INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE"

Transkript

1 Kvænangen kommune

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE Kommunestyret side 3 Formannskapet side 11 Teknisk utvalg side 12 Utvalg for oppvekst og omsorg side 13 Reglement for delegasjon av myndighet på politisk nivå side 14 Utvalgene og deres myndighet side 15 Reglement for folkevalgtes innsynsrett side 16 DEL 2 - FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR side 17

3 3 DEL 1 REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den (KS-11/95), senere endret den (KS-32/96), den (KS-46/96), den (KS 12/04), den (KS-42/04), den (KS -35/06), den (KS-62/08) og den (KS-45/11). REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET 1 KOMMUNESTYRETS ARBEIDSOMRÅDE. Kommunestyret er kommunens øverste organ og gjør vedtak på kommunens vegne såfremt ikke noe annet følger av lov eller internt delegasjonsreglement. Kommunestyret bestemmer om det skal holdes politiske møter på dag- eller kveldstid 2 SAKSFORBEREDELSE FOR KOMMUNESTYRET. Rådmannen har ansvaret for at de sakene som skal behandles av kommunestyret er forberedt på forsvarlig vis i samsvar med lov, reglement eller annen bindende forskrift. Saker som angår de enkelte bygder skal sendes ut til høring i de aktuelle grendeutvalg. Saker skal ikke unntas offentlighet hvis det ikke framkommer av lov. Alle politiske henvendelser legges som referatsak i det utvalget saken gjelder. Formannskapet, utvalg for oppvekst og omsorg og teknisk utvalg innstiller direkte overfor kommunestyret i de saker som skal behandles av kommunestyret og som hører til et av disse utvalgenes arbeids og ansvarsområde. Slik innstilling kreves likevel ikke når saken gjelder valg eller tilsetting. Kommunestyret kan opprette sakskomiteer for særskilte saker som innenfor fastsatt mandat innstiller direkte til kommunestyret. Kommunestyret kan, som ledd i sitt arbeid, holde temamøter og åpne høringer. Det samme kan sakskomiteene gjøre om de finner det formålstjenlig. 1-2 kommunestyremøter legges årlig ut i grendene. Ordføreren har ansvar for at saksdokumenter blir sendt medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret og ellers til de som i kraft av stilling eller funksjon skal ha disse dokumentene.

4 4 3 BEHANDLING AV HENVENDELSER Alle henvendelser til kommunen skal besvares med når saken er mottatt, forventet saksbehandlingstid og hvem som skal være saksbehandler. Henvendelser til det politiske apparat gis samme prosedyre. 4 INNKALLING TIL MØTE OG UTLEGGING AV SAKSDOKUMENTER. Kommunestyret holder møte etter egen eller ordførerens avgjørelse eller når fylkesmannen krever det. Ordinære møter i kommunestyret, formannskapet, utvalg for oppvekst og omsorg og teknisk utvalg skal samordnes i en felles møteplan. Ordføreren innkaller til møte i kommunestyret. Innkallingen skal inneholde opplysninger om tid og sted for møtet, saksliste og opplysning om hvor dokumentene ligger til ettersyn. Ordføreren kan bestemme at dokumenter som kan unntas fra offentlighet ikke skal sendes medlemmene eller legges ut til ettersyn. Slike dokumenter skal medlemmene kunne gjøre seg kjent med i administrasjonen. Innkalling til møte skal kunngjøres i lokalpressen. Felles møteplan skal kunngjøres i "Kvænangsbudstikka". Innkalling til kommunestyremøte skal være representantene i hende minst 11 dager før møte. Innkalling til andre utvalg skjer med 8 dagers frist. Dersom innkalling ikke er klar i tide, forskyves møtedato. Denne fristen viker imidlertid for andre frister gitt i lov eller bindende forskrift. Saksdokumenter legges ut til offentlig ettersyn på butikker, kafèer og andre offentlige steder. 5 FORFALL OG INNKALLING AV VARAMEDLEMMER. Medlem eller innkalt varamedlem som grunnet lovlig forfall ikke kan møte skal straks melde fra til sekretariatet som straks innkaller varamedlem på ordførerens vegne. Varamedlem skal også innkalles når ordføreren er kjent med at noen må forlate møtet som inhabil i en sak som skal behandles. Må noen grunnet lovlig forfall forlate møtet skal varamedlem, om mulig, innkalles og overta plassen. Ingen kan gå fra møtet før sak som er tatt opp til behandling er sluttført. Om medlem eller høyere rangert varamedlem kommer til møtet etter at det er satt, skal vedkommende ikke tiltre før saken som er tatt opp til behandling er sluttført. Hva som er lovlig forfall etter denne paragraf avgjøres av forsamlingen selv. Omstendigheter som fare for helse eller velferd, viktige forretninger eller plikter i arbeidet er gyldig forfallsgrunn. 6 DELTAKELSE I MØTER FOR ANDRE ENN VALGTE MEDLEMMER. Rådmannen eller representant for denne deltar i møtene med tale- og innstillingsrett. Sekretæren deltar i møtene med talerett for det som gjelder protokolleringen. Revisor deltar i møtene med talerett i saker som kommer fra kontrollutvalget. Andre deltar i møtene når særskilt lovregel gir dem rett til det og da med de rettigheter og plikter loven fastsetter. Ordføreren eller kommunestyret kan innkalle andre kommunalt tilsatte eller særlig sakkyndige til møtene. Disse kan gi opplysninger og redegjørelser, men har ellers ikke anledning til å ta del i forhandlingene.

5 5 7 SPØRRETIME 1. Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil 30 minutter offentlig spørretid i møtesalen. 2. Spørretiden utløper når det ordinære kommunestyremøtet settes på det kunngjorte møtetidspunkt. 3. Alle personer bosatt i Kvænangen kommune kan stille spørsmål. Kommunestyrets medlemmer kan ikke selv delta som spørrere. 4. Rettes spørsmålet til kommunestyret avgjør ordføreren, eventuelt i samråd med gruppelederne, hvem som skal svare. 5. Spørsmål skal være innlevert skriftlig til ordføreren innen kl 1200 dagen før møtedagen. 6. Spørsmålene bør gjelde kommunale forhold. 7. Etter at spørsmålet er blitt besvart, gis det anledning til to korte replikker mellom spørrer og den som svarer på spørsmålet (2-3 min). 8. Oppstår det tvil om tolkningen av disse retningslinjer, avgjør ordføreren dette. 8 MØTELEDER Ordføreren leder møtet. Har vedkommende forfall, leder vara ordføreren møtet. Har begge forfall, velges møteleder ved flertallsvalg. Om ordføreren eller annen møteleder ønsker å delta i ordskiftet, skal han eller hun gi fra seg møteledelsen til varaordføreren eller annen møteleder valgt av kommunestyret. Ordføreren eller fungerende møteleder skal se til av det er god orden i møtesalen og i naturlig nærhet ellers. Vedkommende skal se til at talerne ikke blir avbrutt eller uroet fra noen kant. Om tilhørere ved meningsytringer eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller på annen måte gjør noe som strider mot god orden, kan møteleder vise dem ut. Tegninger, tabeller eller lignende kan bare brukes under møtene dersom møtelederen eller kommunestyret samtykker. 9 ÅPNE ELLER LUKKEDE MØTER Møtene kan holdes for åpne dører om ikke noe annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller kommunestyret vedtar at møtet skal lukkes. Drøftinger om dette holdes for stengte dører om møtelederen eller kommunestyret vedtar det. Tilhørere, representanter for media og andre som ikke skal delta i forhandlingene, må forlate salen straks møtet er lukket. 10 TAUSHETSPLIKT De som er til stede i lukket møte plikter å tie med det som kommer fram i forhandlingene eller blir vedtatt, om ikke forsamlingen vedtar noe annet eller grunnlaget for taushetsplikten faller bort.

6 6 11 ÅPNING AV MØTET Til den tid som er fastsatt holdes det opprop over de medlemmer og varamedlemmer som skal være til stede. Møteleder erklærer møtet for lovlig satt dersom nok representanter er møtt fram og det ellers ikke blir reist avgjørende innvendinger mot at det blir gjort. Når møtet er lovlig satt kan ingen medlemmer eller møtende varamedlemmer forlate møtet for kortere eller lengre tid uten på forhånd å ha meldt fra til ordfører om lovlig grunn. Kommer noen av de innkalte medlemmer eller varamedlemmer etter at møtet er satt, skal de melde seg for møteleder før de tar sete. 12 SAKSBEHANDLINGEN Dersom det under oppropet eller starten av møtet blir reist innvendinger i forbindelse med forfall og frammøte av varamedlemmer eller til lovligheten av innkallingen, skal dette behandles først i møtet. Deretter skal de sakene som er nevnt i innkallingen tas opp til behandling, og i den rekkefølge som der går fram. Eventuelle forespørsler skal tas opp til slutt i møtet. Kommunestyret kan vedta en annen rekkefølge. Er en sak tatt under behandling kan møtet ikke avsluttes før saken er avgjort ved avstemning eller det er vedtatt å utsette saken. Sak som ikke er nevnt i innkallingen kan behandles med mindre møtelederen eller 1/3 av de fremmøtte representantene er imot det. Dersom behandling av en sak på denne måten blir avvist, skal den sendes det eller de utvalg den etter sitt innhold hører inn under dersom den som har reist saken samtykker. 13 INHABILITET Forvaltningslovens og kommunelovens særregler om inhabiliet gjelder for møter i kommunestyret. Er noen inhabil etter disse reglene skal de selv si fra om det, om mulig i så god tid at varamedlem kan innkalles. Den som er inhabil deltar ikke i møtet under behandling av den aktuelle saken. Kommunestyret kan frita et medlem fra å delta i behandlingen av en sak når vedkommende ber om det og viktige personlige grunner tilsier det. 14 MØTELEDERENS ORIENTERING OM SAK TIL BEHANDLING. Møtelederen leser det navnet saken har fått i innkallingen. Deretter refererer han eller hun den innstillingen som har flertall i innstillende organ. Videre skal møtelederen gjøre oppmerksom på de dokumenter som er kommet inn etter at innstilling er avgitt og som eventuelt blir delt ut i møtet. Møtelederen orienterer ellers om innholdet i saken så langt vedkommende selv eller kommunestyret finner det nødvendig. 15 ORDSKIFTET OG REKKEFØLGEN MELLOM TALERNE. Møtelederen spør om noen vil ha ordet til saken. Talerne får så ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen. Ved replikkordskiftet får den som ber om replikk ordet før møtelederen fortsetter på den ordinære talerlista.

7 7 Taleren henvender seg til møtelederen, ikke forsamlingen. Møtelederen skal passe på at vedkommende holder seg nøye til den saken ordskiftet gjelder. Taleren skal si sine ord fra talerstolen eller, om slik ikke finnes, fra annen fast plass. Det må ikke sies noe som kan krenke andre. Det er heller ikke lov å lage uro eller annen ståk som uttrykk for misnøye, enighet eller uenighet med noe som blir sagt eller som skjer under møtet. Brudd på ordensreglene skal møtelederen påtale, om nødvendig to ganger. Om det ikke hjelper, kan møtelederen avbryte vedkommendes innlegg eller ved avstemning la kommunestyret avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra del eller resten av møtet. Møtelederen må ikke avbryte den som har ordet, med mindre det skjer for å gjennomføre det som går fram av reglementet eller for å rette opp misforståelser i det som blir sagt av taleren. 16 BEGRENSNING OG AVSLUTNING AV ORDSKIFTET. Før ordskiftet i en sak er begynt og under ordskiftet, kan kommunestyret vedta at taletiden skal begrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg. I kommunestyrets møte den ble det bestemt at taletiden reguleres slik: 5 minutter til gruppas talsmann. 5 minutter for ordførers innlegg. 2 minutter for øvrige talere. 1 minutt for replikk. Unntak kan gjøres for rådmannen, for gruppelederne eller for den som er valgt til leder for annen gruppering som blir dannet i særskilt sak når møtelederen har fått melding om at vedkommende er valgt på forhånd. Møtelederen avslutter ordskiftet i en sak når vedkommende mener den er drøftet nok. Kommunestyret kan ellers selv vedta å avslutte ordskiftet eller forlenge det etter at møtelederen har tatt til orde for å avslutte det. Ved ordskifte om avkortning av taletiden eller om å avslutte realitetsordskiftet kan hver taler bare få ordet en gang og med høyst 2 minutters taletid. 17 INNSTILLING. Innstilling kan bare fremmes av de som er med i kommunestyret som valgte medlemmer eller innkalte varamedlemmer og av rådmannen eller dennes representant, med mindre noe annet framgår av lov. Innstilling skal, etter at den er presentert fra talerstolen, leveres skriftlig og underskrevet til møtelederen. Innstilling kan likevel avgis muntlig dersom den gjelder navn i valg- eller tilsettingssak, utsettelse av sak som er oppe til behandling, oversendelse av sak til annet kommunalt organ eller går ut på at innstilling skal avvises. 18 AVSTEMNING. Når ordskiftet er slutt, sier møtelederen fra om at saken er tatt opp til avstemning. Om det er uklart hvilke innstillinger som foreligger, skal de alle refereres før avstemning begynner. Fra dette tidspunkt og til avstemningen er ferdig skal det ikke være mer realitetsordskifte om saken eller avgis nye innstillinger. Heller ikke er det i tidsrommet for avstemning anledning til å ta opp noen annen sak til behandling.

8 8 Blir det fremmet utsettelsesforslag, skal, med mindre forsamlingen vedtar noe annet, realitetsordskiftet straks avsluttes og forslaget tas opp til avstemning. Rett til å stemme har bare de som er innkalt til møtet som medlem eller varamedlem og som er til stede når saken blir tatt opp til avstemning. Ingen kan gå fra møtet før avstemningen er avsluttet. Alle har stemmeplikt. Blankt stemme kan avgis ved valg og tilsetting. Er saken oppdelt, eller skal det stemmes over flere innstillinger, avgjør møtelederen rekkefølgen i avstemningene med mindre kommunestyret vedtar en annen rekkefølge. Ved ordskifte om dette, skal møtelederen se til at talerne holder seg strengt til avstemningsspørsmålet. Avstemningen skal ellers som hovedregel legges opp slik at hver representant får vist sitt prinsipale syn ved stemmegivning. 19 PRØVEAVSTEMNING. Før endelig avstemning i en sak kan kommunestyret holde prøveavstemning som ikke er bindende. Er forslaget eller innstillingen som det skal stemmes over delt i flere punkter eller paragrafer, bør det vanligvis stemmes foreløpig over hvert punkt eller hver paragraf, og så, eventuelt etter ny prøveavstemning, over hele forslaget eller innstillingen under ett. 20 FREMGANGSMÅTE VED AVSTEMNING. Avstemningen skal gjennomføres på en av følgende måter: a. Ved stilltiende godkjenning, når ingen gir uttrykk for uenighet med en slik fremgangsmåte etter at møtelederen har bedt dem som er uenig gi utrykk for det. b. Ved at møtelederen ber dem som er mot en innstilling vise det med stemmetegn, enten ved å reise seg eller rekke opp en hånd. Når møtelederen avgjør det eller noen i kommunestyret krever det, skal det holdes kontraavstemning ved at de som er for innstillingen viser stemmetegn på samme måten. c. Ved navneopprop med ja eller nei som svar når møtelederen roper opp navnene på de som møter. Det avgjøres ved loddtrekning hvilket navn som skal ropes opp først. Deretter fortsetter en i alfabetisk rekkefølge. Et medlem, utpekt av møtelederen, skal kontrollere stemmegivningen ved å merke av på medlemsoversikten etter hvert som hver enkelt stemmer. Navneopprop skal benyttes etter møtelederens eller 1/5 av kommunestyrets bestemmelse. Likeledes skal det stemmes ved navneopprop når møtelederen eller 1/5 av kommunestyret mener at utfallet av en avstemning etter reglene i denne paragrafs punkt b ikke kan bestemmes. Avstemning over spørsmålet om bruk av navneopprop holdes uten forutgående ordskifte, og ellers i samsvar med reglene i denne paragrafs punkt b. d. Ved usignerte stemmesedler. To medlemmer, utpekt av møte lederen, fungerer som tellekorps. Stemmesedler kan bare benyttes ved valg og tilsetting og skal brukes når et medlem krever det. Møtelederens stemmegivning er avgjørende ved likt stemmetall unntatt ved valg der loddtrekning avgjør utfallet.

9 9 21 FORESPØRSLER. I tillegg til de sakene som står i møteinnkallingen kan hver av de innkalte komme med forespørsler rettet til ordføreren. Disse bør leveres skriftlig senest to dager før møtet. For hver forespørsel kan det holdes ordskifte i inntil 30 minutter. Hver taler får holde ett innlegg avgrenset til 5 minutter. Denne siste regelen gjelder ikke for den som fremmer forespørselen og den som svarer. Innstilling som under ordskiftet blir fremmet for realitetsbehandling, skal behandles etter reglene i 12 på samme måte som for saker som ikke er nevnt i innkallingen. Representantene kan stille spørsmål til administrasjonen v/rådmannen om aktuelle saker/forhold av allmenn interesse for innbyggerne. For øvrig gjelder bestemmelsene i 21. Den samme ordningen gjøres gjeldende for Teknisk utvalg og Utvalg for oppvekst og omsorg. 22 DEPUTASJONER. Utsendinger eller grupper som vil møte for kommunestyret og uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest dagen før møtet. Kommunestyret avgjør selv om utsendingene skal tas imot. Skjer det, møter de utenfor møtesalen for et utvalg valgt av og mellom de frammøtte medlemmene i kommunestyret. Om mulig bør alle grupperinger i kommunestyret vare representert i utvalget. Ordføreren eller den som fungerer som møteleder leder utvalget dersom vedkommende er valgt til det. I motsatt fall velger utvalget selv en leder. Etter å ha hørt på det utsendingene har å si og eventuelt mottatt en skriftlig redegjørelse, orienterer utvalgslederen kommunestyret om det som er kommet fram i møtet. Gjelder det en sak på sakslista blir orienteringen gitt i tilknytning til saken. I motsatt fall blir orienteringen gitt til slutt i møtet. Eventuelle innstillinger som, i tilknytning til denne orienteringen, fremmes for realitetsbehandling, skal behandles i samsvar med reglene i 12 som for saker som ikke er nevnt i innkallingen. 23 PROTOKOLLFØRING. Det skal føres protokoll fra møter. Ordføreren eller fungerende møteleder sørger for at dette blir gjort. Møteboka skal inkludere: - Eventuelle protester mot innkalling og saksliste. - Møtetid/-sted, dato og innkallingsmåte. - Møtende medlemmer, fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. - Navn på medlemmer og varamedlemmer som kommer eller går under møtet og med angivelse av når i møtet det skjedde. - Oversikt over hvem som møter fra administrasjonen. - Saker i nummerert rekkefølge for året. - Kort angivelse for hver sak om hva den gjelder. - Det som trengs for å vise gangen i behandlingen av en sak. - De innstillinger som fremmes i en sak. - Det som trengs for å dokumentere at vedtak blir gjort i henhold til riktig framgangsmåte. - Hvilke vedtak som er gjort og hvilke avstemninger som er holdt. - Forslag som er referert i protokollen skal ligge ved. - Protokoll skal føres under møtet og skal underskrives av representantene i møtet om mulig.

10 10 Møtelederen, eller eventuelt kommunestyret ved protest mot møtelederens avgjørelse, tar stilling til om protokolltilførsel skal tillates. Protokolltilførsel som gjelder påståtte formelle feil skal normalt godkjennes. Protokollen skal signeres av møtelederen og to andre medlemmer. 24 NY BEHANDLING AV FERDIG BEHANDLET SAK. Det utvalget som en sak sorterer under kan avslå en henstilling om å ta saken opp til ny behandling dersom den er lovlig behandlet av det sittende kommunestyret og dersom henstillingen kommer før det er gått tre måneder fra den dagen kommunestyret gjorde endelig vedtak i saken. Kommunestyret kan selv ta en ferdig behandlet sak opp til ny behandling uten hensyn til noen slik frist. 25 VEDTAK OM REGLEMENT. Dette reglement, som bare kan endres av kommunestyret, gjelder fra den

11 11 REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET 1 VALG OG SAMMENSETNING. Formannskapet skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer, alle valgt av kommunestyret i samsvar med kommuneloven. Når formannskapet behandler saker som gir representasjonsrett for tilsatte i samsvar med kommuneloven, blir det supplert med to medlemmer utpekt av arbeidstakerorganisasjonene etter forholdstallsprinsippet (Administrasjonsutvalg). Administrasjonsutvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Ordføreren og varaordføreren er henholdsvis leder og nestleder i formannskapet. Kommunestyret kan nedsette faste undervalg med avgjørelsesmyndighet i saker av ikke-prinsipiell karakter som hører inn under formannskapets arbeids- og ansvarsområde. 2 ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE. Formannskapet har ansvar for å utarbeide forslag til årsbudsjett og økonomiplan samt kommuneplan med langsiktig del og handlingsprogram. Formannskapet har videre ansvar for organisasjonsutvikling, personalpolitikk, stillingsbudsjett, sivil beredskap, likestilling og ellers saker som ikke blir tatt hånd om av utvalg for oppvekst og omsorg eller teknisk utvalg. Formannskapet innstiller til kommunestyret i de saker som bare kan avgjøres av det innenfor formannskapets arbeids- og ansvarsområde. Formannskapet kan opprette sakskomitèer for særskilte saker som innenfor fastsatt mandat innstiller til formannskapet. Videre kan formannskapet, som ledd i sitt arbeid, holde temamøte og åpne høringer. Det samme kan sakskomitèene gjøre. Formannskapet er valgstyre etter valglovens 15. Formannskapet er fondsstyre/næringsutvalg. Fondsstyret fordeler tilskudd fra kommunalt næringsfond og gir lån fra kommunalt utlånsfond. Formannskapet er klagenemnd etter forvaltningslovens 28. For formannskapet egne vedtak er kommunestyret klagenemnd. Formannskapet er kommunens faste utvalg for plansaker etter plan- og bygningslovens 9.1 (Planutvalg). Planutvalget behandler kommuneplan med langsiktig del og handlingsprogram. Formannskapet er skatteutvalg etter skattebetalingsloven og behandler skattenedsettelse av billighetsgrunner etter Sbl AVGJØRELSESMYNDIGHET OG MINDRETALLSANKE. Formannskapets myndighet framgår av kommuneloven og andre særlover for særskilte ansvarsområder nevnt i 2 og ellers i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret. Vedtak i formannskapet kan legges fram for kommunestyret til vurdering dersom minst ett av medlemmene krever det. Slikt krav må settes fram før møtets slutt. Denne ordningen gjelder bare i saker der formannskapet er delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret. Ordføreren eller rådmannen kan ellers kreve slike saker framlagt for kommunestyret dersom de finner at vedtaket strir med gjeldende vedtak gjort av overordnet organ eller av andre særlige grunner. I saker der tilsette har representasjonsrett, gjelder Hovedavtalens regler om mindretallsanke GJELDER TILSVARENDE FOR FORMANNSKAPET SOM FOR KOMMUNE-STYRET, MED UNNTAK AV 7 OG 22, SAMT NØDVENDIGE ENDRINGER I DE ANDRE ENE.

12 12 REGLEMENT FOR TEKNISK UTVALG 1 VALG- OG SAMMENSETNING. Utvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmene skal fortrinnsvis velges blant kommunestyrets medlemmer. Varamedlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer eller varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. Kommunestyret kan nedsette faste underutvalg med myndighet til å ta avgjørelse i saker av ikke-prinsippiell karakter som hører inn under utvalgets arbeids- og ansvarsområde. 2 ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE. Utvalget har ansvar for saker knyttet til landbruk, utmarks-, natur- og miljøforvaltning, saker i tilknytning til plan- og bygningsloven, areal- og ressursforvaltning samt naturrettede kultur- og fritidstiltak. Dette gjelder dog bare såfremt sakene ikke er av overordnet karakter og derav tilligger formannskapet. Utvalget har videre ansvar for tekniske tjenester, hvorav inngår drift av kommunale eiendommer, bygg og anlegg, brannvern samt trafikksikkerhetstiltak. Utvalget innstiller direkte til kommunestyret i de saker som bare kan avgjøres av det innenfor utvalgets arbeids- og ansvarsområde. Utvalget innstiller til formannskapet, som kommunens planutvalg, i plansaker som hører til sistnevntes arbeidsområde. Utvalget kan opprette sakskomitèer for særskilte saker som innenfor fastsatt mandat innstiller til utvalget. Videre kan utvalget som ledd i sitt arbeid holde temamøter og åpne høringer. Det samme kan sakskomitèene gjøre. 3 AVGJØRELSESMYNDIGHET OG MINDRETALLSANKE. Utvalgets myndighet går fram av kommuneloven og andre særlover for særskilt ansvarsmråde nevnt i 2 og ellers i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret. Vedtak i utvalget kan legges fram for kommunestyret til vurdering dersom minst to av medlemmene krever det. Slikt krav må settes fram før møtets slutt. Denne ordningen gjelder bare i saker der utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret. Ordføreren eller rådmannen kan ellers kreve slike saker lagt fram for kommunestyret dersom de finner at vedtaket strir med gjeldende vedtak gjort av overordnet organ eller av andre særlige grunner GJELDER TILSVARENDE FOR TEKNISK UTVALG SOM FOR KOMMUNE- STYRET, MED UNNTAK AV 7 OG 22, NØDVENDIGE ENDRINGER I DE ANDRE ENE OG FØLGENDE TILLEGG I 6: I hovedutvalgene gis grendeutvalgene møte- og talerett i saker som angår de enkelte bygder. Leder, eventuell annen representant, for ungdomsrådet gis møte og talerett i teknisk utvalg i alle saker som angår ungdom.

13 13 REGLEMENT FOR UTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG 1 VALG OG SAMMENSETNING. Utvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmene skal fortrinnsvis velges blant kommunestyrets medlemmer. Varamedlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer eller varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. Kommunestyret kan nedsette faste undervalg med myndighet til å avgjøre saker av ikke-prinsippiell karakter som hører inn under utvalgets arbeids- og ansvarsområde. 2 ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE. Utvalget har ansvar for saker knyttet til undervisning, barnehager, helse, sosiale tjenester, barneverntjenester, pleie og omsorg, oppvekstmiljø samt individrettede kultur- og fritidstiltak. Utvalget innstiller direkte til kommunestyret i de saker som bare kan avgjøres av det innenfor utvalgets ansvars- og arbeidsområde. Utvalget kan opprette sakskomitèer for særskilte saker som innenfor fastsatt mandat innstiller til utvalget. Videre kan utvalget som ledd i sitt arbeid holde temamøte og åpne høringer. Det samme kan sakskomitèene gjøre. Utvalgets medlemmer utgjør klientutvalget. Klientutvalget behandler saker etter lov om sosiale tjenester og barnevernsloven. 3 AVGJØRELSESMYNDIGHET OG MINDRETALLSANKE. Utvalgets myndighet går fram av kommuneloven og andre særlover for særskilt ansvarsområde nevnt i 2 og ellers i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret. Vedtak i utvalget kan legges fram for kommunestyret til vurdering dersom minst to av medlemmene krever det. Slikt krav må settes fram før møtets slutt. Denne ordningen gjelder bare i saker der utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret. Ordføreren eller rådmannen kan ellers kreve slike saker lagt fram for kommunestyret dersom de finner at vedtaket strir med gjeldende vedtak gjort av overordnet organ eller av andre særlige grunner GJELDER TILSVARENDE FOR UTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG SOM FOR KOMMUNESTYRET, MED UNNTAK AV 7 OG 22, NØDVENDIGE ENDRINGER I DE ANDRE ENE OG FØLGENDE TILLEGG I 6: I hovedutvalgene gis grendeutvalgene møte- og talerett i saker som angår de enkelte bygder. Leder, eventuell annen representant, for ungdomsrådet gis møte og talerett i utvalg for oppvekst og omsorg i alle saker som angår ungdom.

14 14 KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR DELEGASJON AV MYNDIGHET PÅ POLITISK NIVÅ 1.1 OVERORDNET MYNDIGHET. Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. Kommunestyret skal på grunnlag av prinsipp- og temadebatter velge satsingsområde og prioritere tiltak. Kommunestyret tar avgjørelse i alle saker som ikke er delegert til formannskapet, utvalg for oppvekst og omsorg, teknisk utvalg eller annet politisk organ eller til rådmannen. 1.2 KOMMUNESTYRETS EGEN KOMPETANSE. Kommunestyret tar selv avgjørelse i følgende saker: a) Saker om å kjøpe, avhende, makeskifte eller pantsette fast eiendom og saker om å gi fra seg eller hefte bort noen rett i fast eiendom. Slike saker er likevel delegert til formannskapet når eiendommen eller retten har en verdi på mindre enn kr b) Saker om vesentlige nye tiltak eller vesentlige endringer i eksisterende tiltak, når disse går utover vedtatte økonomiske rammer eller overordnede planer. c) Saker om konsesjon eller avtaler om leveranse, bruksrett eller særlige råderetter som enten binder kommunen for mer enn 5 år eller har mye å si økonomisk for kommunen. Slike saker er likevel delegert til det utvalget saken hører under når verdien det er tale om er lavere enn kr d) Saker om å ta opp lån ut over det som er forutsatt i vedtatt budsjett, herunder størrelsen på lånet. Om ikke noe annet går frem av vedtaket, har likevel utvalget som saken ellers sorterer under myndighet til å avtale eller godkjenne vilkårene for lån som kommunestyret har vedtatt å ta opp. Den samme myndighet har utvalget når det gjelder lån innenfor vedtatt budsjett. e) Saker om å garantere for andres økonomiske forpliktelser. f) Saker om valg av kontrollutvalg og revisjonsordning, mottakelse av regnskapsutredninger og utredninger om driften, herunder behandle desisjonssaker. g) Tilsetting av rådmann, herunder vedtak om lønns- og arbeidsvilkår. h) Saker om delegering av myndighet til faste kommunale utvalg, til styre eller råd for kommunal bedrift eller til interkommunalt styre for virksomhet som er sett til å løse kommunale oppgaver. i) Saker om å fastsette salgstariffer og priser for ytelser fra kommunale avdelinger, virksomheter, bedrifter eller selskaper når disse reelt er i en monopolsituasjon. j) Endelig vedtak om kommuneplanens langsiktige del med handlingsprogram, herunder økonomiplan, og ellers årsbudsjett med skattevedtak samt endringer i årsbudsjett når myndighet ikke er delegert til andre. k) Saker om reglement for kommunale politiske organ og om delegering av myndighet til disse. l) Saker om valg til faste kommunale utvalg og ellers andre utvalg når myndighet ikke er tillagt andre. m) Saker om arbeidsvilkår og godtgjørelse for kommunale tillitsverv. n) Eventuelle andre saker der lov krever det eller sakens art gjør det naturlig at kommunestyret selv tar avgjørelse.

15 15 UTVALGENE OG DERES MYNDIGHET 2.1 PRINSIPIELLE SAKER. Utvalgene skal bare behandle saker av prinsipiell eller politisk karakter. 2.2 HOVEDREGEL. Utvalgene har myndighet til å ta avgjørelse på kommunens vegne i alle saker som hører til utvalgets arbeids- og ansvarsområde og som kommunestyret ikke har delegert til andre eller har forbeholdt seg retten til selv å avgjøre. Det samme gjelder vedtak som er gjort med hjemmel i særlov dersom loven åpner for delegering til annet organ enn kommunestyret selv og loven ikke har andre regler som går foran. Nærmere regler om delegert myndighet kan bli gitt av kommunestyret i særskilte reglement eller vedtak. 2.3 TVIL OM RIKTIG ORGAN. Ved tvil om hvilket organ som er det rette til å behandle og ta avgjørelse i en sak tar ordføreren stilling til spørsmålet etter å ha samrådd seg med utvalgslederne. I saker av slik karakter at de kan høre hjemme under mer enn ett organ bør relevante organ ha anledning til å uttale seg overfor det besluttende organ. 2.4 SAKER UTENOM ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDET. Et utvalg kan ta opp saker som ligger til et annet utvalgs arbeids- og ansvarsområde. I slike tilfelle har utvalgets behandling bare status som meningsytring. 2.5 VIDEREDELEGERING AV UTVALGETS MYNDIGHET. Utvalgene kan gi rådmannen myndighet til å ta avgjørelse i enkeltsaker eller saker som ikke er av politisk eller prinsipiell karakter. Utvalget skal evaluere sin saksbehandling med sikte på å skille ut saker og sakstyper av ikke-politisk eller ikke-prinsippiell karakter som så med særskilt vedtak skal delegeres til rådmannen. 2.6 HASTEKOMPETANSE. Utvalgene har hver for seg myndighet til å fatte vedtak i saker som skulle ha vært tatt stilling til av kommunestyret eller annet organ når vedtak må gjøres så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som saken sorterer under. Melding om slikt vedtak skal legges fram for vedkommende organs første møte.

16 16 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT FOR KVÆNANGEN KOMMUNE Kommunestyrets og andre folkevalgte organers rett til innsyn i saksdokumenter 1.1 Kommunestyret har, som overordnet organ for hele den kommunale forvaltning, rett til innsyn i alle kommunale saksdokumenter med de presiseringer som følger av reglene nedenfor. 1.2 Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organ har rett til innsyn i saksdokumenter som omfatter de deler av kommunens virksomhet som ligger innenfor organets virkeområde. Dessuten kan disse organene kreve innsyn i dokumenter innenfor andre virksomhetsområder når dokumentene er nødvendige for vedkommende organs behandling av en konkret sak. 2. Vedtak om innsyn 2.1 Ethvert medlem og varamedlem av folkevalgt organ har rett til innsyn i dokumentene i saker som behandles i vedkommende organ. 2.2 Minst tre medlemmer i kommunestyret kan kreve innsyn i alle kommunale saksdokumenter når tidspunktet for innsyn er inntrådt, jfr. pkt. 3. Ordføreren har en selvstendig rett til innsyn i alle saksdokumenter på tilsvarende grunnlag. 2.3 Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organ kan vedta innsyn for sin bruk i andre organ saksdokumenter når minst 1/3 av medlemmene stemmer for det. 3. Tidspunkt for rett til innsyn 3.1 Retten til innsyn inntrer når saken er fremlagt/utsendt til politisk behandling. Med saksfremstillingen skal følge en oversikt over alle dokumentene som er innsendt, innhentet eller utarbeidet i tilknytning til saken, med unntak av interne arbeidsdokumenter for administrasjonen. 3.2 For saker som avgjøres i administrasjonen gjelder retten til innsyn fortsatt fra det tidspunkt saken er ferdigbehandlet. 4. Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger m.m. 4.1 I utgangspunktet omfatter ikke folkevalgtes rett til innsyn taushetsbelagte opplysninger. Kommunestyret og andre folkevalgte organ kan imidlertid ved flertallsvedtak kreve innsyn i taushetsbelagte opplysninger når det er et klart behov for dette ved behandling av en konkret sak i vedkommende organ, jfr. forvaltningsloven 13 b nr. 2 og Folkevalgte plikter å bevare taushet om dokumenter de får innsyn i når disse er underlagt taushetsplikt etter lov. Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven 31, plikter de folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. Medlemmer av folkevalgte organ skal undertegne taushetserklæring når de får innsyn i taushetsbelagte opplysninger. 5. Fremgangsmåten ved krav om innsyn - forholdet til administrasjonen 5.1 Henvendelser om innsyn i saksdokumenter skal behandles straks. Slike henvendelser til administrasjonen skal skje tjenestevei. Dette innebærer at henvendelsen skjer til rådmannen. 5.2 Forespørsler til administrasjonen om saker som er under behandling, bør besvares positivt med en kort redegjørelse for behandlingsmåte, tidsplan o.l.

17 17 DEL 2 FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret den (sak 31/96), med senere endringer (sak 66/97), (sak 59/98 og 65/98), (sak 36/99), (sak 36/99), (sak 35/06), (sak 20/08), (sak 2012/76) og den (KS 2014/20). 1 NEMNDSTRUKTUR Kvænangen kommune har i tillegg til det lovbestemte formannskapet samt øvrige lovbestemte nemnder to utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg og Utvalg for teknisk drift. Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer samt to representanter fra arbeidstakerne. 2 FOLKEVALGTES ARBEIDSDAG Møter i politiske organer holdes på dagtid. 3 OPPLÆRING I begynnelsen av hver valgperiode skal det gjennomføres opplæring om de grunnleggende prinsipper for kommunal virksomhet. KS sitt kursopplegg blir lagt til grunn for opplæringen. Ordfører og rådmann tar initiativ til at opplæringen blir satt i gang og gjennomført. Som ledd i en kontinuerlig opplæring abonnerer kommunen på tidsskriftet Kommunal Rapport for alle kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. 4 INFORMASJON Ansvaret for informasjon til de folkevalgte påhviler rådmannen. Alle praktiske og økonomiske ordninger som blir vedtatt for å bedre de folkevalgtes arbeidsvilkår, skal samles i et eget regulativ. Trykksaken sendes alle folkevalgte. Informasjon om eventuelle endringer av regulativet og nye tiltak skal sendes de folkevalgte umiddelbart. Reglement knyttet til den politiske organisasjon i Kvænangen kommune sendes alle folkevalgte. Utskrift av møteprotokoller sendes de folkevalgte så snart disse er ferdig utarbeidet. De 2 første varamedlemmer i hver gruppe til formannskapet får tilsendt full innkalling. Saksliste til politiske utvalg sendes samtlige kommunestyrerepresentanter. Full innkalling til kommunestyret sendes alle partiledere. 5 VEDERLAG FOR TAPT ARBEIDSFORTJENESTE Folkevalgte som taper arbeidsinntekt på grunn av kommunale verv får dekket tapet på grunnlag av attest fra arbeidsgiver.

18 18 Ulegitimert tap i arbeidsinntekt dekkes med inntil kr 500 pr arbeidsdag. Legitimert tap dekkes med inntil kr 1200 pr arbeidsdag. Bekreftelse på arbeidsinntekt (f.eks. ligningsattest) leveres hvert år. For å få dekket tapt arbeidsfortjeneste i samband med reisefravær eller møtevirksomhet er det et vilkår at den folkevalgte har hatt et økonomisk tap som skal erstattes. Der arbeidsgiver ikke trekker de folkevalgte i lønn kan refusjon utbetales arbeidsgiver direkte. Krav om vederlag for tapt arbeidsfortjeneste sendes kommunen omgående. Dersom den folkevalgte ber om det skal refusjonen ut betales straks. Refusjoner blir ellers utbetalt ved første ordinære lønnsutbetaling i kommunen. 6 VEDERLAG FOR UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID Folkevalgte som har omsorgsansvar for barn, får dekket utgifter til nødvendig barnepass, begrenset til kr 400 pr møte. Kommunen utbetaler refusjon for slike utgifter direkte til den person som har hatt omsorgsansvaret mens representanten var fraværende. 7 PENSJON Kommunen sørger for pensjon for ordføreren ved å melde vedkommende inn i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) sin ordning for kommunalt/fylkeskommunalt folkevalgte. Kommunen betaler pensjonsinnskudd. Ordføreren betaler selv 2 % pensjonsinnskudd. Pensjonsordningen for ordføreren tar til å gjelde fra det tidspunkt ordføreren tiltrer vervet. Ordføreren gis etterlønn i seks uker dersom vedkommende går direkte over i ordinært arbeid etter valgperioden og tre måneder dersom vedkommende ikke går direkte over i nytt arbeid. 8 GODTGJØRELSER Godtgjørelse for verv Ordførers godtgjørelse settes til 70 % av stortingsrepresentantenes godtgjørelse med virkning fra Varaordførers godtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse. Godtgjørelsen til varaordfører dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv inkludert kortere vikaroppdrag for ordføreren. Når varaordføreren fungerer som ordfører i ferier eller over et lengre tidsrom, skal varaordføreren ha samme godtgjørelse som ordføreren. I slike tilfeller dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste. Varaordførergodtgjørelsen kommer i tillegg til godtgjørelse for andre verv. Formannskapets medlemmer får en årlig godtgjørelse tilsvarende 4,25 % av ordførergodtgjørelsen. Fravær som utgjør mer enn 1/3 av møtene fører til reduksjon av godtgjørelsen med 50 %. Formannskapsmedlemmer kan etter eget ønske frikjøpes fra ordinært arbeid med inntil 2 dager pr måned for nødvendig arbeid utenom de ordinære møter. Leder av ovennevnte utvalg kan etter eget ønske frikjøpes fra ordinært arbeid med inntil 2 dager pr måned for nødvendig politisk arbeid utenom de ordinære møtene.

19 19 Ledergodtgjørelser Leder av utvalg for oppvekst og omsorg, teknisk utvalg og kontrollutvalget får en godtgjørelse tilsvarende 4,25 % av ordførergodtgjørelsen. Leder får ikke godtgjørelse for møte i eget utvalg. Fravær som utgjør mer enn 1/3 av møtene fører til reduksjon av godtgjørelsen med 50 %. Leder i eldrerådet og funksjonshemmedes råd får en årlig godtgjørelse på kr Leder får ikke godtgjørelse for møte i eget utvalg. Fravær som utgjør mer enn 1/3 av møtene fører til reduksjon av godtgjørelsen med 50 %. Møtegodtgjørelser Møtende varamedlemmer til formannskapet får en godtgjørelse på kr 350 pr møte. Medlemmer av kommunestyret, kontrollutvalget og møtende varamedlemmer til utvalg for oppvekst og omsorg og utvalg for teknisk drift godtgjøres med kr 250 pr møte. For andre kommunale nemnder er satsen kr 150 pr møte. De tilsattes representanter i administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg får møtegodtgjørelse på samme vilkår som de folkevalgte. Medlemmer av utvalg for oppvekst og omsorg, utvalg for teknisk drift og kontrollutvalget får en godtgjørelse tilsvarende 1,5 % av ordførergodtgjørelsen. Fravær som utgjør mer enn 1/3 av møtene fører til reduksjon av godtgjørelsen med 50 %. Medlemmer i stemmestyrene mottar kr 100 pr time i møtegodtgjørelse uavhengig av om de mottar andre ytelser som lønn/trygd. Ledere i stemmestyrene får godtgjort for 1 time lengre enn de andre medlemmene. Godtgjørelser i forliksrådet: Sekretær mottar kr 400 pr sak, leder mottar kr 40 pr sak og medlemmer mottar kr 25 pr sak. Godtgjørelser i overformynderiet: Leder får samme sats som leder i utvalgene (oppvekst/omsorg, teknisk og kontroll). Nestleder får halv ledergodtgjørelse. Møtegodtgjørelse utbetales 2 ganger pr år; i juni og desember måned. Skyss- og kostgodtgjørelse Folkevalgte som bruker bil i forbindelse med møter og annen kommunal reisevirksomhet, får godtgjort dette i samsvar med kommunens reiseregulativ. Det forutsettes at bruk av egen bil, utfra en totalvurdering av tid og kostnader, er formålstjenlig. Reisene må være mest mulig samordnet. Folkevalgte får kostgodtgjørelse i samsvar med kommunalt regulativ. Det blir ikke utbetalt kostgodtgjørelse dersom det på møtene blir servert mat. Bevertning finner bare sted på møter som har en varighet utover 6 timer. Det serveres kaffe og te under politiske møter. Refusjon av godkjente utgifter som folkevalgte har i samband med reise- og møtevirksomhet for kommunen, skal utbetales straks dersom den folkevalgte ber om det. Ellers utbetales refusjonen ved første ordinære lønnsutbetaling i kommunen. Formannskapet har endelig avgjørelsesmyndighet i spørsmål om tolkning av reglene for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse.

20 20 9 POLITISKE PARTIER Bruk av kommunale lokaler Alle kommunalt eide lokaler blir vederlagsfritt stilt til rådighet for politiske partier. Dette gjelder lokaler som kommunestyresal, møterom i kommunehuset, skoler og andre kommunale bygg som blir leid ut til møtevirksomhet. En forutsetning for gratis leie er at lokalene blir bestilt på forhånd og at de ikke er utleid til andre. Videre er det en forutsetning at lokalene blir benyttet til møtevirksomhet og annet politisk arbeid som ikke er inntektsgivende. Kommunen sender ut saksdokumenter og utskrifter av møteprotokoller fra kommunestyret, formannskap, administrasjonsutvalg og faste utvalg til de politiske parti som er representert i kommunestyret. Dette gjelder likevel ikke saker som er unntatt fra offentliggjøring i medhold av Lov om Offentlighet i Forvaltningen. Økonomisk støtte Kommunestyret bevilger et kommunalt tilskudd til de lister som er representert i kommunestyret eller har fått mer enn 4 % av stemmene. Tilskuddet fordeles med 10 % som grunnstøtte til alle partier/grupper og 90 % fordeles forholdsmessig ut fra antall stemmer oppnådd ved siste kommunestyrevalg. Bygdelister som er representert i kommunestyret gis et kommunalt tilskudd etter samme fordelingsnøkkel som til de politiske partiene. POLITISK ORGANISERING KVÆNANGEN KOMMUNE Kommunestyre - 15 representanter Kontrollutvalg - 5 representanter Utvalg for oppvekst og omsorg - 5 representanter Formannskap - 5 representanter Teknisk utvalg - 5 representanter

21 21

REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG

REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG FROSTA KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG Reglementene er vedtatt/endret av kommunestyret i møter 13.12.11 og 26.02.13. Reglementene gjelder inntil kommunestyret vedtar nye reglement, eller foretar

Detaljer

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 REGL-4.DOC 25.11.98 FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Gjeldende fra 01.01.99 Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 Redigert i hht utvalgenes arbeidsområder (vedtatt 8. oktober 2007) Innhold: 1.

Detaljer

Bedriftsnavn: Harstad kommune REGLEMENT FOR POLITISKE STYRINGSORGAN FOR PERIODEN 2011-2015

Bedriftsnavn: Harstad kommune REGLEMENT FOR POLITISKE STYRINGSORGAN FOR PERIODEN 2011-2015 Bedriftsnavn: Harstad kommune REGLEMENT FOR POLITISKE STYRINGSORGAN FOR PERIODEN 2011-2015 Vedtatt i kommunestyresak 12/12, 15.03.2012 Neste hovedrevisjon innen 01.12.2014 Delrevisjoner: Side II Reglement

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.08.2012 Møtested:

Detaljer

Reglement for politiske organer og delegering i Halden kommune. Vedtatt av kommunestyret 13.03.2014 i PS 2014/27

Reglement for politiske organer og delegering i Halden kommune. Vedtatt av kommunestyret 13.03.2014 i PS 2014/27 Reglement for politiske organer og delegering i Halden kommune Vedtatt av kommunestyret 13.03.2014 i PS 2014/27 Innholdsfortegnelse: Målsetting s 4 1.Folkevalgt organ øverste kommunale organ s 5 1.1 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/11 11/566 STARTLÅN FOR VIDERETILDELING - TILLEGGSBEVILGNING FOR 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/11 11/566 STARTLÅN FOR VIDERETILDELING - TILLEGGSBEVILGNING FOR 2011 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.09.2011 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Forord. Denne versjonen inneholder oppdaterte reglementer pr oktober 2011.

Forord. Denne versjonen inneholder oppdaterte reglementer pr oktober 2011. Forord Fylkestinget er i prinsippet gitt all myndighet, men kan ikke selv behandle alle saker og foreta alle beslutninger i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Fylkestinget må derfor sette andre politiske organer

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Forslag fra ad-hoc utvalg 2.03.3 Innholdsfortegnelse: Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc

Detaljer

Innholdsfortegnelse Politisk organisering:... 6 FOLKEVALGTES ROLLER, RETTIGHETER OG PLIKTER... 9 Innsynsrett... 9 Kontorplass på rådhuset... 11 Hjemme PC... 11 Opplæring... 11 Plikt til å delta på møter...

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

Verran kommune Reglementssamling

Verran kommune Reglementssamling Verran kommune Reglementssamling Vedtatt av Verran kommunestyre 27.03.08 (K 22/08) og 29.01.09 (K 03/09) Bakgrunn Det vises til K-sak 57/07 (30.08.07) Modell for ny politisk organisering i Verran kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter...

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter... Innholdsfortegnelse Del A: Møteskikk... 4 1 Innledning... 4 2 Gode møter - generelle vilkår... 4 3 Noen begreper i forbindelse med møter... 5 4 Møtedeltakernes forberedelse... 6 5 Møtedeltakernes opptreden...

Detaljer

Etiske retningslinjer, arbeidsvilkår og godtgjøringer for folkevalgte i Lillehammer kommune. - valgperiode 2011 2015. Kommunestyret.

Etiske retningslinjer, arbeidsvilkår og godtgjøringer for folkevalgte i Lillehammer kommune. - valgperiode 2011 2015. Kommunestyret. R e g l e m e n t: Etiske retningslinjer, arbeidsvilkår og godtgjøringer for folkevalgte i Lillehammer kommune - valgperiode 2011 2015 Kommunestyret 47 representanter Ordfører Fagutvalg for helse- og omsorg

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim kommer for å orientere om status for Heltidsprosjektet og svarer på eventuelle spørsmål.

ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim kommer for å orientere om status for Heltidsprosjektet og svarer på eventuelle spørsmål. EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget INNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kantina 3. etg merk sted!! Dato: 21.09.2015 Tidspunkt: Kl. 08:00 ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim

Detaljer

Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune

Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune Revidert fylkestinget, sak 56/12 Innholdsfortegnelse Side Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune Forord... 2 Alminnelig reglement... 3 Fylkestinget...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

LOVER OG STATUTTER. for. Studentersamfundet i Trondhjem. Vedtatt i Samfundsmøte 19.11.1994 (Ajourført t.o.m. vedtak av 17.09.2003)

LOVER OG STATUTTER. for. Studentersamfundet i Trondhjem. Vedtatt i Samfundsmøte 19.11.1994 (Ajourført t.o.m. vedtak av 17.09.2003) LOVER OG STATUTTER for Studentersamfundet i Trondhjem VEDLEGG D Vedtatt i Samfundsmøte 19.11.1994 (Ajourført t.o.m. vedtak av 17.09.2003) KAPITTEL 1 1 Overordnet målsetning for Studentersamfundet i Trondhjem

Detaljer

Studentersamfundets lover og statutter

Studentersamfundets lover og statutter 2 Studentersamfundets lover og statutter STUDENTERSAMFUNDETS LOVER OG STATUTTER Vedtatt i Samfundsmøte 19.11.1994 (Ajourført t.o.m. vedtak av 17.09.2003) KAPITTEL 1 1 Overordnet målsetning for Studentersamfundet

Detaljer

Gjelder fra: Ansvarlig: Godkjent av/dato: Revidert: 01.01.2015 Kommunesjef HR Bystyret 25.09.2014 sak 61/14 Saksbehandlere: André Formoe Odsbu

Gjelder fra: Ansvarlig: Godkjent av/dato: Revidert: 01.01.2015 Kommunesjef HR Bystyret 25.09.2014 sak 61/14 Saksbehandlere: André Formoe Odsbu Gjelder fra: Ansvarlig: Godkjent av/dato: Revidert: 01.01.2015 Kommunesjef HR Bystyret 25.09.2014 sak 61/14 Saksbehandlere: André Formoe Odsbu Innhold 1. Politisk organisering og arbeidsform... 5 1.1.

Detaljer

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 26/07 Rev. 25.10.2011 HERØY KOMMUNE - 2 - POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE... 5 Politisk

Detaljer

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Rullert reglement vedtatt i kssak 26/11 den 22. juni 2011 Arkivsak 11/334 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Innhold 1. Generelt om reglementet... 4 2. Tap av inntekt og vederlag for utlegg... 4 2.1. Generelle regler for utbetaling... 4 2.2. Tap av inntekt... 4 2.2.1.

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer