KOMPLEKS SSE Nevroklinikken Sandvika

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPLEKS 906550202 SSE Nevroklinikken Sandvika"

Transkript

1 KOMPLEKS SSE Nevroklinikken Sandvika Fylke: Akershus Kommune: 219/Bærum Opprinnelig funksjon: Gårdsanlegg Nåværende funksjon: Spesialsykehus epilepsi Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 20 Bygningsoversikt, omfang vern Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr Bryggerhuset 1912 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør / Drengestua 1912 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør / Bygning I 1912 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør / Bygning II, aktivitetshus 1912 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør / Gjestehus 1912 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør / Paviljong I, fritidsklubb 1954 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør / Paviljong II, Kurssenter 1954 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør / Snekkerverksted/tidl. barnehage 1954 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør / Stabbur Verneklasse 2, bevaring Eksteriør /1 Vern kompleks Formål: Begrunnelse: Vernet skal sikre de utvalgte bygningenes opprinnelige arkitektur og utforming. Vernet skal også sikre bygningene som del av det helhetlige sykehusanlegget på eiendommen, samt opprettholde eksisterende regulering til Spesialområde bevaring iht pbl Vern av bygningene som foreslås omfattet av verneplanen er helse- og sosialhistorisk begrunnet. Bygningskomplekset har stor tidsdybde og speiler den tidlige epilepsibehandlingen og utviklingen av spesialsykehus i Norge fram til i dag. Vernet omfatter bryggerhus, drengestue, stabbbur, bygning I, og II, gjestehus, paviljong I og II samt snekkerverksted, tidligere barnehage. Anbefalt verneområde er vist på kart. Beskrivelse kulturmiljø Eiendommen ligger på Solberg, 2 kilometer norøst for Sandvika i Bærum. Eiendommen er på til sammen m2 og det aller meste er samlet innefor et sammenhengende område. Hoveddelen av eiendommen er nylig regulert i forbindelse med utbygging. Etter forhandlinger med Bærum kommune er imidlertid en del av tomta fremdeles uregulert og ubebygd. Den regulerte delen er på omkring m2 og er i kommuneplanens arealdel vist som institusjon. Sykehuset har vært drevet på samme sted siden Fra 1948 og fram til i dag har institusjonen blitt gradvis utvidet til å bli landets ledende kompetansesenter innen epileptologi og epilepsiomsorg. Bygningsmassen ved sykehuset har svært varierende alder og standard. De eldste byggene er fra før institusjonstiden, i tillegg er de eldste sykehusbyggene bevart men svært endret. Hovedvekten av bygningsmassen ved sykehuset er fra og 1960-tallet, Bebyggelsen er gruppert i randsonene til det opprinnelige jordbrukslandskapet. Administrasjons- og behandlingsbygg fra 1970-tallet ligger omlag på plassen til det tidligere gårdstunet. Det er imidlertid en rekke mindre bygg ved sykehuset som ble reist omkring Sykehusets barneavdeling ble ferdig stilt i 1996 og iløpet av 2006 tilkommer ny intensiv observasjonsenhet på ca. 2000m2. Anleggets skjermete og landlige preg er i stor grad intakt og utgjør et viktig lokalt kulturlandskap. Eiendomshistorikk Spesialsykehuset for epilepsi er i sin helhet oppført innenfor eiendommen Solberg gård. Solberg gård er en av de eldste gårdene i Bærum, ryddet allerede i eldre jernalder (ca. 500 f.kr.- ca. 400 e.kr.). Navnet Solberg gård er kjent fra skriftlige kilder allerede i I middelalderen kom gården i Kirkens eie, og ble krongods ved reformasjonen i Gården ble solgt til private på midten av tallet. Forløperen til Spesialsykehuset for epilepsi ble etablert på slutten av 1800-tallet og institusjonen har holdt til på Solberg gård siden Eiendommen ble kjøpt Det norske pleiehjem for epileptiske i 1911 og de første institusjonsbygningene ble oppført i Driften ble imidlertid for dyr i forhold til inntektene, og i 1920 ble eiendom og bygninger overdratt vederlagsfritt til staten, med en klausul om at fremtidige inntekter og avkastninger skal benyttes til beste for epileptikerne. Fra 1948 og fram til i dag har institusjonen blitt gradvis utvidet og er i dag landets ledende innen sitt felt. I området ligger også Solbergbakkene, et hoppbakkeanlegg med en historie tilbake til slutten av 1880 tallet. I 1901 ble 25 mål av Solberg gård solgt til Aktieselskapet Solbergbakken og i 1917 ble eiendommen overført til Bærum skiklubb, som i dag fortsatt står som eier av bakken. Solbergbakken var i sin tid en av landets beste hoppbakker og var i en kort periode også verdens største hoppbakke. Bakkens storhetstid varte fram til 1920-årene, men bakken har vært i aktiv bruk helt fram til 1990-tallet. Bakken er pr. i dag ikke i aktivt bruk.

2 KOMPLEKS SSE Nevroklinikken Sandvika Verneverdige bygg Byggnr: GAB nr: Navn: Snekkerverksted/tidl. barnehage Oppført: 1954 Byggnr: GAB nr: Navn: Stabbur Oppført: Byggnr: GAB nr: Navn: Bryggerhuset Oppført: 1912 Byggnr: GAB nr: Navn: Bygning I Oppført: 1912 Byggnr: GAB nr: Navn: Bygning II, aktivitetshus Oppført: 1912 Byggnr: GAB nr: Navn: Drengestua Oppført: 1912 Byggnr: GAB nr: Navn: Gjestehus Oppført: 1912 Byggnr: GAB nr: Navn: Paviljong I, fritidsklubb Oppført: 1954 Byggnr: GAB nr: Navn: Paviljong II, Kurssenter Oppført: 1954 Side 2

3 KOMPLEKS SSE Nevroklinikken Sandvika Gjestehuset. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Pasientbyggene fra Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Post 1-2, med bryggerhus og Bygning II i bakgrunnen. Foto: Leif Anker Teknisk sentral og kjøkkenbygg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Skolebygget fra øst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Barnehage og barneavdeling. Foto: Leif Anker Side 3

4 KOMPLEKS SSE Nevroklinikken Sandvika Avdeling med tilbygg. Foto: Leif Anker Administarsjons- og behandlingsbyggene med siste utvidelse fra Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Side 4

5 BYGNING Bryggerhuset Ansvarssted/etat: GAB nr: Gnr/bnr: 5/1 Oppført: Byggherre: Arkitekt: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Bygningsart: Regulering: Vernestatus: HSØ Oslo Universitetssykehus HF Ukjent Ukjent Landbruk Helse/pleie Bryggerhus Regulert: null Sammendrag bygningsbeskrivelse Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven 25.6 To etasjes gultmalt bryggerhus, dels sprossedelte vinduer, dels krysspost, dels midtpost. Sveitserstil, kledning av stående pløyde bord, dels nyere T- postvinduer, saltak med store utstikk, profilerte åser og sperrer. Bygningen har relativt lav grad av autentisitet i materialbruk og overflater og er innvendig delvis ombygget. Sammendrag bygningshistorie Del av eldre gårdsanlegg fra før epilepsihjemmets etablering. Vern Formål: Begrunnelse: Opprettholde eksisterende regulering til spesialområde bevaring pbl 25.6 Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Bryggerhus t.v., sett fra n.v. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

6 BYGNING Drengestua Ansvarssted/etat: GAB nr: Gnr/bnr: 5/1 Oppført: Byggherre: Arkitekt: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Bygningsart: Regulering: Vernestatus: HSØ Oslo Universitetssykehus HF Ukjent Ukjent Landbruk Helse/pleie Bolig Regulert: null Sammendrag bygningsbeskrivelse Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven 25.6 Drengestue i halvannen etasje, sveitserstil, gulmalt kledning av stående pløyde bord, dels nyere T-postvinduer, saltak med store utstikk, profilerte åser og sperrer. Bygningen har relativt lav grad av autentisitet i materialbruk og overflater og er innvendig delvis ombygget. Sammendrag bygningshistorie Del av eldre gårdsanlegg fra før epilepsihjemmets etablering. Vern Formål: Begrunnelse: Opprettholde eksisterende regulering til spesialområde bevaring pbl 25.6 Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring Drengestue t.h. sett fra nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

7 BYGNING Bygning I Ansvarssted/etat: GAB nr: Gnr/bnr: 5/1 Oppført: Byggherre: Arkitekt: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Bygningsart: Regulering: Vernestatus: HSØ Oslo Universitetssykehus HF Helse/pleie Helse/pleie Sykehus Regulert: null Sammendrag bygningsbeskrivelse Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven 25.6 Hvitmalt panelt bygg i halvannen etasje, rektangulær planform, kjeller etasje. Tverrgavl midt på langside, stående krysspostvinduer nyere type, nytt liggende panel, rød sementstein på tak, overbygd veranda kortside i vest. Bygningen har lav grad av autentisitet i materialbruk og overflater i ekteriør og interiør. Sammendrag bygningshistorie Reist i 1912 som institusjonsbygg for epilepsihjemmet. Vern Formål: Begrunnelse: Opprettholde eksisterende regulering til spesialområde bevaring pbl 25.6 Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring Bygning I fra øst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

8 BYGNING Bygning II, aktivitetshus Ansvarssted/etat: GAB nr: Gnr/bnr: 5/1 Oppført: Byggherre: Arkitekt: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Bygningsart: Regulering: Vernestatus: HSØ Oslo Universitetssykehus HF Det norske pleiehjem for epileptikere Helse/pleie Helse/pleie Sykehus Regulert: null Sammendrag bygningsbeskrivelse Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven 25.6 Panelt bygg i halvannen etasje, rekstangulær planform, kjeller etasje. Tverrgavl midt på langside, stående krysspostvinduer nyere type, nytt liggende panel, rød sementstein på tak, overbygd veranda kortside i vest. Bygningen har lav grad av autentisitet i materialbruk og overflater og er innvendig sterkt ombygget. Sammendrag bygningshistorie Reist i 1912 som institusjonsbygg for epilepsihjemmet. Vern Formål: Begrunnelse: Opprettholde eksisterende regulering til spesialområde bevaring pbl Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring Bygning II sett far vest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

9 BYGNING Gjestehus Ansvarssted/etat: HSØ Oslo Universitetssykehus HF GAB nr: Gnr/bnr: 5/1 Oppført: Byggherre: Det norske pleiehjem for epileptikere Arkitekt: Opprinnelig funksjon: Helse/pleie Nåværende funksjon: Helse/pleie Bygningsart: Sykehus Regulering: Ikke registrert: null Vernestatus: Sammendrag bygningsbeskrivelse Hvitmalt panelt bygning i to etasjer, rektangulær grunnplan, sveisterstil med enkelte opprinnelige detaljer. Tverrgavler midt på langsider, mot sør med veranda. Stående krysspostvinduer nyere type, første etasje, lavere torams i annen. Stående pløyd panel annen etg, liggende nyere kledning i første. Bygningen har lav grad av autentisitet i materialbruk og overflater og er innvendig sterkt ombygget. Sammendrag bygningshistorie Reist som økonomibygg for epileptikerhjemmet. Vern Formål: Begrunnelse: Opprettholde eksisterende regulering til spesialområde bevaring pbl Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring Gjestehus fra vest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Hovedfasade mot sør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

10 BYGNING Paviljong I, fritidsklubb Ansvarssted/etat: HSØ Oslo Universitetssykehus HF GAB nr: Gnr/bnr: 5/1 Oppført: Byggherre: Statens pleiehjem for epileptikere Arkitekt: Opprinnelig funksjon: Helse/pleie Nåværende funksjon: Helse/pleie Bygningsart: Sykehus Regulering: Ikke registrert: null Vernestatus: Sammendrag bygningsbeskrivelse Enetasjes etterskrigsfuksjonalistisk bygg i tre fundamentert på pæler, karakteristisk pulttaksopplett med overlysvinduer, lavere omkringliggende bygningsvolum med slakt valmtak, dels slakt pulttak, loggia i front, rødmalt liggende panel. Interiøret har høy grad av autentisitet. Sammendrag bygningshistorie Gave fra Røde Kors sammen med paviljong 2 og søsterhjem. Bygget som barneavdeling med plass til 16 barn. I dag i bruk som fritidslokale. Vern Formål: Formålet er å bevare bygget som arkitektur- og helsehistorisk viktig eksempel på mindre sykehusbygg for barn fra tallet. Vernet skal sikre byggets opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes. Formålet med vern av interiørene er å opprettholde opprinnelig rominndeling med bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig inventar. Begrunnelse: Vernekategori: Interiør Bygningen er viktig eksempel på godt bevart småskala sykehusarkitektur for spesialsykehus fra tidlig del av 1950-tallet. Konstruksjon og materialbruk vitner om begrensete midler. Bygningens arkitektur er tidstypisk og kan betegnes som etterkrigsfunksjonalisme. Materialbehandling og utførelse bærer preg av bevisst og særmerket formgivning tilpasset barn og med dimensjonering trolig for å unngå sterkt institusjonspreg på et sykehus med stor grad av langtidspasienter. Vernet omfatter byggets eksteriør og interiør i sin helhet. Verneklasse 1, fredning Interiørnr: Interiørnavn: Stue Beskrivelse: Malte platekledde vegger, eksponerte dragere i tak med diagonalt panel, to soveromsdører hver kortside, malte skyvedører på innervegg, fargefelt vinduer. Lys grå linoleum gulv. Interiørnr: Interiørnavn: Garderobe, bislag Beskrivelse: Liggende oljet/lakkert panel, malte dører to-delt stående felt med trådglass, malte skapdører, fassmontert garderobeinnredning med hyller og kroker. Interiørnr: Interiørnavn: Sengerom 4 stk. Beskrivelse: Kledning liggende oljet/lakkert furupanel, malte skapdører, panlet himling, hvitmalt, ulv lys grå linoleum, malt dør to-delt stående felt trådglass. Interiørnr: Interiørnavn: Bad - kjøkken, kontorer Beskrivelse:

11 BYGNING Paviljong I, fritidsklubb Stue mot øst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Felt med farget vindusglass. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Stue mot vest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Firesengsrom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Stue mot sørøst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Garderobe mot stue. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Side 2

12 BYGNING Paviljong I, fritidsklubb Fasde mot vest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Garderobe mot utgang. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Fasde mot øst og nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Bad og toaletter for 16 barn. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Fasade mot sør og vest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Side 3

13 BYGNING Paviljong II, Kurssenter Ansvarssted/etat: HSØ Oslo Universitetssykehus HF GAB nr: Gnr/bnr: 5/1 Oppført: Byggherre: Statens pleiehjem for epileptikere Arkitekt: Opprinnelig funksjon: Helse/pleie Nåværende funksjon: Helse/pleie Bygningsart: Sykehus Regulering: Ikke registrert: null Vernestatus: Sammendrag bygningsbeskrivelse Enetasjes etterskrigsfuksjonalistisk bygg i tre fundamentert på pæler, karakteristisk pulttaksopplett med overlysvinduer, lavere omkringliggende bygningsvolum med slakt valmtak, dels slakt pulttak, loggia i front, rødmalt liggende panel. Interiøret er delvis ombygget til kurssenter med auditorium i den opprinnelige store salen, men har delvis høy grad av autentisitet. Sammendrag bygningshistorie Gave fra Røde Kors sammen med pavlijong 2 og søsterhjem. Bygget som barneavdeling med plas til 16 barn. I dag i bruk som kurssenter etter mindre ombygging, bl.a. med oppbygd amfi med gjenbrukte stoler fra Colosseum kino. Vern Formål: Formålet er å bevare bygget som arkitektur- og helsehistorisk viktig eksempel på mindre sykehusbygg for barn fra tallet. Vernet skal sikre byggets opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes. Formålet med vern av de utvalgte interiørene er å opprettholde opprinnelig rominndeling med bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig inventar. Begrunnelse: Vernekategori: Interiør Bygningen er viktig eksempel på godt bevart småskala sykehusarkitektur for spesialsykehus fra tidlig del av 1950-tallet. Konstruksjon og materialbruk vitner om begrensete midler. Bygningens arkitektur er tidstypisk og kan betegnes som etterkrigsfunksjonalisme. Materialbehandling og utførelse bærer preg av bevisst og særmerket formgivning tilpasset barn og med dimensjonering trolig for å unngå sterkt institusjonspreg på et sykehus med stor grad av langtidspasienter. Vernet omfatter byggets eksteriør og interiør i sin helhet. Verneklasse 1, fredning Interiørnr: Interiørnavn: Hele interiøret Beskrivelse: Interiørnr: Interiørnavn: Stue / auditorium Beskrivelse:

14 BYGNING Paviljong II, Kurssenter Møterom i tidligere 4-sengsrom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Amfi i stua. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Fasade fra sør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Amfi i stua sett mot øst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Inngansgparti og fundamenter. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Side 2

15 BYGNING Paviljong II, Kurssenter Paviljong 2 fra sørvest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Side 3

16 BYGNING Snekkerverksted/tidl. barnehage Ansvarssted/etat: GAB nr: Gnr/bnr: 5/1 Oppført: Byggherre: Arkitekt: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Bygningsart: Regulering: Vernestatus: HSØ Oslo Universitetssykehus HF Statens pleiehjem for epileptikere Ikke opplyst. Helse/pleie Helse/pleie Ymse Ikke registrert: null Sammendrag bygningsbeskrivelse Én etasjes rødmalt supanelt bygning på pillarer, rektangulær grunnplan, pulttak, vindusbånd med tre store vinduer i hovedfasade, smalere vindusbånd på bakside, hvitmalt omramming. Sammendrag bygningshistorie Bygget som barnehage i forbindelse med bygging av paviljonger til ny barneavdeling tidlig på 1950-tallet. I dag i bruk som snekkerlokale. Bygningshistorikk 1954 Bygget og tatt i bruk som barnehage. Vern Formål: Begrunnelse: Vernekategori: Formålet er å bevare snekkerverkstedet /barnehagen som arkitektur- og helsehistorisk viktig eksempel på barnehagebygg fra 1950-tallet. Vernet skal sikre byggets opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes. Formålet med vern av interiørene er å opprettholde opprinnelig rominndeling med bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig inventar. Bygningen har stor arkitektur og helsehistorisk verdi som barnehage for epileptiske barn, og er viktig eksempel på godt bevart småskala sykehusarkitektur for spesialsykehus fra tidlig del av 1950-tallet. I denne perioden ble det bygget svært få barnehager og barnehagen må kunne antas å ha høy sjeldenhetsverdi også som barnehage generelt sett. Konstruksjon og materialbruk vitner om begrensete midler. Bygningens arkitektur er tidstypisk og kan betegnes som etterkrigsfunksjonalisme. Materialbehandling og utførelse bærer preg av bevisst og særmerket formgivning tilpasset barn. Vernet omfatter byggets eksteriør og interiør i sin helhet. Verneklasse 1, fredning Interiør Interiørnr: Interiørnavn: Hele interiøret. Beskrivelse:

17 BYGNING Snekkerverksted/tidl. barnehage Barnehagen fra vest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Gang og garderobe. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Oppholdsrommet sett fra døra. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Fasade mot sørøst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Side 2

18 BYGNING Stabbur Ansvarssted/etat: GAB nr: Gnr/bnr: 5/1 Oppført: Byggherre: Arkitekt: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Bygningsart: Regulering: Vernestatus: HSØ Oslo Universitetssykehus HF Ukjent Landbruk Stabbur Regulert: Sammendrag bygningsbeskrivelse Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven 25.6 Halvannen etasje stabbur, står på murte pilarer. Vertkal tømmermannspanel. Teglpanner på taket. Stabburet er del av eldre gårdsanlegg fra før epilepsihjemmets etablering. Vern Formål: Begrunnelse: Opprettholde eksisterende regulering til spesialområde bevaring pbl 25.6 Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring Stabburet. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

KOMPLEKS 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

KOMPLEKS 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK) KOMPLEKS 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK) Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 49 Vest-Agder 1001/Kristiansand

Detaljer

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr KOMPLEKS 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK) Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 49 Vest-Agder 1001/Kristiansand Gårdsbruk og teglverk

Detaljer

KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen

KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Gårdsanlegg/bolig Nåværende funksjon: Kontor/møterom Foreslått vernekategori: Totalt

Detaljer

KOMPLEKS 9900032 BUP/BFE

KOMPLEKS 9900032 BUP/BFE KOMPLEKS 9900032 BUP/BFE Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Oslo 301/Oslo kommune Statens senter for barne - og ungdomspsykiatri

Detaljer

KOMPLEKS 9900165 St. Olavs Hospital

KOMPLEKS 9900165 St. Olavs Hospital KOMPLEKS 9900165 St. Olavs Hospital Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Sør-Trøndelag 1601/Trondheim Sykehus Sykehus Verneklasse

Detaljer

KOMPLEKS 13935 Fjellveien ungdomshjem

KOMPLEKS 13935 Fjellveien ungdomshjem KOMPLEKS 13935 Fjellveien ungdomshjem Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Finnmark Kommune: 2003/Vadsø Opprinnelig funksjon: Barnehjem Nåværende funksjon: Ungdomshjem Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

KOMPLEKS 13944 Villa Rød

KOMPLEKS 13944 Villa Rød KOMPLEKS 13944 Villa Rød Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Rogaland Kommune: 1103/Stavanger Opprinnelig funksjon: Bolig Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

Sikkilsdalen hesteavlssenter Staur gård

Sikkilsdalen hesteavlssenter Staur gård Statens kulturhistoriske eiendommer Møystad gård Sikkilsdalen hesteavlssenter Staur gård Veterinærinstituttet Fra Sikkilsdalseter. Foto: M. Oftedal. DOKUMENTASJON, REGISTRERING, VURDERING Utarbeidet av

Detaljer

KOMPLEKS 2565 ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKR

KOMPLEKS 2565 ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKR KOMPLEKS 2565 ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKR Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Akershus 219/Bærum Planlagt som landsfengsel

Detaljer

KOMPLEKS 453 HØGSKOLEN I FINNMARK, ALTA

KOMPLEKS 453 HØGSKOLEN I FINNMARK, ALTA KOMPLEKS 453 HØGSKOLEN I FINNMARK, ALTA Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Finnmark 2012/Alta Husmorskole Nåværende funksjon: Kontorformål - skole/undervisning Foreslått vernekategori:

Detaljer

KOMPLEKS 700 Høgskolen i Lillehammer

KOMPLEKS 700 Høgskolen i Lillehammer KOMPLEKS 700 Høgskolen i Lillehammer Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oppland Kommune: 501/Lillehammer Opprinnelig funksjon: Gård/Landbruksskole Nåværende funksjon: Høgskole Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR Kommune: 1539/Rauma Gnr/bnr: 53/27 53/26-28 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

KOMPLEKS 2480001 Schweigaardsgate 15, Oslo

KOMPLEKS 2480001 Schweigaardsgate 15, Oslo KOMPLEKS 2480001 Schweigaardsgate 15, Oslo Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 3 Oslo 301/Oslo kommune Offentlig

Detaljer

KOMPLEKS 3361 Samfunnsvitenskapelig fakultet

KOMPLEKS 3361 Samfunnsvitenskapelig fakultet KOMPLEKS 3361 Samfunnsvitenskapelig fakultet Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Bolig Nåværende funksjon: Universitet Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

KOMPLEKS 64 BERGEN TINGHUS

KOMPLEKS 64 BERGEN TINGHUS KOMPLEKS 64 BERGEN TINGHUS Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Tinghus Nåværende funksjon: Tinghus Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt

Detaljer

KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien

KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Tannlegehøyskole Nåværende funksjon: Tannlegehøyskole Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Statsasyl Nåværende funksjon: Psykiatrisk sykehus Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt antall bygg:

Detaljer

KOMPLEKS 13947 Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes

KOMPLEKS 13947 Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes KOMPLEKS 13947 Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Mødrehjem Nåværende funksjon: Barn- og foreldresenter Foreslått

Detaljer

KOMPLEKS 116001 Kalfarveien 31, Bergen

KOMPLEKS 116001 Kalfarveien 31, Bergen KOMPLEKS 116001 Kalfarveien 31, Bergen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 4 Hordaland 1201/Bergen Pleiehjem

Detaljer

Beskrivelse av verneforslag for regjeringskvartalet og Victoria terrasse

Beskrivelse av verneforslag for regjeringskvartalet og Victoria terrasse 1B Beskrivelse av verneforslag for regjeringskvartalet og Victoria terrasse Høring av delplan av Landsverneplan for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) 22. juni 2010 KOMPLEKS 60 REGJERINGSKVARTALET,

Detaljer

Forvaltningsplan Veksthuset Molde

Forvaltningsplan Veksthuset Molde Forvaltningsplan Veksthuset Molde Rusbehandling Midt-Norge HF Utarbeidet av Asplan Viak AS mai 2011, revidert januar 2012 2 Innholdsfortegnelse Generell del Veksthuset Molde... 4 1 Godkjenning... 4 2 Overordnet...

Detaljer

KOMPLEKS 3565001 Strømgaten 1

KOMPLEKS 3565001 Strømgaten 1 KOMPLEKS 3565001 Strømgaten 1 Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Undervisning Nåværende funksjon: Undervisning Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

KOMPLEKS 2601 Trondheim fengsel, Leira avdeling

KOMPLEKS 2601 Trondheim fengsel, Leira avdeling KOMPLEKS 2601 Trondheim fengsel, Leira avdeling Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Sør-Trøndelag Kommune: 1601/Trondheim Opprinnelig funksjon: Skolehjem for jenter Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori:

Detaljer

KOMPLEKS 2497001 Tollbualmenningen 2a Bergen

KOMPLEKS 2497001 Tollbualmenningen 2a Bergen KOMPLEKS 2497001 Tollbualmenningen 2a Bergen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 1 Hordaland 1201/Bergen Offentlig

Detaljer

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 15

Detaljer

KOMPLEKS 83 POLITIHUSET I OSLO

KOMPLEKS 83 POLITIHUSET I OSLO KOMPLEKS 83 POLITIHUSET I OSLO Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Politihus Nåværende funksjon: Politihus Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HORDALAND SIVILFORSVARSLEIR ESPELAND

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HORDALAND SIVILFORSVARSLEIR ESPELAND Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer HORDALAND SIVILFORSVARSLEIR ESPELAND Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 290/55 290/55,1-6,8-9,41 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

KOMPLEKS 95001 Cort Adelers gt. 30, Oslo

KOMPLEKS 95001 Cort Adelers gt. 30, Oslo KOMPLEKS 95001 Cort Adelers gt. 30, Oslo Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 2 Oslo 301/Oslo kommune Teknisk

Detaljer

KOMPLEKS 2488001 Langbrygga 1, Skien

KOMPLEKS 2488001 Langbrygga 1, Skien KOMPLEKS 2488001 Langbrygga 1, Skien Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Telemark Kommune: 806/Skien Opprinnelig funksjon: Tollsted Nåværende funksjon: Tollsted Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Detaljer

Kort presentasjon av anleggene i landsverneplanen

Kort presentasjon av anleggene i landsverneplanen Kort presentasjon av anleggene i landsverneplanen Nedenfor presenteres alle anlegg som Landsverneplanen omfatter gjennom en kort overordnet introduksjon til de ulike eiendommene. Beskrivelsene er ikke

Detaljer