Endra opplegg for Amundsen Ultra Trail 2013 og 2014 på Hardangervidda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endra opplegg for Amundsen Ultra Trail 2013 og 2014 på Hardangervidda"

Transkript

1 Sakshandsamar, innvalstelefon Øistein Aasland, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2012/ Dykkar referanse Xtremeidfjord, v/ Fredrik Mandt e-post: Endra opplegg for Amundsen Ultra Trail 2013 og 2014 på Hardangervidda Vi viser til søknad frå Xtremeidfjord, v/ Fredrik Mandt om løyve til å arrangere Amundsen Ultra Trail, datert 3. oktober Samt påfølgjande e-postar (20. november, 2. og 3. desember 2012) og telefonsamtalar med endringar i opplegget kring dette løpet. Amundsen Ultra Trail er eit 160 km langt ultra-løp på Hardangervidda med internasjonalt format og profil. Deler av løpet var tenkt lagt inn i Hardangervidda nasjonalpark, men det er nå endra. Det blei i søknaden presisert at det var eit løp som skulle følgje Turistforeininga sitt stinett. Arrangementet krev ingen motorisert ferdsel. Alle deltakarane skal være utstyrt med tilstrekkeleg utstyr for å klare seg i fjellet alene. Alle deltakarar er og utstyrt med GPS-tracking, dersom noe alvorleg skjer vil deltakarane ha moglegheit for einvegs-kommunikasjon med hovudredningssentralen. Deltakarane skal passere 7 sjekkpunkt undervegs. Det vart søkt om å arrangere eit slikt løp med inntil 20 deltakarar i 2013 og inntil 50 deltakarar i Den opphavlege søknaden vart sendt på høyring til Fylkesmennene i Buskerud og Telemark, Tilsynsutvala i Hordland, Buskerud og Telemark og til Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet. Det kom tilbakemeldingar om at tidspunktet for løpet var lagt for nær opptil villreinjakta og generelle innvendingar om at det i var uheldig å leggje eit slikt sportsarrangement inn i nasjonalparken. Arrangøren, Xtremeidfjord, har i e-postar av 2. og 3. des valt og leggje om ruta for Amundsen Ultra Trail til å gå frå Hakkesetstølen - Tuva - Åan - Solheimstulen - Mårbu Kalhovd Gaustatoppen. Det vart presisert at heile løype kan leggjast utanfor Hardangervidda nasjonalpark. Forvaltningsstyresmakta for nasjonalparken vil difor ikkje handsame søknaden om å arrangere løpet innanfor nasjonalparken. Vi vil like vel oppmode om at Xtremeidfjord tek omsyn til villreininteressene når løpet skal planleggjast, og at dei har god kontakt med Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet og Statens naturoppsyn på Skinnarbu når dei planlegg løpet vidare. Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Miljøvern- og klimaavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Org.nr: E-post: Internett:

2 Dei må og passe på at løpet vert lagt til ei tid av året som er til minst mogleg uroing både ovanfor dyrelivet og for villreinjakta. Med helsing Kjell Kvingedal e.f. seksjonssjef Øistein Aasland seniorrådgjevar Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Kopi pr. e-post til: Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Telemark Tilsynsutvalet for Hordaland Tilsynsutvalget i Telemark Buskerud Tilsynsutvalg SNO Skinnarbu v/knut Nylend Direktoratet for naturforvaltning (DN) 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Elektronisk post - Ullensvang herad Arkiv: Vår ref.: J.nr.: Dato: 1-N- 12/ / Frå: Fylkesmannen i Hordaland v/aasland Øistein Innmelding av tiltaksmidler - Hardangervidda Nasjonalpark - Bestillingsdialog B- og C-skjema Oversendelse av Bestillingsdialog 2013 for Hardangervidda nasjonalpark, Skaupsjøen/Hardangerjøkulen lvo og Møsvatn Austfjell lvo. Gi meg en tilbakemelding dersom det er problemer med noen av vedleggene, så skal jeg se hva jeg kan få gjort med det. Med hilsen Øistein Aasland Seniorrådgiver Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelingen Telefon: / Innmelding av tiltaksmidler - Hardangervidda Nasjonalpark - Bestillingsdialog B- og C-skjema: Innmelding av tiltaksmidler - Hardangervidda Nasjonalpark - Bestillingsdialog B- og C-skjema.pdf Vedlegg 1: Vedlegg 1, Bestillingsdialog 2013, B-skjema for Hardangervidda np.docx Bestillingsdialog 2013, B-skjema for Hardangervidda np: Vedlegg 2, Bestillingsdialog 2013, C-skjema for Hardangervidda np.xlsx Vedlegg 2: Vedlegg 3, Bestillingsdialog 2013, Utfyllende merknader til C-skjema for Hardangervidda np.docx Denne E-posten er filtrert av MessageLabs Security System. For meir informasjon, besøk Kopi til: Lars Inge Eners (Lars-

21 O) Lorentz Noteng Morten Elgaaen NO) Olaf Bratland ) Petter Braaten Silsand Trond Eirik ne.no, Stein Byrkjeland Knutsen Even FMBU Postmottak Eir Skeie Sandstå

22 Sakshandsamar, innvalstelefon Øistein Aasland, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2011/ Dykkar referanse Hildegunn Espe Espe 5773 HOVLAND Løyve til oppføring av felles utedo på gnr. 90 bnr. 1 mfl. - Søre Belebotn, Ullensvang herad innanfor Hardangervidda nasjonalpark. Fylkesmannen gjev søkjar løyve til oppføring av felles utedo for stølsbolet på Søre Belebotn, gnr. 90 bnr. 1, bnr. 2 og 3, bnr. 4 og bnr. 5 i Ullensvang herad. Løyve vert gitt i medhald av verneforskrifta for Hardangervidda nasjonalpark. Det er sett vilkår til løyve. Vi viser til søknaden, datert den 30. mai 2011, og til brev frå Ullensvang herad datert den 28. juli Det var synfaring på staden den 8. august 2012, der søkjar, Statskog SF, Ullensvang fjellstyre og Fylkesmannen i Hordaland var til stades. Vi viser elles til saksdokumenta. Vi seier oss lei for at vi ikkje kjem med vårt brev før nå. Bakgrunn for søknaden I stølsbolet på Søre Belebotn er det 4 gardsbruk som har rettar og bygningar. Dette er gnr. 90 bnr. 1 Anne Gerd N. Djønne, gnr. 90 bnr. 2 og 3 Håkon O. Espe, gnr. 90 bnr. 4 Hildegunn Espe og gnr. 90 bnr. 5 Håkon K. Espe. Det er Hildegunn Espe som står som ansvarleg søkar, og søker på vegne av alle saman. Søkjarane ynskjer å plassere doen i ei røys rett aust for hyttene. Dei meiner at her vil ein liten diskré do verta lite synleg. Dette er og ein stad der det er forholdsvis lite snø om vinteren. Grunnen for at dei søkjer om eit felles utedo på Søre Belebotn er at det pr. i dag ikkje er noko brukbart utedo på staden. Og fram til no har alle gått i haugane rundt stølsbolet. Dette er ikkje haldbart, og særleg ikkje når bruken av hyttene dei siste åra har auka både sommar og vinter. Den omsøkte utedoen er tenkt nytta av alle rettshavarane på stølsbolet Søre Belebotn. Den omsøkte utedoen er 2,25 m² (1,5 x 1,5). Den er av enkel standard, teikna med skrått torvtak, og liggjande kledning. Ei dør og eit lite vindauge i bakkant for å sleppa inn ljos. Vår vurdering Fylkesmannen viser til verneforskrifta og til Forvaltningsplanen for Hardangervidda nasjonalpark (godkjent av DN ), Det er pkt e. i verneforskrifta; Nybygg og større tilbygg til eksisterande bygningar. som må nyttast som heimelsgrunnlag for denne søknaden. Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Miljøvern- og klimaavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Org.nr: E-post: Internett:

23 «Forvaltningstyresmakta kan gje løyve til nybygg eller større tilbygg i særskilde tilfelle i samband med landbruksutnytting, utnytting av statsallmenning eller drift av turisthytte. Ved oppføring av ny bygning i tilknyting til eksisterande bygning(ar) skal ein sjå til at det blir ein god balanse mellom estetiske verdiar og dei føremål nybygget skal tene, t.d. eventuell sikringsfunksjon.» Det står vidare at; «Ved vurdering av søknad om byggetiltak for landbrukseigedom skal moglegheit for å hauste ressursane på eigedomen innanfor omgrepet stadbunden næring leggjast til grunn. Det må gjerast ei individuell og heilskapleg vurdering i kvart enkelt tilfelle. Det skal leggjast fram driftsplan eller annan dokumentasjon på drifta og grunnlaget for behov for nybygg eller større tilbygg. Byggetiltaket må følgje definisjonen av landbrukstiltak slik dette var definert ved siste revisjon av verneforskrifta og tiltaket må grunngjevast økonomisk som eit landbrukstiltak. Forvaltingsstyresmakta bør krevje framlagd driftsplan eller budsjett/rekneskap som dokumenterer driftsomfang.» Det ligg ikkje føre nokon landbruksplan eller driftsplan som syner omfang av landbruksnæringa for dei 4 bruka, men søkjarane argumenterer med at det er trong for brukbare toalett tilhøve for dei stølshusa som er på Søre Belebotn. Fylkesmannen er samd i at det er viktig å få til ein toalettløysing som kan nyttast av alle rettshavarane. Saka har vært på høyring hos Tilsynsutvalet i Hordaland. Dei fatta følgjande samrøystes vedtak i sak 022/11 frå møte den 18. okt. 2011: Tilsynsutvalet tilrår at søkjar får setje opp felles utedo i samsvar med søknad. Vidare tilrår ein at utedoen får tretak, og at den vert beisa i ein nøytral farge slik at den vert minst mogeleg synleg. Det vert gjeve løyve til motorferdsel etter søknad i samband med byggjearbeidet. Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet kom med ei uttale, der dei konkluderte på fylgjande måte: «Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet har ingen særlige merknader til omsøkte tiltak, men det må tas nødvendige hensyn til villrein ved innkjøring av materialer og under bygging.» Hordaland fylkeskommune har og hatt saka til høyring frå Ullensvang herad, men Fylkesmannen kan ikkje sjå at dei har gjeve uttale i denne saka. Det var synfaring 8. august Til stades var representantar for søkjarane, Ullensvang fjellstyre (Trine Hilstad), Statskog SF (Kristin Asdøl Midtmageli) og Fylkesmannen i Hordaland (Øistein Aasland). På denne synfaringa såg vi på den staden søkjarane meinte var den beste plassen for ein utedo. I den røysa som vart peika ut på synfaringa er det fleire aktuelle stader å setje opp ein do på. Det blir viktig at ein finn ein stad der snøtilhøva er gode. Dette må søkjarane sjølv vurdere, og velje den staden der det er minst sjanse for at utedoen vert snødd ned. Viser elles til vedlagte flyfoto og bileter (sjå vedlegg) Vi kan ikkje sjå at Statskog SF, som grunneigar, har gjeve skriftleg løyve til at det kan oppførast eit felles toalett for stølsbolet på Søre Belebotn. Dette må avklarast før det vert gjeve byggeløyve. 2

24 Søknaden om oppføring av felles utedo for stølsbolet på Søre Belebotn (gnr. 90, bnr. 1, bnr. 2 og 3, bnr. 4 og bnr. 5 i Ullensvang herad) er og vurdert etter naturmangfaldlova kunnskapsgrunnlag: Fylkesmannen meiner vi har eit godt kunnskapsgrunnlag i denne søknaden. Det vart halde ei synfaring på staden den 8. august 2012, der vi såg på alternative plasseringar for ein enkeltståande utedo. Søre Belebotn ligg på grensa mellom teig 3 og teig 5. Båe sonene skal oppretthaldast som relativt urørt naturområde utan tyngre tekniske inngrep. Det skal takast omsyn til villreinen sin bruk av området i sommarsesongen. Oppføring av ein felles utedo vil etter vår meining ikkje få nokon innverknad på villreinen sin bruk av området. Dei landskapsmessige verknadane vert små. 9 føre-var-prinsippet: Slik vi ser det vil det ikkje være fare for at den planlagde utedoen vil ha ukjende, store negative konsekvensar for verneverdiane. 10 økosystemtilnærming og samla belastning: Vi kan ikkje sjå at det omsøkte tiltaket vil auke den samla belastninga for området i nokon stor grad. Det vil snarare betre toalett tilhøvet på staden og ein vil få samle «utsleppet» på ein stad. Dessutan er det positivt at det vert ei felles løysing for fleire hytter. 11 kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar: Vi ser ikkje at det er relevant å vurdere dette, då det ikkje er stor fare for miljøforringing ved gjennomføring av tiltaket. 12 miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetode: Ut over at naustet må leggjast så lågt som rå i terrenget, samt at byggjeavfall må handterast på ein forsvarleg måte, så har vi ingen merknader til dette punktet. Det er viktig at tiltakshavar/søkjar planlegg anleggsperioden og transporten slik at verknaden av arbeidet og transporten vert så liten og kortvarig som mogleg. Motorferdsle i samband med transport av byggemateriale må avklarast med Tilsynsutvalet i Hordaland Vedtak Fylkesmannen gjev Hildegunn Espe (på vegne av alle rettshavarane i stølsbolet på Søre Belebotn) løyve til å føre opp eit felles utedo for stølsbolet på Søre Belebotn (gnr. 90, bnr. 1, bnr. 2 og 3, bnr. 4 og bnr. 5 i Ullensvang herad). Løyvet er gjeve med heimel i verneforskrifta for Hardangervidda nasjonalpark pkt e. Nybygg og større tilbygg til eksisterande bygningar. Det vert sett følgjande vilkår til løyvet: Bygget skal plasserast i røysa rett aust for hyttene slik det vart avtalt på synfaringa den 8. august (sjå vedlegg med flyfoto og bileter) Bygget skal ha ein storleik på 1,5 x 1,5 meter, og skal liggje så lågt som mogleg i terrenget. Det skal nyttast liggjande, kanta kledning, som skal beisast i ein farge som gjer at bygget vert minst mogleg synleg i terrenget. Eller det skal stå ubehandla, slik at det får ein naturleg gråning. Det skal vera tretak på bygget. Takutstikk skal vera så små som mogleg. Innvendig høgde opp til høgaste punkt skal ikkje vera høgare enn 200 cm. 3

25 Reint trevirke kan kappast opp og brukast som ved. Anna bygningsavfall må leverast til godkjent mottak. Byggjearbeid skal vere avslutta og plassen rydda innan 1. oktober Vedtaket kan påklagast til Direktoratet for naturforvaltning av part i saka eller andre med rettsleg klageinteresse, jf. forvaltningslova 28. Klagefrist er 3 veker etter at ein er kjent med vedtaket. Klage skal stilast til Direktoratet for naturforvaltning, men skal sendast til Fylkesmannen i Hordaland. Med helsing Kjell Kvingedal e.f. seksjonssjef Øistein Aasland seniorrådgjevar Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Vedlegg: Flyfoto med avgrensing av området der oppsetjing av fellestoalettet kan setjast opp. Bileter frå synfaring 8. august 2012 med ca. plassering av område for oppsetjing av fellestoalettet Kopi til: Anne Gerd N. Djønne, Espe, 5773 Hovland Håkon O. Espe, Espe, 5773 Hovland Håkon K. Espe, Espe, 5773 Hovland Kopi sendt med e-post til: Ullensvang herad Tilsynsutvalet i Hordaland, v/eir Sandstå Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet, v/ Silje Ljøterud Bergan Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning v/trine Hilstad Hordaland fylkeskommune v/kulturminne Statskog SF v/ Kristin Asdøl Midtmageli SNO Hardangervidda v/knut Nylend Direktoratet for naturforvaltning (DN) 4

26 Vedlegg: Aktuell stad for plassering av utedo Hyttene i stølsbolet Flyfoto levert av: Norge i Bilder Bilete tatt under synfaring den 8. aug. 2012: 5

27 Sakshandsamar, innvalstelefon Øistein Aasland, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2011/ Dykkar referanse Hildegunn Espe Espe 5773 HOVLAND Ang. Løyve til oppføring av felles utedo på gnr. 90 bnr. 1 mfl Søre Belebotn i Ullensvang herad innanfor Hardangervidda Nasjonalpark. Vi viser til vårt brev av , der vi gav løyve til oppføring av felles utedo på gnr. 90 bnr. 1 mfl Søre Belebotn i Ullensvang herad. Vi er gjort merksam på at det i søknaden og på teikningane som fylgde søknaden er det satt ei innvendig høgde på 2,45 meter i framkant og 1,95 meter i bakkant. Dei kopiane av teikningane som fylgde søknaden var dessverre så utydelege at vi ikkje såg dette. Vi ser at det vert naudsynt med ei høgde på 2,45 meter for å få bratt nok vinkel på taket og for at vindauge i bakkant av utedoen ikkje skal kome for lågt på veggen. Vi vil difor gjere merksam på at vilkåret om at «Innvendig høgde opp til høgaste punkt skal ikkje vera høgare enn 200 cm» må endrast til at den ikkje må vere høgare enn 245 cm. Ullensvang herad må take dette med i si handsaming av byggjesaka. Vi gjer samstundes merksam på at Statskog SF har i brev av 11. april 2012 godkjent oppføringa av den omsøkte utedoen på dei vilkår som forvaltningsstyresmakta set. Med helsing Øistein Aasland seniorrådgjevar Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Kopi sendt med e-post til: Ullensvang herad Tilsynsutvalet i Hordaland v/eir Sandstå Statskog SF v/kristin Asdøl Midtmagli Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning v/trine Hilstad Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet v/silje Ljøterud Bergan Hordaland fylkeskommune v/kulturminne Direktoratet for naturforvaltning (DN) SNO-Skinnarbu v/knut Nylend Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Miljøvern- og klimaavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Org.nr: E-post: Internett:

28 Sakshandsamar, innvalstelefon Øistein Aasland, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2012/ Dykkar referanse Frode Meland Meland 5773 HOVLAND Ang. Løyve til oppføring av felles utedo på gnr. 155 bnr. 1 - Ysteinsbu i Ullensvang herad innanfor Hardangervidda nasjonalpark. Vi viser til vårt brev av , der vi gav løyve til oppføring av felles utedo på gnr. 155 bnr. 1 - Ysteinsbu i Ullensvang herad. Vi er gjort merksam på at det i søknaden og på teikningane som fylgde søknaden er det satt ei innvendig høgde på 2,45 meter i framkant og 1,95 meter i bakkant. Dei kopiane av teikningane som fylgde søknaden var dessverre så utydelege at vi ikkje såg dette. Vi ser at det vert naudsynt med ei høgde på 2,45 meter for å få bratt nok vinkel på taket og for at vindauge i bakkant av utedoen ikkje skal kome for lågt på veggen. Vi vil difor gjere merksam på at vilkåret om at «Innvendig høgde opp til høgaste punkt skal ikkje vera høgare enn 200 cm» må endrast til at den ikkje må vere høgare enn 245 cm. Ullensvang herad må take dette med i si handsaming av byggjesaka. Med helsing Øistein Aasland seniorrådgjevar Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Kopi sendt med e-post til: Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik Tilsynsutvalet i Hordaland Heradshuset 5780 KINSARVIK Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning Heradshuset 5780 KINSARVIK Hordaland fylkeskommune Postboks Bergen Villreinnemnda for Hardangerviddaområde Sentrum RØDBERG Direktoratet for naturforvaltning (DN) Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim SNO-Skinnarbu v/knut Nylend Postboks RAULAND Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Miljøvern- og klimaavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Org.nr: E-post: Internett:

29 Tilsynsutvalet i Hordaland Braato ved leiar Britt Mari Riber Dykkar ref. Vår ref. J.post id. Arkiv Dato 12/ /45 N-468/ Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandhaug - Hardangervidda nasjonalpark Viser til dykkar søknad om transport til Sandhaug turisthytte, i tidsrommet 6. til 7. april 2013, for bebuarane ved bufelleskapet Braato i Kinsarvik. Etter søknaden er dette ei gruppe menneske med sterkt psykiske og fysiske lidingar og som treng hjelp og støtte av ulikt slag, og som har avgrensa mogelegheiter til å kunne delta på ulike aktivitetar, utan støtte og oppfylgjing. Det er ikkje heimel i verneforskrifta for Hardangervidda nasjonalpark til å imøtekoma slike søknader. Men, det kan gjevast løyve til unntaketter 48 i Naturmangfallslova, som erstattar 5 i vernereglane for Hardangervidda nasjonalpark. Tilsynsutvalet vurderer det slik at skadeverknadane ved denne transporten ikkje vil vera større enn at dei kan forsvarast av nytten/gleda av å få utført denne transporten. Tilsynsutvalet gjev med dette løyve til bruk av inntil 4 skuterar tur/retur evnt. bandvogn frå Dyranut til Sandhaug i tidsrommet april Transporten skal utførast av medlemmer i Eidfjord RHK eller personar med ervervsløyve i Eidfjord kommune. Løyveskjema og brevet må vera med under transporten, og visast til oppsynet på førespurnad. Det er ein føresetnad for lovleg motorferdsel i nasjonalparken at turen skal vera registrert på skjemaet før ein startar. Dette vedtaket kan påklagast til Direktoratet for naturforvaltning (DN) av part i saka eller andre med rettsleg klageinteresse, jfr. forvaltningslova 28. Klagefrist er 3 veker etter at ein er gjort kjent med vedtaket. Eventuell klage skal stilast til DN, men sendast til Tilsynsutvalet i Hordaland, 5780 Kinsarvik. Med helsing Tilsynsutvalet i Hordaland Eir Skeie Sandstå sakshandsamar Ullensvang herad Org.nr: Telefon: Heradshuset Bankgiro Telefaks: KINSARVIK E post:

30 Sakshandsamar sin tlf: Sakshandsamar si e-postadr.:

31 Tilsynsutvalet i Hordaland NINA Hovedkontor Tungasletta TRONDHEIM Dykkar ref. Vår ref. J.post id. Arkiv Dato 12/ /466 N-468/ Løyve til motorferdsel i Hardangervidda nasjonalpark 2013 i samband med forskingsarbeid på villrein. Viser til dykkar søknad av 4. januar 2013 om løyve til motorferdsel i Hardangervidda nasjonalpark i samband med forskingsarbeid på villreinen i Vedlagt fylgjer løyve til bruk av helikopter for radiomerking av villrein i tida 15. februar 22. mars 2013, samt i samband med kalveteljing og strukturteljing i tida 01. juni 31. oktober Det kan og nyttast fly/helikopter til lågtflyging under 300 meters høgd i samband med teljing og radiomerking. Vedlagt ligg og løyve til bruk av snøskuterar for oppfølging av radiomerka villrein og transport av materiell/personell i perioden 15. februar 20. april Det vert derimot ikkje gjeve løyve til bruk av snøskuter i tida 10. mai 10. juni for transport av materiell og mannskap i samband med dokumentasjon av kalveproduksjon og kalvetap. Tilsynsutvalet i Hordaland forutset at det som tidlegare er folk frå Villreinutvalet for Hardangervidda, SNO og Hardangervidda fjelloppsyn som står for den praktiske gjennomføringa. Løyve gjeld Hordaland sin del av nasjonalparken. Dette vedtaket kan påklagast innan 3 veker frå det er motteke. Eventuell klage må grunngjevast, og skal framsetjast i skriftleg form. Klagen skal stilast til Direktoratet for naturforvaltning, men sendast til det tilsynsutvalet som har handsama søknaden. Med helsing Tilsynsutvalet i Hordaland Eir Skeie Sandstå sakshandsamar Sakshandsamar sin tlf: Sakshandsamar si e-postadr.:

32 Tilsynsutvalet i Hordaland Xtremeidfjord Fredrik Anders Mandt Postboks EIDFJORD Dykkar ref. Vår ref. J.post id. Arkiv Dato 09/ /13678 N-460/ Svar på søknad om løyve til motoferdsel i Hardangervidda nasjonalpark - Expedition Amundsen - pulkløp Viser til dykkar søknad om motorferdsel i Hardangervidda nasjonalpark ved gjennomføring av pulkløpet, Expedition Amundsen. Tilsynsutvalet i Hordaland vedtok i møte at Xtremeidfjord får tildelt løyver som omsøkt, men oppfordrar at turane vert utførde av Eidfjord eller Røldal Røde Kors hjelpekorps, eller dei som har ervervsløyve i området. Vedlagt fylgjer løyve. Lukke til med arrangementet. Med helsing Tilsynsutvalet i Hordaland Eir Skeie Sandstå sakshandsamar Sakshandsamar sin tlf: Sakshandsamar si e-postadr.: Vedlegg: løyvet Ullensvang herad Org.nr: Telefon: Heradshuset Bankgiro Telefaks: KINSARVIK E post:

33 Tilsynsutvalet i Hordaland xtremeidfjord v/fredrik Mandt Postboks EIDFJORD Dykkar ref. Vår ref. J.post id. Arkiv Dato 09/ /1138 N-460/ Svar på søknad om 1 løyve til utsetting av repeater/digipiter i forbindelse med Expedition Amundsen! Viser til dykkar søknad av 26. januar 2013 og telefonsamtale med Eidfjord Rødekors Hjelpekorps v/sambandsleiar Leif Olav Litlatun, som gjeld utsetting og innhenting av repeater/digipiter. Etter tilbakemelding frå Litlatun, er det Trondavadnutane eventuelt Låghellernuten som egnar seg som plassering av ein repeater/digipiter. xtremeidfjord har tidlegare fått innvilga løyve til 3 turar frå Garden til Vierslaet. Tilsynsutvalet gjer med dette om den eine turen til å gjelda, frå Garden via Trondavanutane event. Låghellernuten til Vierslaet, for utsetting av utsetting av repeater/digipiter. Vedlagt fylgjer løyve til innhenting av repeater/digipiter. Løyveskjemene og brevet må vera med under transporten, og visast til oppsynet på førespurnad. Det er ein føresetnad for lovleg motorferdsel i nasjonalparken at turen skal vera registrert på skjemaet før ein startar. Med helsing Tilsynsutvalet i Hordaland Eir Skeie Sandstå sakshandsamar Sakshandsamar sin tlf: Sakshandsamar si e-postadr.: Vedlegg: løyve Ullensvang herad Org.nr: Telefon: Heradshuset Bankgiro Telefaks: KINSARVIK E post:

34 Kopi til arkiv og kopibok

35 Ullensvang Herad Broto v/ Britt Mari Riber Kalhagen 5780 Kinsarvik Tilsynsutvalet 5780 Kinsarvik Søknad om løyve til Sandhaug april 2013 Broto, som er bufellesskap for funksjonshemma, søkjer om løyve til scooter køyring for 4 scootrar. Søknaden gjeld for å kunne reise til Sandhaug turisthytte 6-7 april Me har fått avtale med Eidfjord Røde Kors Hjelpekorps om å frakte oss dit. Det vert søkt om inntil 2 turar t/r pr scooter, då dei som transporterer oss inn må ha høve til å reise heim att same dag. Litt om bakgrunnen for søknaden : Bebuarane på Broto har lenge hatt ynskje om ein tur til Sandhaug Turisthytte på vinteren og no kan me klare og gjennomføre dette. Har hatt samtale med Jan Tyssebotn,som legg opp til ulike aktivitetar for oss der inne. Me har 3 bebuarar, i tillegg til 2 stk som bur utanfor Broto. Me yter dei praktisk bistand, samt me brukar og ta dei med oss på ulike aktivitetar. Det er snakk om inntil 5 brukarar og 2 frå personale på denne turen. I tillegg KAN det verta aktuelt at ein brukar med 1 personale vil delta frå avlastningen. Brukarane våre har m.a. downs syndrom, i tillegg til andre psykiske og fysiske lidingar. Dette er ei gruppe med personar som treng hjelp og støtte av ulikt slag og som har avgrensa mogelegheiter til å kunne delta på ulike aktivitetar,utan støtte og oppfylgjing. For dei vil det bety mykje å kome seg dit og me håpar at de ser positivt på søknaden vår! Mvh Britt Mari Riber Leiar -Broto

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Elektronisk post - Ullensvang herad Arkiv: Vår ref.: J.nr.: Dato: 1-N / / Frå: Statskog v/midtmageli Kristin Asdøl VS: Vedr. søknad om oppføring av ny basestasjon for nødkommunikasjon på gnr. 155 bnr.1 - Blyvarden - Ullensvang statsallm. - tilleggsopplysning Hei Den nye basestasjonen blir på vel 10 m2. dvs over dobbelt så stor som den som står der i dag, som ifølge sakspapirer fra Fylkesmannen, datert , er på 4 m2. Denne e-posten sendes også til Tilsynsutvalget, da de manglet mål på basestasjonen, jfr. uttalelse datert fra Tilsynsutvalget i Hordaland. Dette til orientering. Med vennlig hilsen Kristin Asdøl Midtmageli seniorkonsulent eiendom - drift tel <http://www.statskog.no/> Fra: Bagheri Maghsoud Sendt: 7. februar :12 Til: Midtmageli Kristin Asdøl Emne: RE: Vedr. søknad om oppføring av ny basestasjon for nødkommunikasjon på gnr. 155 bnr.1 - Blyvarden - Ullensvang statsallmenning. Hei Ja, det er omtrent 10m2. Mvh Maghsoud Bagheri From: Midtmageli Kristin Asdøl Sent: 7. februar :00

46 To: Bagheri Maghsoud Subject: SV: Vedr. søknad om oppføring av ny basestasjon for nødkommunikasjon på gnr. 155 bnr.1 - Blyvarden - Ullensvang statsallmenning. Hei Jeg har også fått oversendt de samme sakspapirene fra kommunen. Det er så liten skrift på tegningen som viser hyttas størrelse. Etter hva jeg kan se blir denne målestasjonen på underkant av 10 m2, (4,4m x 2,2m). Stemmer dette? Med vennlig hilsen Kristin Asdøl Midtmageli seniorkonsulent eiendom - drift tel <http://www.statskog.no/> Fra: Bagheri Maghsoud Sendt: 7. februar :25 Til: Midtmageli Kristin Asdøl Kopi: Karlsson Daniel Emne: RE: Vedr. søknad om oppføring av ny basestasjon for nødkommunikasjon på gnr. 155 bnr.1 - Blyvarden - Ullensvang statsallmenning. Hei Vedlagt kart og tegninger som viser plasseringen av tiltaket. Tiltaket gjelder utskifting av eksisterende stasjon som driftes av 'Statens naturoppsyn' med en ny hytte. Antennene vil bli plassert på taket av hytta. Med vennlig hilsen Technogarden Engineering Resources AS Maghsoud Bagheri Byggesak mobil: Kontor: web: <http://www.technogarden.no/> postadresse:vestfjordgaten 4,1338 SANDVIKA besøksadresse: Kjørboveien 29,1337 SANDVIKA From: Midtmageli Kristin Asdøl Sent: 7. februar :50 To: Bagheri Maghsoud

47 Subject: Vedr. søknad om oppføring av ny basestasjon for nødkommunikasjon på gnr. 155 bnr.1 - Blyvarden - Ullensvang statsallmenning. Se vedlagte saksdokumenter. Jeg ber om å få tilsendt tegninger av den omsøkte basestasjonen med påførte mål/størrelse. Med vennlig hilsen Kristin Asdøl Midtmageli seniorkonsulent eiendom - drift tel <http://www.statskog.no/> Denne E-posten er filtrert av MessageLabs Security System. For meir informasjon, besøk Kopi til: Eir Skeie Sandstå

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 09.02.2015 Møtetid: Kl. 15:45 17:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/15-004/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 16.12.2010 Møtetid: Kl. 16:00 18:00 Møtestad: Ullensvang Gjesteheim Saksnr.: 023/10-029/10 Forfall meldt frå følgjande medl. Bergljot Maria Veivåg Marie

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland

Tilsynsutvalet i Hordaland Tilsynsutvalet i Hordaland Møtedato: 17.10.2013 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Møtetid: Kl. 17:00 Til orientering: Melding 18 og 19: Fylkesmannen ynskjer ei tilbakemelding frå utvalet, vedkommande søknaden

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 12.06.2012 Møtetid: Kl. 15:45 19:00 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 008/12-019/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Håkon Sandal Linda H. Jondahl

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 11.06.2013 Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 010/13-015/13 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 13.12.2011 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtestad: Hotel Ullensvang Saksnr.: 025/11-030/11 Forfall meldt frå følgjande medl. Bergljot Maria Veivåg Elisabeth

Detaljer

Møteprotokoll. Leiar Trygve Sæbø Sekretær Anne Gerd Nysveen Djønne. Trygve Sæbø. Marie Synnøve Hus Børve Samson Hamre Elisabeth W.

Møteprotokoll. Leiar Trygve Sæbø Sekretær Anne Gerd Nysveen Djønne. Trygve Sæbø. Marie Synnøve Hus Børve Samson Hamre Elisabeth W. Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 04.02.2010 Møtetid: Kl. 15:45 17:45 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 001/10-005/10 Forfall meldt frå følgjande medl. Bergljot Maria Veivåg Erling

Detaljer

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap og Bjerkenessenteret Universitetet i Bergen v/jostein Bakke Postboks 7803 5020 BERGEN Sakshandsamar Øistein Aasland Vår ref. 2017/2263-0 PRIMÆRKLASSERING Deres ref. Dato 24.03.2017

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 27.03.2012 Møtetid: Kl. 15:45 18:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 001/12-007/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Hallvard Herland Else Marie

Detaljer

Ullensvang herad. Møteinnkalling Tilsynsutvalet i Hordaland

Ullensvang herad. Møteinnkalling Tilsynsutvalet i Hordaland Ullensvang herad Møteinnkalling Tilsynsutvalet i Hordaland Møtedato: 05.12.2013 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Møtetid: Kl. 17:00 Info om møte: Det vert ein presentasjon av byggjesaker i Ullensvang

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteinnkalling

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteinnkalling Tilsynsutvalet i Hordaland Møteinnkalling Møtedato: 11.12.2012 Møtestad: Hotel Ullensvang Møtetid: Kl. 16:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er,

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland Sakspapir

Tilsynsutvalet i Hordaland Sakspapir Tilsynsutvalet i Hordaland Sakspapir Styre, utval, del. vedtaksmynde. Tilsynsutvalet i Hordaland Avgjerd av: Tilsynsutvalet i Hordaland Saksansv.: Eir Skeie Sandstå SAKSGANG Møtedato 25.04.2013 Arkiv:

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd.

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd. Lordalen beitelag v. Ola Hareland 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/393-432.3 DATO: 23.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER

Detaljer

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 01.06.2015 Møtetid: Kl. 14:45-16:45 Møtestad: kantina på heradshuset Saksnr.: Medlemmer: Sæbø, Trygve Kvammen, Håkon Sandal, Håkon Sandal, Else Marie

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Glommens og Laagens Brukseierforening Postboks 1209 2605 LILLEHAMMER Delegert vedtak 117/10 Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/1071/89/N08 Bjørn Dalen 29.11.2010

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll. Møtedato: 10.06.2010 Møtetid: Kl. 15:45 18:15. Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll. Møtedato: 10.06.2010 Møtetid: Kl. 15:45 18:15. Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr. Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 10.06.2010 Møtetid: Kl. 15:45 18:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 006/10-012/10 Forfall meldt frå følgjande medl. Elisabeth Hauge Torunn

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Norsafe Årsnes a.s. Att: Dag Lunde SAKSHANDSAMAR:

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing Lesjaskog beitelag Øygarden 2668 LESJASKOG Att: Att. Karl Øygarden SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/110-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL - 2014-2018

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 17.03.2011 Møtetid: Kl. 15:45 17:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 001/11-006/11 Forfall meldt frå følgjande medl. Samson Hamre Erling Aga

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Kvinnherad Energi AS Vikjo 7 5464 DIMMELSVIK Att:

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 14.02.2013 Møtetid: Kl. 17:00 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/13-004/13 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Samson

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk JFL 2690 Skjåk ove.john.plassen@skjaak.kommune.no Melding om vedtak Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2012/8/44/K00 Tor Taraldsrud 11.07.2012 tor.taraldsrud@skjaak.kommune.no

Detaljer

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015 Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde "ondhusd ' landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Y Kvinnherad kommune 1 2 AUG. 2015 Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Løyve til installering og drift av fastmontert kamera ved Bondhusbreen i Folgefonna nasjonalpark

Løyve til installering og drift av fastmontert kamera ved Bondhusbreen i Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til landing med helikopter ved Longevasshytta - Indre Sunnfjord Turlag

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til landing med helikopter ved Longevasshytta - Indre Sunnfjord Turlag Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Sandane Næringshage Sandane Senter, 3. etasje 6823 Sandane Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57 64 31 38 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naustdal-

Detaljer

HØYRING FORSKRIFT OM UTØVING AV JAKT, FELLING OG FANGST - MELDING OM VEDTAK

HØYRING FORSKRIFT OM UTØVING AV JAKT, FELLING OG FANGST - MELDING OM VEDTAK ULLENSVANG HERAD Miljødirektoratet Postboks 5672, Sluppen 7485 TRONDHEIM Dykkar ref. Vår ref. J.post id Arkiv Dato: 14/1319-3 14/11686 N-000/ 26.11.2014 HØYRING FORSKRIFT OM UTØVING AV JAKT, FELLING OG

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama.

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 27.10.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 015/14-019/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret har behandla saka i møte , og har gjort slik

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret har behandla saka i møte , og har gjort slik NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Jotunheimen Hundekjørarlag Runningsvegen 193 2676 HEIDAL Att. Helge Holshagen SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2016/5510-432.3 DATO: 21.09.2016 JOTUNHEIMEN

Detaljer

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014.

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014. NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Lom fjellstyre SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2014/2381 - DATO: 10.04.2014 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - UTPLASSERING AV BÅT OG OPPBEVARINGSKASSE

Detaljer

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige STYRET FOR NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE Håkon Myrvang Ola Tarjei Kroken Oddmund Klakegg SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2012/3162-432.2 DATO: 11.07.2012 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre e-postbehandling Vi har fått ei sak som krev rask avklaring. Gjeld helikoptertransport

Detaljer

AU-Nasjonalparkstyret for Reinheimen lempar på vilkåra i Nasjonalparkstyret for Reinheimen sitt vedtak frå , og gjer følgjande vedtak:

AU-Nasjonalparkstyret for Reinheimen lempar på vilkåra i Nasjonalparkstyret for Reinheimen sitt vedtak frå , og gjer følgjande vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Foto Knut Nylend. HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE Oppsynsrapport for villreinjakta 2015

Foto Knut Nylend. HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE Oppsynsrapport for villreinjakta 2015 Foto Knut Nylend. HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE Oppsynsrapport for villreinjakta 2015 Innhald: Oppsynsorganisering/miljøovervaking. Statistikk. Kommentarar frå jakta 2015. 1.0 Oppsynsorganisering Villreinjaktoppsynet

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.08.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre E-postbehandling Viser til vedlagt sak. På grunn av behov for rask oppfølging vert

Detaljer

Delegert vedtak. Stølsheimen landskapsvernområde - kjentmannstur for evakueringsrute frå rv. 13 på Vikafjellet over Finnbunuten

Delegert vedtak. Stølsheimen landskapsvernområde - kjentmannstur for evakueringsrute frå rv. 13 på Vikafjellet over Finnbunuten Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen E-postbehandling av hastesak. Ber om rask tilbakemelding per e-post. Magnus Snøtun Side1

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Vi viser til søknad frå Stigstuv Turisthytta AS v/ Fridtjof Myklatun, motteke her den 2.6.2013.

Vi viser til søknad frå Stigstuv Turisthytta AS v/ Fridtjof Myklatun, motteke her den 2.6.2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Øistein Aasland, 5557 2322 Vår dato 24.06.2013 Dykkar dato 02.06.2013 Vår referanse 2013/7421 432.3 Dykkar referanse Stigstuv Turisthyttea AS v/ Fridtof Myklatun Løyve til

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteinnkalling

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteinnkalling Tilsynsutvalet i Hordaland Møteinnkalling Møtedato: 25.04.2013 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Møtetid: Kl. 17:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Stiftinga Utladalen naturhus SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2014/2130-432.2 DATO: 14.04.2014 DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Steinar Håkenstad 2680 VÅGÅ Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2010/185/26/ Ingunn Moen Helland 01.02.2013 61293617 Søknad om dispensasjon for transport

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

Vi viser til e-post av med søknad om dispensasjon for å drive forskring ved Hellstugubreen i Jotunheimen.

Vi viser til e-post av med søknad om dispensasjon for å drive forskring ved Hellstugubreen i Jotunheimen. NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Mikael Ohlson Institutt for naturforvaltning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/1873 - DATO:

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 6/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 6/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Vik Røde Kors SAKSBEHANDLAR:

Detaljer

Møte nr i arbeidsutvalget (AU) for Jostedalsbreen

Møte nr i arbeidsutvalget (AU) for Jostedalsbreen NASJONALPARKSTYRET FOR JOSTEDALSBREEN Til adressatar i følgje liste Sakshandsamar: Vår dato Vår referanse Telefon: 57643123 08.06.2011 2011/2066-432.3 E-post: fmsftd@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Omgjøringsvedtak: Løyve til bruk av snøskuter i utmarksnæring

Omgjøringsvedtak: Løyve til bruk av snøskuter i utmarksnæring RAULAND SKISENTER AS Vierli 3864 RAULAND Delegert sak nr. 17/317 Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato CAMILLAKA 2016/3037 5981/2017 K01 07.03.2017 Omgjøringsvedtak: Løyve til bruk av snøskuter i utmarksnæring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Are Endal Rognes Arkiv: K01 &18 Arkivsaksnr.: 15/325

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Are Endal Rognes Arkiv: K01 &18 Arkivsaksnr.: 15/325 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Are Endal Rognes Arkiv: K01 &18 Arkivsaksnr.: 15/325 Søknad om snøscooter og helikopterløyve Rådmannen si tilråding: Med heimel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av

Detaljer

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

PROTOKOLL 23.06.15. Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde

PROTOKOLL 23.06.15. Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde SAKSHANDSAMAR: PETER C. A. KÖLLER SAKSNR.: 2015/71 DATO: 23.06.2015 PROTOKOLL 23.06.15 Sakene: 2015/16 2015/25 Møtestad: Tuddal høyfjellshotell

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - motorferdsel i samband med kvisting av skiløype

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - motorferdsel i samband med kvisting av skiløype Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Rosendal Turnlag v/ Kåre Eik, prosjektansvar Skardsklyp

Detaljer

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: E-post, AU-møte nr. 6 Dato: 14.07.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune.

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune. Dykkar ref.: «REF» Vår dato: 06.02.2014 Vår ref.: 2014/1051 Arkivnr.: 432.4 Oddmund Hognestad 4346 Bryne Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sakshandsamar, innvalstelefon Magnus Johan Steinsvåg, 5557 2325 Stein Byrkjeland, 5557 2114 Vår dato 16.09.2015 Dykkar dato Vår referanse 2010/48811 432.0 Dykkar referanse Til grunneigarane Stopp i arbeid

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

PROTOKOLL Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde

PROTOKOLL Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde SAKSHANDSAMAR: PETER C. A. KÖLLER SAKSNR.: 2015/71 DATO: 09.02.2015 PROTOKOLL 06.02.15 Sakene: 2015/01 2015/07 Møtestad: Kommunehuset i Seljord

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for Villreinutvalget for Ottadalsområdet 2690 SKJÅK Att: Att. Knut Granum SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/143-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN - MOTORFERDSEL - VILLREINUTVALGET FOR OTTADALSOMRÅDET

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Det er sett krav til støvreduserande tiltak og rapportering kvar månad.

Det er sett krav til støvreduserande tiltak og rapportering kvar månad. Sakshandsamar, innvalstelefon Nina Vadøy, 5557 2316 Vår dato 07.10.2013 Dykkar dato 30.09.2013 Vår referanse 2012/9227 472 Dykkar referanse Trond Leganger Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Mellombels

Detaljer

Protokoll Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde

Protokoll Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde Besøksadresse Skinnarbu 3661 Rjukan Postadresse Postboks 2603 3702 Skien Kontakt Sentralbord +47 35 58 61 10 Direkte +47 953 00 640 fmtepost@fylkesmannen.no Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Miljødirektoratet. Lom kommune. Finndalen fjellstyre NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Miljødirektoratet. Lom kommune. Finndalen fjellstyre NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Høyring av forslag til endring i motorferdsellova med forskrift - opning for catskiing. Merknad frå villreinnemnda for Setesdalsområdet

Høyring av forslag til endring i motorferdsellova med forskrift - opning for catskiing. Merknad frå villreinnemnda for Setesdalsområdet Miljødirektoratet Pb. 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2015/11167 2015/597-3 Jørn Trygve Haug K01/&00 25.11.2015 Høyring av forslag til endring i motorferdsellova

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Protokoll frå møte i Ottadalen Villreinnemnd

Protokoll frå møte i Ottadalen Villreinnemnd Protokoll frå møte i Ottadalen Villreinnemnd Møtedato : Sendt medlemmane for uttale. Møtestad : Møtetid : Frist for merknader 15. september 2010 Sakliste: 14/10 Breheimen nasjonalpark Luster austre statsallmenning

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteinnkalling

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteinnkalling Tilsynsutvalet i Hordaland Møteinnkalling Møtedato: 11.12.2012 Møtestad: Hotel Ullensvang Møtetid: Kl. 16:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er,

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Sak nr 13/2015. Behandling etter verneforskriften for Hardangervidda nasjonalpark. Søknad om tillatelse til oppføring av gamme/ fiskelager ved Langebu

Detaljer

Det blir sett følgjande vilkår:

Det blir sett følgjande vilkår: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 11:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 911 61 458. Saksliste Utvalgssaksnr

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE

NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE Naustdal Røde Kors Hjelpekorps SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2015/293-432.2 DATO: 18.03.2016 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE - FLEIRÅRIG LØYVE TIL KJENTMANNSKØYRING

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL Delegert sak SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar DELEGERT SAK PLAN OG

NAUSTDAL KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL Delegert sak SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar DELEGERT SAK PLAN OG NAUSTDAL KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL Delegert sak SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar DELEGERT SAK PLAN OG 18.12.2015 126/15 HM NÆRING Avgjerd av: Saksansv.: Henning Malones Arkiv: K2-K01 Objekt:

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 7. juni 2012. Resultat frå inspeksjonen. Flage Maskin AS Flyplassvegen 103 5700 Voss. Rapportnummer: 2012.037.I.

Rapport frå inspeksjon 7. juni 2012. Resultat frå inspeksjonen. Flage Maskin AS Flyplassvegen 103 5700 Voss. Rapportnummer: 2012.037.I. Sakshandsamar, direkte telefon Hallvard Hageberg, 5557 2318 Vår dato 14.06.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/7303 461.3 Dykkar referanse Ole Petter Flage Flage Maskin AS Flyplassvegen 103 5700 Voss Rapport

Detaljer

Protokoll 14.04.16. Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde

Protokoll 14.04.16. Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde Besøksadresse Skinnarbu 3661 Rjukan Postadresse Postboks 2603 3702 Skien Kontakt Sentralbord +47 35 58 61 10 Direkte +47 953 00 640 fmtepost@fylkesmannen.no Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 13.10.2008 100/08 JORO Formannskapet 13.10.2008 134/08 JORO Eldrerådet 21.01.2010 005/10 JORO

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

AU for Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte 03.05.13, sak 11/13 fatta slik samrøystes vedtak:

AU for Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte 03.05.13, sak 11/13 fatta slik samrøystes vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer