Barne- og ungdomsgruppen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barne- og ungdomsgruppen"

Transkript

1 Menigheten Samfundet Drifts- og oppvekststyret Barne- og ungdomsgruppen Årsrapport 2008 Rapporten er godkjent av Drifts- og oppvekststyret i møte

2 Side 2 Barne- og ungdomsutvalget - Årsrapport 2008 Innhold Innledning / bakgrunn Barne- og ungdomsutvalget Aktiviteter 2008 Kunst-Kultur-Musikk (KKM) Kulturskolen Kulturutvalget Musikkutvalget Friluftsliv Ungdomsforeningen Idrett Mandagsmøtene Foreldrerådet Barne- og ungdomsgruppen Budsjett Drifts- og oppvekststyret vil takke alle som har bidratt innen barne- og ungdomsarbeid i 2008

3 Barne- og ungdomsutvalget - Årsrapport 2008 Side 3 Innledning/bakgrunn Menigheten Samfundet driver et omfattende arbeid for barn og unge. Rapporten informerer om det arbeid som drives i de ulike utvalg, og gir en oversikt over det som planlegges i fortsettelsen. Det er tatt med aktiviteter som ikke hører inn under Drifts- og oppvekststyret for å gi en bedre oversikt. Barne- og ungdomsutvalget har i 2008 bestått av : Frank Tønnessen Formann Foreldrerådet Brynjulf Korsmo Leder mandagsmøtene Evert Dean Kulturskolen Nina S. Klungland Kulturutvalget Gunnar Andersen Musikkutvalget Håkon Dean Formann SUF Ole M. Steene Friluftsliv Tone Tønnesen Idrett Rolf Stig Prestvold Drifts- og oppvekststyret (D&O) Ove Skram Drifts- og oppvekststyret (D&O) Olaf Aamodt Drifts- og oppvekststyret (D&O) Jarl Sindland Leder B&U-gruppen (D&O) KUNST-KULTUR-MUSIKK (KKM) Disse undergruppene er organisert under KKM: Kulturskolen og instrumentbanken Kulturutvalget Musikkutvalget Kulturskolen er et pedagogisk opplæringstilbud på ettermiddagen. Elevene betaler en høy egenandel til drift av skolen. Instrumentbanken disponerer alle menighetens instrumenter med unntak av skolens utstyr og kirkens orgler. All utleie og vedlikehold av menighetens instrumenter organiseres herfra. Instrumentbanken ligger organisatorisk under styret for kulturskolen. Kulturutvalget består av alle ledere som driver kurs og kulturaktiviteter i menigheten. Dette utvalget velger et arbeidsutvalg som har lederansvar for kulturutvalget. Musikkutvalget består av ledere og dirigenter for de ulike kor, orkester og musikkgrupper. Også musikkutvalget har et eget arbeidsutvalg.

4 Side 4 Barne- og ungdomsutvalget - Årsrapport 2008 Samfundets Kulturskole Kulturskolens formål Kulturskolens oppgave er å vekke interesse for og hjelpe til å skape et rikt og samlende kunst- og musikkliv i Samfundet. Skolens undervisning skal veilede elevene til å utvikle deres evner på disse områder. Aktivitetens omfang Kulturskolen har 13 ansatte, og elevtallet i 2008 har vært ca 62 elever. I løpet av året har det vært undervist innen følgende grener av musikk og kunst: fiolin, trompet, saksofon, klarinett, kirkeorgel, fløyte, klaver, gitar og bilde/skulptur. I hvert semester har det vært flere elevkonserter. Kulturskolens organisering Kulturskolen har et eget styre som gjør vedtak i saker som angår driften av skolen. Skolen hører organisatorisk under Drifts- og oppvekststyret. Styret for kulturskolen har fire representanter som utpekes av henholdsvis Drifts og oppvekststyret, Skolestyrene, Musikkutvalget og Kulturutvalget. Kulturskolen har også ansatt en leder som har ansvar for den daglige drift av skolen. For tiden er dette Evert Dean. Styret i år har vært: Jarl Sindland (styreleder), Nils Petter Røstad, Astrid Camilla Aamodt og Gina M Steene. Vurdering av året Kulturskolen har i mange år hatt en svært stabil lærerstab, men høsten 2008 fikk vi flere nye lærere. Noen av dem som hadde vært ansatt flere år, ønsket å slutte, mens andre hadde fått lærerstilling i grunnskolen i Egersund. Sak om fremtidige læreres utdanning som skal undervise i kulturskolen, har vært behandlet i styrene og er nå avsluttet. Visjonene til kulturskolens styre var å utdanne kulturskolelærere gjennom Samfundets Lærerutdanning, og at disse lærere deretter kunne bli tilbudt en delt stilling mellom grunnskolen og kulturskolen. I november gjorde Drifts- og oppvekststyret et vedtak i saken og skriver bl a: «På bakgrunn av sakens behandling i ulike instanser i menigheten, og særlig tilbakemeldingen fra Skolestyret, ser Driftsog oppvekststyret det slik at tiden ikke er inne for å utdanne lærere til Kulturskolen gjennom SLU nå.» Kulturskolen må selvfølgelig ta til etterretning at dette forslag til utdanning og ansettelse ikke ble sett på som en mulig løsning som en ville prøve ut. Spørsmålet blir om en kan finne andre brukbare løsninger som kan få tilslutning av styrene. Visuelle kunstfag var et nytt tilbud som kulturskolen startet opp med i Interessen har vært svært varierende med mange deltakere våren 2008, men ingen på høsten. Gitar har vært et populært instrument som også i år har hatt flere søkere enn antall elevplasser. Det er svært gledelig at det nå er flere barn som har startet opp med opplæring på fiolin. Trafikalt grunnkurs og mopedopplæring har tidligere vært tilbudt elevene i 10. Klasse. Etter den nye læreplanen kan ikke dette gjennomføres i grunnskolen, og styret har vedtatt at undervisningen skal skje gjennom kulturskolen. Forbedringsområder Menighetsstyret ønsker at unge i menigheten kan utdanne seg til organister, og kulturskolen har vedtatt at vi skal tilby undervisning på dette instrumentet. Menighetens korps og orkestre har behov for musikere på mange ulike instrumenter, og kulturskolen bør ha som mål å tilby et bredt spekter av blåse- stryke- og slagverkinstrumenter. Pr dags dato har vi behov for større lærerressurser til gitarundervisningen. Vi ser også for oss at kulturskolen kan tilby opplæring innen andre områder enn musikk. Vi har de siste år hatt et tilbud innen visuell kunst og vil fra 2009 startet opp med trafikalt grunnkurs og mopedopplæring. Men styret har også vurdert undervisning på andre områder. Ledelse er et fagfelt som er sterkt ønsket av musikkutvalget. Kulturskolen har nå en utfordring med å finne gode løsninger på utdanning av fremtidige lærere. Selv om vår kulturskole til i dag har satset på lærere som har en god utdanning på sitt instrument, så vil det i fremtiden være nødvendig å gi våre kulturskolelærere høyere utdanning innen pedagogikk, musikkteori og lignende fag. Det er også en utfordring å kunne tilby aktuelle kandidater en tilfredsstillende stillingsstørrelse hvis ikke dette kan kombineres med annet arbeid i skolen eller menigheten. Vi håper at alle styrene ser behovet for kvalifisert arbeidskraft hvis vår kulturskole skal ha muligheter i en eventuell fremtid.

5 Barne- og ungdomsutvalget - Årsrapport 2008 Side 5 Kulturutvalget Kulturutvalgets formål Utvalget skal være et koordineringsorgan for ledere av ulike kurs og aktiviteter innen kunst og kultur. Her vurderer en felles tiltak som oppstart og avslutning av sesongen, økonomi, kontingent, behov for lederutvikling, nye tilbud, hjelp til ledere osv. Aktivitetenes omfang Følgende kurs og aktiviteter har vært i gang. Tallene viser antall deltakere høsten 2008 og tidligere år: SENTRUM SØGNE RANDESUND 05/06 06/07 07/08 høst 08 05/06 06/07 07/08 høst 08 05/06 06/07 07/08 høst 08 Modellbilkjøring Arbeidsstue Matlaging (b.skolen) Matlaging (u.skolen) Hobbyverksted Snekkerbua Småbarnstreff ??? 100*??? 120* *fra høsten 2008 har det vært ført oversikt over deltakerne på småbarnstreff. Tidligere år har dette antallet vært noe mer usikkert. Antall registrerte deltakere som her er oppgitt, gjelder både voksne og barn. Også i høst ble det arrangert juleverksted i Randesund. Først var det lagedager for barn i ulike aldersgrupper, og én lørdag før jul var det tilstelning med salg av ulike produkter som både voksne og barn hadde laget. Dette er tydelig er populært arrangement som trekker mange folk. Kulturutvalget har gitt sine ledere litt innsikt i Røris, et program der en beveger seg til musikk. Det kan f eks brukes som et lite avbrekk når en driver kurs med aktive barn som kan ha behov for å få ut litt energi. Nina Sandø Klungland er leder og Elisabeth Hansen er sekretær i kulturutvalgets arbeidsutvalg. I tillegg er også kulturskolens leder medlem av dette utvalget. Vurdering av året Det er en del kurs som har stor oppslutning og maksimalt deltaker - antall. Andre har færre deltakere, men er likevel et kjærkomment tilbud for dem som er interessert. Etter et sterkt ønske om å få til noe for ungdomsskoleelevene, gav vi i høst et tilbud om matlaging for denne aldersgruppen. Dette falt tydelig i smak, og vi måtte sette i gang 3 parallelle kurs for å gi alle søkere et tilbud. Forbedringsområder Hvis en ser på antall kurs i tillegg til andre tilbud som menigheten tilbyr, er sikkert behovet mer en godt nok dekket. Men kulturutvalget prøver hele tiden å holde et våkent øye med at alle aldersgrupper har tilbud som kan ha interesse for små eller større grupper av menighetens barn og unge. Vi vet om at det er et behov for et mekkekurs for ungdommer. Det er mange ledere som legger ned et enormt arbeid for å skape et godt tilbud til barn og unge i menigheten. Samtidig er det alltid behov for nye som kan ta over. Kulturutvalget mener at en kan bli flinkere til å verve nye ledere. Vi opplever at enkelte foreldre ikke søker for sine barn innen den vanlige fristen som er satt, men lar bare barna møte opp ved sesongstart og tar det som en selvfølge at det er plass på de kurs som de ønsker å gå på. En bør bli flinkere til å søke til rett tid, og en bør ha forståelse for at en ikke alltid kan få oppfylt de ønsker en har. Hvis lederne føler seg tvunget til å ta inn flere deltakere enn de kan klare å lede, vil vi kanskje oppleve at slike ledere gir seg fortere. Resultatet kan bli at mange barn mister en dyktig og erfaren leder.

6 Side 6 Barne- og ungdomsutvalget - Årsrapport 2008 Musikkutvalget Formålet med musikklivet i menigheten Musikklivet i menigheten skal styrke samholdet mellom menighetens medlemmer og samle både barn, unge og eldre om sunne interesser. Musikklivet skal fremme sang og musikkgleden og legge til rette for musikalsk utvikling og fremgang for det enkelte medlem. Aktivitetens omfang: Musikkgrupper Omfang ca medlemstall Mannskoret Øvelse annen hver uke Union Janissary Orchestra novice.øvelse annen hver uke Union Janissary Orchestra - master.øvelse annen hver uke L'orchestre de salon øvelse én gang i måneden.30 Kammerorkesteret Øvelse én gang i måneden.15 Blandetkoret Øvelse hver uke Musikkgruppe Øvelse én gang i måneden.15 Takt og tone øvelse én gang i måneden.35 Det er fortsatt stor aktivitet innen musikklivet i menigheten og det har vært flere konserter og musikkfremføringer i Innen musikk er det også et samarbeid med Egersund. I tillegg til disse musikktilbud som er organisert med jevnlige øvelser, er det også større eller mindre grupper som synger eller spiller ved ulike anledninger. Tidligere ble det drevet et barnekor eller juniorkor som opptrådte bl a i høytidene. I 2008 har det vært skolen som har hatt ansvaret for elevkorene som har opptrådt i kirken. Gunnar Andersen er leder og Ingjerd Andersen er sekretær i musikkutvalgets arbeidsutvalg. I tillegg er også kulturskolens leder medlem av dette utvalget. Vurdering av året Det har vært uttrykt ønske om lederkurs. I løpet av 2008 har det vært arrangert et dirigentkurs med flere deltakere. Glenn Tore Jensen har stått ansvarlig for undervisningen. En oppfatter at et slikt kurs er nødvendig for å få nye ledere, og en vurderer det som svært positivt at dette har blitt gjennomført. I de siste årene har en arbeidet for å forbedre standarden på pianoene. Det har skjedd ved reparasjon av de gamle kvalitetsinstrumentene og noen nyanskaffelser. Nå er det brukbare instrumenter både i kirken i byen, i begge auditoriene i Abels hus og i Flerbrukshallen i Søgne. Musikklivet er svært takknemlig for dette. Det er et stort aktivitetsnivå i menigheten, og derfor er det kanskje ikke lett å finne ledig tidspunkt til øvelse med barne- og ungdomskor. Det er positivt hvis slike kor nå kan gjennomføres i skolens regi innenfor den ordinære musikkundervisningen. Forbedringsområder Lederopplæring er et forbedringsområde. En trenger opplæring i generell ledelse, men også dagens dirigenter kan ha behov for spesiell opplæring innenfor sitt felt. I det siste har det vært flere som har startet på fiolinopplæring ved vår kulturskole, og det er snart behov for å gi disse et samspilltilbud. Vi er ikke fornøyd med konsertkulturen i menigheten. Det har vært høyt støynivå fra publikum på flere konserter. I de fleste tilfeller er det barn og helst småbarn som har stått for uroen. Musikklivet vil prøve å legge konserter til kveldstid når en ikke ønsker de yngste barna som publikum. Men en bør også forvente at foreldrene går ut med barn som lager vedvarende høy støy og ikke vil roe seg under konserten. FRILUFTSLIV Aktivitetens formål: Friluftsliv er en aktivitet for barn og unge i menigheten Samfundet. Friluftsliv skal være en holdningsskapende aktivitet som gir nyttig kunnskap og grunnlag for aktiv og meningsfylt fritid. Friluftsliv er en kontinuerlig aktivitet som følger skoleåret. Aktiviteten bygger på menighetens grunnverdier. Formålsparagraf: Hensikten med aktiviteten er å skape interesse for det enkle friluftsliv blant barn og unge i menigheten gjennom felles aktiviteter og naturopplevelser. Det skal samtidig legges til rette for at medlemmene kan utvikle selvstendighet, ansvarsfølelse, gode holdninger og ekte kameratskap. Aktivitetens omfang: I utgangspunktet har vi samlinger annen hver uke, fortrinnsvis utendørs. Friluftsliv er delt i aldersgrupper, F klasse og F klasse. F2 er igjen delt i stifinnere og vandrere. Stifinnere er

7 Barne- og ungdomsutvalget - Årsrapport 2008 Side 7 Antall deltakere og ledere Deltakere Ledere Totalt Gruppe Alder F1 3-5kl F2 6-9 kl F3 10 kl Stab Samlet fra 6. og 7. klasse og vandrerne fra 8. og 9. klasse. Vandrerne er mer selvstendige og har turer på egenhånd. F3 er startet opp igjen som egen gruppe. Friluftsliv drives etter mønster fra speideren. Gruppene er delt i patruljer på 5-8 deltakere som delvis har egne samlinger og delvis har gruppesamlinger. Friluftsliv ledes av en stab med hovedleder, nestleder, kasserer og depot ansvarlig. Gruppene ledes av en voksen gruppeleder. Patruljene ledes av en patruljefører som er valgt blant deltakerne. Egne programmer utarbeides for hver gruppe etter fastlagt emneplan. I tillegg til samlinger og turer for medlemmene, arrangeres turer og samlinger for lederne. Beskrivelse av året: Friluftsliv 1 F1 driver aktivt både i Sentrum, Søgne og Randesund. Aktivitetene i 2008 har vært leirliv, bål, skitur, naturkjennskap, kniv og tau. De har hatt totalt 8 samlinger pr. halvår. En av disse samlingene er en lørdag. De har en overnattingstur i halvåret. Friluftsliv 2 F2 driver aktivt i Sentrum og Randesund. Stifinnerne har alltid voksne ledere, mens vandrerne er mer selvstendige og drar på turer alene. Det har vært 7 patruljesamlinger og 2 gruppesamlinger i F2 har hatt 4 patruljeturer og 3 gruppeturer, skitur til Gautestad, snøhuletur til Bjørnevann og kanotur til Oggevann. Elgpatruljen har samlinger på lørdager og har vært på ski/skøytetur, innlands - fiske/elgsafari og orreleik. Temaet i 2008 har vært førstehjelp, primitiv mat, snøhule og ski, naturkjennskap og knuter. Jakt og fiskegruppen Jakt og fiskegruppen har fremdeles jakt og fisketurer sammen med unge som står på en sms liste. Det er flere voksne som har leid terreng i Setesdalen og når de skal på jakt sender de en sms melding. Fremmøtet har vært bra men de vil gjerne ha med fler. Dette er ett unikt tilbud for ungdommer som ønsker å prøve jakt og fiske under kontrollerte forhold og kyndig veiledning. Felles Vårsesongen ble avsluttet med den årlige fellesleiren for alle medlemmer. I år var vi i Egersund på Gaudland. Vi reiste 80 stk fra Kristiansand med innleid buss og privatbiler. Som i fjor var foreldre og familie invitert på besøk avslutningsdagen, og det var stor suksess også i år. Vi har store forventninger til oppmøte fra Egersund når vi arrangerer sommerleir i år. Når vi i år har fått 50 medlemmer i F3 vil jeg tro at sommerleiren vil bli den største vi har arrangert. Stab På ledersiden er det gjort mye bra arbeid. Vi har økt antall ledere og er godt fornøyd med situasjonen. Det igangsatte arbeid med å kartlegge ledernes kompetanse og avklaring av behov for kursing og opplæring foregår fremdeles. Arbeidet med merkesystemet er kommet langt på vei og er snart ferdig utviklet. Merkesystemet er lagt opp i 3 nivåer. F1, F2 stifinnere og F2 vandrere. I systemet er merkene likt utformet, men finnes i forskjellige metallfarger og innehar også forskjellige krav til kunnskap. Kravene er satt i sammenheng med emneplanen. Det har oppstått noen problemer som må ordnes før vi får innført merkesystemet. Vi tror ikke vi klarer å innføre det i Forbedringsområder Det skal framover jobbes med opplæring og kompetanse. Informasjon hjemmesiden på internett skal utvikles. Staben må få en nestleder som har ansvar for lederopplæringen Innarbeide sikkerhetsinstruksen i alle ledd av Friluftsliv Ledersituasjonen Ole Martin Steene er hovedleder for friluftsliv. Det er foreløpig ikke valgt nestleder Kasserer er fremdeles Willy Torkildsen Depotansvarlig er Torgeir Throne Torleif Sandø er gruppeleder for F1 Endre Aamodt er gruppeleder for F2, samtidig som han har ansvar for vandrerne. Annika Klungland er gruppeleder for F3

8 Side 8 Barne- og ungdomsutvalget - Årsrapport 2008 Annet I 2009 er det vår tur til å arrangere sommerleir. Vi er ca 180 medlemmer i Kristiansand og venter en god gjeng fra Egersund, så dette kan bli gøy. I mai opplevde vi dessverre en tragisk ulykke med et rødspritapparat. To barn ble alvorlig brannskadet, og måtte til sykehus. Etter ulykken har vi jobbet mye med ny sikkerhetsinstruks. Vi har tilpasset den de har i Egersund til vår måte å drive på. Når vi er ferdige, skal Egersund se om de også kan bruke den. Det er også laget hjemmevaktpermer som skal brukes hver gang noen skal ut på tur. Sikkerhetskomiteen består av Torstein Koveland og Ole Martin Steene. Når komiteen har kommet med ett ferdig forslag, skal alle ledere godkjenne det. Det ble arrangert ledersamling på Randøya i sommer hvor det vi leide inn ekstern førstehjelpinstruktør og en kamerat som har drevet med teambuilding ved Hausvik maritime. Jeg mener at dette var en stor suksess og vil gjøre dette til en årlig hendelse. I slutten av mars skal friluftsliv arrangere snøhuletur for skolen. I første omgang er det tur for 7. kl., men målet er at det skal være to turer årlig. En for 7. kl. og en for 8. kl. Friluftsliv er selvfølgelig glade og stolte over dette samarbeidet. Det er alltid gøy å få anerkjennelse for det arbeidet vi gjør, og den kunnskapen og erfaringen vi har. UNGDOMSFORENINGEN 2007/2008 Formål Foreningens virke tar sikte på i samsvar med Samfundets lære - å samle medlemmene til møter og sammenkomster for å utvikle deres tenke- og taleevne, øke deres forråd av kunnskaper og holde vedlike interessen for Samfundet. Møtekomiteen I løpet av sesongen har det vært avholdt 19 ungdomsmøter i Kristiansand. De fleste møtene er blitt holdt i Nils Henrik Abels hus, men julemøte ble holdt i kirka i byen, og 1 møte i flerbrukshallen i Søgne. Det har også vært 1 eldremøte med Ole Johan Bueklev i spissen. Vi har hatt flg. hovedposter: - Hvordan har vi det? - Retorikk - Kommunismen vs. kapitalismen - Mote, Design og shopping - Korstogene - Engasjement i SUF- innenfor riktige rammer - Arbeidsmoral - Hvordan bør vi oppføre oss for å fremme positiv, og ikke negativ omtale av menigheten? - Kristiansand før og nå - Hvordan lage musikk? - Hvordan er det å komme inn i Menigheten Samfundet? - Hvordan finne en god balanse mellom arbeid/skole/fritid og åndelige verdier? - Sykkelsportens rennesanser - Revidering av Bireglene - Hvordan kan vi glede oss og leve rett etter bibelens ord som ungdom i 2008? I år har møtekomiteen jobbet slik at de har fordelt ansvaret på møtene i løpet av sesongen mellom seg. Noen møter har hele komiteen laget sammen, mens til de andre møtene har de spurt med seg 3-4 personer til å lage program. Når vi har valgt en slik organisering får vi kontinuitet (den røde tråden) ved at det er med en person fra møtekomiteen og lager møtene, og dermed er vi sikret at alle møtene blir laget slik møtekomiteen ønsker. Det som også er positivt med denne type organisering er at man får et bredt spekter av både poster, temaer og ikke minst kreativ underholdning. Det forebygger også mot at møtekomiteen blir lei og mister kreativitet. Organiseringen engasjert flere personer i løpet av sesongen, som må være noe av det viktigste innenfor ungdomsarbeid.

9 Barne- og ungdomsutvalget - Årsrapport 2008 Side 9 Oppslutningen på møtene har variert i løpet av sesongen, men det har vært et snitt på rundt 140 deltakere. Festkomiteen 28. desember ble det arrangert julefest i Flerbrukshallen i Søgne. Det kom tilslutt ca 260 gjester, som fikk oppleve at komiteen bestod av nesten bare håndverkere. Av underholdning var det stev, tale til damene og herrene, catwalk, presentasjon av de nykonfirmerte. I pausen kunne gjesten enten ta en tur i kafeen i 2.etg, eller besøke kjelleren hvor det var knusing av toaletter, tagging og skyting med spikerpistol. Det ble servert oksesteik m/ tilbehør, med påfølgende dessertbuffé. Tur/kulturkomiteen Komiteen har i løpet av sesongen arrangert forskjellige turer og helgearrangementer. Totalt 20 arrangementer. Høydepunkter i løpet av sesongen: - Countryfest/velkomstfest - Rebustur - Julebord - Alpintur til Hovden - Sommerfest - Softguntur - Felleshelg med Egersund - Beachvolleyballturnering - Sensommerfest I løpet av året har oppmøte variert fra 20 til 168 personer. Turkultur komiteen har i år for første gang benyttet poolen. Samtlige poolmedlemmer (48 stk) har vært med og arrangert ett eller flere arrangementer. Tilbakemeldingene har vært positive og vi satser på å videreføre dette i de neste sesongene. Styret Styret i Ungdomsforeningen har hatt 5 møter denne sesongen. Noen av hovedsakene styret i Kristiansand har arbeidet med har vært: Nye Biregler Samhold: Valg, distribusjon, organisering. Økonomien Mekkeverksted Poolen Minipoolen Evaluering av Møtekomiteens arbeid Åpent silkeslott Silkeslottet har vært flittig brukt i året som er gått. Både av SUF og av andre som har vært interessert.. Åpent silkeslott er et kafetilbud til unge og eldre på mandager etter mandagsmøte, samt etter hvert ungdomsmøte. Driften baserer seg på frivillighet og mange personer har gjort en god jobb i kafeen. IDRETT Aktivitetens mål Målet er å tilby barn og unge idretts - aktiviteter som kan gi dem en fysisk utfordring samtidig med at det kan gi dem muligheter til å skape og utvikle et sosialt nettverk innenfor menigheten. Aktivitetens omfang Det har vært stor aktivitet i 2008 både når det gjelder antall aktiviteter og antall deltakere. For sesongen 2008/2009 er det registrert 352 påmeldinger. Mange av aktivitetene foregår i både flerbrukshallen i Søgne, og i byen eller Randesund. Det er engasjert 42 ledere som utfører arbeidet på dugnad. I tillegg har det vært engasjert en idrettskoordinator (som også utfører enkelte oppgaver for friluftsliv og KKM) i % stilling. Vurdering av året Året 2008 har i hovedsak vært videreføring av tidligere igangsatte aktiviteter. De fleste av idrettsaktivitetene er innarbeidet nå. Nye tilbud høsten 2008 var fotball 1-3 klasse i randesund, fotball damer og sykling. Det har vært dårlig oppslutning om fotball 7-9 klasse i Søgne, kun 6 deltakere, så det er midlertidig lagt ned frem til sommeren For sesongen 2008/2009 ble det utarbeidet en felles brosjyre for alle fritidsaktiviteter i menigheten og det var også mulig å kunne melde seg på aktivitetene elektronisk. Alle registreringer ble lagt inn på skolens databasesystem og det ble sendt ut en felles faktura for alle fritidsaktivitetene. Det har vært arrangert to fotballturneringer i løpet av året, en i mai på Sukkevann, en i november i Sørlandshallen. På begge turneringen var det med rundt 20 barn/ungdommer fra Egersund. Turneringen i Sørlandshallen ble arrangert samtidig med SUF, de eldste begynte å spille da de minste var ferdig. Det var veldig vellykket, og samlet mye folk i alle aldre.

10 Side 10 Barne- og ungdomsutvalget - Årsrapport 2008 Antall deltakere 2008/2009 Totalt Søgne Byen Randes. Kommentar Barneidrett 4-6 år (10 fra byen) Barneidrett kl Ball-lek/ballspill kl Kondisjon,styrke,spenst 7kl Volleyball 8. kl + (OH) Fotball 1. 3 kl (9 fra byen ) Fotball kl Fotball kl (3 stk både SøBy) Fotball 10. kl+ (lørdager) Fotball 10. kl+ (tirsdager) Fotball voksne (Søgne) Innebandy (9 stk fra byen) Jentetrim ungdom (7.-9.kl) 9 9 Aerobic m/styrke (4 stk fra byen) Badminton voksne 2 2 Fri lek svømmehall (Mandal) Barnesvømming (skolen i byen) (3 fra SØ og 2 RS) Sykling 8 8 Totalt antall deltakere 352 Det har vært avholdt en samling med alle lederne hvor man utvekslet erfaringer og hadde en ekstern foredragsholder som lærte oss litt som lærte oss litt om det å være en god leder / trener. Han delte opp kjennetegnene på en god trener / leder i kunnskap, sosiale egenskaper, struktur/orden og engasjement. Han snakket så om hver enkelt del. Tror alle på kurset fikk en del å tenke på og litt nye tips å ta med seg til sine aktiviteter. Det er nok viktig å holde fokus på opplæring/kursing av ledere. Idrettsstyret har i 2008 hatt to møter hvor de behandlet flere forskjellige saker. Forbedringsområder I idretten har vi vært gjennom en periode med igangsetting av mange nye aktiviteter. Fremover ønsker vi holde fokus på å få de aktivitetene som nå er etablert så attraktive som mulig slik at folk velger å benytte seg av de. 2 av aktivitetene våre er denne våren lagt ned pga. av dårlig oppmøte og fordi deltakerne ikke gir beskjed om de kommer eller ikke. Lederne møter opp og så viser det seg at de må gå hjem igjen fordi det kommer for få. Det er her viktig å få foreldre på banen slik at de og barna forstår viktigheten av å velge våre aktiviteter og ikke tilbudet utenfor menigheten. På sikt hadde det vært ønskelig å få til noen sosiale arrangementer som kunne være med å styrke fellesskapet og bedre de sosiale forholdene, eks turneringer med overnatting. Ledersituasjonen Rekruttering Det har til nå ikke vært de store problemene med å få ledere til aktivitetene. På de fleste av aktivitetene er det to ledere, slik at belastningen ikke skal bli for stor på den enkelte leder. Opplæring Generelt er det ønskelig at lederne tar kurs mv. for å være best mulig rustet som leder. Det har vært avholdt et internt kurs for lederne av barneidrett. Kurset ble holdt av en instruktør fra Vest-Agder idrettskrets, og var en såkalt Idekveld for aktivitetsledere i barneidrett. Det var 8 deltakere på kurset. Det er kommet ønske om livredningskurs og kurs for unge ledere. Dette er ting det jobbes med og det er stor mulighet for å å dette gjennomført i løpet av våren 2009.

11 Barne- og ungdomsutvalget - Årsrapport 2008 Side 11 MANDAGSMØTENE 1. Aktivitetens formål og innhold Mandagsmøtene er religiøse samtalemøter for de unge i menigheten. I 2008 har vi snakket om flere av budene, om troen, om loven og evangeliet, om bruk av tiden, om alkohol, om hvorfor vi advares mot å stemme ved offentlig valg og om dommedag. I forkant av menighetens fellesmøte snakket vi om noen av de emnene som skulle behandles der, blant annet det emnet som handlet om ungdommens engasjement i menigheten og det emnet som handlet om rett nestekjærlighet. Vi har gjennomført det som tidligere ble kalt Samling for unge. På dette møtet snakker vi om utfordringer de unge møter i videregående skoler og arbeidsliv. 2. Aktivitetens omfang og antall deltakere Det har vært møter hver mandag i møtesesongen. Det ble holdt 11 møter i vårhalvåret og 10 møter i høsthalvåret. Antall deltakere varierer. Et anslått gjennomsnitt gjennom året er omtrent 60 personer. De fleste er i alderen år.. 3. Vurdering av året Vi organiserer noen møter med gruppesamtaler og noen møter med fellessamtaler. På noen av emnene bruker vi to møter. På det første møtet har vi gruppesamtaler, og på det andre møtet har vi en felles samtale der vi prøver å oppsummere viktige sider ved emnet vi behandler. Under gruppesamtalene dukker det ofte opp spørsmål vi prøver å svare på når vi har felles oppsummering. Denne organiseringen synes å fungere godt i mange sammenhenger. På gruppesamtalene deler vi oss i grupper med omtrent 10 deltakere på hver gruppe. Målet er å få deltakerne til å tørre å si noe. Tanken er at det skal være lettere i en liten gruppe enn i en stor forsamling. Gruppesamtalene fungerer ulikt. Noen ganger er det stort engasjement. Andre ganger er det gruppelederne som må snakke for å holde samtalen i gang! På fellessamtalene er det som regel mange av deltakerne som uttaler seg, og det er positivt. Flere av du unge gav positive tilbakemeldinger på de møtene hvor vi forberedte noen av de sakene som skulle opp på menighetens fellesmøte. Flere av de unge uttalte seg også under behandlingen på selve fellesmøtet. Det bør derfor vurderes om det er lurt å gjøre tilsvarene i forkant av fellesmøtet neste høst. Det kan også være et forslag å ta opp andre saker som skal behandles i menigheten i forkant på mandagsmøtene. Dersom de unge får anledning til å bli kjent med sakene på et mandagsmøte, kan det hjelpe til at de også kommer når sakene skal behandles i selve menigheten. 4. Forbedringsområder Det må være et mål at flest mulig av de unge kommer på møtene, og at de finner dem interessante og lærerike. Vi prøver å få de unge til å komme med forslag til emner som kan være aktuelle å snakke om. Det er viktig å ta opp saker som angår de unge, og til det trenger vi hjelp av deltakerne selv. 5. Ledersituasjonen Gjennom sesongen har flere personer hjulpet med å være gruppeledere. De kommer også med nyttige råd for hvordan møtene bør legges opp. I siste halvdel av 2008 har følgende personer vært gruppeledere: Willy Thorkildsen, Tormod Aamodt, Håkon Dean og Margrethe Håland. FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et styre (FAU) som er foreldrenes talerør overfor skolen. FUG har som mål at alle foreldre skal oppleve at de er en ressurs for sine barn og for skolen. FUG(www.fug.no)( tet.no/fug/fau) henvender seg derfor jevnlig til FAUene gjennom magasinet Foreldrekontakten og gjennom flere andre brev og sendinger i løpet av året. FUG mener at denne kontakten bidrar til å skolere og heve kompetansen hos FAUene og at det bidrar til større engasjement og aktivitet i rådsorganene.

12 Side 12 Barne- og ungdomsutvalget - Årsrapport 2008 FAU er hjemlet i opplæringsloven Ved hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. I loven står det følgende om foreldrerådets oppgaver: «Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.» FAU består av 2 representanter fra hver av våre 3 skoler. Ta derfor kontakt med den FAU ditt barn slekter til: Sentrum: Dvergsnes: Søgne: Valgordninger Det er vanlig at det holdes minst ett møte i foreldrerådet hvert år. I 2008 ble det holdt foreldreråd sammen med B & U utvalget. Temaet var nettvett og valg av nye FAU medlemmer for FAU medlemmene sitter for 2 år av gangen, og det velges 2 fra hver skole. Halvparten av medlemmene (1 fra hver skole) byttes ut hvert år. Møtevirksomhet Det har vært avholdt 10 ordinære FAU møter, 1 møte med klassekontakter og 1 foreldremøte I tillegg hadde vi 2 ekstramøter med B&U utvalget vedr. temakveld. Vi har blant annet behandlet følgende saker: Grunnskolens uke, valg av tema. Nettvett Budsjett 2008 for FAU Planlegging og gjennomføring av 17. mai fest Trygg skolevei via midler fra gjensidigefondet. Alle 3 skoler har fått midler som skal brukes i 2009 Skaffe natteravnere Temakveld: Barn og mediabruk Familietur til Kvarodden Ulike henvendelser fra foreldre - skolen Veien videre: Behandle jobbe videre med saker fra foreldre/ skolen Fortsette samarbeidet med B&U Bruke midler fra gjensidigefondet til trafikksikrede tiltak Presse på vegvesenet for å gjøre Dvergsnesveien sikrere for elever Barne- og ungdomsgruppen Møteaktivitet Det har vært jevnlige møter i B&U Gruppen. En har arbeidet med saker relatert til drift av de ulike aktivitetene, samt arbeidet med utvikling av aktivitetsledere. Kurs for ledere B&U-gruppen gjennomførte to kvelder med lederkurs for alle aktivitets ledere rett etter sommerferien i år. Hovedtemaene på møtene var: 1. Kristendom i praksis 2. Krisehåndtering En evalurering av møtene viste at det var et sterkt ønske om gjentakelse, med noen justeringer. Det har også vært gjennomført førstehjelpskurs høsten 2008 for de aktivitetsledere som ønsket det. Barne- og ungdomsutvalget Det er gjennomført ett møte i Medlemmene i B&U-gruppen har i 2008 vært representert i hvert sitt styre som sorterer direkte under B&U. Budsjett 2009 B&U-gruppen kr ,- Småbarnstreff kr ,- Kulturutvalget kr ,- Musikkutvalget kr ,- Idrett kr ,- SUF kr ,- Friluftsliv kr ,- SUM kr ,- Det er i tillegg egne budsjett for kulturskolen og lønn til fritidsleder og fritidssekretær. Prioriterte oppgaver 2009 Ekteskapskurs Beredskapsplan Kvalitet/sikkerhet - Førstehjelpskurs - Livredningskurs Kompetanseheving/lederopplæring - Hovedsamling alle ledere - Ulike faglige kurs

Barne- og ungdomsgruppen

Barne- og ungdomsgruppen Menigheten Samfundet Drifts- og oppvekststyret Barne- og ungdomsgruppen Årsrapport 2007 Rapporten er utarbeidet av B&U-gruppen på grunnlag av rapporter og møter i Barne- og ungdomsutvalget. Rapporten er

Detaljer

Barne- og ungdomsgruppen

Barne- og ungdomsgruppen Menigheten Samfundet Drifts- og oppvekststyret Barne- og ungdomsgruppen Bildene i rapporten er tatt bort pga distribusjon på web Rapporten er utarbeidet av B&U-gruppen på grunnlag av rapporter og møter

Detaljer

IDRETT FRILUFTSLIV KUNST KULTUR MUSIKK

IDRETT FRILUFTSLIV KUNST KULTUR MUSIKK FRITIDSAKTIVITETER FOR MENIGHETEN SAMFUNDET IDRETT FRILUFTSLIV KUNST KULTUR MUSIKK 2008-2009 Søknadsfrist 1. juni FELLES INFORMASJON Med denne brosjyren ønsker vi å informere om fritidsaktiviteter innen

Detaljer

FRITIDSAKTIVITETER FOR MENIGHETEN SAMFUNDET

FRITIDSAKTIVITETER FOR MENIGHETEN SAMFUNDET FRITIDSAKTIVITETER FOR MENIGHETEN SAMFUNDET Søknadsfrist 1. juni IDRETT FRILUFTSLIV KUNST KULTUR MUSIKK 2009-2010 FELLES INFORMASJON Med denne brosjyren ønsker vi å informere om fritidsaktiviteter innen

Detaljer

FRITIDSAKTIVITETER for Menigheten Samfundet

FRITIDSAKTIVITETER for Menigheten Samfundet FRITIDSAKTIVITETER for Menigheten Samfundet 2010-2011 Søknadsfrist 1. juni Hei og velkommen til årets brosjyre med fritidsaktiviteter! Som vanlig har vi laget en brosjyre hvor alle menighetens fritidstilbud

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

FRITIDSAKTIVITETER FOR MENIGHETEN SAMFUNDET

FRITIDSAKTIVITETER FOR MENIGHETEN SAMFUNDET FRITIDSAKTIVITETER FOR MENIGHETEN SAMFUNDET 2011-2012 REGLER FOR ALLE AKTIVITETER 1. Vi møter opp til avtalt tid, og gir beskjed hvis vi ikke kommer. 2. Vi er snille og vennlige mot alle. 3. Vi er stille

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE

Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE 1. Eier- og ansvarsforhold. Lurøy musikkskole, eies og drives av Lurøy kommune. Lurøy musikkskole er underlagt undervisnings- og kulturetaten, med skolesjefen

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland April 2011 Innhold 1) Pre-camp for barneleirer med ledere 2) CISV strand & grillfest 3) Barneleir i Rogaland 2012 4) Verden i Stavanger Sommeren 2011 5) Ny juniorgruppe (15 26år)

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser.

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Sang GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE

FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE 2011 /2012 Leder Anne Grete Hoelsether Nestleder/Kasserer Petter Bye Styremedlem Aud Teksum Sekretær Svein Arne Heim Styremedlem Kristin Slåen Leder Anne Grete Hoelsether Mobil:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

I denne brosjyren finner du informasjon om hvilke kurs vi tilbyr skoleåret 2015.

I denne brosjyren finner du informasjon om hvilke kurs vi tilbyr skoleåret 2015. Velkommen til Kulturskolen i Odalen! Kulturskolen i Odalen er en interkommunal kulturskole mellom Nord- og Sør-Odal kommune. Sør-Odal er kulturskolens hovedbase, men kursene er jevnt fordelt mellom begge

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) VED HUNSTAD BARNESKOLE

VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) VED HUNSTAD BARNESKOLE VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) VED HUNSTAD BARNESKOLE 1- Foreldrerådet Alle foreldre/foresatte som har barn ved Hunstad barneskole, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide

Detaljer

FAU struktur ved Bore skule

FAU struktur ved Bore skule FAU struktur ved Bore skule Innhold 1 Forord (Sitert FUG) 3 2 Vedtekter 4 3 Oversikt over hver trinn sin hovedoppgave i løpet av året 5 4 Årshjul 6 og 7 5 Foreldrekontakt (sitert FUG) 8 6 Forventninger

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Grunnleggende informasjon og tips til deg i FAU. Oslo KFU

Grunnleggende informasjon og tips til deg i FAU. Oslo KFU Grunnleggende informasjon og tips til deg i FAU Foreldrenes plass i skolesystemet Utdanningsetaten har ansvaret for å iverksette og overvåke det som blir vedtatt av politikerne. Har personellansvar for

Detaljer

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kim Stian Gjerdingen Bakke Velkommen inn! Har du lyst til å spille i band, spille klarinett, piano, trekkspill, cello, trompet eller trommer? Vil du lære å tegne og male? Eller har du mer lyst til å synge i kor, danse eller spille

Detaljer

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hvordan er hverdagen til ungdommen i Sunndal? Er vi i dag sosial eller asosial? I dagens samfunn kommer man ikke vekk fra internett. Internett har blitt en viktig

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer

Innkalling FAU-møte 16. mars 2016 Kl

Innkalling FAU-møte 16. mars 2016 Kl Innkalling FAU-møte 16. mars 2016 Kl. 19-21 Sted: Fridalen skole, Personalrommet 2. etg. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og referat FAU-møte 24.02.2016. 2. Vedtekter FAU. FAU s vedtekter er lagt

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune

Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune (Vedtatt i FAU-styret 30/1-2013) 1 Foreldrerådet Alle foreldre, som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 RISSA KULTURSKOLE Musikk Dans Teater VK Prosjekt VELKOMMEN TIL KULTURSKOLEN Rissa kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skoleåret 2015/2016 Her finner du generell

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Handlingsplan 2012 2015 Satsningsområdene for perioden 2012-2015: Redningstjeneste Førstehjelp - Friluftsliv Redningstjeneste Mål Faglig oppdatering av redningsmannskapene i laget vårt Tiltak Oppmuntre

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

IL Kvernbit Årsmelding 2012 Hovedstyret

IL Kvernbit Årsmelding 2012 Hovedstyret IL Kvernbit Årsmelding 2012 Hovedstyret Hovedstyret Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedl. Bane: Styremedl. Info: Styremedl. Sponsor: Styremedl. Utdanning: Vibeke Molvik Eriksen Gina Blomberg

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 FORELDREMØTE Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 Agenda Litt om speideren Speiderutrykk Speiderskjorta Godt og varmt Web og facebook Terminliste Pakking Nytt speidersted Mandagsmøtene Bjønnehytta Utstyr

Detaljer

Vedtekter for Foreldrearbeidet ved Seterbråten skole.

Vedtekter for Foreldrearbeidet ved Seterbråten skole. Vedtekter for Foreldrearbeidet ved Seterbråten skole. 1. Foreldrearbeidet ved Seterbråten skole Disse vedtektene regulerer det foreldrearbeidet ved Seterbråten skole som er felles for alle foreldrene med

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger 3 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Innhold 1.0 Undervisningstilbud... 5 1.1

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Plan for samarbeid mellom hjem og skole

Plan for samarbeid mellom hjem og skole Tynset ungdomsskole Plan for samarbeid mellom hjem og skole Det er viktig for skolen at vi har et godt samarbeid mellom hjem og skole. Denne planen har til hensikt å tydeliggjøre ansvaret for ulike samarbeidsområder,

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Kurstilbud. Nysgjerrigper. på Hjellestad Kulturforum. Brosjyre_kulturforum_A.indd 1

Kurstilbud. Nysgjerrigper. på Hjellestad Kulturforum. Brosjyre_kulturforum_A.indd 1 2014 2015 Kurstilbud Nysgjerrigper på Hjellestad Kulturforum Brosjyre_kulturforum_A.indd 1 For skoleåret 2014/2015 ønsker vi å informere om kursene som er i regi av Kulturforum. Påmelding vil være fredag

Detaljer

ARBEIDSINSTRUKS. FAU Gjettum skole. Arbeidsinstruks for FAU på Gjettum Ungdomskole.

ARBEIDSINSTRUKS. FAU Gjettum skole. Arbeidsinstruks for FAU på Gjettum Ungdomskole. ARBEIDSINSTRUKS 2011 FAU Gjettum skole Arbeidsinstruks for FAU på Gjettum Ungdomskole. INNHOLD INNLEDNING... 2 Om dette dokumentet... 2 FORELDREDELTAKELSE... 2 FAU... 4 Hva er FAU?...4 Taushetsplikt...4

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

BØNES FAU jobber for en trygg, aktiv og sunn skole!

BØNES FAU jobber for en trygg, aktiv og sunn skole! Vedtekter FAU versjon 04-9.3.2011 - Vedtatt i Bønes skole FAU 9.3.2011. Vedtekter for Foreldreråd og Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved Bønes skole BØNES FAU jobber for en trygg, aktiv og sunn skole!

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadeland.kulturskole.no. Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadeland.kulturskole.no. Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser. www.hadeland.kulturskole.no

Detaljer

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole Vedtekter for Berg kommunale musikk- og kulturskole 1 Organisering Berg kommunale musikk- og kulturskole (heretter BMKS) eies og drives av Berg kommune. BMKS er administrativt underlagt oppvekstetaten

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer

VEDTEKTER 11. september 2014

VEDTEKTER 11. september 2014 VEDTEKTER 11. september 2014 1. FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Foreldrerådet ved Ortun skole er organisert som en forening ved navn «Foreningen for Foreldrerådet og FAU ved Ortun skole». Alle foreldre som

Detaljer

FAU Stabbursmoen skole 2014/2015 Møtereferat

FAU Stabbursmoen skole 2014/2015 Møtereferat FAU Stabbursmoen skole 2014/2015 Møtereferat Møtedato: Mandag 1/6-2015 Møtevarighet: 19.30 20.30 Møtested: Stabbursmoen skole, Personalrom Neste møte: Høsten 2015 TRINN PERIODE KONTAKTER TELEFON Tilstede

Detaljer

Måsøy kulturskole Tilbud og info. www.maskulskole.com

Måsøy kulturskole Tilbud og info. www.maskulskole.com 2014-15 Måsøy kulturskole Tilbud og info. www.maskulskole.com Kulturskoleåret varer i 32 uker. Timene varer i 60 minutter i gruppeundervisning og 30 min i enkelt undervisning. Kulturskoleåret avsluttes

Detaljer

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole 2006 2010 Lindesnes kommune på lag med framtida 1 Grunnleggende målsettinger Kulturskolen skal gi alle barn, unge og voksne som ønsker det muligheter til å få opplæring

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER Hva har skjedd? Velkommen til TENKs første nyhetsbrev dette skoleåret. Hvis du er interessert i hva som foregår i organisasjonen vår, les gjerne videre! PANGSTARTSKVELD

Detaljer

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN 2010 2012 Årsmøte 2010 Side 1 HENSIKT 1.0 Hvem er vi for? IL Brodds badmintonavdeling skal tilby alle over 8 år et godt aktivitetstilbud gjennom badmintonidretten.

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Folldal Kulturskole Tlf: 62 49 10 23 / 62 49 05 48 (p) 90 75 73 31 (p) E-post: arne.olav.vaartun@folldal.kommune.no. Skoleåret 2013/2014

Folldal Kulturskole Tlf: 62 49 10 23 / 62 49 05 48 (p) 90 75 73 31 (p) E-post: arne.olav.vaartun@folldal.kommune.no. Skoleåret 2013/2014 Folldal Kulturskole Tlf: 62 49 10 23 / 62 49 05 48 (p) 90 75 73 31 (p) Epost: arne.olav.vaartun@folldal.kommune.no Skoleåret 2013/2014 Aktiviteter Tilbud Omtale Vi spiller på lag FOLLDAL KOMMUNE 2580 Folldal

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Fritidsaktiviteter i Fridalen området

Fritidsaktiviteter i Fridalen området Fritidsaktiviteter i Fridalen området Bli med på Brann Fotballfritid Trening: Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 14.00-16.00 ved Brann Stadion. Hvem: Først og fremst for gutter og jenter i 5. til 7.

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Å fremme felles interesser til barnets beste

Å fremme felles interesser til barnets beste FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG I BARNEHAGEN Foreldrene skal bli hørt i barnehagesaker En brosjyre om hvordan styrer kan legge til rette og foreldrene kan være aktive og engasjerte i barnehagesaker. Å

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer

Komiteer i Con Amore

Komiteer i Con Amore Komiteer i Con Amore Styret kan oppnevne de komiteer det finner nødvendig for å ta seg av korets drift. Det kan dreie seg om ad hoc-komiteer eller mer permanente komiteer. Komiteene skal planlegge og organisere

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 April M Ti O To F L S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til:

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner

Detaljer

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009 Stokke idrettslag Turngruppa Sesongen 2008-2009 Vi tilbyr: Lek Turngøy Turnskole Foreldre/Barn Rygg-nakke-skuldre Apparattrening Step-Aerobic Troppsgym Godt miljø Stavgang MRL KOM I FORM! Turngruppa har

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Medlemmer av hovedstyret PROTOKOLL FRA STYREMØTE Mandag 5. oktober kl 18.00 på kantina i idrettshallen. Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen,

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Stryk GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

Lund kommune J.post 14/5013. Kulturskoleplan

Lund kommune J.post 14/5013. Kulturskoleplan Kulturskoleplan Lund Kulturskole- kultur for alle i kommunen En politiker har sagt : En god kulturskole er et av de viktigste tiltak for forebyggende barne- og ungdomsarbeid i en kommune. Til grunn for

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Rusforebygging på 9. trinn

Rusforebygging på 9. trinn Rusforebygging på 9. trinn Sted: Dato: Kursnr.: Hva er Fristil? Fristil er et veletablert og effektivt rusforebyggende program for skolens 9. trinn. Fristil engasjerer elevene selv i rusforebyggingen,

Detaljer

Årsmøte GT-koret 22. mars 2010. Saksliste. Sted: Godlia skole Tid: 22. mars 2010, kl 18.00

Årsmøte GT-koret 22. mars 2010. Saksliste. Sted: Godlia skole Tid: 22. mars 2010, kl 18.00 Årsmøte GT-koret 22. mars 2010 Sted: Godlia skole Tid: 22. mars 2010, kl 18.00 Saksliste 1. Konstituering a. Godkjenning av innkalling b. Godkjenning av saksliste c. Valg av møteleder, referent og protokollvitner

Detaljer

3. Egenaktivitet på kulturområdet

3. Egenaktivitet på kulturområdet Kultur- og mediebruk i forandring Egenaktivitet på kulturområdet 3. Egenaktivitet på kulturområdet 3.1. Kunstaktiviteter En av tre kan spille instrument Tabell 3.1 viser at 36 prosent av befolkningen kunne

Detaljer

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte

Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte 1 Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF Felles ledermøte Tid (dato, fra kl til kl): 24.11.2013 kl.17-20.00 Sted: Avab CAC Lillehammer Innkalt av (avd og person): Arnfinn Roel (Kretsleder) Ordstyrer:

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

ODDERNES SKOLEMUSIKKORPS MUSIKALSKE FERDIGHETER OG GODT MILJØ

ODDERNES SKOLEMUSIKKORPS MUSIKALSKE FERDIGHETER OG GODT MILJØ ODDERNES SKOLEMUSIKKORPS MUSIKALSKE FERDIGHETER OG GODT MILJØ PRESENTASJON/INNLEDNING Hvem er vi? Bykorps Ulike områder Hvorfor er vi her? UTGANGSPUNKTET SOMMER-12 Ingen tok ansvar Lite rekruttering over

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Rekruttere og beholde i o-idretten

Rekruttere og beholde i o-idretten Rekruttere og beholde i o-idretten Hvordan rekrutterer og beholder vi barn og ungdom i o-idretten. Samarbeid, planlegging, ressursutnyttelse. Erfaringer fra Østmarka OK. Terje Linløkken, Jørn Mjøster og

Detaljer

MUSIKK - DANS - KUNST

MUSIKK - DANS - KUNST Kulturskolen MUSIKK - DANS - KUNST TILBUD 2015-2016 Før skolealder Før skolealder Babysang for baby med voksen Babysang er en hyggelig og uformell møteplass for voksen med baby. Timen er todelt. Først

Detaljer

LOVER FOR GLOMFJORD IL

LOVER FOR GLOMFJORD IL LOVER FOR GLOMFJORD IL 1 FORMÅL Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 TILSLUTNING Lager er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Nordland Idrettskrets

Detaljer