Sosialt arbeid og helsefag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosialt arbeid og helsefag"

Transkript

1 Sosialt arbeid og helsefag Nyheter

2 Sosialt arbeid og helsefag 2 Innhold Sosialt arbeid Barnevern Vernepleie Tverrfaglige titler

3 Sosialt arbeid Gurid Aga Askeland, Olav Molven Dokument i klientarbeid Journalar, sosialrapportar og saksframstillingar i sosialt arbeid Boka omhandlar ulike dokument som sosialarbeidarar sjølve skriv og elles kjem i kontakt med i klientsaker. Korleis ein skriftleg omtalar klienten eller saka, vil ofte vere avgjerande for om det sosiale arbeidet lukkast. Bruken av skriftlege dokument er også viktige av omsyn til rettstryggleiken til klientane. Forutan at stoffet er rettsleg og sosialfagleg ajourført og oppdatert, er andre kapittel «Rettslege rammer» og sjette kapittel «Retten til innsyn i og bruk av dokumenta» i stor grad nyskrevne. ISBN utg s. Kr 310, Sosialt arbeid Ole Petter Askheim, Bengt Starrin (red.) Empowerment i teori og praksis Begrepet «empowerment» har på kort tid blitt enormt populært, og det forbindes med kraft, makt, styrke egenskaper som oppfattes som positive. Begrepet brukes hyppig innen helse- og sosialfaglig arbeid, og er et nøkkelord i støtten til såkalte ressurssvake grupper som langtidsledige, innvandrere og personer med rusproblemer. Men begrepet står i fare for å bli et slagord som kan brukes i vidt forskjellige sammenhenger uten at det egentlig forplikter. Empowerment i teori og praksis tar for seg begrepet fra ulike perspektiver. De første kapitlene gir en kritisk granskning av hvordan begrepet oppsto, og hvordan det blir brukt. De påfølgende kapitlene tar opp forskjellige empowermentorienterte prosjekter med ulike utsatte grupper, f.eks. personer med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser, langtidsledige og personer med rusproblemer. ISBN utg s. Kr 285, Ketil Eide, Naushad A. Qureshi, Marianne Rugkåsa og Halvard Vike (red.) Over profesjonelle barrierer Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge Boken retter oppmerksomheten mot de sosiale og kulturelle kontekstene barn og unge med minoritetsbakgrunn befinner seg i, og mot måten velferdsstatens profesjoner forholder seg til og forstår denne gruppen barn og unge. Forfatterne tematiserer de dilemmaene og utfordringene som velferdsstaten og hjelpeapparatet støter på i møte med barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn. Fokuset rettes særlig mot majoriteten og dens selvforståelse; mot spørsmålet om hvem og hva vi tror vi er, og hvordan representanter for majoritetsbefolkningen håndterer dette møtet gjennom utformingen av bestemte praksiser. Foruten grunnutdanningene i barnevern og sosialt arbeid retter boken seg mot master- og videreutdanninger og praksis innenfor arbeid med barn og unge med minoritetsbakgrunn. ISBN utg s. Kr 365, 3

4 Sosialt arbeid Børge Erdal (red.) Ute Inne Oppsøkende sosialt arbeid med ungdom Systematisk oppsøkende sosialt ungdomsarbeid utekontaktarbeid er en sosialfaglig arbeidsmetode som har som oppgave å bygge relasjoner og tillit til enkeltungdommer og lokale ungdomsmiljøer. Med sin kunnskap om ungdom arbeider utekontaktene systematisk med å fange opp og integrere utsatt ungdom tilbake til familie, venner, utdanning, arbeid eller til aktiviteter som fremmer fellesskap, tilhørighet og nye muligheter. Boken presenterer både det mangfoldet som praktisk oppsøkende sosialt arbeid spenner over, og setter metoden inn i et større samfunnsmessig perspektiv. Dokumentasjon og utvikling av faglige ferdigheter vies spesiell oppmerksomhet. Øvrige bidragsytere er Gus Strømfors, Henning Pedersen, Arne Klyve, Bengt Andersson, Else Kristin Utne Berg, Tian Sørhaug og Line Ruud Vollebæk. ISBN utg s. Kr 465, Knut Gundersen, luke moynahan Nettverk og sosial kompetanse Med utgangspunkt i ulike modeller innenfor nettverksteori, gir denne boken en grunnleggende forståelse av hvordan vi kan bidra til at personer med atferdsproblemer, lettere utviklingshemming eller autisme utvikler gode forutsetninger for å etablere og opprettholde et sosialt nettverk. Forfatterne presenterer nye retninger som PAST (positiv atferdsstøtte), og viser eksempler på validerte metoder som ART, PEACE, Prepare og «Nettverksferdighetstrening». Boken er en videreutvikling og oppdatering av Nettverk og sosiale ferdigheter fra ISBN utg s. Kr 415, 4 Gunn Strand Hutchinson Sosialt arbeid i kommunen Samfunnsmandat og handlingsrom Kjernen i sosialt arbeid og intensjonen i utdanningen av sosialarbeidere er å bidra til at mennesker får et bedre liv, eller å hindre at livssituasjonen deres forverrer seg. Boken er en støtte for studenter når de skal omsette de gode intensjonene til handling i sosialfaglig arbeid i kommunen. Den knytter teori og sosialarbeiderens mandat til den konteksten hvor sosialarbeideren møter medborgeren som det skal ytes tjenester til. Det er viktig at sosialarbeidere i kommunene tar hele mandatet i bruk på kontorene og der folk bor, ferdes og samles. ISBN utg s. Kr 249,

5 Siv Oltedal, Ruth Olsen (red.) Blikk på praksis Sosialarbeidere forteller fra yrkeslivet Boken presenterer essay skrevet av mastergradsstudenter som reflekterer over sine erfaringer fra praksis på sosialkontor, i barnevernet, i psykiatrien, i rusomsorgen og i rehabilitering av fysisk funksjonshemmede. Både norsk og samisk kontekst blir reflektert inn i fortellingene. Blikk på praksis henvender seg til sosialarbeiderstudenter på bachelorog masternivå, og til sosialarbeidere i praksis. ISBN utg s. Kr 340, Sosialt arbeid Rolf Rønning, Bengt Starrin (red.) Sosial kapital i sosialt arbeid (arbeidstittel) Begrepet sosial kapital har blitt et samlende begrep for en rekke forhold; sosial støtte, sosiale nettverk, sosiale bånd, ressurser, tillit, trygghet, deltakelse, det sivile samfunn og medborgerskap. En definisjon er å si at sosial kapital er ressurser som er tilgjengelig for aktører gjennom deltakelse i sosiale nettverk. Hvordan kan det offentlige hjelpeapparatet arbeide for å styrke enkeltindividers sosiale kapital? Ved hjelp av eksempler fra barnevernet, tiltaksutvikling for psykisk utviklingshemmede, eldre og arbeidsledige og fra psykisk helse viser forfatterne hvordan sosial kapital kan være en ressurs i sosialt arbeid med mange ulike grupper. ISBN utg. ca. 250 s. Kommer juni 2009 Rolf Rønning, Bengt Starrin (red.) Sosial kapital i sosialt arbeid Lawrence Shulman Kunsten å hjelpe individer og familier (bind 1) Kunsten å hjelpe bind 1 og bind 2 er en oversettelse av Lawrence Shulmans The Skills of Helping Individuals, Families, Groups and Communities. Kapitlet som omhandler verdier, juss og etikk er endret i samsvar med norsk regelverk, men eksemplene fra praksis er så langt som mulig beholdt uforandret. Interaksjonsmodellens tenkemåte og praksis vil kunne bidra til et systematisk og effektivt arbeid. Et velutviklet teoretisk rammeverk vil gi større sammenheng og konsistens i arbeidet, og bidra til å forklare hvorfor noen møter med klienter blir vellykket og andre ikke. ISBN (bind 1) 1. utg s. Kr 449, 5

6 Sosialt arbeid / Barnevern Lawrence Shulman Kunsten å hjelpe mennesker i samhandling med systemer (bind 2) Her er interaksjonsmodellens tenkemåte og praksis ført videre, og forfatteren viser hvordan sosialarbeideren kan gå fram for å utløse det potensialet for gjensidig hjelp som ligger i en gruppe, og dermed anspore medlemmene til å hjelpe seg selv og hverandre. I arbeid med systemer er hensikten med modellen fortsatt å oppnå gjensidighet mellom klient/bruker og det sosiale system klienten er avhengig av. ISBN (bind 2) 1. utg s. Kr 640, Marianne Skytte Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid Mange sosialarbeidere synes det er vanskelig å arbeide med barnefamilier som har en annen etnisk bakgrunn. I denne boken viser Marianne Skytte at dette spesielt kommer til uttrykk i barnevernsaker med familier som tilhører etniske minoriteter. Boken handler om de samfunnsmessige vilkårene som setter rammer for både minoritetsfamilienes hverdagsliv og sosialarbeiderens tenkning, vurderinger og handlinger i forhold til minoritetsbarn og deres oppvekstvilkår. Skytte henvender seg til sosionomer, barnevernspedagoger, førskolelærere, helsesøstre og andre som er faglig engasjert i arbeid med etniske minoritetsfamilier. Boken er revidert og tilrettelagt for norske forhold. ISBN utg ca 250 s. Kr 369, Barnevern NY UTG. 6 Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed Normbrytende atferd hos barn Hva sier forskningen? Begrepet «normbrytende atferd» brukes som en fellesnevner for å beskrive atferd som representerer alvorlige brudd på normer og regler for samhandling. Beskrivelser av barn med normbrytende atferd viser et stort antall kjennetegn og risikofaktorer. I Normbrytende atferd hos barn er internasjonal forskning gjort tilgjengelig for et bredt publikum. Forfatterne gir en oversikt over nordisk praksis, forskningsfeltet forøvrig og de vurderer validiteten i ulike forskningsresultater. Kvaliteten i utdanningen av dem som skal jobbe med disse barna må sikres, og denne boken gir både et godt grunnlag for videre studier og forskning, samtidig som den gir et kunnskapsgrunnlag for å forbedre praksis i hjelpetjenester som barneverntjenesten, psykisk helsevern og pp-tjenesten. ISBN utg s. Kr 315,

7 Vigdis Bunkholdt, Mona Sandbæk Praktisk barnevernarbeid NY UTG. Praktisk barnevernarbeid setter søkelyset på det juridiske og teoretiske grunnlaget for forståelse og utførelse av arbeid i barnevernssaker, og på den praktiske gjennomføringen. Boken tar utgangspunkt i lov om barnevernstjenester av 1993 og den praksisen som har utviklet seg i kjølevannet av at loven kom. I denne nye utgaven er alle kapitlene àjourført mht. lovverk, administrasjon, forskning og teori. Samtidig har boken som før en klar dreining mot praksis. Boken egner seg både som innføringsbok for studenter i helseog sosialarbeiderutdanningene og som oppslagsbok i daglig barnevernsarbeid. ISBN utgave s. Kr 445, Barnevern Bente Puntervold Bø, Bennedichte C. Rapanna Olsen (red.) Utfordrende foreldreskap Under ulike livsbetingelser og tradisjoner Å være foreldre er en krevende oppgave. Foreldreskapet blir ekstra utfordrende når barnet har spesielle omsorgsbehov eller familiens livssituasjon er komplisert enten komplikasjonene skyldes vanskelig økonomi, samlivsbrudd eller majoritetsoppfatninger av hvordan familielivet bør leves. Utfordrende foreldreskap retter seg mot profesjonelle på ulike nivå som arbeider med familieproblematikk og foreldre-barn-relasjoner, enten det er innenfor sosialt arbeid, barnevern, helsefag eller undervisning. ISBN utg s. Kr 398, Wenche Figenschow, Erik Ringberg, Merete Ekanger Barnevern medier og juss Kan vi stole på barnevernet, media og advokater i alle barnevernssaker? Presenterer de alle fakta, eller er det slik at både barnevern, media og advokater velger bort fakta, problemstillinger og løsninger som utfordrer de allment aksepterte tankene innenfor hvert system og dermed blir til skade for barna? Boken tar utgangspunkt i erfaringer hentet fra en konkret barnevernssak. Forfatterne, en sosionom, en advokat og en journalist retter sammen et kritisk søkelys både mot seg selv og mot andre, og formidler nyttig kunnskap om viktige juridiske og presseetiske spilleregler i samhandlingen mellom journalister og barnevernets kilder. «Her er nyttig kunnskaps- og refleksjonsstoff, og det er et godt grep å la en aktuell og oppsiktsvekkende sak danne utgangspunkt for mer prinsipielle drøftinger om et svært følsomt tema.» Helga Johannesdottir, Tidsskrift for Den norske Lægeforening. ISBN utg s. Kr 270, 7

8 Barnevern Ivar Frønes De likeverdige Om sosialisering og de jevnaldrendes betydning Ivar Frønes ser på menneskehetens evolusjon og historie fra et sosialiseringsperspektiv, men fokus er det moderne samfunnet og barn-barnkontaktens betydning i det sammensatte komplekse samfunnet. Sentralt i kontakten barn i mellom er at de er likeverdige i forhold til hverandre. Dette skaper visse særegne premisser for læring og utvikling. Denne tredje utgaven er omarbeidet med sikte på å gripe forskningsfronten et stykke ut i det nye århundre. Mye er skjedd i forståelsen av forholdet mellom barn det siste tiåret. ISBN utg s. Kr. 365, Randi Haugland Med makt til å krenke Om makt, avmakt og motmakt i en konfliktfylt barnevernssak Vi møter «Tina» og hennes to barn i en konfliktfylt barnevernssak, og følger hennes avmakt og kamp for sin lille familie gjennom 16 år. Historien representerer de vanskelige og kostnadskrevende konfliktsakene, der avgjørende beslutninger fattes i fylkesnemnd og rettsapparat. Boken er faglig aktuell fordi den bidrar til forståelse av barns og foreldres motstand i slike saker. I tillegg er den et innlegg i debatten om barnevernets makt og myndighetsutøvelse i konflikter. «Savner du flere vinkler når du leser om barnevernet? Da er denne boken noe for deg.» Hjørdis Fodstad, Sykepleien 15/2007. «Tankevekkende om maktens nattside.» Torill H. Lauritsen, Nordlys 9/2007. «Jeg anbefaler boka på det varmeste.» Torild Kolstad, Fontene 4/2007. ISBN utg s. Kr 325, 8 Emilie Constance Kinge Barnesamtaler det anerkjennende samværet og dialogens betydning for barn med samspill Hvordan kan vi bli bedre til å snakke med barn, ikke bare til dem? Mange barn og unge strever med tanker og forestillinger knyttet til begivenheter i familien, i barnehagen eller på skolen. Noen reagerer med redsel, frykt og utrygghet og kompenserer sine følelser med å utvikle en atferd som oppfattes som krevende og problematisk. Hvordan kan vi, i samhandling med barnet, finne nøkkelen til barnets ressurser og samarbeidsvilje? I boken gir forfatteren en praktisk og metodisk fremstilling av hvordan man kan komme i gang med, og gjennomføre barnesamtaler. Boken inneholder mange nyttige beskrivelser av barns tanker og om hvordan de selv opplever sin situasjon. ISBN utg s. Kr 315,

9 Øyvind Kvello (red.) Oppvekst Om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø I Oppvekst Om barn og unges utvikling og oppvekstmiljø belyser ledende fagfolk innen pedagogikk, sosialfag, juss, psykologi og psykiatri spørsmål om oppvekst. Boken gir en unik tverrfaglig forståelse av oppvekst. Hvor sterk påvirkning har foreldre, barnehage og skole på barn og unges utvikling? Hvilke lover, politiske ideer og føringer regulerer barn og unges oppvekst? Hvor god er den psykiske helsen til barn og unge? Hvordan kan vi oppdage og hjelpe barn og unge som utsettes for mishandling, overgrep, traumer, kriser og omsorgssvikt? Hvilken påvirkning har venner, massemedia og fritidsaktiviteter på barn og unges utvikling? Hvor godt lykkes vi med integrering av funksjonshemmede, minoritetsspråklige, innvandrere og flyktninger? ISBN utg s. Kr 498, Barnevern / Vernepleie Kristin Skjørten, Rolf Barlindhaug, Hilde Lidén Delt bosted for barn Ordningen «delt bosted», hvor barn bor halvparten av tiden hos hver av foreldrene etter samlivsbrudd, er relativt ny i Norge. En økende gruppe foreldre og barn velger denne måten å organisere familielivet på, og i dag bor 10 prosent av barn under 18 år med en slik delt bostedsordning. Hvilke erfaringer har foreldre og barn med denne organiseringen av hverdagen, og hva skal til for at delt bosted fungerer bra for barna og foreldrene? Boken baserer seg på resultatene fra delt bosted-undersøkelsen utført på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet, og beskriver både foreldrenes og barnas erfaringer. ISBN utg s. Kr 340, Vernepleie Karen Christensen, Even Nilssen Omsorg for de annerledes svake Et overvåket hverdagsliv Boken tar opp den offentlige tjenesteytingen slik den kommer til uttrykk i en rekke kommunale bofellesskap for psykisk utviklingshemmede. Beboernes møte med velferdsstatens tjenesteytere er i utgangspunktet ikke et likeverdig møte, og derfor er det viktig å se på mulighetene og vilkårene for beboernes selvbestemmelse i dette møtet. Bokens hovedproblematikk handler om forholdet mellom personalets makt og beboernes rett til selvbestemmelse. ISBN utg s. Kr 325, 9

10 Sosialt arbeid Børge Holden Psykiske lidelser og utviklingshemning Atferdsanalytisk forståelse og behandling Hva innebærer egentlig psykiatrisk diagnostikk, og hvor forskjellig er dette fra somatisk diagnostisering? Og særlig: Hvordan diagnostisere og behandle psykiske lidelser hos personer med psykisk utviklingshemning? Ved hjelp av diagnosesystemet ICD-10 et atferdsanalytisk perspektiv og konkrete eksempler besvarer forfatteren disse spørsmålene. Holden har et atferdsanalytisk ståsted. Atferdsanalysen er et alternativ til tradisjonell psykologi, ikke minst ved konsekvent å forklare atferd med fysiske, historiske hendelser. Både hendelser i det ytre miljøet og inni oss; hva vi tenker og føler, utgjør slike hendelser. I moderne atferdsanalytisk arbeid har også verbal fungering blitt en viktig innholdsfaktor, og sier noe om hvordan språket kan medvirke til forstyrret atferd. Ut fra dette er atferdsanalytisk psykoterapi utviklet. Derfor er også språkets rolle og psykoterapi viet en sentral plass i boken. ISBN utg s. Kr 345, Børge Holden Utfordrende atferd Atferdsanalytisk forståelse og behandling Dette er den første boken om utfordrende atferd som skrives ut fra et atferdsanalytisk perspektiv. Boken presenterer den faglige tilnærmingen som er best dokumentert når det gjelder resultater av behandling. I tillegg er boken praktisk vinklet. Den går gjennom det som i praksis er de viktigste årsakene til at utfordrende atferd oppstår, og som det går an å gjøre noe med. Dette er viktig for behandling og forebygging. ISBN utg. ca. 210 s. Kommer april Henning Rye Barn med spesielle behov Et relasjonsorientert perspektiv Her settes fokus på den betydningen forholdet mellom omsorgsgiver og barn har for barns utvikling, og særlig for barn med spesielle behov. Størst oppmerksomhet vier forfatteren de senere års innsikt om hva kvalitet i samspillet og forholdet mellom voksne og barn innebærer, og den betydningen disse mellommenneskelige erfaringene har for utviklingen av barns biologiske, psykososiale og mentale potensial. I boken presenteres også erfaringer som kan hjelpe omsorgsgivere, pedagoger og behandlere med å bidra til å skape en mest mulig meningsfull og utviklingsfremmende interaksjon, og et trygt følelsesmessig klima mellom omsorgsgiver og barn. ISBN utg s. Kr 385,

11 Marit Kollstad Klare seg selv? Faglige utfordringer i arbeidet med unge funksjonshemmede Vi møter fire unge, hjelpetrengende jenter og tar del i deres erfaringer med et selvstendig liv på fritid. Hva betyr et selvstendig liv på fritid for unge funksjonshemmede med lærevansker? Hvordan kan utvikling av selvstendighet foregå gjennom fritid og fritidsaktiviteter? Hvilke kompetanser trenger helse- og sosialarbeidere i sitt arbeid for å tilrettelegge for et selvstendig liv på fritid? Hvilke tanker gjør jentene seg om helse- og sosialarbeidernes arbeid med å tilrettelegge for et selvstendig liv på fritid? Klare seg selv? gir viktig kunnskap om hvordan man kan bidra til at unge funksjonshemmede får en sosial fritid med vennefellesskap og meningsfulle aktiviteter ISBN utg s. Kr 198, Vernepleie Lynn E. McClannahan og Patricia J. Kantz Aktivitetsplaner for barn med autisme Trening av selvstendig atferd Aktivitetsplaner er enkle, men svært effektive læreverktøy som hjelper barn med autisme til større aktivitet med redusert oppsyn fra voksne. Når barna mestrer aktivitetsplanene, blir de mer selvstyrte og målbevisste i hjemmet, på skolen og på fritiden. Boken belyser temaer som selvstendighet, valg og sosial samhandling, og både foreldre og behandlere vil finne eksempler og detaljerte instruksjoner for å komme i gang, måle framskritt og gradvis utvikle barnets ferdigheter. «En liten bok på 144 sider, som allerede har fått stor betydning.» (Tidsskrift for Norsk Psykologforening). ISBN utg s. Kr 299, Stephen von Tetzchner, Finn Hesselberg, Helle Schiørbeck (red.) Habilitering NY UTG. Tverrfaglig arbeid for mennesker med utviklingsmessige funksjonshemninger Boken er en innføring i moderne habiliteringsarbeid. Målet med habiliteringsarbeid er å støtte og fremme positiv funksjonsutvikling, samspill og livskvalitet hos barn, ungdommer og voksne med utviklingsmessige funksjonshemninger. Det fordrer en bred faglig tilnærming og boken inneholder bidrag fra mange ulike faggrupper. Samarbeid med familien står sentralt i moderne habiliteringsarbeid og erfaringene til mennesker som vokser opp med habiliteringsarbeid, og deres familier har også sin plass i boken. ISBN utg s. 575, 11

12 Vernepleie / Tverrfaglige titler Jan Tøssebro, Borgunn Ytterhus (red.) Funksjonshemmete barn i skole og familie Inkluderingsideal og hverdagspraksis Boken handler om barn med funksjonsnedsettelser og om barnas og familienes hverdagsliv. Den analyserer hvordan dagens politiske idealer om inkludering og normalisering møter hverdagen når barna begynner på skolen. Forfatterne tar opp spørsmål knyttet til barnas samspill med jevnaldrene, sosialt miljø, foreldrenes erfaringer med hjelpeapparatet, familiemønster og yrkesdeltakelse, lærernes arbeidsvilkår og hvordan beslutninger tas i skolen. Fokus er på endringer i løpet av barnas ti første leveår. Boken gir viktig kunnskap til alle som arbeider med funksjonshemmete barn og deres familier. Øvrige bidragsytere er Hege Lundeby, Elin Engan, Ingvild Åmot. ISBN utg s. Kr 399, Tverrfaglige titler Jan Andersen, Ole Petter Askheim, Ingvild Sigstad Begg, Ingrid Guldvik Brukerstyrt personlig assistanse Kunnskap og praksis Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en forholdsvis ny ordning for funksjonshemmede der brukerne får et arbeidslederansvar for sine assistenter. Forfatterne plasserer ordningen i en velferdspolitisk kontekst, og redegjør for framveksten av ordningen i Norge. Boken viser hvilke nye utfordringer BPA står overfor ettersom ordningen blir alminneliggjort. ISBN utg s. Kr 315, 12 Tone Alm Andreassen Brukermedvirkning i NAV Tone Alm Andreassen Brukermedvirkning i NAV Målene for den nye arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) er å få flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad. Tjenestene som NAV tilbyr skal bedre tilpasses brukernes behov, og gjøres mer helhetlige. Det er fastslått at NAV skal bygges med brukermedvirkning. Det betyr at representanter for brukerne skal få uttale seg om planlegging, gjennomføring og evaluering av etatens tjenester og drøfte virksomheten på vegne av brukergrupper. Boken gir grunnlagsinformasjon om NAV og behandler sentrale temaer om medvirkningsprosesser som alle som skal organisere og delta i brukermedvirkningsfora vil ha stor nytte av. Den er blitt til i et samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. ISBN utg. ca. 150 s. Kommer juni 2009

13 Elisabeth Arnet Terapi Hva passer for meg? Hver fjerde nordmann vil en eller annen gang i livet søke hjelp for psykiske problemer, og psykoterapimarkedet har eksplodert de siste tiårene. Elisabeth Arnet kommer nå med boken som skal gjøre det lettere å finne frem i terapijungelen. I Terapi hva passer for meg? gjennomgår hun de vanligste og mest anerkjente terapiformene, og beskriver hva som kjennetegner en god terapeut, om når det er på tide å søke hjelp og hva det koster. I et eget kapittel forteller ulike mennesker om sine erfaringer med psykoterapi. Forfatteren tar også for seg bruken av selvhjelpsgrupper, både som et alternativ og et supplement til psykoterapi. ISBN utg s. 212 Kr 295, Tverrfaglige titler Elisabeth Arntzen En forutsigbar helsetjeneste Kvalitet og orden i eget hus En forutsigbar helsetjeneste gir en praktisk innføring i kvalitetsarbeid og internkontroll i helsesektoren. Bokens siktemål er å være til praktisk nytte og inspirasjon i det daglige arbeidet. Boken tar også opp aktuelle helsepolitiske utfordringer, mellommenneskelige problemstillinger og betydningen av opplevd, faglig og ledelsesmessig kvalitet. Målgruppen er ledere, fagutviklere og annet nøkkelpersonell i helsetjenesten samt studenter innen helsefagutdanningen på både grunn- og videregående nivå ved universiteter og høyskoler. ISBN utg s. Kr 319, Ole Petter Askheim, Torhild Andersen, John Eriksen (red.) Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelser Boken setter fokus på tjenester og ytelser som etter sosialtjenesteloven er aktuelle for familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Den behandler hvordan hjelpeapparatet møter foreldrene, og behovet for bedre samordning og koordinering av tjenester som avlastning, støttekontakt, omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Bruk av individuell plan er behandlet i et eget kapittel. ISBN utg s. Kr 249, 13

14 Tverrfaglige titler 14 Ole Petter Askheim Å leve er mer enn å overleve Funksjonshemmede med brukerstyrt personlig assistanse forteller Boken er basert på intervjuer både med personer som har mottatt brukerstyrt personlig assistanse (BPA) over mange år og forholdsvis nye arbeidsledere. Intervjuene er skrevet om til fortellinger og brukerne kommer direkte til orde. Deres historier og refleksjoner lager en god forståelsesramme for en faglig tilnærming til ordningen. Boken er en del av formidlingen fra forskningsprosjektet «Fra konsensus til konflikt og variasjon? Om alminneliggjøringen av brukerstyrt personlig assistanse». ISBN utg s. Kr 265, Anne Marie Aubert, Inger-Marie Bakke Utvikling av relasjonskompetanse Nøkler til forståelse og rom for læring Relasjonskompetanse innebærer å møte den andre med respekt og anerkjennelse. Den profesjonelles evne til å la seg følelsesmessig og kroppslig berøre kan gjøre en forskjell i situasjoner der noe står på spill for den andre. Boken viser hvordan observasjon av relasjoner, veiledning og skriftlighet kan være måter å komme i kontakt med og utforske seg selv og sine egne opplevelser. På grunnlag av empirisk materiale får leseren «nøkler» til å forstå kompliserte prosesser knyttet til utvikling av relasjonskompetanse. ISBN utg s. Kr 299, Liv Marie Austrem (red.) Hør, jeg har noe å fortelle! Om psykisk helsevern Pårørende til psykisk syke har svært ofte store kunnskaper om hva det vil si å være psykisk syk, hvordan sykdommen startet og utviklet seg, og hva som ser ut til å lindre og hjelpe. Hvordan kan pårørende være en ressurs og samtidig bli tatt vare på i møte med helsevesenet? I boken forteller pårørende sine historier om hva som skjer når noen i nær familie rammes av psykisk lidelse. Den er utgitt i samarbeid med Landsforeningen for pårørende innen psykiatri. «Å formidle noe fra psykiatriens verden slik at såvel leg som lærd kan ha nytte av det, se det er en egenartet utfordring som ofte tas litt for lettvint. Her mestrer man denne avveiningen.» Jon Geir Høyusten, Tidsskrift for Den norske Lægeforening 18/2006. ISBN utg s. Kr 270,

15 Anne Inger Helmen Borge (red.) Resiliens i praksis Teori og empiri i et norsk perspektiv Siden resiliensforskningens gjennombrudd i 1980-årene har perspektivet fått stor gjennomslagskraft innenfor psykologi og pedagogikk. Men hva innebærer egentlig begrepet? Hva ligger bak fenomenet resiliens? Og hvorfor reagerer mennesker forskjellig på lik påkjenning? I boken drøfter noen av Norges fremste forskere på feltet slike spørsmål. Fem artikler har et teoretisk perspektiv og bidrar til en forståelse av fenomenet, mens de fem øvrige omhandler empiri og funn i norske studier. Artikkelsamlingen utvider perspektivet fra innføringsboken Resiliens. Risiko og sunn utvikling (Gyldendal Akademisk 2003). ISBN utg s. Kr 345, Tverrfaglige titler Elisabeth Brodtkorb, Marianne Rugkåsa (red.) Under tak mellom vegger Perspektiver på boligens betydning i velferdsstaten Dette er en bok om å bo og om den betydning boligen har sosialt, økonomisk, psykologisk og arkitektonisk. Mennesker som har jobben sin knyttet til andres liv og hjem trenger kompetanse om boligens betydning for livssammenheng og mening. Boken vil bidra til kunnskap og refleksjon om det å være profesjonell yrkesutøver i andres hjem. Forfatterne tar også opp hvordan man kan forebygge bostedsløshet blant personer med psykiske lidelser. Bidragsytere er Runar Døving, Inger Lise Skog Hansen, Louise Nyström, Lars Marius Ulfrstad, Katrine Mauseth Woll og Siv Øverås. Boken er rikt illustrert av Terje Dannemark. ISBN utg s. Kr 210, Elisabeth Brodtkorb, Marianne Rugkåsa (red.) Mellom mennesker og samfunn Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene Boken gir en generell innføring i enkelte temaer innenfor fagene sosiologi og sosialantropologi; som profesjon, makt og sosial kontroll, velferd, fattigdom, kultur og kulturelle fortolkningsrammer og barn og barndom. Kapitlene om fattigdom og om barn og barndom er nye. Dette er temaer som er felles på tvers av profesjonsgrensene og som på hver sin måte griper inn i situasjoner der sosialarbeidere utøver sitt fag. Temaene er presentert med praktiske eksempler. I tillegg gir boken en kort generell innføring i fagene sosiologi og sosialantropologi. ISBN utg. ca 300 s. Kr 419, Kommer mars 2009 NY UTG. 15

16 Tverrfaglige titler Barry Duncan, Jaqueline Sparks I fellesskap for endring En håndbok i klient- og resultatstyrt praksis Det er klientene selv som har størst innvirkning på om resultatet av en psykologisk behandling skal bli vellykket. I fellesskap for endring tar dette på alvor, og bringer klientens ekspertise inn i behandlingsprosessen. Boken er en håndbok i det som blir kalt Klient- og resultatstyrt praksis, KOR. En slik praksis gjør det mulig å foreta en kritisk gjennomgang av våre antagelser og vår praksis, og å forsterke klientens egen heroiske stemme. Med boken som verktøy kan du gjøre det du allerede gjør, mer klientstyrt og mer resultatstyrt, og sammen med klienten din kan du gjøre de tjenestene du tilbyr mer effektive, pålitelige og riktige for den enkelte klienten. ISBN utg s. Kr 335, Solveig Botnen Eide, Hans Herlof Grelland, Aslaug Kristiansen, Hans Inge Sævareid, Dag G. Aasland Til den andres beste En bok om veiledningens etikk Veiledning er et samspill mellom to personer, der den som veiledes skal bevege seg inn i et landskap der veilederen allerede er kjent. I dette samspillet ligger det en grunnleggende etisk utfordring. Til den andres beste tar utgangspunkt i at veiledning i seg selv er et etisk prosjekt der veilederens oppgave er å gjøre det gode og det rette for den andres skyld. Med utgangspunkt i etikkfilosofen Emmanuel Levinas beskrivelse av Den andres ansikt som etikkens begynnelse, drøftes temaer som den gode veiledning, veiledningssamtalens særpreg, menneskearbeid og ekspertarbeid, lytting, identitet og følelser, identitet og frihet. ISBN utg s. Kr 225, 16 Hilde Eide, Tom Eide Kommunikasjon i relasjoner Samhandling, konfliktløsning, etikk Boken gir en grunnleggende innføring i kommunikasjon i sosial- og helsefag. Første del gir en introduksjon til helsefaglig kommunikasjons- og relasjonsteori. Andre del tar for seg praktiske kommunikasjonsferdigheter. Ved hjelp av en rekke eksempler fra praksis belyses ulike sider ved kommunikasjonsprosessen. I tillegg til en faglig ajourføring, inneholder den reviderte utgaven også nye kapitler om kommunikasjon med barn, med eldre og kommunikasjon i grupper. ISBN utg s. Kr 525,

17 Tor-Johan Ekeland, Kåre Heggen (red.) Meistring og myndiggjering Reform eller retorikk? Korleis kan ein vere «myndig» pasient når ein er sjuk og avhengig av sine hjelparar? Kan den individretta meistringa og myndiggjeringa også bli skalkeskjul for offentleg ansvarsfråskriving? Eit viktig føremål med boka er å drøfte slike spørsmål og gi ei fleirfagleg innføring i kva meistring og myndiggjering inneber for fagfolks måte å tenkje og handle på. Den berande ideen er at dersom meistring og myndiggjering skal bli noko meir enn retorikk, må hjelpearbeidet i helse- og sosialsektoren legge større vekt på ein kommunikativ praksis, og ikkje berre reindyrke ei tradisjonell instrumentell tilnærming. ISBN utg s. Kr 349, Tverrfaglige titler Olav Garsjø Institusjon som hjem og arbeidsplass NY UTG. Et arbeidstaker og brukerperspektiv I en tid med store omveltninger i familiemønster og bosetting parallelt med en nært forestående eldrebølge, øker behovet for offentlig omsorg. Ved å forstå hvordan det er å bo på andres arbeidsplass, kan man bygge opp en nødvendig institusjonsfaglig kompetanse. Sosiologi og sosialantropologi bidrar med relevante tenkemåter og faglige perspektiver for helse og sosialarbeidere generelt, og institusjonsarbeidere spesielt. Boken kan brukes som en kilde til refleksjon, beskrivelse og fortolkning av hva som skjer på en institusjon. Ved hjelp av et aktørperspektiv kan man se hva som ligger i relasjonen mellom ansatte og beboere på en institusjon. Samtidig som boken har et kritisk perspektiv peker den på aspekter ved et godt institusjonsliv. Tilskuerperspektivet presenteres i en egen bok, Institusjonssosiologi. ISBN: utg s. Kr 335, Olav Garsjø Institusjonssosiologi NY UTG. Perspektiver på helse- og omsorgsinstitusjoner Institusjonssosiologi viser hvordan sosiologi kan bidra med relevante tenkemåter og faglige perspektiver i institusjonsbasert omsorg. Hvilke funksjoner har institusjoner i samfunnet? Hva skjer når mennesker møter institusjoner? Olav Garsjø legger vekt på å vise hvordan institusjoner forstås med utgangspunkt i de mål, ideologier, strukturer og ressurser som finnes på ulike institusjoner. Boken beskriver institusjonenes historie, samfunnsmessige funksjon og institusjonen som sosialt system. Her er makt og konflikt sentrale eksempler på relasjonelle fenomener som ligger i spenningsfeltet mellom hjem og arbeidsplass. Institusjonssosiologi ser institusjoner i et tilskuerperspektiv som er sammensatt av et makroperspektiv (samfunn) og et mikroperspektiv (institusjon). Aktørperspektivet behandles i boken Institusjon som hjem og arbeidsplass. ISBN utg s. Kr 315, 17

18 Tverrfaglige titler Katrine Fangen Identitet og praksis I Norge lever somaliere. Hva skiller og forener dem? Hvordan finner de seg til rette i det norske samfunn? Hvordan henger tilpasning, deltagelse og identifisering sammen? Dette er noen av spørsmålene som tas opp. Boken baserer seg på intervjuer og samtalegrupper med somaliere bosatt i Norge. Temaer som identitet, deltagelse og opplevelse av krenkelser forstås blant annet i lys av den enkeltes bakgrunn og posisjon i det norske samfunn. Boken er aktuell for ulike studier der innvandring og kvalitativ forskning tematiseres (sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi og helse- og sosialfag). Dessuten er den skrevet for alle som ønsker å øke sin flerkulturelle kompetanse og å vite mer om somaliere i Norge. ISBN utg s. Kr 248, Torhild Hammer, Einar Øverbye (red.) Inkluderende arbeidsliv? Erfaringer og strategier Hvorfor stenges enkelte grupper ute fra arbeidslivet? Hvordan kan vi skape et mer inkluderende arbeidsliv? Boken formidler forskningsbasert kunnskap om erfaringer med integrering, attføring og forebygging av utstøting på arbeidsmarkedet. Den redegjør for ulike strategier for å hindre utestenging, og tar opp spørsmålet om det har skjedd en brutalisering av arbeidslivet. Øvrige bidragsytere er Morten Blekesaune, Rannveig Dahle, Margaret Ford, Lars Grue, Christer Hyggen, Axel West Pedersen, Marie Louise Seeberg, Per Erik Solem, Ragnhild Sollund. «Det som gjør boka så viktig er først og fremst at den inneholder forskningsbasert kunnskap på et felt som er komplisert og sammensatt.» Brita Bungum, Tidsskrift for samfunnsforskning. ISBN utg s. Kr 299, 18 Gro Sandkjær Hanssen, Marit Helgesen, Signy Irene Vabo Politikk og demokrati En innføring i stats- og kommunalkunnskap Det er knyttet ulike krav og forventninger til rollene som sosialarbeider, profesjonsutøver, forvaltningsansatt og borger, og disse kravene kan ofte være motstridende. Kunnskaper om det politiske systemet om dets muligheter og begrensninger kan et stykke på vei bidra med å løse disse rollekonfliktene. Boken gir en grunnleggende innsikt i det politiske systemet og de aktuelle institusjonene som er knyttet til demokrati og valg, på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Den tar også opp alternative veier til politisk innflytelse, så som organisasjoner, politiske aksjoner og mediekanalene. ISBN utg s. Kr 425,

19 Svein Haugsgjerd, Per Jensen, Bengt Karlsson, Jon A. Løkke Perspektiver på psykisk lidelse NY UTG. å forstå, beskrive og behandle Boken gir en innføring i psykisk helsearbeid og presenterer sentrale teoretiske forklarings- og forståelsesrammer innenfor feltet. Hovedintensjonen er å vise at det teoretiske perspektivet man har på psykiske lidelser, får konsekvenser for tilbudet om behandling og omsorg. Perspektivene som beskrives er det medisinsk-psykiatriske, det psykodynamiske, det behavioristiske, det humanistiske og det systemiske. I denne nye utgaven er kliniske eksempler skrevet inn i perspektivkapitlene og eksemplene er knyttet opp mot moderne terapiformer. ISBN utg. ca. 300 s. Kommer april 2009 Svein Haugsgjerd, Per Jensen, Bengt Karlsson, Jon A. Løkke Perspektiver på psykisk lidelse Tverrfaglige titler Kristin Heggdal Kroppskunnskaping Pasienten som ekspert i helsefremmende prosesser Mennesker som lever med langvarige sykdommer eller funksjonssvikt søker stadig etter nye veier til mestring og bedring. Bokens to hovedfokus er hva den enkelte fremhever som viktig for å håndtere sin situasjon og hvordan helsepersonell kan bidra til å styrke helsefremmende prosesser. Pasientens kunnskap om hvordan en kan forebygge tilbakefall og oppnå bedring utvikles gjennom en prosess som forfatteren kaller «Kroppskunnskaping». Begrepet er fundert på forskning og brukermedvirkning. Boken henvender seg til alle som ønsker å styrke ressurser hos mennesker som lever med langvarige helseproblemer, til helsefagutdanninger, til klienter og deres pårørende. ISBN utg s. 449, Jan-Olav Henriksen, Arne Johan Vetlesen Nærhet og distanse Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker Boken gir en innføring i etikk og etisk tenkning knyttet til arbeid med mennesker. I del 1 diskuterer forfatterne yrkesetikkens rammebetingelser. Velferdsstaten er i endring, og en god profesjonsetikk er viktigere enn noensinne. Sentrale temaer i del 2 er grunnvilkårene for det å være menneske; sårbarhet, avhengighet, skjørhet og dødelighet. Ulike etiske retninger som bl.a. pliktetikk, diskursetikk, nytteetikk, dydsetikk og nærhetsetikk gjennomgås grundig i del 3. Til slutt presenteres KLOK-modellen som kan være til hjelp når man står i etiske dilemmaer og skal vurdere hva som er god og riktig handling. ISBN utg s. Kr 375, 19

20 Tverrfaglige titler Bjørn Hofmann Hva er sykdom? Er kronisk tretthetssyndrom en sykdom? Skal nakkesleng eller fibromyalgi gi rett til uføretrygd? Å ha en sykdom gir rett til behandling, sykemelding og sykepenger. Sykdom er avgjørende for hvordan vi mestrer hverdagen og forstår oss selv. Denne boken er en filosofisk jakt på sykdomsbegrepet. Hofmann leder oss gjennom perspektiver fra vitenskapsteori, språkfilosofi, moralfilosofi og medisinsk historie for å vise sykdomsbegrepets mangfoldighet og foranderlighet. Boken er skrevet for helsepersonell og gir grunnlag for refleksjon om samspillet mellom pasienter, helsepersonell, pasientorganisasjoner, myndigheter og politikere. ISBN utg s. 265, Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte, Pål Veiden Å forstå samfunnsforskning Vår kunnskap om oss selv og om andre er i stor grad basert på forskning, men hva er forholdet mellom «min lille verden» og den forskningsbaserte kunnskapen i «den store verden»? er vitenskap og forskning det samme? hva kjennetegner forskningsprosesser? er det mulig å oppnå sannhet i samfunnsforskning? hvilke føringer avgjør hva det forskes på? Forfatterne presenterer stoffet med eksempler fra både hverdagen, oppslag i media og forskning. Boken er spesielt beregnet på de som ønsker seg et første møte med forskning. ISBN utg s. Kr 199, 20 Kari Killén Profesjonell utvikling og faglig veiledning et fellesfaglig perspektiv Profesjonell veiledning er nødvendig for alle yrkesgrupper som arbeider med mellommenneskelige forhold, for å sikre brukeren, klienten, pasienten, eleven eller pårørende en faglig etisk forsvarlig behandling. Boken omhandler et felles kompetanseområde i helsefaglig, psykososialt og pedagogisk arbeid. Forfatteren tar opp utviklings- og veiledningsprosessen, samt ulike veiledningsmetoder, og formidler en pedagogisk tilnærming som først og fremst er utviklet innenfor praktisk psykososialt arbeid. Profesjonell utvikling og faglig veiledning bygger på Killéns tidligere utgivelse Faglig veiledning, men i denne boken legger hun større vekt på barneperspektivet, på utviklingsteorier og på relasjonskompetanse. ISBN utg s. Kr 345,

21 Steinar Kvale og Svend Brinkmann Det kvalitative forskningsintervju NY UTG. Hva innebærer det å utføre kvalitative intervjuundersøkelser? I denne reviderte utgaven av Det kvalitative forskningsintervju veiledes leseren fra valg av tema, planlegging, selve intervjuet, transkribering, analyse, verifisering og sluttrapportering. Forfatterne kommer med innsiktsfulle råd om hvordan man best kan ivareta de enkelte ledd i prosessen. ISBN utg. Kommer mai 2009 Steinar Kvale og Svend Brinkmann DET KVALITATIVE FORSKNINGS- INTERVJU Tverrfaglige titler Raino Malnes Meningen med samfunnsvitenskap Hva er samfunnsvitenskap godt for? Hva slags kunnskap kan den gi om menneskesinnet og samfunnslivet? Og hva er, i bunn og grunn, sinn og samfunn? Hensikten med samfunnsvitenskap er å få frem sannheten om sosiale og mentale hendelser. Samfunnsvitenskap dreier seg også om hvordan mennesker bør leve. Raino Malnes argumenterer for at vurderinger av riktig og galt kan måles mot etiske fakta, og at etisk intuisjon kan spille den samme rollen i normativ analyse som observasjon i beskrivende undersøkelser. ISBN utg s. Kr 268, Sigrun Nilsen, Halvor Fauske, Pär Nygren Læring i fellesskap En pedagogisk modell i profesjonsutdanninger Boken tar for seg praksisstudiene i barnevernpedagog-, sosionom- og vernepleierutdanningen. Et sentralt spørsmål er hvordan praksisstudiene best kan organiseres og gjennomføres når målet er at studentene skal kunne tilegne seg de handlingskompetanser som deres framtidige yrkespraksis vil kreve. Læring i fellesskap presenterer en konkret arbeidsmodell med tilhørende verktøy for læringsfremmende samspill mellom utdanningsinstitusjonen og praksisfelt. Samtidig skisseres den teoretiske tenkningen bak modellen. ISBN utg s. Kr 265, 21

22 Tverrfaglige titler Grethe Nordhelle Mekling II Sentrale temaer i konflikthåndtering Mekling er en profesjonell kompetanse, der en tredjeperson bistår partene. Denne boken henvender seg til praktikere som ønsker å videreutvikle sin forståelse og sine ferdigheter innen konflikthåndtering. Boken står selvstendig, men viderefører tematikken fra det grunnleggende bind 1, Mekling. Konfliktforståelse og konflikthåndtering (2006). Mekling II går i dybden på sentrale temaer i den praktiske meklingshverdagen og dekker områder som maktubalanse, emosjonelle aspekter, barn i mekling og kulturvariasjon. ISBN utg s. Kr 370, Leiv Opstad Økonomistyring i offentlig sektor Målet med boken er å gi innblikk i økonomi, budsjett- og økonomistyring, og å øke forståelsen for hvordan regnskaps- og budsjettarbeid kan anvendes til å styre offentlige virksomheter. Den er beregnet på ansatte i offentlig sektor som tar etter- og videreutdanning i administrative fag. I tillegg er den aktuell for offentlig ansatte og andre som vil lære mer om økonomi, budsjett- og økonomistyring. Med de utfordringene offentlig sektor står overfor, øker kravet til prioritering, og det blir stadig viktigere å dokumentere nytten av ressursbruken. Boken forutsetter ingen forkunnskaper i økonomi. ISBN utg s. Kr 429, 22 Ole Bjørn Røste Politikk og økonomi Dette er en innføringsbok i statsvitenskap innen området offentlig politikk og forvaltning. Spørsmålene som stilles er: Hvordan utøves offentlig politikk i det norske samfunnet? Hvilke argumenter er mest sentrale i forhold til hvor aktiv politikken på et bestemt område bør være og hvordan den bør innrettes? Vekten er lagt på den økonomiske politikken (finans- eller pengepolitikk, inntektspolitikk, næringspolitikk og distrikts- og regionalpolitikk). Også fordelingen av oppgaver mellom de tre politiske og administrative nivåene, stat, region og kommune, diskuteres. ISBN utg s. Kr 348,

23 Marie Louise Seeberg Velferdsstaten møter verden Arbeidsplasser i endring Den norske velferdsstaten møter verden på flere måter. Globaliseringen merkes i den norske helse- og omsorgssektoren gjennom økt migrasjon, ved at en økende andel av de ansatte har innvandrerbakgrunn. Samtidig skjer det en rekke endringer i måten offentlig sektor organiseres på det offentlige skal moderniseres, effektiviseres og styres på nye måter. Reformene blir kalt ny offentlig styring. I Velferdsstaten møter verden reiser forfatteren både spennende og vanskelige spørsmål knyttet til fremveksten av flerkulturelle arbeidsplasser og nye krav til kompetanse, effektiv drift, økonomiforvaltning og lederskap. «I strømmen av bøker som omtaler globaliseringens konsekvenser, er dette en av de få som konkret går inn på hvordan forhold knyttet til migrasjon påvirker hverdagen i norsk helsevesen.» Sykepleien 17/2007. ISBN utg s. Kr 249, Tverrfaglige titler Mary Ann Stamsø (red.) Velferdsstaten i endring NY UTG. Norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre Forfatterne diskuterer de sosialpolitiske kursendringene som gjør seg gjeldende i dag og belyser konturene av norsk sosialpolitikk i de nærmeste årene. Boken har en tverrfaglig tilnærming, og det overordnede siktemålet er å gi et begreps- og kunnskapsmessig grunnlag for å forstå sosialpolitisk utvikling i et bredt historisk og samfunnsmessig perspektiv. «Som lærebok synes jeg boka har en styrke i å balansere beskrivelser av ulike deler av velferdssystemet ved å framheve noen sentrale dimensjoner.» Tidsskrift for Velferdsforskning 3/2006. ISBN utgave Kommer høsten 2009 Mary Ann Stamsø (red.) Velferdsstaten i endring Marianne Storm (red.) Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid en veileder I norsk helse- og sosialpolitikk har man de siste årene vært opptatt av å legge tilrette for at brukere av helse- og sosialtjenester skal ha mulighet til å kunne medvirke i utformingen av sitt eget tjenestetilbud. En viktig side ved dette er antakelsen om at pasienter som tar en aktiv del i sin egen behandling, lærer seg å mestre sin egen livssituasjon og i kraft av dette blir mindre avhengig av helsetjenesten. Denne boken er en veileder til slikt arbeid. ISBN utg. 155 s. Kr 235, Kommer mars

24 Tverrfaglige titler Magdalene Thomassen Vitenskap, kunnskap og praksis Innføring i vitenskapsfilosofi for helse- og sosialfagene Boken gir en innføring i sentrale tema i kunnskapsteori og vitenskapsfilosofi, og viser hvordan ulike synspunkter på slike tema har preget utviklingen av teori og praksis også i helse- og sosialfagene. Den presenterer vitenskapsfilosofien som fagfelt, samtidig som perspektiver på vitenskap og kunnskap problematiseres ved hjelp av en praksisutøvelse. Fremstillingen av de vitenskapsfilosofiske retningene føres videre i en systematisk eksemplifisering av hvordan angjeldende retning har nedfelt seg i utviklingen av helse- og sosialfaglig teori og praksis. «Boka dekker helt klart et faglig behov for studentene og underviserne i helse- og sosialutdanningene fordi de vitenskapsteoretiske perspektivene har kommet mer og mer opp i dagen i profesjonene og deres utdanninger.» Carl Chr. Bachke, Embla 4/2006. ISBN utg s. Kr 285, Eline Thornqvist Klinikk, kommunikasjon, informasjon Eline Thornqvist Klinikk, kommunikasjon, informasjon NY UTG. Kravet til mer og bedre informasjon og kommunikasjon øker i helsesektoren. Hva menes med informasjon, og hvem informerer hvem om hva? I boken konkretiseres kommunikasjon og samhandling gjennom beskrivelser av praksissituasjoner. Forfatteren viser hvordan informasjonsutveksling og kommunikasjon er vevd inn i fagutøvelse, og hvordan helsepersonell kan bruke sin kompetanse og posisjon på forskjellig vis. I denne reviderte utgaven har brukermedvirkning og empowerment fått en mer sentral plass. Boken henvender seg spesielt til helsefaglige og medisinfaglige studieretninger. ISBN utg. ca. 300 s. Kommer våren Torsten Thurén VITENSKAPS- TEORI FOR NYBEGYNNERE Torsten Thurén Vitenskapsteori for nybegynnere NY UTG. Denne oppdaterte 2. utgaven av Vitenskapsteori for nybegynnere gir en snarvei inn til hva som kjennetegner vitenskapsteori og hvorfor dette er et viktig felt. Sentrale posisjoner som positivisme, hermeneutikk og paradigmetenkning presenteres på en klar og forståelig måte. Det er lagt vekt på gode eksempler som bidrar til at sentrale poenger trer klart fram. ISBN utg. Kommer mai 2009

Aktuelle fagbøker innen sykepleie

Aktuelle fagbøker innen sykepleie Katalog Sykepleie Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 2 FOTO: SIGMUND REITE Aktuelle fagbøker innen sykepleie Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som inneholder aktuelle utgivelser

Detaljer

Helse- og sosialfag. Nyheter 2010. Sykepleie. Medisin, psykiatri. Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie. Tverrfaglige emner. Sosial- og helsejuss

Helse- og sosialfag. Nyheter 2010. Sykepleie. Medisin, psykiatri. Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie. Tverrfaglige emner. Sosial- og helsejuss Nyheter 2010 Sykepleie Medisin, psykiatri Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie Tverrfaglige emner Sosial- og helsejuss 1 8 15 18 22 Sykepleie Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud, Randi Grønseth (red.)

Detaljer

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post:

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post: Mai 2009 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Eide mfl Over profesjonelle barrierer Kr. 365,00 Brodtkorb mfl Mellom mennesker og samfunn Kr. 419,00 Øiestad Selvfølelsen

Detaljer

Tverretatlig samarbeid omkring barn En kilde til styrke og håp?

Tverretatlig samarbeid omkring barn En kilde til styrke og håp? Mars 2012 1 Ketil Eide ISBN 9788205406018 Pris kr. 499,00 Barn på flukt Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger Barn på flukt er aktuell for et stort praksisfelt og viser hvilken kompetanse

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Introduksjon. mot et allment marked.

Introduksjon. mot et allment marked. Psykologi 2010 PSYKOLOGI 2010 Gyldendal Akademisk 2010 2 Introduksjon Gyldendal Akademisk er Norges største universitets- og høgskoleforlag og utgir hvert år et stort antall nye titler rettet mot psykologifeltet.

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! Oktober 2009 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge rapport 1 : 2009 2 Rapport 1 : 2009 RBUP Nord RBUP Nord rapport 1: 2009 Tittel Sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

Detaljer

LAVMÆLT DIALOG ELLER HØYLYDT KAMP

LAVMÆLT DIALOG ELLER HØYLYDT KAMP LAVMÆLT DIALOG ELLER HØYLYDT KAMP Foreldres fortellinger om møter med offentlige hjelpere av Eva Janitz Hovedfagsoppgave i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene. Rapport fra den lokale UH-ledete arbeidsgruppen tilknyttet Høgskolen i Bergen 15.

Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene. Rapport fra den lokale UH-ledete arbeidsgruppen tilknyttet Høgskolen i Bergen 15. Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene Rapport fra den lokale UH-ledete arbeidsgruppen tilknyttet Høgskolen i Bergen 15. november 2013 Innhold Innledning 1 Tema 1 Den profesjonsfaglige essensen: sosionom

Detaljer

Barnevernpedagogutdanning

Barnevernpedagogutdanning Fagplan for Barnevernpedagogutdanning Bachelor i barnevern 180 studiepoeng Kull 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2011 Godkjent avdelingsstyret AHS 16. juni 1999 Etableringstillatelse

Detaljer

Barnevernspedagogutdanning

Barnevernspedagogutdanning Fagplan for Barnevernspedagogutdanning Bachelor i barnevern 180 studiepoeng Kull 2006 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2007 Godkjent avdelingsstyret AHS 16. juni 1999 Etableringstillatelse

Detaljer

Psykologi. Nyheter 2009

Psykologi. Nyheter 2009 Nyheter 2009 Elisabeth Arnet Terapi Hva passer for meg? Guide i terapijungelen. Står du fast i livet ditt? Er du i en akutt livskrise eller har du slitt lenge på egenhånd? Vurderer du å oppsøke en terapeut?

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010 Pedagogikk og lærerutdanning Nyheter 2010 Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grönlien Zetterqvist Profesjonsetikk for lærere Gjennom en vanlig skoledag oppstår det ofte krevende situasjoner,

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 KOMPETANSEBEHOV I PSYKISK HELSEVERN Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord:

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

BSV-utdanningene og sosialfaglig kompetanse

BSV-utdanningene og sosialfaglig kompetanse Rapport BSV-utdanningene og sosialfaglig kompetanse Arbeidsgruppe ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2013 1 Innhold Innledning... 3 1. Profesjonsutdanningenes selvforståelse... 3 2. Sosialfaglig

Detaljer

BACHELOR I VERNEPLEIE

BACHELOR I VERNEPLEIE BACHELOR I VERNEPLEIE Fagplan 2012 Utarbeidet på grunnlag av Rammeplan og forskrift for vernepleierutdanning fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. des 2005. Fagplan godkjent juni 2012,

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Barnehagelærerutdanningen

Cappelen Damm Akademisk. Barnehagelærerutdanningen 2015 Cappelen Damm Akademisk Barnehagelærerutdanningen KJÆRE LESER Velkommen til 2015-katalogen for barnehagelærerutdanningen. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker

Detaljer

Hverdagsliv og ventesorg; hvordan leves livet på lånt tid? Et foreldreperspektiv

Hverdagsliv og ventesorg; hvordan leves livet på lånt tid? Et foreldreperspektiv Hverdagsliv og ventesorg; hvordan leves livet på lånt tid? Et foreldreperspektiv Anne Grasaasen Diakonhjemmet Høgskole Masteroppgave Master i familieterapi og systemisk praksis Veileder: Halvor de Flon

Detaljer

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA En kvalitativ studie av hva helsefremmende arbeid betyr for helsesøstre. Hovedfagsoppgave i helsefag hovedfag Spesialfag: Helsepsykologi/Helsefremmende arbeid

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen Hvordan opplever og forholder PPT seg til barn og unges psykiske helse i grunnskolen? Inger Johanne Eskedal Veileder

Detaljer

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder Landsforeningen Landsforeningen for oppsøkende for oppsøkende sosialt sosialt ungdomsarbeid ungdomsarbeid Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

Detaljer

Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering

Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering Lars Grue & Marte Rua Rapport nr 19/10 «Når du er atten, så er det ut i intet» (gutt, 25 år) NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer