LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK"

Transkript

1 Sak 1/07 ORIENTERINGSSAKER Sakshandsamar: Bjarne Njøs Arkivsak nr.: 07/46 Arkiv: 1/07 Formannskapet TEMA: 1. Brev dat frå Fylkesmannen med avgjerd i klagesak om konsesjon for g.nr.14,bnr.1 og gnr.15,bnr.1 (vedl.) 2. Informasjon til kommunestyret. I samband med oppstart av eit nytt arbeidsår og planlegging av aktivitatar i 2007 er informasjon til kommunestyret om drifta og saker som skal handsamast ei aktuell oppgåve. Siste året hadde vi presentasjonar av m.a. Sognekraft, skuleutvikling og sosialtenesta. Vi kan tenkje oss å fylgje opp med nye presentasjonar / orienteringar i år, som t.d. syngfaring på aktuelle institusjonar som skular, barnehagar, vassverket, Miljøstasjonen på Kvålen osb. dersom det er ynskjeleg. Formannskapet drøfta ulike tema som kan vere aktuelle som informasjon til kommunestyret. 3. Rådmannen orienterte om status for m.a. disponering av arealet i Lerumbygget og prinsipp for fordeling av felles investerings- og driftskostnader. Saka vil bli fylgd opp i neste formannskapsmøte. 4. Rådmannen orienterte om reguleringsplan for gangveg Kløvi Fatlaviki. 5. Ordførar orienterte om status for tidl. Bioforsk Njøs. 6. Ordførar orienterte om økonomisk stønad til prosjektet Fridtjof og Ingeborg. Prosjektgruppa blir invitert til å gje ei nærare orientering til formannskapet. Side 1 av 17

2 Sak 2/07 REGULERINGSPLAN FOR NYBØ NORD Sakshandsamar: Arild Henjum Arkiv: MTR 18/1 Arkivsak nr.: 06/168 29/06 Formannskapet /06 Formannskapet /07 Formannskapet / Kommunestyret Formannskapet sitt FRAMLEGG TIL VEDTAK, samr.: I medhald av 27-1 i plan- og bygningslova vert framlegg til reguleringsplan for Nybø Nord av med føresegner utlagd til offentleg ettersyn. TILRÅDING: Leikanger kommunestyre godkjenner i medhald av PBL 27-2 reguleringsplan for Leikanger Nord av , slik den ligg føre frå Asplan Viak DOKUMENT: Framlegg til reg.plan for Nybø Nord av (vedl.) Merknader frå offfentlege instansar Merknad frå Hatlevik/Unneland SAKSUTGREIING: Framlegg til reguleringsplan for Nybø Nord vart lagd ut til offentleg ettersyn juli/august 06. Planområdet omfattar om lag 3,5 dekar og har tre grunneigarar. Det er vist 4 einebustader. Fylkesmannen ved miljøvernavdelinga er kritiske til at støyutgreiingar vert utsett til byggjefasen og ikkje gjennomarbeidde i reguleringsplanen. Dei ynskjer også at grova på tomt 3 vert bevart slik den ligg. Fylkeskommunen ved regionalavdelinga tilrår maksimalt tre tomtar på det relativt bratte byggeområdet, samt at støyskjermande tiltak vert innarbeida i planen. Nabo på sørsia av RV55 Unneland/Hatlevik er oppteken av at ved ei omlegging av grova vert gjennomført utan ulemper for deira eigedom. Teknisk kontor har hatt møter med grunneigarar og tomtekjøparar der det er presisert krav om gode sit.planar med høder av grunnmurar. event andre murar samt krav om snuing inne på eiga Side 2 av 17

3 Sak 2/07 tomt for å unngå rygging ut i kommunal veg. Asplan Viak har utarbeida framlegg til utbyggingsplan som også inneheld plan for omlegging av grova. Det er ikkje registrert andre merknader til planen. Side 3 av 17

4 Sak 3/07 REGULERINGSPLAN FOR LERUMFABRIKKEN OG RIVERDALEN MV. HERMANSVERK Sakshandsamar: Arild Henjum Arkivsak nr.: 06/481 Arkiv: L12 3/07 Formannskapet HANDSAMING I FORMANNSKAPET: Representanten Susanne Svardal gjorde framlegg om at alternativ 1 blir lagt til grunn for reguleringsplanen. Framlegget FALL med 3 mot 2 røyster. Formannskapet sitt VEDTAK, samr.: Formannskapet legg i medhald av PBL 27-1, reguleringsplan for Riverdalen alt.2, ut til offentleg ettersyn. TILRÅDING: Formannskapet legg i medhald av PBL 27-1, reguleringsplan for Riverdalen alt.2, ut til offentleg ettersyn. DOKUMENT: Varsel om oppstart, reguleringsplanarbeid, grunneigarmøte, folkemøte. Framlegg til reguleringsplan for Lerumfabrikken og Riverdalen, alt 1+2 (vedl.) Brev av frå Sogn Tavle- og Data Brev Siri og Kjell Hilleren Brev av Asta Raasdal Brev (e-post) dat frå Arve Christensen SAKSUTGREIING: Varsel om oppstart reg.plan-arbeid for Lerumfabrikken og Riverdalen vart annonsert den 15.juli 2006 i Sogn Avis og grunneigarar og naboar til reguleringsområdet fekk eige brev datert Møte med grunneigarane som er i planområdet vart halde på Sognefjord hotell den 9.november 2006, arkitektkontoret 4B presenterte ulike skisser for regulering av området. Seinare er det halde eit ope folkemøte på Tinghuset om saka. Det vert lagd fram to alternativ for regulering av Lerumfabrikken og Riverdalen. Side 4 av 17

5 Sak 3/07 Alt. 1 viser den optimale løysinga der både huset på Sagagjerdet, eigar Per Steinar Melås, og gamle posten, eigar Elise og Arve Christensen, vert fjerna for å gi plass til veg / parkeringsplass. Alt. 2 viser same løysinga for Riverdalen og Sagagjerdet, men ein har lagd vegen fram i Riverdalen rundt Christensen slik at huset kan verta ståande. Reguleringsføremålet er imidlertid vist grått, altså trafikkareal, slik at huset kan fjernast etter reg.planen. Arve Christensen har med e-post, dat gjevi særskilte merknader til alt 1 etter at grunneigarane vart informert om arbeidet med reguleringsplanen den Kopi av merknaden blir lagt fram i møtet Likt for dei to alternativa er at det er vist ein stor offentleg plass sør og vest for fabrikkbygningen, med ny veg til området og Riverdalen lengst i vest mot Sogn Tavle- og Data. Den offentlege plassen er tenkt til parkering i det daglege, men den vert innretta slik at den også kan brukast til offentleg torgplass og samlingsplass ved ulike arrangement. På nordsida av fabrikkbygningen er det lagt opp til parkering i to høgder samt varelevering på to stader. Det er altså tenkt bygging av eit parkeringshus i betong mot nord, tilkomst frå nord for 2.etasje av huset. Riverdalen er naturleg å dela i to utbyggingsetappar, med den delen som ligg nærast fabrikken som 1.steg. Det er lagt opp til tett utnytting av tomtearealet, det må utarbeidast ein utbyggingsplan for detaljar før bygging kan ta til. Nordlegaste delen av Riverdalen ligg lenger unna, og det krev meir vegbygging for å få tilgang til området som er tenkt forsynt både frå vest gjennom industriområdet og frå sør gjennom den nye vegen til Riverdalen. Tett utnytting også i fremste del av Riverdalen. Gamle-vegen til Riverdalen er tenkt omgjort frå privat køyreveg til køyrbar gangveg der det berre vert tillate å køyra til dei heimste husa i Riverdalen. Ny veg vil gi køyretilkomst for dei som bur lenger framme. Gangtrafikken frå Riverdalen må så kanaliserast via eit fortau inn på gangvegen langs Rv55. Det er opna for mogeleg påbygging av tidlegare Elvegard kafe, no Sogn Tavle- og Data, til bustadføremål, dersom støykrav i høve til Rv55 kan innfriast. Kundeparkering langs fasade mot aust. Gamle Dalareina, G2, skal bevarast som snarveg, og mesteparten av Dalurdi vert liggjande urørd, den vert likevel noko rørd av vegframføring til fremste Riverdalen. Gamle Schrødertomta, eigar Leikanger kommune, vert friområde/park. Den kan ved seinare høve, dersom det vert bygd nytt gangsamband over Henjaelvi, fungera som del av gangsamband mellom to forretningsområde. Side 5 av 17

6 Sak 4/07 REGULERING AV BAMA-TOMTA I LEIKANGER Sakshandsamar: Arild Henjum Arkiv: MTR 24/219 Arkivsak nr.: 06/ /06 Formannskapet /07 Formannskapet Formannskapet sitt FRAMLEGG TIL VEDTAK, samr.: Leikanger kommunestyre godkjenner i medhald av PBL 27-2 reguleringsplan med føresegner av for Bamatomta slik den er utarbeida av Aplan Viak. TILRÅDING: Leikanger kommunestyre godkjenner i medhald av PBL 27-2 reguleringsplan med føresegner av for Bamatomta slik den er utarbeida av Aplan Viak. DOKUMENT: Framlegg til reg.plan for Bamatomta (vedl.) Brev frå offentlege høyringsinstansar Fråsegn til planen frå offentleg høyringsinstansar SAKSUTGREIING: Saka har fyrst vore framme som dispensasjonsak i kommunestyret, 0008/06, der det vart gjeve løyve til oppstart av reguleringsplan for delar av tomta. Aspan Viak har utarbeida regulerigspan for den delen av tomta som kommunestyret gav løyve til. Formannskapet har sak 0110/06 lagd planen ut til offentleg ettersyn. I høyringsrunden kom det berre inn uttale frå offentlege høyringsinstansar. Fylkesmannen ved miljøvernavdelinga er kritisk til plasseringa av leikeplass samt blandinga mellom bustad og industri. Statens vegvesen er skeptiske til bustadbygging på tomta og oppfordrar heller at heile tomta vert reglert under ein plan og at dagens avkøyrsle til FV 185 vert snevra inn. Teknisk kontor har på denne bakgrunn, samt varsel om komande revisjon av kommuneplan, teke kontakt med Hermansverk Invest AS med spørsmål om dei vil venta på resultatet av revisjonen av kommuneplanen for å kanskje kunna sjå heile tomta under ein plan. Side 6 av 17

7 Sak 4/07 Etter litt tenkjepause har Hermansverk Invest as ved Ingar Skarsbø gjeve beskjed attende at dei ynskjer å fremja planen slik den ligg før no. Det er ikkje kome andre merknader til planen. Side 7 av 17

8 Sak 5/07 SØKNAD OM MINDRE VESENTLEG ENDRING I REGULERINGSPLAN FOR GRØNLUND Sakshandsamar: Runar Stadheim Arkivsak nr.: 07/36 Arkiv: L12 5/07 Formannskapet / Kommunestyret Formannskapet sitt FRAMLEGG TIL VEDTAK, samr.: I medhald av 28.2 i plan- og bygningslova godkjenner Leikanger kommune fylgjande mindre vesentleg endring i reguleringsplanen for Grønlund: Gnr.18 Bnr.139 får bruksrett på veg 2. Det vert sett som krav at skriftleg samtykkje skal utferdast av eigarane av Gnr.18 Bnr.140 og Gnr.17 Bnr.276. Gnr.18 Bnr.139 får rett til å opparbeide veg over friområdet for ny avkøyrsle til eigedomen. Dette arealet vert endra frå friområde til privat veg. Gnr.18 Bnr.139 skal gi attende eit like stort areal til bruk som friareal. Dette arealet vert endra frå bustadføremål til friområde. TILRÅDING: I medhald av 28.2 i plan- og bygningslova godkjenner Leikanger kommune fylgjande mindre vesentleg endring i reguleringsplanen for Grønlund: Gnr.18 Bnr.139 får bruksrett på veg 2. Det vert sett som krav at skriftleg samtykkje skal utferdast av eigarane av Gnr.18 Bnr.140 og Gnr.17 Bnr.276. Gnr.18 Bnr.139 får rett til å opparbeide veg over friområdet for ny avkøyrsle til eigedomen. Dette arealet vert endra frå friområde til privat veg. Gnr.18 Bnr.139 skal gi attende eit like stort areal til bruk som friareal. Dette arealet vert endra frå bustadføremål til friområde. DOKUMENT: Søknad om mindre vesentleg endring av reguleringsplan Grønlund Gjenpart av nabovarsel Vedlegg: Kartdelen for reguleringsplanen Grønlund Vedlegg: Situasjonsplan med ny avkøyrsle for gnr.18 bnr.139 Vedlegg: Omsøkt garasje Side 8 av 17

9 Sak 5/07 SAKSUTGREIING: Formannskapet har tidlegare handsama denne søknaden sak 146/12. Det vart då sett krav til at søknad om byggeløyve ligg føre. Kommunen har sendt brev til søkjar der det vert vist til vedtaket. Teknisk avd. har i ettertid målt inn omsøkt veg over friområdet samt omsøkt garasje. Det er vidare målt inn bygg, vegar, murar osv. i området. Dette kjem fram på vedlagt situasjonskart. Eigar av gnr.18 bnr.139, Arne Røysum, søkjer om ein mindre vesentleg endring av reguleringsplanen for Grønlund. Røysum vil opparbeide veg med breidde 3,5 m over friområdet i nord. Dette fordi han vil bygge garasje på denne delen av tomta av praktiske omsyn. Det vert sett krav til at søkjar kan snu bilar inne på sin eigedom. Garasjeplata vil bli støypt på høgde 23,70m over havet, altså om lag 20cm under golv hovudetasje på huset til Røysum. Byggemeldt garasje har ei flate på 9 x 5,5 meter. Mønehøgd garasje er 5,2 m. Høgde på golv 1.etg på Grønlund terrasse er 30.0m over havet. Eigedomen til Røysum må i så fall få bruksrett på veg 2 for å kunne nytte denne vegen. Dette vert gjort ved at eigarane av gnr.18 bnr.140 Grønlund Terrasse og eigaren av gnr.17 bnr.276 Jens Bjarne Henjum utferdar eit skrifteleg samtykkje om dette. Røysum må gi attende eit like stort areal i sør/vest til bruk som friareal. Grensa på friområdet går då 1,0m frå ytterveggen på bustadhuset til Røysum. Røysum har oppført ein steinmur i nedkant på friområdet som gjer at området er godt egna til dette føremålet. Det er ikkje kome inn merknader på utsendt nabovarsel. Side 9 av 17

10 Sak 6/07 REKVISISJON AV KARTFORRETNING Sakshandsamar: Sigrunn Kvåle Arkiv: MTR 18/21 Arkivsak nr.: 06/765 6/07 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, samr.: Leikanger kommune gjev dispensasjon frå jordlova 12 og løyve til frådeling av 0,6 daa fulldyrka areal frå gnr.18/21 Krosshaug til grensejustering for bustadeigedommane gnr.18/29 og gnr.18/49 for oppføring av garasjar til eigedommane. TILRÅDING: Leikanger kommune gjev dispensasjon frå jordlova 12 og løyve til frådeling av 0,6 daa fulldyrka areal frå gnr.18/21 Krosshaug til grensejustering for bustadeigedommane gnr.18/29 og gnr.18/49 for oppføring av garasjar til eigedommane. DOKUMENT: Søknad om deling Kart (vedlagt) SAKSUTGREIING: Nils Tore Krosshaug søkjer på vegne av heimelshavar Bjarne Krosshaug om frådeling av 0,6 daa dyrka areal til grensejustering og oppføring av garasjar på bustadeigedommane gnr.18/29 og gnr.18/49. Arealet som er søkt frådelt grensar i vest til gnr.17/24, i nord til gnr.18/29, i sør til gnr.18/49 og i aust til resten av gnr.18/21 Krosshaug. Arealet består av fulldyrka eng, og solvendt. Gnr.18/21 Krosshaug er eit lite småbruk som tidlegare er frådelt fleire tomtar. Landbruksdrift har ikkje lengre nokon driftsøkonomisk betydning på gnr.18/21 Krosshaug, ettersom dyrka areal er i underkant av 5 daa, og bruket kan difor vurderast som fritidsbruk. Leikanger kommune rår til at omsøkte frådeling vert imøtekommen, og at det vert gjeve dispensasjon frå jordlova 12. Side 10 av 17

11 Sak 7/07 OPPSTART AV REVISJON AV KOMMUNEPLANEN Sakshandsamar: Sigrunn Kvåle Arkivsak nr.: 07/37 Arkiv: MTR 7/07 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, samr.: Formannskapet ber om at før ein set i gang revisjon av kommunedelplanen, blir det gjort tiltak for å utnytte dei områda som allereie er regulert til ulike føremål. TILRÅDING: Leikanger kommunestyre vedtek å starte revisjon av kommunedelplan, (arealplan) for Systrond Ein slik revisjon kan få verknad for perioden Revisjonen skal omfatte følgjande tema / område; busetnadsmønster, vegsystem, areal til offentlege føremål og nærings- og industriareal. DOKUMENT: Oversyn over planlagde bustadområde i eksisterande kommuneplan for Leikanger. (Vedlagt) Kommuneplan SAKSUTGREIING: Formannskapet har framsett ønskje om å revidere areaødelen til eksisterande kommuneplan for Leikanger kommune i inneverande valperiode. Kommuneplanen vart vedteken i 2003 og gjeld for perioden Leikanger formannskap som planutval må ta stilling til kva for område og tema som bør utgreiast nærare før ein tek til med det praktiske planarbeidet, det kan vera til dømes befolkningsanalysar, analysar av særskilte område i kommunen eller kommunikasjons-mønster med meir. Det knyter seg naturleg nok spenning til kva konsekvensar det kan få for Leikanger at ein innan få år får trygt og godt samband til Sogndal. Administrasjonen i Leikanger kommune ser det som aktuelt å ta opp følgjande tema: busetnadsmønster Side 11 av 17

12 Sak 7/07 vegsystem areal til offentleg føremål nærings- og industriareal Kommunen har i eksisterande kommuneplan avsett relativt store areal til bustadbygging. Vedlagte oversikt syner at dei bustadareala som ennå ikkje er utbygt har eit potensiale på om lag 130 nye bustadeiningar. Det kan likevel vera at noko av dette arealet ikkje er attraktivt nok for aktuelle tomtekjøparar. Kommunen må prioritere kva for område som skal tilretteleggjast for utbygging først, og om ei utbygging eventuelt kan gjennomførast i kommunal regi eller gjennom private utbyggarar. Utbygginga av Hjedl, Ohnstadhaugen og Gjertrudbakken har vore svært vellukka, og dette kan danne ein mal for kva for tomtar som er attraktive i Leikanger. Det er vidare eit mål å tilby noko ulike alternativ, med omsyn til både utbyggingstettleik, husstorleik og sentrums-nærleik. Vegsystemet har vorte opprusta i inneverande periode, og kommuneplan bør syne dette i form av at ein tek bort uaktuelle vegliner som til dømes Askedalsvegen. Gang- og sykkelveg langs sjøen er aktuelt, men ikkje utan konfliktar. Industriareal bør ikkje medføre utfylling i sjø. Det bør alternativt vurderast å ta ut utfyllingsområde frå planen. Ålmenta si tilgjenge til sjøen for friluftsliv er ein utfordring for kommunen, som trass i si lokalisering langs fjorden har svært få og avgrensa område der folk kan ferdast med tilgang til sjøen. Nokkaneset er eit sentralt område der tilgjenge for ålmenta kan betrast i samråd med eigar. Det er alt planar for utbetring av parkering og tilgjenge til Nybøstranda. Rådmannen vil i løpet av februar avklare personalsituasjonen i administrasjonen med omsyn på det praktiske arbeidet med kommuneplanen vidare. Rådmannen vurderar det slik at ein i denne omgangen ikkje reviderar tekstdelen, der mål, delmål og strategiar for kommunen er fastsett. Den vidare saksgangen er slik at kommunestyret sjølv må gjera vedtak om å starte revisjonen samt stadfesting av dei tema som revisjonen skal omfatte. Kommunen skal deretter varsle alle plan- og forvaltingsmyndigheiter. Vidare skal formannskapet (planutvalet) saman med planansvarlege i kommunen stille i eit obligatorisk møte i planforum i fylket for å drøfte føremåla og innhaldet i ein revidert plan. Grunneigarar som vert omfatta av eventuelle endringar skal ha særskilt varsling. Kommunen hadde i forrige planprosess ein omfattande informasjon og høyringsrunde for alle innbuarane i kommunen i form av folkemøter og eige informasjonsnummer av under Eika som vart sendt til alle husstandar. Revisjon av kommuneplanen er mindre omfattande, men ein bør sikre at prosessen er open og freiste å få innspel frå alle aktuelle interessegrupper i kommunen. Side 12 av 17

13 Sak 8/07 KJØP AV STILLINGSRESSURS FRÅ SOGNDAL KOMMUNE - BRANNVERNET Sakshandsamar: Odd Arve Rakstad Arkivsak nr.: 07/22 Arkiv: 026 M71 8/07 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, samr.: Leikanger kommune vedtek å inngå avtale med Sogndal kommune om kjøp av 20% stillingsressurs til tilsyn og forebyggande brannvern. Kostnadene for 2007 blir dekt ved bruk av midlar innan feiartenesta i staden for utviding av avtalen med Luster kommune. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek å inngå avtale med Sogndal kommune om kjøp av 20% stillingsressurs til tilsyn og forebyggande brannvern. Kostnadene for 2007 blir dekt ved bruk av midlar innan feiartenesta i staden for utviding av avtalen med Luster kommune. DOKUMENT: Direktoratet for samf.sikkerheit og beredskap forskrift med krav til dimensjonering - vedlagt SAKSUTGREIING: Leikanger kommune har fått tilbod frå Sogndal kommune om å kjøpe ein 20% stor stillingsressurs til tilsyn og forebyggande arbeid innan brannvernet. Bakgrunnen for tilbodet er at Leikanger kommune tidlegare har retta forespørsel til Sogndal om eit samarbeid innan brannvernet. For nokre år attende vart det også gjort vedtak i både Luster, Sogndal og Leikanger om å gå samman om ei felles stilling til dette arbeidet. Vedtaket vart ikkje følgt opp den gongen då Sogndal trekte inn den aktuelle stillinga som følgje av ein strammare budsjettsituasjon. Behovet for å få på plass ei felles ordning er like mykje tilstades i dag. Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap har ved fleire høve oppmoda om å få til eit samarbeid fordi kommunane kvar for seg ikkje maktar å følgje opp dei obligatoriske krava på dette området. Side 13 av 17

14 Sak 8/07 Seinast rapporten etter siste tilsynet i Leikanger kommune den konkluderte med at kommunen har vesentlege avvik innan lovpålagt tilsyn. Sitat frå DSB sin rapport: DSB gjennomførte tilsyn med Leikanger kommune i 1996 og 2002, og dokumenttilsyn i 2004 og I denne 10- års perioden har ikkje brannvesenet, ved brannsjefen, gjennomført tilsyn mes særskilte brannobjekter i tråd med forskriftskrav. Brannsjefen innehar aller lederstilligene samt forebyggende oppgaver i brannvesenet, til sammen 60% stilling (forskriftskrav). Som følge av andre oppgaver for kommunen blir det ikkje satt av den foreskrevne tiden til brannvernarbeidet, noe som denne tilsynsrapporten bærer preg av. Direktoratet forventer at kommunen, ved rådmannen, sørger for at brannsjefen setter av tid til brannvernarbeid som brannordninga og dimensjonerings-forskriften forutsetter. Direktoratets erfaringar er at små kommuner har problemer med å gjennomføre lovpålagt brannvernarbeid, og de må forsøke å få til et regionsamarbeid på dette området. Under tilsynet kom det fram at kommunen har søkt brannvernsamarbeid med Sogndal og Luster uten at dette har ført frem. Direktoratet vil likevel anbefale kommunen å forsøke på nytt og om ønskelig kan direktoratet delta på et innledende møte med politikere og ledelse fra de respektive kommuner. Rådmannen si vurdering: Rådmannen meiner primært at Luster, Sogndal og Leikanger burde gått saman og organisert brannvernet som ei felles eining som omfattar både drift og administrasjon. Dermed vil ein få eit felles brannvesen som er såpass stort at ein kunne ha faste stillingar innanfor administrasjon og drift. I dettte ligg også felles innkjøp, vedlikehald og disponering av utstyr og materiell. Rådmannen har innsett at vegen fram mot ei slik løysing ennå er lang. Rådmannen meiner det vil vera eit lite, men godt steg på vegen å starte med eit samarbeid med Sogndal kommune om ei felles stilling innanfor tilsyn og forebyggande arbeid. Da vil desse kommunane få på plass ein eigen ressurs som har dette som sin hovudoppgåve og på den måten greie å oppfylle dei obligatoriske krava. Kostnaden med ei 20% stilling vil ligge på om lag kr med sosiale kostnader. For inneverande år vil kostnaden bli om lag det halve. I budsjettet for 2007 har Leikanger lagt inn ein auke i feiaravgifta på kr til tilsyn og brannforebyggande tiltak i private bustader. Rådmannen føreset at desse midlane kan nyttast til å dekke kostnadene med stillinga i 2007 i staden for å utvide avtalen med Luster kommune om feiartenesta slik som opprinneleg tenkt. For 2008 og seinare vil kjøpet av denne stillingsressursen kreve ein viss auke i ramma til brannvesenet. Side 14 av 17

15 Sak 9/07 SØKNAD OM ETTERGJEVING / NEDSETJING AV SKATT Sakshandsamar: Berit Karin Krosshaug Arkivsak nr.: 07/43 Arkiv: 9/07 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, samr.: I samsvar med tilrådinga. TILRÅDING: I medhald av Skattebetalingslova 41 og forskrift av 18.juni 1997 nr finn ikkje formannskapet tilstrekkeleg billighetsvirkning til å lempe på skattekravet, men det vil verke ubillig og trykkende å fastholde rentekravet. Utlikna skatt for 2003 og 2004 vert difor fasthalden, renter for 2003 og 2004 på tilsaman kr ,00 vert ettergitt. DOKUMENT: Søknad. SAKSUTGREIING: Bakgrunn for søknaden. Jon Henjum søker, på vegne av broren Kjell Geir Henjum, om ettergjeving av restskatt for 2003 kr ,- og for 2004 kr ,-. Han grunngjev søknaden med m.a. at K.G.Henjum har vore psykisk sjuk sidan 1998 og har fleire gonger vore innlagt på Psykiatrisk klinikk i Førde. Frå vart han 70% ufør, frå % ufør og frå mai 2006 vart han 100% ufør. På grunn av sjukdomen har han ikkje vore i stand til å halde orden på hverken privat økonomi eller økonomien vedk. drifta av verksemda. Han mangla innteker på bedrifta og opparbeidde seg kredittkortgjeld på kr ,- for å dekke private utgifter. Verksemda gjekk i 2005 konkurs. Økonomi Inntekt Formue Gjeld Side 15 av 17

16 Sak 9/07 Henjum har drive bilverkstad i mange år. Han eig sjølv bygningen som verkstaden vert driven i. I tillegg eig han ein bygning til, Sygna, som han har leigt ut til MC-klubben. I 2004 hadde han kr ,- i leigeinntekter i tillegg til trygd. Han har og eit bustadhus med likningsverdi i 2005 på ca ,-. Skatteoppkrevaren si vurdering. Heimel for lemping av billigheit: Skattebetalingslova 41 og forskrift av 18.juni 1997 nr. 608 (billighetsforskriften) 1 og SKD melding nr. 12/02 av 28/ Søknaden gjeld fylgjande skattekrav: Restskatt 2003 kr ,00 Restskatt 2004 kr ,00 Kr ,00 Renter 2003 og 2004 Kr ,00 Summen er dekka ved motrekning i til gode ved skatteavrekninga for Lemping av skatt kan innvilgast sjølv om beløpet er innbetalt. Det avgjerande er om vilkåra for lemping er oppfylt. Iflg. Punkt i SKD nr. 12/02 er det fire vilkår som må vera oppfylte for å kunna innvilga lemping etter billighet : - Det må vera tilstrekkeleg billighets -årsak - Det må vera tilstrekkeleg billighets -virkning - Det må vera årsakssamanheng mellom billighets -årsak og -virkning - Lemping må ikkje vera egna til å svekka den almenne betalingsviljen Av billighets -årsaker nemner lova dødsfall, særleg alvorleg eller langvarig sjukdom, varig invaliditet eller andre årsaker. Henjum har sidan 1998 hatt ei alvorleg sinnsliding og fleire gonger vore innlagt ved psykiatrisk klinikk. Dette er dokumentert ved legeerklæring frå lege Gro Selås v/psykiatrisk klinikk, Førde. Frå 1998, det året han vart sjuk, har inntektene vorte reduserte og gjelda har auka. Lova krev at det skal verka særlig ubillig eller uforholdsmessig trykkende å fastholde skattekravet. 2-7 i dekningslova sler fast at skuldnar har krav på å få behalde det som er rimeleg til underhald for seg og sin familie. Sats for livsopphald pr. mnd er kr ,00 for einslege. Henjum har pr. i dag iflg. Trygdekontoret trygdeyting pr. mnd. på kr ,- og skattetrekk med kr ,-. Det er i søknaden ikkje opplyst om eventuell husleige. Iflg.utskrift av likninga for 2005 eig Henjum fylgjande: Motorkøyretøy - likningsverdi kr ,- Campingvogn - likningsverdi ,- Bustadhus - likningsverdi ,- Forretningseigedom ,- Side 16 av 17

17 Sak 9/07 Kravet om at det skal verka særlig ubillig eller uforholdsmessig trykkende å fasthalde kravet er ikkje oppfylt i og med at kravet kan betalast ved å realisere desse verdiane. Utanom skattkravet har han iflg. søknaden banklån på tilsaman ,-. I tillegg har han opparbeidd seg kredittkortgjeld på kr ,- og privat gjeld på kr ,-. Dersom det er betydeleg gjeld til andre kreditorar, skal det vurderast om lemping av skattegjelda kjem søkaren til gode. Vert skattekravet lempa vil det auke dekningsgrunnlaget for dei andre kreditorane og det er dei som vil tene på ei lemping, ikkje skuldnaren. Etter ei heilheitsvurdering finn ikkje skatteoppkrevaren tilstrekkeleg billighetsvirkning til å lempe på skattekravet. Når det gjeld renter og omkostningar er kravet til billighetsvirkning noko mindre. Vilkåret for nedsetting av renter er at det vil verke ubillig eller trykkende å fastholde kravet. Restskatt inkl. renter, kr.2.534,00, er motrekna i til gode ved skatteavrekninga for På grunn av lang sakshandsamingstid finn ein det urimeleg å fastholde rentekravet. Skatteutvalet har ikkje fullmakt til å avgjere søknad om lemping av skatt over kr ,- og søknaden må difor handsamast i formannskapet. Side 17 av 17

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt - 2010 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall

Detaljer

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Torbjørn Flo Flo 6783 STRYN Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2314-3/ GBNR-7/16 BOG 31.10.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - frådeling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835 Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan for Skjolden bruksendring frå vandrarheim til bustadføremål - gnr. 20 bnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 15.04.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Møteprotokoll (10/3511)

Møteprotokoll (10/3511) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/3511) FORVALTNINGSUTVALET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 09.00 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/10 10/181 Forvaltningsutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Stryn kommune Servicekontoret

Stryn kommune Servicekontoret Stryn kommune Servicekontoret Sogn og Fjordane fylkeskommune Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2304-2/ GBNR-165/28, FA-L42, 13.09.2016 HIST-16/486 KAS Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel

Detaljer

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013 FRAMLEGG TIL ENDELEG GODKJENNING AV MINDRE REGULERINGSENDRING KVASSHAUG HYTTEFELT Dato 15.04.2013 SAMANDRAG Multiconsult Voss as som planleggjar vurderer at merknadane som kom inn under høyringsperioden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn Møtestad: Tingsalen Møtedato: 05.02.2009 Tid: 13.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/09 07/567 Reguleringsplan for Sanden i Husabø - Godkjenning 2/09 08/787 Endring i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 28.01.2009 005/09 TRUBUE Avgjerd av: Saksh.: Trude Birknes Buene Arkiv: N-585, JNR-

Detaljer

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 Sogndal kommune Tenesteeining Plan Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 SØKNADAR FOR BRÅTANE BUSTADFELT Bråtane Sogn as er endeleg i full gang

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 08.09.2010 105/10 OIV Kommunestyre 21.09.2010 052/10 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-Reguleringsplan 112, N-504-R, GBN-014/001

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 06/1143. Parkeringsplassen mellom Åbergevegen og Rutlinslid vert lagt inn i planen.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 06/1143. Parkeringsplassen mellom Åbergevegen og Rutlinslid vert lagt inn i planen. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 06/1143 Arkiv: L12 REGULERINGSPLAN FOR KVÅLE/GURVIN. * Innstilling: Kommunestyret i Sogndal vedtek reguleringsplan for Kvåle-Gurvin med tilhøyrande

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen 12/12 12/213

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 25/07 07/302 SØKNAD OM BYGGELØYVE GNR 20 BNR 21, ARVID MELLINGEN

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 25/07 07/302 SØKNAD OM BYGGELØYVE GNR 20 BNR 21, ARVID MELLINGEN Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 03.05.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 22/07 07/326 ORIENTERINGSSAKER 23/07 07/315 OPPSETTING AV GRIND PÅ KOMMUNAL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet 09.06.2016 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Framlegg til reguleringsplan Sæbø 2 Rådmannen si tilråding Privat framlegg til

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 20.08.2013 057/13 Kåre Beite Kommunestyret 19.09.2013 059/13 Kåre Beite Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: L81 Arkivsaknr 13/525 Hellandshaugane

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: FORMANNSKAPSSALEN 28. NOVEMBER 2013 08.30 13.30 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer

Detaljer

Klage på avslag om søknad om ny avkjørsle og dispensasjon frå byggegrense til Fv 63 på Toftevåg på Halsnøy i Kvinnherad kommune

Klage på avslag om søknad om ny avkjørsle og dispensasjon frå byggegrense til Fv 63 på Toftevåg på Halsnøy i Kvinnherad kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/23359-1 Saksbehandlar: Nils E Grude Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Klagenemnda 09.12.2014 Klage på avslag om søknad om ny avkjørsle og dispensasjon frå byggegrense

Detaljer

Vedtak i sak som gjeld klage på løyve til planering og opparbeiding av tomt på gbnr. 1/236, i Sogndal kommune

Vedtak i sak som gjeld klage på løyve til planering og opparbeiding av tomt på gbnr. 1/236, i Sogndal kommune Sakshandsamar: Anne Jorun Myklebust Vår dato Vår referanse Telefon: 57 64 31 84 12.06.2013 2013/813-423.1 E-post: fmsfamy@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Gunnar Lotsberg Vedlegjerdet 6856

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2005/1835 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2007/92 Forvaltningskomiteen 23.05.2007 2007/47 Formannskapet 07.06.2007 2007/160 Forvaltningskomiteen 21.06.2007

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J019/0436 Objekt: Arkivsaknr 06/337

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat 0ve Skjønhaug Hetlevikvegen 65 5304 HETLEVIK Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/1636 10521/2014 WANGEN 107/1 20.08.2014 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET

Detaljer

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr:

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Meland kommune NNT Postboks 79 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 10 00 Fax. 56 17 11 61 www.meland.kommune.no www.nordhordlandskart.no 1 Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). Pbl

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Kommunehuset - sommerfullmakt Møtedato: 10.08.2015 Møtetid: 11:30 Innkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110114, Arkivsaknr 11/1140 PLANID: 20110114.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: 19.08.16 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OSSTØLEN (SVEO) GNR. 55 BNR. 1, 2, 10, 37 M.FL., OS KOMMUNE (PLANID 1243_19700102,

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE Jf adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: N:\500\76\5007643\5 Arbeidsdokument\varsel om oppstart av planarbeid VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, G. /1 M.FL.-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 9443/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/97 Teknisk utval

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 9443/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/97 Teknisk utval ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 9443/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/97 Teknisk utval 16.09.2015 Saka gjeld: DETALJREGULERING SKEIDE - AVGRENSA

Detaljer

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Radøy kommune Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 08:30 Saksliste Saksnr Tittel 027/2014 Byggesak Gnr 45/314 Manger dispensasjon

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13 Sakshandsamar: Steinar Furnes Arkiv: ARP-20100109, K2-L12 Arkivsaknr 10/23 OMRÅDEREGULERINGSPLAN SØRSTRAND FRILUFTSOMRÅDE,

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Søknad om dispensasjon - Oppføring av ny garasje gbnr 81/53 Arve Øvretun * Tilråding: Forvaltningsutvalet gjev ikkje

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Bykle kommune Rådmannsstaben. Melding om vedtak

Bykle kommune Rådmannsstaben. Melding om vedtak Bykle kommune Rådmannsstaben «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/280-24 Kay Christian Jørgensen, 37938500 L12 12.12.2014

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 99/3194-15525/06 Saksbeh.: Jørgen Steensæth Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 99/06 Formannskap/ plan og økonomi 17.08.2006 70/06 Kommunestyret

Detaljer

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap)

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap) MØTEPROTOKOLL Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 21.11.2013 kl. 12:00-15:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Tilstades: Møtande varamedlemer: Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus

Detaljer

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 25.02.02 016/02 GDOL Kvam heradsstyre 12.03.02 036/02 GDOL Komité for utvikling 13.05.02 029/02 GDOL

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Arkivsak: 05/00520 Arkivkode: PLAN soneinndeling Sakstittel: REGULERINGSENDRING - EVANGER Vedtak i planutvalet om utlegging til offentleg ettersyn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer