Installationsanvisningar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installationsanvisningar"

Transkript

1 Installationsanvisningar Absorptionskylskåp för fritidsfordon RM 8400 RM 8401 RM 8405 RM 8500 RM 8501 RM 8505 RM 8550 RM 8551 RM 8555 RMS 8400 RMS 8401 RMS 8405 RMS 8460 RMS 8461 RMS 8465 RMS 8500 RMS 8501 RMS 8505 RMS 8550 RMS 8551 RMS 8555 RML 8550 RML 8551 RML 8555 SE DK NO FI INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING INSTALLASJONSANVISNING ASENNUSOHJE SE T.B. MBA 10/2007 Type C40 / N 2 Svenska

2 Förvara denna bruksanvisning på en säker plats. Vid överlåtelse av apparaten ska denna bruksanvisning bifogas. Dometic GmbH Rätten till ändringar förbehålles - Tryckt i Tyskland 2

3 THE SIGN OF COMFORT Innehållsförteckning E1.0 INSTALLATIONSANVISNINGAR E1.1 Installation E1.2 Dragfri installation E1.3 Ventilation och utsug E1.4 Installation av ventilationssystem E1.5 Avgasutsug E1.6 Inbyggnadsnisch E1.7 Fastsättning av kylskåpet E1.8 Byte av dekorplåt E1.9 Gasinstallation E1.10 Elektrisk installation E2.0 Appendix E2.1 Tekniska data E2.2 Konformitetsförklaring Förklaring till använda symboler VARNING VARNING kännetecknar en potentiell fara som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador om inte de angivna anvisningarna följs. OBS OBS kännetecknar en potentiell fara som kan leda till lättare eller medelsvåra skador om inte de angivna anvisningarna följs. OBS OBS utan säkerhetssymbol kännetecknar en potentiell fara som kan leda till skador på apparaten om inte de angivna anvisningarna följs. INFORMATION MILJÖINFORMATION 3

4 E1.0 Installationsanvisningar Vid installation av apparaten ska man följa tekniska och administrativa bestämmelser i det land där fordonet först ska användas. I övrigt ska tillverkarens installationsföreskrifter följas. I Europa, till exempel, måste gasapparater, E1.1 Installation OBS kabeldragning, installation av gastuber, liksom godkännande och läcksökning uppfylla EN 1949 för flytande gasenheter i fordon. Apparaten och avgasutsuget ska installeras så att de alltid är åtkomliga för service och så att de är lätta att ta ut och sätta tillbaks. VARNING Apparaten får endast installeras av behörig fackpersonal! Gasinstallationen måste göras i enlighet med nationella och lokala föreskrifter. Europeisk norm EN 1949 Europeisk norm EN , EN , EN , EN Apparaten ska ställas upp på en plats skyddad från stark värmestrålning. För mycket värme försämrar kylskåpets prestanda och ökar dess energiförbrukning! Installation och anslutning av apparaten ska uppfylla de senaste tekniska bestämmelserna, enligt följande: Den elektriska installationen måste göras i enlighet med nationella och lokala föreskrifter. Avvikelser från dessa installationsanvisningar utan tillstånd från Dometic leder till att garantin från Dometic GmbH upphör att gälla! E1.1.1 Installation på sidan Om enheten ska installeras på samma sida av fordonet som ingångsdörren är det viktigt att man ser till att ventilationsgallren inte täcks av dörren på husvagnen när den är öppen. (Fig. 1, avstånd mellan dörren - ventilationsgallret min. 25 mm). Gör den det minskar luftcirkulationen, vilket ger sämre kylprestanda. Dörrsidan på fordonet är ofta försedd med ett förtält, vilket hindrar bortledandet av förbränningsgaser och värme genom ventilationsgallren (försämrad kylprestanda)! 4

5 THE SIGN OF COMFORT (Fig. E1) Ventilationsgallren är blockerade. Avståndet mellan dörren och ventilationsgallren måste vara minst 25 mm! Vid ett avstånd mellan dörr och galler på mellan 25 mm och 45 mm rekommenderas installation av Dometics ventilationssatser (art.-nr /0) för att få en optimal kyleffekt vid höga omgivande temperaturer. Fig. E1 Ventilationsgaller ej blockerat! OK! (Fig. E2) Ventilationsgallren leder obehindrat ut aggregatvärme och avgaser även när dörren står öppen. Fig. E2 E1.1.2 Installation på sidan med golv-/takventilation Rekommendation: Takutsug R500 Varmluft Kondensator Golvöppning: min. 50 mm bred min. 520 mm lång Ett annat alternativ är att leda kylskåpets luftcirkulation via en ventilationsöppning i golvet och ett ventilationssystem på husvagnens tak (se fig. E3). Mellan kylskåpets övre kant och takventilationen måste det finnas ett rökutsläpp som leder varmluften och eventuella avgaser från kylskåpsaggregatet direkt till takventilationen. Golvöppningen ska ha ett tvärsnitt på minst 250 cm². Öppningen ska förses med ett skydd, t.ex. en stötplåt och ett nät, för att förhindra att smuts kan tränga in i brännarens arbetsområde. Med denna typ av luftcirkulation jämfört med luftcirkulation på sidan kan mer smuts tränga in bakom kylskåpet, vilket gör att brännaren måste underhållas minst en gång om året. Fig. E3 Med denna variant måste brännaren demonteras för att den ska kunna underhållas regelbundet. Kylskåpet måste installeras på ett sådant sätt att det går lätt att demontera brännaren. Därför rekommenderar vi en underhållsöppning (servicelucka) på utsidan. 5

6 E1.1.3 Installation baktill Installation baktill resulterar ofta i en mindre lämplig placering eftersom optimal luftcirkulation till och från kylskåpet inte alltid kan uppnås (t.ex. att nedre ventilationsgallret ofta täcks av stötfångaren eller bakljusen på fordonet!) (Fig. E4). Som en följd därav kan aggregatet inte uppnå maximal kyleffekt. Ventilationsgaller ej blockerat! OK! Fig. E4 Fig. E5 En olämplig variant av installation baktill är att placera utsugs- och ventilationsgallren på sidan (fig. E6). Återcirkulationen av luft/värme blir ytterst begränsad, vilket resulterar i att värmeväxlarna (kondensor, absorbator) inte kan kylas tillfredsställande. Dålig luftcirkulation blir också resultatet om man väljer att installera ventilationsgallren i golvet. OBS Maximal kyleffekt kan inte uppnås! Använd dig inte av denna inbyggnadsmöjlighet eftersom den ventilation, som beskrevs under punkt E1.3, då inte uppnås! Fig. E6 E1.2 Dragfri installation Kylanordningar i husvagnar, husbilar och andra fordon ska installeras dragfritt (EN 1949). Detta medför att förbränningsluft till brännaren inte tas från bostadsutrymmet och förhindrar att avgaser tränger in i bostadsutrymmet. VARNING För att montera kylskåpet dragtätt får man absolut inte använda tätningsmassa, monteringsskum el. dyl. Använd INGA lättantändliga material (särskilt inte tätningsmassa av silikon eller liknande) att täta med, fara för brand! Vid sådan användning upphör produktansvaret och tillverkarens garanti slutar att gälla. 6

7 THE SIGN OF COMFORT Man måste ha en lämplig tätning mellan kylskåpets baksida och fordonets insida. Dometic rekommenderar absolut att använda sig av en flexibel tätning så att det är lätt att senare ta ur och sätta in apparaten igen vid underhållsarbeten. För att underlätta ditsättningen av sådana flexibla tätningsläppar har kylskåpen, Dometic Absorber Generation RM 8xxx, ett spår som förlöper längs hela utsidan och undersidan (se figuren här bredvid). Undantag: skåp med steg utan spår på undersidan Fig. E7 Dometic rekommenderar att man monterar in en list med en värmeavledningsplåt i inbyggnadsnischen över apparaten så att uppstigande aggregatvärme kan ledas ut direkt. Denna avledningsplåt måste också förses med en tätningsläpp. Demonteringen av kylskåpet vid underhåll och reparation är då lättare att genomföra. Fig. E8 Fig. E9 De flexibla tätningarna sätts in i det spår som förlöper längs plåthöljet. Pressa fast sidan med nopparna i spåret. Se till att tätningarna hamnar jämnt på plåthöljet. Dometic-Dicht-Kit für RM 8xxx: Art.-Nummer : Fig. E10 Fig. E11 7

8 Hålrummet mellan husvagnsväggen och kylskåpet är isolerat från bostadsutrymmet. På så sätt kan inga avgaser komma in i bostadsutrymmet. Avgaserna går ut i fria luften genom det övre ventilationsgallret. Inget speciellt avgasutsugssystem krävs för dragfri installation. För detta inbyggnadssätt kan man sätta in samma ventilationsgaller, L200, uppe och nere utan avgasutsug. L100 Om man ändå önskar ha en avgasskorsten så kan man bygga in ventilationssystem L100 med avgasutsug i den övre ventilationsöppningen. (Installation av avgasskorsten: se Punkt E1.7) Fig. E12 Avvikelser kräver tillverkarens godkännande! E1.3 Kylskåpets ventilation och utsug Perfekt installation är viktig för korrekt drift, eftersom värme på grund av fysiska skäl byggs upp bakom apparaten; denna värme måste släppas ut i fria luften. Vid höga omgivande temperaturer kan kylenheten endast uppnå full effekt med hjälp av tillräcklig ventilation och utsug. Ventilationen för apparaten görs med två öppningar i husvagnens vägg. Friskluft kommer in nertill och värms upp, och strömmar ut genom det övre ventilationsgallret (skorstenseffekt). Det övre ventilationsgallret ska placeras så högt som möjligt ovanför kondensorn (A). Det nedre ventilationsgallret ska vara i nivå med vagnens golv, så att oförbränd gas (tyngre än luft) strömmar direkt ut i luften. Om det inte går att montera ventilationsgallret på detta sätt måste fordonstillverkaren borra upp ett ventilationshål i nischgolvet så att det inte samlas läckande gas på golvet. L100 (L200) L100 (L200) L200 L200 Utsugshål Fig. E13 8

9 THE SIGN OF COMFORT Ventilationsgallren måste ha en yta av minst 250 cm². Detta uppnås med Dometic till- och frånluftsystem L100 / L200, som är testat och godkänt för denna tillämpning. Riktig montering av det undre ventilationsgallret underlättar elektro- och gasanslutningarnas åtkomlighet vid underhållsarbete. E1.4 Installation av ventilationssystem Det övre ventilationssystemet, L100, består av en monteringsram (R1640), ett ventilationsgaller inkl. avgasutsug (A 1620) och ett vinterskydd (WA120). Det nedre ventilationssystemet, L200, består också av en monteringsram (R1650), ett ventilationsgaller (A1630, men utan avgasutsug) och ett vinterskydd (WA130). För att installera ventilationsgallren ska två rektanglar (451mm x 156mm) skäras i fordonets yttervägg (för placering av urtag, se punkt E1.3). Fig. E14 1. Täta monteringsramen så att den blir vattentät (gäller ej för monteringsram med integrerad tätning). Fig. E15 4. Lås fast ventilationsgallret. Fig. E16 Fig. E19 2. Sätt i ramen och skruva fast den på plats. 5. Snäpp fast utsugsinsatsen på plats (endast för övre ventilationssystem L100). Fig. E17 Fig. E20 6. Montera vinterskydd. 3. Sätt i ventilationsgallret. Fig. E18 Fig. E21 9

10 E1.5 Avgasutsug och montering av avgasskorsten Avgasutsug ska arrangeras så att det ger fullständigt utsug av alla förbränningsprodukter till ett område utanför bostadsutrymmet. Avgaser ska alltid sugas ut uppåt för att undvika bildandet av kondens. Om man använder sig av den metod för avgasutsugning som visas i fig. E22 kan man sätta fast vinterskyddet på sidan. OBS En annan installation sänker kylkapaciteten och påverkar garantin/produktansvaret. Monterings av standardavgasskorsten: 1. Anslut T-stycket (E) till adaptern (F) eller ändröret (K) efter behov och fäst med skruven (G). Kontrollera att värmefördelaren (H) är placerad i rätt läge. 2. Sätt i ändrör med täckplåt (C) genom avsedd öppning i den övre ramen (I) och anslut till T- stycket (E). Vid behov, kapa ändröret (C) till erforderlig längd. 3. Sätt i ventilationsgallret L100 (D) i monteringsramen (I) och lås fast med hjälp av låshandtaget på ventilationsgallrets vänstra sida. 4. Sätt på locket (B) på ändröret (C). 5. Sätt i utsugsinsatsen (A) i ventilationsgallret (D). Fig. E22 E1.6 Inbyggnadsnisch A Kylskåpet ska installeras dragfritt i en nisch (se även "E1.2"). Nischens mått anges i tabellen nedan. Steget (A) krävs endast för kylskåp med steg. Tryck in apparaten så långt i nischen så att kylskåpets framsida är i kant med nischens framkant. Lämna en spalt på mm mellan nischens bakre vägg och kylskåpet! Golvet i nischen ska vara plant så att apparaten lätt kan skjutas in på rätt plats. Golvet ska vara tillräckligt kraftigt för att bära apparatens vikt. Fig. E23 Kontrollera att kylskåpet monterats vågrätt i nischen. 10

11 THE SIGN OF COMFORT Nischens mått: Modell Höjd H Bredd B Djup T Höjd HSt Djup TSt RMS 8400 RMS 8401 RMS 8405 RM 8400 RM 8401 RM 8405 RMS 8460 RMS 8461 RMS 8465 RMS 8500 RMS 8501) RMS 8505 RMS 8550 RMS 8551 RMS 8555 RM 8500 RM 8501 RM 8505 RM 8550 RM 8551 RM 8555 RML 8550 RML 8551 RML mm 1249 mm 1249 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 527 mm 527 mm 527 mm 527 mm 527 mm 527 mm 527 mm 527 mm 527 mm 527 mm 527 mm 527 mm 529 mm 529 mm 529 mm 542 mm 542 mm 542 mm 542 mm 542 mm 542 mm 607 mm 607 mm 607 mm 542 mm 542 mm 542 mm 597 mm 597 mm 597 mm 542 mm 542 mm 542 mm 597 mm 597 mm 597 mm 599 mm 599 mm 599 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm Uppställning i nischen: Bästa monteringsmetod Minimumkrav Avstånd ej > 40 mm Fig. E24 Fig. E25 Fig. E26 När man bygger in apparaten ska man se till att dörrens gångjärn har stöd. Fig. E24 visar ideal uppställning av kylskåpet, medan fig. E25 visar minimumkravet på maximalt avstånd från uppställningsytan till gångjärnets ända. Vid en inbyggnad, som i fig. E26, kan gångjärnet inte längre bära den möjliga lasten i dörren. Därför måste man se till att det maximala avståndet på 40 mm inte överskrids. 11

12 E1.7 Fastsättning av kylskåpet I kylskåpets sidoväggar finns fyra plasthylsor för fastsättning av kylskåpet. Sidoväggarna eller lister som monterats för fastsättning av kylskåpet ska vara utformade så att skruvarna fortfarande sitter på plats under ökad belastning (när fordonet är i rörelse). Fästskruvar och lock medföljer i leveransen. OBS Sätt alltid i skruvarna genom de befintliga hylsorna; om inte kan bärande delar som finns inbäddade i skummet, till exempel kablar, skadas. Fig. E27 När kylskåpet väl är på sin slutliga plats ska skruvarna skruvas in i nischens vägg genom kylskåpets plåthölje. Fig. E28 E1.8 Byte av dekorplåt Dra av sidolist L från dörren (listen är dit klämd, inte fastskruvad). Dra av sidolist L från dörren (listen är dit klämd, inte fastskruvad). Dekorplåtens mått: Höljetsbredd 486 mm Höjd Bredd Tjocklek 743 +/- 0.5 mm 472 +/- 0.5 mm max. 2.2 mm L P Höljetsbredd 523 mm Höjd Bredd Tjocklek Fig. E /- 0.5 mm 508 +/- 0.5 mm max. 2.2 mm 12

13 THE SIGN OF COMFORT E1.9 Gasinstallation VARNING Gasanslutningen får endast utföras av behörig fackpersonal*. *Behörig fackpersonal är ackrediterade experter som med utgångspunkt från sin utbildning och kunskap kan garantera att läckagetesten utförs korrekt. Följ bestämmelserna under punkt E1.1! Detta kylskåp är konstruerat för en installation i en anläggning med flytande gas enligt EN1949 och får endast drivas med flytande gas (propan eller butan, inte med naturgas eller stadsgas). En fast, förinställd tryckregulator som uppfyller EN ska anslutas till gastuben med flytande gas. Tryckregulatorn ska överensstämma med det driftstryck som anges på apparatens typskylt. Driftstrycket motsvarar standardtrycket i det specificerade landet (EN 1949, EN732). Endast ett anslutningstryck tillåts för varje fordon! En skylt som visar detta meddelande ska alltid finnas fullt synlig på den plats där gastuben är installerad. Dometic-kylskåp i denna serie är utrustade för ett anslutningstryck på 30 mbar. Använd Truma-förtrycksregulator VDR 50/30 vid en anslutning till en 50 mbar-anläggning. Gasanslutningen till apparaten ska installeras säkert och utan spänning med hjälp av rörkopplingar och ska vara fast ansluten till fordonet (slanganslutning är ej tillåten) (EN 1949). Gasanslutningen till apparaten ska utföras med skärrings- (Ermeto-) förskruvning L8, DIN 2353-ST, som uppfyller EN1949. Efter en korrekt installation ska ett läckagetest och ett flamtest utföras av behörig fackpersonal* i enlighet med EN Ett certifikat ska utfärdas efter en sådan inspektion. Kylskåpet måste vara avstängbart genom en spärrventil i huvudgasledningen. Denna spärrventil bör vara lätt tillgänglig för användaren. 10 Nm max OBS 20 Nm max SW 14 SW 17 Fig. E30 13

14 E1.10 Elektrisk installation VARNING Elektrisk installation får endast utföras av behörig fackpersonal. Den elektriska installationen måste göras i enlighet med de nationella länderföreskrifterna. Anslutningskablarna ska dras så att de inte kommer i kontakt med varma komponenter på enheten / brännaren eller med skarpa kanter. Förändring av den interna elektriska installationen eller anslutning av andra elektriska komponenter (t.ex. extra kylfläkt) till apparatens interna installation medför att e1/ce-godkännandet såväl som garanti och produktansvar upphör att gälla! E Nätanslutning Strömmen ska levereras via ett korrekt jordat uttag eller direkt anslutning. Där ett eluttag används för nätanslutning, måste uttaget vara fritt åtkomligt. Om huvudgasledningen skadas, måste den bytas ut av Dometics kundtjänst eller motsvarande kvalificerad personal, för att undvika fara. Det rekommenderas att inkommande matning dras via en automatsäkring i vagnen. E Batterianslutning Fordonets 12V-anslutningskabel ansluts med rätt polaritet till en klämlist på kylskåpet. Kabeln för värmepatronen (se Kopplingsschema : Anslutning A, B; Anslutningskabel vit/röd) bör vara så kort som möjligt och anslutas direkt till batteriet eller generatorn. Ledarareor och ledarlängder för husvagn/husbil: Husbil & husvagn (inomhus) Area Längd 4 mm ² < 6 m 6 mm ² > 6 m 2,5mm² Husvagn (utomhus) min 2,5 mm ² (EN1648-1) Fig. E31 14

15 THE SIGN OF COMFORT OBS I fordonets ska 12 V-elsystem säkras med 16 A-säkring. För inte glömma att stänga av 12 V-driften så snart motorn stängs av (batteriet skulle laddas ur på några få timmar), är det lämpligt att ansluta strömförsörjningen till värmepatronen (anslutning A/B i kopplingsschema fr.o.m. sida 17) på sådant sätt att försörjningen bryts så snart tändningen stängs av. På anslutningarna C/D (belysning, elektronik; anslutningskabel svart/violett) måste en kontinuerlig 12 V- (DC) - försörjning finnas, som måste vara säkrad via fordonet med en 2A - säkring! OBS Vid installation i husvagn får i husvagnen respektive 12 V minus- och plusledningar, anslutningarna A/B och C/D, inte förbindas med varandra (enligt EN ). E Klämlist Apparatsidan Fordonssidan - + D+ S+ - + C D A B Anslutningar: A = Värmepatronens jord DC B = Värmepatronens plus DC C = Elektronikens jord D = Elektronikens plus D+ = Generatorsignal S+ = AES-ingångssignal, från solcellsanläggningens laddningsregulator Fig. E32 Apparattyperna MES och AES måste ha en permanent anslutning på 12 V DC på klämmorna C/D (permanent spänningsförsörjning för funktionselektroniken). E D+ och solcellsanslutning (endast för AES-modeller) D+ - anslutning: Apparatsidan D+ S+ I >Automatic mode< väljer AES-elektroniken automatiskt lämpligaste tillgängliga energikälla. I automatikläget använder sig elektroniken av generatorns signal, D+ (dynamo +), för att detektera 12V DC. För att undvika att batteriet laddas ur, väljs drift med 12V DC-energitypen endast om fordonets motor är påslagen. Fordonssidan Fig. E33 15

16 S+ - anslutning: Apparatsidan Fordonssidan D+ S+ Alternativt kan energitypen 12V DC matas via en solcellsanläggning på fordonet. Solcellsanläggningen måste ha en laddningsregulator med AES-utgång (lämplig laddningsregulator hittar man i fackhandeln). Anslutningen S+ (solenergi +) måste förbindas med laddningsregulatorn (AES-utgång) med lämplig klämma. Elektroniken använder sig av signalen S+ från solcellsanläggningens laddningsregulator för att detektera 12V DC-solarenergi. Fig. E34 Kabelns tvärsnittsyta: Genom D+- och S+- förbindelserna flyter ingen hög ström, därför behövs för dessa förbindelser ingen särskilt grov kabel (ca 1 mm²). De enskilda energitypernas omkopplingstider i automatikläget : Gas ~2-5 s ~2-5 s 12 V-solenergi ~2-5 s ~2-5 s ~2-5 s ~2-5 s ~2-5 s 230V ~2-5 s ~2-5 s 15 min 12V DC Fig. E35 16

17 THE SIGN OF COMFORT Kopplingsschema RM8xx0: Fig. E36 Förklaring sidan 21 17

18 Kopplingsschema RM8xx1 : B A D C Fig. E37 Vid anslutning C/D måste det finnas 12V- (DC) - kontinuerlig strömförsörjning. 18

19 THE SIGN OF COMFORT Kopplingsschema RM8xx5 : B A D C Fig. E38 Vid anslutning C/D måste det finnas 12V- (DC) - kontinuerlig strömförsörjning. 19

20 Kopplingsschema RM8xx5 med elektriskt lås (tillval) : Fig. E39 Vid anslutning C/D måste det finnas 12V- (DC) - kontinuerlig strömförsörjning. 20

21 THE SIGN OF COMFORT Förklaring Anschlusskabel DC Anschlusskabel Netz Klemmleiste Erdung Heizelement DC Heizelement AC Reed-Schalter Thermoschalter Energiewahlschalter Batteriezündung Galvanometer Temperatursensor Elektronik Gasfeuerungsautomat GFA Gasventil GV 100 Gasbrenner Anslutningskabel DC Anslutningskabel nät Klämlist Jordning Värmeelement DC Värmeelement AC Reed-kontakter Termostatströmställare Energivalsomkopplare Batteritändning Galvanometer Temperatursensor Elektronik Gasbrännarautomat GFA Gasventil GV 100 Gasbrännare Anslutningar A = Värmepatronens jord DC B = Värmepatronens plus DC C = Elektronikens jord D = Elektronikens plus D+ = Generatorsignal S+ = AES-ingångssignal, från solcellsanläggningens laddningsregulator Färger violett rot weiss/rot braun schwarz weiss gelb/grün blau violett röd vit/röd brun svart vit gul/grøn blå 21

22 E2.0 Appendix E2.1 Tekniska data RMS = Skåp med steg Modell Mått Bruttokapacitet Anslutnings- Förbrukning Nettovikt Tändning H x B x D (mm) inkl. exkl. värden av elektricitet/gas Piezo automat Djup inkl. dörr frostfack frostfack nät/batteri under 24 tim. RMS 8400 RMS 8401 RMS 8405 RM 8400 RM 8401 RM 8405 RMS 8460 RMS 8461 RMS 8465 RMS 8500 RMS 8501 RMS 8505 RMS 8550 RMS 8551 RMS 8555 RM 8500 RM 8501 RM 8505 RM 8550 RM 8551 RM 8555 RML 8550 RML 8551 RML x486x x486x x486x x486x x486x x486x x486x x486x x486x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x525x x525x x525x / 8 lit. 80 / 8 lit. 80 / 8 lit. 90 / 8 lit. 90 / 8 lit. 90 / 8 lit. 90 / 11 lit. 90 / 11 lit. 90 / 11 lit. 90 / 9 lit. 90 / 9 lit. 90 / 9 lit. 103 /12 lit. 103 /12 lit. 103 /12 lit. 100 / 9 lit. 100 / 9 lit. 100 / 9 lit. 115 /12 lit. 115 /12 lit. 115 /12 lit. 179 /33 lit. 179 /33 lit. 179 /33 lit. 85 lit. 85 lit. 85 lit. 95 lit. 95 lit. 95 lit. 96 lit. 96 lit. 96 lit. 96 lit. 96 lit. 96 lit. 110 lit. 110 lit. 110 lit. 106 lit. 106 lit. 106 lit. 122 lit. 122 lit. 122 lit. 189 lit. 189 lit. 189 lit. 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 190 W / 170 W 190 W / 170 W 190 W / 170 W ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,4 KWh / 270 g ca.2,4 KWh / 270 g ca.2,4 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,6 KWh / 270 g ca.2,6 KWh / 270 g ca.2,6 KWh / 270 g ca.2,4 KWh / 270 g ca.2,4 KWh / 270 g ca.2,4 KWh / 270 g ca.2,6 KWh / 270 g ca.2,6 KWh / 270 g ca.2,6 KWh / 270 g ca.3,2 KWh / 380 g ca.3,2 KWh / 380 g ca.3,2 KWh / 380 g 25 kg 25 kg 25 kg 27 kg 27 kg 27 kg 26 kg 26 kg 26 kg 26 kg 26 kg 26 kg 27 kg 27 kg 27 kg 28 kg 28 kg 28 kg 30 kg 30 kg 30 kg 45 kg 45 kg 45 kg 22

23 THE SIGN OF COMFORT E2.2 Konformitetsförklaring 23

24

25 Installationsanvisning Absorber-køleskabet til fritidskøretøjer RM 8400 RM 8401 RM 8405 RM 8500 RM 8501 RM 8505 RM 8550 RM 8551 RM 8555 RMS 8400 RMS 8401 RMS 8405 RMS 8460 RMS 8461 RMS 8465 RMS 8500 RMS 8501 RMS 8505 RMS 8550 RMS 8551 RMS 8555 RML 8550 RML 8551 RML 8555 DK T.B. MBA 10/2007 Type C40 / N 2 Dansk

26 Opbevar denne installationsanvisning omhyggeligt. Hvis du giver apparatet videre til andre, bedes du også give denne installationsanvisning med Dometic GmbH Ret til ændringer forbeholdes - Trykt i Tyskland 2

27 THE SIGN OF COMFORT Inholdsfortegnelse E1.0 Installeringsanvisning E1.1 nstallering E1.2 Trækfri installering E1.3 Ventilation og udsugning E1.4 Installering af ventilationssystemet E1.5 Røggasudsugning E1.6 Indbygningsnische E1.7 Fastgørelse af køleskabet E1.8 Dekorationspladen udskiftes E1.9 Gastilslutning E1.10 Elektrisk tilslutning E2.0 Appendix E2.1 Tekniske data E2.2 Konformitetsförklaring Forklaring på anvendte symboler ADVARSEL ADVARSEL betegner en potentiel faresituation, som kan føre til død eller alvorlig kvæstelse, såfremt de nævnte anvisninger ikke følges. OBS OBS betegner en potentiel faresituation, som kan føre til lette eller mellemsvære kvæstelser, såfremt de nævnte anvisninger ikke følges. OBS OBS uden sikkerhedssymbol betegner en potentiel faresituation, som kan føre til beskadigelser på apparatet, såfremt de nævnte anvisninger ikke følges. INFORMATION MILJØMÆSSIGE OPLYSNINGER 3

28 E1.0 Installeringsanvisning E1.1 Installering OBS Når køleskabet installeres, skal man overholde de tekniske og administrative bestemmelser i det land, køretøjet først anvendes i. Herudover skal man være opmærksom på producentens installeringsinstrukser. I f.eks. Europa skal gasapparater, kabellægning, installering af gascylindre samt godkendelse og kontrol for utætheder være i overensstemmelse med EN 1949 for udstyr med flydende gas til brug i køretøjer. Køleskabet og dets røgudsugning skal installeres på en sådan måde, at det til enhver tid er tilgængeligt med henblik på service, og det skal være nemt at flytte og installere det. ADVARSEL Køleskabet må kun installeres af autoriserede fagfolk! Installering og tilslutning af køleskabet skal ske i overensstemmelse med de følgende, seneste tekniske bestemmelser: Den elektriske installation skal være i overenstemmelse med de nationale og lokale bestemmelser. Gas-installationen skal være i overenstemmelse med de nationale og lokale bestemmelser. Europæisk norm EN 1949 Europæisk norm EN , EN , EN , EN Køleskabet skal installeres på en sådan måde, at det er afskærmet mod for kraftig varmestråling. For kraftig varme reducerer køleskabets ydeevne og øger dets energiforbrug! Afvigelser fra denne installeringsanvisning uden forudgående tilladelse fra Dometic fører til bortfald af garantiansvar fra Dometic GmbH's side! E1.1.1 Installering i siden af campingvognen Hvis køleskabet skal installeres i den side af køretøjet, hvor indgangen er placeret, er det vigtigt at kontrollere, at ventilationsgitteret ikke dækkes, når campingvognens dør står åben (fig. E1, afstand mellem dør og ventilationsrist min. 25 mm). I modsat fald vil luftcirkulationen blive forringet, hvilket medfører dårligere køling. Campingvognens dørside er ofte udstyret med en markise, der hindrer udledningen af røg og varme via ventilationsgitteret (så køleevnen reduceres). 4

29 THE SIGN OF COMFORT (Fig. E1) Ventilationsgitrene er blokeret. Afstand mellem dør og ventilationsrist min. 25 mm! Ved afstande mellem dør og gitter på mellem 25 mm og 45 mm anbefaler vi montering af Dometic-ventilatorsættet (art. nr /0) for at opnå en optimal køleeffekt ved høje udendørstemperaturer. Fig. E1 Ventilationsgitteret er ikke blokeret! OK! (Fig. E2) Ventilationsgitrene muliggør også ved åben dør en uhindret afgang af aggregatvarme og røggasser. Fig. E2 E1.1.2 Installation i siden med gulv-tag-ventilation Anbefaling: tagventilation R500 Varmluft Kondensator Gulvåbning: min. 50 mm bred min. 520 mm lang En anden mulighed er at føre køleskabets ventilation via en luftindføringsåbning i gulvet og en udluftningsanordning på campingvognens tag (se fig. E3). Mellem overkanten på køleskabet og tagventilationen skal der være monteret en rørføring, som fører varmluften og om nødvendigt køleskabsaggregatets emissioner direkte til tagventilationen. Gulvåbningen skal have et frit tværsnit på mindst 250 cm². Åbningen skal være beskyttet, f.eks. med en prelplade og et net, for at forhindre, at der trænger smuds ind i gasbrænderområdet. Med denne ventilationsmåde kan der, sammenlignet med ventilation i siden, trænge mere smuds ind bag køleskabet, således at der skal udføres regelmæssig vedligeholdelse af gasbrænderen mindst en gang om året. Fig. E3 Ved denne indbygningsvariant er det kun muligt at udføre regelmæssig vedligeholdelse af gasbrænderenheden efter afinstallation af køleskabet. Køleskabet skal altid være installeret således, at det er let at afinstallere.. Vi anbefaler derfor, at kalkulere med en vedligeholdelsesåbning (en serviceåbning) på ydersiden. 5

30 E1.1.3 Installering bag i campingvognen Installation bag i campingvognen er ofte den dårligste placering, fordi der ikke altid kan opnås en optimal luftcirkulation (f.eks. er det nederste ventilationsgitter ofte dækket af køretøjets kofanger eller baglygter). (Fig. E4). Dermed kan køleskabet ikke opnå maksimal køleevne. Ventilationsgitteret er ikke blokeret! OK! Fig. E4 Fig. E5 En uheldig variation ved installering bag i campingvognen er en sideværts installering af ventilationsgitrene til og fra køleskabet (fig. E6). Luft- /varmecirkulationen er meget begrænset med det resultat, at varmevekslerne (kondensator, absorber) ikke længere kan køles tilstrækkeligt. Der opnås også en dårlig luftcirkulation, hvis man vælger at installere ventilationsgitrene i gulvet. OBS Fig. E6 Den maksimale køleevne kan ikke opnås! Anvend ikke denne installationsmulighed, da ventilation og udsugning ikke er optimalt sikret ved denne installationsmåde, som beskrevet under punkt E1.3! E1.2 Trækfri installering Køleskabe i campingvogne, autocampere og andre køretøjer skal installeres trækfrit (EN 1949). Det betyder, at luften til forbrændingsflammen ikke kommer fra opholdsarealet, og at det forhindres, at der trænger røggas ind i opholdsarealet. ADVARSEL Den luftætte montéring af køleskabet må under ingen omstændigheder ske sammen med tætningsmasse eller skumisoléring (f.eks. montageskum) eller andet! Anvend IKKE letantændelige materialer til tætning (dette gælder især silikonetætningsmasse eller lignende), der er fare for brand! Hvis disse materialer anvendes, bortfalder producentens produktansvar og garanti. 6

31 THE SIGN OF COMFORT Der skal findes en egnet tætning til anbringelse mellem køleskabets bagside og køretøjets indvendige side Dometic anbefaler meget at lave dette med fleksibelt tætningsmateriale, for at forenkle en afmontering og montering af apparatet til vedligeholdelsesformål på et senere tidspunkt. For at lette monteringen af sådanne fleksible tætningslister, findes der en gennemgående not på ydersiden og undersiden af køleskabene af Dometic Absorber Generation RM 8xxx (se fig. ved siden af). Undtagelse: Kabinetter med trin uden not på undersiden Fig. E7 Dometic anbefaler, at montere en liste med en varmeafledende plade i indbygningsnische ovenfor apparatet, således at opstigende aggregatvarme kan ledes direkte ud. Denne varmeafledende plade skal ligeledes være forsynet med en tætningsliste. En afmontering af køleskabet med henblik på vedligeholdelse og reparation er dermed nemt. Fig. E8 Fig. E9 De fleksible tætninger lægges i kabinettets gennemgående noter. Pres siden med knopperne fast ned i noten. Vær opmærksom på, at tætningslisten ligger jævnt tæt til kabinettet. Dometic-Dicht-Kit für RM 8xxx: Art.-Nummer : Fig. E10 Fig. E11 7

32 Hulrummet mellem campingvognens væg og køleskabet er nu lukket af fra opholdsarealet. Der kan ikke trænge røggas ind i opholdsarealet. Forbrændingsgasserne slipper ud i det fri gennem det øverste gitter i be- og udluftningen. Et specielt udsugningssystem til røggas er ikke nødvendigt til trækfri installering. Til denne installeringsmetode kan der anvendes samme ventilationsgitter L200 foroven og forneden uden et udsugningssystem til røggas. L100 Hvis der alligevel ønskes en røggasskorsten, skal L100 ventilations- og udsugningssystemet med røggasudledning indbygges i den øverste ventilationsåbning. (For montering af røggasskorsten, se "E1.7") Fig. E12 Til afvigelser skal der indhentes accept fra producenten! E1.3 Ventilation og udsugning af køleskabet En korrekt montering af apparatet er vigtig for dets funktion, da der fysisk betinget udvikles varme pĺ bagsiden af apparatet, som skal ledes ud i det fri Det sikres kun, at køleskabet kan yde det optimale ved høje udendørstemperaturer, hvis der er tilstrækkelig ventilation og udsugning Ventilation af aggregatet sker gennem to åbninger i campingvognens ydervæg. Friskluften kommer ind forneden, opvarmes og strømmer ud gennem det øverste ventilationsgitter (kamineffekt).det øverste ventilationsgitter skal anbringes så højt som muligt over kondensatoren (A). Det nederste ventilationsgitter skal flugte med vognens bund, således at uforbrændt gas (tungere end luft) kan komme direkte ud i det fri. Hvis denne placering ikke er mulig, skal producenten af campingvognen lave en ventilationsåbning i nichebunden, således at uforbrændt gas ikke samler sig på gulvet. L100 (L200) L100 (L200) L200 L200 Ventilationsåbning Fig. E13 8

33 THE SIGN OF COMFORT Ventilationsgitrene skal have et frit tværsnit på mindst 250 cm². Dette opnås med Dometic Absorber-ventilationssystemet L100/L200, som er testet og godkendt til dette formål. En korrekt montering af det nederste ventilationsgitter letter adgangen til apparatets tilslutninger og funktionsdele ved vedligeholdelsesarbejder. E1.4 Installering af ventilationssystemet Det øverste ventilationssystem L100 består af en indbygningsramme (R1640), et ventilationsgitter inkl. røggasudsugning (A 1620) og en vinterafdækning (WA120). Det nederste ventilationssystem L200 består ligeledes af en indbygningeramme (R1650), ventilationsgitter (A1630, dog uden røggasudsugning) og en vinterafdækning (WA130). For at installere ventilationsgitrene skal der udskæres to rektangler (451 mm x 156 mm) i køretøjets ydervæg. (se pkt. E1.3 vedrørende udskæringernes placering). Fig. E14 1. Indbygningsrammen skal tætnes, så den bliver vandtæt (bortfalder ved monteringsrammer med integreret tætning). 4. Lås ventilationsgitteret fast. Fig. E15 Fig. E16 Fig. E19 2. Sæt rammen ind og skru den fast. 5. Klem udsugningsenheden på plads (kun på øverste ventilationssystem L100). Fig. E17 Fig. E20 6. Vinterafdækning anbringes 3. Sæt ventilationsgitteret i. Fig. E18 Fig. E21 9

34 E1.5 Røggasudsugningens føring og montering af røggaskanal Røggasudsugningen skal placeres på en sådan måde, at den suger alle forbrændingsprodukter ud til et område, der ligger helt uden for opholdsarealet. Røggasledningen skal altid føres i opadgående retning, for at undgå kondensdannelse. På den i fig. E22 viste måde at lave føringen til røggassen, kan vinterafdækningen anbringes ved siden. OBS En installation, der afviger herfra, mindsker køleydelsen og udgør en risiko for garantien/produktansvaret. Montering af standardrøggasskorsten: 1. Sæt T-stykket (E) på adapteren (F) hhv. udblæsningsrøret (K), og fastgør det med skruen (G). Kontroller at varmefordeleren (H) er korrekt anbragt. 2. Sæt udblæsningrøret komplet med afdækningspladen (C) gennem den relevante åbning i rammen (I), og tilslut det til T-stykket (E). Afkort om nødvendigt udblæsningsrøret (C) til den påkrævede længde. 3. Sæt ventilationsristen L100 (D) i indbygningsrammen (I), og fastgør den med låsehåndtaget på venstre side af risten. 4. Sæt hætten (B) på udblæsningsrøret (C). 5. Sæt udsugningsindsatsen (A) ind i ventilationsgitteret (D). Fig. E22 E1.6 Indbygningsnische A Køleskabet skal installeres trækfrit i en niche (se også E1.2). Nichens mål er angivet i nedenstående tabel. Trinnet A er kun nødvendigt til kabinetter med trin. Skub køleskabet så langt ind i nichen, at den forreste kant af kabinettet flugter med nichens forkant. Lad der være en afstand på mm mellem nichens bagvæg og køleskabet! Nichens gulv skal være plant, så køleskabet nemt kan skubbes ind på plads. Gulvet skal være solidt nok til at kunne bære vægten af køleskabet. Fig. E23 Køleskabet skal installeres vandret i nichen. 10

35 THE SIGN OF COMFORT Nischemål : Model Højde H Bredde B Dybde T Højde HSt Dybde TSt RMS 8400 RMS 8401 RMS 8405 RM 8400 RM 8401 RM 8405 RMS 8460 RMS 8461 RMS 8465 RMS 8500 RMS 8501) RMS 8505 RMS 8550 RMS 8551 RMS 8555 RM 8500 RM 8501 RM 8505 RM 8550 RM 8551 RM 8555 RML 8550 RML 8551 RML mm 1249 mm 1249 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 527 mm 527 mm 527 mm 527 mm 527 mm 527 mm 527 mm 527 mm 527 mm 527 mm 527 mm 527 mm 529 mm 529 mm 529 mm 542 mm 542 mm 542 mm 542 mm 542 mm 542 mm 607 mm 607 mm 607 mm 542 mm 542 mm 542 mm 597 mm 597 mm 597 mm 542 mm 542 mm 542 mm 597 mm 597 mm 597 mm 599 mm 599 mm 599 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm Opstilling i nischen : Den ideélle indbygning Mindstefordring Afstand ikke > 40 mm Fig. E24 Fig. E25 Fig. E26 Ved montering af apparatet skal man være opmærksom på, at dørhængslerne er understøttet. Fig. E24 viser den ideélle opstilling af køleskabet, mens fig. E25 viser mindstefordringen med maksimal afstand fra opstillingsoverfladen til enden af hængslet. Ved en montering som vist i fig. E26, kan hængslet ikke længere bære den mulige vægt i døren. Derfor skal man passe på, at den maksimale afstand på 40 mm ikke overskrides. 11

36 E1.7 Fastgørelse af køleskabet I køleskabets sidevægge er der fire plastikbøsninger til fastgørelse af køleskabet. Sidevæggene eller listerne, der er anbragt til fastgørelse af køleskabet, skal placeres på en sådan måde, at skruerne bliver siddende, også under øget belastning (under kørsel). Monteringsskruer og afdækningsmuffer følger med køleskabet. OBS Skru altid skruerne i gennem de medfølgende bøsninger; ellers kan konstruktionselementer, der sidder inde i skummet, såsom kabler etc. blive beskadiget. Fig. E27 Når køleskabet står på sin endelige plads, fastgøres skruerne i nichens væg gennem køleskabets kabinet. Fig. E28 E1.8 Dekorationspladen udskiftes Træk listen L i siden af døren af (listen er klemt fast, ikke skruet fast). Skub dekorationspladen P ud af døren, sæt den nye dekorationsplade i og klem listen L fast igen. Dekorationspladens mål : Skabsbredde 486 mm Højde Bredde Tykkelse L P 743 +/- 0.5 mm 472 +/- 0.5 mm max. 2.2 mm Fig. E29 Skabsbredde 523 mm Højde Bredde Tykkelse 743 +/- 0.5 mm 508 +/- 0.5 mm max. 2.2 mm 12

37 THE SIGN OF COMFORT E1.9 Gastilslutning ADVARSEL Gastilslutningen må kun foretages af en *autoriseret fagmand. * Autoriserede fagfolk er godkendte eksperter, der i kraft af deres uddannelse og viden kan garantere, at lækagetesten er korrekt udført. Vær opmærksom på de nævnte bestem melser under punkt E1.1! Dette køleskab er konciperet til installering i et anlæg, der kører på flydende gas efter EN1949 og det skal udelukkende drives med flydende gas (propan, butan) (ikke naturgas, ikke bygas). Der skal tilsluttes en fast, forudindstillet trykregulator til cylinderen med flydende gas i overensstemmelse med EN Trykregulatoren skal være i overensstem melse med det driftstryk, der er angivet på køleskabets typeskilt. Driftstrykket svarer til standardtrykket i det pågældende land (EN 1949, EN732). Et køretøj må kun have ét tilslutningstryk! En plade, der altid tydeligt og klart henviser til driftstrykket, skal anbringes fuldt synligt på det sted, hvor gascylinderen er installeret. Dometic køleskabe i denne serie er udstyret til et tilslutningstryk på 30 mbar. Anvend ved en tilslutning til et 50 mbar-anlæg Truma indløbsregulatoren VDR 50/30. Gastilslutningen til køleskabet installeres fast og spændingsløst ved hjælp af rørforbindelser, og de skal være fast forbundet med køretøjet (en slangeforbindelse er ikke tilladt) (EN 1949). Gastilslutningen til køleskabet sker ved hjælp af en snitring- (Ermeto-) forskruning L8, DIN 2353-ST, der er i overensstemmelse med EN Efter korrekt installering skal *autorisere de fagfolk udføre en lækagetest og en flammetest i overensstemmelse med EN Der skal udstedes et testcertifikat. Der skal kunne lukkes af for køleskabet med en spærring på tilførselsledningen. Spærringen skal være lettilgængelig for brugeren. 10 Nm max OBS 20 Nm max SW 14 SW 17 Fig. E30 13

38 E1.10 Elektrisk tilslutning ADVARSEL Den elektriske installering må kun foretages af en autoriseret fagmand! El-installationen skal være i overenstemmelse med de nationale bestemmelser. Forbindelseskablerne skal lægges på en sådan måde, at de ikke kommer i kontakt med køleskabets/brænderens varme komponenter eller skarpe kanter. Forandringer på den interne elektriske installation eller tilslutning af andre andre elektriske komponenter (f.eks. en ekstraventilation) på den interne kabelforbindelse fører til bortfald af e1/ce - tilladelsen såvel som alle krav fra garantien og produktansvaret! E Tilslutning til netstrøm Strømforsyningen skal ske via et korrekt jordet stik eller en direkte forbundet jordet forbindelse. Såfremt der bruges en stikkontakt til nettilslutning, skal stikkontakten være frit tilgængelig. Bliver tilførselsledningen beskadiget, skal den erstattes af Dometic kundeservice eller af et ligeså kvalificeret personale, for at undgå faresituationer. Vi anbefaler, at lade den indgående strømforsyning gå gennem en indenbords sikring. E Batteritilslutning Det forhåndenværende 12V-tilslutningskabel tilsluttes polrigtigt på en klemliste på køleskabet. Kabeltilslutningen til varmepatronen (se kontaktskemaet tilslutning A, B ; tilslutningskabel rødt/hvidt) skulle laves med en direkte, kortest mulig forbindelse til batteriet hhv. dynamoen Ledningstværsnit og ledningslængder ved caravan/motorcaravan: Motorcaravan & Caravan (indvendigt) Tværsnit Længde 4 mm ² < 6 m 6 mm ² > 6 m 2,5mm² Caravan (udvendigt) min 2,5 mm ² (EN1648-1) Fig. E31 14

39 THE SIGN OF COMFORT OBS I fartøjet skal 12V-strømkredsløbet sikres med en 16A sikring. For ikke at glemme også at slukke for 12V driften, når køretøjet forlades (batteriet ville være afladet på få timer), anbefales det, at lave strømforsyningen til varmepatronen (tilslutning A/B i kontaktskemaet fra s. 17) på en sådan måde, at der afbrydes for strømmen, når tændingen afbrydes. På tilslutningen C/D (belysning, el; tilslutningskablet sort/violet) skal der være en 12V (DC) vedvarende strømforsyning, der indenbords skal være sikret med en 2A-sikring! OBS Ved installation i en caravan må der her ikke forbindes minus- og plusledninger på 12V-forbindelserne A/B og C/D (i overensstemmelse med EN ). E Klemliste på apparatets side på køretøjets side - + D+ S+ - + C D A B Tilslutninger : A = Stel varmeelement DC B = Plus varmeelement DC C = Stel elektronik D = Plus elektronik D+ = Dynamosignal S+ = AES-indgangssignal fra solarladeregulator Fig. E34 Til drift af apparater af typen MES og AES er det vigtigt at tilslutte en vedvarende 12V-forsyning til klemmerne C/D (vedvarende forsyning til funktionselektronikken). E D+ tilslutning og Solartilslutning (kun ved AES-modeller) D+ tilslutning : på apparatets side D+ S+ I >Automatic mode< udvælger AES-elektronikken automatisk den mest gunstige af de forhåndenværende energiformer. I automatisk tilstand udnytter elektronikken signalet D+ (Dynamo +) fra dynamoen til at identificere 12V DC. Drift med energiformen 12V DC udvælges kun, når motoren kører, for at undgå en afladning af batteriet. på køretøjets side Fig. E35 15

40 S+ tilslutning : på apparatets side på køretøjets side D+ S+ Alternativt kan energiformen 12V DC lades via et solaranlæg monteret i køretøjet. Solaranlægget skal have en solarladeregulator med AES-udgang (sådanne laderegulatorer kan fås i specialbutikker). Tilslutningen S+ (Solar +) skal forbindes med den tilsvarende klemme på solarladeregulatoren (AES-udgangen). Elektronikken udnytter signalet S+ fra solarladeregulatoren til at identificere 12V DC solar. Fig. E33 Kabeltværsnit : Gennem D+ og S+ forbindelsen løber der ingen kraftig strøm, derfor er der for disse forbindelser ikke brug for et særligt stort tværsnit (ca. 1mm²). Omskiftningstiderne for de enkelte energiformer i automatisk tilstand : Gas ~2-5 s ~2-5 s 12V Solar ~2-5 s ~2-5 s ~2-5 s ~2-5 s ~2-5 s 230V ~2-5 s ~2-5 s 15 min 12V DC Fig. E34 16

41 THE SIGN OF COMFORT Kontaktskema RM8xx0 : Fig. E36 Forklaring siden 21 17

42 Kontaktskema RM8xx1 : B A D C Fig. E37 På tilslutningen C/D (belysning, elektronik; tilslutningskabel sort / violet) skal der være en vedvarende 12V- (DC) - strømforsyning. 18

43 THE SIGN OF COMFORT Kontaktskema RM8xx5 : B A D C Fig. E38 På tilslutningen C/D (belysning, elektronik; tilslutningskabel sort / violet) skal der være en vedvarende 12V- (DC) - strømforsyning. 19

44 Kontaktskema RM8xx5 med elektrisk lås (valgfri) Fig. E39 På tilslutningen C/D (belysning, elektronik; tilslutningskabel sort / violet) skal der være en vedvarende 12V- (DC) - strømforsyning. 20

45 THE SIGN OF COMFORT Forklaring Anschlusskabel DC Anschlusskabel Netz Klemmleiste Erdung Heizelement DC Heizelement AC Reed-Schalter Thermoschalter Energiewahlschalter Batteriezündung Galvanometer Temperatursensor Elektronik Gasfeuerungsautomat GFA Gasventil GV 100 Gasbrenner Tilslutningskabel DC Tilstutningskabel net Klemliste Jordforbindelse Varmeelement DC Varmeelement AC Reed-kontakt Termokontakt Energivælgerknap Batteritænding Galvanometer Temperatursensor Elektronik Gasfyringsautomat GFA Gasventil GV 100 Gasbrænder Tilslutninger A = Stel varmeelement DC B = Plus varmeelement DC C = Stel elektronik D = Plus elektronik D+ = Dynamosignal S+ = AES-indgangssignal fra solarladeregulator Farver violett rot weiss/rot braun schwarz weiss gelb/grün blau violet rød hvid/rød brun sort hvid gul/grøn blå 21

46 E2.0 Appendix E2.1 Tekniske data RMS = Kabinet med trin Modell Mått Bruttokapacitet Anslutnings- Förbrukning Nettovikt Tändning H x B x D (mm) inkl. exkl. värden av elektricitet/gas Piezo automat Djup inkl. dörr frostfack frostfack nät/batteri under 24 tim. RMS 8400 RMS 8401 RMS 8405 RM 8400 RM 8401 RM 8405 RMS 8460 RMS 8461 RMS 8465 RMS 8500 RMS 8501 RMS 8505 RMS 8550 RMS 8551 RMS 8555 RM 8500 RM 8501 RM 8505 RM 8550 RM 8551 RM 8555 RML 8550 RML 8551 RML x486x x486x x486x x486x x486x x486x x486x x486x x486x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x525x x525x x525x / 8 lit. 80 / 8 lit. 80 / 8 lit. 90 / 8 lit. 90 / 8 lit. 90 / 8 lit. 90 / 11 lit. 90 / 11 lit. 90 / 11 lit. 90 / 9 lit. 90 / 9 lit. 90 / 9 lit. 103 /12 lit. 103 /12 lit. 103 /12 lit. 100 / 9 lit. 100 / 9 lit. 100 / 9 lit. 115 /12 lit. 115 /12 lit. 115 /12 lit. 179 /33 lit. 179 /33 lit. 179 /33 lit. 85 lit. 85 lit. 85 lit. 95 lit. 95 lit. 95 lit. 96 lit. 96 lit. 96 lit. 96 lit. 96 lit. 96 lit. 110 lit. 110 lit. 110 lit. 106 lit. 106 lit. 106 lit. 122 lit. 122 lit. 122 lit. 189 lit. 189 lit. 189 lit. 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 190 W / 170 W 190 W / 170 W 190 W / 170 W ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,4 KWh / 270 g ca.2,4 KWh / 270 g ca.2,4 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,6 KWh / 270 g ca.2,6 KWh / 270 g ca.2,6 KWh / 270 g ca.2,4 KWh / 270 g ca.2,4 KWh / 270 g ca.2,4 KWh / 270 g ca.2,6 KWh / 270 g ca.2,6 KWh / 270 g ca.2,6 KWh / 270 g ca.3,2 KWh / 380 g ca.3,2 KWh / 380 g ca.3,2 KWh / 380 g 25 kg 25 kg 25 kg 27 kg 27 kg 27 kg 26 kg 26 kg 26 kg 26 kg 26 kg 26 kg 27 kg 27 kg 27 kg 28 kg 28 kg 28 kg 30 kg 30 kg 30 kg 45 kg 45 kg 45 kg 22

47 THE SIGN OF COMFORT E2.2 Konformitetserklæring 23

48

49 Installasjonsanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 8401 RM 8405 RM 8500 RM 8501 RM 8505 RM 8550 RM 8551 RM 8555 RMS 8400 RMS 8401 RMS 8405 RMS 8460 RMS 8461 RMS 8465 RMS 8500 RMS 8501 RMS 8505 RMS 8550 RMS 8551 RMS 8555 RML 8550 RML 8551 RML 8555 NO T.B. MBA 10/2007 Type C40 / N 2 Norsk

50 Oppbevar denne installasjonsanvisningen omhyggelig. Vedlegg denne anvisningen hvis du gir apparatet videre. Dometic GmbH Endringer forbeholdes -Trykt i Tyskland 2

51 THE SIGN OF COMFORT Innholdsfortegnelse E1.0 Innbyggingsanvisning E1.1 Innbygging E1.2 Trekkfri installasjon E1.3 Ventilasjon og avtrekk E1.4 Installasjon av ventilasjonssystem E1.5 Avgassføring E1.6 Innbyggingsnisje E1.7 Sikring av kjøleskapet E1.8 Skifte av dekorplate E1.9 Gassinstallasjon E1.10 Elektrisk installasjon E2.0 Appendix E2.1 Tekniske spesifikasjoner E2.2 Samsvarserklæring Forklaring til symbolene som er benyttet ADVARSEL ADVARSEL kjennetegner en mulig faresituasjon, som kan medføre alvorlige skader eller død hvis de oppgitte anvisningene ikke overholdes. OBS OBS kjennetegner en mulig faresituasjon, som kan medføre lettere til middels alvorlige skader hvis de oppgitte anvisningene ikke overholdes. OBS OBS uten sikkerhetssymbol kjennetegner en mulig faresituasjon, som kan medføre skader på apparatet hvis de oppgitte anvisningene ikke overholdes. INFORMASJON MILJØHENSYN 3

.BODIFTUFS 5IFSNFY, Dansk Norsk 4WFOTLB 1

.BODIFTUFS 5IFSNFY, Dansk Norsk 4WFOTLB 1 Dansk Norsk 1 D D 510 510 Fig.1 116 18.5 ø120 Optional 25 96 239 20 115 20 224 45 45 B 25 182 150 100 67 505 A max 80 cm CM 50 60 70 90 A 460 560 660 860 B 410 510 610 810 Fig.2 Fig.3 2 Fig.4 Fig.5 1 2

Detaljer

Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska

Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska 1 A B max 90 cm Fig.1 20 B A 265 A Fig.2 Fig.3 A D C B A Fig.4 B 2 1 2 C A B Fig.5 Fig.6 Fig.7 Fig.8 B C D E A Fig.9 3 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes

Detaljer

Steel Dansk Norsk Svenska

Steel Dansk Norsk Svenska Steel Dansk Norsk Svenska 1 ATTENTION! DK: Vær opmærksom på, at emhættens oprindelige aftræksdimension sikrer optimal udnyttelse. I de tilfælde hvor man vælger at reducere aftræksdimensionen, medfører

Detaljer

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN232230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Detaljer

Innehåll. Viktig information, 2. Displayen, 6. Tvätt, 12-13 Sortering av tvätt Tvättsymboler Specialartiklar Torktider. Felsökning, 16 Service, 17

Innehåll. Viktig information, 2. Displayen, 6. Tvätt, 12-13 Sortering av tvätt Tvättsymboler Specialartiklar Torktider. Felsökning, 16 Service, 17 Bruksanvisning TORKTUMLARE SV DK SF Innehåll SV Svenska, 1 Dansk, 18 Suomi, 35 Viktig information, 2 NO Norsk, 52 Produktdata, 2 Installation, 3-4 Torktumlarens placering Ventilation Elanslutningar Planinställning

Detaljer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer FN 196 A da sv no en Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer da-register 1-12 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Elektriske forbindelser.../2

Detaljer

MYSON FHM. Golvvärmematta Gulvvarmematte Gulvvarmemåtte Lattialämmitysmatto. Installationsmanual Installeringshåndbok Installationsmanual Asennusohje

MYSON FHM. Golvvärmematta Gulvvarmematte Gulvvarmemåtte Lattialämmitysmatto. Installationsmanual Installeringshåndbok Installationsmanual Asennusohje Golvvärmematta Gulvvarmematte Gulvvarmemåtte Lattialämmitysmatto SE NO DK FI Installationsmanual Installeringshåndbok Installationsmanual Asennusohje www.myson.se SE Installationsmanual DK Installationsmanual

Detaljer

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 3 EGENSKAPER... 4 INSTALLATION... 5 ANVÄNDING... 8 UNDERHÅLL... 10 INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 12 APPARATBESKRIVELSE...

Detaljer

ecocompact VSC 126-C 140 VSC 196-C 150 VSC 246-C 210 DK/SE/NO

ecocompact VSC 126-C 140 VSC 196-C 150 VSC 246-C 210 DK/SE/NO ecocompact VSC 6-C 40 VSC 96-C 50 VSC 46-C 0 DK/SE/NO For brugeren Betjeningsvejledning ecocompact Kompakt gaskedel med kondensationsteknik VSC 6-C 40 VSC 96-C 50 VSC 46-C 0 DK Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber

Detaljer

Description of the equipment and instructions for use

Description of the equipment and instructions for use JOYCE Full Face vented JOYCE Full Face vented 40 hpa JOYCE Full Face non vented 40 hpa JOYCE Full Face GEL vented JOYCE Full Face GEL non vented JOYCE Full Faceplus vented Description of the equipment

Detaljer

DIMAS CS 2512. Svenska... 3. Norsk... 19. Dansk... 35. Suomi... 51

DIMAS CS 2512. Svenska... 3. Norsk... 19. Dansk... 35. Suomi... 51 DIMAS CS 2512 Svenska... 3 Norsk... 19 Dansk... 35 Suomi... 51 Bruksanvisning CS 2512 Innehåll Svenska Innehåll Symbolförklaring... 5 Säkerhetsinstruktioner... 6 Inledning... 7 Vad är vad... 8 Tekniska

Detaljer

DV 20/30 DA SE NO. Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995

DV 20/30 DA SE NO. Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995 DV 20/30 DA SE NO Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Detaljer

Brugsanvisning Akkuhandkreissäge 18 V 85315, 103861, 85317, 85318, 103862. da, fi, no, sv. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages:

Brugsanvisning Akkuhandkreissäge 18 V 85315, 103861, 85317, 85318, 103862. da, fi, no, sv. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Brugsanvisning Akkuhandkreissäge 18 V Artikel-nr. / Article No.: 85315, 103861, 85317, 85318, 103862 Sprog / Languages: da, fi, no, sv BERNER_66598.pdf 2012-08-23 Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise

Detaljer

CG 24EBSP (SL) / CG 24EBSP (S) CG 24EBDP (SL) / CG 24EBDP (SLN) CG 27EBSP (SL) / CG 27EBSP (S) CG 27EBDP (SL) / CG 27EBDP (SLN)

CG 24EBSP (SL) / CG 24EBSP (S) CG 24EBDP (SL) / CG 24EBDP (SLN) CG 27EBSP (SL) / CG 27EBSP (S) CG 27EBDP (SL) / CG 27EBDP (SLN) Grästrimmer/Röjsax Græstrimmer/Buskrydder Gresstrimmer/Buskrydder Trimmeri/Raivaussaha Grass Trimmer/Brush Cutter CG 24EBSP (SL) / CG 24EBSP (S) CG 24EBDP (SL) / CG 24EBDP (SLN) CG 27EBSP (SL) / CG 27EBSP

Detaljer

Indholdsfortegnelse, dansk Innehållsförteckning, svensk Innholdsfortegnelse, norsk

Indholdsfortegnelse, dansk Innehållsförteckning, svensk Innholdsfortegnelse, norsk Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger....3-5 HWAM Autopilot IHS TM... 6 Installationsvejledning.... 7 Fjernbetjening... 10 Fyringsvejledning - træ... 12 Generelt om fyring.... 13 Vedligeholdelse.... 14

Detaljer

Din manual BRANDT FC-200CW http://sv.yourpdfguides.com/dref/5474419

Din manual BRANDT FC-200CW http://sv.yourpdfguides.com/dref/5474419 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BRANDT FC-200CW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Detaljer

ecotec exclusiv DK; SE; NO

ecotec exclusiv DK; SE; NO ecotec exclusiv DK; SE; NO For brugeren Betjeningsvejledning ecotec exclusiv Kondenserende væghængte gaskedler DK Inholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen... Generelt... 3. Typeskilt...

Detaljer

CN228220 CN228220. FROST FREE KØLE-OG FRYSESKAB type II. FROST FREE KYL-OCH FRYSSKÅP typ II. PAKKASELTA JÄÄKAAPPIPAKASTIN tyypin II

CN228220 CN228220. FROST FREE KØLE-OG FRYSESKAB type II. FROST FREE KYL-OCH FRYSSKÅP typ II. PAKKASELTA JÄÄKAAPPIPAKASTIN tyypin II CN228220 FROST FREE KØLE-OG FRYSESKAB type II FROST FREE KYL-OCH FRYSSKÅP typ II PAKKASELTA JÄÄKAAPPIPAKASTIN tyypin II FROST FREE KJØLESEKSJONEN-FRYSESKAP type II CN228220 FROST FREE KOEL-VRIESCOMBINATIE

Detaljer

Decor 786 Dansk Svenska Norsk Español

Decor 786 Dansk Svenska Norsk Español Decor 786 Dansk Svenska Norsk Español 1 M max 90 cm Fig.1 20 235 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Fig.5 A B Fig.6 C Fig.8 Fig.7 Fig.9 3 Fig.10 A B Fig.11 Fig.12 A B C Fig.13 Fig.14 Fig.15 4 5 DANSK GENERELLE OPLYSNINGER

Detaljer

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ IUPSY 17xx F J Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting av døråpning, 7 Installasjon,

Detaljer

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Generelle henvendelser 800 187 40 * Kontroller

Detaljer

4-411-997-31(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje. KDL-55HX85x / 46HX85x / 40HX85x

4-411-997-31(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje. KDL-55HX85x / 46HX85x / 40HX85x 4-411-997-31(1) LCD TV Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning SE DK FI NO KDL-55HX85x / 46HX85x / 40HX85x Inledning Tack för att du har valt denna produkt från Sony. Innan du använder

Detaljer

S45 N BÅNDSAG BANDSÅG INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK

S45 N BÅNDSAG BANDSÅG INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK S45 N N S ÅNDSG NDSÅG INSTRUKSJONSOK INSTRUKTIONSOK DETTE HEFTET MÅ OPPEVRES FOR SENERE RUK OG MÅ LLTID FØLGE MED MSKINEN DENN RUKSNVISNING SK FÖRVRS FÖR FRMTID KONSULTTIONER OH SK LLTID FÖLJ MED MSKINEN

Detaljer

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso KBIP600 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKTIONER (ska läsas tillsammans med bilderna)

MONTERINGSINSTRUKTIONER (ska läsas tillsammans med bilderna) VIKTIGT ATT OBSERVERA A) Innan monteringen påbörjas, kontrollera delarna i lådan och jämför med bilderna på komponentsidan och läs monteringsinstruktionerna noga. B) Dessa produkter måste fästas mot en

Detaljer

Compress 6000 AW AWB AWE AWM AWMS 230V 1N~ / 400V 3N~ Användarhandledning Bruksanvisning Käyttöohje Brukerveiledning

Compress 6000 AW AWB AWE AWM AWMS 230V 1N~ / 400V 3N~ Användarhandledning Bruksanvisning Käyttöohje Brukerveiledning 6 720 810 353-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW AWB AWE AWM AWMS Användarhandledning Bruksanvisning Käyttöohje Brukerveiledning 6 720 810 353 (2014/04) sv/da/fi/no 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Detaljer

VERTICAL 805. Dansk Norsk Svenska Español English

VERTICAL 805. Dansk Norsk Svenska Español English VERTICAL 805 Dansk Norsk Svenska Español English 1 A B C M max 80 cm Fig.1 1 4 1 2 Optional 2B 90 Fig.2 2 260 470 130 130 450 Fig.3 1 2 2 D D Fig.4 3 Fig.5 H Fig.6 L F Fig.7 4 20 A B Fig.8 Fig.9 Optional

Detaljer

DANSK RAIS - manual til RAIS 700 BRUGERMANUAL BRUKERVEILEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE RAIS 700

DANSK RAIS - manual til RAIS 700 BRUGERMANUAL BRUKERVEILEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE RAIS 700 DANSK RAIS - manual til RAIS 700 BRUGERMANUAL BRUKERVEILEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE RAIS 700 NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft

Detaljer

Svenska Dansk Norsk Suomi. HandleEasy 330gsm

Svenska Dansk Norsk Suomi. HandleEasy 330gsm Svenska Dansk Norsk Suomi HandleEasy 330gsm 1 3 2 4 5 6 7 8 9 1 Alarmsamtalsknapp 2 Ficklampa 3 FM-radio 4 Sidoknapp 5 Samtalsknapp q 6 Återgå-/meny 7 Avsluta L 8 Uttag för laddare 9 Uttag för headset

Detaljer

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer