FORELDREINFORMASJON FOR HAUGALAND IDRETTSBARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORELDREINFORMASJON FOR HAUGALAND IDRETTSBARNEHAGE 2014-2015"

Transkript

1 FORELDREINFORMASJON FOR HAUGALAND IDRETTSBARNEHAGE VISJON: ME SKA SKAPA TRYGGHET Haugaland idrettsbarnehage, tlf

2 INNHOLD Velkommen til oss s. 3 Barnehagens driftsgrunnlag s. 4 Rammeplan for barnehager s. 5 Foreldresamarbeid s. 6 Barns rettigheter s. 7 Foreldrenes rettigheter og plikter s. 8 Praktisk informasjon s. 9 HMS s. 10 Rutiner for tilvenning s. 11 Arbeidsmetoder s. 12 Haugaland idrettsbarnehage, tlf

3 VELKOMMEN TIL OSS! Dette heftet vil gi deg et innblikk i hva Haugaland Idrettsbarnehage kan tilby deg og ditt barn. Du vil også få opplysninger om eierforhold, lovverk og organisering. Vi gleder oss til å ta fatt på barnehagehverdagen sammen med ditt barn og ser frem til et gjensidig og nyttig samarbeid. Vi vil jobbe for at dere skal trives sammen med oss og for at dere skal oppleve tiden i barnehagen som innholdsrik, spennende og fylt av glede og humor. Vi er stolte av barnehagene våre, og vi skal gjøre vårt beste for at akkurat ditt barn skal få trygge, utviklende og humørfylte år i barnehagen! Kvalitet i barnehagen er koblet til barnas livskvalitet - det gode liv i barnehagen. Kvalitet er å ha utviklingsmuligheter, glede, kreativitet, deltakelse, engasjement, imøtekommenhet og omsorg. Barn er født til å lære. I barnehagene våre skal barna lære seg å lære og vi skal legge grunnlaget for lysten til læring. Presentasjon av barnehagen. AS Haugaland Industri ble startet i 1964, og fremstår i dag som en ledende arbeidsmarkedsbedrift, men unik og bred kompetanse i forhold til arbeidsmarkedet. Hos oss kombinerer vi avklaring, opplæring og økt kompetanse med bedriftens øvrige produksjon. På den måten kan vi tilby arbeidstrening som er så tett opp til det ordinære arbeidslivet som mulig. Vi er godkjent som lærebedrift i en rekke fag. Bedriften eier og driver to barnehager. Haugaland Idrettsbarnehage ble startet i 2003 og var da en 2 avdelings barnehagen. I 2009 ble den utvidet og har i dag 5 avdelinger fordelt på 65 plasser. Barnehagen har i tillegg en egen gymsal og et basseng som blir flittig brukt av alle avdelingene. I tillegg til ordinær barnehage drift har barnehagene avklaring og opplæring av mennesker på vei mot arbeid. Barnehagene våre er medlem av et landsdekkende nettverk for Attføringsbarnehager i Norge : Bruk gjerne bedriftens hjemmeside; for mer informasjon. Dette heftet deles ut til alle nye foresatte ved oppstart og tilgjengelig kopier finnes i alle garderobene våre. Haugaland idrettsbarnehage, tlf

4 BARNEHAGENS DRIFTSGRUNNLAG I våre barnehager kombinerer vi ordinær barnehagedrift med avklaring og opplæring av assistenter og fagarbeidere. Vi har derfor en litt annen organisering enn andre barnehager. I tillegg til fast personal, har vi assistenter under opplæring og utdanning. Dette gir oss en fordel med blant annet: God voksentetthet. Flere fang å sitte på Flere øyne som ser Et utfordrende læringsmiljø for små og store. Haugaland Idrettsbarnehage drives i tråd med Lov om barnehager. Formålsparagrafen i loven er overordnet og utgangspunkt for all drift og planlegging. Lov om barnehager Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene Innhold. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet Kommunens ansvar. Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal gi veiledning og påse at barnehagen drives i samsvar med gjeldende regelverk Politiattest. Den som skal arbeide i barnehagen må legge frem tilfredstillende politiattest. Attesten skal blant annet vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep eller har dom for vold, ran eller narkotika Taushetsplikt. For virksomheter etter denne lov, gjelder regler om taushetsplikt i forvaltningsloven 13 til 13 f. Alle ansatte må underskrive taushetserklæring som sikrer foresatte og barns personlige og private forhold. Haugaland idrettsbarnehage, tlf

5 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER Rammeplanen bygger på det grunnlaget som er nedfelt i Lov om barnehager, og gir overordnede og forpliktende retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Den bygger også på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, bla FNs barnekonvensjon. Den tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn, og definerer barndommen som en livsfase med egenverdi i menneskets livsløp. Videre bygger den på et helhetlig læringsbegrep, barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer. Læring skjer alltid på to nivåer; i mer organiserte rammer og i spontane ikke planlagte» her og nå situasjoner». Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidet. Den gir også informasjon til foreldre, eiere og tilsynsmyndighet. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentralt. I tillegg er sosial og språklig kompetanse og de sju fagområdene viktige deler av barnehagens læringsmiljø. De sju fagområdene: Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskaper på sentrale og aktuelle områder. Vi skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer ut fra barnets interesse, kunnskap og ferdigheter. ( 2. barnehagens innhold). Fagområdene dekker et stort læringsfelt. De vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være med i temaopplegg og i hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljø. De sju fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form. Barnehagen bruker MI ( mange intelligenser) og har laget en progresjonsplan for å sikre at vi er innom alle fagområdene gjennom et barnehageår. (Se årsplan for mer info) Ønsker du å laste ned rammeplanen, kan du gjøre det på; Vedtekter Barnehagen har utarbeidet vedtekter i samsvar med barnehagelovens 15. Vedtektene gir opplysninger som er av betydning for foreldre/ foresattes forhold til barnehagen. De inneholder bla. Bestemmelser om ferie, opptak, oppsigelse, betaling og ansvarsforhold. Foreldrene får utdelt disse ved tilbud om barnehageplass. Haugaland idrettsbarnehage, tlf

6 FORELDRESAMARBEID Barnehagens mål er at samarbeidet mellom hjem og barnehage skal være til barnets beste. Hvordan oppnår vi dette målet? Foreldremøte for nye foreldre før oppstart av nytt barnehageår. Oppstartssamtale for nye foreldre. (eget skjema blir utdelt i forkant) Foreldremøte for alle ved nytt barnehageår. ( høst) Temakveld for foreldrene. ( vår) Foreldresamtale to ganger pr. barnehageår( høst / vår), ellers ved behov. Samtale/ dialog i bringe/ hente situasjon. Alle barn får tildelt en primærkontakt. Sosiale treff, eks høstfest, Luciafeiring, påskefrokost, foreldrekaffi og sommerfest. Brukerundersøkelse (vår). Foreldreråd For å sikre samarbeidet med barnas hjem. Skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU). Foreldrerådet består av alle foreldre/ foresatte til barna i barnehagen og skal fremme deres felles interesser, bidra til at samarbeidet mellom barnehage og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Leder av foreldrerådet velges hvert år blant foreldrene på første foreldre møte, etter nytt barnehageår. Samarbeidsutvalg ( SU) Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det består av foreldre/ foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Styrer har møteplikt, tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Utvalget skal ha minst 2 møter i løpet av barnehageåret. Utvalget har som oppgave å løpende evaluere barnehagens generelle drift og skal fungere som drøftingsinstans for driftsplaner, mulige interessemotsetninger m.m. Arbeidsutvalg Utvalget består an en foreldrekontakt fra hver avdeling. Utvalget skal komme med innspill og tilbakemeldinger til styrer, avdelingene og samarbeidsutvalget. Foreldreutvalg for barnehager I august 2010 ble det opprettet en egen nettside for foreldre med barn i barnehage. De jobber bla for å styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagene. Ønsker du å lese mer, kan du gjøre det på ; Haugaland idrettsbarnehage, tlf

7 BARNS RETTIGHETER I Haugaland idrettsbarnehage har ALLE barn rett til: Å leke - Barn skal få mulighet til å leke - Voksne skal oppmuntre barn som trenger hjelp til å leke/ komme inn i lek. Å lære - Barn skal få lov til å være nysgjerrige og utforskende - Barn skal få mulighet til å gjennomgå alle fagområdene i rammeplanen i løpet av året. Å få omsorg - Kunne motta og gi omsorg - Skal få dekke sine fysiologiske behov; få mat og drikke, få den søvnen de trenger. Å ha tilstedeværende voksne rundt seg - Voksne skal se, lytte og reagere på det barna formidler. Å være unik - Slippe å bli utsatt for mobbing. - Skal bli møtt med respekt og annerkjennelse. - Barn har rett til å være seg selv. - Skal få si sin mening og de voksne skal lytte. Å medvirke i sin hverdag - Barn skal få lov til å si sin mening - Barn skal få lov til å medbestemme i planlegging, gjennomføring og evaluering av aktiviteter. - Barn skal bli sett, hørt og forstått. Vise sine følelser - Barn har lov til å utrykke alle følelser; sinne, glede, entusiasme, frustrasjon, sorg, sjalusi osv. Barns rettigheter er i henhold til FNs menneskerettighetskonvensjoner. Haugaland idrettsbarnehage, tlf

8 FORELDRENES RETTIGHETER OG PLIKTER I Haugaland idrettsbarnehage har foreldrene/ foresatte følgende rettigheter og plikter: Plikter: Holde barnehagen oppdatert med riktig telefonnummer og adresse. Betale barnehageplassen i henhold til vedtekter, 7. Levere og hente barnet innenfor barnehagens åpningstid, dvs at barn og foreldre må forlate barnehagen senest kl Barnet kan være i barnehagen maks 9 timer pr. dag om ikke annet er avtalt. Alle barn må ha 4 ukers ferie i løpet av et barnehageår. Minst 3 uker må avvikles sammenhengende i skolens sommerferie. Gi melding om når barnet skal ha sommerferie innen 15. april. Holde syke barn hjemme. Dette pga smitte ovenfor andre barn, voksne og for barnets beste. Levere inn diverse skjema som blir utdelt ved oppstart; helse erklæring, tillatelser osv Delta på innkalte foreldresamtale i løpet av barnehageåret. Oppsigelse av plass/ endring av oppholdstid skal leveres skriftlig til styrer. Det er 3 måneders varsel, regnet fra den 1. i måneden. Barn som tas ut etter 1. mai må betale ut juni måned. ( 9 vedtektene). Se til at barnet har klær og nødvendig utstyr tilgjengelig i barnehagen til en hver tid. Holde orden i barnets hylle og ta hjem skitne klær til vask. Gi informasjon som har betydning for barnets opphold i barnehagen. Rettigheter: Foreldrene skal være sikre på at barnehagetilbudet er offentlig godkjent og at det til en hver tid drives i henhold til gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, årsplan / årskalender for barnehagen. Barnehagen skal sikre gode aktivitets- og utviklingsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Rett til søskenmoderasjon, 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3. Rett til en informasjon om hvordan barnet har hatt det i barnehagen og hva det har opplevd. Foresatte har også rett på annen relevant informasjon fra avdelingen. Til å gi tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger kan gis: - muntlig til avdelingens faste personal eller styrer. - via mail til styrer (Vivian) eller styrerassistent (Sidsel) - via anonym brukerundersøkelse hver vår. - via foreldrerådet - til samarbeidsutvalget (SU) Innsyn i barnets mappe. Denne avtalen skal signeres på første foreldresamtale etter oppstart i barnehagen. Dato og signatur foreldre: Haugaland idrettsbarnehage, tlf

9 PRAKTISK INFORMASJON Åpningstid Barnehagens åpningstid er fra Barnehagen har åpent på hverdager. Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl , julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt. Barnehagen har 4 planleggingsdag i løpet av barnehageåret. Barnet kan være i barnehagen maks 9 timer pr. dag om annet ikke er avtalt. Måltider Barna får tilbud om 3 måltider om dagen. Det dekkes av foreldre, kr 350 pr. mnd for 100 % plass. Bringe og henting Personalet har ansvaret for barna i den tiden det er i barnehagen. Hente/ bringesituasjonen er foreldre selv ansvarlig for. De som bringer/ henter barnet må ikke forlate det før de har vært i kontakt med personalet. Personalet leverer ikke ut barna til andre uten å ha fått beskjed om dette i forkant. Klær og tøyskift Barna får egen hylle i garderoben, samt plass til regntøy, støvler og dress. Barna må ha tøyskift fra innerst til ytterst liggende i barnehagen. Vi anbefaler at tøy merkes. Hva trenger barnet å ha med seg: Bleier Fottøy (tøfler, støvler/ utesko, sko til gymsal), klær til ulike årstider. Byttetøy, vogn med seler og myggnett for de som skal sove. Syke barn Syke barn må holdes hjemme på grunn av smittefare. Barn som kommer i barnehagen skal kunne delta i de aktiviteter som foregår ute og inne. Dersom barnet blir sykt i løpet av dagen, blir foreldrene kontaktet. Dersom barnet er syke eller har fri av andre grunner, setter vi pris på om dere gir beskjed til barnehagen innen kl Haugaland idrettsbarnehage, tlf

10 HMS Internkontroll Barnehagen har internkontrollsystem, og de ansatte er oppdaterte i forhold til systemet. Konfidensielle opplysninger Fortrolig informasjon om barn holdes nedlåst på forsvarlig måte, og er kun tilgjengelig for pedagogisk personell og foresatte. Helse Foresatte må levere egenerklæring om barnets helsetilstand når det begynner i barnehagen. Ansvar Personalet har ansvaret for den tiden barnet er i barnehagen. Medbrakt eiendeler er ikke personalets ansvar. De ansatte skal ikke ta barna med som passasjer i bil eller offentlig transportmiddel eller ta bilder, uten skriftlig samtykke fra foreldrene. ( eget skjema fylles ut ved oppstart i barnehagen). Barna er forsikret i barnehagen, og på turer i barnehagens regi. As Haugaland Industri er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna. Sikkerhetsrutiner ved arbeid med barn Avdelingene registrerer barna når de kommer og går hjem og har rutiner på å utføre sjekk i utetiden og når barna kommer inn igjen. Telefonlister husk å gi beskjed om dere endrer telefonnummer. Viktig at barnehagen har oppdaterte telefonlister. Turer utenfor barnehagen barnehagen har egne sikkerhetsrutiner for gjennomføring av turer. Brann, evakuering Personalet skal til en hver tid være oppdatert i evakueringsplan ved brann. Vi gjennomfører flere brannøvelser gjennom barnehageåret. Avdelingene har sine faste plasser der de samles ved øvelsene. Skulle vi måtte evakuere ur av barnehagen sitt uteområde, har vi avtale med Espira Bjørgene barnehage. Parkeringsplassen Vi ber alle brukere av parkeringsplassen om å vise spesiell aktsomhet og forsiktighet. Slipp aldri barna alene ut på plassen, og vær særdeles nøye med lukking av portene inn til barnehagen. Opplæring Personalet gjennomfører førstehjelpskurs i januar hvert år og sikkerhetskortet en gang pr barnehageår. Personalet får også tilbud om livredningskurs en gang pr. år. Haugaland idrettsbarnehage, tlf

11 RUTINER FOR TILVENNINGSPERIODEN Før oppstart. Alle som får tildelt plass i våre barnehager, får et brev fra den avdelingen de skal begynne på. Brevet inneholder invitasjon til besøk før oppstart. På besøksdagen vil foresatte få utdelt: Ulike skjema Min bok ( 0 3 års avdelingen) Brosjyren foreldreinformasjon Skrivene tas med i utfylt stand, første dag i barnehagen. Ved oppstart. Når barnet begynner i barnehagen, blir dere møtt av primærkontakten. I tilvenningsperioden er primærkontakten en som har «et spesielt» øye med ditt barn. Ved å dele barna mellom de ansatte, sikrer vi at alle barna blir sett og får den omsorgen de har krav på. Primærkontakten skal i løpet av dagen, ha positiv kontakt med sine primærbarn. Det er viktig at tilvenningen skjer gradvis. Dette danner grunnlaget for at ditt barn opplever at barnehagen er et trygt sted å være. Tilvenningstiden planlegger vi sammen med dere ut fra barnets behov. Den første dagen er foreldre til stede et par timer sammen med barnet. Den andre dagen kan du forlate barnet en kort stund dersom barnet er klar for det. Den tredje dagen kan du la barnet være alene i barnehagen for en lengre periode. Det er ofte store individuelle forskjeller for når og hvor lenge barnet kan forlates av foreldrene. Det er viktig at du er tilgjengelig for barnet de første dagene og at du alltid sier ifra når du går. Haugaland idrettsbarnehage, tlf

12 ARBEIDSMETODER Observasjon og kartlegging. I løpet av et barnehageår observerer personalet barna på avdelingen jevnlig. Dette gjøres for å kartlegge, kvalitetssikre og synliggjøre barnas trivsel, utvikling og fremgang. Observasjonene som blir gjennomført blir systematisert i en individuell aktivitetsplan (IAP) Vi bruker også andre kartleggingsverktøy: Tras og Sats fokus på språkutvikling og daglig samspill, fra 2 år. Askeladden fokus på språkutvikling, fra 3 år. Alle med fokus på lekeferdigheter, trivsel, hverdagsaktiviteter, motorikk, språk og sosialt, fra 1 år. Kala kartlegging og videreutvikling av lekeferdigheter. Smågrupper. For å sikre en best mulig utvikling for det enkelte barnet og se det enkelte barns behov har vi fokus på å jobbe i smågrupper. Å jobbe i smågrupper gir en fordel i at det blir en roligere og mer oversiktlig hverdag, og barna kan i enda større grad få opplevelsen av å bli sett, hørt og forstått. Det står mer om hvordan og hvorfor det er bra å jobbe i smågrupper i årsplanen vår. Haugaland idrettsbarnehage, tlf

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2015-2016 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS GJELDENE FRA JANUAR 2013 TIL OG MED JULI 2017 1. Innholdsliste INNLEDNING...3 GRANDEHAGENS VISJON:...3 FORMÅL:...6 BARNEHAGENS INNHOLD:...10 Hvordan

Detaljer

2 LOVVERK/ FORSKRIFTER EL.

2 LOVVERK/ FORSKRIFTER EL. VEDTEKTER Side 1 1 EIERFORHOLD Barnehagen eies og drives av AS Haugaland Industri. 2 LOVVERK/ FORSKRIFTER EL. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter til denne og gjeldende vedtak

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hos oss får barna gode barndomsminner!

Hos oss får barna gode barndomsminner! DI Årsplan 2008/2009 Hos oss får barna gode barndomsminner! Innhold 1. Praktisk informasjon om DI Kløverbakken. 1.1. Kontakt oss. 1.2. Hvem er vi i DI gruppen as. 1.3. Presentasjon av ansatte og deltakere.

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Friluftsbarnehagene AS. Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene AS. Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene AS Pedagogisk plan Kap 1 PRESENTASJON AV DAMVOKTEREN FRILUFTSBARNEHAGE Barnehagens historikk og nærmiljø Damvokteren Friluftsbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen Barnehage 1 Generelle opplysninger om Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen barnehage Jarlsbergveien

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE FRYDENHAUG www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 Velkommen til SiO Barnehage Frydenhaug Barnehagen en av 11 studentbarnehager, og en del

Detaljer

- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor.

- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor. DI Årsplan 2009/2010 - en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor. Innhold 1. Praktisk informasjon om DI Kløverbakken 1.1. Kontakt oss. 1.2. Hvem er vi i DI gruppen as. 1.3. Presentasjon

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

INFORMASJONASHEFTE. Brunes naturbarnehage. Trivelig og annerledes - en herlig barndom

INFORMASJONASHEFTE. Brunes naturbarnehage. Trivelig og annerledes - en herlig barndom INFORMASJONASHEFTE Brunes naturbarnehage Trivelig og annerledes - en herlig barndom Informasjonshefte Brunes naturbarnehage, redigert mai 2014 INNHOLD: Velkommen til Brunes s. 3 Visjon og målsetting s.

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Årsplan. for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015

Årsplan. for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015 Årsplan for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Presentasjon av barnehagen... 2 Fysiske rammer... 2 Personalet... 3 Avdelingene... 4 Vårt motto... 5 Satsingsområde

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE Brannposten naturbarnehage Løkkebergveien 6. 3014 Drammen Tlf. 32 83 80 08. 90 19 25 60 E-post: brannposten.barnehage@drmk.no

Detaljer

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage 1 Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage Innhold 1.INNLEDNING... 3 2. HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 Plan for utarbeidelse og evaluering av årsplanen... 4 3. KONGSVEGEN BARNEHAGE... 4 4. PRIMA AS... 5 4.1 HOVEDMÅL

Detaljer

Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år.

Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år. VEDTEKTER 05.09.2011 Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år. 1. BARNEHAGENS EIERORM OG GJELDENDE LOVVERK Barnehagens driftsform er aksjeselskap Eiers/eierrepresentantens

Detaljer

NORDRE FINSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 INFORMASJONSHEFTE

NORDRE FINSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 INFORMASJONSHEFTE SKI KOMMUNE NORDRE FINSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 INFORMASJONSHEFTE Anerkjennende voksne med Barna i fokus En barnehage med rom for alle. En barnehage som ivaretar barnets initiativ. En barnehage som

Detaljer