Brukermedvirkning fra politikk til praksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermedvirkning fra politikk til praksis"

Transkript

1 Brukermedvirkning fra politikk til praksis I løpet av de siste tiårene har brukermedvirkning utviklet seg fra å være et radikalt uttrykk til å bli et veletablert begrep innenfor helse- og omsorgsektoren. Barnes & Coterell (2012:xv) beskriver utviklingen som en bevegelse fra margin to mainstream. Argumentene som ligger til grunn for utviklingen reflekterer først og fremst en anerkjennelse av brukernes kompetanse og innsikt i sin egen situasjon, og at deres deltakelse vil sikre en bedre kvalitet på tjenestene. Endringen kan likevel også forstås som et skifte i synet på forholdet mellom staten og befolkningen, som reflekterer brukernes demokratiske rettigheter som borgere til å kunne påvirke viktige områder i deres liv. Gjennomføringen av denne politikken er likevel ikke uten motsetninger, men presenteres innen ulike velferdspolitiske diskurser. En viktig diskurs har sin historiske bakgrunn i rettighetene som ble introdusert av Marshall knyttet til statlig medborgerskap (Marshall 1950). En annen diskurs er inspirert av de nyliberale ideene om at helse- og omsorgssektoren kan ha utbytte av markedsbaserte modeller og ideen om frihet og individualisme (Clarke et al. 2007). I de senere årene har begrepet samproduksjon (coproduction) blitt populært innen velferdspolitikken, definert som en spesiell form for partnerskap mellom personer som er brukere av velferdstjenester og de personene og institusjonene som formidler tjenestene (Hunter & Ritchie 2007:9 vår oversettelse). Diskursene har forskjellig opprinnelse. Til dels representerer de ovenfra-og-ned innovasjoner fra statlige myndigheter og til dels nedenfra-og-opp initiativ fra brukerorganisasjoner og brukerbevegelser. I internasjonal litteratur er det en økende tendens til å innta et kritisk perspektiv til brukermedvirkning. Det stilles spørsmål ved om de ønskede målsettingene og endringene er oppnådd, men også mer grunnleggende spørsmål om antagelsene brukermedvirkning bygger på, og hva det innebærer for hvordan velferd og velvære kan oppnås (Barnes og Coterell 2012, Carr 2004, Clarke et al. 2007, Lindow & Morris 1995). Litteraturen påpeker manglende kunnskap om hvor effektiv brukermedvirkning faktisk er, og viser til at maktfordelingen mellom tjenesteytere og tjenestebrukere fortsatt er ujevn. I eksisterende forskning mangler også analyser av konsekvensene av ulike modeller for brukermedvirkning (se for eksempel Branfield, Beresford et al. 2004). Eksisterende forskning inkluderer heller ikke ulike brukergrupper (se for eksempel Weinstein 2010). Forskningen er ofte rettet mot en spesiell brukergruppe, og bare sjeldent sammenligner den forskjellige grupper. I dette prosjektet vil vi analysere og diskutere brukermedvirkning som redskap for å skape kvalitativt bedre og mer demokratiske tjenester. Ved både å inkludere forskjellige tilnærminger til brukermedvirkning og ulike brukergrupper, ønsker vi å få fram kunnskap om hvorvidt de offisielle målene for brukermedvirkning er realisert innenfor velferdstjenestene. Prosjektet vil inkludere analyser av den statlige politikken på helse- og omsorgsområdet, analyser av implementeringen av brukermedvirkning i kommunale velferdstjenester og ikke minst analyser av tjenestebrukernes erfaringer med medvirkning i utformingen av tjenestene. Fokus rettes mot politikk og tjenester for tre store og sentrale grupper av kommunale tjenestebrukere: eldre, funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser. Prosjektet har sitt empiriske grunnlag i Norge, men vil ha internasjonal tilknytning gjennom dialoger med internasjonale miljøer. 1

2 Gjennom tilknytning til forskningsprogrammet HELSEOMSORG vil prosjektet kunne bidra med viktig kunnskap om forutsetninger for brukermedvirkning i implementeringen av velferdstjenester, og om hvordan tjenestene kan forbedres. Ved å ha et fokus på tjenestebrukerne og samhandlingen mellom brukerne og tjenestene vil prosjektet kunne bidra med viktig kunnskap på sentrale områder innen forskningsprogrammet: Samhandling og samarbeid og Pasienter og brukere i helse- og omsorgssektoren. Brukergruppene som vi vil studere i prosjektet samsvarer også med de prioriterte gruppene i programmet. Ved å sammenlikne brukermedvirkning for de tre gruppene vil prosjektet bidra med kunnskap om hvordan politikk og praksis på de tre områdene sammenfaller eller er forskjellige, og hvordan de kan lære av hverandre i fremtiden. I et forsøk på å skape mer helhetlige og bærekraftige tjenester og for å oppnå en bedre og mer praktisk relevant kunnskap, vil prosjektet legge vekt på en aktiv deltakelse fra brukerne. Dette er også i samsvar med viktige målsettinger for programmet. Forskjellige tilnærminger til brukermedvirkning Internasjonal litteratur viser til to atskilte diskurser om brukermedvirkning innen velferdstjenestene (Braye 2000, Pearson 2000), en kundemodell og en demokratisk eller sosial rettighetsdiskurs. Mens den første er opptatt av brukervalg og medvirkning i avgjørelser som vedrører tjenester til brukerne som kunder, har den siste en mye videre agenda. Målet er å utvide brukernes innflytelse innen alle aspekter av sosialt liv og er knyttet til kampen for myndiggjøring (empowerment) for å begrense profesjonalisme, autoritære tjenester og et undertrykkende samfunn. I tillegg fokuserer en tredje diskurs sterkere på resultatene av eller fordelene ved brukermedvirkning (Braye 200, Andreassen 2005). Dette er en mer pragmatisk og instrumentell argumentasjon for brukermedvirkning. På et individuelt nivå antas brukermedvirkning å ha medisinsk eller rehabiliterende effekt; på et systemisk nivå antar man at det fattes bedre beslutninger ved å høre på brukerne. De forskjellige diskursene eksisterer side ved side og konkurrerer om forståelsen av og det å gi mening til brukermedvirkning. I løpet av de siste to til tre tiårene har velferdsstatene i den vestlige verden vært under økende press mot en sterkere individualisering og økende konsumenttankegang. Dette har sin årsak i kritikk mot at tjenestene ses på som for standardiserte, byråkratiske og rigide. Perspektivet har endret seg mot flernivå- og nettverksstyring (governance), som legger vekt på statens avhengighet av andre aktører slik som frivillig sektor og borgerne mer generelt (Stoker 1998). Denne utviklingen har skapt komplekse tjeneste- og leveringssystemer, inkludert hybride løsninger på tvers av sektorene i samfunnet (Osborne 2010). Elementer fra de ulike systemene brukes om hverandre og hver sektors ideelle og typiske karakteristika blir utfordret og redusert (Brandsen et al. 2005). En viktig kilde som påvirker offentlige sektor har vært det såkalte New Public Management perspektivet (NPM), med en tydelig markedsbasert modell som inkluderer elementer som privatisering, konkurranseutsetting, fritt brukervalg og en oppfatning av tjenestebrukere som konsumenter (Peters 2001) Et begrep som har fått en økende oppmerksomhet i litteraturen om innovative velferdstjenester er samproduksjon (Hunter & Ritchie 2007, Alford 2009). I uttrykket samproduksjon ligger et fokus på samarbeid og interaksjon mellom de forskjellige aktørene innen velferdssektoren. På denne måten representerer det et alternativ både til den tradisjonelle hierarkiske ekspertmodellen, og til markedsmodellen, hvor brukerne ses på som 2

3 konsumenter av velferdstjenestene. Det blir lagt spesiell vekt på brukernes aktive medvirkning i de forskjellige delene av velferdsproduksjonen. Brukerne blir sett på som partnere i arbeidet med å utvikle gode tjenester, med en komplementær, men like verdifull kompetanse som profesjonene. Brukerne bør være med i utformingen av offentlig politikk, strategier og tjenester. På denne måten ses de som nøkkelpersoner for å skape innovasjon og utvikling av en mer bærekraftig form for velferdsproduksjon. I det meste av litteraturen om samproduksjon går man også utover samproduksjon med brukerne av tjenester og inkluderer deltakelse av borgerne mer generelt, frivillige, slektninger, naboer og organisasjoner i lokalsamfunnet. I NOU 2011:11, Innovasjon i omsorg (Helse- og omsorgsdepartementet 2011), er partnerskap og samproduksjon mellom det offentlige og frivillige aktører et hovedpoeng. Samproduksjon slik det defineres der blir betraktet som en innovasjon i rommet mellom offentlige aktiviteter og sivilsamfunnet. Et hovedmål er å mobilisere resurser og sette samhandlingen mellom familier, sosiale nettverk og lokalsamfunnet i fokus. Noen av de viktigste løsningene som foreslås er nye former for eierskap og styringsformer, slik som kooperativer og brukerstyrte tiltak. Både NPM-tilnærminger og samproduksjon representerer innovasjoner som er initiert ovenfra. Samtidig krever forskjellige brukergrupper retten til større innflytelse over sin egen situasjon, idet de ser seg selv som undertrykte og marginaliserte. De krever derfor sin demokratiske rett til å påvirke tjenestene (Braye 2000). Fra deres side er brukermedvirkning i utviklingen av tjenestene bare en del av et større prosjekt som har som målsetning å oppnå fulle rettigheter til deltakelse som borgere (Barnes & Mercer 2006, Barnes 2009). De historiske trendene bak den sterke individualiseringen og konsumentinnrettingen av tjenestene kan derfor betraktes både som et ovenfra-og-ned- og et nedenfra-og-oppinitiativ, og som drives fram av forskjellige tilnærminger og diskurser. Selv om trendene inkluderer politiske motsetninger ser de ut til å enes i kravet at brukere bør ha en avgjørende innflytelse over tjenestene sine. Fordi brukerbevegelsene og brukerorganisasjonene har vært sterkere blant personer med fysiske funksjonsnedsettelser og personer med psykiske lidelser, er nedenfra- tilnærmingen mer utbredt der enn hos eldre, som mangler tilsvarende sterke organisasjoner (Beresford 2005, Oliver & Barnes 1998). Forskjellige diskurser for ulike brukergrupper? Forskning om brukermedvirkning rettes ofte mot ei spesiell brukergruppe. Selv om det er foretatt enkelte sammenliknende studier (for eksempel Sandvin & Söder 1998, Szebehely & Trydegård 2007), er det sjelden at forskjellige brukergrupper vurderes mot hverandre. Vår intensjon er å studere hovedlinjene i den norske velferdsstatens utvikling av brukermedvirkning, og vi vil fokusere på tre store og sentrale grupper av kommunale tjenestebrukere: eldre, funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser. Omsorgstjenester for eldre Siden 1980-tallet har kommunene hatt det fulle ansvaret for helse- og omsorgstjenester for eldre. Selv om lovgivningen gir eldre en rett til å få sine behov vurdert, å bli hørt ved vurderingene og å klage over avgjørelser, har disse rettighetene blitt begrenset av kommunale ønsker om å opprettholde byråkratiske idealer, som forutsigbarhet og kontroll over egne 3

4 kommunale tjenester (Vabø 2011). Samtidig ble de formelle beslutningene om velferdstjenester ofte preget av detaljerte avtaler om plikter for både kommunen og den eldre (Christensen 1998). Dette ble kalt kontraktualisme i velferdspolitikken (Nilssen & Kildal 2009), mellom velferdsstaten på den ene sida og individet på den andre. Kontraktualisme oppsto på bakgrunn av en vesentlig endring i synet på eldres rolle innen velferdstjenestene, de gikk fra å være mottakere av velferd til å bli velferdsbrukere. Den politiske retorikken endret seg igjen da flere kommuner rundt 2000-tallet introduserte bestiller-utfører modellen. Utviklingen har blitt tolket som en viktig del av NPM-tankegangen innen eldreomsorgen der brukeren ble å betrakte som konsument (Christensen 2005, Vabø 2007). Følgene av NPM for rollen som konsument (forbruker) ble enda mer tydelig da flere kommuner innførte et system med brukervalg hvor de eldre kunne velge mellom offentlige og private tilbydere av tjenester. I første omgang gjaldt det valg av sykehjem, deretter hjemmehjelp, og i det siste men hittil i svært få kommuner også helsetjenester i hjemmet (Lie 2010). Likevel har gradvis mer forutbestemte og standardiserte tjenester fra slutten av tallet og begynnelsen av 2000-tallet begrenset de faktiske mulighetene for å få innflytelse på de vanligste tjenestene. Dette innebærer at selv om eldres rett til medvirkning er klart formulert i lovverket, setter forskning om eldreomsorg spørsmålstegn ved graden av medvirkning. En nylig publisert forskningsrapport (Huseby & Paulsen 2009) dokumenterer at eldres erfaringer er at de har lite de skal ha sagt vedrørende utformingen av sine tjenester og de har begrensede muligheter for å være aktive. Erfaringene fra Norge er i samsvar med internasjonale trender. Konklusjonen er at eldre i liten grad har innflytelse over beslutninger som fattes, og at de sjelden betraktes som partnere i planleggingen (Braye 2000). Likevel synes det å være begrenset kunnskap om hvordan de eldre ser på sin situasjon. Forskningen har en tendens til å være mer opptatt av de ansattes syn på sin egen arbeidssituasjon enn hvordan brukerne erfarer sin livssituasjon og hvor mye påvirkning de har muligheter til å utøve (Szebehely 2005, Szebehely & Trydegård 2007) Tjenester for personer med psykisk problemer Deinstitusjonaliseringen innen psykisk helsearbeid i Norge begynte rundt 1970 (Øverås 2000, Sørgaard 2002). På 1990-tallet ble det så slått fast at kommunene også har et grunnleggende ansvar for tjenester til personer med alvorlige og utstrakte psykiske lidelser og at tjenestene i sykehus bare skulle utgjøre en liten del av det totale tjenestetilbudet (Sosial- og helsedepartementet 1997). En viktig årsak til reformene innen psykisk helsearbeid var en underliggende kritikk av de tradisjonelle psykiatriske institusjonene, og et politisk og kulturelt klima som framhevet borgernes rettigheter og krav på human behandling. I 1998 ble det vedtatt en 10-årig Opptrappingsplan for psykisk helse (Sosial- og helsedepartementet 1998). De kommunale tjenestene skulle styrkes betraktelig på områder som bolig, hjemmebaserte tjenester, dagsentra, kultur- og fritidsaktiviteter og helsetjenester. Brukermedvirkning var et ideologisk fundament for opptrappingsplanen. Det overordnede målet for tjenestene skulle være å bidra til en realisering av uavhengighet og mulighet til å ta kontroll over eget liv for mennesker med psykiske lidelser. I evalueringen av opptrappingsplanen, utført av Norges forskningsråd, var imidlertid en hovedkonklusjon vedrørende brukermedvirkning at selv om det tilsynelatende var økt 4

5 brukermedvirkning på individnivå, vet vi fortsatt lite om innholdet i brukermedvirkningen, og virkningen på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå (NFR 2009). De kvantitative målene om å styrke infrastrukturen for psykiske helsetjenester har blitt oppnådd, men planen har i hovedsak vært en strukturell reform med begrenset fokus på innhold og kvalitet på tjenestene. Forskningens konklusjon er at opptrappingsplanen ikke har endret dypstrukturer som hindrer gode tjenester for personer med psykiske lidelser, så som en paternalistisk kultur, en skjev og forutinntatt kunnskapsbase og asymmetriske maktforhold. I stedet har spenningene i psykiatrien blitt kamuflerte ved å fokusere på mål hvor det er stor enighet, som for eksempel brukermedvirkning og samarbeid (Ørstavik 2008, Ekeland 2011) Basert på internasjonale studier konkluderer Borg et al (2009) med at det er tendenser som går i retning av at visjonen om brukermedvirkning forblir retorikk i stedet for realiteter i mange sammenhenger. Forskningen viser at initiativene til brukermedvirkning som har blitt introdusert på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå ser ut til å ha hatt minimal effekt på praksisen til profesjonelle helsearbeidere. Internasjonale erfaringer samsvarer med norske forskningsresultater. Brukerne erfarer at deres meninger og ønsker ofte blir tolket som en del av deres diagnose og blir dermed ikke tatt alvorlig (Austrem 1999, Sverdrup, Myhrvold & Kristofersen 2007) Tjenester for funksjonshemmede I reformen for psykisk utviklingshemmede i 1991, var deinstitusjonalisering et framtredende mål, og hovedansvaret for tjenestene ble overført til kommunene. Normalisering var det ledende ideologiske prinsippet for reformen. Normalisering er definert på forskjellige måter, men hovedprinsippet er at funksjonshemmede skal ha en rett til å leve så normalt som mulig i det vanlige samfunnet (se for eksempel Askheim 2003). På 1990-tallet ble likevel normaliseringspolitikken i økende grad utfordret og kritisert for å være autoritær på måter som medførte assimilering. Funksjonshemmedes egne ønsker og interesser ble undertrykt i normalitetens navn. Fra å ha et sterkt fokus på personer med utviklingshemming, ble politikken rettet mot personer med funksjonsnedsettelser generelt. Et sterkere fokus ble rettet mot den individuelle bruker og hans/hennes rett til å påvirke sine egne tjenester og hvordan de ønsket å leve. Brukerrettigheter og brukermedvirkning ble fremhevet som de nye sentrale målsettingene for politikken. Viktige årsaker til endringene var både den generelle trenden om brukeren som konsument i velferdspolitikken og presset fra brukergrupper som følte seg marginalisert og diskriminert og som krevde mer innflytelse over egne liv. En viktig kilde til inspirasjon var den såkalte sosiale modellen om funksjonshemming, utviklet av britiske forskere og aktivister (Oliver & Barnes 1998, Thomas 2007). Det som gjør en person funksjonshemmet er sett som en konsekvens av fysiske og sosiale hindringer i samfunnet som ikke tar hensyn til de ulike behov mennesker kan ha. Funksjonshemming handler derfor i hovedsak om marginalisering og diskriminering, og brukerkontroll over tjenester blir et sentralt virkemiddel i funksjonshemmedes kamp for frigjøring og uavhengighet. Et viktig resultat av kampen for økt brukerkontroll er etableringen av ordningen brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Personlig assistanse er organisert på forskjellige måter i forskjellige land, men det felles grunnlaget for ordningen er at brukerne ansetter sine egne assistenter i stedet for å motta de tradisjonelle velferdstjenestene (Glasby & Littlechild 5

6 2009, Ungarson & Yeandle 2007). En hovedgrunn for brukernes krav om ordningen personlig assistanse var deres erfaring med å ikke ha kontroll over sine tjenester. Tjenestene var preget av manglende stabilitet, fleksibilitet og forutsigbarhet (Askheim & Guldvik 1999). Resultater fra både norske og internasjonale studier viser at personlig assistanse er en ordning med kvaliteter som tilfredsstiller brukernes krav og forventninger (Glasby & Littlechild 2009, Barron et al 2000, Johansen et al 2010). Likheter og forskjeller i brukermedvirkning for de enkelte brukergruppene Gjennomgangen ovenfor viser at det er betydelige likheter i den moderne historien om tjenesteutvikling for de tre gruppene. De har alle vært gjennom en prosess av desentralisering og deinstitusjonalisering, og brukermedvirkning er et felles og sentralt velferdspolitisk mål. Kommunene har nå ansvaret for velferdstjenester for de tre gruppene og retten til tjenester er i hovedsak nedfelt i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Det kommunale ansvaret for de forskjellige tjenestene har også blitt utvidet etter gjennomføringen av Samhandlingsreformen i 2012 (Helse- og Omsorgsdepartementet 2008). Faglitteraturen viser til hvor viktig organiseringen og utførelsen av velferdstjenester er for at de skal oppleves som akseptable for personene som trenger dem (Barnes & Cotterell 2012). De fleste kommunene har organisert sine velferdstjenester under merkelappen helseog omsorgssektoren, og formelt er det de samme typer velferdstjenester som tilbys samtlige grupper. Det er imidlertid stor forskjell på organiseringen innen denne sektoren: Evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse viste for eksempel at selv om planen vektlegger at organiseringen av tjenester ikke skal lede til en særomsorg, har de fleste kommuner samlet sine profesjonelle helsearbeidere innen psykisk helsearbeid i egne enheter med egne ledere (NFR 2009). Variasjoner mellom tjenestene handler bl.a. om hvor sterkt de er påvirket av NPM-inspirerte modeller, for eksempel bestiller-utfører modellen, som er innført i 14 prosent av Norges kommuner (Hovik & Stigen 2008). Om det er et felles bestillerkontor eller ikke kan bety mye for kommunens brukermedvirkningskultur overfor forskjellige brukergrupper, og empiriske undersøkelser kan avdekke andre organiseringsmåter som virker inn på graden av brukermedvirkning for de ulike brukergruppene. Forskning indikerer også at forskjellige tradisjoner og brukerdiskurser dominerer tjenestene for de tre gruppene. Som vist over synes det som om de eldre er den gruppa som i minst grad har påvirkningsmuligheter på beslutningene, og de blir sjelden sett på som partnere i planleggingen av tjenester. Svenske studier som har sammenlignet tjenester for eldre og tjenester for funksjonshemmede viser at funksjonshemmede i større grad enn de eldre opplever brukermedvirkning (Szebehely & Trydegård 2007). Offentlige dokumenter som retter seg mot funksjonshemmede legger større vekt på at tjenestene skal være individualiserte og tilpasset brukerens behov, enn dokumenter som omhandler tjenester for eldre. Studier konkluderer også med at ansatte i hjemmebaserte tjenester for eldre finner det vanskeligere å realisere målene om individualisert omsorg og brukermedvirkning enn de som er ansatte som personlige assistenter for funksjonshemmede. Andre studier viser at en betrakter yngre og eldre brukere av omsorgstjenester på forskjellig måte. Yngre personer mottar flere og andre typer tjenester enn de eldre, fordi de yngre sammenlignes med mennesker på samme alder og de sammenliknes med hva som anses som et verdig og akseptabelt liv for personer på deres alder. Liknende sammenligninger er ikke foretatt for eldre (Hamran & Moe 2012). Brevik 6

7 (2010) viser til at omsorgsregimene for yngre og eldre som mottar tjenester er forskjellige. Sandvin og Söder (1998) har sammenliknet reformen for psykisk utviklingshemmede og personer med psykisk helseproblemer. De konkluderer med at reformene er basert på forskjellige tankemodeller. Bak reformen for psykisk utviklingshemmede ligger det som kalles en funksjonshemmingsmodell. Funksjonshemmingen ses som en tilstand en rammes av uten at en selv har noe moralsk ansvar for det, og som i praksis ikke lar seg behandle. Følgene av en slik tankemåte er at omgivelsene må justeres for å redusere vanskelighetene for funksjonshemmede. Denne tilpasningen av livsbetingelser for personer med funksjonsnedsettelser er ansett å være den viktigste plikten for tjenesteapparatet. Personer med psykiske lidelser, derimot, blir sett på som personer med en sykdom. Som en konsekvens av dette blir ikke personer med psykiske lidelser i utgangspunktet ansett som borgere med et rimelig krav til like livsbetingelser og tilpassede sosiale tjenester, men som personer som trenger behandling og profesjonell intervensjon. I en videre kontekst er det interessant at de forskjellige brukerdiskursene som fokuserer på funksjonshemming og sykdom og det vi kan kalle avhengighet (for eldre) også synes å påvirke forskningen om de forskjellige gruppene. Mens det dominerende paradigmet innen funksjonshemmingsforskning er en relasjonell modell hvor funksjonshemmede blir betraktet som borgere, og hvor viktige sider er diskriminering, myndiggjøring (empowerment) og uavhengighet, så har forskningen knyttet til eldre vært mye mer opptatt av gruppa som mottakere av assistanse og omsorg (Gustavsen et al 2005, Szebehely 2005). Tilnærming og metode Som tidligere vist, indikerer forskningen at ulike diskurser om brukermedvirkning setter sitt preg på tjenestene til de ulike gruppene på forskjellige måter. Det kan også se ut som det er et gap mellom den politiske retorikken om brukermedvirkning og hva som skjer i praksis. Denne diagnosen gjør det nødvendig å foreta en empirisk undersøkelse av hvilke muligheter og begrensninger som finnes for brukermedvirkning i utformingen og implementeringen av velferdstjenestene. For å fange opp kompleksiteten i dette vil vi benytte en holistisk tilnærming ved å studere de tre gruppene og deres medvirkningshistorie på et makro-, mesoog mikronivå. Vi vil benytte en blandet metodisk tilnærming (mixed methods approach) og prosjektet er bygget opp av tre moduler, som hver fokuserer på forskjellige spørsmål, men som alle er tett knyttet til det empiriske feltet, som er de kommunale velferdstjenestene. Modul 1) Policy: På nasjonalt nivå eller makronivå, vil vi benytte kritisk diskursanalyse (som definert av Fairclough 1995) for å studere hvordan tolkningen av brukere og brukermedvirkning knyttet til de tre gruppene manifesterer seg i norske policydokumenter og hvordan dette kan relateres til historiske og institusjonelle endringer på området. Dokumentene vil dreie seg om stortingsmeldinger, NOU-er, lover og rundskriv, og analysen vil identifisere i hvilke grad diskurser knyttet til sosiale rettigheter, konsumerisme og samproduksjon (co-production) preger politikken. Vår hypotese er at vi vil finne elementer fra forskjellige diskurser på alle tre områdene, men at kundemodellen er mindre fremtredende i psykisk helsearbeid og at den sosiale rettighetsdiskursen er mer eller mindre fraværende i helse- og omsorgstjenestene for eldre. 7

8 I denne modulen ønsker vi også å undersøke de ulike reformstrategiene innen de tre områdene med hensyn til nasjonale reguleringer av den lokale implementeringen av tjenester, og finne ut på hvilke områder det gis størst muligheter for lokale tilpasninger. Hele prosjektgruppa (se under) vil være ansvarlig for denne modulen, og den vil fungere som bakgrunnsanalyse for modul 2 og 3. Modul 2) Organisering og implementering: Denne modulen består av en casestudie i 4-5 kommuner. Blant kriteriene for utvalg av kommuner er størrelse og organisasjonsmodell. Fokus vil være på hvilke konsekvenser de politiske diskursene har for organiseringen og implementeringen av tjenester på lokalt nivå eller mesonivå. Hvilke implikasjoner har brukerdiskursene for organiseringen og implementeringen av tjenester rettet mot de ulike brukergruppene? Vi vil rette søkelyset mot organiseringen av de kommunale tjenestene (for eksempel bestiller-utfører-modellen og integrerte versus segregerte tjenester) og mot styring og ledelse av tjenestene (for eksempel antall og typer av ledelsesnivåer). Denne studien vil gi økte kunnskaper om sammenhengen mellom diskursene som ligger bak brukermedvirkning og hvordan de kommer til uttrykk i organiseringen og implementeringen av tjenestene. Vår hypotese er at organisatorisk segregering av administrasjon og drift av tjenestene vil øke forskjellen mellom brukergruppene når det gjelder forståelsen av brukermedvirkning og innflytelsen over tjenestene som tilbys. I tillegg til studier av kommunale styringsdokumenter, vil vi gjøre personlige intervjuer med kommunale ledere på to nivåer; 1) ledere for helse og omsorg og 2) ledere/koordinatorer for hvert tjenesteområde rettet mot målgruppene og leder for bestillerkontoret (hvis slikt kontor finnes i kommunen). Intervjuene med lederne vil avdekke hvordan de ser på brukermedvirkning i utformingen og tildelingen av tjenester, hvilke nasjonale dokumenter de anser som viktige for å praktisere brukermedvirkning for de tre gruppene, og hvilken policy for brukermedvirkning de har utviklet på lokalt nivå. Med data fra de individuelle intervjuene som bakgrunn vil vi også benytte fokusgruppeintervjuer med 5-6 av lederne/koordinatorene for de relevante tjenesteområdene og/eller bestillerkontoret i hver kommune. Fokusgruppeintervjuene vil få frem likheter og forskjeller i brukermedvirkningen mellom de tre brukergruppene. Interaksjonen i intervjuene kan stimulere deltakerne til å supplere, utfordre, korrigere og bekrefte hverandres utsagn (Guldvik 2002). I fokusgruppene vil vi også benytte oss av såkalte vignettmetoder (Barter & Renold 1999). Dette innebærer å konstruere saker (cases), som så blir presentert for deltakerne til diskusjon. På den måten vil vi utforske hvordan brukermedvirkning blir praktisert overfor de tre brukergruppene. Professor Ole Petter Askheim vil lede denne modulen, og en forsker i kvalifiseringsstilling vil knyttes til modulen. Modul 3) Brukermedvirkning i praksis: Modul 3 er en casestudie i to av kommunene fra modul 2, valgt ut fra at de har ulike organisasjonsmodeller med hensyn til segregering versus integrering. Ettersom brukermedvirkning praktiseres i relasjonen mellom bruker og ansatt(e), vil vi rette søkelyset 8

9 mot henholdsvis ansatte og brukere, men samtidig undersøke om deres forståelser samstemmer eller er forskjellige. 1) Som bakkebyråkrater, hvordan definerer de ansatte brukermedvirkning, og hvilke muligheter har de for å realisere brukermedvirkning i det daglige arbeidet? Denne modulen vil fokusere på hvordan de ansatte definerer brukermedvirkning og om de tolker begrepet forskjellig avhengig av hvilke brukergrupper de forholder seg til. Vår hypotese er at brukermedvirkning er bedre utviklet for grupper med fysiske funksjonsnedsettelser og personer med psykiske lidelser enn for eldre og utviklingshemmede. De fleste ansatt på bakkenivå er kvinner, noe som gjør at kjønn blir et viktig perspektiv. Helse- og omsorgssektoren karakteriseres av en omsorgsrasjonalitet hvor følelser må inkluderes for at handlinger skal anses rasjonelle (Christensen & Syltevik 1999). Den administrative ledelsens vektlegging av økonomisk rasjonalitet, og en stadig øking av arbeidsmengden for de ansatte, skaper såkalte grådige organisasjoner (Rasmussen 2004). Vi vil undersøke om det finnes spenninger mellom bakkebyråkratene sin praktisering av brukermedvirkning og retningslinjene som kommer fra ledelsen, og hvilke konsekvenser dette eventuelt vil ha for de tre brukergruppene. Den metodiske tilnærmingen her vil være fokusgruppeintervjuer med 5-6 ansatte som arbeider med brukerne på bakkenivå og som arbeider innen hver av de tre områdene. 2) Hvordan oppfatter de forskjellige brukergruppene sine muligheter eller hindringer for brukermedvirkning? En første mulig hypotese på bakgrunn av forskning som vi har henvist til allerede er at de ulike gruppene vil oppfatte sine muligheter og begrensninger for medvirkning forskjellig. Dette vil imidlertid kunne være avhengig av hvordan tjenestene er organisert og hvilke erfaringer brukerne har med hvordan de blir møtt av de ansatte. På den andre siden kan det hende at brukerne vil se forskjellig på hvor viktig brukermedvirkning er, og det kan være forskjeller innen gruppene, inkludert forskjeller mellom kjønn. For å undersøke dette vil vi benytte metoden institusjonell etnografi (som utviklet av Smith 2005). Vi vil gjøre deltakende observasjon av samhandlingen mellom ansatte og brukere innen de tre gruppene. Dette vil vare ca. ei uke for hvert område. I tillegg vil vi foreta personlige intervjuer med noen utvalgte informerte informanter fra de tre brukergruppene. Dette vil være 5-7 representanter fra brukerorganisasjonene/kommunale brukerråd. Tanken er at disse informantene skal kunne belyse saken på grunnlag av stemmene til de mest sårbare gruppene (Flyvbjerg 1993:150). For både de ansatte og for brukerne vil vi inkludere kunnskap fra de kommunale styringsdokumentene fra modul 2, som en bakgrunn, for å kunne sammenlikne den daglige relasjonelle praksisen med de gitte instruksene. Professor Karen Christensen vil lede modul 3, og en doktorgradsstudent vil knyttes til modulen. Samarbeid, organisasjon og ledelse innen prosjektet Prosjektet vil bli gjennomført som et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer og Universitetet i Bergen. Prosjektets base vil være Høgskolen i Lillehammer og knyttet til Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT); et senter som er spesielt opptatt av innovasjon 9

10 innen velferdstjenestene. Prosjektet vil være i samsvar med institusjonens strategi om å fremme, oppmuntre og legge til rette for innovativ forskning inkludert doktorgradsprosjekter. Sammen med Universitetet i Bergen (UiB), vil prosjektet være et bidrag til begge institusjoners strategi for forskningsbasert undervisning på alle nivåer, og for UiB også i henhold til den nye strategiplanen for , idet prosjektet støtter opp under universitetets profil som et forskningsuniversitet. Professor Ole Petter Askheim ved Høgskolen i Lillehammer vil være prosjektleder. Siden 1996 har Askheim ledet flere forskningsprosjekter på områder knyttet til personer med funksjonsnedsettelser, de fleste av dem finansiert av Norges forskningsråd. Han har også deltatt i forsknings- og utviklingsprosjekter som har fokusert på myndiggjøring (empowerment) av personer med psykiske lidelser. I tillegg har han arbeidet med utvikling av ideologier og teorier knyttet til brukermedvirkning og myndiggjøring i velferdspolitikk og tjenestedesign. Fra Høgskolen i Lillehammer vil også førsteamanuensene Ingrid Guldvik og Jan Andersen delta. Guldvik har doktorgrad i statsvitenskap. Hun har gjennomført omfattende forskning knyttet til personlig assistanse, med spesielt fokus på brukerne og assistentene. Hun har også vært aktiv på områder som kjønn, politisk representasjon, kommuners tilrettelegging av velferdstjenester og borgerrettigheter for personer med funksjonsnedsettelser. Andersen har sin bakgrunn i statsvitenskap og har arbeidet med politikkutvikling (policy design), forholdet mellom kommunene og staten, kommunale tjenester og innovative aspekter ved velferdshybrider. Fra Universitetet i Bergen vil Karen Christensen delta i prosjektgruppa. Karen Christensen er professor i sosiologi og er tilknyttet Institutt for Sosiologi, som av Norges forskningsråd nylig har blitt vurdert som ett av de tre ledende institutt for sosiologi i Norge. Hun har ledet og utført forskning knyttet til sosialpolitikk overfor eldre og funksjonshemmede (fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser), modernisering av helse- og omsorgstjenestene, inkludert en studie av velferdsmodeller som oppmuntrer brukermedvirkning. Christensen er koordinator for instituttets profilgruppe Velferd, Ulikhet og Livsløp. Hun er for tida gjesteprofessor ved King s College i London. Prosjektet vil etablere et brukerpanel som består av representanter fra brukerorganisasjoner på de tre områdene. Representantene vil bli plukket ut i samarbeid med organisasjonenes ledelse på nasjonalt nivå og representantene vil ha en rolle i prosjektet som medforskere. Panelet vil være en viktig diskusjonspartner i utviklingen av detaljer i prosjektet, i utformingen av intervjuguider og i diskusjonen av data fra de forskjellige modulene i prosjektet. Fokusgruppeintervjuene i modul 2 og 3 vil bli foretatt av en av brukerrepresentantene og en av forskerne sammen. Representanter fra brukerpanelet vil også bli involvert som medforfattere i populærvitenskapelig publisering av resultater fra prosjektet. Det vil bli etablert ei internasjonal ekspertgruppe bestående av nordiske og britiske kollegaer. Prosjektgruppa og ekspertpanelet vil møtes regelmessig for å diskutere teoretiske tilnærminger, analyser, resultater og utfordringer knyttet til prosjektet. Et viktig mål for disse møtene vil være å diskutere de teoretiske tilnærmingene og de empiriske resultatene i en videre sammenheng, inkludert andre land med en nordisk velferdsstatsmodell og land med andre velferdsstatsmodeller, representert ved Storbritannia. Et viktig aspekt ved samarbeidet 10

11 med ekspertpanelet vil også være å diskutere hvordan prosjektet kan skape et kunnskapsgrunnlag for et framtidig komparativt prosjekt om brukermedvirkning mellom de nordiske landene og muligvis land utenfor Norden, blant annet Storbritannia. De nordiske representantene vil være Agneta Hugemark fra Universitetet i Uppsala og Inge Storgaard Bonfils fra Forskningssentret for Sosialt Arbeid, ved Professionshøjskolen Metropol i København. Hugemark har en doktorgrad i sosiologi og er for tiden ansatt som forsker ved Institutt for Sosiologi ved Universitetet i Uppsala. Hennes hovedinteresser er velferdspolitikk og organisatoriske og diskursive endringer i velferdsstaten med spesiell interesse for organisering og diskurser innen velferdssektoren. Storgaard Bonfils har en doktorgrad i statsvitenskap og arbeider som forsknings- og utviklingskonsulent ved Professionshøjskolen Metropol i København. Hennes fokus i forskningen er på velferdspolitikk og brukerbevegelser, velferdstjenester, rehabilitering og brukermedvirkning. Fra Storbritannia deltar professorene Jill Manthorpe, Julia Brannen og Peter Beresford. Manthorpe er direktør for the Social Care Workforce Research Institute ved King s College i London, mens Brannen er ansatt ved the Institute of Education, Universitetet i London. Beresford er professor og direktør for Centre for Citizen Participation ved Brunel Universitetet i London. Publisering og formidling Vi planlegger 1 doktoravhandling (basert på modul 3), og 4-6 vitenskaplige artikler i internasjonale tidsskrifter (avhengig av om doktoravhandlingene er skrevet som monografier eller er artikkelbaserte). Prosjektet vil avslutte med en antologi på engelsk i samarbeid med ekspertpanelet. Vi vil delta med presentasjoner av papers på relevante internasjonale konferanser. Formidling til brukere og ansatte i praksisfeltet vil bli vektlagt. I nært samarbeid med representantene fra brukerpanelet vil slik formidling inkludere artikler i fagtidsskrifter, avisartikler og deltakelse på møter og konferanser for ansatte og brukerorganisasjoner. Formidling i et ikke-vitenskapelig språk vil bli vektlagt for å gjøre resultatene tilgjengelige og nyttige for brukerne. Referanser Alford, J. (2009): Engaging Public Sector Services. From Service-Delivery to Co-production. Hampshire, Palgrave Macmillan. Andreassen, T.A. (2005): Brukermedvirkning i helsetjenesten. Oslo: Gyldendal Akademisk. Askheim, O.P. (2003): Fra normalisering til empowerment. Oslo: Gyldendal Akademisk. Askheim, O.P. & Guldvik, I. (1999): Fra lydighet til lederskap. Om brukerstyrt personlig assistanse. Oslo: Tano Aschehoug. Austrem, L.M. (1999): Møte med psykiatrien. Pasienter, pårørande og fagfolk fortel. Oslo: Det Norske Samlaget. Barron, K. et al (2000): Funktionshindrade och den offentliga hjälpapparaten. In Szebehely, M. et al. (eds): Välfärd, vård och omsorg (SOU 2000:38). Barnes, C. & Mercer, G. (2006): Independent Futures. Bristol: The Policy Press. Barnes, M. (2009): Authoritative consumers or experts by experience? User groups in health and social care. In Simmons, R., Powell, M. & Greener, I. (red.): The consumer in public services. Bristol: The policy Press. Barnes, M. & Cotterell, P. (2012): Critical Perspectives on User Involvement. Bristol: The Policy Press. Barter, C. & Renold, E. (1999): The Use of Vignettes in Qualitative Research. Social Research Update, issue 25, The University of Surrey. Beresford, P. (2005): Social Approaches to Madness and Distress. User Perspectives and User Knowledges. In Jew, T. (ed.): Social Perspectives on Mental Health. London: Jessica. Borg, M., Karlsson, B. & Kim, H.S. (2009): User involvement in community mental health services principles and practices. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 16, pp Branfield, F., Beresford, P. et al. (2004): Making User Involvement Work. Supporting service user networking and knowledge. York: Joseph Rowntree Foundation. 11

12 Brandsen, T, van de Donk, W. & Putters, K. (2005): Griffins or Chameleons? Hybridity as a Permanent and Inevitable Characteristic of the Third Sector. International Journal of Public Administration, 28, pp Braye, S. (2000): Participation and Involvement in Social Care: An Overview. In Kemshall, H. & Littlechild, R. (eds.): User Involvement and Participation in Social Care. Research Informing Practice. London: Jessica Kingsley publishers. Brevik, I. (2010). De nye hjemmetjenestene langt mer enn eldreomsorg. Utvikling og status i yngres bruk av hjemmebaserte tjenester NIBR-rapport 2010:2. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Carr, S. (2004): Has Service User Participation Made a Difference to Social Care Services? Position Paper no.3. London: Social Care Institute for Excellence. Christensen, K. (1998): Omsorg og arbejde. En sociologisk studie af ændringer i den hjemmebaserede omsorg. Dissertation, University of Bergen. Christensen, K. (2005): The modernization of power in Norwegian home care services. In Dahl, H.M. & Eriksen, T.R. (eds.): Dilemmas of Care in the Nordic Welfare State. Continuity and Change. Aldershot, Burlington: Ashgate. Christensen, K., & Syltevik, L. J. (1999). Omsorg, underordning og sosialpolitkk - en introduksjon til Kari Wærness' sosiologi. I K. Christensen & L. J. Syltevik (Eds.), Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i velferdsstaten. Bergen: Fagbokforlaget Clarke, J. et al. (2007): Creating Citizen Consumers. Changing Publics and Changing Public Services. London: Sage. Ekeland, T-J. (2011): Et nytt psykisk helsevern ny kunnskap? Skien: Erfaringskompetanse:no. Fairclough, N. (1995): Critical Discourse Analysis. London: Longman. Flyvbjerg, B. (1993): Rationalitet og magt. Det konkretes videnskab. Odense: Akademisk forlag. Glasby, J. & Littlechild, R. (2009): Direct payments and personal budgets. Bristol: The Policy Press. Guldvik, I. (2002): Troverdighet på prøve. Om gruppeintervju som metode for å produsere valide data om politiske diskurser. Tidsskrift for samfunnsforskning 1, s Gustavsson, A., Tøssebro, J. & Traustadóttir, R. (2005): Introduction: approaches and perspectives in Nordic disability research. In Gustavsson, A., Sandvin, J.T., Traustadóttir, R. & Tøssebro, J. (eds.): Resistance, Reflections and Change. Nordic Disability Research. Lund: Studentlitteratur. Hamran, T. & Moe, S. (2012): Yngre og eldre brukere i hjemmetjenesten Ulike behov eller forskjellsbehandling. Universitetet i Tromsø: Senter for omsorgsforskning. Helse- og omsorgsdepartementet (2008): St.meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet (2011): Innovasjon i omsorg. NOU 2011:11. Hovik, S. & Stigen, I.M. (2008): Kommunal organisering NIBR-rapport nr. 20. Oslo: NIBR. Hunter, S. & Ritchie, P. (2007): Co-production and Personalisation in Social Care. London: Jessica Kingsley Publishers. Huseby, B.M. & Paulsen, B. (2009): Eldreomsorgen i Norge: Helt utilstrekkelig eller best i verden? SINTEF report A Trondheim: SINTEF. Johansen, V., Askheim, O.P., Andersen, J. & Guldvik, I. (2010): Stabilitet og endring. Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. Forskningsrapport 143. Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer. Lie, E.S. (2010): Kommersielle aktører innen kommunal eldreomsorg. En kartlegging. Bergen: Centre for Care Research Western Norway. Lindow, V. & Morris, J. (1995): Service user involvement: Synthesis of findings and experience in the field of community care. York: Joseph Rownthree Foundation. Marshall, T.H. (1950): Citizenship and Social Class and Other Essays. Cambridge: University Press. NFR (2009): Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse ( ). Oslo: Norges Forskningsråd. Nilssen, E. & Kildal, N. (2009): New Contractualism in Social Policy and the Norwegian Fight against Poverty and Social Exclusion. Ethics and Social Welfare, 3 (3), pp Oliver, M. & Barnes, C. (1998): Disabled People and Social Policy. London and New York: Longman. Osborne, S.P. (2010): Conclusions. In Osborne, S.P. (ed.): The New Public Governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance. London: Routledge. Pearson, C. (2000): Money talks? Competing discourses in the implementation of direct payments. Critical Social Policy, vol. 20 (4), pp Peters, B.G. (2001): The Future of Governing. Lawrence: University Press of Kansas. Rasmussen, B. (2004): Between Endless Needs and Limited Resources: The Gendered Construction of a Greedy Organization. Gender, Work & Organization, 11(5), doi: /j x Sandvin, J.T. & Söder, M. (1998): Fullt og helt eller stykkevis og delt? En sammenligning av HVPU-reformen og nedbyggingen av institusjonsplasser i psykiatrien. Tidsskrift for Velferdsforskning, 1(1), pp Smith, D. (2005): Institutional Ethnography: A Sociology for People. Langham, Md: AltaMira. Sosial- og helsedepartementet (1997): St.meld. nr. 25 ( ). Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene. Sosial- og helsedepartementet (1998): St.prp. nr. 63 ( ) Om opptrappingsplan for psykisk helse Stoker, G. (1998): Governance as theory: Five positions. International Social Science Journal 50 (155), pp Sverdrup, S., Myhrvold, T.M. & Kristofersen, L.B. (2007): Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter. NIBRrapport nr. 2. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Szebehely, M. (2005): Nordisk âldreomsorgsforskning. En kunnskapsöversikt. TemaNord 2005:508. København: Nordiska Ministerrådet. Szebehely, M. & Trydegård, G-B. (2007): Omsorgstjänster för äldre och funktionshindrade: skilda villkor, skilda trender? Socialvetenskaplig tidsskrift, 2-3, pp Sørgaard, K.W. (2002): Fra institusjonsbehandling til åpen omsorg. Hva frambrakte reformene innen psykisk helsevern? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 32, pp Thomas, C. (2007): Sociologies of Disability and Illness. Hampshire: Macmillan Palgrave. 12

13 Ungerson, C. & Yeandle, S. (eds.) (2007): Cash for Care in Developed Welfare States. Hampshire: Palgrave Macmillan. Vabø, M. (2007): Organisering for velferd. Hjemmetjenesten i en styringsideologisk brytningstid. NOVA rapport 22/07. Vabø, M. (2011): Changing governance, changing needs interpretations: implications for universalism. International Journal of Sociology and Social Policy, 31(3/4), pp Weinstein, J. (ed.) (2010): Mental Health, Service User Involvement and Recovery. London: Jessica Kingsley. Ørstavik, S. (2008): Tid for endring i kunnskap, makt og kultur. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 5(2), pp Øverås, S. (2000): Hva vet vi om psykiatriske pasienters levekår?: en gjennomgang av kunnskapsstatus i Norge. Oslo: Forskningsstiftelsen FAFO. 13

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom - en brukerstudie om selvstendighet, mestring og boligsituasjon. Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Petersen Reed Trondheim, januar 2015 Institutt for

Detaljer

Om integrerte organisasjonsmodeller i pleie- og omsorgstjenestene

Om integrerte organisasjonsmodeller i pleie- og omsorgstjenestene «Vi spiller på lag» Om integrerte organisasjonsmodeller i pleie- og omsorgstjenestene PER ERIK SOLEM BODIL HØISTAD Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 1/00 Norsk

Detaljer

FoU-rapport 6/2010. Plan med plan? Om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid. Ingunn Kvamme. Torbjørn Hodne.

FoU-rapport 6/2010. Plan med plan? Om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid. Ingunn Kvamme. Torbjørn Hodne. FoU-rapport 6/2010 Plan med plan? Om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid Ingunn Kvamme Torbjørn Hodne Nina Jentoft Ann Christin Eklund Nilsen Tittel Forfattere Plan med plan? Om bruk

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse statlig policy, kommunal iverksetting og klagesaker

Brukerstyrt personlig assistanse statlig policy, kommunal iverksetting og klagesaker Brukerstyrt personlig assistanse statlig policy, kommunal iverksetting og klagesaker Ole Petter Askheim, Jan Andersen, Ingrid Guldvik, Line Jenhaug og Ingvild Sigstad Begg 1 Forord Den foreliggende rapporten

Detaljer

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner fire casestudier Hans Christian Sandlie, Åsmund Langsether, Jardar Sørvoll, Anna Skårberg & Thorbjørn Hansen Rapport nr 5/11 NOva Norsk

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

Brukermedvirkning. i helse- og omsorgssektoren HEIDI HAUKELIEN, GEIR MØLLER OG HALVARD VIKE

Brukermedvirkning. i helse- og omsorgssektoren HEIDI HAUKELIEN, GEIR MØLLER OG HALVARD VIKE Brukermedvirkning i helse- og omsorgssektoren HEIDI HAUKELIEN, GEIR MØLLER OG HALVARD VIKE TF-rapport nr. 284 2011 TF-rapport Tittel: Brukermedvirkning i helse- og omsorgssektor TF-rapprt nr: 284 Forfatter(e):

Detaljer

Barrierefrie utdanningsvalg for elever med funksjonsnedsettelser?

Barrierefrie utdanningsvalg for elever med funksjonsnedsettelser? Barrierefrie utdanningsvalg for elever med funksjonsnedsettelser? Om hvordan elever med nedsatt funksjonsevne og rådgivere i videregående skole i Hedmark og Oppland vurderer tilrettelegging, rådgiving

Detaljer

Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon

Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon Borggata 2B/Postboks 2947 Tøyen N-0608 Oslo www.fafo.no 20339-omslag4.indd 1 Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon Boligsosiale utfordringer

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG KANDIDATNUMMER 417 OG 446 Bacheloroppgave Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of

Detaljer

JÓNA HAFDIS EINARSSON

JÓNA HAFDIS EINARSSON Familieråd som metode i barnevernets beslutningsprosess JÓNA HAFDIS EINARSSON Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 9/02 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering

Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering Lars Grue & Marte Rua Rapport nr 19/10 «Når du er atten, så er det ut i intet» (gutt, 25 år) NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

NAV mål, visjoner og resultater;

NAV mål, visjoner og resultater; NAV mål, visjoner og resultater; En studie av den nye arbeid og velferdsforvaltningen sett i lys av New Public Management. Heidi Michelsen Masteroppgave i statsvitenskap Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 14/02

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 14/02 Barn og foreldre som sosiale aktører i møte med hjelpetjenester MONA SANDBÆK Dr.polit.-avhandling 2002 Instituttet for sosialt arbeid og helsevitenskap Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Organisering for velferd

Organisering for velferd Organisering for velferd Hjemmetjenesten i en styringsideologisk brytningstid Mia Vabø Avhandling for dr.philos. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Norsk institutt for forskning

Detaljer

Bestiller-utfører-organisering innen fysio- og ergoterapitjenester en moderniseringsøvelse til besvær?

Bestiller-utfører-organisering innen fysio- og ergoterapitjenester en moderniseringsøvelse til besvær? Bestiller-utfører-organisering innen fysio- og ergoterapitjenester en moderniseringsøvelse til besvær? Abstract Implementing the Purchaser-Provider Model in physiotherapy and occupational therapy services

Detaljer

Det moderne barn og den fleksible barnehagen

Det moderne barn og den fleksible barnehagen Monica Seland Det moderne barn og den fleksible barnehagen En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim,

Detaljer

Praksis som kunnskapskilde

Praksis som kunnskapskilde Anne Moe Praksis som kunnskapskilde En studie av brukeres og hjelperes erfaringer Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, juni 2010 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet

Detaljer

Mellom velferd og vern

Mellom velferd og vern 1 Mellom velferd og vern Psykisk helseforebyggende arbeid blant barn og unge ei utfordring på kommunenivå Introduksjon Godt psykisk helsearbeid for barn og unge krever helhetlig tenkning og et bredt spekter

Detaljer

FORORD. Bergen, 5.november 2012. Siren Haugland. Uni Helse, Uni Research

FORORD. Bergen, 5.november 2012. Siren Haugland. Uni Helse, Uni Research Studier med støtte En evaluering på oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet Av: Siren Haugland, Bodil Ravneberg, Kari Ludvigsen og Stein Atle Lie 1 FORORD Denne evalueringen er gjort på oppdrag av

Detaljer

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? FoU-rapport nr. 3/2010 Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan Ann Christin Eklund Nilsen Hanne Cecilie Jensen Tittel Forfattere

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Ellen Andvig BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN. Prosjektrapport

Ellen Andvig BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN. Prosjektrapport Ellen Andvig BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN Prosjektrapport Tønsberg, Høgskolen i Vestfold, 2005 Rapport 9 / 2005 Rapport 9 / 2005 Høgskolen i Vestfold Copyright: Høgskolen i Vestfold / Ellen Andvig ISBN

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Spørsmål om tid. En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem

Spørsmål om tid. En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem Spørsmål om tid En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem Idunn Seland, Marit Schei Olsen, Anniken Solem, Ingunn Hybertsen Lysø, Per Olaf Aamodt og Trude Røsdal Rapport

Detaljer

www.tfou.no Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet - en kartlegging

www.tfou.no Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet - en kartlegging www.tfou.no Rapport 2012:15 Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet - en kartlegging Marit Solbjør Birgitte Johansen Hanne Hestvik Kleiven Postboks 2501, 7729 Steinkjer

Detaljer

Pårørendes roller i rehabilitering

Pårørendes roller i rehabilitering 1 Eileen Langedal Pårørendes roller i rehabilitering - en kvalitativ studie Masteroppgave i rehabilitering fordypning eldre Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag Vår 2012 2 Pårørendes roller

Detaljer

Ellen Andvig BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN. Prosjektrapport

Ellen Andvig BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN. Prosjektrapport Ellen Andvig BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN Prosjektrapport Tønsberg, Høgskolen i Vestfold, 2005 Rapport 9 / 2005 Rapport 9 / 2005 Høgskolen i Vestfold Copyright: Høgskolen i Vestfold / Ellen Andvig ISBN

Detaljer