REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR KVINNERS RETTIGHETER OG LIKESTILLING I UTVIKLINGSSAMARBEIDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR KVINNERS RETTIGHETER OG LIKESTILLING I UTVIKLINGSSAMARBEIDET"

Transkript

1 Ammehjelpen Postboks Trysil Saksbehandler: Anne Sigstad telefon: / Biri, Kommentar til høringsutkast 2112 Ammehjelpen har gått gjennom høringsutkast 2112, og har et par små tilføyelser som er uthevet med turkis markering. Tilføyelsene går på å spesifisere kvinners rettigheter i forbindelse med amming. Ikke alle forbinder disse rettighetene med likestilling, men de er uhyre viktige for å sikre at deltagelse i arbeidslivet blir forenlig med de omsorgsoppgavene som kvinner har. Amming er ifølge professor Torkild Tylleskär ved Centre for International Health i Bergen, den største friskfaktor for verdens barn. Betydningen av morsmelk som ernæring og forebygging av sykdommer er vel dokumentert. For familiens og landenes økonomi er dette også av stor betydning - dvs at amming og produksjon av morsmelk gir sunnere barn, mindre utgifter til helsetjenester til barn, barn vokser opp og ikke minst dette at landene kan redusere sin utenlandsgjeld ved å ikke behøve å importere så store mengder melkepulver for spedbarn. REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR KVINNERS RETTIGHETER OG LIKESTILLING I UTVIKLINGSSAMARBEIDET

2 UTKAST 21. des. 2

3 Innholdsfortegnelse 2 1. Regjeringens politikk Tematiske innsatsområder 5 2. Dette skal vi gjøre Innsats overfor internasjonale organisasjoner Innsats bilateralt Kontakten med myndighetene og andre givere Kontakten med det sivile samfunn Organisasjon og ledelse Kunnskap og kompetanse Resultatoppnåelse 13 Liste over forkortelser 16 3

4 1. Regjeringens politikk Regjeringen vil være en sterk og synlig aktør for å fremme kvinners rettigheter og likestilling som et selvstendig mål og som en integrert dimensjon i alt utviklingsarbeid. Innsatsen skal rettes mot tiltak som faktisk bidrar til å endre jenters og kvinners liv i positiv retning. Regjeringens sterke prioritering gir norske aktører et særlig ansvar og mandat for å fremme spørsmål relatert til kvinner og likestilling i alle strategisk viktige fora og prosesser. Dette inkluderer saker som er viktige for kvinner, men som det kan være delte meninger om, som kvinners og jenters rett til å bestemme over egen kropp, legalisering av abort, og homofile og lesbiskes rettigheter. Norge skal aktivt bidra til at samarbeidslandene innfrir sine forpliktelser vedrørende jenters og kvinners rettigheter og likestilling i henhold spesielt til FNs kvinnekonvensjon, handlingsplanen fra FNs 4. kvinnekonferanse i Beijing 1995 og FNs befolkningskonferanse i Kairo 1994 med senere oppfølgingsvedtak, samt FNs tusenårserklæring og påfølgende toppmøte i Regjeringen har gjort kvinners rettigheter og likestilling til en av hovedpilarene i utviklingssamarbeidet. Utviklingsministeren framhevet i sin første redegjørelse for Stortinget, at kvinner og likestilling er ett av fire områder i utviklingssamarbeidet, der Norge har særlige fortrinn. Der annonserte han også framleggelse av denne handlingsplanen. Vi vil kreve av norske samarbeidspartnere, enten det er regjeringer, internasjonale institusjoner eller frivillige organisasjoner, at de viser at de tar kvinnene og likestillingsspørsmål på alvor. Gjør de ikke det, må det i det lange løp få konsekvenser for samarbeidet. Utviklingsminister Erik Solheim i Stortinget 16. mai Kampen mot fattigdom står i sentrum for norsk utviklingspolitikk, i tråd med FNs tusenårsmål. St.meld. nr. 35 ( ) Felles kamp mot fattigdom og Paris-erklæringen fra 2005 om harmonisering og tilpasning til mottagerlandets strategier og forvaltningssystemer legges til grunn for utviklingssamarbeidet. Det er viktig for at vi skal lykkes med å bekjempe fattigdommen, at vi erkjenner at fattigdom rammer kvinner og menn, jenter og gutter forskjellig. På verdensbasis utgjør kvinner de fattigste av de fattige. Kvinners fattigdom og underordnete stilling i samfunnet og i familien rammer dessuten barna direkte, fordi omsorg for barn, syke og eldre som oftest er kvinners ansvar. Manglende anerkjennelse av kvinners faktiske rolle og potensial som økonomiske aktører utgjør en bremse for økonomisk utvikling. Regjeringen tolker Paris-erklæringens prinsipper om bistandseffektivitet og mottagerorientering i tråd med FNs kvinnekonvensjon. Dette innbærer at eierskap for utviklingsprosessen favner både kvinner og menn, og at folkevalgte forsamlinger og sivilt samfunn må trekkes med i dialoger. Norsk bistand skal bidra til å styrke menneskerettighetene, med et spesielt fokus på jenters og kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene. Fattigdomsbekjempelse og innfrielse av menneskerettighetene kan ikke realiseres uten sterkt fokus på kvinners rettigheter og likestilling. Dette kan kombineres med respekt for sosiale og kulturelle forhold i de enkelte land. Norsk utviklingspolitikk er rettighetsbasert. Det betyr at en av målsetningene med utviklingssamarbeidet er å innfri kvinners rettigheter slik de er nedfelt i internasjonale konvensjoner. Den viktigste konvensjonen for kvinners rettigheter er CEDAW, men andre menneskerettighetskonvensjoner vil også være relevante. Rettighetsbasert utvikling innebærer at utviklingssamarbeidet målrettes kvinner og menn som er gjenstand for diskriminering, enten på individ- eller gruppenivå. Rettighetene etter konvensjonene identifiseres og man bruker utviklingssamarbeidet målrettet for at kvinner skal oppnå disse rettighetene. 4

5 FNs kvinnekonvensjon CEDAW FNs kvinnekonvensjon CEDAW ble vedtatt i stater, herunder alle Norges samarbeidsland har sluttet seg til Kvinnekonvensjonen og skal hvert 4. år rapportere om iverksetting til CEDAW-komiteen. Konvensjonen utgjør den sentrale samling av rettigheter som spesielt berører jenter og kvinner. Den fastslår kvinners rett til å foreta frie og selvstendige valg, uten diskriminering, i spørsmål om etablering av familie, utdanning, og politisk og økonomisk deltagelse. Det internasjonale samfunnet har i fellesskap definert hovedinnsatsområdene for å fremme kvinners rettigheter og likestilling. Handlingsplanen fra Beijing gir både en situasjonsbeskrivelse og veiledning til handling for det globale samfunnet og nasjonale aktører. Satsingsområdene i handlingsplanen fra Beijing 1995: A. Kvinner og fattigdom B. Utdanning og opplæring for kvinner C. Kvinner og helse D. Vold mot kvinner E. Kvinner og væpnet konflikt F. Kvinner og økonomi G. Kvinner, makt og innflytelse H. Institusjonelle mekanismer for å fremme kvinners stilling I. Kvinner og media J. Kvinner og miljø K. Jentebarn Det er et mål at Norge gjennom utviklingssamarbeidet skal bidra til omfordeling av makt og ressurser mellom menn og kvinner og øke forståelsen for at likestilling gagner hele samfunnet. Erfaringer viser at de mest lønnsomme investeringer et land kan gjøre er i helse, utdanning og visse typer infrastruktur 1 som frigjør kvinners potensial for økonomisk og politisk deltagelse. Statsminister Jens Stoltenberg i FNs økonomiske og sosiale råd ECOSOC 3. juli 2007: My main message today, however, is that the greatest gains countries can achieve, economically as well politically, come with empowering women, ensuring equal opportunity, health care, and increasing the ratio of women s active participation in working life. Det er en voksende erkjennelse av at kvinner representerer et viktig utviklingspotensial i ethvert samfunn. En rekke utfordringer må løses for å realisere dette potensialet. Utfordringer I fattige land har kvinner generelt en svakere økonomisk og sosial posisjon enn menn. Kvinner og jenter har større arbeidsbyrde, fordi de både har ansvaret for å skaffe mat, enten ved å dyrke den selv eller skaffe penger til innkjøp, og hovedansvar for husholds- og 1 Eksempler på slik infrastruktur omfatter innlagt vann og elektrisitet, møller som maler korn til mel, transport for tilgang til lokale markeder, avlastning mht omsorg for barn, eldre, syke og funksjonshemmede 5

6 omsorgsarbeidet. Likevel tjener de oftest mindre enn mennene. Jenter har vanligvis kortere utdanning enn gutter. Mange faller tidlig ut av skolen. Jentene giftes oftere bort i ung alder. Unge kvinner er mer sårbare for hiv-smitte enn unge menn. Mangel på kontroll over egen kropp og seksualitet henger sammen med kvinners generelt underordnete posisjon. Kvinner taper i mange tilfelle både barn, hus og tilgang til jord eller forsørgelse ved en skilsmisse, eller når de blir enke. Til tross for framskritt på noen områder ser vi stagnasjon og tilbakeslag. For eksempel er kjønnsbasert vold et av de alvorligste hindre for likestilling. Vold og annen kjønnsbasert undertrykking blir gjerne mer brutal og utbredt i situasjoner av væpnet konflikt. Med denne handlingsplanen skal kvinners rettigheter og likestilling løftes inn i sentrum av den utviklingspolitiske dagsordenen gjennom et sett med konkrete initiativer og i nært samarbeid med partnere i Norge, internasjonalt og i samarbeidsland. Begrepsavklaring Handlingsplanen fokuserer på kvinners rettigheter og likestilling. Vi framhever kvinner for å øke innsatsen via målrettede tiltak for å fremme jenters og kvinners kontroll over egne liv, og rettigheter til deltagelse og innflytelse på alle samfunnsområder. Likestilling handler om endringer i relasjonen mellom kjønnene. Retten til likestilling forutsetter omfordeling av makt og ressurser mellom kvinner og menn, gjensidig respekt og frihet fra kjønnsbasert vold og trakassering. Innfrielse av seksuelle og reproduktive rettigheter er en forutsetning for likestilling, med vekt på respekt for jenters og kvinners valgfrihet og selvbestemmelse. Kjønnsperspektivet er et verktøy for å analysere sosialt og kulturelt betingede kjønnsrollemønstre, og vi bruker det for å fremme målet om likestilling. Kjønnsperspektivet hjelper oss å forstå hvordan samfunnsinstitusjoner, strukturer og systemer, programmer, reformer og tiltak påvirker menn og kvinner, jenter og gutter. Med integrering av kjønnsperspektivet, mener vi å ta hensyn til ulikheter mellom kjønnene i muligheter, forutsetninger og prioriteringer, som kan gjøre det nødvendig å endre eller tilpasse virkemidlene, for at begge kjønn skal tilgodeses i like høy grad. Målrettede tiltak kan bidra til å endre uønskede skjevheter og bøte på resultatene av tidligere diskriminering. 1.1 Tematiske innsatsområder Siden midten av 1970-tallet er det etablert en internasjonal konsensus om kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene. Merkbare resultater er oppnådd på viktige områder som utdanning og helse. Likevel er det et faktum at i mange samfunn skjer diskriminering av jenter og kvinner på alle stadier av livsløpet. Norge har i mange år vært en viktig bidragsyter innen sektorer som det er internasjonal enighet om, som helse og utdanning. Støtten til kvinners rettigheter og likestilling innen helse og utdanning skal opprettholdes. I handlingsplanperioden vil man imidlertid spesielt prioritere å gå i bresjen for saker det er delte meninger om, der Norges holdning og økte bidrag kan bety en avgjørende forskjell. Norge skal være en målrettet og pågående aktør og benytte internasjonale arenaer, styrerepresentasjon og aktuelle møter og kanaler til å være en konsekvent og konstruktiv forkjemper for jenters og kvinners rettigheter, også der standpunktene kan være omstridte. Det skal formidles en rettighetsbasert tilnærming og omfordeling av makt og ressurser mellom menn og kvinner. Norge skal bidra til økt interesse og aksept for at kvinners rettigheter og likestilling er essensielt for å oppnå bærekraftig utvikling. 6

7 Norge skal benytte alle relevante fora og kanaler til å støtte politikk og tiltak for å fremme følgende tematiske prioriteringer: Kvinners og jenters rettigheter og muligheter på lik linje med menn og gutter; o til politisk deltagelse og innflytelse, o deltagelse i konfliktforebygging, fredsmegling og fredsbygging o til økonomisk deltagelse, inntekt og innflytelse samt kontroll over egen økonomi o til å arve og besitte jord og annen eiendom; o til å fullføre grunnutdanning, videregående og høyere utdanning; Kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, herunder tilretteleggelse for og rettigheter ved amming. Dessuten retten til prevensjon og legale og trygge aborter; Nulltoleranse for kjønnsbasert vold i samfunnet og i privatsfæren; Endring av kjønnsdiskriminerende holdninger og atferd, med spesielt fokus på menn og gutter; Avstigmatisering og ikke-diskriminering av homoseksuelle og lesbiske; Oppfølgingen av satsingsområdene må differensieres og tilpasses ulike nasjonale og internasjonale kontekster, arenaer og prosesser. Ved handlingsplanens utløp skal Regjeringen måles i forhold til hvordan Norge har benyttet sin posisjon som politisk aktør og bistandsaktør, til å målbære og fremme de nevnte prioriterte områdene. 2. Dette skal vi gjøre Følgende prinsipper legges til grunn for satsingen på kvinners rettigheter og likestilling: Synlig og målbar integrering. Hensynet til kvinners rettigheter og likestilling skal fremmes aktivt og synlig i alt utviklingssamarbeid, for å skape synergi og bidra til måloppnåelse på ulike satsingsområder. Både tiltak for å fremme kvinners rettigheter og likestilling og resultater av innsatsen må synliggjøres; Målrettede tiltak for kvinners rettigheter og likestilling prioriteres med øremerking av midler over bistandsbudsjettet; Balansert kjønnsrepresentasjon på alle nivåer i samarbeidsrelasjoner, inklusive i utenrikstjenesten, Norges ansikt utad. Det skal gjennomføres tiltak som faktisk bidrar til å endre jenters og kvinners liv i positiv retning. I tilknytning til handlingsplanen vil det settes inn særskilte innsatser for å styrke resultatoppnåelsen på landnivå. Disse vil omfatte iverksetting av velprøvde virkemidler i større skala, samt utprøving og læring av mer innovative tiltak. Aktuelle tiltak er mikrofinansiering, integrering av kjønnsperspektivet i offentlige budsjetter ( gender responsive budgeting ), desentraliserte lavterskeltilbud med juridisk rådgivning til kvinner. Der det er mulig, vil man søke å knytte disse innsatsene opp til aktuelle internasjonale prosesser som FN-reform, formalisering av rettigheter til land ( Formaliseringsagendaen ) og Fredsbyggingskommisjonens arbeid. Utformingen av disse innsatsene vil skje i samarbeid med ambassadene og ansvarlige seksjoner i Utenriksdepartementet. 7

8 2.1 Innsats overfor internasjonale organisasjoner Den norske innsatsen på mellomstatlig nivå retter seg primært mot FN, Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene, men også andre internasjonale organisasjoner er aktuelle samarbeidspartnere. Det vil bli lagt særlig vekt på å styrke mekanismer og innsats for integrering av hensynet til kvinners rettigheter og likestilling i de mest sentrale multilaterale organisasjonene. Det skal spesielt fokuseres på FNs utviklingsprogram UNDP, FNs barnefond UNICEF og Verdensbanken. Norge ønsker å være en ledende bidragsyter til FNs kvinnefond UNIFEM og en eventuell ny FN-organisasjon som omfatter det som i dag er UNIFEM. Videre vil Norge spesielt prioritere andre organisasjoner som kan spille en særskilt viktig rolle for å fremme kvinners stilling, som FNs befolkningsfond UNFPA, FNs høykommissær for flyktninger UNHCR og FNs aidsprogram UNAIDS. Norge vil i Verdens helseorganisasjon WHO støtte prioriteringen av kvinnehelse som den nye generalsekretæren har annonsert som en av to hovedsatsinger. De andre store særorganisasjonene, den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO, FNs organisasjon for ernæring og landbruk FAO, Verdens matvareprogram WFP, og FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur UNESCO er andre viktige samarbeidspartnere. Utviklingskomiteen i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD DAC, er et sentralt forum for giversamarbeid om kvinners rettigheter og likestilling. Videre er internasjonale og norske frivillige organisasjoner og forskningsmiljøer viktige samarbeidspartnere for Norge som en pådriver for kvinners rettigheter og likestilling. Utenriksdepartementet, departementer med ansvar for særorganisasjoner i FN og berørte delegasjoner skal benytte alle egnete internasjonale arenaer, kanaler og fora til å argumentere for; et sterkt og uavhengig apparat og effektive virkemidler for kvinners rettigheter og likestilling i det multilaterale systemet, i tråd med anbefalingene fra FNs reformpanel; o FNs representasjon på landnivå bør ha en tydelig integrert likestillingsprofil, prioritere arbeidet med kvinner og likestilling og sette temaet på dagsorden i dialogen med nasjonale myndigheter; o strategiske, innovative og katalytiske initiativer for å heve multilaterale organisasjoners kompetanse og kapasitet til å fremme kvinners rettigheter og likestilling, herunder bedre statistikk, kvalitative data og indikatorer for å måle utviklingen og effekten av ulike typer tiltak og bistandsformer/-kanaler; o Bruke innflytelsen, gjennom målrettet deltagelse i de styrende organer, faglig dialog, styrerepresentasjon, via bevilgningsdokumenter, tildelingsbrev, og krav om aktivitet og rapportering, til å fremme synlig og målbar integrering av hensynet til kvinners rettigheter og likestilling i de multilaterale organisasjonenes arbeid, inkludert rekruttering og organisasjonsutvikling; o gå i bresjen for mer omstridte spørsmål og tiltak knyttet til kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter og helse inkludert rettigheter ved amming, trygg og legal abort, avstigmatisering og ikke-diskriminering av homofile og lesbiske, omfordeling av makt og ressurser mellom menn og kvinner, og at menn må ta avstand fra bruk av vold og makt mot kvinner; o samarbeide med likesinnede land og aktører for best mulig gjennomslag for relevante posisjoner og initiativer; o støtte norske, regionale og internasjonale frivillige organisasjoner som agendasettere og pressgrupper for kvinners rettigheter og likestilling; 8

9 2.2 Innsats bilateralt Norge har som giver makt til å løfte kjønnsperspektivet opp på utviklingsagendaen gjennom målrettet bruk av politiske dialogfora og kanaler. Den posisjonen skal brukes, også der kvinners rettigheter og likestilling ikke er våre partneres uttalte prioritet. Kjønns- og likestillingsperspektivet skal knyttes opp til arbeidet for å nå de enkelte lands utviklingsmål og tilpasses de lokale utfordringene og mulighetene for endring. Innsatsen må tilpasses konteksten på landnivå. Det innebærer å vurdere hvilke likestillingspolitiske utfordringer som er de viktigste, hvilke aktører norske utenriksstasjoner kan spille på og kanalisere støtte gjennom, hvor man har bygget opp troverdighet og etablert gode samarbeidsrelasjoner, hvor norsk bistand kan bidra mest effektivt til ønsket endring. Det handler ikke først og fremst om å utvide innsatsen verken på landnivå eller internasjonalt, men hvordan man arbeider i de fora og på de arenaer der norske aktører allerede er aktive og har påvirkningsmulighet. Det handler om å stille nye spørsmål om deltagelse, tilgang til ressurser og konsekvenser av tiltak og politikkutvikling for kvinner og menn. Det skal tas hensyn til grupper som kan være utsatt for kjønnsdiskriminering i tillegg til diskriminerende holdninger og handlinger i kraft av sin status som urfolk, etnisk minoritet, på grunn av seksuell orientering, eller andre diskrimineringsgrunnlag. Hver enkelt utenriksstasjon behøver ikke å følge opp alle tiltakene nedenfor. Listen gir eksempler på hvordan hensynet til kvinners rettigheter og likestilling kan løftes inn i relevante samarbeidsrelasjoner og dialogprosesser. Utenriksstasjonene skal på basis av en analyse av utfordringer og muligheter velge ut noen strategiske tema, samarbeidspartnere, kanaler og prosesser for oppfølging av handlingsplanen. Kontakten med myndigheter og andre givere I mellomstatlige dialoger skal utenriksstasjonene og andre norske bistandsaktører for eksempel legge vekt på: å involvere et bredt spekter av aktører, både kvinner og menn, i den politiske dialogen med mottagerlandene. Det innebærer politiske og administrative representanter for myndighetene, parlamentet/relevante komiteer, representanter for kvinneorganisasjoner/grupper og andre representanter for det sivile samfunn, inkludert urfolk, etniske minoriteter, og andre diskriminerte grupper; med utgangspunkt i nasjonalt eierskap og nasjonalt ansvar, systematisk å ta opp jenters og kvinners rettigheter, deltagelse og andel av ressurser og goder, som en del av dialogen om fattigdomsstrategier, sektorplaner og nasjonale budsjetter, basert på landspesifikke data; å etterspørre resultater av myndighetenes mål og strategier for jenters og kvinners rettigheter og likestilling, i fattigdomsbekjempelsesstrategier, nasjonale handlingsplaner og sektorstrategier; støtte myndighetenes og andre aktørers arbeid med å etterleve FNs kvinnekonvensjon (CEDAW), og å støtte myndighetenes rapportering til CEDAW-komiteen og skyggerapportering ved frivillige organisasjoner; benytte den politiske dialogen for å påvirke og motivere landets myndigheter til å inkludere kvinner fullt ut i alle faser av arbeidet for fattigdomsbekjempelse og økonomisk utvikling. Faglig rådgivning kan også nyttes, for eksempel knyttet til åpen budsjettstøtte og sektorstøtte; 9

10 støtte gjennomføringen av nasjonale planer og målsettinger for realisering av kvinners rettigheter og likeverdige deltagelse på alle samfunnsarenaer; identifisere muligheter og kanaler for å ta opp aktuelle kontroversielle temaer og finne tilnærminger til å redusere diskriminering og stigmatisering; etterspørre informasjon om fordeling av makt, posisjoner og ressurser mellom kvinner og menn, med sikte på at offentlige budsjetter og tjenesteproduksjon tilgodeser og ivaretar behovene til begge kjønn, både på landsbygda og i fattige bystrøk; støtte utbygging av infrastruktur som avlaster jenters og kvinners husholds- og omsorgsoppgaver, og øker kvinners inntektsmuligheter og adgang til markeder; støtte utbygging av sosiale velferdsordninger og trygdesystemer som kan avlaste kvinners omsorgsoppgaver, gi økt trygghet i alderdommen og samtidig skape arbeidsplasser for kvinner; fremme og støtte integrering av kjønns- og likestillingsperspektiv i arbeidet med statsbudsjettet, især i relasjon til nye bistandsformer, som budsjettstøtte og sektorprogrammer; støtte offentlige likestillingsmekanismer med kapasitets- og kompetansebygging, herunder statistikkutvikling, for å fremme integrering av hensynet til kvinners rettigheter og likestilling som et gjennomgående perspektiv i utforming og iverksetting av offentlig politikk; Statistisk sentralbyrå SSB kan være en ressurs og partner i dette arbeidet; flergiversamarbeid for å fremme kvinners rettigheter og likestilling, eksempelvis påta seg lederfunksjon for giversamarbeid på likestillingssektoren, ta initiativ og bidra til samarbeid med likesinnede givere om relevante temaer og prosesser på landnivå. samarbeid med andre givere og lokale aktører om å organisere kurs om kvinners rettigheter og likestilling for ansatte ved utenriksstasjonene, skreddersydd til den nasjonale konteksten. å spille på lag med arbeidslivets parter, Verdensbanken, den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO og andre relevante internasjonale organisasjoner, aktører i det private næringsliv og offentlig sektor samt internasjonale frivillige organisasjoner og forskningsmiljøer for å tilrettelegge for kvinner som økonomiske aktører gjennom og realisere den potensielle drivkraften for næringsutvikling som kvinner representerer, ved å: o bedre arbeidstilbudet, lønns- og arbeidsvilkårene for kvinner; o kartlegge og bedre arbeidsvilkårene for kvinnelige arbeidsmigranter, herunder mindreårige hushjelper. o unngå at kvinner og barn tvinges ut i prostitusjon for å livnære seg eller utsettes for organisert menneskehandel. Kontakten med det sivile samfunn Det forventes at utenriksstasjonene og andre norske bistandsaktører prioriterer jenters og kvinners rettigheter og deltagelse for eksempel ved: o å støtte kvinners organisering og mobilisering av en aktiv opinion på landnivå, bygge kompetanse og kapasitet i sivilt samfunn og media, til å bistå, stille krav og holde egne myndigheter ansvarlige for å oppfylle internasjonale forpliktelser og nasjonale mål relatert til kvinners rettigheter og likestilling; o å støtte sivilt samfunn, herunder fremskrittsvennlige religiøst baserte organisasjoner, og nasjonale parlamenters innsats for å fremme jenters og kvinners rettigheter og deltagelse: 10

11 jenters og kvinners rettigheter i spennet mellom statlig (sekulær) lov og tradisjonell eller religiøs lov og rettspraksis, for eksempel gjennom støtte til juridiske lavterskeltilbud til fattige kvinner på landsbygda og i fattige bystrøk; bekjempe skadelige tradisjonelle handlinger, som kvinnelig omskjæring, tvangsekteskap, barneekteskap mv.; bekjempe kvinneundertrykkende holdninger og praksiser som er religiøst legitimert; kunnskap om og respekt for jenters og kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter og snu tendensen til feminisering av hiv/aids; tiltak mot kjønnsbasert vold; holdnings- og atferdsendring blant gutter og menn basert på gjensidig respekt; kvinners rolle og muligheter som økonomiske aktører på det formelle og uformelle arbeidsmarkedet, herunder gjennom mikrofinansiering, kvinners organisering og etablering av selvstyrte kvinnebanker på grasrotnivå; kvinners deltagelse i politiske prosesser, herunder konfliktforebygging og fredsbygging, blant annet ved hjelp av kvotering, relevant opplæring og støtte til å gjennomføre valgkampanjer. o Å støtte internasjonale, regionale og nasjonale forskningsprogrammer, utredningsarbeid og statistikkutvikling i sør om utviklingstrekk og erfaringer med relevans for kvinners rettigheter og likestilling; o i samarbeid med norske frivillige organisasjoner, FN-systemet, myndighetene og lokale aktører, å identifisere kvalifiserte frivillige organisasjoner og andre aktører fra det sivile samfunn til deltagelse og konsultasjon i de ulike dialogfora, prosesser og arenaer for kontakt og samarbeid; o å ta initiativ og bidra til arenaer for kontakt og samarbeid mellom myndighetene, givere og sivilt samfunn fra ulike deler av landet, herunder kvinneorganisasjoner, religiøst baserte organisasjoner, folkevalgte på ulike nivåer, og partene i arbeidslivet; 2.3 Organisasjon og ledelse Utenrikstjenesten skal være preget av samordning og kunnskap. Det innebærer en helhetlig og gjennomgående prioritering av kvinners rettigheter og likestilling som et selvstendig mål, og evne til å integrere kjønns- og likestillingsperspektivet i alt utviklingssamarbeid. Norge skal være et forbilde for samarbeidslandene når det gjelder kjønnsbalansen i egne rekker. Det forutsetter intensivert innsats for å oppnå kjønnsbalanse på alle nivåer i utenrikstjenesten. Det skal være lønns- og karrierefremmende for både kvinnelige og mannlige ansatte å levere resultater på handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling. For å lykkes, krever dette først og fremst et sterkt lederskap både politisk og administrativt. En sterk og tydelig ledelse. Ledere på alle nivåer skal måles på prioritering og synliggjøring av kjønns- og likestillingsperspektiv på egne faglige ansvarsområder og kompetanse blant medarbeiderne. Dette hensynet synliggjøres i stillingsbeskrivelser, og tas opp lønns- og medarbeidersamtaler og andre systemer for resultatvurdering. Særlig god innsats synliggjøres og belønnes. Ansvarlig enhet; Personalseksjonen Ledelsen ved den enkelte ambassade og enhet i departementet/norad skal organisere arbeidet, slik at de har nødvendig kompetanse og kapasitet på kvinners rettigheter og likestilling. Ansvarlig for oppfølging: Kjønnsbalanse på alle nivåer i utenrikstjenesten skal tilstrebes, i tråd med handlingsplanen for likestilling i utenrikstjenesten. Ansvarlig enhet: Personalseksjonen. 11

12 Kjønns- og likestillingskompetanse på fagområdene. Alle ambassader, avdelinger og seksjoner/prosjekter i bistandsforvaltningen skal ha/tilegne seg kompetanse på kvinners rettigheter og likestilling knyttet til egne ansvarsområder. Ansvarlig: Ledelsen ved den enkelte ambassade, avdeling, seksjon og prosjekt. Planmessig arbeid for kvinners rettigheter og likestilling. Alle utenriksstasjonene skal, basert på analyse av utfordringer og muligheter og tilpasning til nasjonale mål, planlegge hvordan de skal følge opp handlingsplanen. Innrapporteres som ledd i virksomhetsplanprosessen. Ansvarlig: Ledelsen ved den enkelte ambassade, avdeling, seksjon og prosjekt. St.prp.nr.1 planlegges og gjennomføres i tråd med Barne- og likestillingsdepartementets Veileder til likestillingsvurdering og omtale i departementenes budsjettproposisjoner, med sikte på synlige og målbare resultater av Regjeringens satsing på kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet. Ansvarlig: Økonomiseksjonen. I samarbeid med budsjett- og fagpersoner i alle avdelinger og seksjoner, og enheten for kvinners rettigheter og likestilling. Tidsplan: Følger budsjettsyklusen. Gjennomført for budsjettområde 03 i 2008-budsjettet. Gjennomføres for budsjettområde 02 i 2009-budsjettet. Virksomhetsplanene og rapportene fra utenriksstasjonene skal reflektere handlingsplanen og vurderes i lys av satsingen på kvinners rettigheter og likestilling, herunder den nye bevilgningen for kvinners rettigheter og likestilling. Ansvarlig: REG i samarbeid med Norad og enheten for kvinners rettigheter og likestilling. Tildelingsbrevet til Norad og avtaler med institusjoner som mottar bistandsmidler, som FAFO, Fredskorpset, Norfund skal inneholde spesifiserte krav til aktivitet og rapportering om kvinners rettigheter og likestilling. Ansvarlig: REG. Bevilgningsbrevene til multilaterale samarbeidspartnere skal inneholde spesifiserte krav til aktivitet og rapportering om kvinners rettigheter og likestilling. Ansvarlig Avd. For FN. Tidsplan: 2007: Alle tildelings- og styringsdokumenter inneholder relevante krav og formuleringer. 2008: Alle inngående rapporter redegjør for utfordringer og tiltak for å fremme kvinners rettigheter og likestilling på egne ansvarsområder. PTA og OECD DAC policy markør kodingen vurderes løpende mht hvor godt de følges opp. Norge samarbeider med OECD DAC Gendernet om forbedring av systemet. Ansvarlig: Norad Evalueringsarbeidet i regi av bistandsforvaltningen skal være gjennomgående kjønnssensitivt. Standardkrav om kjønnsoppdelt informasjon og problematisering av kjønns- og likestillingsperspektivet i evalueringer. Ansvarlig: Norad, EVAL Rammeavtalene med norske etater gjennomgås med sikte på å integrere kjønns- og likestillingsperspektivet der det er hensiktsmessig. Ansvarlig: Norad 2.4 Kunnskap og kompetanse Kunnskap er nødvendig for å sikre god faktabasert innsats i alle ledd. Det er et behov for mer kunnskap om kvinners økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle roller og sammenhengene mellom økonomisk utvikling og kvinners rettigheter og deltagelse. Det skal legges tydeligere føringer for integrering av kjønns- og likestillingsperspektivet i anvendelsen av Utenriksdepartementets midler til forskning, kompetanseheving og evaluering. Det skal gjennomføres kompetanseheving blant utenrikstjenestens ansatte i regi av Utenrikstjenestens kompetansesenter UKS. Norads rolle som utenrikstjenestens fagbase må styrkes på feltet kvinners rettigheter og likestilling. Evnen til å konkretisere dette hensynet som et integrert perspektiv på alle andre fagfelt, må også styrkes. 12

13 UKS kurstilbud skal integrere kjønnsperspektivet. Det legges inn krav om kjønnsperspektiv i kursopplegget til kursansvarlige, i særlig sentrale kurs legges det inn tilpassede moduler om kvinners rettigheter og likestilling, for eksempel i grunnkurset bistandsarbeid og introduksjonskurset Ny i UD. Ansvarlig: UKS, i samarbeid med enheten for kvinners rettigheter og likestilling. Det legges vekt på opplæring i riktig koding i henhold til OECD DAC policymarkører, bla. for kvinners rettigheter og likestilling, i relevante kurs. Ansvarlig: UKS Det etableres fordypningskurs om kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet. Første todagers kurs arrangeres februar Ansvarlig UKS i samarbeid med enheten for kvinners rettigheter og likestilling. Kursets varighet og innhold evalueres, med sikte på etablering av 4 slike tematiske kurs årlig. Etterspørsel av elektroniske kurs, spesielt for ansatte ved utestasjonene kartlegges. Det etableres kurs om kvinner, fred og sikkerhet, og oppfølging av handlingsplanen for oppfølging av FNs sikkerhetsrådsresolusjon Ansvarlig UKS i samarbeid med enheten for kvinners rettigheter og likestilling. Forskningskapitelet i St.prp.nr.1 gjennomgås med sikte på å legge tydelige føringer om kjønnsperspektiv i anvendelsen av bevilgningen. Følges opp i tildelingsbrevene til institusjoner og prosjekter som får støtte over bevilgningen. Ansvarlig: Norad Analyser og argumentasjonsflak utarbeides.: om satsingsområdene under handlingsplanen, jf. kap. 2, som hjelpemiddel for ambassadene som pådrivere for kvinners rettigheter og likestilling i dialoger med samarbeidsland og partnere i utviklingssamarbeidet for å underbygge en integrert tilnærming til kvinners rettigheter og likestilling i forhold til: fattigdomsbekjempelse og økonomisk utvikling, godt styresett og korrupsjonsbekjempelse, menneskerettigheter og humanitær bistand, bærekraftig miljø og utvikling, petroleum/energi, handel som middel for bistand, transport. som knytter Paris-erklæringens prinsipper til kvinners rettigheter og likestilling. Ansvarlig: Norad i samarbeid med enheten for kvinners rettigheter og likestilling i departementet (ses også i sammenheng med OECD DAC gendernets arbeid om kjønnsperspektiv på Paris-erklæringen). Kjønnsperspektiv i betingelsene for budsjettstøtte. Det skal utarbeides tydelige retningslinjer som knytter budsjettstøtte til mål og resultatrapportering om menneskerettigheter, fattigdomsreduksjon og økonomisk utvikling for både kvinner og menn. Ansvarlig: Norad. Kjønnsperspektiv i betingelsene for sektorstøtte. Det skal utarbeides tydelige retningslinjer som knytter kvinners rettigheter og likestilling til mål og resultatrapportering om aktuelle sektorer, for eksempel helse og utdanning, sosiale tjenester, statistikkutvikling, transport, energi, landbruk og handel/markedsadgang. Ansvarlig : Norad Tematiske seminarer skal arrangeres i samarbeid mellom Norad, Utenriksdepartementet og eksterne miljøer, med utgangspunkt i de tematiske prioriteringene i handlingsplanen. Seminarene skal dekke alle de store norske byene. Ansvarlig: enheten for kvinners rettigheter og likestilling i samarbeid med Norad Regionale seminarer for utenriksstasjonene om satsingen på kvinners rettigheter og likestilling. Det skal arrangeres minimum to regionale seminarer i året. Ansvarlig: Norad/REG/enheten kvinners rettigheter og likestilling 13

14 Faglige samlinger skal arrangeres årlig om kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet for ansatte ved ambassadene. Ansvarlig: Norad/REG/enheten kvinners rettigheter og likestilling Virtuelt nettverk og diskusjonsforum om kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet skal opprettes. Ansvarlig: Norad Arenaer for erfaringsutveksling med de frivillige organisasjonene om arbeidet med kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet skal etableres. Ansvarlig Norad 3. Resultatoppnåelse Vi skal bygge på tidligere erfaringer. Norsk politikk for å integrere kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet har vært preget av mye god vilje, men innsatsen har ikke vært systematisk nok. Evalueringer viser at strategien for integrering av kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet bare har gitt måtelige resultater. Det er en tendens til at politiske føringer ikke følges godt nok opp i praksis. For å rette opp disse svakhetene, legges det i handlingsplanen vekt på organisasjon og ledelse, tiltak som ansvarliggjør ledelsen. Kvinners rettigheter og likestilling skal synliggjøres og tematiseres gjennomgående i utviklingssamarbeidet. Gjennom å sette temaet på dagsordenen bidrar vi til synlighet og gjennomslagskraft. Denne nye handlingsplanen erstatter Strategien for kvinner og likestilling i utviklingssamarbeidet ( ). Handlingsplanen for gjennomføring av FNs Sikkerhetsråds Resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet som ble lansert 8. mars Denne handlingsplanen fokuserer på kvinners og jenters situasjon i krig og konflikt og integrering av kjønnsperspektivet i norsk innsats for konfliktforebygging og fredsbygging. Det er klare berøringspunkter mellom de to handlingsplanene, særlig med tanke på overgangsbistand, gjenoppbygging og langsiktig utviklingssamarbeid i postkonfliktland. Handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet supplerer også handlingsplanene for bekjempelse av menneskehandel og mot kvinnelig kjønnslemlestelse, utviklingsstrategi for barn og ungdom, strategi for utdanning, posisjonsnotat av nov 2006 om norsk hiv- og aidspolitikk, handlingsplanen for landbruksutvikling i utviklingsland, strategien for næringsutvikling, samt Utenriksdepartementets interne handlingsplan for likestilling i utenrikstjenesten. Ovenfor nevnte handlingsplaner og innsatsområder utdyper problemområder som i høyeste grad er relevante for arbeidet med å fremme kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet. Handlingsplanen skal videre bidra til å fremme synergi og bærekraftig utvikling gjennom en helhetlig tilnærming til alle satsingsområdene i utviklingssamarbeidet. Integrering av hensynet til kvinners rettigheter og likestilling, som er ett av fem satsingsområder, kan bidra til bedre resultatoppnåelse på de øvrige. Kjønnsperspektiv på satsingsområdene i utviklingssamarbeidet Fredsbygging, menneskerettigheter og humanitær bistand Norge skal fremme kvinners deltagelse i fredsbygging og gjenoppbygging, beskytte og ivareta kvinners og jenters interesser i situasjoner av væpnet konflikt og humanitære katastrofer. Det skal også tas hensyn til vold mot jenter og kvinner i familien og lokalsamfunnet, som ofte 14

15 forverres med et generelt høynet konfliktnivå. Styrking av jenters og kvinners rettigheter utgjør en sentral del av arbeidet for menneskerettighetene. Godt styresett og institusjonsbygging, inkl. kamp mot korrupsjon Norge skal fremme kvinners rettigheter og likeverdige deltagelse i politiske og økonomiske beslutningsprosesser, som en nødvendig betingelse for et godt styresett. Kjønns- og likestillingsperspektivet skal integreres i arbeidet for institusjonsbygging, forvaltning og tjenesteyting offentlig og privat. Kjønnsperspektivet er også relevant for korrupsjonsbekjempelse, for eksempel med hensyn på å avskaffe bestikkelser for å få tilgang på basale tjenester innen helse, utdanning, politi og rettsvesen. Miljø og bærekraftig utvikling Det er vesentlig at både kvinner og menn bidrar til å bevare miljøet. Ofte rammes kvinner særlig sterkt av miljøforringelse, fordi de har hovedansvar for matproduksjonen til familien gjennom selvbergingsjordbruk, og for familiens forbruk av vann og ved og hygiene. Gode sanitære forhold er særlig viktig for jenter og kvinner fordi de er sårbare for vold og overgrep, og pga egne hygienebehov. Kvinner skal konsulteres i alle spørsmål som berører vann- og energiforsyning til husholdningene, sanitære forhold og miljøtiltak. Wangari Mathais Green Belt movement i Kenya og Chipko movement i India er eksempler på kvinners aktive innsats for miljø og bærekraftig utvikling. Olje og energi Det er Norges holdning at både kvinner og menn skal konsulteres ved utvikling av nye tiltak innen olje- og energisektorene og med hensyn til forvaltning av nasjonale ressurser. Energi er viktig for kvinner, for å redusere tid brukt til husholdsoppgaver som tilfaller kvinner. Det skal tenkes arbeidsplasser og inntektsmuligheter for både kvinner og menn, og forebygging av prostitusjon og menneskehandel knyttet til anleggsarbeid som ofte betyr migrasjon av et stort antall enslige menn. Norge skal være en pådriver for en ansvarlig og rettferdig forvaltning og fordeling av inntektene fra olje- og energiutvinning, slik at ressursene kommer alle grupper i befolkningen til gode, og det tas hensyn til både kvinners og menns behov og prioriteringer i forvaltningen av inntektene. Vi skal lære av erfaringer og utnytte synergieffekter gjennom å se ulike innsatsområder i sammenheng. Den viktigste forutsetningen for gode resultater er et sterkt og synlig lederskap, både politisk og administrativt. Dernest er det påkrevd med en sterk katalytisk pådriverfunksjon i departementet og i Norad, som skal sikre kvalitet, kontinuitet og driv i prosessen. Det fordrer tilstrekkelig av både menneskelige og finansielle ressurser. Arbeidet for å fremme kvinners rettigheter og likestilling er prosjektorganisert og utgjør en enhet for kvinners rettigheter og likestilling i Utenriksdepartementets Avdeling for FN, menneskerettigheter og humanitære spørsmål. Enheten for kvinners rettigheter og likestilling i departementet ledes av en seniorrådgiver, eksternt med status av ambassadør, og skal påse nødvendig oppfølging av prosesser og aktiviteter under handlingsplanen. Enheten skal også foreta en årlig statusgjennomgang av mål og aktiviteter i handlingsplanen. Denne rapporten skal forelegges utviklingsministeren årlig og være offentlig tilgjengelig. Enheten for kvinners rettigheter og likestilling skal være en kompetansebase, samhandle med og gi råd i spørsmål om kvinners rettigheter og likestilling til andre fagenheter i eget departement, sørge for faglig oppdatering og profilere Norge som likestillingspolitisk aktør i faglige nettverk for kvinners rettigheter og likestilling i et bredt spekter av fora nasjonalt, 15

16 nordisk og internasjonalt. Pådriverrollen innebærer synliggjøring og å bidra til å sikre at kvinners rettigheter og likestilling er høyt oppe på den utviklingspolitiske dagsordenen. Enheten for kvinner og likestiling skal arbeide i tett samspill med øvrige fagenheter, som har et selvstendig ansvar for å integrere kjønns- og likestillingsperspektivet på sine ansvarsområder. Det er opprettet en budsjettpost for kvinners rettigheter og likestilling, kap/post 168/70. Ambassadene får tildelt midler etter innmelding av behov over virksomhetsplanen. Det resterende beløpet kanaliseres til katalytiske og innovative tiltak for å løfte kjønns- og likestillingsperspektivet i multilaterale, regionale og internasjonale organisasjoner, forskningsnettverk og frivillige organisasjoner (INGO). Den nye budsjettposten erstatter ikke, men kommer i tillegg til en økt vektlegging av kjønns- og likestillingshensynet ved anvendelsen av de øvrige budsjettpostene på bistandsbudsjettet. Malen for rapporter og virksomhetsplaner ved ambassadene er modifisert med krav om spesifisering av aktivitet og nye behov, i tråd med satsingen på kvinners rettigheter og likestilling. Kravspesifikasjonen vil bli løpende vurdert for å sikre god resultatrapportering både for regionbevilgningene over kapitel 150, 151, 152 og 153, kapitel/post 168/70. Fordelingen av midler til ulike tematiske områder vil bli fulgt nøye, for å sikre at tematiske prioriteringer blir tilfredsstillende dekket opp. I tilknytning til handlingsplanen vil det settes inn særskilte innsatser for å styrke resultatoppnåelsen på landnivå, som omtalt i kapitel 2. Disse innsatsene vil bli gjenstand for en særlig tett oppfølging med krav om årlige resultatrapporter. Eksterne krefter vil bli benyttet til å vurdere gjennomføringen av handlingsplanen underveis i prosessen og gi en kvalitativ og kvantitativ vurdering av resultater og veien videre etter handlingsplanens slutt. 16

17 Liste over forkortelser CEDAW ECOSOC FAO FAFO FN INGO ILO NGO Norfund OECD DAC PTA REG SORG SSB St.meld. St.prp.nr.1 UD UKS UNAIDS UNDP UNESCO UNFPA UNHCR UNICEF UNIFEM WFP WHO Konvensjonen for eliminering av alle former for diskriminering av kvinner FNs økonomiske og sosiale råd FNs organisasjon for ernæring og landbruk Fagbevegelsens forskningsinstitutt Forente nasjoner internasjonal ikke-statlig organisasjon Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ikke-statlig organisasjon Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, Utviklingskomiteen et styringsverktøy og hjelpemiddel for styring, administrasjon og rapportering av bruk av bistandsmidler og utviklingssamarbeid Regionavdelingen (Utenriksdepartementet) Seksjon for organisasjon og ledelse (Utenriksdepartementet) Statistisk sentralbyrå Stortingsmelding Stortingsproposisjon nr.1 (budsjettproposisjonen) Utenriksdepartementet Utenrikstjenestens kompetansesenter FNs aidsprogram FNs utviklingsprogram FNs FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur FNs befolkningsfond FNs høykommissær for flyktninger FNs barnefond FNs kvinnefond Verdens matvareprogram Verdens helseorganisasjon 17

Innst. S. nr. 233. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. St.meld. nr. 11 (2007-2008)

Innst. S. nr. 233. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. St.meld. nr. 11 (2007-2008) Innst. S. nr. 233 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen St.meld. nr. 11 (2007-2008) Innstilling fra utenrikskomiteen om På like vilkår: Kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken

Detaljer

regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid

regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid juni 2006 innholdsfortegnelse 1. Premisser... 7 2. Strategisk profil... 8

Detaljer

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger 2 Meld. St. 33

Detaljer

RESULTATRAPPORT. Veivalg i bistanden: ingen snarveier til resultater

RESULTATRAPPORT. Veivalg i bistanden: ingen snarveier til resultater 2008 RESULTATRAPPORT Veivalg i bistanden: ingen snarveier til resultater Foto: Ken Opprann Resultatrapport 2008 / Viktige funn og konklusjoner Veivalg i krisetider Verden står overfor store globale utfordringer.

Detaljer

Norads årsrapport 2012

Norads årsrapport 2012 Norads årsrapport 2012 Foto: Ken Opprann Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid Postboks 8034 Dep, 0030 OSLO Ruseløkkveien 26, Oslo, Norway Telefon: +47 23 98 00 00 Fax: +47 22 23 98 00 99 ISBN 978-82-7548-687-3

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 100 172. Inntektskapittel: 3100

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 100 172. Inntektskapittel: 3100 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 100 172 Inntektskapittel: 3100 Innhold Del I Hovedinnledning... 9 1 Innledning... 11 2 Tabelloversikter over budsjettforslaget... 14 3

Detaljer

UTDANNING JOBB NUMMER 1

UTDANNING JOBB NUMMER 1 UTDANNING JOBB NUMMER 1 Norges internasjonale strategi for Utdanning for alle innen 2015 «JEG TRENGER UTDANNING, SÅ JEG KAN FÅ MEG JOBB EN DAG.» YOKOSTA, 9 ÅR, NICARAGUA Utviklingsministeren har ordet

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Resultatrapport 2007 Bistanden virker men ikke godt nok

Resultatrapport 2007 Bistanden virker men ikke godt nok Resultatrapport 2007 Bistanden virker men ikke godt nok Forord Virker bistanden? Forsvinner pengene i korrupsjon? Hvorfor er det fremdeles fattigdom og krig etter mange års bistand og utviklingspolitikk

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 100 197 Inntektskapittel: 3101

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 100 197 Inntektskapittel: 3101 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 100 197 Inntektskapittel: 3101 Innhold Del I Hovedinnledning... 9 1 Innledning... 11 2 Tabelloversikter over budsjettforslaget... 13 3

Detaljer

Rapport fra rundebordskonferanse Stortinget 9. mars 2006

Rapport fra rundebordskonferanse Stortinget 9. mars 2006 Rapport fra rundebordskonferanse Stortinget 9. mars 2006 Nettverket Women and the UN 1 Kvinner og FN Rapport fra rundebordskonferanse på Stortinget Høringssal N-202. Dato: torsdag 9. mars 2006. Mål Mål

Detaljer

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 100 172 Inntektskapittel: 3100 Innhold Del I Hovedinnledning... 9 1 Innledning...

Detaljer

Kvinners tilgang til arbeidsmarkedet og rett til anstendig arbeid er avgjørende. Mange land har

Kvinners tilgang til arbeidsmarkedet og rett til anstendig arbeid er avgjørende. Mange land har High level round table on the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action and the outcomes of the twenty third special session of the General Assembly and its contribution to shaping

Detaljer

FOKUS RAPPORTERING FRA FNs KVINNEKOMMISJON 1.-12. MARS 2010

FOKUS RAPPORTERING FRA FNs KVINNEKOMMISJON 1.-12. MARS 2010 FOKUS RAPPORTERING FRA FNs KVINNEKOMMISJON 1.-12. MARS 2010 Innhold OPPSUMMERING/EVALUERING... 2 OUTCOMES... 8 Resolusjoner vedtatt under CSW 54... 9 Moderator's summaries... 12 RAPPORTER FRA SIDEARRANGEMENTER...

Detaljer

RESULTATRAPPORT MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI

RESULTATRAPPORT MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI 2014 RESULTATRAPPORT MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI FORORD Menneskerettigheter og demokrati er sentralt i norsk utviklingspolitikk. Norsk bistand bidrar til å sikre rettighetene til sårbare grupper,

Detaljer

Til tross for handlingsplaner fra Beijing og andre kvinnekonferanser, har fattigdommen økt mer blant kvinner enn blant menn.

Til tross for handlingsplaner fra Beijing og andre kvinnekonferanser, har fattigdommen økt mer blant kvinner enn blant menn. Kvinner og fattigdom Til tross for handlingsplaner fra Beijing og andre kvinnekonferanser, har fattigdommen økt mer blant kvinner enn blant menn. Fattigdomsspørsmålet er sentralt i Beijing-plattformen.

Detaljer

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 3 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 5 2. VERDIPLATTFORM... 5 2.1 Visjon:.... 5 2.2 Misjon:... 5 2.3 Verdier:.... 5 2.4 Vår holdning:...

Detaljer

Meld. St. 11 (2011-2012) Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken 1

Meld. St. 11 (2011-2012) Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken 1 Meld. St. 11 (2011-2012) Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken 1 Innhold Forord Espen Barth Eide, utenriksminister Heikki Eidsvoll Holmås, utviklingsminister Jonas Gahr Støre, helse- og omsorgsminister

Detaljer

Innhold. Oslo Universitetssykehus Kristin Schjølberg Hanche-Olsen, seksjonsleder 28

Innhold. Oslo Universitetssykehus Kristin Schjølberg Hanche-Olsen, seksjonsleder 28 Innhold Forord Espen Barth Eide, utenriksminister Heikki Eidsvoll Holmås, utviklingsminister Jonas Gahr Støre, helse- og omsorgsminister 4 Utenriksdepartementet Gry Larsen og Arvinn Eikeland Gadgil, statssekretærer

Detaljer

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg Søknad TV-aksjonen 2009 Sterkere sammen Vedlegg Foto: Morten Krogvold Sterkere sammen! CARE Norge søker TV-aksjonen 2009 fordi vi vil komme enda nærmere vårt mål om en verden uten fattigdom. Vi har tre

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 100-197. Inntektskapitler: 3100-3161

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 100-197. Inntektskapitler: 3100-3161 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 100-197 Inntektskapitler: 3100-3161 Tilråding fra av 19. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 2 St.prp.

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 100 172. Inntektskapittel: 3100

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 100 172. Inntektskapittel: 3100 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapitler: 100 172 Inntektskapittel: 3100 Innhold Del I Hovedinnledning... 1 Innledning... 11 2 Tabelloversikter over budsjettforslaget... 3 Generelle

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 0800-0868. Inntektskapitler: 3859-3860

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 0800-0868. Inntektskapitler: 3859-3860 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 0800-0868 Inntektskapitler: 3859-3860 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 0800-0868 Inntektskapitler:

Detaljer

Caritas Norges handlingsplan 2008-2012

Caritas Norges handlingsplan 2008-2012 Caritas Norges handlingsplan 2008-2012 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Hvem er vi?...1 1.1. Formål...1 Kapittel 2: Hva vil vi?...2 2.1. Visjon...2 2.2. Misjon...2 Kapittel 3: Hva tror vi på?...3 Kapittel

Detaljer

REGI O N AL P LAN. for likestilling,inkludering og mangfold på Agder (2015 2027) Aust-Agder fylkeskommune

REGI O N AL P LAN. for likestilling,inkludering og mangfold på Agder (2015 2027) Aust-Agder fylkeskommune REGI O N AL P LAN for likestilling,inkludering og mangfold på Agder (2015 2027) Aust-Agder fylkeskommune Innholdsfortegnelse REGIONAL PLAN FOR LIKESTILLING INKLUDERING OG MANGFOLD PÅ AGDER (2015-2027)

Detaljer

RESULTATRAPPORT HELSE OG UTDANNING

RESULTATRAPPORT HELSE OG UTDANNING 2013 RESULTATRAPPORT HELSE OG UTDANNING Forord 5 Sammendrag 6 Hovedbudskap 10 Resultatkart 12 Status for tusenårsmålene og delmålene som handler om helse og utdanning 14 Del 1. Helse, utdanning og utvikling

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer