Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga?"

Transkript

1 Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga? Liv Torunn Grindheim og Randi Moe Praksisopplæring har ein sentral plass i utdanninga til førskulelærarstudentane. Kva studentane lærer i praksis, og korleis dei skal lære der, er spørsmål som gir ulike svar. I denne artikkelen prøver vi å vise ulike og motsetnadsfylte syn på praksisopplæring. Dette gjeld både i mellom ulike barnehagar og mellom ulike personar og fagmiljø på høgskulen. Vi vil utfordre tenkinga om at høgskulen og praksisfeltet representerer to diametrale motsetnader. For å få ei breiare forståing av praksis i førskulelærarutdanninga, gjer vi ein analyse inspirert av diskursanalytisk tenking. Vi meiner å skimte eit mangfald av ulike sanningar om korleis studentane lærer i praksis, og korleis samarbeidet mellom barnehagar og høgskule skal vere. Vi vil utfordre sanningar om praksisopplæring ved å stille spørsmål. Liv Torunn Grindheim Høgskolen i Bergen Randi Moe Høgskolen i Bergen Innleiing Vi vil sjå nærare på praksisopplæringa som er ein sentral del av førskulelærarutdanninga. Rettleidd praksis har alltid hatt ein sentral plass i førskulelærarutdanninga. Vi brukar omgrepet praksisopplæring om dei periodane i studiet når læringsarenaen hovudsakleg er i barnehage. Ifølgje Rammeplan for førskulelærarutdanning (UFD, 2003) er dei overordna måla for praksisopplæringa at studentane skal bli kjende med utfordringar og krav som blir stilte til dei som førskulelærarar, og medverke til utvikling av fagleg kompetanse, didaktisk kompetanse, sosial kompetanse, endrings- og utviklingskompetanse og yrkesetisk kompetanse. Leiinga ved høgskule og praksisbarnehagar, faglærarar og øvingslærarar i barnehage skal samarbeide om tilrettelegging og gjennomføring av praksisopplæringa i barnehagen. Prak- Grindheim, L. T. og Moe, R. (2008). Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga? Tidsskriftet FoU i praksis, 2(2),

2 FoU i praksis nr sisperiodane omfattar førebuing og etterarbeid på høgskule og/eller i praksisbarnehage. Som tidlegare førskulelærarar, øvingslærarar og noverande førskulelærarutdannarar er vi ein del av praksisopplæringsdiskursen, og høgskulen som utdanningsinstitusjon. Korleis kan vi då «sjå» diskursen; han er ofte ein umedveten del av oss sjølve og vi av han. Ved hjelp av forståinga vår av Foucault sine omgrep sanning, makt og diskursiv praksis, prøver vi å skape avstand til kvardagen vår, gjere han «eksotisk» ved å diskutere, reflektere og stille spørsmål til oss sjølve og dei rundt oss. Spørsmåla vi stiller, er meinte som grep for å utfordre vante tankar, eller for å forurolige (Foucault, 1999). Vi vil sjå nærare på praksisopplæringsdiskursen og «yttranden» det vil seie korleis han kjem til uttrykk. Vi vil utfordre tanken om at høgskule og praksisfeltet representerer to diametrale motsetnader som læringsarenaer for studentane. Vi erfarer kor lett det er å skape slike motsetnader eller store, homogene kategoriar og dikotomiar ved hjelp av språket. Slik kategorisering kan vi til dømes sjå når ein øvingslærar ytrar ei meining om kven som skal avgjere kva studenten skal gjere i praksis, og dette blir generalisert til å gjelde alle øvingslærarane, og står i opposisjon til det faglærarane på høgskulen måtte meine. På denne måten blir lærarane på høgskulen og øvingslærarane i praksisbarnehagane delt i gruppene «vi» kontra «dei andre». Vi prøver å få fram noko av det samansette og mangfaldige, og vi antyder også at møte mellom ulike diskursar kan utfordre vante tankar og innforståtte sanningar. Dersom vi greier å sjå ulike sanningar om praksisopplæring, kan vi kanskje få eit større og betre grunnlag for å møte ulike barnehagar og utvikle samarbeid om praksisopplæring. Kva viten og kunnskap knyter vi analysearbeidet vårt til? Vi byggjer drøftingane våre på forståinga vår av diskursomgrepet til Foucault. Vi brukar diskurs som «namn på hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden» (Foucault, 1993, s. 57). Diskursen endrar seg etter kven som deltek der, korleis ein deltek, kven sine meiningar som tel, og kva som blir rekna for sant eller rett. Makt blir sentralt i denne tenkinga. «Makt er overalt. Dette skyldes ikke at den omfatter alt, det skyldes at den kommer fra alle steder.» (Foucault, 1999, s. 104). Ulleberg (2007) forklarar diskursen på denne måten: Foucault mener at det er en sammenheng mellom krefter i samfunnet slik de materialiserer seg i institusjoner, i språket, og i individets erkjennelse. Det er nettopp denne sammenhengen som hos ham er diskursen: et sett 44

3 Liv Torunn Grindheim og Randi Moe: Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga? med begrep, problemstillinger og formuleringer som ligger nedfelt i språket. Diskursene er med på å forme våre holdninger til en sak eller vårt syn på historien. (Ulleberg, 2007, s. 68) Slik vi forstår diskursen, er det både handling og språk, det vil seie alle kommunikasjonsformer knytt til ein diskursiv praksis. Diskursen gir føringar for kva som blir sagt, og kva det blir tagt stilt om, i kva samanheng ein bør uttale seg, og kva som eignar seg å seie og gjere på ulike arena (Jørgensen & Phillips, 1999). Det som blir «ytra», tenkjer vi heng tett saman med det som blir rekna som sant. Sanningsomgrepet hjå Foucault er nært knytt til makt og viten. Makt og viten ligg innbakt i dei sanningane som blir skapte, samtidig som sanningane blir skapte av makt og viten (Sunde, 2006). Ifølgje Foucault er det umogeleg å kome fram til Sanninga, fordi ein uttalar seg ut frå ein posisjon innanfor diskursen. Sanningane blir skapte innan diskursen. Det sentrale blir dermed å fokusere på korleis sanningane blir skapte, framfor å fokusere på om det deltakarane i dei ulike diskursane ytrar som sant, gir falske eller sanne bilete av røyndomen (Foucault, 1999; Jørgensen & Phillips, 1999). Makt og sanning heng tett saman, og viten heng dermed tett saman med slike sanningar. Ifølgje Foucault handlar ikkje makt om at éin eig makta, og ein annan blir utsett for ho. Makt er konstruktiv og dynamisk og er innskriven i all sosial praksis, er i alle relasjonar og overalt (Krüger, 2001). Makt opptrer både umedvete, medvete, verbalt og nonverbalt. Når vi presenterer dei ulike sanningane vi meiner kjem til uttrykk, viser vi også til teori som underbyggjer desse sanningane, og dermed har vi vore / er vi med på å gjere dei til sanningar. Samtidig er tilknytinga vår til Foucault ein maktfaktor i analysearbeidet, presentasjonane og tolkingane våre. Gjennom analysearbeidet vårt oppfattar vi at synet på praksisopplæringa er variert og motstridande, og vi tolkar det som om det lever ulike diskursar og dermed ulike sanningar side om side. Studentane er kanskje dei som møter flest motstridane sanningar. Dei deltek både i undervisning på høgskulen, i ulike fag, med ulike lærarar og i ulike praksisbarnehagar. Vi kan også sjå det varierte og motstridande som særtrekk i samtida, der omgrepet postmodernisme ofte blir bruka for å uttrykke at vi er på veg bort frå modernismen. Vi er kritiske til ideen om likskap og homogenitet, som har stått sterkt i modernistisk tenking og innanfor utdanningsinstitusjonar (Foucault, 1993; Gjervan, Andersen, & Bleka, 2006). Postmodernisme som samfunntilstand er kjenneteikna av at ein ser på verda som motsetnadsfull, fragmentert, ambivalent, kompleks og kaotisk. Det er rom for fleire og motsetnadsfylte perspektiv (Gjervan et al., 2006). Ser vi på oppfatningar om praksisopplæring med postmodernistiske briller, kan det forklare kvifor det eksisterer fleire og motsetnadsfylte oppfatningar blant lærarutdannarar og øvingslærarar. Med postmodernistiske briller på er det legitimt å ha ulike faglege meiningar og oppfatningar. Det kan være fruktbart at det eksisterer 45

4 FoU i praksis nr fleire perspektiv på god praksisopplæring sidan usemje og disharmoni kan utfordre eksisterande diskursar. Det fragmenterte og det postmoderne gir føringar for at det kontekstuelle blir særs viktig. I takt med samfunnsånda og som ein del av den eksisterande førskulelærarutdanningsdiskursen knyter vi oss til sosiokulturelt perspektiv på læring. Vi ser læring, kunnskap og språk i samanheng med kontekst. Kunnskap og læring er situert i ein kontekst, og ein lærer ved å delta i samhandling med andre (Säljö, 2000). Å kunna er knytt opp mot praksisfellesskapet og det som trengst for å delta i produksjonen der. Kunnskapen er distribuert mellom dei ulike deltakarane; difor er det ulike måtar og grader å delta på (Grindheim, 2003; Wenger, 1998). «Korleis ein person lærer og situasjonen der han lærer, er altså ein fundamental del av det som blir lært.» (Dysthe, 2001, s. 43). Også hjå Foucault blir det diskursive knytt til sosiale praksisar; i utdanningsinstitusjonar, psykiatriske institusjonar og fengsel (Foucault, 1973, 1993, 1994). Praksisopplæring blir som all anna læring kontekstavhengig og knytt til barnehage og høgskule som institusjonar. Førskulelærarutdanningsdiskursen er også kontekstavhengig, historieavhengig, kulturavhengig og personavhengig. I vår samanheng betyr dette både den lokale barnehagekonteksten, men også den større, kulturelle konteksten barnehagar og førskulelærarutdanninga er ein del av. Det kan eksistere ulike sosiale praksisar i ulike barnehagar (Sunde & Fuglestad, 2006), og etter våre erfaringar i ulike miljø på høgskulen også. Deltaking i fellesskapet på høgskulen og deltaking i fellesskapet i barnehagen er to læringsarenaer med mange læringssituasjonar der studentane får forskjellige erfaringar og dermed ulik læring. Både barnehagane og høgskulen er medkonstruktørar for studentane som lærande deltakarar både i desse kontekstane og i komande yrkesrolle. Korleis kan vi få auge på vedtekne sanningar om praksisopplæring? Med Foucault som bakteppe er analysen vår inspirert av diskursanalytisk tenking. Krüger (2001) foreslår diskurs-teoretiske grep som eit av fleire som kan bidra til å «gripe kompleksiteten i lærerens livsverden [ ] og om hvordan danning skjer i praksis» (Krüger, 2001, s. 81). Dette perspektivet kan bidra til å «overkomme problematiske dikotomier» (Krüger, s. 81); i vårt tilfelle dikotomiane mellom praksisbarnehagar og høgskule som læringsarena. Grunnlaget for analysen vår hentar vi mellom anna frå delar av ei undersøking blant øvingslærarar: Kva kjenneteiknar god praksisopplæring, Heretter vist til som «Øvingslærarar, 2006» Undersøkinga blei gjennomført i fagforum for lærarutdanning i Utdanningsforbundet i Hor- 46

5 Liv Torunn Grindheim og Randi Moe: Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga? daland. Dette er ei kvalitativ undersøking, bygd på opne spørsmål sende til øvingslærarane knytte til lærarutdanningsinstitusjonane Universitetet i Bergen og Høgskulen i Bergen. Vi refererer til svara frå øvingslærarane ved førskulelærarutdanninga. Diverre var svarprosenten svært låg; 19 av ca. 150 øvingslærarar i førskulelærarutdanninga kom med tilbakemeldingar. Vi meiner likevel at svara vi har fått, gir innspel til vidare refleksjon. Saman med medlemmane i Fagforum for lærarutdanning i Utdanningsforbundet i Hordaland har vi kategorisert og diskutert svara frå øvingslærarane (sjå s. 48). Dette blei utgangpunkt for det vidare arbeidet med analysen. Vi har også bruka tilbakemeldingar på presentasjonen av undersøkinga på utdanningsmøte i førskulelærarutdanninga ved høgskulen i Bergen, februar Rammeplan for førskulelærarutdanning (UFD, 2003) og høgskulen sin plan for praksisopplæring i førskulelærarutdanninga (HiB, 2007) er uttrykk for førskulelærarutdanningsdiskursen og har vore nyttig materiale i analysen. Oppfatningar og teori som kjem til uttrykk i fagtekstar og debattinnlegg, har også vore nyttig analysemateriale for oss. Eigne erfaringar som deltakarar i kommunikasjon og samarbeid med øvingslærarar, styrarar i praksisbarnehagar og leiinga og lærarar ved høgskulen, kan gi eit innblikk i ulike sider ved denne diskursen. Som praksisrettleiarar følgjer vi også med på korleis studentane opplever praksisoppgåver, og korleis dei deltek i utforminga av desse oppgåvene. Vi får også eit visst innblikk i oppfatningar som ikkje alltid blir sett ord på i offisielle og formelle samanhengar, men som kjem til uttrykk i telefonen, i korridorar og i lunsjen. Det kan vere motstridande oppfatningar som går på tvers av det som ofte blir uttrykt i offisielle samanhengar, og kan vere uttrykk for mindre dominerande diskursar. Ved gjennomgåande eksemplifisering prøver vi å vise korleis diskursen ytrar seg. På denne måten ynskjer vi å få fram eit grunnlag for at lesaren kan vurdere om refleksjonane våre er truverdige og gyldige. Vi er meir opptekne av å få fram fleire perspektiv på praksisopplæringa enn eit representativt syn på kva som kjenneteiknar god praksisopplæring. Kven skal definere praksisarbeid, oppgåver og utfordringar studentane skal få i praksis? Etter å ha lese og analysert svara i «Øvingslærarar, 2006» meiner vi at praksisopplæringsdiskursen ytrar seg blant anna som kamp mellom motstridande syn og retten til å definere kva god praksisopplæring handlar om. Då øvingslærarane svara på spørsmåla: Kva synes du kjenneteiknar ei god praksisopplæring? Kva synes du fungerte som det skulle denne perioden? Kva ynskjer du kunne vore annleis i forhold til slik du har opplevd det i dette semesteret?, skreiv alle om oppgåvene studentane skulle gjennomføre i 47

6 FoU i praksis nr praksis. Vi definerer oppgåver som skriftleg og munnleg formulerte oppgåver, uttalte og ikkje uttalte forventningar og krav til studentane, som dei arbeider med i praksisopplæring. Det kan vere planlagde og ikkje planlagde oppgåver som enten er initierte av faglærarar, øvingslærarar eller studentar. Oppgåvene kan omfatte både førebuing, handling og etterarbeid. Oppgåvene skal medverke til kompetanseutvikling og til at studentane blir kjende med krav som blir stilte til førskulelærarar. Vi kategoriserte svara som omhandla oppgåvene i praksisopplæringa i tre grupper: 1 Det er øvingslærarane i praksisbarnehagane som skal gi studentane oppgåver i barnehagepraksis. Vi kallar kategorien: Praksisbarnehagane eig praksis. 2 Det er faglærarar og praksisrettleiarar på høgskulen som skal avgjere praksisoppgåvene til studentane. Vi kallar kategorien: Utdanningsinstitusjonen eig praksis. 3 Det skal vere eit samarbeid mellom høgskule, barnehagar og studentar om praksisoppgåvene til studentane. Vi kallar kategorien: Utdanningsinstitusjon, praksisbarnehage og studentane samarbeider. Diskusjonar om ansvaret for praksisoppgåvene har også vore tema på ulike samarbeidsmøte mellom høgskule og barnehagar, som vi har delteke på. Vi vil konkretisere og reflektere over desse tre ulike oppfatningane om kven som skal fastsetje oppgåver studentane skal arbeide med i praksis. Vi viser til «Øvingslærarar, 2006», førande dokument i førskulelærarutdanninga om praksisopplæring (HiB, 2005, 2007), eigne erfaringar og teori som underbyggjer dei ulike tenkjemåtane. Praksisbarnehagane eig praksis Praksisopplæringa må ta utgangspunkt i praksis og i praksisbarnehagen mer enn i oppgaver fra høgskolen. Det må vere mindre fokus på oppgaver fra skolen. Studentene må få prøve seg på alt som skjer i barnehagen. («Øvingslærarar, 2006») Dette oppfattar vi som uttrykk for eit situert perspektiv på praksisopplæring (Lave & Wenger, 1991; Säljö, 2000). Det er øvingslærarar som kjenner konteksten i barnehagen, og som har kompetanse til å gje oppgåver i tråd med dei ulike føresetnadene i barnehagen. Dermed kan studentane få oppgåver som går inn som ein del av kvardagen til barnehagen. Studentane får ei meir yrkesnær praksisopplæring der dei får lære ved å vere deltakarar i praksisfellesskapet i barnehagen. 48

7 Liv Torunn Grindheim og Randi Moe: Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga? Dette byggjer på eit syn på kunnskap som vektlegg den praktiske kunnskapen. Mange oppgåver og utfordringar i praksisopplæringa kan berre bli formulerte med utgangspunkt i barnehagekonteksten. På denne læringsarenaen får studentane tilgang til den kunnskapen som praksisbarnehagen og øvingslærarar har utvikla. Det kan til dømes vere normer og reglar for konflikthandtering, korleis ein skal vise fysisk og psykisk omsorg for barn i ulike situasjonar, eller gode metodegrep for å fange merksemda til barn i ei samlingsstund. Den praktiske kunnskapen er vove inn i situasjonskonteksten. Kunnskapen er levande og i prosess og kan ikkje automatisk overførast til andre situasjonskontekstar. Dette kunnskapssynet rettar fokus mot kroppslege, sanselege og fysiske opplevingar. Studentane lærer gjennom eigne erfaringar, øving, prøving og feiling i fellesskap med andre (Molander, 1993). Kunnskap som blir utvikla gjennom praktisk erfaring sit i kroppen, i det rette handlaget, i blikket, i den rette kjensla, i det pedagogiske skjønnet og viser seg i yrkesutøvinga (Boge, Markhus, Moe & Ødegaard, 2005; Molander, 1993; Polanyi, 2000). Den erfarne førskulelæraren handlar umiddelbart i ein situasjon og har evne til ei adekvat situasjonstilpassa handling. Ein sansar og erfarer gjennom kroppen ofte før ein har reflektert omkring erfaringa, og det er gjennom kroppen vi uttrykker at vi kan (Merleau-Ponty, 1994). Difor er det viktig at studentane får erfaring og øving på vegen mot å bli ein dyktig førskulelærar. Delar av den praktiske kunnskapen er taus, umedveten og kan ikkje bli formidla gjennom verbalspråket. Vi kan vite meir enn vi kan seie. Den tause kunnskapen kan sitje i den materielle og immaterielle kulturen i barnehagen; i verdiar, normer og maktstrukturar (Foucault, 1993; Krüger, 2001; Polanyi, 1983; Säljö, 2000). Den praktiske kunnskapsforma har i dei siste 20 åra fått ei fornya interesse i lærarutdanninga (Boge et. al., 2005; Klages, 2000; Mathiesen, 2000). Ut i frå eit maktperspektiv kan dette synet på kunnskap og læring i reindyrka form uttrykke at praksisbarnehagane skal eige praksis. Den verkelege læringa i praksisopplæringa skjer gjennom kroppsleg erfaring, og det er den erfaringsbaserte kunnskapen som blir oppfatta som normal, sann og fornuftig. Øvingslærarane til studentane som er studentane sine lærarar i praksisopplæringa, sit inne med erfaringsbasert kunnskap. Dei kjenner barnehagekonteksten godt og er dei som har høgast kompetanse til å gi studentane relevante oppgåver og utfordringar. Eit slikt syn kallar Kvernbekk (2001) for erfaringstyranni; då må oppgåver og utfordringar studentane får i praksis, bli utforma i barnehagekonteksten. Utdanningsinstitusjonen eig praksis Studentene trenger flere individuelle oppgaver fra skolens side. Det er viktig med god avklaring fra høgskolens side i forhold til hva som forventes 49

8 FoU i praksis nr av studentene både i forhold til aktivitet i praksis og hva som skal gjøres med oppgavene. Det må være klare og avklarte oppgaver fra høgskolens side. («Øvingslærarar, 2006») Dette oppfattar vi som eit uttrykk for at faglærarane på høgskulen skal ha ansvar for å utforme praksisoppgåvene. Dette kan henge saman med at når høgskulen har det faglege ansvaret for praksisopplæringa, ser nokre av øvingslærarane det som naturleg at faglærarar og pedagogikklærarar skal utforme praksisoppgåvene. Ut i frå eit slikt syn skal praksisbarnehagen leggje til rette for at studentane får gjennomført oppgåvene frå høgskulen. Arbeidsmåtane, metodane og teknikkane studentane skal øve seg på i praksis. blir avleidde frå teori og undervisning på høgskulen. Dette byggjer på eit syn der den praktiske kunnskapen kan bli verbalisert og generalisert. Dette synet på kunnskap kan vi knytte til ein skolastisk eller logosentrisk utdanningstradisjon der kunnskap eller viten er i ein fagdisiplin. Kunnskap er teoriar, forskingsresultat og fagstoff og er prega av system og samanheng. Kunnskap er noko studentane tileignar seg, har og utøver, lausrive frå praksis. Studentane brukar det dei har lært i undervisninga i praksisopplæringa. Teori kjem før praksis (Nielsen & Kvale, 1999). Teoretisk kunnskap er grunnlag for formulering av oppgåver og utfordringar studentane får i praksisopplæringa. I dette makt- og sanningsperspektivet er det fornuftig og normalt at oppgåver og utfordringar blir utleidde frå teori. Faglærarane sit med fagkompetanse, teori og metode, til å utforme oppgåver studentar skal øve seg på i praksisopplæringa. Faglærarar ved høgskulen får ei viktig rolle som rettleiarar for studentane, både før og undervegs i praksisopplæringa. I reindyrka form uttrykker dette eit maktperspektiv som handlar om at det er faglærarane på høgskulen som eig praksis. Dette er eit fag- og maktperspektiv som har lange tradisjonar i lærarutdanninga (Mathiesen, 2000). Kvernbekk (2001) snakkar om teorityranniet når det er teorien som seier kva vi skal gjere og ikkje gjere. Ut i frå dette teorisynet er det naturleg og sant at høgskulelærarane skal utforme praksisoppgåvene til studentane. Utdanningsinstitusjon, praksisbarnehage og studentane samarbeider Studenten må bli inkludert i et arbeidsteam i praksisbarnehagen, slik at praksis oppleves med relevante oppgaver i samsvar med barnehagens årsplaner og studentens arbeidsplaner. Student må få konkrete oppgaver utarbeidet av student, høgskole og øvingslærer. Det må være rom for oppgaver fra skolen og mine [øvingslærers] oppgaver. Som øvingslærer er det viktig at jeg tar utgangspunkt i studentens ståsted. («Øvingslærarar, 2006») 50

9 Liv Torunn Grindheim og Randi Moe: Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga? Vi oppfattar at desse øvingslærarane anerkjenner både den praktiske, kontekstuelle kunnskapen og den vitskaplege kunnskapen. Vi vil kome med eit døme som illustrerer dette synet. I tråd med plan for praksisopplæring har student Silje fått i oppgåve frå musikklæraren å planleggje og leie nokre musikksamlingar. Silje skal ta utgangspunkt i kva ho har lært i faget i undervisning og fagbøker, samtidig som ho skal tilpasse oppgåva til den lokale barnehagekonteksten. Det er viktig at ho i planleggingsfasen er open for innspel frå øvingslærar og assistentar i barnehagen. Øvingslærar ønskjer at musikksamlingane skal vere ein del av temaperioden i barnehagen. Assistent Knut, som har mykje kompetanse og erfaring med musikk, skal delta aktivt saman med henne i desse samlingane. Silje opplever det også som ei utfordring å ta omsyn til kompetansen til dei minste barna i planleggingsfasen. (Barnehagepraksis HiB, 2. studieår, vår 2008) Kunnskapssynet som kjem til uttrykk her, kan vi sjå i samanheng med sosiokulturelle perspektiv på læring. Vi ser læring som tett samanvove med kontekstar, der ein lærer saman med andre. Læring er situert og sosialt (Vygotsky, 2001). Det å kunna er knytt til praksisfellesskapet og det ein treng for å delta der. Kunnskapen er distribuert mellom ulike deltakarar, difor er det ulike måtar å delta på (Wenger, 1998). Dialogen er sentral (Bakthin, 1981). Vi kan i denne samanhengen sjå konteksten som både høgskule og praksisbarnehage. Dei har saman ansvar for å utforme praksisoppgåvene til studentane. Ut i frå dette synet er det naturleg og sant at kunnskap blir utvikla ved at både høgskulelærarar, studentar, øvingslærarar og personalet i barnehagane deltek i utforminga av praksisoppgåvene. Fagbøker, lover og retningslinjer, undervisning, rammer, reiskap i både praksisbarnehage og på høgskule er også ein del av den distribuerte kunnskapen. Studentane lærer ved at ulike personar deltek på ulike måtar i konteksten eller fellesskapet; kunnskap er distribuert mellom menneske og kulturelle artefakt. Den vide oppgåva frå høgskulen blir vidareutvikla i den lokale barnehagekonteksten, der meining og kunnskap blir konstruert gjennom forhandling og meiningsskaping i barnehagen sitt praksisfellesskap (Wenger, 1998). Tenkinga om at høgskulelærarar, øvingslærarar og studentar skal delta i utforminga av praksisarbeidet til studenten, finn vi i Rammeplan for førskulelærarutdanning (UFD, 2003, s ). Godt samarbeid mellom praksisbarnehagane og utdanningsinstitusjonen har stor verdi for den totale kvaliteten i utdanninga. Institusjonane lagar ein plan for praksisopplæringa som byggjer på måla for dei einskilde fagstudia og for utdanninga som heilskap, samtidig som han skal vere romsleg nok til å ta omsyn til planane som barnehagen arbeider etter. 51

10 FoU i praksis nr Her blir det understreka at ein i praksisopplæringa må ta omsyn til barnehagekonteksten, samtidig som ein må ta omsyn til faglege mål og utdanningsmål. I førande avtalar om praksisopplæring (HiB, 2005) blir det også understreka at utdanningsinstitusjonane har det faglege ansvaret for praksisopplæringa, og at gjennomføring av praksisperiodane må skje i samarbeid mellom lærarar ved høgskulen, kommune/barnehageeigar og studentar. I eit slikt makt- og sanningsperspektiv er det naturleg og sant at både faglærarane på høgskulen og øvingslærarane i praksisbarnehagane saman med studentane medverkar til utforming av praksisoppgåver eller praksisarbeid. Dette makt- og samarbeidssynet kan anerkjenne profesjonskompetansen til både øvingslærarar og faglærarar. I tillegg får studentane medverknad i prosessen med å utforme praksisoppgåver. Dersom vi skal gå vidare i tråd med tenkinga til Kvernbekk (2001) om erfaringstyranni og teorityranni, vil vi kalle dette perspektivet for samarbeidstyranni. Dette «tyranniet» er som i alle andre diskursar prega av makt, knytt til sanning og viten. Korleis møte det motstridande og varierte? Som pedagogikklærarar, praksisrettleiarar i førskulelærarutdanninga og forfattarar av denne artikkelen deltek vi også i kampen om å definere praksisopplæringa. Vi har eit situert perspektiv på praksisopplæring og meiner at ulike kontekstar fordrar ulike samarbeidsmåtar. Dersom vi tek utgangspunkt i barnehagekonteksten og kompetansen til øvingslærar, ser vi det som naturleg at øvingslærar i samarbeid med studentane har hovudansvar for å utforme fleire oppgåver og utfordringar for studentane. Nokre oppgåver og utfordringar har fokus på den praktiske, kontekstuelle yrkeskunnskapen. Denne kunnskapen kan studentane berre lære som deltakarar i den diskursive praksisen i den særskilte barnehagen. Sjølv om denne kunnskapen er situert og kontekstuell, kan han medverke til nytenking, ny kunnskap for studentar og faglærarar, og vere med på å utfordre høgskuletradisjonen. Eksempel på dette kan vere studentar som har erfart kor utfordrande det kjennest å vere støttande stillas for ei barnegruppe. Dette kan utfordre individperspektiv på læring i fagbøker og på måten faglærarar underviser på høgskulen. Vi har også erfaringar med at enkelte oppgåver som faglærarar har utvikla, har ufordra barnehagetradisjonen og har medverka til læring og fornying for praksisbarnehagar: I ein barnehagepraksis fekk studentar i oppgåve å formidle «ny» litteratur for personalet og barna. Dette var bøker som skil seg frå tradisjonell barnelitteratur på ulike måtar, bøker som har eit anna syn på forholdet mellom barn og vaksne enn det tradisjonelle, bøker med ei ny oppbygging av forholdet mellom bilete og tekst, bøker som kan vere retta mot både barn og vaksne. Mange studentar melde frå om at øvingslærarar og tilsette 52

11 Liv Torunn Grindheim og Randi Moe: Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga? i barnehagen sette pris på ny kunnskap om barnelitteratur. (Barnehagepraksis HiB, 1. studieår, haust 2007) Her meiner vi at oppgåver studentane har fått frå høgskulen, utfordrar det som er sant i den diskursive praksisen i denne barnehagen. Ut i frå våre erfaringar kan samarbeidet om oppgåver i praksis skje på ulike måtar. Eksempel på dette kan vere at lærarane ved høgskulen lagar vide rammer som øvingslærar og praksisbarnehagen i samarbeid med studentane utformar vidare undervegs i praksisperioden i barnehagen. Ein annan variant av samarbeidet er at det er øvingslærarane i praksisbarnehagane som lagar eit forslag til ulike praksisoppgåver. Forslaga blir vidare utvikla i samarbeid med studentar og lærarar på høgskulen. Eit tredje alternativ er at lærarar har ansvar for utforming av nokre oppgåver, samtidig som det også er rom for at øvingslærar får utforme sine oppgåver. Vi ser ulike samarbeidsvegar til god praksisopplæring. Kjennskap til ulike og varierte perspektiv på god praksisopplæring kan ivareta eit samarbeid mellom lærarar, studentar og øvingslærarar, der læringa til studentane er i fokus. Det er ikkje snakk om at oppgåvene enten skal bli utforma med utgangspunkt i praksis, eller med utgangspunkt i faga og utdanningsinstitusjonen. Samarbeid er komplekst og utfordrande, og vi kan ikkje vise til enkle oppskrifter. Ein konsekvens av eit syn på kunnskap og læring som kontekstuelt er at ulike kontekstar fordrar ulike samarbeidsmåtar og utformingar av praksisarbeidet eller praksisoppgåver. Som ei oppsummering meiner vi å ha identifisert kjende og tradisjonelle perspektiv i spørsmålet om kven som skal eige praksis. Dette er ulike perspektiv vi kan sjå i ein historisk og kulturell samanheng, og som eksisterer side om side i samtida vår. Svara frå øvingslærarane viser at dei er ei samansett gruppe med ulike meiningar om kven som skal utforme studentane sine oppgåver og utfordringar i praksis. Vi opplever også at det er motsetnadsfylte og varierte oppfatningar blant høgskulelærarane, også innan dei same fagmiljøa og på tvers av ulike fagmiljø. Vi kan sjå dette i samanheng med det motsetnadsfylte og komplekse i postmodernismen (Gjervan et al., 2006). Møte mellom ulike arenaer som utfordring av sanningar om praksisopplæring Ein skil mellom yrkes- og profesjonsretta utdanningar. Ei yrkesretta utdanning rettar seg hovudsakleg mot eit utval av metodar og prosedyrar som erfaringsmessig er funne nyttige i praksisutøvinga. Ei slik utdanning gir grunnlag for praksisorientert refleksjon i og over yrket. Ei profesjonsorientert utdanning er også orientert mot opplæring i nyttige ferdigheiter, metodar og erfaringsbasert refleksjon. I tillegg er ei profesjonsutdanning 53

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Olga Dysthe Publisert i Bedre skole, 1999. Det finst ikkje noko ein til ein forhold mellom ulike pedagogiske perspektiv og spesielle modellar for undervisning

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Forsking på læraren sin praksis

Forsking på læraren sin praksis Notat 3/2007 Siv Therese Måseidvåg Gamlem Forsking på læraren sin praksis Korleis studere læraren sitt arbeid i tilrettelegging for ei tilpassa opplæring? Ei hermeneutisk tilnærming VOLDA 2007 Forfattar

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve i musikkterapi av Randi-Merete Roset Norges musikkhøgskule 2012 Samandrag Denne teksten handlar om gjennomføring

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Frå ungdomsskule til vidaregåande skule elevane si stemme

Frå ungdomsskule til vidaregåande skule elevane si stemme Frå ungdomsskule til vidaregåande skule elevane si stemme Ann Karin Sandal og Kari Smith Artikkelen er basert på ein kvalitativ studie av ungdomsskuleelevar sine opplevingar av overgangen til vidaregåande

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Studie av spesialpedagogiske tiltak for barn med språkvanskar i barnehagen.

Studie av spesialpedagogiske tiltak for barn med språkvanskar i barnehagen. Studie av spesialpedagogiske tiltak for barn med språkvanskar i barnehagen. Synnøve Solheim Masteroppgåve i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk Det utdanningsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

Forord. Bergen, 16.mai.2011. Synnøve Kvile

Forord. Bergen, 16.mai.2011. Synnøve Kvile Abstract The Cultural Rucksack (TCR) is an arrangement whereby pupils meet art and culture. This means that choices have been considered and made as to how art and culture should be presented to children

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Vil først og fremst få spørsmålet

Vil først og fremst få spørsmålet BARNEHAGE ELLER SKOLE FOR FEMÅRINGENE? Vil først og fremst få spørsmålet Jeg vil først og fremst få utredet hva som er pedagogisk best for femåringene; jeg har ikke gjort meg opp en endelig mening om hva

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEIING 2 DET MEININGSSØKJANDE MENNESKET 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIAR 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPANDE MENNESKET 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONAR 6 KRITISK

Detaljer

Avdelinga kan gi nærare råd og rettleiing

Avdelinga kan gi nærare råd og rettleiing Avdelinga kan gi nærare råd og rettleiing Ein kritisk diskursanalyse av brev til pasientar og brukarar Lydia Aud Marit Eidsnes Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske stadium Universitetet i

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Godt språk i nynorske fagtekstar

Godt språk i nynorske fagtekstar Godt språk i nynorske fagtekstar Pernille Fiskerstrand Presentasjon Namnet mitt er Pernille Fiskerstrand. Eg arbeider som stipendiat på Nynorsksenteret, og eg er inne i innspurten av ei doktorgradsavhandling

Detaljer

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Rammeplan for Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være

Detaljer