GUDRUN HOLGERSEN. Barnerett. Hpvskolefoflaget NOUWECIAN ACADEMIC P II E S S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GUDRUN HOLGERSEN. Barnerett. Hpvskolefoflaget NOUWECIAN ACADEMIC P II E S S"

Transkript

1 GUDRUN HOLGERSEN Barnerett Hpvskolefoflaget NOUWECIAN ACADEMIC P II E S S

2 Innhold Forord 12 DELI 1 Barnerett som rettsdisiplin Avgrensninger og oversikt. Utviklingstrekk Barnerettens tema Noen utgangspunkter Barnerett og "foreldrerett" Naermere avgrensning av tema og oversikt over fremstillingen Presentasjon av hovedtemaene i del II og III Det ufedte barnet Det nyfedte barnet Fer sîœlealder - barnehagebarn Grunnskolebarnet Barnet som arbeidstàker Barn ogforeldre -foreldreansvar, omsorgogsamveer Barn ogforeldre - ekonomisk underhold av barn Barns bestetnmelsesrett, rettslige handleevne ogprosessuelle posisjon Barnets situasjon nârforeldre àer Noen bemerkninger om barn og rettigheter Hvem er barn? Rettskilder og metode Noen utviklingstrekk lnnïedning Utviklingenforut for De Castbergske barnelover Nye barnelover Barneloven 1981 og senere endringer 44 2 Barns rettslige posisjon - utviklingen internasjonalt lnnïedning Utviklingen internasjonalt frem til FNs barnekonvensjon 47

3 BARNERETT 2.3 FNs barnekonvensjon og forholdet til norsk rett Hovedpunktene i konvensjonen Barnekonvensjonen og norsk rett 53 DEL II Det ufodte barnet lnnïedning Fosterets strafferettslige vern Tidligere lovgivning Gjeldende straffebestemmelser til vern for fosteret Fosterets rett til liv - den rettslige reguleringen av abort Hensyn bak loven om svangerskapsavbrudd Informasjon og veiledning til kvinnen Rettsvern for fosteret i svangerskapets ferste 12 uker? Utgangspunkt Beregning av svangerskapets varighet Tidspunkt for inngrepet i forhold til svangerskapets lengde Tungtveiende medisinske grunner taler mot inngrepet Fosterets rettsvern etter utgangen av tolvte svangerskapsuke Utgangspunkt Fosterets rettsvern nâr det er levedyktig Fosterets graderte rettsvern Helsemessige og sosiale indikasjoner, samt fare for sykdom hos barnet Etiske indikasjoner Alvorlige mentale awik Rettskrav pâ abort? Kombinasjon av indikasjoner Det ufodte barnets arverert 78 Det nyfodte barnet lnnïedning Barnets statsborgerskap lnnïedning Erverv av statsborgerskap vedfodsel Oversikt over enkelte régler om barns senere erverv og tap av statsborgerskap Den rettslige etablering av farskap Farskap og "morskap" Farskap etter ekteskap Erkjennelse av farskap Farskapsfastsettelse nâr farskap ikke falger av ekteskap eller erkjennelse Endringav farskap Fastsettelse av barnets navn 91

4 INNHOLD Navneplikt ogfremgangsmàten vedfastsettebe av barnets navn Valg av fornavn Valg av etternavn og mellomnavn Senere endring av navn 95 5 For skolealder - barnehagebarnet Utgangspunkt Generelt om barnehagenes organisering og virksomhet Om godkjenning av barnehager og om personalet i barnehagene Barnehagens formai Barnehagens innhold Opptak til barnehage Retttil barnehageplass? Opptaksprosessen Prioritet ved opptak Barns og foreldres rett til medvirkning Barnehagebarnets rett til medvirkning Foreldrenes medvirkning Helsetjenester og miljorettet helsevern Spesialpedagogisk hjelp til barn under skolealder Grunnskolebarnet lnnïedning Utgangspunkt Utviklingen av skolelovgivningen Opplxring utenfor den offentlige skolen Oversikt over den videre fremstillingen. Avgrensninger Organiseringen av skoleverket og saksbehandling i skolen Grunnskolens formai Rett og plikt til opplaering Utgangspunktene om barns rett ogplikt tilskolegang Nœrmere om opplaeringens omfang og tidsmessige plassering Fravœr, permisjon og bortvisningfra undervisningen Opplœringens innhold - noen hovedpunkter Generelt Sa;rlig om KRL-faget og fritak fra aktiviteter i opplaeringen Vurdering av elevene Sprâket i skolen Oversikt Mâlformene Oppkering i minoritetssprâk Retten til opplaering i og pâ samisk Retten tilspesialundervisning Hovedpunktene i reglene om spesialundervisning Rettslig proving av retten til spesialundervisning Saerlig om hjelpemidler og utstyr 153

5 BARNERETT 6.4 Elevens tilhorighet til skole og gruppe, og retten til skyss og innlosjering Hvilken skole eleven skalgâpâ Organisering av elevene i grupper og tilknytning til kontaktlatrer Skyss og innlosjering Tiltak for à skape en trygg og sikker skolehverdag og for â verne helsen Elevenes skolemilje Utgangspunkt. Generelle krav til skolemiljoet - rettigheter for elevene Det fysiske miljoet Det psykososiale miljeet. Tiltak mot mobbing Nœrmere om behandling av sporsmâl og saker om skolemiljoet Helsetjeneste og miljerettet helsevern Elevdeltakelse i formelle organer og i skolemiljoarbeidet Elevrâd og samarbeidsutvalg Elevdeltakelse i skolemiljeutvalget og skolemiljaarbeidet ellers Skolefritidsordningen Barnet som arbeidstaker Utgangspunkt Arbeidsmiljelovens vern for barn og ungdom Utviklingen av vemeregler for barn i arbeidslivet Oversikt over hovedpunktene Nœrmere om adgangen tilarbeid Utgangspunkt Barn som har fylt 13 âr Barn som har fylt 14 âr Arbeid uten nedre aldersgrense Nœrmere om arbeid som kan fore til skade Arbeidstidens omfang ogplassering Utgangspunkt Arbeidstidens omfang Unntak fra reglene om arbeidstidens begrensning Sasrlig om nattarbeid Helsekontroll Hvilepauser ogfritid Rettslige mekanismer for â sikre overholdelse av reglene Krav om skriftlig arbeidsavtale Arbeidsgivers plikt til à serge for vergens medvirkning Ufravikelighet, tilsyn ogkontroll. Listefering av unge arbeidstakere Sanksjoner mot overtredelse av arbeidsmiljoloven 191 DEL III 8 Barn og foreldre - foreldreansvar, barnets bosted og samvaer lnnïedning og oversikt 194 8

6 INNHOLD 8.2 Generelle utgangspunkter om foreldreansvaret Hvem har foreldreansvaret Foreldreansvarets innhold Sœrlig om overgrep og maktutevelse, ogforholdet til barnevernloven og straffeloven Foreldreansvar og bosted for barnet nâr foreldrene ikke bor sammen Utgangspunkt Barnets faste bosted Om avtalefrihet for foreldrene og delt bosted Avgjorelsen om hvor barnet skal bo fast nàr foreldrene ikke blir enige - noen utgangspunkter Momenter ved avgjorelsen av hva som er til barnets beste André hensyn enn barnets beste? Sxrlig om foreldreansvaret Avgjorelser om foreldreansvaret ved uenighet mellom foreldrene Innholdet av foreldreansvaret for den som ikke bor sammen med barnet Samvasr mellom barn og foreldre Utviklingen frem til dagens régler Hovedreglene om samvœr Nektelse eller begrensning av samvœrsrett Utgangspunkt Overgrep og andre forhold som grunnlag for à nekte samvaer Nœrmere om rettspraksis - utgangspunkter, momenter og vurderinger Sœrlig om overgrepssaker Kidnappingsfare Barnets egen mening Samvœrsrettfor andre enn foreldrene Reisekostnader ved samvœr og den praktiske gjennomferingen Saksbehandling i barnefordelingssaker Utgangspunkt Mekling uavhengig av rettssak Saksbehandlingen for retten 251 Barn og foreldre - okonomisk underhold av barn lnnïedning og oversikt Foreldrenes alminnelige underholdsplikt Lovens generelle utgangspunkter Fordelingen foreldrene imellom Varigheten av underholdsplikten Sœrlig om betydningen av barnets egne midler Underholdsbidrag til barn Utgangspunkt oghovedregler Tidligere regulering Nœrmere om problemer og hensyn ved bidragsfastsettelse Beregning av underholdskostnadene Foreldrenes inntekt ogfordelingen av underholdskostnadene 270

7 BARNERETT Betydningen av at barnet har egen inntekt Skj0nnsmessigfastsettelse av inntekt Vurdering av bidragsevnen og maksimumsbidrag Betydningen av samvœr Bidrag nâr barnet har delt bosted Indeksregulering og endring av bidrag Sxrtilskudd Bidragsforskudd Innkreving av underholdsbidrag Barns bestemmelsesrett, rettslige handleevne og prosessuelle posisjon lnnïedning og oversikt Barns medbestemmelses- og selvbestemmelsesrett etter barneloven Generelt Barnets medbestemmelsesrett Barnets selvbestemmelsesrett Barns bestemmelsesrett pà saerlige omrâder Utdanningogforeninger Religiese forhold Medisinske forhold Noen utgangspunkter Informasjon til barn og foreldre Samtykke til helsehjelp for barn Samtykke til videreformidling av informasjon Noen spesielle omrâder Sœrlig om svangerskapsavbrudd Andre forhold Barns handleevne og bestemmelsesrett i ekonomiske forhold Utgangspunkt og oversikt Hvilke disposisjoner omfattes av vergemàlsloven 2? Midler til egen ràdighet Mindreârige med egen husholdning Sœrlig om arbeidsavtaler for mindreârige Inngâelse av arbeidsavtaler Opphor av arbeidsforhold Vtrkningene av at en mindreârig hargâtt utoversin kompetanse ved inngâelse av en avtale Partenes adgang til â gâ fra avtalen Etterfolgende oppgjor ved heving av en avtale Saerlig om arbeidsavtaler Den mindreâriges rett til â bit hert Barns prosessuelle handleevne og posisjon Oversikt Forvaltningsprosess Utgangspunkt. Mindreârige parter uten partsrettigheter Retten til â bli hort Konkrete prosessuelle rettigheter

8 INNHOLD Sivilprosess Mindreârige parter i sivile rettstvister Mindreârige vitner Straffeprosess Utgangspunkt Kompetanse til â begjaere pâtale av strafibare handlinger mot barn Barn som vitne i straffesaker Barn som lovbryter Barnets rettslige posisjon etter foreldres dodsfall lnnïedning Foreldreansvar og barnets bosted Situasjonen nâr den ene av foreldrene der Generelle utgangspunkter for normaltilfeilene Sœrregler for tilfeller hvor den ene av foreldrene har forvoldt den andres dod Situasjonen nâr begge foreldrene erdode Behandlingen av krav om foreldreansvar etter dodsfall Momenter ved avgjerelsen om foreldreansvar ogfast bosted Virkningene av en avgjerelse om foreldreansvar Sa:rlig om vergemàl for barnet Barnets okonomiske forhold etter foreldres dodsfall Barnets familierettslige krav pàunderhold Betydningen av arv og andre utbetalinger til barnet som felge av dedsfallet Retten til barnepensjonfrafolketrygden 362 Registre 366 Litteratur 366 Offentlige dokumenter 368 Lover 371 Dominer 372 Hoyesterettsdommer 372 Lagmannsrettsdommer

Barn og foreldre GYLDENDAL. Forholdet mellom barn og foreldre etter barneloven av 1981 med senere endringer. 6. utgave AKADEMISK

Barn og foreldre GYLDENDAL. Forholdet mellom barn og foreldre etter barneloven av 1981 med senere endringer. 6. utgave AKADEMISK Lucy Smith Peter L0drup Barn og foreldre Forholdet mellom barn og foreldre etter barneloven av 1981 med senere endringer 6. utgave GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Forkortelser mv 6 1. Oversikt 13 I. Lovstoffet

Detaljer

396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM. Innhold

396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM. Innhold 396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM Innhold 1 Innledning......................................................... 13 1.1 Hva er barnerett?.................................................

Detaljer

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse

Detaljer

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr.

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. Innst. 154 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) Til Stortinget

Detaljer

REGELVERKSAMLING NÆRSKOLERETT, SKYSS, DELT BOSTED 20.11.2013

REGELVERKSAMLING NÆRSKOLERETT, SKYSS, DELT BOSTED 20.11.2013 REGELVERKSAMLING NÆRSKOLERETT, SKYSS, DELT BOSTED 20.11.2013 1 Delt bosted - Rettskilder og tolkning Opplæringsloven har ikke bestemmelser om delt bosted. Hensynet til at flere barn nå har delt bosted

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/865-5-TK 02.09.2008 HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2008:9 - MED BARNET I FOKUS

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/865-5-TK 02.09.2008 HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2008:9 - MED BARNET I FOKUS Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 08/865-5-TK 02.09.2008 HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2008:9 - MED BARNET I FOKUS Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Innst. 160 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag

Innst. 160 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag Innst. 160 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 14 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 104 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer

Detaljer

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede Forord Denne brosjyren omtaler de lovfestede rettigheter under svangerskap, fødsel, adopsjon og når barna er små. Det er redegjort for støtteordninger for hjemmearbeidende, yrkesaktive, arbeidsledige,

Detaljer

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. kan fås ved NAV lokalt, Arbeidstilsynets kontorer, eller på internett:

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. kan fås ved NAV lokalt, Arbeidstilsynets kontorer, eller på internett: Forord Denne brosjyren omtaler de lovfestede rettighetene i forbindelse med svangerskap, fødsel, adopsjon og når barna er små. Brosjyren gir en oversikt over støtteordninger for hjemmearbeidende, yrkesaktive,

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Foreldreansvar Hva er foreldreansvar? Foreldreansvar er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Personlige forhold vil si saker som

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Dersom samlivet har vært brutt i minst to år, kan hver av dere kreve skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har

Detaljer

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20)

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Dersom du eller din ektefelle, eller dere i fellesskap, ikke ønsker å fortsette ekteskapet, kan en av dere eller begge søke Fylkesmannen om separasjon ved

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Barnehagene Oppvekst og levekår Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 51508500 Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

Delt bosted for barn etter foreldrenes samlivsbrudd

Delt bosted for barn etter foreldrenes samlivsbrudd Delt bosted for barn etter foreldrenes samlivsbrudd Hvilke kriterier og hensyn er og bør være avgjørende? Kandidatnummer: 198799 Antall ord: 33 914 JUS398 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLER/SFO OG BARNEHAGER I MELØY; SAMARBEID MED FORELDRE SOM IKKE BOR SAMMEN.

RETNINGSLINJER FOR SKOLER/SFO OG BARNEHAGER I MELØY; SAMARBEID MED FORELDRE SOM IKKE BOR SAMMEN. RETNINGSLINJER FOR SKOLER/SFO OG BARNEHAGER I MELØY; SAMARBEID MED FORELDRE SOM IKKE BOR SAMMEN. I rammeplan for barnehager står det: Barnehager skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT BARNS RETT TIL Å BLI HØRT ved omsorgsovertakelse Kandidatnr: 114 Veileder: Kirsten Sandberg Leveringsfrist: 15. januar 2007 Til sammen 39 983 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 OPPGAVENS TEMA...

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

LOV OM ALTERNATIV BEHANDLING

LOV OM ALTERNATIV BEHANDLING ANNE KJERSTI BEFRING LOV OM ALTERNATIV BEHANDLING - MED KOMMENTARER FAGBOKFORLAGET Innhold DEL I LOV OM ALTERNATIV BEHANDLING OG HELSELOVGIVNING 17 Kapittel 1 Prosessen mot ny lov for alternativ behandling

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. JURK ønsker å gjøre leseren oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

Innvandrerkvinners rettsstilling

Innvandrerkvinners rettsstilling Innvandrerkvinners rettsstilling FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. JURK

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL 1 Vergemålsreformen Organsiasjonsreform Regelverksreform Kvalitetsreform Holdningsreform

Detaljer