Prosjekt «Laksefergen»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt «Laksefergen»"

Transkript

1 Konsptbskrivls for sjøtransport av laks og sjømat fra Hitra/Frøya og Ytr Namdal Et logistikkprosjkt for å ovrfør my av transportn fra fiskri- og havbruksnæringn, fra vi til sjø. Prosjkt Jon L. Gjmbl, Jan Erik Nttr, Marit Dill 1

2 Initiativts mål og hnsikt Prosjktt vil: Koordinr næringslivsklyngr innn havbrukog fiskri for å saml gods til knutpunktr hvor sjøtransport kan utførs på d lngst transportstrkningn. (innfør intrmodalitt) Bidra til opprttls av nødvndig knutpunktr Vlg ut d bst lastbærrn Effktivisring av lasthåndtring - Til og fra knutpunktr - Lasting og lossing, oppgavr ombord - Lastsikring - Pakking/frys/kjøl - Bruk av utstyr Utarbid «Invitation to Tndr» Saksbhandl «Tndrs» Involvr vntult andr transportørr/spditørr i løsningn. Bidra til tablring av n varirallians som kan inngå transportavtal md n sjøtransportør. Prosjktt r avsluttt når fysisk transportr r i gang. 2

3 Casbskrivlsr forløpig forrtningsmulightr som ønsks utviklt 1. Sjøtransport av frsk fisk har vært forsøkt før for år sidn, -utn å lykks 2. I dag har vi andr lastbærr, skip, pakksystmr, kjøl/frys og ovrvåkningssystmr, og volumn har mr nn fordoblt sg. 3. Volumn forvnts å fordobl sg nda n gang i løpt av nst 10 år. 5. Næringn har forsøkt å få til no transport på ban d sist 10 år, mn infrastruktur manglr båd på spor og md trminalr for å gjnnomfør dtt. 6. Nstn 100 % går md vitransport i dag, og næringn sr problmn md kapasittn, og ulmpn md all vitrafikkn. 7. Dt r stor miljømssig gvinst vd å gå ovr til sjøtransport ovr lang avstandr 8. Mulig transportløsning for Nordmør og Trøndlagsrgionn, som kanskj kan utvids nordovr.når prosjktt visr mulightr Samarbid => Konkurransdyktig løsningr 3

4 Laksfrg-prosdyr Id Forslag Ønskr Tankr Tidligr rfaringr Utvidt kunnskapsgrunnlag for bdr bslutningstaking vd inngåls av transportkontrakt Stg 1 Varstrømsanalys. Kontakt md produsntr, slgr og kjøpr av produktn. Transportkrav Stg 2 Lastbærr Godsovrvåkning Transporttid Backupløsningr Stg 3 Invitation to Tndr Kontakt mot tilbydr Vurdr flr løsningr Vlg løsning Stg 4 Etablr Varirallians Forhandl Frdigforhandl Ivrkstt 4

5 Trminal råvarlvrandør Sjøtransport Trminal vrk inn Råvarlagr Frdigvarlagr Trminal vrk ut Sjøtransport Trminal Mllomlagr Transport til kund Prosjktt skal analysr kostnadsdrivrn i n intrmodal transportkjd Prosjktt har/skal saml inn rlvant data fra d nklt aktørr -Lastvolumr -Lasttypr -Kostnadr -Tilgjnglig last/lossutstyr Total viktight (kostnad) % fordling innnfor av transportkjdn hovd-lmntn Trminal råvar Inn 17 % 100 % Sjøfrakt 13,6 % 77,8 % Kommisjon 0,7 % 4,3 % Bunkrs 3,1 % 17,9 % Havnutg. 1,9 % 10,9 % Ntto t/c 7,8 % 44,7 % Administrasjon 0,5 % 3,1 % Mannskap 2,4 % 13,6 % Rkvisita/vdlikhold 1,4 % 7,8 % Klasskostnadr 0,1 % 0,8 % Forsikring 0,4 % 2,2 % Avskrivning 1,0 % 5,7 % Rntr 0,4 % 2,1 % Rst 1,6 % 9,4 % Lossing + intrn transport 2,2 % 12,6 % Utstyr (vdlikhold) + mannsk 1,7 % 9,6 % Råvarlagr 0 % 100 % Kapitalbinding? Vdlikhold? Lagr 7 % 100 % Kapitalbinding 0,4 % 5,0 % Ettrbhandling 6,4 % 90,0 % Vdlikhold 0,4 % 5,0 % Trminal - Ut 43 % 100 % Lasting + intrn transport 2,5 % 6,0 % Containr handling. 3,0 % 7,0 % Utstyr + mannskap 1,5 % 3,5 % Sjøfrakt 35,5 % 83,5 % Kommisjon 2,0 % 4,6 % Bunkrs 8,2 % 19,2 % Havnutg. 5,0 % 11,7 % Ntto t/c 20,4 % 48,0 % Fisk fra Nord-Trøndlag Mgt grovt anslag Årstonn 2013 Slaktri Sntral-EuropaØst-Europa Far East-AmrikaSum Sinkabrg-Hansn Nils Williksn Emilsn Fisk Rørvik Fisk Vik i Flatangr(Nsst) Sum Utfør kostnadsdrivranalysr for dn intrmodal transportkjdn 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % Prosntvis fordling av kostnadr i kjdn Prosntvis fordling av kostnadr i kjdn Inngånd Utgånd Finn løsning md ntn 1 llr 2 anløpshavnr i Midt-Norg, vntult også Hlgland. 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 5

6 Hva slags lastbærr og skip skal bruks? Prosjktt har/skal utfør n datainnsamling av last/lossdata Utvikl modll for å analysr: - Tidsbruk vd lasting/lossing av ulik lastbærr - Inntjningspotnsial vd rturlast Prosjktt søkr å svar på hva slags lastbærr og skip som r bst løsning i dag, -og i frmtidn 6

7 Lasthandtring Stat-of-th-Art skip, lastutstyr, IT-systmr Hva r tilgjnglig av utstyr? Bnytt dt som finns på n bst mulig måt Akslrr arbidsprosssn gjnnom og på forhånd kartlgg dt som finns av ffktivisrnd utstyr i basrt på nkltlvrans Kapasitt Pris kompltt Kort bskrivls Funksjonalitt oprasjonr pr tim lvrans Installasjons pris Ca. Vkt portanlgg m/ramp, 2 x hisr 4,5 T SW L GOD Tonn/tim 5,0 MNOK 2,5 MNOK tonn portanlgg m/ 2 x Sidmovr hisr 4,5 T SW L GOD Tonn/tim 2,0 MNOK tonn n ramp til Main Dkk/Værdkk LxB 40x2,9 m GOD Trailr 3,75 MNOK 1,25 MNOK 55 tonn port, topphngslt BxH: 14 x 5,0 m Krvr landramp Rglblastning 2,75 MNOK 1,0 MNOK 20 tonn port/ramp, LXB : 14 x 12 m + 2,0 m GOD 4,5 MNOK 1,25 MNOK 80 tonn - knkkarm (hjlpløft) - knkkarm 65 tonn v/20 m, 32 tonn v/32 m 5,0 MNOK ry kran mdkksløsningr r Vurdr bhovt for samordnt planlggingssystm mllom lvrandørn og transportørn Slid 7

8 kw powr Fart r ikk gratis Gjnnomsnittlig installrt ffkt har gradvis økt, mn økt fulprisr har rdusrt dnn igjn Mr installrt ffkt økr fulforbrukt og gir økt utslipp (CO 2, NOx, SOx, og andr) Vssls' installd kw powr dvlopmnt ovr tim Dry Cargo Containr Roro CoA og t/c-basrt skipstransport gir lit incntiv og uklart ansvar md hnsyn på å rdusr forbrukt Hva har skjdd på dtt områdt sidn 2005? Yar 8

9 Varirn sr på mr nn bar pris LAKSEFERGEN utformr transportsystmr ut fra bhovn til varirn Utfordringn liggr i å finn frm til transportsystmr som har tilfrdsstillnd: - Kostnad - Frkvns - Pålitlight - Kapasitt - Sikkrht - Flksibilitt - Marginr for opratør Forurnsing Komfort Sikkrht Kostnad Pålitlight Kapasitt Frkvns Flksibilitt Systmns ytls måls md hnsyn på d paramtr som r viktig for varir 9

10 Variantr av laks og sjømat 10

11 Gjnnomført prosjktr som dt hnts informasjon og rfaring fra: Eurofdr n Frightwis Maritimt Informasjons Sntr (MIS) Varstrømsanalys Ytr Namdal og Hitra/Frøya Foodport Projct ThFoodPortProjctSamfrdslskonfransn20142.pdf Bærkraftig infrastrukturutvikling i Trondhimslia Logistikk innn fiskri- og havbruksnæringn i Trøndlag https://www.toi.no/gtfil.php/publikasjonr/t%c3%98i%20rapportr/2006/ / intrntt.pdf Rammvilkår for sjøtransport Hvordan styrk sjøtransportns konkurransvn? Arktrans Sjøtransportløsning i Kristiansundsrgionn 11

12 Eurofdr prosjktt Th Eurofdr projct is a collaboration btwn companis in th Norwgian maritim industry aimd at improving th logistics undrstanding for th whol shortsa sctor. Grig Logistics is taking a ky managmnt rol, alongsid DNV rsarch, in dvloping comptitiv businss concpts for total transport systms. Norsk Skog participatd as cargo ownrs. 12

13 Frightwis projct Managmnt Framwork for Intllignt Intrmodal Transport FREIGHTWISE is an intgratd projct within th EU's 6th Framwork Programm that aims at bringing togthr thr diffrnt sctors: Transport Managmnt : Shipprs, Forwardrs. Oprators and Agnts; Traffic and Infrastructur Managmnt : Rail, Road, Sa, Inland watrways; Administration : Customs, Bordr Crossing, Hazardous Cargo, Safty and Scurity Th FREIGHTWISE projct will support th co-opration of ths sctors in ordr to dvlop and dmonstrat suitabl intrmodal transport solutions in a rang of businss cass. Th projct shall support th complx srvic intgration into intgratd transport chains. Th tchnical xprtis in th projct will focus on th dvlopmnt of a rfrnc architctur for intrmodal transport and th intgration of rlvant IT systms including lgacy systms in th businss cass. 13

14 Maritimt Informasjons Sntr MIS prosjktt r støttt av programmn Smartrans og MarOff i Norgs Forskningsråd og bl gjnnomført i priodn

15 Foodport projct About Food Port Food Port aims to dvlop th North Sa Rgion (NSR) as th bst food clustr and hub in Europ for food products dlivrd via fficint and sustainabl transport systms.g. grn transport corridors. Food Port brings togthr partnrs from six North Sa countris (Blgium, Dnmark, Grmany, Norway, Swdn and th Unitd Kingdom) to find practical solutions to improv th fficincy, ffctivnss and sustainability of th food supply chains. Th Food Port projct oprats undr th umbrlla of th INTERREG IV B - North Sa Rgion Programm, part of th Europan Rgional Dvlopmnt Fund. Th projct startd on Sptmbr 1st, 2010 and runs until August 31st Th total projct budgt is 4.9M, of which th ERDF co-financs 50%. Th Wst Flandrs Dvlopmnt Agncy (POM Wst-Vlaandrn) is th lad partnr. 15

16 Bærkraftig infrastrukturutvikling i Trondhimslia BÆREKRAFTIG INFRASTRUKTURUTVIKLING I TRONDHEIMSLEIA UTVIKLING I ET REGIONALT PERSPEKTIV SAMMENDRAG Dtt r sluttrapportn for prosjktt «Bærkraftig infrastrukturutvikling i Trondhimslia». Hovdmålt r mr gods på kjøl. Prosjktt har tatt for sg aktull oppgavr, tiltak og utfordringr primært knyttt til tablring av t havntilbud og god sjøtransportløsningr for havbruksnæringn i Midt-Norg. Hitra Kommun, Jan Erik Nttr 16

17 Logistikk innn fiskri- og havbruksnæringn i Trøndlag Prosjktrapport Oppdragsgivr Sør- og Nord-Trøndlag Fylkskommunr KPMG Consulting AS, Sntr for Havbruk & Fiskri Godkjnt av Trond Williksn 1. Vrdikjdbskrivlsr 2. Bskrivls av godsstrømmr 3. Utfordringr innnfor transportstrømmn 4. Bskrivls av krav til logistikkløsningn 5. Flaskhalsutfordringr 6. Frmtid og miljø 7. Havnstruktur 8. Konklusjonr 17

18 Rammvilkår for sjøtransport Sammnligning md rammvilkår for vg- og jrnbantransport Bgrpt avgift Bgrpt gbyr Typisk for sjøtransport Avgiftr og gbyrr Statlig, Miljø, Havnavgiftr, Vdrlag, Privatavgiftr Vg, sjø, ban Konklusjonr og vurdringr 18

19 Hvordan styrk sjøtransportns konkurransvn? 1. Sjøtransportns utvikling 2. Konkurranskravn fra nhtslastr 3. Sjøtransportns rammbtinglsr 4. Havna som gods- og logistikknutpunkt 19

20 Arktrans Om Arktrans God multimodal informasjonssystmr og tjnstr kan ffktivisr transport av prsonr og gods, mn drsom transportutøvrn og ikk minst brukrn skal få tilgang til rlvant informasjon for planlgging llr kontroll av n sammnsatt transport, krvs standardr og samordning av bl.a. datautvksling slik at dt ttr hvrt kan utvikls samvirknd løsningr. ARKTRANS-prosjktt vil tablr n rfransarkitktur for multimodal transportsystmr. Arkitkturn skal bidra til flls forståls, og dn skal spsifisr gnrll krav til IKT-løsningr innn transportsktorn. Vd å bnytt arkitkturn skal systmn kunn samarbid og løs mang av d problmn man står ovnfor i dag. 20

21 Sjøtransportløsning i Kristiansundsrgionn Markdsundrsøklsr Analysr og kartlgging Utrd altrnativ løsningr Synliggjør mulightr Etablr sjøtransportløsning Styrk samspill og utvikl samarbid Næringsutvikling og klyngutvikling 21

22 Aktivittsplan og tidsplan Prosjkt "" Frmdriftsplan Stg Hovdaktivitt Dlaktivittr J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J Prosjktorganisring Aktørr og rollr Prosjktir, andr viktig aktørr Prosjktldr, arbidsgrupp, styringsgrupp 1 Rvitalisr varstrømsanalys Hitra, Frøya, Ytr Namdal Kontakt mot produsntn Kontakt mot andr aktørr Klargjør transportkrav Avklar bruk av lastbærr Kontakt mot varir, transportbransjn tc Avklar krav om godsovrvåkning Kontakt mot varir og drs kundr 2 Avklar krav på transporttid Kontakt mot varir og drs kundr Avklar backupløsningr Avklaring av altrnativr og bslutt Etablr Invitation to tndr Arbidsgruppns oppgav Kontakt mot vntull tilbydr Arbidsgruppns oppgav, aktørkontakt 3 Vurdr forskjllig løsningr Arbidsgruppns oppgav, aktørkontakt Vlg løsning Arbidsgruppns oppgav, aktørkontakt Etablr Varirallians Arbidsgrupp oppgav, aktørkontakt Forhandl Arbidsgrupp + Allians 4 Frdigforhandl Arbidsgrupp + Allians Ivrkstt Arbidsgrupp + Allians 5 Etablrt løsning i drift 22

23 Aktivittrs arbidsmngd Prosjkt "" Total Styrings- Arbids- Frmdriftsplan Møtr og aktivittr inkl risr: Timvrk gruppns TV gruppns TV Stg Hovdaktivitt Dlaktivittr Prosjktorganisring Aktørr og rollr Møt , Kolvrid, Styringsgrupp 24,00 24,00 Prosjktir, andr viktig aktørr Møt xx i Kr.sund N, Styringsgrupp 24,00 24,00 Prosjktldr, arbidsgrupp, styringsgrupp Møt xx Arbidsgrupp, Styringsgrupp 48,00 24,00 24,00 1 Rvitalisr varstrømsanalys Hitra, Frøya, Ytr Namdal Arbidsgruppn 24,00 24,00 Kontakt mot produsntn Arbidsgruppn 24,00 24,00 Kontakt mot andr aktørr Arbidsgruppn 24,00 24,00 Klargjør transportkrav Arbidsgruppn 24,00 24,00 Møt Styringsgruppn 24,00 24,00 8,00 Avklar bruk av lastbærr Kontakt mot varir, transportbransjn tc Arbidsgruppn 48,00 48,00 Avklar krav om godsovrvåkning Kontakt mot varir og drs kundr Arbidsgruppn 24,00 24,00 2 Avklar krav på transporttid Kontakt mot varir og drs kundr Arbidsgruppn 24,00 24,00 Avklar backupløsningr Avklaring av altrnativr og bslutt Arbidsgruppn 48,00 48,00 Møt Styringsgruppn 24,00 24,00 8,00 Etablr Invitation to tndr Arbidsgruppns oppgav Arbidsgruppn 72,00 72,00 Kontakt mot vntull tilbydr Arbidsgruppns oppgav, aktørkontakt Arbidsgruppn 24,00 24,00 3 Vurdr forskjllig løsningr Arbidsgruppns oppgav, aktørkontakt Arbidsgruppn 24,00 24,00 Vlg løsning Arbidsgruppns oppgav, aktørkontakt Arbidsgruppn 24,00 24,00 Møt Styringsgruppn 24,00 24,00 8,00 Etablr Varirallians Arbidsgrupp oppgav, aktørkontakt Arbidsgruppn 24,00 24,00 Forhandl Arbidsgrupp + Allians Arbidsgruppn 120,00 120,00 4 Frdigforhandl Arbidsgrupp + Allians Arbidsgruppn 96,00 96,00 Ivrkstt Arbidsgrupp + Allians Arbidsgruppn 72,00 72,00 Møt Styringsgruppn 24, ,00 5 Etablrt løsning i drift Oppfølging 50,00 50,00 Sum abidsmngd i timvrk 938,00 168,00 802,00 23

24 Kostnadsbudsjtt og finansiring Prosjkt "" Ris og møt- Timvrk Total Egnandl Frmdriftsplan kostnadr NOK Kostnadr kostnadr NOK Styringsgruppn Stg Hovdaktivitt Dlaktivittr Prosjktorganisring Aktørr og rollr 5 000, , , ,00 Prosjktir, andr viktig aktørr , , , ,00 Prosjktldr, arbidsgrupp, styringsgrupp , , , ,00 1 Rvitalisr varstrømsanalys Hitra, Frøya, Ytr Namdal , ,00 Kontakt mot produsntn , , ,00 Kontakt mot andr aktørr , ,00 Klargjør transportkrav , , , , , ,00 Avklar bruk av lastbærr Kontakt mot varir, transportbransjn tc , ,00 Avklar krav om godsovrvåkning Kontakt mot varir og drs kundr , , ,00 2 Avklar krav på transporttid Kontakt mot varir og drs kundr , ,00 Avklar backupløsningr Avklaring av altrnativr og bslutt , , , , , ,00 Etablr Invitation to tndr Arbidsgruppns oppgav , ,00 Kontakt mot vntull tilbydr Arbidsgruppns oppgav, aktørkontakt , , ,00 3 Vurdr forskjllig løsningr Arbidsgruppns oppgav, aktørkontakt , ,00 Vlg løsning Arbidsgruppns oppgav, aktørkontakt , , , , , ,00 Etablr Varirallians Arbidsgrupp oppgav, aktørkontakt , ,00 Forhandl Arbidsgrupp + Allians , ,00 4 Frdigforhandl Arbidsgrupp + Allians , , ,00 Ivrkstt Arbidsgrupp + Allians , , , , , ,00 5 Etablrt løsning i drift , ,00 Sum , , , ,00 Finansiringsbhov ,00 24

25 Finansiringsmulightr Prosjkt "" Ris og møt- Timvrk Total Egnandl Finansiringsplan kostnadr NOK Kostnadr kostnadr NOK Styringsgruppn Budsjttrt prosjktkostnad , , , ,00 Egnandl irslskapn ,00 Fiskri & Havbruksnæringn ,00 NYN ,00 TransNova ,00 Innovasjon Norg ,00 Samfrdslsdpartmntt ,00 Sum finansiring ,00 Arbidsgruppn vil snd søknad til NYN, TransNova, Innovasjon Norg, og Samfrdslsdpartmntt så fort prosjktt r formlt godkjnt, og arbidsgrupp tablrt i juni

26 Organisring, styrldr, prosjktldr, gruppr Prosjktir Styringsgrupp Styrldr Arbidsgrupp Prosjktldr NN NN NN 26

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no nuclus.no ÅRSMELDING 2010 www.mdibdriftn.no SKJEBNETID FOR MEDIEBRANSJEN INNHOLD Mns 2009 var t prøvlsns år for mdibransjn ttr å ha blitt rammt hardt og brutalt av finanskrisn, vil 2010 kunn bli huskt

Detaljer

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Nrauran Kort sagt - Innholdsrik næringsindom - God liavtal - Bliggnd rtt vd E6 SANDLAGER Boligtyp Næringsbygg Eirforhold

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer