Et helhetlig bo - og behandlingstilbud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et helhetlig bo - og behandlingstilbud"

Transkript

1 Forprosjekt- rapport Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Nedre - Eiker og Sykehuset Buskerud psykiatrisk klinikk om utredning av behovet for Et helhetlig bo - og behandlingstilbud

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for prosjektet...s Utfordringer...s Mandat...s Fremdrift...s.4 2. Prosjekt organisering...s Styringsgruppe...s Prosjektgruppe 3. Målgruppe...s.5 4. Boligkjeden...s.5 4.1Drammen kommune...s.6 4.2Lier kommune...s.7 4.3Nedre-Eiker kommune...s.8 4.4Røyken kommune...s.8 4.5Hurum kommune...s.9 5.Beskrivelse av ambulante tilbud og prosjekt i Helseforetaket...s Ambulante team og ACT-team...s HS-KOS prosjektet...s Oppsummering erfaringer organisasjonsmodeller fra andre kommuner s Asker og Bærum og SAB HF...s Bergen kommune...s Porsgrunn kommune...s Kristiansand kommune...s Arendal kommune...s Jæren DPS- brukerstyrte innleggelser...s Organisasjonsmodeller...s Konsept for bo - og behandlingstilbudet...s Organisering...s Avtalestruktur...s Bemanning...s Beliggenhet... s Økonomi...s Budsjett Rehabiliteringsaspektet...s Vurderinger og konklusjon...s.18 2

3 1.Bakgrunn for prosjektet 1.1.Utfordringer Opptrappingsplanen for psykisk helse har bidratt til en betydelig nasjonal satsing på helhetlige kommunale botilbud til personer med alvorlig psykisk sykdom. Til tross for dette er det en utfordring for kommunene å skaffe nok boliger og etablere faglig forsvarlige tilbud for personer med alvorlig psykisk sykdom. Sosial- og helsedirektoratet utga i mai 2008 rapporten Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud. Rapporten påpeker at det er knyttet store utfordringer til denne målgruppens boforhold, og at manglende tilbud i kommunene noen steder fører til forlenget opphold i spesialisthelsetjenesten. Det påpekes videre at det er behov for økt fleksibilitet i allerede eksisterende botilbud, samt etablering av ulike typer boliger og oppfølgingstilbud. Et eksempel er brukere med omfattende rusmisbruk eller utagerende atferd der bofellesskap ikke er hensiktsmessig. Sosial- og helsedirektoratets rapport påpeker i tillegg at målgruppen er spesielt sårbar for mangel på kontinuitet og samhandling i tjenestene, og at det må legges bedre til rette for samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten, med særlig vekt på å skape koordinerte og samtidige tjenester. Dette understrekes også i NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt. En sammenhengende helsetjeneste. SINTEF Helse utga i desember 2008 rapporten Psykisk helsearbeid i kommunene tiltak og tjenester. Status 2007/2008 og utvikling i opptrappingsplanperioden. Rapporten konkluderer med at det har skjedd en betydelig utbygging av tjenestetilbudet i kommunene i opptrappingsplanperioden. Det er imidlertid fortsatt udekte behov for kommunale tjenester, og det vises i denne sammenheng spesielt til at boligtilbudet fortsatt er mangelfullt. Det vises for øvrig til en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening 16. april 2009, der det fremkommer at det er gjennomført en betydelig reduksjon av antall sengeplasser i psykiatrien i opptrappingsplanperioden. Denne reduksjonen omfatter både allmennpsykiatrien og sikkerhetspsykiatrien, og har fått særlig alvorlige konsekvenser for sikkerhetspsykiatrien. Kronikken påpeker spesielt at det har vært store nedskjæringer i sikkerhetspsykiatriske sengeplasser innenfor Helse Sør-Øst, og at fylkene Oslo, Akershus og Buskerud er landets dårligst utstyrte når det gjelder antall sikkerhetssenger. Færre sykehusplasser vil kunne medføre et økt press på de plassene som til enhver tid er tilgjengelige, og kortere liggetid kan gi økt risiko for svingdørspasienter fordi pasientene i noen tilfeller utskrives for raskt uten av de er ferdig behandlet og situasjonen er tilstrekkelig stabilisert. Dette vil spesielt kunne ramme personer med store og alvorlige psykiske lidelser. For å forebygge uheldige hendelser ved utskriving av denne pasientgruppen, må utskrivingen være forsvarlig og det må sikres at pasienten er tilstrekkelig stabilisert i spesialisthelsetjenesten. For å kunne gi et forsvarlig behandlingstilbud i kommunen, må det videre sikres at mottaksapparatet er på plass. Dette må være tilpasset pasientens situasjon og behov. På denne bakgrunn ble det våren 2008 etablert et forprosjekt mellom kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Nedre Eiker, samt Sykehuset Buskerud HF, Husbanken og Mental helse Buskerud, for utredning av et felles boligprosjekt for personer med alvorlig psykisk sykdom i kombinasjon med rus og voldsproblematikk. 3

4 Prosjektgruppen er nå i avslutningsfasen av sitt arbeid. Rapporten vil gi en kort oppsummering av forprosjektets utredning med foreløpige anbefalinger og konklusjoner Mandat: Målsetningen med forprosjektet er å utrede muligheten for opprettelse av et forsvarlig helhetlig bo - og behandlingstilbud for spesielt ressurskrevende brukere med alvorlig psykisk sykdom i kombinasjon med rus og voldsproblematikk. Denne pasientgruppen har per i dag ikke et tilfredsstillende boligtilbud, og kommunene kjøper i stedet dyre private omsorgsplasser. Delmål: Styrke leddene i behandlingskjeden i overgangen mellom spesialisthelsetjeneste og kommunale bo- og omsorgstilbud. Imøtekomme behovet for et bo- og behandlingstilbud for et begrenset antall personer med alvorlige psykiske lidelser med stort sammensatt hjelpebehov og tilsyn. Kvalitetssikre overføringsprosesser og forebygging av funksjonsfall i et stabiliserende terapeutisk miljø basert på tverrfaglig kompetanse. Fremme/opprettholde optimal psykososial funksjon for pasienter som befinner seg i en overgangsfase. Sikre pasientflyt ihht. LEON-prinsippet gjennom flere ledd i en behandlingskjede for aktuelle pasienter: Fra sentralsykehusplasser til kommunale bo-tilbud, fra tvungent psykisk helsevern (TPH) med døgnopphold til TPH uten døgnopphold og frivillighet/formell utskriving fra sykehuset (se spesifisert målgruppebeskrivelse nedenfor). Videreformidle miljøterapeutisk kunnskap både vedrørende alvorlige psykiske lidelser, rusproblematikk og risikohåndtering gjennom undervisning, veiledning og hospitering. 1.3 Fremdrift Denne utredningsrapporten munner ut i en politisk sak som politisk behandles september 2009 i de 5 kommunene Hurum, Røyken, Lier, Nedre Eiker og Drammen. Deretter blir prosjektet en del av økonomiplanprosessen i kommunene høsten Prosjektorganisering 2.1. Styringsgruppe Kommunaldirektør helse og sosial i Drammen kommune Lars Bjerke Konst.kommunalsjef i Røyken kommune Trine Stein Kommunalsjef i Lier kommune Bjørn Harry Støle Kommunalsjef i Nedre Eiker Øydis Jahren Kommunalsjef i Hurum kommune Kari Stuvøy Klinikksjef for psykiatrisk klinikk Bjørn Hoem Prosjektleder Nina Riis 4

5 2.2 Prosjektgruppe Prosjektleder Nina Riis, Drammen kommune Brita Snarheim/ Unni Thingberg, Lier kommune Rune Petersen, DPS Mette Ryan/Kirsten Hørthe, Psyk. Klinikk Enhetsleder Helle Stiig, Røyken kommune Tjenesteleder Liv Havnerås Drammen kommune Birgit Huse, Husbanken Else Ingebrigtsen, Hurum kommune Fagkonsulent Marit Kolbræk, Nedre Eiker kommune Anne-Kristin Hamm, Mental helse Buskerud 3. Målgruppe for boligprosjektet Målgruppen for Et helhetlig bo- og behandlingstilbud er svært ressurskrevende personer med alvorlig psykisk sykdom i kombinasjon med rus og vold, ofte med tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold eller personer som er dømt til psykiatrisk behandling. Prosjektgruppen ønsker ikke å avgrense målgruppen mht. diagnoser, men tar utgangspunkt i funksjonsnivå og kompleksitet. Prosjektgruppen har lagt til grunn at totalt omkring 10 personer fordelt på de fem kommunene per i dag er i målgruppen for boligprosjektet. 4. Boligkjeden Et helhetlig bo- og behandlingstilbud er et ledd i en målrettet differensiert boligkjede som fremmer mestring, boevne og livskvalitet - ut fra den enkeltes behov for fysisk tilrettelegging, trygghet, sosial kontakt og bistandsbehov. Figuren på neste side viser fire bolignivå. Et helhetlig bo- og behandlingstilbud er øverst på pyramiden med betydelige ressurser knyttet til innholdet i boligtilbudet. LEON -prinsippet ( Lavest mulig effektive omsorgsnivå) er et gjennomgående prinsipp for hele boligkjeden. Prosjektgruppen har i det følgende laget en kort beskrivelse av over dagens tilbud på øverste omsorgsnivå i de fem kommunene. 5

6 Forsterket omsorgsbolig eller institusjon bofellesskap Omsorgsbolig med heldøgnsbemanning Kommunal bolig med hjemmebaserte tjenester eller bemannet bofellesskap uten døgnbemanning Ordinær, privat bolig m/hjemmebaserte tjenester Figuren viser bolignivåene i helse- og sosialtjenesten 4.1 Drammen kommune Antall innbyggere: Drammen kommune har ca innbyggere. Boliger som her omtales er øremerket brukere med psykisk helsesvikt, i dagligtalen omtalt som psykiatriboliger. Demografien varierer noe fra bydel til bydel. Helse- og velferdsproblematikken bærer i stor grad preg av storbyproblematikk i forhold til sosiale nettverk, lav sosioøkonomisk status, fattigdom, rusavhengighet, og en større andel i befolkningen med ikkevestlig minoritetsbakgrunn. Drammen kommune har etterstrebet å skape et tilbud hvor man får tjenester etter LEONprinsippet. Antall boenheter: 76. I tillegg kjøpes 19 plasser permanent i Privatpleien Lier, Noen brukere betjenes ut fra hensiktsmessige årsaker av bo og omsorg i frittliggende boliger. Årsverk: 33,9 årsverk inkludert 2 avdelingsledere (dagstillinger). Boligene er tilknyttet et ambulant natteam. Utdanning: Miljøterapeuter: 14,32 årsverk. Med hensyn til brukernes sykdomsbilde etterstrebes å styrke avdelingene med sykepleiere/vernepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid. - Miljøarbeidere: 19,6 årsverk. Utfordringer: Det er stor etterspørsel etter tjenestene og mange har et betydelig omsorgsbehov. Det er behov for differensierte tjenester. Tjenestene registrerer økning blant unge søkere med alvorlig psykisk helsesvikt som ikke er i stand til å mestre å bo i eget hjem. Årsaken til dette er i hovedsak alvorlig psykisk sykdom med langvarig og invalidiserende bruk av rus. Disse brukerne vurderes til å være i behov av forlenget bo- og omsorgstilbud tilsvarende institusjon for å trene seg opp til å bo på et lavere omsorgsnivå. 6

7 Forsterket bo- tilbud (institusjon) 4+4 Institusjonstilbud til yngre 8 Institusjonstilbud til voksne, Seilmakerstua 12 plasser + 6 plasser for rusavhengige Botilbud med 4 måltider i døgnet: 14 leiligheter (Olaf B vei) Bo-tilbud med bemanning 56 leiligheter (Olaf B vei, Austadgt, Ingeniør Ryberg) Bo-tilbud med tilsyn 6 leiligheter Fjordparken Bo-tilbud med tilsyn Rødt indikerer udekket behov pr Vurdering av ACT team i forhold til denne gruppen er ikke tatt med. 4.2 Lier kommune Antall innbyggere: Lier kommune har ca innbyggere. Lier kommune gir tjenester til brukere med psykiske lidelser som bor spredt rundt i Lierbygda. Siden det er flere psykiatriske virksomheter i Lier kommune ser vi en tendens til økt innflytting. Antall boenheter: 14 leiligheter med bemanning dag/kveld alle dager. I tillegg disponerer kommunen gjennom Lier boligselskap et større antall boliger som ikke er bemannet. Det kjøpes dessuten plasser av private aktører, pr.i dag har vi 12 slike plasser. Årsverk: I boligen: 6.9 inklusive leder Ambulerende team som server brukere i ubemannede boliger 9,8 årsverk inkl. fagkoordinator. Utdanning: Alle ansatte har høgskoleutdannelse eller fagutdannelse, flere har også videreutdannelse i ulike retninger. Utfordringer: Det er stor etterspørsel etter tjenestene og mange har et betydelig omsorgsbehov. Det er behov for differensierte tjenester. Vi ser en økning i personer som trenger heldøgns omsorg. 7

8 Forsterket bo- tilbud (bolighelseprosjekt) For å dekke dette behovet kjøpes det pr.i dag tjenester til 5 personer i private forstrekede bo- og omsorgshjem, men kommunen trenger fleksibilitet i antallet Forsterket boltilbud for rusavhengige Samarbeid med Blåkors er igang Privat bo- og omsorgshjem (privatpleie) 8 plasser Bemannet bolig dag/kveld alle dager 14 leiligheter Heggtoppen Kommunale boliger med ambulerende tjenester 4.3 Nedre Eiker Antall innbyggere: Nedre Eiker har ca innbyggere. Antall boenheter: 23 (15 + 8) leiligheter i to egne boliger bemannet fra psykiatrien; Tunet og Fjerdingen. I tillegg kjøpes en plass i privatpleien i Lier. Ambulerende tjenester fra Team for psykisk helse og hjemmesykepleien yter tjenester til personer i private boliger, trygdeleiligheter og vanlige omsorgsboliger. Årsverk: 10.7 i boligene Utdanning: En tverrfaglig sammensetning med ergoterapeut, sykepleier, vernepleier, hjelpepleier og miljøarbeidere. Utfordringer: Beboerne har et svært ulikt behov og det er en stor utfordring å tilpasse boligene etter den enkeltes behov. Det kreves ulik tilnærming. Noen trenger en ansatt tilgjengelig hele tiden og for lav bemanning kan få konsekvenser for sikkerheten for beboere og ansatte. I noen tilfeller kan beboersammensetningen bidra til økte problemer i form av økt rusmisbruk eller økt voldsproblematikk. En annen utfordring er samarbeidet med spesialisthelsetjenesten om innleggelser. 4.4 Røyken kommune Antall innbyggere: Røyken Kommune har ca innbyggere. Antall boenheter: Det er i alt 19 leiligheter innen psykisk helse med forskjellig bemanning. Kommunen betaler for 1 person som bor hos Omsorgspartner og det kjøpes tjenester fra en annen kommune for en person med psykisk funksjonshemming med store sammensatte behov. Årsverk: 12,2 årsverk bestående av hjelpepleiere, psykiatriske hjelpepleiere og sykepleiere. 8

9 Utdanning: Røyken har vi ikke personal med 3-årig høyskole og videreutdanning innen psykisk helse i boligene. En er utdannet sykepleier, men har ingen bakgrunn innen psykisk helse. Utfordringer: Ulike behov og problemer blant beboerne og rusproblematikk skaper til tider store utfordringer for personalet og behov for tettere oppfølging og økt kompetanse blant de ansatte. I to av boligene er man for det meste alene på vakt. Det betyr at man har kun seg selv å stole på og kompetanse + erfaring innen psykisk helse blir derfor veldig viktig. I den ene boligen er det er unge beboere som flytter hjemmefra, i de andre er det voksne personer med alvorlige psykiske problemer. Flere beboere har søkt om økt bemanning og det vurderes om tjenestene skal gis der personen bor nå eller om tilbudet skal gis i en annen bolig med døgnbemanning. Kommunen har 1 person som skal utskrives fra fengsel og vedkommende vil trenge ekstra oppfølging i bolig på grunn av sammensatte behov. 4.5 Hurum kommune Antall innbyggere: Hurum kommune har ca 9000 innbyggere. De fleste brukerne våre bor i egne leiligheter. ( brukere) Antall boenheter: Hurum har 6 leiligheter med en felles stue som er noe bemannet på dagtid i ukedagene. Har beboerne der behov for noe mer, er det hjemmetjenestene som bistår beboerne. Boligen er skjermet, samtidig som de kan gå til buss-butikk-lege-tannlege osv. Hurum kjøper plass hos BOI pr i dag. Utfordringer: En utfordring er at beboerne opplever trygghet og trives så godt at de ikke vil flytte ut. De ansatte klager over at det er for lite fagmiljø slik at de ikke trives der. Kommunen har den siste tiden tildelt NAV en 50% miljøarbeider stilling og utfordringen blir å få til et godt samarbeid med de ansatte i de kommunale tjenestene. Hurum har mange kommunale leiligheter og er det kommet inn en god del klager fra naboer i forhold til personer med vansker i forhold til rus/psykiatri. Det har ikke fra kommunen sin side blitt stilt noen krav om at beboerne må forplikte seg til å ta imot oppfølging i boligene. 5.Beskrivelse av ambulante tilbud og prosjekter i Helseforetaket 5.1 Ambulante team og ACT-team Ambulant behandling benyttes ved tidlig intervensjon ved alvorlig psykisk lidelse, systematisk langtidsbehandling og rehabilitering av personer med alvorlige psykiske lidelser og som tilbud til personer i akutte krisesituasjoner. Evalueringer har vist lovende resultater ikke minst når det gjelder brukernes tilfredshet med tilbudet. Forskning indikerer at ulike former for ambulant hjemmebasert akuttbehandling reduserer behovet for døgnbehandling, fører til færre gjeninnleggelser over tid og gir mindre frafall fra behandlingen enn tradisjonell døgnbehandling i akuttavdelinger. En systematisk modell for ambulante team, kalt Assertive community teams, (ACT-team) er dokumentert som en effektiv psykososial behandlingsform ved psykoser. (fra DPS-veilederen, Helsedirektoratet 09/2006) Hovedprinsippet i ACT organisering er tverrfaglige team med psykiater, psykolog, sosialarbeidere, sykepleiere og rehabiliteringspersonell som arbeider for en definert gruppe pasienter. Teamet deler ansvaret for pasientene i gruppen. Teamet selv forsøker å gi all den psykiatriske behandling og sosiale 9

10 støtte pasienten trenger, altså istedenfor å henvise til andre. Teamet gir tjenester hjemme, på skole eller jobb eller der pasienten befinner seg og er tilgjengelig hele døgnet. Teamet holder kontakt også med pasienter som ikke samarbeider. Teamene er spesielt opptatt av at forskrevne medikamenter inntas. Også i denne modellen utarbeides det individuelle planer. Den terapeutiske tilnærmingen er psykoedukativ og familiestøtte er viktig. Teamene tilbyr også tjenester til misbrukere. Knut Michelsen, kommuneoverlege i Moss Det har vært et forprosjekt i Lier/ Drammensområdet som har vurdert behovet for opprettelsen av et ACT-team i området, og prosjektgruppen har i mai 09 konkludert med å anbefale opprettelsen av et ACT team under forutsening av driftsstøtte fra Helsedirektoratet. Prosjektgruppen for bolighelseprosjektet legger til grunn at et fremtidig ACT-team vil kunne bidra til bedre samhandling mellom 1. og 2. linje og bidra med faglige ressurser i boligen. DPS Drammen har i dag en ambulant enhet bestående av et akutt- og et rehabiliteringsteam. Teamene ble opprettet i årene 2007/2008. Henvisning kan komme fra lege, pas. selv eller hjelpenettverket. Rehabiliteringsteamet har 5 stillinger spesialsykepleiere + 60% psykiater. Rehabiliteringsteamet følger opp personer med langvarige, alvorlige psykotiske lidelser med lavt funksjonsnivå. Teamet arbeider i pasientens nærmiljø med fokus på å styrke pasientens egenomsorg og livskvalitet, samt å forebygge forverring av tilstand. I tett samarbeid med pasientens nettverk, det kommunale hjelpeapparatet i alle de aktuelle kommunene for bolig - prosjektet og med andre aktuelle behandlere i spesialisthelsetjenesten enten pasienten bor alene i egen bolig eller i bemannet psykiatribolig. Teamet disponerer en kriseseng i DPS Døgnenheten. Teamet tilbyr veiledning og undervisning overfor ansatte i kommunen. Akutt-teamet har 11 stillinger bestående av syke-/vernepleiere med videreutdanning, sosionom, psykologspesialist og 20% psykiater. Akutt Ambulant Team har en kortvarig støttefunksjon og oppfølging foregår hovedsakelig gjennom hjemmebesøk, polikliniske samtaler og telefonkontakt. Brukermedvirkning står sentralt i det daglige arbeidet. Gjennom ambulant virksomhet vektlegges mobilisering av pasientens nettverk. Ved utadrettet oppdrag reiser alltid to av personalet sammen. 5.2 HS-KOS-prosjektet HS-KOS (Helsefremmende samhandling mellom kommune og sykehus opplevelse av sammenheng i tjenestetilbudet til pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester i psykisk helsevern) er et samarbeidsprosjektprosjekt i regi av FoU-enheten ved Psykiatrisk klinikk og Drammen kommune. Prosjektet startet opp i oktober 2008 med fokus på å utvikle helsefremmende former for samhandling på systemnivå og i forhold til innholdet i tjenestene på bruker- og pasientnivå. Deltagerne i prosjektet er ansatte i Olaf Bergersvei og Austad gata boliger i Drammen kommune, Sikkerhetsenheten og Rehabiliteringsenheten i Psykiatrisk Avdeling samt Rehabiliteringsenheten og Ambulant Rehabiliteringsteam i DPS, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Buskerud. Målet for prosjektet er å styrke samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og skape plattformer for delt kunnskap. På denne måten håper en at 10

11 brukere og pasienter kan oppleve sammenheng i tjenestene og i behandlingen på de ulike nivåene. 6.Oppsummering erfaringer organisasjonsmodeller fra andre kommuner 6.1 Asker og Bærum og SAB HF Prosjektleder har vært på møte i Bærum kommune om Strandveien boligtiltak, et samarbeidsprosjekt mellom Asker og Bærum kommune og sykehuset Asker og Bærum Helseforetak. Målgruppen er personer med alvorlige psykiske lidelser i kombinasjon med rusmisbruk og/eller voldsrisiko. Tilbudet er en nyskapning som dekker et behov i overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Strandveien har meget gode erfaringer med å samarbeide om drift av bo - og behandlingstilbud til et begrenset antall pasienter. De fleste plassene/boligene i Strandveien regnes som sirkulasjonsplasser som bidrar til en optimal flyt og ressursutnyttelse i behandlingsnettverket. Det legges vekt på sammensetningen av pasientene i et optimalt tilrettelagt miljø tilpasset den enkelte pasient/beboers behov og optimal utnyttelse av bemanningsressurser. Beboerne benytter flere aktivitetstilbud/ arbeidstreningstiltak på sykehusområdet. I tillegg tar pasienter del i pleie/vedlikehold av uteområdene på sykehuset. Kjernen i det faglige innhold i Strandveien er stabiliserende miljøterapi som integrerer og vektlegger atferdsterapeutiske prinsipper i en relasjonsfokusert eklektisk tilnærming. Personale følges opp i en praktisk rettet læringsprosess, og virksomhetens teoriforankres gjennom undervisning og veiledning. Dagens løsning innebærer at sykehuset får dekket kostnadene knyttet til drift av tilbudet. Kommunene betaler en pris per plass som dekker kostnadene til bemanning, mens beboerne dekker husleie og utgifter til mat. Beboerne nyter godt av ulike støtteordninger som bostøtte m.v. En videre utvidelse av tilbudet krever investeringer i oppgradering av bygningsmasse og en kostnadene knyttet til investeringer i bygg må avtalereguleres med kommunene. investeringer. Hvilke erfaringer kan vi ta med i vårt prosjekt? En kombinasjonsmodell som viser at det er mulig å få til fleksible løsninger og dispensasjon fra ulike lovverk mht. finansiering og drift Bergen kommune Myhrsæther og Landåsveien bofellesskap Prosjektleder var på besøk ved Landåsveien bofellesskap i november 08, i tillegg var avdelingsleder for Myrsæter og Landåsveien på beøk i Drammen for å holde foredrag om konseptet. Myrsæter er en institusjon med 13 plasser, hvorav 10 i et hovedbygg, 3 er organisert med boenheter utenfor hovedbygningen. Institusjonen er definert som en kommunal omsorgsinstitusjon hjemlet som et konkret hjelpetiltak etter 6.1 i sosialtjenesteloven. 6.1 defineres som et midlertidig botilbud- begrepet midlertid defineres etter brukerens behov og kan være alt fra 3 måneder og opptil 30 år. I planleggingsfasen for Myrsæter ble Fylkesmannen kontaktet og det ble etablert en egen ordning for en institusjon med kommunalt vedtak. Dette innebærer at vedtaket inneholder premissene for betaling ( tilsvarende som etter betalingsforskriften) men hvor tilsynsansvar og betalingsforskriften ikke gjelder som for en institusjon i vanlig forstand. I praksis fungerer det slik at sosialtjenesten fatter vedtak om plass, og trekker inn trygd eller sosialhjelpspenger slik at klientene får utbetalt lommepenger etter institusjonsforskriftene. Under oppholdet ved Myrsæter dekkes alle måltider, medisinutgifter, lege og en del velferdsaktiviteter av institusjonen. 11

12 Målgruppen er klienter med alvorlig psykiske lidelser i kombinasjon med rusproblemer i alderen år. Det ytes bistand til habilitering/rehabilitering, motivasjon, kartlegging av selvhjelpsfunksjoner og sårbarhetsområder. Under oppholdet kan en kartlegge hvilke behov og muligheter klienten har for annen bolig og avklare nødvendige tiltak for å nå disse målene. Klientene forutsettes å være delaktige i den daglige driften, og ta del i fellesoppgaver under oppholdet. En forutsetter også at klienten deltar aktivt i utarbeidelse av individuell plan og måloppnåelse for oppholdet. Klienten forplikter seg til samtaler med miljøkontakter og så langt som mulig å delta i ansvarsgrupper. En motiverer og tilrettelegger for fysisk aktivitet, turer og andre velferdstiltak og vil oppfordre klientene til å være delaktig i dette. Landåsveien bofellesskap er en underavdeling av Myrsæter bo-og rehabiliteringssenter og ble etablert høsten 2006 som et ledd i Sosialdirektoratets storbysatsing. Bofellesskapet består av 6 leiligheter hvorav 5 av disse er rene boliger og en er felles areal. Målgruppen er personer med alvorlige psykiske lidelser i kombinasjon med rusproblemer. Søknad sendes til Myrsæter og behandles ved ledig plasskapasitet. Klientene må være stabilisert gjennom et opphold ved Myrsæter og ha fått en slik hjelp at en anser at en leilighet i bofellesskapet vil være et hensiktsmessig tiltak. Bofellesskapet er definert som en forsterket omsorgsbolig etter sosialtjenesteloven. Klientene betaler husleie og bor på vilkår etter husleielovens Hvilke erfaringer kan vi ta med i vårt prosjekt? Konseptet kommunal institusjon med aktiv deltakelse fra klientene, fokus på aktivitet, turer med mer. Sluse mellom Myrsæter og Landåsveien, dekker overgangsfase mellom sykehus og varig bolig, kartlegger behov for tilrettelegging i varig bolig, gir sikkerhet, faglig innhold og brukermedvirkning. 6.3 Porsgrunn kommune Prosjektleder og tjenesteleder fra Drammen kommune fra prosjektgruppen, har vært på studietur til Boteam Porsgrunn. Boteam Porsgrunn startet opp som et prosjekt i 2005 med prosjektleder og 3 personer utleid fra sykehuset Telemark. Det bestod av botiltak for 6 personer med dobbeltdiagnose, samt oppsøkende virksomhet for 20 rusmisbrukere som ikke mestret sin bosituasjon. Nå er det 8 beboere i tiltaket, og antallet rusmisbrukere Boteam oppsøker har økt til rundt 60. Boteam har fått ansvar for å følge opp beboere i flere av kommunens øvrige botilbud, inkludert natthjemmet med baseleilighet, dagsenter, feltpleie og 6 lavterskelleiligheter i samme kompleks. I tillegg til dette kommer bofellesskapet med 7 leiligheter og baseleilighet og 4 leiligheter med tilknytning til baseleilighet. Hvilke erfaringer kan vi ta med i vårt prosjekt? Denne måten å utnytte personalressursene på bidrar til kompetanseoppbygging og relasjonsbygging over tid. Det ønskes mer oppfølging fra spesialisthelsetjenesten, spesielt i krisesituasjoner og ved forverring av helsetilstanden. Fast oppfølging av en psykiater som kjenner klientene og kan gjøre vurderinger, gi veiledning og hjelpe personellet raskt er et behov. Porsgrunn har erfart at det ikke er lurt å ha feltsykepleien lokalisert ved bofellesskap fordi det fører til mer traffikk/dealing. 6.4 Kristiansand kommune 12

13 Erfaringer er innhentet pr tlf og Husbankens representant i prosjektgruppen som har deltatt på seminar om gode samarbeidsløsninger. Samarbeidsorganet - Felles ansvar for felles pasienter. Det er utarbeidet en overordnet samarbeidsavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Kristiansand kommune. I tillegg er det utarbeidet en egen avtale for inn- og utskrivninger. Videre er det opprettet et overordnet strategisk samarbeidsorgan kalt OSS med representanter for sykehusledelsen og ledelsen i kommunen og Samarbeidsorganet - med felles ansvar for felles pasienter. Det inngås samarbeidsavtaler på individnivå ved behov. Samarbeidsorganet er en modell som fokuserer på eksisterende samhandlingsproblematikk. Organet er forankret på direktørnivå og har en reell myndighet til å tildele behandlingsplasser og kommunale tjenester. Samarbeidsorganet skal være styrende og bestemme overordnede prinsipper i enkeltsaker. Samhandling DPS-Kristiansand kommune Det er utarbeidet en avtale om forpliktende samarbeid mellom Helseforetaket og kommunen om tjenestetilbudet til brukere av aktivitetshuset og beboerne i de til sammen 16 omsorgsboligene for alvorlig psykisk syke i Solvang-området. Hvilke erfaringer kan vi ta med i vårt prosjekt? Et samarbeidsforum bedrer samarbeidet og klargjør ansvar mellom helseforetaket og kommunen. Forumet tar stilling til og anbefaler tjenester til personer med behov for sammensatte og langvarige tjenester som må koordineres. Forumet bidrar til gjensidig forståelse for hverandres ansvarsområder og rammebetingelser, samt stimulerer til nytenkning og alternative løsninger for pasientene. Dette er en viktig arena for samhandling som fungerer og som medlemmene mener er viktig å opprettholde. Et kvalitativt forsvarlig tjenestetilbud med faglig skjønnsutøvelse fra to ståsteder, både fra kommunen og spesialisthelsetjenesten gir driftsfordeler ved samlokalisering (samhandling i aktivitetsbygg) og samspill mellom statlige og kommunale psykiatritjenester gjennom felles styre og delegerte fullmakter innenfor områdene tjenestekvalitet, budsjett og drift. Samarbeidet på tvers av forvaltningsnivåene må være tilrettelagt og ikke skape nødvendige hindringer Arendal kommune Prosjektleder har vært i kontakt med Liv Håkedal, tjenestekoordinator for psykisk helse og rus i Arendal. I Arendal kommune jobber de med å se på tjenestetilbudet til brukere i samme målgruppe som i vårt prosjekt. De er opptatt av begrepet nødvendig helsehjelp og også sikkerheten til ansatte i forhold til tjenesteytere. Erfaringer fra Arendal er at enkelte sykehusavdelinger og DPS har noe ulike tolkninger og rutiner i forhold til utskrivninger I Samarbeidsprosjekt Arendal kommune 8K og SSHF er det utarbeidet gjensidig forpliktende avtaler på flere nivå. Overordnet, IP, Inn- og utskrivning, pårørende - og nettverksarbeid og kompetanse Jæren DPS- Avtale om brukerstyrt innleggelse ved Jæren DPS Prosjektleder har vært i kontakt med Bård Bakke fra Jæren DPS. Han har også holdt foredrag ved Fylkesmannens psykisk helse -samling på Sole og på fagdag i HS-KOS prosjektet i Drammen. Beskrivelse. Ved en sengepost for rehabilitering av schizofrene pasienter i et distriktspsykiatisk senter ble to av 11 senger omgjort til kriseplasser. Etter en kontraktfestet 13

14 avtale fikk pasienter som var kjent ved avdelingen rett til å benytte disse plassene uten å måtte gå om primærlegen. Kriseoppholdets varighet var på inntil fem døgn med en karenstid på 14 dager mellom hvert opphold. Hos de 18 første pasientene som hadde hatt avtale i minst ett år, ble innleggelsesprofil og bruk av tvangsinnleggelser registrert og sammenlignet med tilsvarende tidsperiode umiddelbart før avtalen om kriseplass. Resultater. Innleggelsesfrekvensen økte, men samlet tid innlagt falt med 33%. Samlet tid tvangsinnlagt ble om lag halvert. Gjennomsnittlig benyttet pasientene kriseplassen knapt fem ganger per år og varigheten av hvert kriseopphold var på 2,5 døgn. Fortolkning. Ved å etablere en kontraktfestet pasientrettighet og senke terskelen for innleggelse øker pasientens autonomi og tryggheten hos pasient og pårørende. Dette er trolig forklaringen på det paradoksale at økt tilgjengelighet gir et lavere sengeforbruk. Studien viser at det er mulig å oppnå et samarbeid om innleggelse med brukere med alvorlig psykisk lidelse. Hvilke erfaringer kan vi ta med i vårt prosjekt? Vi kan lære av erfaringen med brukerstyrte innleggelser. Selv målgruppen for bolighelseprosjektet er mer sammensatt enn målgruppen for brukerstyrte plasser ved Jæren DPS, viser erfaringene at det er mulig å oppnå et samarbeid, lage fleksible ordninger og å senke terskelen for innleggelser. Vi bør se nærmere på resultatene om at økt tilgjengelighet gir et lavere sengeforbruk når vi etablerer samarbeidsrutiner i bolighelseprosjektet. 7. Organisasjonsmodeller 7.1.Konsept for bo- og behandlingstilbudet Det anbefales at bo- og behandlingstilbudet etableres som en bolig med heldøgns omsorgstjenester i henhold til Lov om sosiale tjenester, der den enkelte beboer selv er leietaker. Boligtilbudet skal ikke være et permanent botilbud, men inngå som en del av en helhetlig og målrettet boligkjede. Selv om det ikke skal være et permanent botilbud, blir det viktig å sikre kontinuitet i form av langtidsplasser med en smidig overgang til et boligtilbud på et lavere omsorgsnivå. Det understrekes at tilbudet ikke bare er et boligtilbud, men også et faglig rehabiliteringstilbud som skal fremme mestring, boevne og livskvalitet for den enkelte. Boligen vil være permanent bemannet med fagpersonell, for slik å kunne gi beboerne tett faglig oppfølging. Konseptet skal bidra til god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Det er en målsetning å hindre at pasienter må reinnlegges på sykehus. Dette skal blant annet forebygges ved at helseforetaket på et tidlig tidspunkt kommer inn med nødvendig fagkompetanse og personellressurser. Konseptet legger til grunn at kommunenes ansvar på fagområdet reguleres av Lov om helsetjenesten i kommunene og Lov om sosiale tjenester, mens helseforetakets ansvar reguleres av Lov om spesialisthelsetjenesten og Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern. Dette innebærer blant annet at spesialisthelsetjenesten er ansvarlig for opprettelse og gjennomføring av tvungent psykisk helsevern, også i situasjoner der pasienten er utskrevet fra sykehus. Det legges videre til grunn av pasientene ved behov gis åpen retur til sykehuset. Dette innebærer at innleggelse skal kunne skje etter en egen hasteprosedyre. 14

15 Et annet alternativ ville være opprettelsen av ordningen med brukerstyrte plasser tilsvarende som ved Jæren DPS. Selv om kommunene og spesialisthelsetjenesten omfattes av forskjellig lovverk, legger prosjektgruppen til grunn at lovverket åpner for samarbeid mellom de to forvaltningsnivåene. Gjennom samarbeid og samhandling vil man kunne gi pasientene et bedre tjenestetilbud enn de to aktørene kan gi hver for seg. Opprettelsen av et samarbeidsorgan med felles ansvar for felles pasienter tilsvarende Samarbeidsorganet i Kristiansand anbefales. 7.2.Organisering Prosjektgruppen anbefaler at bo- og behandlingstilbudet etableres med utgangspunkt i en vertskommunemodell med et eget styre, jf. kommunelovens 27 og 28 da erfaringer viser at dette er en egnet organisering som sikrer et formalisert og smidig samarbeid. Vedtektene skal regulere driften av boligen, og må inneholde en modell for kostnadsfordeling som sikrer de fem kommunenes interesser. Det må avklares nærmere hvilken kommune som skal være vertskommune for prosjektet. Når det gjelder eierstruktur og drift av boligen, anbefales det at én aktør er eier av bygget og har ansvar for driften av dette. Drift av boligmassen innbefatter ansvar for utleie og utleieavtaler. Det vurderes som mest nærliggende at denne aktøren er eiendomsselskapet eller tilsvarende i vertskommunen. Fordelene ved en aktør er at dette er bedre i forhold til et eventuelt opphør av samarbeidet. Det er også en fordel for aktørene i et samarbeid at de slipper å forholde seg eierskapet, det viktige er samarbeidet om tjenestetilbudet. 7.3.Avtalestruktur Det legges til grunn at bo- og behandlingstilbudet reguleres gjennom en treleddet avtalestruktur. For det første vil det inngås en overordnet avtale mellom de fem samarbeidskommunene, som blant annet vil regulere økonomiske forhold og forvaltning av tilbudet. For det andre vil det inngås en avtale mellom de fem samarbeidskommunene og Sykehuset Buskerud HF. Denne vil blant annet beskrive ansvarsfordeling og økonomiske forhold mellom kommunene og helseforetaket, herunder regulere helseforetakets bidrag knyttet til psykiatrisk og medisinskfaglig behandling av brukerne av bo- og behandlingstilbudet. For det tredje vil det inngås en samarbeidsavtale mellom de fem kommunene og Sykehuset Buskerud HF som regulerer innholdet i tjenestetilbudet og samhandlingen omkring brukerne av bo- og behandlingstilbudet. Denne avtalen vil blant annet beskrive hvordan samarbeidet om rehabilitering og behandling skal bidra til at brukerne får gode og koordinerte tjenester, samt hvordan akutte kriser og voldsepisoder skal håndteres på en god og sikker måte. I tillegg til dette vil det bli utarbeidet individuelle planer som skal sikre et helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud for den enkelte bruker. 15

16 7.4.Bemanning Det anbefales at bo- og behandlingstilbudet bemannes med høyskoleutdannet personell som har spesielle faglige og personlige kvalifikasjoner for målgruppen. Personellet bør ha en tverrfaglig sammensetning. Det legges til grunn at spesialisthelsetjenesten blant annet vil bidra med jevnlig tilsyn og møter med psykiater og ambulerende tjenester, herunder såkalte Assertive Community Treatment team (ACT-team). ACT-team er et tverrfaglig team som gir integrert behandling med en aktivt oppsøkende arbeidsmetode. Modellen har oppnådd gode resultater internasjonalt for behandling av personer med dobbeltdiagnose. 7.5.Beliggenhet Prosjektgruppen har vurdert hvilke kriterier som skal legges til grunn for boligens beliggenhet. Følgende kriterier vurderes som viktige: Nærhet til marka og turområder, tomt som rommer mulighet for uteaktiviteter, gangavstand til offentlig kommunikasjon på maksimalt 15 minutter, skjermet for gatetrafikk, samt skjermet fra rusmiljøet. I tillegg vil nærhet til Sykehuset Buskerud HF, herunder spesielt nærhet til et av de distriktspsykiatriske sentrene, være et viktig kriterium. Boligens beliggenhet må avklares nærmere. 8. Økonomi Både de fem samarbeidskommunene, Sykehuset Buskerud HF og de enkelte brukerne vil bidra til finansieringen av bo- og behandlingstilbudet. I tillegg vil statlige tilskuddsmidler utgjøre en svært viktig finansieringskilde. Kommunene vil bidra med basisfinansiering, herunder spesielt finansiering av den delen av tilbudet om omfatter helse- og omsorgstjenester, praktisk bistand og fritidsaktiviteter. Det vil utarbeides en modell for kostnadsfordeling mellom de fem kommunene, og denne vil inngå som en del av den overordnede avtalen mellom kommunene. Sykehuset Buskerud HF vil bidra med finansiering av den medisinskfaglige delen av tilbudet, herunder psykiater og ambulerende tjenester. De enkelte brukerne av bo- og behandlingstilbudet vil være leietakere med husleiekontrakt, og vil selv være ansvarlige for finansiering av husleien. Brukerne kan søke om bostøtte fra Husbanken. Tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester, Husbankens tilskuddsmidler, samt ulike tilskuddsmidler forvaltet av Fylkesmannen og Helsedirektoratet, utgjør de mest sentrale statlige tilskuddsmidlene for finansiering av tilbudet. Ordningen med statstilskudd til ressurskrevende tjenester innebærer at kommunenes samlede lønnskostnader per bruker utover innslagspunktet på kroner blir kompensert med 85 prosent. 16

17 8.1.Budsjett Dette er et foreløpig stipulert budsjett beregnet ut fra 6 plasser. Det tas forbehold om antall plasser og omfang av tjenester etter brukernes behov. Utgifter Beløp i 1000 kr Inntekter Beløp i 1000 kr Bygginvestering - dekkes av privat 0 0 eiendomsselskap Investering felles arealer 1.28 =ca 200 Investeringstilskudd fra 512= ca 85 pr beboer Husbanken på opptil 40 % pr beboer Husleie for beboerne for leiligheten Betales av beboerne Bostøtte dekker hele kostnaden Budsjett drift av tjenestetilbudet Ca 1.6 Ressurskrevende brukere Ca 650 pr beboer Tilskudd fra staten pr beboer Prosjektledelse Samhandlingsmidler shdir 500= 83 pr beboer Sum 1.8 pr beboer Totalkostnad pr plass Ca 1 mill 818 pr beboer 9. Rehabiliteringsaspektet Som nevnt skal det nye bo- og behandlingstilbudet være et helhetlig rehabiliteringstilbud som skal fremme mestring, boevne og livskvalitet for den enkelte. Individuell plan bør brukes aktivt som for å understøtte brukerens egen prosess for å fremme helsen og å finne nøkkelen til hva som gir det enkelte menneske opplevelse av mening og sammenheng med tilværelsen. Hos noen av pasientene kan målsetting om full rehabilitering, sosialt og yrkesmessig være realistisk. For andre kan reduksjon av rusbruk og bedret livskvalitet være målsetningen. Det forutsettes at brukeren deltar aktivt i utarbeidelsen av individuell plan og egen måloppnåelse. Den enkeltes rehabiliteringsprosessen henger også sammen med kontekstuelle faktorer som gruppesammensetning, relasjoner mellom brukere og gjensidig brukerstøtte. Relasjonen til ansatte, pårørende/ annet nettverk, samt andre rammefaktorer i boligen og fritids/yrkesrettede aktiviteter vil også ha en betydning.( Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse I-1127-B, Endelig hjemme Husbanken) Relasjonsoppbygging over tid mellom ansatte og beboere er av vesentlig betydning for den enkeltes rehabiliteringsprosess. Ansatte må balansere autonomi, brukermedvirkning, respekt for den enkelte med grensesetting og håndtering av rus og annen atferd.. På den ene siden kreves at ansatte tar mer styring gjennom mer intervensjon med regler, klare grenser og rammer. På den andre siden er det en fordel med en mer åpen holdning, positiv støtte og motivasjon til egen utvikling mindre styrt av ansatte for å fremme autonomi og brukermedvirkning. Empowerment (myndiggjøring av brukeren) gjennom aktiv deltakelse i planlegging og aktiv deltakelse i daglig drift, fellesoppgaver i boligen, samt motivasjon og 17

18 tilrettelegging for fysisk aktivitet, sosialt samvær og andre velferdstiltak er en viktig del av bo-og behandlingstilbudet (jfr. Landåsveien bofellesskap i Bergen) Det bør tilbys dagaktiviteter i samsvar med brukers behov. Om mulig bør disse gjøres yrkesrettet. Det bør gis mulighet for utdanning i tråd med kognitive ressurser, øvrig funksjonsevne og motivasjon. (Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse I-1127-B) De ansatte må både ha faglig kompetanse, erfaring og interesse for målgruppen. Personlig egnethet er av stor betydning. Romslighet, fleksibilitet og interesse for å tilrettelegge for aktiviteter vektlegges. Det anbefales å legge stor vekt på å unngå brudd i etablerte behandlingsrelasjoner Det er en fordel med tverrfaglig sammensetning av personalet, og livserfaring, personlighet og alder kan gjerne være forskjellig. Brukerkompetanse mht rus eller psykiatri, kan gjerne være en tilleggskompetanse. Et godt arbeidsmiljø er nødvendig for å gi gode tjenester, og prosjektgruppen anbefaler at det skapes et felles fundament gjennom teambuilding av ansatte i samarbeid med brukerne i form av utarbeidelse av felles mål og verdier i planleggingsfasen. Ved planlegging av bofellesskap, bør beboere velges ut med sikte å at de sammen kan bidra til et godt bomiljø. Spesielt bør unngås at engstelige og sårbare beboere i for stor grad blir utsatt for tett interaksjon med mer utagerende personer. Sammensetningen av beboerne som passer sammen ut fra personlighet, adferd og type rusmisbruk har stor betydning for opplevelsen av hjemlighet og trygghet. 10.Vurderinger og konklusjon Det er i dag et udekket behov for et helhetlig og samordnet bo- og behandlingstilbud for personer med alvorlig psykisk sykdom. Dette understrekes blant annet av de tidligere nevnte rapportene fra Sosial- og helsedirektoratet og SINTEF Helse, samt kronikken i Tidsskrift for Den norske legeforening. Både kommunene og spesialisthelsetjenesten har et ansvar for å yte tjenester til denne målgruppen. Når spesialisthelsetjenesten reduserer antallet behandlingsplasser innenfor rus og psykiatri, medfører dette et økt press på det kommunale tjenestetilbudet til målgruppen. I tillegg blir tiden som spesialisthelsetjenesten bruker på pasientene stadig kortere, noe som øker hyppigheten av reinnleggelser. Etablering av et helhetlig bo- og behandlingstilbud for ressurskrevende brukere med alvorlig psykisk sykdom, der både kommunene og spesialisthelsetjenesten deltar med personell og kompetanse, har mange positive konsekvenser. For det første vil et slikt tilbud bidra til større effektivitet og bedre utnyttelse av knappe ressurser, herunder medføre økonomisk gevinst for partene. Tilbudet vil erstatte dyre private plasser, som mange kommuner i dag bruker. Gjennom samarbeid om behandling og oppfølging av pasientene, vil hyppige reinnleggelser på sykehus kunne unngås. Man vil også oppnå stordriftsfordeler ved at flere kommuner går sammen om å etablere et felles tilbud. 18

19 For det andre vil etablering av et slikt bo- og behandlingstilbud føre til bedre kvalitet i tjenestetilbudet til den enkelte bruker. Dette har blant annet sammenheng med at tilbudet er helhetlig og helsefremmende og ikke bare et botilbud, samt at tjenestene er samordnet og koordinert mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Videre vil etablering av tilbudet bidra til å videreutvikle og etablere ny kompetanse både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Dette medfører økt robusthet, og vil i tillegg medføre økt kvalitet i tjenestetilbudet. Det understrekes at konseptet skal etableres på en faglig forsvarlig måte, med stort fokus på sikkerhetsaspektet. Det vises for øvrig til at etablering av tiltak som styrker samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er i tråd med den såkalte samhandlingsreformen som ble lansert av helse- og omsorgsministeren i september Regjeringen vil legge frem en egen stortingsmelding om samhandlingsreformen i juni Arbeidet med en mulig etablering av et helhetlig bo- og behandlingstilbud for personer med alvorlig psykisk sykdom vil gjennomføres i tre faser. På bakgrunn av forprosjektets konklusjoner og anbefalinger, vil det høsten 2009 fremmes en egen politisk sak knyttet til muligheten for etablering av et slikt tilbud. På bakgrunn av denne mulighetsstudien vil det vurderes hvorvidt det er grunnlag for etablering av et prosjekt som skal utrede detaljene i bo- og behandlingstilbudet, herunder blant annet innholdet i tjenestetilbudet, lokalisering og modell for kostnadsfordeling. Deretter vil det fremmes en egen politisk sak knyttet til finansiering og etablering av tilbudet. Dette vil tidligst kunne skje høsten 2010, med sikte på at saken kan innarbeides i budsjettarbeidet for

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 25.08.2010 Rapport fra boliggruppa Områdeplan for rehabilitering Side 2 av 20 Det nye hjemmet Det neste hjemmet du skal ha, skal ha nøkkel

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold Boligsosial handlingsplan 2012-2014 Innhold Contents Innhold s. 3 Oppsummering s. 4 Forutsetninger for boligsosialt arbeid s. 7 Vanskeligstilte på boligmarkedet s. 10 Flere skal eie s. 12 Færre bostedsløse

Detaljer

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig Forord Porsgrunn kommunes innsats overfor mennesker med rusrelaterte problemer har økt betydelig de seneste årene. Innsatsen har sin bakgrunn i ulike planer, herunder: Rusplan for Porsgrunn kommune (gyldig

Detaljer

MODUM KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2013-2015

MODUM KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2013-2015 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2013-2015 1 1. INNLEDNING... 3 Mål... 3 2. BAKGRUNN... 5 Kommunens boligansvar... 5 Hvem er de vanskeligstilte på boligmarkedet... 6 3. BEFOLKNINGS- OG BOFORHOLD I MODUM KOMMUNE...

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo

Sosial- og helsedirektoratet Avd. psykisk helse Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Besøksadresse: Distriktspsykiatriske sentre med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen 9/2006 IS-1388 Sosial-

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 KRISTIANSAND KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 KRISTIANSAND KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 KRISTIANSAND KOMMUNE REVIDERT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 4 Revisjonen... 4 Mandat for planprosessen... 4 Følgende hovedprinsipp gjelder for kommunens boligsosiale

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn og hensikt... 2 1.2. Sammendrag... 4 1.3. Kommunens ansvar og lovhjemling... 5 1.4. Spesialisthelsetjenestens ansvar og lovhjemling...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Rullering boligsosial handlingsplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak: Boligsosial handlingsplan for perioden 2012 2014 vedtas som retningsgivende for det boligpolitiske

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 FORMÅL MED PLANEN 3 MÅLGRUPPER 3 Primærmålgruppe 4 Sekundærmålgruppe 4 PSYKIATRITJENESTENS ORGANISATORISKE PLASSERING I STOKKE KOMMUNE 4 BRUKERMEDVIRKNING 5 KOMMUNALE TJENESTER

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER SOLA KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten... 8 1.1 Innledning...

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest.

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Rapport februar 2014 Sammendrag Bakgrunn Helse- og omsorgstilbudet har i de senere år blitt påvirket av desentralisering og reformer.

Detaljer

ACT-PROSJEKT I FOLLO (AKTIVT OPPSØKENDE PSYKIATRITEAM)

ACT-PROSJEKT I FOLLO (AKTIVT OPPSØKENDE PSYKIATRITEAM) VEDLEGG til sak om ACT-PROSJEKT I FOLLO (AKTIVT OPPSØKENDE PSYKIATRITEAM) Saknr. 09/1491 Behandlingsrekkefølge: HHS 20.01.2010 Formannskap 03.02.2010 Kommunestyret 03.03.2010 Vedlegg som følger saken trykt:

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Omsorgsplan 2011 2014

Omsorgsplan 2011 2014 Omsorgsplan 2011 2014 Rullering 2010 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...4 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...5 4 Sentrale dokumenter...6 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6 6 Utfordringer

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere PÅ VEI TIL EGEN BOLIG Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere 2006 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Forord... 4 3 Innledning... 5 3.1 Kommunen- en hovedaktør...

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer