Live Fyrand. Klubben er vår. livsforsikring! Evaluering av arbeidet i Familieklubbene i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Live Fyrand. Klubben er vår. livsforsikring! Evaluering av arbeidet i Familieklubbene i Norge"

Transkript

1 Live Fyrand Klubben er vår livsforsikring! Evaluering av arbeidet i Familieklubbene i Norge Rapport nr 6/2007

2 1 Denne rapporten er utgitt av: Diakonhjemmet Høgskole Postboks 184, Vinderen 0319 OSLO Rapport nr. 6/ November 2007 ISBN: Distribusjon: Litteraturtjenesten Biblioteket, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo

3 2 Forord Bakgrunn for rapporten er ønske om utvikling av evalueringsverktøy og evaluering av Familieklubbene i Norge. Familieklubbene i Norge startet opp i De første klubbene ble etablert i 2000 og stiftet som egen organisasjon mars Diakonhjemmets Høgskole ved 1. amanuensis, dr. philos Live Fyrand har gjennomført evalueringen på oppdrag fra Familieklubbene i Norge. Rapporten bygger på dokumentstudier og en bruker undersøkelse gjennomført ved utvikling og bruk av spørreskjema til alle aktuelle deltagere i Familieklubbene. Spørreskjemaene ble utviklet i samarbeid med representanter for klubbmedlemmene i Familieklubben brukere og familiemedlemmer. Vi ønsker å rette en spesiell takk til disse for avgjørende bidrag til utviklingen av de foreliggende spørreskjema. Vi ønsker også å takke de 49 klubbmedlemmene som tok seg tid til å besvare de utsendte skjemaene, noe som gjorde gjennomføringen av evalueringen mulig! I tillegg ønsker vi å understreke og takke for det spesielt gode samarbeidet med Daglig Leder for Familieklubbene i Norge - Christina Aaseth! Et samarbeid som har vært preget av fleksibilitet, kunnskapsoverføring til forsker og høy administrativ kompetanse når det gjelder den administrative gjennomføringen av bruker undersøkelsen. Oslo, 30 november 2007 Live Fyrand

4 3 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Sammendrag Innledning Bakgrunn og problemområde Aktuell situasjon Familieklubbenes hovedidè og målsettinger Evaluering: Målsetting, problemstillinger og gjennomføring Målsetting og problemstillinger Gjennomføring: metode og datainnsamling Resultater Generelle opplysninger om deltagerne i FiN Opplysninger vedr. klubbmedlemskapet Organisering av klubbmøtene Opplæring, utdannelse, kurs Hovedfokus: Familieklubbenes hovedmålsettinger Rusfrihet holde seg rusfri - grader av bedring Livskvalitet: Hvordan opplever du din livskvalitet i dag? Sosiale relasjoner sosialt nettverk Aktuelle sosiale relasjoner Gjenoppretting av rusfrie relasjoner som de har mistet Utvikling av nye sosiale relasjoner Interesser Sosial kompetanse Verdier Andre forhold Oppsummering - konklusjon Vedlegg... 41

5 4 Sammendrag Bakgrunn: Prosjektet Familieklubber i Norge (FiN) startet opp i Tiltaket er primært rettet mot familier med alkoholrelaterte rusproblemer. De første klubbene ble etablert i Norge i I vedtektene for Familieklubbene (2005) står det: Familieklubbene i Norge skal være et tilbud for mennesker som er berørt av rusrelaterte problemer, både den som selv har eller har hatt et problematisk forbruk av rusmidler, og pårørende som er berørt av dette. Det ble inngått avtale mellom Familieklubbene i Norge (FiN) og Avdeling for forskning og utvikling ved Diakonhjemmets Høgskole (Diaforsk) 12. mars 2007 om evaluering av Familieklubbene i Norge. Resultater fra evalueringer danner et viktig grunnlag for vurdering av og videreutvikling av driften av prosjekter og institusjoner. Diakonhjemmets Høgskole har gjennomført to slike evalueringer. Den første fant sted i 2005 og foreliggende evaluering er gjennomført i Evalueringen skulle påbegynnes våren 2007 og avsluttes innen november Målet for evalueringen var; (1) å evaluere driften og erfaringer med denne, og (2) utvikle et evalueringsverktøy som skulle bidra til å sikre kvalitet og likhet i gjennomføring av selve evalueringen også av eventuelle fremtidige evalueringer. Målsetting - problemstillinger Målet med evalueringen ble konkretisert i følgende problemstillinger: 1. Bidrar deltagelse i FiN til å utvikle og vedlikeholde en rusfri livsstil, eller en vesentlig bedring for primærmedlemmet og hans/hennes familie? 2. Har deltagelse i FiN bidratt til en positiv endring av familiens livskvalitet, utvikling av rusfrie og nære sosiale relasjoner og meningsfylte og rusfrie sosiale aktiviteter? 3. Har det skjedd en utvikling av et stabilt og støttende sosialt nettverk som følge av deltagelse i FiN? Metode Evalueringen ble gjennomført ved en bruker-undersøkelse. Det ble utviklet to spørreskjema ett til brukere og ett til familiemedlemmer - i nært samarbeid med en utvalgt gruppe av både brukere og familiemedlemmer. Skjemaene ble testet i en pilotstudie før det ble sendt ut til medlemmene i Familieklubbene. Et representativt utvalg av medlemmer i Familieklubben 49 medlemmer fra 5 klubber fikk tilsendt spørreskjemaene. Alle medlemmene i de 5 aktuelle klubbene fylte ut skjemaene 49 deltagere.

6 5 Resultater Alle 49 medlemmer som fikk tilsendt spørreskjemaene har svart og sendt disse tilbake til ledelsen i Familieklubbene. Informantene fordeler seg på 20 brukere (9 kvinner og 11 menn) og 29 familiemedlemmer (24 kvinner og 5 menn), med en gjennomsnittsalder på 54 år (fra 18 til 79 år). Blå Kors en av initiativtagerne til etableringen av Familieklubbene i Norge - fungerer som den viktigste informasjonskilden om Familieklubbenes arbeid i forhold til målgruppen, etterfulgt av det sosiale nettverk. Derved utgjør Blå Kors og Familieklubbene sammenlagt en sentral tiltakskjede for personer som har problemer med misbruk av alkohol. Mens 45 % (13 av 29) av familiemedlemmene deltar i klubben uten at deres bruker deltar, deltar 15 % (3 av 20) av brukerne alene. Det er i hovedsak ektefelle/samboer/partner og barn som deltar i familieklubben sammen med bruker. Men på tross av at mange klubb deltagere går alene i klubben, oppgir flesteparten av informantene at det er svært viktig at de deltar på klubbmøtene da det bedrer kommunikasjonen mellom bruker og familien og øker deres evne til problemløsning. Hele 85 % av brukerne (16 av 20 brukere) har gått til behandling før de begynte i klubben, noe som kan forståes som at Familieklubbene blir vurdert som et konstruktivt ettervern (i noen få tilfelle som et rehabiliteringstiltak parallelt med behandling). Medlemmenes stabilitet som deltager i Familieklubbene må vurderes som et uttrykk for hvilken betydning klubbmøtene har for medlemmene. En gjennomsnittlig tid på 3, 2 år for både brukere og familiemedlemmer, med høy grad av aktivitet, er et klart uttrykk for hva klubben betyr for dem i deres daglige liv. 35 av 49 informanter oppgir at de har vært aktive i denne tiden. For de som har hatt passive perioder i klubben har dette vært for en kort periode. Og som en bekreftelse på dette svarer 92 % av alle informantene at de ønsker å fortsette i Familieklubben fordi.dette er familiens livsforsikring! Selv om noen av brukerne i Familieklubbene misbruker narkotika og piller, har de aller fleste misbrukt alkohol. Noen har også blandet dette med narkotika og piller. Brukerne har for det meste vært såkalte periode-drankere. 11 brukere (58 %) oppgir at de har gjenopptatt sitt rusmisbruk etter at de begynte i FiN, men for de fleste varte dette bare i noen uker. Fordi rusmisbruket har så dramatisk negative konsekvenser for brukeren og hans familie, er det den positive erfaringen fra å delta i klubben som er årsaken til at de aller fleste som har hatt tilbakefall har gjenopptatt kontakt med klubben sin. Hele 78 % av brukerne oppgir at klubbmedlemskapet er en viktig årsak til at de er rusfrie eller har en kontrollert edruskapssituasjon i dag. Flesteparten av informantene oppgir at de har fått en mye bedre livssituasjon etter at de begynte i Familieklubbene. Hele 88 % (42 av 49 personer) oppgir at livet deres er blitt betraktelig bedre etter at de begynte i Familieklubben i Norge. Flesteparten er tilfreds med det livet de lever i dag. 83 % av brukerne (15 av 20 personer) og 86 % av familiemedlemmene (25 av 29 personer) oppgir at langvarig rusmisbruk har påvirket deres sosiale nettverk svært negativt. Selv om 91 % av informantene oppga at de hadde mistet kontakter som følge av rusmisbruket noe som i særlig grad gjaldt venner oppga over halvparten at de hadde gjenopptatt gamle rusfrie kontakter etter at de begynte i FiN, i tillegg til at de hadde tatt initiativ til å bli kjent med nye rusfrie mennesker bl.a. medlemmer i Familieklubbene. Nesten alle informantene oppga at de hadde kontakt med mange mennesker som var viktige og som hadde stor betydning i livet

7 6 deres i dag. Over 50 % av informantene som oppga at menneskene deres betydde mer for dem etter at de begynte i Familieklubbene, begrunnet dette med sin deltagelse FiN. Å være aktiv klubmedlem hadde øket deres evne til å kommunisere og til å mestre og løse rusrelaterte problemer i eget liv og innad i familien. Selv om deltagelse i FiN ikke i noen særlig grad hadde øket deltagernes fritidsinteresser eller fritidsaktiviteter, hadde hyppigheten i sosiale samvær og opplevelsen av trygghet sammen med andre mennesker øket som følge av å være aktiv i Familieklubben. Å delta i FiN hadde også ført til større grad av bevissthet om hva som var viktigst i livet, noe som innvirket på hvordan de prioriterte i eget liv og hvilken livsstil de valgte, uttrykt på følgende måte Vi har fått et nytt syn på livet! Selv om 83 % av informantene (39 av 49 personer) oppgir at klubbmøtene har en struktur og et innhold som gir dem den hjelpen de trenger, oppgir flere av informantene at det er rom for forbedringer. Å øke deltagerantallet i den enkelte klubb og sørge for et mer stabilt fremmøte hos medlemmene på det ukentlige klubbmøtet er eksempler på forslag til forbedringer av klubbmøtene. Omtrent halvparten av klubbmedlemmene har ikke deltatt på Familieklubbenes kurs verken lokalt eller sentralt. De som har deltatt oppgir at disse kursene er viktige. Konklusjon Familieklubbene i Norge.skal være et tilbud for mennesker som er berørt av rusrelaterte problemer, både den som selv har eller har hatt et problematisk forbruk av rusmidler, og pårørende som er berørt av dette. Målsettingen med tilbudet er ifølge Familieklubbenes program; rusfrihet, økt livskvalitet og gjenoppretting og videreutvikling av sosiale nettverk for rusmisbrukere og deres familier. Hensikten med evalueringen var å vurdere om arbeidet i Familieklubbene innfridde disse målsettingene. Analysene av de innsamlede data viser et ganske entydig bilde Familieklubbene i Norge betyr enormt mye for de som er medlemmer. Selv om flere av deltagerne oppgir at det er behov for visse forbedringer av klubbene, viser svarene fra de aller fleste informantene at brukerne i hovedsak holder seg rusfrie. Brukerne og deres familier oppgir også at de har øket sin livskvalitet og at de har et stabilt og støttende sosialt nettverk som en direkte følge av å være medlem og aktiv deltager på klubbmøtene i Familieklubbene - Familieklubben er vår livsforsikring.

8 7 1 Innledning 1.1. Bakgrunn og problemområde Prosjektet Familieklubber i Norge (FiN) startet opp i Tiltaket er primært rettet mot familier med rusproblemer. De første nettverksbaserte klubbene ble etablert i Norge i Den aller første klubben ble startet i Oslo 18.januar 2000 og stiftet som egen organisasjon mars I vedtektene for Familieklubbene i Norge står det: Familieklubbene i Norge skal være et tilbud for mennesker som er berørt av rusrelaterte problemer, både den som selv har eller har hatt et problematisk forbruk av rusmidler, og pårørende som er berørt av dette ( :1). Forbindelsen til Norge går via IOGT, der initiativtaker var tidligere president i idet internasjonale IOGT, Helge Kolstad. I oppstarten var det IOGT, DNT og Blå Kors klinikken som støttet Familieklubbene. Etter hvert søkte Familieklubbene støtte fra Helse- og Rehabilitering, gjennom IOGT. I dag står Sosial- og Helsedirektoratet for hovedfinansieringen. Impulsene til FiN kom først og fremst fra Italia, der slike klubber har eksistert i rundt 20 år. I 2000 var det rundt 3000 klubber i Italia, med aktive deltakere. Hver klubb er en selvstendig enhet, som konsentrerer sitt arbeid om lokalsamfunn og de deltagende familiene. Metoden ble opprinnelig utviklet i det tidligere Jugoslavia, ved universitetssykehuset i Zagreb, av professor Vladimir Hudolin, som ledet en avdeling for Nevrologi og Alkohologi. Klubb bevegelsen i Jugoslavia ble tilknyttet IOGT på 70-tallet, og Hudolin deltok aktivt i utviklingen av behandlingsprogram i mange IOGT-organisasjoner, særlig i Tyskland og Danmark. Da Hudolin døde i 1996 kom venner fra mange land sammen i begravelsen og lovet hverandre å føre arbeidet videre. Et internasjonalt møte i Italia høsten 1997 la grunnlaget for en videreutvikling av metodene og en overføring til nye land. Her var det også deltagere fra Norden. I ettertid har deltagere fra Norge, Danmark og Sverige vært i Italia flere ganger for å lære metoden (Kolstad 2004). Bakgrunnen for at IOGT, DNT og Blå Kors ville etablere Familieklubber i Norge er interessen for å drive rusforebyggende arbeid. Rusmidler påfører store skader, også for familiemedlemmer. Problemene kan oppleves like alvorlig for resten av familien som for misbrukeren selv. Familieklubbene er først og fremst rettet mot familier med alkoholskader, og man tenker her på familier i utvidet forstand (eks. også nære venner). 1.2 Aktuell situasjon Familieklubbene søker driftsmidler fra Sosial- og Helsedepartementet hvert år. Resultater fra evalueringer danner et viktig grunnlag for vurdering og videreutvikling av driften. Diakonhjemmet Høgskole har gjennomført to slike evalueringer. Den første fant sted i 2005, og foreliggende evaluering er gjennomført i I tillegg til å evaluere driften og erfaringer med den, skal ekstern evaluator også utvikle evalueringsverktøy som bidrar til å sikre kvalitet og likhet i gjennomføringen også av eventuelle fremtidige evalueringer.

9 8 Pr var det 12 klubber i Norge. Målet var å utvide med fem nye klubber i 2004, både ved nyetableringer og ved å dele eksisterende klubber. Ved starten av 2006 hadde FiN (Familieklubbene i Norge) 8 aktive klubber, hvorav 4 var lokalisert i Oslo og de andre 4 i andre deler av landet. Det er registrert 8 øvrige klubber som for tiden ikke har regelmessig drift, eller som er i ferd med å starte opp. Ved starten av 2007 hadde FiN 11 klubber hvorav 4 er lokalisert i Oslo og de andre 7 i andre deler av Norge. Mot slutten av 2007 er det totalt 15 klubber. 1.3 Familieklubbenes hovedidè og målsettinger Familieklubbene er en helhetlig modell som innebærer forebygging, behandling i samarbeid med behandlingsapparatet og ettervern, definert som et nettverksbasert arbeid med alkoholproblemer. Alkoholproblemer anses som atferds- og livsstils problemer hvor rusmisbrukeren og hans/hennes familie kommer inn i en problemvedlikeholdende negativ spiral. Dette gjør det svært vanskelig å utvikle en vedvarende rusfri tilværelse for alle berørte parter. Målet i Familieklubbene er å endre brukernes livsstil for å få et rusfritt og bedre liv. Det største problemet er ofte ikke å bli rusfrie, men å holde seg rusfri. Dette innebærer som oftest å måtte bryte med gammel livsstil og tidligere sosiale nettverk og å skaffe seg nye rusfrie relasjoner. Familieklubbenes viktigste virkemiddel er å gi mulighet til å treffe nye mennesker som kan hjelpe hverandre til å endre den gamle livsstilen og sosiale kulturen. Familieklubbenes deltagere er erfaringsmessig mennesker som representerer to sentrale ressurser, (1) de er ikke en del av familiens gamle livsstil og kultur, og (2) de har en erfaringsbasert kompetanse både på hvor hindringene ligger og hva som muliggjør endring av livsstil for å forbli rusfri. Dette danner spesielt gode forutsetninger for å dele erfaringer og gi hjelp og støtte til å endre medlemmenes og familiens livsstil og sosiale kultur. Familieklubbene er et lavterskeltilbud hvor det kun stilles krav om at deltagerne ønsker å endre sin livssituasjon. Det er ikke krav om henvisning fra noen offentlig instans. Den enkelte klubb ledes av en klubbassistent som kan være rekruttert fra brukerne selv eller fra faglærte personer utenfor Familieklubben. Klubben møtes regelmessig èn gang i uken i 1 ½ time, til samme tid hver gang. Utgangspunktet for Familieklubbene er at problemer knyttet til alkohol og andre rusmidler både har fysiske, psykiske og sosiale aspekter. En alkoholmisbruker kan påføre ektefelle og barn direkte psykiske eller fysiske traumer. I tillegg påfører misbrukeren ofte familien økonomiske og sosiale belastninger. I tillegg til selve klubbvirksomheten er det derfor viktig å bygge opp et oppfølgingsapparat utenfor institusjon, som dekker misbrukerens behov for langsiktig oppfølging og rehabilitering (Prosjektskisse for Familieklubbene). Tiltaket tar sikte på å være en hjelp til alle i familien, ikke bare til den som har rusproblemer. FiNs hovedmål er operasjonalisert i en rekke konkrete tiltaksmål som omfatter følgende områder: Etablering av nye klubber, styrke kvalitet på arbeidet i eksisterende klubber, rekruttering av nye medlemmer og oppbygging av organisasjonen.

10 9 2 Evaluering: Målsetting, problemstillinger og gjennomføring. 2.1 Målsetting og problemstillinger Målet for evalueringen er å vurdere arbeidet i FiN i forhold til hovedmålsettingene. FiN har fire hovedmålsettinger: 1. Rusfrihet. Dette innebærer ikke bare å bli rusfri, men også å holde seg rusfri. 2. Økt livskvalitet. Det vil bla si å få et godt forhold til de nærmeste og få andre interesser og verdier enn det misbrukstilværelsen innebærer. 3. Gjenoppretting av sosiale nettverk 4. Videreutvikling av sosiale nettverk På denne bakgrunn formuleres følgende problemstillinger: 1 Bidrar deltagelse i FiN til å utvikle og vedlikeholde en rusfri livsstil, eller en vesentlig bedring for primærmedlemmet og hans/hennes familie? 2 Har deltagelse i FiN bidratt til en positiv endring av familiens livskvalitet, utvikling av rusfrie og nære sosiale relasjoner og meningsfylte og rusfrie sosiale aktiviteter? 3 Har det skjedd en utvikling av et stabilt og støttende sosialt nettverk som følge av deltagelse i FiN? Hvorvidt klubbene lykkes i å oppnå disse hovedmålsettingene, vurderes primært ut fra den verdien det har for medlemmene i klubbene, der deres personlige opplevelser og erfaringer kartlegges. Disse vil følgelig være evalueringens sentrale informanter. Oppdragsgiver ønsker at evalueringen blir foretatt med regelmessige mellomrom, for over tid å identifisere fremgang i endret livsstil og mulige årsaker til dette. Utvikling av et evalueringsverktøy som kan gjentaes over kortere (måneder) eller lengre perioder (år), er nødvendig for å vurdere i hvilken grad hovedmålsettingene nåes ved den måten familieklubbene er organisert og fungerer på. Spørreskjemaet som omtales i neste avsnitt utvikles med tanke på dette. 2.2 Gjennomføring: metode og datainnsamling I evalueringen benyttes følgende metode for å besvare de aktuelle problemstillingene: Utvikling av spørreskjema som består av spørsmål med ferdige svarkategorier og som fylles ut av informanten selv (kvantitativ metode), samt åpne oppfølgingsspørsmål. Denne type datainnsamling skaper grunnlag for statistisk bearbeiding av innsamlede data dvs. kvantifisering av dataene, med utfyllende og forklarende kvalitative svar på de åpne oppfølgingsspørsmålene. Metoden velges fordi den gir oversikt over og kunnskap om viktige spørsmål og kjennetegn ved utvalget som helhet. Åpne oppfølgingsspørsmål hvor informanten med egne ord utdyper sitt svar gir innsikt i svarets begrunnelse og innhold. Undersøkelsen omfatter alle aktive klubbmedlemmer. Spørreskjemaet ble sendt ut til alle klubbmedlemmer i Norge som enten var aktive eller hadde vært passive medlemmer i inntil ett år. Arbeidet med evalueringen startet i mai 2007 ved at evaluator var tilstede på en klubbassistent samling. Hensikten var å for å få et innblikk i Familieklubbenes arbeidsmåte og aktuelle problemstillinger. Deretter var hun tilstede på to klubbmøter - begge avholdt i Oslo med 15

11 10 minutter dialog mellom evaluator og klubbmedlemmene på slutten av møtet hvor det ble stilt spørsmål til medlemmene på bakgrunn av hva hun observerte. Dette dannet utgangspunktet for at hun laget et utkast til to spørreskjema (et til brukerne og et til familiemedlemmene) bestående av både lukkede og åpne spørsmål. Det første utkastet ble gjennomgått av og drøftet med en gruppe utvalgte brukere og en gruppe utvalgte familiemedlemmer. Deretter ble skjema justert og delt ut til de samme medlemmene. Dette tok de med seg hjem, fylte ut og ga skriftlige tilbakemeldinger på hva som var styrker og svakheter i skjemaet. Dette var en pilottest som ga avgjørende viktig informasjon før de endelige skjemaene ble utarbeidet og distribuert til alle deltagerne i Familieklubbene i Norge via leder Christina Aaseth. Skjemaer ble sendt til klubbenes klubbassistent vedlagt en lukket konvolutt som medlemmet skulle legge sitt utfylte skjema i og selv klistre igjen. Deretter skulle de leveres tilbake til klubbassistenten som skulle sende skjemaet tilbake til ledelsen i FiN. Deretter fikk forskeren overlevert de innsendte skjema. Skjemaet var anonymisert slik at det ikke kunne identifiseres. Temaene som var i fokus i spørreskjemaet var: Generelle opplysninger om deltagerne i FiN Opplysninger vedr. klubbmedlemskapet Organisering av klubbmøtene Opplæring, utdannelse, kurs Hovedfokus/ evalueringsområder vedr. FiN`s hovedmålsettinger Rusfrihet holde seg rusfri, grader av bedring i edruskaps situasjon Økt livskvalitet få et godt forhold til sine nærmeste, få andre interesser og verdier enn det misbrukstilværelsen innebærer? Relasjoner aktuelle - gjenoppretting av rusfrie sosiale relasjoner som er blitt avskallet som følge av en rusrelatert livsstil - utvikling av nye sosiale relasjoner Interesser Sosial kompetanse Verdier Andre aktuelle forhold 3 Resultater 3.1 Generelle opplysninger om deltagerne i FiN Det føres ikke noe register over deltagende klubbmedlemmer, eller over klubbmedlemmer som har sluttet. Dette er begrunnet i den filosofien som ligger til grunn for Familieklubbene. Det er kun klubbassistenten i den enkelte klubb som har en telefonliste over medlemmene i egen klubb, slik at klubbmedlem som uteblir fra møtene kan kontaktes ved behov. Leder for FiN bestemte at medlemmer som hadde tatt en pause fra klubben i inntil et år skulle inkluderes i undersøkelsen, mens medlemmer som hadde vært passive lenger ikke ble kontaktet grunnet manglende registrering.

12 11 Ledelsen i FiN oppgir at det idag er registrert 15 klubber i Norge. Av disse var 7 klubber aktive på evalueringstidspunktet. Videre ble 3 klubber til startet høsten 2007, men disse var for nye til å delta i evalueringen. I tillegg var 5 klubber enten planlagt oppstartet eller de hadde et opphold i virksomheten på intervju tidspunktet, som var august personer var klubbmedlemmer i de 7 aktive klubbene i august Grunnet uforutsette problemer i 2 av de aktive klubbene, ble spørreskjemaene kun sendt til 5 av klubbene som samlet hadde 49 medlemmer. Av disse har alle 49 medlemmene svart på de utdelte skjema (20 brukere og 29 familiemedlemmer). Dette innebærer en svarprosent på 72 %. Dette er en høy svarprosent. Undersøkelsen vurderes som representativ for de klubbmedlemmene som var aktive i de 7 Familieklubbene i Norge i august Av de 20 brukerne er 9 kvinner og 11 menn. Disse har en gjennomsnittlig alder på 55 år, hvor den yngste er 39 og den eldste 76 år gamle. Av de 29 familiemedlemmene er 24 kvinner og 5 menn, med en gjennomsnittlig alder på 54 år, hvor den yngste er 18 og den eldste 79 år gammel. 3.2 Opplysninger vedr. klubbmedlemskapet Informasjon om Familieklubbene fra Blå Kors, det sosiale nettverk og offentlige kontor Målsettingen med å etablere og utvikle Familieklubbene i Norge forutsetter at potensielle målgrupper får informasjon om tilbudet. Ledelsen i FiN var derfor interessert i å få nærmere kunnskap om hvor klubbmedlemmene hadde fått informasjon om Familieklubbene. Vi spurte derfor om Hvor fikk du informasjon om FiN?. Over halvparten av informantene (51 %) svarte at de fikk informasjon om Familieklubbene fra Blå Kors, etterfulgt av familie og venner (27%), offentlig kontor (15%) og presse (7%). Deltagelse Bruker - Familiemedlem Familieklubbene har som sin spesielle filosofi at det nærmeste sosiale nettverket også bør delta i Familieklubben sammen med brukeren fordi deres liv blir rammet av at en av deres nærmeste er rusmisbruker. Spørsmålet ble stilt Er noen fra ditt sosiale nettverk med i din familieklubb?. Mens hovedtyngden av brukerne (75% -15 personer) oppgir at deres ektefelle/samboer/partner deltar, oppgir 15 % (3 brukere) at deres barn deltar. 1 person oppgir at vedkommendes forelder, 2 personer at deres venn og 2 personer at gruppen andre (bl.a. søsken) deltar i Familieklubben sammen med dem. 3 brukere (15 %) oppgir at ingen i deres sosiale nettverk deltar i klubben. Blant de ovennevnte brukerne er det 5 brukere som oppgir at flere enn et familiemedlem deltar i klubben; 2 oppgir at 2 familiemedlemmer deltar (ektefelle og venn), 2 brukere oppgir at både ektefelle og venn deltar, mens 1 bruker oppgir at hele 3 familiemedlemmer deltar i klubben (ektefelle, foreldre og søsken). På spørsmål til brukerne om Har de du ønsket skulle delta i FiN sammen med deg blitt med? svarte 11 informanter (61%), 3 Delvis og 4, dvs. 7 personer (39%) kunne ønsket noen andre (eller flere) fra sitt nettverk med i sin klubb, dette gjelder særlig ønsket om at deres barn deltok i klubben. På spørsmål om Hva tror du er grunnen til at vedkommende ikke deltar? oppgis følgende svar;

13 12 vedkommende har ikke tid har for mange problemer selv er flau, skjønner ikke hva det går ut på brukeren har ikke spurt skremmende å snakke om problemene i klubben sammen med andre er for usikker - få andre ektefeller som deltar i klubben Flere familiemedlemmer deltar uten bruker På spørsmål til familiemedlemmene om deres bruker deltar i Familieklubben, svarte hele 13 av 29 familie-informanter (45 %) at de deltar i FiN uten at deres bruker selv deltar og 16 personer (55 %) at bruker deltar sammen med dem. På spørsmålet Hvilken relasjon har du til bruker? (uavhengig av om bruker går i FiN!) er 12 personer (44 %) ektefeller, 9 personer (33 %) barn og 6 personer (22 %) er foreldre. Selv om 2 av brukerne svarer at venner deltar er det ingen venner av brukerne blant våre informanter. Det er svært viktig at familiemedlemmer deltar På spørsmålet om det var viktig at familiemedlemmer deltar sammen med bruker i FiN, svarer hele 90 % (17 brukere) og 83 % (20 familiemedlemmer) at dette er svært viktig. 5 % (1 bruker) og 8 % (2 familiemedlemmer) svarer at de er usikre på om det er viktig. 5 av de 29 familiemedlemmene har ikke besvart dette spørsmålet, mens alle brukerne har besvart. Følgende hovedbegrunnelser oppgies: bedre innsikt og forståelse for situasjonen bedret kommunikasjon mellom bruker og familie øke evnen til å ta opp felles problemer i familien redusere brukerens skyldfølelse se at andre er i samme situasjon problemløsning av fastlåste situasjoner i familien øket trygghet for bruker og familiemedlem De fleste av brukerne har gått til behandling for sitt rusbruk før de startet i FiN Undersøkelsen har også innhentet informasjon om hvor mange som hadde vært inne i et behandlingsopplegg før de startet i Familieklubben og om deres familiemedlem deltok i deres behandling. Man ønsket også å få informasjon om bruker og familiemedlem startet samtidig i klubben. 16 brukere (84 %) oppgir at de har gått i behandling for sitt rusmisbruk før de startet i Familieklubben. På spørsmål om noen fra deres familie var trukket inn i denne behandlingen svarer 11 brukere (73 %) at ingen fra familien var med. Mens 11 brukere (61 %) oppgir at det var de selv som tok initiativ til behandlingen, oppgir 6 brukere (33 %) at det var familien og 1 bruker (6 %) oppgir Andre (Sykehuset). På spørsmålet om hvem som startet først i klubben bruker, familiemedlem eller samtidig oppgir 9 brukere (45 %) at de startet først, 9 brukere (45 %) at de startet samtidig og 2 brukere (10 %) at deres familiemedlem startet først. Klubbmedlemmene er i hovedsak stabile deltagere i Familieklubben

14 13 Det var også ønskelig å få en oversikt over hvor lenge medlemmene hadde gått i klubben. Gjennomsnittlig tid for medlemskap var 3 år og 2 måneder, med en minimums tid på 8 måneder og en maksimums tid på 7 år. Det er svært liten forskjell på brukere og familiemedlemmer når det gjelder tidspunktet for oppstart i klubben. Hjelpe meg selv og familien er hovedgrunner til å starte i Familieklubben Et av de viktigste spørsmålene i undersøkelsen var: Hva var hovedgrunnene til at du valgte å bli med i FiN?. Svaret var følgende: Bli rusfri Hjelpe familien min - at familien skulle få hjelp til å fungere bedre Trengte et sted hvor vi kan snakke sammen utveksle erfaring - behandling for begge to Møte andre i samme situasjon - løse felles problemer likemannsarbeid bra FiN representerer et syn på rusmisbruk som stemmer med egne erfaringer Fornuftig organisasjon politisk og livssynsnøytral Ville gjøre alt for å få bruker til å slutte var desperat Håp om å få med ektefellen lyktes ikke får hjelp selv Nesten alle deltagerne i Familieklubbene i Norge ønsker å fortsette som medlemmer 43 av 49 informanter (92 %) ønsker å fortsette i Familieklubbene, herav 19 brukere (95 %) og 24 familiemedlemmer (89 %). De fleste begrunnelsene gjengis fordi de samlet gir et bredt bilde av hvilke rolle og betydning Familieklubbene har for deltagerne; Som alkoholiker er dette familiens livsforsikring. Styrke at min kone er med og har vært med fra starten Føler meg ikke som en plage for familie og venner. De forstår min fortvilelse Positiv og god klubb både for meg og for bruker trygt sted å snakke om rusproblemet Hjulpet både meg og hele familien min. Mixen med bruker og familie er suveren Vi snakker mye mer sammen Går utrolig bra med bruker Beste måten å bekjempe problemet mitt på Gir moralsk støtte Jeg har lært mye og jeg klandrer ikke bruker på samme måte lenger. Har lært å leve mitt eget liv ikke brukerens liv Møter andre med samme erfaring er ikke alene Rusproblemet har bedret seg betraktelig Vi har fått nye venner - fellesskapet Blir tryggere utrolig godt å møte mennesker som har opplevd de samme tingene Hjelper å snakke med folk som forstår problemene dine Problemene er ikke definitivt over Det hjelper gir styrke til å takle eventuelle tilbakefall Lyst til å hjelpe andre i samme situasjon Er nærmest blitt en livsstil å hjelpe andre

15 14 Et spesielt fellesskap jeg ikke har med mine andre venner Lærerikt å høre hvordan andre takler problemene Valgt å fortsette fordi oppslutningen i gruppen er blitt bedre nå 4 informanter (8 %) oppgir at de er Usikre på om de ønsker å fortsette, 1 person i brukergruppen og 3 i familiegruppen. Ingen har svart på spørsmålet om de ønsker å fortsette i klubben. Oppgitte årsaker til at de er usikre er; Blitt en veldig liten gruppe nesten bare pårørende Assistenten må ikke glemme at de ikke er profesjonelle Synes klubben har tapt seg blitt en såkalt syklubb hvor rusproblematikken ofte uteblir Usikker på utbyttet Vanskelig med kommunikasjon Oppmøtene føles av og til som en stressfaktor i livet det blir en avveining De fleste klubbmedlemmene har vært aktive lenge Selv om det skulle vise seg at medlemmene i Familieklubben i Norge hadde vært klubbmedlem over flere år, ønsket ledelsen å få mer nyansert kunnskap om graden av aktivitet og passivitet i deres deltagelse. Mens bruker-gruppen svarer at de i gjennomsnitt har vært aktive medlemmer (dvs. deltatt regelmessig på alle klubbmøtene) i 3 år, svarer familiemedlemmene at de har hatt en jevn aktivitet i 2 år og 9 måneder. 35 informanter (75%) svarer at de har vært aktive medlemmer siden de startet i FiN. Skiller vi mellom brukere og familiemedlemmer finner vi at tallet reduseres til 13 brukere (68 %) og 22 familiemedlemmer (79 %) som oppgir at de har vært aktive medlemmer. 12 informanter (26 %) oppgir at de har vært passive medlemmer; 6 brukere og 6 familiemedlemmer, 3 personer i 2 måneder, 2 personer i 3 måneder og 7 personer oppgir at de har vært passive i 7 måneder. Viktig informasjon fra klubbmedlemmene til ledelsen i Familieklubben På spørsmålet om Hva var grunnen til at du ble passivt medlem? oppgis følgende årsaker; Var til behandling andre steder Var på opptrapping av metadon Tilbakefall Dårlig oppslutning i klubben Mange andre avtaler jobb, skole blir stress Jobbet utenbys Lang reisevei (ca 10 mil) Vi spurte også om Dersom du har blitt aktivt medlem igjen, hva var grunnen til det? og fikk følgende svar;: Opplevelse av tilhørighet godt utbytte Var avtalt etter tilbakefall

16 15 Sluttet med misbruket Ble stabil igjen - ville ha et normalt familieliv og et hyggelig et Jobber i Oslo nå Timeplanen på skolen passer bedre med møtetidspunkt i FiN På spørsmål om hva Familieklubben burde endre: Hvilke endringer i FiN eller i din egen klubb måtte eventuelt gjennomføres for at du skulle ønske å fortsette som aktivt medlem? fikk vi følgende svar; Flere på klubbmøtene Bedre oppslutning Ønsker nye medlemmer Jeg savner en følelse av å komme videre ikke bare sitte og klappe hverandre på skulderen. Er viktig med både bruker og pårørendes erfaringer, men vi må videre ellers får det hele preg av en klagemurfunksjon Råde folk kanskje litt mer til å legge seg inn til behandling, at vi burde ha flere forbindelser med innleggingssteder. Som sagt tidligere vi er ikke profesjonelle. Noen råd som blir uttalt er farlige for noen å prøve Svært få medlemmer har vært klubbassistent i egen klubb Ønsker klubbmedlemmer etter noe tid å rykke opp til å bli klubbassistent i Familieklubbene? På spørsmål om Er du, eller har du vært klubbassistent for din egen klubb?, svarer 44 informanter (89 %). 4 brukere (20 %) og 1 familiemedlem (4 %) har valgt å gå inn i rollen som klubbassistent i løpet av sin tid i FiN. Følgende begrunnelse oppgis for å velge rollen som klubbassistent; Ansvar for å lede og tilrettelegge aktiviteter utenfor møtene Et ønske om å kunne bidra, og samtidig gi noe tilbake For å lære mer og se hva klubbassistentkurset lærte bort Er tidligere misbruker. Fin utfordring. Lærer veldig mye (Kurs og lignende). Fordi selve konseptet er så bra 3.3. Organisering av klubbmøtene. Informantene er i hovedsak fornøyd med klubbmøtenes struktur og innhold Som hjelp til videre organisering og utvikling av Familieklubbene var det vanskelig å fåønsket ledelsen kunnskap om medlemmenes vurdering av møtenes struktur og innhold. Følgende spørsmål ble stilt: Har klubbmøtene en struktur og et innhold som gir deg den hjelpen du trenger?. 39 av de 49 informantene (83 %) svarer at de er fornøyd med den struktur og det innhold som klubbmøtene har i dag. Brukere og familiemedlemmer er like fornøyde. 2 informanter (4 %) svarer at de ikke er fornøyd og 6 informanter (13 %) svarer Vet ikke. Flest informanter er fornøyd med klubbassistens rolle i klubbmøtene

17 16 En viktig faktor for møtenes struktur og innhold er klubbassistentens rolle og funksjon. Det var derfor viktig å få opplysninger om deltagernes vurdering av assistentenes rolle ved hjelp av følgende spørsmål: Er du fornøyd med klubbassistentens rolle i klubbmøtene?. 36 informanter (78 %) svarer at de er fornøyd med assistentenes funksjon og rolle. Av disse er 24 fornøyde familiemedlemmer (86 %) og 12 fornøyde brukere (67 %). 6 brukere (33 %) og 4 familiemedlemmer (14 %) svarer imidlertid at klubbassistentens rolle Kunne vært bedre. De som svarer at assistentens rolle Kunne vært bedre foreslår at klubbassistentene kunne Lytte mer aktivt høre hva som blir sagt bak ordene Styre møtene bedre bedre struktur Mer profesjonell ledelse Klarere tilbakemeldinger til folk som vil koseprate og til de som romantiserer et glass vin Litt mer deltagelse fra leder Mer aktiv og stoppe medlemmene hvis det sklir ut slik at det blir et såkalt symøte Være mer aktiv i samtalene Være flinkere til å rekruttere nye medlemmer Klubbassistentens bakgrunn synes ikke å være avgjørende På spørsmålet Ønsker du en klubbassistent som selv har vært medlem i en familieklubb eller ønsker du en klubbassistent med fagbakgrunn? svarer informantene følgende: 17 personer (40 %) ønsker seg en person som selv har vært medlem, 15 personer (35 %) sier at det ikke har noen betydning om personen har fagbakgrunn og/eller selv har vært medlem og 9 personer (21 %) ønsker seg en person med fagbakgrunn. Av disse ønsker 8 brukere (47 %) seg en person som selv har vært klubbmedlem, ønsker 9 familiemedlemmer (35 %) seg også dette. 2 brukere (12 %) og 7 familiemedlemmer (27 %) ønsker seg derimot en med fagbakgrunn. Når det gjelder om fagbakgrunn eller/og har vært medlem er Uten betydning, svarer 15 informanter (35 %) (likt fordelt i gruppene) bekreftende på dette. Følgende begrunnelser gis for å vektlegge at man selv har vært medlem: Har egen forståelse av felles problem De som har skoen på vet best hvor den trykker Mer erfaring Skjønner problemet og er grundig utdannet i faget Assistenten bør ha kjennskap og følt på kroppen ang. rus Lettere å forstå når man selv har vært medlem Vet mer om livet at ikke alt går etter boka Følgende begrunnelser gis for å vektlegge at man foretrekker en person med fagbakgrunn: En fagperson vet mer når det røyner på Med fagbakgrunn er det en mer nøytral, kunnskapsrik person som kan veilede gruppen som en helhet fremover mot målet Klubbassistent med faglig bakgrunn kan gi oss faglig lærdom, erfaringer har vi selv Psykologi erfaring kunnskap Trøblete med mulig tilbakefall dersom assistenten er bruker Enkelte med fagbakgrunn jobber for mye etter boka Trenger også en som er i stand til å oppsummere

18 Opplæring, utdannelse, kurs Undersøkelsen belyste også klubbmedlemmenes vurderinger av de kursene som tilbys medlemmene både på lokalt og sentralt hold. Omtrent halvparten av klubbmedlemmene har ikke deltatt på Familieklubbens kurs Det første spørsmålet var Hvor viktig har innføringskurset vært for ditt utbytte av klubbmøtene i FiN?. (Disse holdes for nye klubbmedlemmer). 23 personer (52%) svarer at de ikke har deltatt på disse. Av de som har deltatt svarer 11 personer (25%) at de er Litt viktige og 7 personer (16%) at de er Veldig viktige av alle informantene. 3 personer(7 %) er usikre og tar ikke standpunkt. Av de 23 informantene som ikke har deltatt på kurset er det hele 10 brukere (63 %), mot 13 familiemedlemmer (46 %). 11 av informantene (25 %) svarer at disse kursene er Litt viktige, likt fordelt mellom gruppene. Mens 7 familiemedlemmer (25 %) svarer at de synes disse kursene er Veldig viktige, er det ingen av brukerne som svarer dette. 2 av brukerne og 1 familiemedlem er Usikre på hva de skal mene. Begrunnelsene for svarene var blant annet; Oppdaget min egen fordømmelse og motstand i møte med tidligere rusbrukere, oppdaget at jeg var veldig sint på dem alle Ønsker kurs med større fokus på egne følelser. Lære å kjenne oss selv bedre Fin info om hva FiN står for Har fått innføring i hvor problemet er, og hva en selv kan bidra med Blir kjent med andre som har samme problem forstår hverandre snakke ut Lære om rusens virkninger takle situasjonen Ga meg viktig informasjon og direkte fagkunnskap innenfor feltet rus Mer forståelse interessante samtaler Tilpasse enkeltleksjoner mer til norske forhold Når det gjelder betydningen av Oppfriskningskurs og temakurs, initiert av din egen klubb, eventuelt i samarbeid med andre klubber.., er bildet omtrent det samme. 22 personer (52 %) har ikke deltatt, 8 personer(19 %) synes kursene har vært Litt viktige, 8 personer (19 %) synes at de har vært Veldig viktige, og 4 (10 %) er Usikker. På gruppenivå er resultatene også omtrent det samme, bortsett fra at 6 familiemedlemmer og bare 2 brukere synes at disse kursene er Veldig viktige. Begrunnelsene for svarene var blant annet; Faglig informasjon bra Får repetert nyttig stoff Fortsett med opplysning, kontakt med andre. Medlemmene må diskutere Samlinger med flere klubber/mennesker. Større utdypning av det vi jobber med Temakursene er fine. Gode forelesere som peker på sentrale ting hvor man kjenner seg igjen Temakurs har vært lærerike og interessante

19 18 Interessante emner, greit og interessant som et avbrekk. Men går ut over klubbmøtet. Burde taes en annen dag eller etter møtet. Fortsett med opplysning men vi trenger fornyelse Det har vært for mye rot: Ikke kurs så kurs likevel.. Brosjyrer på legekontor, sosialen, trygdekontor, stand i byen etc. Utdeling av visittkort Fronte behandlingsinstitusjoner På spørsmål om det er gjennomført Tiltak for å informere om FiN for å øke rekrutteringen til klubbene, svarer 25 personer (58 %).16 personer (37 %) svarer at de Ikke vet. Det er en jevn fordeling mellom brukere og familiemedlemmer (58 %), mens hele 11 familiemedlemmer (42 %) og 5 brukere (29 %) svarer at de Ikke vet om det er gjennomført slike tiltak. Spørsmål om hvilke tiltak som i så fall var gjennomført fra klubben og ga følgende svar: Annonsering, informasjon etc. Utarbeidet en folder som er lagt ut på legekontor Var med på TV med informasjon telefonlinje etterpå Kontakt med sosialkontor Media Blir generelt for anonyme utad Stands brosjyrer utdeling på apotek, legekontor etc. Men det synes om vi trenger ildsjeler Brosjyrer til trygde- og legekontor Levert foldere og kort med telefoner til FiN Har koblet meg opp mot rusteam i kommunen, samt behandlings institusjoner Pratet om FiN på Pro-senteret og stått på stand. Nettside På oppfølgingsspørsmålet Førte disse tiltakene til at flere begynte i FiN tror du? er 31 informanter (68 %) usikre. Her finner vi også noe forskjell mellom gruppene; mens 11 brukere (85 %) er usikre, er 10 familiemedlemmer (56 %) det samme. I det nest siste spørsmålet spurte vi om Hvor viktige har kurs arrangert av FiN sentralt vært?. Mønsteret i svarene på noen av spørsmålene ovenfor bekreftes i svarene også her: Mens 21 informanter (53 %) ikke har deltatt på slike kurs, svarte 8 familiemedlemmer og 2 brukere (25 %) at disse kursene er Veldig viktige. 4 brukere og 1 familiemedlem (13 %) er usikre på hvilken betydning kurser arrangert av FiN sentralt har. Følgende kommentarer oppgis: Man får informasjon og deler meninger Vært veldig hyggelig og lærerikt Viktig å få snakket med andre i andre deler av landet for å høre hvordan klubben fungerer der Kursene har gitt ny forståelse og kunnskap om rusproblem Inspirert til å kjempe videre Opplysning om alkohol/rus er viktig dialog mellom bruker og pårørende Selve samlingen er viktig det sosiale ha det hyggelig uten rus

20 19 På det siste spørsmålet om opplæring, utdannelse og kurs spør vi Hvor viktige har Landstreffene i FiN vært?, oppgir omtrent samme % som ovenfor at de ikke har deltatt på disse, nemlig 22 personer (52 %). Dette er i hovedsak familiemedlemmer - hele 16 personer av personer (24 %) svarer at Landstreffene er henholdsvis Litt viktig (24 %) og 10 personer (24 %) at de er Veldig viktige. Disse svarene er ganske jevnt fordelt mellom gruppene. Informantene oppgir følgende begrunnelser for sine svar: Treffer andre mennesker i andre klubber, får tips og synspunkter på hvordan det drives andre steder. Nyttig erfaring som vi kan ha med til egen klubb Gruppearbeid er positivt og kontakt skapende Sosialt viktig. Er mange som sliter med det samme problemet. Faglig lærerikt Ser helheten i landet. Vi må ikke dabbe av, men mange klubber sliter Foredrag og undervisning som er med på å fortsette gode prosesser Nye impulser som klubbassistent 3.5 Hovedfokus: Familieklubbenes hovedmålsettinger Fem hovedområder danner sammenlagt Familieklubbenes hovedmålsettinger og er derfor belyst i evalueringen. De fem hovedområdene er: Rusfrihet holde seg rusfri, grader av bedring i edruskaps situasjon Økt livskvalitet få et godt forhold til sine nærmeste, få andre interesser og verdier enn det misbrukstilværelsen innebærer? Relasjoner aktuelle - gjenoppretting av rusfrie sosiale relasjoner som er blitt avskallet som følge av en rusrelatert livsstil - utvikling av nye sosiale relasjoner Interesser Sosial kompetanse Verdier Rusfrihet holde seg rusfri - grader av bedring Selv om Familieklubbene opprinnelig var rettet inn mot mennesker som hadde et stort rusmisbruk av alkohol, har personer som misbruker andre rusmidler - som narkotiske stoffer eller/og er blandingsmisbrukere - etter hvert ønsket å bli klubbmedlem i Familieklubbene i Norge. Derfor var det vanskelig å få en oversikt over hvilke typer rusmidler som medlemmene hadde vært eller var/er avhengig av. Alkohol er det rusmiddel som flest av brukerne har brukt/bruker Vi stilte følgende spørsmål Hvilke(n) type(r) rusmidler har du (eller brukeren) brukt?. 29 informanter (60 %) oppgir at alkohol anvendes som eneste rusmiddel. Av disse er 14 brukere (88%) medlemmer i FiN. 8 informanter (17 %) oppgir at misbruket utelukkende er av narkotiske stoffer. 6 informanter (13%) oppgir at misbruket er knyttet til en blanding av alkohol og piller, 1 person (2 %) oppgir at det er knyttet til alkohol og narkotika og 4 personer (8%) oppgir at misbruket er knyttet til en trippel-kombinasjon mellom alkohol, piller og narkotiske stoffer. Ser vi på tallene om deltagelse i FiN blant de som misbruker narkotiske

21 20 stoffer enten alene eller som del av et blandingsmisbruk (35%) er bare 13% klubbmedlemmer, dvs. der hvor narkotiske stoffer er innblandet som en del av misbruket er deltagelsen i FiN svært lav, sammenlignet med personer som misbruker alkohol. Rusmisbruket har for de fleste vært I perioder på ca 1 måneds varighet På spørsmål om brukerens rusmisbruk har vært Sammenhengende eller I perioder svarer 17 informanter (35 %) at misbruket har vært sammenhengende (11 familiemedlemmer (38 %) og 6 brukere (32 %)). 31 informanter (63 %) (18 familiemedlemmer og 13 brukere) oppgir at rusmisbruket har vært I perioder. På spørsmål om hvor lenge de eventuelle periodene har vart finner vi en gjennomsnittlig lengde på 1 måned, med en variasjon mellom 1 uke og 7 ½ måned. Dersom brukerne har hatt tilbakefall - har det bare vart noen dager Vi spurte om brukeren hadde gjenopptatt sitt rusmisbruk etter at vedkommende hadde begynt i Familieklubben. Mens 11 brukere (58 %) oppgir at de har hatt tilbakefall, svarer 8 brukere (42 %). 1 person svarer ikke. Forskjellen mellom de som har hatt tilbakefall og de som ikke har hatt det, er liten. Interessant er det å se at 17 informanter av 49 (55 %) oppgir at tilbakefallet bare gjelder noen dager, noe som er ganske likt fordelt mellom begge gruppene. 10 personer (32 % av informantene) oppgir at tilbakefallet varte Noen uker, også dette jevnt fordelt mellom gruppene Bare 2 brukere (7 %) oppgir at deres tilbakefall varte Noen måneder. Vi stilte et åpent oppfølgingsspørsmål om hva informanten trodde var grunnen til at brukeren startet i Familieklubben etter tilbakefallet og fikk følgende svar; Bli rusfri Møtene virker positivt, ingen ser ned på en eller fordømmer en, kjenner hverandre godt Ville komme tilbake på rett spor igjen Vil ha et stabilt liv med selvtillit og et familieliv tilbake Får meg raskt på rett vei igjen Prøve videre Forståelse fra de andre klubbmedlemmene Ingen fordømmelse i klubben Familiemedlemmer presser på de går på møter i FiN. Får støtte av andre Siden tidlig i tenårene har jeg vært som en mor for min egen mor, medført at jeg tidlig ble voksen med angst og stress Jeg er engstelig, redd, usikker og sint Lettere å ta opp ting og få forståelse Umulig å beskrive alt det negative som rusmisbruket har medført for meg og min familie Vi ønsket å få deres egne fortellinger om den negative påvirkningen som rusmisbruket hadde hatt på brukerens og familiens liv.

22 21 Her er informantenes kortfattede stikkord og dramatiske svar; Mistet jobb og førerkort Familieproblemer Dårlig helse fysiske og psykiske smerter Medvirkende årsak til uførhet Forsløvende dårlig økonomi Uforutsigbart liv Mistet nettverk Ført til kriminalitet utsatt for overgrep gått langt ut over de grensene jeg aldri skulle tro at jeg noen gang kom til å gjøre Ødelagt mitt forhold til søsken/foreldre Umulig å beskrive alt Ble ikke herre i eget hus Ødelagt mye av oppveksten for barna Skadet og ødelagt forholdet til venner og familie Skam og skyldfølelse Fengsel, sykehus, Hepatitt C kronisk, mista barn, leiligheter osv. Manglende utdanning og jobb erfaringer Holdt på å ta livet av meg Ødelagt liv Fått store problemer; søvnmangel, spiseforstyrrelser, angst, frykt, vanskelig med å stole på folk, redsel mht fremtiden osv. Levde ikke mitt liv, passet på mamma Kan ikke invitere venner hjem blitt ensom En Mye bedre livssituasjon etter at de begynte i Familieklubben Vi ønsket å få vite om deres livssituasjon var blitt bedret av å delta i FiN og stilte derfor spørsmålet: Hvordan vil du beskrive din (eller brukerens) situasjon i dag mht. grad av rusfrihet (eventuelt kontroll i edruskapssituasjon) sammenlignet med slik den var da du startet i FiN?. Flesteparten av informantene opplever at de har fått en Mye bedre eller Svært mye bedre livssituasjon. Slår vi disse to svar alternativene sammen er det hele 30 informanter (av 49) (67 %) som opplever en bedring i sin livssituasjon etter at de begynte i FiN sammenlignet med tiden forut. Brukerne var den gruppen som ga sterkest uttrykk for dette med hele 15 (av 20) brukere (83 %), sammenlignet med 15 (av 29) familiemedlemmer (56 %). Mens 5 familiemedlemmer (19%) svarte at situasjonen var blitt Litt bedre, var det bare 1 bruker (6%) som svarte dette. Likeledes var det 4 familiemedlemmer (15 %) som ikke syntes deltagelse i FiN hadde ført til noen bedring og 8 (11 %) som var usikre på dette, mot 1 bruker (6 %) på de samme svar alternativene. Spørsmålet om deres livssituasjon var blitt forverret etter at de begynte i FiN ble besvart av svært få og kommenteres derfor ikke. Grunnen til dette er sannsynligvis at spørsmålet ikke oppleves relevant når vi har stilt det foregående spørsmål. Å være medlem i FiN har betydning for graden og lengden av rusfrihet

Rusmisbruk og gruppebehandling

Rusmisbruk og gruppebehandling Sørlandet sykehus HF Rusmisbruk og gruppebehandling Hvordan opplevde pasientene effekten av gruppebehandlingen ved en avdeling for rus og avhengighetsbehandling? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå?

Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå? Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune?

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune? Hvordan kan brukerundersøkelser være et verktøy for å involvere brukerne og deres o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av tjenester i en kommune? Rapport utarbeidet for Rådet for psykisk helse Prosjektleder:

Detaljer

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK Av Solveig Flermoen og Mari Torvik Heian Arbeidsrapport nr 6 2008 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 6 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 180

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

Evaluering av SMIL Styrket Mestring i Livet. et gruppetilbud for barn og ungdom som har foreldre med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer

Evaluering av SMIL Styrket Mestring i Livet. et gruppetilbud for barn og ungdom som har foreldre med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer Åpen Rapport Evaluering av SMIL Styrket Mestring i Livet et gruppetilbud for barn og ungdom som har foreldre med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer Forfattere Ole Magnus Theisen Marian Ådnanes

Detaljer

En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn. Rapport

En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn. Rapport En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn Rapport Avdeling for Helse- og sosialfag Juli 2012 Finn Mikaelsen og Trude Tonholm Red.

Detaljer

Evaluering av Barnas stasjon. Blå Kors

Evaluering av Barnas stasjon. Blå Kors ØF-notat nr. 12/2011 Evaluering av Barnas stasjon Blå Kors Kari Bjerke Batt-Rawden Vigdis Mathisen Olsvik Tonje Lauritzen ØF-notat nr. 12/2011 Evaluering av Barnas stasjon Blå Kors Kari Bjerke Batt-Rawden

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

På pasientens premisser - erfaringer med nettverksmøte i hjemmebasert psykiatrisk behandling i to Valdreskommuner. Ånund Brottveit

På pasientens premisser - erfaringer med nettverksmøte i hjemmebasert psykiatrisk behandling i to Valdreskommuner. Ånund Brottveit Ånund Brottveit På pasientens premisser - erfaringer med nettverksmøte i hjemmebasert psykiatrisk behandling i to Valdreskommuner Rapport 1/2002 ISBN 82-8048-014-5 Diakonhjemmets høgskolesenter Forskningsavdelingen

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

I velferdsstatens randsone

I velferdsstatens randsone HiT notat nr 3/2008 I velferdsstatens randsone Evaluering av Boteam, Porsgrunn Heidi Haukelien På oppdrag fra Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Porsgrunn 2008 HiT notat nr 3/2008 ISSN 1501-8520

Detaljer

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Overgangen fra soning til det ordinære livet En kvalitativ studie Geir Hyrve Forord Denne evalueringen av prosjektet Erobring Ny start etter soning

Detaljer

...mesteparten av det jeg gjør, gjør jeg ikke for å irritere deg

...mesteparten av det jeg gjør, gjør jeg ikke for å irritere deg ...mesteparten av det jeg gjør, gjør jeg ikke for å irritere deg RAPPORT FRA PROSJEKT NR 00/05116 STØTTE TIL UNGDOM MED TOURETTES SYNDROM, AD/HD OG NARKOLEPSI ELLER MISTANKE OM NARKOLEPSI VED OVERGANG

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Prosjektrapport nr. 11/2005. Rustet for fritid

Prosjektrapport nr. 11/2005. Rustet for fritid Prosjektrapport nr. 11/2005 Rustet for fritid Følgeevaluering av et prosjekt i Kristiansand kommune for rehabilitering av rusavhengige - erfaringer fra et utvalg deltakere og aktører Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

Kartlegging av selvhjelpsvirksomhet i rusfeltet

Kartlegging av selvhjelpsvirksomhet i rusfeltet 2009 Kartlegging av selvhjelpsvirksomhet i rusfeltet Norsk selvhjelpsforum/ Selvhjelp Norge 29.12.2009 Innhold Forord... 5 Sammendrag... 7 Om rusfeltet i et selvhjelpsperspektiv... 8 Rusfeltet hva er det?...

Detaljer

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 1 Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 Bruker Spør Bruker St. Olavs Hospital Revmatologisk avdeling: Heidi Westerlund 1 Margareth Berg Vårvik Dagfinn Bjørgen

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt STØFRI

Sluttrapport fra prosjekt STØFRI VHSS Rapport nr. 03/ 2010 Sluttrapport fra prosjekt STØFRI Støtte, kontakt og fritidsaktivitet - støttekontaktens rolle Line Merethe Bergli Tittel: Undertittel: Forfatter: Sluttrapport fra prosjekt STØFRI

Detaljer

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009.

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Ettårssrapport 15.03.2010 1. Innledning Historikk Fra 2007 har det vært arbeidet for å få til en Medarbeider med brukererfaring-utdanning i Nedre Buskerud

Detaljer

Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune RAPPORTSERIEN 2015. www.hials.no

Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune RAPPORTSERIEN 2015. www.hials.no RAPPORTSERIEN 2015 RAPPORTSERIEN 2015/02 Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune www.hials.no Kari Blindheim, høgskolelektor Høgskolen i Ålesund Rigmor Einang Alnes,

Detaljer

Rusfri start for hele familien

Rusfri start for hele familien Haldis Øverås Lied, Solveig Storbækken, Grete Kulild, Jofrid Sætrevik, Arne Flataker, Toril Økland Rusfri start for hele familien Økt innsats overfor rusavhengige fedre Utgivere: Rusfri start på livet,

Detaljer