FORELDREINFORMASJON FOR HAUGALAND IDRETTSBARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORELDREINFORMASJON FOR HAUGALAND IDRETTSBARNEHAGE 2014-2015"

Transkript

1 FORELDREINFORMASJON FOR HAUGALAND IDRETTSBARNEHAGE VISJON: ME SKA SKAPA TRYGGHET Haugaland idrettsbarnehage, tlf

2 INNHOLD Velkommen til oss s. 3 Barnehagens driftsgrunnlag s. 4 Rammeplan for barnehager s. 5 Foreldresamarbeid s. 6 Barns rettigheter s. 7 Foreldrenes rettigheter og plikter s. 8 Praktisk informasjon s. 9 HMS s. 10 Rutiner for tilvenning s. 11 Arbeidsmetoder s. 12 Haugaland idrettsbarnehage, tlf

3 VELKOMMEN TIL OSS! Dette heftet vil gi deg et innblikk i hva Haugaland Idrettsbarnehage kan tilby deg og ditt barn. Du vil også få opplysninger om eierforhold, lovverk og organisering. Vi gleder oss til å ta fatt på barnehagehverdagen sammen med ditt barn og ser frem til et gjensidig og nyttig samarbeid. Vi vil jobbe for at dere skal trives sammen med oss og for at dere skal oppleve tiden i barnehagen som innholdsrik, spennende og fylt av glede og humor. Vi er stolte av barnehagene våre, og vi skal gjøre vårt beste for at akkurat ditt barn skal få trygge, utviklende og humørfylte år i barnehagen! Kvalitet i barnehagen er koblet til barnas livskvalitet - det gode liv i barnehagen. Kvalitet er å ha utviklingsmuligheter, glede, kreativitet, deltakelse, engasjement, imøtekommenhet og omsorg. Barn er født til å lære. I barnehagene våre skal barna lære seg å lære og vi skal legge grunnlaget for lysten til læring. Presentasjon av barnehagen. AS Haugaland Industri ble startet i 1964, og fremstår i dag som en ledende arbeidsmarkedsbedrift, men unik og bred kompetanse i forhold til arbeidsmarkedet. Hos oss kombinerer vi avklaring, opplæring og økt kompetanse med bedriftens øvrige produksjon. På den måten kan vi tilby arbeidstrening som er så tett opp til det ordinære arbeidslivet som mulig. Vi er godkjent som lærebedrift i en rekke fag. Bedriften eier og driver to barnehager. Haugaland Idrettsbarnehage ble startet i 2003 og var da en 2 avdelings barnehagen. I 2009 ble den utvidet og har i dag 5 avdelinger fordelt på 65 plasser. Barnehagen har i tillegg en egen gymsal og et basseng som blir flittig brukt av alle avdelingene. I tillegg til ordinær barnehage drift har barnehagene avklaring og opplæring av mennesker på vei mot arbeid. Barnehagene våre er medlem av et landsdekkende nettverk for Attføringsbarnehager i Norge : Bruk gjerne bedriftens hjemmeside; for mer informasjon. Dette heftet deles ut til alle nye foresatte ved oppstart og tilgjengelig kopier finnes i alle garderobene våre. Haugaland idrettsbarnehage, tlf

4 BARNEHAGENS DRIFTSGRUNNLAG I våre barnehager kombinerer vi ordinær barnehagedrift med avklaring og opplæring av assistenter og fagarbeidere. Vi har derfor en litt annen organisering enn andre barnehager. I tillegg til fast personal, har vi assistenter under opplæring og utdanning. Dette gir oss en fordel med blant annet: God voksentetthet. Flere fang å sitte på Flere øyne som ser Et utfordrende læringsmiljø for små og store. Haugaland Idrettsbarnehage drives i tråd med Lov om barnehager. Formålsparagrafen i loven er overordnet og utgangspunkt for all drift og planlegging. Lov om barnehager Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene Innhold. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet Kommunens ansvar. Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal gi veiledning og påse at barnehagen drives i samsvar med gjeldende regelverk Politiattest. Den som skal arbeide i barnehagen må legge frem tilfredstillende politiattest. Attesten skal blant annet vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep eller har dom for vold, ran eller narkotika Taushetsplikt. For virksomheter etter denne lov, gjelder regler om taushetsplikt i forvaltningsloven 13 til 13 f. Alle ansatte må underskrive taushetserklæring som sikrer foresatte og barns personlige og private forhold. Haugaland idrettsbarnehage, tlf

5 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER Rammeplanen bygger på det grunnlaget som er nedfelt i Lov om barnehager, og gir overordnede og forpliktende retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Den bygger også på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, bla FNs barnekonvensjon. Den tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn, og definerer barndommen som en livsfase med egenverdi i menneskets livsløp. Videre bygger den på et helhetlig læringsbegrep, barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer. Læring skjer alltid på to nivåer; i mer organiserte rammer og i spontane ikke planlagte» her og nå situasjoner». Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidet. Den gir også informasjon til foreldre, eiere og tilsynsmyndighet. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentralt. I tillegg er sosial og språklig kompetanse og de sju fagområdene viktige deler av barnehagens læringsmiljø. De sju fagområdene: Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskaper på sentrale og aktuelle områder. Vi skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer ut fra barnets interesse, kunnskap og ferdigheter. ( 2. barnehagens innhold). Fagområdene dekker et stort læringsfelt. De vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være med i temaopplegg og i hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljø. De sju fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form. Barnehagen bruker MI ( mange intelligenser) og har laget en progresjonsplan for å sikre at vi er innom alle fagområdene gjennom et barnehageår. (Se årsplan for mer info) Ønsker du å laste ned rammeplanen, kan du gjøre det på; Vedtekter Barnehagen har utarbeidet vedtekter i samsvar med barnehagelovens 15. Vedtektene gir opplysninger som er av betydning for foreldre/ foresattes forhold til barnehagen. De inneholder bla. Bestemmelser om ferie, opptak, oppsigelse, betaling og ansvarsforhold. Foreldrene får utdelt disse ved tilbud om barnehageplass. Haugaland idrettsbarnehage, tlf

6 FORELDRESAMARBEID Barnehagens mål er at samarbeidet mellom hjem og barnehage skal være til barnets beste. Hvordan oppnår vi dette målet? Foreldremøte for nye foreldre før oppstart av nytt barnehageår. Oppstartssamtale for nye foreldre. (eget skjema blir utdelt i forkant) Foreldremøte for alle ved nytt barnehageår. ( høst) Temakveld for foreldrene. ( vår) Foreldresamtale to ganger pr. barnehageår( høst / vår), ellers ved behov. Samtale/ dialog i bringe/ hente situasjon. Alle barn får tildelt en primærkontakt. Sosiale treff, eks høstfest, Luciafeiring, påskefrokost, foreldrekaffi og sommerfest. Brukerundersøkelse (vår). Foreldreråd For å sikre samarbeidet med barnas hjem. Skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU). Foreldrerådet består av alle foreldre/ foresatte til barna i barnehagen og skal fremme deres felles interesser, bidra til at samarbeidet mellom barnehage og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Leder av foreldrerådet velges hvert år blant foreldrene på første foreldre møte, etter nytt barnehageår. Samarbeidsutvalg ( SU) Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det består av foreldre/ foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Styrer har møteplikt, tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Utvalget skal ha minst 2 møter i løpet av barnehageåret. Utvalget har som oppgave å løpende evaluere barnehagens generelle drift og skal fungere som drøftingsinstans for driftsplaner, mulige interessemotsetninger m.m. Arbeidsutvalg Utvalget består an en foreldrekontakt fra hver avdeling. Utvalget skal komme med innspill og tilbakemeldinger til styrer, avdelingene og samarbeidsutvalget. Foreldreutvalg for barnehager I august 2010 ble det opprettet en egen nettside for foreldre med barn i barnehage. De jobber bla for å styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagene. Ønsker du å lese mer, kan du gjøre det på ; Haugaland idrettsbarnehage, tlf

7 BARNS RETTIGHETER I Haugaland idrettsbarnehage har ALLE barn rett til: Å leke - Barn skal få mulighet til å leke - Voksne skal oppmuntre barn som trenger hjelp til å leke/ komme inn i lek. Å lære - Barn skal få lov til å være nysgjerrige og utforskende - Barn skal få mulighet til å gjennomgå alle fagområdene i rammeplanen i løpet av året. Å få omsorg - Kunne motta og gi omsorg - Skal få dekke sine fysiologiske behov; få mat og drikke, få den søvnen de trenger. Å ha tilstedeværende voksne rundt seg - Voksne skal se, lytte og reagere på det barna formidler. Å være unik - Slippe å bli utsatt for mobbing. - Skal bli møtt med respekt og annerkjennelse. - Barn har rett til å være seg selv. - Skal få si sin mening og de voksne skal lytte. Å medvirke i sin hverdag - Barn skal få lov til å si sin mening - Barn skal få lov til å medbestemme i planlegging, gjennomføring og evaluering av aktiviteter. - Barn skal bli sett, hørt og forstått. Vise sine følelser - Barn har lov til å utrykke alle følelser; sinne, glede, entusiasme, frustrasjon, sorg, sjalusi osv. Barns rettigheter er i henhold til FNs menneskerettighetskonvensjoner. Haugaland idrettsbarnehage, tlf

8 FORELDRENES RETTIGHETER OG PLIKTER I Haugaland idrettsbarnehage har foreldrene/ foresatte følgende rettigheter og plikter: Plikter: Holde barnehagen oppdatert med riktig telefonnummer og adresse. Betale barnehageplassen i henhold til vedtekter, 7. Levere og hente barnet innenfor barnehagens åpningstid, dvs at barn og foreldre må forlate barnehagen senest kl Barnet kan være i barnehagen maks 9 timer pr. dag om ikke annet er avtalt. Alle barn må ha 4 ukers ferie i løpet av et barnehageår. Minst 3 uker må avvikles sammenhengende i skolens sommerferie. Gi melding om når barnet skal ha sommerferie innen 15. april. Holde syke barn hjemme. Dette pga smitte ovenfor andre barn, voksne og for barnets beste. Levere inn diverse skjema som blir utdelt ved oppstart; helse erklæring, tillatelser osv Delta på innkalte foreldresamtale i løpet av barnehageåret. Oppsigelse av plass/ endring av oppholdstid skal leveres skriftlig til styrer. Det er 3 måneders varsel, regnet fra den 1. i måneden. Barn som tas ut etter 1. mai må betale ut juni måned. ( 9 vedtektene). Se til at barnet har klær og nødvendig utstyr tilgjengelig i barnehagen til en hver tid. Holde orden i barnets hylle og ta hjem skitne klær til vask. Gi informasjon som har betydning for barnets opphold i barnehagen. Rettigheter: Foreldrene skal være sikre på at barnehagetilbudet er offentlig godkjent og at det til en hver tid drives i henhold til gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, årsplan / årskalender for barnehagen. Barnehagen skal sikre gode aktivitets- og utviklingsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Rett til søskenmoderasjon, 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3. Rett til en informasjon om hvordan barnet har hatt det i barnehagen og hva det har opplevd. Foresatte har også rett på annen relevant informasjon fra avdelingen. Til å gi tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger kan gis: - muntlig til avdelingens faste personal eller styrer. - via mail til styrer (Vivian) eller styrerassistent (Sidsel) - via anonym brukerundersøkelse hver vår. - via foreldrerådet - til samarbeidsutvalget (SU) Innsyn i barnets mappe. Denne avtalen skal signeres på første foreldresamtale etter oppstart i barnehagen. Dato og signatur foreldre: Haugaland idrettsbarnehage, tlf

9 PRAKTISK INFORMASJON Åpningstid Barnehagens åpningstid er fra Barnehagen har åpent på hverdager. Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl , julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt. Barnehagen har 4 planleggingsdag i løpet av barnehageåret. Barnet kan være i barnehagen maks 9 timer pr. dag om annet ikke er avtalt. Måltider Barna får tilbud om 3 måltider om dagen. Det dekkes av foreldre, kr 350 pr. mnd for 100 % plass. Bringe og henting Personalet har ansvaret for barna i den tiden det er i barnehagen. Hente/ bringesituasjonen er foreldre selv ansvarlig for. De som bringer/ henter barnet må ikke forlate det før de har vært i kontakt med personalet. Personalet leverer ikke ut barna til andre uten å ha fått beskjed om dette i forkant. Klær og tøyskift Barna får egen hylle i garderoben, samt plass til regntøy, støvler og dress. Barna må ha tøyskift fra innerst til ytterst liggende i barnehagen. Vi anbefaler at tøy merkes. Hva trenger barnet å ha med seg: Bleier Fottøy (tøfler, støvler/ utesko, sko til gymsal), klær til ulike årstider. Byttetøy, vogn med seler og myggnett for de som skal sove. Syke barn Syke barn må holdes hjemme på grunn av smittefare. Barn som kommer i barnehagen skal kunne delta i de aktiviteter som foregår ute og inne. Dersom barnet blir sykt i løpet av dagen, blir foreldrene kontaktet. Dersom barnet er syke eller har fri av andre grunner, setter vi pris på om dere gir beskjed til barnehagen innen kl Haugaland idrettsbarnehage, tlf

10 HMS Internkontroll Barnehagen har internkontrollsystem, og de ansatte er oppdaterte i forhold til systemet. Konfidensielle opplysninger Fortrolig informasjon om barn holdes nedlåst på forsvarlig måte, og er kun tilgjengelig for pedagogisk personell og foresatte. Helse Foresatte må levere egenerklæring om barnets helsetilstand når det begynner i barnehagen. Ansvar Personalet har ansvaret for den tiden barnet er i barnehagen. Medbrakt eiendeler er ikke personalets ansvar. De ansatte skal ikke ta barna med som passasjer i bil eller offentlig transportmiddel eller ta bilder, uten skriftlig samtykke fra foreldrene. ( eget skjema fylles ut ved oppstart i barnehagen). Barna er forsikret i barnehagen, og på turer i barnehagens regi. As Haugaland Industri er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna. Sikkerhetsrutiner ved arbeid med barn Avdelingene registrerer barna når de kommer og går hjem og har rutiner på å utføre sjekk i utetiden og når barna kommer inn igjen. Telefonlister husk å gi beskjed om dere endrer telefonnummer. Viktig at barnehagen har oppdaterte telefonlister. Turer utenfor barnehagen barnehagen har egne sikkerhetsrutiner for gjennomføring av turer. Brann, evakuering Personalet skal til en hver tid være oppdatert i evakueringsplan ved brann. Vi gjennomfører flere brannøvelser gjennom barnehageåret. Avdelingene har sine faste plasser der de samles ved øvelsene. Skulle vi måtte evakuere ur av barnehagen sitt uteområde, har vi avtale med Espira Bjørgene barnehage. Parkeringsplassen Vi ber alle brukere av parkeringsplassen om å vise spesiell aktsomhet og forsiktighet. Slipp aldri barna alene ut på plassen, og vær særdeles nøye med lukking av portene inn til barnehagen. Opplæring Personalet gjennomfører førstehjelpskurs i januar hvert år og sikkerhetskortet en gang pr barnehageår. Personalet får også tilbud om livredningskurs en gang pr. år. Haugaland idrettsbarnehage, tlf

11 RUTINER FOR TILVENNINGSPERIODEN Før oppstart. Alle som får tildelt plass i våre barnehager, får et brev fra den avdelingen de skal begynne på. Brevet inneholder invitasjon til besøk før oppstart. På besøksdagen vil foresatte få utdelt: Ulike skjema Min bok ( 0 3 års avdelingen) Brosjyren foreldreinformasjon Skrivene tas med i utfylt stand, første dag i barnehagen. Ved oppstart. Når barnet begynner i barnehagen, blir dere møtt av primærkontakten. I tilvenningsperioden er primærkontakten en som har «et spesielt» øye med ditt barn. Ved å dele barna mellom de ansatte, sikrer vi at alle barna blir sett og får den omsorgen de har krav på. Primærkontakten skal i løpet av dagen, ha positiv kontakt med sine primærbarn. Det er viktig at tilvenningen skjer gradvis. Dette danner grunnlaget for at ditt barn opplever at barnehagen er et trygt sted å være. Tilvenningstiden planlegger vi sammen med dere ut fra barnets behov. Den første dagen er foreldre til stede et par timer sammen med barnet. Den andre dagen kan du forlate barnet en kort stund dersom barnet er klar for det. Den tredje dagen kan du la barnet være alene i barnehagen for en lengre periode. Det er ofte store individuelle forskjeller for når og hvor lenge barnet kan forlates av foreldrene. Det er viktig at du er tilgjengelig for barnet de første dagene og at du alltid sier ifra når du går. Haugaland idrettsbarnehage, tlf

12 ARBEIDSMETODER Observasjon og kartlegging. I løpet av et barnehageår observerer personalet barna på avdelingen jevnlig. Dette gjøres for å kartlegge, kvalitetssikre og synliggjøre barnas trivsel, utvikling og fremgang. Observasjonene som blir gjennomført blir systematisert i en individuell aktivitetsplan (IAP) Vi bruker også andre kartleggingsverktøy: Tras og Sats fokus på språkutvikling og daglig samspill, fra 2 år. Askeladden fokus på språkutvikling, fra 3 år. Alle med fokus på lekeferdigheter, trivsel, hverdagsaktiviteter, motorikk, språk og sosialt, fra 1 år. Kala kartlegging og videreutvikling av lekeferdigheter. Smågrupper. For å sikre en best mulig utvikling for det enkelte barnet og se det enkelte barns behov har vi fokus på å jobbe i smågrupper. Å jobbe i smågrupper gir en fordel i at det blir en roligere og mer oversiktlig hverdag, og barna kan i enda større grad få opplevelsen av å bli sett, hørt og forstått. Det står mer om hvordan og hvorfor det er bra å jobbe i smågrupper i årsplanen vår. Haugaland idrettsbarnehage, tlf

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Vedtekter. for BALTAZAR BARNEHAGE

Vedtekter. for BALTAZAR BARNEHAGE Vedtekter for Vedtatt av Menighetsrådet i Tangen menighet 12.05.2014 Side 1 av 7 Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1 Eierforhold... 4 2 Formål... 4 3 Opptaksmyndighet... 4 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret 12.3.13 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER 1 BARNEHAGENS FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

SLANGSVOLd BARNEHAGE ÅRSPLAN

SLANGSVOLd BARNEHAGE ÅRSPLAN SLANGSVOLd BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017-2018 Slangsvold barnehage, Veumveien 88, 1613 FREDRIKSTAD Tlf: 69 39 07 30, E-post: reneca@aadalenbarnehager.no VELKOMMEN Hei, og velkommen til Slangsvold barnehage! Denne

Detaljer

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 - 1-1. EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 Vallerstua barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS Revidert sept. 2015 1. EIERFORHOLD. Glendrange barnehage as er en privat barnehage og eies av Synnøve og Anders G. Glendrange 2. FORMÅL Jf. Barnehagelovens 1 Barnehagen

Detaljer

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 VEDTEKTER FOR AKTIVITETSBARNEHAGEN Skogveien 64 a, 1368 Stabekk Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies av Aktivitetsbarnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. I HENHOLD TIL LOV OM BARNEHAGER ER DET BARNEHAGENS EIER SOM SKAL FASTSETTE VEDTEKTENE. Det vises til 7,4 ledd. VEDTEKTENE ER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan.

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan. Barnehagen: VEDTEKTER FOR MARIHØNA BARNEHAGE SA Vedtatt på styremøtet 16.02.2012 Barnehagevedtektene kan endres av styret i virksomheten. 1. Barnehagen eies og drives av Marihøna barnehage SA 2. FORMÅL

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

VEDTEKTER FOR KANADASKOGEN FRILUFTSLIVSBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KANADASKOGEN FRILUFTSLIVSBARNEHAGE VEDTEKTER FOR KANADASKOGEN FRILUFTSLIVSBARNEHAGE I henhold til Barnehageloven 7 Rev. 22.06.17 1 Innhold 1. Eierforhold... 3 2. Daglig leder... 3 3. Formål og verdigrunnlag... 3 3.1 Særlig formål... 3 4.

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER MED FELLESDEL SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND SINE BARNEHAGER 1. Eierforhold Smestad, og Soppen studentbarnehager eies og drives av Studentsamskipnaden i

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015 - 1 - VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015 1. EIERFORHOLD Rødstrupen barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S,. Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie

Detaljer

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS Vedtekter for Alba barnehagene Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foreldrenes

Detaljer

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Krødsherad kommune Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Gjeldende fra 01.08.2016 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak 07.11.1978

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA 11/152-411/979 Arkivkode: K2-A10, K2-03.02.2011 11/979 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Eierforhold s. 3 Formål s. 3 Samarbeidsorgan s. 3 Søknad s. 3 Søknad om

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014

VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014 - 1 - VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014 1. EIERFORHOLD Gulspurven familiebarnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S, Dr. Holmsvei 3, 0787

Detaljer

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD. Barnehagen er privateid, og drives av Krohns Barnehage AS Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

2 LOVVERK/ FORSKRIFTER EL.

2 LOVVERK/ FORSKRIFTER EL. VEDTEKTER Side 1 1 EIERFORHOLD Barnehagen eies og drives av AS Haugaland Industri. 2 LOVVERK/ FORSKRIFTER EL. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter til denne og gjeldende vedtak

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som

bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som VEDTEKTER FOR BAMSEBO BARNEHAGE AS Revidert utgave desember 2007 Revidert utgave mars 2009 Revidert utgave mars 2010 Revidert utgave januar 2011 Revidert utgave juni 2011 Revidert utgave februar 2012 Revidert

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 1 Lovforankring Barnehagene i Nordre Land drives i samsvar med Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr. 64: med endringer, sist ved lov av 24.juni 2011 nr. 30 (i kraft 1.januar

Detaljer

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER.

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER. 11. FORELDREMØTER, DUGNADER M.M. Barnehagen arrangerer minst to foreldremøter i løpet av et barnehageår. FAU kan også arrangere foreldremøter. Alle foreldrene innkalles til foreldresamtaler to ganger i

Detaljer

VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE Siste endret 17.06.2015 1. EIERFORHOLD OG OMFANG Betel Menighetssenter står som eier og er ansvarlig for driften av Betel barnehage. Den skal drives i samsvar med de lover

Detaljer

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage Vedtekter for Nydammen familiebarnehage Eierforhold Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Nydammen familiebarnehage har drevet siden 2001. Eierform Eier er

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER Endret etter kommunestyrevedtak 05.02.2009 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak

Detaljer

Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007

Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007 Torsken kommune Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007 Gryllefjord oppvekstsenter Medby oppvekstsenter Torsken oppvekstsenter Innledning Denne orienteringen inneholder en del praktiske opplysninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjons nr:

VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjons nr: VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE Organisasjons nr: 989321048 EIERFORM: Almevegen familiebarnehage er privateid barnehage, og blir drevet av Marija Kolak med plass til inntil 5 barn i alderen 0-3

Detaljer

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet.

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE Vedtatt i Hol kommunestyre, sak 47/14, 25.06.2014. 1 FORVALTNING Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992

D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992 D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992 1 EIERFORHOLD Haslum Idrettsbarnehage AS (heretter benevnt HIB ) er en privat barnehage og virksomheten drives gjennom

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold:

VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold: VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold: Familiebarnehagens navn er Løkka familiebarnehage, er organisert som et privat foretak og eid av Grete Mortensen. Barnehagen drives av eieren,

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Gyldig fra: Hovedopptaket 2017 med virkning fra 15. august 2017. Sist endret: 7. februar 2017 (Overhalla kommunestyre, PS 4/17) 1 Generelt Barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS 1.BARNEHAGENS FORM OG EIERFORM Rakkerungan barnehage på Hånes er en 1.avd.barnehage for barn i alder 0-6 år Rakkerungan Gårdsbarnehage på Frikstad er en 1.avd.barnehage

Detaljer

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere Vedtekter for Barnas Barnehage Endret av eiere 22.08.17 Vedtekter Barnas barnehage 1. Forvaltning av barnehagen. Barnas barnehage AS eies og drives av Ann-Gro Gundersen og Hege T. S. Jakobsen. Barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten VEDTEKTER FOR FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten 1. EIERFORHOLD Fantebakken familiebarnehage, er en privateid barnehage med 2 avdelinger: Knærten og Kanutten godkjent for 10 plasser hver,

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehagen i Flakstad kommune

Vedtekter for den kommunale barnehagen i Flakstad kommune Vedtekter for den kommunale barnehagen i Flakstad kommune 1. DRIFT Barnehagen drives i samsvar med barnehageloven, barnevernsloven og de av Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter,

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage. Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år.

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage. Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Vedtekter for Nydammen familiebarnehage Eierforhold Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Nydammen familiebarnehage har drevet siden 2001. Eierform Eier er

Detaljer

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål Vedtekter 1. Eierforhold Steinvegen barnehage AS er en privat barnehage for barn i alderen 0-6 år. Steinvegen barnehage AS er et aksjeselskap, med to aksjonærer. Dette er Lena Sneeggen og Janne Helen Løkken

Detaljer

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Bærum. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Bærum. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015 VEDTEKTER for kommunale barnehager i Bærum Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015 1. Eierforhold Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Bærum kommune. 2. Formål Barnehageloven

Detaljer

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013 Vedtekter Huskestua Barnehage 12. August 2013 Innholdsfortegnelse 1. Eierforhold 2 2. Formål 2 3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg 3 4. Plasstilbud og åpningstider 3 5. Opptaksmyndighet 3 6. Opptakskriterier

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

3. Samarbeidsorganer For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

3. Samarbeidsorganer For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Vedtekter for Akasia Litlafjell barnehage Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som har særlig betydning for foresattes forhold til barnehagen. Vedtektene fastsettes og kan endres

Detaljer

VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.NO VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE

VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.NO VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.NO VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE 1 Eierforhold Olaløkka og Sigridløkka barnehager eies og drives av Velle Utvikling AS. Kjeldås og Træleborg

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE Vedtatt av årsmøtet 29.03.2012 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Wergelandsveien Barnehage SA. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal gi opplysninger som er av betydning for

Detaljer

VEDTEKTER FOR MÅLTROSTEN BARNEHAGE, Måltrostveien 6, 0786 Oslo. Pr 5. februar 2015

VEDTEKTER FOR MÅLTROSTEN BARNEHAGE, Måltrostveien 6, 0786 Oslo. Pr 5. februar 2015 - 1-1. EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR MÅLTROSTEN BARNEHAGE, Måltrostveien 6, 0786 Oslo. Pr 5. februar 2015 Måltrosten barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie Lahn

Detaljer

Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-3 år.

Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-3 år. VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Revidert av Stine Moen og Stine Rogne 29.1.14 Vedtektene skal signeres sammen med kontrakt om plass i barnehagen før barnet starter. 1.Eierforhold Tusseladden

Detaljer

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Formål Formålet til Skomakergata gårds- og naturbarnehage er å drive en trygg og pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Rennebu

Vedtekter for barnehagene i Rennebu 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 25.august 2011 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

VEDTEKTER DEL 2 AV 2 BARNEHAGEVEDTEKTER SOFIEMYRÅSEN BARNEHAGE SA

VEDTEKTER DEL 2 AV 2 BARNEHAGEVEDTEKTER SOFIEMYRÅSEN BARNEHAGE SA VEDTEKTER DEL 2 AV 2 BARNEHAGEVEDTEKTER SOFIEMYRÅSEN BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse 1. Eierforhold. Side 2 2. Formål Side 2 3. Opptakskriterier... Side 2 4. Foreldreråd og Samarbeidsutvalg. Side 3 5.

Detaljer

Vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage

Vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage Vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage Nordreisa menighetsråd har den 5.desember 2012 fastsatt disse vedtektene for Nordreisa menighetsbarnehage i henhold til Lov om barnehager av 17.juni 2005 og forskrifter

Detaljer

VEDTEKTER FOR PETRINE BARNEHAGE I ØVRE RÆLINGEN KIRKE.

VEDTEKTER FOR PETRINE BARNEHAGE I ØVRE RÆLINGEN KIRKE. VEDTEKTER FOR PETRINE BARNEHAGE I ØVRE RÆLINGEN KIRKE. RÆLINGEN KIRKELIGE FELLESRÅD HAR MØTE DEN 30.01.07 MED ENDRINGER 18.11.2014 FASTSATT DISSE VEDTEKTENE FOR PETRINE BARNEHAGE I MEDHOLD MED LOV OM BARNEHAGER

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2013 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD Barnehagens navn er Lilja familiebarnehage. Barnehagen består av to avdelinger. En i Grinistubben 2 og en avdeling i Grinistubben 6. Familiebarnehagen

Detaljer

Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement.

Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement. Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement. Vedtekter for Fjære barnehage AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Eierforhold 1.1 Eierform

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014-2015 Innledning Virksomhetsplanen er en konkret beskrivelse av virksomheten som skal synliggjøre hvilke elementer som er med på å skape kvalitet i Seilduken barnehage. Planen er et

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 01.01.2011 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 0 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Tinn kommune

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN

VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN 1. Eier Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) eier og driver Spiren barnehage, Trondheim, gjennom NLM-barnehagene AS. Styret for aksjeselskapet er ansvarlig organ

Detaljer

VEDTEKTER FOR KONGEØRNEN BARNEHAGE, Dr. Holmsvei 3, 0787 Oslo. Pr 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR KONGEØRNEN BARNEHAGE, Dr. Holmsvei 3, 0787 Oslo. Pr 2. februar 2015 - 1 - VEDTEKTER FOR KONGEØRNEN BARNEHAGE, Dr. Holmsvei 3, 0787 Oslo. Pr 2. februar 2015 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S, Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie Lahn Røhnebæk

Detaljer

INNHOLD Om barnehagen... 2. Formål... 3. Visjon og pedagogisk utgangspunkt... 3. Barnehagens driftsgrunnlag... 4. Lov om barnehager...

INNHOLD Om barnehagen... 2. Formål... 3. Visjon og pedagogisk utgangspunkt... 3. Barnehagens driftsgrunnlag... 4. Lov om barnehager... INNHOLD Om barnehagen... 2 Formål... 3 Visjon og pedagogisk utgangspunkt... 3 Barnehagens driftsgrunnlag... 4 Lov om barnehager... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Foreldresamarbeid og mulighet for tilbakemeldinger...

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage AS, avd. Limi i Skien kommune

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage AS, avd. Limi i Skien kommune VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage AS, avd. Limi i Skien kommune 1. Formål: Formål er i henhold til Lov om barnehage 1: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

VEDTEKTER. Korntrøberget barnehage AS er en privateid barnehage med 45 plasser for barn i alderen 0-6 år.

VEDTEKTER. Korntrøberget barnehage AS er en privateid barnehage med 45 plasser for barn i alderen 0-6 år. VEDTEKTER 1 EIERFORHOLD Korntrøberget barnehage AS er en privateid barnehage med 45 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barnehagens eiere er: Anne Fagrell, førskolelærer Monika Hoven, førskolelærer Liv

Detaljer

Berg kommune. Vedtekter for kommunale barnehager

Berg kommune. Vedtekter for kommunale barnehager Berg kommune Vedtekter for kommunale barnehager Vedtatt av formannskapet 17.10. 2017 1 FORMÅLSBESTEMMELSE Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek,

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal Vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal 1. A. Eierforhold. Nore og Uvdal kommune er eier av de kommunale barnehagene. Kommunen er forpliktet til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall

Detaljer

henhold til Barnehageloven 7 (Driftsvedtekter)

henhold til Barnehageloven 7 (Driftsvedtekter) Vedtekter for Karveslettlia barnehage SA i henhold til Barnehageloven 7 (Driftsvedtekter) 1 Eierforhold Karveslettlia barnehage SA er et samvirkeforetak. 2 Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet og drives i samsvar med rammeplan for barnehagen.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet og drives i samsvar med rammeplan for barnehagen. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TANA 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av Tana kommune i samsvar med Lov om barnehager, gjeldende forskrifter og retningslinjer fra kunnskapsdepartementet,

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Lund, Kristiansand

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Lund, Kristiansand VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Lund, Kristiansand 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter for kommunale barnehager Vedtekter for kommunale barnehager Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, jfr. barnehageloven

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

Vedtekter Lekeplassen familiebarnehage

Vedtekter Lekeplassen familiebarnehage Vedtekter Lekeplassen familiebarnehage Eierforhold Lekeplassen familiebarnehage er en privateid barnehage med 10 plasser i alderen 0-6 år. Lekeplassen familiebarnehage har drevet siden høsten 2000. Eierform

Detaljer

VEDTEKTER for SiMolde BARNEHAGE

VEDTEKTER for SiMolde BARNEHAGE VEDTEKTER for SiMolde BARNEHAGE Gjeldende fra 15.8.2014. 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies og drives av Studentsamskipnaden i Molde (SiMolde). Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager og de

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.2.2014 Reglene er gjeldende fra 1.1.2014. 1. FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer