Din beste livsforsikring Your best life insurance policy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din beste livsforsikring Your best life insurance policy"

Transkript

1 Vi har over hundre års erfaring i å produsere etter de strengeste krav til kvalitet, og er NS-EN ISO 9001:2000-sertifisert. Ingen idé eller utfordring er for stor eller for liten for oss. We have more than one hundred years of experience with production in compliance with the most stringent quality requirements and have NS-EN ISO 9001:2000-certification. No idea or challenge is too great or too small for us. Din beste livsforsikring Your best life insurance policy P.O.Box 218, 1501 Moss, Norway Telefon: Fax Avd. kontor Bergen: P.O.Box 6008, 5892 Bergen, Norway Telefon: Fax Internet adr. IdéMedia - ReproTrykk as, Moss

2 Havet The Ocean - har vært menneskets arbeidsplass siden tidenes morgen - has been man s place of work since the beginning of time Nordsjøen og norskekysten har alltid vært et tøft farvann å ferdes i, - og ikke minst ha som arbeidsplass. Helly Hansen har produsert «olieklæder» for sjøfolk siden 1877 og redningsvester og sikkerhetsutstyr til sjøs siden I forbindelse med oljeaktiviteten i Nordsjøen startet produksjonen av de første rednings-/overlevelsesdrakter så tidlig som i The North Sea and the Norwegian coastline have always been rough waters to travel through - not to mention to have as a place of work. Helly Hansen has produced «Oiled Clothing» for seaman since 1877 and life jackets and safety equipment at sea since In connection with the oil activities in the North Sea, production of the first rescue/survival suits began as early as in Flere av dagens operatører har vært med siden starten og vi har erfarne medarbeidere gjennom hele produksjonslinjen. Redningsdrakter blir produsert ved egne fabrikker i Norge og Skottland. A number of today s operators have been involved since the beginning and we have experienced staff members at work along the entire line of production. The survival suits are produced at special factories in Norway and Scotland. Det er et stort ansvar å produsere livsforsikringer. The manufacture of life insurance policies is a great responsibility. En redningsdrakt kan være forskjellen mellom liv og død. Vi er maksimalt opptatt av sikkerhet og kvalitet i alle ledd, og er godkjent i henhold til NS-EN ISO 9001:2000. Samtlige av våre drakter er egenutviklet og mer enn drakter er hittil levert til fiskefartøyer, offshore, helikoptertransport og arbeid til sjøs. Ingen kan garantere for liv, men vi garanterer at våre redningsdrakter tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav til sikkerhet. Stol på oss, det er din beste livsforsikring! A survival suit can make the difference between life and death. We are supremely concerned with safety and quality at each link of production and are NS-EN ISO 9001:2000.approved. All of our suits are specially designed and to date more than 200,000 suits have been supplied to fishing vessels, offshore, helicopter transport and for work at sea. Nobody can guarantee your life, but we do guarantee that our survival uits satisfy the safety requirements in effect at any given time. Trust us! It is your best life insurance policy! Firmamaskotten symboliserer styrke, trygghet og varme. The company mascot symbolizes strength, security and warmth. Innholdsfortegnelse/Table of Contents s 4 s 6 s10 s12 s16 s18 s30 s32 s34 s40 s42 s44 Alt er like viktig / Everything is equally important Ekstern testing / External testing Extrem testing / Extreme testing Offshore/transportdrakter / Offshore/Transport Suits Pustesystemer / Breathing Systems Arbeids/redningsdrakter / Work/Survival Suits Passasjerredningsdrakt / Passenger Emergency Suits Redningsvest / Life Jacket Spesialredningsdrakter / Special Survival Suits Dykkerdrakt / Diving Suit Beskyttelsesdrakter / Safety Suits Komplett leverandør / Total Supplier s46 Takk for livet / Thank you for life et 100% eiet datterselskap av Helly Hansen ASA A wholly-owned subsidiary of Helly Hansen ASA

3 Alt er like viktig Everything is equally important Redningsdraktene deles i to kategorier, ettlags prinsipp (Neoprendrakter) og tre-lags prinsipp. Sistnevnte består av vanntett yttermateriale, flyteskum og innerst et isolerende materiale. Materialene til draktene sjekkes mot egne spesifiserte krav som stoffets rivestyrke, beleggsfeste, brannegenskaper etc. Testene gjøres i eget laboratorium og i samarbeid med SINTEF Unimed. Redningsdrakter produseres under kontinuerlig tilsyn, dvs. at kontroll utføres etter hver arbeidsoperasjon. Testing av draktens vanntetthet omfatter både materiale og alle sammenføyninger (sømmer/sveiser). Drakten blåses opp (luft med overtrykk 0,02bar) og dekkes med spesialvæske som avslører eventuell lekkasje. Sluttkontrollen av ferdig montert drakt skjer både visuelt og manuelt, og har en sjekkliste på 12 punkter. (ISO 9001). Alle drakter har full sporbarhet gjennom produksjonsnummer, produksjonssted og dato. Kontroll Survival suits can be divided into two categories, the single layer principle (Neoprene suits) and the three layer principle. The latter is made up of waterproof external material, flotation foam and at the base an insulation material. The materials of the suits are checked according to specifications and requirements concerning the fabric s tear resistance, peel strength, flammability, etc. The tests are carried out in a separate laboratory and in collaboration with SINTEF, Unimed. Survival suits are manufactured under continuous supervision, in other words, inspections are performed for each work operation. Testing of the suit s water resistance includes both the material and all joinings (seems/welds). The suit is inflated (an excess air pressure of 0.02 bar) and covered with a special fluid which reveals any leaks. The final inspection of the completed suit is both visual and manual and according to a 12 item checklist (ISO 9001). All suits have complete traceability through manufacture number, manufacture site and date. Lungen testes ved at den blåses opp (0,1 kg. pr. cm2) og ligger natten over for deretter å bli kontrollert. During testing, the lung is first inflated (0.1 kg. Per. cm2) and then left overnight for subsequent inspection. Control Ute av kontroll Det er begrenset hvor lenge vi kan stå i mot... Uten bruk av redningsdrakt vil et menneske som oppholder seg i vann ved 2 plussgrader, omkomme på mindre enn 10 minutter. Out of Control There is a limit to how long you will be able to resist... Without the use of a survival suit, a person who remains in the water at a temperature of two degrees above zero will perish in less than 10 minutes. 4 5

4 Ekstern testing Sintef Samtlige av våre redningsdraktmodeller er testet hos SINTEF Unimed. Slike tester går på materialkvalitet, vanninntrengning, varme og ikke minst termiske egenskaper. Draktene testes i alle størrelser, med både kvinner og menn som forsøkspersoner. Før forsøkene starter blir vann slått inn i drakten for å simulere vanninntrengning ved hopp. Ved testing av termiske egenskaper blir termistorer montert på nakke, bryst, arm, korsrygg, fot og rektalt på forsøkspersonene. Termistorene er koblet opp mot et data-anlegg hvor hud- og rektaltemperatur (kjernetemperaturen) blir registrert og lagret hvert minutt. Testpersonene ligger i et basseng i tre timer hvor vannet har en gjennomsnittlig temperatur på 2,0 grader under hele forsøket. Testen av E-352 viser at gjennomsnittsfallet av kjernetemperaturen etter tre timer, i 2 graders vann, var på 1,15 grader C. SINTEF Unimed utfører også branntester av alle materialer som anvendes til produksjon av drakter External testing Sintef All of our survival suits are tested at SINTEF Unimed. Such tests address material quality, water penetration, heat and not least thermal characteristics. The suits are tested in all sizes, using both men and women as subjects. Before the trials commence, water is splashed onto the suit to simulate water penetration during a jump. With the testing of thermal characteristics, thermistors are attached to the neck, chest, arm, lower back, foot and rectal region of the test subjects. The thermistors are connected to a computer system where skin and rectal temperature (the core temperature) are registered and saved every minute. The test subjects lie for three hours in a pool of water with an average temperature of 2.0 degrees during the entire trial. The test of E-352 indicates that the average drop of core temperature after three hours in 2 degree water was 1.15 degrees Celsius. SINTEF Unimed also carries out flammability tests of all materials used in the manufacture of the suits. 6 7

5 Ekstern testing Nutec Et viktig ledd i vår produktutvikling for maksimal sikkerhet er gjennomføring av praktiske tester av redningsdrakter. Vi har et nært samarbeide med NUTEC AS, med hovedkontor i Bergen, som har over 20 års erfaring med utvikling og testing av løsninger for arbeidsoppgaver under vann. NUTEC er Europas største leverandør av sikkerhets,- og beredskapsopplæring for oljeindustrien i Europa. Treningsfasilitetene består av egne treningssentre hvor så vel mannskap som utstyr blir testet i så nært opp til nødsituasjoner som mulig. Her testes våre drakter og pustesystemer, bl.a. i forbindelse med evakuering fra helikopter, rotert 180 grader under vann. Redningsdrakter fra HH Spesialprodukter blir også brukt i fullskalaøvelser av hele beredskapsorganisasjonen om bord på plattformer og i skip. Erfaringene fra disse «nødsituasjonene» gir oss bekreftelse om draktene virkelig holder det som kreves, samt verdifull tilbakemelding fra testpersonene om eventuelle produktforbedringer. External testing Nutec An important link in our product development for maximum safety is the implementation of practical tests on survival suits. We have a close collaboration with NUTEC AS, with the head office in Bergen, which has more than 20 years of experience in the development and testing of solutions for underwater work tasks. NUTEC is Europe s largest supplier of safety and emergency training for the oil industry in Europe. The training facilities are made up of individual training centers where both the crew as well as the equipment are tested under conditions as close to actual emergency situations as possible. Here our suits and breathing systems are tested in connection with for example, evacuation from a helicopter, with 180 degree underwater rotation. Survival suits from HH Spesialprodukter are also used in full scale exercises by the entire emergency organization on board platforms and ships. Experiences from these «emergency situations» give us the confirmation that our suits really meet with the requirements, while also providing valuable feed-back from test subjects on any necessary product improvements. Nutec Evakuering helikoptersimulator / Evacuation - helicopter simulator 8 9

6 - testing - testing Alt rednings- og sikkerhets-utstyr er grundig testet og utprøvd i kontrollerte former. Det vil si i tester utført i laboratorier eller simulerte situasjoner. Men det viktigste av alt, både for oss som produsent og ikke minst for brukerne av våre produkter, er at utstyret fungerer som det skal når det virkelig gjelder. Det er ingen annen mulighet å få bekreftet dette enn å teste utstyret i sitt rette element. Børge Ousland ekstremtestet en spesialtilpasset utgave av vår passasjerdrakt P-2000 i forbindelse med hans ekspedisjon fra Kapp Artisjeski i Sibir til Ward Hunt i Canada. -En strekning på 1744 km. Drakten ble brukt 23 ganger i løpet av turen. All rescue and safety equipment is tested thoroughly and tried out under controlled conditions. This means either tests performed in a laboratory, or simulated situations. But the most important thing of all, both for us as the manufacturer and not least for the users of our products is that the equipment functions as it should when it really matters. There is no other way of confirming this than by trying out the equipment in its proper element. Børge Ousland extreme tested a specially adapted version of our passenger suit P-2000 on his expedition from Cape Arktichevsky in Siberia to Ward Hunt Canada. This is a distance of 1,744 km. The suit was put to use 23 times during the course of the trip. Drakten er en modifisert utgave av passasjerdrakten P-2000 som brukes om bord på passasjerskip. Jeg kan også gå på ski med drakten på. Den kommer spesielt til nytte på tynn is der det er viktig å fordele vekten. Drakten betød også økt sikkerhet. Der jeg før måtte ta sjanser, kunne jeg nå krysse råker og tynn is på en trygg måte. For meg er det ikke noe annet som til de grader utfordrer fantasien og mine drømmer som Arktis. Lyset, isen med skrugardene, råkene, vinden, kulden. Jeg skal være alene i dette natureventyret i tre måneder. For meg handler dette også om utholdenhet, å sette seg mål og nå dem, å bryte grenser. The suit is a modified version of the passenger suit P-2000 which is used on board passenger vessels. I can also go skiing wearing the suit. It is especially useful on thin ice where distribution of weight is important. The suit also implied increased safety. Where previously I had to take chances, I could now cross channels and thin ice in a safe fashion. For me there is nothing else which to the same degree inspires my imagination and dreams as the Arctic region. The light, the ice with its fissures of pressure ridges, the channels, the wind, the cold. I will be alone in this wildlife adventure for three months. For me this is also about stamina, about setting goals and reaching them, about transcending limits. Jeg har tenkt som en isbjørn når jeg har vært med på å utvikle denne drakten. Ingen er bedre til å ta seg frem gjennom isen enn den. Når isbjørnen kommer til en råk hopper den uti og svømmer over. Da måtte vel jeg kunne gjøre det samme. I have thought like a polar bear while taking part in the development of this suit. No other creature is better at travelling across ice than this one. When the polar bear reaches a hole in the ice, it jumps in and swims across. I must then be able to do the same thing. Børge Ousland. - Med denne overlevelsesdrakten kan Børge svømme over åpne råker og krype over tynn is. Børge Ousland. With this survival suit Børge can swim across open channels and crawl across thin ice

7 Offshore/transportdrakt Offshore/transportsuit E352 Til helikoptertransport offshore, og som personlig drakt ombord i lugaren. Yttermaterialet er et brannhemmende, vanntett belagt tekstil i internasjonal orange farge. Dernest et varmereflekterende materiale. Under kommer et lag skum med lukkede celler som både isolerer og gir oppdrift. Også ekstra oppdrift i innebygd lunge, som gir bedre flytestilling. Lungen kan også brukes som nødpustesystem. Vanntette gl.låser i ermene for å frigjøre hendene. Leveres med fastmonterte støvler. Kan leveres med sokker for bruk i eget fottøy. Drakten er utstyrt med godkjente reflekser. Festeanordning for lys og nødpeilesender. Leveres i 5 størrelser fra x-small til x-large. Leveres også med pustesystem. (Se side 14). E STANDARD Art.nr. Drakt str. Personens høyde Støvel nr. Vekt Art.no. Suit size Persons height Boot size Weight XS , S , M , L , XL ,8 1. Trefingerhanske, neopren. Neoprene three-finger gloves. E M/NØDPUSTESYSTEM / breathing system. Art.nr. Drakt str. Personens høyde Støvel nr. Vekt Art.no. Suit size Persons height Boot size Weight XS , S , M , L , XL ,3 2. Støvler, event. sokker for bruk av egne sko. Socks for use with own footwear, or boots. 3. Neopren armmansjett. Neoprene cuffs. 3. Neopren armmansjett. Neoprene cuffs. 4. Nødpustesystem og manuell oppblåsing av lunge. Manually inflatable lung and emergency breathing system. 5. Splash Hood, sprutbeskyttelse. Splash Hood. 6. Kameratline. Buddy line, safety line with D-ring, spring hook and whistle. 4. Nødpustesystem og manuell oppblåsing av lunge.. Manually inflatable lung and emergency breathing system. For helicopter transport offshore and as a personal suit on board in the cabin. The outer material is flame retardant, waterproofed textile in international orange. It is thus a warmth-reflecting material. Beneath lies a layer of foam with closed cells which both insulates and provides buoyancy. All the seams are sewn and welded. The gloves are placed in special arm pockets on the sleeves. The cuffs are of soft neoprene. Comes with attached boots or with socks allowing use of own footwear. The suit is equipped with approved reflectors. Light can easily be installed. Comes in 5 sizes from x-small to x-large. Can be outfitted with flotation collar and breathing system (see page 14). 2. Støvler, event. sokker for bruk av egne sko. Boots or socks for use with own footwear. 5. Splash Hood, sprutbeskyttelse. Splash Hood. Glidelås Zipper 6. Kameratline. Buddy line, safety line with D-ring, spring hook and whistle. 1. Trefingerhanske, neopren. Neoprene three-finger gloves

8 Offshore/transportdrakt Offshore/transportsuit HPS Til helikoptertransport offshore, og som personlig drakt ombord i lugaren. Produsert i vanntett, flammehemmende 3 mm neopren som gir isolasjon og oppdrift. Leveres i internasjonal orange farge samt godkjente reflekser. Ekstra oppdrift i innvendig lunge, som blåses opp manuelt. Lunge kan også brukes som nødpustesystem. Vanntette gl.låser i ermene for å frigjøre hendene. Leveres med sokker for bruk i eget fottøy eller med fastmonterte støvler samt bag. HPS-3 STANDARD Art.nr. Drakt str. Personens høyde Støvel nr. Vekt Art.no. Suit size Persons height Boot size Weight XS XS , S S , M M , L L , XL XL , XXL XXL ,6 HPS-4 M/NØDPUSTESYSTEM / breathing system. Art.nr. Drakt str. Personens høyde Støvel nr. Vekt Art.no. Suit size Persons height Boot size Weight XS XS , S S , M M , L L , XL XL , XXL XXL ,1 1. Kameratline. Buddy line. Doble mansjetter. Double cuffs. 2. Trefingerhansker. Three-finger gloves. 3. Nødpustesytem. Manually inflatable lung and emergency breathing system. 4. Ekstra lunge for manuell opp blåsing. Added lung, inflates manually. 5. Glidelåser for stramming. Zippers for adjustable fit. 3. Nødpustesytem. Manually inflatable lung and emergency breathing system. Leveres i 6 størrelser fra x-small til xx-large. Leveres også med pustesystem. (Se side 14). For helicopter transport offshore and as a personal suit on board in the cabin. Produced in waterproof, flame retardant 3 mm. neoprene which provides insulation and buoyancy. The suit has double welded seams and comes in international orange and with approved reflectors. Added buoyancy in the inner lung which is inflated manually. The gloves are located in separate arm pockets on the sleeves. Cuffs in soft neoprene. Comes with socks for use with own footwear or with attached boots and bag. Comes in 6 sizes from x-small to xx-large. The suit can be equipped with a breathing system (See page 14). Fløyte. Whistle. 2. Trefingerhansker. Three-finger gloves. 4. Ekstra lunge for manuell oppblåsing. Added lung, inflates manually. 5. Glidelåser for stramming. Zippers for adjustable fit. 1. Kameratline Buddy line

9 Pustesystem For offshore- og transportdrakter Den tradisjonelle lungen som er standard i flere av våre drakter har nå fått en ny og utvidet funksjon. I tillegg til å være et oppdriftselement kan den nå også benyttes som nødpustesystem. Systemet vil bidra til redusert risiko for drukning. Det er basert på gjenbruk av egen puste-luft og gir følgelig ingen fare for lungesprengning. Pustesystemet er enkelt å bruke, og er basert på å puste i fri luft inntil man selv aktiviserer ventilen for bruk av pustelungen eller automatisk aktivering når drakten kommer under vann. Etter evakuering kan systemet benyttes som flyteelement. Emergency Breathing system For offshore- and transport suits The traditional lung, which is a feature in several of our suits has now taken on a new function. In addition to providing buoyancy it can be used as part of an emergency re-breathing system. The system will contribute to a reduction in the risk of drowing. It is based on the re-breathing of one s own air without the risk of air emboly. The breathing system is easy to use, based on the use of free air, until one activitates the valve for the air pocket or allowing the system to activate upon contact with water. After evacuation the system can be used to provide more buoyancy and higher freeboard. 40 sekunder under vann er lenge 40 seconds under water is a long time... Hvert sekund er kostbart sekunder forlenget levetid under vann kan være avgjørende for å mestre en evakueringssituasjon. Nødpustesystemet er sikkert og enkelt i bruk, og gir en betydelig økning av pustetid. Every second counts seconds extended survival time under water can be decisive to the mastering of an evacuation situation. The emergency breathing system is safe and easy to use and gives a significant increase in breathing time. En avgjørende detalj Pustesystemet kan aktiviseres manuelt eller det vil automatisk aktiviseres når det kommer i kontakt med vann. Pustesystemet veier minimalt og integreres i redningsdraktene uten at det går utover draktens øvrige egenskaper. A crucial detail The system can either be activated manually or automatically when in contact with water. The breathing system has a minimal weight and is integrated into the survival suits without affecting the other features. 16

10 Arbeids-/redningsdrakt Work/Survival Suit E300-2 Til redningspersonell ved evakuering av skip, og til bruk i MOB båter. Yttermaterialet er et flammehemmende, vanntett belagt tekstil i internasjonal orange farge. Dernest et varmereflekterende materiale. Under kommer et lag skum med lukkede celler som både isolerer og gir oppdrift. Alle sømmer er sydd og sveiset. Mansjetter med regulerbar stropp, og hansker plassert i egne lommer på ermene. Forsterket på knær, albuer og sete. Leveres med lys og støvler med tå-kappe og spikersåle samt godkjente reflekser. Drakten er AESgodkjent. 4. Oljebestandige støvler. Oil-resistant boots. 1. Hanskelomme og neoprenmansjetter med stramming. Glove pockets and neoprene cuffs with adjustable fit. 1. Hanskelomme og neoprenmansjetter med stramming. Glove pockets and neoprene cuffs with adjustable fit. 2. Fastmonterte trefingerhansker. Attached three-finger gloves. 3. Fløyte, løftestropp og nødlys. Radiolomme på venstre arm. Whistle, lifting strap and emergency light. 3. Fløyte, løftestropp, og nødlys. Whistle, lifting strap and emergency light. 4. Oljebestandige støvler, forsterkning og glidelås for stramming Oil-resistant boots. Reinforcement and zippers for adjustable fit.. Leveres i 5 størrelser fra x-small til x-large. For rescue personnel for the evacuation of ships and for use on MOB vessels. The outer material is flame retardant, waterproofed textile in international orange. It is thus a warmth reflecting material. Underneath is a layer of foam with closed cells which both insulates and provides buoyancy. All the seams are sewn and welded. Cuffs with adjustable straps and gloves in separate pockets on the arms. Reinforced at the knees, elbows and seat. Comes with light and boots with a steel toe-cap and approved reflectors. The suit is approved in accordance with IMO/SOLAS and the Marine Equipment Directive 96/98/EC. Forsterkning og glidelås for stramming Reinforcement and zippers for adjustable fit. Art.nr. Drakt str. Personens høyde Støvel nr. Vekt Art.no. Suit size Persons height Boot size Weight XS , S , M , L , XL ,1 2. Fastmonterte trefingerhansker. Attached three-finger gloves. Radiolomme Radio pocket. Comes in 5 sizes from x-small to x-large

11 Arbeids-/redningsdrakt Work/Survival Suit MOB Crew Til redningspersonell ved evakuering av skip, og til bruk i MOB båter. Produsert i vanntett, flammehemmende 3 mm neopren som gir isolasjon og oppdrift. Drakten har dobbeltsveisede sømmer, og leveres i internasjonal orange farge samt godkjente reflekser. Ekstra oppdrift i innvendig lunge, som blåses opp manuelt. Hansker er plassert i egne lommer på ermene. Mansjetter i myk neopren, forsterkninger på knær, albuer og sete. Leveres med støvler og i bag. Drakten er AES-godkjent. Leveres i 6 størrelser fra x-small til xx-large. Art.nr. Drakt str. Personens høyde Støvel nr. Vekt Art.no. Suit size Persons height Boot size Weight XS XS , S S , M M , L L , XL XL , XXL XXL ,6 1. Doble mansjetter. Double cuffs. 2. Trefingerhansker. Three-finger gloves. 1. Doble mansjetter. Double cuffs. 3. Hanskelomme. Glove pocket. 4. Kameratline, fløyte, vanntett glidelås. Radiolomme. Lifting strap, whistle, waterproof zipper, radiopocket. 4. Kameratline. Lifting strap 5. Glidelåser for stramming. Zippers for adjustable fit. Nødlys. Approved light 6. Oljebestandige støvler. Oil-resistant boots. Radiolomme. Radio Pocket. For rescue personnel for the evacuation of ships and for use on MOB vessels. Manufactured in waterproof, flame retardant 3 mm. neoprene which provides insulation and buoyancy. The suit has double-welded seams and comes in international orange and with approved reflectors. Added buoyancy in inner lung, which is inflated manually. The gloves are located in separate pockets on the sleeves. Cuffs of soft neoprene, reinforcement on the knees, elbows and seat. Comes with boots attached and in a bag. The suit is approved in accordance with IMO/SOLAS and the Marine Equipment Directive 96/98/EC. Comes in 6 sizes from x-small to xx-large. 6. Oljebestandige støvler. Oil-resistant boots. Fløyte. Whistle. 2. Trefingerhansker. Three-finger gloves. 5. Glidelåser for stramming. Zippers for adjustable fit. Ekstra lunge for manuell oppblåsing. Extra lung, manual inflation. 3. Hanskelomme. Glove pocket

12 Redningsmannsdrakt Survival Suit Overflatesvømmedrakt. Utviklet spesielt for redningsmannskap. Produsert i vanntett, flammehemmende 5 mm neopren med varmereflekterende innerfôr som gir isolasjon og oppdrift. Drakten har dobbeltsveisede sømmer, skråstilt glidelås i front for å oppnå best mulig vanntetthet. Leveres i fluoriserende gul sikkerhetsfarge og godkjent refleks. Fastmonterte støvler som er godt egnet til bruk i kombinasjon med svømmeføtter. Drakten leveres med løs hette, hansker og bag. 1. Neopren mansjetter. Neorprenecuff. 2. Lomme for hansker/hette. Pocket for gloves and hood. 3. Støvler til bruk i kombinasjon med svømmeføtter. Boots for use with flippers. 4. Forsterkning. Reinforcement. 3. Støvler til bruk i kombinasjon med svømmeføtter. Boots for use with flippers. 4. Forsterkning. Reinforcement. 5. Radio-lomme. Radio Pocket. 6. Manuell ventil for å blåse luft i drakten om nødvendig. Extra lung, manual inflation. 5. Radio-lomme. Radio Pocket. 7. Skråstilt vanntett glidelås. Diagonal zipper. 8. Refleksfelt. Reflex 6. Manuell ventil for å blåse luft i drakten om nødvendig. Extra lung, manual inflation. Leveres i 6 størrelser fra x-small til xx-large. Surface Operations Suit Specially developed for rescue crews. Produced in waterproof, flame retardant 5 mm. neoprene which provides insulation and buoyancy. The suit has doubled-welded seams, and comes in international citrus yellow and with approved reflectors. Comes with a diagonal zipper which makes for a suit with the best possible water resistance and with boots well suited for use with flippers. The suit comes with a detached hood, gloves and a bag. 7. Skråstilt vanntett glidelås. Diagonal zipper, waterproof. Comes in 6 sizes from x-small to xx-large. 2. Lomme for hansker/hette. Pocket for gloves and hood. Art.nr. Drakt str. Personens høyde Støvel nr. Vekt Art.no. Suit size Persons height Boot size Weight XS XS , S S , M M , L L , XL XL , XXL XXL ,4 1. Neopren mansjetter. Neoprene cuff. 8. Refleksfelt. Reflex

13 Redningsdrakt Survival Suit E307 Beredskapsdrakt ombord i fiskefartøyer, handelsflåten og på oljeplattformer. Yttermaterialet er et vanntett, flammehemmende belagt tekstil i internasjonal orange farge. Dernest et varmereflekterende materiale. Under kommer et lag skum med lukkede celler som både isolerer og gir oppdrift. Ekstra skum i hette og skuldre gir 12 cm fribord i flytestilling. Alle sømmer er sydd og sveiset. Ankelstropper holder føttene på plass i støvlene. Innvendig regulering for bedre passform. Leveres med lys og oppbevaringsbag, eller lufttett forpakning for lagring ombord. Art.nr. Drakt str. Vekt Art.no. Suit size Weight Standard 4, XXL 5,0 1. Én-størrelsesdrakt. Passer personer fra 150 til 200cm. One size suit. Fits persons from 150 to 200 cm. tall. 2. Godkjent lys, kameratline og løftestropp. Approved light, buddy line and lifting strap. 1. Én-størrelsesdrakt. Passer personer fra 150 til 200cm. One size suit. Fits persons from 150 to 200 cm. tall. 3. Påsveiset trefingerhansker. Attached three-finger gloves. 4. Ankelstropper. Ankle straps. 2. Godkjent lys, kameratline og løftestropp. Approved light, buddy line and lifting strap. Drakten er godkjent i.h.h. til IMO/SOLAS samt Marine Equipment Directive 96/98/EC. Leveres som standard en-størrelsesdrakt. (Kan spesialproduseres i xx-large). Emergency suit on board fishing vessels, merchant fleets and on oil platforms. The outer material is waterproof, flame retardant textile, in international orange. It is thus a warmth reflecting material. Underneath is a layer of foam with closed cells which both insulate and provide buoyancy. Added foam in the hood and shoulders give 12 cm. freeboard in a floating position. All the seams are sewn and welded. The ankle straps hold the feet snugly in place in the boots. Internal adjustment for a better fit. Comes with a light and storage bag or airtight packaging for storage on board. 4. Ankelstropper. Ankle straps. 3. Påsveiset trefingerhansker. Attached three-finger gloves. Fløyte. Whistle. The suit is approved in accordance with IMO/SOLAS and the Marine Equipment Directive 96/98/EC. Comes in a standard one-size suit. (Can be made to order in xx-large)

14 Redningsdrakt Survival Suit MK 90 LBS-2 Beredskapsdrakt ombord i fiskefartøyer, handelsflåten og på oljeplattformer. Drakten er utviklet i samarbeid med flere norske oljeselskap. Produsert i vanntett flammehemmende 5 mm neopren som gir isolasjon og oppdrift. Drakten har dobbeltsveisede sømmer, og leveres i internasjonal orange farge samt godkjente reflekser. Oppblåsbar hette, som blåses opp manuelt for å gi bedre tetning rundt ansikt og ekstra oppdrift. Vanntette glidelåser i ermene for å få frigjort hendene. Ankelstropper holder føttene på plass i støvlene. Leveres med lys og oppbevaringsbag, eller lufttett forpakning for lagring ombord. Drakten er godkjent i.h.h. til IMO/SOLAS samt Marine Equipment Directive 96/98/EC. Leveres som standard en-størrelsesdrakt. (Kan spesialproduseres i x-large). 1. En størrelses-drakt. Passer personer fra 150 til 200cm. One-size suit. Fits persons from 150 to 200 cm. tall. 2. Ekstra oppdrift i hette, blåses opp manuelt. Leveres med vanntette glide låser i ermene for å få hendene fri. Extra buoyancy in the hood, inflates manually. 3. Påsveiset trefingerhansker, god kjent lys, vanntett glidelås, løftestropp og kameratline. Attached three-finger glove, light, waterproof zipper and buddy-line. 4. Ankelstropper. Adjustment straps. (Velcro fastening) Emergency suit on board fishing vessels, merchant fleets and on oil platforms. Manufactured in waterproof flame retardant 5 mm. neoprene, which provides insulation and buoyancy. The suit has double-welded seams and comes in international orange and with approved reflectors. Inflatable hood, which is inflated manually to provide a better fit around the face and added buoyancy. Ankle straps keep the feet snugly in place in the boots. Comes with light and storage bag or airtight packaging for storage on board. The suit is approved in accordance with IMO/SOLAS and the Marine Equipment Directive 96/98/EC. Comes in standard one-size suit. (Can be made to order in x-large.) 1. En-størrelsesdrakt. Passer personer fra 150 til 200cm. One-size suit. Fits persons from 150 to 200 cm. tall. Godkjent lys. Approved light. 2. Ekstra oppdrift i hette, blåses opp manuelt. Extra buoyancy in the hood, inflates manually. 4. Ankelstropper. Adjustment straps. (Velcro fastening) 3. Påsveiset trefingerhansker. Attached three-finger glove. Fløyte. Whistle. Art.nr. Drakt str. Vekt Art.no. Suit size Weight Standard 5,8 Løftestropp og kameratline. Lifting strap and buddy line. Vanntette glidelåser i ermene. Waterproof, zipper on arms

15 Redningsdrakt Survival Suit MK 90 Beredskapsdrakt ombord i fiskefartøyer, handelsflåten og på oljeplattformer. Produsert i vanntett flammehemmende 5 mm neopren som gir isolasjon og oppdrift. Drakten har dobbeltsveisede sømmer, og leveres i internasjonal orange farge samt godkjente reflekser. Oppblåsbar hette, som blåses opp manuelt for å gi bedre tetning rundt ansikt og ekstra oppdrift. Ankelstropper holder føttene på plass i støvlene. Leveres med lys og oppbevaringsbag, eller lufttett forpakning for lagring ombord. Drakten er godkjent i.h.h. til IMO/SOLAS samt Marine Equipment Directive 96/98/EC. Leveres som standard en-størrelsesdrakt. (Kan spesialproduseres i x-large). 1. En størrelses-drakt. Passer personer fra 150 til 200cm. One-size suit. Fits persons from 150 to 200 cm. tall. 2. Ekstra oppdrift i hette, blåses opp manuelt. Leveres med vanntette glide låser i ermene for å få hendene fri. Extra buoyancy in the hood, inflates manually. 3. Godkjent lys. Approved light. 4. Ankelstropper. Adjustment straps. (Velcro fastening) Emergency suit on board fishing vessels, merchant fleets and on oil platforms. Manufactured in waterproof flame retardant 5 mm. neoprene, which provides insulation and buoyancy. The suit has double-welded seams and comes in international orange and with approved reflectors. Inflatable hood, which is inflated manually to provide a better fit around the face and added buoyancy. Ankle straps keep the feet snugly in place in the boots. Comes with light and storage bag or airtight packaging for storage on board. The suit is approved in accordance with IMO/SOLAS and the Marine Equipment Directive 96/98/EC. Comes in standard one-size suit. (Can be made to order in x-large.) 1. En-størrelsesdrakt. Passer personer fra 150 til 200cm. One-size suit. Fits persons from 150 to 200 cm. tall. 3. Godkjent lys. Approved light. Art.nr. Drakt str. Vekt Art.no. Suit size Weight Standard 5, XL XL 5,6 2. Ekstra oppdrift i hette, blåses opp manuelt. Extra buoyancy in the hood, inflates manually. 4. Ankel- og knestropper. Double leg adjustment straps. (Velcro fastening) Fløyte. Whistle. Påsveiset trefingerhansker. Attached three-finger glove. Løftestropp og kameratline. Lifting strap and buddy line

16 Passasjerredningsdrakt Passenger Survival Suit 1. Drakten har frontlås med vanntett innerdekke. The suit has a front zipper with waterproof inner lining. 2. Isolerende hette som gir maksimal tetning rundt hodet. Insulated hood provides maximum snugness around the head. 3. Påmonterte 5-finger hansker. Attached 5-finger gloves. 4. Innstramming i bena. Adjustable fit around the ankles. 5. Tillater bruk av sko inne i drakten såvel som utvendig. Allows for use of shoes both inside the suit as well as on the outside. 6. Drakten pakkes lett sammen med redningsvest. Easyli packed together with approved life jacket. 7. Påkrevet med godkjent redningsvest utenpå drakten. Required use of approved life jacket on the outside of the suit. P2000 Redningsdrakt ombord i passasjerfartøy og fritidsbåter. Heldekkende drakt produsert i PU belagt nylon. Med fastmonterte sokker, hansker og isolerende hette. Passasjerdrakt P2000 er testet og godkjent i henhold til ISO/FDS krav til klasse C draktsystem, og tilfredsstiller også IMO`s krav til uisolert redningsdrakt. Drakten har en vekt på 1 kg, og pakkevolum på 2 liter. Drakten skal brukes sammen med vår godkjente T-vest eller andre godkjente vester. Art.nr. Drakt str. Vekt Art.no. Suit size Weight Voksen 1, Barn 1,0 4. Innstramming i bena. Adjustable fit around the ankles. 5. Tillater bruk av sko inne i drakten såvel som utvendig. Allows for use of shoes both inside the suit as well as on the outside. 1. Drakten har frontlås med vanntett innerdekke. The suit has a front zipper with waterproof inner lining. 3. Påmonterte 5-finger hansker. Attached 5-finger gloves. 2. Isolerende hette som gir maksimal tetning rundt hodet. Insulated hood provides maximum snugness around the head. Leveres i to størrelser fra 100 cm til 150 cm og fra 150 cm til 205 cm. Survival suit on board on passenger vessels and recreational vessels. Full-body suit manufactured in PU coated nylon. With attached socks, gloves and insulated hood. The Passenger Suit P2000 is tested and approved in accordance with ISO/FDS requirements for Class C suit systems and also meets IMO requirements for non-insulated survival suits. The suit weighs 1 kg. with a packaging volume of 2 liters. The suit is intended for use with our approved lifejackets or other approved jackets. Comes in two sizes to suit heights from 100 cm to 150 cm and from 150 cm to 205 cm. 7. Påkrevet med godkjent redningsvest utenpå drakten. Required use of approved life jacket on the outside of the suit

17 Redningsvest Life Jacket Redningsvest Life Jacket HH SL10/TP HH SL10 HH SL10 TP REDNINGSVEST Redningsvest med termiske egenskaper. Oppfyller alle IMO-krav til redningsvester med fast flytemiddel. Beskytter vitale deler av kroppen, og reduserer den farlige effekten ved kuldesjokk. Vekt: Voksen: 1900 gr. Barn: 1100 gr. Redningsvesten utfyller kravene i SOLAS 74/83, Marine Equipment Directive 96/98/EC og IMO/MSC sirk HH SL10 TP LIFEJACKET with thermal properties. Meet all IMO-requirements for an inherent buoyancy life jacket.. Protects the vital parts of your body and reduce the dangerous effect of cold shock. Total weight: Adult approx 1900 gr. Child approx 1100 gr. Complies with requirements in SOLAS 74/83, MED 96/98 EC and IMO/MSC circ 922. For din sikkerhet og komfort. Redningsvest med punkteringssikkert flytemiddel for voksne og barn. Utstyrt med: Belte med spenne,for rask og enkel påtagning SOLAS godkjente reflekser. Fløyte. Festeanordning for forskjellige typer lys. Vekt Mål Voksen: 680 gram Voksen: 32 x 30 x 25 cm. Barn: 460 gram Barn: 30 x 30 x 18 cm. Redningsvesten utfyller kravene i SOLAS/74/83 og Marine Equipment Directive 96/98/EC. Kan leveres med termisk isolasjon. For your safety and comfort. Inherently buoyant lifejacket for adult and child. Equipped with: Belt with buckle, for quick and easy donning SOLAS approved reflex and whistle. Attachments for different types of lights. Weight: Measurements: Adult approx 680 gr Adult 32x30x25 cm Child approx 460 gr. Child 30x30x18 cm Se detaljer festeanordning. See details fastening. The lifejacket complies with the requirements in SOLAS 74/83 and MED 96/98 EC. Ready to be equipped with thermal properties

18 Krigsredningsdrakt Quick Donning Suit KRD Drakt hovedsakelig til Den Norske Marine. Produsert i Pu-belagt flammehemmende nylon, et meget lett materiale. Leveres med neoprenhette, neopren mansjetter, løse neopren hansker samt godkjente reflekser. Leveres vakumpakket, og har et volum på ca. 4 liter. Vekt: 1,5 kg. Leveres i en størrelse som passer personer fra cm. A suit intended primarily for the Norwegian Navy. Manufactured in PU-coated polymide, an extremely lightweight material. Comes with a neoprene hood, neoprene cuffs, loose neoprene gloves and approved reflectors. Comes vacuum packed and has a volume of approximately 4 liters. Weight: 2 kg. Comes in one size suitable for persons from cm tall. Art.nr. Drakt str. Vekt Art.no. Suit size Weight 1. Trefingerhanske. Attached three-finger glove. 2. Ankel- og knestropper. Double leg adjustment straps. 3. Neopren mansjetter. Neopren hansker plassert på underarmen. Neoprene gloves located in thigh pockets. 4. Neoprenhette. Attached neoprene hood Standard 1,6 3. Neopren mansjetter. Neorprenhansker plassert på underarmen. Neoprene gloves located in thigh pockets. 2. Ankel- og knestropper. Double leg adjustment straps. 4. Neoprenhette. Attached neoprene hood. 1. Trefingerhanske. Attached three-finger glove. 5. Vanntett glidelås Waterproof buckle from shoulder to shoulder in front

19 Redningsdrakt Abandonment suit for military personnel P-Orion Flammehemmende neoprendrakt som gir isolasjon og oppdrift. Leveres i internasjonal orange farge samt godkjente reflekser. Drakten har skrålås i front og fastmontert hette med halstetning samt lommer på lår for nødbluss. Trefingerhansker i neopren plassert i lomme på underarm. Leveres i én størrelse som passer personer fra cm. 1. Kombinert løftestropp og kameratline. Combined lifting strap and buddy line. 2. Hansker plassert i lomme på underarm. Gloves placed in underarm pocket. 3. Trefingerhansker i neopren. Three-finger gloves of neoprene. Flame retardant neoprene suit that provides insulation and buoyancy. Comes in international orange and with approved reflectors. The suit has a diagonal zipper in front and an attached hood with neck adjustment and thigh pockets for an emergency flare. Three finger gloves in neoprene placed in the underarm pocket. Comes in one-size suitable for persons from cm tall. Art.nr. Drakt str. Vekt Art.no. Suit size Weight Standard 5,0 1. Kombinert løftestropp og kameratline. Combined lifting strap and buddy line. 3. Trefingerhansker i neopren. Three-finger gloves of neoprene. 2. Hansker plassert i lomme på underarm. Gloves placed in underarm pocket

20 Pilotdrakt Pilot Suit HPD300 Konstruert for helikopter-piloter, spesielt ved flyging der termiske egenskaper er nødvendig ved eventuell helikopter-evakuering. Utviklet i samarbeid med 330 Skvadron Banak. Produsert i vanntett flammehemmende 3 mm neopren som gir isolasjon og oppdrift. Ivaretar brukerens krav til komfort og sikkerhet. Leveres med skråstilt glidelås fra skulder til hofte i front samt urinallås. Fastmonterte vanntette sokker til bruk i egne sko. Attached waterproof socks for use with own footwear. 1. Skråstilt, vanntett glidelås fra skulder til hofte. Løs neoprenhette med neopren halsetning. Diagonal, watertight zipper from shoulder to hip doble utstyrslommer m/vindu på hvert lår. Triple equipment pockets with window on each thigh. 2. Urinallås. Urinal zipper lock doble utstyrslommer m/vindu på hvert lår. Triple equipment pockets with window on each thigh. 4. Knivlomme, lyktlomme på fremside av legg. Knife pocket, flashlight pocket on front of shin. 5. Fastmontert vindbeskyttende hette for bruk utenpå hjelm. Attached wind-shield hood for use on the outside of a helmet. 6. Manuell ventil for å blåse luft i drakten om nødvendig. Kameratline på arm. Manual valve allows blowing air in to the suit if necessary. Buddy line on arm. 6. Manuell ventil for å blåse luft i drakten om nødvendig. Kameratline på arm. Refleks på skuldre, lår og hette. Manual valve allows blowing air in to the suit if necessary. Buddy line on arm. 1. Skråstilt, vanntett glidelås fra skulder til hofte. Løs neoprenhette med neopren halsetning. Diagonal, watertight zipper from shoulder to hip. Loose neoprene hood. Leveres i 6 størrelser fra x-smal til xx-large. 2. Urinallås. Urinal zipper lock. Designed for helicopter pilots, particularly for flying where thermal features are necessary in the event of a helicopter evacuation. Developed in collaboration with the 330 Search and Rescue Squadron. Manufactured in water-proof, flame retardant 3 millimeter neoprene which provides insulation and buoyancy. Meets the user s requirements for comfort and security. Comes with a diagonal zipper from shoulder to hip in front,as well as urinal zipper. Comes in 6 sizes, from x-small to xx-large. 4. Knivlomme, lyktlomme på fremside av legg. Knife pocket, flashlight pocket on front of shin. Art.nr. Drakt str. Personens høyde Vekt Art.no. Suit size Persons height Weight XS XS , S S , M M ,7 5. Fastmontert vindbeskyttende hette for bruk utenpå hjelm. Attached wind-shield hood for use on the outside of a helmet L L , XL XL ,0 Refleks på skuldre, lår og hette. Reflector on shoulder, thigh and hood XXL XXL ,

21 Dykkerdrakt Diving Suit 1. Apex ventiler. Dreibar innventil/- justerbar utventil og slange. Apex valves. Inward rotation/ adjustable outward valve and hose. 2. Glidelås i rygg. Zipper in back. 3. Latex hals og armmansjetter. Latex collar and sleeve cuffs. 4. Kraftig vulkaniserte støvler. Solid vulcanized boots. 5. Fast eller løs hette. Attached or detached hood. 6. PU forsterkninger på knær/ skuldre. PU reinforcement on knees / shoulders. 7. Leveres i bag. Delivers in bag. Dykkerdrakt som ivaretar sikkerhet og komfort. Produseres i 6,5 mm neopren armatex. Leveres i svart/koksgrå/lysgrå/- sølv. Forsterkninger på knær og skuldre. Glidelås over skuldrene for enkel innstigning. Dreibar innventil og automatisk utventil fra Apex. Leveres i herre og damestørrelser, med fast hette og latex hals eller med løs hette og neopren halstetning. DAME/LADY-Armatex Art.nr X-small Small Medium Large X-Large A Høyde/Height (cm) B Bryst/Chest (cm) C Midje/Waist (cm) D Hofte/Hips (cm) E Arm/Sleeve (cm) F Innside ben/inside leg (cm) Støvler/Boots HERRE/GENT-Armatex X-small Small Medium Large X-Large XX-Large Latex hals og armmansjetter. Latex collar and sleeve cuffs. 5. Fast eller løs hette. Attached or detached hood. En tynnere utgave i 4 mm neopren med titan innside for deg som dykker i temperert vann finnes også. Leveres med ventilert fast montert hette i herre-størrelser XS til XXL. 4. Kraftige vulkaniserte støvler. Solid vulcanized boots. 6. PU forsterkninger på knær / skuldre. PU reinforcement on knees / shoulders. Alle draktene leveres med apex ventiler og bag. The diving suit which ensures safety and comfort. Manufactured of 6.5 mm. neoprene. Comes in black/charcoal gray/light-gray/- silver. Knee and shoulder reinforcements. Zipper across the shoulders allows for easy on and off. Rotating intake valve and automatic outflow valve from Apex. Comes in men s and women s sizes with attached hood and latex neckseal or with detachable hood and neoprene neckseal adjustment. An armatex-reinforced version with knife and bellows pockets, HD zipper and attached ventilated hood is available in men s sizes M to XXL. A lightweight design in 4 mm. neoprene with titanium inner lining for temperate water diving also available. Comes with attached ventilated hood in man s sizes S- XXL. All suits come with apex valves and bag. DAME/LADY - Titan Art.nr X-small Small Medium Large X-Large A Høyde/Height (cm) B Bryst/Chest (cm) C Midje/Waist (cm) D Hofte/Hips (cm) E Arm/Sleeve (cm) F Innside ben/inside leg (cm) Støvler/Boots HERR/GENT - Titan X-small Small Medium Large X-Large XX-Large Apex ventiler. Dreibar innventil/justerbar utventil og slange. Apex valves. Inward rotation/adjustable outward valve and hose. 2. Glidelås i rygg. Zipper in back

22 Beskyttelsesdrakter Safety Suits Miljøvader/ Environmental Wader ChemSuit Drakten er produsert for å gi en best mulig beskyttelse mot ukjente bakterier og kjemikalier. Produsert i texturisert polyester. Drakten er kulde-, olje- og kjemikaliebestandig. Leveres med påmonterte kjemikaliebestandige vernestøvler, fastmontert hette samt løse hansker. Behagelig å ha på, kan brukes sammen med beskyttelsesmaske. Leveres i 5 størrelser fra small til xx-large. The suit is produced to provide the best possible protection against unknown bacteria and chemicals. Manufactured in textured polyester. The suit is cold, oil and chemical resistant. Comes with attached, chemical-resistant safety boots, attached hood and separate gloves. Comfortable to wear and can be used with a protective mask. Comes in 5 sizes from small to xx-large. Drakten er produsert for å beskytte personell som kan bli eksponert for kjemikalier. Anbefalt i forbindelse med ADRtransport. Hel drakt uten støvler, produsert i fluoriserende farge som gjør brukeren lett synlig. Drakten er kjemikalie/flammehemmende antistatisk. Fastmontert hette. Leveres i 5 størrelser fra small til xx-large. The suit is manufactured for the protection of personnel who risk exposure to chemicals. Recommended in connection with ADR transport. Full-body suit without boots, manufactured in fluorescent colour which makes the user more visible. The suit is chemical/flame retardant anti-static. Attached hood. Comes in 5 sizes from small to xx-large. Spesial-armring for feste av hansker. Special sleeve ring for glove attachment. Åpning i front med innvendig «vifte» (dekke) med borrelåslukking. Gir god beskyttelse mot sprut. Opening in the front with inner «fan» (cover) with Velcro fastener. Provides good protection against spray. Armmansjetter m/ strikk. Armcuffs with elastic. Glidelåsåpning skulder/ skulder, med beskyttelsesdekke. Zipper opening from shoulder to shoulder with protective cover. Ekstra utvendig mansjett for beskyttelse av hanske. Extra external cuff for protection of glove. Art.nr. Drakt str. Personens høyde Støvel nr. Vekt Art.no. Suit size Persons height Boot size Weight S S , M M , L L , XL XL , XXL XXL ,3 Art.nr. Drakt str. Personens høyde Støvel nr. Vekt Art.no. Suit size Persons height Boot size Weight S S , M M , L L , XL XL , XXL XXL ,

Sea Survival. by Hansen Protection...might be the difference between life and death

Sea Survival. by Hansen Protection...might be the difference between life and death Sea Survival by Hansen Protection..might be the difference between life and death 2 Sea Survival A FIRST CLASS SURVIVAL SUIT CAN MEAN THE DIFFERENCE BETWEEN LIFE AND DEATH. AS ONE OF THE WORLDS FOREMOST

Detaljer

NORSK KLIMAUNDERTØY NORWEGIAN THERMAL UNDERWEAR

NORSK KLIMAUNDERTØY NORWEGIAN THERMAL UNDERWEAR NORSK KLIMAUNDERTØY NORWEGIAN THERMAL UNDERWEAR 10/11 ANYWHERE UNDERWEAR ACLIMA SIDEN 1922 Aclima AS har vært en sterk aktør i norsk tekstilbransje siden 1922. Kjært barn har mange navn, og mange vil nikke

Detaljer

HAGLÖFS LOGOTYPE BASIC LOGOTYPE. TO BE USED AS POSITIVE BLACK ON A LIGHT BACKGROUND OUTSTANDING OUTDOOR EQUIPMENT

HAGLÖFS LOGOTYPE BASIC LOGOTYPE. TO BE USED AS POSITIVE BLACK ON A LIGHT BACKGROUND OUTSTANDING OUTDOOR EQUIPMENT PLEASE CONTACT HAGLÖFS IF YOU REQUIRE ASSISTANCE OR ADVICE WITH THE APPLICATION OF THE LOGOTYPE TEL +46 226 670 00, FAX +46 226 571 59 HØST/VINTER 2015 PRESSE INFORMASJON INNHOLD: HAGLÖFS FREESKI AV SKIKJØRERE

Detaljer

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 Samling på bunn 11:

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 Samling på bunn 11: dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 16: FFU-SEMINAR 2014 Samling på bunn 6:

Detaljer

AVGANG 2013 PRODUKTDESIGN BA/MA

AVGANG 2013 PRODUKTDESIGN BA/MA AVGANG 2013 PRODUKTDESIGN BA/MA Avgangsutstilling PRODUKTDESIGN DogA juni 2013 Det er med stor glede og ydmykhet jeg nå forsøker å formulere noen ord til årets avgangsutstilling, og vi er privilegerte

Detaljer

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 5: ONS 40 år 16: i Bygger mobilt Bredbånd

Detaljer

IMPORTANT INFORMATION:

IMPORTANT INFORMATION: Form MHD56298 IMPORTANT INFORMATION: A copy of our Safe Operating Practices Manuals are always available free of charge either by downloading it from our Technical Publications website @ www.airwinch.com

Detaljer

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C XP USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C 2 Engels... 4 Norsk... 28 Dansk... 52 3 English 2015 Handicare All rights reserved. The information provided herein may not be reproduced and/or published

Detaljer

Orion NO GB. Brukerveiledning 2 User manual 9

Orion NO GB. Brukerveiledning 2 User manual 9 Orion NO GB Brukerveiledning 2 User manual 9 Produkt nr: SN-00000-000 Sintef nr: 045-047 Sist oppdatert: 23.11..2009 INNHOLD 1. Før du installerer nytt ildsted 2 Installasjon og kontroll før bruk 2 Pipetrekk

Detaljer

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 2 2011

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 2 2011 dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 2 2011 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI Subsea Wireless SidE 04 Communication Vest

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

Trådløs kommunikasjon under vann. - et alternativ til umbilical. Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5. StatoilHydro forventer økt aktivitet side 9

Trådløs kommunikasjon under vann. - et alternativ til umbilical. Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5. StatoilHydro forventer økt aktivitet side 9 Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1 2008 Trådløs kommunikasjon under vann - et alternativ til umbilical side 19 og 20 Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5 StatoilHydro forventer økt aktivitet

Detaljer

Innhold/Content. Et av anleggene til Lerøy Hydrotech

Innhold/Content. Et av anleggene til Lerøy Hydrotech 2009 M I L J Ø R A P P O R T M I L J Ø R A P P O R T een nv vi ri ro on nm me en nt ta al l rre ep po or rt t Innhold/Content 03 FORORD / INTRODUCTION 08 OPPDRETT NORGE / FARMING NORWAY 09 DETTE ER LERØY

Detaljer

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance SAVOIE Oil burning stove Document n 038- ~ 4/0/00 English Norsk Model : 74 08 0 Y (EN) Technical manual to be saved by the user for future reference Description of the appliance Installation instructions

Detaljer

ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2013 Land Norge Skottland Chile Canada Antall fartøy 5 5 2 1 Country Norway Scotland Chile Canada No of vessels 5 5 2 1 FARTØY / VESSELS 3.000 m³ 1.900 m³ 1.100 m³ 650 m³ 2013-2014

Detaljer

26 Suezkanalen en pulsåre 40 Fritidsbåter i fokus. Fra krise til kontroll i Bastø Fosen. LNG er framtiden

26 Suezkanalen en pulsåre 40 Fritidsbåter i fokus. Fra krise til kontroll i Bastø Fosen. LNG er framtiden Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 4 / 2011 7 Fra krise til kontroll i Bastø Fosen 10 LNG er framtiden 26 Suezkanalen en pulsåre 40 Fritidsbåter i fokus southern-marine.com SAFE OPERATION

Detaljer

Nytt boreprogram på Jotun omfattende forberedelser i forkant

Nytt boreprogram på Jotun omfattende forberedelser i forkant Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2006 Nytt boreprogram på Jotun omfattende forberedelser i forkant ExxonMobil Bislett Games 2006 fantastisk oppslutning om arrangementer og flott

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 479 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet og Helsedirektoratet

Detaljer

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING PREFABRICATED COLD AND FREEZER ROOMS PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) ENGLISH THESE INSTRUCTIONS

Detaljer

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE-POWER Thruster Systems ES 60/185 S Rev 1.0.1 Keep this manual onboard! E Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

Contents. Welcome FOR YOUR SAFETY

Contents. Welcome FOR YOUR SAFETY Welcome Contents Congratulations on your purchase of Mosquito Magnet. Now you can begin to enjoy your outdoor living space again. Mosquito Magnet is the #1 mosquito trap in North America. Backed by 17

Detaljer

Bergen. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9. Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10

Bergen. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9. Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10 Bergen NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10 INNHOLD 1. Før du installerer nytt ildsted 2 Installasjon og kontroll før bruk 2 Pipetrekk

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS.

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS. SIDE- POWER Thruster systems SR 80/185 T SR 100/185 T Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2 SIDE-POWER Thruster Systems PPC 800 Keep this manual onboard! GB Installation and user's manual v 1.0.2 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70

Detaljer