UngOrgs Årsberetning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UngOrgs Årsberetning 2012"

Transkript

1 UngOrgs Årsberetning 2012 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en paraplyorganisasjon bestående av 58 barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi fremmer engasjementet og interessene til barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. Vi i UngOrg vet at frivillig sektor er en viktig tilbyder av fritidsaktiviteter for barn og unge, i tillegg til å gi en uvurderlig opplæring i demokrati og deltakelse. UngOrg mener barne- og ungdomsorganisasjonene er en viktig ressurs i kraft av seg selv. Organisasjonene er en viktig arena som bidrar til å kvalifisere barn og unge til deltakelse i samfunnet i vid forstand. UngOrgs mål er å utvikle disse arenaene for å sikre barn og unges deltakelse og muligheter, og sørge for at mulighetene brukes til beste for enkeltindividet og fellesskapet. Denne brosjyren skal fortelle deg og din organisasjon hva UngOrg kan tilby dere. UngOrg ble stiftet av AUF, Unge Høyre og Natur og Ungdom i Det kom raskt en rekke andre organisasjoner til, og UngOrg har i dag de fleste av hovedstadens barne- og ungdomsorganisasjoner som medlemmer. Blant UngOrgs medlemsorganisasjoner er det både Oslo-avdelinger av nasjonale organisasjoner og organisasjoner som bare har aktivitet i Oslo. Frem til 1. juni 2012 het Barne- og Ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), Barne- og ungdomsrådet i Oslo (BURO). UngOrg I perioden 2012 til 2013 har UngOrg blant annet utviklet lederkurset UngUtvikling, gjennomført politisk arbeid for å få stanset de siste årenes tendens med kutt i tilskuddene til byens frivillige organisasjoner, arrangerte 8 debatter på Litteraturhuset i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner og avholdt det største Ungdommens Bystyremøte noen sinne og Unginfo har tatt i mot henvendelser. Vi har videreført forsøkene med lørdagsåpent og kulturkalenderen Kult og vi har fornyet de fleste av UngInfos publikasjoner. I tillegg har vi naturligvis kontinuerlig arbeidet for å forholdene for byens ungdom og ungdomsorganisasjoner. Gode rammevilkår for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo Fra arbeidsprogrammet: Gjøre organisasjonene og deres utfordringer synlige for politikere og administrasjon i Oslo kommune Skape en arena hvor organisasjonene kan møte politikere i kommunen Være en aktiv samarbeidspartner og høringsinstans for Oslo kommune Følge med på Oslo kommunes budsjettforslag og jobbe for gode betingelser for organisasjonene Arbeide for at de økonomiske støtteordningene er utformet slik at det tjener medlemsorganisasjonene på best mulig måte, blant annet gjennom kontrolltiltak Veilede organisasjonene i søknadsprosessen til drifts- og etableringsstøtte Legge til rette for tiltak som kan lette den administrasjonsarbeidet i organisasjonene, med særlig fokus på små organisasjoner Kommunebudsjettet 2013 I byrådets budsjett for 2013, er tilskuddet til Barne- og ungdomsorganisasjonene uendret i forhold til i fjor. For 2012 var forslaget på 9,5 millioner, denne summen er videreført for Vi kan dermed konstatere at tendensen med kutt ser ut til å ha stanset. Vi har også registrert at organisasjonene har fått en tilstrømning av medlemmer siden i fjor, spesielt for ungdomspartiene. Dette innebærer en realnedgang per medlem for organisasjonen på over 40% siden 2007, noe vi la vekt på under møter med enkeltpolitikere og deputasjon i kultur- og utdanningskomiteen.

2 Kommunebudsjettforslaget for 2013 er svært stramt. Vi ser at de fleste poster under kultur enten er kuttet eller holdt seg på samme nivå som foregående år. Vi kan dermed være forholdsvis fornøyde med at tilskuddet til barne- og ungdomsorganisasjonene holdes på samme nivå som Når det er sagt, er det viktig å jobbe aktivt med å øke dette tilskuddet. I byrådets budsjettforslag for 2013 er tilskuddet til UngOrg, UngInfo og SUR uendret i forhold til fjoråret. Siden UngOrg (tidl. BURO) har slått sammen avdelingene BURO og Minoritetssatsningen (som tidligere fikk tildelt hver sin støtte) og tettere integrert Ung Medbestemmelse i resten av driften, er tilskuddene slått sammen til et tilskudd som gis til UngOrg som en helhet. For UngInfo gis fremdeles et separat tilskudd. Oppsummering av tilskudd fra Oslo kommune for 2013 etter vedtak i bystyret: - Driftstøttepotten uendret fra i fjor - UngOrg uendret på 2,1 mill - UngInfo uendret på 3,125 mill - Sentralt ungdomsråd (SUR) Driftstøtte til organisasjonene uendret på 9,5 mill Fremme organisasjonenes interesser UngOrg skal være en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for medlemsorganisasjonene i Oslo, og arbeide for å fremme deres interesser i Oslo kommune i henhold til arbeidsprogrammet ( ). I 2012 ble denne rollen tydelig illustrert ved UngOrgs arbeid i forbindelse med budsjettforhandlingene. Vi har også tatt opp situasjonen om den lange saksbehandlingstiden av søknader om etablerings- og driftsstøtte. Etter å ha tatt dette opp med Kulturetaten uten at det ble forbedring så vi ingen annen utvei enn å ta saken opp med byråden. Vi håper dette gir resultater i form av raskere saksbehandling. UngOrg har tidligere bidratt til to Fafoundersøkelser (2005 og 2007) om minoritetsungdoms deltakelse i frivillige organisasjoner og har nå, i samarbeid med Frivillighet Norge, startet arbeidet med en tredje Fafo-undersøkelse hvor vi ønsker å kartlegge hvilke betingelser som må være tilstede for at frivillige organisasjoner skal kunne rekruttere og inkludere personer med minoritetsbakgrunn og fra andre grupper som statistisk sett har lavere deltakelse enn gjennomsnittet. Vi søker denne kunnskapen for å få svar på hvordan organisasjonene kan nå nye grupper, sette i gang tiltak og styrke inkluderingen i et samfunn som blir stadig mer mangfoldig. Medlemsorganisasjoner I 2012 hadde Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) 59 medlemsorganisasjoner, 1 organisasjon som var i ferd med å bli medlem og 3 organisasjoner som ventet på behandling av medlemssøknaden sin, per 21.februar For fullstendig oversikt over UngOrgs medlemsorganisasjoner se Medlemstilbud til organisasjonene UngOrg har i 2012 videreført tilbudene som har til hensikt å lette arbeidet i de minste av medlemsorganisasjonene; revisortjeneste, SMS-tjeneste og gratis utlån av møtelokale. Revisortjenesten gir organisasjoner som står utenfor tilskuddsordningen i Oslo kommune

3 mulighet til å få gratis særattestasjon slik at de kan komme inn i tilskuddsordningen. Vi har tidligere sett at det for noen organisasjoner har vært en terskel å skaffe til veie særattestasjon for medlemstall. For å forenkle revisortjenesten for både medlemsorganisasjonene og revisor har vi laget et oppsett for medlemsregister som organisasjonene som skal benytte revisortjenesten må bruke. Dermed får organisasjonene et oversiktlig medlemsregister som revisor raskt og enkelt kan bruke i revideringen av medlemslister. Møtelokalene UngOrg disponerte i Storgata skal rives og denne avtalen har derfor blitt sagt opp. I 2012 inngikk vi en avtale med Voksenopplæringsforbundet (Vofo) om leie av møterom i deres lokaler for å erstatte disse lokalene. Vi disponerer nå et møtelokale i Motzfeldtsgate 1 på Grønland i Oslo, som våre medlemsorganisasjoner kan låne gratis. Gjennom SMS-tjenesten får de minste av våre medlemsorganisasjoner mulighet til å verve nye medlemmer gjennom SMS, dette for å øke rekrutteringen til organisasjonene. Flere organisasjoner har benyttet seg av våre tilbud i UngOrg har i tillegg utarbeidet en brosjyre om UngOrg, hvor alle våre medlemstilbud er oppført og beskrevet. På den måten kan flere av våre medlemsorganisasjoner få vite om vårt medlemstilbud Nyhetsbrev, nettsider og sosiale medier UngOrg har i 2012 sendt ut et månedlig nyhetsbrev til medlemsorganisasjoner og andre interesserte. Nyhetsbrevet omhandler tilbud til medlemsorganisasjoner som f.eks. arrangementer, viktig informasjon om søknadsfrister til Oslo kommune og generelt om UngOrg sitt arbeid. Nyhetsbrevet sendes på epost til om lag 300 organisasjoner og enkeltpersoner hver måned. I forbindelse med navneskiftet fra Barne- og ungdomsrådet i Oslo (BURO) til Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) har vi også fått utarbeidet nye nettsider, Denne ble lansert i juni i På de nye nettsidene har vi fått inn mer bakgrunnsinformasjon om oppstart og drift av barne- og ungdomsorganisasjoner, samt informasjon om ulike støtteordninger, kurs og lokaler som organisasjonene kan leie. På nettsidene legger vi jevnlig ut informasjon om arrangementer og kurs vi arrangerer. I 2012 fikk vi også en UngOrg-side på facebook. Vi bruker facebooksiden som et verktøy for å formidle informasjon til medlemsorganisasjoner, men også for å komme i kontakt med potensielle nye medlemsorganisasjoner. Facebooksiden får stadig flere følgere, og er spesielt godt besøkt av aldersgruppen år. Sterke frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo Fra arbeidsprogrammet: Arrangere kurs og seminarer for medlemsorganisasjonene Veilede organisasjoner i etableringsfasen Følge spesielt opp minoritetsorganisasjoner og tilby kurs og skolering som passer deres behov Utfordre organisasjonene på å rekruttere bredere og gi dem gode verktøy i arbeidet med å gjennomføre dette Videreføre lederkurset: Oslos Nye Ledere Besøke organisasjonene, med vekt på organisasjoner som har spesielt behov for veiledning. Gjennomføre en eller flere organisasjonsdager Videreføre KULT som en arena hvor organisasjonene kan promotere sine aktiviteter. Tilrettelegge for at det blir enklere for organisasjoner å skaffe seg lokaler. Tilrettelegge for organisasjoner som ønsker å bidra i arbeidet med ny kommuneplan Oslos Nye Ledere/UngUtvikling Kursserien Oslos Nye Ledere (ONL) ble arrangert for første gang i 2010, da som kveldskurs over

4 fire uker. Meningen har siden vært å etablere kurset som et fast årlig arrangement for ledertrening, organisasjonsutvikling og nettverksbygging i organisasjonene. I 2012 ble ONL arrangert mai på Emmas Gjestehus i Sandvika, da som et helgekurs med overnatting. Kurset hadde om lag 15 deltakere. Kurset ble avholdt av to erfarne kursledere fra UngOrg, samt eksterne verkstedholdere. I siste kvartal av 2012 satte vi ned en referansegruppe for å evaluere ONL 2012 og hva som kunne endres i forhold til det kommende kurset i Referansegruppen mente at det var utydelig om ONL var et lederkurs eller et organisasjonsutviklingskurs. På grunn av dette ble det vanskelig at kurset skulle treffe alle deltakerne like godt. Referansegruppen trakk frem viktigheten av at UngOrg formidler på en nøyaktig måte hvem kurset faktisk er myntet på, og hva som forventes av forkunnskaper. Videre ble det nevnt at kurset traff de ferskeste organisasjonene godt i 2011, men at disse deltakerne forventet skolering for viderekomne i 2012, med større fokus på lederrollen. UngOrg bestemte seg derfor for å starte med helt blanke ark. Vi startet arbeidet med å utarbeide og lansere et helt nytt kurskonsept, hvor fokuset skulle ligge på organisasjonsutvikling, og hvor deltakerne selv kunne velge å delta på en rekke enkeltkurs i en kursserie. De kunne altså «shoppe» mellom 7 kurs. Kursserien ble gitt navnet UngUtvikling. Kursserien er påbegynt, og mange har meldt seg på. Enkeltstående kurs I tillegg til Oslos Nye Ledere arrangerte UngOrg en rekke andre kurs i Kursene, som alle våre medlemsorganisasjoner kunne delta på, var i perioden 2012/13 regnskapsføringskurs, medlemsregisterkurs og førstehjelpskurs, samt et kurs i å utarbeide promoteringsvideoer. I september arrangerte vi en søknadskveld i UngInfo-senteret, hvor organisasjoner kunne få hjelp og veiledning til å søke støtte fra Oslo kommune. Oppfølging av organisasjoner Veiledningen av organisasjoner har foregått jevnt utover året. UngOrg har fått henvendelser av både våre medlemsorganisasjoner og ikkemedlemmer. De fleste av medlemsorganisasjonene har ringt/sendt mail med spesifikke spørsmål om tjenester og søknad til Oslo kommunes drifts- og etableringsstøtte. Organisasjonene som er ikke-medlemmer har henvender seg ofte via UngInfo og er tidlig i etableringsfasen. Vi har hatt tett kontakt og oppfølging av disse organisasjonene. Vi har hjulpet dem med å skrive vedtekter, arbeidsprogram og å holde stiftelsesmøte. I tillegg til veiledning, har vi også utarbeidet en kort guide til hvordan en starter en organisasjon. Denne guiden har blitt distribuert til flere ungdomshus i byen. Samarbeid og kontakt mellom organisasjonene I 2012 fulgte UngOrg opp fjorårets suksess med organisasjonscurling. Curlingturneringen er en sosial møteplass for medlemsorganisasjonene hvor målet er å styrke kontakten mellom medlemsorganisasjonene. Seks organisasjoner deltok i årets turnering. Videre har UngMed i løpet av året hatt en rekke arrangement, hvor deltakere fra medlemsorganisasjonene våre har deltatt. Medlemsorganisasjonene er en kilde til rekruttering for UngMed, samtidig er disse arrangementene en måte å få deltakere fra organisasjonene til å bli bedre kjent med hverandre. Det har vært svært positivt at UngOrg og UngMed har jobbet godt sammen i Kult Oslo en kulturkalender for Oslo (www.kultoslo.no) Kult er en kulturkalender for barn og unge i Oslo drevet av Unginfo og UngOrg som ble lansert høsten På Kult finner du alle slags kulturaktiviteter i Oslo samlet, fra punkkonserten til

5 kompisen din til debatten på Litteraturhuset som alle snakker om. Kult er ikke-kommersiell, så her finnes ingen reklame, det er arrangementene som står i fokus. Arrangementene legges ut av alle slags kulturaktører i Oslo, herunder UngOrgs medlemsorganisasjoner. Mange tipser oss om arrangementer på fast basis, og kalenderen har flere tusen faste lesere. Vi har påbegynt arbeidet med å flytte Kult til en ny plattform og har opprettet en referansegruppe bestående av medlemmer fra UngOrg og andre brukere av kalendere. Kult relanseres i april 2013 med nytt design og større brukervennlighet. Ny debatt Ny debatt er UngOrg og Litteraturhusets debattserie for, av og med ungdom. Målet med debattene er at unge mennesker skal få ta del i samfunnsdebatten på sine egne premisser og å bringe organisasjonenes engasjement og perspektiver til et bredere publikum. Debattserien ble startet opp i 2011 og UngOrgs medlemsorganisasjoner inviteres til å være medarrangører på de enkelte debattene og sette temaene for disse. Alle debattene foregår på Litteraturhuset. Debattene i 2012 har hatt følgende tema: 26. januar - Fredsbygging, forsoning og utvikling mellom etniske grupper (Albansk Ungdom) 15. mars Superland eller pinglestat? (Spire) 12. april Om tro og livssyn (Ung dialog) 10. mai Om papirløse asylsøkere (Afhgansk ungdomsforening i Norge i samarbeid med bl.a. AUF) 7. juni Om skeiv teori (Skeiv ungdom) 20. september Frafall på yrkesfag (Elevorganisasjonen i Oslo i samarbeid med bl.a. Senterungdommen Oslo, Sosialistisk Ungdom, Unge Venstre, AUF Oslo, FpU Oslo, Unge Høyre og KrFU) 1. november: Musikalske forbilder (AKKS Oslo) 6. desember: Norsk, svensk og dansk klimapolitikk (Natur og ungdom i samarbeid med bl.a. Unge høyre, Sosialistisk ungdom) Debattene har vært godt besøkt med omlag 50 deltakere hver gang og fungerer også som en møteplass for organisasjonene. UngInfo: Informasjon om alt til all ungdom i Oslo UngInfo har som hovedmål å tilby all ungdom i Oslo mellom 13 og 26 år informasjon om alt de måtte lure på. UngInfo er en gratis, reklamefri og nøytral tjeneste. Informasjonen og veiledningen tilbys på ungdommens premisser, uformelt og anonymt. UngInfo er et brukerstyrt lavterskeltilbud som bygger på den europeiske organisasjon Eryricas (www.eryrica.org) prinsipper om ungdomsinformasjon. Senteret Fra arbeidsprogrammet 2012: Drive et ressurssenter med høy kompetanse og god og tilrettelagt informasjon, der vi tilbyr tett oppfølgning på områdende: o Jobb o Utdanning o Bolig Og gir god og oppdatert informasjon om: o Egen bedrift o Helse og sosial o Økonomi o Fritid

6 I 2012 har vi hatt åpent senter alle hverdager og lørdager I august måned var åpningstidene utvidet til 9: UngInfo tilbyr fortsatt utlån av pc, mulighet for at skrive ut og kopiere, tilgang på relevant informasjonsmateriale og mulighet for veiledning og rådgivning. En viktig målsetning for 2012 var å øke våre besøkstall i senteret. I 2012 besøkte mer enn ungdommer senteret og vi fikk nesten henvendelser i alt. Statistikken viser økende besøkstall utover året, og vi er naturligvis fornøyd med at så mange ungdommer har funnet vei til oss og bruker vårt tilbud. Vi forsøker hele tiden å utvikle og forbedre senteret så det føles imøtekommende og tilgjengelig, det gjelder både de fysiske rammer men også oppmerksomhet rundt måten vi som ansatte tar imot ungdommen. Henvendelsene vi får dreier seg om alt fra bolig, utdanning og jobb til spørsmål om økonomi og helse. Størstedelen av de som kommer i senteret er jobbsøkere og mange sitter i senteret og skriver søknad/cv. En stor del av vår rådgivning og veiledning i senteret er til jobbsøkere. Vi får også mange henvendelser om utdanning, både på videregående og høyere nivå og fra ungdom som har lyst til å studere i utlandet. Vi hjelper med veiledning og informasjon om muligheter og rettigheter. Mange utenlandske ungdommer som er nye i byen bruker UngInfo i den første tiden, særlig mange svensker, men vi ser også at flere og flere ungdommer fra andre europeiske lande gjør bruk av UngInfo. UngInfo utadrettet Fra arbeidsprogrammet 2012: Evaluere forsøksordningen med lørdagsåpent Ha aktive profiler i sosiale medier og være tilgjengelig for kontakt Være synlig i media Arbeide systematisk med markedsføring av tilbudet, spesielt i forbindelse med søknadsfrister Ha betjente stands på ulike skoler. Tilby kurs om utdanningsvalg til alle ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo Tilby informasjon om UngInfo til alle videregående skoler i Oslo og besøke så mange som mulig av dem Være aktive på utdanningsmesser og andre arenaer der ungdom er Distribuere våre egne brosjyrer til studenter, skoleelever og andre potensielle brukere UngInfo jobber hele tiden med å nå ut til så mange ungdommer som mulig, det er viktig at vi er synlige og at ungdom i Oslo vet om vårt tilbud. Vi hadde i slutten av mars og starten av april en kampanje på t-banen for både KULT og UngInfo, dette er et av flere tiltak som vi tror har hatt positiv innflytelse på våre besøkstall. Vi har i hele 2012 hatt åpent senter også om lørdagen, og særlig i sommermånedene har det vært populært. Utdanningsmesser UngInfo var i 2012 til stede på utdanningsmessene for elever på videregående skoler både i Lillestrøm og i Oslo spektrum. Unginfo deltok også på utdanningsetatens messe Yrkes NM i Lillestrøm. Når vi er på messe møter vi mange ungdommer som er i tvil om hva de skal velge og vi ser at behovet for nøytral veiledning og informasjonsmateriell er stort. Utdanningsmessene er samtidig en fin måte å profilere senteret og våre tilbud på og knytte kontakter til nåværende og fremtidige samarbeidspartnere.

7 Nett Vi lanserte i 2012 en ny nettside (www.ung.info). Vi ønsket å skape en side som var mer overskuelig, intuitiv og brukervennlig. Vi ønsket også å gjøre det enklere for brukere av siden å kontakte oss. Informasjonen på nett blir løpende oppdatert både når det gjelder den mer statiske informasjon på nettsiden og på vår aktive profil på facebook (www.facebook.com/unginfo). Vi har også i 2012 lansert en ny blogg (www.unginfobloggen.no). Bloggen og facebook bruker vi til å informere om frister og andre aktiviteter med relevans for våre brukere. Trykt informasjon UngInfo har syv egenproduserte brosjyrer og vi har to nye på vei. Vi har i 2012 gitt alle våre brosjyrer både et grafisk og innholdsmessig løft. Alle brosjyrer har fått nytt design og vi har forsøkt å videreutvikle de så de på best mulig måte møter informasjonsbehovet for dem der skal bruke dem. Våre brosjyrer er populære både i senteret men er også flittig brukt utadrettet og av våre samarbeidspartnere. Forvirra?- kurs, jobbsøkerkurs og inforunder Kurset «Forvirra?» er et kurs vi har utviklet for å informere elever i ungdomsskolen og på videregående om utdanningsmuligheter og om det å treffe et valg. Vi tilpasser kurset til den enkelte skole og til den enkelte klasses behov. Kurset er populært og vi får gode tilbakemelding fra både elever, lærere og rådgivere på skolene. I tillegg er kurset en fin måte å informere ungdom i målgruppen om UngInfos øvrige tilbud. I 2012 holdt vi over 30 forvirra kurs på ulike skoler. Vi har været på inforunder og stått på stand ved forskjellige arrangementer. UngInfo holdt også flere jobbsøkerkurs både for større og mindre grupper. Vi holdt i 2012 generelt flere kurs enn vi har gjort tidligere og etterspørselen er stor. Use-It turistinformasjon til unge turister Fra arbeidsprogrammet 2012: Lage og utgi turistguiden Streetwise hver vår Sørge for gode og oppdaterte nettsider på use-it.travel/oslo Være en drivkraft i det europeiske nettverket Use-It Europe Utvidete åpningstider i sommerhalvåret UngInfo driver Use-It Oslo, hvilket betyr at vi ikke bare tilbyr informasjon til byens fastboende ungdom, men at vi også er et turistkontor for unge turister fra hele verden som ønsker et alternativ til de etablerte turistkontorer. Arbeidet bygger på Use-it charteret og vi er en aktiv del av det europeiske Use-it nettverket. Vi trykte opp guideboken Streetwise i eksemplarer og vi er godt besøkt både på Facebook og på våre nettsider. Vi hadde i 2012 besøk av nesten 2000 turister i senteret, i tillegg hadde vi besøk av mange ungdommer fra hele Europa som hadde spørsmål om jobb og om det å leve i Norge. Kombinasjonen av turistinformasjon og UngInfos øvrige tilbud er en stor styrke i forhold til denne gruppe av ungdommer. Ung medbestemmelse UngOrg skal gjennom Ung medbestemmelse tilrettelegge for unges engasjement og styrke deres innflytelse i Oslo. I 2012 har vi jobbet for dette ved å arrangere Ungdommens bystyremøte og en ungdomshøring, hvor det jobbes for at to relativt ulike grupper kan få sagt sin mening som så blir overlevert politikerne. I tillegg har Ung medbestemmelse sekretariat for Sentralt ungdomsråd, vi følger opp de fem sakene som ble prioritert på UBM og legger til rette for lobbyog mediearbeid for ungdommene. Ung medbestemmelse har også fungert som en ressurs for de lokale ungdomsrådene i Oslo gjennom hele året. Det gjør vi gjennom å holde kurs, bistå under lokale ungdomskonferanser, være tilgjengelig for alle henvendelser og arrangere nettverkstreff for de lokale sekretærene. Sentralt ungdomsråd og ung medbestemmelse har også vært med på

8 det nasjonale nettverket Storbysamarbeidet, vi har jobbet med høringsinnspill på en rekke saker og vi holder oss oppdatert på politikk og utvikling på feltet. Ungdom i Oslo sikres reell politisk innflytelse. Fra arbeidsprogrammet 2012: UngOrg skal ha, videreutvikle og spre kompetanse på prosesser og metoder som legger til rette for ungdoms innflytelse. Arrangere en ungdomshøring som gir et bredt lag av ungdom en stemme Tilrettelegge for at ungdom får innflytelse over arbeidet med ny kommuneplan. Kompetanse på prosesser og metoder Ung medbestemmelse (UngMed) har i året som har gått deltatt på ungdomskonferanser, møter og vært aktive i planleggingen av lokale ungdomskonferanser i Oslo for å oppdatere sin egen kunnskap på ungdoms innflytelse. I tillegg har vi jobbet tett med lokale ungdomsråd og da spesielt Grorud ungdomsråd med gjennomføringen av deres ungdomskonferanse. I tillegg har Ung medbestemmelse bidratt i gjennomføringen av Ungdommens bydelsutvalgsmøte (UBUM) i fem bydeler. Nettverk Ung medbestemmelse deltar i ulike nettverksmøter for å oppdatere egen kompetanse, samt spre det arbeidet UngMed gjør. Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) arrangerer en årlig samling for de som arbeider på regionalt nivå med ungdomsmedvirkning. UngOrg møter for Oslo siden Oslo kommune har delegert hoveddelen av arbeidet med ungdomsmedvirkning til Ungorg gjennom Ung medbestemmelses-programmet. I tillegg deltok vi på Barne- og ungdomskonferansen, i 2012 i Tromsø i oktober. Ungorg deltar også i arbeidet med utviklingen av et kompetansesenter for ungdomsarbeid og medvirkning. Dette arbeidet ledes av TVIBIT i Tromsø på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Elevmedvirkningsnettverket består av organisasjoner som arbeider med ungdomsmedvirkning på nasjonalt og/eller Oslo-nivå. UngOrg deltar i dette nettverket sammen med Barneombudet, Elevorganisasjonen, Elev- og lærlingombudet i Oslo, Redd Barna og Voksne for Barn. Nettverket har i 2012 arbeidet særlig med innspill NOU 2011:20 og Meld. St. 22( ), Motivasjon Mestring Muligheter. Storbynettverket for ungdomsråd bestående av Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Kristiansand møtes to ganger per år. Ung medbestemmelse og ungdommer fra SUR deltok på en samling i Stavanger i oktober hvor vi utvekslet erfaringer og kom frem til en felles sak som skal fremmes på Ungdommens storting Skriftlig arbeid: Ungdommens maktutredning ble sendt på høring i mai UngOrg leverte et innspill til utredningen med fokus på ungdomsråd, medvirkningsmuligheter, organisasjonsvirksomhet og minoritetsperspektiv. I høringsinnspillet fra UngOrg til Utdanningsdirektoratets høringsbrev om forskriftsfesting av elevmedvirkningsarbeid i skolen la vi vekt på elevdemokratiets betydning for den enkelte elev, for elevdemokratiets form og elevenes mulighet til faktisk innflytelse over skolens virke og arbeid. UngOrg har også fått laget en flyer om resultatene fra ungdomshøringen 2012, en promoteringsflyer for SUR. Ungdomshøring I desember 2012 ble det gjennomført ungdomshøring om ungdom og helse med 47

9 deltakere fra hele byen, ulike aldersgrupper og som i større og mindre grad var aktive på fritiden. Forarbeidet med tema ble gjort i samarbeid med byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester, SUR og UngORg. Rapporten fra arbeidet lanseres i mars. I april 2012 lanserte vi rapporten «Ungdom om trygghet og kriminalitet i Oslo» som dokumenterer innspillene fra Ungdomshøringen i Kommuneplan Arbeidet med ny kommuneplan har vært forsinket fra kommunens side. Sentralt ungdomsråd har vært i møter med finansbyråden, byutviklingsbyråden og en plan for samarbeid utover våren frem mot ferdigstilling av kommuneplanen er lagt. Styrke Ungdommens Bystyremøte og Sentralt Ungdomsråd som innflytelsesorganer Fra arbeidsprogrammet 2012: Gjennomføre og videreutvikle Ungdommens Bystyremøte Sikre implementeringen av Sentralt Ungdomsråd som et formelt høringsorgan for byrådet og bystyret i Oslo. Bistå i oppfølging av vedtakene fra Ungdommens Bystyremøte Være sekretariat for Sentralt Ungdomsråd Bidra til å videreutvikle Sentralt Ungdomsråds kompetanse og arbeid. Jobbe for at Ungdommens Nasjonalforsamling videreføres gjennom et ungdomsstyrt Ungdommens Storting. Ungdommens bystyremøte 7. og 15. februar gikk Ungdommens bystyremøte 2013 av stabelen. 159 deltakere var med på å stemme frem fem saker som legges frem for Bystyret. Nytt av året var innføringen av en valgkomité, i tillegg til videreføringen av et forberedelsesmøte og en arbeidsgruppe i forkant. For første gang fikk vi holde politikerdialogen på kantina på Rådhuset. Vi tror dette hadde betydning for at antallet delegater som ble igjen til politikerdialogen i år var rekordhøyt. Sentralt ungdomsråd har faste møter med byråden for kultur og næring, i tillegg til at det har blitt gjennomført mange politikermøter med bystyrepolitikerne. Formelt høringsorgan Sentralt ungdomsråd har hatt to møter med byråden for kultur og næring for å sikre mer formell kontakt. Nytt av året er at det halvårlige møtet deles i to; en del med byråden og en del med byråkratene i Oslo. Sakene som ble diskutert: Ungdommens bystyremøte, Oslo XL, felles retningslinjer for de lokale ungdomsrådene i Oslo, Kommuneplanarbeidet, årlig ungdomshøring, kommunal informasjonstjeneste, orientering om saker og lignende. Barnas spørretime i Oslo ble initiert til utredning av SV i Oslo, men fikk dessverre ikke tilstrekkelig finansiering. Sentralt ungdomsråd har også deltatt på mange deputasjoner, politikermøter og lobbyarbeid, og har vært aktive i å holde seg oppdatert på hva som skjer politisk. Oppfølging av vedtak Sekretariatet til Sentralt ungdomsråd bidrar til oppfølgingen av sakene fra UBM. I 2012 har sakene det har blitt arbeidet med vært: Ny sentrumstunnel for t-bane, endret skolevalgsordning,

10 grunnleggende rettigheter for papirløse, bedre nattbusstilbud, bilfritt sentrum innenfor ring 1. Sekretariatet har bistått med det formelle arbeidet i oppfølgingen, som oversendelse til bystyret, tilrettelegging for arbeidsgruppene, bistand med mediearbeid, deltakelse i lobbymøter og deputasjoner og tilrettelegging for aksjoner (Se vedlagt årsberetning for SUR). Sekretariat for SUR Ungorg har sekretariatsfunksjonen for Sentralt Ungdomsråd. Dette arbeidet består i å jevnlig forberede saker til møtene samt skolering av SUR og arbeidsutvalget i SUR. Sentralt ungdomsråd har hat skoleringer i generelt arbeid, team og politisk påvirkning ( ). I tillegg har Sentralt ungdomsråd sitt arbeidsutvalg på 6 personer hatt en lederskolering med fokus på organisasjonskultur, struktur og hensiktsmessig arbeidsorganisering (03.05). Vi satte også ned et utvalg i forbindelse med UBM 2013 som fikk skolering i bruk av valgkomité i organisasjonen. Hele året har Sentralt ungdomsråd arrangert arbeidskvelder med et særlig fokus på oppfølging av de fem sakene vedtatt av Ungdommens bystyremøte. Kveldene har vært åpne også for ungdommer som ikke er medlem av et ungdomsråd. Før hver arbeidskveld har de også hatt et særlig fokus på et tema med en ekstern innleder. SUR-møtene har også hatt eksterne innledere på tema som for eksempel budsjett, saksspesifikk informasjon og helse. Ungdommens Storting UngOrg har bistått både Stortingets prosjektgruppe i utarbeidelsen av og forberedelsene til Ungdommens Storting I tillegg har Oslo hatt en representant fra Ungdommens Nasjonalforsamling i Nasjonalt ungdomspanel frem til Ungdommens Storting Ungdommens Storting ble gjennomført på Stortinget Oslo deltok med to representanter valgt av Sentralt ungdomsråd. Disse ble også valgt inn i det nye Nasjonalt ungdomspanel. Ung medbestemmelse støtter deres deltakelse her, men overlater driften av ungdomspanelet til Stortingets prosjektgruppe. UngOrg har observatørstatus på UST 2013 og har blitt orientert om planleggingen av arrangementet av Stortinget. SUR deltar med en delegat, og SUR fremmer en sak om USTs oppbygging i samarbeid med Storbynettverket. Være en ressurs for de lokale ungdomsrådene Fra arbeidsprogrammet 2012: Bistå og veilede ungdomsråd til å gjennomføre demokratiske valg Tilby opplæring av lokale ungdomsråd Veiledning av sekretærene i bydelene Jobbe for bedring av rammevilkårene for de lokale ungdomsrådene. Jobbe for tydeligere retningslinjer for lokale ungdomsrådene som bidrar til økt representativitet og legitimitet. Valg og opplæring Ung medbestemmelse har vært til stede på alle de lokale ungdomskonferansene som er blitt arrangert i løpet av høsten og våren; Frogner, Søndre Nordstrand, Nordre Aker, Østensjø, Grorud, Gamle Oslo. Der har vi bistått i å gjennomføre konferansene og ev. valg som har blitt foretatt på samme tid. I 2012 har man holdt kurs for Stovner Ungdomsråd ( og 21. og 28. jan 2013), klubbstyret på Jordal fritidsklubb ( ), Grorud ungdomsråd (28.02) og for Frogner ungdomsråd (21.03). I tillegg har vi bidratt på to eksterne konferanser; i Bergen for ungdommens bystyre (24.01) og i Tromsø for sekretærer for ungdomsråd i Nordland, Troms og Finnmark (24.04). Det har også blitt arrangert en opplæringskveld for lokale ungdomsråd høsten Sekretærer i bydelene Hvert halvår arrangerer Ung medbestemmelse et nettverksmøte for sekretærene for de lokale ungdomsrådene. Sekretærtreffet hadde våren 2012 fokus på ungdomshøringen i 2011 og på

11 Sentralt ungdomsråd sin satsing på å styrke det lokale arbeidet med ungdommens bydelsutvalgsmøter og politisk påvirkning og organisasjonsbygging lokalt. Det andre treffet ble arrangert i desember, med 12 av 15 bydeler påmeldt, men hvor kun 8 deltok pga. sykdomsforfall og andre internseminar.. Der ble det igjen diskutert erfaringer, det ble orientert fra SUR, i tillegg hadde plan- og bygningsetaten og Guri Mette Vestby fra NIBR. I tillegg har koordinator bistått lokale sekretærer i alle spørsmål de måtte ha. Rammevilkår og retningslinjer for Lokale ungdomsråd Byrådet har i 2012 oversendt retningslinjer for ungdomsråd til alle bydelene for å sikre en mer enhetlig struktur, bedre valgprosesser og gjennomføring av lokale ungdomskonferanser i de ulike ungdomsrådene. Retningslinjene bygger på UngOrgs forslag. Også de frie midlene til kulturtiltak i bydelene, kalt «1,5 mill til hva du vil» har fått felles retningslinjer. Retningslinjene er utarbeidet etter ønske fra Sentralt ungdomsråd, slik at forvaltningen av midlene av de lokale ungdomsrådene blir likt for alle og enkelt å forholde seg til. I juni 2012 lanserte vi nye nettsider for Ung Medbestemmelse. Denne siden inneholder informasjon om ungdomsråd lokalt, sentralt og nasjonalt. Her finner man også alt som er interessant knyttet til Ungdommens bystyremøte, den årlige ungdomshøringen, aktuelle skoleringer og tilbud til ungdomsråd i Oslo. Ikke minst er det en nyttig samleside der man finner det meste av informasjon om hvile andre aktører som arbeider med ungdomsmedvirkning og hvilke verktøy man kan benytte seg av i arbeidet med ungdomsråd og ungdomsmedvirkning. Adresse: Vedlegg 1: Styrets sammensetning UngOrg sitt styre har i perioden bestått av: Magnar Müller, Fantasiforbundet (leder) Camilla Øien, Røde Kors Ungdom (nestleder) Trine Jakobsen, Hyperion (nestleder) Eir Helle Nerland, Natur og Ungdom Liridona Gashi, Albansk Ungdom Marthe Andrea Skretteberg, AUF Ramil Aliyev, NAYO Vemund Kulleseid Nilsen, Skeiv Ungdom Magnus Thingnes, Unge Høyre (trakk seg november 2012) Nina Aziza Plau (ansattrepresentant) Ane Marte Rognskog, Miljøagenten (1. vara) Eira Lie Jor, Sosialistisk Ungdom (2. vara) Hannah F. Johansen, Rød Ungdom (3. vara) Vedlegg 2: Årsberetning SUR Om Sentralt ungdomsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdommens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdomsråd, samt leder og nestleder valgt på Ungdommens bystyremøte Jobber med saker som angår ungdom i hele Oslo Følger opp de fem sakene fra Ungdommens bystyremøte Høringsorgan for byomfattende saker og tiltak Avholder månedlige møter (ti møter i 2012) Deltar i faste kontaktmøter med byråden for kultur og næring I 2012 har Andreas Svela ledet Sentralt ungdomsråd sammen med nestleder Balder Bryn Morsund. Arbeidsutvalget har bestått av leder og nestleder i tillegg til Teodor Bruu, Tina Athari,

12 Astrid Brakstad og Anette Arneberg. På høstsemesteret trakk Astrid Brakstad seg, og Heidi Strand tok hennes plass. Rådets sekretariat har som tidligere vært ivaretatt av UngOrg (Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo) ved sekretær Gabrielle Legrand Gjerdset (Oda Amanda Malmin vikar fra januar til juni), samt prosjektleder for Ung Medbestemmelse Camilla Dukefos. I august tok Sigri Stokke Nilsen over denne stillingen. Oppmøte Sentralt ungdomsråd opplevde i løpet av 2011 en svært positiv økning i oppmøte. Rådet består av 32 medlemmer, der 15 er møtende varaer. I 2010 var oppmøtet på under ti deltakere på møtene, mens det i 2011 var mellom 15 og 25 på møtene. Alle bydeler har vært representert, de fleste på alle møter. I 2012 var oppmøtet ikke like jevnt og godt, spesielt på høsten. Det har likevel ikke vært færre enn 11 på noe møte, og snittoppmøtet har vært 40 prosent, som er greit med hensyn til at rådet har møtende varaer. Det er uansett viktig å fortsette å minne rådsrepresentantene og bydelssekretærene på hvor viktig det er at de møter opp. Årsgjennomgang Her brukes forkortelsen BYS for bystyrerepresentant. Januar: o Type: Planlegging av UBM, årsberetning for SUR; planlegging av SURopplæringsseminar o Møtevirksomhet: SUR-møte; AU-møte; kommuneplan; UBM-arbeidsgruppe o Mediearbeid: Februar: o Type: UBM 2012; ny SUR-ledelse; nytt og utvidet AU; fem saker fra UBM; kurs Jordal fritidsklubb; kommuneplan-møter o Møteaktivitet: SUR-møte; AU-møte; UBM o Mediearbeid: Oppslag i Aften om UBM Mars: o Type: Legge frem UBM-saker for bystyret; årsmøte i BURO; valg av AU; hyttetur med opplæring av SUR og utarbeidelse av strategier for UBM-sakene. o Møteaktivitet: SUR-møte; tre AU-møter; strategi-/opplærings-tur for SUR; Ungdommens storting; deltakelse i paneldebatt hos Husbanken; møte med BYS Heggelund og Sundelin om inntaksordning vgs; møte med Dovre ungdomsråd; møte med BYS Alsabeegh om samferdselsakene; møte med BYS Dørum om samferdselsakene; leder og nestleder deltok på Ungdommens storting o Mediearbeid: Oppslag i DittOslo om papirløse innvandreres rettigheter April: o Type: Stand på markedsdag i Bogstadveien om SUR og bilfritt sentrum; høringssvar til NOU om Ungdom, makt og medvirkning o Møteaktivitet: SUR-møte; AU-møte; arbeidskveld med SUR; AU-overlapp; presentasjon av samferdselsakene i Samferdsels og miljøkomiteen; møte med BYS Borgen om samferdselssakene; møte med byrådsavdelingen for kultur og næring (sekretariat) o Mediearbeid: Leserinnlegg i Aften om skolevalgsordningen Mai: o Type: Sykkelaksjon med NU i Birkelunden; jurymedlem Oslo Miljøpris; jurymedlem Redd Barna-prisen; stille spørsmål til Heikki Holmås; skoleringsseminar for AU o Møteaktivitet: SUR-møte; AU-møte; møte med BYS Dørum; møte med Høyres samferdselsfraksjon om samferdselssakene; lederskolering av lokale ungdomsrådsledere; arbeidskveld med SUR; møte med stortingsrepresentant Marthinsen om sentrumstunnel; møte med UDE om inntaksordningen for vgs; møte med Ruter om sentrumstunnel og nattbusstilbud; møte med NHO om bilfritt

13 o Juni: o o sentrum; konferanse om NOU 2011:20; møte med Knut Arild Hareide om sentrumstunnel; møte med MDG om bilfritt sentrum; møte med Plan- og bygningsetaten (sekretariatet); sekretærtreff for lokale ungdomsråd Mediearbeid: Leserinnlegg om bilfritt sentrum; artikkel i Aften om skolevalgsordningen Type: Høringssvar på sak om rådgivningstjenesten i Osloskolen; felles retningslinjer ved utdeling av 1,5 millioner vedtas; nye nettsider; arbeid med tema for ungdomshøring 2012 Møteaktivitet: SUR-møte; AU-møte; møte med BYS Berge om samferdselssakene; møte med Oslo handelsstands forening om bilfritt sentrum; arbeidskveld med SUR; kontaktmøte med byråd Hallstein Bjercke; møte med GoGreen om bilfritt sentrum; møte med bystyrets sekretariat om Barnas spørretime; møte med Kulturetaten om Kulturkortet; møte med BYS Alsabeegh; møte med statssekretær Kjetil Lund i finansdepartementet om tiltak mot oljefyring Mediearbeid: Leserinnlegg om tiltak for færre oljefyrer i Oslo o Juli: Sommerferie August: o Type: Oppstart SUR-høsten; deltakelse i storbytreff for sekretærene; arbeid med Barnas Spørretime o Møteaktivitet: AU-møte, møte med bystyrets sekretariat om Barnas spørretime, høringsmøte om boligbehovsplan o Mediearbeid: September: o Type: Sigri Stokke Nilsen ansatt som ny koordinator for Ung Medbestemmelse; blir kjent med forslag til kutt i SURs budsjett o Møteaktivitet: SUR-møte; AU-møte; arbeidskveld med de lokale ungdomsrådene om Ungdomshøringen o Mediearbeid: Oktober: o o Type: Arbeidskveld; workshop om Ungdomshøringen for de lokale ungdomsrådene; budsjettarbeid; oppfølging av saker som tas opp i bystyret; overrekkelse av i overkant av 3000 underskrifter for bilfritt sentrum til byråd Elvestuen Møteaktivitet: SUR-møte; AU-møte; deltakelse på Barne og ungdomskonferansen i Tromsø; deputasjon i Miljø og samferdselskomiteen; deputasjon i Kultur og utdanningskomiteen; kontaktmøte med byråd Bjercke; møte med BYS Sundelin om SUR-budsjett o Mediearbeid: Leserinnlegg i Aftenposten om bilfritt sentrum; reportasje på Dagsrevyen om underskriftsoverrekkelse til byråd Elvestuen November o Type: Aktivitetskveld med de lokale ungdomsrådene; SUR skriver evaluering av kulturkortet; fire deltagere fra SUR på storbysamlingen i Stavanger gjennom storbynettverket; budsjettarbeid o Møteaktivitet: AU-møte; deltakelse på dialogkonferanse med BLD-minister; storbysamlingen i Stavanger o Mediearbeid: Oppslag i Aften om evalueringen av kulturkortet, skrev leserinnlegg om klimaforliket og oljefyrer i Oslo, men kom ikke på trykk Desember o Type: Ungdomshøringen avholdt; valg av sak fra Sentralt ungdomsråd til Ungdommens storting; arbeid med kommuneplan; sekretærtreff for lokale ungdomsråd

14 o Møteaktivitet: SUR-møte og juleavslutning med innledning av BYS Langerød; møte med byråd Vinje om ungdomsdeltakelse i kommuneplanarbeidet; møte med Sverre Molandsveen i NHO om sentrumstunnel o Mediearbeid: skrev leserinnlegg om InterCity-triangel, men kom ikke på trykk Sakene fra Ungdommens bystyremøte 2012 På Ungdommens bystyremøte (UBM) 2012 ble fem saker valgt ut til ordinær behandling i bystyret. Under følger en gjennomgang av de enkelte sakene, og hvordan vi har jobbet med dem. Ny sentrumstunnel for t-bane UBMs vedtak : Kollektivtrafikk må prioriteres fremfor privatbilisme. Ny sentrumstunnel for t-bane må på plass så raskt som mulig, senest innen 2025, for å kunne ha et kollektivtilbud som har stor nok kapasitet i fremtiden. En slik tunnel må prioriteres fremfor utvidet E18 til Bærum. Dette har vært en av de viktigste sakene å arbeide med for ungdomsrådet, og har vært enkel å kombinere med flere av de andre miljøsakene som ble prioritert på UBM. SUR har vært i møter med blant andre Knut Arild Hareide, Marianne Marthinsen og Odd Einar Dørum. Rådet har også vært i møte med Ruter. Som kjent kan ikke Oslo Kommune finansiere sentrumstunnel alene, og er avhengig av statlige prioriteringer, derfor har SUR i stor grad lagt opp arbeidet mot Stortinget. Bystyrets vedtak : Forslaget fra Ungdommens bystyremøte fikk 7 stemmer (SV, R og MDG). Etter dette foreligger det ikke vedtak fra bystyret. Endret skolevalgsordning UBMs vedtak : Skolevalgsordningen må endres slik at elevene kan velge skole og utdanningsprogram uavhengig av hverandre. Denne saken ble raskt tatt opp i bystyret, og det var bred enighet om forslaget. SUR har fortsatt å følge denne saken tett og vært i møter med enkeltpolitikere og Utdanningsetaten. Det vil ta tid å gjennomføre endringen fordi søknadssystemet må endres, men SUR vil fortsette å følge denne saken. Bystyrets vedtak : Bystyret ber byrådet endre det frie skolevalget, i tråd med vedtaket fra Ungdommens bystyremøte. Grunnleggende rettigheter for papirløse UBMs vedtak : Oslo kommune må anmode om at regjeringen legger forholdene til rette for at papirløse flyktninger kan arbeide lovlig og betale skatt inntil kjent utreisedato. I mellomtiden bes byrådet se om det er mulig å finne lokale løsninger. Dagen før UBM vedtok denne saken ble en tilsvarende sak nedstemt i bystyret. Bystyrets vedtak : SVs forslag ble forkastet mot 7 stemmer (SV, R og MDG). Finanskomiteens innstilling ble vedtatt mot 7 stemmer (SV, R og MDG). Etter dette er bystyrets vedtak: Forslaget tas ikke til følge. Bedre nattbusstilbud UBMs vedtak : Frekvensen og rutenettet for nattbusstilbudet må utvides.

15 SUR har vært i møte med Ruter om denne saken og i deputasjon med Miljø og samferdselskomiteen om denne saken. Bystyrets vedtak : 1. Byrådet bes sikre at informasjon om nattlinjenes avgangssteder og avgangstider blir tydeliggjort på alle holdeplasser. 2. Byrådet bes komme tilbake til bystyret med en orientering om planer, framdrift for nye nattbusstilbud. Bilfritt sentrum innenfor ring 1 UBMs vedtak : Bilfri sone, med unntak av vareleveranser og kollektivtransport, må opprettes innenfor Ring 1. Det må også opprettes flere parkeringsplasser utenfor Ring 1. Dette var en sak Sentralt ungdomsråd har arbeidet mye med. Det har vært mange møter med samarbeidspartnere og andre parter i denne saken. SUR har hatt stand ved to anledninger og samarbeidet med Natur og Ungdoms Oslolag om denne saken. Dette ga utslag i over 3000 underskrifter for bilfritt sentrum. SUR har hatt leserinnlegg i Aften og Aftenposten, reportasje på Dagsrevyen og annen oppmerksomhet. Bystyrets vedtak : Bystyret ber om å bli holdt orientert på egnet måte om gjennomføringen av gatebruksplanen for Oslo sentrum. Andreas Svela leder for Sentralt ungdomsråd Balder Bryn Morsund nestleder for Sentralt ungdomsråd

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Arbeidsprogram for UngOrg 2016-2017 Vedtatt på UngOrgs årsmøte, 30. mars 2016. Barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg Arbeidsprogram for UngOrg 2017-2018 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. UngOrg bidrar til en sterk frivillig

Detaljer

Sak 6 Årsberetning 2014-2015

Sak 6 Årsberetning 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 6 Årsberetning 2014-2015 I perioden 2013-2014 har UngOrg gjennomført kursserien UngUtvikling, arrangert seks debatter i serien Ny Debatt i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep. 0032 OSLO Dato: 22.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201105759-18

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE Mandag 04. mars 2013 i Oslo Rådhus

INNKALLING TIL MØTE Mandag 04. mars 2013 i Oslo Rådhus INNKALLING TIL MØTE Mandag 04. mars 2013 i Oslo Rådhus Møtedato: 04.03.2013 Tid: Møtestart kl 17:00, møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, 11. etg, Gerhardsen-rommet Servering: Pizza Til: 01 Gamle

Detaljer

UngOrgs årsberetning 2015

UngOrgs årsberetning 2015 1 UngOrgs årsberetning 2015 I 2015 har UngOrg avholdt Ungdommens bystyremøte med 137 deltakere, arrangert åtte debatter i serien Ny Debatt i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner og Litteraturhuset,

Detaljer

Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte 2013

Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte 2013 Frem en sak! Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte 2013 Opplegget er laget spesielt for skoler, men kan godt brukes av ungdomsråd, organisasjoner og klubbstyrer for å finne gode saker fra ditt lokalsamfunn.

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte 2014

Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte 2014 Frem en sak! Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte 2014 Opplegget er laget spesielt for skoler, men kan godt brukes av ungdomsråd, organisasjoner og klubbstyrer for å finne gode saker fra ditt lokalsamfunn.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE Mandag 04. mars 2013 i Oslo Rådhus

REFERAT FRA MØTE Mandag 04. mars 2013 i Oslo Rådhus REFERAT FRA MØTE Mandag 04. mars 2013 i Oslo Rådhus Møtedato: 04.03.2013 Tid: Møtestart kl 17:00, møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, 11. etg, Gerhardsen rommet Servering: Pizza Til: 01 Gamle

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte

Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte Frem en sak! Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte Opplegget er laget spesielt for skoler, men kan godt brukes av ungdomsråd, organisasjoner og klubbstyrer for å finne gode saker til Ungdommens Bystyremøte.

Detaljer

Evaluering av kulturkort-ordningen

Evaluering av kulturkort-ordningen Sentralt Ungdomsråd i Oslo Møllergata 3 0179 Oslo sur@buro.no Evaluering av kulturkort-ordningen Sentralt Ungdomsråd setter pris på å få være med i evalueringen av kulturkortet en ordning som ble innført

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!!

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!! Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

REFERAT FRA MØTE Mandag 14. oktober 2013 i Oslo Rådhus

REFERAT FRA MØTE Mandag 14. oktober 2013 i Oslo Rådhus REFERAT FRA MØTE Mandag 14. oktober 2013 i Oslo Rådhus Møtedato: 14.10.2013 Tid: Møtestart kl 17:00, møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, Møterom B Servering: Pizza Til: 01 Gamle Oslo v/ Luka Dyrnes

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE Mandag 16. september 2013 i Oslo Rådhus

INNKALLING TIL MØTE Mandag 16. september 2013 i Oslo Rådhus INNKALLING TIL MØTE Mandag 16. september 2013 i Oslo Rådhus Møtedato: 16.09.2013 Tid: Møtestart kl 17:00, møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, Møterom A Servering: Pizza Til: 01 Gamle Oslo v/ Luka

Detaljer

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09 Arbeidsprogram 2009-2010 Sak: GF 08/09 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Ledermøtet nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving.

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. Årsmelding 2011 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Høringssvar vedrørende høring om lovfesting av medvirkningsordning for ungdom sak 13/1969

Høringssvar vedrørende høring om lovfesting av medvirkningsordning for ungdom sak 13/1969 Kommunal- og regionaldepartementet, Akersgata 59, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Deres ref Your ref: Vår ref Our ref: Vår dato Our date: 25.11.2013 Høringssvar vedrørende høring om lovfesting av medvirkningsordning

Detaljer

Politisk plattform for Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo

Politisk plattform for Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo Politisk plattform for Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo Innledning Barne- og Ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en paraplyorganisasjon som representerer over 50 barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Ungdommens Fylkesting

Ungdommens Fylkesting Ungdommens Fylkesting Hva er UFT For over 10 år siden vedtok Fylkestinget den 18. januar 2005 å opprette UFT. Og det første UFT ble arrangert helga 1.-2. oktober samme år. Ungdommens fylkesting skal være

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 1.0 Elevråd og medlemsskoler 1.1 Jobbe for at det blir gitt ut mer informasjon om tekniske og allmenne fag, samt jobbe for å sette flere

Detaljer

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport Organisering for bedre levekår Sluttrapport Forord Prosjektet Organisering for bedre levekår er nå gjennomført og avsluttet. I denne rapporten oppsummeres prosjektets gjennomføring og resultater. Funksjonshemmet

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets Januar 2016

Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets Januar 2016 Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Januar 2016 Formål med dokumentet: Som grunnlag for eget arbeid med ny strategisk plan, og behandling på kretstinget i juni 2016 er det

Detaljer

Årsmelding 2007. Troms barne- og ungdomsråd. Generelt

Årsmelding 2007. Troms barne- og ungdomsråd. Generelt Årsmelding 2007 Troms barne- og ungdomsråd Generelt Året 2007 har vært fylt med de ulike oppgavene som er knyttet til Troms barne- og ungdomsråd. På grunn av flere årsaker har aktiviteten vært lavere en

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE Måndag 8. oktober 2012 på Oslo Rådhus

INNKALLING TIL MØTE Måndag 8. oktober 2012 på Oslo Rådhus INNKALLING TIL MØTE Måndag 8. oktober 2012 på Oslo Rådhus Møtedato: 08.10.2012 Tid: Møtestart kl. 17.00, møteslutt innan kl. 20.00 Stad: Gerhardsen rommet, Oslo Rådhus Servering: Pizza Til: v/ Balder Bryn

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) ØBURs Handlingsprogram 2013 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en paraplyorganisasjon for de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Østfold. ØBUR

Detaljer

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl Oslo kommune Bydel Nordre Aker Seksjon for ungdom og kultur Protokoll Utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: Onsdag 17.03.10 og torsdag 18.03.10 Tidspunkt: 18.00 20.00 Møtested: Glasshuset på Nordberg skole. Sognsveien

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Vedtatt av årsmøtet 11.-12. april 2013 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant elevene på sine medlemsskoler for å skape et

Detaljer

Kamera går! Sluttrapport

Kamera går! Sluttrapport Kamera går! Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Kamera går! hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet hadde som målsetning å kurse organisasjoner for ungdom

Detaljer

UngOrgs årsberetning 2016

UngOrgs årsberetning 2016 UngOrgs årsberetning 2016 I 2016 har UngOrg avholdt Ungdommens bystyremøte to ganger for å endre årshjulet fra vår til høst. Første UBM våren 2016 hadde 120 deltakere, og UBM om høsten hadde 118 deltakere.

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Politisk plattform for Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo Vedtatt på UngOrgs årsmøte 2012, revidert årsmøtet 2016

Politisk plattform for Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo Vedtatt på UngOrgs årsmøte 2012, revidert årsmøtet 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Politisk plattform for Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo

Detaljer

Barn og unges medvirkning i samfunnsplanleggingen

Barn og unges medvirkning i samfunnsplanleggingen Barn og unges medvirkning i samfunnsplanleggingen Nordisk konferanse i Bergen Storbyens hjerte & smerte -inkludering og deltakelse- Seniorforsker Guri Mette Vestby Norsk institutt for by- og regionforskning

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Saksframlegg. TRONDHEIM KOMMUNES HØRINGSSVAR VEDRØRENDE UNGDOMS FRITIDSMILJØ. UNGDOM, DEMOKRATISK DELTAGELSE OG INNFLYTELSE Arkivsaksnr.

Saksframlegg. TRONDHEIM KOMMUNES HØRINGSSVAR VEDRØRENDE UNGDOMS FRITIDSMILJØ. UNGDOM, DEMOKRATISK DELTAGELSE OG INNFLYTELSE Arkivsaksnr. Saksframlegg TRONDHEIM KOMMUNES HØRINGSSVAR VEDRØRENDE UNGDOMS FRITIDSMILJØ. UNGDOM, DEMOKRATISK DELTAGELSE OG INNFLYTELSE Arkivsaksnr.: 09/18713 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til

Detaljer

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden 2017-2018 Innhold Forord 3 Organisasjonsutvikling 4 Økonomi 6 Brukermedvirkning 7 Organisasjonsutvikling 8 Forord Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert

Detaljer

REFERAT FRP MØTE FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD (SUR) Måndag 3. desember 2012 på Oslo Rådhus

REFERAT FRP MØTE FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD (SUR) Måndag 3. desember 2012 på Oslo Rådhus REFERAT FRP MØTE FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD (SUR) Måndag 3. desember 2012 på Oslo Rådhus Møtedato: 03.12.2012 Tid: Møtestart kl. 17.00, møteslutt innan kl. 20.00 Stad: Gerhardsen rommet, Oslo Rådhus Servering:

Detaljer

Etablere et partipolitisk uavhengig organ som skal sette medvirkning på dagsorden lokalt, regionalt og på fylkesnivå for ungdom på Helgeland.

Etablere et partipolitisk uavhengig organ som skal sette medvirkning på dagsorden lokalt, regionalt og på fylkesnivå for ungdom på Helgeland. Regionalt ungdomsråd - Helgeland Prosjektbeskrivelse 2014-2016 Formål med prosjektet: Etablere et partipolitisk uavhengig organ som skal sette medvirkning på dagsorden lokalt, regionalt og på fylkesnivå

Detaljer

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høringssvar - Høring av rapport fra Tvibit ungdomshus - Nasjonalt kompetansesenter

BARNEOMBUDET. Høringssvar - Høring av rapport fra Tvibit ungdomshus - Nasjonalt kompetansesenter BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 13/00452-2 Thomas Wrigglesworth 008;O;KFM 5.4.2013 Høringssvar

Detaljer

Velkommen til UngOrgs årsmøte 2016 Litteraturhuset, Oslo, 30. mars 2016

Velkommen til UngOrgs årsmøte 2016 Litteraturhuset, Oslo, 30. mars 2016 ÅRSMØTE 2016 1 2 Velkommen til UngOrgs årsmøte 2016 Litteraturhuset, Oslo, 30. mars 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Innhold Sak 1. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 INNLEDNING Den 25. november 2012, ble det vedtatt at Ungdommens fylkesutvalg (UFU) skal jobbe etter et satt prinsipprogram utarbeidet av Ungdommens fylkesting.

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF

STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF FORMÅL Lokallagene er byggesteinene i AUF. Det er i lokallagene medlemmene er, og det er der engasjementet gror og aktiviteten blomstrer. Sterke, aktive

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 11. juni 2012 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ )

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ ) REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/09 2017 og vedtatt i kommunestyret 26/09 2017) 1. Formål Gjennom barn og unges kommunestyre (BUK) skal barn og ungdom i Nes: 1.

Detaljer

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner»

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner» «Aktive ungdomsråd i alle kommuner» Barn og unge har rett til å bli hørt. Dette er likevel ikke den eneste grunnen til å høre på dem. Ungdommens uttalelser er en viktig informasjonskilde for kommunens

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Kort orientering: Parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum. Invitasjon til møte med kommunalsjef for Plan og utvikling.

Kort orientering: Parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum. Invitasjon til møte med kommunalsjef for Plan og utvikling. Utvalg: Hammerfest Ungdomsråd Møtested: Storstua, Ungdomshuset :bootleg Dato: 08.03.2012 Tid: 18:00 Medlemmer som møtte: Navn: Fredrik Næss Sivertsen Vilde Olaussen Kathrine Næss Holmgren Gard Orvik Nilssen

Detaljer

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kaasin Jakobsen, Leder Møtedato: 13.November 2013. Ungdomskoordinator Rina K. Møteleder: Joakim Kaasin Jakobsen

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kaasin Jakobsen, Leder Møtedato: 13.November 2013. Ungdomskoordinator Rina K. Møteleder: Joakim Kaasin Jakobsen Referat Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kaasin Jakobsen, Leder Møtedato: 13.November 2013 Iren Grue Tidspunkt: 11:15 15:00 Sted: Ål Ungdomsskole Ungdomskoordinator Rina K. Møteleder: Joakim Kaasin Jakobsen

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 Innhold Arbeidsprogram...1 Innhold... 2 Elevdemokrati...3 Politikk og påvirkning... 3 Informasjon og kontakt... 4 Arrangementer... 4 Rettigheter...

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte 13.02.2016 Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Parkgata 64, Hamar Dato: 13.02.2016 kl. 10:00-17:00 Sak 1/16 Dette dokumentet er elektronisk

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012.

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012. Saknr. 12/4910-2 Ark.nr. 223 K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09 Møte: Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 05. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede: Sindre

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 24.05.2016 16/7554 16/36903 Saksbehandler: Thomas Soløst Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Politikere på skolebenken. Sluttrapport

Politikere på skolebenken. Sluttrapport Politikere på skolebenken Sluttrapport Forord Dette er sluttrapporten for prosjektet «Politikere på skolebenken». Målet med prosjektet var å arrangere et seminar for å bevisstgjøre og skolere ungdomspartiene

Detaljer

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 21.10.17 / Oslo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Forslag til endringer i arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner,

Detaljer

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU)

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Kvinnepolitisk utvalg har i 2016 bestått av: Aud Herbjørg Kvalvik (leder), Randi Reese, Kari Dahn, Latifa Nasser, Brit Fredriksen,

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer