Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014. SAK NR Virksomhetsrapportering per 31.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014. SAK NR Virksomhetsrapportering per 31."

Transkript

1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 SAK NR Virksomhetsrapportering per 31. august 2014 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen per 31. august 2014 til etterretning. Skien, 15. oktober 2014 Marit Kobro Administrerende direktør Side 1 av 14

2 1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapporteringen per 31. august 2014 til etterretning. 2. Faktabeskrivelse: I august er saksinngangen 9,1 % under budsjett. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2013 er dette en nedgang i saksinngang på 5,9 %. Nedgang i saksinngang er analysert og vil bli presentert i egen styresak i oktobermøtet. Saksbehandlingstiden har hatt en negativ utvikling fra juli til august. Ved utgangen av august er det seks pasientreisekontor som har saksbehandlingstid innenfor målet på 14 dager. Gjennomsnittlig nasjonal saksbehandlingstid for august er 18,8 dager og gir gul styringsindikator. Systemene NISSY og PRO har vært stabile i perioden. For begge systemene er det grønn styringsindikator. Regnskapet per august viser et akkumulert overskudd på 6,9 millioner kroner, som er 1,5 millioner kroner bedre enn resultatkrav. Tilstedeværelsen i august er 93,6 %. Dette gir gul styringsindikator. Se nærmere omtale under punkt 2.7. I tråd med styresak nr skal styret få en midtveisrapportering om oppfølging av oppdragsdokumentet som en del av den ordinære virksomhetsrapporteringen. Rapporteringen viser at aktiviteten er i henhold til plan, og redegjøres for i punkt 2.9. Endelig rapportering skjer gjennom Årlig melding for Sammendrag styringsindikatorer Styringsindikator MÅL 2014 Aug14 Hittil i år Snitt saksbehandlingstid i dager < 14 18,8 17,1 God økonomistyring - overskudd > 8% 13,3 % 10,0 % Oppetid NISSY 99,3 % 100,0 % 99,6 % Oppetid PRO 99,3 % 100,0 % 99,6 % Tilstedeværelse 95,0 % 93,6 % 92,8 % Styringsindikatorer og grenseverdier forklares i vedlegg til denne virksomhetsrapporten. Side 2 av 14

3 2.2 Aktivitet Transaksjonstunge oppgaver Graf: Faktisk saksinngang 2014 vs. budsjett 2014 I august ble saksinngangen 9,1 % under budsjett. Hittil i år er saksinngangen samlet 5,9 % lavere enn budsjettert. Analyser knyttet til saksinngangen vil bli lagt frem i styremøte. 2.3 Saksbehandlingstid Styringsindikator MÅL 2014 Aug14 Hittil i år Snitt saksbehandlingstid i dager < 14 18,8 17,1 Saksbehandlingstiden har hatt en negativ utvikling fra juli til august. På landsbasis er saksbehandlingstiden i august 18,8 dager. Ved utgangen av august er det seks pasientreisekontor som ikke har saksbehandlingstid innenfor målet på 14 dager. Saksbehandlingstiden varierer mellom kontorene fra 5,2 til 50,4 dager. Pasientreiser ANS har levert skanning, oppgaveregistrering og utbetaling i henhold til SLA-krav i perioden. Saksbehandlingstid Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli August Gjennomsnitt alle regioner 18,9 9,6 10,9 10,7 12,8 19,0 15,5 14,8 16,2 16,6 17,4 18,5 18,8 Helse Sør Øst RHF 17,4 8,5 10,3 8,0 10,7 15,9 8,8 9,3 13,2 14,7 15,5 15,8 13,6 Helse Vest RHF 20,5 8,2 10,4 12,6 15,2 21,6 17,3 17,1 16,4 15,4 16,5 21,5 23,1 Helse Midt Norge RHF 28,8 14,0 9,1 8,6 10,8 20,6 18,9 17,8 19,1 20,8 17,6 20,1 24,3 Helse Nord RHF 11,6 9,0 13,8 15,4 15,6 22,4 22,4 18,0 18,4 17,6 21,7 19,6 21,2 Tabell: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i regionene per måned i Side 3 av 14

4 2.4 Tilleggstjenester/saksbehandlingstjenester I august var det uvanlig lav aktivitet. Det ble levert saksbehandlingstjenester til tre forskjellige pasientreisekontor tilsvarende kun 5 månedsverk. Graf: Oversikt leverte månedsverk saksbehandlingstjenester. For september er det bestilt 6 månedsverk fra tre pasientreisekontor, hvor de alle tre har saksbehandlingstid på over 14 dager. Det er ytterligere tre pasientreisekontor med saksehandlingstid over 14 dager som ikke har bestilt saksbehandlingstjenester. Graf: saksbehandlingstid per pasientreisekontor i august og bestilte tilleggstjenester i september. Side 4 av 14

5 Regnskapet for tilleggstjenester viser per 31. august 2014 en omsetning på 6,5 millioner kroner og et positivt resultat på 0,1 millioner kroner. Det er budsjettert med et overskudd på 5 % som skal dekke overheadkostnader til Pasientreiser ANS. Per august er overskuddet for tilleggstjenester 2 %. Tilleggstjenester Jan14 Feb14 Mar14 Apr14 Mai14 Jun14 Jul14 Aug14 Resultat HiÅ Inntekter tjenester Sum Driftskostnader DRIFTSRESULTAT Tabell: Resultat pr Tall i hele IKT rapportering PRO og NISSY Stabilitet for PRO og NISSY har så langt i år vært god, og det er bare en måned hvor oppetiden har vært lavere enn målkravet på 99,3 % Oppetid PRO Styringsindikator I august er styringsindikatoren for PRO grønn. Det er målt oppetid på 100 % i august. Graf: oppetid i PRO MÅL 2014 Aug14 Hittil i år Oppetid PRO 99,3 % 100,0 % 99,6 % Oppetid NISSY Styringsindikator MÅL 2014 Aug14 Hittil i år Oppetid NISSY 99,3 % 100,0 % 99,6 % Side 5 av 14

6 Det er i august målt oppetid på 100 % for NISSY og styringsindikatoren er grønn. Oppetiden for NISSY har vært god hele året, og det er kun april måned hvor indikatoren har vært under målkravet på 99,3 %. Graf: oppetid i NISSY Tregheter og hendelser som ikke førte til vesentlig produksjonstap august ble det meldt om generelle tregheter i PRO. Kontorene opplevde at PRO tidvis var tregt ved oppdatering av saker. Treghetene berørte alle regioner. Det ble ved feilsøkning identifisert en feil i serveren og etter restart av denne forsvant treghetene Utførte og planlagte tiltak i NISSY og PRO I august ble det jobbet med å forberede Sonic-oppgradering som gjennomføres 26. september. I henhold til fremdriftsplan arbeides det i perioden med å forberede release av PRO 2.10 og NISSY 4. 6 som er planlagt 28. november. 2.6 Økonomirapportering Styringsindikator MÅL 2014 Aug14 Hittil i år God økonomistyring - overskudd > 8% 13,3 % 10,0 % Styringsindikatoren hittil i år er grønn og innenfor målkravet på 8 % mindreforbruk. Side 6 av 14

7 2.6.1 Resultat nasjonale oppgaver REGNSKAP Resultat HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik % DRIFTSINNTEKTER Inntekter tjenester DRIFTSUTGIFTER - - Produksjonskostnader % Innleie av personell Lønnskostnader % Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad % Andre personalkostnader % Avskrivninger % Trykkeritjenester % Nissy, PRO og % Andre driftskostnader % Sum Driftskostnader ,6 % DRIFTSRESULTAT Netto finansinntekter RESULTAT ETTER FINANSPOSTER ,6 % 8 % Tabell: Resultat pr Tall i hele I henhold til styresak styres det mot et resultatkrav på 8,7 millioner kroner, tilsvarende 8 % av inntektsbevilgning som til sammen er på 110 millioner kroner. Regnskapet per august viser et overskudd på 6,9 millioner kroner hvilket er 1,5 millioner kroner bedre enn resultatkravet. Dette avviket forventes å vare ut året. Kommentarer til de mest sentrale avvik: Inntekter: Inntekter er faste og er periodisert i henhold til budsjettert aktivitet. Produksjonskostnader, positivt avvik på 12 %/405 : Avviket skyldes lavere kostnader på porto, samt mindre papir og konvoluttforbruk på grunn av lavere aktivitet. Det forventes at mindreforbruket vil vedvare ut året. Lønnskostnader og innleie av personell, negativt avvik på 2 %/-408 : Merforbruket er påløpt i forbindelse med innleie av ressurser ved prosjektallokering. Avviket skyldes at kostnaden er budsjettert på en annen artskontogruppe. Personalkostnader, positivt avvik på 23 %/305 : Det har vært lavere ekstern kursaktivitet enn budsjettert, noe som gir et mindreforbruk. Dette kan blant annet ses i sammenheng med høy aktivitet i prosjekter, og hvor kompetanse har vært tilført via tverrfaglig samarbeid og kompetanseoverføring internt. Trykkeritjenester, positivt avvik på 24 %/231 : Lavere kostnader skyldes mindre bestilling av trykkeritjenester på grunn av bedre planlegging i henhold til varebeholdning. Det har også vært noe mindre uttak av materiell fra behandlere. NISSY/PRO/05515 positivt avvik på 4 %/520 : Mindre forbruk skyldes midlertidig reduksjon i driftsavtalen med Norsk Helsenett. Andre driftskostnader, negativt avvik på 4 %/-336 : Side 7 av 14

8 Avviket skyldes at regnskapet nå er belastet med ikke-budsjetterte prosjektkostnader i Mine pasientreiser knyttet til ekstern prosjektstøtte fra E&Y og Helsedirektoratet på ca 0,5 mill.kroner pr Som følge av mindreforbruk på andre budsjettposter er det administrerende direktørs vurdering at det er rom innenfor årets driftsbudsjett til å finansiere ekstra kostnader, ref punkt 1 og 2 under, og samtidig kunne levere iht. resultatkrav. Evt merforbruk utover hva som her er angitt må dekkes på annen måte. 1. Inntil 1,4 mill kroner gjelder ekstern prosjektstøtte for utvidet forprosjektfase, ref styrevedtak hvor det ble bedt om at administrerende direktør kom tilbake til styret med konkret finansiering. 2. I tillegg inntil 0,8 mill kroner for leveranser knyttet til utvikling av prototype og prosjektstøtte fra Helsedirektoratet. Denne finansieringen er tidligere behandlet i styringsgruppemøtet i sak 06/02 hvor det ble anmodet at administrerende direktør vurderte muligheten for å finansiere dette innenfor årets budsjett. 2.7 Tilstedeværelse Styringsindikator Sykefraværet reduseres som forventet i august sammenlignet med juni og juli. Det henger sammen med at det i august er mindre ferieavvikling (dvs. flere mulige arbeidede dagsverk). Det kortvarige og egenmeldte sykefraværet fortsetter også å synke. Det er nå færre dagsverk med sykdom enn det var i både mai, juni og juli. Graf: Tilstedeværelse MÅL 2014 Aug14 Hittil i år Tilstedeværelse 95,0 % 93,6 % 92,8 % Tallene for 2013 og 2014 inneholder nå ikke omsorgspermisjon ved barns sykdom Side 8 av 14

9 2.8 Likviditet Likviditeten så langt i år er god. Det positive avviket de første månedene skyldes blant annet sen fakturering fra Norsk Helsenett. Likviditetssituasjonen normaliserte seg utover våren, men det er fortsatt et positivt avvik i august. Dette skyldes selskapets mindreforbruk på 1,5 mnok, samt forsinkelser i utbetalinger i forhold til investeringsbudsjettet. Likviditetsbeholdningen vil være god resten av året. Graf: Likviditet Mellomrapportering av oppdragsdokumentet I tråd med styresak nr skal styret få en midtveisrapportering om oppfølging av oppdragsdokumentet som en del av den ordinære virksomhetsrapporteringen. Nedenfor følger denne midtveisrapporten. Endelig rapportering skjer gjennom Årlig melding for Oppfølging av oppdragsdokument 2014 Kap. Beskrivelse av oppgave i oppdragsdokument Oppfølging/status 2 Overordnede styringsbudskap I foretaksmøteprotokollen til de regionale helseforetakene er det vist til at det er regjeringens ambisjon å skape pasientenes helsetjeneste. Helsetjenesten må bli mer brukerorientert. Pasientene skal medvirke aktivt i beslutninger som angår dem og Ved utarbeidelse av strategiplan er tatt utgangspunkt bl.a. i føringer fra HOD og eier i oppdragsdokumentet. Selskapets strategiplan for har brukerperspektivet som et av i alt fire overordnede perspektiver. Planens tiltaksdel understøtter dette. Side 9 av 14

10 erfaringene deres skal brukes aktivt i å forbedre tjenestene. Brukerpanelet til Pasientreiser ANS består av representanter fra sentrale brukerorganisasjoner. Brukerpanelet er en arena for kommunikasjon og meningsutveksling mellom brukerrepresentanter og Pasientreiser ANS om temaer innen pasientreiseområdet. Brukerpanelet brukes aktivt for å drøfte og forankre mulige endringer i rutiner og systemer som vil berøre brukerne, bl.a. mht testing av løsninger vedr Mine pasientreiser på helsenorge.no. Representantenes erfaringer er sentrale i arbeidet med å forbedre og forenkle tjenester innen pasientreiseområdet. De regionale brukerutvalgene er også representert i selskapets styre ved to observatører. Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS skal utvikle tjenesten koordinert med øvrige helsetjenester. Tilbudet skal sikre likeverdighet, god kvalitet, trygghet og tilgjengelighet gjennom kostnadseffektiv drift og god kapasitetsutnyttelse. Dokumenterte systemer kvitteres ut med strategiplan, virksomhets- og arbeidsplaner på avdelingsnivå samt ved rapportering. SLA-avtalen: Styret må være bevisst sitt ansvar for å sikre kvalitativt gode spesialisthelsetjenester, bærekraftig RHF-enes planer for behandlingskapasitet inngår i grunnlag for vurdering av omfanget av selskapets aktiviteter. Tilbud om opplæringsaktiviteter innenfor regelverket tilpasses behov hos det enkelte PRK. Nasjonal veileder videreutvikles for å sikre at den er et best mulig hjelpemiddel ved saksbehandling og for å sikre lik nasjonal praktisering av regelverket Nasjonal kartlegging av praksis gjennomføres årlig.fokus på at internett og intranett er oppdatert og at alle målgruppene har tilgang til god og riktig informasjon. Selskapets internrevisjon har i 2013/14 gjennomgått i hvilken grad tiltak etter tre revisjoner av systemforvaltning, SLA og virksomhetsstyring i 2011/12 er implementert og har hatt effekter som forutsatt. Hovedkonklusjonen i internrevisjonens rapport er at styrets vedtatte tiltak er tilfredsstillende fulgt opp. SLA: Leveranser skjer iht avtale, kfr bl.a. halvårlig driftsmøte i juni der RHF-repr bekreftet dette. En viktig del av oppfølgingen av Side 10 av 14

11 utvikling, godt omdømme og oppslutning om offentlige helsetjenester. Styret har ansvar for at en bredt anlagt forståelse av samfunnsansvar blir ivaretatt. Styret har ansvar for at tiltak for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet følges opp. samfunnsansvaret for Pasientreiser ANS er å bidra til at miljøpåvirkningen til selskapet minimeres. Alle helseforetak i Norge har forpliktet seg til å oppfylle de nasjonale miljø- og klimamålene innen utgangen av Selskapet ble i juni 2014 sertifisert i samsvar med ISO som er en internasjonal standard for miljøstyringssystem. 3a Internkontroll og risikostyring Internkontroll følges opp løpende i selskapet og som en del av halvårlig ledelsens gjennomgang. Plan for gjennomgang av internkontroll 2. halvår ble fremlagt for styret i juni Risikovurderinger fremlegges for styret to ganger pr år, senest i april Neste milepæl er oktober En egen risikovurdering av OU-prosess i selskapet våren 2014 ble utarbeidet. Kfr ellers pkt 2 mht oppfølging av rapporter fra off. tilsynsmyndigheter. Neste milepæl er oktober b Innsyn og internrevisjon I avtaler/kontrakter med leverandører/samarbeidspartnere skal, der dette er nødvendig, krav om revisjoner av systemer, rutiner regnskaper og aktiviteter forbundet med tjenesten inngå. Internrevisjonen/konsernrevisjonen i de regionale helseforetakene kan, etter nærmere avtale, bistå styret og ledelsen med å utøve god virksomhetsstyring gjennom vurdering av risikohåndtering og intern kontroll. Dette kan også bidra til kontinuerlig kvalitetsforbedring av selskapets interne styrings- og kontrollsystemer. Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS skal styrebehandle alle internrevisjonsrapporter som beslutningssaker og etablere handlingsplaner som angir tiltak, ansvar og frister. Handlingsplanene skal også behandles som beslutningssaker og fremdrift og virkning av tiltakene skal følges opp av styret. Alle databehandleravtalene inneholder krav om internkontroll og at Pasentreiser ANS har mulighet for internrevisjon for å verifisere at kravene overholdes. Ved nye avtaler benyttes hovedsakelig standardavtaler, hvor kravet er innarbeidet. Styret har vedtatt plan for internrevisjon i selskapet for 2014 og denne er under gjennomføring. Rapporter og handlingsplaner for gjennomførte revisjoner er fremlagt for styret. Rapporter fremlegges for styret inkl handlingsplaner for oppfølging som senere kvitteres ut for styret. 3c Krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk Rapportere på status for arbeidsgiverpolitikk og arbeidet med å sikre tilgang på personell i Det er etablert rutine for ledelsens gjennomgang to ganger pr år hvor Side 11 av 14

12 3d framtida og forsikre seg om at ansatte hos leverandører - også i andre land - har forsvarlige vilkår Beredskap og sikkerhet Rapportere om arbeidet med beredskap og gjennomføring av beredskapsøvelser. Eierskapsmeldingen blir lagt frem et fast tema. I styresak nr ble rapporten fra internrevisjonen om oppfølging av tidligere gjennomførte revisjoner lagt frem. Internrevisjonen anbefalte at Pasientreiser ANS bør gjennomføre regelmessige beredskapsøvelser og innarbeide dette i sin krise- og beredskapsplan. Som en oppfølging av denne anbefalingen har selskapet i juni gjennomført en beredskapsøvelse for området reiser uten rekvisisjon. Styret ble orientert om øvelsen i administrerende direktørs orientering Det planlegges å gjennomføre beredskapsøvelser halvårlig med utgangspunkt i en risikovurdering av aktuelle områder. Neste beredskapsøvelse vil gjennomføres ultimo e Teknologiskifte i Telenor Delta i nasjonalt arbeid med ROS om teknologiskifte og inkludere dette i ROS våren Rapportere til styret om status for dette området. FA har fått i oppdrag av SF og kartlegge Telenor og helseforetakenes planer knyttet til overgang til ny plattform for incontact. I tillegg til dette skal det juridiske rundt anskaffelsen ivaretas, evt. kostnader og gevinster redegjøres for og vurdering av ulike forvaltningsmodeller for løsningen. Arbeidet starter 25. september i FA og leveransefrist er satt til etter novembermøtet i FA f Forenklet oppgjørsordning for pasientreiser Oppfølging og rapportering skjer ihht styringsgruppens beslutninger. Iht. mandat tas det sikte på å forelegge forprosjektrapport for de regionale helseforetak i november g Gode IKT-løsninger ved pasientreisekontorene Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS bes sikre gode IKT-løsninger ved pasientreisekontorene. Budsjettdekning skal fremgå av økonomisk langtidsplan. Følges opp iht gjeldende vedtak for handlingsplan IKT og videreutvikling av fremtidsrettet løsning (strategiplanen) Det er dekning for gjennomføring av tiltak på Handlingsplan IKT for For å styrke kunderelasjonene og kvalitet i tjenesteleveransene er det gjennomført omorganisering i Pasientreiser ANS der bl.a. egen avdeling for kunde og tjenesteutvikling er etablert. Det er også etablert regionvise dialogmøter med ANS Side 12 av 14

13 repr, SF-repr og PRK lederne i respektive regioner. Omleggingene forventes å styrke prosessene rundt utvikling av IKTløsninger i pasientreiseområdet. Foreløpige tilbakemeldinger fra ANS` samarbeidspartnere er positive til nyordningene. 3h 3i Økonomisk langtidsplan Inkludere økonomisk langtidsplan i Årlig melding for Inkluder hensyn om mulig innføring av nøytral moms. Utarbeidelse av foreløpig regnskap Inkludere foreløpig regnskap for 2014 i Årlig melding for Økonomisk langtidsplan vil bli en del av det som rapporters i årlig melding. Hensyn til mulig innføring av nøytral moms vil også bli inkludert i planen. Arbeidet med økonomisk langtidsplan for er startet og vil bli forelagt styret i desember 2014 Vil bli gjort i januar Krav til aktivitet 2014 Videreføre etablert virksomhetsrapportering til styret samt årsrapport og årsberetning Virksomhetsrapportering til styret, samt årsrapport og årsberetning vil videreføres som etablert. Selskapets aktivitet er så langt i år iht budsjett. 5 Finansiering eiernes bevilgning for 2014 Fra 2013 er det en overskuddsmodell for finansiering av drift og investeringer. Det innebærer at bevilgningen også finansierer vedlikehold og utvikling av nasjonal teknologi som understøtter arbeidsprosessene ved helseforetakene. 6 Rapportering til eierne Videreføre etablert praksis mht utarbeidelse av Årlig melding. Følges opp ihht styrets budsjettvedtak for 2014, sak Rapporteres løpende via virksomhetsrapporteringen. Resultatutviklingen er noe bedre pr enn resultatkrav. Virksomhetsrapportering fremlegges i hvert styremøte. Etablert praksis mht utarbeidelse av Årlig melding er videreført også for Side 13 av 14

14 Vedlegg: Styringsindikatorer og grenseverdier 2014 KPIer for Brukerperspektivet - Enklere løsninger - Sikre likebehandling og kvalitet Mål 2014 Grenseverdier 2014 Frekvens Saksbehandlingstid i dager <14 dager < 14 > 14 > 21 Mnd Andel omgjorte klager av Fylkesmannen < 20% < 20 % < 40 % > 40 % Halvårlig Finner bruker den informasjonen de søker på pasientreiser.no > 80% > 80 % > 70 % < 70 % Halvårlig KPIer for Kundeperspektivet (SLA) Grenseverdier Stabile og kostnadseffektive leveranser Frekvens Mål Samhandling og kvalitet Oppetid NISSY iht SLA-krav 99,3 % > 99,3 % > 98,3 % < 98,3 % Mnd Oppetid PRO iht. SLA-krav 99,3 % > 99,3 % > 98,3 % < 98,3 % Mnd KPIer for Effektiv drift (Oppdragsdokument) Grenseverdier Målbar kostnadseffektivisering Frekvens Mål Kvalitet God økonomistyring - overskudd 8,7 mill/8% > 8 % > 7 % < 7 % Mnd Tilstedeværelse medarbeidere 95 % > 94 % > 92 % < 92 % Mnd Vedlegg: Plan for innhold i virksomhetsrapportering til styret i 2014 Innhold virksomhetsrapportering Tema Frekvens 23.apr 26.jun 22.sep 22.okt 15.des Aktivitet Saksbehandlingstid og saksinngang Mnd x x x x x Tilleggstjenester Aktivitet og økonomi Mnd x x x x x Kvalitet i saksbehandling Andel omgjort klager hos Fylkesmann Halvårlig x x Kvalitet i saksbehandling Finner bruker den informasjon de søker pasientreiser.no Halvårlig x x Kvalitet i saksbehandling Kompetansekartlegging Egen sak x Kvalitet i saksbehandling Kvalitet på vedtak Egen sak x IKT-rapportering SLA Oppetid NISSY og PRO, hendelser Mnd x x x x x Økonomirapportering God økonomistyring Mnd x x x x x Investeringsportefølje Status plan investeringer/prosjekt Kvartal x x x Medarbeidere Tilstedeværelse medarbeidere Mnd x x x x x Medarbeidere Medarbeidertilfredshet Halvårlig x x Kvalitet i tjenesten Pasienttilfredshetsundersøkelse 2014 Egen sak x Kostnadsutvikling pasientreiseområdet Sak til AD-møtet i desember Egen sak x Side 14 av 14

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR 24-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28. FEBRUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/ SAK NR 14- Virksomhetsrapportering per 28. februar Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. JANUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/ SAK NR 52- Virksomhetsrapportering per 31. august Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013 SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.oktober 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/09/ SAK NR 39- Virksomhetsrapportering per 31.juli Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/ SAK NR 32- Virksomhetsrapportering per 30. april Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/ SAK NR 23- Virksomhetsrapportering per 31. mars Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak:

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 05/03/2012 SAK NR 10-2012 Virksomhetsrapportering pr 31.01.2012 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 13-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. DESEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/2015 SAK NR 02-2015 Virksomhetsrapportering per 31.desember 2014 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016. SAK NR Virksomhetsrapportering per 30.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016. SAK NR Virksomhetsrapportering per 30. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/ SAK NR 52- Virksomhetsrapportering per 30.september Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/2012 SAK NR 53-2012 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 SAK NR 02-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 30. NOVEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak:

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012 SAK NR 20-2012 Virksomhetsrapportering pr 31.03.2012 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011 SAK NR 009-2011 Virksomhetsrapportering pr 31.01.2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak:

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011 SAK NR 021-2011 Virksomhetsrapportering pr 28.02.2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/12/ SAK NR 56- Virksomhetsrapportering per 31. oktober Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2014... 4

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/09/2016. SAK NR Virksomhetsrapportering per 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/09/2016. SAK NR Virksomhetsrapportering per 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/09/2016 SAK NR 44-2016 Virksomhetsrapportering per 31. juli 2016 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/2012. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31. desember 2011 til etterretning.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/2012. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31. desember 2011 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/2012 SAK NR 03-2012 Virksomhetsrapportering pr 31.12.2011 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 45-2012 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 30. SEPTEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/09/2013. SAK NR 38-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/09/2013. SAK NR 38-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret 23/09/2013 SAK NR 38-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. juli 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31.juli 2013 til etterretning.

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/14 SAK NR 19-2014 Styringsindikatorer 2014 Forslag til vedtak: Styret tar forslagene til styringsindikator

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/2011. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31. oktober 2011 til etterretning.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/2011. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31. oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/2011 SAK NR 063-2011 Virksomhetsrapportering pr 31.10.2011 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning. Status og av styrevedtak t.o.m. 31.03.2017 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status//

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/15 SAK NR 07-2015 Styringsindikatorer 2015 Forslag til vedtak: Styret tar forslagene til styringsindikator

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31. juli 2011 til etterretning.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31. juli 2011 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011 SAK NR 045-2011 Virksomhetsrapportering pr 31.07.2011 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/01/16. SAK NR 08-2016 Styringsindikatorer 2016

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/01/16. SAK NR 08-2016 Styringsindikatorer 2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/01/16 SAK NR 08-2016 Styringsindikatorer 2016 Forslag til vedtak: Styret tar forslagene til styringsindikator

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 30.september 2011 til etterretning.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 30.september 2011 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011 SAK NR 050-2011 Virksomhetsrapportering pr 30.09.2011 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Utvidet virksomhetsrapportering per

Utvidet virksomhetsrapportering per Utvidet virksomhetsrapportering per 31.08.17 1 REISER UTEN REKVISISJON 1.1 Brukerperspektiv 1.1.1 Andel innsendt elektronisk fra helsenorge.no Andelen elektronisk mottatte søknader har økt fra 46 % i 1.

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og av styrevedtak t.o.m. 11.07. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 59-2015

Detaljer

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for Status og av styrevedtak t.o.m. 10.06. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 25-

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 50-2012. Budsjettestimat for 2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 50-2012. Budsjettestimat for 2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 50-2012 Budsjettestimat for 2013 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2013

OPPDRAGSDOKUMENT 2013 OPPDRAGSDOKUMENT 2013 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 25.02. 2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17 SAK NR 03-2017 Årlig melding 2016 Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av den samlede rapportering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 13/06/12 SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 13/06/12 SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 13/06/12 SAK NR 28-2012 Virksomhetsrapportering pr 30.04.2012 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/17

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/17 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/17 SAK NR 14-2017 Virksomhetsrapportering pr 31.01.17 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 19/09/2012 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 19/09/2012 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 19/09/2012 SAK NR 37-2012 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31.07.2012 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 SAK NR 05-2013 Styringsindikatorer 2013 Forslag til vedtak: Styret tar forslagene til styringsindikator

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 SAK NR 51-2014 Budsjettestimat 2015 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 SAK NR 32-2014 Oppfølging av rapport fra revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/2016. SAK NR Virksomhetsrapportering per 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/2016. SAK NR Virksomhetsrapportering per 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/ SAK NR 61- Virksomhetsrapportering per 31.oktober Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 SAK NR 04-2013 Årlig melding 2012 Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2012 for Pasientreiser

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 31.01.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/14 SAK NR 22-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/14

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/14 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/14 SAK NR 13-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 23.01.14 og 13.02.14 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 17/01/2011

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 17/01/2011 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 17/01/2011 SAK NR 002-2011 Virksomhetsrapportering pr 31.12.2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/11. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/11. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/11 SAK NR 008-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17.01.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/2016. SAK NR Virksomhetsrapportering per 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/2016. SAK NR Virksomhetsrapportering per 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/ SAK NR 02- Virksomhetsrapportering per 31.desember Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Utvidet virksomhetsrapportering per

Utvidet virksomhetsrapportering per Utvidet virksomhetsrapportering per 30.04.17 1 REISER UTEN REKVISISJON 1.1 Brukerperspektiv 1.1.1 Andel innsendt elektronisk fra helsenorge.no I april var andelen elektronisk innsendte søknader fra helsenorge.no

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/08/ SAK NR 41- Virksomhetsrapportering per 31.juli Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/15 SAK NR 12-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 22.01.15 og 04.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/2017

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/2017 SAK NR 13-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 26.01.17 og 20.02.17 Forslag til

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 06-2012 Årlig melding 2011 Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Pasientreiser

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16 SAK NR 51-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.09.16 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/2012 SAK NR 56-2012 Budsjett for 2013 Forslag til vedtak: Styret godkjenner drifts- og investeringsbudsjett

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR 053-2011 Erfaringer og endelig oppsummering av internkontroll ved pasientreisekontorene

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 58-2016 Mine pasientreiser, status etter innføring av ny ordning Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/12/14 SAK NR 57-2014 Budsjett 2015 Pasientreiser ANS Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner driftsbudsjettet

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styret Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 56-2015 Budsjettestimat 2016 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 SAK NR 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 28.08.15 og 25.09.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 17/06/13

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 17/06/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 17/06/13 SAK NR 30-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 18.04.13 og 30.04.13 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/2010

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/2010 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/2010 SAK NR 068-2010 Virksomhetsrapportering pr 31.10.2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/15 SAK NR 01-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.12.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/12 SAK NR 52-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24.10.12 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

... Viktige momenter for strategidokumentet

... Viktige momenter for strategidokumentet Viktige momenter for strategidokumentet Rammebetingelser Strategiplanen er et styrende dokument. Den er retningsgivende og overordnet, og beskriver målsetninger og tiltak som skal iverksettes i planperioden.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR Budsjettestimat for Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR Budsjettestimat for Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre: Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR 058-2012 Budsjettestimat for 2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17 SAK NR 05-2017 Styringsindikatorer 2017 Forslag til vedtak: Styret godkjenner forslagene til

Detaljer

Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. finansiering av nye oppgaver innen Reiser uten rekvisisjon, Skien 6. september 2017

Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. finansiering av nye oppgaver innen Reiser uten rekvisisjon, Skien 6. september 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 25-2017 Status budsjett Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Styret ber administrerende

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/14 SAK NR 01-201 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 11.12.13 Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011 SAK NR 049-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21.09.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 24/04/2017

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 24/04/2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 24/04/2017 SAK NR 08-2017 Oppdatert kontrollstrategi for reiser uten rekvisisjon våren 2017 Styret tar saken om kontrollstrategi

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/15. SAK NR 30-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 23.04.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/15. SAK NR 30-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 23.04. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/15 SAK NR 30-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 23.04.15 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28./02/11. 1. Styret tar forslagene til styringsindikatorer og mål for 2011 til etterretning.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28./02/11. 1. Styret tar forslagene til styringsindikatorer og mål for 2011 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28./02/11 SAK NR 013-2011 Styringsindikatorer 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar forslagene til

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/15

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/15 SAK NR 06-2015 Årlig melding 2014 Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av den samlede rapportering

Detaljer

Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Innhold 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1. Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14... 4 Formål

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel)

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 15.november 2010 Fra : Leder av nasjonal styringsgruppe Steinar Marthinsen Dato : 15. november 2010 Saksbehandlende RHF: Helse Sør- Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak,

Detaljer

Utvidet virksomhetsrapportering per

Utvidet virksomhetsrapportering per Utvidet virksomhetsrapportering per 30.09.17 1 REISER UTEN REKVISISJON 1.1 Brukerperspektiv 1.1.1 Andel innsendt elektronisk fra helsenorge.no Andelen elektronisk mottatte søknader er økende og er per

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/16 SAK NR 60-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 31.10.16 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 13/06/12 SAK NR 27-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.04.12 og 07.05.12 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2015 SAK NR 26-2015 Statusrapportering prosjekt Mine pasientreiser pr 31.mars 2015 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13 SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 SAK NR 46-2017 ADs orientering Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 30/10/2017. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 30/10/2017. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 30/10/2017 SAK NR 29-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF 13.09.17 Forslag til vedtak: Protokollen fra

Detaljer