Rapport fra arbeidsgruppen i Enhet for fysikalsk medisin og forebygging (EFF) Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra arbeidsgruppen i Enhet for fysikalsk medisin og forebygging (EFF) Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR)"

Transkript

1 Rapport fra arbeidsgruppen i Enhet for fysikalsk medisin og forebygging (EFF) Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR) Gjenomgang av: Skulder og øvrige spesifikke belastningslidelser Kristiansand, 15. mai 2013

2 Side 2 av 14 INNHOLD 1. Bakgrunn Mandat Arbeidsgruppen Oppsummering og anbefalinger Definisjoner Spesialisert rehabilitering Fysikalsk medisin og rehabilitering Enhet for fysikalsk medisin og forefygging Skulder og øvrig spesifikke belastningslidelser Beskrivelse og organisering av dagens tilbud i EFF Poliklinikk for skulder og øvrige spesifikke belastningslidelser Behandlingstilbud for skulder og øvrige spesifikke belastningslidelser 7.2 Prioritering av pasientgrupper i spesialisthelsetjenesten 7.3 Områder for fremtidig satsing i forhold til samhandlingsreformen Referanser side 11 Vedlegg 1 side 12 Vedlegg 2 side 13 Vedlegg 3 side 14

3 Side 3 av Bakgrunn Samhandlingsreformen og nytt lovverk for kommunal helse- og omsorg har betydning for hvilke oppgaver som i fremtiden skal løses av spesialisthelsetjenesten og kommunene. Økonomiske midler kanaliseres fra helseforetak til kommuner gjennom flere mekanismer (Utskrivningsklare pasienter, Kommunal øyeblikklighjelp, Kommunal medfinansiering). Det er ulikheter i forbruket av spesialisthelsetjenester i kommunene på Agder. Foretaksledelsen har igangsatt en total gjennomgang av de spesialiserte rehabiliteringstilbudene i AFR. Gjennomgangen inkluderer også rehabiliteringstilbud av samme art som er organisert i andre avdelinger. Høsten 2012 foretok AFR en vurdering av følgende tilbud i EFF: hjerterehabilitering, lungerehabilitering, rygg / nakketilbudet og tilbudet til sykelig overvektige, om hvorvidt disse tilbudene hører hjemme i spesialisthelsetjenesten. Det er blitt iverksatt tiltak i henhold til denne utredingen og vedtak i foretaksledergruppen fra De resterende tilbudene i EFF har ikke gjennomgått samme vurdering. Derfor bør det utredes om alle disse pasientene har behov for et rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten og om det er pasientgrupper som i dag ikke får dekket behov for spesialisthelsetjeneste innen fagfeltet. Grunnlaget for å vurdere om spesialisthelsetjenesten skal levere en tjeneste, skal være at pasientene har behov for spesialisert rehabilitering. Spesialisthelsetjenestens ressurser skal ikke brukes til å kompensere for eventuelle manglende tilbud hos kommuner eller private tilbydere. Manglende tilbud kan imidlertid ha betydning for når og hvordan en tjeneste utfases fra SSHF. 2. Mandat Hvilke tilbud og pasientgrupper innenfor fysikalsk medisin bør prioriteres i årene fremover, sett i lys av prioriteringsforskriften og samhandlingsreformen? Hvor mye av behandlingskjeden er spesialisttjenestens ansvar? Er det pasienter / pasientgrupper som i dag får tilbud og som i fremtiden ikke skal prioriteres? Er det pasienter / pasientgrupper som bør / kan ivaretas like godt eller bedre av kommunehelsetjenesten, i eller utenfor institusjon?

4 Side 4 av Arbeidsgruppen Administrativ enhetsleder Eyvind Olsson, Leder for arbeidsgruppen Sekretær Liv Aasmundrud Eikli Enhetsleder EFF Nancy Maria Castle Overlege Jenny Lill Knudsen Tillitsvalgt Tina Graaner Abrahamsen Verneombud Sindre Steen Leger, ergoterapeuter, fysioterapeuter fra de respektive tilbudene har vært involvert i utarbeiding av rapporten. Praksiskonsulent har gitt tilbakemeldinger ved revidering av behandlingslinje for skulder vinteren Oppsummering og anbefalinger Avdelingen har lang erfaring med rehabilitering av spesifikke belastningslidelser, deriblant komplekse tilstander med spesialisert og tverrfagligvurdering og rehabilitering. Det er pasientens behov som er styrende for valg av omsorgsnivå. Kun et fåtall av pasientene har behov for tilbud i spesialisthelsetjenesten og det er evidens for at majoriteten skal behandles konservativt fremfor operativt. Det er viktig å opprettholde spesialisert fagkompetanse, tverrfaglighet og helhetlig tilnærming som en del av spesialisthelsetjenesten for å kunne ivareta pasientenes behov, konkludere og hjelpe dem videre. AFR fortsetter med tilbudet til pasienter med skulder og øvrige spesifikke belastningslidelser som gis per dags dato. Nåværende tilbud er underdimensjonert i forhold til behovet i befolkningen og det bør vektlegges fremtidig prioritering av resurser. Det blir viktig å videreutvikle samarbeidet med kommunehelsetjenesten og forbedre samarbeidet med de ortopediske avdelingene i foretaket for å få mer effektiv flyt og bedre gjensidig informasjon i håndteringen av felles pasienter. For å gi optimal helsehjelp til pasientene er det viktig og nødvendig å utarbeide felles retningslinjer for henvisninger av pasienter med muskel - / skjelettproblematikk i Sørlandet sykehus.

5 Side 5 av Definisjoner 5.1 Spesialisert rehabilitering Spesialisert kompetanse (spesialisering omhandler behov for bistand fra spesialisert fagkompetanse/spisskompetanse i den individuelle rehabiliteringsprosessen) - der pasienten har behov for kompleksitet (spesifisert som både tallet på faggrupper involvert i prosessen, og hvor kompliserte brukerens behov er) - der det er behov for intensitet (dette vil si at tiltakene blir gitt med stor hyppighet over et avgrenset tidsrom) Fysikalsk medisin og rehabilitering Fysikalsk medisin og rehabilitering er en medisinsk spesialitet som omfatter forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av personer som grunnet medisinske lidelser er eller står i fare for å få langvarige funksjonshemminger. Spesialiteten skal fremme fysisk og kognitiv funksjon, atferd og livskvalitet (aktivitet og deltakelse). AFR har gruppe 1 status for utdanning av leger innenfor spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering. 1 IS-1947 Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

6 Side 6 av Enhet for fysikalsk medisin og forebygging Enheten har følgende tilbud: Skulder poliklinikk og rehabilitering Øvrige spesifikke muskel / skjelettlidelser poliklinikk og rehabilitering Rygg / nakke poliklinikk og rehabilitering Hjerterehabilitering Lungerehabilitering Sykelig overvekt poliklinikk og rehabilitering Hjerterehabilitering, lungerehabilitering, sykelig overvekt og rygg / nakke ble gjennomgått høsten 2012 pga. takstendringer i ISF. Vedtak fra 10.desember 2012 om reduksjon av aktivitet og ansatte er gjennomført i enheten. Enheten består av følgende fagpersoner: Fagpersoner Spesialutdannetsykepleier / Sykepleiere Spesialfysioterapeuter / fysioterapispesialist fysioterapeuter / manuellterapeut Spesialergoterapeuter / Ergoterapeuter Antall 2,80 7,50 3,80 Klinisk ernæringsfysiologer 2,00 Spesialkonsulent / HTT 1,00 Enhetsleder 1,00 Totalt 18,10 Dette inkluderer ikke ansatte fra: Raskere tilbake prosjekt tverrfaglig rygg ved SSA To psykologstillinger fra KPH 0,20 fysioterapeut fra fellesavdelingen Sykepleier fra hjertedagsenter, medisinsk avdeling Organisasjonskart for EFF, se vedlegg 1 side Skulder og øvrig spesifikke belastningslidelser Muskel- og skjelettlidelser er svært vanlig i den norske befolkningen og forekomsten ser ut til å holde seg stabil over tid % av den voksne befolkningen vil i løpet av en måned ha opplevd smerter eller plager fra muskel- og skjelettsystemet i en eller annen form. I følge helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) rapporterer 51 % av den voksne befolkningen muskel- / skjelettlidelser med varighet i tre måneder eller mer siste år. Plagene varierer i lokalisasjon og grad, men er oftest rapportert fra rygg, nakke og skulder [2]. Muskel- / skjelettlidelser er den hyppigste årsaken til sykefravær og uføreytelser [2, 3].

7 Side 7 av 14 Spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering driver avansert utredning, behandling og helhetlig tverrfaglig rehabilitering i spennet fra plager i bevegelsesapparatet til omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser. Dette omfatter alt fra ren poliklinisk utredning og diagnostikk, billeddiagnostikk inkludert ultralyd (UL), til større tverrfaglige kartlegginger, behandling individuelt og i grupper [4]. De fleste belastningsrelaterte lidelser i muskel- / skjelettapparatet skal i utgangspunktet behandles konservativt [5-13]. Majoriteten av disse bør kunne få tilfredsstillende behandling på kommunalt nivå. Kun et fåtall har behov for hjelp fra spesialisthelsetjenesten, enten i form av diagnostisk avklaring, konservativ behandling, og / eller igangsetting av rehabiliteringstiltak som kan videreføres av pasienten selv, eventuelt med hjelp fra kommunehelsetjenesten. 7.1 Beskrivelse og organisering av dagens tilbud Poliklinikk for skulder og øvrige spesifikke belastningslidelser Ved poliklinisk diagnostisering hos spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering gjennomføres en grundig anamnese, klinisk undersøkelse og eventuelt orienterende UL. UL - veiledede intervensjoner og - diagnostikk tilbys dersom det er medisinsk indisert og utføres raskt, kostnadseffektivt og er tilstrekkelig for mange tilstander. Det utføres også tverrfaglige vurderinger på poliklinikken for å bedre utrede og ivareta de kompliserte tilstandene. Det vurderes på individuelt grunnlag hvorvidt pasienten har behov for behandling i spesialisthelsetjenesten. Dersom kompleksitet, tilleggsfaktorer, varighet eller intensitet av plagene tilsier at det er indikasjon for en tverrfaglig spesialisert rehabilitering uten å ha fått behandling i kommunen / privat, kan pasienten unntaksvis tas direkte inn til behandlingstilbud i avdelingen. Dersom det vurderes ved poliklinikken at pasienten ikke oppfyller kriterier for behandling i spesialisthelsetjenesten eller ikke har rehabiliteringspotensial, henvises pasienten tilbake til kommunal oppfølging. Ved sammensatte lidelser understrekes viktigheten av en kognitiv tilnærming allerede i forbindelse med den polikliniske vurderingen. Det er av avgjørende betydning for gode og varige endringsprosesser, resultater og effekt av behandling, at budskapet er konsekvent og konsistent. Dette er en rød tråd gjennom hele behandlingsforløpet fra poliklinikk og videre i det dagpolikliniske tilbudet i avdelingen Rehabiliteringstilbud for skulder og øvrige spesifikke belastningslidelser Avdelingens rehabiliteringstilbud deles i hovedtrekk i to forskjellige tilbud, fordelt etter diagnose: Skulder Det er etablert en egen skulderpoliklinikk med tilhørende skulderrehabilitering (vedlegg 2, flytskjema 1). Avdelingen har utarbeidet behandlingslinje for skulder på EK-web.

8 Side 8 av 14 I skulderpoliklinikken er det fokus på undersøkelse og diagnostisk avklaring, og orienterende ultralydundersøkelse er en standardisert del av undersøkelsen. Forskning viser at UL og magnetisk resonanstomografi (MR) er likeverdig ved vurdering av rotatorcuffen inkludert rupturer [14]. UL er erfaringsmessig den beste metoden for å angi presis lokalisering av kalknedslag. Skulderrehabiliteringen er i hovedsak individrettet men deler av opplegget gjennomføres gruppebasert. Rehabiliteringen er tverrfaglig og involverer tre faggrupper: spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, spesialergoterapeut / ergoterapeut og spesialfysioterapeut. Tilbudet bygger blant annet på kognitive tilnærmingsmodeller, helsepedagogiske prinsipper og veiledet trening. Den veiledede treningen er basert på Ullevålsmodellen samt grunnprinsipper fra Mensendieck, i tillegg nyere elementer fra blant annet Kinetic Control og Redcord. Tre randomiserte studier fra ulike land tyder på at veiledet trening med fysioterapeut er like effektivt som skulderkirurgi [5, 15]. Cochrane Syst. Rev. fra 2008 har også konkludert med dette [16]. Pasienter med manglende effekt av injeksjon og fysioterapi i primærhelsetjenesten kan ha god og varig effekt av tilbud i spesialisthelsetjenesten med veiledet trening rettet mot normalisering av muskelaktivering og bevegelsesmønster [5]. Øvrige spesifikke belastningslidelser Det er utviklet differensierte individuelle tilbud til øvrige spesifikke belastningslidelser. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, patellofemoralt smertesyndrom, bekkenleddsproblematikk, kroniske tendinopatier, plantar fascitt, rygg-, kne- og hofteleddsproblematikk og tidligere proteseopererte (hofte). Det avgjøres på poliklinikken hvilket tilbud pasienten vurderes å ha behov for avhengig av grad av kompleksitet i problemstillingen og spesialisert kompetanse (vedlegg 3, flytskjema 2). Rehabiliteringen er tverrfaglig og involverer tre faggrupper: spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, spesialergoterapeut / ergoterapeut og / eller spesialfysioterapeut / fysioterapispesialist. Tilbudet bygger blant annet på kognitive tilnærmingsmodeller, helsepedagogiske prinsipper, brukermedvirkning, mensendieck og veiledet trening. Innholdet i rehabiliteringen tilpasses individuelt, avhengig av diagnose og kompleksitet. Det er god evidens for, og bred enighet om, at de aller fleste spesifikke belastningslidelser i utgangspunktet skal behandles konservativt. Dette gjelder så vel patellofemorale smerter [7], bekkenleddsproblematikk[8, 17-19], tendinopatier [11-13], trochanter major syndrom [9], og plantar fascitt [10] Antall pasienter / kontakter i Kontakter totalt Poliklinikk lege Rehabilitering Øvrige spesifikke belastningslidelser Skulder Totalt

9 Side 9 av Prioritering av pasientgrupper og fagkompetanse i spesialisthelsetjenesten Samhandlingsreformens intensjoner for rehabiliteringstjenestene er å oppnå langt større grad av samhandling mellom pasient, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste for å skape gode lokale pasientforløp (jfr. BEON). Med bakgrunn i BEON prinsippet, skal oppfølgingen skje i spesialisthelsetjenesten ved behov for spesialisert, kompleks eller intensiv rehabilitering [1]. Spesialisthelsetjenesten skal rendyrke sine spesialiserte oppgaver. Det er pasientens behov som er styrende for valg av omsorgsnivå. Noen pasienter vil trenge en planmessig og sømløs overføring fra kommunen til spesialisthelsetjenesten og tilbake. [20] Avdelingen har behandlet spesifikke belastningslidelser i over 25 år. Tilbudene er bygget på helhetstenkning ut fra en biopsykososial forståelse som er viktig i faget fysikalsk medisin, spesielt i håndtering av sammensatte muskel-skjelettlidelser. Pasienten ansvarliggjøres for oppfølging av tilbudet, og det settes fokus på mestring i hverdagen. Avdelingen har Gruppe 1 status for utdanning av legespesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering. I det tverrfaglige teamet sammen med legespesialist er det fysioterapispesialist i rehabilitering / ortopedisk fysioterapi / folkehelsevitenskap, og majoriteten av ergoterapeutene og fysioterapeutene har spesialkompetanse og videreutdanning innen veiledning. Et tett samarbeid mellom faggruppene er nødvendig for å lykkes med de mer komplekse og sammensatte problemstillingene. I forhold til spesialisthelsetjenesteloven har sykehusene veiledningsansvar overfor utdanningsinstitusjoner (studenter / fysioterapeuter i turnus) og kommunehelsetjenesten. Dette er det gode system for i vår avdeling per dags dato. For å sikre og videreføre vår fagkompetanse, må vi ha en viss kvantitet på spesialist utredning og rehabilitering av komplekse tilstander. Det er ikke mulig å skille ut de som vil ha behov for spesialistvurdering og behandling bare på grunnlag av diagnose. Faktorer som vil være av betydning for behov for vurdering og / eller behandling i spesialisthelsetjenesten er mange. Disse inkluderer blant annet varighet og grad av plager og funksjonsnedsettelse, kompleksitet i problemstillingen, antall smerteområder, psykososiale faktorer og manglende respons på behandling i kommunehelsetjenesten. Det poengteres viktigheten av at et spesialisert tilbud for diagnostisering og konservativ behandling av pasienter med muskel- og skjelettlidelser, med forankring i evidensbasert medisin og rehabiliteringsprinsipper, blir prioritert videre i spesialisthelsetjenesten. Det finnes etter hvert mange aktører i kommunene og privat som tilbyr ulike behandlingstilbud innen området muskel- / skjelettlidelser som har varierende grad av evidensbasert faglig forankring. Det store utvalget kan være positivt for pasienten, men kan også være en forvirrende faktor. Det er derfor viktig at vår avdeling opprettholder spesialisert fagkompetanse, tverrfaglighet og en helhetlig tilnærming som en del av

10 Side 10 av 14 spesialisthelsetjenesten for å kunne ivareta pasientenes behov, konkludere og hjelpe dem videre. 7.3 Områder for fremtidig satsing i forhold til samhandlingsreformen Det blir viktig å videreutvikle samarbeidet med kommunehelsetjenesten (fastleger, fysioterapeuter, kiropraktorer m.fl.) for å sikre kontinuitet i oppfølging av tilbud som blir igangsatt. Dette er særlig viktig for pasienter med mer sammensatte lidelser som har behov for oppfølging over lengre tid. Det er behov for å ha et kontinuerlig system hvor kommunene og spesialisthelsetjenesten har god oversikt over nødvendig samarbeidende kompetanse. En annen viktig utviklingsoppgave er å forbedre samarbeidet med de ortopediske avdelingene i foretaket for å få mer effektiv flyt og bedre gjensidig informasjon i håndteringen av felles pasienter. Dette for blant annet å sikre at pasienter som i utgangspunktet skal behandles konservativt, ikke står unødvendig på venteliste for vurdering av operasjon. Det er også viktig å få en adekvat kartlegging og vurdering av konservativ behandling som er forsøkt eller bør forsøkes før eventuell operativ behandling besluttes. Det er en økende tendens til at belastningsrelaterte skulderlidelser (blant annet impingementsyndrom, mindre rotatorcuff rupturer med mer) blir behandlet operativt med artroskopisk kirurgi [21, 22], men dette er det lite støtte for i litteraturen [5, 6]. For å gi optimal helsehjelp til pasientene er det viktig og nødvendig å utarbeide felles retningslinjer for henvisninger av pasienter med muskel - / skjelettproblematikk. Henvisning fra fastleger til spesialisthelsetjenesten må sendes til rett spesialitet (ortopedi, reumatologi, pediatri, nevrologi) til rett tid. I gruppen pasienter med muskel- / skjelettlidelser, er det som nevnt en høy forekomst av sykefravær / uføreytelser, og prognosen blir gjerne dårligere når plagene står over lengre tid. Det er derfor viktig å unngå unødvendige sløyfer i behandlingskjeden til det beste for pasienten. Erfaring viser at pasientgruppen som henvises til AFR har blitt stadig mer komplisert og sammensatte. Pasientene har allerede forsøkt andre tilbud lokalt uten effekt og har derfor behov for utredning og et spesialisert tverrfaglig tilbud. Vi mener, ut fra norske innsidens - / prevalenstall [2], at avdelingens nåværende tilbud til øvrige spesifikke belastningslidelser er underdimensjonert. Dette bør det tas høyde for i fremtidig prioritering og ressursfordeling. Fra et faglig, etisk og samfunnsøkonomisk synspunkt er det viktig at konservativ behandling med tverrfaglig tilnærming fortsatt prioriteres i spesialisthelsetjenesten i henhold til dagens evidensgrunnlag. Rett pasientbehandling til rett tid vurderes kontinuerlig.

11 Side 11 av 14 REFERANSER 1. Andreassen, B.A., S. Gjønnes, and K. Refsdal, Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet, Ihlebaek, C., et al., [Occurrence of musculoskeletal disorders in Norway]. Tidsskr Nor Laegeforen, (23): p Brage, S., et al., [Musculoskeletal disorders as causes of sick leave and disability benefits]. Tidsskr Nor Laegeforen, (23): p Gutenbrunner, C., A. Ward, and M.A. Chamberlain, White Book of Physical and Rehabilitation Medicine, Norwegian version, E.B.o.P.a.R. Medicine, Editor 2011: 5. Brox, J.I., et al., Arthroscopic surgery versus supervised exercises in patients with rotator cuff disease (stage II impingement syndrome): a prospective, randomized, controlled study in 125 patients with a 2 1/2-year follow-up. J Shoulder Elbow Surg, (2): p Littlewood, C., et al., Exercise for rotator cuff tendinopathy: a systematic review. Physiotherapy, (2): p Collado, H. and M. Fredericson, Patellofemoral pain syndrome. Clin Sports Med, (3): p Vleeming, A., et al., European guidelines for the diagnosis and treatment of pelvic girdle pain. Eur Spine J, (6): p Del Buono, A., et al., Management of the greater trochanteric pain syndrome: a systematic review. Br Med Bull, : p Orchard, J., Plantar fasciitis. BMJ, : p. e Wiegerinck, J.I., et al., Treatment for insertional Achilles tendinopathy: a systematic review. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, Scott, A., E. Huisman, and K. Khan, Conservative treatment of chronic Achilles tendinopathy. CMAJ, (10): p Childress, M.A. and A. Beutler, Management of chronic tendon injuries. Am Fam Physician, (7): p Rutten, M.J., et al., Detection of rotator cuff tears: the value of MRI following ultrasound. Eur Radiol, (2): p Haahr, J.P. and J.H. Andersen, Exercises may be as efficient as subacromial decompression in patients with subacromial stage II impingement: 4-8-years' follow-up in a prospective, randomized study. Scand J Rheumatol, (3): p Coghlan, J.A., et al., Surgery for rotator cuff disease. Cochrane Database Syst Rev, 2008(1): p. CD Stuge, B., et al., The efficacy of a treatment program focusing on specific stabilizing exercises for pelvic girdle pain after pregnancy: a two-year follow-up of a randomized clinical trial. Spine (Phila Pa 1976), (10): p. E Stuge, B. and A. Bergland, Evidence and individualization: Important elements in treatment for women with postpartum pelvic girdle pain. Physiother Theory Pract, (8): p Stuge, B., [Diagnosis and treatment of pelvic girdle pain]. Tidsskr Nor Laegeforen, (21): p Samhandlingsreformen - Rett behandling - på rett sted - til rett tid, Stortinget, Editor Svendsen, S.W., P. Frost, and L.D. Jensen, Time trends in surgery for non-traumatic shoulder disorders and postoperative risk of permanent work disability: a nationwide cohort study. Scand J Rheumatol, (1): p Vitale, M.A., et al., The rising incidence of acromioplasty. J Bone Joint Surg Am, (9): p

12 Side 12 av 14 Vedlegg 1 Organisasjonskart EFF Enhetsleder SSA Lunge- og hjerte rehabilitering 1,10 sykepleier 1,20 fysioterapeut Totalt 2,80 (1,80 LMD) sykepleierstillinger Sykepleier fra hjertedagsenter Ca.0,20 Fysioterapeut fra fellesavdelingen SSK Eg Sykelig overvekt 1 helse.tren.råd. 2 KEF 1 ergoterapeut 0,80 spesialergoterapeut 1 fysioterapeut 2 psykolog.spes./ Psykolog (DPS Str.) Tverrfaglig rygg 1,60 spes.fysio./fysio 0,50 spl./sekretær Lege (timebetalt) Øvrige spesifikke belastnings lidelser 1 fysio. spesialist og terapeuter fra skulder og rygg / nakke SSK Kongsgård Rygg / nakke 1,60 spesialfysioterapeut 0,70 (kun utreder) manuellterapeut Skulder 2 spesialfysioterapeuter 1 spesialergoterapeut 1 ergoterapeut

13 Side 13 av 14 VEDLEGG 2 FLYTSKJEMA 1 SKULDERTILBUD Henvisning: Henvisning til poliklinikken fra fastlege, legespesialist, kiropraktor eller manuellterapeut. Poliklinisk undersøkelse: Poliklinikk hos lege (evt. tverrfaglig med fysioterapeut) der det stilles en diagnose og avgjøres om pasienten henvises til videre behandling i spesialisthelsetjenesten. Det vurderes om pasienten har forsøkt relevant behandling i kommunehelsetjenesten, om pasienten kan delta i et tre dagers skuldertilbud eller om det er forhold som tilsier kun individuell tilnærming. Tre dagers skuldertilbud: Hovedinnholdet er individrettet, men deler av opplegget gjennomføres gruppebasert. Gruppetilbudet består blant annet av undervisning om hvordan skulderen er bygd opp, aktuell trening og bruk av skulderen i daglig aktivitet. I individuelle timer hos fysioterapeut og ergoterapeut fortsettes kartlegging / utredning (ved behov), veiledning og igangsetting av individuelt tilpassende tiltak. Det utarbeides tilrettelagt plan for den enkelte pasient. Behov for videre oppfølging etter 3 dagers skulderopplegg avklares i tverrfaglig team og avtales med pasient. Oppfølging: Pasienten følges som hovedregel opp med en konsultasjon hver 4. uke, inntil 4 mnd, avhengig av kompleksitet og intensitet på plagene. Det settes av 1 time hos ergoterapeut og 1 time hos fysioterapeut. Ved behov kan legespesialist involveres. Pasienten har gjennomført tiltak og øvelser daglig i perioden. Status i forhold til smerte, funksjon, jobb og aktivitet vurderes. Ved tilfredsstillende motivasjon og gjennomføring av tiltak hos pasienten, og fortsatt behov for spesialisert rehabilitering, tilbys pasienten oppfølging ved behov. Avslutning: Pasienten kommer til avslutningssamtale hos lege. Rehabiliteringsprosessen oppsummeres og status beskrives. Ved manglende bedring avklares behov for videre utredning og eventuelt behov for andre tiltak som for eksempel vurdering hos ortoped for kirurgi. Epikrise sendes til henvisende instans.

14 Side 14 av 14 VEDLEGG 3 FLYTSKJEMA 2 INDIVIDUELL POLIKLINISK REHABILITERING AV PASIENTER MED ØVRIGE SPESIFIKKE BELASTNINGSLIDELSER Henvisning: Henvisning til poliklinikken fra fastlege, legespesialist, kiropraktor eller manuellterapeut. Poliklinisk undersøkelse: Poliklinikk hos lege (evt. tverrfaglig med fysioterapeut) der det stilles en diagnose og avgjøres om pasienten henvises til videre behandling i spesialisthelsetjenesten. Det vurderes om pasienten har forsøkt relevant behandling i kommunehelsetjenesten. Behandling: Tilbud 1 (behov for tre faggrupper): Undersøkelse, vurdering og kartlegging over 2 dager hos fysio- og ergoterapeut i samarbeid med legespesialist, med igangsetting av tiltak. Tilbud 2 (behov for to faggrupper): Undersøkelse, vurdering og kartlegging over 1-2 dager hos fysioterapeut eller ergoterapeut i samarbeid med lege, med igangsetting av tiltak. Felles for tilbudene: Tiltakene kan bl.a. bestå av; informasjon, anatomi, treningsprinsipper, veiledning, bevisstgjøring, avspenning, spesifikke øvelser og tøyninger, aktivitetsdosering, jobbveiledning, ergonomi, Mensendieck, spesifikk og generell bevegelsesanalyse og korrigering, samt tilpasning av hjelpemidler (såler, ortoser etc.) ved behov. Det utarbeides tilrettelagt plan for pasientens rehabilitering. Oppfølging: Pasienten følges som hovedregel opp med en konsultasjon hver 3-6 uke i inntil 4 mnd., avhengig av kompleksitet og intensitet på plagene. Pasienten gjennomfører tiltak og øvelser regelmessig i perioden mellom hver konsultasjon. Status vedrørende funksjon, jobb, aktivitet, smerte og søvn vurderes og det foretas gradvis oppdosering av treningsprogram og tiltak. Ved tilfredsstillende motivasjon og gjennomføring av tiltak hos pasienten, og fortsatt behov for spesialisert rehabilitering, tilbys pasienten videre oppfølgning ved behov. Avslutning: Avslutning hos legespesialist. Beskrivelse og resultat av rehabiliteringsforløp oppsummeres og epikrise sendes til fastlege / henvisende instans.

1. Sammendrag... 3. 2. Arbeidsprosessen... 4. 2.1 Arbeidsgruppa... 4. 2.2 Rammer for arbeidet... 4. 3.1 Rehabilitering... 5

1. Sammendrag... 3. 2. Arbeidsprosessen... 4. 2.1 Arbeidsgruppa... 4. 2.2 Rammer for arbeidet... 4. 3.1 Rehabilitering... 5 Pasientforløp: Langvarige muskel- og skjelettlidelser i Helse Nord Rapport fra arbeidsgruppe 28.8.2007 1. Sammendrag... 3 2. Arbeidsprosessen... 4 2.1 Arbeidsgruppa... 4 2.2 Rammer for arbeidet... 4 3.1

Detaljer

OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING. Juni 2012

OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING. Juni 2012 OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING Juni 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 DEL I... 4 1. BAKGRUNN, OVERORDNEDE FØRINGER... 4 1.2 OMRÅDEPLAN REHABILITERING... 4 2. GEOGRAFISKE OG DEMOGRAFISKE FORHOLD I OMRÅDET...

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 03.09.2010 Overlege Dag Soldal Sørlandet sykehus HF Rapport fra prosjektgruppa rygg - Områdeplan for rehabilitering Side 2 av

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Desember2013 Forord Fagråd for rehabilitering takker for oppdraget med å revidere Regional plan for habilitering og rehabilitering.

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Internserien 9/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Målgruppe: Helsetilsynet

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet IS-1947 Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet 1 Heftets tittel: Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten IS-1739 Veileder Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Habiliteringstjenesten for voksne Utgitt: 06/2009, eks. 3000 Bestillingsnummer: IS-1739 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Versjon. 16.8.10 Gjennomgang av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Hvilke oppgaver kan vurderes overført til kommunene?

Versjon. 16.8.10 Gjennomgang av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Hvilke oppgaver kan vurderes overført til kommunene? Versjon 16.8.10 Gjennomgang av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Hvilke oppgaver kan vurderes overført til kommunene? 1 Heftets tittel: Gjennomgang av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 12. Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 12. Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 12 Styrking av behandlingstilbudet til pasienter med psykose Kristiansand 20.03.2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 12 strategiplan 2015-2017

Detaljer

RAPPORT fra prosjekt

RAPPORT fra prosjekt ephorte sak 204/89 RAPPORT fra prosjekt Organisering av Ambulante rehabiliteringsteam (ART) Habiliteringsteamene for barn og voksne i Lofoten og Vesterålen Og Habiliteringsteam (HAB) for voksne i Salten

Detaljer

Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. 6. juni 2013

Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. 6. juni 2013 Utviklingen på rehabiliteringsfeltet etter samhandlingen og videre framover, med fokus på ansvarsfordeling og samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver

Detaljer

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428 Historikk DATO SBESKRIVELSE 204 06 02 2 av 6 Innholdsfortegnelse Innledning... 4. Definisjoner... 4.. Revmatiske sykdommer... 4..2 Revmatologi... 5..3 Rehabilitering... 5..4 Rehabiliteringsforløp... 6

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3898 Berit Malmo, enhetsleder Hammerfest, 23. april 2014 Saksnummer 38/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord

Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord 2015 2025 Utkast med innarbeidede høringsinnspill Februar 2015 Forord Fagmiljøet i regionen har sammen med representant for brukerne gjennomført et stort arbeid

Detaljer

Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering

Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering 15.september 2009-1 1. Sammendrag... 3... 5 2.1. Fagrådets mandat:...5 2.2. Fagrådet sammensetning...6

Detaljer

Plan (høringsversjon vedlegg 2) Habilitering av barn, unge og voksne i Helse Midt- Norge. Dato: 17.06.04

Plan (høringsversjon vedlegg 2) Habilitering av barn, unge og voksne i Helse Midt- Norge. Dato: 17.06.04 Plan (høringsversjon vedlegg 2) Habilitering av barn, unge og voksne i Helse Midt- Norge Dato: 17.06.04 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 BEREGNING AV BEHOV... 6 2.1 HABILITERINGSBEHOV, BARN... 6 2.2 AKTIVITET...

Detaljer

Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 Helse Nord

Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 Helse Nord Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3898 Linn Sparby, leder voksenhab. Hammerfest, 23. april 2014 Hilde Lund, leder barnehab. Saksnummer 37/2014 Saksansvarlig: Harald

Detaljer

PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN MODUM KOMMUNE

PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN MODUM KOMMUNE Med vekt på samarbeidet med selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter 2011-2015 Helse- og sosialetaten Modum Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL...

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Nr 8/2014 Årgang 23. i Privat Praksis. God jul til alle våre lesere!

Nr 8/2014 Årgang 23. i Privat Praksis. God jul til alle våre lesere! Nr 8/2014 Årgang 23 i Privat Praksis God jul til alle våre lesere! www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi AlfaCare Kurskalender 2015 23.-24. januar Kinesio Taping KT 1 Oslo 13.-14. februar

Detaljer

Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord

Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord 2014 2025 Høringsutkast, 25. juni 2014 Forord Fagmiljøet i regionen har sammen med representant for brukerne gjennomført et stort arbeid for å beskrive status

Detaljer