INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE"

Transkript

1 Kvænangen kommune

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE Kommunestyret side 3 Formannskapet side 11 Teknisk utvalg side 12 Utvalg for oppvekst og omsorg side 13 Reglement for delegasjon av myndighet på politisk nivå side 14 Utvalgene og deres myndighet side 15 Reglement for folkevalgtes innsynsrett side 16 DEL 2 - FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR side 17

3 3 DEL 1 REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den (KS-11/95), senere endret den (KS-32/96), den (KS-46/96), den (KS 12/04), den (KS-42/04), den (KS -35/06), den (KS-62/08) og den (KS-45/11). REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET 1 KOMMUNESTYRETS ARBEIDSOMRÅDE. Kommunestyret er kommunens øverste organ og gjør vedtak på kommunens vegne såfremt ikke noe annet følger av lov eller internt delegasjonsreglement. Kommunestyret bestemmer om det skal holdes politiske møter på dag- eller kveldstid 2 SAKSFORBEREDELSE FOR KOMMUNESTYRET. Rådmannen har ansvaret for at de sakene som skal behandles av kommunestyret er forberedt på forsvarlig vis i samsvar med lov, reglement eller annen bindende forskrift. Saker som angår de enkelte bygder skal sendes ut til høring i de aktuelle grendeutvalg. Saker skal ikke unntas offentlighet hvis det ikke framkommer av lov. Alle politiske henvendelser legges som referatsak i det utvalget saken gjelder. Formannskapet, utvalg for oppvekst og omsorg og teknisk utvalg innstiller direkte overfor kommunestyret i de saker som skal behandles av kommunestyret og som hører til et av disse utvalgenes arbeids og ansvarsområde. Slik innstilling kreves likevel ikke når saken gjelder valg eller tilsetting. Kommunestyret kan opprette sakskomiteer for særskilte saker som innenfor fastsatt mandat innstiller direkte til kommunestyret. Kommunestyret kan, som ledd i sitt arbeid, holde temamøter og åpne høringer. Det samme kan sakskomiteene gjøre om de finner det formålstjenlig. 1-2 kommunestyremøter legges årlig ut i grendene. Ordføreren har ansvar for at saksdokumenter blir sendt medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret og ellers til de som i kraft av stilling eller funksjon skal ha disse dokumentene.

4 4 3 BEHANDLING AV HENVENDELSER Alle henvendelser til kommunen skal besvares med når saken er mottatt, forventet saksbehandlingstid og hvem som skal være saksbehandler. Henvendelser til det politiske apparat gis samme prosedyre. 4 INNKALLING TIL MØTE OG UTLEGGING AV SAKSDOKUMENTER. Kommunestyret holder møte etter egen eller ordførerens avgjørelse eller når fylkesmannen krever det. Ordinære møter i kommunestyret, formannskapet, utvalg for oppvekst og omsorg og teknisk utvalg skal samordnes i en felles møteplan. Ordføreren innkaller til møte i kommunestyret. Innkallingen skal inneholde opplysninger om tid og sted for møtet, saksliste og opplysning om hvor dokumentene ligger til ettersyn. Ordføreren kan bestemme at dokumenter som kan unntas fra offentlighet ikke skal sendes medlemmene eller legges ut til ettersyn. Slike dokumenter skal medlemmene kunne gjøre seg kjent med i administrasjonen. Innkalling til møte skal kunngjøres i lokalpressen. Felles møteplan skal kunngjøres i "Kvænangsbudstikka". Innkalling til kommunestyremøte skal være representantene i hende minst 11 dager før møte. Innkalling til andre utvalg skjer med 8 dagers frist. Dersom innkalling ikke er klar i tide, forskyves møtedato. Denne fristen viker imidlertid for andre frister gitt i lov eller bindende forskrift. Saksdokumenter legges ut til offentlig ettersyn på butikker, kafèer og andre offentlige steder. 5 FORFALL OG INNKALLING AV VARAMEDLEMMER. Medlem eller innkalt varamedlem som grunnet lovlig forfall ikke kan møte skal straks melde fra til sekretariatet som straks innkaller varamedlem på ordførerens vegne. Varamedlem skal også innkalles når ordføreren er kjent med at noen må forlate møtet som inhabil i en sak som skal behandles. Må noen grunnet lovlig forfall forlate møtet skal varamedlem, om mulig, innkalles og overta plassen. Ingen kan gå fra møtet før sak som er tatt opp til behandling er sluttført. Om medlem eller høyere rangert varamedlem kommer til møtet etter at det er satt, skal vedkommende ikke tiltre før saken som er tatt opp til behandling er sluttført. Hva som er lovlig forfall etter denne paragraf avgjøres av forsamlingen selv. Omstendigheter som fare for helse eller velferd, viktige forretninger eller plikter i arbeidet er gyldig forfallsgrunn. 6 DELTAKELSE I MØTER FOR ANDRE ENN VALGTE MEDLEMMER. Rådmannen eller representant for denne deltar i møtene med tale- og innstillingsrett. Sekretæren deltar i møtene med talerett for det som gjelder protokolleringen. Revisor deltar i møtene med talerett i saker som kommer fra kontrollutvalget. Andre deltar i møtene når særskilt lovregel gir dem rett til det og da med de rettigheter og plikter loven fastsetter. Ordføreren eller kommunestyret kan innkalle andre kommunalt tilsatte eller særlig sakkyndige til møtene. Disse kan gi opplysninger og redegjørelser, men har ellers ikke anledning til å ta del i forhandlingene.

5 5 7 SPØRRETIME 1. Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil 30 minutter offentlig spørretid i møtesalen. 2. Spørretiden utløper når det ordinære kommunestyremøtet settes på det kunngjorte møtetidspunkt. 3. Alle personer bosatt i Kvænangen kommune kan stille spørsmål. Kommunestyrets medlemmer kan ikke selv delta som spørrere. 4. Rettes spørsmålet til kommunestyret avgjør ordføreren, eventuelt i samråd med gruppelederne, hvem som skal svare. 5. Spørsmål skal være innlevert skriftlig til ordføreren innen kl 1200 dagen før møtedagen. 6. Spørsmålene bør gjelde kommunale forhold. 7. Etter at spørsmålet er blitt besvart, gis det anledning til to korte replikker mellom spørrer og den som svarer på spørsmålet (2-3 min). 8. Oppstår det tvil om tolkningen av disse retningslinjer, avgjør ordføreren dette. 8 MØTELEDER Ordføreren leder møtet. Har vedkommende forfall, leder vara ordføreren møtet. Har begge forfall, velges møteleder ved flertallsvalg. Om ordføreren eller annen møteleder ønsker å delta i ordskiftet, skal han eller hun gi fra seg møteledelsen til varaordføreren eller annen møteleder valgt av kommunestyret. Ordføreren eller fungerende møteleder skal se til av det er god orden i møtesalen og i naturlig nærhet ellers. Vedkommende skal se til at talerne ikke blir avbrutt eller uroet fra noen kant. Om tilhørere ved meningsytringer eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller på annen måte gjør noe som strider mot god orden, kan møteleder vise dem ut. Tegninger, tabeller eller lignende kan bare brukes under møtene dersom møtelederen eller kommunestyret samtykker. 9 ÅPNE ELLER LUKKEDE MØTER Møtene kan holdes for åpne dører om ikke noe annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller kommunestyret vedtar at møtet skal lukkes. Drøftinger om dette holdes for stengte dører om møtelederen eller kommunestyret vedtar det. Tilhørere, representanter for media og andre som ikke skal delta i forhandlingene, må forlate salen straks møtet er lukket. 10 TAUSHETSPLIKT De som er til stede i lukket møte plikter å tie med det som kommer fram i forhandlingene eller blir vedtatt, om ikke forsamlingen vedtar noe annet eller grunnlaget for taushetsplikten faller bort.

6 6 11 ÅPNING AV MØTET Til den tid som er fastsatt holdes det opprop over de medlemmer og varamedlemmer som skal være til stede. Møteleder erklærer møtet for lovlig satt dersom nok representanter er møtt fram og det ellers ikke blir reist avgjørende innvendinger mot at det blir gjort. Når møtet er lovlig satt kan ingen medlemmer eller møtende varamedlemmer forlate møtet for kortere eller lengre tid uten på forhånd å ha meldt fra til ordfører om lovlig grunn. Kommer noen av de innkalte medlemmer eller varamedlemmer etter at møtet er satt, skal de melde seg for møteleder før de tar sete. 12 SAKSBEHANDLINGEN Dersom det under oppropet eller starten av møtet blir reist innvendinger i forbindelse med forfall og frammøte av varamedlemmer eller til lovligheten av innkallingen, skal dette behandles først i møtet. Deretter skal de sakene som er nevnt i innkallingen tas opp til behandling, og i den rekkefølge som der går fram. Eventuelle forespørsler skal tas opp til slutt i møtet. Kommunestyret kan vedta en annen rekkefølge. Er en sak tatt under behandling kan møtet ikke avsluttes før saken er avgjort ved avstemning eller det er vedtatt å utsette saken. Sak som ikke er nevnt i innkallingen kan behandles med mindre møtelederen eller 1/3 av de fremmøtte representantene er imot det. Dersom behandling av en sak på denne måten blir avvist, skal den sendes det eller de utvalg den etter sitt innhold hører inn under dersom den som har reist saken samtykker. 13 INHABILITET Forvaltningslovens og kommunelovens særregler om inhabiliet gjelder for møter i kommunestyret. Er noen inhabil etter disse reglene skal de selv si fra om det, om mulig i så god tid at varamedlem kan innkalles. Den som er inhabil deltar ikke i møtet under behandling av den aktuelle saken. Kommunestyret kan frita et medlem fra å delta i behandlingen av en sak når vedkommende ber om det og viktige personlige grunner tilsier det. 14 MØTELEDERENS ORIENTERING OM SAK TIL BEHANDLING. Møtelederen leser det navnet saken har fått i innkallingen. Deretter refererer han eller hun den innstillingen som har flertall i innstillende organ. Videre skal møtelederen gjøre oppmerksom på de dokumenter som er kommet inn etter at innstilling er avgitt og som eventuelt blir delt ut i møtet. Møtelederen orienterer ellers om innholdet i saken så langt vedkommende selv eller kommunestyret finner det nødvendig. 15 ORDSKIFTET OG REKKEFØLGEN MELLOM TALERNE. Møtelederen spør om noen vil ha ordet til saken. Talerne får så ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen. Ved replikkordskiftet får den som ber om replikk ordet før møtelederen fortsetter på den ordinære talerlista.

7 7 Taleren henvender seg til møtelederen, ikke forsamlingen. Møtelederen skal passe på at vedkommende holder seg nøye til den saken ordskiftet gjelder. Taleren skal si sine ord fra talerstolen eller, om slik ikke finnes, fra annen fast plass. Det må ikke sies noe som kan krenke andre. Det er heller ikke lov å lage uro eller annen ståk som uttrykk for misnøye, enighet eller uenighet med noe som blir sagt eller som skjer under møtet. Brudd på ordensreglene skal møtelederen påtale, om nødvendig to ganger. Om det ikke hjelper, kan møtelederen avbryte vedkommendes innlegg eller ved avstemning la kommunestyret avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra del eller resten av møtet. Møtelederen må ikke avbryte den som har ordet, med mindre det skjer for å gjennomføre det som går fram av reglementet eller for å rette opp misforståelser i det som blir sagt av taleren. 16 BEGRENSNING OG AVSLUTNING AV ORDSKIFTET. Før ordskiftet i en sak er begynt og under ordskiftet, kan kommunestyret vedta at taletiden skal begrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg. I kommunestyrets møte den ble det bestemt at taletiden reguleres slik: 5 minutter til gruppas talsmann. 5 minutter for ordførers innlegg. 2 minutter for øvrige talere. 1 minutt for replikk. Unntak kan gjøres for rådmannen, for gruppelederne eller for den som er valgt til leder for annen gruppering som blir dannet i særskilt sak når møtelederen har fått melding om at vedkommende er valgt på forhånd. Møtelederen avslutter ordskiftet i en sak når vedkommende mener den er drøftet nok. Kommunestyret kan ellers selv vedta å avslutte ordskiftet eller forlenge det etter at møtelederen har tatt til orde for å avslutte det. Ved ordskifte om avkortning av taletiden eller om å avslutte realitetsordskiftet kan hver taler bare få ordet en gang og med høyst 2 minutters taletid. 17 INNSTILLING. Innstilling kan bare fremmes av de som er med i kommunestyret som valgte medlemmer eller innkalte varamedlemmer og av rådmannen eller dennes representant, med mindre noe annet framgår av lov. Innstilling skal, etter at den er presentert fra talerstolen, leveres skriftlig og underskrevet til møtelederen. Innstilling kan likevel avgis muntlig dersom den gjelder navn i valg- eller tilsettingssak, utsettelse av sak som er oppe til behandling, oversendelse av sak til annet kommunalt organ eller går ut på at innstilling skal avvises. 18 AVSTEMNING. Når ordskiftet er slutt, sier møtelederen fra om at saken er tatt opp til avstemning. Om det er uklart hvilke innstillinger som foreligger, skal de alle refereres før avstemning begynner. Fra dette tidspunkt og til avstemningen er ferdig skal det ikke være mer realitetsordskifte om saken eller avgis nye innstillinger. Heller ikke er det i tidsrommet for avstemning anledning til å ta opp noen annen sak til behandling.

8 8 Blir det fremmet utsettelsesforslag, skal, med mindre forsamlingen vedtar noe annet, realitetsordskiftet straks avsluttes og forslaget tas opp til avstemning. Rett til å stemme har bare de som er innkalt til møtet som medlem eller varamedlem og som er til stede når saken blir tatt opp til avstemning. Ingen kan gå fra møtet før avstemningen er avsluttet. Alle har stemmeplikt. Blankt stemme kan avgis ved valg og tilsetting. Er saken oppdelt, eller skal det stemmes over flere innstillinger, avgjør møtelederen rekkefølgen i avstemningene med mindre kommunestyret vedtar en annen rekkefølge. Ved ordskifte om dette, skal møtelederen se til at talerne holder seg strengt til avstemningsspørsmålet. Avstemningen skal ellers som hovedregel legges opp slik at hver representant får vist sitt prinsipale syn ved stemmegivning. 19 PRØVEAVSTEMNING. Før endelig avstemning i en sak kan kommunestyret holde prøveavstemning som ikke er bindende. Er forslaget eller innstillingen som det skal stemmes over delt i flere punkter eller paragrafer, bør det vanligvis stemmes foreløpig over hvert punkt eller hver paragraf, og så, eventuelt etter ny prøveavstemning, over hele forslaget eller innstillingen under ett. 20 FREMGANGSMÅTE VED AVSTEMNING. Avstemningen skal gjennomføres på en av følgende måter: a. Ved stilltiende godkjenning, når ingen gir uttrykk for uenighet med en slik fremgangsmåte etter at møtelederen har bedt dem som er uenig gi utrykk for det. b. Ved at møtelederen ber dem som er mot en innstilling vise det med stemmetegn, enten ved å reise seg eller rekke opp en hånd. Når møtelederen avgjør det eller noen i kommunestyret krever det, skal det holdes kontraavstemning ved at de som er for innstillingen viser stemmetegn på samme måten. c. Ved navneopprop med ja eller nei som svar når møtelederen roper opp navnene på de som møter. Det avgjøres ved loddtrekning hvilket navn som skal ropes opp først. Deretter fortsetter en i alfabetisk rekkefølge. Et medlem, utpekt av møtelederen, skal kontrollere stemmegivningen ved å merke av på medlemsoversikten etter hvert som hver enkelt stemmer. Navneopprop skal benyttes etter møtelederens eller 1/5 av kommunestyrets bestemmelse. Likeledes skal det stemmes ved navneopprop når møtelederen eller 1/5 av kommunestyret mener at utfallet av en avstemning etter reglene i denne paragrafs punkt b ikke kan bestemmes. Avstemning over spørsmålet om bruk av navneopprop holdes uten forutgående ordskifte, og ellers i samsvar med reglene i denne paragrafs punkt b. d. Ved usignerte stemmesedler. To medlemmer, utpekt av møte lederen, fungerer som tellekorps. Stemmesedler kan bare benyttes ved valg og tilsetting og skal brukes når et medlem krever det. Møtelederens stemmegivning er avgjørende ved likt stemmetall unntatt ved valg der loddtrekning avgjør utfallet.

9 9 21 FORESPØRSLER. I tillegg til de sakene som står i møteinnkallingen kan hver av de innkalte komme med forespørsler rettet til ordføreren. Disse bør leveres skriftlig senest to dager før møtet. For hver forespørsel kan det holdes ordskifte i inntil 30 minutter. Hver taler får holde ett innlegg avgrenset til 5 minutter. Denne siste regelen gjelder ikke for den som fremmer forespørselen og den som svarer. Innstilling som under ordskiftet blir fremmet for realitetsbehandling, skal behandles etter reglene i 12 på samme måte som for saker som ikke er nevnt i innkallingen. Representantene kan stille spørsmål til administrasjonen v/rådmannen om aktuelle saker/forhold av allmenn interesse for innbyggerne. For øvrig gjelder bestemmelsene i 21. Den samme ordningen gjøres gjeldende for Teknisk utvalg og Utvalg for oppvekst og omsorg. 22 DEPUTASJONER. Utsendinger eller grupper som vil møte for kommunestyret og uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest dagen før møtet. Kommunestyret avgjør selv om utsendingene skal tas imot. Skjer det, møter de utenfor møtesalen for et utvalg valgt av og mellom de frammøtte medlemmene i kommunestyret. Om mulig bør alle grupperinger i kommunestyret vare representert i utvalget. Ordføreren eller den som fungerer som møteleder leder utvalget dersom vedkommende er valgt til det. I motsatt fall velger utvalget selv en leder. Etter å ha hørt på det utsendingene har å si og eventuelt mottatt en skriftlig redegjørelse, orienterer utvalgslederen kommunestyret om det som er kommet fram i møtet. Gjelder det en sak på sakslista blir orienteringen gitt i tilknytning til saken. I motsatt fall blir orienteringen gitt til slutt i møtet. Eventuelle innstillinger som, i tilknytning til denne orienteringen, fremmes for realitetsbehandling, skal behandles i samsvar med reglene i 12 som for saker som ikke er nevnt i innkallingen. 23 PROTOKOLLFØRING. Det skal føres protokoll fra møter. Ordføreren eller fungerende møteleder sørger for at dette blir gjort. Møteboka skal inkludere: - Eventuelle protester mot innkalling og saksliste. - Møtetid/-sted, dato og innkallingsmåte. - Møtende medlemmer, fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. - Navn på medlemmer og varamedlemmer som kommer eller går under møtet og med angivelse av når i møtet det skjedde. - Oversikt over hvem som møter fra administrasjonen. - Saker i nummerert rekkefølge for året. - Kort angivelse for hver sak om hva den gjelder. - Det som trengs for å vise gangen i behandlingen av en sak. - De innstillinger som fremmes i en sak. - Det som trengs for å dokumentere at vedtak blir gjort i henhold til riktig framgangsmåte. - Hvilke vedtak som er gjort og hvilke avstemninger som er holdt. - Forslag som er referert i protokollen skal ligge ved. - Protokoll skal føres under møtet og skal underskrives av representantene i møtet om mulig.

10 10 Møtelederen, eller eventuelt kommunestyret ved protest mot møtelederens avgjørelse, tar stilling til om protokolltilførsel skal tillates. Protokolltilførsel som gjelder påståtte formelle feil skal normalt godkjennes. Protokollen skal signeres av møtelederen og to andre medlemmer. 24 NY BEHANDLING AV FERDIG BEHANDLET SAK. Det utvalget som en sak sorterer under kan avslå en henstilling om å ta saken opp til ny behandling dersom den er lovlig behandlet av det sittende kommunestyret og dersom henstillingen kommer før det er gått tre måneder fra den dagen kommunestyret gjorde endelig vedtak i saken. Kommunestyret kan selv ta en ferdig behandlet sak opp til ny behandling uten hensyn til noen slik frist. 25 VEDTAK OM REGLEMENT. Dette reglement, som bare kan endres av kommunestyret, gjelder fra den

11 11 REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET 1 VALG OG SAMMENSETNING. Formannskapet skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer, alle valgt av kommunestyret i samsvar med kommuneloven. Når formannskapet behandler saker som gir representasjonsrett for tilsatte i samsvar med kommuneloven, blir det supplert med to medlemmer utpekt av arbeidstakerorganisasjonene etter forholdstallsprinsippet (Administrasjonsutvalg). Administrasjonsutvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Ordføreren og varaordføreren er henholdsvis leder og nestleder i formannskapet. Kommunestyret kan nedsette faste undervalg med avgjørelsesmyndighet i saker av ikke-prinsipiell karakter som hører inn under formannskapets arbeids- og ansvarsområde. 2 ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE. Formannskapet har ansvar for å utarbeide forslag til årsbudsjett og økonomiplan samt kommuneplan med langsiktig del og handlingsprogram. Formannskapet har videre ansvar for organisasjonsutvikling, personalpolitikk, stillingsbudsjett, sivil beredskap, likestilling og ellers saker som ikke blir tatt hånd om av utvalg for oppvekst og omsorg eller teknisk utvalg. Formannskapet innstiller til kommunestyret i de saker som bare kan avgjøres av det innenfor formannskapets arbeids- og ansvarsområde. Formannskapet kan opprette sakskomitèer for særskilte saker som innenfor fastsatt mandat innstiller til formannskapet. Videre kan formannskapet, som ledd i sitt arbeid, holde temamøte og åpne høringer. Det samme kan sakskomitèene gjøre. Formannskapet er valgstyre etter valglovens 15. Formannskapet er fondsstyre/næringsutvalg. Fondsstyret fordeler tilskudd fra kommunalt næringsfond og gir lån fra kommunalt utlånsfond. Formannskapet er klagenemnd etter forvaltningslovens 28. For formannskapet egne vedtak er kommunestyret klagenemnd. Formannskapet er kommunens faste utvalg for plansaker etter plan- og bygningslovens 9.1 (Planutvalg). Planutvalget behandler kommuneplan med langsiktig del og handlingsprogram. Formannskapet er skatteutvalg etter skattebetalingsloven og behandler skattenedsettelse av billighetsgrunner etter Sbl AVGJØRELSESMYNDIGHET OG MINDRETALLSANKE. Formannskapets myndighet framgår av kommuneloven og andre særlover for særskilte ansvarsområder nevnt i 2 og ellers i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret. Vedtak i formannskapet kan legges fram for kommunestyret til vurdering dersom minst ett av medlemmene krever det. Slikt krav må settes fram før møtets slutt. Denne ordningen gjelder bare i saker der formannskapet er delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret. Ordføreren eller rådmannen kan ellers kreve slike saker framlagt for kommunestyret dersom de finner at vedtaket strir med gjeldende vedtak gjort av overordnet organ eller av andre særlige grunner. I saker der tilsette har representasjonsrett, gjelder Hovedavtalens regler om mindretallsanke GJELDER TILSVARENDE FOR FORMANNSKAPET SOM FOR KOMMUNE-STYRET, MED UNNTAK AV 7 OG 22, SAMT NØDVENDIGE ENDRINGER I DE ANDRE ENE.

12 12 REGLEMENT FOR TEKNISK UTVALG 1 VALG- OG SAMMENSETNING. Utvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmene skal fortrinnsvis velges blant kommunestyrets medlemmer. Varamedlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer eller varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. Kommunestyret kan nedsette faste underutvalg med myndighet til å ta avgjørelse i saker av ikke-prinsippiell karakter som hører inn under utvalgets arbeids- og ansvarsområde. 2 ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE. Utvalget har ansvar for saker knyttet til landbruk, utmarks-, natur- og miljøforvaltning, saker i tilknytning til plan- og bygningsloven, areal- og ressursforvaltning samt naturrettede kultur- og fritidstiltak. Dette gjelder dog bare såfremt sakene ikke er av overordnet karakter og derav tilligger formannskapet. Utvalget har videre ansvar for tekniske tjenester, hvorav inngår drift av kommunale eiendommer, bygg og anlegg, brannvern samt trafikksikkerhetstiltak. Utvalget innstiller direkte til kommunestyret i de saker som bare kan avgjøres av det innenfor utvalgets arbeids- og ansvarsområde. Utvalget innstiller til formannskapet, som kommunens planutvalg, i plansaker som hører til sistnevntes arbeidsområde. Utvalget kan opprette sakskomitèer for særskilte saker som innenfor fastsatt mandat innstiller til utvalget. Videre kan utvalget som ledd i sitt arbeid holde temamøter og åpne høringer. Det samme kan sakskomitèene gjøre. 3 AVGJØRELSESMYNDIGHET OG MINDRETALLSANKE. Utvalgets myndighet går fram av kommuneloven og andre særlover for særskilt ansvarsmråde nevnt i 2 og ellers i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret. Vedtak i utvalget kan legges fram for kommunestyret til vurdering dersom minst to av medlemmene krever det. Slikt krav må settes fram før møtets slutt. Denne ordningen gjelder bare i saker der utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret. Ordføreren eller rådmannen kan ellers kreve slike saker lagt fram for kommunestyret dersom de finner at vedtaket strir med gjeldende vedtak gjort av overordnet organ eller av andre særlige grunner GJELDER TILSVARENDE FOR TEKNISK UTVALG SOM FOR KOMMUNE- STYRET, MED UNNTAK AV 7 OG 22, NØDVENDIGE ENDRINGER I DE ANDRE ENE OG FØLGENDE TILLEGG I 6: I hovedutvalgene gis grendeutvalgene møte- og talerett i saker som angår de enkelte bygder. Leder, eventuell annen representant, for ungdomsrådet gis møte og talerett i teknisk utvalg i alle saker som angår ungdom.

13 13 REGLEMENT FOR UTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG 1 VALG OG SAMMENSETNING. Utvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmene skal fortrinnsvis velges blant kommunestyrets medlemmer. Varamedlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer eller varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. Kommunestyret kan nedsette faste undervalg med myndighet til å avgjøre saker av ikke-prinsippiell karakter som hører inn under utvalgets arbeids- og ansvarsområde. 2 ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE. Utvalget har ansvar for saker knyttet til undervisning, barnehager, helse, sosiale tjenester, barneverntjenester, pleie og omsorg, oppvekstmiljø samt individrettede kultur- og fritidstiltak. Utvalget innstiller direkte til kommunestyret i de saker som bare kan avgjøres av det innenfor utvalgets ansvars- og arbeidsområde. Utvalget kan opprette sakskomitèer for særskilte saker som innenfor fastsatt mandat innstiller til utvalget. Videre kan utvalget som ledd i sitt arbeid holde temamøte og åpne høringer. Det samme kan sakskomitèene gjøre. Utvalgets medlemmer utgjør klientutvalget. Klientutvalget behandler saker etter lov om sosiale tjenester og barnevernsloven. 3 AVGJØRELSESMYNDIGHET OG MINDRETALLSANKE. Utvalgets myndighet går fram av kommuneloven og andre særlover for særskilt ansvarsområde nevnt i 2 og ellers i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret. Vedtak i utvalget kan legges fram for kommunestyret til vurdering dersom minst to av medlemmene krever det. Slikt krav må settes fram før møtets slutt. Denne ordningen gjelder bare i saker der utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret. Ordføreren eller rådmannen kan ellers kreve slike saker lagt fram for kommunestyret dersom de finner at vedtaket strir med gjeldende vedtak gjort av overordnet organ eller av andre særlige grunner GJELDER TILSVARENDE FOR UTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG SOM FOR KOMMUNESTYRET, MED UNNTAK AV 7 OG 22, NØDVENDIGE ENDRINGER I DE ANDRE ENE OG FØLGENDE TILLEGG I 6: I hovedutvalgene gis grendeutvalgene møte- og talerett i saker som angår de enkelte bygder. Leder, eventuell annen representant, for ungdomsrådet gis møte og talerett i utvalg for oppvekst og omsorg i alle saker som angår ungdom.

14 14 KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR DELEGASJON AV MYNDIGHET PÅ POLITISK NIVÅ 1.1 OVERORDNET MYNDIGHET. Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. Kommunestyret skal på grunnlag av prinsipp- og temadebatter velge satsingsområde og prioritere tiltak. Kommunestyret tar avgjørelse i alle saker som ikke er delegert til formannskapet, utvalg for oppvekst og omsorg, teknisk utvalg eller annet politisk organ eller til rådmannen. 1.2 KOMMUNESTYRETS EGEN KOMPETANSE. Kommunestyret tar selv avgjørelse i følgende saker: a) Saker om å kjøpe, avhende, makeskifte eller pantsette fast eiendom og saker om å gi fra seg eller hefte bort noen rett i fast eiendom. Slike saker er likevel delegert til formannskapet når eiendommen eller retten har en verdi på mindre enn kr b) Saker om vesentlige nye tiltak eller vesentlige endringer i eksisterende tiltak, når disse går utover vedtatte økonomiske rammer eller overordnede planer. c) Saker om konsesjon eller avtaler om leveranse, bruksrett eller særlige råderetter som enten binder kommunen for mer enn 5 år eller har mye å si økonomisk for kommunen. Slike saker er likevel delegert til det utvalget saken hører under når verdien det er tale om er lavere enn kr d) Saker om å ta opp lån ut over det som er forutsatt i vedtatt budsjett, herunder størrelsen på lånet. Om ikke noe annet går frem av vedtaket, har likevel utvalget som saken ellers sorterer under myndighet til å avtale eller godkjenne vilkårene for lån som kommunestyret har vedtatt å ta opp. Den samme myndighet har utvalget når det gjelder lån innenfor vedtatt budsjett. e) Saker om å garantere for andres økonomiske forpliktelser. f) Saker om valg av kontrollutvalg og revisjonsordning, mottakelse av regnskapsutredninger og utredninger om driften, herunder behandle desisjonssaker. g) Tilsetting av rådmann, herunder vedtak om lønns- og arbeidsvilkår. h) Saker om delegering av myndighet til faste kommunale utvalg, til styre eller råd for kommunal bedrift eller til interkommunalt styre for virksomhet som er sett til å løse kommunale oppgaver. i) Saker om å fastsette salgstariffer og priser for ytelser fra kommunale avdelinger, virksomheter, bedrifter eller selskaper når disse reelt er i en monopolsituasjon. j) Endelig vedtak om kommuneplanens langsiktige del med handlingsprogram, herunder økonomiplan, og ellers årsbudsjett med skattevedtak samt endringer i årsbudsjett når myndighet ikke er delegert til andre. k) Saker om reglement for kommunale politiske organ og om delegering av myndighet til disse. l) Saker om valg til faste kommunale utvalg og ellers andre utvalg når myndighet ikke er tillagt andre. m) Saker om arbeidsvilkår og godtgjørelse for kommunale tillitsverv. n) Eventuelle andre saker der lov krever det eller sakens art gjør det naturlig at kommunestyret selv tar avgjørelse.

15 15 UTVALGENE OG DERES MYNDIGHET 2.1 PRINSIPIELLE SAKER. Utvalgene skal bare behandle saker av prinsipiell eller politisk karakter. 2.2 HOVEDREGEL. Utvalgene har myndighet til å ta avgjørelse på kommunens vegne i alle saker som hører til utvalgets arbeids- og ansvarsområde og som kommunestyret ikke har delegert til andre eller har forbeholdt seg retten til selv å avgjøre. Det samme gjelder vedtak som er gjort med hjemmel i særlov dersom loven åpner for delegering til annet organ enn kommunestyret selv og loven ikke har andre regler som går foran. Nærmere regler om delegert myndighet kan bli gitt av kommunestyret i særskilte reglement eller vedtak. 2.3 TVIL OM RIKTIG ORGAN. Ved tvil om hvilket organ som er det rette til å behandle og ta avgjørelse i en sak tar ordføreren stilling til spørsmålet etter å ha samrådd seg med utvalgslederne. I saker av slik karakter at de kan høre hjemme under mer enn ett organ bør relevante organ ha anledning til å uttale seg overfor det besluttende organ. 2.4 SAKER UTENOM ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDET. Et utvalg kan ta opp saker som ligger til et annet utvalgs arbeids- og ansvarsområde. I slike tilfelle har utvalgets behandling bare status som meningsytring. 2.5 VIDEREDELEGERING AV UTVALGETS MYNDIGHET. Utvalgene kan gi rådmannen myndighet til å ta avgjørelse i enkeltsaker eller saker som ikke er av politisk eller prinsipiell karakter. Utvalget skal evaluere sin saksbehandling med sikte på å skille ut saker og sakstyper av ikke-politisk eller ikke-prinsippiell karakter som så med særskilt vedtak skal delegeres til rådmannen. 2.6 HASTEKOMPETANSE. Utvalgene har hver for seg myndighet til å fatte vedtak i saker som skulle ha vært tatt stilling til av kommunestyret eller annet organ når vedtak må gjøres så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som saken sorterer under. Melding om slikt vedtak skal legges fram for vedkommende organs første møte.

16 16 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT FOR KVÆNANGEN KOMMUNE Kommunestyrets og andre folkevalgte organers rett til innsyn i saksdokumenter 1.1 Kommunestyret har, som overordnet organ for hele den kommunale forvaltning, rett til innsyn i alle kommunale saksdokumenter med de presiseringer som følger av reglene nedenfor. 1.2 Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organ har rett til innsyn i saksdokumenter som omfatter de deler av kommunens virksomhet som ligger innenfor organets virkeområde. Dessuten kan disse organene kreve innsyn i dokumenter innenfor andre virksomhetsområder når dokumentene er nødvendige for vedkommende organs behandling av en konkret sak. 2. Vedtak om innsyn 2.1 Ethvert medlem og varamedlem av folkevalgt organ har rett til innsyn i dokumentene i saker som behandles i vedkommende organ. 2.2 Minst tre medlemmer i kommunestyret kan kreve innsyn i alle kommunale saksdokumenter når tidspunktet for innsyn er inntrådt, jfr. pkt. 3. Ordføreren har en selvstendig rett til innsyn i alle saksdokumenter på tilsvarende grunnlag. 2.3 Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organ kan vedta innsyn for sin bruk i andre organ saksdokumenter når minst 1/3 av medlemmene stemmer for det. 3. Tidspunkt for rett til innsyn 3.1 Retten til innsyn inntrer når saken er fremlagt/utsendt til politisk behandling. Med saksfremstillingen skal følge en oversikt over alle dokumentene som er innsendt, innhentet eller utarbeidet i tilknytning til saken, med unntak av interne arbeidsdokumenter for administrasjonen. 3.2 For saker som avgjøres i administrasjonen gjelder retten til innsyn fortsatt fra det tidspunkt saken er ferdigbehandlet. 4. Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger m.m. 4.1 I utgangspunktet omfatter ikke folkevalgtes rett til innsyn taushetsbelagte opplysninger. Kommunestyret og andre folkevalgte organ kan imidlertid ved flertallsvedtak kreve innsyn i taushetsbelagte opplysninger når det er et klart behov for dette ved behandling av en konkret sak i vedkommende organ, jfr. forvaltningsloven 13 b nr. 2 og Folkevalgte plikter å bevare taushet om dokumenter de får innsyn i når disse er underlagt taushetsplikt etter lov. Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven 31, plikter de folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. Medlemmer av folkevalgte organ skal undertegne taushetserklæring når de får innsyn i taushetsbelagte opplysninger. 5. Fremgangsmåten ved krav om innsyn - forholdet til administrasjonen 5.1 Henvendelser om innsyn i saksdokumenter skal behandles straks. Slike henvendelser til administrasjonen skal skje tjenestevei. Dette innebærer at henvendelsen skjer til rådmannen. 5.2 Forespørsler til administrasjonen om saker som er under behandling, bør besvares positivt med en kort redegjørelse for behandlingsmåte, tidsplan o.l.

17 17 DEL 2 FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret den (sak 31/96), med senere endringer (sak 66/97), (sak 59/98 og 65/98), (sak 36/99), (sak 36/99), (sak 35/06), (sak 20/08), (sak 2012/76) og den (KS 2014/20). 1 NEMNDSTRUKTUR Kvænangen kommune har i tillegg til det lovbestemte formannskapet samt øvrige lovbestemte nemnder to utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg og Utvalg for teknisk drift. Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer samt to representanter fra arbeidstakerne. 2 FOLKEVALGTES ARBEIDSDAG Møter i politiske organer holdes på dagtid. 3 OPPLÆRING I begynnelsen av hver valgperiode skal det gjennomføres opplæring om de grunnleggende prinsipper for kommunal virksomhet. KS sitt kursopplegg blir lagt til grunn for opplæringen. Ordfører og rådmann tar initiativ til at opplæringen blir satt i gang og gjennomført. Som ledd i en kontinuerlig opplæring abonnerer kommunen på tidsskriftet Kommunal Rapport for alle kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. 4 INFORMASJON Ansvaret for informasjon til de folkevalgte påhviler rådmannen. Alle praktiske og økonomiske ordninger som blir vedtatt for å bedre de folkevalgtes arbeidsvilkår, skal samles i et eget regulativ. Trykksaken sendes alle folkevalgte. Informasjon om eventuelle endringer av regulativet og nye tiltak skal sendes de folkevalgte umiddelbart. Reglement knyttet til den politiske organisasjon i Kvænangen kommune sendes alle folkevalgte. Utskrift av møteprotokoller sendes de folkevalgte så snart disse er ferdig utarbeidet. De 2 første varamedlemmer i hver gruppe til formannskapet får tilsendt full innkalling. Saksliste til politiske utvalg sendes samtlige kommunestyrerepresentanter. Full innkalling til kommunestyret sendes alle partiledere. 5 VEDERLAG FOR TAPT ARBEIDSFORTJENESTE Folkevalgte som taper arbeidsinntekt på grunn av kommunale verv får dekket tapet på grunnlag av attest fra arbeidsgiver.

18 18 Ulegitimert tap i arbeidsinntekt dekkes med inntil kr 500 pr arbeidsdag. Legitimert tap dekkes med inntil kr 1200 pr arbeidsdag. Bekreftelse på arbeidsinntekt (f.eks. ligningsattest) leveres hvert år. For å få dekket tapt arbeidsfortjeneste i samband med reisefravær eller møtevirksomhet er det et vilkår at den folkevalgte har hatt et økonomisk tap som skal erstattes. Der arbeidsgiver ikke trekker de folkevalgte i lønn kan refusjon utbetales arbeidsgiver direkte. Krav om vederlag for tapt arbeidsfortjeneste sendes kommunen omgående. Dersom den folkevalgte ber om det skal refusjonen ut betales straks. Refusjoner blir ellers utbetalt ved første ordinære lønnsutbetaling i kommunen. 6 VEDERLAG FOR UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID Folkevalgte som har omsorgsansvar for barn, får dekket utgifter til nødvendig barnepass, begrenset til kr 400 pr møte. Kommunen utbetaler refusjon for slike utgifter direkte til den person som har hatt omsorgsansvaret mens representanten var fraværende. 7 PENSJON Kommunen sørger for pensjon for ordføreren ved å melde vedkommende inn i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) sin ordning for kommunalt/fylkeskommunalt folkevalgte. Kommunen betaler pensjonsinnskudd. Ordføreren betaler selv 2 % pensjonsinnskudd. Pensjonsordningen for ordføreren tar til å gjelde fra det tidspunkt ordføreren tiltrer vervet. Ordføreren gis etterlønn i seks uker dersom vedkommende går direkte over i ordinært arbeid etter valgperioden og tre måneder dersom vedkommende ikke går direkte over i nytt arbeid. 8 GODTGJØRELSER Godtgjørelse for verv Ordførers godtgjørelse settes til 70 % av stortingsrepresentantenes godtgjørelse med virkning fra Varaordførers godtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse. Godtgjørelsen til varaordfører dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv inkludert kortere vikaroppdrag for ordføreren. Når varaordføreren fungerer som ordfører i ferier eller over et lengre tidsrom, skal varaordføreren ha samme godtgjørelse som ordføreren. I slike tilfeller dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste. Varaordførergodtgjørelsen kommer i tillegg til godtgjørelse for andre verv. Formannskapets medlemmer får en årlig godtgjørelse tilsvarende 4,25 % av ordførergodtgjørelsen. Fravær som utgjør mer enn 1/3 av møtene fører til reduksjon av godtgjørelsen med 50 %. Formannskapsmedlemmer kan etter eget ønske frikjøpes fra ordinært arbeid med inntil 2 dager pr måned for nødvendig arbeid utenom de ordinære møter. Leder av ovennevnte utvalg kan etter eget ønske frikjøpes fra ordinært arbeid med inntil 2 dager pr måned for nødvendig politisk arbeid utenom de ordinære møtene.

19 19 Ledergodtgjørelser Leder av utvalg for oppvekst og omsorg, teknisk utvalg og kontrollutvalget får en godtgjørelse tilsvarende 4,25 % av ordførergodtgjørelsen. Leder får ikke godtgjørelse for møte i eget utvalg. Fravær som utgjør mer enn 1/3 av møtene fører til reduksjon av godtgjørelsen med 50 %. Leder i eldrerådet og funksjonshemmedes råd får en årlig godtgjørelse på kr Leder får ikke godtgjørelse for møte i eget utvalg. Fravær som utgjør mer enn 1/3 av møtene fører til reduksjon av godtgjørelsen med 50 %. Møtegodtgjørelser Møtende varamedlemmer til formannskapet får en godtgjørelse på kr 350 pr møte. Medlemmer av kommunestyret, kontrollutvalget og møtende varamedlemmer til utvalg for oppvekst og omsorg og utvalg for teknisk drift godtgjøres med kr 250 pr møte. For andre kommunale nemnder er satsen kr 150 pr møte. De tilsattes representanter i administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg får møtegodtgjørelse på samme vilkår som de folkevalgte. Medlemmer av utvalg for oppvekst og omsorg, utvalg for teknisk drift og kontrollutvalget får en godtgjørelse tilsvarende 1,5 % av ordførergodtgjørelsen. Fravær som utgjør mer enn 1/3 av møtene fører til reduksjon av godtgjørelsen med 50 %. Medlemmer i stemmestyrene mottar kr 100 pr time i møtegodtgjørelse uavhengig av om de mottar andre ytelser som lønn/trygd. Ledere i stemmestyrene får godtgjort for 1 time lengre enn de andre medlemmene. Godtgjørelser i forliksrådet: Sekretær mottar kr 400 pr sak, leder mottar kr 40 pr sak og medlemmer mottar kr 25 pr sak. Godtgjørelser i overformynderiet: Leder får samme sats som leder i utvalgene (oppvekst/omsorg, teknisk og kontroll). Nestleder får halv ledergodtgjørelse. Møtegodtgjørelse utbetales 2 ganger pr år; i juni og desember måned. Skyss- og kostgodtgjørelse Folkevalgte som bruker bil i forbindelse med møter og annen kommunal reisevirksomhet, får godtgjort dette i samsvar med kommunens reiseregulativ. Det forutsettes at bruk av egen bil, utfra en totalvurdering av tid og kostnader, er formålstjenlig. Reisene må være mest mulig samordnet. Folkevalgte får kostgodtgjørelse i samsvar med kommunalt regulativ. Det blir ikke utbetalt kostgodtgjørelse dersom det på møtene blir servert mat. Bevertning finner bare sted på møter som har en varighet utover 6 timer. Det serveres kaffe og te under politiske møter. Refusjon av godkjente utgifter som folkevalgte har i samband med reise- og møtevirksomhet for kommunen, skal utbetales straks dersom den folkevalgte ber om det. Ellers utbetales refusjonen ved første ordinære lønnsutbetaling i kommunen. Formannskapet har endelig avgjørelsesmyndighet i spørsmål om tolkning av reglene for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse.

20 20 9 POLITISKE PARTIER Bruk av kommunale lokaler Alle kommunalt eide lokaler blir vederlagsfritt stilt til rådighet for politiske partier. Dette gjelder lokaler som kommunestyresal, møterom i kommunehuset, skoler og andre kommunale bygg som blir leid ut til møtevirksomhet. En forutsetning for gratis leie er at lokalene blir bestilt på forhånd og at de ikke er utleid til andre. Videre er det en forutsetning at lokalene blir benyttet til møtevirksomhet og annet politisk arbeid som ikke er inntektsgivende. Kommunen sender ut saksdokumenter og utskrifter av møteprotokoller fra kommunestyret, formannskap, administrasjonsutvalg og faste utvalg til de politiske parti som er representert i kommunestyret. Dette gjelder likevel ikke saker som er unntatt fra offentliggjøring i medhold av Lov om Offentlighet i Forvaltningen. Økonomisk støtte Kommunestyret bevilger et kommunalt tilskudd til de lister som er representert i kommunestyret eller har fått mer enn 4 % av stemmene. Tilskuddet fordeles med 10 % som grunnstøtte til alle partier/grupper og 90 % fordeles forholdsmessig ut fra antall stemmer oppnådd ved siste kommunestyrevalg. Bygdelister som er representert i kommunestyret gis et kommunalt tilskudd etter samme fordelingsnøkkel som til de politiske partiene. POLITISK ORGANISERING KVÆNANGEN KOMMUNE Kommunestyre - 15 representanter Kontrollutvalg - 5 representanter Utvalg for oppvekst og omsorg - 5 representanter Formannskap - 5 representanter Teknisk utvalg - 5 representanter

21 21

Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Navneopprop, møtet settes Når møtetiden er nådd, sørger møtelederen for at det foretas navneopprop. Er det lovmessig minste antall til stede, erklæres

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

Reglement for kommunestyret og formannskapet

Reglement for kommunestyret og formannskapet Reglement for kommunestyret og formannskapet i Krødsherad kommune Vedtatt av Krødsherad kommunestyre den: 05.02.2009 i sak 6 /09 1 Kommunestyrereglement 1 Valg av sammensetning. Kommunestyret består av

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår.

HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår. HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår. Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008, sak nr. 83/08. Justert etter

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Vedtatt av samkommunestyret i Midtre Namdal 07.02.2014. 1 Virkeområde og rettsgrunnlag Reglementet for folkevalgte organ i Midtre Namdal samkommune

Detaljer

Reglement for Kristiansand Bystyre

Reglement for Kristiansand Bystyre Reglement for Kristiansand Bystyre Vedtatt av bystyret 27. april 1994 (sak 84/94) med endringer sist vedtatt 16.09.15. For saksbehandlingen i bystyret gjelder kommunelovens regler med følgende utfyllende

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2003, sak 0031/2003. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 28. oktober 2004, sak 0111/04. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 30. august

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall og varamedlemmer 4 Kommunale tjenestemenn 5 Møteleder, lukking av møter,

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REVIDERT JUNI 2012. 1 1 KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret vedtar kommuneplan, økonomiplan, sektorplaner og årsbudsjett.

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte 19.02.1998.

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte 19.02.1998. REGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNESTYRE OG HALDEN FORMANNSKAP VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. REGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNESTYRE Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre

HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre Vedtatt av Hol kommunestyre 30.oktober 2008, sak nr. 83/08 Revidert av Hol kommunestyre 26.3.2014, sak nr. 9/14. Revidert av Hol kommunestyre 28.1.2015, sak 2/15

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt i kommunestyre 26.04.12, sak 29/2012 Side 1 INNLEDNING Den kommunale virksomhet er bygd på ideene om folkevalgt, politisk styring.

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Valgperioden 2007-2011 1. Kommunale møter.... 3 1.1. Møteplaner.... 3 1.2. Tidspunkt for kommunale møter.... 3 2. Opplæring og informasjon til

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET

FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET 1 Fylkestingets virkeområde Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ og består av 37 representanter. Det treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen så langt ikke annet

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Møtereglement Vedtatt i kommunestyret 30.08.2007 For kommunestyret, formannskapet og plan- og bygningsrådet valgperioden 2007-2011 INNHOLD: Pkt. Side Kommunestyret 3 1 Forberedelse

Detaljer

Deanu gielda- Tana kommune

Deanu gielda- Tana kommune Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 1. GENERELT Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE REGLEMENT FOR LINDESNES KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG HOVEDUTVALG

LINDESNES KOMMUNE REGLEMENT FOR LINDESNES KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG HOVEDUTVALG LINDESNES KOMMUNE REGLEMENT FOR LINDESNES KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG HOVEDUTVALG Revisjon oktober 2013, endret 11.01.14, endret 25.04.14 Innhold 1.1 Forberedelse av saker for kommunestyret, formannskap

Detaljer

REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte 21.03.2013, sak 18/2013 med endringer i møte 13.02.2014, sak 10/14 Generelt. Lov av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Deanu gielda- Tana kommune

Deanu gielda- Tana kommune Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 1. GENERELT Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: 033 &00 Arkivsak: 12/644-10 Tittel: SP - REGLEMENT FOR POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalg (LKU)

Reglement for Levekårsutvalg (LKU) GILDESKÅL KOMMUNE Reglement for Levekårsutvalg (LKU) Arkivsak: 11/797 Arkivkode: Sakstittel: 033 C83 ETABLERING AV LEVEKÅRSUTVALG VED GILDESKÅL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 69/11, den 17.11.2011

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Innhold 1. Generelt om reglementet... 4 2. Tap av inntekt og vederlag for utlegg... 4 2.1. Generelle regler for utbetaling... 4 2.2. Tap av inntekt... 4 2.2.1.

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05. 1 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05.2012 2 Innhold: 1. Forberedelse og innkalling til møte.

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER RANA KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER RANA KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER I RANA KOMMUNE Innhold 1. Hvem reglementet gjelder for. ------------------------------------------------------------------ 4 2. Kommunestyret. -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Sist endret i bystyrets møte 21.11.2012 Endringer i reglementets satser gjelder fra 1. januar 2015 1 - Reglementets omfang 1. Dette reglementet gjelder kommunale

Detaljer

REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE. Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013

REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE. Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013 1 REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013 2 Innhold 1. Ordfører... 3 2. Varaordfører... 3 3. Formannskapets godtgjør... 3 4. Hovedutvalgenes godtgjør...

Detaljer

GODTGJØRELSES REGLEMENT

GODTGJØRELSES REGLEMENT GODTGJØRELSES REGLEMENT Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte den 21.03.2013, sak K 19/2013 1 Formål Reglement for godtgjøring ved kommunale ombuds- og tillitsverv i Fauske kommune tar sikte på å yte en

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2015 For valgperioden 2016-2019 Godtgjørelse justert pr. 1.1.2016. Justeres på nytt

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET I OPPDAL

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET I OPPDAL REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET I OPPDAL 1 Kommunestyrets myndighetsområde Revidert i k-sak 09/02 av 25.02.09 Kommunestyret består av 25 representanter og er kommunens øverste myndighetsorgan med det overordnede

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt i kommunestyret den 24.mai 2006, sak nr.53/06, overskrift endret i Fsk-sak 199/06, satser sist endret i Kst-sak 093/09) 1. FAST GODTGJØRING

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE 1. INNLEDNING Kommuneloven av 25. september 1992 gir folkevalgte generell rett til godtgjørelse for sitt arbeid ( 42), samt dekning

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 03.12.12 i sak 117/12. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011

SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011 SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011 1.1. Ordfører Ordførerens godtgjørelse for 2009 er kr. 730.000 1.2 Varaordfører Varaordførerens godtgjørelse utgjør 20 % av ordførerens lønn d.v.s. kr.

Detaljer

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016.

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte den 07.09.2015 som sak 43/15. Erstatter tidligere reglement vedtatt

Detaljer

REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE. Hasvik kommune

REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE. Hasvik kommune REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE Hasvik kommune - innstilling i FOS 3.desember 2010 - realitetsbehandlet i KOS 15.desember 2010 1 GENERELT Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for

Detaljer

VEDLEGG 2011 FOR 3.2-3.6

VEDLEGG 2011 FOR 3.2-3.6 VEDLEGG 2011 FOR 3.2-3.6 Lønnsutviklingen i 2011 i KS området var på 4,26 %. Godtgjørelsessatsene i 3.2 3.6 vil dermed være: 3.2 Varaordfører Varaordførers årlige godtgjørelse kr. 89.888,- 3.3. Møtegodtgjørelse

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Forslag 2012 (Justeres årlig i forbindelse med fastsettelse av ordførers godtgjørelse). REGLEMENT FOR

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE. Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77.

REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE. Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77. Lier kommune REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77. 1. GENERELT Beregningsgrunnlaget for godtgjøringsregulativet,

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til kommunale folkevalgte i Lyngdal kommune

Reglement for møtegodtgjøring til kommunale folkevalgte i Lyngdal kommune Reglement for møtegodtgjøring til kommunale folkevalgte i Lyngdal kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER. Utvalg, nemnder og komiteer henstilles om å organisere sin møtevirksomhet slik at så mange som mulig

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte møter føre til reduksjon i den faste godtgjøringen med et beløp tilsvarende ordinær

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt av KST den 14.12.2011, ved kst.sak nr 082/11, satser justert per 1.1.2013, ved kst.sak 107/12, satser justert per 1.1.2014 ved kst.sak

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune Vedtatt i kommunestyret 15.10.2015 Innholdsfortegnelse 1 Ordfører 3 2 Varaordfører 3 3 Faste godtgjørelser 3 3.1 Ledergodtgjørelser 3 3.1.1 Gruppeledere

Detaljer

REGLEMENT FOR VERDAL FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR VERDAL FORMANNSKAP REGLEMENT FOR VERDAL FORMANNSKAP 1. Valg og sammensetning. Formannskapet består av 9 medlemmer med varamedlemmer. Formannskapet velges av og blant kommunestyrets medlemmer i det konstituerende møte, jfr.

Detaljer

REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2015-2019

REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2015-2019 REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2015-2019 GJØVIK KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 02.09.2015 Sak 73/15 (Ordførers godtgjøring) Sak 74/15 (Folkevalgtes arbeidsvilkår) Endret i kommunestyret 17.12.2015

Detaljer

REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2011-2015

REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2011-2015 REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2011-2015 GJØVIK KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 25.08.11 INNHOLD 1. Opplæring og informasjon til de folkevalgte.... 3 1.1 Opplæring... 3 1.2 Informasjon... 3 1.3 Utsending

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte. Vedtatt i Ringebu kommunestyre 26. november 2015 sak 121/15

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte. Vedtatt i Ringebu kommunestyre 26. november 2015 sak 121/15 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt i Ringebu kommunestyre 26. november 2015 sak 121/15 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE Gjeldende fra 17.11.2015 1. ORDFØRER Ringebu kommune skal

Detaljer

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte TROMSØ KOMMUNE Dok.id Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: Revidert Kjell-Robert Pedersen 28..august 2013 Tromsø kommunestyre

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår REVIDERING Rv. nr. Revidert av Rev. dato Med hjemmel i Avsnitt 1. Heidi Lynnebakken 1.sept 2014 KST vedtak, jfr sak 50/14, 79/14 og 90/14 2. Erling Kristiansen

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. Historikk: Vedtatt av kommunestyret, sak 104/98, møtet 14.12.98, revidert i forhold til den til enhver tid

Detaljer

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner...

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter Vedtatt av kommunestyret 5. september 2011 For valgperioden 2011-2015 Godtgjørelse justert pr. 1.1.2015 2 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019 Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 1 Målsetting Politikerne er valgt av innbyggerne til å styre kommunen. Målet vårt er å ha

Detaljer

Reglement for politiske utvalg i Eigersund kommune.

Reglement for politiske utvalg i Eigersund kommune. Reglement for politiske utvalg i Eigersund kommune. Arbeidsvilkår for folkevalgte i Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 8. september 2003. Siste justering 03.10.2011 Ansvar for ajourføring: Politisk

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement godtgjørelse til kommunens folkevalgte

GAMVIK KOMMUNE. Reglement godtgjørelse til kommunens folkevalgte GAMVIK KOMMUNE Reglement godtgjørelse til kommunens folkevalgte 1 GENERELT Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av folkevalgte representanter, gi erstatning

Detaljer

GODTGJØRELSE AV MEDLEMMER I POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG

GODTGJØRELSE AV MEDLEMMER I POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG [25.01.] POLITIKK GODTGJØRELSE AV MEDLEMMER I POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG Godtgjørelse av medlemmer i kommunestyre, formannskap, utvalg og styrer ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11 Saksnr: 201118767-13 Saksbehandler: RKR Delarkiv: BYST-0200 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11 Vedtatt av Bergen bystyre i møte 22. april 2002,

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår REVIDERING Rv. nr. Revidert av Rev. dato Med hjemmel i Avsnitt 1. Heidi 1.sept 2014 Lynnebakken KST vedtak, jfr sak 50/14, 79/14 og 90/14 2. Erling Kristiansen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Komiteen har avholdt to møter og har hatt en god gjennomgang av gjeldende godtgjørelsesreglement og foreslår ingen store endringer.

FAUSKE KOMMUNE. Komiteen har avholdt to møter og har hatt en god gjennomgang av gjeldende godtgjørelsesreglement og foreslår ingen store endringer. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/1733 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 13/428 I Saksbehandler: Siv Anita Johnsen Brekke Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 027/13 I FORMANNSKAP I Dato: 11.03.2013

Detaljer

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 REGL-4.DOC 25.11.98 FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Gjeldende fra 01.01.99 Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 Redigert i hht utvalgenes arbeidsområder (vedtatt 8. oktober 2007) Innhold: 1.

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

Til den tid som er berammet, foretar møtelederen opprop. Er minst halvparten tilstede, erklærer møtelederen møtet for lovlig satt.

Til den tid som er berammet, foretar møtelederen opprop. Er minst halvparten tilstede, erklærer møtelederen møtet for lovlig satt. 1 FORRETNINGSORDEN FOR LUNNER KOMMUNESTYRE 1.1 ÅPNING AV MØTET. VEDTAKSFØRHET Ordføreren eller varaordføreren, eller om begge disse har forfall, en ordstyrer som velges etter reglene åpner møtet. Gruppeleder

Detaljer

29.05.2015 Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE

29.05.2015 Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE 29.05.2015 Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE Vedtatt i bystyret 10.06.2015 Innhold GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.1.2008. 1 GODTGJØRELSE TIL ORDFØRER 1.1 Fast godtgjørelse Ordføreren ytes godtgjørelse tilsvarende 93 % av stortingsrepresentantenes

Detaljer

FET KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2015

FET KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2015 FET KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2015 VEDTATT AV FET KOMMUNESTYRE I MØTE 29.08.2011, SAK 72/11. Grunnlaget er revidert tilbake til 90% av ordførers godtgjøring i budsjettvedtak 12.12.2011,

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE Vedtatt av Hamar kommunestyre den 21 06 11 sak nr. 88 gjeldende fom kommunestyrets konstituering oktober 2011.. 1.0 MÅLSETTING Reglementet har som

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt i kommunestyret 14.12.2012, sak 96/12 Gjeldende for valgperioden 2011-2015 1. Faste godtgjørelser 1.1. Ordfører Ordførerens godtgjørelse

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE Fastsatt av Snåsa kommunestyre i møte den 27/2-1997, sak 17/97, i medhold av 41-43 i lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE I henhold kommunelovens 42 vedr. arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret 05.02.2015 sak 11/2015. Audnedal kommune

Vedtatt av kommunestyret 05.02.2015 sak 11/2015. Audnedal kommune Audnedal kommune REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER FOR VALGPERIODEN 2015-2019 1. Hvem reglementet gjelder for Reglementet gjelder for kommunalt folkevalgte i Audnedal kommune som etter kommuneloven har krav

Detaljer

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD Vedtatt kommunestyresak 054/07 og kommunestyresak 065/07 Vedtatt med endringer i kommunestyresak 045/11 Vedtatt med endring i kommunestyresak

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE MÅLSETTING Reglementet har som formål å sikre kommunens folkevalgte og andre politiske oppnevnte representanter

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilka r

Folkevalgtes arbeidsvilka r Folkevalgtes arbeidsvilka r (Vedtatt av Malvik kommunestyre 22.6.92, sak 98/92. Endret i f-sak 23/93, k- sak 93/93, f-sak 269/93, k-sak 10/96, k-sak 84/96, k-sak 96/03, k-sak 24/06, k-sak 106/07, k-sak

Detaljer

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Sist vedtatt av kommunestyret den 18.9.2013, sak 38/13 1 Innledning 1.1 Generelt Dette reglement avløser tidligere reglement

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Sist endret i bystyrets møte 09.12.2015 Endringer i reglementets satser gjelder fra 1. januar 2016 1 - Reglementets omfang 1. Dette reglementet gjelder kommunale

Detaljer