Sosialt arbeid og helsefag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosialt arbeid og helsefag"

Transkript

1 Sosialt arbeid og helsefag Nyheter

2 Sosialt arbeid og helsefag 2 Innhold Sosialt arbeid Barnevern Vernepleie Tverrfaglige titler

3 Sosialt arbeid Gurid Aga Askeland, Olav Molven Dokument i klientarbeid Journalar, sosialrapportar og saksframstillingar i sosialt arbeid Boka omhandlar ulike dokument som sosialarbeidarar sjølve skriv og elles kjem i kontakt med i klientsaker. Korleis ein skriftleg omtalar klienten eller saka, vil ofte vere avgjerande for om det sosiale arbeidet lukkast. Bruken av skriftlege dokument er også viktige av omsyn til rettstryggleiken til klientane. Forutan at stoffet er rettsleg og sosialfagleg ajourført og oppdatert, er andre kapittel «Rettslege rammer» og sjette kapittel «Retten til innsyn i og bruk av dokumenta» i stor grad nyskrevne. ISBN utg s. Kr 310, Sosialt arbeid Ole Petter Askheim, Bengt Starrin (red.) Empowerment i teori og praksis Begrepet «empowerment» har på kort tid blitt enormt populært, og det forbindes med kraft, makt, styrke egenskaper som oppfattes som positive. Begrepet brukes hyppig innen helse- og sosialfaglig arbeid, og er et nøkkelord i støtten til såkalte ressurssvake grupper som langtidsledige, innvandrere og personer med rusproblemer. Men begrepet står i fare for å bli et slagord som kan brukes i vidt forskjellige sammenhenger uten at det egentlig forplikter. Empowerment i teori og praksis tar for seg begrepet fra ulike perspektiver. De første kapitlene gir en kritisk granskning av hvordan begrepet oppsto, og hvordan det blir brukt. De påfølgende kapitlene tar opp forskjellige empowermentorienterte prosjekter med ulike utsatte grupper, f.eks. personer med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser, langtidsledige og personer med rusproblemer. ISBN utg s. Kr 285, Ketil Eide, Naushad A. Qureshi, Marianne Rugkåsa og Halvard Vike (red.) Over profesjonelle barrierer Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge Boken retter oppmerksomheten mot de sosiale og kulturelle kontekstene barn og unge med minoritetsbakgrunn befinner seg i, og mot måten velferdsstatens profesjoner forholder seg til og forstår denne gruppen barn og unge. Forfatterne tematiserer de dilemmaene og utfordringene som velferdsstaten og hjelpeapparatet støter på i møte med barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn. Fokuset rettes særlig mot majoriteten og dens selvforståelse; mot spørsmålet om hvem og hva vi tror vi er, og hvordan representanter for majoritetsbefolkningen håndterer dette møtet gjennom utformingen av bestemte praksiser. Foruten grunnutdanningene i barnevern og sosialt arbeid retter boken seg mot master- og videreutdanninger og praksis innenfor arbeid med barn og unge med minoritetsbakgrunn. ISBN utg s. Kr 365, 3

4 Sosialt arbeid Børge Erdal (red.) Ute Inne Oppsøkende sosialt arbeid med ungdom Systematisk oppsøkende sosialt ungdomsarbeid utekontaktarbeid er en sosialfaglig arbeidsmetode som har som oppgave å bygge relasjoner og tillit til enkeltungdommer og lokale ungdomsmiljøer. Med sin kunnskap om ungdom arbeider utekontaktene systematisk med å fange opp og integrere utsatt ungdom tilbake til familie, venner, utdanning, arbeid eller til aktiviteter som fremmer fellesskap, tilhørighet og nye muligheter. Boken presenterer både det mangfoldet som praktisk oppsøkende sosialt arbeid spenner over, og setter metoden inn i et større samfunnsmessig perspektiv. Dokumentasjon og utvikling av faglige ferdigheter vies spesiell oppmerksomhet. Øvrige bidragsytere er Gus Strømfors, Henning Pedersen, Arne Klyve, Bengt Andersson, Else Kristin Utne Berg, Tian Sørhaug og Line Ruud Vollebæk. ISBN utg s. Kr 465, Knut Gundersen, luke moynahan Nettverk og sosial kompetanse Med utgangspunkt i ulike modeller innenfor nettverksteori, gir denne boken en grunnleggende forståelse av hvordan vi kan bidra til at personer med atferdsproblemer, lettere utviklingshemming eller autisme utvikler gode forutsetninger for å etablere og opprettholde et sosialt nettverk. Forfatterne presenterer nye retninger som PAST (positiv atferdsstøtte), og viser eksempler på validerte metoder som ART, PEACE, Prepare og «Nettverksferdighetstrening». Boken er en videreutvikling og oppdatering av Nettverk og sosiale ferdigheter fra ISBN utg s. Kr 415, 4 Gunn Strand Hutchinson Sosialt arbeid i kommunen Samfunnsmandat og handlingsrom Kjernen i sosialt arbeid og intensjonen i utdanningen av sosialarbeidere er å bidra til at mennesker får et bedre liv, eller å hindre at livssituasjonen deres forverrer seg. Boken er en støtte for studenter når de skal omsette de gode intensjonene til handling i sosialfaglig arbeid i kommunen. Den knytter teori og sosialarbeiderens mandat til den konteksten hvor sosialarbeideren møter medborgeren som det skal ytes tjenester til. Det er viktig at sosialarbeidere i kommunene tar hele mandatet i bruk på kontorene og der folk bor, ferdes og samles. ISBN utg s. Kr 249,

5 Siv Oltedal, Ruth Olsen (red.) Blikk på praksis Sosialarbeidere forteller fra yrkeslivet Boken presenterer essay skrevet av mastergradsstudenter som reflekterer over sine erfaringer fra praksis på sosialkontor, i barnevernet, i psykiatrien, i rusomsorgen og i rehabilitering av fysisk funksjonshemmede. Både norsk og samisk kontekst blir reflektert inn i fortellingene. Blikk på praksis henvender seg til sosialarbeiderstudenter på bachelorog masternivå, og til sosialarbeidere i praksis. ISBN utg s. Kr 340, Sosialt arbeid Rolf Rønning, Bengt Starrin (red.) Sosial kapital i sosialt arbeid (arbeidstittel) Begrepet sosial kapital har blitt et samlende begrep for en rekke forhold; sosial støtte, sosiale nettverk, sosiale bånd, ressurser, tillit, trygghet, deltakelse, det sivile samfunn og medborgerskap. En definisjon er å si at sosial kapital er ressurser som er tilgjengelig for aktører gjennom deltakelse i sosiale nettverk. Hvordan kan det offentlige hjelpeapparatet arbeide for å styrke enkeltindividers sosiale kapital? Ved hjelp av eksempler fra barnevernet, tiltaksutvikling for psykisk utviklingshemmede, eldre og arbeidsledige og fra psykisk helse viser forfatterne hvordan sosial kapital kan være en ressurs i sosialt arbeid med mange ulike grupper. ISBN utg. ca. 250 s. Kommer juni 2009 Rolf Rønning, Bengt Starrin (red.) Sosial kapital i sosialt arbeid Lawrence Shulman Kunsten å hjelpe individer og familier (bind 1) Kunsten å hjelpe bind 1 og bind 2 er en oversettelse av Lawrence Shulmans The Skills of Helping Individuals, Families, Groups and Communities. Kapitlet som omhandler verdier, juss og etikk er endret i samsvar med norsk regelverk, men eksemplene fra praksis er så langt som mulig beholdt uforandret. Interaksjonsmodellens tenkemåte og praksis vil kunne bidra til et systematisk og effektivt arbeid. Et velutviklet teoretisk rammeverk vil gi større sammenheng og konsistens i arbeidet, og bidra til å forklare hvorfor noen møter med klienter blir vellykket og andre ikke. ISBN (bind 1) 1. utg s. Kr 449, 5

6 Sosialt arbeid / Barnevern Lawrence Shulman Kunsten å hjelpe mennesker i samhandling med systemer (bind 2) Her er interaksjonsmodellens tenkemåte og praksis ført videre, og forfatteren viser hvordan sosialarbeideren kan gå fram for å utløse det potensialet for gjensidig hjelp som ligger i en gruppe, og dermed anspore medlemmene til å hjelpe seg selv og hverandre. I arbeid med systemer er hensikten med modellen fortsatt å oppnå gjensidighet mellom klient/bruker og det sosiale system klienten er avhengig av. ISBN (bind 2) 1. utg s. Kr 640, Marianne Skytte Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid Mange sosialarbeidere synes det er vanskelig å arbeide med barnefamilier som har en annen etnisk bakgrunn. I denne boken viser Marianne Skytte at dette spesielt kommer til uttrykk i barnevernsaker med familier som tilhører etniske minoriteter. Boken handler om de samfunnsmessige vilkårene som setter rammer for både minoritetsfamilienes hverdagsliv og sosialarbeiderens tenkning, vurderinger og handlinger i forhold til minoritetsbarn og deres oppvekstvilkår. Skytte henvender seg til sosionomer, barnevernspedagoger, førskolelærere, helsesøstre og andre som er faglig engasjert i arbeid med etniske minoritetsfamilier. Boken er revidert og tilrettelagt for norske forhold. ISBN utg ca 250 s. Kr 369, Barnevern NY UTG. 6 Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed Normbrytende atferd hos barn Hva sier forskningen? Begrepet «normbrytende atferd» brukes som en fellesnevner for å beskrive atferd som representerer alvorlige brudd på normer og regler for samhandling. Beskrivelser av barn med normbrytende atferd viser et stort antall kjennetegn og risikofaktorer. I Normbrytende atferd hos barn er internasjonal forskning gjort tilgjengelig for et bredt publikum. Forfatterne gir en oversikt over nordisk praksis, forskningsfeltet forøvrig og de vurderer validiteten i ulike forskningsresultater. Kvaliteten i utdanningen av dem som skal jobbe med disse barna må sikres, og denne boken gir både et godt grunnlag for videre studier og forskning, samtidig som den gir et kunnskapsgrunnlag for å forbedre praksis i hjelpetjenester som barneverntjenesten, psykisk helsevern og pp-tjenesten. ISBN utg s. Kr 315,

7 Vigdis Bunkholdt, Mona Sandbæk Praktisk barnevernarbeid NY UTG. Praktisk barnevernarbeid setter søkelyset på det juridiske og teoretiske grunnlaget for forståelse og utførelse av arbeid i barnevernssaker, og på den praktiske gjennomføringen. Boken tar utgangspunkt i lov om barnevernstjenester av 1993 og den praksisen som har utviklet seg i kjølevannet av at loven kom. I denne nye utgaven er alle kapitlene àjourført mht. lovverk, administrasjon, forskning og teori. Samtidig har boken som før en klar dreining mot praksis. Boken egner seg både som innføringsbok for studenter i helseog sosialarbeiderutdanningene og som oppslagsbok i daglig barnevernsarbeid. ISBN utgave s. Kr 445, Barnevern Bente Puntervold Bø, Bennedichte C. Rapanna Olsen (red.) Utfordrende foreldreskap Under ulike livsbetingelser og tradisjoner Å være foreldre er en krevende oppgave. Foreldreskapet blir ekstra utfordrende når barnet har spesielle omsorgsbehov eller familiens livssituasjon er komplisert enten komplikasjonene skyldes vanskelig økonomi, samlivsbrudd eller majoritetsoppfatninger av hvordan familielivet bør leves. Utfordrende foreldreskap retter seg mot profesjonelle på ulike nivå som arbeider med familieproblematikk og foreldre-barn-relasjoner, enten det er innenfor sosialt arbeid, barnevern, helsefag eller undervisning. ISBN utg s. Kr 398, Wenche Figenschow, Erik Ringberg, Merete Ekanger Barnevern medier og juss Kan vi stole på barnevernet, media og advokater i alle barnevernssaker? Presenterer de alle fakta, eller er det slik at både barnevern, media og advokater velger bort fakta, problemstillinger og løsninger som utfordrer de allment aksepterte tankene innenfor hvert system og dermed blir til skade for barna? Boken tar utgangspunkt i erfaringer hentet fra en konkret barnevernssak. Forfatterne, en sosionom, en advokat og en journalist retter sammen et kritisk søkelys både mot seg selv og mot andre, og formidler nyttig kunnskap om viktige juridiske og presseetiske spilleregler i samhandlingen mellom journalister og barnevernets kilder. «Her er nyttig kunnskaps- og refleksjonsstoff, og det er et godt grep å la en aktuell og oppsiktsvekkende sak danne utgangspunkt for mer prinsipielle drøftinger om et svært følsomt tema.» Helga Johannesdottir, Tidsskrift for Den norske Lægeforening. ISBN utg s. Kr 270, 7

8 Barnevern Ivar Frønes De likeverdige Om sosialisering og de jevnaldrendes betydning Ivar Frønes ser på menneskehetens evolusjon og historie fra et sosialiseringsperspektiv, men fokus er det moderne samfunnet og barn-barnkontaktens betydning i det sammensatte komplekse samfunnet. Sentralt i kontakten barn i mellom er at de er likeverdige i forhold til hverandre. Dette skaper visse særegne premisser for læring og utvikling. Denne tredje utgaven er omarbeidet med sikte på å gripe forskningsfronten et stykke ut i det nye århundre. Mye er skjedd i forståelsen av forholdet mellom barn det siste tiåret. ISBN utg s. Kr. 365, Randi Haugland Med makt til å krenke Om makt, avmakt og motmakt i en konfliktfylt barnevernssak Vi møter «Tina» og hennes to barn i en konfliktfylt barnevernssak, og følger hennes avmakt og kamp for sin lille familie gjennom 16 år. Historien representerer de vanskelige og kostnadskrevende konfliktsakene, der avgjørende beslutninger fattes i fylkesnemnd og rettsapparat. Boken er faglig aktuell fordi den bidrar til forståelse av barns og foreldres motstand i slike saker. I tillegg er den et innlegg i debatten om barnevernets makt og myndighetsutøvelse i konflikter. «Savner du flere vinkler når du leser om barnevernet? Da er denne boken noe for deg.» Hjørdis Fodstad, Sykepleien 15/2007. «Tankevekkende om maktens nattside.» Torill H. Lauritsen, Nordlys 9/2007. «Jeg anbefaler boka på det varmeste.» Torild Kolstad, Fontene 4/2007. ISBN utg s. Kr 325, 8 Emilie Constance Kinge Barnesamtaler det anerkjennende samværet og dialogens betydning for barn med samspill Hvordan kan vi bli bedre til å snakke med barn, ikke bare til dem? Mange barn og unge strever med tanker og forestillinger knyttet til begivenheter i familien, i barnehagen eller på skolen. Noen reagerer med redsel, frykt og utrygghet og kompenserer sine følelser med å utvikle en atferd som oppfattes som krevende og problematisk. Hvordan kan vi, i samhandling med barnet, finne nøkkelen til barnets ressurser og samarbeidsvilje? I boken gir forfatteren en praktisk og metodisk fremstilling av hvordan man kan komme i gang med, og gjennomføre barnesamtaler. Boken inneholder mange nyttige beskrivelser av barns tanker og om hvordan de selv opplever sin situasjon. ISBN utg s. Kr 315,

9 Øyvind Kvello (red.) Oppvekst Om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø I Oppvekst Om barn og unges utvikling og oppvekstmiljø belyser ledende fagfolk innen pedagogikk, sosialfag, juss, psykologi og psykiatri spørsmål om oppvekst. Boken gir en unik tverrfaglig forståelse av oppvekst. Hvor sterk påvirkning har foreldre, barnehage og skole på barn og unges utvikling? Hvilke lover, politiske ideer og føringer regulerer barn og unges oppvekst? Hvor god er den psykiske helsen til barn og unge? Hvordan kan vi oppdage og hjelpe barn og unge som utsettes for mishandling, overgrep, traumer, kriser og omsorgssvikt? Hvilken påvirkning har venner, massemedia og fritidsaktiviteter på barn og unges utvikling? Hvor godt lykkes vi med integrering av funksjonshemmede, minoritetsspråklige, innvandrere og flyktninger? ISBN utg s. Kr 498, Barnevern / Vernepleie Kristin Skjørten, Rolf Barlindhaug, Hilde Lidén Delt bosted for barn Ordningen «delt bosted», hvor barn bor halvparten av tiden hos hver av foreldrene etter samlivsbrudd, er relativt ny i Norge. En økende gruppe foreldre og barn velger denne måten å organisere familielivet på, og i dag bor 10 prosent av barn under 18 år med en slik delt bostedsordning. Hvilke erfaringer har foreldre og barn med denne organiseringen av hverdagen, og hva skal til for at delt bosted fungerer bra for barna og foreldrene? Boken baserer seg på resultatene fra delt bosted-undersøkelsen utført på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet, og beskriver både foreldrenes og barnas erfaringer. ISBN utg s. Kr 340, Vernepleie Karen Christensen, Even Nilssen Omsorg for de annerledes svake Et overvåket hverdagsliv Boken tar opp den offentlige tjenesteytingen slik den kommer til uttrykk i en rekke kommunale bofellesskap for psykisk utviklingshemmede. Beboernes møte med velferdsstatens tjenesteytere er i utgangspunktet ikke et likeverdig møte, og derfor er det viktig å se på mulighetene og vilkårene for beboernes selvbestemmelse i dette møtet. Bokens hovedproblematikk handler om forholdet mellom personalets makt og beboernes rett til selvbestemmelse. ISBN utg s. Kr 325, 9

10 Sosialt arbeid Børge Holden Psykiske lidelser og utviklingshemning Atferdsanalytisk forståelse og behandling Hva innebærer egentlig psykiatrisk diagnostikk, og hvor forskjellig er dette fra somatisk diagnostisering? Og særlig: Hvordan diagnostisere og behandle psykiske lidelser hos personer med psykisk utviklingshemning? Ved hjelp av diagnosesystemet ICD-10 et atferdsanalytisk perspektiv og konkrete eksempler besvarer forfatteren disse spørsmålene. Holden har et atferdsanalytisk ståsted. Atferdsanalysen er et alternativ til tradisjonell psykologi, ikke minst ved konsekvent å forklare atferd med fysiske, historiske hendelser. Både hendelser i det ytre miljøet og inni oss; hva vi tenker og føler, utgjør slike hendelser. I moderne atferdsanalytisk arbeid har også verbal fungering blitt en viktig innholdsfaktor, og sier noe om hvordan språket kan medvirke til forstyrret atferd. Ut fra dette er atferdsanalytisk psykoterapi utviklet. Derfor er også språkets rolle og psykoterapi viet en sentral plass i boken. ISBN utg s. Kr 345, Børge Holden Utfordrende atferd Atferdsanalytisk forståelse og behandling Dette er den første boken om utfordrende atferd som skrives ut fra et atferdsanalytisk perspektiv. Boken presenterer den faglige tilnærmingen som er best dokumentert når det gjelder resultater av behandling. I tillegg er boken praktisk vinklet. Den går gjennom det som i praksis er de viktigste årsakene til at utfordrende atferd oppstår, og som det går an å gjøre noe med. Dette er viktig for behandling og forebygging. ISBN utg. ca. 210 s. Kommer april Henning Rye Barn med spesielle behov Et relasjonsorientert perspektiv Her settes fokus på den betydningen forholdet mellom omsorgsgiver og barn har for barns utvikling, og særlig for barn med spesielle behov. Størst oppmerksomhet vier forfatteren de senere års innsikt om hva kvalitet i samspillet og forholdet mellom voksne og barn innebærer, og den betydningen disse mellommenneskelige erfaringene har for utviklingen av barns biologiske, psykososiale og mentale potensial. I boken presenteres også erfaringer som kan hjelpe omsorgsgivere, pedagoger og behandlere med å bidra til å skape en mest mulig meningsfull og utviklingsfremmende interaksjon, og et trygt følelsesmessig klima mellom omsorgsgiver og barn. ISBN utg s. Kr 385,

11 Marit Kollstad Klare seg selv? Faglige utfordringer i arbeidet med unge funksjonshemmede Vi møter fire unge, hjelpetrengende jenter og tar del i deres erfaringer med et selvstendig liv på fritid. Hva betyr et selvstendig liv på fritid for unge funksjonshemmede med lærevansker? Hvordan kan utvikling av selvstendighet foregå gjennom fritid og fritidsaktiviteter? Hvilke kompetanser trenger helse- og sosialarbeidere i sitt arbeid for å tilrettelegge for et selvstendig liv på fritid? Hvilke tanker gjør jentene seg om helse- og sosialarbeidernes arbeid med å tilrettelegge for et selvstendig liv på fritid? Klare seg selv? gir viktig kunnskap om hvordan man kan bidra til at unge funksjonshemmede får en sosial fritid med vennefellesskap og meningsfulle aktiviteter ISBN utg s. Kr 198, Vernepleie Lynn E. McClannahan og Patricia J. Kantz Aktivitetsplaner for barn med autisme Trening av selvstendig atferd Aktivitetsplaner er enkle, men svært effektive læreverktøy som hjelper barn med autisme til større aktivitet med redusert oppsyn fra voksne. Når barna mestrer aktivitetsplanene, blir de mer selvstyrte og målbevisste i hjemmet, på skolen og på fritiden. Boken belyser temaer som selvstendighet, valg og sosial samhandling, og både foreldre og behandlere vil finne eksempler og detaljerte instruksjoner for å komme i gang, måle framskritt og gradvis utvikle barnets ferdigheter. «En liten bok på 144 sider, som allerede har fått stor betydning.» (Tidsskrift for Norsk Psykologforening). ISBN utg s. Kr 299, Stephen von Tetzchner, Finn Hesselberg, Helle Schiørbeck (red.) Habilitering NY UTG. Tverrfaglig arbeid for mennesker med utviklingsmessige funksjonshemninger Boken er en innføring i moderne habiliteringsarbeid. Målet med habiliteringsarbeid er å støtte og fremme positiv funksjonsutvikling, samspill og livskvalitet hos barn, ungdommer og voksne med utviklingsmessige funksjonshemninger. Det fordrer en bred faglig tilnærming og boken inneholder bidrag fra mange ulike faggrupper. Samarbeid med familien står sentralt i moderne habiliteringsarbeid og erfaringene til mennesker som vokser opp med habiliteringsarbeid, og deres familier har også sin plass i boken. ISBN utg s. 575, 11

12 Vernepleie / Tverrfaglige titler Jan Tøssebro, Borgunn Ytterhus (red.) Funksjonshemmete barn i skole og familie Inkluderingsideal og hverdagspraksis Boken handler om barn med funksjonsnedsettelser og om barnas og familienes hverdagsliv. Den analyserer hvordan dagens politiske idealer om inkludering og normalisering møter hverdagen når barna begynner på skolen. Forfatterne tar opp spørsmål knyttet til barnas samspill med jevnaldrene, sosialt miljø, foreldrenes erfaringer med hjelpeapparatet, familiemønster og yrkesdeltakelse, lærernes arbeidsvilkår og hvordan beslutninger tas i skolen. Fokus er på endringer i løpet av barnas ti første leveår. Boken gir viktig kunnskap til alle som arbeider med funksjonshemmete barn og deres familier. Øvrige bidragsytere er Hege Lundeby, Elin Engan, Ingvild Åmot. ISBN utg s. Kr 399, Tverrfaglige titler Jan Andersen, Ole Petter Askheim, Ingvild Sigstad Begg, Ingrid Guldvik Brukerstyrt personlig assistanse Kunnskap og praksis Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en forholdsvis ny ordning for funksjonshemmede der brukerne får et arbeidslederansvar for sine assistenter. Forfatterne plasserer ordningen i en velferdspolitisk kontekst, og redegjør for framveksten av ordningen i Norge. Boken viser hvilke nye utfordringer BPA står overfor ettersom ordningen blir alminneliggjort. ISBN utg s. Kr 315, 12 Tone Alm Andreassen Brukermedvirkning i NAV Tone Alm Andreassen Brukermedvirkning i NAV Målene for den nye arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) er å få flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad. Tjenestene som NAV tilbyr skal bedre tilpasses brukernes behov, og gjøres mer helhetlige. Det er fastslått at NAV skal bygges med brukermedvirkning. Det betyr at representanter for brukerne skal få uttale seg om planlegging, gjennomføring og evaluering av etatens tjenester og drøfte virksomheten på vegne av brukergrupper. Boken gir grunnlagsinformasjon om NAV og behandler sentrale temaer om medvirkningsprosesser som alle som skal organisere og delta i brukermedvirkningsfora vil ha stor nytte av. Den er blitt til i et samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. ISBN utg. ca. 150 s. Kommer juni 2009

13 Elisabeth Arnet Terapi Hva passer for meg? Hver fjerde nordmann vil en eller annen gang i livet søke hjelp for psykiske problemer, og psykoterapimarkedet har eksplodert de siste tiårene. Elisabeth Arnet kommer nå med boken som skal gjøre det lettere å finne frem i terapijungelen. I Terapi hva passer for meg? gjennomgår hun de vanligste og mest anerkjente terapiformene, og beskriver hva som kjennetegner en god terapeut, om når det er på tide å søke hjelp og hva det koster. I et eget kapittel forteller ulike mennesker om sine erfaringer med psykoterapi. Forfatteren tar også for seg bruken av selvhjelpsgrupper, både som et alternativ og et supplement til psykoterapi. ISBN utg s. 212 Kr 295, Tverrfaglige titler Elisabeth Arntzen En forutsigbar helsetjeneste Kvalitet og orden i eget hus En forutsigbar helsetjeneste gir en praktisk innføring i kvalitetsarbeid og internkontroll i helsesektoren. Bokens siktemål er å være til praktisk nytte og inspirasjon i det daglige arbeidet. Boken tar også opp aktuelle helsepolitiske utfordringer, mellommenneskelige problemstillinger og betydningen av opplevd, faglig og ledelsesmessig kvalitet. Målgruppen er ledere, fagutviklere og annet nøkkelpersonell i helsetjenesten samt studenter innen helsefagutdanningen på både grunn- og videregående nivå ved universiteter og høyskoler. ISBN utg s. Kr 319, Ole Petter Askheim, Torhild Andersen, John Eriksen (red.) Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelser Boken setter fokus på tjenester og ytelser som etter sosialtjenesteloven er aktuelle for familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Den behandler hvordan hjelpeapparatet møter foreldrene, og behovet for bedre samordning og koordinering av tjenester som avlastning, støttekontakt, omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Bruk av individuell plan er behandlet i et eget kapittel. ISBN utg s. Kr 249, 13

14 Tverrfaglige titler 14 Ole Petter Askheim Å leve er mer enn å overleve Funksjonshemmede med brukerstyrt personlig assistanse forteller Boken er basert på intervjuer både med personer som har mottatt brukerstyrt personlig assistanse (BPA) over mange år og forholdsvis nye arbeidsledere. Intervjuene er skrevet om til fortellinger og brukerne kommer direkte til orde. Deres historier og refleksjoner lager en god forståelsesramme for en faglig tilnærming til ordningen. Boken er en del av formidlingen fra forskningsprosjektet «Fra konsensus til konflikt og variasjon? Om alminneliggjøringen av brukerstyrt personlig assistanse». ISBN utg s. Kr 265, Anne Marie Aubert, Inger-Marie Bakke Utvikling av relasjonskompetanse Nøkler til forståelse og rom for læring Relasjonskompetanse innebærer å møte den andre med respekt og anerkjennelse. Den profesjonelles evne til å la seg følelsesmessig og kroppslig berøre kan gjøre en forskjell i situasjoner der noe står på spill for den andre. Boken viser hvordan observasjon av relasjoner, veiledning og skriftlighet kan være måter å komme i kontakt med og utforske seg selv og sine egne opplevelser. På grunnlag av empirisk materiale får leseren «nøkler» til å forstå kompliserte prosesser knyttet til utvikling av relasjonskompetanse. ISBN utg s. Kr 299, Liv Marie Austrem (red.) Hør, jeg har noe å fortelle! Om psykisk helsevern Pårørende til psykisk syke har svært ofte store kunnskaper om hva det vil si å være psykisk syk, hvordan sykdommen startet og utviklet seg, og hva som ser ut til å lindre og hjelpe. Hvordan kan pårørende være en ressurs og samtidig bli tatt vare på i møte med helsevesenet? I boken forteller pårørende sine historier om hva som skjer når noen i nær familie rammes av psykisk lidelse. Den er utgitt i samarbeid med Landsforeningen for pårørende innen psykiatri. «Å formidle noe fra psykiatriens verden slik at såvel leg som lærd kan ha nytte av det, se det er en egenartet utfordring som ofte tas litt for lettvint. Her mestrer man denne avveiningen.» Jon Geir Høyusten, Tidsskrift for Den norske Lægeforening 18/2006. ISBN utg s. Kr 270,

15 Anne Inger Helmen Borge (red.) Resiliens i praksis Teori og empiri i et norsk perspektiv Siden resiliensforskningens gjennombrudd i 1980-årene har perspektivet fått stor gjennomslagskraft innenfor psykologi og pedagogikk. Men hva innebærer egentlig begrepet? Hva ligger bak fenomenet resiliens? Og hvorfor reagerer mennesker forskjellig på lik påkjenning? I boken drøfter noen av Norges fremste forskere på feltet slike spørsmål. Fem artikler har et teoretisk perspektiv og bidrar til en forståelse av fenomenet, mens de fem øvrige omhandler empiri og funn i norske studier. Artikkelsamlingen utvider perspektivet fra innføringsboken Resiliens. Risiko og sunn utvikling (Gyldendal Akademisk 2003). ISBN utg s. Kr 345, Tverrfaglige titler Elisabeth Brodtkorb, Marianne Rugkåsa (red.) Under tak mellom vegger Perspektiver på boligens betydning i velferdsstaten Dette er en bok om å bo og om den betydning boligen har sosialt, økonomisk, psykologisk og arkitektonisk. Mennesker som har jobben sin knyttet til andres liv og hjem trenger kompetanse om boligens betydning for livssammenheng og mening. Boken vil bidra til kunnskap og refleksjon om det å være profesjonell yrkesutøver i andres hjem. Forfatterne tar også opp hvordan man kan forebygge bostedsløshet blant personer med psykiske lidelser. Bidragsytere er Runar Døving, Inger Lise Skog Hansen, Louise Nyström, Lars Marius Ulfrstad, Katrine Mauseth Woll og Siv Øverås. Boken er rikt illustrert av Terje Dannemark. ISBN utg s. Kr 210, Elisabeth Brodtkorb, Marianne Rugkåsa (red.) Mellom mennesker og samfunn Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene Boken gir en generell innføring i enkelte temaer innenfor fagene sosiologi og sosialantropologi; som profesjon, makt og sosial kontroll, velferd, fattigdom, kultur og kulturelle fortolkningsrammer og barn og barndom. Kapitlene om fattigdom og om barn og barndom er nye. Dette er temaer som er felles på tvers av profesjonsgrensene og som på hver sin måte griper inn i situasjoner der sosialarbeidere utøver sitt fag. Temaene er presentert med praktiske eksempler. I tillegg gir boken en kort generell innføring i fagene sosiologi og sosialantropologi. ISBN utg. ca 300 s. Kr 419, Kommer mars 2009 NY UTG. 15

16 Tverrfaglige titler Barry Duncan, Jaqueline Sparks I fellesskap for endring En håndbok i klient- og resultatstyrt praksis Det er klientene selv som har størst innvirkning på om resultatet av en psykologisk behandling skal bli vellykket. I fellesskap for endring tar dette på alvor, og bringer klientens ekspertise inn i behandlingsprosessen. Boken er en håndbok i det som blir kalt Klient- og resultatstyrt praksis, KOR. En slik praksis gjør det mulig å foreta en kritisk gjennomgang av våre antagelser og vår praksis, og å forsterke klientens egen heroiske stemme. Med boken som verktøy kan du gjøre det du allerede gjør, mer klientstyrt og mer resultatstyrt, og sammen med klienten din kan du gjøre de tjenestene du tilbyr mer effektive, pålitelige og riktige for den enkelte klienten. ISBN utg s. Kr 335, Solveig Botnen Eide, Hans Herlof Grelland, Aslaug Kristiansen, Hans Inge Sævareid, Dag G. Aasland Til den andres beste En bok om veiledningens etikk Veiledning er et samspill mellom to personer, der den som veiledes skal bevege seg inn i et landskap der veilederen allerede er kjent. I dette samspillet ligger det en grunnleggende etisk utfordring. Til den andres beste tar utgangspunkt i at veiledning i seg selv er et etisk prosjekt der veilederens oppgave er å gjøre det gode og det rette for den andres skyld. Med utgangspunkt i etikkfilosofen Emmanuel Levinas beskrivelse av Den andres ansikt som etikkens begynnelse, drøftes temaer som den gode veiledning, veiledningssamtalens særpreg, menneskearbeid og ekspertarbeid, lytting, identitet og følelser, identitet og frihet. ISBN utg s. Kr 225, 16 Hilde Eide, Tom Eide Kommunikasjon i relasjoner Samhandling, konfliktløsning, etikk Boken gir en grunnleggende innføring i kommunikasjon i sosial- og helsefag. Første del gir en introduksjon til helsefaglig kommunikasjons- og relasjonsteori. Andre del tar for seg praktiske kommunikasjonsferdigheter. Ved hjelp av en rekke eksempler fra praksis belyses ulike sider ved kommunikasjonsprosessen. I tillegg til en faglig ajourføring, inneholder den reviderte utgaven også nye kapitler om kommunikasjon med barn, med eldre og kommunikasjon i grupper. ISBN utg s. Kr 525,

17 Tor-Johan Ekeland, Kåre Heggen (red.) Meistring og myndiggjering Reform eller retorikk? Korleis kan ein vere «myndig» pasient når ein er sjuk og avhengig av sine hjelparar? Kan den individretta meistringa og myndiggjeringa også bli skalkeskjul for offentleg ansvarsfråskriving? Eit viktig føremål med boka er å drøfte slike spørsmål og gi ei fleirfagleg innføring i kva meistring og myndiggjering inneber for fagfolks måte å tenkje og handle på. Den berande ideen er at dersom meistring og myndiggjering skal bli noko meir enn retorikk, må hjelpearbeidet i helse- og sosialsektoren legge større vekt på ein kommunikativ praksis, og ikkje berre reindyrke ei tradisjonell instrumentell tilnærming. ISBN utg s. Kr 349, Tverrfaglige titler Olav Garsjø Institusjon som hjem og arbeidsplass NY UTG. Et arbeidstaker og brukerperspektiv I en tid med store omveltninger i familiemønster og bosetting parallelt med en nært forestående eldrebølge, øker behovet for offentlig omsorg. Ved å forstå hvordan det er å bo på andres arbeidsplass, kan man bygge opp en nødvendig institusjonsfaglig kompetanse. Sosiologi og sosialantropologi bidrar med relevante tenkemåter og faglige perspektiver for helse og sosialarbeidere generelt, og institusjonsarbeidere spesielt. Boken kan brukes som en kilde til refleksjon, beskrivelse og fortolkning av hva som skjer på en institusjon. Ved hjelp av et aktørperspektiv kan man se hva som ligger i relasjonen mellom ansatte og beboere på en institusjon. Samtidig som boken har et kritisk perspektiv peker den på aspekter ved et godt institusjonsliv. Tilskuerperspektivet presenteres i en egen bok, Institusjonssosiologi. ISBN: utg s. Kr 335, Olav Garsjø Institusjonssosiologi NY UTG. Perspektiver på helse- og omsorgsinstitusjoner Institusjonssosiologi viser hvordan sosiologi kan bidra med relevante tenkemåter og faglige perspektiver i institusjonsbasert omsorg. Hvilke funksjoner har institusjoner i samfunnet? Hva skjer når mennesker møter institusjoner? Olav Garsjø legger vekt på å vise hvordan institusjoner forstås med utgangspunkt i de mål, ideologier, strukturer og ressurser som finnes på ulike institusjoner. Boken beskriver institusjonenes historie, samfunnsmessige funksjon og institusjonen som sosialt system. Her er makt og konflikt sentrale eksempler på relasjonelle fenomener som ligger i spenningsfeltet mellom hjem og arbeidsplass. Institusjonssosiologi ser institusjoner i et tilskuerperspektiv som er sammensatt av et makroperspektiv (samfunn) og et mikroperspektiv (institusjon). Aktørperspektivet behandles i boken Institusjon som hjem og arbeidsplass. ISBN utg s. Kr 315, 17

18 Tverrfaglige titler Katrine Fangen Identitet og praksis I Norge lever somaliere. Hva skiller og forener dem? Hvordan finner de seg til rette i det norske samfunn? Hvordan henger tilpasning, deltagelse og identifisering sammen? Dette er noen av spørsmålene som tas opp. Boken baserer seg på intervjuer og samtalegrupper med somaliere bosatt i Norge. Temaer som identitet, deltagelse og opplevelse av krenkelser forstås blant annet i lys av den enkeltes bakgrunn og posisjon i det norske samfunn. Boken er aktuell for ulike studier der innvandring og kvalitativ forskning tematiseres (sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi og helse- og sosialfag). Dessuten er den skrevet for alle som ønsker å øke sin flerkulturelle kompetanse og å vite mer om somaliere i Norge. ISBN utg s. Kr 248, Torhild Hammer, Einar Øverbye (red.) Inkluderende arbeidsliv? Erfaringer og strategier Hvorfor stenges enkelte grupper ute fra arbeidslivet? Hvordan kan vi skape et mer inkluderende arbeidsliv? Boken formidler forskningsbasert kunnskap om erfaringer med integrering, attføring og forebygging av utstøting på arbeidsmarkedet. Den redegjør for ulike strategier for å hindre utestenging, og tar opp spørsmålet om det har skjedd en brutalisering av arbeidslivet. Øvrige bidragsytere er Morten Blekesaune, Rannveig Dahle, Margaret Ford, Lars Grue, Christer Hyggen, Axel West Pedersen, Marie Louise Seeberg, Per Erik Solem, Ragnhild Sollund. «Det som gjør boka så viktig er først og fremst at den inneholder forskningsbasert kunnskap på et felt som er komplisert og sammensatt.» Brita Bungum, Tidsskrift for samfunnsforskning. ISBN utg s. Kr 299, 18 Gro Sandkjær Hanssen, Marit Helgesen, Signy Irene Vabo Politikk og demokrati En innføring i stats- og kommunalkunnskap Det er knyttet ulike krav og forventninger til rollene som sosialarbeider, profesjonsutøver, forvaltningsansatt og borger, og disse kravene kan ofte være motstridende. Kunnskaper om det politiske systemet om dets muligheter og begrensninger kan et stykke på vei bidra med å løse disse rollekonfliktene. Boken gir en grunnleggende innsikt i det politiske systemet og de aktuelle institusjonene som er knyttet til demokrati og valg, på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Den tar også opp alternative veier til politisk innflytelse, så som organisasjoner, politiske aksjoner og mediekanalene. ISBN utg s. Kr 425,

19 Svein Haugsgjerd, Per Jensen, Bengt Karlsson, Jon A. Løkke Perspektiver på psykisk lidelse NY UTG. å forstå, beskrive og behandle Boken gir en innføring i psykisk helsearbeid og presenterer sentrale teoretiske forklarings- og forståelsesrammer innenfor feltet. Hovedintensjonen er å vise at det teoretiske perspektivet man har på psykiske lidelser, får konsekvenser for tilbudet om behandling og omsorg. Perspektivene som beskrives er det medisinsk-psykiatriske, det psykodynamiske, det behavioristiske, det humanistiske og det systemiske. I denne nye utgaven er kliniske eksempler skrevet inn i perspektivkapitlene og eksemplene er knyttet opp mot moderne terapiformer. ISBN utg. ca. 300 s. Kommer april 2009 Svein Haugsgjerd, Per Jensen, Bengt Karlsson, Jon A. Løkke Perspektiver på psykisk lidelse Tverrfaglige titler Kristin Heggdal Kroppskunnskaping Pasienten som ekspert i helsefremmende prosesser Mennesker som lever med langvarige sykdommer eller funksjonssvikt søker stadig etter nye veier til mestring og bedring. Bokens to hovedfokus er hva den enkelte fremhever som viktig for å håndtere sin situasjon og hvordan helsepersonell kan bidra til å styrke helsefremmende prosesser. Pasientens kunnskap om hvordan en kan forebygge tilbakefall og oppnå bedring utvikles gjennom en prosess som forfatteren kaller «Kroppskunnskaping». Begrepet er fundert på forskning og brukermedvirkning. Boken henvender seg til alle som ønsker å styrke ressurser hos mennesker som lever med langvarige helseproblemer, til helsefagutdanninger, til klienter og deres pårørende. ISBN utg s. 449, Jan-Olav Henriksen, Arne Johan Vetlesen Nærhet og distanse Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker Boken gir en innføring i etikk og etisk tenkning knyttet til arbeid med mennesker. I del 1 diskuterer forfatterne yrkesetikkens rammebetingelser. Velferdsstaten er i endring, og en god profesjonsetikk er viktigere enn noensinne. Sentrale temaer i del 2 er grunnvilkårene for det å være menneske; sårbarhet, avhengighet, skjørhet og dødelighet. Ulike etiske retninger som bl.a. pliktetikk, diskursetikk, nytteetikk, dydsetikk og nærhetsetikk gjennomgås grundig i del 3. Til slutt presenteres KLOK-modellen som kan være til hjelp når man står i etiske dilemmaer og skal vurdere hva som er god og riktig handling. ISBN utg s. Kr 375, 19

20 Tverrfaglige titler Bjørn Hofmann Hva er sykdom? Er kronisk tretthetssyndrom en sykdom? Skal nakkesleng eller fibromyalgi gi rett til uføretrygd? Å ha en sykdom gir rett til behandling, sykemelding og sykepenger. Sykdom er avgjørende for hvordan vi mestrer hverdagen og forstår oss selv. Denne boken er en filosofisk jakt på sykdomsbegrepet. Hofmann leder oss gjennom perspektiver fra vitenskapsteori, språkfilosofi, moralfilosofi og medisinsk historie for å vise sykdomsbegrepets mangfoldighet og foranderlighet. Boken er skrevet for helsepersonell og gir grunnlag for refleksjon om samspillet mellom pasienter, helsepersonell, pasientorganisasjoner, myndigheter og politikere. ISBN utg s. 265, Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte, Pål Veiden Å forstå samfunnsforskning Vår kunnskap om oss selv og om andre er i stor grad basert på forskning, men hva er forholdet mellom «min lille verden» og den forskningsbaserte kunnskapen i «den store verden»? er vitenskap og forskning det samme? hva kjennetegner forskningsprosesser? er det mulig å oppnå sannhet i samfunnsforskning? hvilke føringer avgjør hva det forskes på? Forfatterne presenterer stoffet med eksempler fra både hverdagen, oppslag i media og forskning. Boken er spesielt beregnet på de som ønsker seg et første møte med forskning. ISBN utg s. Kr 199, 20 Kari Killén Profesjonell utvikling og faglig veiledning et fellesfaglig perspektiv Profesjonell veiledning er nødvendig for alle yrkesgrupper som arbeider med mellommenneskelige forhold, for å sikre brukeren, klienten, pasienten, eleven eller pårørende en faglig etisk forsvarlig behandling. Boken omhandler et felles kompetanseområde i helsefaglig, psykososialt og pedagogisk arbeid. Forfatteren tar opp utviklings- og veiledningsprosessen, samt ulike veiledningsmetoder, og formidler en pedagogisk tilnærming som først og fremst er utviklet innenfor praktisk psykososialt arbeid. Profesjonell utvikling og faglig veiledning bygger på Killéns tidligere utgivelse Faglig veiledning, men i denne boken legger hun større vekt på barneperspektivet, på utviklingsteorier og på relasjonskompetanse. ISBN utg s. Kr 345,

21 Steinar Kvale og Svend Brinkmann Det kvalitative forskningsintervju NY UTG. Hva innebærer det å utføre kvalitative intervjuundersøkelser? I denne reviderte utgaven av Det kvalitative forskningsintervju veiledes leseren fra valg av tema, planlegging, selve intervjuet, transkribering, analyse, verifisering og sluttrapportering. Forfatterne kommer med innsiktsfulle råd om hvordan man best kan ivareta de enkelte ledd i prosessen. ISBN utg. Kommer mai 2009 Steinar Kvale og Svend Brinkmann DET KVALITATIVE FORSKNINGS- INTERVJU Tverrfaglige titler Raino Malnes Meningen med samfunnsvitenskap Hva er samfunnsvitenskap godt for? Hva slags kunnskap kan den gi om menneskesinnet og samfunnslivet? Og hva er, i bunn og grunn, sinn og samfunn? Hensikten med samfunnsvitenskap er å få frem sannheten om sosiale og mentale hendelser. Samfunnsvitenskap dreier seg også om hvordan mennesker bør leve. Raino Malnes argumenterer for at vurderinger av riktig og galt kan måles mot etiske fakta, og at etisk intuisjon kan spille den samme rollen i normativ analyse som observasjon i beskrivende undersøkelser. ISBN utg s. Kr 268, Sigrun Nilsen, Halvor Fauske, Pär Nygren Læring i fellesskap En pedagogisk modell i profesjonsutdanninger Boken tar for seg praksisstudiene i barnevernpedagog-, sosionom- og vernepleierutdanningen. Et sentralt spørsmål er hvordan praksisstudiene best kan organiseres og gjennomføres når målet er at studentene skal kunne tilegne seg de handlingskompetanser som deres framtidige yrkespraksis vil kreve. Læring i fellesskap presenterer en konkret arbeidsmodell med tilhørende verktøy for læringsfremmende samspill mellom utdanningsinstitusjonen og praksisfelt. Samtidig skisseres den teoretiske tenkningen bak modellen. ISBN utg s. Kr 265, 21

22 Tverrfaglige titler Grethe Nordhelle Mekling II Sentrale temaer i konflikthåndtering Mekling er en profesjonell kompetanse, der en tredjeperson bistår partene. Denne boken henvender seg til praktikere som ønsker å videreutvikle sin forståelse og sine ferdigheter innen konflikthåndtering. Boken står selvstendig, men viderefører tematikken fra det grunnleggende bind 1, Mekling. Konfliktforståelse og konflikthåndtering (2006). Mekling II går i dybden på sentrale temaer i den praktiske meklingshverdagen og dekker områder som maktubalanse, emosjonelle aspekter, barn i mekling og kulturvariasjon. ISBN utg s. Kr 370, Leiv Opstad Økonomistyring i offentlig sektor Målet med boken er å gi innblikk i økonomi, budsjett- og økonomistyring, og å øke forståelsen for hvordan regnskaps- og budsjettarbeid kan anvendes til å styre offentlige virksomheter. Den er beregnet på ansatte i offentlig sektor som tar etter- og videreutdanning i administrative fag. I tillegg er den aktuell for offentlig ansatte og andre som vil lære mer om økonomi, budsjett- og økonomistyring. Med de utfordringene offentlig sektor står overfor, øker kravet til prioritering, og det blir stadig viktigere å dokumentere nytten av ressursbruken. Boken forutsetter ingen forkunnskaper i økonomi. ISBN utg s. Kr 429, 22 Ole Bjørn Røste Politikk og økonomi Dette er en innføringsbok i statsvitenskap innen området offentlig politikk og forvaltning. Spørsmålene som stilles er: Hvordan utøves offentlig politikk i det norske samfunnet? Hvilke argumenter er mest sentrale i forhold til hvor aktiv politikken på et bestemt område bør være og hvordan den bør innrettes? Vekten er lagt på den økonomiske politikken (finans- eller pengepolitikk, inntektspolitikk, næringspolitikk og distrikts- og regionalpolitikk). Også fordelingen av oppgaver mellom de tre politiske og administrative nivåene, stat, region og kommune, diskuteres. ISBN utg s. Kr 348,

23 Marie Louise Seeberg Velferdsstaten møter verden Arbeidsplasser i endring Den norske velferdsstaten møter verden på flere måter. Globaliseringen merkes i den norske helse- og omsorgssektoren gjennom økt migrasjon, ved at en økende andel av de ansatte har innvandrerbakgrunn. Samtidig skjer det en rekke endringer i måten offentlig sektor organiseres på det offentlige skal moderniseres, effektiviseres og styres på nye måter. Reformene blir kalt ny offentlig styring. I Velferdsstaten møter verden reiser forfatteren både spennende og vanskelige spørsmål knyttet til fremveksten av flerkulturelle arbeidsplasser og nye krav til kompetanse, effektiv drift, økonomiforvaltning og lederskap. «I strømmen av bøker som omtaler globaliseringens konsekvenser, er dette en av de få som konkret går inn på hvordan forhold knyttet til migrasjon påvirker hverdagen i norsk helsevesen.» Sykepleien 17/2007. ISBN utg s. Kr 249, Tverrfaglige titler Mary Ann Stamsø (red.) Velferdsstaten i endring NY UTG. Norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre Forfatterne diskuterer de sosialpolitiske kursendringene som gjør seg gjeldende i dag og belyser konturene av norsk sosialpolitikk i de nærmeste årene. Boken har en tverrfaglig tilnærming, og det overordnede siktemålet er å gi et begreps- og kunnskapsmessig grunnlag for å forstå sosialpolitisk utvikling i et bredt historisk og samfunnsmessig perspektiv. «Som lærebok synes jeg boka har en styrke i å balansere beskrivelser av ulike deler av velferdssystemet ved å framheve noen sentrale dimensjoner.» Tidsskrift for Velferdsforskning 3/2006. ISBN utgave Kommer høsten 2009 Mary Ann Stamsø (red.) Velferdsstaten i endring Marianne Storm (red.) Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid en veileder I norsk helse- og sosialpolitikk har man de siste årene vært opptatt av å legge tilrette for at brukere av helse- og sosialtjenester skal ha mulighet til å kunne medvirke i utformingen av sitt eget tjenestetilbud. En viktig side ved dette er antakelsen om at pasienter som tar en aktiv del i sin egen behandling, lærer seg å mestre sin egen livssituasjon og i kraft av dette blir mindre avhengig av helsetjenesten. Denne boken er en veileder til slikt arbeid. ISBN utg. 155 s. Kr 235, Kommer mars

24 Tverrfaglige titler Magdalene Thomassen Vitenskap, kunnskap og praksis Innføring i vitenskapsfilosofi for helse- og sosialfagene Boken gir en innføring i sentrale tema i kunnskapsteori og vitenskapsfilosofi, og viser hvordan ulike synspunkter på slike tema har preget utviklingen av teori og praksis også i helse- og sosialfagene. Den presenterer vitenskapsfilosofien som fagfelt, samtidig som perspektiver på vitenskap og kunnskap problematiseres ved hjelp av en praksisutøvelse. Fremstillingen av de vitenskapsfilosofiske retningene føres videre i en systematisk eksemplifisering av hvordan angjeldende retning har nedfelt seg i utviklingen av helse- og sosialfaglig teori og praksis. «Boka dekker helt klart et faglig behov for studentene og underviserne i helse- og sosialutdanningene fordi de vitenskapsteoretiske perspektivene har kommet mer og mer opp i dagen i profesjonene og deres utdanninger.» Carl Chr. Bachke, Embla 4/2006. ISBN utg s. Kr 285, Eline Thornqvist Klinikk, kommunikasjon, informasjon Eline Thornqvist Klinikk, kommunikasjon, informasjon NY UTG. Kravet til mer og bedre informasjon og kommunikasjon øker i helsesektoren. Hva menes med informasjon, og hvem informerer hvem om hva? I boken konkretiseres kommunikasjon og samhandling gjennom beskrivelser av praksissituasjoner. Forfatteren viser hvordan informasjonsutveksling og kommunikasjon er vevd inn i fagutøvelse, og hvordan helsepersonell kan bruke sin kompetanse og posisjon på forskjellig vis. I denne reviderte utgaven har brukermedvirkning og empowerment fått en mer sentral plass. Boken henvender seg spesielt til helsefaglige og medisinfaglige studieretninger. ISBN utg. ca. 300 s. Kommer våren Torsten Thurén VITENSKAPS- TEORI FOR NYBEGYNNERE Torsten Thurén Vitenskapsteori for nybegynnere NY UTG. Denne oppdaterte 2. utgaven av Vitenskapsteori for nybegynnere gir en snarvei inn til hva som kjennetegner vitenskapsteori og hvorfor dette er et viktig felt. Sentrale posisjoner som positivisme, hermeneutikk og paradigmetenkning presenteres på en klar og forståelig måte. Det er lagt vekt på gode eksempler som bidrar til at sentrale poenger trer klart fram. ISBN utg. Kommer mai 2009

Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker:

Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Mai 2009 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Lindboe Barnevernloven Kr. 199,00 Øvreeide Samtaler med barn Kr. 349,00 Hærem mfl Barnevernets undersøkelse Kr. 269,00

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

SD-2, fase 2 _ våren 2001

SD-2, fase 2 _ våren 2001 SD-2, fase 2 _ våren 2001 TILLEGGSSKJEMA FOR STUDENTER PÅ SOSIALARBEIDERUTDANNINGENE (SOSIONOM, BARNEVERNSPEDAGOG, VERNEPLEIER) 1. Hva ønsker du å bruke utdanningen til? Bli en god sosialarbeider Bruke

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

SD-2, fase 2 _ våren 2001

SD-2, fase 2 _ våren 2001 SD-2, fase 2 _ våren 2001 TILLEGGSSKJEMA FOR SYKEPLEIERSTUDENTER 1. I hvilken grad har spesielle forhold i livet ditt hatt betydning for at du ønsket å ta en sykepleierutdanning? Bestemte personer (utenom

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Lysbilde 1 FELLESORGANISASJONEN Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Tone Faugli, medlem av AU og leder av seksjon for vernepleiere Nestleder

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Innhold. Innledning... 13

Innhold. Innledning... 13 Innhold Innledning... 13 Kapittel 1 Grunnlaget for barnevernets arbeid og miljøterapi... 15 De tre barnevernslovene... 15 Barnevernsloven av 1953... 16 Barnevernsloven av 1992... 16 Forvaltningsreformen

Detaljer

Empowerment tenkning i møte med pasientene. Mestringsfilosofi. 08.02.2011 Høgskolen i Gjøvik, 8. februar 2011 1

Empowerment tenkning i møte med pasientene. Mestringsfilosofi. 08.02.2011 Høgskolen i Gjøvik, 8. februar 2011 1 Empowerment tenkning i møte med pasientene. Mestringsfilosofi 08.02.2011 Høgskolen i Gjøvik, 8. februar 2011 1 Hver pasient bærer sin egen lege inni seg. De kommer til oss og kjenner ikke denne sannheten.

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

Relasjon som verktøy Stine Marlen Henriksen, vernepleier, sosialantropolog og universitetslektor ved vernepleierutdanningen

Relasjon som verktøy Stine Marlen Henriksen, vernepleier, sosialantropolog og universitetslektor ved vernepleierutdanningen SOR 26. og 27. oktober 2017 Relasjon som verktøy Stine Marlen Henriksen, vernepleier, sosialantropolog og universitetslektor ved vernepleierutdanningen Relasjon som verktøy Tema Kritisk blikk på bruk av

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Miljøarbeid/ miljøterapi. Sølvi Linde

Miljøarbeid/ miljøterapi. Sølvi Linde Miljøarbeid/ miljøterapi Sølvi Linde Min agenda Gi innspill til forståelse av begrepene miljøterapi/ miljøbehandling og miljøarbeid kan forstås. Trekke opp likhetene og noen forskjeller mellom begrepene

Detaljer

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser Funksjonsnedsettelse og funksjonshemming Fra institusjon til familiebaserte tjenester Familiens rettigheter Støttekontakt Pleiepenger Plass i barnebolig Statlig

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid (våren 2017) Studiepoeng: 15 Målgruppe Et gjennomgående tema i emnet er utøvelse av sosialfaglig arbeid sett i relasjon til intensjonen om

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Prosjekt: Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i profesjonsperspektiv

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Lege-rollen i TSB. Rune Tore Strøm Overlege OUS Spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin RTS

Lege-rollen i TSB. Rune Tore Strøm Overlege OUS Spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin RTS Lege-rollen i TSB Rune Tore Strøm Overlege OUS Spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin 20.11.2016 RTS 1 Hva er en rolle? En rolle er et sett av aktiviteter og relasjoner som forventes av en

Detaljer

Samarbeidskonferanse NAV universitet og høgskolene. Gardermoen,

Samarbeidskonferanse NAV universitet og høgskolene. Gardermoen, Samarbeidskonferanse NAV universitet og høgskolene Gardermoen, 01.04 2014 14.04.2014 Det humboldske dannelsesideal Universitets formål ikke primært vitenskapelig framskritt, men menneskets dannelse til

Detaljer

Pakkeforløp for hvem? Seksjonsleder Ellen Kobro, Psykisk helse og avhengighet, Helseetaten

Pakkeforløp for hvem? Seksjonsleder Ellen Kobro, Psykisk helse og avhengighet, Helseetaten Pakkeforløp for hvem? Seksjonsleder Ellen Kobro, Psykisk helse og avhengighet, Helseetaten Snakker vi myke eller harde pakker her? Hvem er avsender? Sommer 2017 sendte Helsedirektoratet ut høring for ;

Detaljer

Programledersamling Områdeløft Et sosialfaglig perspektiv Katrine M Woll

Programledersamling Områdeløft Et sosialfaglig perspektiv Katrine M Woll Programledersamling Områdeløft 7.11.12 Et sosialfaglig perspektiv Katrine M Woll Jane Addams (1860-1935) Amerikansk feminist, sosiolog og sosialarbeider samfunnsarbeid Samfunnsarbeid er en planlagt prosess

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Velkommen til praksis på Sørbø skole. Vi ønsker å være med på veien din mot en av verdens mest spennende og utfordrende jobber. Du vil få prøve ut læreryrket

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Arbeidstittelen på masteroppgaven jeg skal skrive sammen med to medstudenter er «Kampen om IKT i utdanningen - visjoner og virkelighet». Jeg skal gå historisk

Detaljer

Når egne valg Utfordrer hjelpeapparatet. Tom Skauge Leder NFU Bergen lokallag SOR-konferansen 25 oktober 2011

Når egne valg Utfordrer hjelpeapparatet. Tom Skauge Leder NFU Bergen lokallag SOR-konferansen 25 oktober 2011 Når egne valg Utfordrer hjelpeapparatet Tom Skauge Leder NFU Bergen lokallag SOR-konferansen 25 oktober 2011 Et merke på sivilisasjon - Hvordan behandler vi våre medmennesker som har utviklingshemming?

Detaljer

Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon... 12

Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon... 12 Innhold Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon....... 12 Formålet med boka.............................................. 12 Perspektivenes bakgrunn........................................

Detaljer

INNSPILL TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

INNSPILL TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET THOMAS OWREN OG SØLVI LINDE, VERNEPLEIERUTDANNINGEN, HØGSKOLEN I BERGEN: INNSPILL TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET ANGÅENDE KVALIFIKASJONSMÅL FOR VERNEPLEIERE Innledning Vi oppfatter at vernepleiere har en viktig

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Empowerment og Brukermedvirkning

Empowerment og Brukermedvirkning 1 Empowerment og Brukermedvirkning Helsepedagogikk-kurs LMS-SiV 12. oktober 2016 2 Et pasient-sukk «Det er så vanskelig å være pasient på en annens arbeidsplass!» Pasient Hva ligger det bak dette sukket,

Detaljer

DET ER ET HULL I SKOLENS LÆREPLANER BOKEN SOM MANGLER

DET ER ET HULL I SKOLENS LÆREPLANER BOKEN SOM MANGLER DET ER ET HULL I SKOLENS LÆREPLANER BOKEN SOM MANGLER Opprop I generasjoner har skolen undervist om elevenes kroppslige helse. Fysisk aktivitet og ernæring har vært sentrale tema i undervisningen. Formålet

Detaljer

Brukeren skal være viktigste aktør. Kr.sand 4. desember Siri Bjaarstad Faglige rådgiver

Brukeren skal være viktigste aktør. Kr.sand 4. desember Siri Bjaarstad Faglige rådgiver Brukeren skal være viktigste aktør Kr.sand 4. desember Siri Bjaarstad Faglige rådgiver «Sammen om mestring» Veileder i lokalt psykisk helse- og rusarbeid for voksne Verktøy for kommuner og spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA

Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA PAGE 1 Innholdet i foredraget Velferdsstaten og barnevernet Barnevernet og marginalisering Barnevernet

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Forskningsperspektiv på spesialpedagogikk i en barnehage for alle

Forskningsperspektiv på spesialpedagogikk i en barnehage for alle Forskningsperspektiv på spesialpedagogikk i en barnehage for alle Kjell-Arne Solli, Høgskolen i Østfold: Presentasjon på avslutningsseminar 22.mai 2012 for prosjektet «Barnehagens arbeid med inkludering

Detaljer

Betydningen av tidlig intervensjon... Noen implikasjoner av den foreliggende kunnskapen om barns behov og utvikling i spedbarns- og småbarnsalder...

Betydningen av tidlig intervensjon... Noen implikasjoner av den foreliggende kunnskapen om barns behov og utvikling i spedbarns- og småbarnsalder... Innhold Forord... Forord til 2. utgave... 5 9 Innhold... Kapittel 1 Om betydningen av tidlige erfaringer... Kontinuitet - diskontinuitet av viktige miljøfaktorer... Uheldige erfaringer som utløser og forsterker

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! November 2010 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Utvikling av nye fellesmoduler innen sosialarbeiderutdanningene i Midt-Norge og Universitetet i Agder. Et SAK-prosjekt

Utvikling av nye fellesmoduler innen sosialarbeiderutdanningene i Midt-Norge og Universitetet i Agder. Et SAK-prosjekt Utvikling av nye fellesmoduler innen sosialarbeiderutdanningene i Midt-Norge og Universitetet i Agder. Et SAK-prosjekt St.melding nr 13(2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis (samspillsmeldingen)

Detaljer

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon Engasjement Fellesorganisasjonen sine medlemmer jobber med mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Målsettingen er et inkluderende samfunn hvor mennesker mestrer egne liv og får bistand og hjelp til

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell.

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. May Cecilie Lossius Helsedirektoratet Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. NORDISK KONFERANSE: Aktiv fritid for alle May Cecilie Lossius

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Fagplan. Modul 1: Felles innholdsdel. Formål og innhold. Læringsutbytte. Innhold. 1. semester: Varighet ca.5 uker

Fagplan. Modul 1: Felles innholdsdel. Formål og innhold. Læringsutbytte. Innhold. 1. semester: Varighet ca.5 uker 1 Fagplan Modul 1: Felles innholdsdel 1. semester: Varighet ca.5 uker Formålet med denne modulen er at studenten har utviklet nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere

Detaljer

Fagdag med etisk perspektiv Quality Hotel Strand, Gjøvik

Fagdag med etisk perspektiv Quality Hotel Strand, Gjøvik Fagdag med etisk perspektiv 29.11. 2016 Quality Hotel Strand, Gjøvik 10.30-11.15 og 11.15-12.15 Hovedmålgruppe: Ansatte i helse- og omsorg Helsetjenester til alvorlig syke og døende med minoritetsbakgrunn

Detaljer

«Sammen om mestring» -Bruker som viktigste aktør. Ved Trond Asmussen Faglig rådgiver NAPHA

«Sammen om mestring» -Bruker som viktigste aktør. Ved Trond Asmussen Faglig rådgiver NAPHA «Sammen om mestring» -Bruker som viktigste aktør Ved Trond Asmussen Faglig rådgiver NAPHA Brukerperspektiv, potensiale til noe stort Reell brukermedvirkning, synliggjøring og bruk av brukeres kunnskap-

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

forord til 3. utgave Drammen, mars 2009 Gry Bruland Vråle

forord til 3. utgave Drammen, mars 2009 Gry Bruland Vråle Forord til 3. utgave Utfordringene som omtales i boken da den ble revidert i 2000 (se nedenfor), gjelder fortsatt. En omfattende revisjon av boken har vært nødvendig ut fra mange forhold. Nye helselover

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Innhold i presentasjonen Hvorfor en ny pårørendeveileder? Mål og målgrupper Prosess med å lage veilederen Voksne pårørendes behov Barn som pårørende

Detaljer

Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling

Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling 17. november 2015 Utdanningsdirektoratet Radisson Blue Gardermoen Professor Halvor Bjørnsrud Kompetanseutvikling i barnehage og skole «Erfaring viser at kompetanseutvikling

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3 ASSIST Bakgrunn ASSIST-kurset er basert på Sagenemodellen (KNB), som var en modell for intern opplæring som ble utviklet og implementert i Bydel Sagene i Oslo. Evalueringer av KNB indikerer at dette er

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisnigssykehjemmet

Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisnigssykehjemmet Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisnigssykehjemmet Anny S. Kvelland Liv Heddeland Berit Westbye Janne Lossius Mette B. Nilsen Opplæringspakke-rehabilitering

Detaljer

Innhold. Sykepleie som helsefremmende livshjelp... 15

Innhold. Sykepleie som helsefremmende livshjelp... 15 Innhold Sykepleie som helsefremmende livshjelp... 15 Kapittel 1 Helsefremming i spesialisthelsetjenesten... 19 Toril Rannestad og Gørill Haugan Spesialisthelsetjenesten... 19 Sykdom... 22 Helse... 23 Forebygging...

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen

Detaljer

Fokus på forståelser av barndom, lek og læring

Fokus på forståelser av barndom, lek og læring Barnehagens samfunnsmandat: Nye diskurser nye barn, nye voksne og nye muligheter? Fokus på forståelser av barndom, lek og læring Pedagogisk kvalitet Finner vi i holdninger mellom personale og barn I pedagogenes

Detaljer

BARNS DELTAKELSE I EGNE

BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNEVERNSSAKER Redd barnas barnerettighetsfrokost 08.09.2011 Berit Skauge Master i sosialt arbeid HOVEDFUNN FRA MASTEROPPGAVEN ER DET NOEN SOM VIL HØRE PÅ MEG? Dokumentgjennomgang

Detaljer

Marit Sjørengen. Etikk konferansen i Hedmark, 3. mars 2011

Marit Sjørengen. Etikk konferansen i Hedmark, 3. mars 2011 Marit Sjørengen Etikk konferansen i Hedmark, 3. mars 2011 INDIVIDUALITET ETIKK MEDMENNESKELIGHET EMPATI INTERESSE RESPEKT Med hovedvekt på etikk Ser jeg i litt i sammenheng med Kitwood`s kjærlighetsbegrep

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING

BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING Funn og diskusjoner i en doktoravhandling om vilkår for å realisere retten til medvirkning i samsvar med intensjonene Et radikalt prosjekt

Detaljer

Innhold Forord Innledning Kapittel 1 Innvandrere og integrering utfordringer i å forstå tilpasningsmønstre

Innhold Forord Innledning Kapittel 1 Innvandrere og integrering utfordringer i å forstå tilpasningsmønstre Innhold Forord 11 Innledning Mehmed S. Kaya 13 Hva er sosialt arbeid? 16 Sosiale kontekster for sosialt arbeid 18 Arbeidsoppgaver 20 Noen fakta om innvandrere 21 Innvandrere er sammensatte grupper 22 Tilpasning

Detaljer

Oppfølgingskurs i etikk 9. oktober 2015. «Etikk og kommunikasjon»

Oppfølgingskurs i etikk 9. oktober 2015. «Etikk og kommunikasjon» Oppfølgingskurs i etikk 9. oktober 2015 «Etikk og kommunikasjon» Etikkfasilitatorer og nettverkskontakter i UHT - Drammen Kommunikasjon i etisk perspektiv: Jeg må finne og være hos deg! «At man, naar det

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Samspill og praksisnærhet i BSV-utdanningene. Historien. Samspill og praksisnærhet

Samspill og praksisnærhet i BSV-utdanningene. Historien. Samspill og praksisnærhet i BSV-utdanningene. Historien Status ved inngangen til 1970-årene: Tre høyest ulike utdanninger Sosionomutdanningen Treårig, profesjonalisert, teoretisk fundament Postgymnasial, nærmest høyskoleutdanning

Detaljer