Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kay Roger Fjellsøy Karl Arvid Brose SP Fred Skogeng inhabil i sak 4/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kay Roger Fjellsøy Karl Arvid Brose SP Fred Skogeng inhabil i sak 4/15"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg, Rådhuset, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stein Are Olsen Medlem AP Liv Solberg Medlem AP Line van Gemert Medlem H Sølvi Gunn Jensen Leder AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hans Kristian Karlsen MEDL FRP Reidar Lund MEDL KRF Karl Arvid Brose NESTL SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kay Roger Fjellsøy Karl Arvid Brose SP Fred Skogeng inhabil i sak 4/15 Reidar Lund H Merknader Innkalling og saksliste godkjent. Line van Gemert og Liv Solberg valgt til å skrive under protokollen. Fred Skogeng erklærte seg inhabil i sak 4/15. Fra administrasjonen møtte: Navn Leif Egil Lintho Viggo Jørn Dale Kåre Fjellstad Inger-Helene B. Isaksen Stilling Rådmann Leder teknisk sektor Leder teknisk drift Utvalgssekretær

2 Lyngseidet Line van Gemert Liv Solberg Sølvi Jensen ordfører Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 1/15 DS 1/15 DS 2/15 DS 3/15 Delegerte saker Søknad om tillatelse til tiltak- oppføring av tilbygg til garasje på eiendommen 110/64,78- Aggregathus på Lenangen omsorgssenter. Ferdigattest for tiltak på eiendommen gnr 67 bnr 18 Søknad om tillatelse til tiltak- oppføring av garasje på eiendommen 82/53- Linn-Kristin Stenberg DS 4/15 Svar på søknad om fradeling av festenummer 3 under gnr. 85 bnr. 2 - Lyngen kommune (gamlehjemstomta). DS 5/15 Svar på søknad om fradeling fra 84/42 - Giæver Eiendom Strandveien 24 AS. DS 6/15 Svar på søknad om deling av grunneiendom - 84/ Tor Viggo Kristoffersen DS 7/15 DS 8/15 DS 9/15 DS 10/15 DS 11/15 PS 2/15 RS 1/15 RS 2/15 RS 3/15 Svar på søknad om fradeling av tilleggsareal til tomt 120/10 fra 120/1 - Hanna Elise Pedersen. Svar på søknad om tilleggsareal til tomt 120/9 fra 120/1 - Hanna Elise Pedersen. Tiltak i strid med bestemmelse i reguleringsplanvedtak om stans i mineralutvinning Innvilget søknad om skjenkebevilling for en enkeltanledning Lenangsøyra idrettslag Innvilget søknad om skjenkebevilling for en enkeltanledning - Lyngstuva Sportsklubb Referatsaker Melding om vedtak på søknad om bygging av landbruksveg - Mortensnesvegen - Øystein Fossmo (delegert vedtak fra ) Søknad om tillatelse til tiltak - etablering av badstue i eksisterende bolig - Magnhild Grønvoll / delegert vedtak fra ) Søknad om tillatelse til tiltak på eiendommen 67/ Harry Hansen (Delegert vedtak fra ) RS 4/15 Igangsettingstillatelse trinn 2 råbygg/tett bygg - Magnus Langli-Haldde arkitekter AS 2015/ / / / / / / / / / / / / / /465

4 RS 5/15 Svar på deres søknad om omgjøring av festetomt til selveiertomt - gnr 98/5 festenr 4 - Gunn Eriksen (delegert vedtak fra ) RS 6/15 Svar på søknad om utvidet skjenkeareal - Kvinnehuset AS (delegert vedtak fra ) PS 3/15 PS 4/15 PS 5/15 PS 6/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark til landing med helikopter på Goalsevarri i forbindelse med Puls-Lyngen Behandling av klage- delegert avslag på søknad om dispensasjon fra arealplan. Klage på formannskapets vedtak om dispensasjon for mineralutvinning på eiendommen gnr 90 bnr 13,17- Tyttebærvika Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan- Lenangsøra boligfelt PS 7/15 Oppføring av fritidsbolig på festegrunn 99/8/9, Kuneset-dispensasjon fra planbestemmelse om maksimal grunnflate. 2015/ / / / / / /233 PS 8/15 Beredskapsbåt Furuflaten 2015/87 PS 9/15 Søknad om skjenkebevilling ved eierskifte - Lyngsalpeprodukter AS (14/3943) PS 10/15 Kommunalt fibernettverk fra Lyngseidet til Koppangen og Karnes - Tilknytningspris husstand/fritidsbolig 2015/ /86 NB: Delegerte vedtak fra siste del av desember 2014 er meldt opp som referatsaker til dette møtet!

5 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/407-1 Arkiv: K01 Saksbehandler: Åsmund Austerheim Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 3/15 Lyngen formannskap Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark til landing med helikopter på Goalsevarri i forbindelse med Puls-Lyngen Henvisning til lovverk: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr Saksprotokoll i Lyngen formannskap Behandling: VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst Vedtak: I medhold av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 6 gir Lyngen kommune Lyngen Røde Kors og Lyngen/Karnes IL dispensasjon til å lande med helikopter på Goalsevarre for å transportere mannskap til frikjøringskonkurranse under arrangementet Puls-Lyngen. Tillatelsen gjelder 28. mars. Det settes følgende vilkår: Flygingen skal holdes til et absolutt minimum. Det skal flys så kort linje som mulig. Det skal ikke utføres lavtflyging over andre fjellområder. Tillatelsen gjelder frakt av utøvere i konkurransen. Søker er selv ansvarlig for å hente tillatelse fra grunneiere. Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag av 10. juni Tillatelse fra Lyngsalpan Landskapsvernområde i henhold til naturmangfoldlova og verneforskrift må også foreligge for at tillatelsen skal være gyldig. Siden tiltaket er vurdert etter Naturmangfoldlovens 8-12 i saksutredningen fra verneområdeforvalteren gjør vi ikke en ny gjennomgang i forbindelse med kommunens vedtak.

6 Rådmannens innstilling I medhold av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 6 gir Lyngen kommune Lyngen Røde Kors og Lyngen/Karnes IL dispensasjon til å lande med helikopter på Goalsevarre for å transportere mannskap til frikjøringskonkurranse under arrangementet Puls-Lyngen. Tillatelsen gjelder 28. mars. Det settes følgende vilkår: Flygingen skal holdes til et absolutt minimum. Det skal flys så kort linje som mulig. Det skal ikke utføres lavtflyging over andre fjellområder. Tillatelsen gjelder frakt av utøvere i konkurransen. Søker er selv ansvarlig for å hente tillatelse fra grunneiere. Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag av 10. juni Tillatelse fra Lyngsalpan Landskapsvernområde i henhold til naturmangfoldlova og verneforskrift må også foreligge for at tillatelsen skal være gyldig. Siden tiltaket er vurdert etter Naturmangfoldlovens 8-12 i saksutredningen fra verneområdeforvalteren gjør vi ikke en ny gjennomgang i forbindelse med kommunens vedtak. Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Lyngen røde kors og Lyngen/Karnes IL har søkt om landingstillatelse med helikopter på Goalsevarri i forbindelse med en frikjøringskonkurranse under festivalen «Puls Lyngen» som skal gå av stabelen 28. mars. Planen er å frakte deltakerne med helikopter. Transporten vil gå fra Lyngenhallen og opp til Goalsevarri og landinga vil foregå på ryggen mellom de to toppene på fjellet. Arrangementet har en dags varighet. Deltakerne må kunne dokumentere at de har tilstrekkelige evner innen frikjøring for å kunne delta. Landing med helikopter omfattes av forbudet mot motorisert ferdsel i utmark. Søknaden må behandles som dispensasjon i henhold til Lov om motorferdsel 6. Den sier at kommunen kan gi tillatelse til bruk av luftfartøy etter søknad når det foreligger særlige grunner. Ved vurdering av særlige grunner vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har et nytteformål eller bærer preg av unyttig kjøring og fornøyelse. De omsøkte landingsområdet mellom de to toppene på Goalsevarri ligger innenfor grensa til Lyngsalpan Landskapsvernområde og omfattes dermed av verneforskriftens forbud mot motorferdsel, og må dermed behandles av det lokale verneområdestyret. Dersom et tiltak trenger tillatelse både etter verneforskriften og etter annet lovverk, kan tiltakshaver velge å søke om tillatelse parallelt. Vedtak skal i slike tilfeller først fattes etter verneforskriften, dersom ikke annet følger av verneforskriften eller forvaltningsmyndighetens samtykke. For å unngå lang saksbehandlingsfrist behandles søknaden parallelt i kommunen og styret for verneområdet. Styret for verneområdet vurderer også tiltaket i henhold til Naturmangfoldloven Kommunen gjør ikke de same vurderingene en gang til. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Lyngen har gitt tillatelse til lignende arrangement tidligere

7 Økonomiske konsekvenser Ikke relevant Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Liten risiko Miljøkonsekvenser Noen forstyrrelser av viltet. Vurdering av alternativer og konsekvenser I Norge har vi et særlig strengt forbud mot landing med helikopter på fjelltopper og det er fastslått i egen forskrift. Forskriften sier følgende: Det er ikke adgang til å legge ut til landingsplasser fjelltopper, utsiktspunkter, breer og andre liknende steder, som bare har interesse i forbindelse med helikopterskiing, for kortvarig opphold, som utgangspunkt for dagsturer, eller for liknende formål. Virkningen av forskriften er presisert i rundskriv: Departementet har inntatt det standpunkt at slik transport ikke tilfredsstiller kravet om særlige grunner i motorferdsellovens 6, slik at enkelttillatelser til denne typen helikoptertransport heller ikke kan gis. Som det fremgår av rundskrivet skal dispensasjonshjemmelen i 6 tolkes svært strengt, og det blir presisert at Forskrift om forbud mot helikopterskiing mm. også legger føringer i forhold til enkeltdispensasjoner. Dette innebærer at helikoptertransport knyttet til heliskiiing og korte turer ikke skal tillates. Forbudet er likevel ikke så absolutt som rundskrivet beskriver. Det blir gjort unntak i visse sammenhenger. Direktoratet for naturforvaltning har i brev av gitte en generell vurdering av hva som menes med begrepet særlige grunner i forbindelse med overnevnte formål. Det er satt fire kriterier der alle må være til stede for at dispensasjonsbestemmelsen 6 i Motorferdselloven kan anvendes til dette formålet: Det må være at arrangement Det må være av kortvarig karakter Det må ha oppvisning/konkurranse som primært formål Det må ikke knytte seg til turkjøring. Dette er gjort for å ha en åpning til arrangement som ekstremsportveko på Voss eller innspilling av Oppdrag Nord-Norge ol. Lyngen kommune har tidligere gitt tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med filminnspilling eller konkurranser der de fire kriteriene har vært til stede. Søknaden fra Lyngen Røde Kors og LK-IL imøtekommer kriteriene og kommunen kan innvilge den. Transportbehovet må også vurderes opp i mot mulige skader og ulemper. Tiltaket vil medføre en del støy i en periode da det er mye folk i fjellet, men tiltaket er midlertidig. Viltet kan også være sårbart på våren. Området der det skal flyges i er svært mye brukt av skiløpere på den aktuelle tida, så det er lite sannsynlig at helikopter vil utgjøre en vesentlig ekstra belastning for viltet i området. Det er likevel viktig å unngå at flyging lenger inn i fjella. Flere av rovfuglartene begynner hekkinga svært tidlig på våren og er svært sårbar for forstyrrelser. Det er ikke rein eller andre beitedyr i området på den tida.

8 Flygningen har små skadevirkninger som er kortvarig og ikke vil sette varige spor etter seg. Lyngen kommune har gitt tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med filming i forbindelse med Oppdrag Nord-Norge i 2012, 2013 og Det er også gitt tillatelse til el lignende arrangement i Arrangementet vil kunne være med å bidra i positiv retning for Nord-Troms kommunenes satsing på reiseliv og det vil være med på å skape trivsel og aktivitet i lokalmiljøet. Det kan likevel drøftes om det er nødvendig å benytte helikoptertransport for å gjennomføre et slikt arrangement. Våren 2014 ble toppturfestivalen «Lyngen Rando» arrangert med stor suksess uten bruk av helikoptertransport. Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges.

9 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/182-2 Arkiv: 108/35 Saksbehandler: Kåre Fjellstad Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/15 Lyngen formannskap Klage-delegert avslag på søknad om dispensasjon fra arealplan-eiendommene 108/35,45. Henvisning til lovverk: Plan og bygningsloven Vedlegg 1 Klage fra søker 2 Kart Saksprotokoll i Lyngen formannskap Behandling: Fred Skogeng erklærte seg inhabil. Forslag fra Kay Roger Fjellsøy: Saken utsettes i påvente av utredning om havneanlegg i Nord-Lenangen og framlegg av en forretningsplan for tiltaket fra MAFRE. Det ble først votert over utsettelsesforslaget. VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer utsettelsesforslaget fra Kay Roger Fjellsøy. Vedtatt mot 1 stemme. Vedtak: Saken utsettes i påvente av utredning om havneanlegg i Nord-Lenangen og framlegg av en forretningsplan for tiltaket fra MAFRE.

10 Rådmannens innstilling Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel datert oppfyller ikke vilkårene satt i pbl Delegert vedtak om avslag er dermed fattet på riktig grunnlag. Søkers klage gir ikke grunnlag for å endre dette vedtaket. Delegert vedtak om avslag på søknad om dispensasjon i sak 206/14 opprettholdes. Klage datert tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Troms for behandling. Saksopplysninger Beliggenhet: Sandneset, Nordlenangen Matrikkelenheter: gnr108 bnr 35,45 Hjemmelshaver: Lyngsalpan Eiendom AS 8. juli 2014 søkte MAFRE AS om tillatelse til omdisponering og ombygging av eiendommene 108/45 og 108/35 i Nordlenangen, det søkes også fradeling av tilleggsareal på ca 675m 2 til samme formål. Eiendommene er i dag avsatt til industriformål, bygget er matrikkelført som administrasjonsbygg og driftsbygning for fiske/fangst/oppdrett. Eiendommen søkes omdisponert til turistformål. Med grunnlag i matrikkelførte opplysninger, pr , er Lyngsalpan Eiendom AS eier av omsøkte eiendommer, men søker opplyser at eiendommen er kjøpt av MAFRE AS. Den gjør kommunen delegert vedtak (saksnr. 206/14) om avslag på dispensasjonssøknaden. Søknaden ble vurdert ikke å gi tilstrekkeloge opplysninger om hvordan hensynet til eksisterende industriformål ville bli ivaretatt med en dispensasjon som omsøkt jfr. pbl Lyngen kommune vurder at planformål er satt for å ivareta behovet for eksisterende industri på området. I henhold til plan og bygningslovens krav til dispensasjonsbehandling jfr. kapittel 19 er ikke søknaden dekkende i forhold til de krav som, etter kommunens vurdering, stilles her. Søknaden er ikke begrunnet og gir ikke tilstrekkelig informasjon for en behandling etter plan og bygningsloven MAFRE klager på vedtaket og anfører at vedtaket inneholder en rekke feil og mangler, klagen inneholder ikke ytterligere opplysninger hva påståtte feil og mangler består av. Det anføres i klagen at Lyngen kommune har gitt dispensasjon fra reguleringsplan til etablering av lignende virksomhet i Lenangsøra havn (f. sak 25/13). I forbindelse med utredning av ny kai i ytre Lyngen vil det være naturlig å vurdere plassering også i dette industriområdet ved Sandneset. Lyngen kommune vil kjøpe konsulentbistand til utredning av havnestruktur i området. Utfallet eller konkusjon av denne utredningen er ikke kjent på nåværende tidspunkt, men eventuell bygging av ny kai på Sandneset vil bli utført i nærheten til omsøkte tiltak. Det fremstår som noe usikkert for Lyngen kommune om dispensasjon som omsøkt vil påvirke brukbarheten av industriområdet slik dette er avsatt i gjeldende arealplan. Usikkerheten består også i om eventuell kaiutbygging med tilhørende bruk vil bli hemmet av omsøkte dispensasjon som omsøkt. Søker har i e-post til Lyngen kommune gitt følgende tilleggsopplysninger:

11 Avkjørsel: Skal bruke eksisterende, prosjekt vil ikke endre bruken. Adkomst for andre aktører: Prosjektet vil ikke være til hinder for andre aktører. Parkering: Parkering blir på eiendommen og vil ikke bli til hinder for andre aktører Vurdering av geotekniske forhold: Det skal ikke gjennomføres noen i tiltaket som har konsekvenser som berører dette punktet. Støy: Dette vil bli ivaretatt ved selve tiltaket. Vann og avløp: prosjektet skal benytte eksisterende. Stimkjele og Ammoniakk: Fjernet fra området. Rådmannen legger med dette klagen frem for politisk behandling. Vurdering: Forholdet til tidligere behandlede saker: Det er tidligere gitt dispensasjon fra krav om reguleringsplan for etablering av utleiebolig på eiendommen 108/94, som ligger innenfor samme område (f. sak 84/ ). Ved kommunens behandling av denne saken ble det vektlagt behovet for innkvartering av ansatte i industrien på plassen, på dette grunnlag ble etablering av slik bolig vurdert å være i tråd med eksisterende bruk av arealet og dispensasjon ble gitt. Behovet for boliger til industriansatte i området er dermed oppfylt. Omsøkte dispensasjon vurderes ikke å være nødvendig sett i forhold til eksisterende industriformål. Lyngen kommune har i utvalgssak 25/13 gitt dispensasjon fra reguleringsplan til oppføring av utleiehytter i Lenangsøra havn. Søker bemerker dette i sin klage, rådmannen oppfatter dette som uttrykk for at hensynet til likebehandling skal vektlegges i klagebehandlingen. Dette tiltaket ble ført opp i avstand ca 50 meter fra eksisterende rekefabrikk, adkomst til rekefabrikk vil ikke komme i nærheten av etablerte turistanlegg. Selv om denne etableringen ble tillatt innenfor område avsatt til industriformål så vurderes dette å komme i slik avstand fra etablert tungindustri at faren for interessekonflikter ikke er spesielt stor. Sett i forhold til vilkårene som ble satt for dispensasjon og tiltakets omfang er derfor ikke dette sammenlignbart med omsøkte tiltak. Fremtidig bruk av området: Den forestående havnestudien for ytre Lyngen vil vurdere bygging av ny kai i området Sandneset, dersom dette blir realisert er det grunn for å anta at ytterligere industrietableringer kan bli aktuell i tilknytning til havnen. En etablert turistvirksomhet sentralt i havneområdet med ferdsel og opphold av privatpersoner vil ikke være forenelig med havnevirksomhet og tung industritrafikk. Rådmannen ser det derfor som nødvendig å avvente omsøkte dispensasjon inntil konklusjon av havnestudien er klar. Vilkår for dispensasjon: I vurderingen om dispensasjon fra bestemmelse gitt i eller i medhold av pbl skal det vektlegges om fordelene er større enn ulempene og om hensynet det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Dispensasjon som omsøkt skal dermed ikke gi negativ innvirkning på eksisterende industrivirksomhet eller fremtidige etableringer i tråd med industriformålet avsatt i arealplan. I vurderingen om fordelene er større enn ulempene må en trekke inn en bredere vurdering av fordelene enn bare fordelene for den enkelte søker. I dette tilfellet vil varig dispensasjon som omsøkt legge beslag på forholdsvis stort areal sentralt plassert i område avsatt til industriformål. Utleie/turistvirksomhet og den persontrafikken dette medfører vil være vesentlig annerledes enn trafikk som følge av allerede etablert virksomhet på plassen. Området vil dermed fremstå som

12 mindre attraktivt for ny industrietablering og eksisterende virksomheter gis også begrensninger i forhold til f.eks. støyende virksomhet. Etter rådmannens vurdering er omsøkte dispensasjon plassert slik at tiltaket vil legge beslag på store, sentrale deler av etablerte industriformål. Usikkerheten i forhold til muligheten av kaiutbygging og forholdet til eventuelt nye og eksisterende industrietableringer tilsier at fordelene med dispensasjon ikke er større enn ulempene. Det er heller ikke sannsynliggjort at hensynet til planformålet er tilstrekkelig ivaretatt, vilkårene for dispensasjon er dermed ikke til stedet jfr. pbl 19-2.

13 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/415-6 Arkiv: 91/13 Saksbehandler: Kåre Fjellstad Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 5/15 Lyngen formannskap Klage på formannskapets vedtak om dispensasjon for mineralutvinning på eiendommen gnr 90 bnr 13,17- Tyttebærvika Henvisning til lovverk: Plan og bygningsloven Vedlegg 1 Klage fra Fylkesmannen Saksprotokoll i Lyngen formannskap Behandling: Brev dat fra Direktoratet for mineralforvaltning: «Utsatt frist for oppfyllelse av kravet om driftskonsesjon for Tyttebærvika gbnr. 90/13 i Lyngen kommune.» delt ut på møtet. Forslag fra Fred Skogeng: Formannskapet opprettholder vedtaket om dispensasjon i sak 151/14. Reguleringsplanen ferdigstilles innen Det ble votert over forslaget fra Fred Skogeng og rådmannens innstilling til vedtak. VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Fred Skogeng. Enst Vedtak: Formannskapet opprettholder vedtaket om dispensasjon i sak 151/14. Reguleringsplanen ferdigstilles innen

14 Rådmannens innstilling Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommunes klage på vedtak, i utvalgssak 151/14 den , om dispensasjon er tilstrekkelig grunngitt i gjeldende lovverk. Klagen tas til følge. Formannskapets vedtak om dispensasjon i henhold til Plan- og bygningsloven 19-2 og rammetillatelse innenfor kommunens myndighetsområde i henhold til Plan- og bygningslovens 21-4 oppheves. Saksopplysninger Matrikkelenhet: gnr 90 bnr 13,17 Beliggenhet: Kjosen Hjemmelshaver: Lyngen kommune Artic Pukk og Grus AS har, i søknad datert , søkt om dispensasjon for mineralutvinning utenfor regulert område. Søknaden er behandlet av Lyngen formannskap i utvalgssak 151/14 den , følgende vedtak ble fattet: «Formannskapet innvilger dispensasjon på tiltaket i henhold til Plan- og bygningsloven Lyngen kommune gir rammetillatelse innenfor kommunens myndighetsområde i henhold til Plan- og bygningslovens 21-4.» Før formannskapets behandling ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter. Lyngen kommune mottok svar fra Fylkesmannen i Troms, Direktoratet for mineralutvinning og Troms fylkeskommune. Av høringsuttalelsene fremgår i korte trekk at vilkårene for dispensasjon ikke er til stedet og at det bør utarbeides en reguleringsplan der rammer for mineralutvinning klart fremgår. På dette grunnlag blir Lyngen kommune anbefalt å avslå søknad om dispensasjon. Formannskapet vedtok dispensasjon på tross av dette. Formannskapets vedtak om dispensasjon er påklaget av Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune. Saken legges med dette frem for Lyngen formannskap, som gis anledning å behandle saken på nytt. Dersom klagene ikke tas til følge vil saken sendes fylkesmannen og videre til departementet, som oppretter settefylkesmann for denne saken. Vurdering av alternativer og konsekvenser Under behandling av dispensasjonssøknaden ble det anført, fra sektormyndigheter, at omsøkte tiltak er av et slikt omfang og av slik samfunnsmessig betydning at reguleringsplan er nødvendig. Av pbl 12-1, 3.ledd fremgår: For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan. Tillatelse etter 20-1, jf for slike tiltak, kan ikke gis før det foreligger reguleringsplan.

15 Omsøkte dispensasjon vil medføre tiltak som omfattes av forskrift om konsekvensutredning. Av forskriftens 4 nevnes vesentlige virkninger for miljø og samfunn. I dette tilfellet anfører fylkesmannen at omsøkte dispensasjon vil gi påvirkning på reindrift, naturverdier og friluftsinteresser som vil kreve en nærmere utredning jfr. pbl 19-2, 3. ledd (Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet). Med grunnlag i pbl 19-2, 3. ledd (Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer.. når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden) er ikke vilkårene for dispensasjon som omsøkt tilstedet. Fylkesmannens og Troms fylkeskommunes klage er berettiget. På dette grunnlag vil rådmannen tilrå formannskapet å ta klagen til følge.

16 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/424-1 Arkiv: L83 Saksbehandler: Kåre Fjellstad Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 6/15 Lyngen formannskap Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan- Lenangsøra boligfelt Henvisning til lovverk: Plan og bygningsloven Vedlegg 1 Søknad 2 Foto med påtegning 3 Reguleringsplan 4 Oversiktskart Saksprotokoll i Lyngen formannskap Behandling: VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst Vedtak: I medhold av plan og bygningsloven 19-2 innvilges dispensasjon som omsøkt fra reguleringsplan. Anleggelse av avkjøring fra kommunal vei Ravik tillates, tiltakshaver skal påse at veikryss utføres i samsvar med Statens vegvesens vegnormal. Tiltakshaver skal foreta rydding av vegetasjon langs vei slik at siktlengde på 80 meter oppnås. I medhold av pbl 20-1 bokstav m tillates fradeling av parsell til boligformål fra eiendommen gnr/bnr 112/218 som omsøkt. Parsellens begrensninger og beliggenhet fremgår av vedlagte foto med påtegninger. Fradelt tomt tildeles til Bjørn Arild Olsen. Dersom tomten ikke bebygges innen 2 år faller tildelingen bort.

17 Rådmannens innstilling I medhold av plan og bygningsloven 19-2 innvilges dispensasjon som omsøkt fra reguleringsplan. Anleggelse av avkjøring fra kommunal vei Ravik tillates, tiltakshaver skal påse at veikryss utføres i samsvar med Statens vegvesens vegnormal. Tiltakshaver skal foreta rydding av vegetasjon langs vei slik at siktlengde på 80 meter oppnås. I medhold av pbl 20-1 bokstav m tillates fradeling av parsell til boligformål fra eiendommen gnr/bnr 112/218 som omsøkt. Parsellens begrensninger og beliggenhet fremgår av vedlagte foto med påtegninger. Fradelt tomt tildeles til Bjørn Arild Olsen. Dersom tomten ikke bebygges innen 2 år faller tildelingen bort. Saksopplysninger Bjørn Arild Olsen ønsker å kjøpe boligtomt nr. 7 i henhold til reguleringsplan for Lenangsøra boligfelt. Tomten er ledig og byggeklar. For å utnytte arealet fullt ut er kjøper interessert i å legge avkjøring fra kommunal vei mot Ravik, ikke via internvei for feltet som planlagt i gjeldende reguleringsplan. I tillegg ønskes tomtegrense mot øst lagt inntil eiendommen 112/268, i henhold til reguleringsplan er avstand mellom tomtene planlagt ca 8 meter. Hensikten med denne avstanden er å gjøre plass for adkomst til tomt nr 7 og lekeplass. Reguleringsplan med bestemmelser er vedtatt av Lyngen kommunestyre den , det er pr i dag 3 tomter som ikke er bebygd eller tildelt i dette feltet. Omsøkte avkjøring vil plasseres mellom 35 og 65 meter nord for eksisterende avkjøring til boligfeltet. Anleggelse av avkjøring fra kommunal vei som omsøkt og endring av tomtens begrensninger vurderes å komme i strid med gjeldende reguleringsplan. Det søkes derfor dispensasjon fra reguleringsplan jfr. plan og bygningsloven kapittel 19. Av statens vegvesens vegnormal, utgitt juni 2014 fremgår: Siktkrav i avkjørsler defineres med sikttrekanter. Disse bestemmes ut fra stoppsikt. Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 m over primærvegens kjørebanenivå. I tillegg kontrolleres det at planet mellom øyepunkt i avkjørselen og kjørebanen i primærvegen, er fritt for sikthindringer. Objekt høyden settes lik 0,25 m. Enkeltstående trær, stolper og liknende, som ikke er sikthindrende, kan stå i sikttrekanten.

18 Fartsgrensen på stedet er 60 km/t, med grunnlag i Statens vegvesens anbefalinger vil krav til stoppsikt(l1) dermed være 80 meter. Med grunnlag i vegnormalens krav til utforming av slik avkjøring vil det være mulig å anlegge avkjøring fra kommunal vei mot Ravik. Slik avkjøring kan utformes og bygges slik at dette oppfyller krav til sikt og stigning. Omsøkte avkjøring vil dermed kunne anlegges uten at trafikksikkerheten påvirkes negativt. Kjøpers forslag til arrondering av tomt og avkjøring vurderes å være hensiktsmessig sett i forhold til utnyttelsen av arealet i byggefeltet. Adkomst til lekeplass vil fortsatt være mulig via eksisterende internvei i byggefeltet. Vurdering: Med grunnlag i vegnormalens krav til utforming av slik avkjøring vil det være mulig å anlegge avkjøring fra kommunal vei mot Ravik. Slik avkjøring kan utformes og bygges slik at dette oppfyller krav til sikt og stigning. Omsøkte avkjøring vil dermed kunne anlegges uten at trafikksikkerheten påvirkes negativt.

19 Kjøpers forslag til arrondering av tomt og avkjøring vurderes å være hensiktsmessig sett i forhold til utnyttelsen av arealet i byggefeltet. Adkomst til lekeplass vil fortsatt være mulig via eksisterende internvei i byggefeltet.

20 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/233-3 Arkiv: 99/8 Saksbehandler: Kåre Fjellstad Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 7/15 Lyngen formannskap Oppføring av fritidsbolig på festegrunn 99/8/9, Kuneset-dispensasjon fra planbestemmelse om maksimal grunnflate. Henvisning til lovverk: Plan og bygningsloven Vedlegg 1 Oversiktskart Saksprotokoll i Lyngen formannskap Behandling: VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst Vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon fra bestemmelse, 2 bokstav c, til reguleringsplan for hyttefelt på eiendommen gnr 99 bnr 8. Jim Are og Grete Skogheim gis tillatelse til å føre opp fritidsbolig på inntil 80m 2 som omsøkt. Det presiseres at dette vedtak kun omfatter søknad om dispensasjon fra planbestemmelsen. Tiltaket må ikke igangsettes før tillatelse er gitt av administrasjonen i Lyngen kommune.

21 Rådmannens innstilling I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon fra bestemmelse, 2 bokstav c, til reguleringsplan for hyttefelt på eiendommen gnr 99 bnr 8. Jim Are og Grete Skogheim gis tillatelse til å føre opp fritidsbolig på inntil 80m 2 som omsøkt. Det presiseres at dette vedtak kun omfatter søknad om dispensasjon fra planbestemmelsen. Tiltaket må ikke igangsettes før tillatelse er gitt av administrasjonen i Lyngen kommune. Saksopplysninger Grete og Jim Are Skogheim søker tillatelse til oppføring av fritidsbolig på festegrunnen 99/8/9. Tiltaket søkes plassert i henhold til reguleringsplan på ovennevnte festegrunn. Det søkes oppført bygning med grunnflate ca 80m 2, av bestemmelser til reguleringsplan fremgår at maksimal tillatt grunnflate er 60m 2. Tiltaket vurderes å komme i strid med gjeldende reguleringsplan, det søkes derfor dispensasjon jfr. plan og bygningsloven Vurdering: Fritidsboligene i området er planlagt oppført med forholdsvis stor avstand, oppføring av bygning som omsøkt vil ikke påvirke forholdet til nærliggende nabobebyggelse i stor grad. Berørte naboer har mottatt nabovarsel for tiltaket jfr. pbl Det er ikke mottatt merknader på søknaden, berørte naboer har dermed gitt sitt samtykke til tiltaket. Omsøkte dispensasjon vil ikke påvirke bruken av området utover det som er tilfellet i dag. Dispensasjon som omsøkt vil ikke berøre sektormyndigheters ansvarsområder, søknaden er derfor ikke sendt på høring. Omsøkte dispensasjon vil ikke påvirke sol og utsiktsforholdene til nabobebyggelse utover det som kan forventes for bebyggelse i slike byggefelt. Vilkårene for dispensasjon etter plan og bygningsloven 19-2 er derfor tilstedet.

22 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/87-2 Arkiv: X20 Saksbehandler: Viggo Jørn Dale Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 8/15 Lyngen formannskapet Beredskapsbåt Furuflaten Henvisning til lovverk: Saksprotokoll i Lyngen formannskap Behandling: VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst Vedtak: a) Lyngen kommune arbeider for at det etableres og startes opp beredskapsrute til og fra Furuflaten i forbindelse med stengning av Pollfjelltunellen som følge av rasfare. b) Lyngen kommune samarbeider om finansiering av tiltaket med Troms fylkeskommune, fylkesmannen i Troms, samt næringslivet på Furuflaten. Endelig finansiering behandles av kommunestyret i en senere politisk sak. c) Det startes opp arbeid med å få etablert flytebrygge for beredskapsbåten i Sandvika/Pollen fom. høsten Rådmannen fremmer egen politisk sak om dette nfor kommunestyret år plan- og utredningsarbeidet er kommet i gang.

23 Rådmannens innstilling a) Lyngen kommune arbeider for at det etableres og startes opp beredskapsrute til og fra Furuflaten i forbindelse med stengning av Pollfjelltunellen som følge av rasfare. b) Lyngen kommune samarbeider om finansiering av tiltaket med Troms fylkeskommune, fylkesmannen i Troms, samt næringslivet på Furuflaten. Endelig finansiering behandles av kommunestyret i en senere politisk sak. c) Det startes opp arbeid med å få etablert flytebrygge for beredskapsbåten i Sandvika/Pollen fom. høsten Rådmannen fremmer egen politisk sak om dette nfor kommunestyret år plan- og utredningsarbeidet er kommet i gang. Saksopplysninger Som følge av stengningsproblemer vinterstid knyttet til Pollfjelltunellen, har det vært drøftet behov for å få etablert en beredskapsbåt til/fra Furuflaten. Lyngen kommune har på denne bakgrunn hatt to møter med Troms fylkeskommune for å drøfte saken. Hovedstatus fra disse møtene er at fylkeskommunen har registrert og erkjenner utfordringene for næringsliv, innbyggere, kommune, skolelever samt ser beredskapsproblematikken stengningen skaper for liv og helse. Konklusjonen fra møtene er at Troms fylkeskommune ønsker å bidra til at det etableres en løsning med beredskapsbåt, og vil i forhold til dette påta seg drifts- og kontraktsmessig ansvar under forutsetning at det er mulig å få etablert et spleiselag mellom fylkeskommune, kommune, fylkesmannen, (rassikringsmidler), og næringslivet på Furuflaten. Fylkeskommunen vil i den forbindelse innkalle til et møte med forannevnte parter i Lyngen snarlig. Vedrørende løsning vil denne for vinteren 2015 innebære at det etableres en ruten med MS Pendlar mellom Lyngseidet og Furuflaten med to daglige turer t/r en tidlig om morgenen og en ettermiddagstid. Ruten legges opp slik at transport av videregående skoleelever og arbeidstakere prioriteres. Fom. høsten 2015 bør det etableres rutestart nærmere Furuflaten for å korte ned seilingstiden, (ca. 50 minutter t/r Lyngseidet), til et minimum. Aktuelle lokaliteter er da Sandvika og Pollen. For å sikre gode kaiforhold, må det for begge lokalitetene etableres en flytebryggeløsning. Vurdering: En tilfredsstillende beredskapsbåtløsning for Furuflaten er ønskelig å få på plass raskest mulig, og Lyngen kommune sammen med kommunens næringsliv må sannsynligvis akseptere å bidra med egenandeler sammen med fylkesmannens rassikringsmidler. Det nevnes i denne

24 sammenheng at Tromsø kommune i fbm. ras/stengninger i Ullsfjorden tar alle kostnadene intern for deres beredskapsbåtløsning. Det primære for Lyngen kommune er at en løsning blir etablert. Vedrørende oppstart av drift for 2015 er det rådmannens vurdering at bør være på plass rasket mulig, og at den iverksettes selv om alle formaliteter knyttet til bl.a. fordeling av kostnadene ikke er fullt og helt på plass. Vedrørende løsning for å korte ned seilingstiden fom. høsten 2015, vil rådmannen framme politisk sak om dette når kostnadsoversikt, lokaliteter, mm. er nærmere avklart. Det er rådmannens hovedkonklusjon at Lyngen kommune deltar i finansieringsfellesskap sammen med Troms fylkeskommune, fylkesmannen i Troms og kommunens næringsliv. Videre tilrår rådmannen at det startes opp arbeide med å få på plass flytebryggeløsning i Sandvika/Pollen for å få ned seilingstiden til Furuflaten.

25 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/303-6 Arkiv: U63 Saksbehandler: Eva Holm Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 9/15 Lyngen formannskap Søknad om skjenkebevilling ved eierskifte - Lyngsalpeprodukter AS (14/3943) Henvisning til lovverk: Serveringsloven Alkoholloven Vedlegg 1 Søknad om skjenkebevilling ved eierskifte 2 Skisse over skjenkeområdet Saksprotokoll i Lyngen formannskap Behandling: VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst Vedtak: 1. Med hjemmel i serveringslovens 3 innvilges Lyngsalpeprodukter AS v/daglig leder Henrika Lönngren serveringsbevilling i hht. delegasjonsreglementets kap. 4, del B, Lyngsalpeprodukter AS innvilges alminnelig skjenkebevilling for skjenking av rusbrus, øl, vin og brennevin i perioden fram til Henrika Lönngren godkjennes som ansvarlig styrer for bevillingen og Patrik Jonsson som stedfortreder. 3. Følgende skjenketider innvilges: Stue- og oppholdsrom, samt selskapslokale: Skjenking av rusbrus, øl, vin og brennevin mellom kl fra mandag tom. torsdag, fredag og lørdag fra kl til 03.00, og på søndager mellom kl Utendørsskjenking: Skjenking av rusbrus, øl og vin (ikke brennevin) mellom kl og kl alle ukedager i perioden til Skjenkearealet godkjennes i hht. vedlagte skisser.

26 4. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Skjenkegebyr pr : Skjenking av øl og rusbrus: kr. 0,40 pr. vareliter (gruppe 1) Skjenking av vin: kr. 1,08 pr. vareliter (gruppe 2) Skjenking av brennevin: kr pr. vareliter (gruppe 3). Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er nå kr ,-/år. Gebyrene kan endres i bevillingsperioden og er da de gjeldende. 5. Årlig frist for innsendelse av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er årlig. 6. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og utøves på en forsvarlig måte. 7. Det er en forutsetning at internkontrollen skal være på plass innen 3 måneder etter at bevillingen er tatt i bruk. Rådmannens innstilling 1. Med hjemmel i serveringslovens 3 innvilges Lyngsalpeprodukter AS v/daglig leder Henrika Lönngren serveringsbevilling i hht. delegasjonsreglementets kap. 4, del B, Lyngsalpeprodukter AS innvilges alminnelig skjenkebevilling for skjenking av rusbrus, øl, vin og brennevin i perioden fram til Henrika Lönngren godkjennes som ansvarlig styrer for bevillingen og Patrik Jonsson som stedfortreder. 3. Følgende skjenketider innvilges: Stue- og oppholdsrom, samt selskapslokale: Skjenking av rusbrus, øl, vin og brennevin mellom kl fra mandag tom. torsdag, fredag og lørdag fra kl til 03.00, og på søndager mellom kl Utendørsskjenking: Skjenking av rusbrus, øl og vin (ikke brennevin) mellom kl og kl alle ukedager i perioden til Skjenkearealet godkjennes i hht. vedlagte skisser. 4. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Skjenkegebyr pr : Skjenking av øl og rusbrus: kr. 0,40 pr. vareliter (gruppe 1) Skjenking av vin: kr. 1,08 pr. vareliter (gruppe 2) Skjenking av brennevin: kr pr. vareliter (gruppe 3). Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er nå kr ,-/år. Gebyrene kan endres i bevillingsperioden og er da de gjeldende. 5. Årlig frist for innsendelse av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er årlig. 6. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og utøves på en forsvarlig måte. 7. Det er en forutsetning at internkontrollen skal være på plass innen 3 måneder etter at bevillingen er tatt i bruk. Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken

27 I søknad datert søker Lyngsalpeprodukter AS v/daglig leder Henrika Lönngren om serverings- og skjenkebevilling når de skal overta som nye eiere av bedriften Lyngsalpeprodukter AS - Stigen Vertshus AS. De ha valgt å beholde navnet Lyngsalpeprodukter AS og har samme organisasjonsnummer som tidligere. Bygget er nå kjøpt, og formell overtakelse er i orden. I hht. alkohollovens 1-10 faller en bevilling bort ved overdragelse til annen eier. Virksomheten kan likevel fortsette på tidligere gitt bevilling i inntil 3 måneder, såfremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette, og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager etter overdragelsen. Henrika Lönngren og Patrik Jonsson har i 4 år drevet bedriften på skjenkebevilling gitt Lyngsalpeprodukter AS Stigen Vertshus v/daglig leder Kirsti Sollid. Det har ikke vært avdekket alvorlige brudd på skjenkebestemmelsene i denne perioden. Det søkes om alminnelig skjenkebevilling for rusbrus, øl, vin og brennevin (alkohol i gruppe 1, 2 og 3) innendørs i restauranten (spise- og oppholdsrom) og i selskapsrommet som skal avdeles i 1. etasje, samt utendørs skjenking for rusbrus, øl og vin på balkongen i tilknytning til restauranten/stue-oppholdsrom. Skjenkearealet innendørs er på ca. 99 m2, utendørs ca. 10 m2. Det er plass til 50 gjester innendørs, og ca. 15 utendørs. Uteserveringen vil foregå i perioden t.o.m Deres konsept er overnatting med evt. bespisning for gjester. De vil ikke ha åpent for andre enn beboende gjester (skiturister) i nærmeste framtid. Bar og restaurant også for gjester som bor på huset. Det nye rommet som skal deles av i 1. etasje, skal være selskapsrom i skisesongen. Her kan det ved behov også arrangeres selskap for lokale brukere. Drikkevarer må kjøpes i baren oppe. I søknaden oppgir de åpningstider fra kl mandag tom. torsdag, fredag og lørdag fra kl , og søndag fra kl I hht. samtale med søker vil åpningstiden fra mandag tom. torsdag være fra kl , resten av uka som omsøkt. De søker om skjenketid som i samme tidsrom som åpningstidene. Henrika Lönngren søkes godkjent som styrer for serverings- og skjenkebevillingen med Patrik Jonsson som stedfortreder. Styrer har avlagt og bestått etablererprøve og kunnskapsprøve om alkoholloven, og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Søker har gitt melding til Mattilsynet, som ikke har innsigelser til meldingen. De vil som ved tidligere etableringer, ta en kontroll senere. I hht. alkohollovens 1-7, 2. ledd, er det innhentet uttalelse fra Lensmannen i Lyngen og NAV Lyngen. Lensmannen i Lyngen har ingen merknader til søknaden. NAV Lyngen har ingen merknader til at omsøkte skjenkebevilling innvilges, dette under forutsetning av at driverne overholder skjenkebestemmelsene og har en ansvarsfull alkoholhåndtering. Lyngseidet Bygdeutvalg har også fått søknaden til uttalelse, da befolkningen i området der skjenkestedet er lokalisert, skal få anledning til å uttale seg. De har ingen innvendinger til at Lyngsalpeprodukter AS får innvilget ny skjenkebevilling. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Lyngen kommune har i dag 4 skjenkesteder: Lyngsalpeprodukter AS Stigen Vertshus, Kvinnehuset AS, Svensby Tursenter BA og Sørheim Brygge. Alle har varighet til I hht. Edruskapspolitisk plan pkt vedtatt i 2001 og senest Ruspolitisk handlingsplan for som ble vedtatt i 2012 er det ikke satt tak på antall skjenkebevillinger i Lyngen

28 kommune. Det er også satt følgende krav for skjenkebevillinger tilknyttet serveringssted: Skjenkebevilling skal bare gis dersom bevillingen inngår i et konsept som gjelder utviklingen av lokalt næringsliv generelt og reiselivet spesielt og når serveringsstedet holder en standardmesssig god kvalitet. Skjenking på utearealer kan bare gis til serveringssted som er gitt bevilling ut i fra disse prinsippene og utøvet kun nær ved eller i fysisk tilknytning til serveringsstedet, og så lenge skjenkingen ikke virker sjenerende på omgivelsene eller får preg av å være et utstillingsvindu. Økonomiske konsekvenser Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Miljøkonsekvenser Vurdering av alternativer og konsekvenser Stigen Vertshus AS har vært i drift i mange år, først med Kirsti Sollid som daglig leder, og nå de siste 4 år med Henrika Lönngren og Patrik Jonsson som drivere. Serveringsstedet vil være tilgjengelig kun for skiturister, men det vil også ved behov kunne arrangeres selskap for lokale brukere. I hht. alkohollovens bestemmelser i 4-4, 2. ledd, kan brennevin ikke skjenkes før fra kl , og skal ikke foregå i tidsrommet fra kl til kl Skjenking av rusbrus, øl og vin skal ikke foregå i tidsrommet mellom kl til kl Stigen Vertshus har følgende bevilling: Rusbrus, øl, vin og brennevin kan skjenkes mellom kl fra mandag tom. lørdag, og på søndager mellom kl Stigen Vertshus har skjenkebevilling på terrasse hele året alle ukedager fra kl til kl , men kun for rusbrus, øl og vin. (Lyngseidet Gjestegård har ikke uteservering). Sørheim Brygge fikk innvilget samme skjenkebevilling som Stigen Vertshus. Rådmannen tilrår at Lyngsalpeprodukter AS får innvilget skjenkebevilling som omsøkt.

29 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/86-16 Arkiv: N64 Saksbehandler: Elise Leonhardsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 10/15 Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Kommunalt fibernettverk fra Lyngseidet til Koppangen og Karnes - Tilknytningspris husstand/fritidsbolig Henvisning til lovverk: Ingen Saksprotokoll i Lyngen formannskap Behandling: Forslag fra Line van Gemert: Nytt pkt 4: Pris for bestilling etter 1.juni fastsettes i hht tilbud på tilknytning fra valgt leverandør i hht pkt 3. Det ble først votert over rådmannens innstilling til vedtak. VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst Det ble tilslutt stemt over forslaget fra Line van Gemert. VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Line van Gemert. Enst Vedtak: 1. Kundene fra Lyngseidet til Koppangen og Karnes betaler i sin helhet kr ,- inklusiv mva av kostnadene for fremføring av fibernett til egen husstand/fritidsbolig/næringsbygg i utbyggingsperioden.

30 2. Kundene i utbyggingsområdet fra Eidebakken til Russelv (mot Ytre Lyngen) får en økning av kostnadene til kr. 8000,- inklusiv mva for fremføring av fibernett til egen husstand/fritidsbolig/næringsbygg fra Etter endt byggeperiode den 1. august 2015, (mot Lyngseidet-Koppangen og Karnes) gjennomføres ny konkurranse for leveranse av tilknytning til kommunalt fibernett for alle husstander/fritidsboliger/næringsbygg. Ny pris for tilknytning til kommunal fiber i Lyngen kommune settes på bakgrunn av dette. 4. Pris for bestilling etter 1.juni fastsettes i hht tilbud på tilknytning fra valgt leverandør i hht pkt 3. Rådmannens innstilling 1. Kundene fra Lyngseidet til Koppangen og Karnes betaler i sin helhet kr ,- inklusiv mva av kostnadene for fremføring av fibernett til egen husstand/fritidsbolig/næringsbygg i utbyggingsperioden. 2. Kundene i utbyggingsområdet fra Eidebakken til Russelv (mot Ytre Lyngen) får en økning av kostnadene til kr. 8000,- inklusiv mva for fremføring av fibernett til egen husstand/fritidsbolig/næringsbygg fra Etter endt byggeperiode den 1. august 2015, (mot Lyngseidet-Koppangen og Karnes) gjennomføres ny konkurranse for leveranse av tilknytning til kommunalt fibernett for alle husstander/fritidsboliger/næringsbygg. Ny pris for tilknytning til kommunal fiber i Lyngen kommune settes på bakgrunn av dette.

31 Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Denne saken ble fremmet for politisk behandling i desember 2014, og ble da utsatt til neste møte. Lyngen kommune har etter endt anbudsutlysning våren 2014, valgt Troms Kraft Entreprenør AS som utbygger, og HomeNet AS som leverandør på innholdstjenester. Byggingen av hovedtrasé mot Karnes og Koppangen har allerede startet. Det er pr. dags dato ca. 70 husstander/fritidsboliger som har meldt sin interesse for å knytte seg på fibernettverket, og det foreligger forventninger om at det er flere som kommer til å melde sin interesse om tilknytning. Frist på bestilling av fiber i utbyggingsperioden til Karnes er 1. mai 2015 Frist på bestilling av fiber i utbyggingsperioden til Koppangen er 1. juni 2015 Pris på tilknytning til hver enkelt husstand/fritidsbolig tilkommer iht. følgende enhetspriser fra valgte leverandører: - Kundetilkobling i utbyggingsperioden: Pr. husstand Pr. fritidsbolig kr ,- ekskl. mva kr ,- ekskl. mva Hvis kundene ønsker fiberkabelen lagt i bakken til husstanden, så vil det medføre en tilleggs kostnad. Fiber i Ytre Lyngen. Pr. dags dato betaler kundene som har fiber fra Eidebakken til Russelv kr for kundetilkobling. Det betyr at i tilfeller hvor avstanden fra hovedtrasé til bolig er stor, dekker Lyngen kommune mellomlegget mens kunden betaler en fast pris uansett avstand. Dette kan beløpe seg til tredobbelt av hva kunden betaler for tilknytningen. Avtalen som Lyngen kommune inngikk med Sønnico AS i 2009 da fibernettet mot Ytre Lyngen ble etablert er utgått, og det foreligger pr. dags dato ingen fast avtale med noen leverandører på tilknytning. HomeNet As er også her leverandør på innholdstjenester. Vurdering av alternativer og konsekvenser Tilknytningsprisen til hver enkelt husstand uten at Lyngen kommune dekker deler av prisen vil være ,- inkludert mva i utbyggingsperioden. Hvis kundene i sin helhet skal dekke dette selv, kan konsekvensen bli at svært få av de som har meldt sin interesse kommer til å knytte seg på Lyngen kommunes fibernettverk. Samtidig har Lyngen kommune ikke avsatt budsjettmidler for å dekke deler av tilknytningskostnaden til innbyggerne.

32 Dersom Lyngen kommune skal dekke deler av tilknytningskostnadene må det finnes budsjettdekning for disse kostnadene. I prosjektperioden kan finansieres ved lån eller bruk av dispensasjonsfondet. Det er i dag to ulike fibernettverk som er bygget på forskjellige tidspunkt og som kommunen eier, og det er ulike leverandører involvert. Derfor er det ønskelig med en enhetlig løsning der man etter endt byggeperiode for det nye fibernettverket, legger ut fibertilknytningen på anbud høsten 2015 slik at man ender opp med en fast tilknytningspris som er lik for alle innbyggerne som knytter seg på kommunens nettverk.

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Nestleder. Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Nestleder. Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 09:00 ca. 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stein

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen formannskap. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:45 10:15

Møteprotokoll. Lyngen formannskap. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:45 10:15 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.07.2015 Tidspunkt: 09:45 10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: e-post, Dato: 18.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Lyngen formannskap Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Arvid Brose Medlem SP Line van

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Johansen Fred Skogeng Følgende medlemmer møtte ikke:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1 etg Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 18.02.2011 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Johnny Arne Hansen Sølvi Jensen LYAP

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Johnny Arne Hansen Sølvi Jensen LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 08:15 08:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.10.2011 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Reidar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line van Gemert

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hans Karlsen Medlem LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hans Karlsen Medlem LYFRP I Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1.etg Rådhuset, Lyngseidet Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 09:30 09:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Stein Are Olsen MEDL LYAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Stein Are Olsen MEDL LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: 09:15 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Hans Karlsen Leder LYFRP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Hans Karlsen Leder LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: 09:00 10:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 09:00 10:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteprotokoll. Merknader Etter forslag fra Sølvi Jensen ble Stein Are Olsen valgt til settevaraordfører.

Møteprotokoll. Merknader Etter forslag fra Sølvi Jensen ble Stein Are Olsen valgt til settevaraordfører. Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 10:00 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medlem LYKRF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medlem LYKRF Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.09.2013 Tidspunkt: 10:20 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg

Detaljer

Vedtak i Lyngen kommune om dispensasjon til landing med helikopter. Klage på Fylkesmannens vedtak om omgjøring.

Vedtak i Lyngen kommune om dispensasjon til landing med helikopter. Klage på Fylkesmannens vedtak om omgjøring. Giæver Eiendom v/ Ola O.K Giæver Kjosveien 9060 LYNGSEIDET Trondheim, 20.10.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/6780 Saksbehandler: Elisabeth Mo Berg Vedtak i Lyngen kommune

Detaljer

Fylkesmannen opphever Lyngen kommunes vedtak om dispensasjon til heliskiing, sak 27/15

Fylkesmannen opphever Lyngen kommunes vedtak om dispensasjon til heliskiing, sak 27/15 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Gøril Einarsen 77 64 21 13 08.06.2015 2015/2157-10 444 Deres dato Deres ref. Giæver Eiendom v/ Ola O.K Giæver Kjosveien 9060 Lyngseidet Lyngen kommune

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Steinar Larsen under sak nr. 72.

Følgende fra administrasjonen møtte: Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Steinar Larsen under sak nr. 72. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: kommunestyresalen Dato: 01.07.2005 Tidspunkt: 13.00-14.30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Werner Kiil Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen valgstyre Utvalg: Møtested: Brevmøte Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg Medlem LYAP Karl Arvid Brose

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10: Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10: Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.02.2006 Tidspunkt: 10:00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Hans Kristian Karlsen Følgende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: 15:20 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen, rådhuset Dato: 26.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Reidar Lund MEDL LYKRF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Reidar Lund MEDL LYKRF Lyngen kommune Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 15.02.2012 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 108/09 09/595 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.06.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 108/09 09/595 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.06.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 24.06.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Anette Holst Hans Karlsen Lene Simonsen Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30. Følgende medlemmer møtte: Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Werner Kiil Fred Skogeng Følgende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fred Skogeng MEDL LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fred Skogeng MEDL LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 14.10.2010 Tidspunkt: 10:00 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 LOVISENBERG FAMILIECAMPING - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.03.2014 Tidspunkt: 08:15 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag Tidspunkt: 10:00 14:00

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag Tidspunkt: 10:00 14:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag 26.10.2009 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: 10:00 13:30

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: 10:00 13:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Hans Kristian Karlsen Følgende medlemmer

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.01.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Møteprotokofi. Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00

Møteprotokofi. Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00 Møteprotokofi Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen LEDER AP Jenny Fyhn Olsen

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg Medlem AP Hans Kristian Karlsen Medlem FRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg Medlem AP Hans Kristian Karlsen Medlem FRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 21.09.2015 Tidspunkt: 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.09.2013 Tidspunkt: 08:30 08.50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen klagenemnd. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Lyngen klagenemnd. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen klagenemnd Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 31.05.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Skogeng

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN,

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.07.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 04.03.2009 Møtested: Rådhuset lille festsal Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 12. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: e-post, Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: 15:00 Lyngen formannskap Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Arvid Brose Medlem SP Line van

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Rolf Johansen, Unntatt i sakene nr.120,

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-U60, TI-&18 14/715 15/8000 Anne-Margrethe Simonsen 03.11.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Milano Hattfjelldal

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH 0 WHSURWRNROO. 8WYDOJ Levekårsutvalget 0 WHVWHG Eidebakken ungdomsskole 'DWR LGVSXQNW 10:00 15:00 ) OJHQGHPHGOHPPHUP WWH

/\QJHQNRPPXQH 0 WHSURWRNROO. 8WYDOJ Levekårsutvalget 0 WHVWHG Eidebakken ungdomsskole 'DWR LGVSXQNW 10:00 15:00 ) OJHQGHPHGOHPPHUP WWH /\QJHQNRPPXQH 0 WHSURWRNROO 8WYDOJ Levekårsutvalget 0 WHVWHG Eidebakken ungdomsskole 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 15:00 ) OJHQGHPHGOHPPHUP WWH Lill Tove Andersen Bergmo Wenche Ludvigsen ) OJHQGHPHGOHPPHUP

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.01.2006 Tidspunkt: 10:00-14:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.01.2006 Tidspunkt: 10:00-14:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.01.2006 Tidspunkt: 10:00-14:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Werner Kiil Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karl

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem Møteprotokoll Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Leder AP Børre Solheim

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 18.03.2015, saksnr. 9/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 13:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 13:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.12.2009 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Møtested: Formannskapsalen Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Møtested: Formannskapsalen Møtedato: Tid: Kragerø kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det møtte følgende 9 representanter: Faste medlemmer: Henning

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette Holst Medlem LYAP Fred Skogeng Medlem LYHØ Hans Karlsen Leder LYFRP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette Holst Medlem LYAP Fred Skogeng Medlem LYHØ Hans Karlsen Leder LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Verdal, 22. januar Bjørn Iversen ordfører (s)

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Verdal, 22. januar Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 29.01.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jørn Nordmeland MEDL OS-KRF/V Astrid Jakobsen LEDER OS-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jørn Nordmeland MEDL OS-KRF/V Astrid Jakobsen LEDER OS-SP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: 14.12.2016 Tid: 09:00 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Rånes Nestleder OS-SP

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye

Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/162-12 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Oppføring av enebolig med garasje - gbnr

Detaljer

1748 gnr 39 bnr 25 - Søknad om dispensasjon for bruksendring. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

1748 gnr 39 bnr 25 - Søknad om dispensasjon for bruksendring. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2016/805-4 Saksbehandler: Johann Petur Johannsson Saksframlegg 1748 gnr 39 bnr 25 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer