styresett. Målet vårt er å skapa eit betre samfunn der rettferd, jamstilling og retten

Detaljer

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland Risiko og sårbarheit i reguleringsplan Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland 1 Lovfesta krav til ROS-analysar Plan- og bygningslova 3-1 h: (skal planer etter denne lov) fremme

Detaljer

Kvam herad. Forslag til forskrift om særskilde krav til akvakultrrelatert verksemd i Hardangerfjorden-høyringsuttale frå Kvam herad

Kvam herad. Forslag til forskrift om særskilde krav til akvakultrrelatert verksemd i Hardangerfjorden-høyringsuttale frå Kvam herad Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 23.10.2009 032/09 KAWV Kvam heradsstyre 10.11.2009 094/09 KAWV Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv:

Detaljer