Rapport fra arbeidsgruppen i Enhet for fysikalsk medisin og forebygging (EFF) Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra arbeidsgruppen i Enhet for fysikalsk medisin og forebygging (EFF) Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR)"

Transkript

1 Rapport fra arbeidsgruppen i Enhet for fysikalsk medisin og forebygging (EFF) Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR) Gjenomgang av: Skulder og øvrige spesifikke belastningslidelser Kristiansand, 15. mai 2013

2 Side 2 av 14 INNHOLD 1. Bakgrunn Mandat Arbeidsgruppen Oppsummering og anbefalinger Definisjoner Spesialisert rehabilitering Fysikalsk medisin og rehabilitering Enhet for fysikalsk medisin og forefygging Skulder og øvrig spesifikke belastningslidelser Beskrivelse og organisering av dagens tilbud i EFF Poliklinikk for skulder og øvrige spesifikke belastningslidelser Behandlingstilbud for skulder og øvrige spesifikke belastningslidelser 7.2 Prioritering av pasientgrupper i spesialisthelsetjenesten 7.3 Områder for fremtidig satsing i forhold til samhandlingsreformen Referanser side 11 Vedlegg 1 side 12 Vedlegg 2 side 13 Vedlegg 3 side 14

3 Side 3 av Bakgrunn Samhandlingsreformen og nytt lovverk for kommunal helse- og omsorg har betydning for hvilke oppgaver som i fremtiden skal løses av spesialisthelsetjenesten og kommunene. Økonomiske midler kanaliseres fra helseforetak til kommuner gjennom flere mekanismer (Utskrivningsklare pasienter, Kommunal øyeblikklighjelp, Kommunal medfinansiering). Det er ulikheter i forbruket av spesialisthelsetjenester i kommunene på Agder. Foretaksledelsen har igangsatt en total gjennomgang av de spesialiserte rehabiliteringstilbudene i AFR. Gjennomgangen inkluderer også rehabiliteringstilbud av samme art som er organisert i andre avdelinger. Høsten 2012 foretok AFR en vurdering av følgende tilbud i EFF: hjerterehabilitering, lungerehabilitering, rygg / nakketilbudet og tilbudet til sykelig overvektige, om hvorvidt disse tilbudene hører hjemme i spesialisthelsetjenesten. Det er blitt iverksatt tiltak i henhold til denne utredingen og vedtak i foretaksledergruppen fra De resterende tilbudene i EFF har ikke gjennomgått samme vurdering. Derfor bør det utredes om alle disse pasientene har behov for et rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten og om det er pasientgrupper som i dag ikke får dekket behov for spesialisthelsetjeneste innen fagfeltet. Grunnlaget for å vurdere om spesialisthelsetjenesten skal levere en tjeneste, skal være at pasientene har behov for spesialisert rehabilitering. Spesialisthelsetjenestens ressurser skal ikke brukes til å kompensere for eventuelle manglende tilbud hos kommuner eller private tilbydere. Manglende tilbud kan imidlertid ha betydning for når og hvordan en tjeneste utfases fra SSHF. 2. Mandat Hvilke tilbud og pasientgrupper innenfor fysikalsk medisin bør prioriteres i årene fremover, sett i lys av prioriteringsforskriften og samhandlingsreformen? Hvor mye av behandlingskjeden er spesialisttjenestens ansvar? Er det pasienter / pasientgrupper som i dag får tilbud og som i fremtiden ikke skal prioriteres? Er det pasienter / pasientgrupper som bør / kan ivaretas like godt eller bedre av kommunehelsetjenesten, i eller utenfor institusjon?

4 Side 4 av Arbeidsgruppen Administrativ enhetsleder Eyvind Olsson, Leder for arbeidsgruppen Sekretær Liv Aasmundrud Eikli Enhetsleder EFF Nancy Maria Castle Overlege Jenny Lill Knudsen Tillitsvalgt Tina Graaner Abrahamsen Verneombud Sindre Steen Leger, ergoterapeuter, fysioterapeuter fra de respektive tilbudene har vært involvert i utarbeiding av rapporten. Praksiskonsulent har gitt tilbakemeldinger ved revidering av behandlingslinje for skulder vinteren Oppsummering og anbefalinger Avdelingen har lang erfaring med rehabilitering av spesifikke belastningslidelser, deriblant komplekse tilstander med spesialisert og tverrfagligvurdering og rehabilitering. Det er pasientens behov som er styrende for valg av omsorgsnivå. Kun et fåtall av pasientene har behov for tilbud i spesialisthelsetjenesten og det er evidens for at majoriteten skal behandles konservativt fremfor operativt. Det er viktig å opprettholde spesialisert fagkompetanse, tverrfaglighet og helhetlig tilnærming som en del av spesialisthelsetjenesten for å kunne ivareta pasientenes behov, konkludere og hjelpe dem videre. AFR fortsetter med tilbudet til pasienter med skulder og øvrige spesifikke belastningslidelser som gis per dags dato. Nåværende tilbud er underdimensjonert i forhold til behovet i befolkningen og det bør vektlegges fremtidig prioritering av resurser. Det blir viktig å videreutvikle samarbeidet med kommunehelsetjenesten og forbedre samarbeidet med de ortopediske avdelingene i foretaket for å få mer effektiv flyt og bedre gjensidig informasjon i håndteringen av felles pasienter. For å gi optimal helsehjelp til pasientene er det viktig og nødvendig å utarbeide felles retningslinjer for henvisninger av pasienter med muskel - / skjelettproblematikk i Sørlandet sykehus.

5 Side 5 av Definisjoner 5.1 Spesialisert rehabilitering Spesialisert kompetanse (spesialisering omhandler behov for bistand fra spesialisert fagkompetanse/spisskompetanse i den individuelle rehabiliteringsprosessen) - der pasienten har behov for kompleksitet (spesifisert som både tallet på faggrupper involvert i prosessen, og hvor kompliserte brukerens behov er) - der det er behov for intensitet (dette vil si at tiltakene blir gitt med stor hyppighet over et avgrenset tidsrom) Fysikalsk medisin og rehabilitering Fysikalsk medisin og rehabilitering er en medisinsk spesialitet som omfatter forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av personer som grunnet medisinske lidelser er eller står i fare for å få langvarige funksjonshemminger. Spesialiteten skal fremme fysisk og kognitiv funksjon, atferd og livskvalitet (aktivitet og deltakelse). AFR har gruppe 1 status for utdanning av leger innenfor spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering. 1 IS-1947 Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

6 Side 6 av Enhet for fysikalsk medisin og forebygging Enheten har følgende tilbud: Skulder poliklinikk og rehabilitering Øvrige spesifikke muskel / skjelettlidelser poliklinikk og rehabilitering Rygg / nakke poliklinikk og rehabilitering Hjerterehabilitering Lungerehabilitering Sykelig overvekt poliklinikk og rehabilitering Hjerterehabilitering, lungerehabilitering, sykelig overvekt og rygg / nakke ble gjennomgått høsten 2012 pga. takstendringer i ISF. Vedtak fra 10.desember 2012 om reduksjon av aktivitet og ansatte er gjennomført i enheten. Enheten består av følgende fagpersoner: Fagpersoner Spesialutdannetsykepleier / Sykepleiere Spesialfysioterapeuter / fysioterapispesialist fysioterapeuter / manuellterapeut Spesialergoterapeuter / Ergoterapeuter Antall 2,80 7,50 3,80 Klinisk ernæringsfysiologer 2,00 Spesialkonsulent / HTT 1,00 Enhetsleder 1,00 Totalt 18,10 Dette inkluderer ikke ansatte fra: Raskere tilbake prosjekt tverrfaglig rygg ved SSA To psykologstillinger fra KPH 0,20 fysioterapeut fra fellesavdelingen Sykepleier fra hjertedagsenter, medisinsk avdeling Organisasjonskart for EFF, se vedlegg 1 side Skulder og øvrig spesifikke belastningslidelser Muskel- og skjelettlidelser er svært vanlig i den norske befolkningen og forekomsten ser ut til å holde seg stabil over tid % av den voksne befolkningen vil i løpet av en måned ha opplevd smerter eller plager fra muskel- og skjelettsystemet i en eller annen form. I følge helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) rapporterer 51 % av den voksne befolkningen muskel- / skjelettlidelser med varighet i tre måneder eller mer siste år. Plagene varierer i lokalisasjon og grad, men er oftest rapportert fra rygg, nakke og skulder [2]. Muskel- / skjelettlidelser er den hyppigste årsaken til sykefravær og uføreytelser [2, 3].

7 Side 7 av 14 Spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering driver avansert utredning, behandling og helhetlig tverrfaglig rehabilitering i spennet fra plager i bevegelsesapparatet til omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser. Dette omfatter alt fra ren poliklinisk utredning og diagnostikk, billeddiagnostikk inkludert ultralyd (UL), til større tverrfaglige kartlegginger, behandling individuelt og i grupper [4]. De fleste belastningsrelaterte lidelser i muskel- / skjelettapparatet skal i utgangspunktet behandles konservativt [5-13]. Majoriteten av disse bør kunne få tilfredsstillende behandling på kommunalt nivå. Kun et fåtall har behov for hjelp fra spesialisthelsetjenesten, enten i form av diagnostisk avklaring, konservativ behandling, og / eller igangsetting av rehabiliteringstiltak som kan videreføres av pasienten selv, eventuelt med hjelp fra kommunehelsetjenesten. 7.1 Beskrivelse og organisering av dagens tilbud Poliklinikk for skulder og øvrige spesifikke belastningslidelser Ved poliklinisk diagnostisering hos spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering gjennomføres en grundig anamnese, klinisk undersøkelse og eventuelt orienterende UL. UL - veiledede intervensjoner og - diagnostikk tilbys dersom det er medisinsk indisert og utføres raskt, kostnadseffektivt og er tilstrekkelig for mange tilstander. Det utføres også tverrfaglige vurderinger på poliklinikken for å bedre utrede og ivareta de kompliserte tilstandene. Det vurderes på individuelt grunnlag hvorvidt pasienten har behov for behandling i spesialisthelsetjenesten. Dersom kompleksitet, tilleggsfaktorer, varighet eller intensitet av plagene tilsier at det er indikasjon for en tverrfaglig spesialisert rehabilitering uten å ha fått behandling i kommunen / privat, kan pasienten unntaksvis tas direkte inn til behandlingstilbud i avdelingen. Dersom det vurderes ved poliklinikken at pasienten ikke oppfyller kriterier for behandling i spesialisthelsetjenesten eller ikke har rehabiliteringspotensial, henvises pasienten tilbake til kommunal oppfølging. Ved sammensatte lidelser understrekes viktigheten av en kognitiv tilnærming allerede i forbindelse med den polikliniske vurderingen. Det er av avgjørende betydning for gode og varige endringsprosesser, resultater og effekt av behandling, at budskapet er konsekvent og konsistent. Dette er en rød tråd gjennom hele behandlingsforløpet fra poliklinikk og videre i det dagpolikliniske tilbudet i avdelingen Rehabiliteringstilbud for skulder og øvrige spesifikke belastningslidelser Avdelingens rehabiliteringstilbud deles i hovedtrekk i to forskjellige tilbud, fordelt etter diagnose: Skulder Det er etablert en egen skulderpoliklinikk med tilhørende skulderrehabilitering (vedlegg 2, flytskjema 1). Avdelingen har utarbeidet behandlingslinje for skulder på EK-web.

8 Side 8 av 14 I skulderpoliklinikken er det fokus på undersøkelse og diagnostisk avklaring, og orienterende ultralydundersøkelse er en standardisert del av undersøkelsen. Forskning viser at UL og magnetisk resonanstomografi (MR) er likeverdig ved vurdering av rotatorcuffen inkludert rupturer [14]. UL er erfaringsmessig den beste metoden for å angi presis lokalisering av kalknedslag. Skulderrehabiliteringen er i hovedsak individrettet men deler av opplegget gjennomføres gruppebasert. Rehabiliteringen er tverrfaglig og involverer tre faggrupper: spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, spesialergoterapeut / ergoterapeut og spesialfysioterapeut. Tilbudet bygger blant annet på kognitive tilnærmingsmodeller, helsepedagogiske prinsipper og veiledet trening. Den veiledede treningen er basert på Ullevålsmodellen samt grunnprinsipper fra Mensendieck, i tillegg nyere elementer fra blant annet Kinetic Control og Redcord. Tre randomiserte studier fra ulike land tyder på at veiledet trening med fysioterapeut er like effektivt som skulderkirurgi [5, 15]. Cochrane Syst. Rev. fra 2008 har også konkludert med dette [16]. Pasienter med manglende effekt av injeksjon og fysioterapi i primærhelsetjenesten kan ha god og varig effekt av tilbud i spesialisthelsetjenesten med veiledet trening rettet mot normalisering av muskelaktivering og bevegelsesmønster [5]. Øvrige spesifikke belastningslidelser Det er utviklet differensierte individuelle tilbud til øvrige spesifikke belastningslidelser. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, patellofemoralt smertesyndrom, bekkenleddsproblematikk, kroniske tendinopatier, plantar fascitt, rygg-, kne- og hofteleddsproblematikk og tidligere proteseopererte (hofte). Det avgjøres på poliklinikken hvilket tilbud pasienten vurderes å ha behov for avhengig av grad av kompleksitet i problemstillingen og spesialisert kompetanse (vedlegg 3, flytskjema 2). Rehabiliteringen er tverrfaglig og involverer tre faggrupper: spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, spesialergoterapeut / ergoterapeut og / eller spesialfysioterapeut / fysioterapispesialist. Tilbudet bygger blant annet på kognitive tilnærmingsmodeller, helsepedagogiske prinsipper, brukermedvirkning, mensendieck og veiledet trening. Innholdet i rehabiliteringen tilpasses individuelt, avhengig av diagnose og kompleksitet. Det er god evidens for, og bred enighet om, at de aller fleste spesifikke belastningslidelser i utgangspunktet skal behandles konservativt. Dette gjelder så vel patellofemorale smerter [7], bekkenleddsproblematikk[8, 17-19], tendinopatier [11-13], trochanter major syndrom [9], og plantar fascitt [10] Antall pasienter / kontakter i Kontakter totalt Poliklinikk lege Rehabilitering Øvrige spesifikke belastningslidelser Skulder Totalt

9 Side 9 av Prioritering av pasientgrupper og fagkompetanse i spesialisthelsetjenesten Samhandlingsreformens intensjoner for rehabiliteringstjenestene er å oppnå langt større grad av samhandling mellom pasient, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste for å skape gode lokale pasientforløp (jfr. BEON). Med bakgrunn i BEON prinsippet, skal oppfølgingen skje i spesialisthelsetjenesten ved behov for spesialisert, kompleks eller intensiv rehabilitering [1]. Spesialisthelsetjenesten skal rendyrke sine spesialiserte oppgaver. Det er pasientens behov som er styrende for valg av omsorgsnivå. Noen pasienter vil trenge en planmessig og sømløs overføring fra kommunen til spesialisthelsetjenesten og tilbake. [20] Avdelingen har behandlet spesifikke belastningslidelser i over 25 år. Tilbudene er bygget på helhetstenkning ut fra en biopsykososial forståelse som er viktig i faget fysikalsk medisin, spesielt i håndtering av sammensatte muskel-skjelettlidelser. Pasienten ansvarliggjøres for oppfølging av tilbudet, og det settes fokus på mestring i hverdagen. Avdelingen har Gruppe 1 status for utdanning av legespesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering. I det tverrfaglige teamet sammen med legespesialist er det fysioterapispesialist i rehabilitering / ortopedisk fysioterapi / folkehelsevitenskap, og majoriteten av ergoterapeutene og fysioterapeutene har spesialkompetanse og videreutdanning innen veiledning. Et tett samarbeid mellom faggruppene er nødvendig for å lykkes med de mer komplekse og sammensatte problemstillingene. I forhold til spesialisthelsetjenesteloven har sykehusene veiledningsansvar overfor utdanningsinstitusjoner (studenter / fysioterapeuter i turnus) og kommunehelsetjenesten. Dette er det gode system for i vår avdeling per dags dato. For å sikre og videreføre vår fagkompetanse, må vi ha en viss kvantitet på spesialist utredning og rehabilitering av komplekse tilstander. Det er ikke mulig å skille ut de som vil ha behov for spesialistvurdering og behandling bare på grunnlag av diagnose. Faktorer som vil være av betydning for behov for vurdering og / eller behandling i spesialisthelsetjenesten er mange. Disse inkluderer blant annet varighet og grad av plager og funksjonsnedsettelse, kompleksitet i problemstillingen, antall smerteområder, psykososiale faktorer og manglende respons på behandling i kommunehelsetjenesten. Det poengteres viktigheten av at et spesialisert tilbud for diagnostisering og konservativ behandling av pasienter med muskel- og skjelettlidelser, med forankring i evidensbasert medisin og rehabiliteringsprinsipper, blir prioritert videre i spesialisthelsetjenesten. Det finnes etter hvert mange aktører i kommunene og privat som tilbyr ulike behandlingstilbud innen området muskel- / skjelettlidelser som har varierende grad av evidensbasert faglig forankring. Det store utvalget kan være positivt for pasienten, men kan også være en forvirrende faktor. Det er derfor viktig at vår avdeling opprettholder spesialisert fagkompetanse, tverrfaglighet og en helhetlig tilnærming som en del av

10 Side 10 av 14 spesialisthelsetjenesten for å kunne ivareta pasientenes behov, konkludere og hjelpe dem videre. 7.3 Områder for fremtidig satsing i forhold til samhandlingsreformen Det blir viktig å videreutvikle samarbeidet med kommunehelsetjenesten (fastleger, fysioterapeuter, kiropraktorer m.fl.) for å sikre kontinuitet i oppfølging av tilbud som blir igangsatt. Dette er særlig viktig for pasienter med mer sammensatte lidelser som har behov for oppfølging over lengre tid. Det er behov for å ha et kontinuerlig system hvor kommunene og spesialisthelsetjenesten har god oversikt over nødvendig samarbeidende kompetanse. En annen viktig utviklingsoppgave er å forbedre samarbeidet med de ortopediske avdelingene i foretaket for å få mer effektiv flyt og bedre gjensidig informasjon i håndteringen av felles pasienter. Dette for blant annet å sikre at pasienter som i utgangspunktet skal behandles konservativt, ikke står unødvendig på venteliste for vurdering av operasjon. Det er også viktig å få en adekvat kartlegging og vurdering av konservativ behandling som er forsøkt eller bør forsøkes før eventuell operativ behandling besluttes. Det er en økende tendens til at belastningsrelaterte skulderlidelser (blant annet impingementsyndrom, mindre rotatorcuff rupturer med mer) blir behandlet operativt med artroskopisk kirurgi [21, 22], men dette er det lite støtte for i litteraturen [5, 6]. For å gi optimal helsehjelp til pasientene er det viktig og nødvendig å utarbeide felles retningslinjer for henvisninger av pasienter med muskel - / skjelettproblematikk. Henvisning fra fastleger til spesialisthelsetjenesten må sendes til rett spesialitet (ortopedi, reumatologi, pediatri, nevrologi) til rett tid. I gruppen pasienter med muskel- / skjelettlidelser, er det som nevnt en høy forekomst av sykefravær / uføreytelser, og prognosen blir gjerne dårligere når plagene står over lengre tid. Det er derfor viktig å unngå unødvendige sløyfer i behandlingskjeden til det beste for pasienten. Erfaring viser at pasientgruppen som henvises til AFR har blitt stadig mer komplisert og sammensatte. Pasientene har allerede forsøkt andre tilbud lokalt uten effekt og har derfor behov for utredning og et spesialisert tverrfaglig tilbud. Vi mener, ut fra norske innsidens - / prevalenstall [2], at avdelingens nåværende tilbud til øvrige spesifikke belastningslidelser er underdimensjonert. Dette bør det tas høyde for i fremtidig prioritering og ressursfordeling. Fra et faglig, etisk og samfunnsøkonomisk synspunkt er det viktig at konservativ behandling med tverrfaglig tilnærming fortsatt prioriteres i spesialisthelsetjenesten i henhold til dagens evidensgrunnlag. Rett pasientbehandling til rett tid vurderes kontinuerlig.

11 Side 11 av 14 REFERANSER 1. Andreassen, B.A., S. Gjønnes, and K. Refsdal, Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet, Ihlebaek, C., et al., [Occurrence of musculoskeletal disorders in Norway]. Tidsskr Nor Laegeforen, (23): p Brage, S., et al., [Musculoskeletal disorders as causes of sick leave and disability benefits]. Tidsskr Nor Laegeforen, (23): p Gutenbrunner, C., A. Ward, and M.A. Chamberlain, White Book of Physical and Rehabilitation Medicine, Norwegian version, E.B.o.P.a.R. Medicine, Editor 2011: 5. Brox, J.I., et al., Arthroscopic surgery versus supervised exercises in patients with rotator cuff disease (stage II impingement syndrome): a prospective, randomized, controlled study in 125 patients with a 2 1/2-year follow-up. J Shoulder Elbow Surg, (2): p Littlewood, C., et al., Exercise for rotator cuff tendinopathy: a systematic review. Physiotherapy, (2): p Collado, H. and M. Fredericson, Patellofemoral pain syndrome. Clin Sports Med, (3): p Vleeming, A., et al., European guidelines for the diagnosis and treatment of pelvic girdle pain. Eur Spine J, (6): p Del Buono, A., et al., Management of the greater trochanteric pain syndrome: a systematic review. Br Med Bull, : p Orchard, J., Plantar fasciitis. BMJ, : p. e Wiegerinck, J.I., et al., Treatment for insertional Achilles tendinopathy: a systematic review. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, Scott, A., E. Huisman, and K. Khan, Conservative treatment of chronic Achilles tendinopathy. CMAJ, (10): p Childress, M.A. and A. Beutler, Management of chronic tendon injuries. Am Fam Physician, (7): p Rutten, M.J., et al., Detection of rotator cuff tears: the value of MRI following ultrasound. Eur Radiol, (2): p Haahr, J.P. and J.H. Andersen, Exercises may be as efficient as subacromial decompression in patients with subacromial stage II impingement: 4-8-years' follow-up in a prospective, randomized study. Scand J Rheumatol, (3): p Coghlan, J.A., et al., Surgery for rotator cuff disease. Cochrane Database Syst Rev, 2008(1): p. CD Stuge, B., et al., The efficacy of a treatment program focusing on specific stabilizing exercises for pelvic girdle pain after pregnancy: a two-year follow-up of a randomized clinical trial. Spine (Phila Pa 1976), (10): p. E Stuge, B. and A. Bergland, Evidence and individualization: Important elements in treatment for women with postpartum pelvic girdle pain. Physiother Theory Pract, (8): p Stuge, B., [Diagnosis and treatment of pelvic girdle pain]. Tidsskr Nor Laegeforen, (21): p Samhandlingsreformen - Rett behandling - på rett sted - til rett tid, Stortinget, Editor Svendsen, S.W., P. Frost, and L.D. Jensen, Time trends in surgery for non-traumatic shoulder disorders and postoperative risk of permanent work disability: a nationwide cohort study. Scand J Rheumatol, (1): p Vitale, M.A., et al., The rising incidence of acromioplasty. J Bone Joint Surg Am, (9): p

12 Side 12 av 14 Vedlegg 1 Organisasjonskart EFF Enhetsleder SSA Lunge- og hjerte rehabilitering 1,10 sykepleier 1,20 fysioterapeut Totalt 2,80 (1,80 LMD) sykepleierstillinger Sykepleier fra hjertedagsenter Ca.0,20 Fysioterapeut fra fellesavdelingen SSK Eg Sykelig overvekt 1 helse.tren.råd. 2 KEF 1 ergoterapeut 0,80 spesialergoterapeut 1 fysioterapeut 2 psykolog.spes./ Psykolog (DPS Str.) Tverrfaglig rygg 1,60 spes.fysio./fysio 0,50 spl./sekretær Lege (timebetalt) Øvrige spesifikke belastnings lidelser 1 fysio. spesialist og terapeuter fra skulder og rygg / nakke SSK Kongsgård Rygg / nakke 1,60 spesialfysioterapeut 0,70 (kun utreder) manuellterapeut Skulder 2 spesialfysioterapeuter 1 spesialergoterapeut 1 ergoterapeut

13 Side 13 av 14 VEDLEGG 2 FLYTSKJEMA 1 SKULDERTILBUD Henvisning: Henvisning til poliklinikken fra fastlege, legespesialist, kiropraktor eller manuellterapeut. Poliklinisk undersøkelse: Poliklinikk hos lege (evt. tverrfaglig med fysioterapeut) der det stilles en diagnose og avgjøres om pasienten henvises til videre behandling i spesialisthelsetjenesten. Det vurderes om pasienten har forsøkt relevant behandling i kommunehelsetjenesten, om pasienten kan delta i et tre dagers skuldertilbud eller om det er forhold som tilsier kun individuell tilnærming. Tre dagers skuldertilbud: Hovedinnholdet er individrettet, men deler av opplegget gjennomføres gruppebasert. Gruppetilbudet består blant annet av undervisning om hvordan skulderen er bygd opp, aktuell trening og bruk av skulderen i daglig aktivitet. I individuelle timer hos fysioterapeut og ergoterapeut fortsettes kartlegging / utredning (ved behov), veiledning og igangsetting av individuelt tilpassende tiltak. Det utarbeides tilrettelagt plan for den enkelte pasient. Behov for videre oppfølging etter 3 dagers skulderopplegg avklares i tverrfaglig team og avtales med pasient. Oppfølging: Pasienten følges som hovedregel opp med en konsultasjon hver 4. uke, inntil 4 mnd, avhengig av kompleksitet og intensitet på plagene. Det settes av 1 time hos ergoterapeut og 1 time hos fysioterapeut. Ved behov kan legespesialist involveres. Pasienten har gjennomført tiltak og øvelser daglig i perioden. Status i forhold til smerte, funksjon, jobb og aktivitet vurderes. Ved tilfredsstillende motivasjon og gjennomføring av tiltak hos pasienten, og fortsatt behov for spesialisert rehabilitering, tilbys pasienten oppfølging ved behov. Avslutning: Pasienten kommer til avslutningssamtale hos lege. Rehabiliteringsprosessen oppsummeres og status beskrives. Ved manglende bedring avklares behov for videre utredning og eventuelt behov for andre tiltak som for eksempel vurdering hos ortoped for kirurgi. Epikrise sendes til henvisende instans.

14 Side 14 av 14 VEDLEGG 3 FLYTSKJEMA 2 INDIVIDUELL POLIKLINISK REHABILITERING AV PASIENTER MED ØVRIGE SPESIFIKKE BELASTNINGSLIDELSER Henvisning: Henvisning til poliklinikken fra fastlege, legespesialist, kiropraktor eller manuellterapeut. Poliklinisk undersøkelse: Poliklinikk hos lege (evt. tverrfaglig med fysioterapeut) der det stilles en diagnose og avgjøres om pasienten henvises til videre behandling i spesialisthelsetjenesten. Det vurderes om pasienten har forsøkt relevant behandling i kommunehelsetjenesten. Behandling: Tilbud 1 (behov for tre faggrupper): Undersøkelse, vurdering og kartlegging over 2 dager hos fysio- og ergoterapeut i samarbeid med legespesialist, med igangsetting av tiltak. Tilbud 2 (behov for to faggrupper): Undersøkelse, vurdering og kartlegging over 1-2 dager hos fysioterapeut eller ergoterapeut i samarbeid med lege, med igangsetting av tiltak. Felles for tilbudene: Tiltakene kan bl.a. bestå av; informasjon, anatomi, treningsprinsipper, veiledning, bevisstgjøring, avspenning, spesifikke øvelser og tøyninger, aktivitetsdosering, jobbveiledning, ergonomi, Mensendieck, spesifikk og generell bevegelsesanalyse og korrigering, samt tilpasning av hjelpemidler (såler, ortoser etc.) ved behov. Det utarbeides tilrettelagt plan for pasientens rehabilitering. Oppfølging: Pasienten følges som hovedregel opp med en konsultasjon hver 3-6 uke i inntil 4 mnd., avhengig av kompleksitet og intensitet på plagene. Pasienten gjennomfører tiltak og øvelser regelmessig i perioden mellom hver konsultasjon. Status vedrørende funksjon, jobb, aktivitet, smerte og søvn vurderes og det foretas gradvis oppdosering av treningsprogram og tiltak. Ved tilfredsstillende motivasjon og gjennomføring av tiltak hos pasienten, og fortsatt behov for spesialisert rehabilitering, tilbys pasienten videre oppfølgning ved behov. Avslutning: Avslutning hos legespesialist. Beskrivelse og resultat av rehabiliteringsforløp oppsummeres og epikrise sendes til fastlege / henvisende instans.

Rehabilitering av skulderplager

Rehabilitering av skulderplager Rehabilitering av skulderplager Fredrik Granviken Tverrfaglig Poliklinikk rygg-nakke-skulder Avd. for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering St Olavs Hospital Skulderplager er en av de mest vanlige muskelskjelettplagene

Detaljer

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset Sammensatte lidelser i Himmelblåland Helgelandssykehuset Sykefravær Et mindretall står for majoriteten av sykefraværet Dette er oftest pasienter med subjektive lidelser Denne gruppen har også høyere sykelighet

Detaljer

Tilbud til sykelig overvektige i Sørlandet sykehus. Nancy Marie Castle, Gabrielle Danielsen, Unni Mette Köpp og Camilla Bæck Herning

Tilbud til sykelig overvektige i Sørlandet sykehus. Nancy Marie Castle, Gabrielle Danielsen, Unni Mette Köpp og Camilla Bæck Herning Tilbud til sykelig overvektige i Sørlandet sykehus Nancy Marie Castle, Gabrielle Danielsen, Unni Mette Köpp og Camilla Bæck Herning Henvisning Poliklinisk vurdering Behandling Oppfølging Senter for sykelig

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Utvikling innen rehabiliteringsfeltet Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Hva er rehabilitering? «Googlet» Bilder og rehabilitering - 359 000 treff Fysisk aktivitet og

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

«Rettighetsvurdering av henvisninger til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten»

«Rettighetsvurdering av henvisninger til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten» «Rettighetsvurdering av henvisninger til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten» Lars Nysether Spes. Fysikalsk medisin og rehabilitering Medisinskfaglig rådgiver Regional Koordinerende enhet HSØ Overlege

Detaljer

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Ann Merete Brevik Samhandlingsreformen og rehabilitering Lite om habilitering og rehabilitering Mye fokus på forebygging og eldrehelse

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Hva er rehabilitering? Google Bilder og rehabilitering

Detaljer

Sørlandets rehabiliteringssenter

Sørlandets rehabiliteringssenter Sørlandets rehabiliteringssenter 5. desember 2016 Daglig leder Reidun Meberg Agenda Hva kan Sørlandets rehabiliteringssenter tilføre... Hvilke tilbud er aktuelle for Listerkommunene å benytte Hvem er vi

Detaljer

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Eli Molde Hagen, dr.med., seksjonsoverlege Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering

Detaljer

Tverrfaglighet i hjerterehabilitering ved Sykehuset i Vestfold. Kari Peersen Spesialfysioterapeut og phd stipendiat

Tverrfaglighet i hjerterehabilitering ved Sykehuset i Vestfold. Kari Peersen Spesialfysioterapeut og phd stipendiat Tverrfaglighet i hjerterehabilitering ved Sykehuset i Vestfold Kari Peersen Spesialfysioterapeut og phd stipendiat Tverrfaglig Hjerterehabilitering Multidisciplinary Multicomponent Multifaceted Comprehensive

Detaljer

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Anne Evjen, lege i spesialisering, Terese Fors, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, seksjonsoverlege Rehabiliteringsklinikken UNN 05.10.10

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Tilbud ved Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk, UNN. Karasjok 23.03.12 Terese Fors

Tilbud ved Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk, UNN. Karasjok 23.03.12 Terese Fors Tilbud ved Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk, UNN Karasjok 23.03.12 Terese Fors Faget fysikalsk medisin Fysikalsk medisin omfatter diagnostikk og behandling av sykdommer, skader og funksjonssvikt

Detaljer

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO PASIENTPERSPEKTIVET Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO FORVENTNINGER Rehabiliteringstilbud til ALLE som trenger det - NÅR de trenger det. Hva er rehabilitering?

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Fastleger i Midt-Norge

Detaljer

Fysioterapi v. impingement og partiell rotatorcuffruptur

Fysioterapi v. impingement og partiell rotatorcuffruptur Fysioterapi v. impingement og partiell rotatorcuffruptur Ved Heidi Veeser Gallet Fysioterapeut i klinisk aktivitetsavdeling ved Diakonhjemmet Sykehus 16.09.15 Impingement Impingement symptoms Jobe + Neer

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

Til Arbeidsgruppa i rehabilitering Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF

Til Arbeidsgruppa i rehabilitering Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF Til Arbeidsgruppa i rehabilitering Ålesund, 10.10.11 Helse Møre og Romsdal HF Framtidig tilbud innen rehabilitering -uttalelse frå legegruppen ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering og Nevrologisk

Detaljer

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt.

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. En liten disposisjon Om prosjektet. Fra en brukers og pasients ståsted Fra en kommunens ståsted Fakta om prosjektet Deltakere: Namsos

Detaljer

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Innledning Smerte er en av de hyppigste årsakene til at pasienter kontakter helsetjenesten. Epidemiologiske studier

Detaljer

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 14.02.2012

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 14.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 14.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS Bakke SMR AS har fra 1/1-11 avtale med Helse Sør Øst om rehabilitering innenfor følgende områder:

Detaljer

Tilnærming til pasienter med CFS/ME ved RKHR. Ved Bjarte Fossen fysioterapeut og Malgorzata P.Tveit lege November 2017

Tilnærming til pasienter med CFS/ME ved RKHR. Ved Bjarte Fossen fysioterapeut og Malgorzata P.Tveit lege November 2017 Tilnærming til pasienter med CFS/ME ved RKHR Ved Bjarte Fossen fysioterapeut og Malgorzata P.Tveit lege November 2017 Kort om RKHR. Statistikk. Kartlegging og tilnærming. Erfaringer. Agenda Generelt om

Detaljer

SAK NR HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD

SAK NR HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.12.17 SAK NR 099 2017 HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om organisering og utvikling av tilbud

Detaljer

Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i spesialisthelsetjenesten 2 Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt 3 Sykelig

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling på rehabiliteringsområdet

Ansvars- og oppgavefordeling på rehabiliteringsområdet Ansvars- og oppgavefordeling på rehabiliteringsområdet Helse i utvikling, Oslo 1. nov 2012 Sigrunn Gjønnes, senorrådgiver, avd minoritetshelse og rehabilitering 06.11.2012 Tema for presentasjonen 1 HISTORIKK

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - revmatologi Fagspesifikk innledning - revmatologi Tradisjonelt omfatter revmatologi inflammatoriske

Detaljer

Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS. Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland

Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS. Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland Anbudsbasert avtale med Helse Vest 2006 :RHF overtok ansvaret for rehabilitering

Detaljer

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5 Ryggrehabilitering Vertebra er latin og betyr ryggvirvel, og det er navnet på denne ryggrehabiliteringen. Rehabiliteringen ble utarbeidet ved poliklinikken i 2003, og er i samsvar med den nasjonale standarden

Detaljer

Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset. Ann Merete Brevik 17.03.2016

Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset. Ann Merete Brevik 17.03.2016 Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset Ann Merete Brevik 17.03.2016 Helseminister Bent Høie Mennesker med ulike former for kroniske utmattelseslidelser såkalte medisinsk uforklarlige

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Klinikk for psykisk helsevern Seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal Helse Møre og Romsdal HF 6026 Ålesund Dykkar ref: Vår ref: kto Dato: 03.10.2014 Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert 27.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Prioriteringsveileder - Revmatologi Sist oppdatert 20.8.2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Unicare Fram AS Beskrivelse av delytelse R

Unicare Fram AS Beskrivelse av delytelse R Unicare Fram AS Beskrivelse av delytelse R Delytelse R1.1:Arbeidsrettet rehabilitering, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, kartleggings- og vurderingstilbud - dagtilbud Målgruppe/ pasientgruppe a)

Detaljer

BEHANDLINGSLINJE MUSKELDYSTROFIER

BEHANDLINGSLINJE MUSKELDYSTROFIER BEHANDLINGSLINJE MUSKELDYSTROFIER Sunnaas Sykehus HF Klinikk for Nevrologi, Vurdering og Smerterehabilitering, Askim Torsdag den 28 mai 2009 Åse Sissel Hagen og Anne-Grete Wiborg Bakgrunn Klinikk NVS ved

Detaljer

Hva er idrettsfysioterapi?

Hva er idrettsfysioterapi? IDRETTSFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten

Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten Lars Nysether Overlege Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Regional koordinerende

Detaljer

Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Seniorrådgiver Bjørnar Alexander Andreassen Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt Prioriteringsveileder - Sykelig Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - sykelig Fagspesifikk innledning - sykelig Sykelig er en kompleks tilstand. Pasientgruppen er svært

Detaljer

Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR

Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR Rehabiliteringskonferansen 07.08.12 Haugesund Dagfinn Dahle Enhetsleder Terapienhet HSR AS Definisjon Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede,

Detaljer

Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014. Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø

Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014. Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014 Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø 2009 o Oppdragsdokument fra Helse Nord til Rehab.klinikken om å gi et regionalt utredningsog

Detaljer

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter «Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter kreftsykdom ved Kjersti Widding legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Sørlandets rehabiliteringssenter Spesialisert

Detaljer

ORTOGERIATRIEN PÅ HARALDSPLASS

ORTOGERIATRIEN PÅ HARALDSPLASS ORTOGERIATRIEN PÅ HARALDSPLASS Paal Naalsund Seksjonsoverlege geriatrisk seksjon Medisinsk klinikk Haraldsplass 6/6-13 Kir G, Haraldsplass Diakonale Sykehus Mangler evnen til å klare minst en ADL 80% 1

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Hva er idrettsfysioterapi?

Hva er idrettsfysioterapi? IDRETTSFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Rapport. Rettighetsvurdering av henvisninger til delytelse J- Kronisk muskel og bløtdelssmerte. Regionalt nettverksmøte med PKO

Rapport. Rettighetsvurdering av henvisninger til delytelse J- Kronisk muskel og bløtdelssmerte. Regionalt nettverksmøte med PKO Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Rapport Rettighetsvurdering av henvisninger

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark Nasjonalt topplederprogram Gro Elisabeth Aasland Skien, 27/10-2014 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Trygg i jobb tross plager

Trygg i jobb tross plager Trygg i jobb tross plager Aage Indahl, Prof Dr.med. Spesialist fysikalsk medisin og rehabilitering Uni, Universitet i Bergen Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet

Detaljer

Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene. Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF

Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene. Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF Tilbud ved rehabiliteringsinstitusjonene Pasienter i habiliteringstjenestens målgrupper

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008

Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008 Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 2 Fagspesifikk innledning revmatologi 3 Muskel- og skjelettsmerter med leddhevelse

Detaljer

Kreftrehabilitering. Raskere tilbake, Dagrehabilitering

Kreftrehabilitering. Raskere tilbake, Dagrehabilitering Kreftrehabilitering Roy Nystad Spes nevrologi Avdeling for klinisk service, Raskere tilbake Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken Oslo Universitetssykehus HF Kreft noen tall 30 000 mennesker rammes

Detaljer

Samhandlende team i Primærhelsetjenesten 07.04.14

Samhandlende team i Primærhelsetjenesten 07.04.14 Samhandlende team i Primærhelsetjenesten 07.04.14 Samhandlende Team i Primærhelsetjenesten Samhandlende Team i Primærhelsetjenesten 4 fastleger, 2 i intervensjonsgruppe, 2 i kontrollgruppe 4 fysioterapeuter

Detaljer

Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres?

Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres? Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres? Jens Ivar Brox, leder nakke og ryggpoliklinikken, OUS, professor II i fysikalsk medisin UiO. Det korte svaret er nei -pasienter

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Fagspesifikk

Detaljer

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Mandat områdeplan rehabilitering Utarbeide områdeplan for rehabilitering, med anbefalinger om fremtidig funksjonsfordeling,

Detaljer

Hva forventer smertepoliklinikkene av allmennlegene?

Hva forventer smertepoliklinikkene av allmennlegene? Hva forventer smertepoliklinikkene av allmennlegene? Gunnvald Kvarstein Professor UIT, overlege UNN (OUS) TIRSDAG 21.10 KL 15.50-16.20 Omfanget av problemet langvarig smerte? «50 % av voksne personer som

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2017

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2017 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Prioriteringsveileder fysikalsk medisin og rehabilitering

Prioriteringsveileder fysikalsk medisin og rehabilitering Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder fysikalsk medisin og rehabilitering Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Rehabilitering arbeid og helse. Chris Jensen. PhD, leder

Rehabilitering arbeid og helse. Chris Jensen. PhD, leder Rehabilitering arbeid og helse Chris Jensen. PhD, leder Definisjon arbeidsrettet rehabilitering Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler og deltakelse i arbeidslivet som definert

Detaljer

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS Mestringskurs bygger på helsepedagogiske og kognitive tilnærminger som tar sikte på at deltagerne skal lære strategier som mobiliserer egne ressurser. Mestringskurs

Detaljer

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 10.02.2012

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 10.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 10.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS Bakke SMR AS har fra 1/1-11 avtale med Helse Sør Øst om rehabilitering innenfor følgende områder:

Detaljer

Utvikling av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Avdelingssjef Astrid Tytlandsvik Helse Stavanger

Utvikling av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Avdelingssjef Astrid Tytlandsvik Helse Stavanger Utvikling av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Avdelingssjef Astrid Tytlandsvik Helse Stavanger Vi skal fremme helse og livskvalitet Avdeling for rehabilitering Avd,sjef Koordinerende enhetsfunksjon

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets kropp, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Fysikalsk medisin og rehabilitering Prioriteringsveileder: Veiledertabell, august 2009

Fysikalsk medisin og rehabilitering Prioriteringsveileder: Veiledertabell, august 2009 Fysikalsk medisin og rehabilitering Prioriteringsveileder: Veiledertabell, august 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 5 Utbredte muskelsmerter og sammensatte, uavklarte tilstander

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Arbeidsrettet rehabilitering. Chris Jensen. PhD, leder

Arbeidsrettet rehabilitering. Chris Jensen. PhD, leder Arbeidsrettet rehabilitering Chris Jensen. PhD, leder Definisjon arbeidsrettet rehabilitering Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler og deltakelse i arbeidslivet som definert

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver Helsedirektoratet Om Helsedirektoratet

Detaljer

Prioriteringsveileder - Fysikalsk medisin og rehabilitering. Fagspesifikk innledning fysikalsk medisin og rehabilitering

Prioriteringsveileder - Fysikalsk medisin og rehabilitering. Fagspesifikk innledning fysikalsk medisin og rehabilitering Prioriteringsveileder - Fysikalsk medisin og rehabilitering Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning fysikalsk medisin og rehabilitering Fagspesifikk innledning fysikalsk

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Prioriteringsveileder smertetilstander

Prioriteringsveileder smertetilstander Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder smertetilstander Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift om prioritering

Detaljer

Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no

Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no Rehabiliteringskonferansen i Midt-Norge Trondheim 23. - 24.10.2012 Janne-Birgitte Bloch Børke, Spesialfysioterapeut / MSc Tverrfaglig poliklinikk rygg,

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 2 3 4 5 6 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i Fagspesifikk innledning Nevrokirurgi Ikke-rumperte cerebrale aneurismer

Detaljer

Samhandlingsreformen Hovedinnhold:

Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Mer av behandlingen skal skje nærmere der folk bor Styrking av kommunehelsetjenesten, mindre vekst i spesialisthelsetjenesten Mer fokus på helsefremming og forebygging

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Arbeid med kravspesifikasjonen. Møte 6.-7.oktober Scandic Hell, Stjørdal Dagfinn Thorsvik

Arbeid med kravspesifikasjonen. Møte 6.-7.oktober Scandic Hell, Stjørdal Dagfinn Thorsvik Arbeid med kravspesifikasjonen Møte 6.-7.oktober Scandic Hell, Stjørdal Dagfinn Thorsvik Et sørge for ansvar Det regionale helseforetaket skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted i

Detaljer

Dokumentasjon av litteratursøk

Dokumentasjon av litteratursøk Dokumentasjon av litteratursøk Prosedyrens tittel eller arbeidstittel Spørsmål fra PICOskjema Fysioterapi ved subakromiale smerter 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er

Detaljer

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse I

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse I Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse I Delytelse I 1.6: Lungesykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, gruppebasert tilbud - døgntilbud Målgruppe/ pasientgruppe a) Diagnosegruppe/tilstand

Detaljer

Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. 6. juni 2013

Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. 6. juni 2013 Utviklingen på rehabiliteringsfeltet etter samhandlingen og videre framover, med fokus på ansvarsfordeling og samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver

Detaljer