Registrering av biologisk viktige områder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registrering av biologisk viktige områder"

Transkript

1 Registrering av biologisk viktige områder for TOTEN ALMENNING LODD 2 Gards- og bruksnr: 308/1 ØSTRE TOTEN KOMMUNE Eier: TOTEN ALMENNINGSLODD NR 2 Adresse: HOMLA SAG 2847 KOLBU Registreringsår: 2003

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING GJENNOMFØRING SAMMENDRAG MED KOMMENTARER SUMTALL AREAL FORDELT PÅ FORSKJELLIGE HOVEDLIVSMILJØER: BVO-OMRÅDER FORDELT PÅ HOGSTKLASSER OG BONITETER VEGETASJONSTYPER OVERSIKT OVER BIOLOGISK VIKTIGE OMRÅDER Teig Teig Teig Teig BIOLOGISK VIKTIGE OMRÅDER MED FORSLAG PÅ OMRÅDER TIL FRIVILLIG VERN Teig 6, Skurven Teig 7, Skålåsen Teig 8, Kalvberga MIS-FIGURER SOM ER VALGT VEKK SOM BIOLOGISK VIKTIGE OMRÅDER REFERAT FRA UTVALGSMØTE...27 Huldrestry (Usnea longissima) har en av sine kjerneområder på Totenåsen Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 2

3 1 Innledning Mjøsen Skogeierforening vil gjennom sin virksomhet bidra til et utholdende, bærekraftig skogbruk, som aktivt utnytter skogens potensial som fornybar ressurs. Samtidig ønskes det å ta vare på skog- og utmarksarealene som livsmiljø for vekster og dyr. I skogeierforeningens daglige drift skal innsatsfaktorer, produkter og prosesser utvikles med sikte på å ta vare på miljøet. Mjøsen vil dokumentere sitt miljøarbeid for å skape grunnlag for en åpen dialog med våre omgivelser. For å realisere dette vil vi i vår virksomhet og hos våre leverandører: Følge Levende Skogs standarder for et bærekraftig skogbruk Ha en ledelse som prioriterer tiltak og midler for utvikling og forbedring av miljøarbeidet ved sette opp tydelige og kvantifiserbare mål, og etterses at disse nås. Ha et miljøstyringssystem som tilfredsstiller kravene i ISO Standard nummer 4 i Levende Skog som er grunnlag for Mjøsens sertifisering er som følger: Nøkkelbiotopregistreringer skal gjennomføres og verdiene i nøkkelbiotopene skal dokumenteres og ivaretas. Som en konsekvens av dette er en av Mjøsens fremste miljømål: Biologisk viktige områder skal være registrert på våre medlemmers eiendommer etter anerkjente metoder senest i løpet av Vi har med bakgrunn i dette miljømålet gjort prioriteringer av områder ut fra gitte kriterier og prioritert registreringer ut fra tidligere registreringer i Toten Almenning lodd 2. Registreringene og prosedyrer er gjort i henhold til anbefalinger fra prosjekt Miljøregistreringer i skog. Registreringene i felt er utført av: Stian Almestad Biologisk rådgiver for registreringene: Tor Erik Brandrud, NINA Rapporten er utarbeidet av: Geir Korsvold, Mjøsen Skogeierforening Mjøsen Skogeierforening, den 22. mars 2004 Avdelingsleder Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 3

4 1.1 GJENNOMFØRING Registreringer av livsmiljøer ble gjort under barmarkssesongen 2003 og data er presentert for Toten Almenning, Lodd 2, høsten/vinteren 2003/2004. Prosjektet ble gjennomført i 6 forskjellige faser: 1. Forberedelser og tilrettelegging av data 2. Fastsetting av inngangsverdier 3. Registrering 4. Rangering 5. Utvelgelse 6. Presentasjon 1. Forberedelser og tilrettelegging av data I alle almenningene i Østre Toten ble det gjort en områdetatakst sommeren Framskrevne data fra denne taksten var hovedgrunnlaget for miljøregistreringene. Kartdata fra denne taksten ligger på en slik form (i SOSI) at det var mulig å ta de opp igjen. Alle skogbruksplandata er konvertert inn i SPREL. Grunnlaget for miljøregistreringene er digitale data fra denne taksten, samt grunnlagsdata fra Statens Kartverk i form av ØK- N5 raster. I Østre Toten kommune foreligger det forholdsvis omfattende data om biologisk mangfold fra tidligere registreringer gjennom: - flora- og fauna-registreringer på Totenåsen (flerbruksplan for Totenåsen) - biomangfold/naturtype-kartlegging i Østre Toten kommune - vegetasjonskart Flora-registreringene gir bl.a. en oversikt over lokaliteter for den rødlistede lavarten huldrestry, som har et kjerneområde i Totenåsen. Dette er en art som spesielt ble vektlagt under MISregistreringene, og hver huldrestry-lokalitet ble oppsøkt. Når det gjelder naturtypekartleggingen, så er denne foretatt med begrensede ressurser, og med en lavere detaljeringsgrad enn MISregistreringene. Dvs. at de normalt ikke er presise kartfestede angivelser av hvor de ulike miljøelementene befinner seg innenfor lokalitetene. Bortsett fra i ikke-hogst-områder kan det derfor være vanskelig å vurdere skogskjøtsel/flerbruk basert på disse registreringene. For deler av området finnes det vegetasjonstypekart. Disse kartene viser blant annet vegetasjonstyper som er av spesiell interesse for biologisk mangfold. Eksempler er kalklågurtskog, edellauvskog, rik sumpskog og rikmyr. Berggrunnskart finnes for kommunen. Berggrunnskartet, som lages av Norges geologiske undersøkelser (NGU), finnes i målestokk 1: Artsmangfoldet er spesielt stort der det er kalkholdig grunn, og her gir geologiske kart en god pekepinn, samt lette avgrensinger i mange tilfeller, eksempelvis for vegetasjonstypen kalklågurtskog. Dessuten ble det søkt i nasjonale databaser for å kartlegge sjeldne arter. På Internett er søkedatabasene til Botanisk museum sentral ( Det har imidlertid ingen hensikt å ta med registreringer som er så unøyaktig angitt at de ikke kan punktfestes i bestand. Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 4

5 2. Fastsetting av inngangsverdier Med bakgrunn i tidligere registreringer av biologisk mangfold i kommunen, erfaringer med MiSregistreringer i andre kommuner, markbefaringer i almenningene i Østre Toten og ved hjelp av tilgjengelig materiale ble inngangsverdier for registreringene satt av Tor Branderud ved NINA. Som nevnt tidligere fantes det et forholdsvis omfattende datagrunnlag om biologisk mangfold i skog gjennom: - flora og fauna-registreringer på Totenåsen i forbindelse med flerbruksplan - biologisk mangfold kartlegging/naturtypekartlegging i Østre Toten kommune Disse registreringene var med å bestemme nivået på inngangsverdiene. 3. Registreringer Markarbeidet ble gjennomført etter MiS-metoden med inndeling i de livsmiljøene som er beskrevet. Metoden og livsmiljøene er beskrevet i de 3 heftene - Biologisk mangfold; Bakgrunn og prinsipper, - Biologisk mangfold; Livsmiljøer i skog og - Biologisk mangfold; Instruks for registrering Alle heftene er utgitt i samarbeid mellom Skogforsk, NIJOS og Landbruksdepartementet. Man markbefarte alle framskrevne bestand i hogstklasse 4 og 5 fra taksten i Registreringene ble utført av ansatte på planavdelingen i Mjøsen Skogeierforening, og ble gjennomført i løpet av barmarkssesongen Registreringsgrunnlaget i felt var skogbruksplankart. NINA bidro under feltarbeidet med kompetanseoppbygging av planleggerne i en initial fase. Det ble lagt spesiell vekt på å øke kunnskapen om rike vegetasjonstyper. Dette har tidligere vært lite vektlagt i kartleggingen av Toten-almenningene. NINA bidro også med kvalitetssikring, spesielt av de viktigste lokalitetene med høy ansamling av miljøelementer, herunder en gjennomgang av de viktigste lokalitetene fra den kommunale biomangfoldregistreringen. 4. Systematisering og rangering av registreringene Registreringene dannet grunnlag for rangering av forekomstene etter miljøverdi. Alle dataene ble lagt inn i SPREL. Dataene ble deretter lagt over i en database som er utviklet av NIJOS. Her ble dataene rangert. Etter at den automatiske rangeringen var foretatt, ble rangeringslistene vurdert/kvalitetssikret av biolog Tor Branderud ut fra de notatene som er gjort i forbindelse med registreringene. Rangeringsmetodikken er nærmere beskrevet av prosjekt Miljøregistrering i Skog Ansvarlig for rangeringsjobben var planavdelingen i Mjøsen. 5. Utvelgelse Utvelgelse av de forskjellige miljøfigurene ble foretatt av representanter for almenningen i samarbeid med Mjøsen Skogeierforening. I tillegg var biolog Tor Branderud fra NINA med på utvelgelsesprosessen. Utvelgelsen førte til følgende forslag til forvaltning for bestand med miljøregistreringer: Bestand hvor man kan drive en begrenset lukket hogst 3. e produksjonsbestand. Alle bestand i kategori 2 har detaljerte behandlingsforslag med hensyn på skjøtsel for miljø. Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 5

6 6. Presentasjon A) Det er utarbeidet en rapport til hver enkelt almenning med: Kart med entydig avgrensning og posisjon for hvert enkelt livsmiljø Nødvendige forstlige data med bestands-id Biologiske data (bl.a. vegetasjonstype, arter etc.) Forvaltningstiltak som inneholder forklaring av hva som skal tas hensyn til, og hvordan, dersom forslaget er annet enn unntatt for hogst. Denne rapporten sendes til Fylkemannen i Oppland, Landbruksavdelingen, skogbrukssjefen i Østre Toten og til Mjøsen Skogeierforening. Lagring og forvaltning av registreringene Kopi av alle data leveres digitalt til Fylkesmannens landbruksavdeling og til skogbrukssjefen i kommunen som har disposisjonsrett til dataene. Almenningen har selv opphavsrett til data registrert på sin eiendom. Mjøsen ønsker på vegne av sine medlemmer å forvalte denne opphavsretten og gjøre dette tilgjengelige for alle funksjonærer i skogeierforeningen gjennom intranettløsninger. Dessuten vil registreringene stå sentralt i dokumentasjonsprosessen i Skogeierforeningen. Originaldata lagres digitalt hos planavdeling i Mjøsen i minst 20 år. Data lagres på en slik måte at de kostnadsfritt er tilgjengelige for alle funksjonærer i skogeierforeningen gjennom intranettløsninger. Digitale data for BVO lagres sammen med digitale kartdata, eller sammen med rasterkart (skannet ØK i målestokk 1:5000). Data lagres i SOSI-format (samordnet system for stedegen informasjon). Bruttoregistreringene blir lagret sammen med de øvrige SPREL-dataene. Finansiering Prosjektet er finansiert med kr. 1,50 pr dekar av Mjøsen Skogeierforening og tilskudd fra Staten på ca kr. 0,75 pr dekar. Det resterende beløpet på kr. 0,50 er finansiert med egenfinansiering fra almenningen. Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 6

7 2 Sammendrag med kommentarer 2.1 Sumtall Totalareal for eiendommen Produktivt skogareal dekar dekar Arealer som skal ha fri utvikling Arealer som kan forvaltes med lukkede hogster Sum biologisk viktige områder Antall biotoper som skal ha fri utvikling Antall biotoper som kan forvaltes med lukket hogst Sum antall biotoper med BVO 560,2 dekar 53,5 dekar 613,7 dekar 43 biotoper 5 biotoper 48 biotoper Antall % med BVO av produktivt skogareal 1,50 % I oversikten er det kun tatt med arealer som er utvalgt under MiS-utvelgelsen. Dvs at arealer som er lagt til i områder som foreslås til frivillig vern ikke er med i denne summen. Arealer hvor det ikke er registrert BVO, men hvor det er foreslått frivillig vern, utgjør 224,6 dekar fordelt på 3 områder (Skurven, Skålåsen og Kalvberga). 2.2 Areal fordelt på forskjellige hovedlivsmiljøer: Hovedlivsmiljø Forvaltes med fri Forvaltes med lukket Sum i dekar utvikling, målt i dekar hogst, målt i dekar Stående død ved 32,4 31,4 63,8 Liggende død ved 69,0 36,6 105,6 Rikbarkstrær 10,2 0 10,2 Trær med hengelav 104,3 48,3 152,6 Eldre lauvsuksesjon 5,3 0 5,3 Gamle trær 316, ,8 Rik bakkevegetasjon 52,3 0 52,3 Bergvegger 0 0 Bekkekløfter 0 0 Rovfuglreir (hønsehauk) 0 0 SUM 590,3 116,3 706,6 I denne tabellen er det en del overlappende arealer(figurer) av de ulike livsmiljøene, slik at summen blir høyere enn reelt BVO-areal. Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 7

8 2.3 BVO-områder fordelt på hogstklasser og boniteter Tabellen viser hvordan produktivt skogareal i dekar er fordelt på bonitet og hogstklasse der det er biologisk viktige områder. Bonitet Hogstklasse Sum % Sum % Vegetasjonstyper Treslag Dekar % Røsslyng og blokkbærskog 33 5 Bærlyngskog 35 5 Blåbærskog Småbregneskog Høgstaudeskog 43 7 Gran- og bjørkesumpskog (fattig) 5 1 Sum Tabellen viser hvordan biologisk viktige områder er fordelt på vegetasjonstyper. En kan merke seg at drøyt 8 % tilhører rike skogtyper. Mye av dette er utfigurert innenfor livsmiljø rik bakke. Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 8

9 3 Oversikt over biologisk viktige områder Teig 1 Teig 1 Areal Bestand Skog Totalt Prod Bonitet Hogst Alder Vegetasjonstype Sjiktning Sunnhet type uktivt klasse ,9 2,9 G Høgstaudeskog ,1 3,1 G Høgstaudeskog ,0 6,0 G Småbregneskog ,3 5,3 G Gran og bjørkesumpskog ,3 0, ,3 0, ,2 0, ,7 0,3 Forvaltningstiltak og livsmiljø: Bestand Forvaltningstiltak 3.3 Biologisk viktig område Biologisk viktig område Biologisk viktig område Biologisk viktig område - Areal Livsmiljø 2,9 Liggende død ved Rik bakkevegetasjon 3,1 Liggende død ved Rik bakkevegetasjon 6,0 Liggende død ved 5,3 Rik bakkevegetasjon Merknad 3.3, Lokaliteten knytter seg til en bekk i bestandet. I lokaliteten vokser tyrihjelm, mjødurt, skogstorknebb, bekkeblom, hengering, hengeaks, markjordbær. Vegetasjonstypen varierer fra høgstaude til småbregneskog. 16.1, Lokaliteten ligger på nordøstsiden av en bekk. Fuktig miljø. 30.1, Rik sumpskog rundt bekkedrag med bl.a. tyrihjelm og mjødurt. Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 9

10 Oversikt over biologisk viktige områder fortsetter; Teig 1 Areal Høydekl Bestand Skog Totalt Prod Bonitet Hogst Alder Vegetasjonstype Sjikt Sunnhet G F type uktivt klasse ning ,3 2,3 G Blåbærskog ,4 31,4 G Blåbærskog Fleretasjet ,8 2,8 G Småbregneskog Dårlig ,0 12,0 G Småbregneskog ,9 0, , ,5 0, ,1 0,5 Forvaltningstiltak og livsmiljø: Bestand Forvaltningstiltak 54.3 Biologisk viktig område Biologisk viktig område - Lukket hogst 87.1 Biologisk viktig område - 91 Biologisk viktig område - Areal Livsmiljø 2,3 Liggende død ved 31,4 Stående død ved Liggende død ved Trær med hengelav 2,8 Kantsone Liggende død ved Eldre lauvsuksesjon 12,0 Liggende død ved Merknad 54.4, Meget rikt med stående og liggende død ved, trær med hengelav. Rikbarkstre: Rogn med lungenever funnet i samme område. 87.1, Rikelig med liggende død ved. Vegetasjon på grensen til fuktig og rik storbregneskog. 91, Søkk i terrenget. Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 10

11 Oversikt over biologisk viktige områder fortsetter; Teig 1 Areal Bestand Skog Totalt Prod Bonitet Hogst Alder Vegetasjonstype Sjikt ning Sunnhet type uktivt klasse ,3 1,3 G Blåbærskog En-etasjet Dårlig ,1 4,1 G Småbregneskog En-etasjet Dårlig ,7 1,7 G Blåbærskog En-etasjet Dårlig ,2 10,2 G Blåbærskog En-etasjet Dårlig ,1 3,1 G Blåbærskog En-etasjet ,2 0, ,2 0, ,2 0, ,2 0, ,7 0,2 Forvaltningstiltak og livsmiljø: Bestand Forvaltningstiltak 94.5 Biologisk viktig område Biologisk viktig område Biologisk viktig område Biologisk viktig område Biologisk viktig område - Areal Livsmiljø 1,3 Liggende død ved 4,1 Stående død ved Liggende død ved 1,7 Liggende død ved 10,2 Liggende død ved 3,1 Liggende død ved Merknad 94.5, På grensen til småbregneskog. 94.7, På grensen til småbregneskog. Hengelav finnes spredt på flere trær. Død ved finnes spredt. 94.9, Varierende sjiktning. Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 11

12 Oversikt over biologisk viktige områder fortsetter; Teig 1 Areal Bestand Skog Totalt Prod Bonitet Hogst Alder Vegetasjonstype Sjikt ning Sunnhet type uktivt klasse ,4 3,4 G Småbregneskog En-etasjet Dårlig ,8 1,8 G Småbregneskog En-etasjet ,6 1,6 G Småbregneskog En-etasjet ,2 2,2 G Småbregneskog En-etasjet ,6 2,6 G Blåbærskog En-etasjet ,1 0, ,1 0, ,1 0, ,1 0, ,3 Forvaltningstiltak og livsmiljø: Bestand Forvaltningstiltak Biologisk viktig område Biologisk viktig område Biologisk viktig område Biologisk viktig område Biologisk viktig område - Lukket hogst Areal Livsmiljø 3,4 Stående død ved 1,8 Liggende død ved 1,6 Liggende død ved Trær med hengelav 2,2 Stående død ved 2,6 Liggende død ved Merknad 120.1, Hele bestandet har forholdsvis rikelig med hengelav , Skrent mot Bergsjøen , Rikelig med gubbskjegg og hengestry , Rikelig med gubbskjegg og hengestry , Selv om lokaliteten befant seg på en forhøyning i terrenget, er det rikelig med grantorvmose, sauetelg. Inntrykk av et forholdsvis fuktig miljø. Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 12

13 Oversikt over biologisk viktige områder fortsetter; Teig 1 Areal Høydekl Bestand Skog Totalt Prod Bonitet Hogst Alder Vegetasjonstype Sjikt Sunnhet G F type uktivt klasse ning ,6 2,6 G Blåbærskog ,5 2,5 G Småbregneskog ,9 1,9 G Blåbærskog ,1 33,1 F Bærlyngskog ,9 0, ,2 0, ,3 0, ,6 0,1 Forvaltningstiltak og livsmiljø: Bestand Forvaltningstiltak Biologisk viktig område - Lukket hogst Biologisk viktig område Biologisk viktig område Biologisk viktig område - Areal Livsmiljø 2,6 Liggende død ved 2,5 Eldre lauvsuksesjon 1,9 Liggende død ved 33,1 Gamle trær Merknad 123.4, På grensen til småbregneskog enkelte steder i lokaliteten , Det vokser flere or i samme lokaliteten, men de nådde ikke over 20 cm i diameter. Fuktig miljø med vannsig. 176, Gamle furutrær Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 13

14 Oversikt over biologisk viktige områder fortsetter; Teig 2 Teig 2 Areal Bestand Skog Totalt Prod Bonitet Hogst Alder Vegetasjonstype Sjiktning Sunnhet type uktivt klasse ,5 1,5 F Bærlyngskog ,4 18,4 G Blåbærskog ,5 6,5 G Blåbærskog ,1 10,1 G Blåbærskog ,3 4,3 G Blåbærskog En-etasjet ,6 0, ,9 0, ,3 0, ,2 0, ,7 0,2 Forvaltningstiltak og livsmiljø: Bestand Forvaltningstiltak Biologisk viktig område Biologisk viktig område Biologisk viktig område Biologisk viktig område Biologisk viktig område - Areal Livsmiljø 1,5 Liggende død ved Gamle trær 18,4 Trær med hengelav 6,5 Trær med hengelav 10,1 Trær med hengelav 4,3 Trær med hengelav 4,3 Merknad 176.2, Bergvegg som er nordvendt mot Bergsjøen , Det knytter seg en nord-østvendt bergvegg, og ei rogn med lungenever til figuren med hengelav. Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 14

15 Oversikt over biologisk viktige områder fortsetter; Teig 2 Areal Høydekl Bestand Skog Totalt Prod Bonitet Hogst Alder Vegetasjonstype Sjikt Sunnhet G F type uktivt klasse ning ,0 12,0 G Blåbærskog Enetasjet ,8 12,8 G Blåbærskog Enetasjet ,7 0, ,6 0,2 Forvaltningstiltak og livsmiljø: Bestand Forvaltningstiltak Biologisk viktig område - Lukket hogst Biologisk viktig område - Areal Livsmiljø 12,0 Trær med hengelav 12,8 Trær med hengelav Merknad 227.1, Rikbarkstre og bergvegg knytter seg også til figuren. Mye gubbeskjegg. Rogn med lungenever. Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 15

16 Oversikt over biologisk viktige områder fortsetter; Teig 4 Teig 4 Areal Bestand Skog Totalt Prod Bonitet Hogst Alder Vegetasjonstype Sjiktning Sunnhet type uktivt klasse ,7 2,7 G Høgstaudeskog ,6 11,6 G Småbregneskog En-etasjet ,5 3,5 G Høgstaudeskog ,4 21,4 G Høgstaudeskog En-etasjet ,3 0, ,4 0, ,3 0, ,7 0,4 Forvaltningstiltak og livsmiljø: Bestand Forvaltningstiltak Biologisk viktig område Biologisk viktig område Biologisk viktig område Biologisk viktig område - Areal Livsmiljø 2,7 Rik bakkevegetasjon 11,6 Liggende død ved 3,5 Rik bakkevegetasjon 21,4 Rik bakkevegetasjon Merknad 393.1, Figuren knytter seg til bekk. Arter: mjødurt, skogstorknebb, innslag av tyrihjelm, hengeaks, legeveronika, svever, myrfiol, sumphaugeskjegg. 505, Følger Risskogbekken. Vokser tildels mye mjødurt langs bekken. Tyrihjelm og skogstorknebb er andre eksempler. Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 16

17 Oversikt over biologisk viktige områder fortsetter; Teig 4 Areal Høydekl Bestand Skog Totalt Prod Bonitet Hogst Alder Vegetasjonstype Sjikt Sunnhet G F type uktivt klasse ning ,9 4,9 G Blåbærskog Enetasjet Dårlig ,1 4,1 F Høgstaudeskog God ,3 2,3 G Høgstaudeskog ,2 0, ,2 0, ,9 0,3 Forvaltningstiltak og livsmiljøer: Bestand Forvaltningstiltak Biologisk viktig område - Lukket hogst Biologisk viktig område Biologisk viktig område - Areal Livsmiljø 4,9 Trær med hengelav 4,1 Rik bakkevegetasjon 2,3 Rik bakkevegetasjon Merknad 514.1, Rikelig med hengelav i bestandet , Lokaliteten følger Risskogbekken. Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 17

18 Oversikt over biologisk viktige områder fortsetter; Teig 5 Teig 5 Areal Høydekl Bestand Skog Totalt Prod Bonitet Hogst Alder Vegetasjonstype Sjikt Sunnhet G F type uktivt klasse ning ,2 3,2 G Høgstaudeskog Enetasjet ,2 9,2 G Blåbærskog Enetasjet Dårlig ,7 0, ,3 Forvaltningstiltak og livsmiljøer: Bestand Forvaltningstiltak Biologisk viktig område Biologisk viktig område - Areal Livsmiljø 7,0 Rik bakkevegetasjon 9,2 Trær med hengelav Merknad 570, Lokaliteten knytter seg til bekk/elv , Figuren inneholder rikelig med hengelav. Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 18

19 3.2 Biologisk viktige områder med forslag på områder til frivillig vern Her er også bestand som inngår i områder som er foreslått til frivillig vern tatt med Teig 6, Skurven Teig 6 Areal Høydekl Bestand Skog Totalt Prod Bonitet Hogst Alder Vegetasjonstype Sjikt Sunnhet G F type uktivt klasse ning 4,4 Myr 1,7 Tresatt impedi ment ,1 72,1 G Enetasjet ,3 8,3 G ,7 2,7 G Blåbærskog Enetasjet ,9 11,9 G Blåbærskog Enetasjet ,4 0, ,2 0, ,4 0, ,4 0,2 Behandlingsforslag og miljøregistreringer: Bestand Behandlingsforslag Areal Miljøregistrering Biologisk viktig område - 2,7 Trær med hengelav Biologisk viktig område - 11,9 Trær med hengelav Areal 274.4, To seljer med lungenever. Bergvegg i lokaliteten. Hengelav i sør-vestre side av lokaliteten. Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 19

20 Biologisk viktige områder med forslag på områder til frivillig vern fortsetter: Teig 6 Areal Høydekl Bestand Skog Totalt Prod Bonitet Hogst Alder Vegetasjonstype Sjikt Sunnhet G F type uktivt klasse ning ,9 11,9 G ,8 14,8 G ,7 6,7 G Blåbærskog Enetasjet ,8 0, ,9 0, ,5 0,3 Behandlingsforslag og miljøregistreringer: Bestand Behandlingsforslag Areal Miljøregistrering Biologisk viktig område - 6,7 Rikbarktrær Trær med hengelav Rik bakkevegetasjon Areal 285.4, Rogn og selje med lungenever. 6 trær med huldrestry i nordøstlig retning i lokaliteten oppe i skrenten. Rik bakke: legeveronika, snerprørkvein. Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 20

21 Biologisk viktige områder med forslag på områder til frivillig vern fortsetter: Teig 7, Skålåsen Teig 7 Areal Høydekl Bestand Skog Totalt Prod Bonitet Hogst Alder Vegetasjonstype Sjikt Sunnhet G F type uktivt klasse ning 18,2 Myr 68,6 Tresatt impedi ment 0,5 Vann ,3 2,3 G ,0 8,0 G ,3 14,3 G ,4 0, ,3 0, ,6 0,2 Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 21

22 Biologisk viktige områder med forslag på områder til frivillig vern fortsetter: Teig 7 Areal Høydekl Bestand Skog Totalt Prod Bonitet Hogst Alder Vegetasjonstype Sjikt Sunnhet G F type uktivt klasse ning ,5 3,5 G Blåbærskog ,9 14,9 G Blåbærskog ,2 13,2 G Enetasjet ,4 3,4 G Enetasjet ,2 5,2 G Blåbærskog Enetasjet ,5 20,5 G ,3 0, ,6 0, ,1 0, ,1 0, ,1 0, ,2 0,2 Behandlingsforslag og miljøregistreringer: Bestand Behandlingsforslag Areal Miljøregistrering Biologisk viktig område - 3,5 Kantsone mot vann Rikbarktrær Biologisk viktig område - 14,9 Trær med hengelav Biologisk viktig område - 5,2 Liggende død ved Trær med hengelav Areal 229.4, Ei rogn og selje med lungenever , Huldrestryforekomstene knytter seg i hovedsak til området langs en bergskrent mellom skrapskog og produktiv skog , Rikelig forekomst av gubbeskjegg, samt en forekomst av huldrestry. Liggende død ved i ett område med >50% torvmoser. Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 22

23 Biologisk viktige områder med forslag på områder til frivillig vern fortsetter: Teig 8, Kalvberga Teig 8 Areal Høydekl Skog Totalt Prod Bonitet Hogst Alder Vegetasjonstype Sjikt Sunnhet G F type uktivt klasse ning 2,6 Myr 7,8 7,8 G ,6 36,6 G Blåbærskog Bestand ,0 201,0 F Blåbærskog ,2 6,2 G Enetasjet ,7 22,7 G Småbregneskog Fleretasjet Dårlig ,9 0, ,3 0, ,9 0, ,2 0, ,7 0,3 Behandlingsforslag og miljøregistreringer: Bestand Behandlingsforslag Areal Miljøregistrering Biologisk viktig område - 36,6 Gamle trær Biologisk viktig område - 201,0 Gamle trær Biologisk viktig område - 22,7 Stående død ved Liggende død ved Areal 111.1, Gamle furutrær kommer igjen over de største deler av Kalvberget , Gamle furutrær kommer igjen over de største deler av Kalvberget , Hele bestandet inneholder jevnt/rikelig med lys hengelav, liggende og stående død ved. Stor selje med lungenever. Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 23

24 Biologisk viktige områder med forslag på områder til frivillig vern fortsetter: Teig 8 Areal Høydekl Bestand Skog Totalt Prod Bonitet Hogst Alder Vegetasjonstype Sjikt Sunnhet G F type uktivt klasse ning ,8 8,8 G Fleretasjet ,0 33,0 G Røsslyng- Blokkebærskog ,7 0, ,3 0,2 Behandlingsforslag og miljøregistreringer: Bestand Behandlingsforslag Areal Miljøregistrering 119 Biologisk viktig område - 33,0 Gamle trær Areal 119, Gamle furutrær finnes i hele bestandet. Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 24

25 3.3 MiS-figurer som er valgt vekk som biologisk viktige områder Teig Bestandsnr Bestands del Livsmiljø Figur Veg.type Areal i Kommentarer F 1: Størsteparten av bestandet inneholder rikelig med trær med hengelav på. F 1-2: har samme grense/areal, Vegt. erlitt vekslende også T. fra reg. T , T = 4, 3, 1 mest 4. Pos: 32 V PN Jevnt med hengelav i store deler av bestandet. F 1-2: har samme grense/areal, Vegt. erlitt vekslende også T. fra reg. T , T = 4, 3, 1 mest 4. Pos: 32 V PN Jevnt med hengelav i store deler av bestandet. F 1-2: har samme grense/areal, Vegt. erlitt vekslende også T. fra reg. T , T = 4, 3, 1 mest 4. Pos: 32 V PN Jevnt med hengelav i store deler av bestandet. Fig. 1: Pos. 32 V NN NB! Her har jeg koblet 3 figurer til 1, p.g.a. at alt befant seg så og si på samme område 1 areal. Fig. 1: Pos. 32 V NN NB! Her har jeg koblet 3 figurer til 1, p.g.a. at alt befant seg så og si på samme område 1 areal. Fig. 1: Pos. 32 V NN NB! Her har jeg koblet 3 figurer til 1, p.g.a. at alt befant seg så og si på samme område 1 areal Fig. 5. Pos. 32 V NN Frodig ø-vent skråning, jevnt med liggende død ved. I bestandets s-ende var det rikelig med hengelav på flere trær. Stående død ved = fig. 5, trær med hengelav = fig Det er jevnt med hengelav i det meste av bestandet. Enkelte steder i bestandet er det meget bra med henglav Gamle furutrær går igjen på hele bestandet Gamle furutrær går igjen på hele bestandet Figur 1 ligger i litt blåbærskog og litt småbregne. Mestepartenligger i småbregneskog. Det vokser jevnt medhengelav i bestandet. Hele bestandet inneholder jevnt/rikelig med lav/død stående/død liggende ved. Stor selje med lungenever, posisjon 32 V PN ca. 100 m sør for en bekk ved et rotvelt. Hele bestandet inneholder jevnt/rikelig med lav/død stående/død liggende ved. Stor selje med lungenever, posisjon 32 V PN ca. 100 m sør for en bekk ved et rotvelt. Fig 1. Veg.type, litt vanskelig å skille mellom ? Se bilder... F 2. Daa = 4, ant. = 18. Grenser mot figur 2 og død ved. Hele bestandet har forholdsvis rikelig med hengelav (gubbeskjegg,,... sett under ett. Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 25

26 Fortsettelse på liste over MiS-figurer som er valgt vekk som biologisk viktige områder: Bestands Areal Kommentarer Teig Bestandsnr del Livsmiljø Figur Veg.type i Bestandet inneholder rikelig med hengelav over det største av arealet. Liggende død ved finnes spredt. Teig = 1. Her ligger 8 trær på ca. 2 mål, men ikke alle har enten < 30 cm (8 stk) eller > 30 cm og 4 stk på 2. Men det ligger jo 8 stk. på godt over 20 cm. Skal jeg figurere? Teig = Fig. 1. Fuktig lokalitet med mye torvmose. F. 2. Rikelig forekomst med hengelav, gubbeskjegg. Rikbarkstre: pos. 32 V NN gammel rogn. Jevnt med liggende død ved i bestandets nordlige helling, og det er et fuktig og skyggefult miljø Fig. 1. Fuktig lokalitet med mye torvmose. F. 2. Rikelig forekomst med hengelav, gubbeskjegg. Rikbarkstre: pos. 32 V NN gammel rogn. Jevnt med liggende død ved i bestandets nordlige helling, og det er et fuktig og skyggefult miljø Figur 1: Rikelig med gubbeskjegg Figur 1: Lokaliteten følger langs en bergvegg (se fig). Rikbarkstre knytter seg til lokaliteten, det er ri rogn med lungenever som vokser i raskanten av bergveggen. Pos. 32 V NN Det ligger en del død liggende ved i bestandet. Fig. 1: Hele det resterende bestandet inneholder meget rike forekomster av hengelav. Spesielt gubbeskjegg, men også hengestry. F 1: Pos 32 V NN Rikelig med gubbeskjegg F 1: Rikelige forekomster med skjegglav Figur 1: var usikker på om jeg var i bærlyngskog eller blåbærskog p.g.a. forekomster av linnea, blokkebær (litt( fjærmose, en del furumose. Bestemte meg for å definere veg.typen til bærlyng. Rikelige forekomster med gubbeskjegg. F 1: rikelige forekomster med gubbeskjegg. Vegetasjonstypen varierer fra typisk tørr til fuktig. Bestandet sett under ett, inneholder rikelige forekomster med hengelav. Deler av bestandet inneholder død liggende ved. For tørt miljø for figur der veden låg F 1: En lokalitet med rikelig forekomst av gubbeskjegg. F 1: Figuren strekker seg langs en rygg nedover mot korsmyra, og det vokser rikelig med gubbeskjegg her. Hele betandet er i grunnen rik av hengelav. Av oversikten ser man at det er tatt ut 32 figurer på til sammen 189 dekar. Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 26

27 3.4 Referat fra utvalgsmøte Tid og sted: Mjøsen skogeierforening, Lillehammer Til stede: Møteleder: Referent: Rolf Børstad, Leif Østby - nåværende og tidligere almenningsbestyrer Toten almenning Lodd 2 Tor Erik Brandrud- biolog NINA Ole Vestad- skogsjef Mjøsen Skogeierforening Arne Saxhaug- planlegger Mjøsen skogeierforening Ole Vestad Arne Saxhaug Avklaring av opplegg: Etter forslag fra Mjøsen Skogeierforening ble det enighet om å plukke ut sammenhengende biologisk viktige områder og danne naturreservat av disse på grunnlag av frivillig vern fra almenningens side. Dette forutsetter at det godkjennes av landbruksdepartementet og at almenningen tilkjennes full erstatning. Dersom forslag ikke innvilges, må det holdes en ny runde med mis-utvelgelse for å avklare status til mis-figurer som ligger innenfor de foreslåtte reservatene. Registrerte MIS-figurer utenfor reservatene velges ut og behandles som vanlig for MIS. Reservater: Følgende tre kjerneområder ble valgt ut og foreslått som reservater: 1. Skurven- kjerneområde for Huldrestry 2. Skålåsen- kjerneområde for Huldrestry 3. Kalvberga- den eldste furuskogen på Totenåsen Resultat utvalg Lister med figurer fordelt på reservat, ikke-hogstfigur, gjennomhogstfigur og fjernet figur fremkommer av vedlagte excel-ark. Veien videre Utvalgte områder digitaliseres og arealberegnes. Volum beregnes også så sant det lar seg gjøre med utgangspunkt i volumtall fra eksisterende skogbruksplan. Dersom trær med Huldrestry foreligger punktfestet med GPS-koordinater skal de synliggjøres på kart. Endelig rapport med kart lages og sendes aktuelle parter. Rapport for foreslåtte naturreservat i alle de aktuelle almenningsloddene sendes til departementet for godkjenninng. Arne Saxhaug Kommune: Østre Toten Eier: Toten Almenningslodd 2 Side 27

Registrering av biologisk viktige områder

Registrering av biologisk viktige områder Registrering av biologisk viktige områder for TOTEN ALMENNING LODD 3 Gards- og bruksnr: 309/1 ØSTRE TOTEN KOMMUNE Eier: TOTEN ALMENNING LODD NR 3 Adresse: FREDRIKSTAD SAG 2850 LENA Registreringsår: 2002

Detaljer

Rapport for registrering av biologisk viktige områder: Veldre Almenning. Gards- og bruksnr: 816/1. Ringsaker kommune. Registreringsår: 2004

Rapport for registrering av biologisk viktige områder: Veldre Almenning. Gards- og bruksnr: 816/1. Ringsaker kommune. Registreringsår: 2004 Rapport for registrering av biologisk viktige områder: Veldre Almenning Gards- og bruksnr: 816/1 Ringsaker kommune Registreringsår: 2004 Blåbærlyng er en nøkkelart man bør søke å ta vare på INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Registrering av biologisk viktige områder

Registrering av biologisk viktige områder Registrering av biologisk viktige områder for VANG ALMENNING Gards- og bruksnr: 202/1 HAMAR KOMMUNE Eier: Adresse: VANG ALMENNING GÅSBU 2323 INGEBERG Registreringsår: 2002 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Områdetakst i Namsskogan kommune. Harald K. Johnsen

Områdetakst i Namsskogan kommune. Harald K. Johnsen Områdetakst i Namsskogan kommune Harald K. Johnsen Generelt om prosjektet ALLSKOG Plan har blitt vagt til å gjøre/utføre oppdraget. Det gis 65% tilskudd for å lage nye skogbruksplaner i Namsskogan. En

Detaljer

Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne

Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste hjelpemiddel til en aktiv utnyttelse av din eiendom. Fra 2013 forutsetter alt tømmersalg

Detaljer

Hogstplan. for Strøm og Moe skog. Gårdsnr. 38, 13 Bruksnr. 3, 2 I Nittedal Kommune. Eier: RAGNHILD STRØM PRESTVIK Adresse: S. STRØM, 1488 HAKADAL

Hogstplan. for Strøm og Moe skog. Gårdsnr. 38, 13 Bruksnr. 3, 2 I Nittedal Kommune. Eier: RAGNHILD STRØM PRESTVIK Adresse: S. STRØM, 1488 HAKADAL Hogstplan for Strøm og Moe skog Gårdsnr. 38, 13 Bruksnr. 3, 2 I Nittedal Kommune Eier: RAGNHILD STRØM PRESTVIK Adresse: S. STRØM, 1488 HAKADAL Registrert 2001 Planperiode: 2002-2007 Utarbeidet av Avd.

Detaljer

Naturtyper i skog i Enebakk kommune, konvertering av MiS biotoper.

Naturtyper i skog i Enebakk kommune, konvertering av MiS biotoper. Naturtyper i skog i Enebakk kommune, konvertering av MiS biotoper. Siste Sjanse v/ Terje Blindheim har på oppdrag for, og i samarbeid med FORAN AS, konvertert registrerte livsmiljøer i skog i Enebakk kommune.

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Navn Adresse Postnr Sted Trondheim 10.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS).

Detaljer

Miljøregistrering i skog biologisk mangfold

Miljøregistrering i skog biologisk mangfold Miljøregistrering i skog biologisk mangfold Håndbok i registrering av livsmiljøer i skog Hefte 4: Veileder for rangering og utvelgelse 2002 ISBN 82-7169-991-1 Skogforsk og Landbruksdepartementet 1. opplag

Detaljer

Historien NORGES SKOGEIERFORBUND 1 13.04.2015

Historien NORGES SKOGEIERFORBUND 1 13.04.2015 Historien Bred enighet i 1998 om Levende Skogs standarder for et bærekraftig skogbruk. Revidert i 2006 med representasjon fra alle interessegrupper. Brudd i 2010 med naturvern- og friluftsorganisasjonene

Detaljer

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Kvalitetssikring av bærekraftig skogforvaltning Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Skogbruksplanlegging er viktig for at det biologiske mangfoldet skal

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN

TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN Alle skogeiere i Stranda, Norddal og Sykkylven mangler ny skogressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Trondheim 22.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Miljøregistrering i Skog (MiS) ble utført i Skaun kommune i 2000/2001 i forbindelse med utarbeiding av skogbruksplaner fra 1998. For å fortsatt være

Detaljer

Bestillingsfrist 8. desember.

Bestillingsfrist 8. desember. Trondheim 28.10.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I TINGVOLL Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 vil du ikke lenger kunne

Detaljer

Siste Sjanse notat 2001-12

Siste Sjanse notat 2001-12 Ekstrakt Planavdelingen i Mjøsen Skogeierforening skulle gjennom sesongen 2000 og 2001 gjennomføre Miljøregistreringer i Skog (MiS) i forbindelse med utarbeidelse av skogbruksplaner i store deler av Gjøvik

Detaljer

Områdetakst i Områdetakst Melhus kommune

Områdetakst i Områdetakst Melhus kommune Områdetakst i Melhus kommune Generelt om prosjektet ALLSKOG Plan har blitt vagt til å gjøre utføre oppdraget. Det gis 50% tilskudd for å lage nye skogbruksplaner i Melhus. En styringsgruppe som representerer

Detaljer

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste verktøy til en aktiv utnyttelse av eiendommen din! Hva er en skogbruksplan? Skogbruksplanen

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN Navn Adresse Postnr Sted Trondheim 5.2.2015 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS).

Detaljer

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor NINA Rapport 152 Dytholfjell- Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2005 Kommune: Sør-Aurdal Inventør: KAB Kartblad: 1716 II Dato feltreg.: 12.10.05, UTM: Ø:534300, N:67108500

Detaljer

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA Trondheim 2016 TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA Du er en av flere skogeiere som mangler ressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 kreves det dispensasjon for å kunne selge

Detaljer

PEFC Norge. Kontroll av nøkkelbiotoper. Thomas Husum, PEFC Norge

PEFC Norge. Kontroll av nøkkelbiotoper. Thomas Husum, PEFC Norge PEFC Norge Kontroll av nøkkelbiotoper Thomas Husum, PEFC Norge 1 Norsk PEFC Skogstandard Kravpunkt 4: Biologisk viktige områder «Skog definert som biologisk viktige områder har betydning for et stort antall

Detaljer

Sertifisering av skog

Sertifisering av skog Skogeiere som vil selge tømmer forplikter seg til å følge Norsk PEFC skogstandard. Alle de større kjøperne av tømmer i Norge krever i dag sertifisering. Ringerike, Buskerud. Foto: John Y. Larsson, Det

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

ALLMA EIENDOM Kodelister ved søk i Bestand. Side 1 av 5

ALLMA EIENDOM Kodelister ved søk i Bestand. Side 1 av 5 OBJECTID BESTAND_ID BESTANDSNR DELBESTANDSNR SKOGTYPE BEREGNTYPE BERMIDDIM GRUNNFLATESUM BERMIDHOYDE 62152 130010 15 0 1 0 23 34 20 383957 130001 7 0 1 0 22 29 20 424504 130002 5 0 1 0 19 25 19 544519

Detaljer

Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2014 for noen utvalgte miljøegenskaper. Aksel Granhus, Skog og Tre, 27.05.2014

Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2014 for noen utvalgte miljøegenskaper. Aksel Granhus, Skog og Tre, 27.05.2014 Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2014 for noen utvalgte miljøegenskaper Aksel Granhus, Skog og Tre, 27.05.2014 Egenskaper som omtales i rapporten: Areal gammel skog Stående volum og diameterfordeling

Detaljer

Skogbruksplanlegging Mjøsen Skog BA. 1. Introduksjon 2. Takstmetodikk 3. Digitale produkter. Foto: Blom

Skogbruksplanlegging Mjøsen Skog BA. 1. Introduksjon 2. Takstmetodikk 3. Digitale produkter. Foto: Blom Skogbruksplanlegging Mjøsen Skog BA 1. Introduksjon 2. Takstmetodikk 3. Digitale produkter Foto: Blom Avd. for Areal og Ressurser Årlig omsetning: ca 14 mill. kr Antall ansatte: 15 Omfang på oppdrag i

Detaljer

Ny Ressursoversikt / Skogbruksplan

Ny Ressursoversikt / Skogbruksplan Ny Ressursoversikt / Skogbruksplan Ditt verktøy for økonomisk og miljømessig forvalting av skogen I perioden 2015-2017 skal det gjennomføres skogtaksering og miljøregistreringer i Din kommune. En oppnevnt

Detaljer

Notat Stedsangivelser er utelatt i denne internettversjonen av notatet. Kontakt Trysil kommune for detaljer.

Notat Stedsangivelser er utelatt i denne internettversjonen av notatet. Kontakt Trysil kommune for detaljer. Atle Rustadbakken Naturkompetanse Vogngutua 21 2380 Brumunddal Tlf + 47 62 34 44 51 Mobil + 47 916 39 398 Org. nr. NO 982 984 513 Vår ref: AR Deres ref: Jan Bekken Sted/dato: Brumunddal 21.05.2002 Notat

Detaljer

Testprosjekt. for dokumentasjon. av minimum 5 % Biologisk Viktige Områder. i Snåsa kommune

Testprosjekt. for dokumentasjon. av minimum 5 % Biologisk Viktige Områder. i Snåsa kommune Testprosjekt for dokumentasjon av minimum 5 % Biologisk Viktige Områder i Snåsa kommune Av Heidrun Miller Innhold 1 Innledning... 5 2 Snåsa kommune... 5 2.1 Arealfordeling og skogtakst området i Snåsa

Detaljer

Nøkkelbiotoper i skog Gautestad, Evje og Hornnes kommune Grunneier: Elisabeth Iglebæk Høiby Gnr/bnr: 65/2,3 Dato registrert: 21.

Nøkkelbiotoper i skog Gautestad, Evje og Hornnes kommune Grunneier: Elisabeth Iglebæk Høiby Gnr/bnr: 65/2,3 Dato registrert: 21. Nøkkelbiotoper i skog Gautestad, Evje og Hornnes kommune Grunneier: Elisabeth Iglebæk Høiby Gnr/bnr: 65/2,3 Dato registrert: 21.6 2013 Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS Innledning Skogeiendommen

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

1.3.1 Side 1 linje 48-50 Er det ikke en selvfølge at skogeier forholder seg til norsk lovverk? Det som står i klammer kan da utelates, jf også 1.1.

1.3.1 Side 1 linje 48-50 Er det ikke en selvfølge at skogeier forholder seg til norsk lovverk? Det som står i klammer kan da utelates, jf også 1.1. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING 1204 SAKSBEHANDLER HANS FREDRIK HOEN DIREKTE TLF 64965018 E-POST hans.hoen@umb.no BESØKSADRESSE HØGSKOLEVEIEN 12 - SØRHELLINGA WWF-Norway

Detaljer

Tilbud på skogbruksplan i Namsskogan kommune

Tilbud på skogbruksplan i Namsskogan kommune Dato: 10.04.2013 Saksbehandler: HKJ Til alle skogeiere i Namsskogan kommune som mottar infobrosjyre, samt avtale om kjøp av planprodukter. Tilbud på skogbruksplan i Namsskogan kommune I disse dager sendes

Detaljer

Norsk institutt for jord- og skogkartlegging Direktoratet for naturforvaltning 2004

Norsk institutt for jord- og skogkartlegging Direktoratet for naturforvaltning 2004 Bruk av data innsamlet ved MiS-kartleggingen som grunnlag for identifisering, avgrensing og dokumenasjon av områder som kan inngå i Naturtypekartleggingen. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging

Detaljer

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET...

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET... NOTAT Oppdragsgiver: Nidelven Utvikling AS Oppdrag: 532762 Reguleringsplan Hallstein Gård Dato: 2013-09-29 Skrevet av: Anders Breili Kvalitetskontroll: Heiko Liebel NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Børsa prestegårdskog, Gnr/bnr 147/1

Børsa prestegårdskog, Gnr/bnr 147/1 Salgsprospekt for Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin skogeiendom Børsa prestegårdskog, Gnr/bnr 147/1 Skaun kommune Hovedtall for Børsa prestegårdskog Børsa prestegårdskog består av totalt 551 daa skog

Detaljer

Veileder for konvertering og samordnet kartlegging av livsmiljøer i MiS-kartlegging til naturtyper

Veileder for konvertering og samordnet kartlegging av livsmiljøer i MiS-kartlegging til naturtyper Veileder for konvertering og samordnet kartlegging av livsmiljøer i MiS-kartlegging til naturtyper I mange kommuner er det biologiske mangfoldet kartlagt både i form av naturtyper etter DNhåndbok nr.13-1999

Detaljer

Tilbud på skogbruksplan i Melhus

Tilbud på skogbruksplan i Melhus Tilbud på skogbruksplan i Melhus Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste hjelpemiddel til en aktiv utnyttelse av din eiendom. Vi anmoder de som har internett om å bestille

Detaljer

Forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. Oppdal 5. sept. 2013. Bjørn Rangbru Seniorrådgiver fmstbra@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.

Forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. Oppdal 5. sept. 2013. Bjørn Rangbru Seniorrådgiver fmstbra@fylkesmannen.no www.fylkesmannen. Forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog Oppdal 5. sept. 2013. Bjørn Rangbru Seniorrådgiver fmstbra@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/st Spørreundersøkelse Spørreundersøkelse Hvordan skal naturtyper

Detaljer

Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012

Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012 PEFC-Norge PEFC/03-1-01 Fremmer bærekraftig skogbruk - For mer info: www.pefc.org Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012 Innhold 1 Innledning 2 2 Nøkkelbiotoper 2 3 Status for kartlegging av livsmiljøer

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet)

Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet) Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet) ble 27.10.2010 vedtatt omregulert til kombinert bebyggelse og anlegg - undervisning/ forskning/ kontor, samt

Detaljer

Utvalgte naturtyper Innsamling og tilrettelegging av data. Ingerid Angell-Petersen

Utvalgte naturtyper Innsamling og tilrettelegging av data. Ingerid Angell-Petersen Utvalgte naturtyper Innsamling og tilrettelegging av data Ingerid Angell-Petersen Lagring av data om utvalgte naturtyper Alle områder skal legges inn i Naturbase som naturtyper etter DN-håndbok 13 eller

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger Brennåsen * Referansedata Fylke: Akershus, Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Asker, Røyken Inventør: KAB Kartblad: 1814 I Dato feltreg.: 08.09.2005, 13-10-2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Notodden Inventør: STO Kartblad: 74 III Dato feltreg.: 2.0.08 H.o.h.: 528-69moh Vegetasjonsone:

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

Rapport fra fagdag om rød skogfrue (Cephalanthera rubra) i Modum kommune, 3.7.2012.

Rapport fra fagdag om rød skogfrue (Cephalanthera rubra) i Modum kommune, 3.7.2012. Rapport fra fagdag om rød skogfrue (Cephalanthera rubra) i Modum kommune, 3.7.2012. Orkidéen rød skogfrue er rødlistet (kritisk truet (CR)) og fredet i Norge og en rekke europeiske land. I Norge har planten

Detaljer

7. Verneplanen for barskog. Region Øst-Norge

7. Verneplanen for barskog. Region Øst-Norge 7. Verneplanen for barskog. Region Øst-Norge Region Øst-Norge omfatter i forbindelse med verneplanen for barskog Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud,, Akershus, og Østfold. Det regionale

Detaljer

Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging

Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging NIJOS dokument 1/02 Forsidefoto: Jan-Erik Nilsen NIJOS dokument 1/02 I Innhold Bakgrunn og hensikt... 1 Inndeling i metodeområder...

Detaljer

Områdets navn Langtjernbrenna

Områdets navn Langtjernbrenna Områdets navn Langtjernbrenna Referansedata Fylke: Buskerud Kommune: Ringerike Registrant: Ragnhild Heimstad og Marthe Røgeberg Dato feltreg: 11.07.2011 Kartblad: 1815-2 UTM sentralpunkt: Ø 0250732 N 6667463

Detaljer

Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo.

Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo. Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo. Innledning Siste Sjanse v/ Terje Blindheim har på oppdrag fra Selvaagbygg v/ Liv Eva Wiedswang

Detaljer

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør.

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør. Vassbygda nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vassbygda nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Kart - naturtyperegistrering, Vikermyra lokalitet 512

Kart - naturtyperegistrering, Vikermyra lokalitet 512 Notat Biologisk inventering,vikermyra i Modum Kommune Dato: 24/7 og 5/8-2008 Registrator: Morten Eken, miljøvernansvarlig Modum kommune Bakgrunnen for inventeringen er planlagt utbygging i området. Området

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

MILJØRAPPORT 2014. Aurskog, januar 2015. Stangeskovene AS

MILJØRAPPORT 2014. Aurskog, januar 2015. Stangeskovene AS MILJØRAPPORT 2014 Aurskog, januar 2015. Stangeskovene AS Omfang og virksomhet. Stangeskovene AS ble første gang gruppesertifisert gjennom Norsk Skogsertifisering 12.oktober 2000 i henhold til ISO 1400.

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv 27.05.2009 Befaring av byggeområder omfattet av kommunedelplan Myra-Bråstad med tanke på mulige leveområder for garveren (Prionus coriarius) (Fase 1) BioFokus, ved Arne Laugsand og Stefan Olberg har på

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Borgåsen - Referanse: Hofton T. H. 2012. Naturverdier for lokalitet Borgåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Juvvasselva Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rissa, Åfjord Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1622 IV Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 155-304moh

Detaljer

Veileder III Hovedplan skogsveger

Veileder III Hovedplan skogsveger Veileder III Hovedplan skogsveger Planlegging av nye tiltak Denne veilederen beskriver metodikk for planlegging av nye skogsveier og tiltak i arbeidet med Hovedplan for skogsveier i Nord-Trøndelag. Her

Detaljer

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2014-39 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for byggmester Svein Are Aasrum undersøkt et tomteareal for biologisk

Detaljer

Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart.

Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart. Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart. Siden dette er oppstartmelding, så er det hovedsakelig naturkvaliteter som omtales og ne som presenteres. Formålet med oppstartmelding og senere

Detaljer

Hvordan innfris plankravet i revidert Norsk PEFC Skogstandard i praksis. Thomas Husum Leder av sekretariatet for PEFC Norge

Hvordan innfris plankravet i revidert Norsk PEFC Skogstandard i praksis. Thomas Husum Leder av sekretariatet for PEFC Norge Hvordan innfris plankravet i revidert Norsk PEFC Skogstandard i praksis Thomas Husum Leder av sekretariatet for PEFC Norge 1 Planlegging i PEFC skogforvaltningsstandard Sustainable Forest Management Requirements

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1266. Mis-registreringer i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane: Oppsummering av utvalgte miljøfigurer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1266. Mis-registreringer i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane: Oppsummering av utvalgte miljøfigurer Mis-registreringer i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane: Oppsummering av utvalgte miljøfigurer R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1266 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Mis-registreringer i Gloppen

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++)

Sammendrag. Tabell 1: Potensialet for biologisk mangfold er vurdert som enten lite (+), middels (++) eller stort (+++) Faun rapport, 028-2013 Oppdragsgiver: Nissedal kommune Biologisk mangfold -rullering av kommuneplan 2013 Anne Nylend -vi jobber med natur Sammendrag Bakgrunn I forbindelse med rullering av kommuneplanens

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Veiledning i bestemmelse av vegetasjonstyper i skog. John Y. Larsson

Veiledning i bestemmelse av vegetasjonstyper i skog. John Y. Larsson Veiledning i bestemmelse av vegetasjonstyper i skog John Y. Larsson NIJOS-rapport 11/2000 Veiledning i bestemmelse av vegetasjonstyper i skog John Y. Larsson Skogbunnsvegetasjonen kan betraktes som et

Detaljer

Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013. Rolf Langeland

Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013. Rolf Langeland Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013 Rolf Langeland 1 Prinsipper for vurdering av skog i konsesjonssammenheng Skogbrukets inntekter er markedsbestemt og følger internasjonale

Detaljer

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD WKN rapport 2013:4 5. JULI 2013 R apport 2 013:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Oppdragsgiver:

Detaljer

Dinskog.no - skogbruksplan på nett

Dinskog.no - skogbruksplan på nett Dinskog.no - skogbruksplan på nett Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirke med ca. 10 000 andelseiere på Østlandet. Disse representerer 10,5 millioner dekar skog, og bidrar med en femtedel av

Detaljer

Dagens kunnskap og råd om bruk av lukket hogstform

Dagens kunnskap og råd om bruk av lukket hogstform Dagens kunnskap og råd om bruk av lukket hogstform Kjersti Holt Hanssen Skog og tre 5. juni 2013 Forsker, Skog og landskap Oversikt Hvorfor lukket hogst, og hvordan? Selektiv hogst; forutsetninger og potensiale

Detaljer

Kravpunkter. Skogeiers ansvar gjelder uavhengig av egen kompetanse. Har ikke skogeier tilstrekkelig kompetanse, må slik kompetanse skaffes til veie.

Kravpunkter. Skogeiers ansvar gjelder uavhengig av egen kompetanse. Har ikke skogeier tilstrekkelig kompetanse, må slik kompetanse skaffes til veie. Kravpunkter 1. Arbeidskraft og kompetanse Kravpunktet skal sikre at den som gjennomfører skogbrukstiltak har tilstrekkelig kunnskap til å gjennomføre arbeidet på en tilfredsstillende måte i samsvar med

Detaljer

Kartlegging av fremmede arter langs E6 gjennom kommunene Levanger og Verdal 2013. Oppdragsgiver: Innherred Samkommune

Kartlegging av fremmede arter langs E6 gjennom kommunene Levanger og Verdal 2013. Oppdragsgiver: Innherred Samkommune Kartlegging av fremmede arter langs E6 gjennom kommunene Levanger og Verdal 2013 Oppdragsgiver: Innherred Samkommune 1. Forord På oppdrag for Innherred samkommune har UTiNA AS sommeren 2013 kartlagt fremmede

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

Naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Telemark 06.09.2012 Torleif Terum

Naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Telemark 06.09.2012 Torleif Terum Naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper og prioriterte arter Telemark 06.09.2012 Torleif Terum Utvalgte naturtyper og prioriterte arter Lovgrunnlaget Prosess Faggrunnlaget Informasjon Forskrifter Forvaltning

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Skogbruksplanlegging Ny organisering?

Skogbruksplanlegging Ny organisering? Skogbruksplanlegging Ny organisering? Kongsberg 30.10.2012 Jan-Erik Ørnelund Nilsen Skog og landskap Status skogbruksplanlegging andel kartlagt areal Fylke Hovedplan areal (daa) Skogbruksplan Sum avsluttet

Detaljer

Klage på hogst på Soteås/Såtås (Rakkestad og Halden kommuner), kontraktnummer 9223544

Klage på hogst på Soteås/Såtås (Rakkestad og Halden kommuner), kontraktnummer 9223544 Naturvernforbundet i Østfold Postboks 220 1702 Sarpsborg Havass Skog BA Skogeier Stine Kristiansen Westad NEMKO Rådet for Levende Skog Rakkestad kommune v/knut Østby Halden kommune v/harald Nøding Østvik

Detaljer

Sammenligning av metoder for registrering av egnethet for selektive hogster ved praktisk skogbruksplanlegging

Sammenligning av metoder for registrering av egnethet for selektive hogster ved praktisk skogbruksplanlegging Sammenligning av metoder for registrering av egnethet for selektive hogster ved praktisk skogbruksplanlegging Nils Lexerød og Tron Eid Institutt for naturforvaltning Universitetet for miljø- og biovitenskap

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

REGIONAL RESSURSOVERSIKT. FRAMTIDIG UTVIKLING.

REGIONAL RESSURSOVERSIKT. FRAMTIDIG UTVIKLING. REGIONAL RESSURSOVERSIKT. FRAMTIDIG UTVIKLING. Kåre Hobbelstad, Skog og landskap 1. INNLEDNING. Det er utført analyser for en region bestående av fylkene Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. På grunn av

Detaljer

BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE

BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE INNLEDNING Dette dokumentet inneholder en beregning av skogen i Rælingen sin evne til å binde CO2. Beregningene er gjort av skogbrukssjef

Detaljer

Norsk Skogsertifisering Internrevisjon rapport. Oppr. 30.06.99 EB Flik 4. Side 1 av 9 Eiendom Ajour: 02.03.12 Dok. 12

Norsk Skogsertifisering Internrevisjon rapport. Oppr. 30.06.99 EB Flik 4. Side 1 av 9 Eiendom Ajour: 02.03.12 Dok. 12 Side 1 av 9 Eiendom Ajour: 02.03.12 Dok. 12 Internrevisjon resultatrapport. Revidert eiendom: Stangeskovene Adresse: Postnr. poststed: Ansvarlig person for kvalitetssikringen av miljøeffektene fra eiendommens

Detaljer

Verdivurdering skogeiendom

Verdivurdering skogeiendom Verdivurdering skogeiendom Holtålen kommuneskog Holtålen kommune, Sør-Trøndelag 1 På oppdrag for Holtålen kommune v/rådmann har undertegnede foretatt verdivurdering av skog- og utmarksressursene på eiendommen

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset spesialkonsulent Helge Midttun, Landbrukskontoret for Hadeland

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset spesialkonsulent Helge Midttun, Landbrukskontoret for Hadeland Arkivsaksnr.: 14/332-9 Arkivnr.: K11 Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset spesialkonsulent Helge Midttun, Landbrukskontoret for Hadeland Forslag til vern av viktige friluftsområder

Detaljer

Verdi og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro

Verdi og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro Naturmiljø Avgrensning Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsmangfold som har betydning for dyr og planters levegrunnlag, samt geologiske elementer.

Detaljer

BioFokus-notat 2014-47

BioFokus-notat 2014-47 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune. Kommunen ønsker at tiltaket vurderes i forhold til naturmangfoldloven.

Detaljer

Skogbruk-miljøvern. På 1970-tallet først og fremst konflikt i forhold til friluftslivet Skogsveger Flatehogst

Skogbruk-miljøvern. På 1970-tallet først og fremst konflikt i forhold til friluftslivet Skogsveger Flatehogst Skogbruk-miljøvern På 1970-tallet først og fremst konflikt i forhold til friluftslivet Skogsveger Flatehogst Fra 1980-tallet økende grad konflikt i forhold til naturvernorganisasjonene Barskogvern Skogsdrift

Detaljer

Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi:

Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi: 6.10 Hindsæterkampen Referansedata Fylke: Kommune: Kartblad: UTM (senter): Veg. sone: Oppland Vågå 1618 II MP 985 323 NB Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi: R. Haugan 8.9.2005 ca 700 da ca 850-1060

Detaljer

Sør-Odal kommune. Skogkart og statistikk basert på satellittbilde, digitalt markslagskart og Landsskogtakseringens prøveflater

Sør-Odal kommune. Skogkart og statistikk basert på satellittbilde, digitalt markslagskart og Landsskogtakseringens prøveflater Sør-Odal kommune Skogkart og statistikk basert på satellittbilde, digitalt markslagskart og Landsskogtakseringens prøveflater Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, Ås NIJOS dokument 20/2005 Tittel:

Detaljer

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold:

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold: 2013-06-14 Reguleringsplan Grønneflåte - Utredning naturmiljø Innledning Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Nore og Uvdal kommune å utrede naturmiljø ved regulering av Grønneflåta barnehage. Planområdet

Detaljer

Kartlegging av fremmede plantearter langs fylkesvei i. Vikna kommune. Oppdragsgiver: Vikna kommune

Kartlegging av fremmede plantearter langs fylkesvei i. Vikna kommune. Oppdragsgiver: Vikna kommune Kartlegging av fremmede plantearter langs fylkesvei i Vikna kommune Oppdragsgiver: Vikna kommune 1. Forord / sammendrag På oppdrag for Vikna kommune har UTiNA AS sommeren 2015 kartlagt fremmede/skadelige

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2012-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Asker kommune ved Tomas Westly gitt innspill til skjøtsel av en dam og en slåttemark rundt

Detaljer

ANALYSE AV TILGJENGELIGE SKOGRESSURSER PÅ HELGELAND I FORHOLD TIL VERN

ANALYSE AV TILGJENGELIGE SKOGRESSURSER PÅ HELGELAND I FORHOLD TIL VERN Oppdragsrapport fra Skog og landskap 08/2009 ANALYSE AV TILGJENGELIGE SKOGRESSURSER PÅ HELGELAND I FORHOLD TIL VERN Konsekvenser for virkestilgang og naturverdier Rasmus Astrup, Eva Solbjørg Flo Heggem,

Detaljer

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Femund vest - Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Engerdal Inventør: KAB Kartblad: 1719 I Røa Dato feltreg.: 15.09.04 UTM: Ø:650492, N:6910298 Areal: 11328 daa

Detaljer