Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar"

Transkript

1 Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

2 Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Referatsaker Vedtak 9/16 15/8013 Tilskudd til etablering av normalladere til el-bil - Andre gangs utlysning 10/16 16/563 Bestilling av konsulentoppdrag: Mulige konsekvenser ved driftsstopp på Dovrebanen under bygging av dobbeltspor Espa-Hamar 11/16 15/6781 Disponering av midler i Ungdoms OL 12/16 15/10028 Tildeling av utviklingsstipend idrett /16 15/8811 Mesterskapsstøtte /16 16/464 Politisk styringsgruppe for Vannregion Glomma - oppnevning av politisk representant og vararepresentant 15/16 16/443 Samisk språk- og kompetansesenter Aajege - oppnevning av representant og vararepresentant til styringsgruppa for valgperioden

3 Referatsaker - Møte i Fylkesrådet den / FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den

4 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 15/ Saksbehandler: Rune Hoff SAK 9/16 Tilskudd til etablering av normalladere til el-bil - Andre gangs utlysning Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/16 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar å gi tilsagn til etablering av normalladere til el-bil til følgende søkere: Ner-Lunda B/L Kr ,- Vega B/L Kr ,- Tolga kommune Kr ,- Kongsvinger kommune Kr ,- Hamar katedralskole Kr ,- Elverum kommune Kr ,- Hamar kommune Kr ,- Sanngrund servering og overnatting Kr ,- Givas IKS Kr ,- Konvallen B/L Kr ,- Totalt Kr ,- 2. Fylkesrådet vedtar at gjeldende tilskuddsordning lyses ut på nytt våren 2016, med søknadsfrist 1. mai 2016.

5 Sak 9/16 Vedlegg: - Informasjonsskriv 2-gangs utlysning Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

6 Sak 9/16 Saksutredning Tilskudd til etablering av normalladere til el-bil - Andre gangs utlysning Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn Fylkesrådet gjorde i sak 79/15 følgende vedtak: 1. Fylkesrådet i Hedmark vedtar at inntil kr. 2 millioner i Handlingsprogram for fylkesveger avsettes til utbygging av normalladere, i henhold til sak 132/14 2. Tildelingskriterier for tilskuddsordningen vedtas slik de fremgår av saken I sak 15/6237 gjorde Fylkesrådet følgende vedtak: 3. Fylkesrådet vedtar at gjeldende tilskuddsordning lyses ut på nytt høsten 2015, med søknadsfrist 1. november 2016 Saksopplysninger fakta I henhold til Energi- og klimaplan for Hedmark og Regional samferdselsplan ønsker Hedmark fylkeskommune å bidra til: Stimulering til innføring av lavutslipps- og nullutslipps (plug-in hybrid og elbiler) ved å etablere ladestasjoner primært i byene og ved parkeringsplasser ved kollektivknutepunkter Etablering av incentivordninger for å fremskynde overgang til lavutslipps-motorer i bilparken i Hedmark Etablering av ladestasjoner for el-biler og hybridbiler Tilskuddsordningen ble første gang utlyst i mai 2015 med søknadsfrist 1. Juli Den gang kom det inn 17 søknader og omsøkte midler var totalt kr ,-. Det ble gitt tilsagn om tilskudd på totalt kr ,-. I tillegg var det en søknad som ikke ble med i behandlingen, men som tilfredsstilte alle kriterier. Denne fikk tilsagn om tilskudd på inntil kr ,- slik at den totale tilsagnssummen beløper seg til kr ,- Tilskuddsordningen ble lyst ut på nytt i oktober 2015, med søknadsfrist 1. desember Det ble annonsert i avisene Hamar Arbeiderblad, Ringsaker Blad, Glåmdalen, Østlendingen og Arbeidets Rett. I tillegg ble ordningen promotert på Det var ved fristens utløp kommet inn 12 søknader og det var omsøkt for totalt kr ,-

7 Sak 9/16 Vurderinger Fylkesrådet har vurdert søknadene opp mot tildelingskriteriene fastsatt i informasjonsskriv for 2- gangs utlysning av tilskuddsordningen. Søknader som ikke anses å tilfredsstille disse kriteriene er vurdert som ikke kvalifisert for tilskudd. I denne søkerunden er alle 12 søknadene vurdert som kvalifisert. Alle tilskudd utbetales etter anmodning med vedlagt dokumentasjon på at ladepunkter er bygget og plassert etter de kriterier som fremgår av sak 79/15 Tabell 1: Vurderinger av innkomne søknader: Søker Vurdering Omsøkt Forslag tildeling Ner-Lunda B/L Tilfredsstiller alle krav Kr ,- Kr ,- som borettslag Vega B/L Tilfredsstiller alle krav Kr ,- Kr ,- som Borettslag Tolga kommune Tilfredsstiller alle krav Kr ,- Kr ,- til kommune. Har søkt om tilskudd til etablering på 4 forskjellige lokasjoner i kommunen, noe som vil tilrettelegge godt for bruk av el-bil i Tolga kommune Kongsvinger Tilfredsstiller alle krav Kr ,- Kr ,- kommune som kommune. Hamar katedralskole Tilfredsstiller alle krav Kr ,- Kr ,- som skole Elverum kommune Tilfredsstiller alle krav Kr ,- Kr ,- som kommune Hamar kommune Tilfredsstiller alle krav Kr ,- Kr ,- som kommune Sanngrund servering Tilfredsstiller krav som Kr ,- Kr ,- og overnatting overnattingssted Givas IKS Tilfredsstiller krav til Kr ,- Kr ,- kommunal søker Konvallen B/L Tilfredsstiller krav som Kr ,- Kr ,- borettslag Total sum Kr ,- Kr ,-

8 Sak 9/16 Konklusjon Ut ifra en helhetlig vurdering av søknadene opp mot tildelingskriterier foreslår Fylkesrådet å gi tilsagn om tilskudd til etablering av normalladere til el-bil til følgende søkere: Ner-Lunda B/L Kr ,- Vega B/L Kr ,- Tolga kommune Kr ,- Kongsvinger kommune Kr ,- Hamar katedralskole Kr ,- Elverum kommune Kr ,- Hamar kommune Kr ,- Sanngrund servering og overnatting Kr ,- Givas IKS Kr ,- Konvallen B/L Kr ,- Totalt Kr ,-

9 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 16/563-2 Saksbehandler: Rune Hoff SAK 10/16 Bestilling av konsulentoppdrag: Mulige konsekvenser ved driftsstopp på Dovrebanen under bygging av dobbeltspor Espa-Hamar Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/16 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet inviterer tre selskaper til å gi tilbud på oppdrag om å utrede konsekvenser for drift på Dovrebanen under bygging av dobbeltspor Espa-Hamar 2. Fylkesrådet gir fullmakt til Fylkesdirektøren til å velge leverandør etter gitte kriterier i konkurransegrunnlag for oppdraget. 3. Kostnaden ved prosjektet, inntil kr ,- eks. mva, dekkes over prosjekt 2961 Godstransportanalyse Kongsvingerbanen. 4. Oppdraget utføres innen 1. mai Vedlegg: - Konkurransegrunnlag Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

10 Sak 10/16 Saksutredning Mulige konsekvenser ved driftsstopp på Dovrebanen under bygging av dobbeltspor Espa-Hamar Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn Fylkesrådet publiserte i Juni 2015 Mulighetsanalyse for bedret godstransport nord-sør og øst-vest over Kongsvinger. Denne analysen gir positive resultater på flere områder. Analysens resultater sier blant annet at Røros- og Solørbanen, ved elektrifisering, kan avlaste Dovrebanen ved driftsstopp på denne i større grad enn hvis det ikke gjennomføres elektrifisering på Røros- og Solørbanen. Dette gjelder både for persontransport og godstransport. I rapport som ble publisert 11. desember 2015 anbefaler Jernbaneverket at alle de gjenværende dieselstrekninger elektrifiseres, og de anbefaler videre at arbeidet med å elektrifisere Røros- og Solørbanen igangsettes umiddelbart. Saksopplysninger fakta Jernbaneverket ønsker å ferdigstille utbyggingen av dobbeltspor til Hamar senest i løpet av Fra Espa er det to parseller som det gjenstår å bygge ut; Espa-Sørli og Sørli-Hamar. Jernbaneverket har i møter i Regionalt planforum i Hedmark fylkeskommune uttalt at de er avhengige av å ha anleggsvirksomhet på begge disse parsellene til samme tid over en viss periode, hvis de skal nå målet om å bli ferdige til Hamar i løpet av Ved at det vil være overlappende anleggsvirksomhet på to parseller over tid ønsker Fylkesrådet å gjøre et anslag over hvor mye driftsstans dette vil medføre på Dovrebanen. I forlengelsen av dette vil det være ønskelig å se på i hvilken grad Røros- og Solørbanen kan avlaste person- og godstrafikken på Dovrebanen under bygging av dobbeltspor Espa-Hamar gitt disse forutsetningene: Røros- og Solørbanen er elektrifisert under byggeperioden på Dovrebanen Røros- og Solørbanen er ikke elektrifisert under byggeperioden på Dovrebanen I økonomiplan ble det satt av kr ,- i 2014 og kr ,- i 2015 til å utarbeide mulighetsanalyse for bedret godstransport øst-vest og nord-sør over Kongsvinger. I sak 134/14 godkjente Fylkesrådet at mulighetsanalysen får en samlet økonomisk ramme på kr ,-. Resten av beløpet er tenkt brukt på oppfølgingsarbeid i etterkant. Det gjenstår ,- av avsatte midler til prosjektet, og det foreslås at utredningsarbeidet dekkes over dette prosjektet.

11 Sak 10/16 Vurderinger Når Jernbaneverket har anbefalt at arbeidet med elektrifisering av Røros- og Solørbanen tar til umiddelbart, ønsker Fylkesrådet å få gjort et anslag over hvor mye driftsstans anleggsvirksomheten på Dovrebanen vil medføre og i hvilken grad Røros- og Solørbanen kan avlaste gods- og persontrafikken mellom Oslo og Trondheim under byggeperioden, samt hvilke økonomiske/samfunnsøkonomiske konsekvenser dette vil få. Fylkesrådet anser det som viktig at dette arbeidet er ferdigstilt i god tid før Hedmark fylkeskommune skal gi sitt innspill til Nasjonal transportplan Konklusjon Fylkesrådet inviterer tre selskaper til å komme med et tilbud på et slikt arbeid. Oppdraget har en økonomisk ramme på kr ,- eks mva og en tidsramme på ferdigstillelse senest 1. mai Fylkesrådet gir fullmakt til Fylkesdirektøren å velge leverandør og signere kontrakt med denne etter gitte kriterier i konkurransegrunnlag.

12 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 15/ Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber SAK 11/16 Disponering av midler i Ungdoms OL Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/16 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Det foreslås følgende fordeling av Ungdoms-OL midler i 2016: Tiltak Kr. Prosjektgruppe kompetanse (YOGKOM) Prosjektgruppe kultur (YOGKU) Læringsprosjekter ulike programfag i videregående skoler «Aktive unge» Økt fysisk aktivitet i skolehverdagen Skole OL Drømmedag og Fakkelarrangement Sum: Beløpet kr belastes konto , som dermed er disponert i sin helhet. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

13 Sak 11/16 Saksutredning Disponering av midler i Ungdoms OL Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn Ungdoms-OL 2016 starter 12. februar Målsettingen med Ungdoms-OL er å inspirere ungdom verden over til å delta i idrett, leve sunt og etterleve de olympiske verdier, som blant annet å vise solidaritet og utøve fair play. Lekene hviler på følgende tre hovedpilarene: fysisk aktivitet, kultur og kompetanse. I økonomiplan for ble det satt av til sammen kr 4,5 millioner over en fireårsperiode. Hedmark fylkeskommune ønsket gjennom denne prioriteringen å bidra til et ungdomsløft i Hedmark både gjennom utdanning av en ny generasjon idrettsledere, trenere, frivillige og arrangører og som aktive deltagere under gjennomføringen av selve arrangementet. Målet har vært at Ungdoms-OL skal være av, for og med ungdom. Saksutredning - fakta De tre første årene har fylkeskommunens engasjement hovedsakelig vært å koordinere og støtte opp under kompetansetiltak der målgruppen har vært ungdom. Ungdoms-OL arbeidet har vært prosjektorganisert gjennom tre prosjektgrupper: - Kultur (YOGKU) - Kompetanse (YOGKOM) - Fysisk aktivitet (YOGFA) Sentrale samarbeidspartnere har vært Høgskolen i Hedmark, Turnéorganisasjon for Hedmark, Hamar kommune, Hedmark Idrettskrets og Ungdoms-OL-organisasjonen. For 2016 er det avsatt kr Fordelingen for 2016 vil hovedsakelig være rettet mot aktiviteter som er direkte knyttet til selve Ungdoms-OL arrangementet som avvikles i perioden februar. Ved fordelingen for 2016 er følgende forhold vektlagt: - Ungdoms-OL som læringsarena for ulike programfag i videregående skoler og oppdrag knyttet til gjennomføring av lekene i Økt fysisk aktivitet i skolehverdagen, spesielt elever på yrkesfaglig studieretning. Utvikling av utemiljø på skolene som stimulerer til fysisk aktivitet. - Støtte opp om utvikling av arrangørmiljøene for hurtigløp på skøyter og kunstløp, med unge arrangører.

14 Sak 11/16 - Arrangement av drømmedag for skoleelever i Hamarregionen og fakkelarrangement i hele fylket. I denne saken fremmes forslag på disponering av kr som er satt av for Vurderinger Prosjektgruppe kultur (YOGKU) Prosjektgruppa ledes av Turnéorganisasjon for Hedmark (ToH). Gruppa har ansvar for å koordinere følgendeaktiviteter og tiltak: - Kulturprogram, publikumsopplevelser i Vikingskipet og Hamar OL-Amfi under konkurransedagene. - Kulturprogram under fakkelarrangement i Kongsvinger, Trysil, Tynset i begynnelsen av februar. - Kulturprogram under fakkelarrangement og «Welcome Session» på Hamar, 11. februar. - Folkeliv, opplevelser for ungdom under Drømmedagene på Hamar, februar. Det foreslås å sette av kr til Prosjektgruppe kultur (YOGKU) for produksjon og gjennomføring av nevnte tiltak. Prosjektgruppe kompetanse (YOGKOM) Prosjektgruppe kompetanse ledes av Høgskolen i Hedmark. Gruppa har ansvar for å koordinere følgende kompetansetiltak: - Utdanning av unge ledere med oppfølging av mentorer. Ca. 50 ungdommer fra Hedmark har deltatt på Ungleder-kurs. De følges opp regionalt av mentorer fra Hedmark Idrettskrets. Ungdommene vil ha sentrale oppgaver under og etter Ungdoms-OL. - Fleksible læringsprogrammer for fremtidens ledere og arrangørfunksjonærer. Modul 1 er gjennomført i regi av Høgskolen i Hedmark. Modul 2 er ferdig utviklet. - Fleksible læringsprogrammer for fremtidens trenere, et samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark og flere særforbund.. Læringsprogrammene vil bli gjennomført, evaluert og videreført i regi av både Høgskolen i Hedmark og Hedmark Idrettskrets. Det foreslås å sette av kr til prosjektgruppe kompetanse (YOGKOM) for videreutvikling av læringsprogrammene. Prosjektgruppe fysisk aktivitet (YOGFA) Prosjektgruppe fysisk aktivitet ledes av Hedmark Idrettskrets og Idrettens kompetansesenter Innlandet. I 2016 vil gruppa videreføre arbeidet med å initiere og støtte opp under tiltak som bidrar økt fysisk aktivitet for viktige målgrupper, samt motivere for en inkluderende idrett. Disse tiltakene er ikke

15 Sak 11/16 direkte knyttet til gjennomføring av Ungdoms-OL Det foreslås derfor at disse tiltakene ses i sammenheng med Plan for fysisk aktivitet. Ungdoms-OL som læringsarena for ulike programfag i videregående skoler Elever ved ulike programfag i videregående skoler benytter Ungdoms-OL som læringsarena. Flere skoler er engasjert i oppdrag og prosjekter i henhold til kompetansemål og fagplaner. Ca 180 elever fra alle de videregående skolene i Hedmark med idrettsfaglig studieretning vil bidra til gjennomføring av Prøv Sporten på arenaer både på Hamar og Lillehammer. Det innebærer aktivisering og instruksjon innenfor de ulike idrettsøvelsene for publikum, utøvere og elever som deltar på Drømmedagen. Ca 50 elever fra Restaurant & matfag ved Storhamar videregående skole skal bidra til å drifte servicesenter for frivillige på Lillehammer. Det innebærer matservering for ca 250 frivillige. Ca 100 elever ved Design & håndverk, formgivingsfag og elektro ved Hamar Katedralskole deltar i et snø- og isskulpturprosjekt. Slutt-resultatet vil være snø- og isskulpturer på Stortorget i Hamar under Ungdoms-OL. Ca 50 elever fra Helse & Oppvekstfag ved Storhamar videregående skole er vertskap for alle elever som kommer til Hamar for å delta på Drømmedagen. Ca 30 elever ved Musikk, dans og drama på Stange videregående skole er sentrale i opplæring og formidling av OL-dansen og OL-låta. Ungt Entreprenørskap (UE) både i Oppland og Hedmark lager et UE-Torg både på Hamar og Lillehammer under lekene. Stiftelsen Utafor Innafor involverer elever til vedlikehold og vakthold av snø- og isskulpturparken på Stortorget under hele Ungdoms-OL perioden. Skolene vil ha utgifter til fagdager, undervisning, utstyr og materiell for produksjon av tjenester, reise for elever og lærere. Det foreslås å sette av kr til læringsprosjekter for ulike programfag i de videregående skolene knyttet til oppdrag under Ungdoms OL i Aktive unge - Økt fysisk aktivitet i skolehverdagen, spesielt for elever ved yrkesfaglig studieretning Yrkesfaglig studieretninger invitert til deltakelse i prosjektet «Aktive unge». Hensikten er utprøving av skolefaglige modeller med daglig fysisk aktivitet for å fremme en aktiv livsstil. Målet er forebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak som kan gi positive effekter på læringsmiljø og forutsetninger for å fullføre valgt utdanningsløp. Midt-Østerdal, Skarnes og Storhamar videregående skoler har startet utprøving. Det foreslås å sette av kr for å følge opp og evaluere. Skole-OL Skole OL er et samarbeid mellom Lillehammer 2016, Oppland- og Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, og Norges Olympiske museum. Målet er at Skole OL skal bli et årlig arrangement for hele landet. Det ble gjennomført en pilot i 2015 med 9. klassinger fra Hedmark og Oppland. 27 ungdomsskoler deltok, derav 14 fra Hedmark.

16 Sak 11/16 I 2016 er alle elever ved ungdomsskoler i Hedmark og Oppland invitert til å delta. Ett lag fra hver skole inviteres til finale på Lillehammer under Ungdoms-OL. Idrettsfagselever i de videregående skolene er sentrale i både planlegging og gjennomføring. Dette gir elevene relevant praksis i faget instruksjon- og treningsledelse. Ungdoms OL midler fra Hedmark fylkeskommune vil i hovedsak bli brukt til å involvere elever i videregående skoler som arrangører, og deres kostnader til reise og opphold i denne forbindelse. Hedmark fylkeskommune bidrar også i forbindelse med gjennomføring av finalen på Lillehammer. Dette innebærer kostnader til bespisning, premiering, utstyr/materiell, lydproduksjon, lokaler, transport og markedsføring. Det foreslås å sette av kr til arbeidet med planlegging og gjennomføring av arrangementene, og til deltagelse i forbindelse med finalen på Lillehammer under Ungdoms-OL. Drømmedag og fakkelarrangement For å skape OL- stemning på arenaene er skoleungdom i Hedmark invitert til deltakelse og opplevelser. Drømmedagen Til Drømmedagen er alle elevene i de videregående skolene og ungdomsskolene i Hamarregionen invitert til å delta i et kulturprogram i og utenfor Hamar kulturhus samt overvære kunstløpsøvelser i Hamar OL-amfi. Drømmedagen er et samarbeid mellom Hamar kommune, Turnéorganisasjon for Hedmark og Hedmark fylkeskommune. Drømmedagen gjennomføres i løpet av fire konkurransedager og alle de videregående skolene i Hamarregionen har sin drømmedag mandag den 15. februar. All aktivitet denne dagen er for, med og av ungdom. Deltagelse gjennom programfag: Drømmedagen skal være en arena for læring. Gjennom ulike programfag vil 282 elever fra våre videregående skoler ha roller som utøvere, arrangører og vertskap gjennom alle de fire drømmedagene. Tilsammen vil for øvrig ca 500 elever fra våre videregående skoler være involvert i Ungdoms OL gjennom hele perioden som arrangementet pågår. Deltagelse som publikummere 251 elever deltar på både aktivitetene som foregår i og i tilknytning til Hamar kulturhus. Ca 1800 elever deltar som publikummere på kunstløpkonkurransen i Hamar OL-amfi. Tabellen viser en skjematisk oversikt over deltagelsen den 15. februar. Skole Hele dagen Etter lunsj Med arrangør, Hamar katedralskole elever lærere Storhamar Jønsberg Stange Ringsaker SUM elever

17 Sak 11/16 Det foreslås at det settes av kr til kostnader knyttet til overtid for lærere og transport av elever. Fakkelarrangement og Welcome Session: Elever fra andre deler av fylket får anledning til å skape sine egne OL-arrangement gjennom Fakkelstafetten. Det gjennomføres 4 slike arrangement i Hedmark; Tynset 6. Kongsvinger, Trysil og Hamar. Arrangement gjennomføres i regi av ungdom og med hovedtema kultur, idrett og læring. Norges Idrettsforbund, Hedmark Idrettskrets, Lillehammer 2016, Hedmark fylkeskommune, de respektive kommuner og lokale lag og foreninger samarbeider om fakkelarrangementene. Fakkelarrangementet på Hamar, 11. februar koordineres med Welcome Session for utøvere og støtteapparat som konkurrerer og bor på Hamar under Ungdoms-OL. Hamar Kommune og Hedmark fylkeskommune samarbeider samme dag om et eget program for inviterte gjester. Det foreslås å sette av kr til gjennomføring av fakkelarrangementene. Erfaringsseminar og oppfølging av prosjekter etter Ungdoms-OL Målet med Hedmark fylkeskommunes engasjement i Ungdoms-OL 2016 er å bidra til et ungdomsløft der fokuset er å utvikle en ny generasjon trenere, ledere, arrangører og frivillige. Sammen med Ungdoms-OL-organisasjonen og øvrige samarbeidspartnere vil det bli gjennomført et erfaringsseminar for å oppsummere, evaluere og drøfte hvordan man på best mulig måte kan ivareta erfaringene og videreutvikle de de tiltakene som er gjennomført i løpet av de tre siste årene. Finansiering av et slikt erfaringsseminar dekkes innenfor eksisterende rammer. Konklusjon Det foreslås følgende fordeling av kr som er satt av til Ungdoms-OL arbeidet i 2016: Tiltak Kr. Prosjektgruppe kompetanse (YOGKOM) Prosjektgruppe kultur (YOGKU) Læringsprosjekter ulike programfag i videregående skoler Aktive unge - Økt fysisk aktivitet i skolehverdagen Skole OL Drømmedag - Fakkelarrangement Sum:

18 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 15/ Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber SAK 12/16 Tildeling av utviklingsstipend idrett 2016 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/16 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet tildeler utviklingsstipend for idrett 2016 til: Navn Klubb Idrett Tildeling Evine Westli Andersen Løten OL Ski-orientering Henrik Svalheim Fylling Østlandske sportskyttere leirdueskyting Martine Ripsrud Stange Spk Hurtigløp skøyter Sigurd Ruud Skjeseth FIK Orion Friidrett mellom/langdistanse Andrea Løvlien Solbjør Kongsvinger danseklubb Disco/freestyle dans Turi Storstrøm Thoresen Alvdal IL Skiskyting Beløpet kr belastes: konto Utviklingsstipend idrett med kr som dermed er disponert i sin helhet. Konto Plan for fysisk aktivitet med kr som dermed er redusert til kr Vedlegg: - Søkerliste utviklingsstipend for idrett 2016 med vurdering Hamar, Per-Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

19 Sak 12/16 Saksutredning Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn Hedmark har mange idrettsutøvere på høyt nivå. Hedmark fylkeskommune ønsker å bidra til at unge idrettsutøvere i fylket får utviklet sitt talent, samt bidra til at de når sine mål. Med utviklingsstipend for idrett vil Hedmark fylkeskommune skape stolthet, gode forbilder og synliggjøre muligheter for ungdom i Hedmark Gode idrettsutøvere som jobber hardt, tålmodig og langsiktig med å nå sine mål er en viktig inspirasjon for våre yngre utøvere. De bidrar også til motivasjon og kompetanseutvikling blant trenere og ledere, og de har betydning for anlegg- og arrangementsutvikling i fylket. Tilskuddsordningen ble utlyst med søknadsfrist Fylkeskommunen har mottatt 10 søknader. Saksopplysninger fakta Søknadskriterier: * Idrettsprestasjoner på et nasjonalt nivå * Søknaden må inneholde planer for videre satsing * Stipendet tildeles primært utøvere i eldre junior/yngre senior. Yngre senior vil bli prioritert. * Søker må representere en Hedmarksklubb og/eller ha tilknytning til Hedmark. * Stipendet kan ikke tildeles samme utøver flere ganger. * Det vil bli lagt vekt på en rimelig spredning mellom ulike idrettsgrener. * Alle idrettsutøvere kan søke. Utøvere som får toppidrettsstipend fra Olympiatoppen faller utenfor målgruppa. Det er satt av kr til utviklingsstipend idrett i Det er mottatt søknader fra 10 godt kvalifiserte idrettsutøvere. 5 av utøvere er representert på landslagsgrupper. Søkerne representerer 9 ulike idretter og kommer fra hele fylket. Ingen av søkerne mottar toppidrettsstipend fra Olympiatoppen. Vurderinger I 2015 fikk 6 utøvere tildelt et stipend på kr hver. Det avsatte beløp til utviklingsstipend i årsbudsjettet for 2016 er på kr Dette gir rom for tildeling av inntil 6 stipendier. Ved vurdering av den enkelte søknad er følgende forhold vurdert: Stipendet tildeles utøvere med gode internasjonale og nasjonale resultater, og som satser langsiktig med vilje til å jobbe hardt for å nå sine mål.

20 Sak 12/16 Utøvere som fikk Sparebanken Hedmark sitt talentstipend på kr i 2015, tildeles ikke utviklingsstipend fra fylkeskommunen i Utøvere som er ferdig med videregående utdanning prioriteres for tildeling av stipend. Vurdering av den enkelte søker ligger som vedlegg til saken. Søkerne er godt kvalifiserte, men seks av søknadene skiller seg ut med gode resultater både nasjonalt og internasjonalt. Fem av disse er også uttatt til landslagsgrupper. En utøver er 16 år, og har oppnådd meget gode internasjonale resultater i disco/freestyle dans. Dette er en idrett med lav toppidrettsalder og fylkeskommunen velger derfor å se bort fra kriteriet om at utøvere i eldre jr/yngre senior prioriteres. En av søkerne fikk tildelt Sparebanken Hedmark sitt talentstipend høsten 2015, og prioriteres derfor ikke for tildeling av Hfk sitt utviklingsstipend for idrett. Prioriteringen av søknader er gjort i samarbeid med Hedmark idrettskrets. Konklusjon Fylkesrådet tildeler utviklingsstipend for idrett 2016 til: Navn Klubb Idrett Tildeling Evine Westli Andersen Løten OL Ski-orientering Henrik Svalheim Fylling Østlandske sportskyttere leirdueskyting Martine Ripsrud Stange Spk Hurtigløp skøyter Sigurd Ruud Skjeseth FIK Orion Friidrett mellom/langdistanse Andrea Løvlien Solbjør Kongsvinger danseklubb Disco/freestyle dans Turi Storstrøm Thoresen Alvdal IL Skiskyting Følgende prioriteres ikke for tildeling: Navn Idrett Kommentar Andreas Kjeverud Eggen Skiskyting Fikk Sparebanken Hedmark sitt talentstipend høst 2015 Bjørn Sindre Grønås Konkurranseskyting Rangeres bak ihht prestasjoner. Ung utøver Sandra Håkonsen Feltritt Ung utøver. Søknad mottatt 14 dg for sent. Ludvig Aspelund Holstad Landeveissykkel Ung utøver. Rangeres bak ihht prestasjoner

21 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 15/ Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber SAK 13/16 Mesterskapsstøtte 2016 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/16 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune foreslår følgende fordeling av mesterskapsstøtte for 2016: Søker Arrangement Tildeling Vang Skiløperforening NM jr langrenn, mars - Gåsbu langrennstadion Engerdal sykkelklubb NM maraton/femundrittet,30. juli - Engerdal Slåstad vannskiklubb EM vannski U21 og funksjonshemmede, SIAP vannskianlegg Femund Femundløpet og EM langdistanse for F600, F400, Trekkhundklubb februar i Fjellregionen. Hamar Trekkhundklubb NM i hundekjøring, februar på Gåsbu Rena IL NM jr hopp og kombinert, februar, Renabakkene Hamar IL skøytegruppa NM enkeltdistanser, januar i Vikingskipet NMK-Elverum Landsfinale i bilcross, 27. august på Starmoen motorsenter Fåset IL EM skidog, mars på Savalen Hamar Døves IL Døvemesterskap i futsal, februar i Stangehallen Det forutsettes at Hedmark fylkeskommune blir profilert både gjennom markedsføringstiltak og under arrangementene. 2. Arrangementene bør i størst mulig grad gjøres tilgjengelig for alle. 3. Det oppfordres til at ungdom gis mulighet til å utvikle arrangør- og lederkompetanse. Vi ber om at det rapporteres på disse tre forventningene når vi mottar anmodning om utbetaling av midlene.

22 Sak 13/16 Beløpet kr belastes konto Mesterskapsstøtte som dermed er disponert i sin helhet. Følgende prioriteres ikke for tildeling: IL Trysilgutten Europacup i alpint, desember Dette er ikke et mesterskap, men første runde av en cup. Dessuten ble arrangementet gjennomført i Alvdal IL Solan Gundersen vinterleker i hopp og kombinert for åringer. Dette er ikke et mesterskap. Hamar IL kunstløp Tekniske arrangører av Ungdoms-OL i Hamar OL Amfi. Søknaden prioriteres ikke da de har fått støtte gjennom Ungdoms-OL midlene. Hedmark Skøytekrets Tekniske arrangører av Ungdoms-OL i Vikingskipet. Søknaden prioriteres ikke da de har fått støtte gjennom Ungdoms-OL midlene. Vedlegg: - Retningslinjer for mesterskapsstøtte - Søkerliste med vurdering 2015 Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

23 Sak 13/16 Saksutredning Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn Hedmark har mange idrettsanlegg av internasjonal standard og arrangørmiljøer med høy kompetanse. Det ligger godt til rette for å arrangere både mesterskap og store arrangement. I «Samarbeidserklæring Fylkesrådet i Hedmark » står det at Hedmark og Innlandet skal være et naturlig førstevalg for store idretts- og kulturarrangement. Dette bidrar til verdiskaping og kompetanseutvikling som kommer hele fylket til gode. Hedmark fylkeskommune forvalter tilskuddsordning for støtte til mesterskap. Fylkesrådet har vedtatt egne retningslinjer og tilskuddsordningen ble lyst ut , med søknadsfrist Saksopplysninger fakta Fylkeskommunen har mottatt 14 søknader med en samlet søknadssum på kr Det er kun mulig å søke om midler inntil kr Samlet budsjett for alle 14 søknader er på kr Oversikt over søknader med vurdering følger som vedlegg til saken. I budsjettet for 2016 er det avsatt kr til mesterskapsstøtte Vurderinger Søknadene fra Hamar IL kunstløp og Hedmark skøytekrets søker om tilskudd som teknisk arrangør i forbindelse med Ungdoms-OL Det foreslås at disse søknadene tildeles støtte gjennom midler satt av til Ungdoms-OL. Det er derfor 12 søknader til vurdering for mesterskapsstøtte. Retningslinjer: Idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Det Frivillige Skyttervesen og Norges Bilsportforbund kan søke. Andre vurderes særskilt. Søkere må ha adresse i Hedmark. Det kan søkes om generell mesterskapsstøtte. Ordningen gjelder for alle typer nasjonale og internasjonale mesterskap i 2016 også for aldersbestemte klasser. Mesterskap som er likestilt med nasjonale mesterskap (som f.eks. landsskytterstevne), kan også søke om tilskudd. I vurderingen er det også tatt hensyn til følgende: Arrangement som har betydning for lokalsamfunnet, satser på samarbeid, nytenking, frivillighet og involverer unge arrangører. Antall deltakere

24 Sak 13/16 Kostnader Mesterskap som gjennomføres i flere runder eller som cup prioriteres ikke. Følgende søknader er derfor ikke stønadsberettiget: - Solan Gundersen vinterleker i regi av Alvdal IL. Landsrenn i hopp og kombinert for åringer. - Europacup i alpint slalåm/storslalåm, desember 2015 arrangert av Trysilgutten IL. Vurderingen av søknadene er gjort i samarbeid med Hedmark Idrettskrets. Konklusjon Hedmark fylkeskommune foreslår følgende fordeling av mesterskapsstøtte for 2016: Søker Arrangement Tildeling Vang Skiløperforening NM jr langrenn, mars - Gåsbu langrennstadion Engerdal sykkelklubb NM maraton/femundrittet,30. juli - Engerdal Slåstad vannskiklubb EM vannski U21 og funksjonshemmede, SIAP vannskianlegg Femund Femundløpet og EM langdistanse for F600, F400, Trekkhundklubb februar i Fjellregionen. Hamar Trekkhundklubb NM i hundekjøring, februar på Gåsbu Rena IL NM jr hopp og kombinert, februar, Renabakkene Hamar IL skøytegruppa NM enkeltdistanser, januar i Vikingskipet NMK-Elverum Landsfinale i bilcross, 27. august på Starmoen motorsenter Fåset IL EM skidog, mars på Savalen Hamar Døves IL Døvemesterskap i futsal, februar i Stangehallen Det forutsettes at Hedmark fylkeskommune blir profilert både i markedsføringssammenheng og under arrangementene. Arrangementene bør gjøres tilgjengelig for alle, og det oppfordres til at ungdom involveres og gis mulighet til å utvikle sin arrangør- og lederkompetanse. Følgende prioriteres ikke for tildeling: IL Trysilgutten Europacup i alpint, desember Dette er ikke et mesterskap, men første runde av en cup. Dessuten ble arrangementet gjennomført i Alvdal IL Solan Gundersen vinterleker i hopp og kombinert for åringer. Dette er ikke et mesterskap. Hamar IL kunstløp Tekniske arrangører av Ungdoms-OL i Hamar OL Amfi. Søknaden prioriteres ikke da de har fått støtte gjennom Ungdoms-OL midlene. Hedmark Skøytekrets Tekniske arrangører av Ungdoms-OL i Vikingskipet. Søknaden prioriteres ikke da de har fått støtte gjennom Ungdoms-OL midlene.

25 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 16/464-2 Saksbehandler: Solvår Kolåseter SAK 14/16 Politisk styringsgruppe for Vannregion Glomma - oppnevning av politisk representant og vararepresentant Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/16 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Som representant og vararepresentant til politisk styringsgruppe for Vannregion Glomma oppnevnes: Rolle Navn Adresse E-postadr. Repr. Anne Karin Torp Adolfsen Vararep. Thomas Breen Valget gjelder for valgperioden Vedlegg: - Brev fra Østfold fylkeskommune v/leder av vannregion Glomma Johan Edvard Grimsrud Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

26 Sak 14/16 Saksutredning Politisk styringsgruppe for Vannregion Glomma - oppnevning av politisk representant og vararepresentant Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Saksopplysninger fakta Østfold fylkeskommune er vannregionmyndighet for vannregion Glomma og har ansvaret for å koordinere forvaltningsplanarbeidet for hele vannregionen. Vannregionmyndighetens viktigste oppgave er å: være plan- og prosessleder samordne utarbeidelsen og gjennomføringen av sektorovergripende forvaltningsplaner sørge for at kvalitetskrav og tidsfrister i henhold til vannforskriften overholdes De øvrige fylkeskommunene i regionen har rollen som planmyndighet i eget fylke. Den miljøfaglige rollen ivaretas av fylkesmannen i hvert fylke. Vannregion Glomma er organisert med en politisk styringsgruppe for å styrke den regionalpolitiske forankringen. Styringsgruppen består av en folkevalgt representant fra hver fylkeskommune. Styringsgruppen ledes av politisk representant fra vannregionmyndigheten. Styringsgruppen følger opp fremdrift i planprosessen, og er et beslutningspunkt før offentlige høringer og ved milepæler i planprosessen. Gruppa følger opp iverksetting og gjennomføring av forvaltningsplanen. Politisk styringsgruppe har en viktig oppgave i å drøfte bruk av unntaksmulighetene i vannforskriften, brukermål samt valg og prioritering av miljøtiltak. Arbeid i politisk styringsgruppe og vannregionutvalg baseres også på innspill fra vannområdene. De som har sittet som fylkeskommunens representant og vararepresentant i politisk styringsgruppe for Vannregion Glomma er: Representant: Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen Vararepresentant: Lasse Juliussen

27 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 16/443-1 Saksbehandler: Solvår Kolåseter SAK 15/16 Samisk språk- og kompetansesenter Aajege - oppnevning av representant og vararepresentant til styringsgruppa for valgperioden Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/16 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Som representant og vararepresentant i styringsgruppa for Samisk språk- og kompetansesenter Aajege for valgperioden oppnevnes: Rolle Navn Adresse E-postadr. Repr. Dag Rønning Vararep. Helge Thomassen Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

28 Sak 15/16 Saksutredning Samisk språk- og kompetansesenter Aajege - oppnevning av representant og vararepresentant til styringsgruppa for valgperioden Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Saksopplysninger fakta Aajege ble etablert 10. oktober 2005, og avløste prosjektet Rørossamisk opplæringsprogram. Sentrale arbeidsoppgaver for sentret er samiskrelaterte opplæringstiltak, samisk språkarbeid, nettverksbygging og informasjon. Eiere av senteret er Sør Trøndelag Fylkeskommune, Hedmark Fylkeskommune og Røros kommune Sentret drives ut fra en grunnfinansiering gitt av Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Hedmark Fylkeskommune, Røros kommune og Sametinget. I tillegg kommer inntjening gjennom salg av tjenester, undervisning og eksterne prosjekter. Målsetning er: 1. Revitalisere, bevare og styrke samisk språk og kultur. 2. Utvikle og styrke opplæringstiltak innen samisk språk, kultur og næring. 3. Bidra til økt samhandling og nettverksbygging. 3. Øke kunnskapen om samisk kultur og samfunnsliv. Målgruppe er: Samisk befolkning. Statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter i området og den øvrige befolkningen. Det primære ansvarsområdet for Aajege er trekanten vest for riksgrensa: Meråker Trollheimen Engerdal, et område som opp gjennom historia benevnes som Rørossamisk område. Samer som bor utenfor dette området, og som naturlig sokner til regionen, vil også kunne betjenes av Aajege. Styringsgruppen består totalt av 5 personer med en representant hver fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Hedmark Fylkeskommune, Røros kommune, Sør-Trøndelag og Hedmark Reinsamelag, og Sør-Trøndelag og Hedmark Saemiej Saervie. Dag Rønning (SP) er i dag representant i utvalget, og Reidar Åsgård (A) er vararepresentant. Disse er nå på valg. Tidligere praksis har vært at det er de samme personene som sitter i Rådgivende utvalg for samiske spørsmål, som også sitter i Samisk språk og kompetansesenter Aajege.

29 Sak 15/16 I fylkestingssak 106/15 ble Dag Rønning oppnevnt som ny representant og Helge Thomassen oppnevnt som ny vararepresentant til Rådgivende utvalg for samiske spørsmål for perioden desember 2015 til desember 2019.

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 01.02.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Disponering av midler i Ungdoms OL

Disponering av midler i Ungdoms OL Saknr. 15/6781-9 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Disponering av midler i 2016 - Ungdoms OL Innstilling til vedtak: Det foreslås følgende fordeling av Ungdoms-OL midler i 2016: Tiltak Kr. Prosjektgruppe

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 01.02.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 01.02.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 01.02.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Referatsaker Vedtak 9/16 15/8013

Detaljer

Mesterskapsstøtte Tildeling

Mesterskapsstøtte Tildeling Saknr. 14/6596-22. Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Mesterskapsstøtte 2015 - Tildeling Innstilling til vedtak: Mesterskapsstøtte for 2015 tildeles: Søker Arrangement Tildeling kr: Hamar, Vang og Løten

Detaljer

Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017

Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017 Saknr. 17/1381-1 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 500 000 til

Detaljer

Tilskuddsordning for etablering av normalladere til el-bil

Tilskuddsordning for etablering av normalladere til el-bil Saknr. 15/6237-1 Saksbehandler: Rune Hoff Tilskuddsordning for etablering av normalladere til el-bil Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar å gi tilsagn til etablering av normalladere til el-bil

Detaljer

Søker Navn/gren på arrangement Søknadssum Tilsagn Femundløpets venner VM hundekjøring langdistanse

Søker Navn/gren på arrangement Søknadssum Tilsagn Femundløpets venner VM hundekjøring langdistanse Saknr. 11/94-13 Ark.nr. 223 C Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir følgende tilsagn om mesterskapsstøtte for 2011:

Detaljer

Mesterskapsstøtte 2014

Mesterskapsstøtte 2014 Saknr. 13/11671-30 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Mesterskapsstøtte 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Mesterskapsstøtte for 2014 tildeles: Navn på arrangementet/arr.sted Søker Tilsagn EM

Detaljer

Sportsgymnastikk/NM Turn Kvinner og Menn

Sportsgymnastikk/NM Turn Kvinner og Menn Saknr. 12/11455-22 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Mesterskapsstøtte for 2013 tildeles: VM allround skøyter 2013 Hamar IL skøytegruppa

Detaljer

ARVEN ETTER UNGDOMS-OL

ARVEN ETTER UNGDOMS-OL ARVEN ETTER UNGDOMS-OL Hedmark fylkeskommune Hva er resultatet av Ungdoms-OL arbeidet i Hedmark? Hva har vi lært? Hva ønsker vi å videreføre? Hvordan gjør vi det? MÅL FOR HEDMARK FYLKESKOMMUNE 1) Ungdoms-OL

Detaljer

Utviklingsstipend idrett - endring av retningslinjene

Utviklingsstipend idrett - endring av retningslinjene Saknr. 13/12473-1 Saksbehandler: Kari Nilssen Utviklingsstipend idrett - endring av retningslinjene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende forslag til retningslinjer for tildeling f.o.m. 2014:

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2013 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 298/13 13/14295 HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

ARVEN ETTER UNGDOMS-OL

ARVEN ETTER UNGDOMS-OL ARVEN ETTER UNGDOMS-OL Hedmark fylkeskommune Hva er resultatet av Ungdoms-OL arbeidet i Hedmark? Hva har vi lært? Hva ønsker vi å videreføre? Hvordan gjør vi det? MÅL FOR HEDMARK FYLKESKOMMUNE 1) Ungdoms-OL

Detaljer

Disponering av Ungdoms-OL midler for 2015

Disponering av Ungdoms-OL midler for 2015 Saknr. 14/1795-55 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Disponering av Ungdoms-OL midler for 2015 Innstilling til vedtak: Det foreslås følgende fordeling av Ungdoms- OL midler for 2015: Aktivitet Ungdoms

Detaljer

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Saknr. 14/1006-2 Saksbehandler: Randi Langøigjelten Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Innstilling til vedtak: Midlene som er avsatt til Idrettens kompetansesenter

Detaljer

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Saknr. 14/512-4 Saksbehandler: Rune Hoff Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet i Hedmark vedtar at inntil kr 2 millioner

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS IDRETTSSTIPEND 2012 SØKNADSFRIST 1. DESEMBER 2011

FYLKESKOMMUNENS IDRETTSSTIPEND 2012 SØKNADSFRIST 1. DESEMBER 2011 Saknr. 11/8031-21 Ark.nr. 223 C21 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet tildeler stipend til: Jan Olav Bjørn Gjermundshaug

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.06.2016 Tid: 12:00 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Strategidokument. Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge

Strategidokument. Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge Strategidokument 2016-2020 Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge INNHOLDSLISTE INNHOLDSLISTE.... 2 1. INNLEDNING.... 3 2. OVERORDNET STRATEGI.... 3 2.1 Aajege overordnet idé.... 3 2.3 Målgrupper....

Detaljer

UNGDOMS-OL 2016 (YOG 2016) Hedmark fylkeskommunes engasjement. Forslaget til Hedmark fylkeskommunes engasjement for YOG2016 gis tilslutning.

UNGDOMS-OL 2016 (YOG 2016) Hedmark fylkeskommunes engasjement. Forslaget til Hedmark fylkeskommunes engasjement for YOG2016 gis tilslutning. Saknr. 12/3475-1 Ark.nr. 243 C2 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Tilskudd til friluftsaktivitet Fordeling av midler

Tilskudd til friluftsaktivitet Fordeling av midler Tilskudd til friluftsaktivitet - 2017 Fordeling av midler Innstilling til vedtak: Saknr. 17/174-32 Saksbehandler: Lars Gotaas Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 1 436 000 til Friluftsaktivitet:

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 09.02.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv - tildeling av midler

Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv - tildeling av midler Saknr. 14/4858-70 Saksbehandler: Randi Wahlsten Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv - tildeling av midler - 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Helsedirektoratet har delegert til Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Saknr. 14/6851-2 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidler til arbeidet

Detaljer

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012.

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012. Saknr. 12/4910-2 Ark.nr. 223 K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/60-47 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken Tilsagn Ny GIV - 2011 / 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir fylkesjefen

Detaljer

Nasjonalt turskiltprosjekt - fordeling av midler 2017

Nasjonalt turskiltprosjekt - fordeling av midler 2017 Saknr. 17/1410-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt turskiltprosjekt - fordeling av midler 2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 956 000 til Nasjonalt

Detaljer

Disponering av Ungdoms OL-midler for 2014

Disponering av Ungdoms OL-midler for 2014 Saknr. 14/1795-1 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Disponering av Ungdoms OL-midler for 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet fordeler midler for 2014 til Ungdoms OL 2016 på følgende måte: Tilskudd

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Saknr. 15/655-4 Saksbehandler: Lars Gotaas Friluftslivets år 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet foreslår følgende disponering av bevilgning satt av til Friluftslivets år 2015 (FÅ15): 1. Inntil kr

Detaljer

Mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger

Mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Saknr. 14/5085-1 Saksbehandler: Rune Hoff Mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja I

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014 Saknr. 13/726-87 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidlene på kr 8.610.248,-

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015 Saknr. 13/14596-8 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle spaserstokken 2014 - fordeling av midler for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av de statlige midlene

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Saknr. 15/1170-1 Saksbehandler: Ada Louise Grimsgaard Kristian Reinfjord Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner det positivt at

Detaljer

Tildeling - Generelle kulturmidler - Høst 2017

Tildeling - Generelle kulturmidler - Høst 2017 Saknr. 17/2778-66 Saksbehandler: Bjørn Westad Tildeling - Generelle kulturmidler - Høst 2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 450 000 Generelle kulturmidler

Detaljer

Saknr. 12/1369-2. Ark.nr. 223 C Saksbehandler: Kari Nilssen. Mesterskapsstøtte idrett 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/1369-2. Ark.nr. 223 C Saksbehandler: Kari Nilssen. Mesterskapsstøtte idrett 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/1369-2 Ark.nr. 223 C Saksbehandler: Kari Nilssen Mesterskapsstøtte idrett 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet fatter følgende vedtak:

Detaljer

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Saknr. 15/1794-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av midler til nasjonalt turskiltprosjekt

Detaljer

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd Saknr. 15/7162-2 Saksbehandler: Turid Lie Skapende Ungdomsmesse 2016. Søknad om tilskudd Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Skapende ungdomsmesse 2016 er forenlig med gjeldende Samarbeidsprogram

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 272/15 FT 15/10581 Valg av representanter

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møteinnkalling Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: 17.10.2013 kl. 08.30 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møte 17.10.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 230/13 13/6520 Bidrag til

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 07.09.2015 Tid: 08:30 Sted: Osensjøen, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Saknr. 7996/08. Ark.nr. 223 C. Saksbehandler: Siv Torunn Bjørkli BEHANDLING AV SØKNADER - KULTURMIDLER 1. HALVÅR 2009

Saknr. 7996/08. Ark.nr. 223 C. Saksbehandler: Siv Torunn Bjørkli BEHANDLING AV SØKNADER - KULTURMIDLER 1. HALVÅR 2009 Saknr. 7996/08 Ark.nr. 223 C. Saksbehandler: Siv Torunn Bjørkli Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende prosjekter tilskudd 1.halvår 2009: 1. Vinterfestspill i Bergstaden, Røros Kr.

Detaljer

Videreføring av arbeid med universell utforming 2015

Videreføring av arbeid med universell utforming 2015 Saknr. 14/7668-12 Saksbehandler: Øystein Sjølie Videreføring av arbeid med universell utforming 2015 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet tar informasjonen om status for nettverksgruppa, tidsplanen for

Detaljer

1. Fylkesrådet vedtar fordeling av i alt ,- til ulike lag og foreninger slik:

1. Fylkesrådet vedtar fordeling av i alt ,- til ulike lag og foreninger slik: Saknr. 13/5770-54 Saksbehandler: Randi Wahlsten Tilskudd til fysisk aktivitet i hverdagen 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Helsedirektoratet har delegert

Detaljer

Videreføring av fylkeskommunens innsats rettet mot sørsamisk områder

Videreføring av fylkeskommunens innsats rettet mot sørsamisk områder Saknr. 13/913-1 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Videreføring av fylkeskommunens innsats rettet mot sørsamisk områder Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Nasjonalt Turskiltprosjekt fordeling av midler

Nasjonalt Turskiltprosjekt fordeling av midler Saknr. 16/8131-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt Turskiltprosjekt 2016 - fordeling av midler Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av midler til Nasjonalt turskiltprosjekt

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

Tildeling av bibliotekmidler 2015

Tildeling av bibliotekmidler 2015 Saknr. 14/11513-19 Saksbehandler: Amund Haugen Steinbakken Tildeling av bibliotekmidler 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet tildeler følgende tilskudd fra bibliotekmidler 2015 Søker/Prosjekt Formål

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 06.05.2013 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 11.06.2012 Kl 11.00 Til stede: Forfall: Dessuten møtte: SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold 12/129 12/5895 De II Olympiske vinterleker for ungdom

Detaljer

Vedr. fylkeskommunalt tilskudd til særkretser som fordeles av Hedmark idrettskrets

Vedr. fylkeskommunalt tilskudd til særkretser som fordeles av Hedmark idrettskrets Saknr. 12/4139-1 Ark.nr. 223 C20 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Modellen for grunntilskudd opprettholdes slik den er i dag

Detaljer

Innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken

Innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken Saknr. 16/15974-1 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune gir sin tilslutning til anbefalingene

Detaljer

Fordeling av tilskudd til viltformål 2014

Fordeling av tilskudd til viltformål 2014 Saknr. 14/3308-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Fordeling av tilskudd til viltformål 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir tilsagn om tilskudd til viltformål til følgende tiltak: Kap 1425 Post

Detaljer

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/5249-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Midt i Matfatet mat og landbruksfestival

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 06.10.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 FT 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 21.03.2017 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling

Fylkesrådet Møteinnkalling Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Bordsak Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 67/14 Bordsak 14/2978

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 23.11.2016 Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 264/16 16/17949 Søknad om støtte til

Detaljer

Høring - Förslag til länstransportplan för Värmlands län

Høring - Förslag til länstransportplan för Värmlands län Saknr. 17/4787-2 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - Förslag til länstransportplan för Värmlands län 2018-2029 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet er positiv til «Förslag til länstransportplan för Värmlands

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Glåmdal Regionråd

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Glåmdal Regionråd Protokoll Sted: Königs Winger, Kongsvinger Festning Dato: 21.11.2013 Kl: 09.00-12.00 Til stede: Hedmark fylkeskommune: Per Gunnar Sveen, Anne Karin Torp Adolfsen Våler kommune: Kjell Konterud, Per Olav

Detaljer

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013 Saknr. 13/3204-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale utviklingstiltak 2013, ansvar 11607, Tjenestegruppe 654, kr. 10 026 623,- til

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 271/15 15/8765 Høring om endring

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil: Saknr. 13/726-58 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget Protokoll Saker til fylkestinget Dato: 17.11.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 05.12.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkeskommunalt tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter

Fylkeskommunalt tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter Saknr. 15/9973-20 Saksbehandler: Camilla Øien Østmo Fylkeskommunalt tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter - 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet tildeler støtte til frivillige organisasjoners barne-

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.02.2017 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen deltok på telefon fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Thomas Breen

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Etablering av karrieresenter i Hedmark

Etablering av karrieresenter i Hedmark Saknr. 16/17947-1 Saksbehandler: Eli N. Ruud-Olsen Birgit Aasgaard Jenssen Etablering av karrieresenter i Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar etablering av karrieresenter i Hedmark. Etablering

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 15.10.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådsleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Ass.

Detaljer

Utvikling av jernbanetilbudet Røros- og Solørbanen - elektrifisering nå!

Utvikling av jernbanetilbudet Røros- og Solørbanen - elektrifisering nå! Jernbaneforum Rørosog Solørbanen Utvikling av jernbanetilbudet Røros- og Solørbanen - elektrifisering nå! Leder Arnfinn Nergård Status Rørosbanen Formidabel vekst i persontrafikken 50 prosent på fem år

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 14.02.2017 Tid: 12:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Saknr. 15/8538-1 Saksbehandler: Kari Mette Hoel Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Fylkesordførers innstilling til vedtak: Valgene

Detaljer

BIDRAG TIL ETABLERING AV HURTIGLADER VED TERNINGEN ARENA I ELVERUM

BIDRAG TIL ETABLERING AV HURTIGLADER VED TERNINGEN ARENA I ELVERUM Saknr. 12/1190-3 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune sammen

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 Kl 08.30 Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 21.09.2017 kl. 10:00 - Fellesmøte med alle rådene (Hedmark fylkeskommune), som finner sted i Fylkestingsalen. Programmet er som følger: Kl. 10.00 Orientering

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 27.08.2012 Kl 08.30 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Ass. fylkesdirektør

Detaljer

Innlandsprosjektet -Merking og gradering av turløyper i Hedmark og Oppland - fordeling av midler

Innlandsprosjektet -Merking og gradering av turløyper i Hedmark og Oppland - fordeling av midler Saknr. 13/4610-45 Saksbehandler: Lars Gotaas Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir følgende tilsagn: Søker Navn på prosjekt Aktivitet Tilsagn

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Saknr. 14/11212-5 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Innstilling

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 10.06.2014 Tid: 17:00-00:00 Sted: Radisson Blu Resort Trysil Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten

Detaljer

Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark

Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark Saknr. 15/505-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Kari Nilssen. Spillemidler Idrett og friluftsliv - prioritering av søknader

Saknr. 13/ Saksbehandler: Kari Nilssen. Spillemidler Idrett og friluftsliv - prioritering av søknader Saknr. 13/4214-2 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Spillemidler til nærmiljøanlegg prioriteres som følger: Anleggsnavn Kommune

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

Fylkeskommunalt tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter

Fylkeskommunalt tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter Saknr. 14/11634-32 Saksbehandler: Camilla Øien Østmo Fylkeskommunalt tilskudd til barne- og saktiviteter - 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet tildeler støtte til frivillige organisasjoners barne-

Detaljer

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Saknr. 09/5113-15 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Unni Fornæss REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Fylkesrådet Protokoll Dato: 29.09.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 29.05.2013 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll - Telefonmøte Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 23.01.2012 Kl 11.00 Til stede på telefon: Njål S.Føsker Eva Arnseth Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte:

Detaljer

SØKER TYPE TILTAK REGION INNSTILLING

SØKER TYPE TILTAK REGION INNSTILLING Saknr. 12/7341-96 Saksbehandler: Else Braseth Generelle kulturmidler vår 2013 - tildeling av midler Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet tildeler

Detaljer