Virksomhetsplan for Askeladden barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan for Askeladden barnehage 2014-2015"

Transkript

1 Virksomhetsplan for Askeladden barnehage

2 Innhold Barnehagens visjon side 3 Barbehagens mål side 4 Barnehagens verdier og løfter side 5 Spilleregler i barnehagen side 6 Organisasjons kart side 7 Oppgavefordeling i barnehagen side 8-11 Periodemål for oppvekstsektor- barnehage 2014 side 12 Satsningsområder for Askeladden barnehage side 13 Mål 1,2 og 3: Barn Side Mål 3: Foreldre side 17 Mål 4 og 5: Personal side Kort om barnehageenhet side 20 Kontakt oss side 21 2

3 Barnehagens visjon Et godt sted å være, et godt sted å lære Askeladden barnehage skal være et godt sted å være både for barn, foreldre og for de ansatte. Det skal være et godt sted å lære, i trygge omgivelser der det er mulighet for utvikling både for barn og voksne. 3

4 Barnehagen mål Barn som kan omgås og ta kontakt med andre mennesker på en positiv måte! Vi har spesielt fokus på området sosial kompetanse Utvikling av sosial kompetanse handler om å lære seg å samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Barnas sosiale kompetanse ser vi i deres evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Opplevelser av egenverd og mestring, lek med jevnaldrende og tilhørighet i et positivt fellesskap skal prege barnehagen. Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av atferd som diskriminering og mobbing. 4

5 Askeladden barnehage har følgende verdier og løfter: Trygghet og nærhet Vi gir LØFTE om at barn, foreldre og personal blir SETT og HØRT i vår barnehage. De voksne legger vekt på samspill og god dialog i sitt arbeid. Vi tar vare på og bryr oss om! Respekt og ærlighet Vi gir LØFTE om at vi respekterer hverandres likheter og ulikheter. Vi er rause og romslige. Vi gir konstruktive tilbakemeldinger og legger vekt på åpen og ærlig kommunikasjon Humor og glede Vi gir LØFTE om å legge vekt på det positive. Et godt smil eller en god latter har Stor verdi for oss. Undring, læring og utvikling Vi gir LØFTE om at vår barnehage er en læringsarena for små og store. Barna utvikler seg gjennom undring, lek, samspill og tilrettelagte aktiviteter. gir mangfoldige og varierte opplevelser. 5

6 Spilleregler i barnehagen VI HAR BARNA I FOKUS VI ER RAUSE OG FLEKSIBLE LOJAL OVENFOR EN BESLUTNING KJENNE TIL ARBEIDSINSTRUKSER TA OPP PROBLEMER/KONFLIKTER SNAKKE MED, IKKE OM ALLE ER ÅPNE FOR RIS OG ROS TENKE POSITIVT, SE LØSNINGER IKKE PROBLEMER SI IFRA OM DÅRLIGE DAGER HUMOR VI ER I FAGLIG OG ORGANISATORISK UTVIKLING 6

7 Organisasjonskart Einat Larsen Enhetsleder 100% Per avdeling Marte Nygaard Pedagogisk leder 100% Pål avdeling Marit Aanestad Pedagogisk leder 50% Birgitte S. Nordbø Pedagogisk leder 50% Minsten avdeling Cathrine Sørensen Pedagogisk leder 80% Birgitte/ Marit Pedagogisk leder 20% Kari Ugland Fagarbeider 70% Sidsel Pedersen Fagarbeider 100% Alexandra Bakken Fagarbeider 30% Unni Berntsen Fagarbeider 70% Tor Andre Særsland Fagarbeider 100% Alexandra Bakken Fagarbeider 30% Wenche Finstad Fagarbeider 100% 7

8 Oppgavefordeling i barnehagen Enhetsleder: Einat Larsen Daglig ledelse av barnehagen. Langsiktig og overordnet planlegging av virksomheten Personalleder Økonomisk ansvarlig Faglig ansvarlig Ansvarlig for at virksomheten foregår innenfor gjeldende lover og regler 8

9 Stedfortreder: Marte Nygaard Gå inn som stedfortreder hvis enhetsleder er syk eller ved annet lengre fravær. Motta opplæring innen leders ansvarsområde Ha jevnlige samarbeidsmøter med leder Utføre delegerte oppgaver 9

10 Pedagogisk leder: Arbeidsleder på egen avdeling Ansvarlig for daglig drift av avdelingen Sørge for at driften følger gjeldende lover og regler Være faglig oppdatert Gi god og tilstrekkelig informasjon til ansatte, barn og foreldre Langtids og kortsiktig planlegging av avdelingens gjøremål Sikre barn, foresatte og de ansatte medinnflytelse 10

11 Fagarbeider / Assistent: Delta i det praktiske arbeidet i barnehagen Bidra med erfaringer og observasjoner som vil bedre kvaliteten på arbeidet med enkeltbarn, gruppa og foresatte Holde seg faglig oppdatert Bidra til at planlagt arbeid blir gjennomført Planlegge delegerte oppgaver Fagarbeider stedfortreder for ped.leder. 11

12 Periodemål for oppvekstsektoren-barnehage i Vedtatt handlingsprogram Andel menn i barnehagen skal øke fra 5.25% til 7% Redusert sykefravær og økt trivsel fra 11.2% til 9.5% Antall kommunale barnehager som tar i bruk IKT systematisk i pedagogisk sammenheng øker fra 6 til 10 barnehager. Tidlig innsats Barnehager og skoler gir riktig hjelp til rett tid. Ta opp uroen og andre tverrfaglige kompetansetiltak gjennomføres i barnehager, skoler og i øvrige tjenester for barn og unge etter en nærmere plan. Barnehager og skoler utvikler gjennom FLiK satsingen en inkluderende praksis som bidrar til: Økt faglig og sosialt læringsutbytte Færre segregerte tiltak/mindre omfang av spesialundervisning Redusert mobbing Tilfredshet med barnehagetjenesten opprettholdes i kommunale barnehager fra 5.2 poeng til 5.3 poeng Energiforbruket i barnehagene redusere fra 188 til 167KWFH/m2/år. Mer kostnadseffektiv og faglig/ ledelsesmessig robust struktur i kommunale barnehagen vurderes. 12

13 Satsingsområder for Askeladden barnehage NR Fokus område Tiltak Ansvar Tidsplan 1 7 fagområder Vi implementerer de 7 fagområdene i hverdagen gjennom prosjekter. Et fagområder for 2 måneder. 2 «FLIK» Barnehagen får bedre resultat i forhold til: 1. Relasjon voksen-barn 2. Utagerende og sosialt isolerte barn. * Kursing i Relasjon og Utagerende/ sosialt isolerte barn. * «Flik» analyse på hvert personalmøte/ planleggingsdag. Ped.ledere er ansvarlige for gjennomføring Einat

14 Mål 1: Barn. Ingen barn skal føle seg ertet/mobbet. Hva skal vi gjør for å opprettholde de punktene vi scorer bra på (Erting)? Tiltak 1. Voksens tilstedeværelse- følge med på hva leken egentlig går ut på. 2. Mobbe og mobbeofre skifte roller- sette seg inn i andres perspektiv. 3. Personalet skal ha kjennskap til plan for forebygging av mobbing. 4. Personalet bruker ulike arbeidsmetoder som «steg for steg, rollespill m.m 5. Personalet skal ha lik praksis i konfliktløsning. 6. Jeg skal ta meg tid til hjelp/veiledning i konfliktsituasjoner. 7. Jeg skal tørre å ta tak i mobbing/erting og følge opp. 8. Jeg skal løfte de barna med «lav status» ( eksp. si noe fint om andre barn i samling) Ansvar Alle 14

15 Mål 2: Barn. Barna skal respektere hverandres lek. Uforstyrret lek- guttene scorer lavt på dette. Hvorfor? Tiltak 1. Alle barn skal vite hvordan de skal invitere seg selv/andre inn i lek. 2. Sette seg inn i andres perspektiv/rolle. 3. Klubb for guttene i sirkel- Tor Andre følge opp. Legge til rette for aktiviteter som skaper samhold og samarbeid. Ansvar Alle Einat Tor Andre 15

16 Mål 3: Barn. Alle barn skal oppleve god relasjon til de voksne Tiltak 1. Jeg skal strebe for å få god kontakt med alle barn. 2. Jeg skal gi mye ros og god tilbakemelding på positivt atferd. 3. Alle barn skal føle seg trygge, slik at de alltid tør å ta kontakt med meg. 4. Negative kommentarer og tilbakemelding skal gå på handlinger og ikke person. ( Jeg er veldig glad i deg men det du gjorde mot X var galt..) 5. Jeg skal oppmuntre alle barn, slik at alle opplever at de mestrer ting. 6. Jeg skal bruke mye humor Ansvar Alle 16

17 Mål 4: Foreldre. Barn og foreldre skal føle seg sett og hørt ved levering/henting av personalet. Tiltak 1. Jeg skal møte i garderoben så langt det lar seg gjøre 2. Det er tidligvakt sin oppgave å ta imot barn/foreldre i garderoben om morgen. 3. Jeg skal være på avdeling fra kl ( Per tar imot på Minsten om TV begynner kl Foreldrene sier i fra på Per at de har kommet. 5. Jeg skal skrive alle beskjeder fra foreldrene og merk med farge i boka. 6. Jeg skal informere foreldrene om dagen og gi beskjeder på ettermiddagen. Ansvar Tidligvakt Tidligvakt Seinvakt 17

18 Mål 5: Personal. Askeladden barnehage skal være et godt sted å være. Tiltak Ansvar 1. Jeg skal snakke til og ikke om. 2. Sosiale sammenkomster skape trygge relasjoner. 3. Jeg skal konfrontere den/de som snakker om andre. 4. Teambuilding eks: konkurranser, lagsport, bilrebus osv. 5. Jeg skal være åpne for hverandre. 6. Jeg skal si i fra om dårlige dager 7. Felles regler skape en kultur hvor vi er trygge, åpne og direkte med hverandre uten at det skaper dårlig stemning. 8. Vi Jobber mot et felles mål holdninger og tanker 9. Jeg skal være lojal overfor beslutninger 10.«jeg skal feie for min egen dør» 11.Jeg er villig til å lære noe nytt, endre praksis (eks: bytte avdeling) 12.Jeg skal si hei til alle når jeg kommer på jobb. Alle skal bli møtt og føle seg sett på jobb. 13.Alle skal få rom for å være seg selv melde egne behov 14.Alle oppmuntrer gir og får ros. 15.«Hemmelig-venn» 16.Si til seg selv at det skal være/bli en fin dag. Gå i seg selv og ta ansvar. 17.Jeg skal være positiv 18.Ha selvtillit på at man gjør en god jobb 19.Jeg skal være åpen for tilbakemeldinger 20.Jeg skal tenke at andre har positive hensikter med det de sier/gjør. Alle 18

19 Mål 6: Personal. Vi er gode til å hjelpe hverandre Tiltak Ansvar 1. Jeg skal hjelpe til på kjøkkenet selv om det ikke er mitt ansvar (Gjøre klar tralla, mat etc.) 2. Jeg skal hjelpe til på tvers av avdelingene, eks: påkledning 3. Jeg skal dele tips og erfaringer idèpermer 4. Jeg skal hjelpe til med ansvarsområdene (eks: utebu, søppeldunkene) 5. Jeg skal gjøre klar til neste dag (kaffe etc.) når man har seinvakt 6. Jeg skal avlaste andre avdelinger invitere barn inn på besøk 7. Jeg skal ta imot barn fra andre avdelinger ute, si i fra til andre avdelinger om at de kan sende ut. Om det er få voksne/barn på avdelingen. 8. Jeg skal gi ros til den som gjør noe jeg setter pris på. Oppmuntring, si det ikke bare tenk det! 9. Jeg skal gi konstruktive, tydelige og konkrete tilbakemeldinger mottakeren er positiv i sin måte å ta imot det på. 10. Jeg skal hjelpe de jeg jobber sammen med dele på ansvaret 11.Jeg skal se huset under ett 12.Jeg skal se ting som må/skal gjøres ta med kopper på pauserommet, bæsjebleier osv. 13.Jeg skal sette meg inn og kjenne andre avdelinger sine utfordringer hjelpe til. Alle 19

20 Kort om barnehageenheten 10 ansatte 3 avdelinger Åpningstid: kl 07:00 17:00 43 barn fra 0-5 år 20

21 Kontakt oss Askeladden barnehage Knarrevikveien Kristiansand Telefon: E-post: Web: 21

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? av Inger

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015

Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015 Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR. I årsplanen til Blåbærskogen vil vi fortelle litt om hvordan vi tenker oss hverdagen hos oss. Barnehageloven: Barnehagen skal

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

Årsplan Barnehageåret 2014-2015

Årsplan Barnehageåret 2014-2015 Årsplan Barnehageåret 2014-2015 Der barna er i fokus! 1 Visjonen vår: Der barna er i fokus! 2 Velkommen til nytt barnehageår Kjære alle foreldre og foresatte. Det er med stor glede og ydmykhet vi møter

Detaljer

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Bukkene Bruse er: Kine Hermansen Pedagogisk leder (100%) Unni Grønvold- Pedagogisk leder (100%) Lene Skallebakke Fagarbeider (100%) Agnete Strøm Fagarbeider (100%) Gunn Johansen Assistent

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG FOR STYRKING AV SOSIAL KOMPETANSE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG FOR STYRKING AV SOSIAL KOMPETANSE Kvaløya barnehager HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG FOR STYRKING AV SOSIAL KOMPETANSE BARNS TRIVSEL ER VOKSNES ANSVAR Kjosen barnehage Eidhaugen barnehage Storvollen barnehage Kvaløysletta barnehage Slettaelva

Detaljer

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Veslefrikk er: Therese Ruud Marcussen, Pedagogisk leder(100%) Agnete Strøm, Fagarbeider (100%) Tone Haglund, Fagarbeider (90%) Sahel Zandian Vikar Gunn Johansen assistent (10%) Velkommen

Detaljer

Aremark Barnehage HANDLINGSPLA N MOT MOBBING I AREMARK BARNEHAGE. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 sak 23/12

Aremark Barnehage HANDLINGSPLA N MOT MOBBING I AREMARK BARNEHAGE. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 sak 23/12 HANDLINGSPLA N MOT MOBBING I AREMARK BARNEHAGE Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 sak 23/12 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3 MOBBING I BARNEHAGEN...4 Vi kan skille mellom direkte(fysisk)

Detaljer

Der barna er i fokus!

Der barna er i fokus! N A L P S R Å geåret Barneha 6 1 0 2 5 1 0 2 Der barna er i fokus! 1 Visjonen vår: Glade barn gjennom medvirkning, lek og læring 2 Velkommen til Rypevegen barnehage Kjære barn og foreldre. Vi ønsker dere

Detaljer

Årsplan 2014 TROMSTUN BARNEHAGE. Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen

Årsplan 2014 TROMSTUN BARNEHAGE. Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen Årsplan 2014 F Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen Enhetsleder: Annalena Pedersen Telefon: 77 79 16 97 E-post: annnalena.pedersen@tromso.kommune.no h Tellusveien 2, 9024 Tomasjord Fagansvarlig: Carina Sjøblom

Detaljer

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN for SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE 12/13 INNLEDNING Sukkerspinn Familiebarnehage er en liten barnehage med trygge og klare rammer. Vår hjemlige atmosfære og to stabile voksne er et spesielt godt

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 VISJONEN VÅR: - hver og en unik i et godt fellesskap. Mål: - ein god start på livet

UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 VISJONEN VÅR: - hver og en unik i et godt fellesskap. Mål: - ein god start på livet UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 VISJONEN VÅR: - hver og en unik i et godt fellesskap. Mål: - ein god start på livet her er aktivitet og glede alltid tilstede! Innledning:: Myrsnibå barnehage er en kommunal barnehage

Detaljer

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø.

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. Betydningen av lek, vennskap, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Samarbeid mellom barnehage og hjemmet. Personalets

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE. Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte

SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE. Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte Vi ønsker at alle skal trives på skolen vår. Vi jobber for å være et inkluderende

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse? 34 Kapittel 1 Hvilke egenskaper har mennesker som fungerer godt i det sosiale livet?? Hva er den viktigste egenskapen til disse menneskene? Hvilke egenskaper ønsker du hos en god venn når ditt eget liv

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer