Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016"

Transkript

1 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

2 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter Beskrivelse av område Lokal strategiplan 5.2 Satsingsområde 2: Helsefremmende skole Beskrivelse av område Lokal strategiplan 6.0 Skolebasert vurdering 7.0 Annen informasjon fra virksomheten 8.0 Måleindikatorer 2

3 3 1.0 Forord Denne virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Den legger felles føringer for virksomheten og skal sikre at skolen gir god undervisning og har ansatte som arbeider mot felles mål. De ansatte ved skolen plikter å gjøre seg kjent med innholdet i virksomhetsplanen, og retningslinjer som gis her er forpliktende for alle som arbeider ved skolen. Ørnes skoles virksomhetsplan er i tråd med Meløy kommunes strategiplan, og gjør rede for hvordan vi vil arbeide med de felles kommunale satsingsområdene. I tillegg forteller planen om hvilke andre felt det skal arbeides med på Ørnes skole dette skoleåret. For øvrig henvises det til hjemmesiden for oppdatert informasjon om skolen og daglig drift. Hjemmesiden finner du på Planen er vedtatt i Samarbeidsutvalget ved skolen den Ørnes skole Nelly Undersåker Enga 3

4 4 2.0 Pedagogisk arbeid I vår visjon har vi satt mål for det pedagogiske arbeidet ved Ørnes skole: «Ørnes skole skal gjennom faglig dyktighet, tydelige mål, samarbeid og fokus på egen praksis, bidra til et godt læringsutbytte for elevene. Skolen skal være et godt sted for læring, mestring og utvikling.» For å sikre at undervisningen fører til god læring, mestring og utvikling for elevene, har skolen laget retningslinjer for det pedagogiske arbeidet som alle ansatte må følge. 2.1 Planlegging av undervisningen Hver enkelt faglærer har ansvar for å utarbeide en årsplan/lokal læreplan i sitt fag. Dette gjøres for å sikre at alle kompetansemål fra den nasjonale læreplanen dekkes i løpet av de tre årene elevene er på ungdomsskolen. Elevene på Ørnes skole får annenhver uke utdelt en arbeidsplan som angir læringsmål og arbeidsoppgaver i alle fag. Lærerne på klassetrinnet skal samarbeide ved utformingen av arbeidsplanene, slik at man sikrer passende arbeidsmengde og varierte arbeidsformer. Vi tilstreber å finne praktiske metoder også i teoretiske fag, slik at elevene opplever undervisningen som variert og motiverende. Arbeidsplanene skal legges ut på Fronter. De foresatte har tilgang til Fronter med det samme passordet som eleven har fått, slik at de både kan orientere seg om planer og samtidig ha innsyn i det arbeidet deres ungdom leverer på skolen. Alle elever har krav på tilpasset undervisning og for å gjøre dette lettere har skolen opprettet ekstra grupper i matematikk, norsk og engelsk. Dette gjør at flere elever får hjelp og støtte hos læreren. Ikke alle elever kan følge ordinær undervisning eller ordinære kompetansemål. For disse må det utarbeides egne individuelle opplæringsplaner (IOP). For å sikre at planene er tilpasset den enkelte elev får skolen her råd og bistand fra barneskole, PPT og foresatte. 2.2 Gjennomføring av undervisningen Lærerne forplikter seg til å gjennomføre sin undervisning med bevissthet omkring klasseledelse, samt faglig og pedagogisk dyktighet. Det forventes at alle ansatte har satt seg inn i og viser lojalitet overfor ordensregler og andre retningslinjer på skolen når de gjennomfører timene sine. Det er den enkeltes ansvar å sørge for å holde seg faglig oppdatert i sine undervisningsfag, slik at elevene opplever undervisningen som motiverende og i samsvar med gjeldende krav i læreplanen. Det er rektors ansvar å påse at elevene får undervisning som er god nok, og at lærere får mulighet til faglig utvikling gjennom samarbeid, fellesmøter, kurs eller etterutdanning. 2.3 Vurdering av elevene Kontaktlærere påser at alle elever får vurdering i alle fag, med og uten karakter. Elevene skal også få vurdering i orden og oppførsel. 4

5 5 Alle lærere skal ha kunnskap om prinsippene bak vurdering for læring, og sørge for at de gir underveisvurderinger som fremmer elevens læring og motivasjon. Elevene må også få mulighet til selv å vurdere eget arbeid. Ved karakteroppgjør og til utviklingssamtaler skal eleven få en veiledning om hvordan kompetansen kan heves. Underveisvurderingen ved karakteroppgjør kan også skje muntlig. Foreldrene har rett til å bli varslet dersom en elev mangler vurderingsgrunnlag i fag, eller står i fare for å få nedsatt karakter i orden eller oppførsel. Dette gjelder alle klassetrinn. Faglærerne har selvstendig ansvar for å dokumentere på hvilket grunnlag termin- og standpunktkarakterer fastsettes. Denne dokumentasjonen skal brukes ved en eventuell klage på standpunktkarakter. Faglærere må snarest gi beskjed til kontaktlærer dersom en elev ikke leverer inn skriftlig arbeid, slik at kontaktlærer kan informere foreldre om dette. I løpet av et skoleår mottar elevene flere underveisvurderinger: Når Hvordan Hver uke Muntlig veiledning i timer. Annenhver uke Kontroll/retting av innlevert arbeid i fag. Eller prøver/tester med kommentarer/karakterer. September Underveislogg: skriftlig tilbakemeldinger til elev og foresatte på resultater i fag, arbeidsinnsats, fravær, orden og oppførsel Oktober Elevsamtaler og utviklingssamtaler med elev og foresatte November Desember Februar April Mai Juni Halvårsprøver (tentamen) med karakterer og muntlige/skriftlige veiledninger Halvårsvurderinger med karakterer og skriftlige/ muntlige veiledninger Underveislogg: skriftlig tilbakemeldinger til elev og foresatte på resultater i fag, arbeidsinnsats, fravær, orden og oppførsel Elevsamtaler og utviklingssamtaler med elev og foresatte Halvårsprøver (tentamen) med karakterer og muntlige/skriftlige veiledninger Halvårsvurderinger med karakterer og skriftlige/ muntlige veiledninger for 8. og 9. trinn. Sluttvurdering (vitnemål) 10. trinn. 2.4 Valgfag og språkfag Alle elever har tilbud om 1,5 timer valgfag hver uke. Målet med valgfagene er å gjøre skoledagen mer praktisk og motiverende for elevene. Karakteren elevene får i valgfag står på vitnemålet, og de kan velge nye fag hvert år. I år tilbyr skolen seks ulike valgfag. 5

6 6 I tillegg skal alle elever velge et språkfag. Skolen tilbyr i utgangspunktet tysk, spansk og engelsk, men på 8. trinn i år er det kun tilbud om tysk som fremmedspråk. Det gis også tilbud om Arbeidslivsfag som et alternativ til språkfag. Dette opplæringstilbudet har begrenset med plasser og foregår på skolens verksted eller i elevkantina. Enkelte elever kan også få tilbud om utplassering i yrkeslivet noen timer hver uke. Dette organiseres av skolens rådgiver etter sakkyndig vurdering fra PPT. 2.5 Leksehjelp Nytt i år er tilbudet om leksehjelp. Lærere er tilgjengelig for elevene mandager og torsdager mellom og 15.30, og her kan elevene få hjelp til arbeid som de ellers ville tatt med seg hjem. Tilbudet er frivillig og åpent for alle, men foreldre og lærere kan gjøre avtaler om oppmøteplikt dersom heimen ønsker dette. 3.0 Læringsmiljø Alle elever har en lovfestet rett til et godt læringsmiljø der de kan oppleve god læring og trivsel under helsefremmende forhold på skolen. De fysiske forholdene ved Ørnes skole har i mange år vært kritikkverdige på grunn av manglende vedlikehold av bygningsmassen og uteområdet. Dette er nå i ferd med å bli bedre. Skolen vil i løpet av dette skoleåret framstå som tilnærmet totalrenovert, med lyse og trivelige lokaler. Det gjenstår fortsatt en del arbeid før vi kan si oss fornøyd med uteområdet, men også her er det skjedd utbedringer i samarbeid med FAU og elevråd. Dette arbeidet fortsetter. Det pedagogiske utviklingsarbeidet blant de ansatte har de tre siste årene hatt sterkt fokus på hvordan man kan oppnå god klasseledelse. Dette er et av de viktigste punktene for å sikre at elevene opplever et godt læringsmiljø. God klasseledelse dreier seg ikke bare om evnen til å lede klasser og undervisning, men også den enkelte ansattes evne og plikt til å utvikle gode relasjoner til hver enkelt elev. Når lærere arbeider bevisst med dette vil også dette gi positive virkninger på elevenes relasjoner seg i mellom, der det å være aktiv og interessert blir sett på som positivt i klasserommet. Minst like viktig er det at skolen og hjemmet opplever at de spiller på samme lag. De foresatte må oppleve at skolen ivaretar deres ungdom, og at det er samsvar mellom de forventninger eleven møter hjemme og de han/hun møter på skolen. Skolen har derfor retningslinjer for hvordan skole-hjem-samarbeidet skal foregå. Det er skoleledelsen som bærer det overordnede ansvaret for et godt læringsmiljø. Det betyr at ledelsen også må stille krav og forventninger til de ansatte, og kontrollere at disse følges opp gjennom tydelige tilbakemeldinger på arbeidet som gjøres i klasserommet og ellers på skolen. Vi har over år arbeidet for å lage system og retningslinjer som skal gjøre det 6

7 7 enklere for de ansatte å følge opp sine oppgaver. Dialogen mellom ansatte og ledelsen er preget av et positivt samarbeidsklima, fordi man ser at felles rutiner også gir et kollegialt og faglig fellesskap. Sammen er vi sterkere og bedre, både pedagogisk og sosialt. De planene som finnes i forhold til det psykososiale miljøet på skolen, skole-hjemsamarbeid og andre retningslinjer finnes på skolens hjemmeside. I tillegg informeres både elever og foresatte på møter og gjennom skriftlige dokumenter som deles ut, slik at de er kjente med de rettigheter de har i forhold til skolemiljøet. Det skal arbeides bevisst og kontinuerlig i forhold til mobbing, der skolen skal oppfylle sine plikter når slike saker oppdages. 4.0 Samarbeid skole/hjem Skolen har laget en plan for foreldresamarbeidet for de ansatte. Her beskrives hvilke rutiner skolen har for samarbeid og kommunikasjon med hjemmet, og denne finnes på skolens hjemmeside. 4.1 Foreldremøter Det skal avholdes foreldremøte hver høst i alle klasser. I tillegg innkalles foreldre til 7.klassinger på avgiverskolene til et felles foreldremøte på våren før de starter i 8. klasse. Innholdet i disse møtene er spesifisert i skolens retningslinjer, slik at vi kvalitetssikrer informasjonen som gis av de ulike kontaktlærerne. Det er også laget informasjonsvideoer for foresatte om Fronter som ligger på hjemmesiden. 4.2 Temamøter Det skal avholdes et temamøte for foreldre hver vår i alle klasser. Tema i 8. klasse er i utgangspunktet grensesetting i forhold til mobilbruk og nettvett. På 9. trinn er det fokus på rusmidler, mens 10. trinn har videregående skolegang som tema på møtet. Skolen innhenter ressurspersoner fra andre fagmiljø til disse temakveldene ved behov, som for eksempel helsesøster, politi og ruskonsulent. Temaet for disse møtene kan endres i samråd med foreldregruppa og klassekontaktene. 4.3 Elevsamtaler og utviklingssamtaler Alle elever har krav på to elevsamtaler med sin kontaktlærer i løpet av skoleåret. Skolen har en mal for hvilke tema som er aktuelle å ta opp på disse samtalene. I tillegg skal hver elev og foresatte innkalles til utviklingssamtale hver vår og hver høst. Tema for utviklingssamtalen vil i hovedsak være elevens kompetansenivå i de ulike fagene, elevens arbeid på skolen, orden og oppførsel, trivsel og øvrig utvikling. Det er i tillegg et mål å bli enig om hva som bør være fokus fremover. Eleven selv og fag-/kontaktlærer har på forhånd vurdert ståsted i de ulike fagene samt i orden og oppførsel, og disse vurderingsskjemaene ligger vedlagt innkallingen. Skolen oppfordrer alle foresatte og elever til å diskutere vurderingene i forkant av utviklingssamtalen, slik at begge parter er forberedt til møtet. 4.4 Foreldremedvirkning Samarbeidet mellom hjem og skole har som utgangspunkt at foreldrene har hovedansvaret for oppdragelsen av sine barn. I Kunnskapsløftet (2006) heter det at dette ansvaret ikke kan 7

8 8 overlates til skolen, men bør utøves i et samarbeid mellom skole og hjem. Det betyr at foreldre må ha medinnflytelse og innsyn i elevens situasjon på skolen. Dersom foreldre ikke involveres vil dette føre til at de lettere blir negative til skolen, eller at de ikke ønsker å engasjerer seg i skolen. God informasjonsflyt begge veier er derfor grunnlaget for å sikre felles forståelse for hva som er det beste for hver enkelt elev. I tillegg vil elevene lettere ta til seg skolens normer og verdier når foreldrene også støtter disse. Gjennom formelle organ som FAU, SU og SMU sikres foreldrenes innflytelse. I tillegg har skolen tatt i bruk digitale hjelpemiddel i kommunikasjon og informasjonsflyt til hjemmene. Vi gjennomfører en brukerundersøkelse (Udirs) i etterkant av utviklingssamtaler for å få et bilde av hvor fornøyde foreldre er med samarbeidet med skolen. 5.0 Satsingsområder Oppvekstavdelingen i Meløy kommune har bestemt at Meløyskolene skal ha to felles satsingsområder dette skoleåret: Grunnleggende ferdigheter og helsefremmende skole. 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter I Læreplanen defineres fem grunnleggende ferdigheter: digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive. En del elever behersker ikke disse ferdighetene godt nok når de går ut av ungdomsskolen, og mange av disse makter derfor ikke å fullføre videregående skole. Det gjelder spesielt lese-, skrive- og regneferdigheter. Det store frafallet i videregående skole er årsaken til at det nå satses nasjonalt for å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter, bla. gjennom «Ungdomstrinn i utvikling» som er en nasjonal satsing for å gjøre ungdomsskolen mer variert, praktisk og motiverende. Ørnes skole har deltatt i denne satsingen i tre år allerede. Elevene skal merke satsingen i klasserommet gjennom mer varierte og praktiske arbeidsmåter, og større vekt på utvikling av grunnleggende ferdigheter i alle fag Lokal strategiplan Overordnet målsetting for satsingsområde grunnleggende ferdigheter: Å beherske disse ferdighetene er en forutsetning for å kunne lære i alle fag og for å kunne delta aktivt i samfunnet vårt. Den overordna målsettingen er derfor at satsingen skal bidra både til økt motivasjon og læringsutbytte i alle fag, slik at alle elever er rustet til å kunne gjennomføre videregående skole. Det betyr at ferdighetene må inngå i alle lokale læreplaner. Skolens lokale mål og tiltak for grunnleggende ferdigheter: Mål Tiltak Ansvar, frist, evaluering Å øke elevenes digitale ferdigheter Sørge for at skolen har oppdatert digitalt utstyr til alle elever og ansatte. 8

9 9 Å øke elevenes muntlige ferdigheter Å øke elevenes leseferdigheter Å øke elevenes skriveferdigheter Å øke elevenes regneferdigheter Å sørge for at elever lærer digitale arbeidsmåter og utvikler digital dømmekraft. Alle elever skal få utviklet sine evner til å lytte, tale og samtale i faglige og sosiale sammenhenger. På ungdomsskolen betyr dette å bla. lære seg å begrunne, drøfte og tolke i muntlige sammenhenger i alle fag. Elevene møter ulike typer tekster i ulike fag. De trenger derfor opplæring i ulike typer lesestrategier for å kunne tilegne seg og forstå det de leser. Alle lærere er derfor leselærere. I løpet av ungdomsskolen skal alle elever få tilpasset opplæring som gjør dem i stand til å kunne utforme og bearbeide tekster som kommuniserer godt. Skriving skal være et redskap for læring i alle fag, slik at samtidig som skriveferdighetene utvikles vil også dette føre til faglig progresjon. Tall, beregninger og mål brukes i mange fag og på mange områder. Det er derfor viktig at elevene øver opp grunnleggende forståelse for regning og matematikk. Skolen satser videre på matematikkfaget, bla med økt lærertetthet, deltakelse i Lektor-2 ordningen og opplæringsvideoer på hjemmesiden. 5.2 Satsingsområde 2: Helsefremmende skole Beskrivelse av område Skolen har lenge vært en arena for forebyggende helsearbeid. Lærere har tatt ansvar for å lære elever om konsekvenser av røyk og rus, kosthold, fysisk aktivitet og hygiene. Samtidig er det nå en økt bevissthet omkring begrepet folkehelse, og det potensialet som ligger i å inkludere skolene mer i det helsefremmende arbeidet i befolkningen. Det er derfor utviklet ti 9

10 10 kriterier som kjennetegner en helsefremmende skole, og vårt mål er å oppfylle samtlige av disse på sikt Lokal strategiplan Overordnet målsetting for satsingsområde helsefremmende skole: Tre hovedmålsettinger: oppnå bedre helse for elever fordi dette også gir økt trivsel og læring skape gode undervisnings- og læringsforhold stimulere elevene til å velge en helsemessig gunstig livsstil Skolens lokale mål og tiltak for å bli en helsefremmende skole: Mål Tiltak Ansvar Frist Evaluering Alle ansatte må få en felles forståelse i forhold til helsefremmende tekning. Skoleledelsen setter temaet på dagsordenen i personalet; på fellesmøter og teammøter. Skoleledelsen Teamledere Skolestart 2015, planleggingsdager Alle ansatte må få mer kunnskap om, og bevisst forhold til sammenhengen mellom helse og læring. Lage en plan for hvordan skolen skal nå målet om å bli en helsefremmende skole. Utbedre fysiske forhold ved skolen, både ute og inne. Oppfylle de 10 kriteriene som kjennetegner helsefremmende skoler Bruke fagpersoner som bidragsytere i skolens utviklingsarbeid. Legge til rette for intern kompetanseheving. Gjennomføre en selvevaluering i forhold til skolens ståsted i dag med tanke på helsefremmende arbeid. Analysere resultat og prioritere tiltak. Oppussing av skolebygg. Oppgradering av uteområde. Gjøre disse kjent i kollegiet og blant elevene og deres foresatte. Skoleledelsen Høsten 2015 Våren 2016 Skoleledelsen Alle ansatte Eiendom Skoleledelsen 10 Oktober 2015 Våren 2016 Våren 2016 Våren 2016 Alle Hvert skoleår Våren 2018

11 Skolebasert vurdering Opplæringsloven 2.1 krever at skolen jevnlig vurderer i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen medvirker til å nå målene i læreplanen. Det er derfor nødvendig å gjennomføre flere ulike undersøkelser blant alle aktørene i skolen, der resultatene brukes til å gjøre endringer der dette er påkrevd: - Trivselsundersøkelse blant elevene (lokal, lages i samarbeid med Elevrådet) - Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet - Foreldreundersøkelse fra Utdanningsdirektoratet - Medarbeiderundersøkelsen for alle ansatte i Meløy kommune - Medarbeidersamtaler - Elevsamtaler - Utviklingssamtaler - Faglige drøftinger i fellesmøter - Diskusjoner og oppgaver i fagteam - Ståstedsanalysen (annethvert år) - Selvevalueringsverktøy helsefremmende skole - GSI - Eventuelt tilsyn fra Fylkesmannen - Eksamensresultater - Resultat på Nasjonale prøver - Karakter- og Læringsstøttende prøver Skolebasert vurdering er viktig for å kartlegge sterke sider ved skolen, og for å avdekke og prioritere områder for forbedring. Samtidig håper vi at dette arbeidet kan bidra til økt bevissthet hos den enkelte i forhold til egen praksis. Det er også viktig at skoleledelsen utvikler sin kompetanse i forhold til hvordan man kan bruke den kunnskapen skolebaserte vurderingssystem gir. Det er skoleledelsens ansvar å sørge for at retningslinjer som er lagt blir fulgt opp. Den skal også påse at skolehverdagen gir kollegiet mulighet for pedagogisk refleksjon og erfaringsdeling i fellesskap, til beste for elevene. 7.0 Annen informasjon fra virksomheten Ørnes skole har prioritert å ha en oppdatert hjemmeside der både ansatte, elever og foresatte skal kunne finne den informasjonen de trenger. Vi har bla. opprettet et eget område for ansatte, som ikke er åpent for øvrige besøkende på hjemmesiden. Her legges alle interne retningslinjer, maler og skjema som den ansatte trenger i utførelsen av sitt arbeid. Dette sikrer at vi lettere kan gjennomføre felles rutiner, og gjør det enklere for ansatte å ha tilgang til skolens dokumenter også i arbeidstiden etter skoletid. Bruken av hjemmesiden har økt, og vi ser dette som en viktig informasjonskanal. 11

12 Måleindikatorer Kommunestyret i Meløy har i sak 81/14 vedtatt et utvalg måleindikatorer for skolene i Meløy. Disse måleindikatorene inngår som en del av skolens egenvurdering, og skolene skal rapportere på disse (se rapportfrekvens i tabellen). Mål 2015: Måleindikatorer Ønsket Tiltak Tiltak resultat vurderes iverksettes Sykefravær < 8 % 8 10 % > 10 % Gjennomførte medarbeidersamtaler skolene og SFO 100 % % < 75 % Avvik i forhold til netto budsjett 0 % neg. > 1.0% Skolene og SFO avvik 0,1-1.0% neg. neg. avvik Andel ansatte med mindre enn 0 % 0-10 % > 10 % 50 % stilling skolene og SFO Andel av stillinger som har 100 % % 0-79 % ansvars- og funksjonsbeskrivelse Antall elever pr. PC 1.0 1,1-2,0 > 2,0 Gjennomsnittskarakter ved avgangseks. mat. skriftlig > 3,5 3,0-3,5 < 3,0 Mestringsnivå regning 8. kl. > 32% i 27-32% i < 27% i Nasjonale prøver m.nivå 4 og 5 m. nivå 4 og 5 m.nivå 4 og 5 Andel lærere med godkjent 100 % 95-99% < 95% utdanning Andel elever fra 10 år som er > 90% 70-89% < 70% svømmedyktige Gjennomført brukerundersøkelse (bedrekommune.no) 2015: SFO-undersøkelsen Ja Undersøkelsen er påbegynt Nei Rapporteringsfrekvens 2015 Hvert tertial (tertialrapportene) 12

13

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE Virksomhetsplan skoleåret 2014-15 ØRNES SKOLE Innhold 1.0 Forord... 3 2.0 Pedagogisk arbeid... 4 2.1 Kvalitetssikring av undervisningen... 4 2.2 Individuelle opplæringsplaner (IOP)... 4 2.3 Vurdering av

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2016/2017

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2016/2017 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2016/2017 2 Oversikt over ansatte Skoleåret 2016-17 Ansatt Stilling i % Stilling Nelly Undersåker Enga 100 rektor Børge Danielsen 100 inspektør, faglærer

Detaljer

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14 Virksomhetsplan Ørnes skole Skoleåret 2013-14 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Planen skal legge felles føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

0 Ørnes skole Skoleåret 2010-2011

0 Ørnes skole Skoleåret 2010-2011 0 Ørnes skole Skoleåret 2010-2011 Innhold 1.0 Pedagogisk arbeid... 3 1.1 Årsplaner og fagrapport.... 3 1.2 Elevenes arbeidsplaner. 3 1.3 Individuelle opplæringsplaner (IOP).... 3 1.4 Vurdering av elevene.

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

0 Ørnes skole Skoleåret 2012-2013

0 Ørnes skole Skoleåret 2012-2013 0 Ørnes skole Skoleåret 2012-2013 Innhold 1.0 Pedagogisk arbeid... 3 1.1 Årsplaner og fagrapport.... 3 1.2 Elevenes arbeidsplaner. 3 1.3 Individuelle opplæringsplaner (IOP).... 3 1.4 Vurdering av elevene.

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon)

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon) Framtidsrettet skole for framtidsrettede elever! Skarpnes skole er en framtidsrettet skole der alle får opplæring etter sine forutsetninger i et trygt og utviklende miljø! Skolens verdigrunnlag bygger

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Glomfjord skole

Virksomhetsplan Meløyskolene. Glomfjord skole Virksomhetsplan Meløyskolene Glomfjord skole Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Vurdering for læring i Osloskolen

Vurdering for læring i Osloskolen Vurdering for læring i Osloskolen Om tilbakemeldinger satt i system Margareth Tomren og Tone Bowitz, i Oslo 4. samling i VFL-pulje 3 Hva skal vi snakke om? Vurdering for læring i Osloskolen VFL-pulje 3

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Velkommen til Godlia skole

Velkommen til Godlia skole Godlia skole Velkommen til Godlia skole Skolestart 2016/2017 Godlia skole 470 elever 65 ansatte Åpnet i 1968, nedlagt i 1981, gjenåpnet i 1998 og utvidet i 2014 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid 2016-17 Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid Til elever og foresatte! Vi arbeider og skal arbeide kontinuerlig for at våre elever skal oppnå et best mulig læringsutbytte og for at flest mulig består.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Britt Eva Fløisbonn, rektor Sveinung Austefjord, trinnleder Rebecca & Thea, YouMe elever Hege Westbye, sosiallærer Østersund ungdomsskole Organisasjonskart

Detaljer

Plan for samarbeid mellom hjem og skole

Plan for samarbeid mellom hjem og skole Tynset ungdomsskole Plan for samarbeid mellom hjem og skole Det er viktig for skolen at vi har et godt samarbeid mellom hjem og skole. Denne planen har til hensikt å tydeliggjøre ansvaret for ulike samarbeidsområder,

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes!

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Velkommen til 8. trinn Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Vi utdanner elever for framtiden og vi ønsker å skape varig lærelyst Hver elev skal være trygg og trives på skolen Alle elever

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

Velkommen til foreldremøte overgang 8.trinn

Velkommen til foreldremøte overgang 8.trinn Velkommen til foreldremøte overgang 8.trinn 9. mai 2016 Innhold Læringsmiljø Hjem-skolesamarbeid Hva er nytt? Organisering av 8. trinn Viktige datoer og hjemmeside Med blikk for alle Kvalitet og helhet

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet Rettigheter og plikter Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene og pliktene er hentet fra opplæringsloven. Opplæringsloven

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

Skolebasert vurdering i Lierneskolen

Skolebasert vurdering i Lierneskolen 2015 Skolebasert vurdering i Dokumentet beskriver system for skolebasert vurdering og kvalitetsutvikling ved skolene i Lierne. Patrik Lundgren Oppvekst- og kultursjef 30.04.2015 Innledning Lierne kommune

Detaljer

Velkommen til 8. trinn

Velkommen til 8. trinn Velkommen til 8. trinn Møtets formål Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund ungdomsskole/foresatte Velkommen Kort presentasjon av

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 FILES\CONTENT.OUTLOOK\X2VLW5XF\V-PLAN 2015-16.DOCSIDE 1 AV 7 SKAUN UNGDOMSSKOLE Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 Denne virksomhetsplanen gjelder for skoleåret 15/16 og er en del av kommunens

Detaljer

Referat møte i Samarbeidsutvalget ved Orkanger barneskole Tid: torsdag. 15. desember 2011 kl

Referat møte i Samarbeidsutvalget ved Orkanger barneskole Tid: torsdag. 15. desember 2011 kl Referat møte i Samarbeidsutvalget ved Orkanger barneskole Tid: torsdag. 15. desember 2011 kl. 18.00 Sted: Personalrommet Til stede: Lærer: Gunn Lian Fugløy 2 foreldre: Astrid Liøkel, Wenche Hegstad Fra

Detaljer

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for nye

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Ellingsrudåsen skole 06.09.2016 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Virksomhetsplan for Fagertun skole 2014/2015

Virksomhetsplan for Fagertun skole 2014/2015 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Virksomhetsplan for Fagertun skole 2014/2015 Visjon: GLEDE TRYGGHET NYSKAPING Pedagogisk mål: Elevene har god motivasjon og høye ambisjoner for læring RENDALEN KOMMUNE Telefon:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale miljø Rutiner og retningslinjer Ørnes skole Forord Dette dokumentet er styrende for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ved Ørnes skole. Planen tar utgangspunkt

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING OG INNHOLD Revidert 2014 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 1.1 Rammeplan for samarbeid heim - skole... 3 1.2 Hva er foreldreaktiv skole?... 3 2.0 FORMÅL...

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

Breidablikk ungdomsskole FAU MØTE 18. SEPTEMBER

Breidablikk ungdomsskole FAU MØTE 18. SEPTEMBER FAU MØTE 18. SEPTEMBER Saksliste Sak 1 12/13 Sak 2 12/13 Sak 3 12/13 Sak 4 12/13 Sak 5 12/13 Sak 6 12/13 Sak 7 12/13 Sak 8 12/13 Sak 9 12/13 Sak 10 12/13 Sak 11 12/13 Sak 12 12/13 Sak 13 12/13 Sak 14 12/13

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRETTA UNGDOMSSKOLE FAKTA OM SKOLEN: KOMMUNALE FØRINGER

ÅRSRAPPORT ÅRETTA UNGDOMSSKOLE FAKTA OM SKOLEN: KOMMUNALE FØRINGER FAKTA OM SKOLEN: REKTOR: Reidun Nyborg Hov INSPEKTØR/TRINNLEDERE: Tove Galde Anne Mette Dahl Ragnhild Falkenberg ÅRSVERK ANDRE ANSATTE 2015/16: 4,76 ÅRSVERK LÆRERE 2015/16: 33,4 ANTALL ELEVER 2015/16:

Detaljer

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle!

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Vår visjon og arbeidet på skolen vår preges av et positivt elevsyn. Vi jobber for at elevene skal oppleve læring, trygghet

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til:

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

Virksomhetsplan for Fagertun skole 2011/2012

Virksomhetsplan for Fagertun skole 2011/2012 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Virksomhetsplan for Fagertun skole 2011/2012 Visjon: GLEDE TRYGGHET NYSKAPING Pedagogisk mål: Elevene har god motivasjon og høye ambisjoner for læring RENDALEN KOMMUNE Telefon:

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-Sak 71/2011 Innhold

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid Til elever og foresatte! Vi arbeider og skal arbeide kontinuerlig for at våre elever skal oppnå et best mulig læringsutbytte og for at flest mulig skal fullføre

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring SIKT (Skoleplattform Oslo) FAU Annet

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE!

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE! GLEDE VED Å MESTRE! Foreldreskole Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen jmfr Opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Generelle betraktninger.

Generelle betraktninger. Ståstedsanalysen Undersøkelsen er besvart av ledelse og lærere/medarbeidere på utdanningsgruppene på Kjelle. Denne rapporten baserer seg på sammenlikning av tallene for ståstedsanalyse 04/05. Tallene for

Detaljer

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Lier kommune Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Innhold: Kvalitetsplan for skolene i Lier... 3 1.0 Visjon for lierskolen... 5 Lierskolen kan, vil og tør på jakt etter stadige forbedringer!... 5 2.0 Fokusområdene...

Detaljer

Helhetlig plan for. Elevenes psykososiale miljø. Ås ungdomsskole mai 2011

Helhetlig plan for. Elevenes psykososiale miljø. Ås ungdomsskole mai 2011 Helhetlig plan for Elevenes psykososiale miljø Ås ungdomsskole mai 2011 Endelig plan 04.05.2011 Innledning Elevene har rett til et godt psykososialt miljø. Utgangspunktet for dette er Opplæringsloven 9a-1:

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Stenbråten skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Program Velkommen og presentasjon v/rektor Informasjon om skolen v/rektor Nina Merete Ringnes Informasjon om AKS v/leder Ingelin Nørstenæs

Detaljer

Virksomhetspla n 2008-2012

Virksomhetspla n 2008-2012 Virksomhetspla n 2008-2012 Tiltaksplan 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR SVEBERG SKOLE, I MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole flytter høsten 2016 inn i Lynghaugparken avlastningsskole 1. Skolen har skoleåret 2016/17 ca.

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer