Realfag i videregående opplæring. Strategisk plan for økt rekruttering til realfag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Realfag i videregående opplæring. Strategisk plan for økt rekruttering til realfag 2013-2016"

Transkript

1 Realfag i videregående opplæring Strategisk plan for økt rekruttering til realfag

2 2 Innhold DEL 1 Målsetting og status Innledning Målsetting Status i Nord-Trøndelag Statistikk Tiltak for økt rekruttering til realfag Samarbeid med grunnskolen/kommunene Samarbeid med næringslivet... 9 Lektor 2-ordning... 9 Energinettverk Hospiteringsordning Ressurssentre for realfag i Nord-Trøndelag Samarbeid med Universitets- og høgskolesektoren og de nasjonale sentrene Kompetanseheving Videreutdanning Etterutdanning Andre tiltak på de videregående skolene som bidrar til økt fokus på realfag DEL 2 Innsatsområder for økt rekruttering til programfag i realfag i perioden Innledning a) Kartlegging b) Økt grad av samarbeid med grunnskolen/kommunene c) Styrket samarbeid med lokalt næringsliv d) Styrket rekrutteringsgrunnlag til realfagene gjennom tiltak rettet mot vg1-elevene e) Fortsatt trykk på kompetanseheving og erfaringsutveksling i de etablerte fagnettverkene f) Styrket samhandling med Universitets- og høgskolesektoren og de nasjonale sentrene... 15

3 3 DEL 1 Målsetting og status 1 Innledning Del 1 beskriver «dagens tilstand» for realfagene innenfor videregående opplæring i Nord-Trøndelag. Det gis en oversikt over hvor mange elever som velger fordypning innenfor noen av programfagene, samt over ulike tiltak innenfor videregående opplæring som bidrar til økt rekruttering til realfag. I del 2 presenteres fem innsatsområder for økt rekruttering til realfag: a) Kartlegging av fagtilbud, elevenes fagvalg og faglige resultat b) Økt grad av samarbeid med grunnskolen/kommunene c) Styrket samarbeid med lokalt næringsliv d) Fortsatt trykk på kompetanseheving og erfaringsutveksling i de etablerte fagnettverkene e) Styrket samhandling med Universitets- og høgskolesektoren og de nasjonale realfagsentrene I del 2 vil vi finne igjen mange av de satsingene som blir beskrevet i del 1. Pågående satsinger blir viktige elementer i den strategiske planen for økt rekruttering til realfag for perioden Målsetting I den nasjonale strategien Realfag for framtida. Strategi for styrking av realfag og teknologi beskrives de overordnede målene som følger: «å styrke elevenes og studentenes kompetanse i realfag, øke interessen for realfag og styrke rekrutteringen og gjennomføringen på alle nivåer, ikke minst blant jentene». Ved opptak til høyere utdanning gis tilleggspoeng til søkere med programfag innenfor realfag. Fylkesrådet har i den politiske plattformen satt fokus på at vi trenger flere elever som velger studiespesialisering med fordypning i realfag i Nord-Trøndelag. Målsettingen er en økning i kompetansenivå og rekruttering til teknologi og realfag i Nord-Trøndelag. I Realfag for framtida er det satt opp en rekke delmål for strategiperioden. To av disse utgjør også målsettingen for Nord-Trøndelag når det gjelder økt rekruttering til programfag i realfag. Målsetting for Nord-Trøndelag: Andelen elever som velger fordypning i matematikk, fysikk og kjemi på høyeste nivå i videregående opplæring, skal øke med minst fem prosentpoeng innen 2016 Andelen elever som fullfører fordypning i matematikk, fysikk og kjemi på høyeste nivå i videregående opplæring, skal øke med minst fem prosentpoeng innen 2016

4 4 Konkret betyr dette en målsetting om følgende økning av andelen elever med programfag i matematikk (R2), fysikk (F2) og kjemi (K2) på høyeste nivå i perioden : Skoleåret Skoleåret K2 R2 F2 K2 R2 F2 14,7 % 18,4 % 12,3 % 19,7 % 23,4 % 17,3 % I Nord-Trøndelag legges altså målsettingen på linje med den nasjonale strategien med særlig vekt på realfagene matematikk, fysikk og kjemi. I tillegg er det viktig å samtidig jobbe for økt rekruttering til andre programfag i realfag - biologi, geofag og Teknologi og forskningslære. Det er viktig å poengtere at også øvrige utdanningsprogrammer i den videregående opplæringen er med og utvikler den realfaglige kompetansen blant elevene og kan åpne for videre høyere utdanning innenfor teknologi og realfag. Alle elevene i videregående opplæring har realfagene matematikk og naturfag som fellesfag og bygger realfaglig kompetanse gjennom dem. Vi nevner også Y-veien som er en ingeniørutdanning for studenter med eksamen fra yrkesfaglig studieretning på videregående skole og relevant fagbrev. 3 Status i Nord-Trøndelag 3.1 Statistikk Statistikkverktøyet PULS blir brukt til å registrere bl.a. gjennomføring i VGS, samt karakterdata. PULS er et samarbeidsprosjekt mellom 14 fylkeskommuner. Data fra disse 14 fylkene utgjør de nasjonale tallene i denne sammenhengen. I rapporten presenteres antall elever og karakterer i kjemi (K1 og K2), matematikk (R1 og R2) og fysikk (F1 og F2). Fullstendig oversikt over alle realfag kan fremskaffes. Data vedrørende standpunktkarakterer og antall elever er lastet ned fra PULS den 15. og 16. oktober 2012, eksamenskarakterer er lastet ned I fagene Kjemi 2 og Fysikk 2 er det både muntlig/praktisk og skriftlig eksamen. Kun sistnevnte eksamensform blir omtalt i denne rapporten. Tabell 1 viser at det er et økende antall elever fagene Kjemi K1, Matematikk R1 og Fysikk F1, både nasjonalt og for Nord-Trøndelag gjennom de siste tre årene. Tabell 1 antall elever i K1, R1 og F1 Kjemi K1 Matematikk R1 Fysikk F1 Antall elever Nasjonalt Nord-Trøndelag

5 5 Tabell 2 viser et relativt stabilt elevtall i Nord-Trøndelag i fagene Kjemi K2, Matematikk R2 og Fysikk F2 siden De nasjonale tallene viser en nedgang på over 300 elever i R2 fra skoleåret til Elevtallet i F2 synker også samme skoleår. Tabell 2 antall elever i K2, R2 og F2 Kjemi K2 Matematikk R2 Fysikk F2 Antall elever Nasjonalt Nord-Trøndelag Tabell 3 viser hvor stor andel av elevene på studieforberedende (SF) utdanningsløp i Nord-Trøndelag som tok disse realfagene skoleåret Dette skoleåret var det 815 elever på SF VG2 og 814 elever i SF VG3 (data hentet fra skoleporten.no ). SF er i denne sammenheng kun de elevene som gikk enten studiespesialiserende, idrett eller musikk. For enkelthets skyld tar vi forbehold om at kun de elevene som gikk VG2 kunne ta fagene K1, R1 og F1, og at kun elevene på VG3 hadde mulighet til å ta K2, R2 og F2. Tabell 3, andel elever i realfagene, Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag skoleåret K1 R1 F1 23,4 % 33,3 % 27,2 % K2 R2 F2 14,7 % 18,4 % 12,3 % De nasjonale standpunktkarakterene i de tre fagene holder seg relativt stabile fra år til år (tabell 4 og 5). I Nord-Trøndelag er det større variasjon i karakterer fra år til år. Et lavt antall elever kan forklare noe av denne variasjonen. Tabell 4 standpunktkarakter K1, R1 og F1 Karaktersnitt Standpunkt Kjemi K1 Matematikk R1 Fysikk F Nasjonalt 4,15 4,23 4,20 3,88 3,98 3,93 4,22 4,17 4,23 Nord-Trøndelag 4,15 4,43 4,33 3,90 3,89 3,85 4,34 4,17 4,21 Tabell 5 standpunktkarakter K2, R2 og F2 Karaktersnitt Standpunkt Kjemi K2 Matematikk R2 Fysikk F Nasjonalt 4,03 3,95 4,00 3,82 3,81 3,88 3,93 3,88 3,89 Nord-Trøndelag 4,26 3,88 4,07 4,09 3,73 3,91 4,25 4,04 3,96 Graf 1 og 2 viser Nord-Trøndelags differanse fra det nasjonale snittet når det gjelder standpunktkarakterer. Nord-Trøndelag har stort sett høyere snittkarakter i «tredjeklassefagene» sammenliknet med det nasjonale snittet (graf 2).

6 6 Graf 1 karakterdifferanse standpunkt Nord-Trøndelag vs. nasjonalt K1, R1 og F ,20 0,12 0,13 K1 0,00 0,02 0,00 R1 F1-0,02-0,09-0,08 Graf 2 karakterdifferanse standpunkt Nord-Trøndelag vs. nasjonalt K2, R2 og F ,32 0,27 0,23 0,16 0,07 0,07 0,03 K2 R2 F2-0,07-0,08 Eksamenskarakterene viser en positiv utvikling i K1 og F1. R1 er stabilt rundt landsgjennomsnittet alle tre år (Graf 3). For tredjeklassefagene har Nord-Trøndelag en negativ utvikling (Graf 4). Skoleåret 2009/2010 lå fylket godt over landssnittet i alle fagene, mens det skoleåret 2011/2012 lå under det nasjonale snittet i alle fag. Kjemi 2 skiller seg spesielt ut, med 0,34 karakterpoeng under nasjonalt snitt. Graf 3 karakterdifferanse eksamen Nord-Trøndelag vs. nasjonalt K1, R1 og F1.

7 ,59 0,49 K1 0,1 0,13 R1 F1-0,08-0,05-0,03-0,06-0,34 Graf 4 karakterdifferanse eksamen Nord-Trøndelag vs. nasjonalt K2, R2 og F ,33 0,27 0,19 0,12-0,06-0,04-0,09-0,12 K2 R2 F2-0,34 Det er stor forskjell i standpunkt- og eksamenskarakterer både nasjonalt og i Nord-Trøndelag. Nullpunktet i graf 5 og 6 (se under) er standpunktkarakterer. Det er størst variasjon i tredjeklassefagene (graf 6). Ytterpunktet her er Kjemi 2 i Nord-Trøndelag, hvor eksamenskarakter er mer enn en karakter lavere enn standpunktkarakter. Graf 5 karakterdifferanse eksamen vs. standpunkt Graf 6 - karakterdifferanse eksamen vs. standpunkt skoleåret skoleåret Nasjonalt Nord-Trøndelag 0,35 Nasjonalt Nord-Trøndelag -0,01-0,12-0,27-0,73-0,71 K1 R1 F1-0,48-0,62-0,63-0,8-0,91-1,03 K2 R2 F2

8 8 Andelen bestått i samtlige fag ligger godt over 90 %, med små årlige variasjoner. Graf 9 og 10 viser beståttprosent for skoleåret i hhv. K1, R1, F1, og K2, R2, F2. Graf 9 andel bestått N-T. vs. nasjonalt skoleåret Graf 10 - andel bestått N-T. vs. nasjonalt skoleåret Nasjonalt Nord-Trøndelag Nasjonalt Nord-Trøndelag 100,0 % 100,0 % 99,0 % 99,0 % 98,0 % 98,0 % 97,0 % 97,0 % 96,0 % 96,0 % 95,0 % K1 R1 F1 95,0 % K2 R2 F2 4 Tiltak for økt rekruttering til realfag I dette kapitlet beskrives eksisterende tiltak i Nord-Trøndelag som støtter opp rundt målet om flere elever med realfaglig fordypning. Vi presenterer tiltakene under følgende kategorier: Samarbeid med grunnskolen/kommunene Samarbeid med næringslivet Ressurssentre for realfag i Nord-Trøndelag Samarbeid med Universitets- og høgskolesektoren og de nasjonale sentrene Kompetanseheving 4.1 Samarbeid med grunnskolen/kommunene Flere av de videregående skolene har et samarbeid med lokale ungdomsskoler innenfor det fagområdet realfag. Ungdomsskoleelever i Meråker deltar på et tema i teoretisk matematikk sammen med Vg1-elevene om høsten. Lærer fra ungdomsskolen er med sammen med lærer fra Meråker videregående skole. Dette bidrar til økt forståelse for overgangen til videre realfagstilbud i videregående skole. Dette gjelder både for elevgruppa og for lærerne. Ytre Namdal videregående skole har også et samarbeid med den lokale ungdomsskolen. Det arrangeres møter mellom lærere i ungdomsskolen og vgs for å ha oversikt over hvordan det jobbes innenfor realfag. Vg1-elever fra studiespesialisering har en mattedag sammen med ungdomsskolen, der lærerne fra begge skoleslag deltar sammen med elevene.

9 9 Kommunene i Indre og Midtre Namdal, Grong videregående skole og Olav Duun videregående skole har et etablert samarbeid om det 13. årige skoleløpet (se pedagogtreff.no). De har bl.a. etablert et regionalt nettverk i matematikk, der lærere både fra ungdomsskolene og de videregående skolene deltar. Det er 1 samling i året der det blant annet blir fokusert på forventninger i overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring. Vi har flere eksempler på at elever i 10. trinn får mulighet til å ta Vg1-matematikk (T1) i ungdomsskolen. Dette krever en tilpasning av studieløpet også når elevene kommer over i videregående skole, slik at elevene kan starte med matematikk for Vg2 allerede i Vg1. Ole Vig vgs kan nevnes som en av de skolene som gir elevene mulighet til forsering av matematikkfaget på denne måten. Elevene tilbys valg av andre programfag på Vg3. Inderøy vgs har også hatt et samarbeid med ungdomsskolen om forsering av matematikkfaget, se også: I forbindelse med deltakelse i Energinettverket gjennomfører Steinkjer vgs et naturfagprosjekt i samarbeid med Egge og Steinkjer ungdomsskole. Elever og lærere fra 10. klasse besøker skolen, og fysikklærere ved Steinkjer vgs. har ansvar for undervisningsopplegg innen temaer knyttet til energi. Skoleåret 2011/2012 er det lagt opp til tre besøksdager for 10. klasse. Videregående skoler som deltar i SUN-prosjektet (se også under punktet om kompetanseheving) får etablert samarbeid med ungdomsskolen innenfor naturfag. 4.2 Samarbeid med næringslivet Flere av de videregående skolene i Nord-Trøndelag har etablert samarbeid med lokalt næringsliv med et felles fokus på realfag. I Leksvik er det for eksempel et nært samarbeid mellom Næringshagen i Leksvik og den videregående skolen. Bl.a. blir elever som tar Teknologi- og forskningslære ved skolen introdusert til de lokale kunnskapsbedriftene. Lektor 2-ordning Kunnskapsdepartementet og Naturfagsenteret opprettet i 2009 ei Lektor 2-ordning i samarbeid med NHO. Lektor 2-ordninga har som målsetting å gi økt læringsutbytte i realfagene, bidra til økt rekruttering og bidra til gode og nyttige relasjoner mellom skole og næringsliv. Innenfor Lektor 2- ordninga benyttes eksterne fagpersoner i undervisninga. Gjennom et samarbeid med faglærer bidrar eksterne fagpersoner i undervisning i tilknytning til utvalgte læreplanmål. Studieturer til relevante bedrifter er også et element i satsinga. Levanger vgs har deltatt i ordninga siden 2009, mens Steinkjer vgs, Verdal vgs og Olav Duun vgs har kommet til etter hvert. Flere ønsker å bli deltaker i ordninga framover. Lektor 2-ordninga er aktuell for elever både i Vg1, Vg2 og Vg3, og skal gjennom en formalisering og systematisering forbedre og intensivere samarbeidet mellom skole og bedrift.

10 10 Energinettverk Steinkjer vgs har inngått en samarbeidsavtale med Naturfagsenteret, Statens strålevern, Statkraft Energi AS, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Utdanningsdirektoratet om deltakelse i Energinettverket Nettverk Steinkjer består av Steinkjer vgs, Steinkjer u-skole, Egge u- skole og Steinkjer skole. Vitensenteret i Nord-Trøndelag er en viktig samarbeidspartner for det lokale nettverket. Hovedideen i prosjektet er å skape entusiasme for fysikk og naturfag med et spesielt fokus på fornybare energikilder. Energinettverket innebærer bl.a. samlinger med ungdomsskoleelever på Steinkjer videregående skole. Samlingene er et samarbeid mellom lærere i begge skoleslaga. Hospiteringsordning Det er etablert ei hospiteringsordning mellom skole og næringsliv. Det er ca. 30 lærere årlig som er på hospiteringsopphold hos bedrifter for å utvikle sin kompetanse innenfor ulike fagområder. Det er i hovedsak yrkesfagslærere som tar del i denne ordninga, men det er ønskelig å få flere fellesfaglærere til å knytte tettere bånd til næringslivet gjennom hospitering. Realfaglærere som hospiterer i bedrift kan få bedre innblikk i hvilke arbeidsoppgaver realfaglig kompetanse kan åpne for på ulike arbeidsplasser i Nord-Trøndelag. 4.3 Ressurssentre for realfag i Nord-Trøndelag Vitensenteret i Nord-Trøndelag åpnet i oktober Prosjektet eies av Nord-Trøndelag fylkeskommune, Steinkjer kommune og NTE. Vitensenteret er todelt med en interaktiv utstilling som er åpen for alle, og et Newton-rom som skal drive undervisning og aktivitet med skoleklasser fra grunnskoler og videregående skoler i fylket. Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter ble etablert høsten 2007 og ligger i Verdal Industripark. Målsettingen med MNRT er å øke barn og ungdoms interesse for og kompetanse i industri- og håndverksfag, realfag og teknologi. MNRT driver læreplanbasert undervisning innen teknologi, kjemi og matematikk. Miljørom er under planlegging. Senteret mottar besøk fra barnehager og skoleklasser fra grunnskoler og videregående skoler i de tre kommunene Verdal, Levanger og Inderøy. Det fins tre Newtonrom i Nord-Trøndelag i Namsos, Steinkjer og Verdal. Undervisning i Newtonrommene har fokus på praktiske metoder og skal være en alternativ læringsarena for å nå aktuelle kompetansemål i realfagene naturfag og matematikk. Faglærerne som kommer med klassene sine skal møte oppdatert og annet faglig utstyr enn de har på egen skole. Newtonrommene bidrar til å stimulere realfagsinteressen hos skoleelever, og de er også et viktig etterutdanningstiltak for deltakende lærere. Newtonrommet i Namsos ligger på Olav Duun vgs. Skolen har etablert et eget Newtonrom med et nært samarbeid med kommunene i Midtre Namdal. Denne satsinga skal utvides til også å gjelde Indre og Ytre Namdal. I tilknytning til Newtonrommet i Namsos, er det også en mobil enhet (Newtonbuss) som skal bidra til å gjøre Newtonkonseptet bedre tilgjengelig for distriktsskolene.

11 11 Newtonrommet i Namsos har til nå vært et tilbud mot grunnskolen med 2 ulike fagmoduler, men det utvikles nå også tilbud for Vg1-elever og også barnehagen. I Steinkjer ligger Newtonrommet på Vitensenteret. Newtonrommet på Steinkjer tilbyr 10 ulike fagmoduler for målgruppen fra barnehager og opp til vg1. Newtonrommet på Verdal ligger på Midt-Norsk Teknologi- og Realfagsenter. 4.4 Samarbeid med Universitets- og høgskolesektoren og de nasjonale sentrene Nord-Trøndelag fylkeskommune deltar i et partnerskap om kompetanseutvikling i videregående opplæring mellom NTNU og tre andre fylkeskommuner (Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland fylkeskommune). Partnerskapet skal bidra til å: Utvikle varige samarbeidsformer mellom NTNU og skoleeierne preget av likeverd og gjensidig tillit og respekt. Strukturere, samordne og styrke samarbeidet og utvikle modeller for samarbeid mellom NTNU og skoleeierne på et bredt felt av felles oppgaver. Nord-Trøndelag har et etablert samarbeid med Skolelaboratoriet, NTNU. Blant annet finansierer vi en 50 % hospiteringsstilling sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune. Skoleårene 2011/2012 og 2012/2013 er en lærer ved Inderøy vgs ansatt i denne stillingen. Skolelaboratoriets hovedmål er god realfagundervisning i skolen. Skolelaboratoriet skal først og fremst bidra til at undervisningen i realfag i skolen er av høy kvalitet og skal initiere og koordinere tiltak som styrker realfagslærerne sin kompetanse. Flere av de videregående skolene i Nord-Trøndelag deltar på ulike arrangement i regi av universitet og høgskoler. Eksempler er Forskningsdagene, Researcher s Night som blir arrangert av NTNU og Åpen dag på Høgskolen i Sør-Trøndelag. Det er aktuelt med deltakelse på denne typen arrangementer både for Vg1-elever og for elever med realfaglig fordypning i Vg2 og Vg3. Kjemielever fra Steinkjer vgs har deltatt på faglig opplegg innenfor kjemi på NTNU. De nasjonale sentrene innenfor realfag Matematikksenteret og Renatesenteret (begge i Trondheim) og Naturfagsenteret (Oslo) kan også være viktige støttespillere i arbeidet med rekruttering til realfagene. Renatesenteret (senter for rekruttering til realfag) tilbyr bl.a. rollemodeller (alfamodeller), som skolene kan bestille for inspirasjon/motivering av elevene. Dette kan være et nyttig virkemiddel for å synliggjøre realfagenes relevans i arbeidslivet for elevene. Det kan synes som om noen av virkemidlene de nasjonale sentrene kan bidra med ikke er godt nok kjent innenfor videregående opplæring i Nord-Trøndelag. Nettverket for naturfagslærere hadde høsten 2012 en orientering fra Renatesenteret om deres arbeid. Det vil være hensiktsmessig med presentasjoner fra de nasjonale sentrene også i andre realfaglige nettverk.

12 Kompetanseheving Videreutdanning I Norge er alderen på lærere i videregående opplæring med fordypning i realfagene høy. I strategien Realfag for framtida kan vi lese følgende: «Uten bevisst rekruttering og omfattende og målrettet videreutdanning vil videregående opplæring om få år ha en betydelig mangel på lærere i matematikk, fysikk og kjemi». Det blir viktig i framtida å ha god oversikt over kompetansebeholdningen innenfor realfag i de videregående skolene. Videreutdanning i realfag for lærere som allerede er tilsatt i skolene kan være et viktig virkemiddel for å sikre godt kvalifiserte lærere. Av 15 prioriterte søkere til den statlige videreutdanningen Kompetanse for kvalitet har vi i Nord-Trøndelag tre lærere som vil ta videreutdanning innen realfag i 2012/2013 (i fagene naturfag, matematikk og kjemi). Etterutdanning Nord-Trøndelag fylkeskommune er som tidligere nevnt med i et partnerskap for kompetanseutvikling sammen med NTNU og tre andre fylkeskommuner. Det fins faglige nettverk innenfor både matematikk, kjemi, naturfag, naturfag og biologi. De faglige nettverkene er en viktig arena for faglig diskusjon og utvikling på tvers av skoler. Nettverkene er viktige for kompetanseheving innenfor realfag, og mange realfagslærere i Nord-Trøndelag deltar på faglige kurs i regi av de faglige nettverkene. Det blir arrangert en årlig realfagskonferanse i samarbeid med NTNU, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Matematikksenteret og Naturfagsenteret, se: Ole Vig vgs har deltatt i SUN-prosjektet skoleåret 2011/2012 sammen med Stokkan ungdomsskole. Inderøy vgs vil delta i SUN sammen med Inderøy ungdomsskole skoleåret 2012/2013. SUN er kompetanseheving for lærere i naturfag. Lærerne skal sammen definere hva som er deres metodiske og evt. faglige utfordringer, og får opplæring/veiledning fra Skolelaboratoriet, NTNU 4.6 Andre tiltak på de videregående skolene som bidrar til økt fokus på realfag De videregående skolene har orienteringsdager om tilbudene ved skolen. Steinkjer vgs arrangerer hvert år, som en del av yrkes- og utdanningsveiledningen, en egen realfagsdag (også egen samfunnsfagdag og språkdag) for Vg1-elevene på studiespesialisering i forbindelse med at de skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3. På realfagsdagen får skolen besøk av representanter fra ulike yrker der realfagskompetanse er nødvendig, også studenter innen ulike realfagsstudier deltar og holder foredrag for elevene. Det vil bli arrangert en tilsvarende realfagsdag på Verdal vgs med deltakelse fra lokalt næringsliv. Levanger vgs arrangerer egne realfagsdager for å skape realfagsidentitet.

13 13 Ole Vig vgs satser på rekruttering til realfag gjennom en egen forskerlinje. Forskerlinja ble opprettet skoleåret 2011/2012 og har et elevkull på 25 elever. Elevene blir i samlet klasse i alle fag i Vg2 (realfagene kjemi, fysikk, R1, geofag og teknologi- og forskningslære). Det gjennomføres flere store tverrfaglige prosjekt gjennom skoleåret på forskerlinja, og besøk både fra og til ulike aktører i næringslivet i Stjørdalsområdet og Trondheim er sentralt. Forskerlinja bidrar positivt til å utvikle godt samarbeid med næringslivet. Mære Landbruksskole tilbyr Energi- og miljøfag fra høsten Dette et 3.årig studiespesialiserende utdanningstilbud innenfor utdanningsprogrammet Naturbruk. Energi- og miljøfag gir relevant kompetanse som legger til rette for videre utdanning rettet mot fremtidens energi- og klimautfordringer. Realfagene matematikk, fysikk og kjemi er sentrale i utdanninga. Se også: Det blir arrangert nasjonale og internasjonale tevlinger innenfor realfagene. Ole Vig vgs deltar med alle elevene som har realfag i Vg2 og Vg3 i Abelkonkurransen, kjemi-ol og fysikk-ol. Flere skoler deltar også i tevlingen om Statoils realfagspris og Skolelaboratoriets realfagspris. Realfagsmiljøene ved de videregående skolene er aktive med realfagsekskursjoner, jf. også punkt 4.5. og 4.6. Realfagsekskursjonene kan være lokalt i fylket (eks.sykehus, Norske Skog, NTE), nasjonalt (eks. NTNU, strikkhopp Rjukan, besøk på Universitetet i Oslo eller internasjonalt. Noen skoler har hatt realfagseksursjon til CERN i Sveits. DEL 2 Innsatsområder for økt rekruttering til programfag i realfag i perioden Innledning I denne delen tydeliggjøres noen innsatsområder som vil ha betydning i arbeidet for økt rekruttering til programfag i realfag. Det dreier seg om følgende områder: f) Kartlegging av fagtilbud, elevenes fagvalg og faglige resultat g) Økt grad av samarbeid med grunnskolen/kommunene h) Styrket samarbeid med lokalt næringsliv i) Fortsatt trykk på kompetanseheving og erfaringsutveksling i de etablerte fagnettverkene j) Styrket samhandling med Universitets- og høgskolesektoren og de nasjonale realfagsentrene Målsettingen for økt rekruttering til programfag i realfag: Målsetting for Nord-Trøndelag: Andelen elever som velger fordypning i matematikk, fysikk og kjemi på høyeste nivå i videregående opplæring, skal øke med minst fem prosentpoeng innen 2016 Andelen elever som fullfører fordypning i matematikk, fysikk og kjemi på høyeste nivå i videregående opplæring, skal øke med minst fem prosentpoeng innen 2016

14 14 a) Kartlegging Det vil bli foretatt en årlig kartlegging av elevenes valg av realfaglige programfag, slik at vi kan følge med på antall elever/andelen av elever med realfaglig fordypning. Det vil også bli utarbeidet en oversikt over den enkelte skoles fagtilbud for disse programfagene. Dette vil være grunnlag for en videre vurdering av om samarbeid mellom videregående skoler om fagtilbud kan være aktuelt (jf. nettbasert fremmedspråk nivå III). Det vil bli arbeidet videre med å få en oversikt over kompetansebeholdningen innenfor realfag blant lærerne i videregående opplæring. b) Økt grad av samarbeid med grunnskolen/kommunene Grunnlaget for elevers fagvalg i videregående opplæring blir lagt gjennom grunnskoleløpet. Det er derfor viktig at elever også i ungdomsskolen opplever realfagene som interessante og relevante i et framtidsperpektiv. Det er viktig å ha et godt samarbeid med grunnskolen/kommunene for å lette overgangen for elevene fra ungdomsskole til videregående skole. I arbeidet med økt gjennomføring, har denne overgangen også vært tillagt stor betydning. Økt kunnskap om og forståelse av likheter, ulikheter, utfordringer innenfor realfagene i ungdomsskolen og videregående skole vil være et viktig bidrag i arbeidet med økt rekruttering til programfag i realfag. Det er ønskelig med et utvidet samarbeid mellom realfagslærerne innenfor de to skoleslaga. Vi har i del 1 beskrevet flere eksempler på slikt samarbeid. Blant annet er forsering av fag nevnt som modell. Det er ønskelig å legge til rette for at elever kan følge undervisning på et høyere faglig nivå enn på eget årstrinn. Forsering av fag krever stor fleksibilitet og velvilje fra alle parter også ressursmessig. Det må være et tett samarbeid med universitet/høgskole for å muliggjøre forsering av fag utover det som ligger i videregående opplæring. c) Styrket samarbeid med lokalt næringsliv Innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram er det tradisjon for tett samarbeid med lokalt næringsliv, for eksempel i faget Prosjekt til fordypning. Det er samtidig satt fokus på å yrkesrette fellesfagene for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram, for at elevene lettere kan se fagenes relevans til arbeidslivet. Det er viktig at elever på studieforberedende utdanningsprogram også ser relevansen av sine fag i arbeidslivet og at de videregående skolene utvikler samarbeidet med næringslivet for denne elevgruppa. Økt kunnskap om realfagenes betydning i arbeidslivet og bedre synliggjøring av fagenes relevans for elevene, vil være en motivasjonsfaktor for elevenes fagvalg og vil kunne bidra til at vi får flere elever med realfaglig fordypning. NHO kan være en samarbeidspartner i arbeidet med å knytte kontakter i ulike bedrifter, som tilfellet er innenfor Lektor 2-ordninga. Denne og flere andre tiltak er beskrevet i del 1.

15 15 De videregående skolene bør i større grad bruke rollemodeller i undervisningen for å synliggjøre fagenes relevans i arbeidslivet. Rollemodeller som kan bestilles gjennom Renatesenteret vil være gode ambassadører for realfag. Realfagslærere bør i større grad delta i hospiteringsopphold i bedrifter for å styrke kompetansen om fagenes relevans i arbeidslivet. d) Styrket rekrutteringsgrunnlag til realfagene gjennom tiltak rettet mot vg1-elevene. Økt rekruttering til programfag i realfag, avhenger blant annet av motivasjonsarbeid mot elevene i Vg1. Fagdager på skolene, ekskursjoner til universitet eller høgskoler, kobling til næringslivet er viktige elementer som bidrar til dette. e) Fortsatt trykk på kompetanseheving og erfaringsutveksling i de etablerte fagnettverkene Alle de videregående skolene skal fortsattdelta aktivt i de faglige nettverkene innenfor realfagene, og deltakelse på aktiviteter i regi av nettverkene skal prioriteres fra skoleledelsen. Samlet sett i Nord-Trøndelag er det mange gode tiltak som setter fokus på realfag. Det er vesentlig at det på felles arenaer for lærere og skoleledere pågår et spredningarbeid og en videreutvikling av de gode tiltakene. I tillegg til den kunnskapsdelingen som skjer i fagnettverkene, er det ønskelig å etablere flere treffpunkt for realfagsseksjonene på skolene for å bli kjent med de ulike satsingene innenfor realfag. Det vil bli prøvd ut workshops mellom noen skoler, der et eksternt kompetansemiljø engasjeres for å hjelpe til i prosessen med kunnskapsutvikling. NTFK skal ta del i Kompetanse for kvalitet og derigjennom utvide den realfaglige kompetansen innenfor videregående opplæring. f) Styrket samhandling med Universitets- og høgskolesektoren og de nasjonale sentrene Flere av de videregående skolene deltar på arrangement i regi av Universitet eller høgskole. Elevene på de videregående skolene bør i større grad få innblikk i og motivasjon for videre mulige valg innenfor realfag gjennom møter med eksterne fagmiljø. Nord-Trøndelag fylkeskommune skal fortsatt ha et etablert partnerskap med NTNU. Noen av skolene deltar i faglige tevlinger innenfor realfag. Det er et mål at alle skolene deltar i tevlinger innen En oversikt over faglige tevlinger fins på

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Fremmedspråk Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Innhold DEL 1 Målsetting og status... 3 1 Innledning... 3 2 Målsetting... 3 3 Status i Nord-Trøndelag... 4 4 Tiltak for økt

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

Geonettverket i Midt-Norge

Geonettverket i Midt-Norge Geonettverket i Midt-Norge Geofagene har lange tradisjoner som universitetsfag, men geofag er et nytt fag i norsk skole. Geofag som skolefag består av emner fra naturgeografi, geofysikk og geologi. Lærerne

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

Stortingsmelding 20, 2013

Stortingsmelding 20, 2013 Stortingsmelding 20, 2013 Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående skole x 2/3/4. Fylkeskommunal prosjektleder

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Stavanger katedralskole tilbyr

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

Fremmedspråk i videregående opplæring : Flere elever velger nivå II og III

Fremmedspråk i videregående opplæring : Flere elever velger nivå II og III Fremmedspråk i videregående opplæring 2010-2011: Flere elever velger nivå II og III Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2011 (6.5.2011) 1 v/ Gerard Doetjes Innledning I dette notatet

Detaljer

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Moria-erklæringen særlig styrke realfagene gjennom hele utdanningsløpet og øke innsatsen for å rekruttere elever til disse fagene. Arbeidslivet Matematikksenteret

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2011/2012

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2011/2012 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/0 Det er fremdeles nedgang i eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer. Jentene

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2012/13

Karakterstatistikk for grunnskolen 2012/13 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDENE REALFAG, SPRÅK - SAMFUNNSFAG - ØKONOMI 2 ORIENTERING OM FAGVALG FOR SKOLEÅRET

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

Realfagenes samfunnsrelevans Lektor 2 og Energiskolene

Realfagenes samfunnsrelevans Lektor 2 og Energiskolene Realfagenes samfunnsrelevans Lektor 2 og Energiskolene Tromsø 23. mars 2011 Anders Isnes Naturfagsenteret I går: Hvor trykker sko(l)en? Lærere har ikke kunnskap om fagenes bruk i samfunn/arbeidsliv Er

Detaljer

Utprøving av en lektor II ordning. oppstartmøte 27.10.09 Ellen Marie Bech Seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet

Utprøving av en lektor II ordning. oppstartmøte 27.10.09 Ellen Marie Bech Seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet Utprøving av en lektor II ordning oppstartmøte 27.10.09 Ellen Marie Bech Seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet Bakgrunn for lektor II utprøvingen Forslag fra Nasjonalt forum for realfag i Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Vi takker lærerne, skolene og alle andre involverte for et godt samarbeid.

Vi takker lærerne, skolene og alle andre involverte for et godt samarbeid. Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk Sluttrapport I denne rapporten oppsummerer vi arbeidet med Tiltaksplanen for programfag innen fremmedspråk i perioden 2009-2010 til 2013-2014. Tiltaksplanens

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Velkommen til foreldremøte for Vg1 i Bjergsted Agenda: Innledning ved rektor Programområde MDD, kort informasjon Orientering om fagvalg Samtale

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN

Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN Høst 2013 Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Innhold INNLEDNING... 2 HOVEDFUNN... 2 GRUNNSKOLEN... 4

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG i Vg2 skoleåret 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (... repetisjon (litt Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3

ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3 ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3 Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDE FORMGIVINGSFAG 2 ORIENTERING OM FAGVALG FOR SKOLEÅRET 2010/2011. Denne

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo katedralskole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo katedralskole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Oslo katedralskole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til

Detaljer

Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring

Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående

Detaljer

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015 FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/201 Utdanningsprogram for studiespesialisering Innhold Side Frister fagvalg 2 Krav for å få vitnemål 3 Fag og standpunktkarakter på vitnemål etter vg1, vg2 og vg3 4 Eksamen

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2018/19

Fagvalg for skoleåret 2018/19 Fagvalg for skoleåret 2018/19 Tidsplan fagvalg for skoleåret 2018/19 Når 7.November Hva Faginformasjon i auditoriene. 16. november Fagvalgsmesse i aulaen. 21. November Fagvalg i samarbeidsøkten. Elevene

Detaljer

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg virkelig deltar aktivt. Er utsendt minimumsmodell for

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 00-0 Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Du som elev i 10. klasse

Du som elev i 10. klasse Nesodden_skolekatalog_2017.indd 1 07/11/2017 14:22 Forord Du som elev i 10. klasse skal snart gjøre et viktig valg. Valg av utdanningsprogram i videregående skole vil ha stor betydning for veien videre.

Detaljer

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 Dette blir forklart: Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Blindern vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Kunnskapsløftet Innført fra høsten 2006 Nasjonale gjennomgående læreplaner for grunnskole og videregående skole Grunnskolen: Satsing på å skrive, tale,

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG for Vg2 skoleåret 2014/2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Felles for alle utdanningsprogram:

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

Olav Duun videregående skole

Olav Duun videregående skole Olav Duun videregående skole UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 1. oktober 2015 1 Vårt oppdrag Olav Duun videregående skole er en relativt stor skole i Namsos og Namdalen, og gir et bredt tilbud til unge og voksne

Detaljer

Litt om trøndelagsprosessen Planprosesser Organisasjonsendringer Samarbeid fylkeskommunen - kommunene Hvordan bør vi gjøre det i Trøndelag?

Litt om trøndelagsprosessen Planprosesser Organisasjonsendringer Samarbeid fylkeskommunen - kommunene Hvordan bør vi gjøre det i Trøndelag? Litt om trøndelagsprosessen Planprosesser Organisasjonsendringer Samarbeid fylkeskommunen - kommunene Hvordan bør vi gjøre det i Trøndelag? www.trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke Selbu 22.mars 2017

Detaljer

Studiespesialisering

Studiespesialisering Studiespesialisering Liker du fagene Matematikk Norsk Engelsk Samfunnsfag Naturfag Tysk/fransk/spansk/italiensk/russisk/.. Kroppsøving ETTER 3 ÅR PÅ STUD.SPES Studiekompetanse Kan søke om studieplass

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nydalen vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nydalen vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nydalen vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://nvs.vfk.no STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET VG1:

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Fagvalg SSP vg1

Fagvalg SSP vg1 Fagvalg 2017-2018 SSP vg1 Fag og timefordeling vg1 vg2 vg3 Fellesfag 30 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke Programfag fra eget programområde 10 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke

Detaljer

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Sentralt gitt eksamen i matematikk Vurdering og eksamensformer Seniorrådgiver Gregorios Brogstad Agenda Eksamensresultater Ny eksamensordning «Matematikk

Detaljer

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Mitt innlegg Verdal videregående skole Generasjon Y Dagens samarbeid innen yrkes- og karrierevalg Framtidig samarbeid Fakta

Detaljer

Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg. Fagvalg 18/19

Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg. Fagvalg 18/19 Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg Asker vgs tilbyr disse programområder Idrettsfag Hva skal velges? Vg2 skal dere velge tre programfag i tillegg til matematikk. To fordypningsfag( vg2 og

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret 2018-2019 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks.

Detaljer

Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse Yrkesfaglærernes kompetanse Trondheim, 11. mai 2017 Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland & Anna Hagen Tønder Problemstillinger Hva slags kompetanseutvikling har yrkesfaglærerne behov for? Hvordan kan kompetanseutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014 Møte for foresatte Vg1 Frogn vgs 4.februar 2014 Agenda Kl.1800-1845, vi deler oss: vg1 Service og samferdsel, base 1SS vg1 Idrett, Fagvalg, form. rom A vg1 ST, Fagvalg, kantina Kl.1845-2000 Samtale med

Detaljer

I dette kapitlet presenterer vi eksempler på hvordan fleksibiliteten kan bli brukt både på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer.

I dette kapitlet presenterer vi eksempler på hvordan fleksibiliteten kan bli brukt både på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer. Fleksibilitet i fag- og timefordeling 2 Praktiske eksempler på bruk av fleksibiliteten I dette kapitlet presenterer vi eksempler på hvordan fleksibiliteten kan bli brukt både på yrkesfaglige og studieforberedende

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Foreldremøte - Fagvalg 2016

Foreldremøte - Fagvalg 2016 Foreldremøte - Fagvalg 2016 Valg av programområde og programfag I løpet av januar/februar skal elevene velge programområde og programfag. Programområder: 1. Realfag 2. Språk, samfunnsfag og økonomi Programfag:

Detaljer

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen Grunntildeling: 7 900 000 kroner Kapittel og prosjektnummer: 0226.50 32161 Referanse Grunntildelingen skal brukes til arbeid beskrevet i den generelle delen

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2016-2017 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG

INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG NOVEMBER 2017 TIDSPLAN FOR FAGVALGET Uke 39: Karriereundervisning i klassene Øvelser med interesser, ferdigheter og egenskaper Emne i samfunnsfag om yrker og arbeidsliv

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://www.vfk.no/notteroy-vgs STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Valg i løpet av det første året 1. Valg av matematikk-kurs Vg1P og Vg1T (internt

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2017-2018 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

Årsmelding 2011 Mars 2012

Årsmelding 2011 Mars 2012 Årsmelding 2011 Mars 2012 Personalområdet Kjønn Antall Gj.snitts- alder Ant kvinner 46 stk 49 år Antall menn 48 stk 47 år Sum ansatte 94 stk 48 år Sum årsverk 74,19 HMS arbeid Skolen er tilknyttet bedriftshelsetjeneste,

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 28.11.17 05.12.2017 Velkommen til foreldremøte for Vg1 i Bjergsted Program: Innledning ved trinnleder Programområde MDD, kort informasjon Orientering om

Detaljer

Vi skal bli flinke i matte!

Vi skal bli flinke i matte! VERDAL KOMMUNE i samarbeid med Verdal videregående skole Vi skal bli flinke i matte! TILTAKSPLAN FOR MATEMATIKKFAGET 2008-2010 Forord Denne tiltaksplanen er en oppfølging av den tidligere Strategisk satsingsplan

Detaljer

Studiespesialisering og Sciencelinja

Studiespesialisering og Sciencelinja Studiespesialisering og Sciencelinja Greåker Vgs Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? La det være sagt med en gang:

Detaljer

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Overgangsprosjektet Prosjektledere Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Dagfinn Johansen prosjektleder kommune -Indre og Midtre Namdal dagfinn.johansen@namsos.kommune.no

Detaljer

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Tiltaket Realfagskommuner inngår i den nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING 2017-2018 Meløy videregående skole 2 Foto: Tine Bergmo Steinvei Vi ØNSKER AT DU SKAL FÅ GOD KARRIEREVEILEDNING SLIK AT DU BLIR TRYGGET I VALG AV VEI VIDERE ETTER GRUNNSKOLEN.

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Videregående skole Vg2: midt i det videregående

Detaljer

Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden?

Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden? Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden? Ekspedisjonssjef Frøydis Vold 22.Oktober 2013 Landbruks- og matmeldingen Behov for økt rekruttering av personer med rett kompetanse til næring,

Detaljer

Overgangsprosjektet NY GIV

Overgangsprosjektet NY GIV Overgangsprosjektet NY GIV I N T E N S I V O P P L Æ R I N G P Å U N G D O M S T R I N N E T 2 0 1 1-2 0 1 4 Ny GIV omhandler Partnerskap mellom KD og alle fylkeskommuner/oslo kommune Oppfølgings prosjektet

Detaljer

Valg av programområde og programfag

Valg av programområde og programfag Valg av programområde og programfag Program for møtet Kl. 18.15-19.00: Felles orientering. Prosedyrer/regler for valg av programområde og fag Kl. 19.00-20.30: Informasjonstorg der alle programfag blir

Detaljer

Sentraladministrasjonen i Overhalla. deltakelse i Newton-rom - Samarbeid med Olav Duun vg s

Sentraladministrasjonen i Overhalla. deltakelse i Newton-rom - Samarbeid med Olav Duun vg s Overhalla kommune Sentraladministrasjonen i Overhalla Saksmappe: 2009/8855-1 Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg deltakelse i Newton-rom - Samarbeid med Olav Duun vg s Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014 Møte for foresatte Vg1 Frogn vgs 4.februar 2014 Agenda Kl.1800-1845 Informasjon om fagvalg Informasjon fra kontaktlærere Tur til Alpene Kl. 1845-2000 Samtale med faglærere Informasjon om programfag som

Detaljer

Utviklingsdialogen 2015

Utviklingsdialogen 2015 Utviklingsdialogen 2015 Mestring for alle - maksimering av læring og minimering av frafall For å nå hovedmålet for Kunnskapsskolen, er det nødvendig å basere seg på den mest oppdaterte forskningen om hva

Detaljer