LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK"

Transkript

1 Sak 1/07 ORIENTERINGSSAKER Sakshandsamar: Bjarne Njøs Arkivsak nr.: 07/46 Arkiv: 1/07 Formannskapet TEMA: 1. Brev dat frå Fylkesmannen med avgjerd i klagesak om konsesjon for g.nr.14,bnr.1 og gnr.15,bnr.1 (vedl.) 2. Informasjon til kommunestyret. I samband med oppstart av eit nytt arbeidsår og planlegging av aktivitatar i 2007 er informasjon til kommunestyret om drifta og saker som skal handsamast ei aktuell oppgåve. Siste året hadde vi presentasjonar av m.a. Sognekraft, skuleutvikling og sosialtenesta. Vi kan tenkje oss å fylgje opp med nye presentasjonar / orienteringar i år, som t.d. syngfaring på aktuelle institusjonar som skular, barnehagar, vassverket, Miljøstasjonen på Kvålen osb. dersom det er ynskjeleg. Formannskapet drøfta ulike tema som kan vere aktuelle som informasjon til kommunestyret. 3. Rådmannen orienterte om status for m.a. disponering av arealet i Lerumbygget og prinsipp for fordeling av felles investerings- og driftskostnader. Saka vil bli fylgd opp i neste formannskapsmøte. 4. Rådmannen orienterte om reguleringsplan for gangveg Kløvi Fatlaviki. 5. Ordførar orienterte om status for tidl. Bioforsk Njøs. 6. Ordførar orienterte om økonomisk stønad til prosjektet Fridtjof og Ingeborg. Prosjektgruppa blir invitert til å gje ei nærare orientering til formannskapet. Side 1 av 17

2 Sak 2/07 REGULERINGSPLAN FOR NYBØ NORD Sakshandsamar: Arild Henjum Arkiv: MTR 18/1 Arkivsak nr.: 06/168 29/06 Formannskapet /06 Formannskapet /07 Formannskapet / Kommunestyret Formannskapet sitt FRAMLEGG TIL VEDTAK, samr.: I medhald av 27-1 i plan- og bygningslova vert framlegg til reguleringsplan for Nybø Nord av med føresegner utlagd til offentleg ettersyn. TILRÅDING: Leikanger kommunestyre godkjenner i medhald av PBL 27-2 reguleringsplan for Leikanger Nord av , slik den ligg føre frå Asplan Viak DOKUMENT: Framlegg til reg.plan for Nybø Nord av (vedl.) Merknader frå offfentlege instansar Merknad frå Hatlevik/Unneland SAKSUTGREIING: Framlegg til reguleringsplan for Nybø Nord vart lagd ut til offentleg ettersyn juli/august 06. Planområdet omfattar om lag 3,5 dekar og har tre grunneigarar. Det er vist 4 einebustader. Fylkesmannen ved miljøvernavdelinga er kritiske til at støyutgreiingar vert utsett til byggjefasen og ikkje gjennomarbeidde i reguleringsplanen. Dei ynskjer også at grova på tomt 3 vert bevart slik den ligg. Fylkeskommunen ved regionalavdelinga tilrår maksimalt tre tomtar på det relativt bratte byggeområdet, samt at støyskjermande tiltak vert innarbeida i planen. Nabo på sørsia av RV55 Unneland/Hatlevik er oppteken av at ved ei omlegging av grova vert gjennomført utan ulemper for deira eigedom. Teknisk kontor har hatt møter med grunneigarar og tomtekjøparar der det er presisert krav om gode sit.planar med høder av grunnmurar. event andre murar samt krav om snuing inne på eiga Side 2 av 17

3 Sak 2/07 tomt for å unngå rygging ut i kommunal veg. Asplan Viak har utarbeida framlegg til utbyggingsplan som også inneheld plan for omlegging av grova. Det er ikkje registrert andre merknader til planen. Side 3 av 17

4 Sak 3/07 REGULERINGSPLAN FOR LERUMFABRIKKEN OG RIVERDALEN MV. HERMANSVERK Sakshandsamar: Arild Henjum Arkivsak nr.: 06/481 Arkiv: L12 3/07 Formannskapet HANDSAMING I FORMANNSKAPET: Representanten Susanne Svardal gjorde framlegg om at alternativ 1 blir lagt til grunn for reguleringsplanen. Framlegget FALL med 3 mot 2 røyster. Formannskapet sitt VEDTAK, samr.: Formannskapet legg i medhald av PBL 27-1, reguleringsplan for Riverdalen alt.2, ut til offentleg ettersyn. TILRÅDING: Formannskapet legg i medhald av PBL 27-1, reguleringsplan for Riverdalen alt.2, ut til offentleg ettersyn. DOKUMENT: Varsel om oppstart, reguleringsplanarbeid, grunneigarmøte, folkemøte. Framlegg til reguleringsplan for Lerumfabrikken og Riverdalen, alt 1+2 (vedl.) Brev av frå Sogn Tavle- og Data Brev Siri og Kjell Hilleren Brev av Asta Raasdal Brev (e-post) dat frå Arve Christensen SAKSUTGREIING: Varsel om oppstart reg.plan-arbeid for Lerumfabrikken og Riverdalen vart annonsert den 15.juli 2006 i Sogn Avis og grunneigarar og naboar til reguleringsområdet fekk eige brev datert Møte med grunneigarane som er i planområdet vart halde på Sognefjord hotell den 9.november 2006, arkitektkontoret 4B presenterte ulike skisser for regulering av området. Seinare er det halde eit ope folkemøte på Tinghuset om saka. Det vert lagd fram to alternativ for regulering av Lerumfabrikken og Riverdalen. Side 4 av 17

5 Sak 3/07 Alt. 1 viser den optimale løysinga der både huset på Sagagjerdet, eigar Per Steinar Melås, og gamle posten, eigar Elise og Arve Christensen, vert fjerna for å gi plass til veg / parkeringsplass. Alt. 2 viser same løysinga for Riverdalen og Sagagjerdet, men ein har lagd vegen fram i Riverdalen rundt Christensen slik at huset kan verta ståande. Reguleringsføremålet er imidlertid vist grått, altså trafikkareal, slik at huset kan fjernast etter reg.planen. Arve Christensen har med e-post, dat gjevi særskilte merknader til alt 1 etter at grunneigarane vart informert om arbeidet med reguleringsplanen den Kopi av merknaden blir lagt fram i møtet Likt for dei to alternativa er at det er vist ein stor offentleg plass sør og vest for fabrikkbygningen, med ny veg til området og Riverdalen lengst i vest mot Sogn Tavle- og Data. Den offentlege plassen er tenkt til parkering i det daglege, men den vert innretta slik at den også kan brukast til offentleg torgplass og samlingsplass ved ulike arrangement. På nordsida av fabrikkbygningen er det lagt opp til parkering i to høgder samt varelevering på to stader. Det er altså tenkt bygging av eit parkeringshus i betong mot nord, tilkomst frå nord for 2.etasje av huset. Riverdalen er naturleg å dela i to utbyggingsetappar, med den delen som ligg nærast fabrikken som 1.steg. Det er lagt opp til tett utnytting av tomtearealet, det må utarbeidast ein utbyggingsplan for detaljar før bygging kan ta til. Nordlegaste delen av Riverdalen ligg lenger unna, og det krev meir vegbygging for å få tilgang til området som er tenkt forsynt både frå vest gjennom industriområdet og frå sør gjennom den nye vegen til Riverdalen. Tett utnytting også i fremste del av Riverdalen. Gamle-vegen til Riverdalen er tenkt omgjort frå privat køyreveg til køyrbar gangveg der det berre vert tillate å køyra til dei heimste husa i Riverdalen. Ny veg vil gi køyretilkomst for dei som bur lenger framme. Gangtrafikken frå Riverdalen må så kanaliserast via eit fortau inn på gangvegen langs Rv55. Det er opna for mogeleg påbygging av tidlegare Elvegard kafe, no Sogn Tavle- og Data, til bustadføremål, dersom støykrav i høve til Rv55 kan innfriast. Kundeparkering langs fasade mot aust. Gamle Dalareina, G2, skal bevarast som snarveg, og mesteparten av Dalurdi vert liggjande urørd, den vert likevel noko rørd av vegframføring til fremste Riverdalen. Gamle Schrødertomta, eigar Leikanger kommune, vert friområde/park. Den kan ved seinare høve, dersom det vert bygd nytt gangsamband over Henjaelvi, fungera som del av gangsamband mellom to forretningsområde. Side 5 av 17

6 Sak 4/07 REGULERING AV BAMA-TOMTA I LEIKANGER Sakshandsamar: Arild Henjum Arkiv: MTR 24/219 Arkivsak nr.: 06/ /06 Formannskapet /07 Formannskapet Formannskapet sitt FRAMLEGG TIL VEDTAK, samr.: Leikanger kommunestyre godkjenner i medhald av PBL 27-2 reguleringsplan med føresegner av for Bamatomta slik den er utarbeida av Aplan Viak. TILRÅDING: Leikanger kommunestyre godkjenner i medhald av PBL 27-2 reguleringsplan med føresegner av for Bamatomta slik den er utarbeida av Aplan Viak. DOKUMENT: Framlegg til reg.plan for Bamatomta (vedl.) Brev frå offentlege høyringsinstansar Fråsegn til planen frå offentleg høyringsinstansar SAKSUTGREIING: Saka har fyrst vore framme som dispensasjonsak i kommunestyret, 0008/06, der det vart gjeve løyve til oppstart av reguleringsplan for delar av tomta. Aspan Viak har utarbeida regulerigspan for den delen av tomta som kommunestyret gav løyve til. Formannskapet har sak 0110/06 lagd planen ut til offentleg ettersyn. I høyringsrunden kom det berre inn uttale frå offentlege høyringsinstansar. Fylkesmannen ved miljøvernavdelinga er kritisk til plasseringa av leikeplass samt blandinga mellom bustad og industri. Statens vegvesen er skeptiske til bustadbygging på tomta og oppfordrar heller at heile tomta vert reglert under ein plan og at dagens avkøyrsle til FV 185 vert snevra inn. Teknisk kontor har på denne bakgrunn, samt varsel om komande revisjon av kommuneplan, teke kontakt med Hermansverk Invest AS med spørsmål om dei vil venta på resultatet av revisjonen av kommuneplanen for å kanskje kunna sjå heile tomta under ein plan. Side 6 av 17

7 Sak 4/07 Etter litt tenkjepause har Hermansverk Invest as ved Ingar Skarsbø gjeve beskjed attende at dei ynskjer å fremja planen slik den ligg før no. Det er ikkje kome andre merknader til planen. Side 7 av 17

8 Sak 5/07 SØKNAD OM MINDRE VESENTLEG ENDRING I REGULERINGSPLAN FOR GRØNLUND Sakshandsamar: Runar Stadheim Arkivsak nr.: 07/36 Arkiv: L12 5/07 Formannskapet / Kommunestyret Formannskapet sitt FRAMLEGG TIL VEDTAK, samr.: I medhald av 28.2 i plan- og bygningslova godkjenner Leikanger kommune fylgjande mindre vesentleg endring i reguleringsplanen for Grønlund: Gnr.18 Bnr.139 får bruksrett på veg 2. Det vert sett som krav at skriftleg samtykkje skal utferdast av eigarane av Gnr.18 Bnr.140 og Gnr.17 Bnr.276. Gnr.18 Bnr.139 får rett til å opparbeide veg over friområdet for ny avkøyrsle til eigedomen. Dette arealet vert endra frå friområde til privat veg. Gnr.18 Bnr.139 skal gi attende eit like stort areal til bruk som friareal. Dette arealet vert endra frå bustadføremål til friområde. TILRÅDING: I medhald av 28.2 i plan- og bygningslova godkjenner Leikanger kommune fylgjande mindre vesentleg endring i reguleringsplanen for Grønlund: Gnr.18 Bnr.139 får bruksrett på veg 2. Det vert sett som krav at skriftleg samtykkje skal utferdast av eigarane av Gnr.18 Bnr.140 og Gnr.17 Bnr.276. Gnr.18 Bnr.139 får rett til å opparbeide veg over friområdet for ny avkøyrsle til eigedomen. Dette arealet vert endra frå friområde til privat veg. Gnr.18 Bnr.139 skal gi attende eit like stort areal til bruk som friareal. Dette arealet vert endra frå bustadføremål til friområde. DOKUMENT: Søknad om mindre vesentleg endring av reguleringsplan Grønlund Gjenpart av nabovarsel Vedlegg: Kartdelen for reguleringsplanen Grønlund Vedlegg: Situasjonsplan med ny avkøyrsle for gnr.18 bnr.139 Vedlegg: Omsøkt garasje Side 8 av 17

9 Sak 5/07 SAKSUTGREIING: Formannskapet har tidlegare handsama denne søknaden sak 146/12. Det vart då sett krav til at søknad om byggeløyve ligg føre. Kommunen har sendt brev til søkjar der det vert vist til vedtaket. Teknisk avd. har i ettertid målt inn omsøkt veg over friområdet samt omsøkt garasje. Det er vidare målt inn bygg, vegar, murar osv. i området. Dette kjem fram på vedlagt situasjonskart. Eigar av gnr.18 bnr.139, Arne Røysum, søkjer om ein mindre vesentleg endring av reguleringsplanen for Grønlund. Røysum vil opparbeide veg med breidde 3,5 m over friområdet i nord. Dette fordi han vil bygge garasje på denne delen av tomta av praktiske omsyn. Det vert sett krav til at søkjar kan snu bilar inne på sin eigedom. Garasjeplata vil bli støypt på høgde 23,70m over havet, altså om lag 20cm under golv hovudetasje på huset til Røysum. Byggemeldt garasje har ei flate på 9 x 5,5 meter. Mønehøgd garasje er 5,2 m. Høgde på golv 1.etg på Grønlund terrasse er 30.0m over havet. Eigedomen til Røysum må i så fall få bruksrett på veg 2 for å kunne nytte denne vegen. Dette vert gjort ved at eigarane av gnr.18 bnr.140 Grønlund Terrasse og eigaren av gnr.17 bnr.276 Jens Bjarne Henjum utferdar eit skrifteleg samtykkje om dette. Røysum må gi attende eit like stort areal i sør/vest til bruk som friareal. Grensa på friområdet går då 1,0m frå ytterveggen på bustadhuset til Røysum. Røysum har oppført ein steinmur i nedkant på friområdet som gjer at området er godt egna til dette føremålet. Det er ikkje kome inn merknader på utsendt nabovarsel. Side 9 av 17

10 Sak 6/07 REKVISISJON AV KARTFORRETNING Sakshandsamar: Sigrunn Kvåle Arkiv: MTR 18/21 Arkivsak nr.: 06/765 6/07 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, samr.: Leikanger kommune gjev dispensasjon frå jordlova 12 og løyve til frådeling av 0,6 daa fulldyrka areal frå gnr.18/21 Krosshaug til grensejustering for bustadeigedommane gnr.18/29 og gnr.18/49 for oppføring av garasjar til eigedommane. TILRÅDING: Leikanger kommune gjev dispensasjon frå jordlova 12 og løyve til frådeling av 0,6 daa fulldyrka areal frå gnr.18/21 Krosshaug til grensejustering for bustadeigedommane gnr.18/29 og gnr.18/49 for oppføring av garasjar til eigedommane. DOKUMENT: Søknad om deling Kart (vedlagt) SAKSUTGREIING: Nils Tore Krosshaug søkjer på vegne av heimelshavar Bjarne Krosshaug om frådeling av 0,6 daa dyrka areal til grensejustering og oppføring av garasjar på bustadeigedommane gnr.18/29 og gnr.18/49. Arealet som er søkt frådelt grensar i vest til gnr.17/24, i nord til gnr.18/29, i sør til gnr.18/49 og i aust til resten av gnr.18/21 Krosshaug. Arealet består av fulldyrka eng, og solvendt. Gnr.18/21 Krosshaug er eit lite småbruk som tidlegare er frådelt fleire tomtar. Landbruksdrift har ikkje lengre nokon driftsøkonomisk betydning på gnr.18/21 Krosshaug, ettersom dyrka areal er i underkant av 5 daa, og bruket kan difor vurderast som fritidsbruk. Leikanger kommune rår til at omsøkte frådeling vert imøtekommen, og at det vert gjeve dispensasjon frå jordlova 12. Side 10 av 17

11 Sak 7/07 OPPSTART AV REVISJON AV KOMMUNEPLANEN Sakshandsamar: Sigrunn Kvåle Arkivsak nr.: 07/37 Arkiv: MTR 7/07 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, samr.: Formannskapet ber om at før ein set i gang revisjon av kommunedelplanen, blir det gjort tiltak for å utnytte dei områda som allereie er regulert til ulike føremål. TILRÅDING: Leikanger kommunestyre vedtek å starte revisjon av kommunedelplan, (arealplan) for Systrond Ein slik revisjon kan få verknad for perioden Revisjonen skal omfatte følgjande tema / område; busetnadsmønster, vegsystem, areal til offentlege føremål og nærings- og industriareal. DOKUMENT: Oversyn over planlagde bustadområde i eksisterande kommuneplan for Leikanger. (Vedlagt) Kommuneplan SAKSUTGREIING: Formannskapet har framsett ønskje om å revidere areaødelen til eksisterande kommuneplan for Leikanger kommune i inneverande valperiode. Kommuneplanen vart vedteken i 2003 og gjeld for perioden Leikanger formannskap som planutval må ta stilling til kva for område og tema som bør utgreiast nærare før ein tek til med det praktiske planarbeidet, det kan vera til dømes befolkningsanalysar, analysar av særskilte område i kommunen eller kommunikasjons-mønster med meir. Det knyter seg naturleg nok spenning til kva konsekvensar det kan få for Leikanger at ein innan få år får trygt og godt samband til Sogndal. Administrasjonen i Leikanger kommune ser det som aktuelt å ta opp følgjande tema: busetnadsmønster Side 11 av 17

12 Sak 7/07 vegsystem areal til offentleg føremål nærings- og industriareal Kommunen har i eksisterande kommuneplan avsett relativt store areal til bustadbygging. Vedlagte oversikt syner at dei bustadareala som ennå ikkje er utbygt har eit potensiale på om lag 130 nye bustadeiningar. Det kan likevel vera at noko av dette arealet ikkje er attraktivt nok for aktuelle tomtekjøparar. Kommunen må prioritere kva for område som skal tilretteleggjast for utbygging først, og om ei utbygging eventuelt kan gjennomførast i kommunal regi eller gjennom private utbyggarar. Utbygginga av Hjedl, Ohnstadhaugen og Gjertrudbakken har vore svært vellukka, og dette kan danne ein mal for kva for tomtar som er attraktive i Leikanger. Det er vidare eit mål å tilby noko ulike alternativ, med omsyn til både utbyggingstettleik, husstorleik og sentrums-nærleik. Vegsystemet har vorte opprusta i inneverande periode, og kommuneplan bør syne dette i form av at ein tek bort uaktuelle vegliner som til dømes Askedalsvegen. Gang- og sykkelveg langs sjøen er aktuelt, men ikkje utan konfliktar. Industriareal bør ikkje medføre utfylling i sjø. Det bør alternativt vurderast å ta ut utfyllingsområde frå planen. Ålmenta si tilgjenge til sjøen for friluftsliv er ein utfordring for kommunen, som trass i si lokalisering langs fjorden har svært få og avgrensa område der folk kan ferdast med tilgang til sjøen. Nokkaneset er eit sentralt område der tilgjenge for ålmenta kan betrast i samråd med eigar. Det er alt planar for utbetring av parkering og tilgjenge til Nybøstranda. Rådmannen vil i løpet av februar avklare personalsituasjonen i administrasjonen med omsyn på det praktiske arbeidet med kommuneplanen vidare. Rådmannen vurderar det slik at ein i denne omgangen ikkje reviderar tekstdelen, der mål, delmål og strategiar for kommunen er fastsett. Den vidare saksgangen er slik at kommunestyret sjølv må gjera vedtak om å starte revisjonen samt stadfesting av dei tema som revisjonen skal omfatte. Kommunen skal deretter varsle alle plan- og forvaltingsmyndigheiter. Vidare skal formannskapet (planutvalet) saman med planansvarlege i kommunen stille i eit obligatorisk møte i planforum i fylket for å drøfte føremåla og innhaldet i ein revidert plan. Grunneigarar som vert omfatta av eventuelle endringar skal ha særskilt varsling. Kommunen hadde i forrige planprosess ein omfattande informasjon og høyringsrunde for alle innbuarane i kommunen i form av folkemøter og eige informasjonsnummer av under Eika som vart sendt til alle husstandar. Revisjon av kommuneplanen er mindre omfattande, men ein bør sikre at prosessen er open og freiste å få innspel frå alle aktuelle interessegrupper i kommunen. Side 12 av 17

13 Sak 8/07 KJØP AV STILLINGSRESSURS FRÅ SOGNDAL KOMMUNE - BRANNVERNET Sakshandsamar: Odd Arve Rakstad Arkivsak nr.: 07/22 Arkiv: 026 M71 8/07 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, samr.: Leikanger kommune vedtek å inngå avtale med Sogndal kommune om kjøp av 20% stillingsressurs til tilsyn og forebyggande brannvern. Kostnadene for 2007 blir dekt ved bruk av midlar innan feiartenesta i staden for utviding av avtalen med Luster kommune. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek å inngå avtale med Sogndal kommune om kjøp av 20% stillingsressurs til tilsyn og forebyggande brannvern. Kostnadene for 2007 blir dekt ved bruk av midlar innan feiartenesta i staden for utviding av avtalen med Luster kommune. DOKUMENT: Direktoratet for samf.sikkerheit og beredskap forskrift med krav til dimensjonering - vedlagt SAKSUTGREIING: Leikanger kommune har fått tilbod frå Sogndal kommune om å kjøpe ein 20% stor stillingsressurs til tilsyn og forebyggande arbeid innan brannvernet. Bakgrunnen for tilbodet er at Leikanger kommune tidlegare har retta forespørsel til Sogndal om eit samarbeid innan brannvernet. For nokre år attende vart det også gjort vedtak i både Luster, Sogndal og Leikanger om å gå samman om ei felles stilling til dette arbeidet. Vedtaket vart ikkje følgt opp den gongen då Sogndal trekte inn den aktuelle stillinga som følgje av ein strammare budsjettsituasjon. Behovet for å få på plass ei felles ordning er like mykje tilstades i dag. Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap har ved fleire høve oppmoda om å få til eit samarbeid fordi kommunane kvar for seg ikkje maktar å følgje opp dei obligatoriske krava på dette området. Side 13 av 17

14 Sak 8/07 Seinast rapporten etter siste tilsynet i Leikanger kommune den konkluderte med at kommunen har vesentlege avvik innan lovpålagt tilsyn. Sitat frå DSB sin rapport: DSB gjennomførte tilsyn med Leikanger kommune i 1996 og 2002, og dokumenttilsyn i 2004 og I denne 10- års perioden har ikkje brannvesenet, ved brannsjefen, gjennomført tilsyn mes særskilte brannobjekter i tråd med forskriftskrav. Brannsjefen innehar aller lederstilligene samt forebyggende oppgaver i brannvesenet, til sammen 60% stilling (forskriftskrav). Som følge av andre oppgaver for kommunen blir det ikkje satt av den foreskrevne tiden til brannvernarbeidet, noe som denne tilsynsrapporten bærer preg av. Direktoratet forventer at kommunen, ved rådmannen, sørger for at brannsjefen setter av tid til brannvernarbeid som brannordninga og dimensjonerings-forskriften forutsetter. Direktoratets erfaringar er at små kommuner har problemer med å gjennomføre lovpålagt brannvernarbeid, og de må forsøke å få til et regionsamarbeid på dette området. Under tilsynet kom det fram at kommunen har søkt brannvernsamarbeid med Sogndal og Luster uten at dette har ført frem. Direktoratet vil likevel anbefale kommunen å forsøke på nytt og om ønskelig kan direktoratet delta på et innledende møte med politikere og ledelse fra de respektive kommuner. Rådmannen si vurdering: Rådmannen meiner primært at Luster, Sogndal og Leikanger burde gått saman og organisert brannvernet som ei felles eining som omfattar både drift og administrasjon. Dermed vil ein få eit felles brannvesen som er såpass stort at ein kunne ha faste stillingar innanfor administrasjon og drift. I dettte ligg også felles innkjøp, vedlikehald og disponering av utstyr og materiell. Rådmannen har innsett at vegen fram mot ei slik løysing ennå er lang. Rådmannen meiner det vil vera eit lite, men godt steg på vegen å starte med eit samarbeid med Sogndal kommune om ei felles stilling innanfor tilsyn og forebyggande arbeid. Da vil desse kommunane få på plass ein eigen ressurs som har dette som sin hovudoppgåve og på den måten greie å oppfylle dei obligatoriske krava. Kostnaden med ei 20% stilling vil ligge på om lag kr med sosiale kostnader. For inneverande år vil kostnaden bli om lag det halve. I budsjettet for 2007 har Leikanger lagt inn ein auke i feiaravgifta på kr til tilsyn og brannforebyggande tiltak i private bustader. Rådmannen føreset at desse midlane kan nyttast til å dekke kostnadene med stillinga i 2007 i staden for å utvide avtalen med Luster kommune om feiartenesta slik som opprinneleg tenkt. For 2008 og seinare vil kjøpet av denne stillingsressursen kreve ein viss auke i ramma til brannvesenet. Side 14 av 17

15 Sak 9/07 SØKNAD OM ETTERGJEVING / NEDSETJING AV SKATT Sakshandsamar: Berit Karin Krosshaug Arkivsak nr.: 07/43 Arkiv: 9/07 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, samr.: I samsvar med tilrådinga. TILRÅDING: I medhald av Skattebetalingslova 41 og forskrift av 18.juni 1997 nr finn ikkje formannskapet tilstrekkeleg billighetsvirkning til å lempe på skattekravet, men det vil verke ubillig og trykkende å fastholde rentekravet. Utlikna skatt for 2003 og 2004 vert difor fasthalden, renter for 2003 og 2004 på tilsaman kr ,00 vert ettergitt. DOKUMENT: Søknad. SAKSUTGREIING: Bakgrunn for søknaden. Jon Henjum søker, på vegne av broren Kjell Geir Henjum, om ettergjeving av restskatt for 2003 kr ,- og for 2004 kr ,-. Han grunngjev søknaden med m.a. at K.G.Henjum har vore psykisk sjuk sidan 1998 og har fleire gonger vore innlagt på Psykiatrisk klinikk i Førde. Frå vart han 70% ufør, frå % ufør og frå mai 2006 vart han 100% ufør. På grunn av sjukdomen har han ikkje vore i stand til å halde orden på hverken privat økonomi eller økonomien vedk. drifta av verksemda. Han mangla innteker på bedrifta og opparbeidde seg kredittkortgjeld på kr ,- for å dekke private utgifter. Verksemda gjekk i 2005 konkurs. Økonomi Inntekt Formue Gjeld Side 15 av 17

16 Sak 9/07 Henjum har drive bilverkstad i mange år. Han eig sjølv bygningen som verkstaden vert driven i. I tillegg eig han ein bygning til, Sygna, som han har leigt ut til MC-klubben. I 2004 hadde han kr ,- i leigeinntekter i tillegg til trygd. Han har og eit bustadhus med likningsverdi i 2005 på ca ,-. Skatteoppkrevaren si vurdering. Heimel for lemping av billigheit: Skattebetalingslova 41 og forskrift av 18.juni 1997 nr. 608 (billighetsforskriften) 1 og SKD melding nr. 12/02 av 28/ Søknaden gjeld fylgjande skattekrav: Restskatt 2003 kr ,00 Restskatt 2004 kr ,00 Kr ,00 Renter 2003 og 2004 Kr ,00 Summen er dekka ved motrekning i til gode ved skatteavrekninga for Lemping av skatt kan innvilgast sjølv om beløpet er innbetalt. Det avgjerande er om vilkåra for lemping er oppfylt. Iflg. Punkt i SKD nr. 12/02 er det fire vilkår som må vera oppfylte for å kunna innvilga lemping etter billighet : - Det må vera tilstrekkeleg billighets -årsak - Det må vera tilstrekkeleg billighets -virkning - Det må vera årsakssamanheng mellom billighets -årsak og -virkning - Lemping må ikkje vera egna til å svekka den almenne betalingsviljen Av billighets -årsaker nemner lova dødsfall, særleg alvorleg eller langvarig sjukdom, varig invaliditet eller andre årsaker. Henjum har sidan 1998 hatt ei alvorleg sinnsliding og fleire gonger vore innlagt ved psykiatrisk klinikk. Dette er dokumentert ved legeerklæring frå lege Gro Selås v/psykiatrisk klinikk, Førde. Frå 1998, det året han vart sjuk, har inntektene vorte reduserte og gjelda har auka. Lova krev at det skal verka særlig ubillig eller uforholdsmessig trykkende å fastholde skattekravet. 2-7 i dekningslova sler fast at skuldnar har krav på å få behalde det som er rimeleg til underhald for seg og sin familie. Sats for livsopphald pr. mnd er kr ,00 for einslege. Henjum har pr. i dag iflg. Trygdekontoret trygdeyting pr. mnd. på kr ,- og skattetrekk med kr ,-. Det er i søknaden ikkje opplyst om eventuell husleige. Iflg.utskrift av likninga for 2005 eig Henjum fylgjande: Motorkøyretøy - likningsverdi kr ,- Campingvogn - likningsverdi ,- Bustadhus - likningsverdi ,- Forretningseigedom ,- Side 16 av 17

17 Sak 9/07 Kravet om at det skal verka særlig ubillig eller uforholdsmessig trykkende å fasthalde kravet er ikkje oppfylt i og med at kravet kan betalast ved å realisere desse verdiane. Utanom skattkravet har han iflg. søknaden banklån på tilsaman ,-. I tillegg har han opparbeidd seg kredittkortgjeld på kr ,- og privat gjeld på kr ,-. Dersom det er betydeleg gjeld til andre kreditorar, skal det vurderast om lemping av skattegjelda kjem søkaren til gode. Vert skattekravet lempa vil det auke dekningsgrunnlaget for dei andre kreditorane og det er dei som vil tene på ei lemping, ikkje skuldnaren. Etter ei heilheitsvurdering finn ikkje skatteoppkrevaren tilstrekkeleg billighetsvirkning til å lempe på skattekravet. Når det gjeld renter og omkostningar er kravet til billighetsvirkning noko mindre. Vilkåret for nedsetting av renter er at det vil verke ubillig eller trykkende å fastholde kravet. Restskatt inkl. renter, kr.2.534,00, er motrekna i til gode ved skatteavrekninga for På grunn av lang sakshandsamingstid finn ein det urimeleg å fastholde rentekravet. Skatteutvalet har ikkje fullmakt til å avgjere søknad om lemping av skatt over kr ,- og søknaden må difor handsamast i formannskapet. Side 17 av 17

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110110, Arkivsaknr 11/1182 PLANID: 20110110.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 1/08 07/908 Rammeavtale mellom Helse Førde og kommunane. 5/08 07/814 Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 1/08 07/908 Rammeavtale mellom Helse Førde og kommunane. 5/08 07/814 Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN : 15.01.2008 Tid: 0830 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde i

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. Saksframlegg Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65 Arkiv: L12 Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. gongs handsaming * Tilråding frå formannskapet med 5 røyster (2 Ap, 2

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 13.06.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli Åseral kommune KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 10/105 Kommunalutvalet 30.11.2010 Vedlegg:

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 16.03.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57

Detaljer

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 Planomtale Detaljreguleringsplan Etne kommune PlanID: 201302 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 R01 Planomtale Detaljreguleringsplan Forord Denne rapporten er ein planomtale til forslag for detaljreguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455. Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455. Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming. 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455 Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Rådmannen

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.01.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer