Din beste livsforsikring Your best life insurance policy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din beste livsforsikring Your best life insurance policy"

Transkript

1 Vi har over hundre års erfaring i å produsere etter de strengeste krav til kvalitet, og er NS-EN ISO 9001:2000-sertifisert. Ingen idé eller utfordring er for stor eller for liten for oss. We have more than one hundred years of experience with production in compliance with the most stringent quality requirements and have NS-EN ISO 9001:2000-certification. No idea or challenge is too great or too small for us. Din beste livsforsikring Your best life insurance policy P.O.Box 218, 1501 Moss, Norway Telefon: Fax Avd. kontor Bergen: P.O.Box 6008, 5892 Bergen, Norway Telefon: Fax Internet adr. IdéMedia - ReproTrykk as, Moss

2 Havet The Ocean - har vært menneskets arbeidsplass siden tidenes morgen - has been man s place of work since the beginning of time Nordsjøen og norskekysten har alltid vært et tøft farvann å ferdes i, - og ikke minst ha som arbeidsplass. Helly Hansen har produsert «olieklæder» for sjøfolk siden 1877 og redningsvester og sikkerhetsutstyr til sjøs siden I forbindelse med oljeaktiviteten i Nordsjøen startet produksjonen av de første rednings-/overlevelsesdrakter så tidlig som i The North Sea and the Norwegian coastline have always been rough waters to travel through - not to mention to have as a place of work. Helly Hansen has produced «Oiled Clothing» for seaman since 1877 and life jackets and safety equipment at sea since In connection with the oil activities in the North Sea, production of the first rescue/survival suits began as early as in Flere av dagens operatører har vært med siden starten og vi har erfarne medarbeidere gjennom hele produksjonslinjen. Redningsdrakter blir produsert ved egne fabrikker i Norge og Skottland. A number of today s operators have been involved since the beginning and we have experienced staff members at work along the entire line of production. The survival suits are produced at special factories in Norway and Scotland. Det er et stort ansvar å produsere livsforsikringer. The manufacture of life insurance policies is a great responsibility. En redningsdrakt kan være forskjellen mellom liv og død. Vi er maksimalt opptatt av sikkerhet og kvalitet i alle ledd, og er godkjent i henhold til NS-EN ISO 9001:2000. Samtlige av våre drakter er egenutviklet og mer enn drakter er hittil levert til fiskefartøyer, offshore, helikoptertransport og arbeid til sjøs. Ingen kan garantere for liv, men vi garanterer at våre redningsdrakter tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav til sikkerhet. Stol på oss, det er din beste livsforsikring! A survival suit can make the difference between life and death. We are supremely concerned with safety and quality at each link of production and are NS-EN ISO 9001:2000.approved. All of our suits are specially designed and to date more than 200,000 suits have been supplied to fishing vessels, offshore, helicopter transport and for work at sea. Nobody can guarantee your life, but we do guarantee that our survival uits satisfy the safety requirements in effect at any given time. Trust us! It is your best life insurance policy! Firmamaskotten symboliserer styrke, trygghet og varme. The company mascot symbolizes strength, security and warmth. Innholdsfortegnelse/Table of Contents s 4 s 6 s10 s12 s16 s18 s30 s32 s34 s40 s42 s44 Alt er like viktig / Everything is equally important Ekstern testing / External testing Extrem testing / Extreme testing Offshore/transportdrakter / Offshore/Transport Suits Pustesystemer / Breathing Systems Arbeids/redningsdrakter / Work/Survival Suits Passasjerredningsdrakt / Passenger Emergency Suits Redningsvest / Life Jacket Spesialredningsdrakter / Special Survival Suits Dykkerdrakt / Diving Suit Beskyttelsesdrakter / Safety Suits Komplett leverandør / Total Supplier s46 Takk for livet / Thank you for life et 100% eiet datterselskap av Helly Hansen ASA A wholly-owned subsidiary of Helly Hansen ASA

3 Alt er like viktig Everything is equally important Redningsdraktene deles i to kategorier, ettlags prinsipp (Neoprendrakter) og tre-lags prinsipp. Sistnevnte består av vanntett yttermateriale, flyteskum og innerst et isolerende materiale. Materialene til draktene sjekkes mot egne spesifiserte krav som stoffets rivestyrke, beleggsfeste, brannegenskaper etc. Testene gjøres i eget laboratorium og i samarbeid med SINTEF Unimed. Redningsdrakter produseres under kontinuerlig tilsyn, dvs. at kontroll utføres etter hver arbeidsoperasjon. Testing av draktens vanntetthet omfatter både materiale og alle sammenføyninger (sømmer/sveiser). Drakten blåses opp (luft med overtrykk 0,02bar) og dekkes med spesialvæske som avslører eventuell lekkasje. Sluttkontrollen av ferdig montert drakt skjer både visuelt og manuelt, og har en sjekkliste på 12 punkter. (ISO 9001). Alle drakter har full sporbarhet gjennom produksjonsnummer, produksjonssted og dato. Kontroll Survival suits can be divided into two categories, the single layer principle (Neoprene suits) and the three layer principle. The latter is made up of waterproof external material, flotation foam and at the base an insulation material. The materials of the suits are checked according to specifications and requirements concerning the fabric s tear resistance, peel strength, flammability, etc. The tests are carried out in a separate laboratory and in collaboration with SINTEF, Unimed. Survival suits are manufactured under continuous supervision, in other words, inspections are performed for each work operation. Testing of the suit s water resistance includes both the material and all joinings (seems/welds). The suit is inflated (an excess air pressure of 0.02 bar) and covered with a special fluid which reveals any leaks. The final inspection of the completed suit is both visual and manual and according to a 12 item checklist (ISO 9001). All suits have complete traceability through manufacture number, manufacture site and date. Lungen testes ved at den blåses opp (0,1 kg. pr. cm2) og ligger natten over for deretter å bli kontrollert. During testing, the lung is first inflated (0.1 kg. Per. cm2) and then left overnight for subsequent inspection. Control Ute av kontroll Det er begrenset hvor lenge vi kan stå i mot... Uten bruk av redningsdrakt vil et menneske som oppholder seg i vann ved 2 plussgrader, omkomme på mindre enn 10 minutter. Out of Control There is a limit to how long you will be able to resist... Without the use of a survival suit, a person who remains in the water at a temperature of two degrees above zero will perish in less than 10 minutes. 4 5

4 Ekstern testing Sintef Samtlige av våre redningsdraktmodeller er testet hos SINTEF Unimed. Slike tester går på materialkvalitet, vanninntrengning, varme og ikke minst termiske egenskaper. Draktene testes i alle størrelser, med både kvinner og menn som forsøkspersoner. Før forsøkene starter blir vann slått inn i drakten for å simulere vanninntrengning ved hopp. Ved testing av termiske egenskaper blir termistorer montert på nakke, bryst, arm, korsrygg, fot og rektalt på forsøkspersonene. Termistorene er koblet opp mot et data-anlegg hvor hud- og rektaltemperatur (kjernetemperaturen) blir registrert og lagret hvert minutt. Testpersonene ligger i et basseng i tre timer hvor vannet har en gjennomsnittlig temperatur på 2,0 grader under hele forsøket. Testen av E-352 viser at gjennomsnittsfallet av kjernetemperaturen etter tre timer, i 2 graders vann, var på 1,15 grader C. SINTEF Unimed utfører også branntester av alle materialer som anvendes til produksjon av drakter External testing Sintef All of our survival suits are tested at SINTEF Unimed. Such tests address material quality, water penetration, heat and not least thermal characteristics. The suits are tested in all sizes, using both men and women as subjects. Before the trials commence, water is splashed onto the suit to simulate water penetration during a jump. With the testing of thermal characteristics, thermistors are attached to the neck, chest, arm, lower back, foot and rectal region of the test subjects. The thermistors are connected to a computer system where skin and rectal temperature (the core temperature) are registered and saved every minute. The test subjects lie for three hours in a pool of water with an average temperature of 2.0 degrees during the entire trial. The test of E-352 indicates that the average drop of core temperature after three hours in 2 degree water was 1.15 degrees Celsius. SINTEF Unimed also carries out flammability tests of all materials used in the manufacture of the suits. 6 7

5 Ekstern testing Nutec Et viktig ledd i vår produktutvikling for maksimal sikkerhet er gjennomføring av praktiske tester av redningsdrakter. Vi har et nært samarbeide med NUTEC AS, med hovedkontor i Bergen, som har over 20 års erfaring med utvikling og testing av løsninger for arbeidsoppgaver under vann. NUTEC er Europas største leverandør av sikkerhets,- og beredskapsopplæring for oljeindustrien i Europa. Treningsfasilitetene består av egne treningssentre hvor så vel mannskap som utstyr blir testet i så nært opp til nødsituasjoner som mulig. Her testes våre drakter og pustesystemer, bl.a. i forbindelse med evakuering fra helikopter, rotert 180 grader under vann. Redningsdrakter fra HH Spesialprodukter blir også brukt i fullskalaøvelser av hele beredskapsorganisasjonen om bord på plattformer og i skip. Erfaringene fra disse «nødsituasjonene» gir oss bekreftelse om draktene virkelig holder det som kreves, samt verdifull tilbakemelding fra testpersonene om eventuelle produktforbedringer. External testing Nutec An important link in our product development for maximum safety is the implementation of practical tests on survival suits. We have a close collaboration with NUTEC AS, with the head office in Bergen, which has more than 20 years of experience in the development and testing of solutions for underwater work tasks. NUTEC is Europe s largest supplier of safety and emergency training for the oil industry in Europe. The training facilities are made up of individual training centers where both the crew as well as the equipment are tested under conditions as close to actual emergency situations as possible. Here our suits and breathing systems are tested in connection with for example, evacuation from a helicopter, with 180 degree underwater rotation. Survival suits from HH Spesialprodukter are also used in full scale exercises by the entire emergency organization on board platforms and ships. Experiences from these «emergency situations» give us the confirmation that our suits really meet with the requirements, while also providing valuable feed-back from test subjects on any necessary product improvements. Nutec Evakuering helikoptersimulator / Evacuation - helicopter simulator 8 9

6 - testing - testing Alt rednings- og sikkerhets-utstyr er grundig testet og utprøvd i kontrollerte former. Det vil si i tester utført i laboratorier eller simulerte situasjoner. Men det viktigste av alt, både for oss som produsent og ikke minst for brukerne av våre produkter, er at utstyret fungerer som det skal når det virkelig gjelder. Det er ingen annen mulighet å få bekreftet dette enn å teste utstyret i sitt rette element. Børge Ousland ekstremtestet en spesialtilpasset utgave av vår passasjerdrakt P-2000 i forbindelse med hans ekspedisjon fra Kapp Artisjeski i Sibir til Ward Hunt i Canada. -En strekning på 1744 km. Drakten ble brukt 23 ganger i løpet av turen. All rescue and safety equipment is tested thoroughly and tried out under controlled conditions. This means either tests performed in a laboratory, or simulated situations. But the most important thing of all, both for us as the manufacturer and not least for the users of our products is that the equipment functions as it should when it really matters. There is no other way of confirming this than by trying out the equipment in its proper element. Børge Ousland extreme tested a specially adapted version of our passenger suit P-2000 on his expedition from Cape Arktichevsky in Siberia to Ward Hunt Canada. This is a distance of 1,744 km. The suit was put to use 23 times during the course of the trip. Drakten er en modifisert utgave av passasjerdrakten P-2000 som brukes om bord på passasjerskip. Jeg kan også gå på ski med drakten på. Den kommer spesielt til nytte på tynn is der det er viktig å fordele vekten. Drakten betød også økt sikkerhet. Der jeg før måtte ta sjanser, kunne jeg nå krysse råker og tynn is på en trygg måte. For meg er det ikke noe annet som til de grader utfordrer fantasien og mine drømmer som Arktis. Lyset, isen med skrugardene, råkene, vinden, kulden. Jeg skal være alene i dette natureventyret i tre måneder. For meg handler dette også om utholdenhet, å sette seg mål og nå dem, å bryte grenser. The suit is a modified version of the passenger suit P-2000 which is used on board passenger vessels. I can also go skiing wearing the suit. It is especially useful on thin ice where distribution of weight is important. The suit also implied increased safety. Where previously I had to take chances, I could now cross channels and thin ice in a safe fashion. For me there is nothing else which to the same degree inspires my imagination and dreams as the Arctic region. The light, the ice with its fissures of pressure ridges, the channels, the wind, the cold. I will be alone in this wildlife adventure for three months. For me this is also about stamina, about setting goals and reaching them, about transcending limits. Jeg har tenkt som en isbjørn når jeg har vært med på å utvikle denne drakten. Ingen er bedre til å ta seg frem gjennom isen enn den. Når isbjørnen kommer til en råk hopper den uti og svømmer over. Da måtte vel jeg kunne gjøre det samme. I have thought like a polar bear while taking part in the development of this suit. No other creature is better at travelling across ice than this one. When the polar bear reaches a hole in the ice, it jumps in and swims across. I must then be able to do the same thing. Børge Ousland. - Med denne overlevelsesdrakten kan Børge svømme over åpne råker og krype over tynn is. Børge Ousland. With this survival suit Børge can swim across open channels and crawl across thin ice

7 Offshore/transportdrakt Offshore/transportsuit E352 Til helikoptertransport offshore, og som personlig drakt ombord i lugaren. Yttermaterialet er et brannhemmende, vanntett belagt tekstil i internasjonal orange farge. Dernest et varmereflekterende materiale. Under kommer et lag skum med lukkede celler som både isolerer og gir oppdrift. Også ekstra oppdrift i innebygd lunge, som gir bedre flytestilling. Lungen kan også brukes som nødpustesystem. Vanntette gl.låser i ermene for å frigjøre hendene. Leveres med fastmonterte støvler. Kan leveres med sokker for bruk i eget fottøy. Drakten er utstyrt med godkjente reflekser. Festeanordning for lys og nødpeilesender. Leveres i 5 størrelser fra x-small til x-large. Leveres også med pustesystem. (Se side 14). E STANDARD Art.nr. Drakt str. Personens høyde Støvel nr. Vekt Art.no. Suit size Persons height Boot size Weight XS , S , M , L , XL ,8 1. Trefingerhanske, neopren. Neoprene three-finger gloves. E M/NØDPUSTESYSTEM / breathing system. Art.nr. Drakt str. Personens høyde Støvel nr. Vekt Art.no. Suit size Persons height Boot size Weight XS , S , M , L , XL ,3 2. Støvler, event. sokker for bruk av egne sko. Socks for use with own footwear, or boots. 3. Neopren armmansjett. Neoprene cuffs. 3. Neopren armmansjett. Neoprene cuffs. 4. Nødpustesystem og manuell oppblåsing av lunge. Manually inflatable lung and emergency breathing system. 5. Splash Hood, sprutbeskyttelse. Splash Hood. 6. Kameratline. Buddy line, safety line with D-ring, spring hook and whistle. 4. Nødpustesystem og manuell oppblåsing av lunge.. Manually inflatable lung and emergency breathing system. For helicopter transport offshore and as a personal suit on board in the cabin. The outer material is flame retardant, waterproofed textile in international orange. It is thus a warmth-reflecting material. Beneath lies a layer of foam with closed cells which both insulates and provides buoyancy. All the seams are sewn and welded. The gloves are placed in special arm pockets on the sleeves. The cuffs are of soft neoprene. Comes with attached boots or with socks allowing use of own footwear. The suit is equipped with approved reflectors. Light can easily be installed. Comes in 5 sizes from x-small to x-large. Can be outfitted with flotation collar and breathing system (see page 14). 2. Støvler, event. sokker for bruk av egne sko. Boots or socks for use with own footwear. 5. Splash Hood, sprutbeskyttelse. Splash Hood. Glidelås Zipper 6. Kameratline. Buddy line, safety line with D-ring, spring hook and whistle. 1. Trefingerhanske, neopren. Neoprene three-finger gloves

8 Offshore/transportdrakt Offshore/transportsuit HPS Til helikoptertransport offshore, og som personlig drakt ombord i lugaren. Produsert i vanntett, flammehemmende 3 mm neopren som gir isolasjon og oppdrift. Leveres i internasjonal orange farge samt godkjente reflekser. Ekstra oppdrift i innvendig lunge, som blåses opp manuelt. Lunge kan også brukes som nødpustesystem. Vanntette gl.låser i ermene for å frigjøre hendene. Leveres med sokker for bruk i eget fottøy eller med fastmonterte støvler samt bag. HPS-3 STANDARD Art.nr. Drakt str. Personens høyde Støvel nr. Vekt Art.no. Suit size Persons height Boot size Weight XS XS , S S , M M , L L , XL XL , XXL XXL ,6 HPS-4 M/NØDPUSTESYSTEM / breathing system. Art.nr. Drakt str. Personens høyde Støvel nr. Vekt Art.no. Suit size Persons height Boot size Weight XS XS , S S , M M , L L , XL XL , XXL XXL ,1 1. Kameratline. Buddy line. Doble mansjetter. Double cuffs. 2. Trefingerhansker. Three-finger gloves. 3. Nødpustesytem. Manually inflatable lung and emergency breathing system. 4. Ekstra lunge for manuell opp blåsing. Added lung, inflates manually. 5. Glidelåser for stramming. Zippers for adjustable fit. 3. Nødpustesytem. Manually inflatable lung and emergency breathing system. Leveres i 6 størrelser fra x-small til xx-large. Leveres også med pustesystem. (Se side 14). For helicopter transport offshore and as a personal suit on board in the cabin. Produced in waterproof, flame retardant 3 mm. neoprene which provides insulation and buoyancy. The suit has double welded seams and comes in international orange and with approved reflectors. Added buoyancy in the inner lung which is inflated manually. The gloves are located in separate arm pockets on the sleeves. Cuffs in soft neoprene. Comes with socks for use with own footwear or with attached boots and bag. Comes in 6 sizes from x-small to xx-large. The suit can be equipped with a breathing system (See page 14). Fløyte. Whistle. 2. Trefingerhansker. Three-finger gloves. 4. Ekstra lunge for manuell oppblåsing. Added lung, inflates manually. 5. Glidelåser for stramming. Zippers for adjustable fit. 1. Kameratline Buddy line

9 Pustesystem For offshore- og transportdrakter Den tradisjonelle lungen som er standard i flere av våre drakter har nå fått en ny og utvidet funksjon. I tillegg til å være et oppdriftselement kan den nå også benyttes som nødpustesystem. Systemet vil bidra til redusert risiko for drukning. Det er basert på gjenbruk av egen puste-luft og gir følgelig ingen fare for lungesprengning. Pustesystemet er enkelt å bruke, og er basert på å puste i fri luft inntil man selv aktiviserer ventilen for bruk av pustelungen eller automatisk aktivering når drakten kommer under vann. Etter evakuering kan systemet benyttes som flyteelement. Emergency Breathing system For offshore- and transport suits The traditional lung, which is a feature in several of our suits has now taken on a new function. In addition to providing buoyancy it can be used as part of an emergency re-breathing system. The system will contribute to a reduction in the risk of drowing. It is based on the re-breathing of one s own air without the risk of air emboly. The breathing system is easy to use, based on the use of free air, until one activitates the valve for the air pocket or allowing the system to activate upon contact with water. After evacuation the system can be used to provide more buoyancy and higher freeboard. 40 sekunder under vann er lenge 40 seconds under water is a long time... Hvert sekund er kostbart sekunder forlenget levetid under vann kan være avgjørende for å mestre en evakueringssituasjon. Nødpustesystemet er sikkert og enkelt i bruk, og gir en betydelig økning av pustetid. Every second counts seconds extended survival time under water can be decisive to the mastering of an evacuation situation. The emergency breathing system is safe and easy to use and gives a significant increase in breathing time. En avgjørende detalj Pustesystemet kan aktiviseres manuelt eller det vil automatisk aktiviseres når det kommer i kontakt med vann. Pustesystemet veier minimalt og integreres i redningsdraktene uten at det går utover draktens øvrige egenskaper. A crucial detail The system can either be activated manually or automatically when in contact with water. The breathing system has a minimal weight and is integrated into the survival suits without affecting the other features. 16

10 Arbeids-/redningsdrakt Work/Survival Suit E300-2 Til redningspersonell ved evakuering av skip, og til bruk i MOB båter. Yttermaterialet er et flammehemmende, vanntett belagt tekstil i internasjonal orange farge. Dernest et varmereflekterende materiale. Under kommer et lag skum med lukkede celler som både isolerer og gir oppdrift. Alle sømmer er sydd og sveiset. Mansjetter med regulerbar stropp, og hansker plassert i egne lommer på ermene. Forsterket på knær, albuer og sete. Leveres med lys og støvler med tå-kappe og spikersåle samt godkjente reflekser. Drakten er AESgodkjent. 4. Oljebestandige støvler. Oil-resistant boots. 1. Hanskelomme og neoprenmansjetter med stramming. Glove pockets and neoprene cuffs with adjustable fit. 1. Hanskelomme og neoprenmansjetter med stramming. Glove pockets and neoprene cuffs with adjustable fit. 2. Fastmonterte trefingerhansker. Attached three-finger gloves. 3. Fløyte, løftestropp og nødlys. Radiolomme på venstre arm. Whistle, lifting strap and emergency light. 3. Fløyte, løftestropp, og nødlys. Whistle, lifting strap and emergency light. 4. Oljebestandige støvler, forsterkning og glidelås for stramming Oil-resistant boots. Reinforcement and zippers for adjustable fit.. Leveres i 5 størrelser fra x-small til x-large. For rescue personnel for the evacuation of ships and for use on MOB vessels. The outer material is flame retardant, waterproofed textile in international orange. It is thus a warmth reflecting material. Underneath is a layer of foam with closed cells which both insulates and provides buoyancy. All the seams are sewn and welded. Cuffs with adjustable straps and gloves in separate pockets on the arms. Reinforced at the knees, elbows and seat. Comes with light and boots with a steel toe-cap and approved reflectors. The suit is approved in accordance with IMO/SOLAS and the Marine Equipment Directive 96/98/EC. Forsterkning og glidelås for stramming Reinforcement and zippers for adjustable fit. Art.nr. Drakt str. Personens høyde Støvel nr. Vekt Art.no. Suit size Persons height Boot size Weight XS , S , M , L , XL ,1 2. Fastmonterte trefingerhansker. Attached three-finger gloves. Radiolomme Radio pocket. Comes in 5 sizes from x-small to x-large

11 Arbeids-/redningsdrakt Work/Survival Suit MOB Crew Til redningspersonell ved evakuering av skip, og til bruk i MOB båter. Produsert i vanntett, flammehemmende 3 mm neopren som gir isolasjon og oppdrift. Drakten har dobbeltsveisede sømmer, og leveres i internasjonal orange farge samt godkjente reflekser. Ekstra oppdrift i innvendig lunge, som blåses opp manuelt. Hansker er plassert i egne lommer på ermene. Mansjetter i myk neopren, forsterkninger på knær, albuer og sete. Leveres med støvler og i bag. Drakten er AES-godkjent. Leveres i 6 størrelser fra x-small til xx-large. Art.nr. Drakt str. Personens høyde Støvel nr. Vekt Art.no. Suit size Persons height Boot size Weight XS XS , S S , M M , L L , XL XL , XXL XXL ,6 1. Doble mansjetter. Double cuffs. 2. Trefingerhansker. Three-finger gloves. 1. Doble mansjetter. Double cuffs. 3. Hanskelomme. Glove pocket. 4. Kameratline, fløyte, vanntett glidelås. Radiolomme. Lifting strap, whistle, waterproof zipper, radiopocket. 4. Kameratline. Lifting strap 5. Glidelåser for stramming. Zippers for adjustable fit. Nødlys. Approved light 6. Oljebestandige støvler. Oil-resistant boots. Radiolomme. Radio Pocket. For rescue personnel for the evacuation of ships and for use on MOB vessels. Manufactured in waterproof, flame retardant 3 mm. neoprene which provides insulation and buoyancy. The suit has double-welded seams and comes in international orange and with approved reflectors. Added buoyancy in inner lung, which is inflated manually. The gloves are located in separate pockets on the sleeves. Cuffs of soft neoprene, reinforcement on the knees, elbows and seat. Comes with boots attached and in a bag. The suit is approved in accordance with IMO/SOLAS and the Marine Equipment Directive 96/98/EC. Comes in 6 sizes from x-small to xx-large. 6. Oljebestandige støvler. Oil-resistant boots. Fløyte. Whistle. 2. Trefingerhansker. Three-finger gloves. 5. Glidelåser for stramming. Zippers for adjustable fit. Ekstra lunge for manuell oppblåsing. Extra lung, manual inflation. 3. Hanskelomme. Glove pocket

12 Redningsmannsdrakt Survival Suit Overflatesvømmedrakt. Utviklet spesielt for redningsmannskap. Produsert i vanntett, flammehemmende 5 mm neopren med varmereflekterende innerfôr som gir isolasjon og oppdrift. Drakten har dobbeltsveisede sømmer, skråstilt glidelås i front for å oppnå best mulig vanntetthet. Leveres i fluoriserende gul sikkerhetsfarge og godkjent refleks. Fastmonterte støvler som er godt egnet til bruk i kombinasjon med svømmeføtter. Drakten leveres med løs hette, hansker og bag. 1. Neopren mansjetter. Neorprenecuff. 2. Lomme for hansker/hette. Pocket for gloves and hood. 3. Støvler til bruk i kombinasjon med svømmeføtter. Boots for use with flippers. 4. Forsterkning. Reinforcement. 3. Støvler til bruk i kombinasjon med svømmeføtter. Boots for use with flippers. 4. Forsterkning. Reinforcement. 5. Radio-lomme. Radio Pocket. 6. Manuell ventil for å blåse luft i drakten om nødvendig. Extra lung, manual inflation. 5. Radio-lomme. Radio Pocket. 7. Skråstilt vanntett glidelås. Diagonal zipper. 8. Refleksfelt. Reflex 6. Manuell ventil for å blåse luft i drakten om nødvendig. Extra lung, manual inflation. Leveres i 6 størrelser fra x-small til xx-large. Surface Operations Suit Specially developed for rescue crews. Produced in waterproof, flame retardant 5 mm. neoprene which provides insulation and buoyancy. The suit has doubled-welded seams, and comes in international citrus yellow and with approved reflectors. Comes with a diagonal zipper which makes for a suit with the best possible water resistance and with boots well suited for use with flippers. The suit comes with a detached hood, gloves and a bag. 7. Skråstilt vanntett glidelås. Diagonal zipper, waterproof. Comes in 6 sizes from x-small to xx-large. 2. Lomme for hansker/hette. Pocket for gloves and hood. Art.nr. Drakt str. Personens høyde Støvel nr. Vekt Art.no. Suit size Persons height Boot size Weight XS XS , S S , M M , L L , XL XL , XXL XXL ,4 1. Neopren mansjetter. Neoprene cuff. 8. Refleksfelt. Reflex

13 Redningsdrakt Survival Suit E307 Beredskapsdrakt ombord i fiskefartøyer, handelsflåten og på oljeplattformer. Yttermaterialet er et vanntett, flammehemmende belagt tekstil i internasjonal orange farge. Dernest et varmereflekterende materiale. Under kommer et lag skum med lukkede celler som både isolerer og gir oppdrift. Ekstra skum i hette og skuldre gir 12 cm fribord i flytestilling. Alle sømmer er sydd og sveiset. Ankelstropper holder føttene på plass i støvlene. Innvendig regulering for bedre passform. Leveres med lys og oppbevaringsbag, eller lufttett forpakning for lagring ombord. Art.nr. Drakt str. Vekt Art.no. Suit size Weight Standard 4, XXL 5,0 1. Én-størrelsesdrakt. Passer personer fra 150 til 200cm. One size suit. Fits persons from 150 to 200 cm. tall. 2. Godkjent lys, kameratline og løftestropp. Approved light, buddy line and lifting strap. 1. Én-størrelsesdrakt. Passer personer fra 150 til 200cm. One size suit. Fits persons from 150 to 200 cm. tall. 3. Påsveiset trefingerhansker. Attached three-finger gloves. 4. Ankelstropper. Ankle straps. 2. Godkjent lys, kameratline og løftestropp. Approved light, buddy line and lifting strap. Drakten er godkjent i.h.h. til IMO/SOLAS samt Marine Equipment Directive 96/98/EC. Leveres som standard en-størrelsesdrakt. (Kan spesialproduseres i xx-large). Emergency suit on board fishing vessels, merchant fleets and on oil platforms. The outer material is waterproof, flame retardant textile, in international orange. It is thus a warmth reflecting material. Underneath is a layer of foam with closed cells which both insulate and provide buoyancy. Added foam in the hood and shoulders give 12 cm. freeboard in a floating position. All the seams are sewn and welded. The ankle straps hold the feet snugly in place in the boots. Internal adjustment for a better fit. Comes with a light and storage bag or airtight packaging for storage on board. 4. Ankelstropper. Ankle straps. 3. Påsveiset trefingerhansker. Attached three-finger gloves. Fløyte. Whistle. The suit is approved in accordance with IMO/SOLAS and the Marine Equipment Directive 96/98/EC. Comes in a standard one-size suit. (Can be made to order in xx-large)

14 Redningsdrakt Survival Suit MK 90 LBS-2 Beredskapsdrakt ombord i fiskefartøyer, handelsflåten og på oljeplattformer. Drakten er utviklet i samarbeid med flere norske oljeselskap. Produsert i vanntett flammehemmende 5 mm neopren som gir isolasjon og oppdrift. Drakten har dobbeltsveisede sømmer, og leveres i internasjonal orange farge samt godkjente reflekser. Oppblåsbar hette, som blåses opp manuelt for å gi bedre tetning rundt ansikt og ekstra oppdrift. Vanntette glidelåser i ermene for å få frigjort hendene. Ankelstropper holder føttene på plass i støvlene. Leveres med lys og oppbevaringsbag, eller lufttett forpakning for lagring ombord. Drakten er godkjent i.h.h. til IMO/SOLAS samt Marine Equipment Directive 96/98/EC. Leveres som standard en-størrelsesdrakt. (Kan spesialproduseres i x-large). 1. En størrelses-drakt. Passer personer fra 150 til 200cm. One-size suit. Fits persons from 150 to 200 cm. tall. 2. Ekstra oppdrift i hette, blåses opp manuelt. Leveres med vanntette glide låser i ermene for å få hendene fri. Extra buoyancy in the hood, inflates manually. 3. Påsveiset trefingerhansker, god kjent lys, vanntett glidelås, løftestropp og kameratline. Attached three-finger glove, light, waterproof zipper and buddy-line. 4. Ankelstropper. Adjustment straps. (Velcro fastening) Emergency suit on board fishing vessels, merchant fleets and on oil platforms. Manufactured in waterproof flame retardant 5 mm. neoprene, which provides insulation and buoyancy. The suit has double-welded seams and comes in international orange and with approved reflectors. Inflatable hood, which is inflated manually to provide a better fit around the face and added buoyancy. Ankle straps keep the feet snugly in place in the boots. Comes with light and storage bag or airtight packaging for storage on board. The suit is approved in accordance with IMO/SOLAS and the Marine Equipment Directive 96/98/EC. Comes in standard one-size suit. (Can be made to order in x-large.) 1. En-størrelsesdrakt. Passer personer fra 150 til 200cm. One-size suit. Fits persons from 150 to 200 cm. tall. Godkjent lys. Approved light. 2. Ekstra oppdrift i hette, blåses opp manuelt. Extra buoyancy in the hood, inflates manually. 4. Ankelstropper. Adjustment straps. (Velcro fastening) 3. Påsveiset trefingerhansker. Attached three-finger glove. Fløyte. Whistle. Art.nr. Drakt str. Vekt Art.no. Suit size Weight Standard 5,8 Løftestropp og kameratline. Lifting strap and buddy line. Vanntette glidelåser i ermene. Waterproof, zipper on arms

15 Redningsdrakt Survival Suit MK 90 Beredskapsdrakt ombord i fiskefartøyer, handelsflåten og på oljeplattformer. Produsert i vanntett flammehemmende 5 mm neopren som gir isolasjon og oppdrift. Drakten har dobbeltsveisede sømmer, og leveres i internasjonal orange farge samt godkjente reflekser. Oppblåsbar hette, som blåses opp manuelt for å gi bedre tetning rundt ansikt og ekstra oppdrift. Ankelstropper holder føttene på plass i støvlene. Leveres med lys og oppbevaringsbag, eller lufttett forpakning for lagring ombord. Drakten er godkjent i.h.h. til IMO/SOLAS samt Marine Equipment Directive 96/98/EC. Leveres som standard en-størrelsesdrakt. (Kan spesialproduseres i x-large). 1. En størrelses-drakt. Passer personer fra 150 til 200cm. One-size suit. Fits persons from 150 to 200 cm. tall. 2. Ekstra oppdrift i hette, blåses opp manuelt. Leveres med vanntette glide låser i ermene for å få hendene fri. Extra buoyancy in the hood, inflates manually. 3. Godkjent lys. Approved light. 4. Ankelstropper. Adjustment straps. (Velcro fastening) Emergency suit on board fishing vessels, merchant fleets and on oil platforms. Manufactured in waterproof flame retardant 5 mm. neoprene, which provides insulation and buoyancy. The suit has double-welded seams and comes in international orange and with approved reflectors. Inflatable hood, which is inflated manually to provide a better fit around the face and added buoyancy. Ankle straps keep the feet snugly in place in the boots. Comes with light and storage bag or airtight packaging for storage on board. The suit is approved in accordance with IMO/SOLAS and the Marine Equipment Directive 96/98/EC. Comes in standard one-size suit. (Can be made to order in x-large.) 1. En-størrelsesdrakt. Passer personer fra 150 til 200cm. One-size suit. Fits persons from 150 to 200 cm. tall. 3. Godkjent lys. Approved light. Art.nr. Drakt str. Vekt Art.no. Suit size Weight Standard 5, XL XL 5,6 2. Ekstra oppdrift i hette, blåses opp manuelt. Extra buoyancy in the hood, inflates manually. 4. Ankel- og knestropper. Double leg adjustment straps. (Velcro fastening) Fløyte. Whistle. Påsveiset trefingerhansker. Attached three-finger glove. Løftestropp og kameratline. Lifting strap and buddy line

16 Passasjerredningsdrakt Passenger Survival Suit 1. Drakten har frontlås med vanntett innerdekke. The suit has a front zipper with waterproof inner lining. 2. Isolerende hette som gir maksimal tetning rundt hodet. Insulated hood provides maximum snugness around the head. 3. Påmonterte 5-finger hansker. Attached 5-finger gloves. 4. Innstramming i bena. Adjustable fit around the ankles. 5. Tillater bruk av sko inne i drakten såvel som utvendig. Allows for use of shoes both inside the suit as well as on the outside. 6. Drakten pakkes lett sammen med redningsvest. Easyli packed together with approved life jacket. 7. Påkrevet med godkjent redningsvest utenpå drakten. Required use of approved life jacket on the outside of the suit. P2000 Redningsdrakt ombord i passasjerfartøy og fritidsbåter. Heldekkende drakt produsert i PU belagt nylon. Med fastmonterte sokker, hansker og isolerende hette. Passasjerdrakt P2000 er testet og godkjent i henhold til ISO/FDS krav til klasse C draktsystem, og tilfredsstiller også IMO`s krav til uisolert redningsdrakt. Drakten har en vekt på 1 kg, og pakkevolum på 2 liter. Drakten skal brukes sammen med vår godkjente T-vest eller andre godkjente vester. Art.nr. Drakt str. Vekt Art.no. Suit size Weight Voksen 1, Barn 1,0 4. Innstramming i bena. Adjustable fit around the ankles. 5. Tillater bruk av sko inne i drakten såvel som utvendig. Allows for use of shoes both inside the suit as well as on the outside. 1. Drakten har frontlås med vanntett innerdekke. The suit has a front zipper with waterproof inner lining. 3. Påmonterte 5-finger hansker. Attached 5-finger gloves. 2. Isolerende hette som gir maksimal tetning rundt hodet. Insulated hood provides maximum snugness around the head. Leveres i to størrelser fra 100 cm til 150 cm og fra 150 cm til 205 cm. Survival suit on board on passenger vessels and recreational vessels. Full-body suit manufactured in PU coated nylon. With attached socks, gloves and insulated hood. The Passenger Suit P2000 is tested and approved in accordance with ISO/FDS requirements for Class C suit systems and also meets IMO requirements for non-insulated survival suits. The suit weighs 1 kg. with a packaging volume of 2 liters. The suit is intended for use with our approved lifejackets or other approved jackets. Comes in two sizes to suit heights from 100 cm to 150 cm and from 150 cm to 205 cm. 7. Påkrevet med godkjent redningsvest utenpå drakten. Required use of approved life jacket on the outside of the suit

17 Redningsvest Life Jacket Redningsvest Life Jacket HH SL10/TP HH SL10 HH SL10 TP REDNINGSVEST Redningsvest med termiske egenskaper. Oppfyller alle IMO-krav til redningsvester med fast flytemiddel. Beskytter vitale deler av kroppen, og reduserer den farlige effekten ved kuldesjokk. Vekt: Voksen: 1900 gr. Barn: 1100 gr. Redningsvesten utfyller kravene i SOLAS 74/83, Marine Equipment Directive 96/98/EC og IMO/MSC sirk HH SL10 TP LIFEJACKET with thermal properties. Meet all IMO-requirements for an inherent buoyancy life jacket.. Protects the vital parts of your body and reduce the dangerous effect of cold shock. Total weight: Adult approx 1900 gr. Child approx 1100 gr. Complies with requirements in SOLAS 74/83, MED 96/98 EC and IMO/MSC circ 922. For din sikkerhet og komfort. Redningsvest med punkteringssikkert flytemiddel for voksne og barn. Utstyrt med: Belte med spenne,for rask og enkel påtagning SOLAS godkjente reflekser. Fløyte. Festeanordning for forskjellige typer lys. Vekt Mål Voksen: 680 gram Voksen: 32 x 30 x 25 cm. Barn: 460 gram Barn: 30 x 30 x 18 cm. Redningsvesten utfyller kravene i SOLAS/74/83 og Marine Equipment Directive 96/98/EC. Kan leveres med termisk isolasjon. For your safety and comfort. Inherently buoyant lifejacket for adult and child. Equipped with: Belt with buckle, for quick and easy donning SOLAS approved reflex and whistle. Attachments for different types of lights. Weight: Measurements: Adult approx 680 gr Adult 32x30x25 cm Child approx 460 gr. Child 30x30x18 cm Se detaljer festeanordning. See details fastening. The lifejacket complies with the requirements in SOLAS 74/83 and MED 96/98 EC. Ready to be equipped with thermal properties

18 Krigsredningsdrakt Quick Donning Suit KRD Drakt hovedsakelig til Den Norske Marine. Produsert i Pu-belagt flammehemmende nylon, et meget lett materiale. Leveres med neoprenhette, neopren mansjetter, løse neopren hansker samt godkjente reflekser. Leveres vakumpakket, og har et volum på ca. 4 liter. Vekt: 1,5 kg. Leveres i en størrelse som passer personer fra cm. A suit intended primarily for the Norwegian Navy. Manufactured in PU-coated polymide, an extremely lightweight material. Comes with a neoprene hood, neoprene cuffs, loose neoprene gloves and approved reflectors. Comes vacuum packed and has a volume of approximately 4 liters. Weight: 2 kg. Comes in one size suitable for persons from cm tall. Art.nr. Drakt str. Vekt Art.no. Suit size Weight 1. Trefingerhanske. Attached three-finger glove. 2. Ankel- og knestropper. Double leg adjustment straps. 3. Neopren mansjetter. Neopren hansker plassert på underarmen. Neoprene gloves located in thigh pockets. 4. Neoprenhette. Attached neoprene hood Standard 1,6 3. Neopren mansjetter. Neorprenhansker plassert på underarmen. Neoprene gloves located in thigh pockets. 2. Ankel- og knestropper. Double leg adjustment straps. 4. Neoprenhette. Attached neoprene hood. 1. Trefingerhanske. Attached three-finger glove. 5. Vanntett glidelås Waterproof buckle from shoulder to shoulder in front

19 Redningsdrakt Abandonment suit for military personnel P-Orion Flammehemmende neoprendrakt som gir isolasjon og oppdrift. Leveres i internasjonal orange farge samt godkjente reflekser. Drakten har skrålås i front og fastmontert hette med halstetning samt lommer på lår for nødbluss. Trefingerhansker i neopren plassert i lomme på underarm. Leveres i én størrelse som passer personer fra cm. 1. Kombinert løftestropp og kameratline. Combined lifting strap and buddy line. 2. Hansker plassert i lomme på underarm. Gloves placed in underarm pocket. 3. Trefingerhansker i neopren. Three-finger gloves of neoprene. Flame retardant neoprene suit that provides insulation and buoyancy. Comes in international orange and with approved reflectors. The suit has a diagonal zipper in front and an attached hood with neck adjustment and thigh pockets for an emergency flare. Three finger gloves in neoprene placed in the underarm pocket. Comes in one-size suitable for persons from cm tall. Art.nr. Drakt str. Vekt Art.no. Suit size Weight Standard 5,0 1. Kombinert løftestropp og kameratline. Combined lifting strap and buddy line. 3. Trefingerhansker i neopren. Three-finger gloves of neoprene. 2. Hansker plassert i lomme på underarm. Gloves placed in underarm pocket

20 Pilotdrakt Pilot Suit HPD300 Konstruert for helikopter-piloter, spesielt ved flyging der termiske egenskaper er nødvendig ved eventuell helikopter-evakuering. Utviklet i samarbeid med 330 Skvadron Banak. Produsert i vanntett flammehemmende 3 mm neopren som gir isolasjon og oppdrift. Ivaretar brukerens krav til komfort og sikkerhet. Leveres med skråstilt glidelås fra skulder til hofte i front samt urinallås. Fastmonterte vanntette sokker til bruk i egne sko. Attached waterproof socks for use with own footwear. 1. Skråstilt, vanntett glidelås fra skulder til hofte. Løs neoprenhette med neopren halsetning. Diagonal, watertight zipper from shoulder to hip doble utstyrslommer m/vindu på hvert lår. Triple equipment pockets with window on each thigh. 2. Urinallås. Urinal zipper lock doble utstyrslommer m/vindu på hvert lår. Triple equipment pockets with window on each thigh. 4. Knivlomme, lyktlomme på fremside av legg. Knife pocket, flashlight pocket on front of shin. 5. Fastmontert vindbeskyttende hette for bruk utenpå hjelm. Attached wind-shield hood for use on the outside of a helmet. 6. Manuell ventil for å blåse luft i drakten om nødvendig. Kameratline på arm. Manual valve allows blowing air in to the suit if necessary. Buddy line on arm. 6. Manuell ventil for å blåse luft i drakten om nødvendig. Kameratline på arm. Refleks på skuldre, lår og hette. Manual valve allows blowing air in to the suit if necessary. Buddy line on arm. 1. Skråstilt, vanntett glidelås fra skulder til hofte. Løs neoprenhette med neopren halsetning. Diagonal, watertight zipper from shoulder to hip. Loose neoprene hood. Leveres i 6 størrelser fra x-smal til xx-large. 2. Urinallås. Urinal zipper lock. Designed for helicopter pilots, particularly for flying where thermal features are necessary in the event of a helicopter evacuation. Developed in collaboration with the 330 Search and Rescue Squadron. Manufactured in water-proof, flame retardant 3 millimeter neoprene which provides insulation and buoyancy. Meets the user s requirements for comfort and security. Comes with a diagonal zipper from shoulder to hip in front,as well as urinal zipper. Comes in 6 sizes, from x-small to xx-large. 4. Knivlomme, lyktlomme på fremside av legg. Knife pocket, flashlight pocket on front of shin. Art.nr. Drakt str. Personens høyde Vekt Art.no. Suit size Persons height Weight XS XS , S S , M M ,7 5. Fastmontert vindbeskyttende hette for bruk utenpå hjelm. Attached wind-shield hood for use on the outside of a helmet L L , XL XL ,0 Refleks på skuldre, lår og hette. Reflector on shoulder, thigh and hood XXL XXL ,

21 Dykkerdrakt Diving Suit 1. Apex ventiler. Dreibar innventil/- justerbar utventil og slange. Apex valves. Inward rotation/ adjustable outward valve and hose. 2. Glidelås i rygg. Zipper in back. 3. Latex hals og armmansjetter. Latex collar and sleeve cuffs. 4. Kraftig vulkaniserte støvler. Solid vulcanized boots. 5. Fast eller løs hette. Attached or detached hood. 6. PU forsterkninger på knær/ skuldre. PU reinforcement on knees / shoulders. 7. Leveres i bag. Delivers in bag. Dykkerdrakt som ivaretar sikkerhet og komfort. Produseres i 6,5 mm neopren armatex. Leveres i svart/koksgrå/lysgrå/- sølv. Forsterkninger på knær og skuldre. Glidelås over skuldrene for enkel innstigning. Dreibar innventil og automatisk utventil fra Apex. Leveres i herre og damestørrelser, med fast hette og latex hals eller med løs hette og neopren halstetning. DAME/LADY-Armatex Art.nr X-small Small Medium Large X-Large A Høyde/Height (cm) B Bryst/Chest (cm) C Midje/Waist (cm) D Hofte/Hips (cm) E Arm/Sleeve (cm) F Innside ben/inside leg (cm) Støvler/Boots HERRE/GENT-Armatex X-small Small Medium Large X-Large XX-Large Latex hals og armmansjetter. Latex collar and sleeve cuffs. 5. Fast eller løs hette. Attached or detached hood. En tynnere utgave i 4 mm neopren med titan innside for deg som dykker i temperert vann finnes også. Leveres med ventilert fast montert hette i herre-størrelser XS til XXL. 4. Kraftige vulkaniserte støvler. Solid vulcanized boots. 6. PU forsterkninger på knær / skuldre. PU reinforcement on knees / shoulders. Alle draktene leveres med apex ventiler og bag. The diving suit which ensures safety and comfort. Manufactured of 6.5 mm. neoprene. Comes in black/charcoal gray/light-gray/- silver. Knee and shoulder reinforcements. Zipper across the shoulders allows for easy on and off. Rotating intake valve and automatic outflow valve from Apex. Comes in men s and women s sizes with attached hood and latex neckseal or with detachable hood and neoprene neckseal adjustment. An armatex-reinforced version with knife and bellows pockets, HD zipper and attached ventilated hood is available in men s sizes M to XXL. A lightweight design in 4 mm. neoprene with titanium inner lining for temperate water diving also available. Comes with attached ventilated hood in man s sizes S- XXL. All suits come with apex valves and bag. DAME/LADY - Titan Art.nr X-small Small Medium Large X-Large A Høyde/Height (cm) B Bryst/Chest (cm) C Midje/Waist (cm) D Hofte/Hips (cm) E Arm/Sleeve (cm) F Innside ben/inside leg (cm) Støvler/Boots HERR/GENT - Titan X-small Small Medium Large X-Large XX-Large Apex ventiler. Dreibar innventil/justerbar utventil og slange. Apex valves. Inward rotation/adjustable outward valve and hose. 2. Glidelås i rygg. Zipper in back

22 Beskyttelsesdrakter Safety Suits Miljøvader/ Environmental Wader ChemSuit Drakten er produsert for å gi en best mulig beskyttelse mot ukjente bakterier og kjemikalier. Produsert i texturisert polyester. Drakten er kulde-, olje- og kjemikaliebestandig. Leveres med påmonterte kjemikaliebestandige vernestøvler, fastmontert hette samt løse hansker. Behagelig å ha på, kan brukes sammen med beskyttelsesmaske. Leveres i 5 størrelser fra small til xx-large. The suit is produced to provide the best possible protection against unknown bacteria and chemicals. Manufactured in textured polyester. The suit is cold, oil and chemical resistant. Comes with attached, chemical-resistant safety boots, attached hood and separate gloves. Comfortable to wear and can be used with a protective mask. Comes in 5 sizes from small to xx-large. Drakten er produsert for å beskytte personell som kan bli eksponert for kjemikalier. Anbefalt i forbindelse med ADRtransport. Hel drakt uten støvler, produsert i fluoriserende farge som gjør brukeren lett synlig. Drakten er kjemikalie/flammehemmende antistatisk. Fastmontert hette. Leveres i 5 størrelser fra small til xx-large. The suit is manufactured for the protection of personnel who risk exposure to chemicals. Recommended in connection with ADR transport. Full-body suit without boots, manufactured in fluorescent colour which makes the user more visible. The suit is chemical/flame retardant anti-static. Attached hood. Comes in 5 sizes from small to xx-large. Spesial-armring for feste av hansker. Special sleeve ring for glove attachment. Åpning i front med innvendig «vifte» (dekke) med borrelåslukking. Gir god beskyttelse mot sprut. Opening in the front with inner «fan» (cover) with Velcro fastener. Provides good protection against spray. Armmansjetter m/ strikk. Armcuffs with elastic. Glidelåsåpning skulder/ skulder, med beskyttelsesdekke. Zipper opening from shoulder to shoulder with protective cover. Ekstra utvendig mansjett for beskyttelse av hanske. Extra external cuff for protection of glove. Art.nr. Drakt str. Personens høyde Støvel nr. Vekt Art.no. Suit size Persons height Boot size Weight S S , M M , L L , XL XL , XXL XXL ,3 Art.nr. Drakt str. Personens høyde Støvel nr. Vekt Art.no. Suit size Persons height Boot size Weight S S , M M , L L , XL XL , XXL XXL ,

Sea Survival. by Hansen Protection...might be the difference between life and death Since 1877

Sea Survival. by Hansen Protection...might be the difference between life and death Since 1877 Sea Survival by Hansen Protection..might be the difference between life and death Since 1877 2 Sea Survival A FIRST CLASS SURVIVAL SUIT CAN MEAN THE DIFFERENCE BETWEEN LIFE AND DEATH. AS ONE OF THE WORLDS

Detaljer

Survival Suits. from Helly Hansen. The most «intelligent» suit - ever! ..might be the difference between life and death. hellyhansensurvival.

Survival Suits. from Helly Hansen. The most «intelligent» suit - ever! ..might be the difference between life and death. hellyhansensurvival. Survival Suits from Helly Hansen The most «intelligent» suit - ever! SeaAir is the first combined helicopter and offshore suit to cool in the heat and warm in the cold. Smart textiles with integrated functions

Detaljer

Messe priser Nor-Fishing 14-17 august 2012

Messe priser Nor-Fishing 14-17 august 2012 ORDRESKJEMA Firma / Faktura adresse : Firma / Leverings adresse : Postadresse : Leveringsadresse : Bestiller / Signatur : Mrk : Referanse / Bestilling nr : Annet : Messe priser Nor-Fishing 14-17 august

Detaljer

Sea Survival. by Hansen Protection...might be the difference between life and death

Sea Survival. by Hansen Protection...might be the difference between life and death Sea Survival by Hansen Protection..might be the difference between life and death 2 Sea Survival A FIRST CLASS SURVIVAL SUIT CAN MEAN THE DIFFERENCE BETWEEN LIFE AND DEATH. AS ONE OF THE WORLDS FOREMOST

Detaljer

Immersion Suits, Neoprene

Immersion Suits, Neoprene SeaAir Europe Immersion Suits, Neoprene 4 Must be worn in conjunction with an approved lifejacket SeaLife 150 N Solas SeaLion 275 N Solas MENSAFE COMPATIBILITY TEST PROTOCOL (UK) Immersion Suits, Neoprene

Detaljer

Immersion Suits, Neoprene

Immersion Suits, Neoprene Immersion Suits, Neoprene 4 Must be worn in conjunction with an approved lifejacket MENSAFE COMPATIBILITY TEST PROTOCOL (UK) Immersion Suits, Neoprene Basic immersion suit for the merchant fleet 6 h -

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Velkommen om bord i F/F Gunnerus. Welcome on board R/V Gunnerus. Introduksjon F/F Gunnerus

Velkommen om bord i F/F Gunnerus. Welcome on board R/V Gunnerus. Introduksjon F/F Gunnerus 1 Velkommen om bord i F/F Gunnerus Welcome on board R/V Gunnerus 2 Forberedelse til tokt. Preparation for cruise. Helse miljø og sikkerhet ved NTNU. http://www.ntnu.no/adm/hms Health, safety and environmental

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Redningsdrakter for ekstreme forhold General manager PP Knut Åsle Hansen Protection AS ArcticPro, januar 2015

Redningsdrakter for ekstreme forhold General manager PP Knut Åsle Hansen Protection AS ArcticPro, januar 2015 1 Redningsdrakter for ekstreme forhold General manager PP Knut Åsle Hansen Protection AS ArcticPro, januar 2015 2 2 3 Hvem er Hansen Protection AS Fra SeaAir til SeaAir Barents Prosess endring funksjonalitet

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Redningsdrakter for ekstreme forhold General manager PP Knut Åsle Hansen Protection AS SARINOR, mai 2015

Redningsdrakter for ekstreme forhold General manager PP Knut Åsle Hansen Protection AS SARINOR, mai 2015 1 Redningsdrakter for ekstreme forhold General manager PP Knut Åsle Hansen Protection AS SARINOR, mai 2015 2 2 3 Hvem er Hansen Protection AS Fra SeaAir til SeaAir Barents Prosess endring funksjonalitet

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

161803 PRO MATCH FIFA

161803 PRO MATCH FIFA BALLS & ACCESSORIES 161803 PRO MATCH FIFA Size 5 Code B Price 1149,- Topp match eller treningsball for aldersgruppen 16+. Ballen er utstyrt med Zero-Wing blære, som gir optimal rundhet. Ballen har også

Detaljer

Work suits for every occasion Abandonment suits Special purpose suits Lifejackets

Work suits for every occasion Abandonment suits Special purpose suits Lifejackets Work suits for every occasion Abandonment suits Special purpose suits Lifejackets Survival suits and equipment for Shipping Fisheries wind energy offshore oil & Gas passenger ferries Survival Suits Survival

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV AQUATA REDNINGSDRAKT MODELL V20 OP, V20, V40 USE AND MAINTENANCE FOR AQUATA IMMERSION SUIT MODEL V20 OP, V20, V40

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV AQUATA REDNINGSDRAKT MODELL V20 OP, V20, V40 USE AND MAINTENANCE FOR AQUATA IMMERSION SUIT MODEL V20 OP, V20, V40 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV AQUATA REDNINGSDRAKT MODELL V20 OP, V20, V40 USE AND MAINTENANCE FOR AQUATA IMMERSION SUIT MODEL V20 OP, V20, V40 www.immersionsuit.de www.carlstahl.no Distributør i Norge Distributor

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

hygienehjelpemidler Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig

hygienehjelpemidler Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig ~ Anne Mette Lauridsen, Ergoterapeut Det skjer ofte at man som terapeut står i en situasjon, hvor man bare har lyst til å gi opp. Man har prøvd alle

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

SEil & FRITID Kolleksjon

SEil & FRITID Kolleksjon SEil & FRITID Kolleksjon 2 De røffe forholdene i Nordsjøen bidrar til at området betegnes som et av verdens mest krevende Vi er stolt av å bidra til menneskers opplevelse av komfort og trygg het ved og

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte NORSOK STANDARD PIPING AND EQUIPMENT INSULATION R-004 5.7 Guidelines for acoustic insulation The acoustic pipe insulation classes can be met by various combinations of insulation materials and jacketing

Detaljer

Flytehjelp Teddy armringer, farge rød/fluoriserende gul

Flytehjelp Teddy armringer, farge rød/fluoriserende gul regatta.no Offshore Extreme seilbekledning Hundevest, farge orange og marine/grå, str. S XL Safe at Sea Flytehjelp Teddy armringer, punkteringsfrie og justerbare Flytehjelp Teddy armringer, farge rød/fluoriserende

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

HJELMER TRACK GHOST / RIDE

HJELMER TRACK GHOST / RIDE K E N N Y 2 0 0 8 H J E L M E R / B E K L E D N I N G HJELMER TRACK GHOST / RIDE Facts Track Ghost / Ride Laget i fi bermateriale Komfortabel innredning i pustende og antiallergisk materiale. Innredning

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Redningsvester - Oppblåsbare vester - Arbeidsvester - Redningsdrakter - Flytedrakter - Flytejakker. safe at sea

Redningsvester - Oppblåsbare vester - Arbeidsvester - Redningsdrakter - Flytedrakter - Flytejakker. safe at sea P r o f e s s i o n a l 2 0 0 2-2 0 0 3 Redningsvester - Oppblåsbare vester - Arbeidsvester - Redningsdrakter - Flytedrakter - Flytejakker safe at sea side 2 OM REGATTA AS Regatta har arbeidet med flyteprodukter

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel GB/NO Fitting instruction devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting heating cable Item no. 19806415 Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel Art. nr. 19806415

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

MCP-16RC, luftrenertårn

MCP-16RC, luftrenertårn Kompakt filterkassett med pulsrengjøring MCP-16RC luftrensertårn er en kompakt filterkassett for desentralisert inneluftrengjøring der luftgjenoppretting er mulig. Den kompakte filterenheten leveres med

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser 1 (2) 3-4 (5-6) 7-8 år Garn Pickles Tweedy Hovedfarge Iselin: 200 (200) 300 (300) 300 g Hovedfarge

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Softshelljakke. Art.nr.: UN100520-3A. Brystlomme med festeanordning for ID-kort. Jakkelommer i ventilerende tekstil.

Softshelljakke. Art.nr.: UN100520-3A. Brystlomme med festeanordning for ID-kort. Jakkelommer i ventilerende tekstil. AMBULANSE KATALOG 2011/2012 Vi i Univern Senter Holmestrand AS jobber hver dag med klær og fottøy til yrke og fritid. Vi holder til i Holmestrand med en butikk på 400 kvm. Univern Senter Holmestrand AS

Detaljer

bråkmakergenser troublemaker sweater

bråkmakergenser troublemaker sweater bråkmakergenser troublemaker sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser Jente eller gutt 1 (2) 3/4 (5/6) 7/8 (10) 12 år Garn Pickles Pure Thin Alpaca Jente: 300 (350) 400 (500) 550 (600)

Detaljer

- med fokus på trygghet og komfort

- med fokus på trygghet og komfort - med fokus på trygghet og komfort LØVOLD har siden 8o tallet vært en aktiv leverandør av arbeidsbekledning til det maritime miljøet i Nord - Norge. Reima var en stor aktør på det tidspunktet og konseptet

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

146208 FLASH T-SHIRT. 146207 FLASH SWEATER Code: B PRICE 399,-/499,- SIZE 116-176/S-XXXL FLASH FLASH. 170 (D024) royal 145 (D021) 190 (D031) navy

146208 FLASH T-SHIRT. 146207 FLASH SWEATER Code: B PRICE 399,-/499,- SIZE 116-176/S-XXXL FLASH FLASH. 170 (D024) royal 145 (D021) 190 (D031) navy T R A E W M EA 146208 FLASH T-SHIRT Code: A PRICE 299,-/349,- SIZE 116-176/S-XXXL 26 green /yellow 114 (D019) /yellow red Teknisk trenings-t-skjorte i pustende materiale som transporterer fuktighet. T-skjorten

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Norsk Needlework. Celebrating 200 years of Norwegian Constitution. Norsk Skjold Votter Grunnlovsjubileet 2014

Norsk Needlework. Celebrating 200 years of Norwegian Constitution. Norsk Skjold Votter Grunnlovsjubileet 2014 Norsk Needlework M8 Cynthia Wasner Celebrating 200 years of Norwegian Constitution Norsk Skjold Votter Grunnlovsjubileet 2014 Shield of Norway Mittens Size: Women s Medium- Man s Medium Sport weight wool

Detaljer

AS HAMATEC hovedleverandør av spesialprodukter

AS HAMATEC hovedleverandør av spesialprodukter AS HAMATEC hovedleverandør av spesialprodukter AS HAMATEC key supplier of special products AS Hamatec produserer spesialprodukter, rundsling, båndstropper og lastesurringer. Vårt produktutvalg er i dag

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m.

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m. Statens vegvesen DELTA BLOC International GmbH Industriestrasse 28 2601 Sollenau Østerrike Paul Bittner Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

KAPITTEL S - SIKKERHET

KAPITTEL S - SIKKERHET KAPITTEL S - SIKKERHET JAR-OPS 1.1235 Sikkerhetskrav Et luftfartsforetak skal sikre at alt berørt personell har kunnskap om og tilfredsstiller de relevante kravene i de nasjonale sikkerhetsprogrammene

Detaljer

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Tyskland Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

DESIGN FOR YOUR BABY! NO - Bruksanvisning Voksi City Wool/down GB - User manual

DESIGN FOR YOUR BABY! NO - Bruksanvisning Voksi City Wool/down GB - User manual DESIGN FOR YOUR BABY! NO - Bruksanvisning Voksi City Wool/down GB - User manual Voksi City Wool/down NO Gratulerer med din Voksi City Wool/down pose. Les bruksanvisningen før du tar posen i bruk. Ta vare

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Statens vegvesen. Fra VSI test senter: testrapportnummer KIR14003 datert TB32 test av

Statens vegvesen. Fra VSI test senter: testrapportnummer KIR14003 datert TB32 test av Statens vegvesen DELTA BLOC International GmbH Industriestrasse 28 2601 Sollenau Østerrike Paul Bittner Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Hansken har følgende egenskaper: SATRA level 4/5 høyeste nivå for beskyttelse mot kutt og slitasje

Hansken har følgende egenskaper: SATRA level 4/5 høyeste nivå for beskyttelse mot kutt og slitasje SEALSKINZ SealSkinz lager lette, vanntette og pustende sokker og hansker uten sømmer eller skjøter som kan gnage eller irritere. De er samtidig myke og ettersittende uten å stramme. SealSkinz sokker, som

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). LT 102 er testet med en lengde på ca. 60m.

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). LT 102 er testet med en lengde på ca. 60m. Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Birgit Schenk Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre?

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Turid Stemre Seniorrådgiver Internasjonalt miljø- og sikkerhetsarbeid Sjøfartsdirektoratet 13.04.2015 Generelt om Polarkoden

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager).

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). Statens vegvesen Likelydende brev - se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi / 22073246 15/212577-15 07.12.2015

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer