Vår referanse Deres referanse Dato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår referanse Deres referanse Dato"

Transkript

1 Åfjord kommune Øvre Årnes Åfjord Vår referanse Deres referanse Dato SalMar Farming AS - Søknad om utvidelse av areal på lokaliteten Krabbholmen II, Åfjord kommune. Oversendelse for kommunal behandling samt høring av behov for supplerende undersøkelser. Vi viser til søknad fra SalMar Farming AS mottatt Søknaden gjelder anlegg for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann på følgende lokalitet i Åfjord kommune: nr. navn: posisjon i grader og desimalminutter kartdatum Krabbholmen II 63 56,4 N 9 53,198 E Euref89/WGS84 Lokaliteten er i dag godkjent for en lokalitetsbiomasse på 3 12 tonn. Det søkes om utvidelse av areal. Søknaden medfører ingen biomasseutvidelse. Offentlig ettersyn: I henhold til gjeldende forskrift for etablering av akvakulturvirksomhet, skal fylkeskommunen sende et eksemplar av søknaden over til kommunen der anlegget er søkt etablert. Søker skal, etter anvisning fra kommunen sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn, og at dette kunngjøres i Norsk Lysningsblad ( og i to aviser som er vanlig lest på stedet. Høring etter forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover: Ny forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover trådte i kraft 1. januar 215 (FOR ). Akvakultur er et tiltak som faller inn under vedlegg II, og for disse tiltakene kan det stilles krav om supplerende utredninger. Søknaden er vurdert opp mot kriteriene i 3 i forskrifta, og vi finner ikke at tiltaket får vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, jf. Vedlegg III i forskrifta. Dersom berørte myndigheter, kommunen, parter eller interesseorganisasjoner mener tiltaket kan få vesentlige virkninger, og det ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for disse i søknaden, må dette meldes til fylkeskommunen innen 4 uker etter kunngjøring. Dersom noen av høringspartene mener det er behov for supplerende utredninger, bør det konkretiseres hvilke forhold som bør belyses nærmere. Saksbehandler: Ellen Malen Myren Hoel, Postadresse: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: Postboks 235 sluppen 74 TRONDHEIM Fylkeshuset Erling Skakkesgt TRONDHEIM Bankkonto: Org.nr.: Internett:

2 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional utvikling - Næring og Innovasjon Vi minner om at det er fagmyndighetene for de respektive kriteriene i vedlegg III som skal vurdere om de mener tiltaket kan få vesentlige virkninger innenfor sitt område og eventuelt melde dette inn til fylkeskommunen. Vi ber om Deres snarlige behandling av søknaden. Vi ber også om at dette brevet legges ved søknaden når saken skal legges ut til offentlig ettersyn. Med hilsen Ellen M. Hoel Rådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert. Vedlegg: Søknad fra SalMar Farming AS datert Kopi: SalMar Farming AS, 7266 KVERVA Dokumentnr.: side 2 av 2

3 Region SalMar Farming Nord Søknad om utvidelse av areal på lokalitet Krabbholmen Bakgrunn for søknad: På grunn av lusesituasjon som har preget næringen de siste årene så har bekjempelsestrategien for lus endret seg. SalMar Farming AS har investert betydelig i kapasitet for ikke medikamentell behandlings former, dette inkludere Skamik, Thermolicer o.l. Målet er at medikamentell behandling av lakselus skal holdes på et absolutt minimum. Av hensyn til ville laksestammer og generell fiskevelferd så er dette er en fornuftig strategi. Felles for disse ikke medikamentell behandlingen er at de fordre at fisken blir tatt ut av merdene og opp på en rigg eller brønnbåt for behandling. Da disse ikke har stor nok kapasitet til å håndtere all fisken på en gang så er det behov for at disse flyttes over i nye merder/bur etter endt behandling, slik holder vi behandlet fisk adskilt fra ubehandlet fisk. Krabbholmen II er pr. i dag godkjent for 6 bur. Vi søker om utvides til totalt 8 bur for frigjøring av ledige bur til behandling. Se vedleggsett søknad 216 for detaljer. Figur 1: Lilla området: Godkjent pr i dag. Grønt: Inkl. omsøkt utvidelse Vi planlegger utsett i juni 216. Ber om rask behandling av søknaden. Ved ytterlige spørsmål ta kontakt med undertegnede. MVH Alf Håkon Skjærvik Bio.Controller SalMar Farming AS, region Nord SalMar Farming AS 7266 Kverva Org Side 1

4 Divelse Firer lnln an Slepeslrek Hardhet Bunn Snill. Å. nl:iann <<< >>> Relief! Bukser Print 1s;11;2oo æ 63.S6.46SN o9.s3.377ø 9 6* N O 15 O 6*3.56.4IN O N Ø Q N Dybdekoter 1 2 s zn sn mn Kartvalg Charlwnrld Bakylmn Karlnavn CD-nvelsikl. Chanwnrld-velsjnner Plollerlag >>> Relal.i[FlII.ksspred All. Merke Varp S-maaler MOM Perinde Hay:-emuseknappendrernavn cpu 37 C Olex

5 Divelse Firer lnln an» Slepeslrek Hardhet Bunn snitt h w l + 1, ne-ann <<< >>> Relief! Print 1s;1s;2so , la la x 32 * 4 I 2, 1, 175, «a a "W 195 Svarlskjserléa < , + + 'N = Z w 15,5 72 ; fv M ; 117 «a q 34 +,,:, * u 25 q *a la * S ls 2l n:)nn4 K Kl'Y!dI,4 Å :.N.. mz«~ W ; l. 39 = law" W4, ' m., 2 a" 3. «,7 + A 55 Mmm: 54 m.,. v max a = B 75 sg sale msauuixd Å,; l- + 5, N/ 5, ; Kartvalg Charlwnrld Ba.ky1lnn Karlnavn CD-nvelsikl. Chanwnrld-velsjnner \ +: a.. Plotterlag >>> Alternativ] Relalil Flllksspred Utlagt! Alt Merke] Flaate] Varp s-maaler] MOM Perinde Huyremuseknapp endrer navn \J :, f aa lalnstakåslljael-et + i a 55 MUN u; 5a lam Linesrlnmen N 111 3, 5 9 s3.19s * 53 Auumav] senter la 7 53 pwn a 53 U q F11%I._a_ren, 5 T 21 a å; D n Ow. x -Binghnlmsrésa % 15 5 * x 11.4 rays :21: * " + 5 a 7 ' e. 2 sl 7, c 1 * > a ha 33 3 * : laelwtlgen 11 i 2 a hyev puma Olex

6 HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Midlertidig rapport Lokalitet: Krabbholmen 2, Åfjord kommune. Dato: November 211 Omsøkt/disponert av: SalMar Farming AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 726 Sistranda / ,

7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Oppdrag 2. Posisjon 3. Metodikk 4: Strømmålere 5: Data og vurderinger 6: Hovedstrømsretning / kart 7: Kommentarer / konklusjon 8. Data fra strømmåler - 5m dyp 9: Data fra strømmåler 15m dyp 1: Data fra strømmåler 5m dyp 11: Data fra strømmåler - bunn 12: Vedlegg strømmålinger 1.OPPDRAG Oppdragsgiver: Kontakt person: Oppdrag: SalMar Farming AS Yngved Reinholdsen Vurdering av lokalitet på grunnlag av 4 strømmålinger. 2. POSISJON Lokalitet: Sjøkart nr: Posisjon: Krabbholmen,Åfjord kommune, Sør Trøndelag. Se kart og vedlegg. 3. METODIKK Målingene er gjennomført med strømmåler SD 6. Fire målere ble satt ut på 5, 15, 5meter og på bunn. Målerne skal registrere strømhastighet, strøm retning og temperatur i 28 dager. 4. STRØMMÅLERE Filnavn Måleperiode Antall døgn Intervall Antall målinger Måler 5m dyp Krabbholmen 5m1111.SD MIN 433 Måler 15m dyp Krabbholmen 15m1111.SD MIN 433 Måler 5m dyp Krabbholmen 5m1111.SD MIN 433 Måler på bunn 28 1 MIN 433 2

8 5. DATA OG VURDERINGER: 5m dyp Målt: Vurdering Sjøtemperatur 1,6 8,7 ºC Normal temperatur Strømhastighet Gjennomsnitt 5,8 cm / sek % < 1 cm/sek 1,1 % Periode < 1cm/sek 1 min God g jennomsnittlig strømhastighet. Liten andel målinger under 1 cm/sek. Vannet er i kontinuerlig bevegelse Max måling 2,4 cm / sek Effektiv transport Hastighet 1,3 cm/ sek Retning grader 218 deg. Lav maksmåling. Lav effektiv strømhastighet. En lav Neuman Parameter. Neuman-parameter,22 Vannutskifting 511 m 3 /m 2 /d God gjennomsnittlig strømhastighet. 15m dyp Målt: Vurdering Sjøtemperatur 11,5 9,2 ºC Normal temperatur Strømhastighet Gjennomsnitt 3,8 cm / sek Moderat til god gjennomsnittlig strømhastighet. Svært lav % < 1 cm/sek 1,1 % andel målinger under 1 cm/sek. Periode < 1cm/sek 1 min Vannet er i kontinuerlig bevegelse. Max måling 13,2 cm / sek Lav maksmåling. Effektiv transport Hastighet 2,1 cm/ sek God effektiv strømhastighet. En god Neuman Parameter. Retning grader 27 deg. Neuman-parameter,553 Vannutskifting 3283 m 3 /m 2 /d Moderat til god gjennomsnittlig strømhastighet. 5m dyp Målt: Vurdering Sjøtemperatur 12,2 9,6 ºC Normal temperatur Strømhastighet Gjennomsnitt % < 1 cm/sek Periode < 1cm/sek 3,9 cm / sek 2,6 % 5 t God gjennomsnittlig strømhastighet. Moderat andel målinger under 1 cm/sek. Ikke lange perioder med strømstille for å være tatt på 5 m Max måling 17,2 cm / sek dyp. Effektiv transport Lav maksmåling. Hastighet 1,6 cm/ sek Retning grader 161 deg. God effektiv strømhastighet. En moderat Neuman Neuman-parameter,45 Parameter. Vannutskifting 337 m 3 /m 2 /d God gjennomsnittlig strømhastighet. Bunn Målt: Vurdering Sjøtemperatur ºC Normal temperatur Strømhastighet Gjennomsnitt % < 1 cm/sek Periode < 1cm/sek cm / sek % min Gjennomsnittlig strømhastighet. Liten andel målinger under 1 cm/sek. To perioder med litt lite strøm, ved dag 1 og dag 25. Max måling cm / sek Effektiv transport maksmåling. Hastighet cm/ sek Retning grader deg. God gjennomsnittlig effektiv strømhastighet. En lav Neuman-parameter, Neuman Parameter. Vannutskifting m 3 /m 2 /d Gjennomsnittlig strømhastighet. 3

9 6. HOVEDSTRØMSRETNING / KARTVEDLEGG. Hovedstrøm retningene på målepunktene ved 5, 15, 5m dyp og på bunn er inntegnet på henholdsvis kart nr 1, 2, 3 og 4 Kart nr 1: Hovedstrømsretning på 5m dyp. Strømrosen viser andel vanngjennomstrømming i % for hver sektor på 15 grader. Kart nr 2: Hovedstrømsretning på 15m dyp. Strømrosen viser andel vanngjennomstrømming i % for hver sektor på 15 grader. 4

10 Kart nr 3: Hovedstrømsretning på 5m dyp. Strømrosen viser andel vanngjennomstrømming i % for hver sektor på 15 grader. Kart nr 4: Hovedstrømsretning på bunn. Strømrosen viser andel vanngjennomstrømming i % for hver sektor på 15 grader. 5

11 Månedlige tidevannsvariasjoner: Figur1: Høyden på kolonnene indikerer den relative strømstyrken i et område som er forårsaket av månefasen. Sterk vind og store variasjoner i lufttrykk vil i tillegg påvirke strømhastigheten. (copyright: Aalesund University College ved Norvald Kjerstad) 7. KOMMENTARER /KONKLUSJON: Lokaliteten har en gjennomsnittlig god vannutskiftning for fisken. Svært positivt at vannet er i kontinuerlig bevegelse. Hovedstrøm mot sør på både 5 og 15 meter. Spredningsstrømmen var god. Feil med bunnstrømmåling. Ny måling må tas. Strømmålingene indikerer at området er godt egnet til oppdrett. Sistranda Arild Kjerstad Havbrukstjenesten AS 6

12 8. DATA FRA STRØMMÅLER 5 M DYP: CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Krabbholmen 5m1111.SD6 Ref. number: 1541 Data displayed from: 14:43-21.Oct-11 To: 14:43-18.Nov Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr : Matrise med hastighet plottet mot strømretninger. Strømretninger er fordelt på 15º sektorer (sektorene er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen vises den prosentvise fordelingen (styrken) av de registrerte strømhastighetene. Kolonnen til høyre vises den prosentvise fordeling av de ulike 15º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på 1x1 meter i den aktuelle strømretning. STATISTICAL SUMMARY File name: Krabbholmen 5m1111.SD6 Ref. number: 1541 Data displayed from: 14:43-21.Oct-11 To: 14:43-18.Nov-11 Total East / west North / south Mean current speed (cm/s) Variance (cm/s)² Standard deviation (cm/s) Mean standard deviation Maximum current velocity 2.4 Minimum current velocity. Significant max velocity 8. Significant min velocity : Statistisk sammendrag av måledata. 7

13 CURRENT SPEED BAR CHART File name: Krabbholmen 5m1111.SD6 Ref. number: 1541 Data displayed from: 14:43-21.Oct-11 To: 14:43-18.Nov-11 Number of measurements : Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning. Antall registreringer på stående akse og strøm styrke (cm/sek) på liggende akse. cm/s CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: Krabbholmen 5m1111.SD6 Ref. number: 1541 Data displayed from: 14:43-21.Oct-11 To: 14:43-18.Nov-11 Number of measurements : Retningsdiagram. Strømmens retning fordelt på 15º sektorer. Antall registreringer på stående akse og 15º sektorer på liggende akse. Deg 8

14 CURRENT SPEED File name: Krabbholmen 5m1111.SD6 Ref. number: 1541 Data displayed from: 14:43-21.Oct-11 To: 14:43-18.Nov-11 Current speed (cm/s) : Tidsdiagram (kronologisk) for strømhastighet uansett retning. Hastighet (cm/sek) på stående akse og dager på liggende akse Days 28 CURRENT DIRECTION File name: Krabbholmen 5m1111.SD6 Ref. number: 1541 Data displayed from: 14:43-21.Oct-11 To: 14:43-18.Nov-11 Current dir ( ) : Retningsdiagram (kronologisk) for strøm. Retning på stående akse og dager på liggende akse Days 28 9

15 TEMPERATURE File name: Krabbholmen 5m1111.SD6 Ref. number: 1541 Data displayed from: 14:43-21.Oct-11 To: 14:43-18.Nov-11 Temperature ( C) : Temperatur i måleperioden. Temperatur på stående akse og dager på liggende akse Days 28 PROGRESSIVE VECTOR File name: Krabbholmen 5m1111.SD6 Ref. number: 1541 Data displayed from: 14:43-21.Oct-11 To: 14:43-18.Nov-11 Neumann parameter:.22 Average speed: 5.8 cm/s km N Rest speed: 1.3 cm/s Rest direction: 218 deg : Progressive vektor. Vannutskiftning i måleperioden. Km fra målepunktet på både stående og liggende akse. Mellom hvert kryss representerer et døgn km E 1

16 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Krabbholmen 5m1111.SD6 Ref. number: 1541 Data displayed from: 14:43-21.Oct-11 To: 14:43-18.Nov-11 N N Maximum velocity (cm/s) per 15 deg sector Mean velocity (cm/s) per 15 deg sector 8.9: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (cm/s) fordelt på sektorer. Venstre kurve viser den maksimale strømhastighet som er målt i hver 15º sektor i løpet av måleperioden. Høyre kurve viser hvilke middelhastigheter som er blitt målt i hver sektor. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Krabbholmen 5m1111.SD6 Ref. number: 1541 Data displayed from: 14:43-21.Oct-11 To: 14:43-18.Nov-11 N N Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector 8.1: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (%) fordelt på sektorer. Venstre diagram viser relativ strømhastighet/vannfluks i hver sektor (24 sektorer). Høyre diagram viser hvor mange ganger strømmålerens ror har pekt på hver enkelt sektor i løpet av måleperioden. 11

17 STICK DIAGRAM File name: Krabbholmen 5m1111.SD6 Ref. number: 1541 Data displayed from: 14:43-21.Oct-11 To: 14:43-18.Nov-11 Current speed (cm/s) : Fyrstikkdiagram - Retningen og styrken på strømmen i tidsperioden. Lengden representerer styrken på strømmen og strekets retning tilsvarer strømretningen Days DATA FRA STRØMMÅLER 15 M DYP: CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Krabbholmen 15m1111.SD6 Ref. number: 1261 Data displayed from: 14:42-21.Oct-11 To: 14:42-18.Nov Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr

18 9.1: Matrise med hastighet plottet mot strømretninger. Strømretninger er fordelt på 15º sektorer (sektorene er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen vises den prosentvise fordelingen (styrken) av de registrerte strømhastighetene. Kolonnen til høyre vises den prosentvise fordeling av de ulike 15º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på 1x1 meter i den aktuelle strømretning. STATISTICAL SUMMARY File name: Krabbholmen 15m1111.SD6 Ref. number: 1261 Data displayed from: 14:42-21.Oct-11 To: 14:42-18.Nov-11 Total East / west North / south Mean current speed (cm/s) Variance (cm/s)² Standard deviation (cm/s) Mean standard deviation Maximum current velocity 13.2 Minimum current velocity.4 Significant max velocity 5.3 Significant min velocity : Statistisk sammendrag av måledata. CURRENT SPEED BAR CHART File name: Krabbholmen 15m1111.SD6 Ref. number: 1261 Data displayed from: 14:42-21.Oct-11 To: 14:42-18.Nov-11 Number of measurements : Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning. Antall registreringer på stående akse og strøm styrke (cm/sek) på liggende akse. cm/s 13

19 CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: Krabbholmen 15m1111.SD6 Ref. number: 1261 Data displayed from: 14:42-21.Oct-11 To: 14:42-18.Nov-11 Number of measurements : Retningsdiagram. Strømmens retning fordelt på 15º sektorer. Antall registreringer på stående akse og 15º sektorer på liggende akse. Deg CURRENT SPEED File name: Krabbholmen 15m1111.SD6 Ref. number: 1261 Data displayed from: 14:42-21.Oct-11 To: 14:42-18.Nov Current speed (cm/s) : Tidsdiagram for strømhastighet uansett retning. Hastighet (cm/sek) på stående akse og dager på liggende akse Days 28 14

20 CURRENT DIRECTION File name: Krabbholmen 15m1111.SD6 Ref. number: 1261 Data displayed from: 14:42-21.Oct-11 To: 14:42-18.Nov-11 Current dir ( ) : Retningsdiagram for strøm Days 28 TEMPERATURE File name: Krabbholmen 15m1111.SD6 Ref. number: 1261 Data displayed from: 14:42-21.Oct-11 To: 14:42-18.Nov Temperature ( C) : Temperatur i måleperioden. Temperatur på stående akse og dager på liggende akse Days 28 15

21 PROGRESSIVE VECTOR File name: Krabbholmen 15m1111.SD6 Ref. number: 1261 Data displayed from: 14:42-21.Oct-11 To: 14:42-18.Nov-11 Neumann parameter:.553 Average speed: 3.8 cm/s km N Rest speed: 2.1 cm/s Rest direction: 27 deg : Progressive vektor. Vannutskiftning i måleperioden. Km fra målepunktet på både stående og liggende akse. Mellom hvert kryss representerer et døgn. km E CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Krabbholmen 15m1111.SD6 Ref. number: 1261 Data displayed from: 14:42-21.Oct-11 To: 14:42-18.Nov-11 N N Maximum velocity (cm/s) per 15 deg sector Mean velocity (cm/s) per 15 deg sector 9.9: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (cm/s) fordelt på sektorer. Venstre kurve viser den maksimale strømhastighet som er målt i hver 15º sektor i løpet av måleperioden. Høyre kurve viser hvilke middelhastigheter som er blitt målt i hver sektor. 16

22 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Krabbholmen 15m1111.SD6 Ref. number: 1261 Data displayed from: 14:42-21.Oct-11 To: 14:42-18.Nov-11 N N Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector 9.1: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (%) fordelt på sektorer. Venstre diagram viser relativ strømhastighet/vannfluks i hver sektor (24 sektorer). Høyre diagram viser hvor mange ganger strømmålerens ror har pekt på hver enkelt sektor i løpet av måleperioden. STICK DIAGRAM File name: Krabbholmen 15m1111.SD6 Ref. number: 1261 Data displayed from: 14:42-21.Oct-11 To: 14:42-18.Nov-11 Current speed (cm/s) : Fyrstikkdiagram - Retningen og styrken på strømmen i tidsperioden. Lengden representerer styrken på strømmen og strekets retning tilsvarer strømretningen Days 28 17

23 1. DATA FRA STRØMMÅLER 5 M DYP: CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Krabbholmen 5m1111.SD6 Ref. number: 1585 Data displayed from: 14:43-21.Oct-11 To: 14:43-18.Nov Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr : Matrise med hastighet plottet mot strømretninger. Strømretninger er fordelt på 15º sektorer (sektorene er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen vises den prosentvise fordelingen (styrken) av de registrerte strømhastighetene. Kolonnen til høyre vises den prosentvise fordeling av de ulike 15º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på 1x1 meter i den aktuelle strømretning. STATISTICAL SUMMARY File name: Krabbholmen 5m1111.SD6 Ref. number: 1585 Data displayed from: 14:43-21.Oct-11 To: 14:43-18.Nov-11 Total East / west North / south Mean current speed (cm/s) Variance (cm/s)² Standard deviation (cm/s) Mean standard deviation Maximum current velocity 17.2 Minimum current velocity.6 Significant max velocity 7.3 Significant min velocity : Statistisk sammendrag av måledata. 18

24 CURRENT SPEED BAR CHART File name: Krabbholmen 5m1111.SD6 Ref. number: 1585 Data displayed from: 14:43-21.Oct-11 To: 14:43-18.Nov-11 Number of measurements : Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning. Antall registreringer på stående akse og strøm styrke (cm/sek) på liggende akse. cm/s CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: Krabbholmen 5m1111.SD6 Ref. number: 1585 Data displayed from: 14:43-21.Oct-11 To: 14:43-18.Nov-11 Number of measurements : Retningsdiagram. Strømmens retning fordelt på 15º sektorer. Antall registreringer på stående akse og 15º sektorer på liggende akse. Deg 19

25 CURRENT SPEED File name: Krabbholmen 5m1111.SD6 Ref. number: 1585 Data displayed from: 14:43-21.Oct-11 To: 14:43-18.Nov-11 Current speed (cm/s) : Tidsdiagram for strømhastighet uansett retning. Hastighet (cm/sek) på stående akse og dager på liggende akse Days 28 CURRENT DIRECTION File name: Krabbholmen 5m1111.SD6 Ref. number: 1585 Data displayed from: 14:43-21.Oct-11 To: 14:43-18.Nov-11 Current dir ( ) : Retningsdiagram for strøm Days 28 2

26 TEMPERATURE File name: Krabbholmen 5m1111.SD6 Ref. number: 1585 Data displayed from: 14:43-21.Oct-11 To: 14:43-18.Nov-11 Temperature ( C) : Temperatur i måleperioden. Temperatur på stående akse og dager på liggende akse Days 28 PROGRESSIVE VECTOR File name: Krabbholmen 5m1111.SD6 Ref. number: 1585 Data displayed from: 14:43-21.Oct-11 To: 14:43-18.Nov-11 Neumann parameter:.45 Average speed: 3.9 cm/s km N Rest speed: 1.6 cm/s Rest direction: 161 deg : Progressive vektor. Vannutskiftning i måleperioden. Km fra målepunktet på både stående og liggende akse. Mellom hvert kryss representerer et døgn km E 21

27 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Krabbholmen 5m1111.SD6 Ref. number: 1585 Data displayed from: 14:43-21.Oct-11 To: 14:43-18.Nov-11 N N Maximum velocity (cm/s) per 15 deg sector Mean velocity (cm/s) per 15 deg sector 1.9: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (cm/s) fordelt på sektorer. Venstre kurve viser den maksimale strømhastighet som er målt i hver 15º sektor i løpet av måleperioden. Høyre kurve viser hvilke middelhastigheter som er blitt målt i hver sektor. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Krabbholmen 5m1111.SD6 Ref. number: 1585 Data displayed from: 14:43-21.Oct-11 To: 14:43-18.Nov-11 N N Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector 1.1: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (%) fordelt på sektorer. Venstre diagram viser relativ strømhastighet/vannfluks i hver sektor (24 sektorer). Høyre diagram viser hvor mange ganger strømmålerens ror har pekt på hver enkelt sektor i løpet av måleperioden. 22

28 STICK DIAGRAM File name: Krabbholmen 5m1111.SD6 Ref. number: 1585 Data displayed from: 14:43-21.Oct-11 To: 14:43-18.Nov-11 Current speed (cm/s) Days 1.11: Fyrstikkdiagram - Retningen og styrken på strømmen i tidsperioden. Lengden representerer styrken på strømmen og strekets retning tilsvarer strømretningen

29 11. DATA FRA STRØMMÅLER BUNN: 11.1: Matrise med hastighet plottet mot strømretninger. Strømretninger er fordelt på 15º sektorer (sektorene er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen vises den prosentvise fordelingen (styrken) av de registrerte strømhastighetene. Kolonnen til høyre vises den prosentvise fordeling av de ulike 15º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på 1x1 meter i den aktuelle strømretning. 11.2: Statistisk sammendrag av måledata. 11.3: Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning. Antall registreringer på stående akse og strøm styrke (cm/sek) på liggende akse. 11.4: Retningsdiagram. Strømmens retning fordelt på 15º sektorer. Antall registreringer på stående akse og 15º sektorer på liggende akse. 11.5: Tidsdiagram for strømhastighet uansett retning. Hastighet (cm/sek) på stående akse og dager på liggende akse. 11.6: Retningsdiagram for strøm. 11.7: Temperatur i måleperioden. Temperatur på stående akse og dager på liggende akse 11.8: Progressive vektor. Vannutskiftning i måleperioden. Km fra målepunktet på både stående og liggende akse. Mellom hvert kryss representerer et døgn. 11.9: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (cm/s) fordelt på sektorer. Venstre kurve viser den maksimale strømhastighet som er målt i hver 15º sektor i løpet av måleperioden. Høyre kurve viser hvilke middelhastigheter som er blitt målt i hver sektor. 11.1: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (%) fordelt på sektorer. Venstre diagram viser relativ strømhastighet/vannfluks i hver sektor (24 sektorer). Høyre diagram viser hvor mange ganger strømmålerens ror har pekt på hver enkelt sektor i løpet av måleperioden : Fyrstikkdiagram - Retningen og styrken på strømmen i tidsperioden. Lengden representerer styrken på strømmen og strekets retning tilsvarer strømretningen. 24

30 12. Vedlegg strømmålinger Oppdragsgiver: SalMar Farming AS Kontaktperson: Yngve Reinholdsen Lokalitet: Krabbholmen 2(ny lokalitet) Ansvarlig i Havbrukstjenesten AS: Arild Kjerstad, prosjektleder - Hege Schjetne, kvalitetsansvarlig Måler ID nr 1541 Måler ID nr 1261 Måler ID nr 1585 Måler ID nr 987 Instrument Instrumenttype, modell SD 6 SD 6 SD 6 SD 6 Leverandør Sensordata AS Sensordata AS Sensordata AS Sensordata AS Måleprinsipp Fysisk registrering av strøm ved hjelp av rotormåling. Fysisk registrering av strøm ved hjelp av rotormåling. Fysisk registrering av strøm ved hjelp av rotormåling. Utsetts opplysninger Måledybde Bunn Dyp på målestedet Utsett rigg rigg rigg Posisjon strømmåling: 63 o Nord 9 o Øst 63 o Nord 9 o Øst 63 o Nord 9 o Øst Måleintervall 1 minutt 1 minutt 1 minutt 1 minutt Midlingsperiode En registrert måling er gjennomsnittet av 5 målinger (en hvert 2 minutt) i et 1 minutts intervall En registrert måling er gjennomsnittet av 5 målinger (en hvert 2 minutt) i et 1 minutts intervall En registrert måling er gjennomsnittet av 5 målinger (en hvert 2 minutt) i et 1 minutts intervall Fysisk registrering av strøm ved hjelp av rotormåling. En registrert måling er gjennomsnittet av 5 målinger (en hvert 2 minutt) i et 1 minutts intervall Tidsperiode registrering Dato Sjøsatt Total Måleperiode Filnavn Filnavn rådata Krabbholmen 5m1111.SD6 Krabbholmen 15m1111.SD6 Krabbholmen 5m1111.SD6 Filnavn Strømrapport Krabbholmen STRØM1111 Krabbholmen STRØM1111 Krabbholmen STRØM1111 Krabbholmen STRØM1111 Databearbeiding Måleperiode for utskrift Antall målinger i utskrift Antall dager med målinger i utskrift Justering av feilmålinger i måleperiode for utskrift Var anlegget i drift i måleperioden? Nei Nei Nei nei nei nei

31 Datakvalitet God God God God Instrumentdata Kalibrering Utført hos Sensordata AS ved Utført hos Sensordata AS ved Utført hos Sensordata AS ved Utført hos Sensordata AS ved levering av instrumentet. levering av instrumentet. levering av instrumentet. levering av instrumentet. Strømhastighet,,5 cm/sek,5 cm/sek,5 cm/sek,5 cm/sek nøyaktighet Kompass nøyaktighet +/- 2 grader +/- 2 grader +/- 2 grader +/- 2 grader Kompass justert for Nei Nei Nei Nei misvisning av Havbrukstjenesten AS Temperatur, nøyaktighet +/- 5/1 deg.c +/- 5/1 deg.c +/- 5/1 deg.c +/- 5/1 deg.c Instrumentlogg Loggført hos Havbrukstjenesten Loggført hos Havbrukstjenesten Loggført hos Havbrukstjenesten Loggført hos Havbrukstjenesten Diverse Dato for storsjøan 28. oktober og 11. november 28. oktober og 11. november 28. oktober og 11. november 26

32 Divelse Firer mm m» Slepeslrek Hardhet Bunn snitt jam mwrj ne-zzs <<< >>> Remen rinl. z; + 1 7) tz 7 Fuylgrelu m m w. V D » Tttfhhwfifffjdx Inn Ul. nytt 1 Kartvalg Charlwnrld Ba.kg1lnn Kartnavn cd-nveusmt] ChartWnrld-velsjnner Plotterlag >>> Alternativ netatnrtmspreay All. Merke Varv S-maaler MOM Perinde zuxx ayu CPU3 Olex

33 B-undersøkelse Lokalitet Krabbholmen II Tilstand 1 Dato for feltarbeid Oppdragsgiver Rapportansvarlig SalMar Farming AS Arild Kjerstad Havbrukstjenesten 726 Sistranda

34 Oppdragsansvarlig Selskap Ansvarlig prøvetaking Havbrukstjenesten AS Siholmen, 726 SISTRANDA Organisasjon nr Arild Kjerstad Rapportansvarlig Forfatter (-e) Godkjent av Arild Kjerstad Tlf Dagfinn Breivik Skomsø Arild Kjerstad Dagfinn Breivik Skomsø Tlf Revisjon Revisjonsnummer Revisjonsbeskrivelse - - Havbrukstjenesten AS Rapport B-undersøkelse Lok.: Krabbholmen II Rapportmal B.5.4.2/4. Side: 2 av 11

35 Sammendrag På oppdrag fra SalMar Farming AS har Havbrukstjenesten utført B-undersøkelse ved lokaliteten Krabbholmen II. Undersøkelsen viste ikke noen stor belastning på miljøet fra nåværende oppdrettsvirksomhet. Gravende bunndyr ble funnet ved 1 av 1 stasjoner. Samlet får lokaliteten tilstandsklasse 1 (meget god). Innhold Sammendrag Innledning Materialer og Metoder Område og prøvestasjoner Prøvetaking Resultater Diskusjon Litteratur... 8 Vedlegg A. B-undersøkelse prøveskjema B Vedlegg B. B-undersøkelse prøveskjema B Vedlegg C. / Appendix C. A summary in English Havbrukstjenesten AS Rapport B-undersøkelse Lok.: Krabbholmen II Rapportmal B.5.4.2/4. Side: 3 av 11

36 1. Innledning Havbrukstjenesten AS har på oppdrag fra SalMar Farming AS utført B-undersøkelse på lokaliteten Krabbholmen II. Havbrukstjenesten AS er akkreditert gjennom NS-EN ISO/IEC Prøvetaking av sediment utføres iht. NS 941:27, og gjøres etter akkrediterte metoder (Test 252; Standard Norge 27). B-undersøkelsen er en enkel trendovervåkning av bunnforholdene under et oppdrettsanlegg. Ved at undersøkelsen gjentas, med en frekvens bestemt av hvor belastet miljøet er, kan man følge utviklingen av miljøbelastningen fortløpende. Undersøkelsen omfatter en serie grabbprøver som vurderes etter fauna og biodiversitet, kjemiske forhold (ph og redokspotensial) og sensoriske forhold (gass, farge, lukt, konsistens, volum og slamtykkelse). Alle parametere får tilstandsverdi etter hvor mye sedimentet er påvirket av organisk avfall. Skillet mellom «dårlig» og «meget dårlig» tilstand er satt til den største akkumuleringen som tillater gravende bunndyr å leve i sedimentet. Lokaliteten får en samlet tilstandsverdi fra 1 til 4, hvor 1 er best (meget god) og 4 dårligst (meget dårlig). Standarden «Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg» oppgir også i hvilket intervall undersøkelsen skal utføres (tabell 1; Standard Norge 27). Tabell 1. Tidspunkt for B-undersøkelser avhengig av lokalitetens gjeldende tilstand. I tillegg skal undersøkelser utføres for hver maks produksjon (Standard Norge, 27). Tilstand 1 meget god Hver 2. år 2 - god Hvert år Tidspunkt for neste undersøkelse 3 - dårlig Innen 6. måneder 4 meget dårlig Senest etter to måneder gjøres en utvidet B-undersøkelse med ekstra målepunkter og kjemiske analyser av sedimentet. Havbrukstjenesten AS Rapport B-undersøkelse Lok.: Krabbholmen II Rapportmal B.5.4.2/4. Side: 4 av 11

37 2. Materialer og metoder 2.1 Område og stasjonsvalg Lokaliteten Krabbholmen II ligger sør i Åfjorden kommune.. Anlegget ligger i ei «strømrenne». Under anlegget er det en skråning. Det er ingen terskler mellom lokaliteten og nærmeste dypområde (figur 1). Dybden under rammefortøyningen varierte fra omtrent 6 til 12 meter. Prøvepunktene ble tatt med hensyn til bunntopografi og anleggsplassering. Det ble tatt to prøver ved hver produksjonsenhet. Det er 5 produksjonsenheter i anlegget som det stod fisk i ved prøvetakingen. Det 6 buret i anlegget har det ikkke stått fisk. 2.2 Prøvetaking Figur 1. Topografisk kart (nordlig orientering) med avmerking av anlegg. Mørkere blå bunntopografi tilsvarer dypere områder. Prøver av sedimentet ble tatt ut med en «Van Veen» grabb (KC-denmark) på,25 m 2. Grabben senkes åpen til den når bunnen og heves deretter lukket til overflaten. Ved hardbunn eller åpen grabb gjøres et nytt forsøk på stasjonen. ph / Eh (YSI Professional Plus) måles én cm ned i sediment. Kun grabber som har sediment med uforstyrret overflate måles. Grabben tømmes så over i en sil (KC-denmark, 1 mm maskevidde) og sensoriske data undersøkes før prøven vaskes og fauna registrere. Havbrukstjenesten AS Rapport B-undersøkelse Lok.: Krabbholmen II Rapportmal B.5.4.2/4. Side: 5 av 11

38 3. Resultater Samlet informasjon fra oppdragsgiver, resultater fra gjeldende B-undersøkelse (tabell 2, figur 2) og oppsummering av B-undersøkelser (tabell 3) er oppgitt under. Tabell 2. Samlet informasjon fra oppdragsgiver og resultater fra B-undersøkelsen. A. Informasjon oppdragsgiver Rapport tittel B-undersøkelse for «Krabbholmen II» Rapport-nummer B-M-6315 Lokalitetens navn Krabbholmen II Lokalitetsnummer Kartkoordinater Fylke Sør-Trøndelag Kommune Åfjord MTB-tillatelse 312 tonn Driftsleder Oppdragsgiver SalMar Farming AS B. Produksjonsstatus ved tidspunkt for B-undersøkelsen Fiskegruppe Vår -14 Biomasse ved undersøkelse tonn Utforet mengde Type undersøkelse tonn Maks biomasse X Oppfølgende undersøkelse Brakklegging C. Hovedresultater fra B-undersøkelsen Parametergruppe og indeks Ny lokalitet Parametergruppe og tilstand Gr. I Fauna, Gr. I Fauna 1 Gr. II ph/eh,8 Gr. II ph/eh 1 Gr. III Sensorikk,59 Gr. III Sensorisk 1 Gr. II+III,7 Gr. II + III 1 Dato feltarbeid Dato rapport Lokalitetstilstand Ansvarlig feltarbeid Arild Kjerstad Signatur D. Delresultater fra B-undersøkelsen 1 (én) Ant. grabbstasjoner 1 Ant. grabbhugg 12 Type sediment Dominerende Mindre dominerende Minst dominerende Antall grabbstasjoner (gruppe II og III) med følgende tilstand Silt Sand Grus Tilstand 1 1 Tilstand 3 Tilstand 2 Tilstand 4 Indeks og B-undersøkelsetilstand Indeks illustrert tilstand Havbrukstjenesten AS Rapport B-undersøkelse Lok.: Krabbholmen II Rapportmal B.5.4.2/4. Side: 6 av 11

39 Tabell 3. Oppsummering av B-undersøkelser ved lokaliteten utført av Havbrukstjenesten AS. Dato Gen. Tilstand Produksjon Merknader O-prøve V t fôr Max prod V t fôr Maks prod. Figur 2. Topografisk kart (nordlig orientering) med avmerking av prøvestasjoner. Grønn firkant: Tilstand 1, Gul firkant: Tilstand 2, Blå firkant: Tilstand 3, Rød firkant: Tilstand 4. Havbrukstjenesten AS Rapport B-undersøkelse Lok.: Krabbholmen II Rapportmal B.5.4.2/4. Side: 7 av 11

40 4. Diskusjon Type sediment: Undersøkelsesområdet var dominert av silt /sand. Innslag av grus på de grunneste områdene. Fauna: Det ble registrert bunngravende børstemarker ved ti av 1 prøvestasjoner. I noen grabber var det et større abtrall dyr som indikerer «god» mattilgang. Samlet fikk undersøkelsene av fauna tilstand 1 (meget god). Kjemiske målinger: Det var tilstrekkelig mengde løst sediment for kjemiske undersøkelser ved ti av 1 prøvestasjoner. Samtlige av disse viste gode forhold og liten tegn på opphopning og lagring av organisk materiale. De samlede kjemiske målingene fikk tilstand 1. Sensoriske vurderinger: Det ble registrert noe brunlig misfarging ved prøvestasjon nr 1,2 og 3. Lite tegn til påvirking i de andre prøvestasjonene. Samlet fikk de sensoriske vurderingene tilstand 1. Miljø / Bæreevne: Samtlige prøvestasjoner fikk tilstand 1. Det ble ikke funnet store spor etter påvirkning fra oppdrettsvirksomhet ved denne undersøkelsen. Det ble heller ikke funnet tilfeller av gass eller slam som kan påvirke vannkvaliteten negativt. Helhetsvurdering: Lokaliteten får i B-undersøkelsen tilstand 1. Neste undersøkelse: I henhold til krav i NS 941 krever tilstand 1 ny undersøkelse innen 2 år eller ved neste maksimale produksjonsbelastning. 5. Litteratur Standard Norge (27) Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg (NS 941:27), Havbrukstjenesten AS Rapport B-undersøkelse Lok.: Krabbholmen II Rapportmal B.5.4.2/4. Side: 8 av 11

41 Vedlegg A. B-undersøkelse prøveskjema B.1 HAVBRUKSTJENESTEN AS B-undersøkelse prøveskjema B.1 Firma: SalMar Farming AS Lokalitet/nr: Krabbholmen II Dato: Gr. Parameter Poeng Prøvenummer Indeks Dyr Ja () / Nei (1), I Tilstand (Gruppe I) 1 II ph Målt verdi 7,4 7,35 7,4 7,6 7,7 7,55 7,5 7,42 7,35 7,3 Eh (mv) Målt verdi ph/eh Poeng (tillegg D) ,8 Tilstand (prøve) Tilstand (Gruppe II) 1 Gassbobler Ja (4) / Nei () Farge Lys/grå () Brun/sort (2) Ingen () Lukt Noe (2) Sterk (4) Fast () III Konsistens Myk (2) Løs (4) v < ¼ () Grabbvolum ¼ v < ¾ (1) (v) v ³ ¾ (2) Tykkelse t < 2 cm () på 2cm < 8cm (1) slamlag t ³ 8 cm (2) Sum Korr. Sum (.22),88,88,88,,,66,66,66,66,66,59 Tilstand (prøve) Tilstand (Gruppe III) Middelverdi (Gruppe II & III),94,94,94,,,83,83,83,83,83,7 Tilstand (prøve) Tilstand (Gruppe II &III) 1 1 Ph/Eh/Korr. sum Indeks Middelverdi Tilstand <1,1 1 1,1 - <2,1 2 2,1 - <3,1 3 > 3,1 4 Tilstand Gruppe 1 Gruppe II og III A 1,2,3,4 4 1,2,3 4 4 UNDERSKRIFT Lokalitetstilstand 1,2,3,4 1,2,3 4 LOKALITETSTILSTAND 1 Havbrukstjenesten AS Rapport B-undersøkelse Lok.: Krabbholmen II Rapportmal B.5.4.2/4. Side: 9 av 11

42 Vedlegg B. B-undersøkelse prøveskjema B.2 HAVBRUKSTJENESTEN AS B-undersøkelse prøveskjema B.2 Firma: SalMar Farming AS Lokalitet/nr: Krabbholmen II Dato: Prøvetakingssted (nr) Dyp (m) Antall forsøk Bobling (i prøve) Primærsediment Grus 2 2 Fjellbunn Steinbunn Pigghuder,antall Krepsdyr, antall Skjell, antall Skjellsand Sand 1 1 Mudder Silt Leire Børstemark, antall Andre dyr, antall Malacoceros fuliginosa Beggiatoa Fôr Fekalier Kommentarer Stein i grabbåpning ved stasjon 4 og 5 Kalibrering (ID nr og resultat): Skjema for kontrollbetingelser ph: 7, / OK Buffertemp: Eh sjø: 97 ph- Meter; ID nr; F:2 ph sjø: 8, Sedimenttemp: Eh- meter; ID nr; F:2 Sjøtemp: Havbrukstjenesten AS Rapport B-undersøkelse Lok.: Krabbholmen II Rapportmal B.5.4.2/4. Side: 1 av 11

43 Havbrukstjenesten AS Rapport B-undersøkelse Lok.: Krabbholmen II Rapportmal B.5.4.2/4. Side: 11 av 11

44

45

46

47

48

49

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiskjæret, Åfjord kommune Dato: Juli 1 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda 7 9

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Urda, Surnadal kommune Dato: Juli og november Omsøkt/disponert av: Lerøy Hydrotech AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda /, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Havsund, Bjugn kommune Dato: Januar og Februar Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Forrahammeren, Snillfjord kommune Dato: November og februar Omsøkt/disponert av: AquaGen AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011 HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Midlertidig rapport. Lokalitet: Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 11 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiballskjæra, Frøya kommune. Dato: Januar 1 Omsøkt/disponert av: Erviks laks og ørret AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Follafoss, Verran kommune Dato: Oktober Omsøkt/disponert av: Follasmolt AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda 9 / 99, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Solværet, Smøla Kommune Februar 2006, september og november 2010.

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Solværet, Smøla Kommune Februar 2006, september og november 2010. HAVBRUKSTJEESTE A/S Strømmåling Lokalitet: Dato: Solværet, Smøla Kommune Februar, september og november. Omsøkt/disponert av: SalMar Farming AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS Arild Kjerstad, Sistranda

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

B-Undersøkelse. Tilstand 1 «0-prøve» Rapportdato Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

B-Undersøkelse. Tilstand 1 «0-prøve» Rapportdato Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda B-Undersøkelse Lokalitet Drevflesa Tilstand 1 «0-prøve» Rapportdato 28.11.14 Dato for feltarbeid 10.11.14 Oppdragsgiver Rapportansvarlig SalMar Farming AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260

Detaljer

Strømmåling. Frohavet, Frøya kommune Dato: August og oktober Omsøkt/disponert av : SalMar Farming AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Strømmåling. Frohavet, Frøya kommune Dato: August og oktober Omsøkt/disponert av : SalMar Farming AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Frohavet, Frøya kommune Dato: August og oktober Omsøkt/disponert av : SalMar Farming AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda /,

Detaljer

Strømrapport for Brøran

Strømrapport for Brøran Strømrapport: Brødrene, Hitra kommune Strømrapport for Brøran Lokalitet nr: ny Dato: 15.1.214 Oppdragsgiver: Lerøy Midt 1 Rapport Tittel Rapport beskrivelse Rapportnr. Strømrapport for Brødrene Vurdering

Detaljer

MOM-B - undersøkelse lokalitet Kornstad

MOM-B - undersøkelse lokalitet Kornstad Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda E-post: arild@havbrukstjenesten.no/ christian@havbrukstjenesten.no Mobil nummer: 9092055/92658599 Org. nummer:963 55 052 MOM-B - undersøkelse lokalitet Kornstad Tilstand

Detaljer

MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset

MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda E-post: arild@havbrukstjenesten.no/ christian@havbrukstjenesten.no Mobil nummer: 9092055/92658599 Org. nummer:963 55 052 MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset Tilstand

Detaljer

Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 1.01.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C

Detaljer

B-undersøkelse. 0-prøve. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

B-undersøkelse. 0-prøve. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda B-undersøkelse Lokalitet Brattlia 0-prøve Tilstand 1 Dato for feltarbeid 16.03.16 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Måsøval Fiskeoppdrett AS Elise Skottene Havbrukstjenesten 7260 Sistranda elise@havbrukstjenesten.no

Detaljer

B-undersøkelse. «Maks produksjon» Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

B-undersøkelse. «Maks produksjon» Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda B-undersøkelse Lokalitet Havsund «Maks produksjon» Tilstand 1 Dato for feltarbeid 13.03.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig ST-Stamfisk AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukstjenesten.no

Detaljer

B - u ndersøkelse. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda jenesten. no

B - u ndersøkelse. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda jenesten. no B - u ndersøkelse Lokalitet Kattholmen I I Tilstand 1 Dato for feltarbeid 29.0 9.1 5 Oppdragsgiver Rapportansvarlig SalMar Farming AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukst

Detaljer

Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand

Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand Dato: 10.07.2010 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Lokalitet: Håbranden 0-prøve Tilstand 1, beste tilstand

Lokalitet: Håbranden 0-prøve Tilstand 1, beste tilstand HAVBRUKS TJENES TEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Håbranden 0-prøve Tilstand, beste tilstand Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Oppsummering

Detaljer

B-undersøkelse. - Ny Plassering - «Oppfølging» Tilstand 1. Dato for feltarbeid Måsøval Fiskeoppdrett AS. Oppdragsgiver

B-undersøkelse. - Ny Plassering - «Oppfølging» Tilstand 1. Dato for feltarbeid Måsøval Fiskeoppdrett AS. Oppdragsgiver B-undersøkelse Lokalitet Kistvika - Ny Plassering - «Oppfølging» Tilstand 1 Dato for feltarbeid 16.02.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Måsøval Fiskeoppdrett AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten

Detaljer

B-undersøkelse. Ventemerder. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 18.02.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukstjenesten.

B-undersøkelse. Ventemerder. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 18.02.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukstjenesten. B-undersøkelse Lokalitet Ulvan Ventemerder Tilstand 1 Dato for feltarbeid 18.02.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Marine Harvest AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukstjenesten.no

Detaljer

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid 30.10.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no.

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid 30.10.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no. B-undersøkelse Lokalitet Gaustad Tilstand 2 Dato for feltarbeid 30.10.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Atlantos AS Arild Kjerstad Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no Oppdragsansvarlig

Detaljer

MOM-B - undersøkelse MH Jøstenøya

MOM-B - undersøkelse MH Jøstenøya Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda E-post: arild@havbrukstjenesten.no/ Mobil nummer: 9092055 Org. nummer:963 55 052 MOM-B - undersøkelse MH Jøstenøya Tilstand 1 Dato: 21.11.201 Innholdsfortegnelse A.

Detaljer

B-undersøkelse. Settefiskanlegg. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

B-undersøkelse. Settefiskanlegg. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda B-undersøkelse Lokalitet Tjeldbergodden Settefiskanlegg Tilstand 1 Dato for feltarbeid 20.01.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Tjeldbergodden Settefisk AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260

Detaljer

Lokalitet: Fjordprakken

Lokalitet: Fjordprakken HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Fjordprakken Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 30.10.2009 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

B-undersøkelse. «0-prøve» for undersøkelse av bunnforhold i forbindelse med utplassering av lukket merd. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 20.05.

B-undersøkelse. «0-prøve» for undersøkelse av bunnforhold i forbindelse med utplassering av lukket merd. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 20.05. B-undersøkelse Lokalitet Dyrvikholman «0-prøve» for undersøkelse av bunnforhold i forbindelse med utplassering av lukket merd Tilstand 1 Dato for feltarbeid 20.05.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Nekton

Detaljer

Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 20.09.2006 Innholdsfortegnelse Side Forside, metodikk, firmaopplysninger

Detaljer

B-undersøkelse. Oppfølging. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

B-undersøkelse. Oppfølging. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda B-undersøkelse Lokalitet Laksåvika Oppfølging Tilstand 1 Dato for feltarbeid 19.04.16 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Måsøval Settefisk Elise Skottene Havbrukstjenesten 7260 Sistranda elise@havbrukstjenesten.no

Detaljer

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260Sistranda jenesten.no

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260Sistranda jenesten.no B-undersøkelse Lokalitet Osholman Tilstand 2 Dato for feltarbeid 04.11.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig MarineHarvestAS DagfinnBreivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260Sistranda dagfinn@havbrukst jenesten.no

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage Sandnessjøen tlf. / Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Lille Åsvær i Herøy kommune August 9 Strømmåling Lille Åsvær august 9 Tittel Strømundersøkelse på lokalitet Lille

Detaljer

Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve

Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 01.03.2012 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 Dato: 23.09.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata D Oppsummering

Detaljer

B-undersøkelse. «Maksimal belastning» Tilstand 1. Dato for feltarbeid Refsnes Laks AS. Oppdragsgiver

B-undersøkelse. «Maksimal belastning» Tilstand 1. Dato for feltarbeid Refsnes Laks AS. Oppdragsgiver B-undersøkelse Lokalitet Seiskjæret «Maksimal belastning» Tilstand 1 Dato for feltarbeid 07.01.2016 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Refsnes Laks AS Dagfinn B.Skomsø Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Dagfinn@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Rapport strømmålinger Brudevika

Rapport strømmålinger Brudevika Rapport strømmålinger Brudevika Lokalitetsnavn: Brudevika Lokalitetsnummer: Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Vanylven Kart-koordinater. GPS-posisjon Se kart M. (Fiskeridir): Ø. instrumentrigg: Ansvarlig

Detaljer

Lokalitet: Storskogøya

Lokalitet: Storskogøya HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Storskogøya Tilstand 1 Maks produksjon Dato: 06.12.10 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C

Detaljer

Lokalitet: Hogsneset Nord

Lokalitet: Hogsneset Nord HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Hogsneset Nord Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 07.03.2012 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda

Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda Telefon: 72 44 93 77 Felefaks: 72 44 97 61 Internett: www.havbrukstjenesten.no E-post: arild@havbrukstjenesten.no Mobil: 909 42 055 Arbeid: Rapport Kartlegging av miljøforhold

Detaljer

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling r - 1N> Lokalitet: Klokkstein. Nordreisa Kommune. Troms Dato: September og desember 2010 Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild

Detaljer

Lokalitet: Seiskjæret Maks produksjon Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Seiskjæret Maks produksjon Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Seiskjæret Maks produksjon Tilstand : Beste tilstand Dato: 0.0.20 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

SAM Notat nr

SAM Notat nr SAM Notat nr. 2-212 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Hestholmen, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune Våren 212 Tone Vassdal Per-Otto Johansen SAM-Marin Thormøhlensgt.,

Detaljer

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013 SAM Notat nr. 9-3 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-3 Tone Vassdal Trond Einar Isaksen SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

SalMar Settefisk AS Avd. Follafoss.

SalMar Settefisk AS Avd. Follafoss. HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN SalMar Settefisk AS Avd. Follafoss. Tilstand, Beste tilstand Dato: 02.02.202 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Marine Harvest AS Attn: Knut Staven Flatanger tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Kornstad, Averøya. Strømmålinger.

Detaljer

NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune

NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling: 28.01.2011 Antall sider totalt

Detaljer

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD ) i perioden... Val Akva Lokalitet: Hindholmen Nærøy Kommune Figur : Plassering av strømmåler i forhold til anlegg Kort oppsummering

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Lokaliteten: Rotholmen, Meløy. Sprednings- og bunnstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Rotholmen i Meløy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson:

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson: VFH-Rapport: Strømmålinger ved lokalitet, Vindhammeren i Bø kommune. Overflatestrøm m dyp Vannutskiftningsstrøm - m dyp GPS posisjon strømmåler: o,/ o, Ø Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side

Detaljer

B-undersøkelse for lokalitet Ruggstein

B-undersøkelse for lokalitet Ruggstein B-undersøkelse for lokalitet Ruggstein NS 9410:2016 Tilstand 1 Dato for feltarbeid 05.08.16 Oppdragsgiver SalMar Farming AS Tabell 1. Informasjon fra oppdragsgiver og oppsummering av resultater fra B-undersøkelsen.

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Skysselvika Vest i Fauske

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Skysselvika Vest i Fauske Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember2015 11273 Skysselvika Vest i Fauske Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Wenberg Fiskeoppdrett

Detaljer

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Argus-rapport nr. 33--17 Bodø Side 1 av 1 REFERANSESIDE Tittel Strømmåling Vedøya Gildeskål kommune Offentlig tilgjengelig: Argusrapport nr.: 33--17 Antall sider:

Detaljer

Lokalitet: Hogsneset sør

Lokalitet: Hogsneset sør HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Hogsneset sør Tilstand, beste tilstand Dato: 6.2.09 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

Strømmålinger; Lokalitet Brudevika. Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA 001 M S 001 / 003

Strømmålinger; Lokalitet Brudevika. Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA 001 M S 001 / 003 Strømmålinger; Lokalitet Brudevika Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA M S / M VN / Lokalitetens kommune: Vanylven Rapport nummer: BR9 Kystlab AS Adresse kontor: Dragsund,

Detaljer

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger Aqua Kompetanse A/S Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget, Lauvsnes : Flatanger Telefon : Mobil : E-post : post@aqua-kompetanse.no Internett : www.aqua-kompetanse.no Bankgiro :.. Org. r. :

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Slokkholmen Øst. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Slokkholmen Øst. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Slokkholmen Øst 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Miljøbygget, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett:

Detaljer

Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune

Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling 08.03.2010 Antall

Detaljer

B - u ndersøkelse. «Maks imal biomasse» Tilstand 2. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda jenesten.

B - u ndersøkelse. «Maks imal biomasse» Tilstand 2. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda jenesten. B - u ndersøkelse Lokalitet Skårliodden «Maks imal biomasse» Tilstand 2 Dato for feltarbeid 10.09. 15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig SalMar Nord AS Frode Bjørklund Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Frode

Detaljer

B-undersøkelse for lokalitet Simavika

B-undersøkelse for lokalitet Simavika B-undersøkelse for lokalitet Simavika NS 9410:2016 Tilstand 1 Dato for feltarbeid 06.07.16 Oppdragsgiver SalMar Farming AS Tabell 1. Informasjon fra oppdragsgiver og oppsummering av resultater fra B-undersøkelsen.

Detaljer

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune 116 Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm m Spredningsstrøm 11m Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm

Detaljer

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: 9 9 mva Telefon: 99 Dato: /- mail: haach@online.no Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Lokaliteten: Korsnes, Vågan. Overflate- og spredningsstrøm. Som

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka Marin Konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand Leka Dato:.oktober. REVIDERT

Detaljer

SD6000 Rapport rådata

SD6000 Rapport rådata SD Rapport rådata Firma: oomas Sertifisering as Postboks: Repslagergaten. Telefon: Faks: Dato: /- Deres ref: JG Lokaliteten: Rotøy, Øygarden. Overflate- og spredningsstrøm. Strøm på m og m dybde. Strømmålingene

Detaljer

B-undersøkelse for lokalitet

B-undersøkelse for lokalitet B-undersøkelse for lokalitet Oløya NS 9410:2016 Tilstand 1 Feltarbeid 02.06.17 Oppdragsgiver Erviks Laks og ørretas Tabell 1. Informasjon fra oppdragsgiver og oppsummering av resultater fra B-undersøkelsen

Detaljer

Ilsøya Tilstand 2 Max produksjon Dato:

Ilsøya Tilstand 2 Max produksjon Dato: HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B - UNDERSØKELSEN Ilsøya Tilstand Max produksjon Dato: 0.10. 10 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 847 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no

Detaljer

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik Marin Konsulent i ord Trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 9 Rørvik tlf: 999 (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Ånholmen, Fosnes. Strømmålinger.

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Lokaliteten: Djupvik, Rødøy kommune. Utskiftningsstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Djupvik i Rødøy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Lokaliteten: Djupvik, Rødøy kommune. Overflatestrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Djupvik i Rødøy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

B-undersøkelse for lokalitet Grøneset

B-undersøkelse for lokalitet Grøneset B-undersøkelse for lokalitet Grøneset NS 9410:2016 Tilstand 1 Dato for feltarbeid 16.08.16 Oppdragsgiver Nordic Halibut AS Tabell 1. Informasjon fra oppdragsgiver og oppsummering av resultater fra B-undersøkelsen.

Detaljer

Miljøovervåkni ng av mari ne oppdrettsl okal iteter

Miljøovervåkni ng av mari ne oppdrettsl okal iteter Miljøovervåkni ng av mari ne oppdrettsl okal iteter B-undersøkelse LOKALITET: Breivika LOKALITETS TILSTAND: 2 BREIVIKA 17. november2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Metode og utstyr... 3.

Detaljer

B-undersøkelse for lokalitet Måøydraget

B-undersøkelse for lokalitet Måøydraget B-undersøkelse for lokalitet Måøydraget NS 9410:2016 Tilstand 1 Dato for feltarbeid 11.04.16 Oppdragsgiver Måsøval Fiskeoppdrett AS Tabell 1. Informasjon fra oppdragsgiver og oppsummering av resultater

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

B-undersøkelse for lokalitet Rundreimstranda

B-undersøkelse for lokalitet Rundreimstranda B-undersøkelse for lokalitet Rundreimstranda NS 9410:2016 Tilstand 2 Dato for feltarbeid 07.09.2016 Oppdragsgiver Marine Harvest Norway AS Tabell 1. Informasjon fra oppdragsgiver og oppsumering av resultater

Detaljer

Firma Sinkaberg Hansen as Vurdering av lokaliteten Hindholmen i Vikna kommune

Firma Sinkaberg Hansen as Vurdering av lokaliteten Hindholmen i Vikna kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Sinkaberg Hansen as Vurdering av lokaliteten Hindholmen i Vikna kommune Dato for prøvetaking: 27.10.15 Dato for rapport:

Detaljer

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Langstein Fisk Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Dato for prøvetaking: 25.6.2010 OPPSUMMERING FRA PRØVETAKINGEN:

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As Fjord Forsøksstasjon Helgeland As STRØMUDERSØKELSE PÅ LOKALITETE Lille Åsvær i Herøy kommune Tittel: Fjord Seafood orway AS Strømmåling på lokaliteten Lille Åsvær Desember Sammendrag: Strømhastigheten

Detaljer

Miljøundersøkelse ved lokalitet nr Vindhammeren i Bø kommune - Nordland

Miljøundersøkelse ved lokalitet nr Vindhammeren i Bø kommune - Nordland VFH-Rapport: 01515 Miljøundersøkelse ved lokalitet nr. 11252 Vindhammeren i Bø kommune - Nordland September 2015 Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel Miljøundersøkelse ved lokalitet

Detaljer

B-undersøkelse for lokalitet

B-undersøkelse for lokalitet B-undersøkelse for lokalitet Flatøya NS 9410:2016 Tilstand 1 Feltarbeid 02.06.17 Oppdragsgiver MåsøvalAS Tabell 1. Informasjon fra oppdragsgiver og oppsummering av resultater fra B-undersøkelsen A. Informasjon

Detaljer

B-undersøkelse for lokalitet Rundereimstranda

B-undersøkelse for lokalitet Rundereimstranda B-undersøkelse for lokalitet Rundereimstranda NS 9410:2016 Tilstand 2 Dato for feltarbeid 31.3.2016 Oppdragsgiver Marine Harvest Norway AS Tabell 1. Informasjon fra oppdragsgiver og oppsumering av resultater

Detaljer

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Hydra Vega AS Vegsteinveien 11, 9 Vega Telefon: 971 Dato: /1-1 Deres ref: Jacob Meland Lokaliteten: Bukkøy, Lurøy. Bunnstrøm. Som avtalt oversender vi rapport fra deres strømmålinger av bunnstrøm som er

Detaljer

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport:

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport: B-undersøkelse, Ersvikneset2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 8012.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf: 77 75 03 00,

Detaljer

B-undersøkelse ved Barøya i Namsos kommune, januar 2017

B-undersøkelse ved Barøya i Namsos kommune, januar 2017 2017 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg B-undersøkelse ved Barøya i Namsos kommune, januar 2017 SalMar Farming AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Lerøy Vest AS Miljøundersøkelser type B, Hestabyneset Mars 2016

Lerøy Vest AS Miljøundersøkelser type B, Hestabyneset Mars 2016 Lerøy Vest AS Miljøundersøkelser type B, Hestabyneset Mars 2016 Informasjon oppdragsgiver Tittel : B-undersøkelse på oppdrettslokalitet Hestabyneset Rapportnummer (s): 6966-2016 Lokalitetsnavn: Hestabyneset

Detaljer

Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS Utfôret mengde Fra til 0 tonn. Antall grabbskudd Antall på fjell

Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS Utfôret mengde Fra til 0 tonn. Antall grabbskudd Antall på fjell Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Troll Fish AS Vurdering av lokaliteten Kvitelv i Lebesby kommune Lok. nr.: 13813 Dato for prøvetaking: 16.06.2010 Rapport ferdig:

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandaveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes Bjørøystøa tlf: 999 (mobil) faks: E-post: mariinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Svesøya

Detaljer

Resipientundersøkelse

Resipientundersøkelse \j^ék^y^ Resipientundersøkelse MOM-B Lokalitet Uføro Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Eystein Hansen Telefon: Org.no 982 932 9 mva Sgvat Skaldsveg 12 Telefaks: 5518 Haugesund Mobil: 9873636 email: gy;hgi)9d

Detaljer

B-undersøkelse for lokalitet Langøya

B-undersøkelse for lokalitet Langøya B-undersøkelse for lokalitet Langøya NS 9410:2016 Tilstand 1 Dato for feltarbeid 12.05.16 Oppdragsgiver Måsøval Fiskeoppdrett AS Tabell 1. Informasjon fra oppdragsgiver og oppsummering av resultater fra

Detaljer

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016 Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 216 Innholdsfortegnelse 1. Metodikk...3 2. Resultater...4 2.1 Strømdata sammendrag...4 2.2 Strømroser...5

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999

Etter Norsk Standard NS : 1999 26 Måling av vannstrøm ved Eidane, Frosand, mai - juni 26 Kvits øy Sjøtjenester AS Etter Norsk Standard NS 9425 - : 999 AQUA KOMPETANSE AS 99-6 - 6S EIDANE Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien,

Detaljer

NRS - Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 Danielsvik i Kvalsund

NRS - Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 Danielsvik i Kvalsund NRS - Finnmark AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 Danielsvik i Kvalsund MOM B UNDERSØKELSE, DANIELSVIK, KVALSUND KOMMUNE Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911

Detaljer

NRS Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November Store Kvalfjord i Alta

NRS Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November Store Kvalfjord i Alta NRS Finnmark AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November 2015 10281 Store Kvalfjord i Alta Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 NRS Finnmark AS v/ Kåre Aas MOM

Detaljer

B-undersøkelse for lokalitet Tøvika

B-undersøkelse for lokalitet Tøvika B-undersøkelse for lokalitet Tøvika NS 9410:2016 Tilstand 1 Dato for feltarbeid 20.12.2016 Oppdragsgiver Pure Farming AS Tabell 1. Informasjon fra oppdragsgiver og oppsumering av resultater fra B-undersøkelsen.

Detaljer

Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune

Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 910 Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune Dato for prøvetaking: 12.12.11 OPPSUMMERING

Detaljer

Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Blikvær i Rødøy kommune

Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Blikvær i Rødøy kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Blikvær i Rødøy kommune Lokalitetsnummer: Forundersøkelse Dato for prøvetaking: 30.11.2015

Detaljer

Se vedlegg. Med hilsen: Vedlegg. _ Per Andersen (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag).

Se vedlegg. Med hilsen: Vedlegg. _ Per Andersen (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag). Marin Konsulent i Nord-Trøndelag 7770 Flatanger tlf. 74221100 (arbeid) tlf: 97089978 (mobil) faks: 74221180 E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 27.februar201

Detaljer

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen Bergen 12. mai 2010 MOM-B undersøkelse ved Trommo April 2010 Amir E. Y. Amin og Per-Otto Johansen Varaldsøy Trommo

Detaljer