Endra opplegg for Amundsen Ultra Trail 2013 og 2014 på Hardangervidda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endra opplegg for Amundsen Ultra Trail 2013 og 2014 på Hardangervidda"

Transkript

1 Sakshandsamar, innvalstelefon Øistein Aasland, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2012/ Dykkar referanse Xtremeidfjord, v/ Fredrik Mandt e-post: Endra opplegg for Amundsen Ultra Trail 2013 og 2014 på Hardangervidda Vi viser til søknad frå Xtremeidfjord, v/ Fredrik Mandt om løyve til å arrangere Amundsen Ultra Trail, datert 3. oktober Samt påfølgjande e-postar (20. november, 2. og 3. desember 2012) og telefonsamtalar med endringar i opplegget kring dette løpet. Amundsen Ultra Trail er eit 160 km langt ultra-løp på Hardangervidda med internasjonalt format og profil. Deler av løpet var tenkt lagt inn i Hardangervidda nasjonalpark, men det er nå endra. Det blei i søknaden presisert at det var eit løp som skulle følgje Turistforeininga sitt stinett. Arrangementet krev ingen motorisert ferdsel. Alle deltakarane skal være utstyrt med tilstrekkeleg utstyr for å klare seg i fjellet alene. Alle deltakarar er og utstyrt med GPS-tracking, dersom noe alvorleg skjer vil deltakarane ha moglegheit for einvegs-kommunikasjon med hovudredningssentralen. Deltakarane skal passere 7 sjekkpunkt undervegs. Det vart søkt om å arrangere eit slikt løp med inntil 20 deltakarar i 2013 og inntil 50 deltakarar i Den opphavlege søknaden vart sendt på høyring til Fylkesmennene i Buskerud og Telemark, Tilsynsutvala i Hordland, Buskerud og Telemark og til Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet. Det kom tilbakemeldingar om at tidspunktet for løpet var lagt for nær opptil villreinjakta og generelle innvendingar om at det i var uheldig å leggje eit slikt sportsarrangement inn i nasjonalparken. Arrangøren, Xtremeidfjord, har i e-postar av 2. og 3. des valt og leggje om ruta for Amundsen Ultra Trail til å gå frå Hakkesetstølen - Tuva - Åan - Solheimstulen - Mårbu Kalhovd Gaustatoppen. Det vart presisert at heile løype kan leggjast utanfor Hardangervidda nasjonalpark. Forvaltningsstyresmakta for nasjonalparken vil difor ikkje handsame søknaden om å arrangere løpet innanfor nasjonalparken. Vi vil like vel oppmode om at Xtremeidfjord tek omsyn til villreininteressene når løpet skal planleggjast, og at dei har god kontakt med Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet og Statens naturoppsyn på Skinnarbu når dei planlegg løpet vidare. Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Miljøvern- og klimaavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Org.nr: E-post: Internett:

2 Dei må og passe på at løpet vert lagt til ei tid av året som er til minst mogleg uroing både ovanfor dyrelivet og for villreinjakta. Med helsing Kjell Kvingedal e.f. seksjonssjef Øistein Aasland seniorrådgjevar Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Kopi pr. e-post til: Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Telemark Tilsynsutvalet for Hordaland Tilsynsutvalget i Telemark Buskerud Tilsynsutvalg SNO Skinnarbu v/knut Nylend Direktoratet for naturforvaltning (DN) 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Elektronisk post - Ullensvang herad Arkiv: Vår ref.: J.nr.: Dato: 1-N- 12/ / Frå: Fylkesmannen i Hordaland v/aasland Øistein Innmelding av tiltaksmidler - Hardangervidda Nasjonalpark - Bestillingsdialog B- og C-skjema Oversendelse av Bestillingsdialog 2013 for Hardangervidda nasjonalpark, Skaupsjøen/Hardangerjøkulen lvo og Møsvatn Austfjell lvo. Gi meg en tilbakemelding dersom det er problemer med noen av vedleggene, så skal jeg se hva jeg kan få gjort med det. Med hilsen Øistein Aasland Seniorrådgiver Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelingen Telefon: / Innmelding av tiltaksmidler - Hardangervidda Nasjonalpark - Bestillingsdialog B- og C-skjema: Innmelding av tiltaksmidler - Hardangervidda Nasjonalpark - Bestillingsdialog B- og C-skjema.pdf Vedlegg 1: Vedlegg 1, Bestillingsdialog 2013, B-skjema for Hardangervidda np.docx Bestillingsdialog 2013, B-skjema for Hardangervidda np: Vedlegg 2, Bestillingsdialog 2013, C-skjema for Hardangervidda np.xlsx Vedlegg 2: Vedlegg 3, Bestillingsdialog 2013, Utfyllende merknader til C-skjema for Hardangervidda np.docx Denne E-posten er filtrert av MessageLabs Security System. For meir informasjon, besøk Kopi til: Lars Inge Eners (Lars-

21 O) Lorentz Noteng Morten Elgaaen NO) Olaf Bratland ) Petter Braaten Silsand Trond Eirik ne.no, Stein Byrkjeland Knutsen Even FMBU Postmottak Eir Skeie Sandstå

22 Sakshandsamar, innvalstelefon Øistein Aasland, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2011/ Dykkar referanse Hildegunn Espe Espe 5773 HOVLAND Løyve til oppføring av felles utedo på gnr. 90 bnr. 1 mfl. - Søre Belebotn, Ullensvang herad innanfor Hardangervidda nasjonalpark. Fylkesmannen gjev søkjar løyve til oppføring av felles utedo for stølsbolet på Søre Belebotn, gnr. 90 bnr. 1, bnr. 2 og 3, bnr. 4 og bnr. 5 i Ullensvang herad. Løyve vert gitt i medhald av verneforskrifta for Hardangervidda nasjonalpark. Det er sett vilkår til løyve. Vi viser til søknaden, datert den 30. mai 2011, og til brev frå Ullensvang herad datert den 28. juli Det var synfaring på staden den 8. august 2012, der søkjar, Statskog SF, Ullensvang fjellstyre og Fylkesmannen i Hordaland var til stades. Vi viser elles til saksdokumenta. Vi seier oss lei for at vi ikkje kjem med vårt brev før nå. Bakgrunn for søknaden I stølsbolet på Søre Belebotn er det 4 gardsbruk som har rettar og bygningar. Dette er gnr. 90 bnr. 1 Anne Gerd N. Djønne, gnr. 90 bnr. 2 og 3 Håkon O. Espe, gnr. 90 bnr. 4 Hildegunn Espe og gnr. 90 bnr. 5 Håkon K. Espe. Det er Hildegunn Espe som står som ansvarleg søkar, og søker på vegne av alle saman. Søkjarane ynskjer å plassere doen i ei røys rett aust for hyttene. Dei meiner at her vil ein liten diskré do verta lite synleg. Dette er og ein stad der det er forholdsvis lite snø om vinteren. Grunnen for at dei søkjer om eit felles utedo på Søre Belebotn er at det pr. i dag ikkje er noko brukbart utedo på staden. Og fram til no har alle gått i haugane rundt stølsbolet. Dette er ikkje haldbart, og særleg ikkje når bruken av hyttene dei siste åra har auka både sommar og vinter. Den omsøkte utedoen er tenkt nytta av alle rettshavarane på stølsbolet Søre Belebotn. Den omsøkte utedoen er 2,25 m² (1,5 x 1,5). Den er av enkel standard, teikna med skrått torvtak, og liggjande kledning. Ei dør og eit lite vindauge i bakkant for å sleppa inn ljos. Vår vurdering Fylkesmannen viser til verneforskrifta og til Forvaltningsplanen for Hardangervidda nasjonalpark (godkjent av DN ), Det er pkt e. i verneforskrifta; Nybygg og større tilbygg til eksisterande bygningar. som må nyttast som heimelsgrunnlag for denne søknaden. Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Miljøvern- og klimaavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Org.nr: E-post: Internett:

23 «Forvaltningstyresmakta kan gje løyve til nybygg eller større tilbygg i særskilde tilfelle i samband med landbruksutnytting, utnytting av statsallmenning eller drift av turisthytte. Ved oppføring av ny bygning i tilknyting til eksisterande bygning(ar) skal ein sjå til at det blir ein god balanse mellom estetiske verdiar og dei føremål nybygget skal tene, t.d. eventuell sikringsfunksjon.» Det står vidare at; «Ved vurdering av søknad om byggetiltak for landbrukseigedom skal moglegheit for å hauste ressursane på eigedomen innanfor omgrepet stadbunden næring leggjast til grunn. Det må gjerast ei individuell og heilskapleg vurdering i kvart enkelt tilfelle. Det skal leggjast fram driftsplan eller annan dokumentasjon på drifta og grunnlaget for behov for nybygg eller større tilbygg. Byggetiltaket må følgje definisjonen av landbrukstiltak slik dette var definert ved siste revisjon av verneforskrifta og tiltaket må grunngjevast økonomisk som eit landbrukstiltak. Forvaltingsstyresmakta bør krevje framlagd driftsplan eller budsjett/rekneskap som dokumenterer driftsomfang.» Det ligg ikkje føre nokon landbruksplan eller driftsplan som syner omfang av landbruksnæringa for dei 4 bruka, men søkjarane argumenterer med at det er trong for brukbare toalett tilhøve for dei stølshusa som er på Søre Belebotn. Fylkesmannen er samd i at det er viktig å få til ein toalettløysing som kan nyttast av alle rettshavarane. Saka har vært på høyring hos Tilsynsutvalet i Hordaland. Dei fatta følgjande samrøystes vedtak i sak 022/11 frå møte den 18. okt. 2011: Tilsynsutvalet tilrår at søkjar får setje opp felles utedo i samsvar med søknad. Vidare tilrår ein at utedoen får tretak, og at den vert beisa i ein nøytral farge slik at den vert minst mogeleg synleg. Det vert gjeve løyve til motorferdsel etter søknad i samband med byggjearbeidet. Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet kom med ei uttale, der dei konkluderte på fylgjande måte: «Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet har ingen særlige merknader til omsøkte tiltak, men det må tas nødvendige hensyn til villrein ved innkjøring av materialer og under bygging.» Hordaland fylkeskommune har og hatt saka til høyring frå Ullensvang herad, men Fylkesmannen kan ikkje sjå at dei har gjeve uttale i denne saka. Det var synfaring 8. august Til stades var representantar for søkjarane, Ullensvang fjellstyre (Trine Hilstad), Statskog SF (Kristin Asdøl Midtmageli) og Fylkesmannen i Hordaland (Øistein Aasland). På denne synfaringa såg vi på den staden søkjarane meinte var den beste plassen for ein utedo. I den røysa som vart peika ut på synfaringa er det fleire aktuelle stader å setje opp ein do på. Det blir viktig at ein finn ein stad der snøtilhøva er gode. Dette må søkjarane sjølv vurdere, og velje den staden der det er minst sjanse for at utedoen vert snødd ned. Viser elles til vedlagte flyfoto og bileter (sjå vedlegg) Vi kan ikkje sjå at Statskog SF, som grunneigar, har gjeve skriftleg løyve til at det kan oppførast eit felles toalett for stølsbolet på Søre Belebotn. Dette må avklarast før det vert gjeve byggeløyve. 2

24 Søknaden om oppføring av felles utedo for stølsbolet på Søre Belebotn (gnr. 90, bnr. 1, bnr. 2 og 3, bnr. 4 og bnr. 5 i Ullensvang herad) er og vurdert etter naturmangfaldlova kunnskapsgrunnlag: Fylkesmannen meiner vi har eit godt kunnskapsgrunnlag i denne søknaden. Det vart halde ei synfaring på staden den 8. august 2012, der vi såg på alternative plasseringar for ein enkeltståande utedo. Søre Belebotn ligg på grensa mellom teig 3 og teig 5. Båe sonene skal oppretthaldast som relativt urørt naturområde utan tyngre tekniske inngrep. Det skal takast omsyn til villreinen sin bruk av området i sommarsesongen. Oppføring av ein felles utedo vil etter vår meining ikkje få nokon innverknad på villreinen sin bruk av området. Dei landskapsmessige verknadane vert små. 9 føre-var-prinsippet: Slik vi ser det vil det ikkje være fare for at den planlagde utedoen vil ha ukjende, store negative konsekvensar for verneverdiane. 10 økosystemtilnærming og samla belastning: Vi kan ikkje sjå at det omsøkte tiltaket vil auke den samla belastninga for området i nokon stor grad. Det vil snarare betre toalett tilhøvet på staden og ein vil få samle «utsleppet» på ein stad. Dessutan er det positivt at det vert ei felles løysing for fleire hytter. 11 kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar: Vi ser ikkje at det er relevant å vurdere dette, då det ikkje er stor fare for miljøforringing ved gjennomføring av tiltaket. 12 miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetode: Ut over at naustet må leggjast så lågt som rå i terrenget, samt at byggjeavfall må handterast på ein forsvarleg måte, så har vi ingen merknader til dette punktet. Det er viktig at tiltakshavar/søkjar planlegg anleggsperioden og transporten slik at verknaden av arbeidet og transporten vert så liten og kortvarig som mogleg. Motorferdsle i samband med transport av byggemateriale må avklarast med Tilsynsutvalet i Hordaland Vedtak Fylkesmannen gjev Hildegunn Espe (på vegne av alle rettshavarane i stølsbolet på Søre Belebotn) løyve til å føre opp eit felles utedo for stølsbolet på Søre Belebotn (gnr. 90, bnr. 1, bnr. 2 og 3, bnr. 4 og bnr. 5 i Ullensvang herad). Løyvet er gjeve med heimel i verneforskrifta for Hardangervidda nasjonalpark pkt e. Nybygg og større tilbygg til eksisterande bygningar. Det vert sett følgjande vilkår til løyvet: Bygget skal plasserast i røysa rett aust for hyttene slik det vart avtalt på synfaringa den 8. august (sjå vedlegg med flyfoto og bileter) Bygget skal ha ein storleik på 1,5 x 1,5 meter, og skal liggje så lågt som mogleg i terrenget. Det skal nyttast liggjande, kanta kledning, som skal beisast i ein farge som gjer at bygget vert minst mogleg synleg i terrenget. Eller det skal stå ubehandla, slik at det får ein naturleg gråning. Det skal vera tretak på bygget. Takutstikk skal vera så små som mogleg. Innvendig høgde opp til høgaste punkt skal ikkje vera høgare enn 200 cm. 3

25 Reint trevirke kan kappast opp og brukast som ved. Anna bygningsavfall må leverast til godkjent mottak. Byggjearbeid skal vere avslutta og plassen rydda innan 1. oktober Vedtaket kan påklagast til Direktoratet for naturforvaltning av part i saka eller andre med rettsleg klageinteresse, jf. forvaltningslova 28. Klagefrist er 3 veker etter at ein er kjent med vedtaket. Klage skal stilast til Direktoratet for naturforvaltning, men skal sendast til Fylkesmannen i Hordaland. Med helsing Kjell Kvingedal e.f. seksjonssjef Øistein Aasland seniorrådgjevar Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Vedlegg: Flyfoto med avgrensing av området der oppsetjing av fellestoalettet kan setjast opp. Bileter frå synfaring 8. august 2012 med ca. plassering av område for oppsetjing av fellestoalettet Kopi til: Anne Gerd N. Djønne, Espe, 5773 Hovland Håkon O. Espe, Espe, 5773 Hovland Håkon K. Espe, Espe, 5773 Hovland Kopi sendt med e-post til: Ullensvang herad Tilsynsutvalet i Hordaland, v/eir Sandstå Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet, v/ Silje Ljøterud Bergan Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning v/trine Hilstad Hordaland fylkeskommune v/kulturminne Statskog SF v/ Kristin Asdøl Midtmageli SNO Hardangervidda v/knut Nylend Direktoratet for naturforvaltning (DN) 4

26 Vedlegg: Aktuell stad for plassering av utedo Hyttene i stølsbolet Flyfoto levert av: Norge i Bilder Bilete tatt under synfaring den 8. aug. 2012: 5

27 Sakshandsamar, innvalstelefon Øistein Aasland, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2011/ Dykkar referanse Hildegunn Espe Espe 5773 HOVLAND Ang. Løyve til oppføring av felles utedo på gnr. 90 bnr. 1 mfl Søre Belebotn i Ullensvang herad innanfor Hardangervidda Nasjonalpark. Vi viser til vårt brev av , der vi gav løyve til oppføring av felles utedo på gnr. 90 bnr. 1 mfl Søre Belebotn i Ullensvang herad. Vi er gjort merksam på at det i søknaden og på teikningane som fylgde søknaden er det satt ei innvendig høgde på 2,45 meter i framkant og 1,95 meter i bakkant. Dei kopiane av teikningane som fylgde søknaden var dessverre så utydelege at vi ikkje såg dette. Vi ser at det vert naudsynt med ei høgde på 2,45 meter for å få bratt nok vinkel på taket og for at vindauge i bakkant av utedoen ikkje skal kome for lågt på veggen. Vi vil difor gjere merksam på at vilkåret om at «Innvendig høgde opp til høgaste punkt skal ikkje vera høgare enn 200 cm» må endrast til at den ikkje må vere høgare enn 245 cm. Ullensvang herad må take dette med i si handsaming av byggjesaka. Vi gjer samstundes merksam på at Statskog SF har i brev av 11. april 2012 godkjent oppføringa av den omsøkte utedoen på dei vilkår som forvaltningsstyresmakta set. Med helsing Øistein Aasland seniorrådgjevar Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Kopi sendt med e-post til: Ullensvang herad Tilsynsutvalet i Hordaland v/eir Sandstå Statskog SF v/kristin Asdøl Midtmagli Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning v/trine Hilstad Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet v/silje Ljøterud Bergan Hordaland fylkeskommune v/kulturminne Direktoratet for naturforvaltning (DN) SNO-Skinnarbu v/knut Nylend Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Miljøvern- og klimaavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Org.nr: E-post: Internett:

28 Sakshandsamar, innvalstelefon Øistein Aasland, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2012/ Dykkar referanse Frode Meland Meland 5773 HOVLAND Ang. Løyve til oppføring av felles utedo på gnr. 155 bnr. 1 - Ysteinsbu i Ullensvang herad innanfor Hardangervidda nasjonalpark. Vi viser til vårt brev av , der vi gav løyve til oppføring av felles utedo på gnr. 155 bnr. 1 - Ysteinsbu i Ullensvang herad. Vi er gjort merksam på at det i søknaden og på teikningane som fylgde søknaden er det satt ei innvendig høgde på 2,45 meter i framkant og 1,95 meter i bakkant. Dei kopiane av teikningane som fylgde søknaden var dessverre så utydelege at vi ikkje såg dette. Vi ser at det vert naudsynt med ei høgde på 2,45 meter for å få bratt nok vinkel på taket og for at vindauge i bakkant av utedoen ikkje skal kome for lågt på veggen. Vi vil difor gjere merksam på at vilkåret om at «Innvendig høgde opp til høgaste punkt skal ikkje vera høgare enn 200 cm» må endrast til at den ikkje må vere høgare enn 245 cm. Ullensvang herad må take dette med i si handsaming av byggjesaka. Med helsing Øistein Aasland seniorrådgjevar Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Kopi sendt med e-post til: Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik Tilsynsutvalet i Hordaland Heradshuset 5780 KINSARVIK Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning Heradshuset 5780 KINSARVIK Hordaland fylkeskommune Postboks Bergen Villreinnemnda for Hardangerviddaområde Sentrum RØDBERG Direktoratet for naturforvaltning (DN) Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim SNO-Skinnarbu v/knut Nylend Postboks RAULAND Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Miljøvern- og klimaavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Org.nr: E-post: Internett:

29 Tilsynsutvalet i Hordaland Braato ved leiar Britt Mari Riber Dykkar ref. Vår ref. J.post id. Arkiv Dato 12/ /45 N-468/ Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandhaug - Hardangervidda nasjonalpark Viser til dykkar søknad om transport til Sandhaug turisthytte, i tidsrommet 6. til 7. april 2013, for bebuarane ved bufelleskapet Braato i Kinsarvik. Etter søknaden er dette ei gruppe menneske med sterkt psykiske og fysiske lidingar og som treng hjelp og støtte av ulikt slag, og som har avgrensa mogelegheiter til å kunne delta på ulike aktivitetar, utan støtte og oppfylgjing. Det er ikkje heimel i verneforskrifta for Hardangervidda nasjonalpark til å imøtekoma slike søknader. Men, det kan gjevast løyve til unntaketter 48 i Naturmangfallslova, som erstattar 5 i vernereglane for Hardangervidda nasjonalpark. Tilsynsutvalet vurderer det slik at skadeverknadane ved denne transporten ikkje vil vera større enn at dei kan forsvarast av nytten/gleda av å få utført denne transporten. Tilsynsutvalet gjev med dette løyve til bruk av inntil 4 skuterar tur/retur evnt. bandvogn frå Dyranut til Sandhaug i tidsrommet april Transporten skal utførast av medlemmer i Eidfjord RHK eller personar med ervervsløyve i Eidfjord kommune. Løyveskjema og brevet må vera med under transporten, og visast til oppsynet på førespurnad. Det er ein føresetnad for lovleg motorferdsel i nasjonalparken at turen skal vera registrert på skjemaet før ein startar. Dette vedtaket kan påklagast til Direktoratet for naturforvaltning (DN) av part i saka eller andre med rettsleg klageinteresse, jfr. forvaltningslova 28. Klagefrist er 3 veker etter at ein er gjort kjent med vedtaket. Eventuell klage skal stilast til DN, men sendast til Tilsynsutvalet i Hordaland, 5780 Kinsarvik. Med helsing Tilsynsutvalet i Hordaland Eir Skeie Sandstå sakshandsamar Ullensvang herad Org.nr: Telefon: Heradshuset Bankgiro Telefaks: KINSARVIK E post:

30 Sakshandsamar sin tlf: Sakshandsamar si e-postadr.:

31 Tilsynsutvalet i Hordaland NINA Hovedkontor Tungasletta TRONDHEIM Dykkar ref. Vår ref. J.post id. Arkiv Dato 12/ /466 N-468/ Løyve til motorferdsel i Hardangervidda nasjonalpark 2013 i samband med forskingsarbeid på villrein. Viser til dykkar søknad av 4. januar 2013 om løyve til motorferdsel i Hardangervidda nasjonalpark i samband med forskingsarbeid på villreinen i Vedlagt fylgjer løyve til bruk av helikopter for radiomerking av villrein i tida 15. februar 22. mars 2013, samt i samband med kalveteljing og strukturteljing i tida 01. juni 31. oktober Det kan og nyttast fly/helikopter til lågtflyging under 300 meters høgd i samband med teljing og radiomerking. Vedlagt ligg og løyve til bruk av snøskuterar for oppfølging av radiomerka villrein og transport av materiell/personell i perioden 15. februar 20. april Det vert derimot ikkje gjeve løyve til bruk av snøskuter i tida 10. mai 10. juni for transport av materiell og mannskap i samband med dokumentasjon av kalveproduksjon og kalvetap. Tilsynsutvalet i Hordaland forutset at det som tidlegare er folk frå Villreinutvalet for Hardangervidda, SNO og Hardangervidda fjelloppsyn som står for den praktiske gjennomføringa. Løyve gjeld Hordaland sin del av nasjonalparken. Dette vedtaket kan påklagast innan 3 veker frå det er motteke. Eventuell klage må grunngjevast, og skal framsetjast i skriftleg form. Klagen skal stilast til Direktoratet for naturforvaltning, men sendast til det tilsynsutvalet som har handsama søknaden. Med helsing Tilsynsutvalet i Hordaland Eir Skeie Sandstå sakshandsamar Sakshandsamar sin tlf: Sakshandsamar si e-postadr.:

32 Tilsynsutvalet i Hordaland Xtremeidfjord Fredrik Anders Mandt Postboks EIDFJORD Dykkar ref. Vår ref. J.post id. Arkiv Dato 09/ /13678 N-460/ Svar på søknad om løyve til motoferdsel i Hardangervidda nasjonalpark - Expedition Amundsen - pulkløp Viser til dykkar søknad om motorferdsel i Hardangervidda nasjonalpark ved gjennomføring av pulkløpet, Expedition Amundsen. Tilsynsutvalet i Hordaland vedtok i møte at Xtremeidfjord får tildelt løyver som omsøkt, men oppfordrar at turane vert utførde av Eidfjord eller Røldal Røde Kors hjelpekorps, eller dei som har ervervsløyve i området. Vedlagt fylgjer løyve. Lukke til med arrangementet. Med helsing Tilsynsutvalet i Hordaland Eir Skeie Sandstå sakshandsamar Sakshandsamar sin tlf: Sakshandsamar si e-postadr.: Vedlegg: løyvet Ullensvang herad Org.nr: Telefon: Heradshuset Bankgiro Telefaks: KINSARVIK E post:

33 Tilsynsutvalet i Hordaland xtremeidfjord v/fredrik Mandt Postboks EIDFJORD Dykkar ref. Vår ref. J.post id. Arkiv Dato 09/ /1138 N-460/ Svar på søknad om 1 løyve til utsetting av repeater/digipiter i forbindelse med Expedition Amundsen! Viser til dykkar søknad av 26. januar 2013 og telefonsamtale med Eidfjord Rødekors Hjelpekorps v/sambandsleiar Leif Olav Litlatun, som gjeld utsetting og innhenting av repeater/digipiter. Etter tilbakemelding frå Litlatun, er det Trondavadnutane eventuelt Låghellernuten som egnar seg som plassering av ein repeater/digipiter. xtremeidfjord har tidlegare fått innvilga løyve til 3 turar frå Garden til Vierslaet. Tilsynsutvalet gjer med dette om den eine turen til å gjelda, frå Garden via Trondavanutane event. Låghellernuten til Vierslaet, for utsetting av utsetting av repeater/digipiter. Vedlagt fylgjer løyve til innhenting av repeater/digipiter. Løyveskjemene og brevet må vera med under transporten, og visast til oppsynet på førespurnad. Det er ein føresetnad for lovleg motorferdsel i nasjonalparken at turen skal vera registrert på skjemaet før ein startar. Med helsing Tilsynsutvalet i Hordaland Eir Skeie Sandstå sakshandsamar Sakshandsamar sin tlf: Sakshandsamar si e-postadr.: Vedlegg: løyve Ullensvang herad Org.nr: Telefon: Heradshuset Bankgiro Telefaks: KINSARVIK E post:

34 Kopi til arkiv og kopibok

35 Ullensvang Herad Broto v/ Britt Mari Riber Kalhagen 5780 Kinsarvik Tilsynsutvalet 5780 Kinsarvik Søknad om løyve til Sandhaug april 2013 Broto, som er bufellesskap for funksjonshemma, søkjer om løyve til scooter køyring for 4 scootrar. Søknaden gjeld for å kunne reise til Sandhaug turisthytte 6-7 april Me har fått avtale med Eidfjord Røde Kors Hjelpekorps om å frakte oss dit. Det vert søkt om inntil 2 turar t/r pr scooter, då dei som transporterer oss inn må ha høve til å reise heim att same dag. Litt om bakgrunnen for søknaden : Bebuarane på Broto har lenge hatt ynskje om ein tur til Sandhaug Turisthytte på vinteren og no kan me klare og gjennomføre dette. Har hatt samtale med Jan Tyssebotn,som legg opp til ulike aktivitetar for oss der inne. Me har 3 bebuarar, i tillegg til 2 stk som bur utanfor Broto. Me yter dei praktisk bistand, samt me brukar og ta dei med oss på ulike aktivitetar. Det er snakk om inntil 5 brukarar og 2 frå personale på denne turen. I tillegg KAN det verta aktuelt at ein brukar med 1 personale vil delta frå avlastningen. Brukarane våre har m.a. downs syndrom, i tillegg til andre psykiske og fysiske lidingar. Dette er ei gruppe med personar som treng hjelp og støtte av ulikt slag og som har avgrensa mogelegheiter til å kunne delta på ulike aktivitetar,utan støtte og oppfylgjing. For dei vil det bety mykje å kome seg dit og me håpar at de ser positivt på søknaden vår! Mvh Britt Mari Riber Leiar -Broto

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Elektronisk post - Ullensvang herad Arkiv: Vår ref.: J.nr.: Dato: 1-N / / Frå: Statskog v/midtmageli Kristin Asdøl VS: Vedr. søknad om oppføring av ny basestasjon for nødkommunikasjon på gnr. 155 bnr.1 - Blyvarden - Ullensvang statsallm. - tilleggsopplysning Hei Den nye basestasjonen blir på vel 10 m2. dvs over dobbelt så stor som den som står der i dag, som ifølge sakspapirer fra Fylkesmannen, datert , er på 4 m2. Denne e-posten sendes også til Tilsynsutvalget, da de manglet mål på basestasjonen, jfr. uttalelse datert fra Tilsynsutvalget i Hordaland. Dette til orientering. Med vennlig hilsen Kristin Asdøl Midtmageli seniorkonsulent eiendom - drift tel <http://www.statskog.no/> Fra: Bagheri Maghsoud Sendt: 7. februar :12 Til: Midtmageli Kristin Asdøl Emne: RE: Vedr. søknad om oppføring av ny basestasjon for nødkommunikasjon på gnr. 155 bnr.1 - Blyvarden - Ullensvang statsallmenning. Hei Ja, det er omtrent 10m2. Mvh Maghsoud Bagheri From: Midtmageli Kristin Asdøl Sent: 7. februar :00

46 To: Bagheri Maghsoud Subject: SV: Vedr. søknad om oppføring av ny basestasjon for nødkommunikasjon på gnr. 155 bnr.1 - Blyvarden - Ullensvang statsallmenning. Hei Jeg har også fått oversendt de samme sakspapirene fra kommunen. Det er så liten skrift på tegningen som viser hyttas størrelse. Etter hva jeg kan se blir denne målestasjonen på underkant av 10 m2, (4,4m x 2,2m). Stemmer dette? Med vennlig hilsen Kristin Asdøl Midtmageli seniorkonsulent eiendom - drift tel <http://www.statskog.no/> Fra: Bagheri Maghsoud Sendt: 7. februar :25 Til: Midtmageli Kristin Asdøl Kopi: Karlsson Daniel Emne: RE: Vedr. søknad om oppføring av ny basestasjon for nødkommunikasjon på gnr. 155 bnr.1 - Blyvarden - Ullensvang statsallmenning. Hei Vedlagt kart og tegninger som viser plasseringen av tiltaket. Tiltaket gjelder utskifting av eksisterende stasjon som driftes av 'Statens naturoppsyn' med en ny hytte. Antennene vil bli plassert på taket av hytta. Med vennlig hilsen Technogarden Engineering Resources AS Maghsoud Bagheri Byggesak mobil: Kontor: web: <http://www.technogarden.no/> postadresse:vestfjordgaten 4,1338 SANDVIKA besøksadresse: Kjørboveien 29,1337 SANDVIKA From: Midtmageli Kristin Asdøl Sent: 7. februar :50 To: Bagheri Maghsoud

47 Subject: Vedr. søknad om oppføring av ny basestasjon for nødkommunikasjon på gnr. 155 bnr.1 - Blyvarden - Ullensvang statsallmenning. Se vedlagte saksdokumenter. Jeg ber om å få tilsendt tegninger av den omsøkte basestasjonen med påførte mål/størrelse. Med vennlig hilsen Kristin Asdøl Midtmageli seniorkonsulent eiendom - drift tel <http://www.statskog.no/> Denne E-posten er filtrert av MessageLabs Security System. For meir informasjon, besøk Kopi til: Eir Skeie Sandstå

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteinnkalling

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteinnkalling Tilsynsutvalet i Hordaland Møteinnkalling Møtedato: 11.12.2012 Møtestad: Hotel Ullensvang Møtetid: Kl. 16:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er,

Detaljer

Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen

Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Tid: Fredag 13. mai 2011, kl. 08.30 Sted: Telefonmøte Saksliste Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 25-2011 Godkjenning av innkalling og dagsorden 26-2011 28-2011

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested:, Grotli Høyfjellshotell Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 911 61 458, eller e-post: fmoptst@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 10:30

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt fråfall må meldast snarast på tlf. 90724490 Vararepresentantar møter etter nærare

Detaljer

Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde

Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde Forvaltningsplan Forvaltningsplan Forvaltningsplan Hardangervidda Hardangervidda nasjonalpark nasjonalpark med med landskapsvernområde landskapsvernområde Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lesja kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Vararepresentanter

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 13.06.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget

Detaljer

Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområder

Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområder Rapport 2003-1 Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområder Miljøsamarbeid Naturområder og arealbruk Dyr og planter Friluftsliv Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Buskerud

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 24.04.2012 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

Frydalen landskapsvernområde - Tillatelse til flytting av låve på Kvamsnysetra - Mathias Kjæstad

Frydalen landskapsvernområde - Tillatelse til flytting av låve på Kvamsnysetra - Mathias Kjæstad Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra Deres referanse Dato 15.06.2010 Vår referanse 2008/802-0 432.2 AAB Saksbehandler Alexandra Abrahamson, tlf. 61 26 60 63 Avdeling Miljøvernavdelingen Frydalen

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak 257/14 og sak 258/14 er ikkje offentleg og vil verta lagt fram i møte Forfall skal meldast

Detaljer

Byggesaker i verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Søkarguide

Byggesaker i verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Søkarguide Byggesaker i verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Søkarguide Framsidefoto: Gaukstøl i Dyraheio. Foto Odd Inge Worsøe Denne side: Vassdalseggen (bak) rager høgast i verneområdet.

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 16.04.2015 Møtestad: Alver hotell Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 029/2015 Søknad om støtte til EM-deltaking 030/2015 Tilskot til idrettsanlegg

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket

Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket Audit & Advisory September 2010 Samandrag Revisjonen har gjennomført ein forvaltningsrevisjon

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval. Sakliste

Innkalling av Teknisk utval. Sakliste Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 13.03.2014 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf., sms til eller per epost til terje.kallekleiv@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar A - I Austrheim kommune Bergen kommune Bergen kommune kommentar frå fylkestannlegen på høyringssvar Bergen tannlegeforening Bømlo kommune Delta v/mona Aardal

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar A - I Austrheim kommune Bergen kommune Bergen tannlegeforening Bømlo kommune Delta v/mona Aardal Det medisinsk odontologiske fakultet i Bergen Etne eldreråd

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 17.12.2014 Tid: 12:00 Møtestart kl. 12.00 på Rådhuset. Lunch på Galleri Losjen kl. 13.00. Møtet fortset

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Astrid Terese Aam Vår dato Vår referanse Telefon: 57643185 13.11.2014 2014/2239-423.1 E-post: fmsfata@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Dag Henning Hove Skjeldestad 6856 SOGNDAL

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar

Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar Rapporten er utarbeidd på oppdrag frå Fjell Audit & Advisory November 2010 Innhald 1. Innleiing...6

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer