Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf (Gry Helen Olufsen). Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Amalie O. Lundstad leder Rigmor Holten sekretær Side 1

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/16 PS 12/17 Godkjenning av protokoll fra møte og Orientering om retten til skoleskyss for elever i grunnskolen 2012/ /259 PS 12/18 Orienteringssaker /2048 Side 2

3 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2012/142-7 Saksbehandler: Rigmor Holten Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Ungdomsrådet 12/ Godkjenning av protokoll fra møte og Vedlegg 1 Protokoll fra møte Protokoll fra møte Referat/høringssvar fra møte Saken legges frem for Ungdomsrådet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Protokoll fra møte og godkjennes. Saksopplysninger Det vises til vedlagte protokoller. Just Ingebrigtsen rådmann Rigmor Holten møtesekretær Side 3

4 Møteprotokoll Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Amalie O. Lundstad Leder KRSUND VGS Martine Berg Nestleder ATLANT VGS Magnus Kleivenes Medlem ATLANTEN U Cecilie Backer Medlem ATLANTEN U Mari Hansø Rogne Medlem ATLANTEN U Steffen Pettersen Medlem NORDL U Karen Sveggen Medlem FREI U Lars Georg E Sæterøy Medlem ATLANT VGS Jøran Normann Medlem ATLANT VGS Jon Dyrlie Medlem ATLANT VGS Werner Oterholm Medlem KRSUND VGS Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger Zachariassen Medlem NORDL U Mathias Dragset Stenberg Medlem FREI U Bjørn Henning B Kleven Medlem FREI U Iren Tønnesen Medlem KRSUND VGS Sondre Maridal Medlem NORDL U Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Varaordfører Line H. Hoem var til stede første del av møtet Fra administrasjonen møtte: Navn Odd-Arild Bugge Gry Helen Olufsen Rigmor Holten Stilling Kommuneplanlegger (under sak 12/13) Ungdomskonsulent/koordinator Møtesekretær Side 4

5 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/11 Godkjenning av protokoll fra møte og /142 PS 12/12 Orienteringssaker /2048 PS 12/13 Kommunal planstrategi, utvalgsbehandling 2012/569 PS 12/14 Kommunedelplan - Overordnet kulturplan - Kunst og kultur /481 PS 12/11 Godkjenning av protokoll fra møte og /142 Behandling i Ungdomsrådet I samsvar med rådmannens innstilling gjorde Ungdomsrådet følgende enstemmige vedtak: Protokoll fra møte og godkjennes. PS 12/12 Orienteringssaker /2048 Behandling i Ungdomsrådet Nettbuss v/jan I. Reitan orienterte og svarte på spørsmål. Han oppfordret Ungdomsrådet til å sende mail til om de hadde flere spørsmål eller innspill til f.eks ruteendringer. Repr. fra Unge Tahiti møtte ikke. 17. maikomitéen Lars Georg Enge Sæterøy har trukket seg og vara Steffen Pettersen går inn som fast representant. God helse i Kristiansund Folkehelsekoordinator Bente Elshaug orienterte. Aktiv ungdom demokratiprosjektet Amalie O. Lundstad vil ta kontakt med Trond Myrland vedr. interesse for prosjektet. Frist for å melde seg på er 1. mai. Side 5

6 I samsvar med rådmannens innstilling gjorde Ungdomsrådet følgende enstemmige vedtak: Ungdomsrådet tar informasjonen til orientering. PS 12/13 Kommunal planstrategi, utvalgsbehandling 2012/569 Behandling i Ungdomsrådet Kommuneplanlegger Odd-Arild Bugge orienterte. Ungdomsrådet skulle komme med innspill til kapittel 6 Kultur-Omdømme-Identitet. Ungdomsrådet gjorde følgende enstemmige vedtak: Ungdomsrådet var enig i oppsatte Mål og Strategier under kapittel 6 Kultur-Omdømme- Identitet, men synes språket var tungt og vanskelig å forstå. Odd-Arild Bugge vil skrive om Mål og Strategier i et enklere språk som Ungdomsrådet får til gjennomlesing før det blir vedtatt. PS 12/14 Kommunedelplan - Overordnet kulturplan - Kunst og kultur /481 Behandling i Ungdomsrådet Ungdomsrådet ble delt opp i gruppearbeid. De 4 oppgavene hadde følgende overskrifter: Styrker i dag Svakheter i dag Muligheter for fremtiden Trusler i fremtiden Svarene fra gruppene ble lest opp i plenum og de skriftlige svarene vil bli overlevert kulturenheten v/tore Myrum. Ungdomsrådet, Amalie O. Lundstad leder Rigmor Holten møtesekretær Side 6

7 Møteprotokoll Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: "Tinghuset" 2. etasje Dato: Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Amalie O. Lundstad Leder KRSUND VGS Magnus Kleivenes Medlem ATLANTEN U Mathias Dragset Stenberg Medlem FREI U Bjørn Henning B Kleven Medlem FREI U Karen Sveggen Medlem FREI U Jon Dyrlie Medlem ATLANT VGS Iren Tønnesen Medlem KRSUND VGS Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger Zachariassen Medlem NORDL U Cecilie Backer Medlem ATLANTEN U Martine Berg Nestleder ATLANT VGS Steffen Pettersen Medlem NORDL U Mari Hansø Rogne Medlem ATLANTEN U Lars Georg E Sæterøy Medlem ATLANT VGS Jøran Normann Medlem ATLANT VGS Sondre Maridal Medlem NORDL U Werner Oterholm Medlem KRSUND VGS Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Gry Helen Olufsen Ungdomskonsulent/sekretær Side 7

8 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/15 Høringssvar til NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning 2011/2048 PS 12/15 Høringssvar til NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning 2011/2048 Behandling i Ungdomsrådet I samsvar med rådmannens innstilling gjorde Ungdomsrådet følgende enstemmige vedtak: Kristiansund kommune støtter forslag om å vektlegge demokrati og medvirkning som fag i skolen, spesielt i grunnskolen. Kristiansund kommune mener at økt markedsføring og kommunikasjon er viktig for at alle samfunnsgrupper av ungdom skal kunne medvirke i samfunnsdebatten. Kommunen ønsker at frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner bør bli mer synlige og attraktive for ungdom. Vi støtter også utvalgets tiltak om styrking av ungdomsråd. Det bør etableres nasjonale retningslinjer for ungdomsråd. Kristiansund kommune mener at ungdomsråd må bli lovfestet slik at ungdommene får si sin mening og dermed blir engasjert i politikken. Kristiansund kommune er positiv til ordningen med stemmerett for 16-åringer. Ungdomsrådet, Amalie O. Lundstad leder Gry Helen Olufsen ungdomskonsulent/sekretær Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Arkiv: N06 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Bjørn Elgsaas Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Ungdomsrådet 12/ Orientering om retten til skoleskyss for elever i grunnskolen Saken legges frem for Ungdomsrådet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling: Ungdomsrådet tar saken til orientering Saksopplysninger Opplæringslovens 7-1 omhandler retten til skoleskyss for elever i grunnskolen: Elever i årstrinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Møre og Romsdal fylkeskommune ved samferdselssjefen er i samarbeid med kommunen, ansvarlig for skoleskysstjenesten i fylket. Skyssretten gjelder til og fra skole ved ordinær start- og sluttid. Fylkeskommunen har utarbeidet et eget skyssreglement til skoleskyss for elever i grunnskolen. Skyssretten gjelder for følgende elever: 1. Elever som har en skolevei på mer enn 4 km har rett til skoleskyss. For elever i 1. årstrinn er grensen på 2 km. 2. Elever som har særlig farlig skolevei har rett til skoleskyss uten hensyn til avstand. I slike saker har kommunen vedtaksmyndighet. 3. Elever med varig eller midlertidig funksjonshemming, skade eller sykdom som gir behov for skoleskyss har rett til skyss uavhengig av avstand. 4. Elever som bor hos foreldre med delt omsorg har rett til på skyss til begge adresser dersom skyssgrensen overstiges. Samværsordninger gir ikke skyssrett. Side 11

12 Skyssreglementet omhandler også utregning av avstand mellom skole og bosted. Møre og Romsdal fylkeskommune har i den forbindelse utviklet en tjeneste for å beregne avstand mellom bosted og skole. Her kan elever og foreldre raskt finne ut om de har krav på skoleskyss eller ikke. Med bosted gjelder i utgangspunktet den adressen eleven står oppført i folkeregisteret. Avstanden blir utregnet etter korteste kjørbar vei/gangvei. Kartgrunnlaget er fra Statens Kartverk, og opplysninger om skoler og lokalisering av disse er innhentet fra kommunene. Det er denne digitale utregningstjenesten som skal brukes i beregning av skoleskyss. Dersom kommunen etter søknad innvilger at eleven kan gå på en annen skole enn den eleven tilhører etter vedtatte opptaksområder, dekker ikke kommunen skoleskyssen. Dersom kommunen skulle vedta egne regler for skoleskyss som er bedre enn reglene i lov, vedtekter og reglement, må kommunen dekke alle kostnader for gjennomføring av skoleskyssen. Dersom kommunen vedtar egne regler for minsteavstand for skoleskyss, må disse reglene gjelde for alle elever innenfor den vedtatte grensen. Endrede skyssgrenser som medfører at 100 flere elever får rett til skoleskyss, vil gi en ekstra kostnad til skoleskyss på kr. Dette forutsetter at elevene kan benytte ordinære bussruter. Dersom det må opprettes egne skoleruter for å gjennomføre skoleskyssen, må kommune dekke alle utgifter for leie av buss eller taxi. Merkostnader for kommunen avhenger av hvor stor minimumsavstand mellom skole og hjemmeadressen en vedtar. Dagens ordning går ut på at kommunen betaler vanlig takst for skoleskyssen og fylkeskommunen dekker alle andre kostnader. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef Side 12

13 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Gry Helen Olufsen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Ungdomsrådet 12/ Orienteringssaker Vedlegg: - Aktiv Ungdom Workshop - Invitasjon til UFT 2012 Saken legges frem for Ungdomsrådet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Ungdomsrådet tar informasjonen til orientering. Saksopplysninger 1. Invitasjon til Workshop i regi av Møre og Romsdal fylke, Aktiv ungdom og Kristiansund kommune 31. mai i Kristiansund. Informasjon og påmelding. 2. Orientering vedr. Ungdommens time v/ Amalie Lundstad 3. Steffen Pettersen og Iren Tønnesen fra 17. mai komiteen orienterer rådet om prosessen hittil 4. Gjennomgang av Ungdomsrådets høringssvar til NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning 5. Drøfting av prosessen med valg av representanter og rekruttering til Ungdomsrådet ved de enkelte skoler/nærmiljøet jf. høringssvar til NOU 2011:20 6. Invitasjon til Ungdommens fylkesting Orientering vedr. saken om lokaliteter for rusfrie arrangement i Kristiansund v/amalie Lundstad 8. Gjennomgang av budsjett/regnskap til rådet v/ Gry Olufsen. Oversikt utdeles under møtet. 9. Planlegging av evt. avslutningsmøte for rådet. I 2011 var dette seiltur med Redningsskøya Christiansund til Grip. 10.Eventuelt Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen Side 13

14 Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef Side 14

15 Workshop 31. mai 2012 Hvor: Kristiansund, kultur- og næringsbygget Workshop 1: kl Workshop 2: kl Passer for: ungdom, ungdomsarbeidere og ungdomsorganisasjoner Påmelding: https://mrfylke.no/kalender/(event)/ Møre og Romsdal fylkeskommune i samarbeid med Kristiansund kommune og Aktiv Ungdom inviterer deg som ønsker å starte et spennende prosjekt laget av og for ungdom til workshop. Aktiv Ungdom vil komme fra Oslo for å lede workshopen. Fokus på workshopen vil være Gruppeutveksling og Ungdomsinitiativ. Gruppeutveksling innebærer at ungdom mellom 13 og 25 år samarbeider med ungdomsgrupper fra andre land i Europa. Aktuelle tema kan være alt fra sport til musikk og kultur. Ungdomsinitiativ er en et opplegg der minst fire ungdommer mellom 15 og 30 år kan få økonomisk støtte til å starte egne prosjekt, basert på ungdommenes egne behov. Eksempel: ungdomsavis, ungdomscafé, skatebane. Høres noe av dette interessant ut for deg? Meld deg på en av workshopene 31. mai. Der får du høre mer hva du kan søke på og hvordan du kan søke. Vi anbefaler å ta med en voksen, for eksempel klubbleder eller koordinator.! Påmeldingsfrist 18. mai. Det er plass til 30 deltakere pr workshop. Førstemann til mølla! Se https://mrfylke.no/kalender/(event)/491450? Workshopen er gratis. Møre og Romsdal fylkeskommune dekker mat og rimeligste transportmåte. Ta med billettene for å få dekt utgifter til reise. Du kan lese mer om Aktiv Ungdom og få flere ideer på Kontaktperson i Møre og Romsdal fylkeskommune: Trond Myrland, tlf / e-post: Side 15

16 Kommunane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 23812/2012/ Anne Berit Svenkerud Halle, Invitasjon til Ungdommens fylkesting 2012 Ungdomspanelet ønskjer med dette velkommen til Ungdommens fylkesting (UFT) 2012 i Molde på Quality Hotel Alexandra frå den november. Kva er Ungdommens Fylkesting (UFT)? Kvart år møter to ungdommar frå kvar kommune i Møre og Romsdal til UFT. I tillegg til å bli kjent med andre ungdommar blir det diskutert viktige saker som påverkar kvardagen til ungdom i fylket. Vedtak fatta av UFT er viktige og rettingsgjevande for fylkestingspolitikarane i Møre og Romsdal. Førebels program ser slik ut: Fredag 9. november Kl 14:00: Oppmøte og registrering Kl 14.30: Åpning av Ungdommens fylkesting Kl 18:30: Åpen runde Kl 19:30: Middag Kl 20.30: Paneldebatt og sosialt Kl 24:00: Stille Laurdag 10. november Kl 09:00 Ungdommens fylkesting Kl 13:00 Lunsj Kl 14:00 Ungdommens fylkesting Kl 18.30: Vi pyntar oss til festmiddag Kl 19:30: UFT Middag Kl 21.30: Sosialt Kl 24:00: Stille Søndag 11. november Kl 09:00 Ungdommens fylkesting Kl 13:00 Lunsj Kl 14:00 Ungdommens fylkesting Kl 15:30 Vi avsluttar Endeleg program blir sendt ut saman med sakspapira i oktober. Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundveien 9 Telefon: Telefaks: e-post: Side 16

17 Side 2 Val av representantar Vedtektene for UFT og UP set følgjande vilkår som må oppfyllast ved val av representantar(sjå utdrag). 2 Ungdommens fylkesting 2.1 Ungdommens fylkesting skal vere partipolitisk nøytralt. Representantane representerer kommunen sin og ikkje eit politisk parti. 2.2 Samansetting 2.5 Kvar kommune i Møre og Romsdal blir inviterte til å sende 2 frivillige og engasjerte representantar til Ungdommens fylkesting og oppnemne 2 personlige vararepresentantar til desse. I tillegg deltek leiar eller nestleiar i Ungdomspanelet med tale, forslag- og stemmerett. Dersom leiar eller nestleiar ikkje har høve til å møte vel Ungdomspanelet eit anna medlem frå Ungdomspanelet til å delta på like vilkår. 2.6 Representantane skal veljast frå ungdomsråd eller ungdommens kommunestyre. I kommunar som ikkje har ungdomsråd eller ungdommens kommunestyre bør kommunen sende 2 frivillige frå kommunen sine elevråd eller ungdomsorganisasjonar. 2.7 Ungdommens fylkesting skal bestå av ungdom mellom 13 og 23 år med tilknyting til fylket i den aktuelle valperioden. 2.8 Ungdommens fylkesting skal så lang som råd ha kjønnsbalanse slik likestillingslova krev, og det bør også rekrutterast ungdom med minoritetsbakgrunn. Kommunane blir oppfordra til å sende ein gut og ei jente. 2.9 For å sikre kontinuiteten bør representantane med vararepresentantar veljast for ein periode på to år, med utskifting slik at ein av representantane blir valt kvart år. Påmelding Det blir elektronisk påmelding på frå 1. september med frist 1.oktober. Då må vi ha mottatt påmelding gjennom ungweb.no frå alle kommunane med namn på representantane og deira vara. Kontaktpersonen skal ha ansvar for påmeldinga. Det er viktig at dei to ungdommane som kjem har kjennskap til eiga kommune og at dei har diskutert sakene som skal behandlast under UFT samen med andre ungdommar. Vi veit at mange av ungdomsråda har nytt val på ungdomsråd om hausten og ikkje vil ha gjennomført dette innan den 1. oktober. Vi ber desse kommunane sende representantar frå det sittande ungdomsrådet. Dei vil ha god kjennskap til dei sakene som er viktige og vil kunne representere sin kommune. Dei vil og få god tid til å sette seg inn i sakene som skal behandlast under UFT og vil seinare kunne informere det nye rådet i sin kommune om vedtaka i UFT og kva som var viktig under samlinga. Hugs å sjekke nøye om nokon av ungdommane har allergiar eller andre behov som arrangør bør ha kjennskap til. Opplysningar om dette må sendast per brev eller meldast til koordinator per telefon. Praktisk Reise, overnatting og måltid for ungdomsrepresentantane vert dekt av Møre og Romsdal fylkeskommune, kostnadane ved reise dekkast i etterkant mot reiserekning og kvittering. Vi anbefalar alle å bruke TIMEkspressen til Molde. Dei som velgast som delegatar må kunne reise på eigehand til og frå UFT. Det er koordinator for ungdomsråd eller ein annan ansvarleg person i kommunen som har ansvaret for å hjelper representantane med å finne reiserute til og frå Molde. Representantane skal dele rom og vert plasserte saman med andre av same kjønn. Det vil seie at ein ikkje kjem til å bu på rom saman med den andre representanten frå sin kommune. Vi understrekar at UFT er eit alkoholfritt arrangement og at ingen form for rus vil bli tolerert. Side 17

18 Side 3 Val av nytt Ungdomspanel (UP) Under UFT skal det veljast nytt Ungdomspanel (UP) for perioden 2012/2013. Ein valkomité vil jobbe under UFT med å intervjue alle som ønskjer å stille til val. UP er arbeidsutvalet til UFT og dei har om lag 8 møter i året. Dei skal representere ungdom i Møre og Romsdal på fylkesnivå. I tillegg skal UP ha kontakt med lokale ungdomsråd. Eit år i UP er svært spennande, gjev unike muligheiter til å bli kjent med andre ungdommar, det politiske systemet i fylket samt dra på forskjellige kurs og seminar. Dei som har spørsmål til vervet i UP eller kunne tenkje seg å stille til val kan ta kontakt med koordinator Saker til UFT UP oppmodar lokale ungdomsråd om å komme med forslag til saker UFT skal handsame. Det er UP som til slutt innstiller til UFT og det er sjølvsagt avgrensa kor mange saker ein kan ta opp over ei helg. UP vil freiste å velje ut gode, prinsipielle og dagsaktuelle saker. Forslag til saker kan sendast til koordinator. 1.september er siste frist for å sende inn forslag til UFT-saker Årets ungdomskommune Kvart år deler UFT ut prisen Årets ungdomskommune i Møre og Romsdal. Prisen går til ein kommune som har utmerka seg ved å: legge til rette for medverknad frå ungdom skape gode møtestadar for ungdom legge til rette for eit allsidig fritidstilbod for ungdom eller på anna vis har gjort ein særskilt innsats for ungdom i kommunen. Nomineringa må innehalde ei grunngjeving. Frist er 1. oktober. Framover Følg med på Ungweb.no for meir informasjon om UFT. 1. september frist for lokale ungdomsråd for å sende inn forslag til UFT-saker. 1. september UP set opp saksliste for UFT September og oktober Administrasjonen i fylket, UP og koordinator skriv sakspapir. 1. oktober frist for å melde på representantar 1. oktober frist for å nominere til Årets ungdomskommune 22. oktober siste frist for utsending av sakspapir Er det spørsmål eller anna ta kontakt med koordinator, Anne Berit S. Halle, mob eller mail Velkommen til UFT 2012! Med helsing Janne-Katrins Hansen Sævik leiar Ungdomspanelet Anne Berit Svenkerud Halle rådgivar/koordinator mob Side 18

19 Side 19 Side 4

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013!

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013! Møteinnkalling Utval: Ungdommens fylkesting Møtestad: Thon Hotel Vårsøg, Surnadal Dato: 08. -10.11.2013 Tid: 14:30 Forfall skal meldast til konsulent Ann Torill Vaksvik, til tlf 71 25 88 56 eller ungdomspanelet@mrfylke.no,

Detaljer

Ungdomspanelet vil med dette ønskje deg hjarteleg velkomen til Ungdommens fylkesting (UFT) i Ålesund frå 11. 13. november 2011 på Rica Parken Hotel.

Ungdomspanelet vil med dette ønskje deg hjarteleg velkomen til Ungdommens fylkesting (UFT) i Ålesund frå 11. 13. november 2011 på Rica Parken Hotel. Møteinnkalling Utval: Ungdommens fylkesting Møtestad: Rica Parken Hotel Ålesund Dato: 11. 13.11.2011 Tid: 14:00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, mob 98 41 30 03 / absh@mrfylke.no,

Detaljer

UNGDOMMENS FYLKESTING 2010

UNGDOMMENS FYLKESTING 2010 Møre og Romsdat fylkeskomrnune UNGDOMMENS FYLKESTING 2010 Kristiansund 5. - 7. november Quality Hotel Grand Velkomstbrev med praktisk informasjon Program Sakspapir Møteprotokoll frå Ungdommens fylkesting

Detaljer

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar MØTEBOK Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje MØTELEIAR Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar DESSE MØTTE Agnes H. Bernes, medlem Cecilie Engen Fredheim, varamedlem

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Ungdomsrådet Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell forfall på vanlig måte. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:00

Side 1. Møteinnkalling. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling.

Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Parken Hotell, Ålesund Dato: 21.-23. 04.2013 Tid: Kl.17.00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Til medlemmene i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Vår ref.: 2013/407-7694/2013 - GEN Dykkar ref.: Dato: 16.09.2014 Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Vi kallar

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: NB: 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: NB: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: NB: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: 02.02.2004 KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586140 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05. MØTEINNKALLING REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD innkalles til møte 12.06.2015 kl. 12:00-00:00 Sted: Krødsherad SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010 Sakspapirer Roverkongress 2010 Stavanger 12.-14.02.2010 Innholdsfortegnelse Velkommen til kongress! s 2 - Hilsen fra lokalkomité - Praktisk informasjon Hilsen fra rovernemndsleder s 4 Program for roverkongress

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011 Referatsaker Kommunestyret 15.12.2011 Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Notat Til: Fra: Jørn Aslaksen Sissel Marie Saua Referanse 2011/2288-3 22.11.2011 Dato Status evaluering av økonomiavdelingen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD (SUR) Måndag 3. desember 2012 på Oslo Rådhus

INNKALLING TIL MØTE FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD (SUR) Måndag 3. desember 2012 på Oslo Rådhus INNKALLING TIL MØTE FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD (SUR) Måndag 3. desember 2012 på Oslo Rådhus Møtedato: 03.12.2012 Tid: Møtestart kl. 17.00, møteslutt innan kl. 20.00 Stad: Gerhardsen rommet, Oslo Rådhus Servering:

Detaljer