INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE"

Transkript

1 Kvænangen kommune

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE Kommunestyret side 3 Formannskapet side 11 Teknisk utvalg side 12 Utvalg for oppvekst og omsorg side 13 Reglement for delegasjon av myndighet på politisk nivå side 14 Utvalgene og deres myndighet side 15 Reglement for folkevalgtes innsynsrett side 16 DEL 2 - FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR side 17

3 3 DEL 1 REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den (KS-11/95), senere endret den (KS-32/96), den (KS-46/96), den (KS 12/04), den (KS-42/04), den (KS -35/06), den (KS-62/08) og den (KS-45/11). REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET 1 KOMMUNESTYRETS ARBEIDSOMRÅDE. Kommunestyret er kommunens øverste organ og gjør vedtak på kommunens vegne såfremt ikke noe annet følger av lov eller internt delegasjonsreglement. Kommunestyret bestemmer om det skal holdes politiske møter på dag- eller kveldstid 2 SAKSFORBEREDELSE FOR KOMMUNESTYRET. Rådmannen har ansvaret for at de sakene som skal behandles av kommunestyret er forberedt på forsvarlig vis i samsvar med lov, reglement eller annen bindende forskrift. Saker som angår de enkelte bygder skal sendes ut til høring i de aktuelle grendeutvalg. Saker skal ikke unntas offentlighet hvis det ikke framkommer av lov. Alle politiske henvendelser legges som referatsak i det utvalget saken gjelder. Formannskapet, utvalg for oppvekst og omsorg og teknisk utvalg innstiller direkte overfor kommunestyret i de saker som skal behandles av kommunestyret og som hører til et av disse utvalgenes arbeids og ansvarsområde. Slik innstilling kreves likevel ikke når saken gjelder valg eller tilsetting. Kommunestyret kan opprette sakskomiteer for særskilte saker som innenfor fastsatt mandat innstiller direkte til kommunestyret. Kommunestyret kan, som ledd i sitt arbeid, holde temamøter og åpne høringer. Det samme kan sakskomiteene gjøre om de finner det formålstjenlig. 1-2 kommunestyremøter legges årlig ut i grendene. Ordføreren har ansvar for at saksdokumenter blir sendt medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret og ellers til de som i kraft av stilling eller funksjon skal ha disse dokumentene.

4 4 3 BEHANDLING AV HENVENDELSER Alle henvendelser til kommunen skal besvares med når saken er mottatt, forventet saksbehandlingstid og hvem som skal være saksbehandler. Henvendelser til det politiske apparat gis samme prosedyre. 4 INNKALLING TIL MØTE OG UTLEGGING AV SAKSDOKUMENTER. Kommunestyret holder møte etter egen eller ordførerens avgjørelse eller når fylkesmannen krever det. Ordinære møter i kommunestyret, formannskapet, utvalg for oppvekst og omsorg og teknisk utvalg skal samordnes i en felles møteplan. Ordføreren innkaller til møte i kommunestyret. Innkallingen skal inneholde opplysninger om tid og sted for møtet, saksliste og opplysning om hvor dokumentene ligger til ettersyn. Ordføreren kan bestemme at dokumenter som kan unntas fra offentlighet ikke skal sendes medlemmene eller legges ut til ettersyn. Slike dokumenter skal medlemmene kunne gjøre seg kjent med i administrasjonen. Innkalling til møte skal kunngjøres i lokalpressen. Felles møteplan skal kunngjøres i "Kvænangsbudstikka". Innkalling til kommunestyremøte skal være representantene i hende minst 11 dager før møte. Innkalling til andre utvalg skjer med 8 dagers frist. Dersom innkalling ikke er klar i tide, forskyves møtedato. Denne fristen viker imidlertid for andre frister gitt i lov eller bindende forskrift. Saksdokumenter legges ut til offentlig ettersyn på butikker, kafèer og andre offentlige steder. 5 FORFALL OG INNKALLING AV VARAMEDLEMMER. Medlem eller innkalt varamedlem som grunnet lovlig forfall ikke kan møte skal straks melde fra til sekretariatet som straks innkaller varamedlem på ordførerens vegne. Varamedlem skal også innkalles når ordføreren er kjent med at noen må forlate møtet som inhabil i en sak som skal behandles. Må noen grunnet lovlig forfall forlate møtet skal varamedlem, om mulig, innkalles og overta plassen. Ingen kan gå fra møtet før sak som er tatt opp til behandling er sluttført. Om medlem eller høyere rangert varamedlem kommer til møtet etter at det er satt, skal vedkommende ikke tiltre før saken som er tatt opp til behandling er sluttført. Hva som er lovlig forfall etter denne paragraf avgjøres av forsamlingen selv. Omstendigheter som fare for helse eller velferd, viktige forretninger eller plikter i arbeidet er gyldig forfallsgrunn. 6 DELTAKELSE I MØTER FOR ANDRE ENN VALGTE MEDLEMMER. Rådmannen eller representant for denne deltar i møtene med tale- og innstillingsrett. Sekretæren deltar i møtene med talerett for det som gjelder protokolleringen. Revisor deltar i møtene med talerett i saker som kommer fra kontrollutvalget. Andre deltar i møtene når særskilt lovregel gir dem rett til det og da med de rettigheter og plikter loven fastsetter. Ordføreren eller kommunestyret kan innkalle andre kommunalt tilsatte eller særlig sakkyndige til møtene. Disse kan gi opplysninger og redegjørelser, men har ellers ikke anledning til å ta del i forhandlingene.

5 5 7 SPØRRETIME 1. Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil 30 minutter offentlig spørretid i møtesalen. 2. Spørretiden utløper når det ordinære kommunestyremøtet settes på det kunngjorte møtetidspunkt. 3. Alle personer bosatt i Kvænangen kommune kan stille spørsmål. Kommunestyrets medlemmer kan ikke selv delta som spørrere. 4. Rettes spørsmålet til kommunestyret avgjør ordføreren, eventuelt i samråd med gruppelederne, hvem som skal svare. 5. Spørsmål skal være innlevert skriftlig til ordføreren innen kl 1200 dagen før møtedagen. 6. Spørsmålene bør gjelde kommunale forhold. 7. Etter at spørsmålet er blitt besvart, gis det anledning til to korte replikker mellom spørrer og den som svarer på spørsmålet (2-3 min). 8. Oppstår det tvil om tolkningen av disse retningslinjer, avgjør ordføreren dette. 8 MØTELEDER Ordføreren leder møtet. Har vedkommende forfall, leder vara ordføreren møtet. Har begge forfall, velges møteleder ved flertallsvalg. Om ordføreren eller annen møteleder ønsker å delta i ordskiftet, skal han eller hun gi fra seg møteledelsen til varaordføreren eller annen møteleder valgt av kommunestyret. Ordføreren eller fungerende møteleder skal se til av det er god orden i møtesalen og i naturlig nærhet ellers. Vedkommende skal se til at talerne ikke blir avbrutt eller uroet fra noen kant. Om tilhørere ved meningsytringer eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller på annen måte gjør noe som strider mot god orden, kan møteleder vise dem ut. Tegninger, tabeller eller lignende kan bare brukes under møtene dersom møtelederen eller kommunestyret samtykker. 9 ÅPNE ELLER LUKKEDE MØTER Møtene kan holdes for åpne dører om ikke noe annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller kommunestyret vedtar at møtet skal lukkes. Drøftinger om dette holdes for stengte dører om møtelederen eller kommunestyret vedtar det. Tilhørere, representanter for media og andre som ikke skal delta i forhandlingene, må forlate salen straks møtet er lukket. 10 TAUSHETSPLIKT De som er til stede i lukket møte plikter å tie med det som kommer fram i forhandlingene eller blir vedtatt, om ikke forsamlingen vedtar noe annet eller grunnlaget for taushetsplikten faller bort.

6 6 11 ÅPNING AV MØTET Til den tid som er fastsatt holdes det opprop over de medlemmer og varamedlemmer som skal være til stede. Møteleder erklærer møtet for lovlig satt dersom nok representanter er møtt fram og det ellers ikke blir reist avgjørende innvendinger mot at det blir gjort. Når møtet er lovlig satt kan ingen medlemmer eller møtende varamedlemmer forlate møtet for kortere eller lengre tid uten på forhånd å ha meldt fra til ordfører om lovlig grunn. Kommer noen av de innkalte medlemmer eller varamedlemmer etter at møtet er satt, skal de melde seg for møteleder før de tar sete. 12 SAKSBEHANDLINGEN Dersom det under oppropet eller starten av møtet blir reist innvendinger i forbindelse med forfall og frammøte av varamedlemmer eller til lovligheten av innkallingen, skal dette behandles først i møtet. Deretter skal de sakene som er nevnt i innkallingen tas opp til behandling, og i den rekkefølge som der går fram. Eventuelle forespørsler skal tas opp til slutt i møtet. Kommunestyret kan vedta en annen rekkefølge. Er en sak tatt under behandling kan møtet ikke avsluttes før saken er avgjort ved avstemning eller det er vedtatt å utsette saken. Sak som ikke er nevnt i innkallingen kan behandles med mindre møtelederen eller 1/3 av de fremmøtte representantene er imot det. Dersom behandling av en sak på denne måten blir avvist, skal den sendes det eller de utvalg den etter sitt innhold hører inn under dersom den som har reist saken samtykker. 13 INHABILITET Forvaltningslovens og kommunelovens særregler om inhabiliet gjelder for møter i kommunestyret. Er noen inhabil etter disse reglene skal de selv si fra om det, om mulig i så god tid at varamedlem kan innkalles. Den som er inhabil deltar ikke i møtet under behandling av den aktuelle saken. Kommunestyret kan frita et medlem fra å delta i behandlingen av en sak når vedkommende ber om det og viktige personlige grunner tilsier det. 14 MØTELEDERENS ORIENTERING OM SAK TIL BEHANDLING. Møtelederen leser det navnet saken har fått i innkallingen. Deretter refererer han eller hun den innstillingen som har flertall i innstillende organ. Videre skal møtelederen gjøre oppmerksom på de dokumenter som er kommet inn etter at innstilling er avgitt og som eventuelt blir delt ut i møtet. Møtelederen orienterer ellers om innholdet i saken så langt vedkommende selv eller kommunestyret finner det nødvendig. 15 ORDSKIFTET OG REKKEFØLGEN MELLOM TALERNE. Møtelederen spør om noen vil ha ordet til saken. Talerne får så ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen. Ved replikkordskiftet får den som ber om replikk ordet før møtelederen fortsetter på den ordinære talerlista.

7 7 Taleren henvender seg til møtelederen, ikke forsamlingen. Møtelederen skal passe på at vedkommende holder seg nøye til den saken ordskiftet gjelder. Taleren skal si sine ord fra talerstolen eller, om slik ikke finnes, fra annen fast plass. Det må ikke sies noe som kan krenke andre. Det er heller ikke lov å lage uro eller annen ståk som uttrykk for misnøye, enighet eller uenighet med noe som blir sagt eller som skjer under møtet. Brudd på ordensreglene skal møtelederen påtale, om nødvendig to ganger. Om det ikke hjelper, kan møtelederen avbryte vedkommendes innlegg eller ved avstemning la kommunestyret avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra del eller resten av møtet. Møtelederen må ikke avbryte den som har ordet, med mindre det skjer for å gjennomføre det som går fram av reglementet eller for å rette opp misforståelser i det som blir sagt av taleren. 16 BEGRENSNING OG AVSLUTNING AV ORDSKIFTET. Før ordskiftet i en sak er begynt og under ordskiftet, kan kommunestyret vedta at taletiden skal begrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg. I kommunestyrets møte den ble det bestemt at taletiden reguleres slik: 5 minutter til gruppas talsmann. 5 minutter for ordførers innlegg. 2 minutter for øvrige talere. 1 minutt for replikk. Unntak kan gjøres for rådmannen, for gruppelederne eller for den som er valgt til leder for annen gruppering som blir dannet i særskilt sak når møtelederen har fått melding om at vedkommende er valgt på forhånd. Møtelederen avslutter ordskiftet i en sak når vedkommende mener den er drøftet nok. Kommunestyret kan ellers selv vedta å avslutte ordskiftet eller forlenge det etter at møtelederen har tatt til orde for å avslutte det. Ved ordskifte om avkortning av taletiden eller om å avslutte realitetsordskiftet kan hver taler bare få ordet en gang og med høyst 2 minutters taletid. 17 INNSTILLING. Innstilling kan bare fremmes av de som er med i kommunestyret som valgte medlemmer eller innkalte varamedlemmer og av rådmannen eller dennes representant, med mindre noe annet framgår av lov. Innstilling skal, etter at den er presentert fra talerstolen, leveres skriftlig og underskrevet til møtelederen. Innstilling kan likevel avgis muntlig dersom den gjelder navn i valg- eller tilsettingssak, utsettelse av sak som er oppe til behandling, oversendelse av sak til annet kommunalt organ eller går ut på at innstilling skal avvises. 18 AVSTEMNING. Når ordskiftet er slutt, sier møtelederen fra om at saken er tatt opp til avstemning. Om det er uklart hvilke innstillinger som foreligger, skal de alle refereres før avstemning begynner. Fra dette tidspunkt og til avstemningen er ferdig skal det ikke være mer realitetsordskifte om saken eller avgis nye innstillinger. Heller ikke er det i tidsrommet for avstemning anledning til å ta opp noen annen sak til behandling.

8 8 Blir det fremmet utsettelsesforslag, skal, med mindre forsamlingen vedtar noe annet, realitetsordskiftet straks avsluttes og forslaget tas opp til avstemning. Rett til å stemme har bare de som er innkalt til møtet som medlem eller varamedlem og som er til stede når saken blir tatt opp til avstemning. Ingen kan gå fra møtet før avstemningen er avsluttet. Alle har stemmeplikt. Blankt stemme kan avgis ved valg og tilsetting. Er saken oppdelt, eller skal det stemmes over flere innstillinger, avgjør møtelederen rekkefølgen i avstemningene med mindre kommunestyret vedtar en annen rekkefølge. Ved ordskifte om dette, skal møtelederen se til at talerne holder seg strengt til avstemningsspørsmålet. Avstemningen skal ellers som hovedregel legges opp slik at hver representant får vist sitt prinsipale syn ved stemmegivning. 19 PRØVEAVSTEMNING. Før endelig avstemning i en sak kan kommunestyret holde prøveavstemning som ikke er bindende. Er forslaget eller innstillingen som det skal stemmes over delt i flere punkter eller paragrafer, bør det vanligvis stemmes foreløpig over hvert punkt eller hver paragraf, og så, eventuelt etter ny prøveavstemning, over hele forslaget eller innstillingen under ett. 20 FREMGANGSMÅTE VED AVSTEMNING. Avstemningen skal gjennomføres på en av følgende måter: a. Ved stilltiende godkjenning, når ingen gir uttrykk for uenighet med en slik fremgangsmåte etter at møtelederen har bedt dem som er uenig gi utrykk for det. b. Ved at møtelederen ber dem som er mot en innstilling vise det med stemmetegn, enten ved å reise seg eller rekke opp en hånd. Når møtelederen avgjør det eller noen i kommunestyret krever det, skal det holdes kontraavstemning ved at de som er for innstillingen viser stemmetegn på samme måten. c. Ved navneopprop med ja eller nei som svar når møtelederen roper opp navnene på de som møter. Det avgjøres ved loddtrekning hvilket navn som skal ropes opp først. Deretter fortsetter en i alfabetisk rekkefølge. Et medlem, utpekt av møtelederen, skal kontrollere stemmegivningen ved å merke av på medlemsoversikten etter hvert som hver enkelt stemmer. Navneopprop skal benyttes etter møtelederens eller 1/5 av kommunestyrets bestemmelse. Likeledes skal det stemmes ved navneopprop når møtelederen eller 1/5 av kommunestyret mener at utfallet av en avstemning etter reglene i denne paragrafs punkt b ikke kan bestemmes. Avstemning over spørsmålet om bruk av navneopprop holdes uten forutgående ordskifte, og ellers i samsvar med reglene i denne paragrafs punkt b. d. Ved usignerte stemmesedler. To medlemmer, utpekt av møte lederen, fungerer som tellekorps. Stemmesedler kan bare benyttes ved valg og tilsetting og skal brukes når et medlem krever det. Møtelederens stemmegivning er avgjørende ved likt stemmetall unntatt ved valg der loddtrekning avgjør utfallet.

9 9 21 FORESPØRSLER. I tillegg til de sakene som står i møteinnkallingen kan hver av de innkalte komme med forespørsler rettet til ordføreren. Disse bør leveres skriftlig senest to dager før møtet. For hver forespørsel kan det holdes ordskifte i inntil 30 minutter. Hver taler får holde ett innlegg avgrenset til 5 minutter. Denne siste regelen gjelder ikke for den som fremmer forespørselen og den som svarer. Innstilling som under ordskiftet blir fremmet for realitetsbehandling, skal behandles etter reglene i 12 på samme måte som for saker som ikke er nevnt i innkallingen. Representantene kan stille spørsmål til administrasjonen v/rådmannen om aktuelle saker/forhold av allmenn interesse for innbyggerne. For øvrig gjelder bestemmelsene i 21. Den samme ordningen gjøres gjeldende for Teknisk utvalg og Utvalg for oppvekst og omsorg. 22 DEPUTASJONER. Utsendinger eller grupper som vil møte for kommunestyret og uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest dagen før møtet. Kommunestyret avgjør selv om utsendingene skal tas imot. Skjer det, møter de utenfor møtesalen for et utvalg valgt av og mellom de frammøtte medlemmene i kommunestyret. Om mulig bør alle grupperinger i kommunestyret vare representert i utvalget. Ordføreren eller den som fungerer som møteleder leder utvalget dersom vedkommende er valgt til det. I motsatt fall velger utvalget selv en leder. Etter å ha hørt på det utsendingene har å si og eventuelt mottatt en skriftlig redegjørelse, orienterer utvalgslederen kommunestyret om det som er kommet fram i møtet. Gjelder det en sak på sakslista blir orienteringen gitt i tilknytning til saken. I motsatt fall blir orienteringen gitt til slutt i møtet. Eventuelle innstillinger som, i tilknytning til denne orienteringen, fremmes for realitetsbehandling, skal behandles i samsvar med reglene i 12 som for saker som ikke er nevnt i innkallingen. 23 PROTOKOLLFØRING. Det skal føres protokoll fra møter. Ordføreren eller fungerende møteleder sørger for at dette blir gjort. Møteboka skal inkludere: - Eventuelle protester mot innkalling og saksliste. - Møtetid/-sted, dato og innkallingsmåte. - Møtende medlemmer, fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. - Navn på medlemmer og varamedlemmer som kommer eller går under møtet og med angivelse av når i møtet det skjedde. - Oversikt over hvem som møter fra administrasjonen. - Saker i nummerert rekkefølge for året. - Kort angivelse for hver sak om hva den gjelder. - Det som trengs for å vise gangen i behandlingen av en sak. - De innstillinger som fremmes i en sak. - Det som trengs for å dokumentere at vedtak blir gjort i henhold til riktig framgangsmåte. - Hvilke vedtak som er gjort og hvilke avstemninger som er holdt. - Forslag som er referert i protokollen skal ligge ved. - Protokoll skal føres under møtet og skal underskrives av representantene i møtet om mulig.

10 10 Møtelederen, eller eventuelt kommunestyret ved protest mot møtelederens avgjørelse, tar stilling til om protokolltilførsel skal tillates. Protokolltilførsel som gjelder påståtte formelle feil skal normalt godkjennes. Protokollen skal signeres av møtelederen og to andre medlemmer. 24 NY BEHANDLING AV FERDIG BEHANDLET SAK. Det utvalget som en sak sorterer under kan avslå en henstilling om å ta saken opp til ny behandling dersom den er lovlig behandlet av det sittende kommunestyret og dersom henstillingen kommer før det er gått tre måneder fra den dagen kommunestyret gjorde endelig vedtak i saken. Kommunestyret kan selv ta en ferdig behandlet sak opp til ny behandling uten hensyn til noen slik frist. 25 VEDTAK OM REGLEMENT. Dette reglement, som bare kan endres av kommunestyret, gjelder fra den

11 11 REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET 1 VALG OG SAMMENSETNING. Formannskapet skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer, alle valgt av kommunestyret i samsvar med kommuneloven. Når formannskapet behandler saker som gir representasjonsrett for tilsatte i samsvar med kommuneloven, blir det supplert med to medlemmer utpekt av arbeidstakerorganisasjonene etter forholdstallsprinsippet (Administrasjonsutvalg). Administrasjonsutvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Ordføreren og varaordføreren er henholdsvis leder og nestleder i formannskapet. Kommunestyret kan nedsette faste undervalg med avgjørelsesmyndighet i saker av ikke-prinsipiell karakter som hører inn under formannskapets arbeids- og ansvarsområde. 2 ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE. Formannskapet har ansvar for å utarbeide forslag til årsbudsjett og økonomiplan samt kommuneplan med langsiktig del og handlingsprogram. Formannskapet har videre ansvar for organisasjonsutvikling, personalpolitikk, stillingsbudsjett, sivil beredskap, likestilling og ellers saker som ikke blir tatt hånd om av utvalg for oppvekst og omsorg eller teknisk utvalg. Formannskapet innstiller til kommunestyret i de saker som bare kan avgjøres av det innenfor formannskapets arbeids- og ansvarsområde. Formannskapet kan opprette sakskomitèer for særskilte saker som innenfor fastsatt mandat innstiller til formannskapet. Videre kan formannskapet, som ledd i sitt arbeid, holde temamøte og åpne høringer. Det samme kan sakskomitèene gjøre. Formannskapet er valgstyre etter valglovens 15. Formannskapet er fondsstyre/næringsutvalg. Fondsstyret fordeler tilskudd fra kommunalt næringsfond og gir lån fra kommunalt utlånsfond. Formannskapet er klagenemnd etter forvaltningslovens 28. For formannskapet egne vedtak er kommunestyret klagenemnd. Formannskapet er kommunens faste utvalg for plansaker etter plan- og bygningslovens 9.1 (Planutvalg). Planutvalget behandler kommuneplan med langsiktig del og handlingsprogram. Formannskapet er skatteutvalg etter skattebetalingsloven og behandler skattenedsettelse av billighetsgrunner etter Sbl AVGJØRELSESMYNDIGHET OG MINDRETALLSANKE. Formannskapets myndighet framgår av kommuneloven og andre særlover for særskilte ansvarsområder nevnt i 2 og ellers i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret. Vedtak i formannskapet kan legges fram for kommunestyret til vurdering dersom minst ett av medlemmene krever det. Slikt krav må settes fram før møtets slutt. Denne ordningen gjelder bare i saker der formannskapet er delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret. Ordføreren eller rådmannen kan ellers kreve slike saker framlagt for kommunestyret dersom de finner at vedtaket strir med gjeldende vedtak gjort av overordnet organ eller av andre særlige grunner. I saker der tilsette har representasjonsrett, gjelder Hovedavtalens regler om mindretallsanke GJELDER TILSVARENDE FOR FORMANNSKAPET SOM FOR KOMMUNE-STYRET, MED UNNTAK AV 7 OG 22, SAMT NØDVENDIGE ENDRINGER I DE ANDRE ENE.

12 12 REGLEMENT FOR TEKNISK UTVALG 1 VALG- OG SAMMENSETNING. Utvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmene skal fortrinnsvis velges blant kommunestyrets medlemmer. Varamedlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer eller varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. Kommunestyret kan nedsette faste underutvalg med myndighet til å ta avgjørelse i saker av ikke-prinsippiell karakter som hører inn under utvalgets arbeids- og ansvarsområde. 2 ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE. Utvalget har ansvar for saker knyttet til landbruk, utmarks-, natur- og miljøforvaltning, saker i tilknytning til plan- og bygningsloven, areal- og ressursforvaltning samt naturrettede kultur- og fritidstiltak. Dette gjelder dog bare såfremt sakene ikke er av overordnet karakter og derav tilligger formannskapet. Utvalget har videre ansvar for tekniske tjenester, hvorav inngår drift av kommunale eiendommer, bygg og anlegg, brannvern samt trafikksikkerhetstiltak. Utvalget innstiller direkte til kommunestyret i de saker som bare kan avgjøres av det innenfor utvalgets arbeids- og ansvarsområde. Utvalget innstiller til formannskapet, som kommunens planutvalg, i plansaker som hører til sistnevntes arbeidsområde. Utvalget kan opprette sakskomitèer for særskilte saker som innenfor fastsatt mandat innstiller til utvalget. Videre kan utvalget som ledd i sitt arbeid holde temamøter og åpne høringer. Det samme kan sakskomitèene gjøre. 3 AVGJØRELSESMYNDIGHET OG MINDRETALLSANKE. Utvalgets myndighet går fram av kommuneloven og andre særlover for særskilt ansvarsmråde nevnt i 2 og ellers i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret. Vedtak i utvalget kan legges fram for kommunestyret til vurdering dersom minst to av medlemmene krever det. Slikt krav må settes fram før møtets slutt. Denne ordningen gjelder bare i saker der utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret. Ordføreren eller rådmannen kan ellers kreve slike saker lagt fram for kommunestyret dersom de finner at vedtaket strir med gjeldende vedtak gjort av overordnet organ eller av andre særlige grunner GJELDER TILSVARENDE FOR TEKNISK UTVALG SOM FOR KOMMUNE- STYRET, MED UNNTAK AV 7 OG 22, NØDVENDIGE ENDRINGER I DE ANDRE ENE OG FØLGENDE TILLEGG I 6: I hovedutvalgene gis grendeutvalgene møte- og talerett i saker som angår de enkelte bygder. Leder, eventuell annen representant, for ungdomsrådet gis møte og talerett i teknisk utvalg i alle saker som angår ungdom.

13 13 REGLEMENT FOR UTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG 1 VALG OG SAMMENSETNING. Utvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmene skal fortrinnsvis velges blant kommunestyrets medlemmer. Varamedlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer eller varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. Kommunestyret kan nedsette faste undervalg med myndighet til å avgjøre saker av ikke-prinsippiell karakter som hører inn under utvalgets arbeids- og ansvarsområde. 2 ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE. Utvalget har ansvar for saker knyttet til undervisning, barnehager, helse, sosiale tjenester, barneverntjenester, pleie og omsorg, oppvekstmiljø samt individrettede kultur- og fritidstiltak. Utvalget innstiller direkte til kommunestyret i de saker som bare kan avgjøres av det innenfor utvalgets ansvars- og arbeidsområde. Utvalget kan opprette sakskomitèer for særskilte saker som innenfor fastsatt mandat innstiller til utvalget. Videre kan utvalget som ledd i sitt arbeid holde temamøte og åpne høringer. Det samme kan sakskomitèene gjøre. Utvalgets medlemmer utgjør klientutvalget. Klientutvalget behandler saker etter lov om sosiale tjenester og barnevernsloven. 3 AVGJØRELSESMYNDIGHET OG MINDRETALLSANKE. Utvalgets myndighet går fram av kommuneloven og andre særlover for særskilt ansvarsområde nevnt i 2 og ellers i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret. Vedtak i utvalget kan legges fram for kommunestyret til vurdering dersom minst to av medlemmene krever det. Slikt krav må settes fram før møtets slutt. Denne ordningen gjelder bare i saker der utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret. Ordføreren eller rådmannen kan ellers kreve slike saker lagt fram for kommunestyret dersom de finner at vedtaket strir med gjeldende vedtak gjort av overordnet organ eller av andre særlige grunner GJELDER TILSVARENDE FOR UTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG SOM FOR KOMMUNESTYRET, MED UNNTAK AV 7 OG 22, NØDVENDIGE ENDRINGER I DE ANDRE ENE OG FØLGENDE TILLEGG I 6: I hovedutvalgene gis grendeutvalgene møte- og talerett i saker som angår de enkelte bygder. Leder, eventuell annen representant, for ungdomsrådet gis møte og talerett i utvalg for oppvekst og omsorg i alle saker som angår ungdom.

14 14 KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR DELEGASJON AV MYNDIGHET PÅ POLITISK NIVÅ 1.1 OVERORDNET MYNDIGHET. Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. Kommunestyret skal på grunnlag av prinsipp- og temadebatter velge satsingsområde og prioritere tiltak. Kommunestyret tar avgjørelse i alle saker som ikke er delegert til formannskapet, utvalg for oppvekst og omsorg, teknisk utvalg eller annet politisk organ eller til rådmannen. 1.2 KOMMUNESTYRETS EGEN KOMPETANSE. Kommunestyret tar selv avgjørelse i følgende saker: a) Saker om å kjøpe, avhende, makeskifte eller pantsette fast eiendom og saker om å gi fra seg eller hefte bort noen rett i fast eiendom. Slike saker er likevel delegert til formannskapet når eiendommen eller retten har en verdi på mindre enn kr b) Saker om vesentlige nye tiltak eller vesentlige endringer i eksisterende tiltak, når disse går utover vedtatte økonomiske rammer eller overordnede planer. c) Saker om konsesjon eller avtaler om leveranse, bruksrett eller særlige råderetter som enten binder kommunen for mer enn 5 år eller har mye å si økonomisk for kommunen. Slike saker er likevel delegert til det utvalget saken hører under når verdien det er tale om er lavere enn kr d) Saker om å ta opp lån ut over det som er forutsatt i vedtatt budsjett, herunder størrelsen på lånet. Om ikke noe annet går frem av vedtaket, har likevel utvalget som saken ellers sorterer under myndighet til å avtale eller godkjenne vilkårene for lån som kommunestyret har vedtatt å ta opp. Den samme myndighet har utvalget når det gjelder lån innenfor vedtatt budsjett. e) Saker om å garantere for andres økonomiske forpliktelser. f) Saker om valg av kontrollutvalg og revisjonsordning, mottakelse av regnskapsutredninger og utredninger om driften, herunder behandle desisjonssaker. g) Tilsetting av rådmann, herunder vedtak om lønns- og arbeidsvilkår. h) Saker om delegering av myndighet til faste kommunale utvalg, til styre eller råd for kommunal bedrift eller til interkommunalt styre for virksomhet som er sett til å løse kommunale oppgaver. i) Saker om å fastsette salgstariffer og priser for ytelser fra kommunale avdelinger, virksomheter, bedrifter eller selskaper når disse reelt er i en monopolsituasjon. j) Endelig vedtak om kommuneplanens langsiktige del med handlingsprogram, herunder økonomiplan, og ellers årsbudsjett med skattevedtak samt endringer i årsbudsjett når myndighet ikke er delegert til andre. k) Saker om reglement for kommunale politiske organ og om delegering av myndighet til disse. l) Saker om valg til faste kommunale utvalg og ellers andre utvalg når myndighet ikke er tillagt andre. m) Saker om arbeidsvilkår og godtgjørelse for kommunale tillitsverv. n) Eventuelle andre saker der lov krever det eller sakens art gjør det naturlig at kommunestyret selv tar avgjørelse.

15 15 UTVALGENE OG DERES MYNDIGHET 2.1 PRINSIPIELLE SAKER. Utvalgene skal bare behandle saker av prinsipiell eller politisk karakter. 2.2 HOVEDREGEL. Utvalgene har myndighet til å ta avgjørelse på kommunens vegne i alle saker som hører til utvalgets arbeids- og ansvarsområde og som kommunestyret ikke har delegert til andre eller har forbeholdt seg retten til selv å avgjøre. Det samme gjelder vedtak som er gjort med hjemmel i særlov dersom loven åpner for delegering til annet organ enn kommunestyret selv og loven ikke har andre regler som går foran. Nærmere regler om delegert myndighet kan bli gitt av kommunestyret i særskilte reglement eller vedtak. 2.3 TVIL OM RIKTIG ORGAN. Ved tvil om hvilket organ som er det rette til å behandle og ta avgjørelse i en sak tar ordføreren stilling til spørsmålet etter å ha samrådd seg med utvalgslederne. I saker av slik karakter at de kan høre hjemme under mer enn ett organ bør relevante organ ha anledning til å uttale seg overfor det besluttende organ. 2.4 SAKER UTENOM ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDET. Et utvalg kan ta opp saker som ligger til et annet utvalgs arbeids- og ansvarsområde. I slike tilfelle har utvalgets behandling bare status som meningsytring. 2.5 VIDEREDELEGERING AV UTVALGETS MYNDIGHET. Utvalgene kan gi rådmannen myndighet til å ta avgjørelse i enkeltsaker eller saker som ikke er av politisk eller prinsipiell karakter. Utvalget skal evaluere sin saksbehandling med sikte på å skille ut saker og sakstyper av ikke-politisk eller ikke-prinsippiell karakter som så med særskilt vedtak skal delegeres til rådmannen. 2.6 HASTEKOMPETANSE. Utvalgene har hver for seg myndighet til å fatte vedtak i saker som skulle ha vært tatt stilling til av kommunestyret eller annet organ når vedtak må gjøres så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som saken sorterer under. Melding om slikt vedtak skal legges fram for vedkommende organs første møte.

16 16 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT FOR KVÆNANGEN KOMMUNE Kommunestyrets og andre folkevalgte organers rett til innsyn i saksdokumenter 1.1 Kommunestyret har, som overordnet organ for hele den kommunale forvaltning, rett til innsyn i alle kommunale saksdokumenter med de presiseringer som følger av reglene nedenfor. 1.2 Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organ har rett til innsyn i saksdokumenter som omfatter de deler av kommunens virksomhet som ligger innenfor organets virkeområde. Dessuten kan disse organene kreve innsyn i dokumenter innenfor andre virksomhetsområder når dokumentene er nødvendige for vedkommende organs behandling av en konkret sak. 2. Vedtak om innsyn 2.1 Ethvert medlem og varamedlem av folkevalgt organ har rett til innsyn i dokumentene i saker som behandles i vedkommende organ. 2.2 Minst tre medlemmer i kommunestyret kan kreve innsyn i alle kommunale saksdokumenter når tidspunktet for innsyn er inntrådt, jfr. pkt. 3. Ordføreren har en selvstendig rett til innsyn i alle saksdokumenter på tilsvarende grunnlag. 2.3 Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organ kan vedta innsyn for sin bruk i andre organ saksdokumenter når minst 1/3 av medlemmene stemmer for det. 3. Tidspunkt for rett til innsyn 3.1 Retten til innsyn inntrer når saken er fremlagt/utsendt til politisk behandling. Med saksfremstillingen skal følge en oversikt over alle dokumentene som er innsendt, innhentet eller utarbeidet i tilknytning til saken, med unntak av interne arbeidsdokumenter for administrasjonen. 3.2 For saker som avgjøres i administrasjonen gjelder retten til innsyn fortsatt fra det tidspunkt saken er ferdigbehandlet. 4. Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger m.m. 4.1 I utgangspunktet omfatter ikke folkevalgtes rett til innsyn taushetsbelagte opplysninger. Kommunestyret og andre folkevalgte organ kan imidlertid ved flertallsvedtak kreve innsyn i taushetsbelagte opplysninger når det er et klart behov for dette ved behandling av en konkret sak i vedkommende organ, jfr. forvaltningsloven 13 b nr. 2 og Folkevalgte plikter å bevare taushet om dokumenter de får innsyn i når disse er underlagt taushetsplikt etter lov. Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven 31, plikter de folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. Medlemmer av folkevalgte organ skal undertegne taushetserklæring når de får innsyn i taushetsbelagte opplysninger. 5. Fremgangsmåten ved krav om innsyn - forholdet til administrasjonen 5.1 Henvendelser om innsyn i saksdokumenter skal behandles straks. Slike henvendelser til administrasjonen skal skje tjenestevei. Dette innebærer at henvendelsen skjer til rådmannen. 5.2 Forespørsler til administrasjonen om saker som er under behandling, bør besvares positivt med en kort redegjørelse for behandlingsmåte, tidsplan o.l.

17 17 DEL 2 FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret den (sak 31/96), med senere endringer (sak 66/97), (sak 59/98 og 65/98), (sak 36/99), (sak 36/99), (sak 35/06), (sak 20/08), (sak 2012/76) og den (KS 2014/20). 1 NEMNDSTRUKTUR Kvænangen kommune har i tillegg til det lovbestemte formannskapet samt øvrige lovbestemte nemnder to utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg og Utvalg for teknisk drift. Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer samt to representanter fra arbeidstakerne. 2 FOLKEVALGTES ARBEIDSDAG Møter i politiske organer holdes på dagtid. 3 OPPLÆRING I begynnelsen av hver valgperiode skal det gjennomføres opplæring om de grunnleggende prinsipper for kommunal virksomhet. KS sitt kursopplegg blir lagt til grunn for opplæringen. Ordfører og rådmann tar initiativ til at opplæringen blir satt i gang og gjennomført. Som ledd i en kontinuerlig opplæring abonnerer kommunen på tidsskriftet Kommunal Rapport for alle kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. 4 INFORMASJON Ansvaret for informasjon til de folkevalgte påhviler rådmannen. Alle praktiske og økonomiske ordninger som blir vedtatt for å bedre de folkevalgtes arbeidsvilkår, skal samles i et eget regulativ. Trykksaken sendes alle folkevalgte. Informasjon om eventuelle endringer av regulativet og nye tiltak skal sendes de folkevalgte umiddelbart. Reglement knyttet til den politiske organisasjon i Kvænangen kommune sendes alle folkevalgte. Utskrift av møteprotokoller sendes de folkevalgte så snart disse er ferdig utarbeidet. De 2 første varamedlemmer i hver gruppe til formannskapet får tilsendt full innkalling. Saksliste til politiske utvalg sendes samtlige kommunestyrerepresentanter. Full innkalling til kommunestyret sendes alle partiledere. 5 VEDERLAG FOR TAPT ARBEIDSFORTJENESTE Folkevalgte som taper arbeidsinntekt på grunn av kommunale verv får dekket tapet på grunnlag av attest fra arbeidsgiver.

18 18 Ulegitimert tap i arbeidsinntekt dekkes med inntil kr 500 pr arbeidsdag. Legitimert tap dekkes med inntil kr 1200 pr arbeidsdag. Bekreftelse på arbeidsinntekt (f.eks. ligningsattest) leveres hvert år. For å få dekket tapt arbeidsfortjeneste i samband med reisefravær eller møtevirksomhet er det et vilkår at den folkevalgte har hatt et økonomisk tap som skal erstattes. Der arbeidsgiver ikke trekker de folkevalgte i lønn kan refusjon utbetales arbeidsgiver direkte. Krav om vederlag for tapt arbeidsfortjeneste sendes kommunen omgående. Dersom den folkevalgte ber om det skal refusjonen ut betales straks. Refusjoner blir ellers utbetalt ved første ordinære lønnsutbetaling i kommunen. 6 VEDERLAG FOR UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID Folkevalgte som har omsorgsansvar for barn, får dekket utgifter til nødvendig barnepass, begrenset til kr 400 pr møte. Kommunen utbetaler refusjon for slike utgifter direkte til den person som har hatt omsorgsansvaret mens representanten var fraværende. 7 PENSJON Kommunen sørger for pensjon for ordføreren ved å melde vedkommende inn i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) sin ordning for kommunalt/fylkeskommunalt folkevalgte. Kommunen betaler pensjonsinnskudd. Ordføreren betaler selv 2 % pensjonsinnskudd. Pensjonsordningen for ordføreren tar til å gjelde fra det tidspunkt ordføreren tiltrer vervet. Ordføreren gis etterlønn i seks uker dersom vedkommende går direkte over i ordinært arbeid etter valgperioden og tre måneder dersom vedkommende ikke går direkte over i nytt arbeid. 8 GODTGJØRELSER Godtgjørelse for verv Ordførers godtgjørelse settes til 70 % av stortingsrepresentantenes godtgjørelse med virkning fra Varaordførers godtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse. Godtgjørelsen til varaordfører dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv inkludert kortere vikaroppdrag for ordføreren. Når varaordføreren fungerer som ordfører i ferier eller over et lengre tidsrom, skal varaordføreren ha samme godtgjørelse som ordføreren. I slike tilfeller dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste. Varaordførergodtgjørelsen kommer i tillegg til godtgjørelse for andre verv. Formannskapets medlemmer får en årlig godtgjørelse tilsvarende 4,25 % av ordførergodtgjørelsen. Fravær som utgjør mer enn 1/3 av møtene fører til reduksjon av godtgjørelsen med 50 %. Formannskapsmedlemmer kan etter eget ønske frikjøpes fra ordinært arbeid med inntil 2 dager pr måned for nødvendig arbeid utenom de ordinære møter. Leder av ovennevnte utvalg kan etter eget ønske frikjøpes fra ordinært arbeid med inntil 2 dager pr måned for nødvendig politisk arbeid utenom de ordinære møtene.

19 19 Ledergodtgjørelser Leder av utvalg for oppvekst og omsorg, teknisk utvalg og kontrollutvalget får en godtgjørelse tilsvarende 4,25 % av ordførergodtgjørelsen. Leder får ikke godtgjørelse for møte i eget utvalg. Fravær som utgjør mer enn 1/3 av møtene fører til reduksjon av godtgjørelsen med 50 %. Leder i eldrerådet og funksjonshemmedes råd får en årlig godtgjørelse på kr Leder får ikke godtgjørelse for møte i eget utvalg. Fravær som utgjør mer enn 1/3 av møtene fører til reduksjon av godtgjørelsen med 50 %. Møtegodtgjørelser Møtende varamedlemmer til formannskapet får en godtgjørelse på kr 350 pr møte. Medlemmer av kommunestyret, kontrollutvalget og møtende varamedlemmer til utvalg for oppvekst og omsorg og utvalg for teknisk drift godtgjøres med kr 250 pr møte. For andre kommunale nemnder er satsen kr 150 pr møte. De tilsattes representanter i administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg får møtegodtgjørelse på samme vilkår som de folkevalgte. Medlemmer av utvalg for oppvekst og omsorg, utvalg for teknisk drift og kontrollutvalget får en godtgjørelse tilsvarende 1,5 % av ordførergodtgjørelsen. Fravær som utgjør mer enn 1/3 av møtene fører til reduksjon av godtgjørelsen med 50 %. Medlemmer i stemmestyrene mottar kr 100 pr time i møtegodtgjørelse uavhengig av om de mottar andre ytelser som lønn/trygd. Ledere i stemmestyrene får godtgjort for 1 time lengre enn de andre medlemmene. Godtgjørelser i forliksrådet: Sekretær mottar kr 400 pr sak, leder mottar kr 40 pr sak og medlemmer mottar kr 25 pr sak. Godtgjørelser i overformynderiet: Leder får samme sats som leder i utvalgene (oppvekst/omsorg, teknisk og kontroll). Nestleder får halv ledergodtgjørelse. Møtegodtgjørelse utbetales 2 ganger pr år; i juni og desember måned. Skyss- og kostgodtgjørelse Folkevalgte som bruker bil i forbindelse med møter og annen kommunal reisevirksomhet, får godtgjort dette i samsvar med kommunens reiseregulativ. Det forutsettes at bruk av egen bil, utfra en totalvurdering av tid og kostnader, er formålstjenlig. Reisene må være mest mulig samordnet. Folkevalgte får kostgodtgjørelse i samsvar med kommunalt regulativ. Det blir ikke utbetalt kostgodtgjørelse dersom det på møtene blir servert mat. Bevertning finner bare sted på møter som har en varighet utover 6 timer. Det serveres kaffe og te under politiske møter. Refusjon av godkjente utgifter som folkevalgte har i samband med reise- og møtevirksomhet for kommunen, skal utbetales straks dersom den folkevalgte ber om det. Ellers utbetales refusjonen ved første ordinære lønnsutbetaling i kommunen. Formannskapet har endelig avgjørelsesmyndighet i spørsmål om tolkning av reglene for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse.

20 20 9 POLITISKE PARTIER Bruk av kommunale lokaler Alle kommunalt eide lokaler blir vederlagsfritt stilt til rådighet for politiske partier. Dette gjelder lokaler som kommunestyresal, møterom i kommunehuset, skoler og andre kommunale bygg som blir leid ut til møtevirksomhet. En forutsetning for gratis leie er at lokalene blir bestilt på forhånd og at de ikke er utleid til andre. Videre er det en forutsetning at lokalene blir benyttet til møtevirksomhet og annet politisk arbeid som ikke er inntektsgivende. Kommunen sender ut saksdokumenter og utskrifter av møteprotokoller fra kommunestyret, formannskap, administrasjonsutvalg og faste utvalg til de politiske parti som er representert i kommunestyret. Dette gjelder likevel ikke saker som er unntatt fra offentliggjøring i medhold av Lov om Offentlighet i Forvaltningen. Økonomisk støtte Kommunestyret bevilger et kommunalt tilskudd til de lister som er representert i kommunestyret eller har fått mer enn 4 % av stemmene. Tilskuddet fordeles med 10 % som grunnstøtte til alle partier/grupper og 90 % fordeles forholdsmessig ut fra antall stemmer oppnådd ved siste kommunestyrevalg. Bygdelister som er representert i kommunestyret gis et kommunalt tilskudd etter samme fordelingsnøkkel som til de politiske partiene. POLITISK ORGANISERING KVÆNANGEN KOMMUNE Kommunestyre - 15 representanter Kontrollutvalg - 5 representanter Utvalg for oppvekst og omsorg - 5 representanter Formannskap - 5 representanter Teknisk utvalg - 5 representanter

21 21

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret 16.11.2005, sak 072-05, sist revidert 20.03.2013, sak 20/13. For saksbehandlingen i kommunestyret gjelder kommunelovens regler med følgende

Detaljer

Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Navneopprop, møtet settes Når møtetiden er nådd, sørger møtelederen for at det foretas navneopprop. Er det lovmessig minste antall til stede, erklæres

Detaljer

Håndbok. Reglementer og retningslinjer for styrer råd og utvalg Reglement for kommunestyret

Håndbok. Reglementer og retningslinjer for styrer råd og utvalg Reglement for kommunestyret Side: 1. av 9 1. Valg og sammensetning. Kommunestyret velges etter regler fastsatt i valgloven. Valget gjelder for 4 år. Kommunestyrets medlemstall er 29. 2. Virkeområde. Kommunestyret er ns øverste politiske

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REVIDERT JUNI 2012. 1 1 FORMANNSKAPETS VIRKEOMRÅDE. Formannskapets virkeområde er i tråd med kommunelovens 8 og formannskapet avgjør de saker kommunestyret har gitt formannskapet

Detaljer

Reglement for Nesodden kommunestyre

Reglement for Nesodden kommunestyre Reglement for Nesodden kommunestyre Vedtatt av Nesodden kommunestyre 26.03.98, sist endret av kommunestyret 03.02. 2016 Saksbehandlingen i kommunale folkevalgte organer er regulert i kommunelovens kap.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR NORDRE LAND KOMMUNESTYRE. Kommunestyrets virkeområde har sin basis i kommunelovens 6. Her heter det bl.a.:

ARBEIDSREGLEMENT FOR NORDRE LAND KOMMUNESTYRE. Kommunestyrets virkeområde har sin basis i kommunelovens 6. Her heter det bl.a.: ARBEIDSREGLEMENT FOR NORDRE LAND KOMMUNESTYRE I Kommunelovens 39 heter det: 1. Kommunestyret eller fylkestinget fastsetter selv ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer.

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011

REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011 REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011 (Komite Mennesker og livskvalitet og Komite Plan og samfunn) Komiteene er et utvalg oppnevnt i medhold av 10 i kommuneloven. Komiteene kan

Detaljer

Reglement for Sigdal kommunestyre Vedtatt KS-04/0005

Reglement for Sigdal kommunestyre Vedtatt KS-04/0005 Reglement for Sigdal kommunestyre Vedtatt 18.03.2004 KS-04/0005 1. Saksforberedelse for kommunestyret Ordføreren har ansvar for at de saker som legges fram for kommunestyret er forberedt på forsvarlig

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET. A) Valg, sammensetning, formål, oppgaver og myndighet.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET. A) Valg, sammensetning, formål, oppgaver og myndighet. Aurskog - Høland kommune Ajourført pr mai. 2008 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret: 24.8.95 Sak nr.: 92/95 Rettelse / endring nr. 1, vedtatt av kommunestyret: 14.04.08 Sak nr. 23/08.

Detaljer

AVERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VIRKSOMHETEN. Vedtatt i kommunestyret sak 0091/06

AVERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VIRKSOMHETEN. Vedtatt i kommunestyret sak 0091/06 AVERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VIRKSOMHETEN. Vedtatt i kommunestyret 19.12.2006 sak 0091/06 1. Forberedelser av saker for kommunestyret Kommunestyret holder sine møter på de tidspunkt som kommunestyret

Detaljer

REGLEMENT FOR SØNDRE LAND FORMANNSSKAP gjeldende fra

REGLEMENT FOR SØNDRE LAND FORMANNSSKAP gjeldende fra REGLEMENT FOR SØNDRE LAND FORMANNSSKAP gjeldende fra 01.07.2013 Vedtatt av kommunestyret i møte den 17.06.2013, sak 25/13. 1 Formannskapets sammensetting og virkeområde Valg av formannskap er regulert

Detaljer

REGLEMENT FOR HADSEL FORMANNSKAP (forretningsreglement) vedtatt i K-sak 19/ endret i K-sak 90/

REGLEMENT FOR HADSEL FORMANNSKAP (forretningsreglement) vedtatt i K-sak 19/ endret i K-sak 90/ REGLEMENT FOR HADSEL FORMANNSKAP (forretningsreglement) vedtatt i K-sak 19/09 05.03.09 endret i K-sak 90/2014 18.09.14 1. FORBEREDELSE AV SAKER FOR FORMANNSKAPET Rådmann/administrasjonssjef sørger for

Detaljer

Reglement for kommunestyret og formannskapet

Reglement for kommunestyret og formannskapet Reglement for kommunestyret og formannskapet i Krødsherad kommune Vedtatt av Krødsherad kommunestyre den: 05.02.2009 i sak 6 /09 1 Kommunestyrereglement 1 Valg av sammensetning. Kommunestyret består av

Detaljer

HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET. Vedtatt av kommunestyret (K-sak 22/16)

HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET. Vedtatt av kommunestyret (K-sak 22/16) HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av kommunestyret 21.06.16 (K-sak 22/16) REGLEMENT HERØY FORMANNSKAP 1. Saksområde forberedelse. Formannskapet avgjør de saker som kommunestyret har gitt

Detaljer

Reglement for Kristiansand Bystyre

Reglement for Kristiansand Bystyre Reglement for Kristiansand Bystyre Vedtatt av bystyret 27. april 1994 (sak 84/94) med endringer sist vedtatt 16.09.15. For saksbehandlingen i bystyret gjelder kommunelovens regler med følgende utfyllende

Detaljer

Reglement for Søgne kommunestyre

Reglement for Søgne kommunestyre Reglement for Søgne kommunestyre Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 sak PS 57/15 Revidert av kommunestyret 17.12.15 sak PS 121/15, ny 5 Opptreden Oppdatert av kommunestyret 15.12.16 sak PS 96/16 1 (revidert)

Detaljer

REGLEMENT FOR SNÅSA FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR SNÅSA FORMANNSKAP REGLEMENT FOR SNÅSA FORMANNSKAP Vedtatt av Snåsa kommunestyre i møte 17.12.99, sak 118/99 - revidert av Snåsa kommunestyre i møte 27.03.2014, sak i K. 25/14 samt i sak K. 15/15 i møte 26.02.2015. 1: Formannskapets

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

REGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNESTYRE Innhold 1.A Sammensetning... 2 1.B Forberedelse av saker for kommunestyret.... 2 2. Innkalling til møte. Dokumentutlegging.... 2 3. Forfall. Varamedlemmer.... 2 4. Hvilke

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Vedtatt av samkommunestyret i Midtre Namdal 07.02.2014. 1 Virkeområde og rettsgrunnlag Reglementet for folkevalgte organ i Midtre Namdal samkommune

Detaljer

REGLEMENT GJEMNES KOMMUNESTYRE

REGLEMENT GJEMNES KOMMUNESTYRE REGLEMENT GJEMNES KOMMUNESTYRE 1 Forberedelse av saker for kommunestyret I medhold av Kommunelovens 23, pkt. 2, skal rådmannen påse at de saker som legges fram for kommunestyret, er utredet på en forsvarlig

Detaljer

REGLEMENT FOR RØMSKOG KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR RØMSKOG KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP REGLEMENT FOR RØMSKOG KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 0. FORMÅL Dette reglementet skal sikre en god møteavvikling i kommunens lovbestemte styringsorganer på en måte som gir gode arbeidsformer og aktiv involvering

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer

Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens 40. Vedtatt av kommunestyret i sak 53/2015 den 01.10.15 med virkning fra samme dato. 1. Virkeområde

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER I STOKKE KOMMUNE

REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER I STOKKE KOMMUNE REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER I STOKKE KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 16.12.2013 A) GENERELLE BESTEMMELSER... 1 1. STYREFORM... 1 B) SAKSBEHANDLINGSREGLER... 2 2. FORBEREDELSE AV SAKER... 2 3. INNKALLING

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår.

HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår. HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår. Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008, sak nr. 83/08. Justert etter

Detaljer

Formannskap, Plan- og bygningsråd - reglement

Formannskap, Plan- og bygningsråd - reglement Formannskap, Plan- og bygningsråd - reglement 1. Innledning Formannskapet Kommunestyret velger 5 medlemmer og varamedlemmer til formannskapet, av og blant kommunestyrets medlemmer. Formannskapet innehar

Detaljer

REGLEMENT FOR VERDAL KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR VERDAL KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VERDAL KOMMUNESTYRE 1. Valg og sammensetning. Kommunestyret består av 35 medlemmer med varamedlemmer. Det vises til Kommunelovens 17 om konstituering av kommunestyret. I dette møte skal det

Detaljer

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk)

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04473 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Plan og økonomiutvalget er kommunens formannskap, og behandler

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER I LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER I LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER I LYNGDAL KOMMUNE Kommunestyrets vedtaksdato og saksnummer: 04.09.03, sak 60/03. Sist revidert av kommunestyret: 10.12. 2015, sak 89/15 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger

Detaljer

Komiteene gir normalt innstilling i alle andre saker, og i saker som kommunestyret forøvrig krever utredet.

Komiteene gir normalt innstilling i alle andre saker, og i saker som kommunestyret forøvrig krever utredet. F:\HJEMMESIDE\Reglement for kommunestyret.doc REGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNESTYRE 1.A Sammensetning Inderøy kommunestyre består av 27 representanter. 1.B Forberedelse av saker for kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Evenes kommune REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET. Vedtatt av kommunestyret i møte under sak 14/17.

Evenes kommune REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET. Vedtatt av kommunestyret i møte under sak 14/17. Evenes kommune REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret i møte 16.3.2017 under sak 14/17. 1. Valg og sammensetning Evenes kommunestyre består av 17 medlemmer med varamedlemmer. Det vises til

Detaljer

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall og varamedlemmer 4 Kommunale tjenestemenn 5 Møteleder, lukking av møter,

Detaljer

Reglement for Søgne kommunestyre

Reglement for Søgne kommunestyre Reglement for Søgne kommunestyre Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 sak PS 57/15 Revidert av kommunestyret 17.12.15 sak PS 121/15, ny 5 1. Oppgaver og valg Kommunestyret er det øverste kommunale organ,

Detaljer

Reglement for Sømna kommunestyre

Reglement for Sømna kommunestyre Reglement for Sømna kommunestyre 1. Valg og sammensetning. Kommunestyret består av 17 medlemmer med vararepresentanter. Det vises til kommunelovens 17 vedr. konstituerende møte i kommunestyre, herunder

Detaljer

Reglement for formannskapet

Reglement for formannskapet Reglement for formannskapet Arbeidsgruppens forslag til revidering av reglementet for formannskapet 1 Formannskapets sammensetting og virkeområde Valg av formannskap er regulert i kommunelovens 8 og skal

Detaljer

POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE

POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE 2016-2019. Vedtatt av Utsira kommunestyre den 8. februar 2016. AE. Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalget (levekår)

Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04472 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål

Detaljer

HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRE. Vedtatt av kommunestyret (K-sak 21/16)

HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRE. Vedtatt av kommunestyret (K-sak 21/16) HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret 21.06.16 (K-sak 21/16) REGLEMENT HERØY KOMMUNESTYRE 1. Kommunestyrets virkeområde. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

REGLEMENT FOR LØRENSKOG FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR LØRENSKOG FORMANNSKAP REGLEMENT FOR LØRENSKOG FORMANNSKAP Vedtatt av Lørenskog kommunestyre i møte 30. august 1995, sak 68/95, endret ved kommunestyrets vedtak av 6. mars 1996 sak 11/96, 21. mai 1997 sak 48/97, 25. juni 2003

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2003, sak 0031/2003. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 28. oktober 2004, sak 0111/04. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 30. august

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune

Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens kapittel 6, Saksbehandlingsregler i folkevalgte organ. 1. Virkeområde Reglementet

Detaljer

Namsos kommune KVALITETSSYSTEMET

Namsos kommune KVALITETSSYSTEMET Side 1 av 5 Namsos kommune KVALITETSSYSTEMET Dok.ID: NAKSO.4.3.01 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Utarbeidet av rådmannen ihht kommunestyret fullmakt av 26.10.2006 i sak 68/06. 1. VALG OG SAMMENSETNING

Detaljer

REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE Innhold. 1. Sammensetning 2. Forberedelse av saker for kommunestyret. 3. Innkalling til møte. Dokumentutlegging. 4. Forfall. Varamedlemmer. 5. Hvilke andre enn kommunestyrets

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REVIDERT JUNI 2012. 1 1 KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret vedtar kommuneplan, økonomiplan, sektorplaner og årsbudsjett.

Detaljer

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Jfr. kommuneloven 30 til 35 A) Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre

HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre Vedtatt av Hol kommunestyre 30.oktober 2008, sak nr. 83/08 Revidert av Hol kommunestyre 26.3.2014, sak nr. 9/14. Revidert av Hol kommunestyre 28.1.2015, sak 2/15

Detaljer

1 FORRETNINGSORDEN FOR LUNNER KOMMUNESTYRE Det er i denne forretningsorden henvist til lovparagrafer i kommuneloven.

1 FORRETNINGSORDEN FOR LUNNER KOMMUNESTYRE Det er i denne forretningsorden henvist til lovparagrafer i kommuneloven. 1 FORRETNINGSORDEN FOR LUNNER KOMMUNESTYRE Det er i denne forretningsorden henvist til lovparagrafer i kommuneloven. 1.1 ÅPNING AV MØTET. VEDTAKSFØRHET Møtet ledes av ordføreren eller varaordfører, eller

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte 19.02.1998.

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte 19.02.1998. REGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNESTYRE OG HALDEN FORMANNSKAP VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. REGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNESTYRE Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte

Detaljer

REGLEMENT FOR MANDAL BYSTYRE 1

REGLEMENT FOR MANDAL BYSTYRE 1 MANDAL KOMMUNE 2007/3603-60 REGLEMENT FOR MANDAL BYSTYRE 1 1 INNKALLING TIL MØTE. DOKUMENTUTLEGGING Bystyret holder møte i alminnelighet hver måned og ellers når minst 1/3 av medlemmene krever det, eller

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organ i Tynset kommune

Reglement for saksbehandling i politiske organ i Tynset kommune Vedlegg 2 til politisk delegeringsreglement for Tynset kommune Reglement for saksbehandling i politiske organ i Tynset kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 16/13 den 19.03.2013 Reglementet er hjemlet

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANERS VIRKSOMHET

NOTODDEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANERS VIRKSOMHET NOTODDEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANERS VIRKSOMHET Vedtatt av kommunestyret 06.09.2007 (Skilt ut av Delegasjonsreglementet ved kommunestyrets vedtak av 7.2.2013) Endret ved kommunestyrevedtak

Detaljer

REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE Innhold. 1. Sammensetning....2 2. Forberedelse av saker for kommunestyret....2 3. Innkalling til møte. Dokumentutlegging....2 4. Forfall. Varamedlemmer....2 5. Møteleder.

Detaljer

vedtatt i fylkestingssak 53/03 og endringer i sak 70/04, sak 35/05,sak 01/08, sak 55/13 og 84/16) Forberedelse av saker for fylkestinget

vedtatt i fylkestingssak 53/03 og endringer i sak 70/04, sak 35/05,sak 01/08, sak 55/13 og 84/16) Forberedelse av saker for fylkestinget Dok.id.: 1.1.1.0 Reglement for Troms fylkesting Utgave: 1.02 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 9 vedtatt i fylkestingssak

Detaljer

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Vedtatt av fakultetsstyret 10. oktober 2017 Dokumentet

Detaljer

REGLEMENT FOR SANDEFJORD BYSTYRE (vedtatt Sandefjord bystyre sak 42/11, 24.november 2011) Generelt. Oppgaver. Forberedelse av saker for bystyret.

REGLEMENT FOR SANDEFJORD BYSTYRE (vedtatt Sandefjord bystyre sak 42/11, 24.november 2011) Generelt. Oppgaver. Forberedelse av saker for bystyret. REGLEMENT FOR SANDEFJORD BYSTYRE (vedtatt Sandefjord bystyre sak 42/11, 24.november 2011) 1 Generelt. Bystyret er kommunens øverste folkevalgte organ, og har det øverste tilsyn med kommunens virksomhet.

Detaljer

Reglement. for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune

Reglement. for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune Reglement for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune År 2015 1 Reglementet er hjemlet i kommunelovens 39 og er tilpasset reglene i loven. Reglementet overlapper i en viss grad enkelte av lovbestemmelsene,

Detaljer

Reglement for folkevalgte organer. i Rana kommune

Reglement for folkevalgte organer. i Rana kommune organer i Rana kommune Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem reglementet gjelder for... 5 1.1.1. Politisk organisering i Rana kommune... 5 2. Møteprinsippet... 5 2.1. Tidspunkt for møter... 5 2.2. Innkalling

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE REGLEMENT FOR GJERDRUM KOMMUNESTYRE

GJERDRUM KOMMUNE REGLEMENT FOR GJERDRUM KOMMUNESTYRE GJERDRUM KOMMUNE REGLEMENT FOR GJERDRUM KOMMUNESTYRE 1 Sammensetning. Gjerdrum kommunestyre har 25 medlemmer, og inntil så mange varamedlemmer som det til enhver tid fremgår av valgloven. 2 Ansvars- og

Detaljer

REGLEMENT FOR SKIPTVET KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR SKIPTVET KOMMUNESTYRE SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill REGLEMENT FOR SKIPTVET KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret i sak 22/1996 den 19.03.1996 Justering i Kommunestyret i sak 9/2001 den 27.02.2001

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Reglement for Vefsn kommunestyre

Reglement for Vefsn kommunestyre Reglement for Vefsn kommunestyre Innhold 1 KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE 2 FORBEREDELSE AV SAKER FOR KOMMUNESTYRET 3 INNKALLING - DOKUMENTER 4 UTVALGENE 5 FORFALL - VARAREPRESENTANTER 6 HVILKE ANDRE ENN KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Reglement for plan- og miljøutvalget

Reglement for plan- og miljøutvalget Reglement for plan- og miljøutvalget Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 sak PS 57/15 Revidert av kommunestyret 17.12.15 sak PS 121/15 Oppdatert av kommunestyret 15.12.16 sak PS 96/16 1 Valg og sammensetning

Detaljer

Reglement for kommunestyret og formannskapet

Reglement for kommunestyret og formannskapet Reglement for kommunestyret og formannskapet i Krødsherad Kommune Vedtatt av Krødsherad kommunestyre den: 05.02.2009 i sak 6 /09 Revidert av Krødsherad kommunestyre den: 12.02.2015 i sak 3/15 1 Kommunestyrereglement

Detaljer

1. VALG OG SAMMENSETNING.

1. VALG OG SAMMENSETNING. Reglement for formannskapet 1. VALG OG SAMMENSETNING. Formannskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets

Detaljer

Reglement for kommunestyret

Reglement for kommunestyret Reglement for kommunestyret Arbeidsgruppens forslag til revidering av reglementet for kommunestyret Bakgrunn I Kommunelovens 39 heter det: Kommunestyret eller fylkestinget fastsetter selv ved reglement

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av Hamar kommunestyre i møte den sak nr. 16/171

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av Hamar kommunestyre i møte den sak nr. 16/171 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av Hamar kommunestyre i møte den 30.11.16 sak nr. 16/171 1 Formell forankring Kommunestyret er opprettet i hht kommunelovens bestemmelser. Når ikke annet er bestemt

Detaljer

A. 3 Møteinnkalling, utlegging av dokumenter

A. 3 Møteinnkalling, utlegging av dokumenter NAVN Reglement for politiske organer ENHET/NUMMER Ordfører Godkjent av K-sak 23/16 Dato: 24.06.2008 Sist revidert: 12.05.2016 _ Intern x Ekstern _ Sjekkliste (sett kryss) A.1 Innledende bestemmelser Reglementet

Detaljer

Formålet med dette reglementet er å gi en oversikt over reglene som gjelder for møteavviklingen for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene.

Formålet med dette reglementet er å gi en oversikt over reglene som gjelder for møteavviklingen for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene. REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER Gyldig fra 01.01.2017 1. Innledning Formålet med dette reglementet er å gi en oversikt over reglene som gjelder for møteavviklingen for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene.

Detaljer

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 1 Oppnevning av fellesnemnda Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingsloven 26.

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-4 - HEH 044, &00 19.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for formannskapet gjeldene til 2015 Revidering av reglement for formannskapet ble vedtatt

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt i kommunestyre 26.04.12, sak 29/2012 Side 1 INNLEDNING Den kommunale virksomhet er bygd på ideene om folkevalgt, politisk styring.

Detaljer

Reglement for Midtre Gauldal kommunestyre

Reglement for Midtre Gauldal kommunestyre Reglement for Midtre Gauldal kommunestyre Vedtatt av kommunestyret 171203 sak 060/03, med endringer gjort av kommunestyret 110411 sak 12/11 og 090511 sak 25/11. Saksbehandlingen i kommunale folkevalgte

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE. Vedtatt av Rendalen kommunestyre i møte , saksnr. 19/13

RENDALEN KOMMUNE. Vedtatt av Rendalen kommunestyre i møte , saksnr. 19/13 Vedtatt av Rendalen kommunestyre i møte 30.05.2013, saksnr. 19/13 !!" #! $! %&'( $ )*+', $ -&', $. $ / 0+,, % 1+0 % 10 % * %! % $, ) %2,, ) )'3 ) -1'# -.2 - / -,4-5216768*9*. 5:. 5#;,+,'',.

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE INNLEDNING Den kommunale virksomheten er bygd på ideene om folkevalgt, politisk styring. De folkevalgte skal trekke opp retningslinjer for

Detaljer

Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer

Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer Vedtatt av bystyret 27. april 1994 (sak 84/94), med senere endringer, sist ved bystyrets vedtak av 16.09.15. For saksbehandlingen i formannskapet og andre

Detaljer

REGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNESTYRE Vedtatt av Lørenskog kommunestyre i møte 30.august 1995, sak 69/95, med endringer av 25. juni 2003, sak 57/03, 15.10.2008, sak 92/08, 18.03.2009, sak 24/09, 16.12.2009,

Detaljer

Reglement for Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, UiS/

Reglement for Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, UiS/ 1 REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiS Dokumentet har to deler: 1. Mandat, sammensetning og ledelse (fastsatt av UiS-styret). 2. Møtereglement (vedtatt i Fakultetsstyret, Det

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for formannskapet

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for formannskapet GAMVIK KOMMUNE Reglement for formannskapet 1 1. VALG OG SAMMENSETNING... 3 2. ARBEIDSOMRÅDE... 3 3. FORBEREDELSER AV SAKER TIL FORMANNSKAPET... 4 4. INNKALLING TIL MØTE. DOKUMENTUTLEGGING... 5 5. FORFALL.

Detaljer

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Valgperioden 2007-2011 1. Kommunale møter.... 3 1.1. Møteplaner.... 3 1.2. Tidspunkt for kommunale møter.... 3 2. Opplæring og informasjon til

Detaljer

REGLEMENT FOR RISØR BYSTYRE

REGLEMENT FOR RISØR BYSTYRE 1 REGLEMENT FOR RISØR BYSTYRE Vedtatt av Risør bystyre 29. mars 2012 Endret ved vedtak i bystyret 27.08.15 (PS 104/15) 2 Innhold: 1 Forberedelse av saker for bystyret 2 Møteplan 3 Saksliste og innkalling

Detaljer

Reglement for Instituttstyrene og Senterstyrene ved Det humanistiske fakultet, UiS

Reglement for Instituttstyrene og Senterstyrene ved Det humanistiske fakultet, UiS 1 REGLEMENT FOR INSTITUTTSTYRENE OG SENTERSTYRENE VED DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiS Dokumentet har to deler: 1. Mandat, sammensetning og ledelse (fastsatt av UiS-styret). 2. Møtereglement (fastsettes

Detaljer

Reglement for Birkenes kommunestyre Vedtatt K-sak 014/13

Reglement for Birkenes kommunestyre Vedtatt K-sak 014/13 Reglement for Birkenes kommunestyre Vedtatt 12.03.2013 K-sak 014/13 1. Kommunestyrets overordnede oppgaver Koml 6 Kommunestyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på kommunens vegne så langt

Detaljer

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473 Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret 20.12.2012, Sak 12/04473 «Det skal i alle kommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg administrasjonsutvalg for behandling

Detaljer

Saksbehandlingsreglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg og nemnder

Saksbehandlingsreglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg og nemnder Sola kommune Rådmannen Saksbehandlingsreglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg og nemnder 1 Oppgaver og valg Kommunestyret er det øverste kommunale organ, og treffer vedtak på vegne av kommunen

Detaljer

Fellesnemnda godkjenner Reglement for Fellesnemnda som dateres

Fellesnemnda godkjenner Reglement for Fellesnemnda som dateres NYE KRISTIANSAND Dato 18. august 2017 Saksnr.: 201710605-1 Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø Saksgang Møtedato Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 29.08.2017 Forslag til Reglement for Fellesnemnda

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

Reglement for Bodø bystyre. Vedtatt 8. september 2011

Reglement for Bodø bystyre. Vedtatt 8. september 2011 Reglement for Bodø bystyre Vedtatt 8. september 2011 1 Bystyrets virkeområde Bystyret er kommunens øverste organ. Bystyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Detaljer

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG Vedtatt av Lørenskog kommunestyre i møte 18. mars 1998, sak 21/98, med endringer 25. juni 2003 sak 57/03, 15.oktober 2008 sak 92/08, 18. mars 2009 sak

Detaljer

Reglement for kommunestyret

Reglement for kommunestyret Reglement for kommunestyret Reglementet inneholder regler for behandling av saker i kommunestyret, ordførers møteledelse og hvordan kommunestyrerepresentantene skal forholde seg under møtene. Vedtatt av

Detaljer

Reglement for folke- valgtes innsynsrett

Reglement for folke- valgtes innsynsrett Reglement for folke- valgtes innsynsrett Vedtatt kommunestyret 24. juni 1999 med endringer kommunestyret 14. september 2010 1. KOMMUNESTYRETS OG ANDRE FOLKEVALGTE ORGANERS RETT TIL INNSYN I SAKSDOKUMENTER

Detaljer

Kommunestyret - reglement

Kommunestyret - reglement Kommunestyret - reglement 1. Innledning Kommunestyret er kommunens øverste organ, jf. Kommuneloven (koml.) 6. Det innebærer at all avgjørelsesmyndighet i kommunen i utgangspunktet ligger i kommunestyret.

Detaljer

Reglement for kommunestyret

Reglement for kommunestyret Reglement for kommunestyret (Vedtatt av Sør-Odal kommunestyre 13. juni 1995, kst-sak 51/95) 1. Valg og sammensetning Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organ i Tynset kommune

Reglement for saksbehandling i politiske organ i Tynset kommune Vedlegg 2 til politisk delegeringsreglement for Tynset kommune Reglement for saksbehandling i politiske organ i Tynset kommune Revidert av kommunestyret i sak 28/16 den 29.03.2016 Reglementet er hjemlet

Detaljer

Reglement for hovedutvalg

Reglement for hovedutvalg Reglement for hovedutvalg Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, utvalgenes arbeidsområde og møter. Hjemmel: Kommunelovens 8. nr. 1 og 2. Vedtatt dato: 12.03.2002 Vedtaksorgan: Kongsberg

Detaljer

Reglement for Orkdal kommunestyre og for folkevalgtes innsynsrett

Reglement for Orkdal kommunestyre og for folkevalgtes innsynsrett Reglement for Orkdal kommunestyre og for folkevalgtes innsynsrett Vedtatt av kommunestyret i møte 12.03.96 sak 066/96 med endringer 21.12.00 sak 142/00 og 27.05.15 sak 32/15 Innhold Reglement for Orkdal

Detaljer

REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Kommunale møter.

REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Kommunale møter. REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune. ------------------ 1. Kommunale møter. 1.1. Møteplaner. Det skal for hvert år utarbeides en samlet plan for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Sist revidert av kommunestyret i møte under sak 34/15

Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Sist revidert av kommunestyret i møte under sak 34/15 Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Sist revidert av kommunestyret i møte 24.6.2015 under sak 34/15 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 1. Hvem reglementet gjelder for Reglementet

Detaljer