Bergen kommune. Idrettsårbok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen kommune. Idrettsårbok 2014"

Transkript

1 Bergen kommune Idrettsårbok 2014

2 1.0 Forord Idrettspolitikk Statlig idrettspolitikk Fylkeskommunal idrettspolitikk Kommunal idrettspolitikk Idrettsøkonomi Staten Fylkeskommunen Bergen kommune Organisert idrett Utvikling i medlemstall Utvikling i aktivitetstall Barne-, ungdoms- og breddeidrett «Ung trener/leder» «Rent og godt idrettsmiljø» Idrett Bergen Sør Bergen og Hordaland Turlag Basisidrettslagene «Stor og sprek» Toppidrett og talentutvikling FIKS Bergen og friluftsliv Tilskudd Statlige tilskudd Spillemidler Momskompensasjon private idrettsanlegg

3 Momskompensasjon varer og tjenester Lokale aktivitetsmidler (LAM) Inkluderingsmidler fra NIF Grasrotandelen Fylkeskommunale tilskudd Kommunale tilskudd Barne- og ungdomsmidler: Nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet: Støtte til private anlegg: FIKS Bergen stimuleringsmidler Talentutviklingsmidler: Idrettsstipend og idrettspriser: Idrettsarrangement: Anleggsutvikling Anleggsproduksjon Ferdigstilte idrettsanlegg Idrettsanlegg under arbeid Idrettsanlegg under planlegging Kommunale garantisaker idrett Planarbeid Idretts- og friluftsanlegg i regi av andre kommunale instanser

4 1.0 Forord Helge Stormoen Byråd for kultur, næring, idrett og kirke Det lokale frivillig baserte idrettslivet er selve kjernen i Idrettsbyen Bergen og det er en glede for meg å registrere at byens idrettslag har passert over medlemskap i Jeg vet av egen erfaring hvor viktig den lokalbaserte idretten er for byens befolkning. Gratulerer til alle involverte! 2014 var påny et idrettsår med utallige prosjekter og tiltak i regi av idretts- og friluftsorganisasjoner. Jeg må få berømme den innsatsen trenere, ledere, foresatte og private legger ned for å gi byens befolkning positive opplevelser og erfaringer av stor betydning for å utvikle gleden med å bevege seg i et livslangt perspektiv. Åpningen av ADO arena er selvsagt den største idrettsbegivenheten som skjedde i Bergen i Åpningen representerer en milepæl for hele byen og bergensregionen og jeg gleder meg til å bidra til å gjøre ADO arena til byens varemerke for folkehelse, opplæring og idrett. (Les byrådsleders tale ved åpningen. Se side XX) Nye flerbrukshaller på Søreide, Bønes og i Bergen sentrum ble i 2014 stilt til disposisjon for organisert idrett. Alle hallene vil være sentrale i videreutviklingen av aktivitetstilbudet til idretten og for publikum. Alle hallene er realisert i samarbeid med kommunale og fylkeskommunale skoler og danner etter min vurdering et mønster for hvordan man kan og bør løse fremtidens anleggsutfordringer. Vi trenger idrettsanlegg som kan dekke mange parallelle behov slik disse prosjektene gjør. Sykkel VM 2017 har stått på byrådens kart ved mange anledninger i VM blir en stor utfordring og en stor mulighet for byen og regionen. Ekstra gledelig er det at prosjektet har så mange solide støttespillere i ryggen både lokalt, regionalt og nasjonalt. Arbeidet med videre planlegging og gjennomføring overlates nå til et eget VM selskap eid av Norges Cykleforbund. Fra min posisjon skal jeg bidra til at byens vertskapsrolle blir ivaretatt på en god og samlende måte. Samtidig er arbeidet frem mot 2017 viktig med tanke på å oppnå alle positive synergier ved et VM. Jeg tenker da på økt rekruttering til sykkelmiljøet, nye opplærings- og folkehelsetiltak og utvikle det potensiale et slikt arrangement har for å synliggjøre byen og regionen nasjonalt og internasjonalt. I 2017 venter folkefesten. Det blir gøy! Arbeidet med å nå nye målgrupper har stått sentralt også i Gjennom innsatsen i idrettslagene, ikke minst basisidrettslag, nye idrettstiltak og spennende prosjekter i regi av FIKS Bergen ser jeg at vi når nye målgrupper spennende og attraktive tiltak. Spesielt vil jeg påny trekke frem Fysakhuset som tiltrekker seg nærmere aktivitetsglade besøkende hvert år! Her har idrettsbyen Bergen et varemerke som man stolt kan vise frem! Å drive toppidrett er utfordrende og krevende. Innsatsen som ligger bak de beste prestasjonene er aldeles imponerende samtidig som andres nederlag (Brann) kan gi skuffelser og «depresjoner» for mange tilhengere. Årets utøver, Marianne Vestbøstad Martinsen, imponerte med gull i Paralympics. Hvem hadde trodd at Bergen skulle ha utøvere som tar gull i typiske vinteridretter! Dette ble fulgt 3

5 opp gjennom gode internasjonale prestasjoner av skøyteløpere fra Bergen og ikke minst ved Cecilia Brækhus sin VM titler i boksing. Alle er inspirerende og gode rollemodeller for barn og ungdom og de er flotte ambassadører for Bergen og Norge. Idrettsåret 2014 Her er et utdrag av noen viktige hendelser i idrettsåret 2014: - Bergen ble tildelt Sykkel-VM Mariann Vestbøstad Marthinsen: gull i sprint langrennspigging under Paralympics i Sotsji - Sverre Lunde Pedersen fikk sin første World-cup seier - Rugby-EM for kvinner 1.divisjon på Fana Stadion - Åpning av ADO-arena hovedanlegg innen svømming og stup - Åpning av Norges første svømmemuseum - Stenging av Sentralbadet - En økning av antall barn og unge ved aktivitetstilbud i regi av FIKS Bergen stabilitet i satsing tilbudene som «åpen hall» og Fysak allaktivitetshus. - Flere nye tilbud innen inkludering av flerkulturelle og utviklingshemmede (FIKS Bergen) - Det var 25 flere idrettslag som fikk innvilget barne- og ungdomsmidler i 2014 sammenlignet med Bergen har mange gode toppidrettsprestasjoner som setter Bergen på kartet internasjonalt - BKNI delte ut 29 idrettsstipend, hvorav 9 toppidrettsstipend og 18 utviklingsstipend - Sportsklubben Brann rykket ned frå Tippeligaen til 1. divisjon 2.0 Idrettspolitikk 2.1 Statlig idrettspolitikk «Den norske idrettsmodellen», Meld. St. 26 (godkjent i statsråd 8. juni 2012), danner den statlige idrettspolitikken. Statens overordnede mål kan sammenfattes i visjonen «idrett og fysisk aktivitet for alle». Dette innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Statens primære finansieringskilde til idrettspolitikken er den del av overskuddet til Norsk Tipping AS som avsettes til idrettsformål. For 2014 utgjorde dette kr. 1,86 milliarder, 56 % av tippemiddeloverskuddet. 4

6 Den framtidsrettede statlige idrettspolitikken skal legge til rette for at befolkningen har mulighet til å delta i idrett og fysisk aktivitet på alle nivåer. Dette er en videreføring av tidligere mål. Den viktigste forutsetningen for dette er økt satsing på anlegg for idrett og egenorganisert fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Regjeringen vil legge til rette for videreutvikling av det beste i den norske idrettsmodellen. Det innebærer at det skal være et aktivitetstilbud innenfor den organiserte idretten for alle, både de som ønsker å prestere på idrettsbanen og de som primært ønsker å være fysisk aktiv innenfor verdifulle sosiale felleskap. Målet ved å inkludere så mange som mulig i barne- og ungdomsidretten er å skape et grunnlag for en livslang glede av å drive idrett og fysisk aktivitet. En god og differensiert barne- og ungdomsidrett er også et godt fundament for toppidretten. Toppidretten skal styrkes ut fra dens rolle som identitetsskaper og dens bidrag til en positiv prestasjonskultur i det norske samfunn. Toppidrettsutøvere skal derfor gis treningsmuligheter som bidrar til prestasjoner på internasjonalt toppnivå innenfor etisk forsvarlige rammer. Den statlige virkemiddelbruken er rettet mot enkelte prioriterte grupper; barn og ungdom, personer med nedsatt funksjonsevne og inaktive. 2.2 Fylkeskommunal idrettspolitikk Hordaland Fylkeskommune har laget en ny regional kulturplan , der hovedmålet er å skape en offensiv kultur- og idrettspolitikk som motvirker den sterke sentraliseringen av makt og midler til hovedstaden. Fylket er inne i en utvikling med transformasjonsprosesser, som gir utfordringer på alle politiske områder. Den fylkeskommunale kulturpolitikken er derfor formet ut i fra sentrale problemstillinger fra de ventende samfunnsendringer. Fylkeskommunal kulturpolitikk skal være en grunnleggende premiss for samfunnsutviklingen. Kultursatsningen skal fremme utvikling og livsfremmende aktiviteter hos enkelt mennesker, i samfunnet og være et virkemiddel for å ta vare på og utvikle verdier og ressurser. Kultur- og idrettspolitikken skal sikre en sterk kulturell infrastruktur av kulturog idrettsarenaer ute og inne og et allsidig aktivitetstilbud der folk bor og arbeider. Fylkeskommunens visjon for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er «Aktiv Kvar Dag». Målet er at alle skal kunne være fysisk aktive etter eget ønske og forutsetninger på et område i naturen og i anlegg i nærheten av der de bor. Fylkeskommunens hovedfokus er derfor å skape gode aktivitetsvaner for barn og unge. Hvert enkelt individ har ulike ønsker og forutsetninger for å være aktiv. Forholdet mellom organisert aktivitet, egenorganisert fysisk aktivitet og kommersielle interesser er endret. Disse endringene må man ta hensyn til i all planlegging og utvikling av aktivitetstilbud og anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Gjennom en helhetlig tilnærming, der ulike virkemidler blir satt i sammenheng og der roller og ansvar blir fordelt, kan et godt tilbud av aktivitet og anlegg/ arena skapes i samarbeid med offentlig, frivillig og privat sektor. I arbeidet med idrett og friluftsliv er inkludering en målsetning, der lavterskel tilbud for særlige grupper er et virkemiddel for å skape flere i aktivitet. Samtidig skal det legges til rette for at unge, lovende utøvere og toppidrettsutøvere skal ha mulighet til å utvikle seg i sine lokalmiljø og i regionen. 2.3 Kommunal idrettspolitikk Idrettsplanen for Bergen kommune «Idrettsbyen Bergen Et steg foran», gir visjoner, mål, strategier og tiltak for arbeidet for fysisk aktivitet i Bergen og bergensregionen. 5

7 Idrettsplanen legger føringer og er retningsgivende for kommunal planlegging for hele Bergen kommunes idrettsfelt, og gir uttrykk for idrettspolitiske og idrettsfaglige ambisjoner og prioriteringer. Rullering av idrettsplanen startet i For at Bergen skal være «et steg foran» i 2019, er det avgjørende å tilrettelegge gode rammebetingelser for de tusener av frivillige som gjør en stor innsats for idretten. Idretten i Bergen er i stor grad basert på frivillig dugnadsinnsats. Det gir særskilte utfordringer for videreutvikling av dagens idrettstilbud både i omfang og innhold. De viktigste og prioriterte områdene for idrettsplanen er derfor å tilrettelegge for varierte og funksjonelle idrettsanlegg, økonomiske støtteordninger og bidrag til kompetanseheving. I 2014 ble tilstandsrapportene for kommunale idrettsanlegg lagt frem (HP 1-2-3). Disse peker på store kortsiktige og langsiktige utfordringer rundt rehabilitering og oppgradering av en rekke kommunale idrettsanlegg. I gjeldende økonomiplan er det tentativt satt av ca. kr. 220 mill. til oppfølging av HP Dette vil sette sitt klare preg på den rullerte idrettsplanen. De har vært en stor utbygging av kunstgressbaner og samtidig oppgradering fra grus til kunstgress på en rekke baner. Levetiden til siste generasjons kunstgress er på 7-12 år avhengig av bruk og vedlikehold. Med bakgrunn i dette har Bergen kommune etablert et kunstgressfond i Kunstgressfondet vil ha årlige bevilgninger i resten av planperioden som skal sikre en forsvarlig utskiftning og avhending av kunstgressflatene. Etter henstilling fra Bergen bystyre har byrådet vedtatt at nye kunstgressbaner som blir anlagt i Bergen skal ha den beste miljøprofilen i valg av dekke. Dette har vært positive tiltak, men også resultert i at kostnadene forbundet med å legge nytt kunstgressdekke har økt. I 2014 ble det vedtatt at man skal se på avgiftsbelagt parkering ved noen idrettsanlegg, nettopp for å redusere den utstrakte bruken av bil til og fra de offentlige idrettsanleggene. Dette vil også bidra til å øke andelen som benytter seg av kollektiv transport. 25. september 2014 ble Bergen endelig tildelt Sykkel-VM for 2017 og 24.oktober åpnet ADO- arena, det nye nasjonale svømme- og stupehovedanlegget. 3.0 Idrettsøkonomi 3.1 Staten Det økonomiske grunnlaget for den statlige idrettspolitikken utgjøres av den delen av overskuddet til Norsk Tipping AS som tilfaller idrettsformål. I stortingsmeldingen (Meld. St. 26) gikk regjeringen inn for å endre bestemmelsene i pengespilloven som regulerer fordelingen av overskuddet til Norsk Tipping AS, den såkalte tippenøkkelen. Dagens regjering tok sikte på en ny tippenøkkel, etter en gradvis endring etter beslutninger i den enkelte budsjettår, med et mål om en fordeling på 64 % til idrettsformål, 18 % til kulturformål og 18 % til humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner. Grovt sett kan man si at kulturløftet fikk en økt andel av statsbudsjettet og derav ble det legitimt å gi Idretten en større andel av den totale «kaken». Selv om dette ikke gikk helt stille for seg i «kulturkorridorene». I statsbudsjettet for 2015 er det vedtatt at tippenøkkelen til idrett øker fra 56 % til 64 %. Basert på spillemidlene vil dette gi ca. 332 millioner kroner mer til idrettsformål i 2015 sammenlignet med spillemidler i Overskuddet til Norsk Tipping AS som avsettes til idrettsformål, vil utgjøre den primære finansieringskilden for den statlige idrettspolitikken. 6

8 Ordningen med momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg ble innført i 2010, og gir idrettslag og foreninger mulighet til å få kompensert deler av betalt merverdiavgift i forbindelse med bygging av idrettsanlegg. Dette bidrar til å lette finansieringen for idrettslagene og foreningene. I 2014 fikk søkere mindre kompensasjon enn søkt beløp, på grunn av et høyt søkertall. Den nye tippenøkkelen vil gi bedre rammevilkår for idretten lokalt. Den vil også gi et bedre grunnlag for bygging og rehabilitering av anlegg lokalt, vil styrke arbeidet med å utvikle barne- og ungdomsidretten, og vil intensivere innsatsen for et godt aktivitetstilbud til personer med nedsatt funksjonsevne og personer som i dag i liten grad er fysisk aktive. Tiltak for tilrettelegging for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv vil også styrkes. Spilleoverskuddet fra Norsk Tipping 2014 ble fordelt slik: 56 prosent til idrettsformål, 26 prosent til kulturformål og 18 prosent til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Den årlige fordelingen til idrettsformål framgår av hovedfordelingen, som består av følgende poster: Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Post 5 Post 6 Idrettsanlegg Nasjonalanlegg/spesielle anlegg Forsknings- og utviklingsarbeid Spesielle aktiviteter: Antidopingarbeid, fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag, friluftstiltak for barn og ungdom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Tilskudd til lokale lag og foreninger Hovedfordelingen 2014: Differanse Post 1 Idrettsanlegg Idrettsanlegg i kommune Anleggs politisk program Anlegg for friluftsliv i fjellet Utstyr Post 2 Nasjonal anlegg/spesial anlegg Nasjonalanlegg Spesielle anlegg

9 Post 3 Forsknings- og utviklingsarbeid Idrettsforskning Idrettsfaglig utvikling Anleggsfaglig utvikling Idrettsanleggsregisteret Utviklingsarbeid i fylkeskommunene Post 4 Spesielle aktiviteter Antidoping arbeid Fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag Friluftstiltak for barn og ungdom Post 5 NIF Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt Grunnstøtte særforbund Barn, ungdom og bredde Toppidrett Post 6 Tilskudd til lokale lag og foreninger LAM midler Totalt : Den totale rammen har økt med Den største økningen er relatert til anlegg. For perioden går Norges Idrettsforbund i bresjen for tidenes løft for å få bygget flere idrettsanlegg over hele landet. Det er et ønske om en milliard kroner hvert år til idrettsanlegg over statsbudsjettet utover de ordinære spillemidlene. Etterslepet ønskes bort på kort tid, og NIF vil derfor utfordre politikerne til å prioritere et idrettsanleggsløft for å styrke arbeidet for et mer aktivt og helsefrembringende Norge. Norsk idrett på lokalt, fylkeskommunalt og sentralt nivå vil mobilisere kraftfullt inn mot statsbudsjettet 2015, og anleggsløftet vil også bli en sentral kampsak for norsk idrett i forbindelse med neste års kommune- og fylkestingsvalg. Hovedfordelingen 2014, Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 8

10 Kulturdepartementet fordelte kr slik: Hordaland Akershus Rogaland Sør-Trøndelag Nordland Møre og Romsdal Buskerud Nord-Trøndelag Østfold Oppland Vest-Agder Vestfold Hedmark Troms Oslo Telemark Aust-Agder Sogn og Fjordane Finnmark Sum: Hordaland er det fylket som mottar størst andel av midlene knyttet til anlegg. 3.2 Fylkeskommunen Driftsutgifter Kultur og idrett 286,3 323,4 374 I 2014 var brutto driftsutgifter til kultur og idrett på kr.374 mill. Det er over kr. 50 mill.r mer enn i Ca. kr. 43 mill. av økningen skyldes utbetaling av spillemidler. De som får tilsagn om spillemidler, har frist på to år til å gjøre anlegget ferdig og levere revidert regnskap. Et prosjekt for å få tiden fra tildeling til utbetaling ned i ett år blir gjennomført i Den store økningen i utbetalinger i 2014 viser at tiltaket har god effekt. 3.3 Bergen kommune Bergen kommune jobbet i 2014 videre for idrettsplanens visjon, mål og strategier gjennom målrettede tilskudds- og stipendordninger, gratis bruk av idrettsanlegg, planlegging, utbygging, rehabilitering og oppgradering av idrettsanlegg og aktivitetsutvikling i samarbeid med aktørene og i egen regi. Bergen kommune ønsker å legge forholdene til rette for at idrettsorganisasjonene i så stor grad det er mulig kan basere sin drift på egeninntekter gjennom dugnad, egeninnsats og reklamebasert sponsorstøtte. 9

11 Idrettens gratisbruk av kommunale idrettsanlegg innenfor vedtatte rammetider har siden 1974 vært et vesentlig bidrag til den organiserte idretten. I 2009 var en forsiktig estimert bidrag fra Bergen kommune kr. 73 mill. Med tilgang av flere anlegg samt hovedanlegget i svømming og stup, vil dagens verdi (2014) estimeres til omkring kr. 120 mill. årlig. Regnska p Inntek t Regnskap 2014 Juster t budsjet t Avvik Tjenesteområde 2013 Utgift Netto Tilskudd til lag og organisasjoner 24,2 25,6 0,0 25,6 26,6 1,0 Kommunale idrettstilbud 40,2 56,0-39,7 16,3 28,6 12,3 Kommunale idrettsbygg og anlegg Sum 181, 2 246,8-19,4 227,4 215,1-12,3 245, 6 328,4-59,1 269,3 270,3 1,0 I budsjett for 2014 var det vedtatt kr. 25,6 mill. i tilskudd til lag og organisasjoner. Det reelle beløpet på idrettsfeltet var kr høyere enn dette. 3-årig tilskudd til masterutdanning idrett på kr. 0,3 utgikk. Tilskuddsordningen arrangementsstøtte ble økt med kr. 0,3 mill., og tilskuddsordningen støtte til private anlegg ble økt med kr. 0,8 mill. Dette ble gjort gjennom omdisponering og effektivisering innen tjenesteområdet idrett, med avviklingen av FIKS Bergens Sport2U. Den totale økningen ble dermed 0,8 mill. Totalt sett har Bergen kommune økt innsatsen innen idrettsfeltet. Kommunale idrettstilbud, idrettsbygg og anlegg er økt med kr. 22,3 mill. fra Dette er en økning på 9,2 %. 4.0 Organisert idrett Organisert idrett er all medlemsbasert idrettsaktivitet i regi av idrettsorganisasjoner. Den organiserte idretten har også i 2014 hatt et stort aktivitetsnivå. Å beskrive i årbøkene hvor viktig og bra fysisk aktivitet er har ikke vært et poeng i tidligere versjoner, da dette er så selvsagt at det blir mye viktigere å belyse hvordan tilrettelegging på dette feltet skal styrke de allerede gode effektene av det å være med involvert i organisert idrett eller bedrive fysisk aktivitet på egenhånd. Bergen kommunes mål er å tilrettelegge for at idretten har gode rammebetingelser. I det ligger det tilskudd på prioriterte områder, bruk og tilgjengelighet av anlegg og anleggsutvikling generelt. Den organiserte idretten i Bergen er stor, og i 2014 er det registrert 387 idrettslag i kommunen. Alle idrettslag, organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité gjennom idrettskretsen, er medlemmer i Idrettsrådet i Bergen (IRB). IRB er idrettslagenes fellesorgan. Bergen kommune gir IRB et årlig tilskudd på kr. 1,24 mill. Tilskuddet er begrunnet i Idrettsrådets viktige funksjon som talerør for idretten i Bergen, samt at Idrettsrådet bistår Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke med gode råd og anbefalinger/prioriteringer 10

12 med den kjennskap de har til historien. Tilskuddet til Idrettsrådet har de siste årene vært delt opp i 4 poster, hvorav den første er knyttet til det ordinære driftstilskuddet, den andre er et tilretteleggingstilskudd som skal brukes til tilrettelegging for aktivitet i utvalgte idrettshaller etter rammesesong, utover rammetid og i helger. Den tredje er tilskudd som IRB på fullmakt fra BKNI gir til idrettslag for bruk av skolenes gymsaler, svømmehaller og garderober i tråd med avtale og økonomiske rammer og kriterier som er satt. Den fjerde posten er tilskudd angående brukermedvirkning Olsvikhallen til viderefordeling til idrettslag. 4.1 Utvikling i medlemstall Medlemstall er antall registrerte betalende medlemmer i et idrettslag. I 2014 økte medlemstallene til Dette er første gang antall medlemmer i Bergen har passert Av de totalt medlemmene i organisert idrett i Bergen, er det kvinner og menn. Størrelsesforholdet mellom kvinner og menn når det gjelder medlemskap holder seg fortsatt på rundt % forholdet, noe som også gjelder nasjonalt. År Kvinner Menn Totalt Antall idrettslag har vært relativt stabilt de siste årene. År Antall IL Sammenlignet med de store byene i Norge, har Bergen nest flest antall medlemmer i den organiserte idretten. Oslo er byen med flest medlemmer. By Tromsø Kristiansand Stavanger Trondheim Bergen Oslo

13 Sett i forhold til folketallet ser bildet slik ut. Trondheim har igjen den største økningen fra året før med 3,6 %. Og 47,3 % av innbyggerne i Trondheim er medlemmer i den organiserte idretten. Bergen har økt sin andel fra fjoråret med 2 %. By Medlemstall Endring fra Befolkning % andel 2013 i % Tromsø ,5 35,7 1,8 Kristiansand ,4 33,9 0,5 Stavanger ,9 1,1 Trondheim ,3 43,7 3,6 Bergen ,1 35,1 2 Oslo ,1 39,7 0,4 4.2 Utvikling i aktivitetstall Aktivitetstall gjenspeiler aktiviteten i idrettslagets grupper. Et medlem kan være aktiv i flere grupper innad i idrettslaget, og vil dermed telle en, to eller flere ganger avhengig av aktivitet. Det har i perioden vært en positiv utvikling i aktivitetstallene i Bergen. Blant kvinner er den største aktiviteten i aldersgruppen år. Dette er en positiv utvikling da kvinner i denne alderen ofte ikke lenger er tilknyttet organisert idrett. For gutter er det en negativ trend i samme aldersgruppe, men størst aktivitet finner vi i aldersgruppen 26+. Ved nærmere gjennomgang av aktivitetstallene, viser tallene til at det er en del feilrapportering, i henhold til Norges idrettsforbunds egen definisjon av aktivitetstall. Så lenge denne feilrapporteringen er stabil, i forhold til idrettslagenes egen definisjon, utgjør ikke dette noe markant synlig hvert år. Det er derimot en del av den frivillige idrettens utfordringer. Aktivitetstallene viser fortsatt at det er et stort potensiale for økt aktivitetsnivå. Totalt sett har det vært en økning i aktivitetstallet på 3,9 % fra Når det gjelder både medlemstall og aktivitetstall er det en stabil jevn økning. Dette kan også være en naturlig konsekvens av at også befolkningstallet i Bergen stiger. Så konklusjonen er at aktiviteten i den organiserte idretten er relativt stabil sett i forhold til folketallet. År Aktivitetstall Endring Endring i % , , , ,9 12

14 Aldersgrupper Jenter Gutter Endring Endring i % fra Endring Endring i % fra år , , år , , år , , år , , , ,7 Sum , ,2 De ti største idrettene totalt endring endring % Fotball ,1 Gymnastikk og turn ,9 Håndball ,3 Svømming ,0 Kampsport ,7 Friidrett ,6 Golf ,6 Basketball ,3 Dans ,8 Klatring ,8 Fotball er fortsatt den største idretten med hele 37 % av den totale aktiviteten. Dans, Gymnastikk og turn og Basketball har hatt størst økning. Kampsport er blant topp ti som har hatt en negativ trend. De totale tall svinger litt fra år til år og det er først på sikt at dette har betydning. 13

15 Kvinner endring endring % Fotball ,4 Gymnastikk og turn ,4 Håndball ,6 Svømming ,2 Friidrett ,8 Kampsport ,2 Dans ,4 Ridning ,4 Basketball ,2 Skøyter , Generelt sett har dans en kraftig økning blant kvinner. Ellers viser friidrett nedgang. Andre idretter i medvind blant kvinnene er skøyter og basketball. 14

16 Menn endring endring % Fotball ,6 Svømming ,8 Kampsport ,2 Friidrett ,4 Golf ,7 Håndball ,7 Gymnastikk og turn ,9 Basketball ,2 Sykkel ,5 Klatring , Uventet nedgang for menn på sykkel. Gymnastikk og turn, basketball og friidrett med relativt god økning. 15

17 4 % 4 % 3 % 6 % 6 % 6 % 7 % 8 % 10 % 46 % Fotball Svømming Kampsport Friidrett Golf Jenter 6-12 år: Jenter 6-12 år endring endring % Fotball ,4 Håndball ,2 Gymnastikk og turn ,8 Svømming ,7 Kampsport ,2 Skøyter ,5 Ridning ,2 Friidrett ,2 Dans ,5 Basketball , Sterk reduksjon innen friidrett. Voldsom økning på basketball. Bra økning på dans, ridning og gymnastikk og turn. 16

18 Gutter 6-12 år: Gutter 6-12 år endring endring % Fotball ,3 Svømming ,5 Kampsport ,6 Håndball ,3 Gymnastikk og turn ,0 Basketball ,9 Friidrett ,4 Bandy ,8 Skøyter ,3 Ski , Positiv trend med bandy og gymnastikk og turn. Negativ utvikling på ski, friidrett og fotball. 17

19 Jenter år: Jenter år endring endring % Fotball ,1 Håndball ,9 Gymnastikk og turn ,1 Ridning ,8 Friidrett ,3 Dans ,5 Svømming ,9 Kampsport ,0 Amerikanske idretter ,5 Basketball , Friidrett og basketball mister mange. Dans og svømming har derimot et oppsving. 18

20 Gutter år: Gutter år endring endring % Fotball ,9 Friidrett ,6 Kampsport ,4 Håndball ,4 Basketball ,2 Rugby ,3 Svømming ,8 Styrkeløft ,4 Vektløfting ,8 Ski ,

21 Vektløfting, ski og basket har positive tall. Styrkeløft og kampsport har derimot negative tall. Jenter år: Jenter år endring endring % Studentidrett ,7 Fotball ,9 Dans ,7 Håndball ,8 Volleyball ,0 Friidrett ,6 Roing ,5 Klatring ,7 Ridning ,5 Gymnastikk og turn , Roing og volleyball har hatt en formidabel økning på henholdsvis 74 og 60 %. Generelt sett er det flere idretter som har gjort et stort hopp. Studentidretten som vanligvis har utgjort store tall i denne gruppen har negativ trend, sammen med håndball. 20

22 Gutter år: Gutter år endring endring % Fotball ,4 Studentidrett ,8 Dans ,8 Friidrett ,2 Kampsport ,5 Svømming ,9 Klatring ,4 Golf ,8 Basketball ,6 Volleyball , Også på herresiden er studentidretten på tilbakegang, sammen med kampsport, volleyball, klatring og fotball. Dans og basketball har økning. 21

23 Kvinner 26 +: Kvinner endring endring % Gymnastikk og turn ,2 Friidrett ,5 Fotball ,3 Golf ,4 Håndball ,1 Svømming ,0 Kampsport ,0 Klatring ,4 Ridning ,9 Fleridretter , Ridning, håndball og fleridretter mister personer. Generelt sett flere negative tall på topp ti. Friidrett, fotball og gymnastikk og turn opplever tilstrømming. 22

24 Menn 26 +: Menn endring endring % Fotball ,1 Golf ,5 Friidrett ,0 Sykkel ,1 Kampsport ,7 Skyting ,5 Klatring ,8 Gymnastikk og turn ,2 Håndball ,5 Luftsport , Skyting kommer som en kule, med 92,5 % økning! Gymnastikk og turn og friidrett øker, sykkel, kampsport og håndball opplever dessverre nedgang. 23

25 Generelt viser ikke disse tallene hvor personene som faller fra går. Tallene som er tatt med er topp ti tall, der forskjellen på idrett nummer 10 og 20 kan ha marginale skiller som gjør at det kan få utslag fra år til år. Derimot er disse tallene over tid en indikasjon over jevn kontinuitet og rekruttering i de respektive idrettene i de ulike aldersgruppene. 4.3 Barne-, ungdoms- og breddeidrett Barn og ungdom utgjør den største delen av medlemskap i bergensidretten, og det tilbys et bredt spekter av idretter. Med barn legger Bergen kommune til grunn norsk idretts egen definisjon for barneidrett; barn til og med fylte 12 år. Ungdomsidrett er idrettsaktiviteter for aldersgruppen år. Bergen kommune tilrettelegger for barne- ungdoms- og breddeidretten ved å tilrettelegge for at den organiserte idretten fortsatt har gratis bruk av idrettsanleggene innenfor vedtatt rammetid. At det bygges anlegg i tråd med aktivitetsutviklingen og at idretten kan søke om tilskudd innenfor gitte prioriterte områder. Idretten står fortsatt overfor en del utfordringer som til eksempel frivillighet og klubbutvikling generelt, økonomi og tilgang på anlegg. «Ung trener/leder» «Ungdomsløftet skoledel 2014» skal gi kompetanseheving gjennom idrettens kurstilbud til 10.trinns elever gjennom valgfaget fysisk aktivitet og helse. Ungdommene skal delta på lederkurs for ungdom og aktivitetslederkurs ungdomsidrett, og deretter bidra til mer aktivitet i friminuttene. Aktiviteten i friminuttene blir en arena hvor verdier som idrettsglede og fellesskap blir satt i fokus, og skal være lavterskeltilbud for alle elever på skolen. Ved å gjøre dette i skolen treffer vi de ungdommene som ikke er i idretten allerede. Hordaland Idrettskrets mottok kr ,- fra BKNI ved Idrettsseksjonen til formålet. 24

26 Hordaland Idrettskrets rapporterer følgende status på sitt prosjekt for 2014: Hordaland idrettskrets har i første semester av skoleåret levert første del av Lederkurs for ungdom, et kurs laget av Norges idrettsforbund, til 10.trinnselever ved Ortun skole i Fyllingsdalen. Kurset består av følgende tema: teambuilding, selvtillit og selvfølelse, ungdom i sentrum, idrettens organisering, endringsverktøy, idrettens organisering, kommunikasjon og retorikk. Metodikken er lagt opp med involvering fra elevene gjennom gruppearbeid, diskusjon, presentasjoner, øvelser og foredrag. Aktivitetslederkursets første modul gjennomføres i år, med antidopingforedrag fra Antidoping Norge, og de resterende modulene skal vi gjennomføre over nyttår. Da skal elevene også ha praksis ved å lede aktivitet i friminutter og for andre fysisk aktivitet og helse-valgfagelever, i tillegg til å lære om coaching. Deltakerne skal også gjennomgå Ren utøver-programmet til Antidoping Norge. Endring fra opprinnelig søknad er at tiltaket gjennomføres gjennom hele skoleåret, ikke bare første semester. I tillegg er kursene i tiltaket segmentert til moduler som gjennomføres time for time i elevenes ordinære skoletid, ikke som en helgesamling på hotell. Dette er først og fremst en praktisk ordning som skolen har bedt om. Utgiftene går dermed kraftig ned dette semesteret/året. Vi ber om å få bruke resterende midler neste år i tråd med budsjett på neste side. «Rent og godt idrettsmiljø» Idrettens mål er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming. Likeså er målet en ærlig og dopingfri idrett, som er et positivt bidrag til utvikling av gode oppvekstmiljøer. Idrettslagene spiller en viktig rolle i verdi- og antidopingarbeidet. Her skapes utøverens verdier og holdninger. Doping er en utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge, ikke bare i internasjonal toppidrett. Det er i dag et stort behov for å intensivere og løfte frem det forebyggende antidopingarbeidet i samfunnet generelt, og blant unge spesielt, for å nå ut med kunnskap og informasjon rundt skadevirkningene ved bruk av doping. Hordaland Idrettskrets (HIK) har i sin Handlingsplan inkludert antidopingarbeid, der de tilbyr foredrag, samt driver holdningsskapende arbeid overfor idrettslag, idrettsråd, særkretser, skoler og offentlige ansatte som arbeider med barn og unge. Målet er en ærlig og dopingfri idrett, og alle idrettslag i Hordaland oppfordres til å delta. Verdi- og holdningsskapende arbeid danner grunnlaget for aktiviteten og idrettslagene spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Opplæringen skjer i samarbeid med Antidoping Norge. Hordaland Idrettskrets mottok kr ,- fra BKNI ved Idrettsseksjonen. Hordaland Idrettskrets rapporterer følgende status for 2014: Hordaland idrettskrets (HIK) har antidopingarbeid i sin Handlingsplan Og en viktig del av dette arbeidet er å tilby antidopingforedrag og drive holdningsskapende arbeid overfor idrettslag, idrettsråd, særkretser, skoler og offentlig ansatte som arbeider med barn og unge. 25

27 Mål: En ærlig og dopingfri idrett Tiltak: HIK vil, i samarbeid med Antidoping Norge, tilby idrettslag, skoleklasser og andre interesserte informasjon om idrettens antidopingarbeid. Oppfordre alle idrettslag i Hordaland til å bli med i forebyggingsprogrammet «Rent idrettslag» Oppfordre idrettslag i Hordaland til at aktive utøvere, ledere og trenere gjennomfører e-læringsprogrammet Ren utøver Verdi- og holdningsskapende arbeid danner grunnlaget for aktiviteten. Idrettens grunnverdier, helse og ærlighet, er fundamentet i antidopingarbeidet. Idrettslagene spiller en avgjørende rolle i verdi- og antidopingarbeidet. Her skapes utøvernes verdier og holdninger for år fremover. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med Antidoping Norge. Det er stort behov for å intensivere og løfte frem det forebyggende antidopingarbeidet i samfunnet generelt, og blant unge spesielt, for å nå ut med kunnskap og informasjon rundt skadevirkningene ved bruk av doping. Idrettskretsens mål er å redusere de fysiske, psykiske og sosiale konsekvensene hos unge mennesker som følge av dopingbruk. Holdningsskapende arbeid og skolering er viktige virkemidler i dette arbeidet. I løpet av de siste årene har kjennskapen om bruk av dopingmidler økt betydelig. De siste par årene har man rullet opp flere store dopingsaker med forgreininger mange steder i landet, også i Hordaland. Det er grunn til å tro at doping også er en del av hverdagen til en god del unge i Hordaland. Unge gutter helt ned i års alder rekrutteres som dopingmisbrukere. Omfanget av innførsel viser tydelig at doping brukes langt utover den organiserte idretten. Det er et fåtall personer som driver toppidrett, og de store brukergruppene av dopingmidlene er ikke innen toppidretten. Brukergruppene finnes i den alminnelige befolkningen som trener på egenhånd for å nå de kroppsidealer som vi blir presentert for. Vårt mål er å redusere de fysiske, psykiske og sosiale konsekvensene hos unge mennesker som følge av dopingbruk. Vi ønsker å forhindre at doping ødelegger liv til brukere, familie og tilfeldige tredjeparter. Hordaland idrettskrets ønsker å bidra i det forebyggende arbeidet. Vi mener ungdom i potensielle dopingmiljøer og profesjonelle yrkesgrupper som møter disse ungdommene må skoleres slik at de kjenner fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser av misbruket. Kjennskap til hvilke kjennetegn som er karakteristiske for dopingmisbrukere, og hva en gjør ved eventuell mistanke er også sentralt. Videre mener vi det er viktig å gi spesielt unge mennesker gode argumenter for hvorfor en skal si nei om en blir tilbudt disse stoffene. Dette krever at vi forankrer kunnskap om antidoping hos sentrale enkeltpersoner i lokale miljøer, gjerne også personer som har nytte av slik kunnskap i sitt daglige virke. 26

28 Gjennomførte tiltak i Hordaland 2014: Foredrag: IL/IR: 21 foredrag med deltakere Skole: Ungdomsskole: 15 foredrag med 1830 deltakere Videregående skole: 17 foredrag med 3.910deltakere Andre: Politi, treningssentre, helsepersonell, lærere, forsvaret og andre offentlig ansatte: 21 foredrag med deltakere Rent idrettslag: Rent idrettslag er et kompetansehevende tiltak der idrettslaget på en positiv måte viser sin nulltoleranse til doping. Gjennom Rent idrettslag utformer idrettslaget en antidoping-policy. Blant utøverne gjennomføres enkle tiltak for å øke kunnskapen om antidoping. Slik skapes gode holdninger. Skal idretten opprettholde sin rene verdiprofil for fremtiden, er det viktig at alle idrettens organisasjonsledd er en tydelig verdiformidler av Ren idrett. Registrerte i Hordaland: Per : 199 Per : 255 Totalt i landet er det per registrert ,4 % av disse er fra Hordaland. Vi leder «landskonkurransen» suverent. Idrett Bergen Sør Idrett Bergen Sør er en av Bergen kommunes mest unike folkehelsesatsinger. Idrettslagene Fana, Bjarg, Gneist, Smørås og Kalandseid har sammen stiftet denne organisasjonen som jobber for å gi et tilbud til de som vanligvis ikke finner seg til rette i et idrettslag. Arbeidet er inspirert av Samhandlingsreformen og Folkehelseloven. Idrett Bergen Sør har 2 fulltidsansatte ressurskoordinatorer som utvikler og drifter tilbud for målgrupper som blant annet rusmiddelavhengige, barn og unge med ADHD og autisme, inaktive ungdommer og pensjonister. I tråd med Idrettsplanen for Bergen kommune : Idrettsbyen Bergen et steg foran, jobber Idrett Bergen Sør med å legge til rette for at flere barn, unge og voksne skal være aktive. Mye av aktiviteten skjer på dagtid, slik at man får utnyttet kapasiteten på idrettsanleggene. Tverrfaglig samarbeid er en av grunnsteinene i denne modellen, og Idrett Bergen Sør kan allerede vise til et stort nettverk, som er med på å bidra i utviklingen av de tilrettelagte tilbudene. I januar 2012 ble Idrett Bergen Sør (IBS) en formelt stiftet forening med eget styre og vedtekter. Idrett Bergen Sør har hatt stor suksess siden oppstarten og denne modellen kan være til stor inspirasjon for andre også utenfor Bergen Kommunes grenser. Tall fra 2014: AktiVane Aktivitet og kompetanseheving i SFO, og kursing av ungdomsskoleelever 27 6 barneskoler og 6 ungdomsskoler gjennomførte AktiVane ukentlig. MEGA 22 stk deltok ukentlig på aktivitet fordelt på 3

29 Aktivitet for barn og unge med ADHD eller Autisme Ungdom for Ungdom Kursing og lavterskelaktivitet for ungdom Evig Aktiv Seniortrim Utrustet Aktivitet for rusmiddelavhengige tilbud. 260 ungdommer deltok på 2 idrettsskoler og 2 arrangement. 27 stk ble kurset og deltok som arrangør. 130 seniorer deltok på ukentlig aktivitet fordelt på 6 grupper. 168 stk frå Hjellestadklinikken deltok på langdager med aktivitet 171 stk besøk på torsdagsklatringen 2 klatrekurs ble gjennomført, 9/9 deltakere fikk klatrekortet. Idrett Bergen Sør mottok i 2014 kr fra BKNI ved Idrettsseksjonen. Bergen og Hordaland Turlag Er den største friluftsorganisasjonen på Vestlandet med over medlemmer, der rundt 65 % bor i Bergen. Mange av disse er barne- og ungdomsmedlemmer. Visjonen er «naturopplevelser for livet» og verdigrunnlaget er formulert i STIEN med Spennende, Troverdig, Inkluderende, Enkelt og Naturvennlig. Turlaget er en frivillig medlemsorganisasjon. Bergen og Hordaland turlag har i 125 år gitt turfolk og innbyggere i Bergen et aktivitetstilbud, og har i de siste årene styrket dette med spesielle lavterskeltilbud. Disse tilbudene er åpne for alle og er gratis å delta på. Noen eksempler på aktiviter: Barnas Turlag med f.eks Kom deg ut- dagene og Kveldsmatturer der folk bor Basecamps, fjell-leirer og Turbouker for barn og ungdom Egne opplegg for integrering av ungdom medminoritetsbakgrunn, f.eks Internasjonale dager på Hallingskeid Turisthytte Til topps for ungdom i samarbeid med Røde kors Opptur for 8.klassinger over de tre fjell (ca.3700 deltok i fjor) Byfjellstrimmen - turer for alle med turledere i Byfjellene (også i rolig tempo) Aktiv til 100- ekstra lette turer for voksne folk med turledere De siste 4 årene har det vært ansatt en egen folkehelsekoordinator som rekrutterer og legger til rette for frivillige. Mye av det som tilbys til byen og nærmiljøet er ikke tradisjonelle turlagsaktiviteter, men aktiviteter som skal inkludere flere. Det er krevende å drive med lavterskel og å engasjere inaktive grupper. Et tilskudd fra det offentlige er derfor helt essensielt. Det er også viktig med en forutsigbarhet i arbeidet med dette og det bidrar tilskuddet til. I den norske turistforening er Bergen og Hordaland en foregangsorganisasjon med folkehelsestillinger- og satsinger, og det er noe Bergen kommune skal ha stor ære for. De strategiske og økonomiske rammer Bergen kommune gir sakper handlingsrom for videre satsing på aktivitet og folkehelse. Bergen og Hordaland turlag mottok i 2014 kr fra BKNI ved Idrettsseksjonen. 28

30 Basisidrettslagene Ordningen med basistilskudd til 10 av de største idrettslagene i kommunen fordelt på de åtte ulike bydelene, ble videreført på samme nivå for 2014 for 5. året med kr. 5,89 mill. Forutsigbarhet i tilskudd er noe av det viktigste, er tilbakemeldingen fra disse idrettslagene. Beløpet idrettslagene blir tildelt er basert på medlemstallene fra 2009 i form av barne- og ungdomsmidlene pluss et tillegg på ca. kr ,- som et «basistilskudd». Disse ti idrettslagene har i perioden årlig mottatt kr: Bjarg IL Bjørnar IL Bønes IL SK Djerv Flaktveit IL Fana IL Gneist IL Loddefjord IL Tertnes ILA TIF Viking Forutsetningen for basistilskuddet er at idrettslagene skal jobbe ytterligere konkret inn mot viktige fokusområder innen den organiserte idretten. Følgende fokusområder skal gis ekstra oppmerksomhet. Idrettslagene nummerer selv slik de prioriterer områdene: Frafall fra idretten Nærmiljøaktivitet Rent og godt idrettslag Inkludering Ordningen har vært gjenstand for en evaluering i forhold til måloppnåelse. Konklusjonen er at det vil være bedre å åpne for at idrettslag som selv ønsker det og som selv vil ta initiativ til å være en «foregangsklubb» kan søke om dette på lik linje med alle idrettslag i Bergen. Avtalen med basisidrettslagene videreføres for 2015, men gjøres i løpet av 2015 søkbar for en ny periode på 3 år fra Dette er også en mer demokratisk måte å forvalte midlene på. Noen utdrag og eksempler på tiltak og prioriteringer i de ti basisidrettslagene: IL Bjarg 1. Frafall - Zumba for å beholde de eldre jentene. - Prioritering av bedre trenerkapasitet/ressurser - Lag i ulike divisjoner som gjør at det er et tilbud for alle - Felles basistrening på tvers av alder og kjønn - Idrettsskole for 1-4 trinn - Ungdomslederkurs 2. Nærmiljøaktiviteter - Åpen Hall - Skibuss - Tilrettelegging i Hordnesskogen 3. Rent og godt idrettsmiljø - Idrettslaget er registrert som «rent idrettslag» gjennom Norges idrettsforbund 29

31 - Gjennomfører antidoping foredrag 4. Inkludering - Prøver å dra familien til flerkulturelle inn i idrettslaget - Fokus på «Fair play» IL Bjørnar 1. Inkludering - Fargerik håndball og fotball - Godt samarbeid med asylmottak i Ytre Arna - Lag for utviklingshemmede både innen håndball og fotball 2. Rent og godt idrettsmiljø - Foreldrevettregler - Fokus på «Fair play» - Holdningskontrakter med spillere og trenere i forkant av sesong - Idrettslaget er registrert som «rent idrettslag» og har avholdt anti-doping seminar - Samarbeider med Arna treningssenter som er et «rent treningssenter» 3. Nærmiljøaktiviteter - Fokus på allsidighet, både for å få frem enere men også for å få alle med, ballsidighetsprinsippet følges, der alle skal spille både håndball og fotball - Godt samarbeid med barne- og ungdomsskoler i bydelen, Fysak aktiviteter på Garnes ungdomsskole. Samarbeid med Garnes videregående om toppidrettsfag. Idrettslaget betaler for en instruktør - Samarbeid med ergoterapitjenesten i Bergen kommune med trening for pensjonister 4. Frafall - Bygge miljøer som det er vanskelig å bryte ut av - Tilrettelegge aktiviteter som tar høyde for ulike ferdighetsnivå og som gjennom differensiering gir ungdommene reelle valg (noen vil trene mye noen vil trene mindre) - Styrke trener- og laglederapparat rundt alle lag - «Fadderordninger» og oppfølging av potensielle «sluttere» - Gjennomfører egenorganisert aktivitet Flaktveit IK 1. Frafall - Fokus på det sosiale i alle lag 2. Nærmiljøaktiviteter - Etablering av bueskyttergruppe - Kjøring med RC biler lavterskeltilbud - Torsdagsklubbb for ungdom i nærmiljøet 3. Inkludering - Rådgivning og tilrettelegging for jenter - Dansegruppe for personer med minoritetsbakgrunn 4. Rent og godt idrettsmiljø - Ingen tiltak, men fokus på dette IL Gneist 1.Frafall - Ungdom i klubb - Motivering, veiledning og utdanning av unge trenere/ledere - Basistrening på tvers av grupper - Nattcup - Opprettelse av klatregruppe 2.Inkludering - Ulike tilbud for asylanter - Lag for utviklingshemmede 3.Rent og godt idrettsmiljø - Anti-doping seminar og informasjon om «rent idrettslag» - Samarbeid med politiet angående «Nei til narkotika» 4.Nærmiljøaktiviteter - Familiearrangement i området rundt Liland - De ulike idrettene arrangerer ulike idrettsbegivenheter - Treningspaviljong ved Sandslihallen, brukes flittig av nærområdet TIF Viking 1. Frafall - Fellestrening på tvers av idretter - Tilby idretter som ikke alle andre har 2. Rent og godt idrettsmiljø - Kampanjer,bevisstgjøring og kontrakter med anti-doping Norge som kan foreta dopingkontroller 3. Inkludering - «Komme i gang» tilbud for de som ikke finner seg til rette innenfor de ulike 30

32 aktivitetene: eksempler på dette er «Sprek viking» og skibuss - Åpen hall - Tilbud for de som ikke har plass i SFO, slik at de har et sted å være etter skoletid 4. Nærmiljøaktiviteter - Åpen hall for barn og ungdom SK Djerv 1. Inkludering - Inkluderingsutvalg med 8 ulike nasjonaliteter der målet er å utvikle kunnskap og forståelse - Samarbeidstriangel mellom hjem, skole, idrett/nærmiljø. Utvikling av et system som er bærekraftig, ikke personavhengig - Flerspråklig mødregruppe på Møhlenpris skole, gir tillit som igjen fører til at barna blir med i idrettslaget - Promenaden over de 7 broer som er et ukentlig lavterskeltilbud med tur fra Vitalitetssenteret, rundt store lungegårdsvann og tilbake. Turen ledes av SK Djervs seniorgruppe, men passer for både ungdom og voksne - Dugnadsdrevet dialogkafe i klubbhuset 2. Frafall - Stimulerer «sluttere» til å engasjere seg i andre utfordringer i klubben som trenere, ledere eller dommere 3. Nærmiljøaktiviteter - Har i sin tid stiftet Møhlenpris velforening - Representert i Nygårdsparkens venner - Medeier i frivillighetssentralen på Vitalitetssenteret frivillighetssentral - Bydelsbok - Parkdag og andre aktiviteter 4. Rent og godt idrettsmiljø - Informasjon til trenere og ledere av samtlige barne- og ungdomslag før hver sesong Loddefjord IL 1. Frafall - Trenerkurs og holdningsarbeid - Fokus på gode trenere 2. Rent og godt idrettsmiljø - Idrettslaget er registrert som rent idrettslag - Anti-doping seminar 3. Nærmiljøaktiviteter - Alvøen idrettspark åpen for alle - Tilrettelegging for aktivitet for barnehager og skoler 4. Inkludering - God kontakt med Alvøen skole for å fange opp elever med spesielle behov - Nyhetsbrev - Familiedager på is - Idrettskole Fana IL 1. Frafall - Fokus på livslangt forhold til idrettslaget - Høy kvalitet på all aktivitet - Stort fokus på kursing av ungdom og benytte ungdom som er på vei ut av det aktive til å være med i ungdomsråd - De som ikke lenger prioriterer egen karriere får tilbud om å være en ressurs - Fokus på ernæring, ansatt klinisk ernæringsfysiolog - Samarbeid med andre idrettslag for eventuell sammenslåing for å hindre at tilbud forsvinner - AAF prosjektet (Allsidig Aktivitet i Fana IL) 2. Inkludering - Fana sprek- tiltak for barn og familier som av en eller annen årsak ikke har mulighet til å reise på ferie dette prosjektet ble gjennomført i samarbeid med flere aktører som Idrettsrådet i Bergen, barne-unge og familiedirektoratet, Lopex og Bergen kommune. Tiltak markedsført gjennom NAV og ulike dagsentra i bydelen. 3. Rent og godt idrettsmiljø - Antidoping seminar - Fokus på «fair play» - Medlemmer som har vært involvert i dopingproblematikk har blitt fulgt opp gjennom en holdningskontrakt 4. Nærmiljøaktiviteter - Åpne anlegg både for organisert og egenorganisert aktivitet - Kunstisaktivitet - Idrettsskole Tertnes allianse 31

33 1. Nærmiljøaktiviteter - Håndball skole og fotball skole - Tertnesdagen som er et familiearrangement - Gøy på ski dag i Eikedalen - Åpen kafe i klubbhuset - Vinterakademiet for fotballspillere på vintertid 2. Frafall - NFF kvalitetsklubb - Salto er et tilbud for de som ikke vil drive med konkurranseturn - Dommerkurs for ungdom i flere idretter - Trenerkurs for ungdom i ulike idretter - Turngruppen gir tilbud til seniorgymnaster - Skibuss - Skolebesøk av tertnes elite håndball - Idrettskole med et variert aktivitetstilbud 3. Inkludering - Håndball SFO på barneskoler - «Fair play» fokus - Fotballag for utviklingshemmede 4. Rent og godt idrettsmiljø - Fotball herrer registrert som «rent idrettslag» - Alle utøver på junior og seniornivå skal utføre interaktivt kurs ren utøver - Tydelig overfor trenere og foresatte i forhold til hvordan man fremstår i kamp og på treningsfeltet 4. Nærmiljøaktiviteter - Idrettsleirer - Håndball og fotballskoler - Aktivitetsdager og familedager - Samarbeid med lokale skoler og SFO Bønes IL 1. Frafall - Bedre tilrettelegging og kvalitet i treningstilbudene - Ansettelse av ressurspersoner innen håndball og fotball - Samarbeid med Fyllingen på juniornivå håndball - Retningslinjer for kommunikasjon i Bønes IL og på sosiale medier - Sosiale arrangement - Treningsleirer på junior og seniornivå - Opprettelse av nye og revisjon av sportsplaner - Tilhørighet til klubben gjennom SFO, idrettsleir og håndball og fotballskole 2. Inkludering - Reduserte kontingenter og avgifter - All nærmiljøaktivitet er åpen for alle - Samarbeider med og profilerer andre idrettslag og idrettstilbud i nærmiljøet 3. Rent og godt idrettsmiljø - Idrettslaget er resertifisert som «rent idrettslag» 32

34 «Stor og sprek» «Stor og sprek» er et aktivitetstilbud for overvektige barn og unge mellom 6-18 år, i samarbeid mellom Bergen kommune og TIF Viking. Prosjektets oppstart var i 2003, og har som mål å skape en følelse av mestring og glede over å bevege seg hos overvektige barn og unge. Prosjektet aktiviserer mellom barn hver uke. Hvert år er det mellom 80 og 100 barn som trener regelmessig på «Stor og sprek». Deltakerne skal møte motiverte og kompetente instruktører hver uke. Instruktørene skal gi tilby treningsøkter med mening, og skape lyst blant deltakerne til å være i fysisk aktivitet. Deltakerne skal bli utfordret utenfor komfortsonen sin og prøve nye ting, samtidig som de skal få drive med kjente aktiviteter som hver enkelt behersker. Ballspill, leker og styrketrening er viktige elementer i opplegget. Stor og sprek mottok i 2014 kr fra Idrettsseksjonen TIF Viking rapporter følgende status for prosjektet i 2014: I 2014 endret tilbudet «Stor og sprek» navn til «Sprek viking» etter en del tilbakemeldinger om personer som følte seg stigmatisert ved å benytte tilbudet. Det gjennomføres trening to ganger per uke. Treningene ledes av idrettsinstruktører i samarbeid med fysioterapeutstudenter. Deltakerne skal utfordres på nye aktiviteter, samtidig som de skal drive med aktiviteter de er kjent med og behersker. Det er et stabilt jevnt oppmøte på de to treningene som er per uke og antallet ligger på rundt 30. Aktivitetsdager er noe som arrangeres for å gi deltakerne noen nye opplevelser og for å gi glede av å være i aktivitet utendørs. I tillegg utføres det jevnlig turer i deltakernes nærmiljø. Dette utføres gjerne 2 ganger per semester. Den ene er ofte en overnatting i Vikinghallen eller på Vikinghytten. Den andre er søndagsaktiviteter. Aktivitet i helgene er gjerne vanskeligere å få til enn i ukedagene. Bruk av styrkerom er et tilbud som gis til de eldste på partiet for å gi en ny utfordring. Målet er at de skal komme i normal aktivitet i Vikinghallen eller på et senter nær der de bor. Personlige trenere hjelper de unge deltakerne. Oppfølging av familien i forhold til kosthold og fysisk aktivitet skjer gjennom blant annet 2 samlinger for foreldre og barn med kostholdsveiledning. Instruktørene har blitt kurset og følgt opp med temakvelder som har direkte relevans for gruppen. I tillegg til disse tiltakene brukes tilskuddet til blant annet markedsføringstiltak, helsesjekk og lønn. 4.4 Toppidrett og talentutvikling Toppidrett defineres av NIF som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse. I Bergen kommune sin idrettsplan inkluderer toppidrett utøvere eller lag som hevder seg i nasjonal- og internasjonale konkurranser. 33

35 Toppidrett og talentsatsing er viktig for Bergen. Gode sportslige prestasjoner på nasjonalt og internasjonal nivå skaper et stort engasjement, samhold, forbilder og motivasjon til egenorganisert fysisk aktivitet og breddeidrett samt positive ringvirkninger for næringslivet. Lovende utøvere og trenere er med på å inspirere andre til å være i fysisk aktivitet og videreutvikle sine idretter. Bergen kommune ønsker å tilrettelegge for at det innen toppidrett og talentutvikling skal utvikles faglige og administrativt sterke miljøer, tilfredsstillende trenings- og konkurranseforhold, slik at utøverne velger å bli boende i Bergen. Kommunen bidrar med gode støtteordninger og fleksibilitet i bruk av anlegg, og har et godt samarbeid med Olympiatoppen Vest. Det fokuseres på prioriterte idretter og idrettsmiljøer der det ligger et potensiale til og nå et høyt internasjonalt nivå. Som et resultat av åpning av ADO arena er svømming og stup naturlige idretter der Bergen kommune prioriterer en ekstra støtte. Olympiatoppen Vest og Norges Svømmeforbund er samarbeidspartnere for det nyoppstartede elitesatsingsprosjektet i ADO-arena. Prosjektet er i første omgang avtalt for tre år, og er et samarbeidsprosjekt mellom BKNI, Norges Svømmeforbund og Olympiatoppen Vest. BKNIs andel i prosjektet er kr. 0,3 mill. pr. år. Olympiatoppen Vest har i tillegg i 2014 fått et driftstilskudd (kr. 0,2 mill.) og prosjekttilskudd (kr. 0,4 mill.). Oversikter over tilskudd til talentutvikling og toppidrett generelt vises i kapittel 6 over kommunale tilskudd. 5.0 FIKS Bergen og friluftsliv FIKS Bergen er samlebetegnelsen for tilretteleggingen av fysisk aktivitet for personer som ikke finner seg til rette i den organiserte idretten eller de kommersielle tilbudene. Selv om hver enkelt har ansvar for egen helse, er det en kjensgjerning at det er et behov for tilrettelegging for at alle skal ha like muligheter for å være aktive. FIKS Bergen er i denne sammenheng et samlebegrep på de tiltak som Idrettsservice tilrettelegger for innbyggerne i Bergen som ikke finner seg til rette i den organiserte idretten og på de kommersielle treningssentrene. F = Fysisk aktivitet I = Idrett K = Kompetanse S = Sunnhet Dette er kjerneområder for tilrettelegging av fysisk aktivitet. FIKS Bergen er et varemerke for Bergen kommune innen tilrettelegging av aktivitet for følgende målgrupper: FIKS Barn (6-12 år) FIKS Ung (13-25 år) FIKS Unik (Flerkulturelle, utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede) FIKS Livsstil (seniorer, barn og unge med overvekt) 34

36 FIKS Bergen og Fysak allaktivitetshus er i dag organisatorisk underlagt resultatenheten Idrettsservice. I dag er tre 100 % stillinger tilknyttet aktivitetsavdelingen og 7 årsverk knyttet til Fysak huset. FIKS Bergen skal øke det generelle aktivitetsnivået generelt blant innbyggerne innen Bergen kommune, over hele livsløpet og med primærfokus på helsegevinst. Oppsummering FIKS Bergen 2014 «Ikke alle like å bli plassert i bås- eller på backplass. Ikke alle klarer og «holde plassen sin» eller å la vær å drible når treneren roper at du skal sentre. Noen passer kanskje best utenfor laget» Fra artikkel om Fysak i Barn i Byen: «ikke alle passer til et liv» av Lasse Totland. Ikke alle finner seg til rette i det organiserte aktivitetstilbud, men er allikevel interessert i å være fysisk aktiv sammen med andre. FIKS Bergens aktivitetsprogram har i oppgave å legge til rette for å imøtekomme barn,unge og seniorers behov for alternative aktiviteter og aktivitetsarenaer i Bergen. FIKS ønsker å være et alternativ og et supplement til det rike aktivitetstilbudene de frivillige organisasjonene gir i dag. Frafallsproblematikken i den organiserte idretten, særlig da i alderen 14-17år er bekymringsfullt. FIKS ser behovet for å tilrettelegge for alternative aktivitetstiltak samt skape og vedlikeholde gode aktivitetsmiljøer. I en undersøkelse gjort på Fysak allaktivitetshus 2014 viser at: Av respondentene er 62 % ikke medlem i idrettslag i Bergen Av denne gruppen er 74 % tidligere medlemmer i idrettslag. Dette viser at tilbudet som blir gitt på Fysak allaktivitetshus både gir et tilbud til ikke medlemmer i idrettslag men også fanger opp unge som gir seg med den organiserte idrett. Å skape nye arenaer for egenorganisert aktivitet er et viktig virkemiddel til å holde de unge lengst mulig fysisk aktiv. I 2014 ønsket Byrådet i Bergen å bygge et nytt aktivitetshuset på Melkeplassen. Dette er svært positiv for utviklingen av aktivitetsprosjekter rettet mot egenorganisert der behovet for aktivitetsarenaer er stor. Idrettsservice har gjennom sitt arbeid registrert at der er stadig skiftene trender blant ungdom. Som tilrettelegger av fysisk aktivitet er det da svært viktig å være i forkant av disse for å kunne friste med et godt og spennende tilbud til målgruppen. Tilbakemeldinger fra brukere viser at de unge: Har behov for alternative aktivitetskonsepter Behov for å ha tilhørighet i egne lokaler Ønske om mer aktivitet i friluft. Ønske om flere tilrettelagte aktivitetsspotter i nærmiljøet. Dropp inn konseptet- aktiv på egne premisser Street aktiviteter øker. You tube generasjonen ønske om å presse grenser. I 2014 gikk hele 73 % av Fiks Bergens budsjettmidler til aktivitet direkte ut til frivillige organisasjoner, og 27 % til rene kommunale tilbud. Det ble totalt gjennomført 130 ulike tilbud/arrangement der over 50 ulike idrettslag har vært med som samarbeidspartnere. I programmet har det vært over deltakelser i aktivitet gjennom året, 35

37 eksempelvis: 387 barn fikk svømmeopplæring i høstferien besøkende på Fysak allaktivitetshus 330 flerkulturelle har fått svømmeopplæring gjennom året 265 utviklingshemmede har deltatt i 19 ulike idrettstilbud besøkende i Åpen hall tilbud for barn og ungdom i 16 haller 60 fysisk funksjonshemmede har benyttet seg av Turbo treningssenter 16 leirtilbud i ferier som har gitt variert aktivitet til 600 barn 3 skoler har hatt pilotprosjektet «Idrettstimer i skolen» 300 eldre har benyttet seg av trimtilbud på åtte lokasjoner 110 overvektige barn og unge har hatt et tilbud om tilpasset trening i tif Viking/Barnas fysioterapisenter 9000 har padlet kano i sommer/høst Skøytedager i Bergenshallen for ulike målgrupper med en deltagelse på 1100 Fysak Allaktivitetshus 2014 Fysak skal identifisere og utvikle nye aktivitets former for byens ungdomsmiljø. Dagens brede aktivitets tilbud gir mange unge et unikt tilbud for fysisk aktivitet. Det vi ser er at ungdomsgruppene i større grad nå kommer til oss som et naturlig sted for å få realisert sin aktivitet når det gjelder lån av aktivitetsflate eller hjelp med arrangementer. Dette viser at arbeidet med og tilrettelegg og stimulere ungdoms aktiviteter fører fram. Fysak har utviklet seg til å bli en god og positiv møteplass for barn og unge. Huset har i tillegg stort fokus på å tilby et åpent lavterskeltilbud for alle barn og unge. Fysak Allaktivitetshus, som prosjekt, vant i 2002 Kultur- og kirkedepartementets idèkonkurranse for aktivitetsbygg for barn og ungdom. Prosjektet var basert på dialog med og innspill fra ulike ungdomsmiljøer om ønskede tilholdssteder og behov for nye typer aktivitets arenaer. Huset har markert seg som et anerkjent Aktiviteshus blant ungdom i byen som ønsker å drive egenorganisert aktivitet og tiltrekker seg ungdom fra bergen og nabo kommunene. Skating, BMX,Tricking, Chererleading, parkour, Zumba og Aerial Tissu er aktiviteter som har hatt en betydelig utvikling siden Fysak åpnet 01.oktober Uteområdet er tilrettelagt for beachvolley, sandfotball, basketball, skating og snowboard/ ski. Sist, men ikke minst har anlegget også cafè/mingleområde, samt garderober/toaletter. Bruken på dagtid er stor rift om, stadig nye skoler trenger et tilrettelagt skoletilbud for ulike grupper. Besøkstallene har stabilisert seg de siste årene. Ser at besøket svinger i forhold til tid på året, klima og aktivitets tilbud. 36

38 Besøkstall for 2014 var brukstimer. Jenteandelen har gått opp fra 38 % i 2013 til 39 % i Arrangementsoversikt for 2014 på og utenfor Fysak BMX kurs ( ) Skate kurs ( ) Adrenaline Rail jam snowboard/skateboard (08.03) Fotokurs Japan photo (03.04) Kletteparken på Festspillene Greighallen ( ) Kletteparken på Festspillene Greighallen ( ) Rival vs. Rival (31.05) Nipedagen (01.06) Pre-kvalik Jr street NM skateboarding (07.06) G0 skateboarding day (21.06) BMX summer jam (22.06) Skatecamp ( ) Fokal festivalen ( ) Bergen gathering tricking( ) Skate coach med Are ( ) BMX kurs ( ) Filmkurs Arna/Åsane kulturkontor ( ) Skate all day weekend ( ) Enjoi film premiere + Best trick (12.11) Bergen Royal 3 rd BMX ( ) Oververt Filmpremiere og konkuranse (12.12) Kletteparken Fest I dalen ) BMX Det blir stadig flere og nye BMX kjørere i hallen. Vi har i den forbindelsen arrangert to BMX kurs for nybegynnere og viderekomne. Målet med kursene er å gi kursdeltakerne nye ferdigheter med riktig teknikk. Slike kurs er også bra for å styrke miljøet og et bra møtested for å bli skjent med andre som driver med samme aktivitet. Kursene ble holdt av to eldre, dyktige og lokale kjørere som også er pådrivere innenfor BMX miljøet i Bergen og Norge. I år hadde vi to BMX konkurranser: Sommer Jam og Bergen Royal the 3rd. Sommer jam`n var en liten lokal konkurranse som ble en slags sommeravslutning for BMXerne. Her var det ulike best trick konkurranser og ble avsluttet med grilling. Bergen Royal, som er hovedkonkurransen vår, tok steget opp i år og ble med i en den internasjonale konkurranse touren: Up north BMX tour. Også i år fikk vi mye fra sponsorene og det var bra oppmøte av kjørere. Cheerleading I år gikk cheerleadinglaget Stingers i oppløsning grunnet interne konflikter. De fleste på Stingerslaget gikk over til andre lag eller andre aktiviteter. Storm og Seahawks har fremdeles faste treningstider her på Fysak og turngulvet trekker fremdeles mange cheerleadere til Fysak. Cheerleaderne utgjør en stor del av jenteneprosenten på Fysak og er derfor en viktig aktivitet å støtte for å opprettholde en god balanse mellom antall gutter og jenter. Tricking 37

39 Tricking i Norge er en forholdsvis fersk undergrunnssport. Går man bare ti år tilbake i tid, er utøverne redusert til bare en brøkdel av dagens antall. Sporten startet med andre ord med enkeltpersoner rundt omkring i landet, som begynte å øve på tricks i hagen, eller andre egnede steder. De første personene som begynte med tricking i Norge, var som ellers i verden som oftest tilknyttet kampsportmiljøer hvor tricking har sitt opprinnelsessted. Tricking har i veldig mange år vært et stabilt og voksende miljø på Fysak. I begynnelsen av 2014 fikk vi et generasjonsskifte der en stor del av de eldste og mest rutinerte utøverne falt bort fra sporten. Vi har derfor det siste året jobbet med å rekruttere nye utøvere, samt ta vare på de som allerede driver på. Skateboarding Skateboarding er en av våre mest stabile aktiviteter på Fysak. Det er også et voksende og sammenknyttet miljø. Våre skatecamper og skatekurs er en stor del i kontinuiteten som er i skatehallen. Filmpremierer og konkurranser er også noe som trekker brukere til hallen. I løpet av 2014 har vi har 12 forskjellige arrangement knyttet opp mot skating både i og utenfor Fysak. Kletteparken er også stort sett i bruk hele sommer halvåret. Alt fra arrangement til at vi plasserer den rundt om i bydelene til fritt bruk. Girlskate 2014 ble et veldig bra år for Girlskate, vår faste instruktør og humørspreder har gjort en fantastisk jobb med å utvikle og opprettholde det gode miljøet som er i og rundt Girlskate jentene. Det dukker stadig opp nye jenter som ønsker å prøve seg på skatboard. Vi jobber fortsatt med et Girlskate-miljø som kan utvikles og oppmuntre jente-skatere til å skate side om side med guttene. Zumba Vi forsetter også med Zumba på Fysak. Her møter vi ikke helt den aldersgruppen vi fokuserer på, men å åpne huset og tilbudet for alle aldersgrupper skaper en positiv ringvirkning for oss som et ungdoms og aktivitetshus. FIKS Barn Aktivitetstilbudene for barn- og familier ble hovedsakelig tilrettelagt i barnas ferier og fritid, i tillegg til at vi arrangerte noen aktiviteter for skoler fra utvalgte levekårsområder. Målet til Idrettsservice er å tilby gode lavterskel aktiviteter som har lav egenandel eller som er gratis. I 2014 benyttet nærmere hundretusen barn og foresatte seg av tilbudet, Åpen hall. Tilbudet er godt organisert i 16 idrettshaller. Idrettsservice yter tilskudd til 10 idrettslag som tilrettelegger og stiller med aktivitetsledere. De resterende 6 idrettshallene ble bemannet av aktivitetsledere fra Idrettsservice. Det er ønskelig å få Åpen hall i samtlige bydeler fra Det ble også åpnet opp for åpen hall uken før skolen startet opp i august. Skidager for 4. trinn ble avlyst i 2013, grunnet fokus på andre aktivitetstiltak. Dessverre ble skidagene også i 2014 avlyst, grunnet lite snø på Kvamskogen. I stedet fikk deltakerskolene tilbud om å delta på «Snø-fritt festivalen.» Elevene fikk en halv dag med egenorganisert aktivitet i Fysak allaktivitetshus og en halv dag med skøyteinstruksjon i Bergenshallen. 38

40 Idrettsservice har i et par år samarbeidet med Fløibanen AS vedrørende kanoutlån på Skomakerdiket i sommer- og høstferien. I 2014 ble det i tillegg lånt ut kanoer utvalgte helger i mai, med greit oppmøte. Et tilsvarende familietilbud ble gjennomført i regi av Idrettsservice i Nipedalen ved Tennebekktjørna. Antallet som benytter seg av tilbudet kan variere stort etter værforholdene. Leirtilbudene bestod av de samme aktivitetstiltakene som fjoråret. Noen av de mest populære leirtilbudene ble utvidet med flere deltakerplasser. Det var en liten nedgang i antall deltakere på idrettsleirene. Aktivitetsåret ble avrundet med skøytedag for familier i Bergenshallen og på Slåtthaug isbane. Arrangementene ble arrangert i samarbeid med Bergen kunstløpklubb og Bergen Ishockeyklubb. I Bergenshallen var det stort oppmøte og mye god aktivitet, dessverre regnet arrangementet på Slåtthaug bort og det var lite oppmøte. Total antall deltagelser Åpen hall i 16 haller Leirer: Sommer Villmarksleir Friluftsleir Idrettsleirer(6 stk) Bydelsleirer (4 stk) Vadmyra sommerleir Høst Camp Fløyen Intensiv svømmekurs for barn i vinterferien FIKS Ungdom Skibusstilbudet og skibusstilbudet til ungdommer ble sterkt redusert i 2014 grunnet lite snø i fjellet. Skibussen ble arrangert i samarbeid med 6 idrettslag. I tillegg skulle Skifremme arrangere skikurs for ungdommer som deltok på skibussen i regi av Idrettsservice. Leirtilbudet bestod av de samme leirene som året før, med unntak av at det ble også arrangert en YAK-lei på tampen av sommerferien i uke34. Åpen hall for ungdommer i Ny-Krohnborg ble benyttet av lokale- og tilreisende ungdommer og har hatt en god vekst i antall deltakende ungdommer siden oppstarten. I Olsvik og på Flaktveit er antall deltakere stabilt. I 2014 ble mye av aktivitetstilbudet for ungdommer arrangert på Fysak allaktivitetshus, og er nærmere omtalt i avsnittet om Fysak allaktivitetshus. Leirer: Sommer Youth adrenalin kick Fun dance Skatecamp Andre tiltak og arrangementer Åpen hall for ungdom i samarbeid med 4 idrettslag 39

41 I tillegg har FIKS Bergen tilskuddsordning til idrettslag og andre frivillige organisasjoner som har gjennomført aktiviteter i nærmiljøet Utstyrslager FIKS Bergen har ansvar for diverse idretts- og friluftsutstyr; lavvoer, langrennsski, alpinski, snowboard, kanoer, kajakker, sykler m.m. Utlån av utstyr medfører at mange som ikke disponerer eget utstyr, får være med på aktivitet de ellers ikke ville hatt anledning til. I tillegg får mange aktivitetsgrupper mulighet til å organisere aktivitetsdager. Eksempelvis friluftsturer ved vann/sjø og turer på fjellet, som de ellers ikke har mulighet til å grunn av manglede utstyr og kostbare utleiepriser på aktivitetsutstyr. Skoler, idrettslag og andre ikke-kommersielle foreninger kan låne utstyr fra utstyrslageret. Tilbudet er gratis. FIKS Unik FIKS Unik handler om å tilrettelegge for fysisk aktivitet for mennesker som av ulike grunner har en ekstra utfordring når det gjelder fysisk aktivitet, enten det er fysisk, psykisk eller kulturelt betinget. Dette gjelder utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede, flerkulturelle, personer med psykiske lidelser og overvektige barn og ungdom. Tiltakene skal så langt som mulig tilpasses den enkeltes forutsetninger, samtidig som det skal legges til rette for at det skaper en tilhørighet i et sosialt fellesskap. En snøfattig vinter gjorde at et av de største arrangementene for målgruppen utviklingshemmede: Aktive dager på Kvamskogen, dessverre måtte avlyses. For likevel å kunne tilby aktivitet for brukerne ble det i hui og hast organisert en «Snøfritt-festival» i Bergenshallen, der vi tilrettela for god aktivitet ute på isen med pulker, akebrett, skøyter og madrasser. En egen «Grenseløs idrettsdag» for målgruppen bidro også til aktivitet og økt rekruttering. Vi opplever en velvilje hos idrettslagene til å opprette tilbud til denne målgruppen og inkludering er for mange et ønsket fokusområde. Samtidig ser vi at det er avgjørende at idrettslagene får støtte og hjelp til dette gjennom Bergen kommune og NIF/Idrettskretsen/særforbundene. Vi fortsatte vårt samarbeid med Turbo Treningssenter om å tilby tilrettelagt treningssenter for ungdom og unge voksne med fysiske funksjonsnedsettelser. I tillegg startet vi opp et prosjekt der vi tilbød 2 skoler et skolebesøk der representant fra idrettslag og representant fra NIF kom inn en gymtime og kjørte et tilpasset opplegg for en klasse som hadde en eller flere elever med fysiske funksjonsnedsettelser. Dette var svært vellykket, og vi ser at det er behov for å jobbe slikt på individnivå for å nå ut til flere i denne målgruppen. Det er ressurskrevende, men vi tror det er effektfullt i forhold til å få flere funksjonshemmede inkludert i idrettslig aktivitet. I oktober ble det også arrangert «Grenseløs idrettsdag» for målgruppen. Utviklingshemmede Året 2014 inneholdt mye god og variert aktivitet for utviklingshemmede i Bergen. De fleste av aktivitetene er godt etablert og viser seg å være relativt stabile tilbud. Idrettsservice jobber tett med Idrettens organer og lokale idrettslag for å tilrettelegge for at utviklingshemmede skal få et godt idrettstilbud i Bergen. Det er stort fokus på å tilrettelegge tilbud som kan bidra til økt hverdagsaktivitet. Infoposten som er en informasjonsavis for målgruppen blir brukt til å publisere idrettstilbud som skal motivivere til økt fysisk aktivitet og sundt kosthold. 40

42 Deltagelse Det er rundt 300 aktive brukere i de ulike tilrettelagte tilbudene. Totalt 22 ukentlige idrettstilbud Ukentlig aktivitet: Fotball,håndball,bowling,svømming,boccia,aerobic,klatring,friidrett,kickbxing,allidrett,riding Andre tilbud og arrangementer Aktive dager på Garnes KulTur Bocciaserie Stjerneserie i fotball Håndballserie Trener og leder semninar Leirtilbud i ferie Snøfrittfestival Fysisk funksjonshemmede Det jobbes målrettet mot å gi fysisk funksjonshemmede gode rammevilkår for å drive fysisk aktivitet. Det er fortsatt en utfordring i å nå og rekruttere nye utøvere til den organiserte idrett. Samarbeidet med Barna fysioterapisenter gjennom Turbo treningssenter har medført at 60 personer med funksjonsnedsettelser trener på senteret hver uke. Arrangementet «grenseløse idrettsdager» har også medført en økt interesse for å bli med i organiserte idrett. Flerkulturelle Det jobbes godt og strukturer med å integrere flerkulturelle inn i den organiserte idretten. Etablering av Feltarbeider på Nygård skole og samarbeidet med Idrettskrets og Håndball og fotballkretsen er viktige virkemidler for økt deltagelse blant minoritetsungdom. Det satses spesielt innen rekruttering av jenter med minoritetsbakrunn inn i idrettslig aktivitet. Etterspørsel etter svømmekurs er fortsatt økende, der 300 deltakere har fått svømmeopplæring i Samarbeidsfora for inkludering, og prosjekter som «Aktiv Saman» i regi av Hordaland Fylkeskommune har jobbet for å sikre økt aktivitetstilbud i Hordaland og sikre en fremtidig utvikling av aktivitetstilbud for målgruppen. FIKS Livsstil Det har vært jobbet godt innen tilrettelegging av aktiviteter innen folkehelse og levekår: Stor og sprek prosjektet og Gøy med gym er prosjekter som har hatt som mål å tilby trening/kurs for familier og barn i alderen 6 16 år med overvekts- problematikk. Samarbeidet med Tif Viking og Barnas fysioterapisenter er godt, og 80 barn/unge har deltatt. Områdesatsing rundt Ny-Krohnborg skole har vært en suksess. Med et aktivt samarbeid med Ny- Krohnborg idrettslag er det opprettet gode aktivitetstilbud for egenorganiserte som fungerer godt. Aktiviteter som Åpen hall 4 7 trinn etterskoletid i 3 dager i uken, Fredagsåpent hall for ungdom og Åpen hall på søndager har blitt godt innarbeidet i nærmiljøet. Deltakelse barn/unge. 41

43 Eldretrim ble etablert sammen med Fysio og Ergoterapitjenesten i Bergen. 8 ulike steder i Bergen trimmer 300 eldre hver uke. Svømmekurs i høstferien har vært en suksess. Med å tilby et lavterskeltilbud for barn som ikke kunne svømme fikk vi i 2014 gjennom 387 barn. FIKS skolesekk Idrettstimer i skolen I 2014 var det 3 ungdomskoler med i prosjektet: Olsvik, Garnes og Ortun. Hordaland idrettskrets har tatt på seg det faglige koordineringsansvaret for tilbudet. Dette innebærer blant annet å finne kvalifiserte instruktører, kontakt med skolene, timeplanlegging, og tilrettelegging for et faglig godt tilbud. Det rapporteres at skolene er svært fornøyd med tilbudet der elevene trives med å møte nye idretter. Introduksjon av «mindre» kjente idretter i skolen Fiks Bergen prøver å bruke skolen som en arena for utprøving av mindre kjente idretter med det mål å gjøre elevene bevisst på de aktivitetsmuligheter en kan velge mellom på fritiden. Det satses fortsatt på idretter som orientering, innebandy og kickboxing i programmet. Fiks gir også tilbud til 4 trinn om skiopplæring på Kvamskogen der 800 skolebarn fikk mulighet til skiglede. Tilbakemeldinger fra idrettslag og eleverer gode og mange elever har nå fått en inngående kjennskap til sporten. Folkehelse Bergen kommune har i 2014 jobbet med en Folkehelseplan. Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke ved Idrettsseksjonen har deltatt i prosjektgruppe ved utarbeidelsen av den. Planen tar i hovedsak utgangspunkt i Lov om Folkehelse med forskrifter og forarbeid, og nasjonale og regionale føringer innen folkehelse, og samarbeidsavtale om forebygging med Helse Bergen. I tråd med Lov om folkehelse omfatter planen temaene helseovervåkning, beskrivelse av kjente folkehelseutfordringer i Bergen, forslag om tiltak for å møte utfordringene, hvordan arbeid med folkehelse skal organiseres og finansieres i kommunen, og hvilke oppgaver de ulike byrådsavdelinger skal ha. Arbeidet med denne planen ble ikke sluttført i 2014, men behandles i Tilskudd 6.1 Statlige tilskudd Idretten mottar ikke noe direkte gjennom statsbudsjettet på idrett. Derimot eier den norske stat Norsk Tipping der deler av overskuddet går til idretten. Politikken og fordelingen av midlene er utarbeidet av kulturdepartementet. Av den grunn ligger det ikke penger inne på statsbudsjettet som går direkte til idrett. Enkelt poster på statsbudsjettet kan relateres til tiltak for fysisk aktivitet og folkehelse, men dette er relativt skjulte og små summer. Det har vært delte meninger i idretten om den organiserte idretten er så viktig at den burde komme inn på statsbudsjettet. Dette var tilfellet med kultur som ble foreslått med en mindre 42

44 andel av fordelingsnøkkelen til norsk tipping til kultur. Istedet ble kulturen tilgodesett med midler knyttet til det såkalte kulturløftet for Spillemidler For de fleste idrettsanleggsprosjekter er spillemidler en viktig del av finansieringen. I 2014 var det 67 søknader om spillemidler i Bergen, med samlet søknadssum på kr ,-. Av disse var 21 søknader på nærmiljøanlegg og 46 på ordinære anlegg. Totalt tildelt spillemidler til idrettsanlegg i Bergen 2014 var kr ,-. Tildelingen på nærmiljøanlegg har i prinsippet ikke har økt stort, men i ordinære spillemidler er det en stor økning. Dette skyldes både større andel av tippenøkkelen til idrett, men også større økte satser for de ulike anleggstypene innenfor ordinære anlegg. Sammenlignet med Antall søknader nærmiljøanlegg Antall søknader ordinære anlegg Nærmiljø søknadssum Nærmiljø totalkostnad Ordinære søknadssum Ordinære totalkostnad Tildelinger spillemidler til Bergen Tildelinger ordinære anlegg Tildelinger nærmiljøanlegg Total tildelinger idrettsanlegg pr. år

45 Momskompensasjon private idrettsanlegg Momskompensasjon for private idrettsanlegg er en ordning Stortinget innførte i 2010, hvor blant annet idrettslag som bygger egne nærmiljø- eller idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift. For 2014 bevilget Regjeringen 66 mill. kroner til formålet. Ordningen blir forvaltet av Lotteri- og stiftlesestilsynet, og er en elektronisk søkbar ordning. For å være en kvalifisert søker til momskompensasjon til private anlegg, må det foreligge en godkjent spillemiddelsøknad, anlegget må være ferdigstilt, og godkjent og revidert regnskap fra kommunerevisjonen må vedlegges. Det må i tillegg være vedlagt en rapport fra kommunerevisjonen. Hvor stor kompensasjonen blir, avhenger av antall søknader og størrelsen på disse. Dersom total søknadssum er større enn bevilget beløp fra Stortinget, vil alle søknader bli redusert med samme prosent. I 2010, 2011 og 2013 fikk alle søkere 100 % momskompensasjon. I 2012 fikk søkerne refundert 89,4 % av betalt merverdiavgift. Selv med en økning fra kr. 55,8 mill. til kr. 66 mill. i 2014, ble tildelingsgraden så lav som 57 %. Dette skyldes at det var hele 300 idrettsanleggsprosjekter i Norge som søkte refusjon med total godkjent søknadssum på til sammen kr. 120 mill. I Bergen var det 21 søknader med godkjent søknadssum på til sammen kr mill. Disse søkerne fikk refundert til sammen kr mill. Søker Anleggsenhet Godkjent Tildelt beløp søknadssum Bergen Pistolklubb Kronegården elektroniske skiver Bergen Pistolklubb Kronegården innendørs luftpistolbane Bergen Pistolklubb Kronegården standplass Bergens Seilforening Nytt klubbhus Bergens Seilforening Nye garderober Hallaråker Gardslag Ballbinge Hordnes Vel Nærmiljøpark ballbinge Kvithovdvegen Aktivitetsplass ballbinge Velforening Mjølfjell Skilag Mjølfjell skiløype Nordre Holsnøy IL Garderobehus Nordre Holsnøy IL Hus for vedlikeholds, drifts- og idrettsmateriell Nordre Holsnøy IL Klubbhus Os Seilforening Kvernavika småbåthavn Paradis Tennisklubb Slettebakken Tennishall Paradis Tennisklubb Slettebakken Tennishall sosialt rom Rosendal idretts- og Malmangerskule - Rosendal fritidspark idretts- og fritidspark Sjusete Skisenter Sjusete langrennsanlegg Stord Ridestig

46 Hestesportssenter Stord Utendørsbane Hestesportssenter Søre Neset IL Reisskapshus Søreide IL Hammerslandgrenda Totalt Momskompensasjon varer og tjenester Formålet med denne ordningen er å bidra til kompensasjon for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag. Ordning for momskompensasjon til frivillige organisasjoner trådte i kraft 1. januar Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturdepartementet regulerer ordningen gjennom «Forskrift om merverdiavgiftkompensasjon for frivillige organisasjoner». Lotterinemnda er klageorgan for ordningen. De siste justeringer i forskriftene ble gjort i 2013, for å gjøre det enklere for mindre organisasjoner å søke momskompensasjon. Blant annet er det gitt lettelser knyttet til bruk av statsautorisert eller registrert revisor og krav til oppbevaring av dokumentasjon. Minstegrensen for å søke kompensasjon er også redusert. Det kreves ikke rapportering om bruken av midlene. Momskompensasjon varer og tjenester 1dykkeklubb AK Bjørgvin Alvøen Rideklubb 0 Alvøen Roklubb Apeltun Idrettslag Arna - Bjørnar, Allianse Idrettslag Arna Karateklubb Arna Svømme- og Livredningsklubb Arna Turn & Idrettslag Baune Sportsklubb Bergen Aeroklubb Bergen Aikidoklubb Bergen Amerikansk FK Bergen Badmintonklubb Bergen Bandyklubb Bergen Bueskyttere Bergen Capoeira Klubb Bergen Cykleklubb Bergen Fallskjermklubb Bergen Freestyle Klubb Bergen Golfklubb Bergen Handicapidrettslag Bergen Hang-Paraglider Klubb Bergen HK Bergen HSL Bergen Ishockeyklubb Bergen Karate & Kampsport Klubb Bergen Karateklubb Bergen Kickboxing Klubb Bergen Klatreklubb Bergen Kunstløp Klubb Bergen Nord, FK Bergen og Omegn Modellbilklubb Bergen Pistolklubb Bergen Politi IL Bergen Rideklubb Bergen Roller Derby Klubb 101 Bergen Rugby Klubb Bergen Snowboard Bergen Squash Klubb

47 Bergen Stupeklubb Bergen Styrkeløftklubb Bergen Tae Kwon-Do Klubb Bergen Triathlon Club Bergen Vest Håndball Klubb Bergen Wheelers Rullestolbasketlag Bergenhus Rugbyklubb 86 Bergens Fekteklubb Bergens Roklub Bergens Seilforening Bergens Skilag Bergens Sparta Spkl Bergens Svømme Club Bergens Svømme- og Livredningsklubb Bergens Tennisklubb Bergens Turnforening Bergensvømmerne Bjørgvin Dressurklubb Bjørgvin Karate Klubb Bjørgvin Styrkeløft Klubb Bjørnar, IL BSI BSI - Fekting BSI - Friluft BSI - Sportsdans BSI - SUB BSI - Volleyball Bønes basketballklubb Bønes Idrettslag Centrum Tae Kwon-Do Djerv Spkl Eidsvåg IL Epona Rideklubb 0 Fana Golfklubb Fana idrettslag Fana IL Fotball Fana Ishockeyklubb Fana Kajakklubb Fana Karate Klubb Fana NTN Taekwon-do klubb Fana Roklubb Fjellkameraterne, IL Fjellsiden Karateklubb FK Fyllingsdalen Flaktveit Idrettsklubb Frøya Basket Frøya Fotball Frøya IL Fyllingen Bowling Club Fyllingen Håndball Fyllingen Håndball Elite Fyllingen Karateklubb Gimle Basketballklubb Heros Spkl Hill Sportsdansere Hop Basketballklubb Hung Kuen Kung Fu Klubb Idrettslaget Bjarg Idrettslaget Norna-Salhus Idrettslaget Sandviken IL Fri IL Gneist IL Gular Kalandseid IL Kirkevoll Basketballklubb Kjøkkelvik IL Krabbetor Fotballklubb Kringlebotn IL Kråkenes Idrettslag Laksevåg BTK Laksevåg Kajakklubb Laksevåg TIL Landås Bbk Loddefjord IL Lyderhorn Ishockeyklubb Lyderhorn Karateklubb Lyderhorn Volleyballklubb Lyngbø Spkl Løv-Ham Håndball Mascot Bowlingklubb Mathopen IL Meyermarken Fotballklubb Milde Båtlag Minde IL Morvik IL Møhlenpris Idrettslag

48 Njørd ro- og kajakklubb NMK Bergen Nop/Haakonsvern Nordnes IL Nordås Karate Klubb Norges Handelshøyskoles Idrettsforening Norrøna IL Nyborg VBK Nygård Bowlingclub Ny-Krohnborg IL Nymark IL Odin Styrkeløftklubb Olsvik Idrettslag Paradis Tennisklubb Puddefjorden Kajakklubb Raballder Bergen, IL Salhus Turn & Idrettslag Sentrum Ju Jitsu Klubb Skansemyren BK Smørås IL Sportsklubben Brann Sportsklubben Viggo Stormkast - Bergen Frisbeeklubb Svømmeklubben Delfana Sædalen Idrettslag Sædalen Taekwondoklubb Søreide Idrettslag Tertnes Alpin Tertnes Fotball Damer Tertnes Fotball Herrer Tertnes Håndball Tertnes Håndball Elite Tertnes Idrettsskole Tornado Bergen Fotballklubb Trane Spkl Trappen Innebandyklubb Turn og idrettsforeningen Viking Ulriken Basketballklubb Vadmyra IL Varegg Allianseidrettslag Varegg Fleridrett Varegg Fotball Vestkant - Trial Vestkantsvømmerne Ytrebygda Basketballklubb Årstad IL Åsane Amerikansk Fotball Klubb Åsane Bowling Klubb Åsane Cykle Klubb Åsane Fotball Åsane Fotball Damer Åsane Fotball Gutter Åsane Håndball Åsane Rideklubb Åsane Seilforening Åsane Sportsskytterlag Åsane Turn Åsane Vektløfterklubb Åstveit Svømmeklubb Sum 401 Lokale aktivitetsmidler (LAM) LAM- midlene er en tilskuddsordning fra kulturdepartementet spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Midlene fordeles gjennom Idrettsrådet i Bergen som fordeler midlene etter retningslinjer fra NIF. Støtten skal være en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. De ulike idrettsråd kan ha forskjellige tildelingskriterier. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Målgruppen for midlene er barn 6-12 år og ungdommer år. I 2014 fordelte idrettsrådet i Bergen kr mill. fordelt på 230 idrettslag/klubber. Sammenlignet med 2013 er dette en økning på kr ,-. Det er en økning på 25 %. 47

49 Idrettslag Beløp 1dykkeklubb AK Bjørgvin Alvøen Rideklubb Alvøen Roklubb Apeltun Idrettslag Arna - Bjørnar, Allianse Idrettslag Arna Karateklubb Arna Svømme- og Livredningsklubb Arna Turn & Idrettslag Atlas Styrkeløft Klubb Baune Sportsklubb Bergen Aeroklubb Bergen Aikidoklubb Bergen Amerikansk FK Bergen Badmintonklubb Bergen Bandyklubb Bergen Baseballklubb Bergen Basketballklubb Bergen Biljardklubb Bergen Bokseklubb Bergen Bueskyttere Bergen Capoeira Klubb Bergen Castingklubb Bergen Cykleklubb Bergen Døves Idrettsklubb Bergen Fallskjermklubb Bergen Freestyle Danseklubb Bergen Freestyle Klubb Bergen Golfklubb Bergen Handicapidrettslag Bergen Hang-Paraglider Klubb Bergen HK Bergen irske danseklubb Bergen Ishockeyklubb Bergen Karate & Kampsport Klubb Bergen Karateklubb Bergen Kendoklubb Bergen Kickboxing Klubb Bergen Kjelkehockey Klubb Bergen Klatreklubb Bergen Kunstløp Klubb Bergen løpeklubb Bergen Modellflyklubb Bergen Motorsport Klubb Bergen Mountainbikeklubb Bergen Nord Ride og Kjøreklubb Bergen Nord Taekwondo-klubb Bergen Nord, FK Bergen Nordre Skytterlag Bergen og omegn innebandyklubb Bergen og Omegn Modellbilklubb Bergen Rideklubb Bergen Roller Derby Klubb Bergen Rugby Klubb Bergen Skøyteklubb Bergen Snowboard Bergen Squash Klubb Bergen Stupeklubb Bergen Styrkeløftklubb Bergen Tae Kwon-Do Klubb Bergen Trekkhundklubb Bergen Trial Team Bergen Triathlon Club Bergen Trim og Mosjonsidrettslag

50 Bergen Vest Danseklubb Bergen Vest Håndball Klubb Bergen Vest Idrettslag Bergen Vest Kampsportklubb Bergen Vest Taekwondo Bergen Wheelers Rullestolbasketlag Bergen Wushuklubb Bergenhus Kampsportklubb Bergenhus Rugbyklubb Bergens Atletklubb Bergens Fekteklubb Bergens Roklub Bergens Seilforening Bergens Skilag Bergens Sparta Spkl Bergens Svømme Club Bergens Svømme- og Livredningsklubb Bergens Tennisklubb Bergens Turnforening BFG Bergen Friidrettsklubb Bjarg IL Bjørgvin Dressurklubb Bjørgvin Karate Klubb Bjørgvin Styrkeløft Klubb Bjørnar, IL Bragd Bokseklubb Brann Spkl Bønes basketballklubb Bønes Idrettslag Centrum Tae Kwon-Do Dansetreff Djerv Spkl Eidsvåg IL Epona Rideklubb Fana Fotball Fana Golfklubb Fana Hestesportsklubb Fana IL Fana Ishockeyklubb Fana Kajakklubb Fana Karate Klubb Fana Kickboxing Klubb Fana NTN Taekwon-do klubb Fana Roklubb Fana Rugbyklubb Fana Sportsskytterlag Fana Tennisklubb Fjellkameraterne, IL Fjellsiden Karateklubb Flaktveit IK Fløyen Mountainbike Klubb Friidrettslaget Frisk Frøya Basket Frøya Fotball Fyllingen Basketballklubb Fyllingen Bowling Club Fyllingen Håndball Fyllingen Håndball Elite Fyllingen Karateklubb Fyllingen Kickboxing Klubb Fyllingsdalen FK Gimle Basketballklubb Gneist, IL Gullfjell IL Gustur Islandshestlag Heros Spkl Hill Sportsdansere Hjellestad Jet Ski Klubb Hjellestad Seilforening Hop Basketballklubb Hordvik IL Hung Kuen Kung Fu Klubb Håstein Idrettslag

51 Idrettslaget Norna- Salhus Idrettslaget Sandviken IL Fri IL Gular Kalandseid IL Keum Gang Taekwondo-Nesttun Kirkevoll Basketballklubb Kjøkkelvik IL Kringlebotn IL Krohnsminde Futsalklubb Krokeide IL Kråkenes Idrettslag Laksevåg BTK Laksevåg Kajakklubb Laksevåg Sports Skytterlag Laksevåg TIL Loddefjord IL Lyderhorn Ishockeyklubb Lyderhorn Karateklubb Lyngbø Spkl Løv-Ham Håndball Mascot Bowlingklubb Mathopen IL Milde Båtlag Minde IL Møhlenpris Idrettslag Nesttun Tennisklubb Njørd ro- og kajakklubb NMK Bergen Nordnes IL Nordnes Karateklubb Nordås Karate Klubb Norrøna IL Nyborg VBK Nygård Bowlingclub Ny-Krohnborg IL Nymark IL Odin Styrkeløftklubb Olsvik Idrettslag Paradis Tennisklubb Puddefjorden Kajakklubb Rock'n Rolf Danseklubb Salhus Turn & Idrettslag Sandviken Atletklubb Sentrum Capoeira Klubb Sentrum Ju Jitsu Klubb Sentrum Sportsklubb Smørås IL Stend og Midthordland Hestesportslag Storetveit Karateklubb Stormkast - Bergen Frisbeeklubb Suban Sportsklubb Svømmeklubben Delfana Sædalen Idrettslag Sædalen Taekwondoklubb Sætregården Hestesportsklubb Søreide Idrettslag T.I.L. Yngve KFUM Bergen Tertnes Alpin Tertnes Fotball Damer Tertnes Fotball Herrer Tertnes Håndball Tertnes Håndball Elite Tertnes Idrettsskole Tertnes Turn Trane Spkl Turn og Idrettslaget Hovding Ulriken UNG Ulset BBK Vadmyra IL Varegg Fleridrett Varegg Fotball Vestkant - Trial

52 Vestkantsvømmerne Viking, TIF Vågen Taekwondo Klubb Ytrebygda Basketballklubb Årstad IL Åsane Allidrett Åsane Amerikansk Fotball Klubb Åsane Cykle Klubb Åsane Fotball Åsane Fotball Damer Åsane Fotball Gutter Åsane Håndball Åsane Rideklubb Åsane Seilforening Åsane Sportsskytterlag Åsane Squash Klubb Åsane Turn Åsane Vektløfterklubb Åsgard Turnforening Åstveit Svømmeklubb SUM Inkluderingsmidler fra NIF Inkluderingsmidlene skal i hovedsak motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. Tilskuddet er særlig rettet mot jenter, og barn og ungdom med dårlig betalingsevne. I 2014 ble det utdelt til sammen kr ,- til idrettslag i Bergen. Dette er en økning pålydende kr ,- fra 2013, da tilsvarende tilskuddsbeløp var kr ,-. Dette er en økning på 5,6 %. Tilskudd tildelt og utbetalt i 2014 Al Madina Arna Svømme og Livredning Arna-Bjørnar Fotball Bergen Badmintonklubb Bergen Baseball Bergen Capoeira Klubb Bergen Ishockeyklubb Bergen Ishockeyklubb Bergen Judoklubb Bergen Karateklubb Bergen Karateklubb Bergen Kickboksing Bergen Kunstløp Bergen Nord,FK Bergen Rugbyklubb Bergen Stupeklubb Bergen Svømmeklubb Bjørnar Håndball Bragd Bokseklubb Djerv/Nordnes Fana IL Fjell Innebandy Fjellkam BTK Flaktveit Friluftslivs tiltak i friluftlivets år Frøya Basket Fyllingen BBK Heros Bordtennis Hordaland Skikrets Hordaland Volleyball Hovding Inter Bergen Kalandseid IL Kjøkkelvik Laksevåg BTK Laksevåg Turn Loddefjord Loddefjord Kunstløp Lyderhorn Ishockeyklubb

53 Lyngbø Løv-Ham Fotball Møhlenpris IL NMK Bergen Nyborg VBK Ny-Krohnborg Nymark IL Olsvik IL 820 Olsvik IL Puddefjord Kajakklubb Salhus Turn SK Djerv SK Djerv SK Djerv Tertnes Turn Trane Spkl Trane Spkl Trane Spkl Turnkretsen sommerleir (Hordaland Gymnas) Ulriken Ung Basket Vadmyra Årstad Håndball Åsane Seahawks Åsane Seilforening Åsane Turn Sum Grasrotandelen Helt siden Norsk Tipping AS ble etablert har overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Som spiller hos Norsk Tipping kan man være med å bestemme hvilket lag eller organisasjon som får 5 % av spilleinnsatsen. For at et lag eller organisasjon skal kunne motta midler fra Grasrotandelen må det være registrert i Frivillighetsregisteret, som er en del av Brønnøysundregisteret. Grasrotandelen er en viktig og kjærkommen finansieringskilde for lokale lag og organisasjoner. Det er derimot avdekket store avvik på oversikten over tildelinger i Bergen. Det har tidligere ikke vært noen kontroll med hvilke «lag og foreninger» som kan registrere seg for grasrotmidler, og derav er det kommet frem en del navn som viser seg og ikke å være idrettslag/klubber registrert i idretten. Dette burde kunne lukes ut i samarbeid med idretten selv. Disse får likevel registrere seg og får utbetalt midler. I 2014 ble det registrert givere i Bergen på idrettsandelen, med en total utbetaling på kr ,-. Dette er en nedgang fra 2013 med kr ,- Grasrot analyse for perioden Navn Antall givere registrert Bidrag 1Dykkeklubb Idrettslag Allianse Idrettslaget Arna Bjørnar Alvøen Rideklubb Apeltun Idrettslag Arna Karateklubb Arna Svømme Og Livredningsklubb Arna Sykleklubb Arna Travlag

54 Arna Turn & Idrettslag Atlas Styrkeløft Klubb Atlet Klub Bjørgvin Bergen Aero Klubb Bergen Aikidoklubb Bergen Akademisk Bridgeklubb Bergen Allfot Il Bergen Apo Bergen Badmintonklubb Bergen Bandyklubb Bergen Baseballklubb Bergen Bowling Club Bergen Boxing Klubb Bergen Cykleklubb Bergen Darts Club Bergen Drift Team Bergen Døves Idrettsklubb Bergen Elite Ballklubb Bergen Fallskjermklubb Bergen Freestyleklubb Bergen Golfklubb Bergen Handicapidrettslag Bergen Hanggliding Og Paragliding Bergen Helsesportslag Bergen Hema Bergen Hundehall Bergen Håndbakklubb Bergen Håndballklubb Bergen Ishockeyklubb Bergen Jentegolf Bergen Karate Klubb Bergen Karate Og Kampsportklub Bergen Kendoklubb Bergen Kickboxing Klubb Bergen Kjelkehockey Klubb Bergen Klatreklubb Bergen Kommune Bedriftslag Bergen Kunstløpklubb Bergen Løpeklubb 210 Bergen Nord Ride- Og Kjøreklubb Bergen Nord Taekwondo Klubb Bergen Nordre Skytterlag Bergen Og Omegn Modellbilklubb Bergen Og Omegn Travselskap

55 Bergen Petanque Klubb Bergen Pistolklubb Bergen Rideklubb Bergen Roller Derby Klubb Bergen Rugbyklubb Bergen Skøyteklubb Bergen Sparta Sportsklubben Bergen Sportsskytterklubb Bergen Storm Bergen Stupeklubb Bergen Styrkeløftklubb Bergen Taekwon-Do Klubb Bergen Travparks Montégruppe Bergen Trial Team Bergen Triathlon Club Bergen Vest Håndball Klubb Bergen Vest Kampsportklubb Bergen Wheelers Bergen Yacht Club Bergenbueskyttere Bergens Atletklub Bergens Fekteklubb Bergens Roklub Bergens Seilforening Bergens Svømme & Livredningsklub Bergens Svømme Club Bergens Tennisklubb Bergens Turnforening Bergenskameratene Fk Bergenstjerne Fotballklubb Bergensvømmerne Bergkrystall Fotballklub 1 39 Bfg Fana Friidrettsklubben Bjørgvin Dressurklubb Bjørgvin Fk Bjørgvin Karateklubb Bjørgvin Styrkeløft Klubb Bowlingklubb Mascot Boxaspen Hung Kuen Kung Fu Brann Sportsklubben Bryggen Ballklubb Bsi - Bergen Studentidrettslag Bsi Fekting Bsi Friluft

56 Bsi Handball Bsi Rugby Bønes Aires Futsal 2 65 Bønes Basketballklubb Bønes Idrettslag Centrum Taekwondo Ceragon Bedriftidrettslag Champions Kickboxingsklubb Chc Norway Fotball Bergen Corner Sport & Fritid Bil Dalen Fk Eidsvåg Idrettslag Epona Rideklubb Fana Golfklubb Fana Hestesportklubb 172 Fana Idrettslag Fana Il Fotball Fana Ishockeyklubb Fana Kajakklubb Fana Karate Klubb Fana Kickboxing Klubb Fana Ntn Taekwon Do Klubb Fana Sjakklubb Ungdom Fana Skytterlag Fana Tennisklubb 3 76 Fana Trav - Og Hestesportslag Fana Wado Ryu Karateklubb 1 Fekteklubben Frie Duellister 1 50 Fjellsiden Karateklubb Fk Fyllingsdalen Flaktveit Idrettsklubb Football Club Go Ahead Noorwegen 1 98 Fotballklubben Bergen Nord Friskis&Svettis Bergen Frøya Fotball Fyllingen Bowling Club Fyllingen Fotball Fyllingen Håndball Fyllingen Håndball Elite Fyllingen Karate Klubb Gimle Basketballklubb Gneist Idrettslaget Gullfjell Il Hardanger Mikroflyklubb

57 Hardy Sk Hasunds Hund Fotball Klubb Haukeland Sykehus Idrettslag Hellen Ballklubb Heros Sportsklubben Hill Sportsdansere Hjellestad Jet Ski Klubb Hjellestad Seilforening Hop Basketballklubb Hordaland Bedriftsidrettskrets Hordaland Volleyballregion Hordvik Ballklubb Hordvik Idrettslag Høyden Fotballklubb Idrettslaget Bjarg Idrettslaget Bjørnar Idrettslaget Fri Idrettslaget Frøya Allianse Idrettslaget Nornen Idrettsrådet I Bergen Idrottslaget Gular Bygdeungdomen Idrottslaget Gular Friidrett Idrottslaget Gular Orientering Il Fjellkameraterne Il Raballder Bergen Inter Bergen F K Kalandseidet Idrettslag Kirkevoll Basketballklubb Kjøkkelvik Idrettslag Kone Idrettslag Bergen Kong Oscar Dart Club Krabbetor Fotballklubb Kringlebotn Idrettslag Krokeide Il Kronstad Fk Kråkenes Idrettslag Laksevåg Bordtennisklubb Laksevåg Kajakklubb Laksevåg Turn Og Idrettslag Landås Basketballklubb Libido Fotballklubb Loddefjord Il Lyderhorn Ishockeyklubb Lyderhorn Karateklubb

58 Lyderhorn Volleyball Klubb Lyngbø Sportsklubb Løv-Ham Fotball Løv-Ham Håndball Løvstakken Fotballklubb Løvåsen Fk Marikollen Fotballklubb Mathopen Idrettslag Meyermarken Fotball Klubb Milde Båtlag Minde Idrettslag Munkebotn Fotballklubb Myrdal Fk Nextgentel Bedriftslag 1 57 Nhhi Amerikansk Fotball Nhhi Baseball Nhhi Håndball Nhhi Ultimate 39 Njørd Ro Og Kajakklubb Nordhordland Hesteskokastarlag Nordhordland Skiklubb Nordnes Idrettslag Nordås Karateklubb Norges Handelshøyskoles Fotballag Norna I L Salhus Nornas Venner Nornen Håndball Norsk Motor Klubb Bergen Norske Officerers Pistolklubb Norske Offiserers Pistolklubb Nubben Fk Ny Krohnborg I L Nyborg Volleyballklubb Nygård Bowling Club Nymark Idrettslag Nøstet E Sportklubb Octopus Dykkerklubb Odfjell Bedriftsidrettslag Odin Styrkeløftklubb Olsvik Idrettslag Osterøy Bridgeklubb Paradis Idrettslag Paradis Tennisklubb Posten Bedriftsidrettslag Bergen

59 Psykiatrialliansen Bil Puddefjorden Kajakklubb Ragnarok Fotball Klubb Rolls Royce Bergen B I L Royal Norwegian Naval Academy Boat 225 Rå Idrettslag Salhus Turn & Idrettslag Samnanger Idrettslag Sandviken Atletklubb Sandviken Idrettslaget Sandviken Kampsport Klubb Sangrok Hapkidoklubb Bergen Sentrum Ju Jitsu Klubb Sentrum Kobu Do Kan Karateklubb Skansemyren Ballklubb Skansens Ballklubb Skifremme Skuteviken Skøite Club Smørås Idrettslag Snake Oil Racing Team Softball Brann As Sogn Og Fjordane Gymnastikk Og Sportsklubben Baune Sportsklubben Djerv Sportsklubben Fett Sportsklubben Galgen Sportsklubben Mann Sportsklubben Orion Sportsklubben Svette 836 Sportsklubben Trane Sportsklubben Viggo Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter Stormkast - Bergen Frisbeeklubb Studentenes Undervannsklubb Bergen Svømmeklubben Delfana Sweco B I L Bergen Sædalen Idrettslag Sætregården Hestesportsklubb T I L Hovding Taxi Sport Bergen B I L Telesport Bergen Tertnes Alpin Tertnes Fotball Damer Tertnes Fotball Herrer

60 Tertnes Håndball Tertnes Håndball Elite Tertnes Idrettslag Allianse Tertnes Idrettsskole Tertnes Turn Tide Bedriftsidrettslag Tollvesenets Bedriftsidrettslag Tornado Bergen Fotballklubb Traditional Taekwondo Union Tryg Bedriftsidrettslag Turnerhytten Stiftelsen Ulriken Opp 1 59 Ulriken Ung Vadmyra Idrettslag Varegg Fleridrett Vest Ck Vestkant Trial Vestkanten Bowlingclub Vestkantsvømmerne Vestkysten Sportsklubb Vestlandets Naturistforening Viking Turn Og Idrettsforening Vilje Biljardklubb Visma Bergen Bedriftsidrettslag Vågen Taekwondo Westernrideklubben Rain City Riders Ytrebygda Basketball Klubb Øvre Holen Curlingforening Årstad Il Åsane Allidrett Åsane Amerikansk Fotball Og Cheerl Åsane Bowlingklubb Åsane Byggmester B.I.L Åsane Fotball Åsane Fotball Damer Åsane Fotball Gutter Åsane Hordvik Skytterlag Åsane Håndball Åsane Jeger Og Fiskeforening Åsane Pistolklubb Åsane Rideklubb Åsane Seilforening Åsane Senior Bowlere Åsane Vektløfterklubb

61 Åstveit Svømmeklubb Sum Fylkeskommunale tilskudd Hordaland Fylkeskommune hadde i tillegg til spillemidler en tilskuddsordning til ulike friluftsformål og tilskudd til idrettsprosjekter og annet idrettsarbeid på kr ,- i I tillegg spillemidler på kr , total sum til fordeling kr Oversikt over tildelinger i hele Hordaland: Tittel sted Tekst Mottaker Tilskot utbetalt Tilskot til idrettsarbeid -NM i Skiskyting Voss 2014 Skiskyting Voss As Tilskot til idrettsarbeid EM Rubgy 2014 Norges Rugbyforbund Horaland idrettskrets -Tilskot 1. halvår 2014 Hordaland Idrettskrets Horaland idrettskrets -Fylkestilskot 2. halvår 2014 Hordaland Idrettskrets Stiftinga "Solhovden" -Fylkestilskot 2014 Stiftelsen Solhovden Regiona.komp.senter for idrett -Olympiatoppen Vest 2014 Hordaland Idrettskrets Fylkesidrettsanlegg Fylkesidrettsanlegg Fylkesidrettsanlegg Mastergrad i idrett og folkehelse -Investeringstilskot til idrettsanlegg Voss ski- og tursenter Voss Kommune Investeringstilskot til idrettsanlegg Bergen tennisarena Bergen Kommune Investeringstilskot til idrettsanlegg Helleren symjeanlegg Bergen Kommune Høgskolen i Bergen - Fylkestilskot Mastergrad i idrett.. Høgskolen I Bergen Prøveprosjekt utlån av gymsalar -Utlån av gymsalar 2014 Hordaland Idrettskrets Aktiv saman -Aktiv saman 2014 Samnanger Kommune Aktiv saman -Språksprell i naturen Askøy Kommune Aktiv saman -Kul-tur - frivilligsentral Øygarden Kommune Aktiv saman -Aktiv saman 2014 Askøy Kommune Aktiv saman -Aktiv saman 2014 Vaksdal Kommune Aktiv saman -Aktiv saman 2014 Bergen Og Omland Friluftsråd Aktiv saman -Aktiv saman 2014 Hordaland Idrettskrets Aktiv saman -Aktiv saman 2014 Stord-Fitjar Turlag Aktiv saman -Aktiv saman Godvik Sjøspeidergruppe Aktiv saman -Aktiv saman 2014 Sportsklubben Djerv Aktiv saman -Aktiv saman 2014 Friluftsrådet Vest Aktiv saman -Kompetansetiltak 2014 Hordaland Idrettskrets Idrettsprosjekt -Tour ded Fjords 2014 Tour Des Fjords As Psykisk utviklingshemma -Vinter-/sommeraktivitetsdagar 2015 Kvam Kommune Psykisk utviklingshemma -Vinteraktivitetsuken 2014/2015 Hordaland Idrettskrets Eldre -Etne seniordans Etne Seniordans Eldre -Frivillighetsgruppa Fjell Frivilligsentral Eldre -Undervisning dans og musikk Sn Region Hordaland

62 Eldre -Aktiv til 100 Stord-Fitjar Turlag Eldre -Seniortiltak 2014 Voss Utferdslag Olympiatoppen Vest - Konferansar/kompetanse kompetanseheving Hordaland Idrettskrets Konferansar/kompetanse -FNF Hordaland - tilskot 2014 Bergen Turlag Konferansar/kompetanse -Forvaltnignsplanar 2014 Bergen Og Omland Friluftsråd Rullering - fylkesdelplan idrett og friluftsliv -Bergen Swim festival 2014 Allers Invest As Rullering - fylkesdelplan idrett og friluftsliv -VM-kvalifiseringskamp 2014 Nhf Region Vest-Norge Rullering - fylkesdelplan idrett og friluftsliv -Europacup i handball Tertnes Håndball Elite Tilskot til barn/unge - idrett -Camp Herdla 2014 Askøy Kommune Tilskot til barn/unge - idrett -Fysisk aktivitet 2014 Fjell Kommune Tilskot til barn/unge - idrett -Vossadans 2014 Voss Kommune Tilskot til barn/unge - idrett -Fysisk aktivitet 2014 Vaksdal Kommune Tilskot til barn/unge - idrett -Tilskot aktivitetsgruppa Sportsklubben Djerv Tilskot til barn/unge - idrett -Fysisk aktivitet 2014 Austrheim Motorsport Club Tilskot til barn/unge - idrett -Vasstilvenning og symjekurs Il Venjar Tilskot til barn/unge - idrett -Gøydagen 2014 Bremnes Idrettslag Hovedlaget Tilskot til barn/unge - idrett -Fysisk aktivitet 2014 Unneland Grendalag Tilskot til barn/unge - idrett -Fysisk aktivitet 2014 Liland Skole Tilskot til barn/unge - idrett -Kick og dans Bergen Kickboxing Klubb Tilskot til barn/unge - idrett -Villmarksleir for ungdom 4H Hordaland Tilskot til barn/unge - idrett -Aktiv kvardag Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter Tilskot til barn/unge - idrett -Fysisk aktivitet 2014 Bydelsbloggen Tilskot til barn/unge - idrett -Fysisk aktivitet 2014 Idrett Bergen Sør Tilskot til barn/unge - idrett -Aktiviteket 2014 Hordaland Bedriftsidrettskrets Tilskot til barn/unge - idrett -Ung aktiv og sprek Knarvikmila Aks Tilskot til barn/unge - idrett -Aktiv på sjøen i Nordhordland Seaway Oceansport Club Tilskot til barn/unge - idrett -Ungdomsløftet Hordaland Idrettskrets Tilskot til barn/unge - idrett -Friluftsliv som brekkstang Bergen Turlag Friluftsføremål -Sikring av området Raudlio og Stokkedalen Os Kommune Friluftsføremål -Ny servicebåt for BOF Bergen Og Omland

63 Friluftsråd Friluftslivet sitt hus i Hordaland -Fylkestilskot drift Bergen Turlag Bergen og omland friluftsråd -Tilskot 1.halvår 2014 Bergen Og Omland Friluftsråd Bergen og omland friluftsråd -Fylkestilskot 2. halvår 2014 Bergen Og Omland Friluftsråd Bergen turlag -Fylkestilskot 2014 Bergen Turlag Haugesund turistforening -Fylkestilskot 2014 Haugesund Turistforening Arboretet på Milde -Fylkestilskot 2014 Stiftelsen Det Norske Arboret N.Rogaland -Fylkestilskot 2014 Friluftsrådet Vest Turløyper på Kvamskogen -Turløyper på Kvamskogen - Fylkestilskot 2014 Kvamskogen Næringslag Fy.delplan for friluftsliv -Lokale friluftslivstiltak 2014 Austrheim Kommune Fy.delplan for friluftsliv -Lokale friluftslivstiltak 2014 Samnanger Kommune Fy.delplan for friluftsliv -Lokale friluftslivstiltak 2014 Meland Kommune Fy.delplan for friluftsliv -Lokale friluftslivstiltak 2014 Voss Kommune Fy.delplan for friluftsliv -Lokale friluftslivstiltak 2014 Fjell Kommune Fy.delplan for friluftsliv -Lokale friluftslivstiltak 2014 Austevoll Kommune Fy.delplan for friluftsliv -Lokale friluftslivstiltak 2014 Stord-Fitjar Turlag Fy.delplan for friluftsliv -Lokale friluftslivstiltak 2014 Jondal Idrettslag Fy.delplan for friluftsliv -Havsport for alle Havsportlauget Fy.delplan for friluftsliv -Lokale friluftslivstiltak 2014 Unneland Grendalag Fy.delplan for friluftsliv -Lokale friluftslivstiltak 2014 Fjell Turlag Bergen Og Omland Fy.delplan for friluftsliv -Lokale friluftslivstiltak 2014 Friluftsråd Bergen Og Omland Fy.delplan for friluftsliv -Lokale friluftslivstiltak 2014 Friluftsråd Fy.delplan for friluftsliv -Lokale friluftslivstiltak 2014 Bømlo Turlag Bergen Og Omland Friluftsråd Fy.delplan for friluftsliv -Lokale friluftslivstiltak 2014 Fy.delplan for friluftsliv -Turstiar Skintveitskogen Nordre Holsnøy Idrettslag Fy.delplan for friluftsliv -Friluftslivstiltak 2014 Fusa Turlag Fy.delplan for friluftsliv -Aktivitetsløype over Heiane Nesjaheimlaget Tilskot friluftslivstiltak -Friluftslivstiltak 2014 Vaksdal Kommune Tilskot friluftslivstiltak -Fiskedagar på Småbrekke Vaksdal Kommune Tilskot friluftslivstiltak -Friluftslivstiltak 2014 Ullensvang Herad Oppvekst- Og Kulturetaten Tilskot friluftslivstiltak -Friluftslivstiltak 2014 Norges Jeger-Og Fiskerforbund Hordaland Tilskot friluftslivstiltak -Læring i friluft Friluftsrådet Vest Tilskot friluftslivstiltak -Friluftslivsføremål 2014 Haugesund Turistforening Tilskot friluftslivstiltak -Undervisningsprosjekt i fiske Norges Jeger-Og Fiskerforbund Hordaland Tilskot friluftslivstiltak -Friluftslivstiltak 2014 Norges Jeger-Og Fiskerforbund Hordaland Tilskot friluftslivstiltak -Friluftsliv for alle - heile året Haugesund Turistforening Tilskot friluftslivstiltak -Friluftslivstiltak 2014 Friluftsrådet Vest Norges Jeger-Og Tilskot friluftslivstiltak -Friluftslivstiltak 2014 Fiskerforbund Hordaland Tilskot friluftslivstiltak -Friluftsføremål 2014 Voss Utferdslag

64 Tilskot friluftslivstiltak -Friluftslivstiltak 2014 Friluftsrådet Vest Tilskot friluftslivstiltak -Friluftslivstiltak 2014 Friluftsrådet Vest Tilskot friluftslivstiltak -Wild West Norges Jeger-Og Fiskerforbund Hordaland Sotra Og Øygarden Jeger Og Tilskot friluftslivstiltak -Bjørkedalen aktivitetspark Fiskarforening Tilskot friluftslivstiltak -Aktiv i friluft Friluftsrådet Vest Tilskot friluftslivstiltak -Kartlegging fiskemuligheter Norges Jeger-Og Fiskerforbund Hordaland Tilskot friluftslivstiltak -Friluftslivstiltak 2014 Friluftsrådet Vest Tilskot friluftslivstiltak -Friluftslivstiltak 2014 Stiftelsen Amalie Skrams Hus Tilskot friluftslivstiltak -Byfjellstrimmen Bergen Turlag Tilskot friluftslivstiltak -TAM - ungdomsleir Norges Jeger-Og Fiskerforbund Hordaland Tilskot friluftslivstiltak -Kom deg ut dagane Bergen Turlag Tilskot friluftslivstiltak -Aktiv til 100 Bergen Turlag Tilskot friluftslivstiltak -Lavterskelturar Bergen Turlag Tilskot friluftslivstiltak -Basecamp Sunnhordland Friluftsrådet Vest Tilskot friluftslivstiltak -Friluftslivstiltak 2014 Nasjonalforeningen For Folkehelse Tilskot friluftslivstiltak -Friluftslivstiltak 2014 Mjøsdalen Grendaråd Tilskot i friluftsområder -Statleg sikra friluftslivsområde 2014 Granvin Kommune Tilskot i friluftsområder -Statleg sikra friluftslivsområde 2014 Friluftsrådet Vest Tilskot i friluftsområder -Statleg sikra friluftslivsområde 2014 Bergen Og Omland Friluftsråd Rallarvegen -Oppsyn på Rallarvegen 2014 Visitrallarvegen.No Gradering og merking av turløyper -Merking turstiar Radøy Kommune Gradering og merking av turløyper -Turstiar Kyrkjeveg Frekhaug Meland Kommune Gradering og merking av turløyper -Merking av turstiar i Os Os Kommune Gradering og merking av turløyper -Turløyper i Austevoll Austevoll Kommune Gradering og merking av turløyper -Vandrign i Tysnes Tysnes Kommune Gradering og merking av turløyper -Merking turstiar Skinntveitskogen Meland Kommune Gradering og merking av turløyper -Merking Herdla Fort Askøy Kommune Gradering og merking av turløyper -Skilting Byfjellene vest Bergen Kommune Gradering og merking av turløyper -Turstiprosjekt - delprosjekt 2 Fusa Kommune Gradering og merking av turløyper -Padleturar i Kvinnherad Kvinnherad Kommune Gradering og merking av turløyper -Merking av turløyper Lindås Kommune Gradering og merking av turløyper -Turstiar i Modalen Modalen Kommune

65 Gradering og merking av turløyper -Nærturar i Etne Etne Turlag Gradering og merking av turløyper -Merking turstiar Nautøy Friluftsrådet Vest Gradering og merking av turløyper -Merking turstiar Taraldsøya Friluftsrådet Vest Gradering og merking av turløyper -Merking Fanafjellet Fana Bygdens Venner Gradering og merking av turløyper -Merking turstiar Valøya Friluftsrådet Vest Gradering og merking av turløyper -Turløyper Kvamskogen Bergen Og Omland Friluftsråd Gradering og merking av turløyper -Tursti Simadal-Kjeåsen Destinasjon Eidfjord As Gradering og merking av turløyper -Turløyper Måbø gard - Måbøberget-Fossetromma Destinasjon Eidfjord As Gradering og merking av turløyper -Merking turstiar Ådlandsvatnet Friluftsrådet Vest Gradering og merking av turløyper -Merking turløyper Hissøyna Bergen Og Omland Friluftsråd Gradering og merking av turløyper -Turstiar på Kalandseid Kalandseidet Idrettslag Gradering og merking av turløyper -Sti-sykkeltraseer i Ulvik Ulvik Næringslag Gradering og merking av turløyper -Merking av turstiar Eit Lite Stykke Hardanger Gradering og merking av turløyper -Turløyper Mundheim - Ålvik Kvam Næringsråd Gradering og merking av turløyper -Merking turløyper i Sund Sund Turlag Gradering og merking av turløyper -Skilting til hyttene i turlaget Bergen Turlag Gradering og merking av turløyper -Tursti Vøringsfossen Destinasjon Eidfjord As Kartlegging og verdsetting av friluftsområder Kartlegging og verdsetting av friluftsområder Kartlegging og verdsetting av friluftsområder Kartlegging og verdsetting av friluftsområder -Kartlegging og verdsetting av friluftsområde Askøy Kommune Kartlegging og verdsetting av friluftsområde Bergen Kommune kartlegging og verdsetting av friluftsområde Friluftsrådet Vest Kartlegging og verdsetting av friluftsområde Bergen Og Omland Friluftsråd Totalt i Hordaland Kommunale tilskudd Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett (BKNI) ved Idrettsseksjonen har 5 elektroniske søkbare tilskuddsordninger. Den totale sum til fordeling på de elektronisk søkbare 64

66 tilskuddsordninger i 2014 var kr I tillegg er arrangementsstøtte med kr søkbar, men ennå ikke lagt ut i den elektroniske tilskuddsportalen. Totalt kr søkbart. BKNI ved Idrettsseksjonen har vært en pådriver fra starten av for å få tilskuddsordningene inn i elektronisk format. I dag er den elektroniske tilskuddsportalen brukt i forhold til det meste av de søkbare tilskuddsordningene. Per utgangen av 2014 var det bare arrangementsstøtte som ikke lå inne i portalen. Idrettsservice med FIKS Bergen har også begynt å benytte tilskuddsportalen. Systemet sikrer at all dokumentasjon i forhold til søknadene blir registrert i arkivet og at selve utbetalingen er mer kvalitetssikret. Oversikt over FIKS Bergens støtteordninger ligger under FIKS Bergens stimuleringsmidler lenger bak i kapittelet. Idrettslagene blir mer og mer dus med det elektroniske men det gjenstår fortsatt en del små endringer som kan gjøre det enklere for både idrettslagene og Idrettsseksjonen og fullføre saksbehandlingen, med påfølgende rapporteringer og krav i forhold til tildelingen. De tilskuddsordningene som er beskrevet i dette kapittelet er tilskuddsordninger som er søkbare for idrettslag i Bergen. I tillegg til de søkbare ordningene er det enkelte tilskudd som står på egen linje i budsjett eller som er øremerket eller tiltenkt enkelte aktører. Dette gjelder Idrett Bergen Sør, Bergen og Hordaland Turlag, Hordaland Idrettskrets, Idrettsrådet i Bergen, Olympiatoppen Vest-Norge, Sykkel -VM 2017, Tour des fjords, Basistilskudd ti idrettslag og TIF Viking. Til sammen utgjør dette kr Sammenlagt blir det totale beløp til idrett kr Mesteparten av Bergen kommunes tilskudd på idrettsfeltet går til barne-, ungdoms- og breddeidretten. I 2014 ble følgende tilskudd gitt: "Ung trener/leder" kr ,- "Rent og godt idrettsmiljø" kr ,- "Stor og sprek" kr ,- Idrettsrådet i Bergen kr ,- Nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet kr ,- (hvorav 1 mill til to særskilte aktører) Støtte til private anlegg kr ,- Basistilskudd 10 idrettslag kr ,- Barne- og ungdomsmidler kr ,- Barne- og ungdomsmidler: 65

67 Antall søkere Antall innvilgede søknader Antall mottakere over kr , Totalt tilskudd i mill 7, 38 7, 38 7, 38 7, 38 Formålet med Barne- og ungdomsmidlene er å understøtte frivilligheten og det gode arbeidet som gjøres for barn og ungdom i idrettslagene. I budsjett for 2014 sak 282/13 ble det avsatt kr. 7,38 mill. til barne- og ungdomsmidler for idrettslag i Bergen. Tilskuddsordningen er en direkte støtte til idrettslag med aktive medlemmer i aldersgruppen 6-12 år (barn) og år (ungdom). Aktivitetstallene som er oppgitt i søknad må stemme med innrapporterte aktivitetstall til NIF ved siste idrettsregistrering per Ungdom år vektes ekstra i tildelingen. I tillegg til støtte for aktive medlemmer i aldersgruppen 6-12 år og år gis det en ekstra bonus til idrettslag som er registrert som rent idrettslag via Hordaland idrettskrets. For 2014 var det registrert 137 innkomne søknader, hvorav 134 idrettslag ble innvilget støtte gjennom ordningen. Det var 3 idrettslag som ikke oppfylte kriteriene til ordningen, og som fikk avslag. Det var 25 flere idrettslag som fikk innvilget støtte i 2014 sammenlignet med I 2013 var det 109 idrettslag som fikk innvilget støtte. I 2014 var det 22 idrettslag som mottok over kr , mot 28 idrettslag i Idrettsrådet i Bergen er en rådgivende instans og ble i eget møte den 3.juli forelagt en liste over fordelingen og Idrettsrådets merknader ble innarbeidet i fordelingen. Søker Beløp Alvøen Rideklubb Apeltun IL Arna Karateklubb Arna svømme og Livredningsklubb Arna Turn og Idrettslag Bergen badmintonklubb Bergen bueskyttere Bergen Golfklubb Bergen Handicap IL Bergen håndballklubb Bergen Irske Danseklubb Bergen Ishockeyklubb Bergen Karate Kampsport Klubb Bergen Karate Klubb Bergen Kickboxing Klubb Bergen Klatreklubb Bergen kunstløpklubb Bergen Modellflyklubb Bergen Nord TaeKwonDo klubb Bergen Rideklubb Bergen rugbyklubb Bergen skøyteklubb Bergen Storm am.fotball og Cheerleading Bergen Studentidrettslag Bergen Stupeklubb Bergen styrkeløftklubb Bergen Taekwon-Do Klubb Bergen Triathlon Clubb Bergen Vest Tea Kwon Do Klubb Bergenhus Rugbyklubb Bergens Fekteklubb

68 Bergens Roklub Bergens Seilforening Bergens Svømme & Livredningsklub Bergens Svømme Club Bergens Tennisklubb Bergens Turnforening Bjørgvin Karateklubb Kjøkkelvik IL Kringlebotn IL Kråkenes IL Laksevåg Bordtennisklubb Laksevåg Kajakklubb Laksevåg Turn og Idrettslag Bjørgvin Styrkeløft Klubb BSI Dans BSI Rugby Centrum taekwondo Eidsvåg Idrettslag Epona Rideklubb Fana golfklubb Fana Kajakklubb Fana kickboxingklubb Fana NTN Taekwon-do klubb Fana tennisklubb Fjellsiden Karateklubb FK Bergen Nord FK Fyllingsdalen Frøya Basket Frøya Fotball Fyllingen BBK Fyllingen Bowling Club Fyllingen Håndball Fyllingen Karate Klubb Gimle Basketballklubb Gustur Islandshestlag Hill Sportsdansere Hjellestad Jetski Klubb Hop Basketball klubb Hordvik Idrettslag Hung Kuen Kung FU Idrettslaget Fri IL Fjell-Kameraterne IL Norna Salhus IL Sandviken Kalandseid IL Kirkevoll Basketballklubb Lyderhorn Ishockeyklubb Lyderhorn Karateklubb Lyngbø Sportsklubb Løv-Ham Håndball Mascot bowling klubb Mathopen Idrettslag Minde IL Møhlenpris idrettslag Njørd Ro og kajakklubb NMK Bergen Nordnes I.L Nordås karateklubb Nyborg Volleyballklubb Ny-Krohnborg Idrettslag Nymark IL Odin Styrkeløftklubb Paradis Tennisklubb Puddefjorden Kajakklubb Salhus Turn & Idrettslag Sentrum Capoeira Klubb Sentrum ju jitsu klubb SK Baune Sk Bergen Sparta Smørås IL Sportsklubben Brann Sportsklubben Heros Sportsklubben Trane Stend og Midthordland Hestesportlag Svømmeklubben Delfana Sædalen IL Sædalen Taekwondoklubb 7 496

69 Sætregården Hestesportsklubb Søreide IL T&IL Hovding Turn- og idrettsforeningen Yngve Ulriken Ung Vadmyra IL Varegg Fleridrett Varegg Fotball Vestkant Trial Vestkantsvømmerne Vågen Taekwondoklubb Ytrebygda Basketball Klubb (YBBK) Årstad IL Åsane allidrett Åsane amerikansk fotball og cheerleading Åsane Bowlingklubb Åsane Cykleklubb Åsane Fotball Åsane Fotball Damer Åsane Fotball Gutter Åsane Håndball Åsane Rideklubb Åsane Seilforening Åsane Turn Åsane Vektløfterklubb Åstveit Svømmeklubb Sum Nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet: Antall søkere Antall innvilgede søknader 8 12 Totalt godkjent søknadssum Totalt utbetalt tilskudd søkbar ordning Tilskuddsordningen «nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet» består av to deler, en fast del på kr. 1 mill og en søkbar på kr. 1 mill. Ordningen har som formål å stimulere til at idretts- og friluftsorganisasjoner skal kunne sette i gang med nyskapende tiltak og prosjekter og forbedre kvalitet i eksisterende virksomhet. Det skal være et lavterskeltiltak som stimulerer til økt idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv etter skoletid/sfo av inaktive barn, ungdom, voksne og familier samt funksjonshemmede. Det legges vekt på aldersgruppen år, og tiltaket må være et breddetiltak. Ordningen var for første gang elektronisk søkbar i 2014, det ble registrert 34 innkomne søknader, hvorav 12 idrettslag og idrettsorganisasjoner ble innvilget støtte. 22 idrettslag og idrettsorganisasjoner fikk avslag på sine søknader på grunn av at de ikke tilfredsstilte kriterier og retningslinjer for tilskuddsordningen og/eller ikke nådde opp på grunn av prioriteringer. Det var i budsjett 2014 satt av kr. 2 mill. til denne tilskuddsordningen. 1 mill. kroner av denne ordningen ble fordelt til to store aktører utenfor den søkbare ordningen. Idrett Bergen Sør og Bergen Turlag ble begge tildelt kr ,-. 68

70 Søkbar ordning Nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet Det ble fordelt til sammen kr. 1.mill. til følgende 12 idrettslag og idrettsorganisasjoner i den elektronisk søkbare ordningen: Søker Beløp Bergen Golfklubb Bergen Kickboxing klubb Bergen klatreklubb Bergen Rugbyklubb Flaktveit Idrettsklubb Hordaland Idrettskrets Laksevåg Bordtennisklubb Møhlenpris IL Søreide IL TIF Viking Varegg Fleridrett Åsane Seilforening Sum Bergen Golfklubb: Bergen Golfklubb har en visjon at flere mennesker skal få oppleve de helsebringende effekter golfspillet har. Klubben ønsker å gi alle en enkel tilgang til golfsporten ved å tilrettelegge positive og gode tiltak uten at alder, handicap eller andre livsutfordringer står i veien. Klubben ønsker å stille med et trenerapparat og frivillige for å gi sykehjem, skoler og institusjoner i nærområdet et tilbud om tilrettelagt utprøving og innføring i golf. Et oppfølgingsprogram for de som ønsker videre deltakelse etter innføringen vil bli utviklet. Bergen Kickboxing klubb: Bergen Kickboxingklubb søker om tilskudd til å ha åpent hus for alle, inkludert de fra 13-19år. Tiltaket skal være et lavterskeltilbud for alle for å stimulere til aktivitet i et område med redusert oppvekstvilkår. Klubben vil tilrettelegge for egenorganisert aktivitet for ungdommer som er nysgjerrige og på sikt kan tenke seg å begynne med kampsport i organiserte former. Bergen klatreklubb: Bergen Klatreklubb ønsker å kunne tilby gratis klatreaktivitet til funksjonshemmede og ungdom med instruktører. Klubben har et eksisterende tilbud for funksjonshemmede i samarbeid med Norges Klatreforbund, men ønsker å kunne tilby gratis klatring for å senke terskelen for deltakelse. For ungdom har klubben per i dag 5 grupper med 12 faste deltakere opp til 16 år. Klubben søker støtte for å kunne tilby gratis klatring og buldring for ungdom mellom16-19år. Dette er en aldersgruppe det er vanskelig å motivere, og Bergen Klatreklubb vil tilby gratis klatring med instruktør en gang i uken. Bergen Rugbyklubb: 69

71 Bergen Rugbyklubb søker tilskudd for å kunne opprettholde eksisterende virksomhet i deres Bergen rugbyprosjekt med et spesielt fokus på å øke jenteandelen i rugby og å få flere til å fortsette med rugby etter at deltakelsen i prosjektet er ferdig. Nytt mål for kommende periode er å få rugby blant de ti mest populære idrettene i Bergen blant jenter i alderen 13-19år. Aktiviteten skal ledes av instruktører fra Bergen Rugbyklubb, i tillegg skal kvinnelige trenere utdannes til å kunne gjennomføre selvstendige treningsøkter ved skolen. I tillegg til prosjektets undervisning i skoletiden vil det bli organisert TAG-rugby for klasse trinn i barneskolen rett etter skoletid. Flaktveit Idrettsklubb: Flaktveit IK er i ferd med å opprettholde en bueskyttergruppe. I den forbindelse søkes det om midler til kjøp av materialer til oppsetting av utendørs bueskytterbane. Bueskyting trekker person i alle aldre, er en lavterskel idrett uten krav til klær, utstyr eller fysisk form og kan praktiseres av funksjonshemmede. Idrettsklubben ønsker å kunne tilby tilrettelagte treninger for jenter/kvinner som ellers ikke ville deltatt i organisert idrett, bueskyting til ulike helseinstitusjoner og skoler som alternativ i gymnastikkopplæringen. Det vil også bli opprettet bueskyting for pensjonister. Hordaland Idrettskrets: Hordaland Idrettskrets søker midler for å videreføre «Idrett og skole hånd i hånd», et fast tilbud om idrettsaktiviteter med instruktører fra idrettslag og HIK ved SFO på ulike skoler i Bergen kommune. Tilbudet skal ikke koste noe ekstra og deltakelsen skal ikke være styrt av påmelding, alle i gruppen skal være med. Hovedmålet er at barna skal oppleve mestring og gleden med å drive idrett og fysisk aktivitet. Ved ønske fra SFO om å prøve ulike idretter, vil HIK tilrettelegge for at en instruktør fra den aktuelle særidretten stiller opp et begrenset antall ganger. Laksevåg Bordtennisklubb Laksevåg Bordtennisklubb søker midler til et prosjekt for en ekstra innsats for lokalmiljøet i Bergen Vest. Klubben ønsker å åpne opp klubblokalet til folk fra nærområdet, og vil med mer utstyr og trenerressurser også tilby barneskolene i nærområdet tilbud på dagtid. Møhlenpris IL: Møhlenpris Idrettslag søker tilskudd til et helhetsarbeid for å få flere jenter med minoritetsbakgrunn og enslige mindreårige inkludert i idretten ved Årstad og Bergenhus bydel. Prosjektet vil tilby ulike aktiviteter i samarbeid med Bergen Rugbyklubb, Gimle Basketballklubb og Ny Krohnborg. Søreide IL: Søreide IL ønsker å videreføre sitt samarbeid med Søreide skole å tilby åpen hall i flerbrukshallen for 4.-6.trinn etter skoletid. Dette er et gratistilbud med mål om deltakelse av alle. Idrettslaget leier inn dyktige instruktører og bruker elever fra 7.klasse til aktivisering av de yngste. Engasjement av 7.klassinger kan ha en viktig sosial effekt på skolemiljøet og det vil aktivisere disse på en positiv måte. TIF Viking: TIF Viking ønsker å videreføre prosjektet om å revitalisere Skansemyren for å gi nytt liv til egenorganisert aktivitet av barn, ungdomsgrupper og familier og den organiserte idretten. 70

72 Idrettslaget vil tilrettelegge for aktivitet av byens befolkning sommer og vinter med et åpent idrettsanlegg med menneskelige ressurser tilstede 12. mnd. i året. Varegg Fleridrett: Varegg Fleridrett ønsker å lansere nytt orienteringstrim konsept «Stolpejakt». Dette er en enkel orientering hvor en skal jakte på stolper i nærmiljøet. Enkelte stolper vil være enkle å finne og ligge urbant til, men det vil også være mulighet for å jakte betydelig mer krevende stolper lenger ute i terrenget/byfjellene. Det vil bli gitt poeng for hver stolpe, der det vil være en differensiering i forhold til vanskelighetsgrad. Det vil bli utdelt gratis kart ved Varegg sitt klubbhus. Det vil i tillegg bli utdelt kart til alle skolene i Bergen sentrum for å appellere til at dette er et opplegg skolen tar i bruk i sin undervisning. Åsane Seilforening: Åsane Seilforening søker støtte til en åpen transportbåt av typen Hårek 24 fot med innenbordsmotor og bauglem tilrettelagt for funksjonshemmede. Åsane Seilforening har etablert en breddesatsing innen seiling med tilbud til alle aldersgrupper, og har lagt ned mye arbeid i klubbfinansiert utstyr for å kunne gi alle et lavterskeltilbud innen seiling. Aktiviteten til klubben foregår på Storøen. Utfordringen ved å drive aktivitet fra en øy er transportløsning. I samarbeid med Omland Friluftsråd ønsker de også tilgjengeliggjøring av friluftsområdet på Storøen for aktivitet av skoler og barnehager. Støtte til private anlegg: Støtte til private anlegg Antall søkere Antall innvilgede søknader Totalt godkjent søknadssum Totalt utbetalt tilskudd De aller fleste idrettslag trener gratis i kommunale idrettsanlegg i Bergen. Bergen kommune har ikke kapasitet i sine idrettsanlegg til å tilby alle idrettslags behov for treningstid. For idrettslag som drifter eget privat anlegg eller må leie treningstid i private anlegg for å dekke sine behov, gir kommunen en støtte/ kompensasjon gjennom tilskuddsordningen «støtte til private anlegg». Tilskuddet er en delvis refusjon for utgifter knyttet til strøm, forsikring, leieutgifter, materialkostnader i forbindelse med vedlikehold av idrettsanlegg og utgifter på nødvendig maskinelt utstyr. Tildelt refusjon skal i all hovedsak dekke utgifter som generer fysisk aktivitet. Det kunne for 2014 søkes om refusjon for utgifter som forløp i tidsrommet 1. januar 2013 t.o.m. 31. desember Alle utgifter må dokumenteres gjennom siste reviderte regnskap eller vedlagte kvitteringer. Det kan også søkes refusjon for nedlagt dugnadsarbeid i denne ordningen. Timesats for dugnadsarbeid er satt til kr. 75,- per time. Idrettslag med samarbeidsavtale i tilknytning til tilsyn og drift med Bergen kommune, er ikke tilskuddsberettiget i denne tilskuddsordningen. 71

73 Det skal i søknadsskjema føres opp både idrettslagets utgifter og inntekter for Idrettslaget må ha et organisasjonsnummer, og siste reviderte regnskap og eventuelle kvitteringer skal legges ved. Godkjent regnskap er god nok dokumentasjon dersom det går klart og tydelig frem av postene hvilke poster det søkes refusjon om. Dette må idrettslagene tydeliggjøre i søknaden. Søkerne blir kategorisert i kategori A (70 %) og kategori B (30 %). Det er variasjoner i behov og tilgang til kommunale anlegg, og det er dermed ønskelig å fordele tilskuddet med en differensiering i prosentvis fordeling av søker grunnlaget. Kategori A: Denne kategorien gjelder søkere som har utgifter knyttet til et idrettsanlegg som er idrettslagets hovedtreningsanlegg. Idrettslaget må kunne dokumentere at dette er deres primære trenings-/konkurransearena. Kategori B: Denne kategorien gjelder søkere som i hovedsak har et supplerende behov for trening og konkurranse utover den tid de eventuelt får tildelt i kommunale idrettsanlegg/egne idrettsanlegg. Utgiftene det søkes refusjon for vil her være knyttet til idrettsanlegg som ikke er idrettslagets hovedtreningsanlegg. Søknader som er ufullstendig utfylt ifølge kriterier kan også bli satt i denne kategorien. I 2014 var det totalt 69 innkomne søknader. Sammenlignet med 2013 var det 6 flere idrettslag som får innvilget støtte i Det var i idrettslag som søkte støtte og 58 idrettslag som ble innvilget støtte. 65 idrettslag fikk innvilget støtte ved denne tilskuddsordningen i 2014, hvorav 48 idrettslag oppfylte kravene til kategori A og 17 idrettslag til kategori B. Følgende idrettslag ble bevilget støtte til private anlegg 2014: Søker Beløp Kategori A AIL Frøya Alvøen Roklubb Arna Karateklubb Bergen ck Bergen Golfklubb Bergen Karate Klubb Bergen kickboxing klubb Bergen Nordre Skytterlag Bergen pistolklubb Bergen Rideklubb Bergen Squash Klubb Bergens Turnforening, Turnhallen Epona Rideklubb Fana golfklubb Fana Kajakklubb Fana Roklubb Gimle BBK - Gimlehallen Hill Sportsdansere Hjellestad Jet Ski Klubb Idrettslaget Fri Idrettslaget Norrøna Kråkenes IL Laksevåg Kajakklubb Loddefjord Idrettslag Njørd ro- og kajakklubb NMK Bergen, Eikås Motorsportsenter Odin styrkeløftklubb Paradis Tennisklubb Lyderhorn Karateklubb Ridebanen til Sætregården

74 hestesportsklubb Sk bergen sparta Bjørgvin Dressurklubb Fjellsiden Karateklubb Gullfjellet IL Vikinghallen Åsane badmintonstiftelse Åsane Rideklubb Åsane Seilforening Bergen Badmintonklubb Bergens Tennisklubb Bjørgvin Karateklubb Laksevåg Btk Gular IL Nær o-kart Kvarven Nordås Karateklubb Minde IL Sentrum Jujitsu Sentrum Kobu Do Kan Karateklubb Kjøkkelvik IL Sum Kategori B Arna Turn og Idrettslag Bergen Nord Bergens Skilag Fana IL, Turngruppen Hung kuen lang fu IL Norna Salhus Laksevåg Turn og Idrettslag Lyngbø Sportsklubb Salhus Turn & Idrettslag Smørås IL Sportsklubben Trane Stiftelsen Turnerhytten Tertnes Håndball Tertnes turn Årstad IL Åsane håndball Åsane Turn Sum Søknad avvises: Fana IL skøyter Baunehytten Frotveit skianlegg Kalandseid IL FIKS Bergen stimuleringsmidler Midlene forvaltes av Idrettsservice ved FIKS Bergen. Ulike prosjekter og tiltak innenfor de ulike målgruppene under FIKS Bergen kan søke om støtte. Noe av midlene er knyttet opp mot avtaler med idrettslag eller idrettsorganisasjoner for kjøp av tjenester. FIKS Unik FIKS Livsstil FIKS Skolesekk FIKS Barn og Ung Sum Søker Søknadstittel Beløp FIKS Unik Arna Bjørnar fotball Fotball for utviklingshemmede Arna Svømme og- og Svømmekurs for flerkulturelle barn

75 livredningsklubb Arna Svømme og- og livredningsklubb Svømmekurs for flerkulturelle Arna Svømme og- og livredningsklubb Bading for utviklingshemmede Beate Gokstad Eng Delvis refusjon av reiseutgifter 3500 Vadmyra håndball Håndball for utviklingshemmede Bergen Challenge Studentidrettsfestival "Idrett for alle" 5000 Bergen Døves IK Delvis refusjon av reiseutgifter Bergen Handicap IL Delvis refusjon av reiseutgifter Bergen kickboxing klubb Kick og dans for utviklingshemmede Tertnes IL Delvis refusjon av reiseutgifter 8000 Bergen Svømme- og livredningsklubb Flerkulturelle svømmekurs høst Tertnes IL Stjernelaget Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter Turbo Treningssenter Bergen Svømme- og livredningsklubb Flerkulturelle svømmekurs vår Bergen Svømme- og livredningsklubb Badevakt og svømmeundervisning utviklingshemmede Bergens Svømme Club Bading for utviklingshemmede SK Djerv Flerkulturell jentegruppe Bjørnar håndball Håndball for utviklingshemmede SK Djerv Fotball for utviklingshemmede Epona Rideklubb Ridning for funksjonshemmede Fana IL Fana Superteam - Fotball for utviklingshemmede FK Fyllingsdalen FK Fyllingsdalen Tigers Fyllingen bowling Bowling for utviklingshemmede Hordaland Idrettsskrets Grenseløse idrettsdager IL Gneist Skitur - ski og aking for asylanter 8000 IL Gneist Klatregruppe for utviklingshemmede IL Gneist Friidrett Friidrett for utviklingshemmede IL Sandviken Håndball for utviklingshemmede Laksevåg Bordtennisklubb Delvis refusjon av reiseutgifter LARS - Landsforeningen for ryggmargsskadde Treningskveld på treningssalen Lyngbø Håndball Seriespill HU håndball Nina Hammersland Delvis refusjon av reiseutgifter 3500 Olsvik IL Aktivisering av barn på asylmottaket i Olsvik Psykiatrialliansen B.I.L Tilrettelegging for fysisk aktivitet SK Brann Fotball for utviklingshemmede Sum

76 FIKS LIVSSTIL Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter Gøy med gym Ergo- fysioterapitjenesten Seniortrim Åstveit svømmeklubb Kjempeplask Sum FIKS SKOLESEKK Hordaland Idrettsskrets Integreringskonsulent/ feltarbeider Norges Bandyforbund Helse og idrett - innebandy Bergen kickboxing klubb Skolebesøk Varegg Fleridrett Impuls-O/Urb-O Møhlenpris IL Inkluderingsarbeid, flerkulturelle Sum FIKS Barn og ung Bergen Capoeira Barne- og ungdomstrening i capoeira Bergen Svømme- og livredningsklubb Svømmekurs i høstferien Bergen Svømme- og livredningsklubb Familiedag Tennebekk 2000 Bergens Svømme Club Svømmekurs i høstferien Delfana Svømmekurs i høstferien Vestkantsvømmerne Svømmekurs i høstferien Viking turn- og idrettsforening Åpen hall Åsane Seilforening Lavterskeltilbud brettseiling Skifremme Bergen og omland Skikurs: twintip, snowboard, telemark, alpin Sportsklubben Baune Åpen hall Sportsklubben Djerv Åpen hall Ulriken Skiskole/Ulriken Aktiv fritid Mjølfjell vinterturer UlrikenUng Oppstartsmidler - Basketballtilbud etter skoletid Søreide IL Ungdomstiltak - Søreidehallen Tertnes Idrettsskole Aktiviteter ved Tertnes Idrettsskole Ny-Krohnborg il Åpen hall/hverdag/fredag/søndag Ny-Krohnborg IL Åpen hall uke Einar Emil Myklebust Aktivitetsleir Fana Ytrebygda 7500 Kalandseidet Idrettslag Åpen hall Kalandseidet Idrettslag Kjøkkelvik idrettslag - Håndballgruppen Familieprosjekt - økt fysisk aktivitet i nærmiljøet FredagsOpen - Åpen hall for ungdommer

77 Kjøkkelvik IL v/håndballgruppen Åpen hall Kjøkkelvik IL v/turngruppen Åpen hall Laksevåg Turn og idrettslag Familedag Tennebekk 2000 Idrett Bergen Sør Åpen hall uke Idrettslaget Bjarg Åpen hall Idrettslaget Frøya Allianse Åpen hall Flaktveit Idrettsklubb Åpen hall Sum Talentutviklingsmidler: I Bergen kommunes idrettsplan «Idrettsbyen Bergen et steg foran» uttrykkes ambisjoner om å styrke og utvikle talentarbeidet i utvalgte klubber og miljøer i Bergen. Denne ambisjonen er ytterligere konkretisert i byrådets sak nr.1200/08 hvor det ble besluttet å styrke talentutviklingsarbeidet i kommunen gjennom blant annet å prioritere ressurser til dette formålet. Deler av de økonomiske ressursene går som direkte tilskudd til Olympiatoppen Vest-Norge avd. Hordaland (OLTV) til deres arbeid med basistrening, forskning, utvikling og testing, kartlegging og kompetansehevning på tvers av og til fordel for hele toppidrettsmiljøet i Bergen. En betydelig del av midlene fordeles også via elektronisk søknadsording for talentutviklingsmidler som ble opprettet av Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke (BKNI) fra og med Talentutviklingsmidlene skal gå til konkrete tiltak som skal optimalisere talent- og toppidrettsutviklingen i klubber og treningsmiljøer i Bergen. Dette skal være konkrete tiltak utover det normale treningsarbeidet, og som skal ha som mål å løfte utøveren(e) opp mot høyeste nivå. Tiltakene kan blant annet være idrettslag/ treningsmiljøer som søker til konkrete utviklingsprosjekter innen talentutvikling, tilretteleggingstiltak for enkeltutøvere, innkjøp av toppidrettsutstyr, støtte til treningsleirer og konkurransedeltakelse, og kompetanseheving for trenere/ ledere. Støtten foreslås gitt til miljøer som har en eksisterende toppidretts- og talentutviklingskultur, og skal benyttes til tiltak som direkte eller indirekte påvirker utøvernes muligheter til prestasjonsforbedring på kort eller lengre sikt. Også i år var det to søknadsfrister for talentutviklingsmidlene, vår og høst. Talentutviklingsmidler 2014 Sum Vår ,- Høst ,- Totalt: ,- Talentutviklingsmidler vår 2014: Søker Idrett Sum Tiltak Norges Svømmeforbund Svømming ,- Prosjekt elitesenter Bergen Rio 2016 Arna-Bjørnar Fotball Fotball ,- Basistreningsprosjekt Totalt: ,- 76

78 Innen vårens søknadsfrist 15. april ble det mottatt 34 søknader, en tilbakegang på 8 søknader sammenlignet med høsten 2014, men en økning på 5 søknader sammenlignet med våren Dette samsvarer med tendens fra tidligere år, nemlig at man mottar flere søknader på høsten enn våren. Total søknadssum var på kr ,-, en tilbakegang på kr ,- fra høsten Dette er likevel en økning på kr ,- fra våren Våren 2014 tildeles det kr ,- til 2 talentutviklingstiltak i tråd med retningslinjer, kriterier og mål for ordningen. Det gis støtte til et eliteprosjekt i svømming i regi av Olympiatoppen og Norges Svømmeforbund, som er en toppidrettssatsing på tvers av klubbene i Bergen, og til et basistreningsprosjekt for landslagspillere i Arna-Bjørnar fotball. Følgende begrunnelser ligger bak: Eliteprosjekt i svømming Prosjektet er et samarbeid mellom Olympiatoppen og Norges Svømmeforbund som tar sikte på seg å etablere et elitesenter med en ansatt topptrener der landslagssvømmerne i Bergen kan trene sammen på tvers av klubbgrenser mot de kravene som gjelder for topp internasjonale prestasjoner. Med åpningen av Alexander Dale Oen arena (ADO arena) legges forholdene til rette for å kunne utvikle en trenings- og prestasjonskultur på internasjonalt nivå. Kay Arild Paulsen, en trener med flere års internasjonal erfaring med landslaget, er ansatt som trener for prosjektet. Prosjektet har som mål: - å etablere en internasjonal trenings- og prestasjonskultur for svømming i Bergen - at 2-3 svømmere fra prosjektet skal kvalifisere seg til OL i Rio, 1 finale - at 3-4 juniorsvømmere skal være med til internasjonale Junior Mesterskap hvert år, 1-2 finaler. Prosjektet er vurderes som meget spennende og anses som fornuftig spisset toppidrettssatsing på tvers av klubbgrenser som vil bidra til å løfte de største lokale talentene uavhengig av klubb. I lys av den kommende åpningen av ADO arena, og det et faktum at tilskuddsfordeling krever prioritering, synes det hensiktsmessig å spisse talentutviklingsmidlene til svømming til dette prosjektet ved vårens tildeling. Prosjektets omfang og nivå, og det faktum at det er en toppidretts- og talentsatsing på tvers av svømmemiljøet i Bergen forklarer størrelsen på tilskuddet. Det foreslås derfor å støtte Norges Svømmeforbund med kr ,- i talentutviklingsmidler øremerket Prosjekt Elitesenter Bergen Rio Basistrening Arna-Bjørnar fotball Talentutviklingstiltaket går ut på å videreføre tilbudet om to ekstra basistreninger i uken for kvinnelandslagspillere i Arna-Bjørnar. Tiltaket har så langt gitt gode resultater i form av en generell bedre utvikling for spillerne, og spesielt bidratt til positive resultater i forhold til skadeproblematikk. God basistrening er viktig, kanskje spesielt på et toppidrettsnivå, og med kompetansen som finnes i regionen på området, vurderes tiltaket som viktig. Muligheten for å gi dette tilbudet til lokale landslagsspillere vil også bidra til å skape likeverdige forhold for disse spillerne til tross for at de befinner seg i en annen region enn landslagsmiljøet sentralt. Det foreslås å støtte Arna-Bjørnar med kr ,- i talentutviklingsmidler øremerket basistreningsprosjektet. 77

79 Talentutviklingsmidler høst 2014: Søker Idrett Sum Tiltak Bergen Skøyteklubb Skøyter ,- Støtte til fysioterapi for Camilla Helene Hallås Farestveit Fana IL Fana Atleten ,- Talentprosjekt på tvers av idrettene Laksevåg Bordtennisklubb Bordtennis ,- Støtte til internasjonale konkurranser og samlinger Gneist IL Friidrett ,- Gneist Friidrett Elite-prosjektet blant annet til innkjøp av laktatmåler og behandling/ fysioterapi/ oppfølging Fana Kickboxingklubb Kickboxing ,- Støtte til Raymond Gaassand Straume og trener Morten Saksvik slik at de kan delta på landslagssamlinger. Håndball Region Vest Håndball ,- NHF Region Vest sin regionale toppidrettssatsing. Fana Kajakklubb Kajakk ,- Innkjøp av utstyr, samt sikre at padleren Magnus Ivarsen kan delta på treningssamling med det danske juniorlandslaget. Innen søknadsfristen 15. september hadde man mottatt 43 søknader på forskjellige tiltak. Dette er en mer søknad enn høsten 2013, og ni søknader flere enn våren Den totale søknadssummen var på kr Det er en økning på kr fra høsten 2013, og en økning på kr fra våren Et betydelig antall søkere søkte om over kr i tilskudd, til tross for at man i utlysningen eksplisitt tydeliggjør at maks søknadssum er kr søknader ble avvist da det ble vurdert at de ikke oppfylte kriteriene for ordningen (i all hovedsak beskrev de ikke i tilstrekkelig grad hvilke konkrete tiltak det ble søkt talentutviklingsmidler til). En søknad ble avvist grunnet manglende rapportering fra tidligere mottatt tilskudd. Høsten 2014 tildeles det kr til syv talentutviklingstiltak i tråd med retningslinjer, kriterier og mål for ordningen. Det gis støtte til Bergen skøyteklubb, Fana IL, Laksevåg bordtennisklubb, Gneist IL, Fana Kickboxingklubb, Håndball Region Vest og Fana Kajakklubb. Bergen skøyteklubb kr Skøyteløperen Camilla Helene Hallås Farestveit har vist en fantastisk vilje til å jobbe seg tilbake etter et langt skadeavbrekk, og våren 2013 ble hun tatt ut på rekruttlandslaget. Høsten 2013 debuterte hun i verdenscup, og videre kvalifiserte hun seg til OL i Sotsji I OL var hun med på det norske laget i lagtempo som gikk inn til en syvende plass. En sterk prestasjon som viser at Farestveit holder et høyt nivå. Det hevdes videre at Farestveit også bidrar sterkt til å skape et godt, lokalt treningsmiljø. Med bakgrunn i utøverens skadesituasjon foreslås det 78

80 å gi Bergen skøyteklubb kr i talentutviklingsmidler, og at tilskuddet øremerkes fysioterapi. Videre er det en forutsetning for tilskuddet at Farestveit tar kontakt med OLTV for videre veiledning. Fana IL Fana Atleten kr Fana Atleten er Fana IL sitt eget talentprosjekt. Prosjektet går ut på å samle kompetanse på tvers av idrettene i klubbene, slik at alle idretter kan utnytte den spisskompetanse som finnes i klubben. Olympiatoppens erfaringer med tverridrettslig samarbeid er at det gir svært gode effekter. Bergen kommune er av den oppfatning at slike tiltak er svært bra, og at det skaper et sterkere toppidrettsmiljø i den aktuelle klubben gjennom at de ulike idrettene lærer av hverandre. Opplegget gir flere utøvere muligheter til testing, kostholdsveiledning, medisinsk oppfølgning etc., samt at de får innblikk i ulike områder som er viktig for å utvikle toppidrettsutøvere. Det foreslås å gi kr i talentutviklingsmidler til Fana ILs prosjekt Fana Atleten, blant annet til å dekke kostnader knyttet til innhenting av foredragsholdere og til veiledning av de deltakende utøverne innenfor diverse relevante tema i tråd med søknaden. Laksevåg Bordtennisklubb - kr Laksevåg Bordtennisklubb (BTK) sitt herrer-seniorlag har vunnet det nasjonale seriemesterskapet i bordtennis de siste tre sesongene, og klubben har således et godt utgangspunkt for å videreutvikle talentsatsingen sin i en idrett med betydelig utbredelse internasjonalt. Laksevåg BTK søker støtte til deltakelse på konkurranser og samlinger i utlandet, da dette vil kunne bidra til at lagets spillere vil kunne spille seg til en høyere ranking hos det internasjonale forbundet og generelt utvikle seg til et høyere nivå. For Bergen kommune er det viktig at støtte kommer bordtennismiljøet i Bergen til gode, og da de beste utøverne i Laksevåg BTK kommer utenbys fra, samt bor og trener i utlandet, er det en forutsetning at støtte brukes til å gjøre det mulig for klubbens trenere å være med på samlinger/konkurranser i utlandet. Det er Bergen kommunes oppfatning at tiltaket da har størst utviklende effekt på bordtennismiljøet i Bergen. Det foreslås derfor å gi Laksevåg BTK kr i talentutviklingsmidler til internasjonale treningsopphold/ -konkurranser, men at det er en forutsetning for tilskuddet at deler av klubbens bergensbaserte støtteapparat deltar på nevnte treningsopphold/ -konkurranser. IL Gneist Gneist Friidrett elite kr IL Gneist Friidrett har nylig startet en toppidrettssatsing med sine største talenter. Målet med prosjektet er å skape et best mulig toppidrettsmiljø for utøvere, gjennom å fokusere all satsning, trenerkompetanse og midler inn i ett friidrettsmiljø. På denne måten kan Gneist Friidrett utvikle utøvere som kan etablere seg på friidrettslandslaget innen sine respektive øvelser. Utøverne i denne satsingen har også vist at de hevder seg helt i toppen nasjonalt, og er prioritert i friidrettsforbundet som satsingsprosjekt. Satsingsprosjekt som søker å utvikle gode toppidrettsmiljøer gjennom å samle satsing, trenerkompetanse og midler i et overordnet prosjekt, vurderes som spennende og formålstjenlig når målet er å optimalisere treningsforholdene de aktuelle utøverne. Derfor foreslås det å gi kr i talentutviklingsmidler til Gneist Friidrett Elite-prosjektet blant annet til innkjøp av laktatmåler og behandling/ fysioterapi/ oppfølging i tråd med søknad. 79

81 Fana Kickboxingklubb - kr Fana Kickboxingklubbs Raymond Gaassand Straume holder et høyt internasjonalt nivå, noe han viste med en bronsemedalje i EM i høsten Ressurspersoner i kampsportmiljøet mener at Straume har store muligheter til å utvikle seg ytterligere igjennom god sparring. Straume bor og trener i Bergen, og grunnet sin foreløpige status som b-utøver i landslagssammenheng, må han selv dekke utgifter i forbindelse med landslagssamlinger. Støtte til å reise på landslagssamlinger vurderes herved til å være et godt tiltak for Straume som et ledd i å optimalisere hans treningsarbeid. For videre å bidra til å optimalisere utbyttet for klubben og treningsmiljøet som helhet, foreslås det også å gi støtte til at Straumes trener kan delta på treningssamlingene. Det foreslås å gi totalt kr til Fana Kickboxingklubb i talentutviklingsmidler slik at Raymond Gaassand Straume og trener Morten Saksvik kan delta på landslagssamlinger. Norges Håndballforbund Region Vest - kr Norges Håndballforbund Region Vest (NHR RegionVest) har et treningstiltak gående rettet mot de beste spillerne i Bergen. Tiltaket er et samarbeidsprosjekt mellom regionens toppklubber, Olympiatoppen og håndballforbundets seniorlandslag. Tiltaket gir de fremste talentene i regionen mulighet for ekstra trening med faglig oppfølging to ganger pr uke. Målet med prosjektet er få med kvinnelige spillere til Rio 2016, og at det skal være herrespillere med i Tokyo i Prosjekt av denne typen bidrar til å bygge toppidrettsmiljø lokalt, på tvers av klubber, kjønn og treningsmiljøer. Det foreslås derfor å gi kr i talentutviklingsmidler til NHF Region Vest sin regionale toppidrettssatsing. Fana Kajakklubb - kr Fana Kajakklubb har gjennom en årrekke etablert en solid utviklings- og toppidrettskultur. For tiden har de en spennenende ungdomsavdeling som tidvis har dominert nasjonale og nordiske mesterskap. For at disse ungdommene skal utvikle seg videre, og få maksimalt utbytte av sitt potensiale, er det viktig at de til en hver tid får hevet listen i sitt treningsarbeid. Det vurderes at det er spesielt viktig for juniorpadler Magnus Ivarsen å få testet seg i mer utfordrende treningsmiljøer internasjonalt. Fana Kajakklubb har god dialog med det danske padleforbundet, og har stående tilbud om å få delta på treningssamling med det danske juniorlandslaget, som er et av Europas beste. Fana Kajakklubb søker videre om midler til innkjøp av styrketreningsapparatet Catchforce og to olympiske vektstenger med vekter. I et internasjonalt perspektiv er det på styrkesiden kajakklubbens utøvere har et mest presserende forbedringspotensial. Innkjøp av denne typen utstyr vil komme alle klubbens talenter til gode, og er i så måte et tiltak som går på tvers av treningsgrupper og aldersklasser. Det foreslås derfor å tildele Fana Kajakklubb kr i talentutviklingsmidler som skal gå til innkjøp av ovennevnte utstyr, samt sikre at padleren Magnus Ivarsen kan delta på treningssamling med det danske juniorlandslaget. Idrettsstipend og idrettspriser: Bergen kommunes idrettsstipend og -priser er en anerkjennelse av Bergens fremste og mest talentfulle idrettsutøvere, lag, trenere/ ledere/ dommere m.m. Det er også et mål med ordningen å bidra til at toppidretten, toppidrettsutøvere, og unge lovende idrettsutøvere har tilfredsstillende forhold, som igjen gjør det enklere for utøverne å bo, trene og ta utdannelsen 80

82 sin i Bergen. Stipendene og prisene skal gi mottakerne stimulanse og muligheter for videreutvikling innen sin idrett. I forbindelse med saksbehandlingen og tildelingen av idrettsstipend og -priser samarbeider Bergen kommune med idrettens eget regionale fagorgan for toppidrett, Olympiatoppen Vest- Norge (OLTV). Det er videre sjette gang det benyttes elektronisk nominasjons- og søknadsprosedyre gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal. For å unngå underkommunikasjon av ordningen og søknadsprosedyrer til potensielle søkermiljøer, har man ved flere anledninger promotert ordningen via diverse medier og også med hjelp fra Idrettsrådet i Bergen og OLTV som har distribuert informasjonen gjennom sitt brede kontaktnett med idretten. Bergen kommune fikk i år inn totalt 118 søknader fordelt på de forskjellige kategoriene, men med en betydelig overvekt på kategoriene toppidrettsstipend (49) og utviklingsstipend (40). Flere utøvere/ klubber har søkt i flere kategorier. Antallet søknader er to færre enn ved fjorårets tildeling, men fortsatt en betydelig økning fra tidligere år hvor man fikk inn henholdsvis 91 søknader i 2012, 74 søknader i 2011 og 65 søknader i Det vil i 2014 deles ut til sammen kr ,- i tråd med retningslinjer og kriterier, og gjeldende idrettspolitikk. Fordeling av stipend og priser er i all hovedsak gjort med bakgrunn i innkomne søknader/ nominasjoner: Stipend/pris Antall Totalt beløp Toppidrettsstipend a kr , ,- Utviklingsstipend a kr , ,- Idrettslagsstipend a kr , ,- Trenerstipend a kr , ,- FYSAK-prisen a kr , ,- Årets idrettslag a kr , ,- Årets ildsjel a kr , ,- Årets utøver a kr ,- Totalt ,- Toppidrettsstipendene ble delt ut til åtte mannlige og en kvinnelig utøver som har prestert på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen sine idretter. Utviklingsstipendene ble delt ut til ni kvinnelige og ni mannlige utøvere som alle har vist god utvikling og har fine meritter fra Alle viser i tillegg et spennende potensiale innen sin idrett, og noen er sågar på topp internasjonalt nivå allerede. Antallet utviklingsstipend kan fungere som en indikasjon på at det gror godt i idrettsbyen Bergen. For enkelte av utøverne har det i tillegg vært et poeng å se utviklingspotensialet i lys av at Bergen tidligere i år ble tildelt VM på sykkel i Begrunnelser for tildelingen av toppidretts- og utviklingsstipend 2014: 9 toppidrettsstipend a kr ,-: Nils Jakob Skulstad Hoff - Fana Roklubb - roing Sesongen 2013 var et fantastisk år for Nils Jakob Skulstad Hoff med VM-gull, EM-bronse og 81

83 utnevnelsen «Årets utøver» i Bergen kommune. Sesong 2014 derimot karakteriserer Skulstad Hoff selv som «en serie med slag i trynet», selv om det ble 4. plass i EM og 10. plass i VM. VM-sjansene røk i semifinalen der dobbeltsculleren med Skulstad Hoff og Kjetil Borch rodde sesongens beste løp, men svært skjeve forhold gjorde det nesten umulig å gå videre. Skulstad Hoff er likevel fortsatt en av Bergens ypperste toppidrettsutøvere, og fordelene med litt stang ut -resultater er at det gir en utrolig motivasjon til å slå tilbake. Vi ser frem til å følge Skulstad Hoff i tiden fremover, å se han ta revansj i 2015 og Kristoffer Brun - Bergen Roklubb - roing Etter en fantastisk 2013-sesong med VM-gull og EM-sølv, viste Kristoffer Brun i 2014 at han sammen med makker Are Strandli har etablert seg helt i toppen internasjonalt i dobbelsculler lettvekt. I de internasjonale regattaer båten rodde i 2014, ble det plass på seierspallen i alle løp, to tredjeplasser i verdenscup, bronse i EM, og til slutt bronse i VM. Finalen i VM ble en triller, der det skilte bare tideler mellom de tre første båtene. Tiden båten oppnådde i finalen er den raskeste 2000 m en norsk dobbelsculler har rodd noen gang, og dette av en lettvektsbåt! Det lover godt med tanke på Rio i Sverre Lunde Pedersen - Fana IL - skøyter Til tross for sin unge alder er Sverre Lunde Pedersen nærmest en veteran på det norske skøytelandslaget. Som 22-åring har han allerede vært med i to OL, og i Sotsji sist vinter ble han nr. 5 og beste nordmann på 5000 m. Han ble også nr. 5 på 1500 m. Etter OL ble Lunde Pedersen utpekt som den neste norske storløperen, og resultatene så langt i år viser at spådommen er i ferd med å gå i oppfyllelse. Allerede har det blitt to pallplasseringer i verdenscupen, hvorav en seier på 1500 m, og i skrivende stund leder Fana-løperen verdenscupen. Det er all grunn til å se frem til de store mesterskapene, og det spås herved en ny norsk storhetstid på skøytebanen med Lunde Pedersen i spissen. Håvard Holmefjord Lorentzen - Fana IL - Skøyter Etter en 2013-sesong preget av skader klarte Lorentzen å slå tilbake i I OL i Sotsji dro Lorentzen til med en av de beste 1000 m i sin karriere. Han ble til slutt nr. 11, 0,6 sek fra medalje. Med tanke på at de fleste av konkurrentene foran på listen er fra 25 år og eldre, ser det lyst ut for Lorentzen i fremtiden. I tillegg til det flotte resultatet på 1000 m, var Lorentzen også en del av det norske laget som tok femteplass i den olympiske lagtempokonkurransen. Det samme laget tok også 3. plass sammenlagt i lagtempo i verdenscupen. Stian Schjetlein - Hjellestad jetskiklubb vannjet Stian Schjetlein har vunnet flere VM-gull i forskjellige klasser i vannjet de siste årene. I år er det likevel hans 3. plass i pro ski-klassen i VM som fremheves. Denne klassen er udiskuterbart den tøffeste og mest prestisjefylte klassen i vannjet, og det finnes få begrensinger knyttet til trimming av motorene og antall hestekrefter i denne klassen. Schjetlein klarte seg svært bra i denne vanjettens formel-1 klasse, da han til slutt ble nr. 3 sammenlagt. Plasseringen blir vurdert som den sterkeste prestasjonen en norsk vannjetsutøver noensinne. For årets prestasjoner ble Schjetlein kåret til Årets Båtsportutøver og Årets Motorsportutøver 2014 av Norges Motorsportforbund. 82

84 Sverre Næss Bergenssvømmerne - svømming Sverre Næss har vist en svært god utvikling etter han restartet sin satsing i Han kvalifiserte seg til EM langbane i sommer, der han satte personlige rekord på 100 m bryst, og svømte seg til en semifinale. På bakgrunn av EM-resultatene ble han som eneste bergensbaserte utøver tatt ut til svømmeforbundets elitegruppe 2015/16. I NM ble det fem individuelle gull på like mange starter. Næss er i følge landslagssjef Petter Løvberg en av de svømmerne Norge setter sin lit til når det gjelder gode prestasjoner i OL i Rio Camilla Helene Hallås Farestveit - Bergen Skøyteklubb - skøyter Sesongen 2013/14 ble en flott opplevelse for Hallås Farestveit. Etter en flott innledning på sesongen debuterte hun i verdenscup, EM, VM og OL i samme sesong. Høydepunktet for Hallås Farestveit må kunne hevdes å ha vært deltakelse OL i Sotsji, der hun var en del av det norske lagtempo-laget. OL-debuten gav en 7. plass, noe som var et fantastisk comeback for en utøver som har vært skadeforfulgt over flere år. Hallås Farestveits retur til den internasjonale skøytearenaen viser at alt er mulig bare man jobber hardt, er tålmodig, og ikke gir opp. Eivind Tangen Fyllingen Håndball Elite - håndball Eivind Tangen er regnet for å være en landets mest lovende håndballspillere, og har i en alder av 21 år allerede rukket å etablere seg på A-landslaget. Han har hatt et imponerende comeback etter alvorlige kneproblemer, og mye av ansvaret for suksess i Fyllingen hevdes å hvile på Tangens skuldre. Også på landslaget kan Tangen komme til å spille en viktig rolle i årene som kommer. Det er plausibelt å spå at det sannsynligvis bare er et spørsmål om tid før Eivind Tangen blir Bergen sin neste utenlandsproff. Daniel Salbu - Fana Kajakklubb - padling Etter en sesong preget av sykdom viste Daniel Salbu gode takter i 2014-sesongen. Under EM i padling kjørte Salbu svært bra i semifinalen, han presset europamesteren inn til målstreken og var bare 0,2 sek fra finaleplass i K m. I verdenscupen var Salbu en del av den norske K-4eren som i år viste at de kan padle jevnt med de beste nasjonene, og som padlet inn til 10. plass i to regattaer. Nå er det full trøkk mot 2015 som blir svært viktig for Salbu med tanke på å kvalifisere seg til OL i Rio. Salbu er fortsatt en av seks ryttere Norges Padleforbund satser på frem mot OL i Rio, og forhåpentligvis vil Salbu bidra til å opprettholde den sterke norske OL-tradisjon i idretten. 18 utviklingsstipend a kr ,-: Odd Christian Eiking - Bergen Cycle klubb - sykkel Odd Cristian Eiking sykler kun sin andre sesong som seniorutøver, men har allerede oppnådd svært gode resultater nasjonalt og internasjonalt. Han imponerte blant annet stort da han ble nummer to sammenlagt i rittet Giro della Valle d'aosta i Italia i årets sesong. Femdagersrittet regnes som ett av de tøffeste etapperittene for U23-ryttere, og er blant de mest prestisjetunge rittene for unge syklister. Etter tredjeplass i NM for seniorer, imponerende kjøring i Tour of Norway, og allerede to topp 20-plasseringer i U23 VM til tross for at han fortsatt bare er 19 83

85 år, blir Eiking sett på som ett av de heteste navnene i norsk sykkelsport. Kanskje vil Eiking være en av flere sterke bergensbaserte syklister i sykkel-vm på hjemmebane i 2017? Kristian Blummenfelt - Bergen Triathlon Club - triatlon Kristian Blummenfelt har etter et år med systematisk gjenopptrening etter skade endelig kommet tilbake der han trives best, på toppen av pallen. Europacup-seieren i Loutraki, Hellas viste at Blummenfelt hevder seg godt internasjonalt. Blummenfelt som omtales som Norges beste triatlet, fikk tidligere i årets sesong også prøvd seg mot de virkelig store triatletene internasjonalt, i World Series-finalen i Canada. Etter svømming og sykling lå Blummenfelt helt i tet sammen med en engelskmann og en brasilianer, men p.g.a. magetrøbbel ble løpingen svært tung. Blummenfelt gikk dessverre tom for krefter og ble tilslutt nr. 33. Likevel fikk bergenseren, som i fjor ble kåret til fylkets største talent av Bergensavisen, vist at han kan være med blant de aller beste, og det lover godt for årene som kommer. Stine Skogrand Tertnes Håndball Elite - håndball Stine Skogrand har i det siste året stått frem som en klippe på et Tertnes-lag som til tross for små ressurser klarte å kapre bronse i serien 2013/14. Skogrand har også etablert seg i damelandslagsdiskusjonen, og var svært nær en plass på det norske EM-landslaget. Det rapporteres at landslagssjef Torgir Hergeirsson ser på Skogrand som en sterk flerposisjonsspiller, og med litt mer erfaring vil helt sikkert Skogrand være en del av det norske landslaget i mesterskap i årene fremover. Svein Martin Skagestad - Loddefjord IL/ Norna-Salhus friidrett/ diskos Svein Martin Skagestad var verdens beste 19-åring i diskos i 2014 med sitt fantastiske kast på 65,66 m. Skagestad tok også en imponerende bronsemedalje under junior-vm U-20 i Eugene, USA, og han bekreftet med bronsemedaljen at han er en mann for de store anledninger. Fra det nasjonale friidrettsmiljøet rapporteres det at Skagestad blir sett på som det største diskosemnet norsk friidrett har hatt siden Knut Hjeltenes sine glansdager på 80-tallet, og at han har innstilling, holdninger og gjennomføringsevne på høyt toppidrettsnivå. I miljøet vurderes han som en opplagt gullkandidat til U-23 EM i Gustav Iden - Åsane Triathlon klubb - triatlon Gustav Iden fortsetter den gode bergenske tradisjonen i triatlon. Til tross for sin unge alder er han allerede etablert helt i norgestoppen. Så langt i karrieren har Iden NM-gull for senior (normaldistanse) og junior, EM-medalje i stafett og en nordiskmester-tittel for ungdom m.m. Årets høydepunkt for Iden var 8. plass i junior-vm, der de fleste av konkurrentene var eldre. På kortsikt er Idens mål å vinne junior-em og -VM i 2015, men siktet er innstilt på OL i Tokyo i Da er forhåpentligvis Gustav Iden en av flere bergenske OL-deltagere i triatlon. Markus Lie - Bergenssvømmerne - svømming I junior-nm i høst viste Markus Lie at han har fortsatt sin gode utvikling. I en forrykende startetappe på stafetten var han bare 2/100-deler fra Lavrans Solli sin seniorrekord. Under langbane NM tok han 15 medaljer i junior- og seniorklassene, og var på pallen i alle 10 individuelle startene han deltok i. Dette viser at han er et stort svømmetalent. Markus Lie 84

86 arbeider svært seriøst for å komme seg opp på et internasjonalt seniornivå, og han er på god vei. Kanskje på så god vei at vi kan ha et håp om å se han i bassenget i Rio i 2016? Julie Synnøve Thorsen - Bergen Stupeklubb - stup 15 år gamle Julie Synnøve Thorsen har allerede vunnet en rekke nordiske mesterskap og norgesmesterskap både i junior og senior i sin idrett. I årets junior-em ble det 7. plass og i junior-vm tok hun en 14. plass. Når Thorsen nå endelig har fått tilgang til et fantastisk trenings- og konkurranseanlegg i ADO arena, har hun mulighet til å trene på 10 m noe hun ikke har fått gjort i den daglige treningen tidligere. Da er det grunn til å tro at Thorsen vil klatre ytterligere på de internasjonale resultatlistene, og kanskje også nå målet sitt om OLdeltakelse i Tokyo 2020? Beatrice Llano - Laksevåg T & IL friidrett/ slegge Beatrice Llano har til tross for sin unge alder plassert seg i den aldersbestemte verdenseliten i sin øvelse med 4. plass på U-18 VM i 2013 og 5. plass på U-20 VM i Man bør spesielt merke seg at Llano konsekvent har prestert årsbeste i mesterskap, og i begge verdensmesterskapene klarte hun å sette personlig rekord i finalen. Hun lever i så måte opp til beskrivelsen best når det gjelder!. Den store og stabile fremgangen Llano har vist de siste sesongene, får friidrettsmiljøet nasjonalt til å omtale henne som en fremtidig senioridrettsstjerne i sin idrett. Karoline Haugland Arna-Bjørnar - fotball Karoline Haugland viste allerede tidlig at hun er et talent utenom det vanlige. Som 15-åring ble hun vurdert som god nok for spill i Toppserien, men fikk ikke lov fordi hun var for ung. Først i år har hun vært fast inventar på Arna-Bjørnar sitt Toppserielag, og der var hun en bidragsyter på laget som endte opp med å ta bronse. Haugland har allerede fått flere kamper for det norske J19-landslaget nå i høst, og blitt en del av laget som skal kvalifisere seg til neste års J19-EM. Haugland har spilt mest ving i år, men er en allsidig spiller som kan spille på flere plasser på banen, noe som helt sikkert vil bidra til at hun får flere gode muligheter både på klubb- og landslag tiden som kommer. Filip Eidsheim Bergen Cykle klubb sykling Filip Eidsheim har lenge vært et sentralt navn i det bergenske sykkelmiljøet, og han har konkurrert internasjonalt i flere år. Før årets sesong signerte han for det nyoppstartede og bergensbaserte kontinentallaget Team Fixit, hvor han har vært en av de bærende rytterne. Han åpnet sesongen bra med flere gode plasseringer internasjonalt, før han var uheldig og pådro seg et kragebeinsbrudd i vår. Eidsheim jobbet seg likevel raskt tilbake, og utover sommeren og høsten leverte han topp-plasseringer både nasjonalt og internasjonalt i store ritt med høyt nivå. Blant annet bør det trekkes frem at han ble nummer to i NM og vant Norgescupen sammenlagt. Kan også Eidsheim være et spennende prospekt med tanke på sykkel-vm i Bergen 2017? 85

87 Magnus Ivarsen - Fana Kajakklubb - padling I sesongen 2014 viste Magnus Ivarsen at han var Norges klart best juniorpadler, til tross for at han er et år yngre enn de fleste av sine konkurrenter. I NM vant han individuelle gull i alle distanser fra 200 m til maraton. I lagbåt ble det fire gull, slik at sesongen endte opp med hele ni NM-gull. Ivarsen hevdet seg godt internasjonalt med deltagelse i EM og med individuell medalje i nordisk mesterskap. Ivarsen omtales av landslagsledelsen som en veldig seriøs utøver som jobber knallhardt for fremgang, og han anses som en av utøverne som vil være høyaktuell for OL i Tokyo Amund Sjursen - Gneist IL friidrett/ lengde/ sprint Etter å ha vært et lovende friidrettstalent i flere år fikk Amund Sjursen sitt virkelige gjennombrudd i 2014, der han tok steget helt opp i den nasjonale toppen for senior både i sprint og lengde til tross for at han bare er 18 år. Sjursen representerte Norge i flere sammenhenger i løpet av sesongen, blant annet i junior-vm, lag-em senior og i nordisk mesterskap. I både ungdoms- og junior-nm ble det dobbelt gull i lengde og 100m. Sjursens resultater indikerer at Bergen her har et nytt sprint- og lengdetalent som virkelig kan nå langt! Madeleine Lind - Bergen Taekwon-Do klubb - taekwondo 20 år gamle Madeleine Lind fra Bergen Taekwon-Do klubb er tross sin unge alder en erfaren utøver med svært mange meritter å vise til. Hun ble tatt opp på landslaget som 15-åring og allerede året etter vant hun sitt første individuelle EM-gull for juniorer i Hun har siden tatt ytterligere to EM-gull som junior, og i år gull som første års senior. I 2013 vant hun bronse i sitt første VM for seniorer. Hun har i 2014 ellers vunnet flere internasjonale stevner; Dutch Open, Irish Open, Europacupen, og ikke minst gull i World cup som ble avholdt på Jamaica i august. Som avslutning på en fantastisk sesong ble hun tildelt kongepokalen for kvinner under Norgesmesterskapet i Tromsø i november. I det kommende VM i mai 2015 er det all grunn til å håpe på medalje for Lind. Mariell Lind Bergen Taekwon-Do klubb - taekwondo Mariell Lind er i likhet med søsteren Madeleine en utøver med flere nasjonale og internasjonale meritter å vise til innenfor ITF taekwon-do. 23 år gamle Lind ble allerede i 2006 tatt opp på juniorlandslaget og har hatt en fin utvikling siden det. Etter at hun begynte å hevde seg som seniorutøver med sølv under EM i Sverige 2010, kan hun skilte med EM-gull, VM-sølv, og flere gode prestasjoner i verdenscup. Årets høydepunkt har kanskje vært to verdenscup-seire og en EM-seier i lagmønster. Også Mariell er en opplagt medaljekandidat under VM Tonje Løseth - Tertnes Håndball elite - håndball Tonje Løseth har i 2014 hatt en veldig fin utvikling, og blitt en nøkkelspiller for et Tertnes-lag med mange utskiftninger. Løseth har som ung utøver vært innom junior- og rekruttlandslag og debuterte i fjor på a-landslaget. Hun er målrettet og strukturert og viser at det er mulig å kombinere studier (NHH) og toppidrett gjennom å stille høye krav til seg selv. I tillegg til sine prestasjoner på banen er hun en positiv bidragsyter i håndballmiljøet og et viktig forbilde for unge utøvere og kommende håndballprofiler i Bergen. 86

88 Sarah Øvsthus - Flaktveit IL - vektløfting Sarah Øvsthus har fortsatt sin gode utvikling i 2014, og har etablert seg som en av landets beste vektløftere uansett klasse. Inneværende år ble hun nok engang nordisk mester for junior, i tillegg til en flott bronsemedalje i nordisk mesterskap for senior. I junior-em, som gikk av stabelen i november, perset Øvsthus både støt og rykk noe som holdt til en femteplass. Øvsthus har store ambisjoner, og satser hardt mot U23-EM i 2015 og senior-em i 2016 i denne olympiske idretten. Fredrik Mossestad Fyllingen Håndball elite - håndball Fredrik Mossestad er en lokal håndballspiller som har hatt stor utvikling spesielt det siste året. Han omtales som et eksempel på en utøver som har jobbet tålmodig og godt over lang tid, og som nå begynner å få betalt for sitt arbeid. Mossestad har flere aldersbestemte landskamper, to senior cupgull med Fyllingen håndball elite, og har spesielt i år markert seg betraktelig på banen for laget fra Fyllingsdalen. Han er en spiller med ambisjoner og potensiale, og han er også en del av OLTV og NHF region vest sin satsing på utøvere frem mot OL i Vita Heine Bergen Cykle klubb sykling Vita Heine er relativt nytt navn, og friskt pust i bergensk og nasjonal sykkelsport. Bergen Cykle klubb-rytteren imponerte stort i inneværende år og hadde en flott utvikling. Hun dominerte tidvis nasjonalt, så vel som å kjøre inn gode resultater internasjonalt. Dette ble belønnet med proffkontrakt hos Norges eneste profflag for kvinner Hitec. Heine er opprinnelig fra Latvia, men ble norsk statsborger i sommer. Hun er derfor en sterk kandidat til det norske landslaget, og i forlengelsen av det en høyaktuell kandidat til sykkel-vm på hjemmebane 2017 i følge sykkelforbundet. Heine omtales også en stor inspirasjonskilde og et forbilde for de yngre utøverne i Bergen CK og i region Vest, da spesielt for jentene. Det er viktig for Bergen kommune å stimulere sykkelmiljøet med tanke på dyrke frem gode, lokale utøvere til sykkel-vm 2017, og Vita Heine har absolutt dette potensialet! 1 trenerstipend a kr ,-: Tore Johannesen Tertnes Håndball Elite - håndball Tore Johannesen har vært en sentral brikke rundt byens beste håndballag for kvinner i over 10 år, først som assistenttrener, og siden 2005/06-sesongen som hovedtrener. Fra håndballmiljøet regionalt uttrykkes det at Johannesen fortjener anerkjennelse som en trener som har vært med å utvikle lokale talenter til høyt nasjonalt nivå, så vel som for sin egen utvikling som trener for Tertnes Håndball Elite og for juniorlandslaget jenter LK96. Han har flere gode resultater å vise til over tid blant annet fire bronser i serien, sølv og bronse i sluttspill, sølv i NM og kvartfinale i europacup. I tillegg bør det trekkes frem at Tore Johannesen ble kåret til årets trener i Postenligaen i sesongen 2013/14. 1 lagsstipend a kr ,-: Tertnes Håndball Elite Tertnes Håndball Elite har vært Bergens ledende håndballag på kvinnesiden over flere år og 87

89 er etablert i Norgestoppen i damehåndball, en idrett der Norge er helt i verdenstoppen. Av resultater de senere kan nevnes bronse i serien sesongene 08/09-10/11-12/13-13/14; bronse i sluttspill 09/10; sølv i sluttspill 10/11; sølv i NM 13/14; kvartfinale i E-cup 12/13. Flere av lagets spillere er aktuelle for kvinnelandslaget. Laget kan i tillegg skilte med internasjonale ambisjoner da de årlig prioriterer europacupdeltagelse, til tross for at denne deltakelsen er økonomisk utfordrende for klubben. Fokuset er heller rettet inn mot den sportslige utviklingen lagets spillere får gjennom internasjonal matching. Laget er i for tiden i en spennende oppbyggingsfase etter å ha mistet mange sentrale spillere etter fjorårssesongen. Forhåpentligvis kan Bergen kommunes lagstipend bidra til både å styrke denne oppbyggingen og til generell inspirasjon i arbeidet. 1 pris a kr ,- i kategorien «FYSAK-prisen»: Sara Stokken Rott - Kalandseid IL Gjennom FYSAK-prisen ønsker Bergen kommune å anerkjenne en ung leder som har utvist stort engasjement for å utvikle gode idrettsmiljøer for egenorganiserte barn og ungdom. Sara Stokken Rott fra Kalandseid IL kan i aller høyeste grad sies å ha dette engasjementet. I nominasjonen av henne vises det til hvordan hun systematisk har bygget opp kompetanse knyttet til å kunne utvikle aktiviteter som skal gi barn og unge muligheter til å oppleve gleden ved med å være fysisk aktiv, med utgangspunkt i egne forutsetninger og eget mestringsnivå. I tillegg ramses det opp en hel del tiltak Stokken Rott har tatt initiativ til på området, eksempelvis «Kanonvolley», og «Superfredag» - et sosialt allidrettstilbud for ungdommer som ikke vanligvis engasjerer seg i idrett. Til tross for dette er det likevel Sara Stokken Rotts pågangsmot, handlingskraft og tålmodighet det legges mest vekt på i nominasjonen av henne. Totaliteten av det ovennevnte gir god grunn til å tro at Sara Stokken Rott også i fremtiden vil bruke sitt store engasjement til å utvikle gode idrettsmiljøer for egneorganiserte barn og ungdom. 1 pris a kr ,- til Årets Idrettslag: Paradis tennisklubb tennis Paradis Tennisklubb har siden 2009 arbeidet særdeles målrettet med å planlegge, og gjennomføre utbygging av ny tennishall på Slettebakken i Bergen. Bergen tennisarena stod ferdig på rekordtid høsten 2013 til en prislapp på kr 65 mill inkludert mva. Anlegget på 5300 m2 består av 4800 m2 flerbruksflate og inneholder seks tennisbaner og en centercourt. I tillegg er aktivitetsflatene tilrettelagt for flerbruk og kan eksempelvis romme 2 håndballbaner og være arena for mange ulike idrettsaktiviteter. Hallen kan også benyttes til andre formål og arrangementer. Prosjektet Bergen tennisarena er et meget godt eksempel på offentlig frivillig samarbeid der klubb og kommunes felles innsats har gitt byen en ny arena og en mulighet for utbredelse og utvikling av tennis. Både ide og gjennomføring har Paradis tennisklubb stått for. Klubben har vist stor engasjement, lagt ned et omfattende og målrettet arbeid, og det må sies å være en kjempesuksess. Klubben har ikke bare vært fornøyd med å bygge og drifte en ny tennisarena, men har også startet en stor videreutvikling av klubbens aktiviteter for, barn, ungdom, voksne og eldre. Klubben har satset på å bygge ut kapasitet og kvalitet. Klubben har rekruttert høy kompetanse på trener- og ledersiden og resultatene begynner å komme i form av økt oppslutning på alle 88

90 nivå og man aner konturene av at bergensbaserte utøvere vil være å finne i landets toppsjikt samtidig som tennis som mosjonsaktivitet er i kraftig vekst. Ved siden av klubbens satsning på tradisjonell konkurranseaktivitet, har de startet opp minitennis og fritidsordning tennis for skoler i området. Bergen tennisarena egner seg også som arrangementsarena og den er allerede tatt mye i bruk til tennisarrangementer. Klubben er også åpen for at andre idretter og formål benytter seg av muligheten til å bruke anlegget til flotte arrangementer. Når klubben nå blir tildelt pris som Årets Idrettslag er det fordi klubben gjennom prosjektet Bergen tennisarena virkelig dokumenter et engasjement, en vilje og en evne til å utvikle anlegg og aktivitet som kommer mange til nytte, og som gir idrettslivet i Bergen et enda mer mangfoldig tilbud. 1 pris a kr ,- i klassen Årets ildsjel: Ivar Bakken Nyborg volleyball klubb volleyball Det har fra og med 1999 blitt delt ut en årlig «Hederspirs/ Ildsjelspris» til ildsjeler som blant annet legger ned utallige timer med dugnadsarbeid for å kunne gi et kvalitativt idrettstilbud til barn, unge og voksne i Bergen. Ved utdeling av ildsjel-prisen legges det vekt på frivillige innsats over tid for å utvikle gode idrettsmiljøer i Bergen og bergensregionen, og forbilledlig representasjon av Bergen i nasjonal og/ eller internasjonal sammenheng. «Årets ildsjel» i 2014 treffer godt på disse kriteriene. I over 35 år har han vært hovedtrener for herrelaget Nyborg VBK og forløperen Ulriken VBK sammenhengende. Det rapporteres at han tilnærmet aldri har opp gjennom alle disse årene mottatt noen form for godtgjørelse for sin omfattende trenervirksomhet i klubben. Likevel har han vært en helt sentral bidragsyter til at Bergen har hatt et volleyballag på nordisk toppnivå. Ivar Bakken har vært helt sentral i å gjøre Nyborg VBK til Norges mest meriterte volleyballag, gjennom å lede de til en rekke serie- og cupmesterskap, nordiske mesterskap og europacupdeltakelser. Ivar Bakken omtales som en gentleman, og senest i desember 2014 ble dette understreket da Bakken bidro til å legge forholdene til rette for at Nyborgs semifinalemotstander Koll kunne stille med sterkest mulig mannskap i semifinalekampen mot Nyborg, gjennom å flytte kamptidspunkt for semifinalen. Fair play fra øverste hylle! 1 pris a kr ,- i klassen Årets utøver: Mariann Vestbøstad Marthinsen Loddefjord IL langrennspigging Årets utøver Mariann Vestbøstad Marthinsen nådde sitt karrieremessige høydepunkt under Paralympics i Sotsji med gull i sprint langrennspigging. Etter en fantastisk finish klarte Marthinsen å vinne med noen få cm. I tillegg til gull i den individuelle konkurransen tok hun også bronse i mixstafett. Ved siden av fantastiske resultater i Sotsji klarte også Marthinsen å vinne den totale verdenscupen i langrennspigging i 2014, og med det gjentok hun bedriften fra Marthinsen tok også VM-sølv og -bronse i Mariann Vestbøstad Marthinsen har i inneværende år også blitt kåret til «Årets utøver» av Hordaland skikrets i 2014, og hun mottok også regjerningens paralympiske ærespris i Tidligere har hun mottatt Egerbergs Ærespris for sine fremragende prestasjoner i flere idretter. Vestbøstad Marthinsen omtales som en stor inspirator og et flott forbilde både idrettslig og sosialt, og hun er absolutt en utøver som har representert klubben sin og idrettsbyen Bergen på en ekstrordinær måte! 89

91 Idrettsarrangement: Bergen og bergensregionen er hvert år vertskap for flere tusen friluftslivs- og idrettsarrangementer, både på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Idrettsarrangement gjenspeiler det fantastiske frivillige arbeidet som er i idretten. Idrettsarrangement skaffer idrettslagene nødvendige inntekter, samt utvikle en kompetanse og arrangørerfaring. Flere av idrettsarrangementene er institusjonalisert og skaper store ringvirkninger. Internasjonale idrettsarrangement kan gi store økonomiske ringvirkninger. Det gjelder i stor grad både direkte og indirekte forbruk fra deltakere og publikum, og offentlige og private investeringer. I tillegg kommer medieoppmerksomhet, en styrkelse av identitet, økt involvering i sport og ny tilgang på ny idrettslig infrastruktur. Idrettsplanens ambisjon om å skape og tiltrekke seg større nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer ble oppfylt den 25. september 2014, da det internasjonale sykkelforbundet (UCI) tildelte Bergen Sykkel-VM Dette vil bli det største og mest omfattende idrettsarrangementet Bergen noen gang har arrangert. Rugby EM Seven s kvinner: Rugby EM Seven s Division A for kvinner ble arrangert på 7-8.juni på Fana Stadion. Til sammen deltok 12 nasjoner: Kroatia, Sveits, Tsjekkia, Danmark, Moldova, Skottland, Romania, Georgia, Ukraina, Finland, Polen og Norge. Alle konkurranser ble spilt på Fana stadion, mens Nymarken og Alvøen Idrettspark ble benyttet som trenings baner. Det var et flott og spennene arrangement med ca tilskuere i løpet av helgen. Det var i tillegg et høyt seer tall på web og BBC, med hele antall seere. Målet om å holde seg i divisjon A ble nådd. Norge endte på en 10 plass. Det var tilslutt Ukraina som kunne reise seirende hjem fra mesterskapet. Norges rugbyforbund mottok kr. 1 mill til gjennomføring av arrangementet. Videre kunne idrettslag i Bergen søke fra tilskuddsordningen arrangementsstøtte på kr Disse aktørene mottok tilskudd: Hvem Hva Beløp Bergen Cup håndball Bergen Døveklubb 5000 Bergen klatreklubb NM i buldring NM sprang lag - Bergen Rideklubb norgesserie Bergen Swim Festival Bergen Swim Festival Champions Kickboxing Klubb NM i kickboxing Fana Skytterlag NM i skogsløp 5000 NHHI Bergen Challenge Norges Rugbyforbund EM i Rugby Tertnes Håndball Elite Europacup Sum

92 7.0 Anleggsutvikling ADO arena ble åpnet i Dermed er et av Europas flotteste svømmeanlegg gjort tilgjengelig for byens befolkning, tilreisende, skoler og idretten. I tillegg ble tre flotte flerbrukshaller med håndballstørrelse ferdigstilt på Søreide, Bønes og i sentrum. I tilleggkunstgressfondet for utskifting av gammelt kunstgress etablert. I 2014 ble også tilstandsrapportene for kommunale idrettsbygg lagt frem (HP Idrett 1-2-3). Disse peker på store kortsiktige og langsiktige utfordringer rundt rehabilitering og oppgradering av en rekke kommunale idrettsbygg. I gjeldende økonomiplan er det tentativt satt av ca. kr. 220 mill. til oppfølging av dette. Utviklingen i anleggssituasjonen i Norge fra basert på tall fra Kulturdepartementet. Det vil alltid være en viss usikkerhet knyttet til en slik sammenligning, men figuren viser en god indikasjon på tilstanden. En lav verdi indikerer få anlegg pr. innbygger, mens et høyt tall indikerer en god anleggssituasjon. Vi ser i figur at Hordaland ligger lavere enn vektet snitt i Norge. Det vil si at vi har få anlegg i Hordaland pr. innbygger. Hordaland ligger likevel høyere sammenlignet med Oslo, Østfold, Akershus, Vestfold, Sør- Trøndelag og Vest-Agder. Figuren nedenfor viser anleggstettheten i alle kommuner med over innbyggere. Det bor til sammen ca. 2,2 millioner mennesker i disse 21 kommunene. Dette utgjør omtrent 44 % av landets innbyggere. 91

93 ADO- arena 24.oktober 2014 ble det nye nasjonale svømme- og stupeanlegget i Bergen, AdO-arena, offisielt åpnet av Statsminister Erna Solberg etterfulgt av et forrykende svømme- og stupeshow av flere lokale talent. Anlegget vil gi en stor kapasitetsøkning og vesentlig bedre forhold for publikum og organiserte brukere. Det ble i forbindelse med åpningen også åpnet Norges første svømmemuseum i anlegget. For at ADO-arena skulle få status som Norges hovedanlegg innen svømming og stup, var det et lisenskrav at anlegget skulle inneholde et svømmemuseum. Det er derfor et stort areal som her er satt av til et permanent svømmemuseum med gjenstander og materiale av historisk verdi, for å vise og fortelle historien til Norges svømmemiljø. Det er fokusert på både lek og opplevelser, faktainformasjon og konkurranseidrett. Svømmemuseet er sentralt plassert i anleggets fellesområde mellom skole og svømmehall, og det er et naturlig samlingssted for elever, badende og gjester. Hovedinspirasjonen til museet har vært lidenskap til svømming. Vann gir mennesket den unike anledning til å bevege seg i tre dimensjoner, og svømming handler om å gli og bevege seg gjennom vann med minst mulig motstand. Det er dette aspektet man ønsker formidlet ved valget av interiør og gjenstandene i dette svømmemuseet. Allerede i var det planer om at Bergen skulle ha sitt eget 50-meters basseng i et anlegg kalt Bergensia Badeland på Nygårdstangen. Bystyret gikk i 2004 gikk bort fra disse 92

Idrettsårbok 2014. Bergen Kommune

Idrettsårbok 2014. Bergen Kommune Idrettsårbok 2014 Bergen Kommune Velkommen Bruk pilene til å navigere PC & MAC Søk deg frem i dokumentet PC ctrl F MAC F cmd Velkommen til den første interaktive idrettsårboken for Bergen kommune for 2014.

Detaljer

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging s rolle i Avd.dir. Ole Fredriksen 25. Februar 2016 - Bergen 1 s rolle i Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett og fysisk aktivitet for alle.

Detaljer

Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd

Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd Avd.dir. Ole Fredriksen Oslo 1 Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett

Detaljer

Spillemiddelordningen

Spillemiddelordningen 2016 Avdeling for sivilsamfunn og idrett v/fagdirektør Åsmund Berge Hovedfordelingen 2016 post 1 til 3 Post 1 Idrettsanlegg 1 275 299 000 Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 1 197 299 000 Post 1.2 Anleggspolitisk

Detaljer

Statlig idrettspolitikk. Stjørdal 13. november 2008

Statlig idrettspolitikk. Stjørdal 13. november 2008 Statlig idrettspolitikk Stjørdal 13. november 2008 1 Hovedfordelingen 2008 Post 1 IDRETTSANLEGG 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 625 000 000 1.2 Anleggspolitisk program 54 000 000 1.3 Anlegg for friluftsliv

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

Idrettsbyen Bergen et steg foran

Idrettsbyen Bergen et steg foran Idrettsbyen Bergen et steg foran Idrettsplanen 2010 2019 sin regionale betydning Rune Titlestad, idrettsdirektør Bergen kommune Idrettsplan for Bergen kommune 2010-2019 Visjon Idrettsbyen Bergen et steg

Detaljer

Målgrupper. Barn og ungdom. Personer med nedsatt funksjonsevne. Inaktive

Målgrupper. Barn og ungdom. Personer med nedsatt funksjonsevne. Inaktive Visjon Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Dette er en videreføring av tidligere mål. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer

Detaljer

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Det opprettes en ny søkbar tilskuddsordning for basistilskudd i tråd med saksutredning.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Det opprettes en ny søkbar tilskuddsordning for basistilskudd i tråd med saksutredning. Byrådssak 106/16 Nye kriterier for tilskuddsordningen Basistilskudd - søkbar ordning NIOE ESARK-326-201600682-20 Hva saken gjelder: I denne sak fremmes forslag til nye kriterier for tilskuddsordningen

Detaljer

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle Virksomhetsplan Møre og Romsdal idrettskrets 2016 2020 Idrettsglede for alle Vedtatt på Møre og Romsdal Idrettskrets ting 09.04.2016 Innledning Møre og Romsdal idrettskrets er et organisasjonsledd som

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef IDRETTSANLEGG I NORDLAND Kristin Setså, org.sjef Nordland langt og smalt 44 kommuner 241 682 innbyggere Bindal Andenes = 742 km 538 IL med 70.063 medlemmer snitt 130,2 medlemmer pr lag Nordland idrettskrets

Detaljer

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen!

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Sammen for fysisk aktivitet Trondheim 17.nov 2005 Maj-Kristin Nygård Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite Norges Idrettsforbunds arbeid

Detaljer

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Post inndeling Post 1 Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt Post 2 Grunnstøtte særforbundene Post 3 Barn, ungdom og bredde Post 4 Toppidrett Søknad for

Detaljer

IDRETTSPLAN 2015-2016 Idrettsglede for alle mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig

IDRETTSPLAN 2015-2016 Idrettsglede for alle mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig IDRETTSPLAN 2015-2016 Idrettsglede for alle mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig Side 1 1 Idrettsplan 2015 2016 for Oppland Idrettskrets (OIK) 1.1. Innledning Norges Idrettsforbund (NIF)

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3022-18.12.2015 Spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité for

Detaljer

Spillemidler («Tippemidler»)

Spillemidler («Tippemidler») Bestemmelsene Spillemidler («Tippemidler») Hva betyr dette for oss? De aller fleste anleggene klubbene bruker er delvis finansiert av spillemidler Avgjørende for bygging og rehabilitering av anlegg Bestemte

Detaljer

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET%

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET% Side%1% Innledning: Idrettskretsen er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Nordland som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Nordland idrettskrets

Detaljer

Anleggspolitikk og spillemidler

Anleggspolitikk og spillemidler Anleggspolitikk og spillemidler Seniorrådgiver Morten Roa Tlf.: 22 24 80 68 E-post: morten.roa@kkd.dep.no http://www.regjeringen.no/kkd/ 1 Politisk ledelse Statsråd Trond Giske Statssekretær Randi Øverland

Detaljer

Dato: 11. januar 2012

Dato: 11. januar 2012 Dato: 11. januar 2012 Byrådssak /12 Byrådet FIKS Bergen aktivitetsplaner 2012 NIOE SARK-326-201111146-144 Hva saken gjelder: Denne saken handler om forslag til oppfølging, iverksetting og organisering

Detaljer

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Pål Hafstad Thorsen Byråd for barnehage, skole og idrett Anne-Marit Presterud Kommunaldirektør BBSI Rune Titlestad Direktør i idrettsseksjonen 2 Overordnet

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober 2010 Knut Songve HOVEDFORDELINGEN 2010 Post 1 Idrettsanlegg 1.11 Idrettsanlegg i kommunene 676 600 000 1.2 Anleggspolitisk program 65 000 000 1.3 Anlegg for friluftsliv

Detaljer

Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder

Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder VISJON: Gi flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet Byrådets mål 2008 Iverksette arbeid,

Detaljer

Rapport. Spillemidler til idrettsanlegg

Rapport. Spillemidler til idrettsanlegg Rapport Spillemidler til idrettsanlegg 1999-2006 Forord til Spillemidler til idrettsanlegg 1999-2006 I 2005 ga Kultur- og kirkedepartementet ut publikasjonen Spillemidler til idrettsanlegg 1999-2005. Denne

Detaljer

Strategiutvalg for idrett

Strategiutvalg for idrett Strategiutvalg for idrett Sammensetning Jan Åge Fjørtoft utvalgsleder Aase-Kristin Homlong Abrahamsen Anneli Nesteng Cato Zahl Pedersen Ingrid Tollånes Jorid Degerstrøm Mikael Oguz Øyvind Sandbakk Magnus

Detaljer

Spillemidler til friluftsformål

Spillemidler til friluftsformål Avd.dir. Ole Fredriksen Fredrikstad 1 Spillemidler til idrettsformål 2 Hovedfordeling 2012 Post 1 Idrettsanlegg 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 697 535 000 1.2 Anleggspolitisk program 50 000 000 1.3 Anlegg

Detaljer

Troms idrettskrets Handlingsplan

Troms idrettskrets Handlingsplan Troms idrettskrets Handlingsplan 2016-2018 Idretten har et nytt Idrettspolitisk dokument 2015-2019 som skal være styrende for idretten i Norge. Troms idrettskrets sin handlingsplan er vårt tilsvar på hva

Detaljer

Idrettsårbok Bergen kommune

Idrettsårbok Bergen kommune Idrettsårbok for 2011 2011 2011 Idrettsårbok for Idrettsårbok 2011 Forord Idrettspolitikk Idrettsøkonomi Bruk av idrettsanlegg Organisert idrett Egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv Tilskudd

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Nordland Fylkesting. Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Mo i Rana 11. Juni 2012

Nordland Fylkesting. Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Mo i Rana 11. Juni 2012 Nordland Fylkesting Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Mo i Rana 11. Juni 2012 Innhold Idrettens organisering og betydning Nordlandsidretten sett utenfra

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité for 2018

Spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité for 2018 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Deres ref Vår ref 17/2657-12 Dato 01. desember 2017 Spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer

Idrettsanlegg behov for tung satsing

Idrettsanlegg behov for tung satsing Idrettsanlegg behov for tung satsing Seminar samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Tema: Strategi for utbygging av idrettsanlegg Idrettens hus strømmen Tirsdag 20. januar 2015 SFF Særforbundenes

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS 2016-2018 1 Innledning Sør-Trøndelag Idrettskrets (STIK) er et organisasjonsledd som arbeider med oppgaver av felles interesse for alle idrettene i fylket. Det

Detaljer

Inkludering og idrettsglede

Inkludering og idrettsglede Inkludering og idrettsglede Inkludering i idretten på Idrettens hus Hvem er: Klubbutvikler Inkludering -> Elise Barsnes Stillingen er et samarbeid mellom Hordaland idrettskrets (HIK), NFF Hordaland (NFF

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

6.4.3 Flerkulturelle... 60 6.5 Friluftsliv... 63 6.5.1 Grønn Etat:... 63 6.5.2 Bergen Turlag... 64 6.5.3 Bergen og Omland Friluftsråd... 64 6.

6.4.3 Flerkulturelle... 60 6.5 Friluftsliv... 63 6.5.1 Grønn Etat:... 63 6.5.2 Bergen Turlag... 64 6.5.3 Bergen og Omland Friluftsråd... 64 6. Innhold 1 Forord... 3 1.1 Byråd for kultur, næring, idrett og kirke... 3 1.2 Kommunaldirektør... 3 1.3 Idrettsdirektør... 4 2 Idrettspolitikk... 5 2.1 Statlig idrettspolitikk... 5 2.2 Fylkeskommunal idrettspolitikk...

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag Fagdirektør Åsmund Berge 10. juni 2015 Bad, park og idrett,

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks OSLO

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks OSLO Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3022-09.12.2016 Spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité for

Detaljer

APRIL 2017

APRIL 2017 22. APRIL 2017 1 AGENDA: IDRETTSREGISTRERINGEN 2017 Oppbyggingen av norsk idrett Idrettsfamilien med medlemslinje og aktivitetslinje «Formaning» Hvem er medlem? Hvem er aktiv? Idrettsregistreringen 2017

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 INNHOLD I. Visjon og verdigrunnlag s. 3 II. Idrett, samfunn og rammevilkår s. 4 III. Organisasjonsutvikling og kompetanse s. 5 IV. Anleggspolitiske retningslinjer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges

1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges 1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltakelse. 4 Bli det mest attraktive treningsfellesskapet

Detaljer

Strategiutvalget for idrett

Strategiutvalget for idrett Strategiutvalget for idrett Fremleggelse av delrapport 1 8. juni 2016 Strategiutvalget for idrett Utvalgsmedlemmer: Jan Åge Fjørtoft (utvalgsleder) Aase-Kristin Homlong Abrahamsen Jorid Degerstrøm Anneli

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1. Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017

VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1. Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017 VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1 Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017 Hvem er vi? Kursveiledere: Tommy Bang-Larssen Jon Møkkelgård Deltakere: Navn Klubb Rolle i klubb KORT om forventninger til kurset

Detaljer

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud Ungdomsidretten i Akershus: Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud - Hva vet vi og hva gjør vi? Guro Røen, Rådgiver, Akershus idrettskrets IR-seminar, torsdag 16. mars 2017 66 % Akershus idrettskrets

Detaljer

Velkommen til høstmøte

Velkommen til høstmøte Velkommen til høstmøte For ISU er og særkretser i Oslo 4.november 2015 Agenda Utfordringer og muligheter for Norsk idrett Prioriterte oppgaver for det nye idrettsstyret - idrettspresident Tom Tvedt Arbeidet

Detaljer

IR-seminar 19. november

IR-seminar 19. november IR-seminar 19. november Hva er idrettsrådenes rolle? Hva står det i loven? Lovnorm for idrettsråd (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for NN idrettsråd, stiftet (dato/år), med senere

Detaljer

Antidopingplan for Norges Skiskytterforbund - en skisse til antidopingarbeid i topp og bredde for norsk skiskyting

Antidopingplan for Norges Skiskytterforbund - en skisse til antidopingarbeid i topp og bredde for norsk skiskyting Antidopingplan for Norges Skiskytterforbund - en skisse til antidopingarbeid i topp og bredde for norsk skiskyting BAKGRUNN Norsk skiskyting har så langt vært skjermet fra de store dopingsakene, målsettingen

Detaljer

Antidopingpolicy for idrettslag:

Antidopingpolicy for idrettslag: Antidopingpolicy for idrettslag: Nittedal Idrettslag Rent Idrettslag Forebyggende antidopingarbeid Utviklet av Stiftelsen Antidoping Norge i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember Fra idé til virkelighet

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember Fra idé til virkelighet TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember 2010 Fra idé til virkelighet Felles anleggsplan I 2007 vedtok Nord- og Sør-Trøndelag Idrettskrets å utarbeide en felles Trøndersk Anleggsplan den første planen kom

Detaljer

En beskrivelse av pilotprosjektet Young Active i Akershus Akershus idrettskrets, november 2015

En beskrivelse av pilotprosjektet Young Active i Akershus Akershus idrettskrets, november 2015 En beskrivelse av pilotprosjektet Young Active i Akershus Akershus idrettskrets, november 2015 BAKGRUNN Ungdomsløftet i praksis En kjent utfordring: Frafallet av ungdom i norsk idrett. Vi hører om det

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Idrettskretsen?!! Svømmeforbundet? Idrettsrådet? NIF? Du?

Idrettskretsen?!! Svømmeforbundet? Idrettsrådet? NIF? Du? Svømmeforbundet? Idrettskretsen?!! Idrettsrådet? NIF? Du? Mål Øke kjennskap og kunnskap om hva en idrettskrets driver med, og hvilke tilbud idretten i fylket kan benytte seg av. Organisering Idrettspolitisk

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle Idrettspolitisk dokument 2011 2015 Idrettsglede for alle Idrettspolitisk dokument 2011 2015 Vedtatt av Idrettstinget 6. mai 2011 Endringsforslagene redigert av Idrettsstyret 31. mai 2011 Visjon: Idrettsglede

Detaljer

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID D E T N Y T T E R! BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID Inspirasjonshefte til prosjektet «Aktiv i friluft» ved Friluftslivets fellesorganisasjon Helse er vår største rikdom. VIRGIL 2 FOREBYGG MER

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Per Tøien FOF Oslo 22.oktober 2015 Et lite varsku før vi begynner: Man skal passe seg for navler Spesielt ens egen 22. oktober 2015 2 Norges idrettsforbund

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Region Møre og Romsdal

HANDLINGSPLAN. Region Møre og Romsdal HANDLINGSPLAN Region Møre og Romsdal 2017-2019 Innledning regionens rolle NVBF Region Møre og Romsdal består av 23 medlemsklubber, som til sammen hadde 1491 medlemmer ved siste idrettsregistering (31.03.2016)

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2013 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 298/13 13/14295 HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Verdier. HSK skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som

Verdier. HSK skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som HANDLINGSPLAN 2015-2017 Innledning. Handlingsplan 2015-2017 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2015-2017. Skipolitisk dokument er bygget opp med prioriterte mål innenfor 4 hovedområder;

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Troms idrettskrets. Langtidsbudsjett

Troms idrettskrets. Langtidsbudsjett Troms idrettskrets 1.0 FORORD Formålet med langtidsbudsjettet, LTB, er å gi et bilde av forventede økonomiske rammer og prioriteringer i kommende tingperiode. LTB skal være retningsgivende for satsingen

Detaljer

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i klubbene fargerik Håndball for alle! Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn, i klubbene 2 3 fargerik Eksempel 1 Håndballskole for barn Samarbeid

Detaljer

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no En viktig milepel

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Sør-Trøndelag Idrettskrets

STRATEGIDOKUMENT. Sør-Trøndelag Idrettskrets STRATEGIDOKUMENT Sør-Trøndelag Idrettskrets 2014-2016 1 Innledning Sør-Trøndelag Idrettskrets(STIK) er et koordinerende organisasjonsledd og jobber med oppgaver som er av felles interesse for alle idrettene

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling 2009-2012 Suksessfaktorer for å lykkes Stig Klomsten Komiteleder kultur, idrett og velferd Morten Wolden

Detaljer

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Ingrid Tollånes, 29. november 2012 Disposisjon Litt om osloidretten status og utfordringer på anleggssektoren Hvordan realisere anlegg for hestesport? - planer,

Detaljer

IDRETTSÅRBOK BERGEN KOMMUNE

IDRETTSÅRBOK BERGEN KOMMUNE 1 IDRETTSÅRBOK BERGEN KOMMUNE 20 12 2 IDRETTSÅRBOK BERGEN KOMMUNE 2012 3 4 MILJØMERKET 241 Trykksak 699 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Prosjektleder: Nina Iren Øverberg

Detaljer

NVBF Region Trøndelag Handlingsplan satsingsområder

NVBF Region Trøndelag Handlingsplan satsingsområder NVBF Region Trøndelag Handlingsplan 2016 2018 -satsingsområder Innledning - volleyballregionens rolle NVBF Region Trøndelag består av 43 medlemsklubber, som til sammen hadde 2183 medlemmer ved siste idrettsregistrering.

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORWEGIAN SLED DOG RACING ASSOCIATION Til alle klubber tilsluttet Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Post 82: Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Post 82: Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg Post 82: Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg 1. Idrettsforbundet er skuffet over at det ikke legges opp til full kompensasjon. Det gir færre anlegg, og etterlater idrettslag med sviktende

Detaljer

Prosjekt Positiv ettermiddagsaktivitet v/slettebakken Skole

Prosjekt Positiv ettermiddagsaktivitet v/slettebakken Skole #16079 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 16079 Innsendt av ARILD ÅGE HOVLAND Sist oppdatert 26.01.2017 Søker SPORTSKLUBBEN TRANE Utlysning Støtte til barne-

Detaljer

Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets Januar 2016

Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets Januar 2016 Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Januar 2016 Formål med dokumentet: Som grunnlag for eget arbeid med ny strategisk plan, og behandling på kretstinget i juni 2016 er det

Detaljer

Antidoping Norge. 5. mars 2013 Einar Koren, rådgiver folkehelse. Antidoping Norge. einar.koren@antidoping.no

Antidoping Norge. 5. mars 2013 Einar Koren, rådgiver folkehelse. Antidoping Norge. einar.koren@antidoping.no Antidoping Norge 5. mars 2013 Einar Koren, rådgiver folkehelse Antidoping Norge einar.koren@antidoping.no Stiftelsen Antidoping Norge Opprettet i 2003 av Kulturdep. og NIF Hovedkontor i Oslo Avd. for toppidrett

Detaljer

VELKOMMEN TIL KLUBBMØTE

VELKOMMEN TIL KLUBBMØTE VELKOMMEN TIL KLUBBMØTE 2.11.2016 1. Status idretten i Larvik Tall og økonomi Finansiering av idrettsanlegg Gjester: Hilde Elisabeth Singstad og Kjetil Lundeberg 2. Funksjoner, verv og roller i idrettslaget:

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO. Deres ref Vår ref Dato

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO. Deres ref Vår ref Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/4177-18.12.2015 Tilskuddsbrev Inkludering i idrettslag 2016 Kulturdepartementet viser til søknad av 3. november

Detaljer

Idrettsglede for alle i Nordland!

Idrettsglede for alle i Nordland! Idrettspolitisk plattform for Nordland idrettskrets (NIK) Idrettsglede for alle i Nordland! Innledning Idretten har et nytt Idrettspolitisk dokument (IPD) 2015 2019 som er styrende for idretten i Norge.

Detaljer

Kampidrettenes anleggsplan

Kampidrettenes anleggsplan Kampidrettenes anleggsplan Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. KORT OM DE FEM KAMPIDRETTSFORBUNDENE... 4 3. DAGENS ANLEGGSSITUASJON FOR KAMPIDRETTENE... 4 4. SÆRLIGE UTFORDRINGER OG BEHOV FOR KAMPIDRETTENE...

Detaljer

Ungdom i bevegelse. Hvordan beholde flere ungdommer lengre innenfor den organiserte idretten?

Ungdom i bevegelse. Hvordan beholde flere ungdommer lengre innenfor den organiserte idretten? Ungdom i bevegelse Hvordan beholde flere ungdommer lengre innenfor den organiserte idretten? Lillehammer, 18. Februar 2016 Pierre -Nicolas Lemyre & Fam Lockert Innhold Bakgrunn for Jubileumsgaven Forsikringssenterets

Detaljer

Østfold skytterkrets. Langtids- og virksomhetsplan for. perioden

Østfold skytterkrets. Langtids- og virksomhetsplan for. perioden Østfold skytterkrets Langtids- og virksomhetsplan for perioden 2017 2021 Ø S K S L A N G T I D S P L A N 2 0 1 7 2 0 2 1 2 Ø S K S L A N G T I D S P L A N 2 0 1 7 2 0 2 1 3 Østfold skytterkrets Langtids-

Detaljer

Tildeling av midler til idrettens folkehelsearbeid og idrett i skole for 2014

Tildeling av midler til idrettens folkehelsearbeid og idrett i skole for 2014 Særforbundene og idrettskretsene Vår referanse: 491006v5 Dato: 14.april 2014 Tildeling av midler til idrettens folkehelsearbeid og idrett i skole for 2014 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Fysisk aktivitet og næring i 2020 mulige konsekvenser for i dag

Fysisk aktivitet og næring i 2020 mulige konsekvenser for i dag Fysisk aktivitet og næring i 2020 mulige konsekvenser for i dag Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Bergen kommune Henning Warloe, byråd for kultur, næring og idrett Byrådsavdeling kultur, næring

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 1 Norges Volleyballforbund Region Østs formål er å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling innen fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo,

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Trim ILag. Folkehelseprosjekt i Nordland idrettskrets. Prosjektleder: Torben Simonsen Utviklingskonsulent Nordland idrettskrets

Trim ILag. Folkehelseprosjekt i Nordland idrettskrets. Prosjektleder: Torben Simonsen Utviklingskonsulent Nordland idrettskrets Trim ILag Folkehelseprosjekt i Nordland idrettskrets Prosjektleder: Torben Simonsen Utviklingskonsulent Nordland idrettskrets Hjernetrim: Da hun parkerte bilen utenfor hotellet skjønte hun at hun var konkurs

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår. - et utøver og et trenerperspektiv. Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb

Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår. - et utøver og et trenerperspektiv. Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår - et utøver og et trenerperspektiv Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb Drammen svømmeklubb Mer enn bare svømming - svømmeglede, muligheter og utfordringer

Detaljer

IPD idrettspolitiske utfordringer

IPD idrettspolitiske utfordringer IPD idrettspolitiske utfordringer 7. november 2016 Tom Tvedt Idrettspresident Foto: Orienteringsforbundet, Ivar Haugen Visjon: Idrettsglede for alle! Norges største frivillige- og medlemsbaserte organisasjon

Detaljer