Referat. Møtets åpning. 1. Godkjennelse av dagsorden for møtet. 2. Godkjennelse av referat fra møtet september 2010.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. Møtets åpning. 1. Godkjennelse av dagsorden for møtet. 2. Godkjennelse av referat fra møtet 21-22. september 2010."

Transkript

1 Nordisk Råd Mødegruppe Miljö- och naturresursutskottet, MN Mødetid 2. november 2010 Mødested Reykjavik Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel Fax Referat 09. november Møtets åpning 1. Godkjennelse av dagsorden for møtet Ingen bilag Formannen åpnet møtet og hilste nye medlemmer av utvalget velkomne samt ny representant for ungdommens Nordisk råd (se deltakerliste). Forslag til dagsorden ble godkjent. 2. Godkjennelse av referat fra møtet september Referat Miljö- och naturresursutskottet 21. september 2010 kl. 10:00 Det var ingen merknader til referatet fra utvalgets møte 21. og 22. september. Referatet fra utvalgets møte dagene 21. og 22. september 2010 i Malmö ble godkjent.

2 Saker til beslutning 3. A 1512/miljø - Utvalgsforslag om nye initiativer i det nordiske klimaarbeidet 1 2 A 1512/miljø - Utvalgsforslag om nye initiativer i nordisk klimaarbeid Översättning is: Utvalgsforlag om nye initiativer i nordisk klimaarbeid (A1512/miljö) På grunnlag av diskusjonen på utvalgets siste møte hadde sekretariatet utviklet et utvalgsforslag om nye klimainitiativer. På møtet ble det utdelt en uttalelse om klimaarbeidet fra de nordiske miljøorganisasjoner. Videre presenterte representant for ungdommens Nordisk råd en uttalelse fra rådet om klimaendringene (se dokumentet Ungdommens Nordisk råds, session 2010). Med hensyn til den siste at-sats om klimavitenskapen, la Oskar J. Grimstad, vekt på, at det skalv være tale om en balansert vurdering som inkluderer synspunkter fra vitenskapsfolk, som mener at det er svakheter i de vitenskaplige bevisene på menneskeskapte klimaendringer. Utvalgsforslag om nye initiativer i nordisk klimaarbeid (A1512/miljö) ble godkjent. 4. A 1513/miljø: Utvalgsforslag om oppfølgingen av Copenhagen Accord 1 2 A 1513/miljø - Utvalgsforslag om oppfølging av Copenhagen Accord Översättning is: Utvalgsforslag om oppfølging av Copenhagen Accord (A 1513/miljö) På utvalgets siste møte var det enighet om at adressere spørsmålet om finansiering av klimatiltak i u-land, med fokus på resultatene fra COP15 i København i desember 2009 samt Nordic Climate Facility. Utvalgsforslag om oppfølgning av Copenhagen Accord (A1513/miljö) ble godkjent. side 2 af 9

3 5. A 1499/miljø - Medlemsforslag om samnordisk strategi mot mårhundens ekspansjon 1 Betenkning over A 1499/miljö: medlemsförslag om samnordisk strategi mot mårdhundens expansion Et medlemsforslag er blitt diskutert på utvalgets juni- og septembermøte. Videre er det gjennomført en høring i Norden, som viser en bred tilslutning til forslaget. I utvalgets diskusjon fremgår at saken bør ses i sammenheng med arbeidet for å bevare biologisk mangfold og hindre skader fra invasive arter. Dessuten bør erfaringen fra en strategi mot mårhundens ekspansjon med fordel kunne anvendes til å vurdere behovet for et tettere nordisk samarbeid når det handler om å redusere skader forårsaket av andre invasive arter. Betenkning over A/1499/miljø Medlemsforslag om samnordisk strategi mot mårhundens ekspansjon ble godkjent. 6. Fremst. *10/2006/miljö - Betenkning om meddelelse vedrørende utslipp av toalettavfall i Østersjøen 1 Betenkning over meddelelse fra Nordisk Ministerråd vedr. Fremst. *10/2006; Kontrolsystem for udslip af toiletaffald i Østersøen (A 1385) På utvalgets septembermøte ønsket utvalget at sekretariatet skulle samle faktuell informasjon fra HELCOM m.h.t. utviklingen av saken. I lys av en samlet vurdering av informasjon fra HELCOM og meddelelsen fra regjeringene, er det utvalgets konklusjon, at det bør arbeides videre med saken og at utvalget avventer neste års meddelelse fra Nordisk ministerråd. Betekningen over meddelelsen fra Nordisk ministerråd vedrørende Fremstilling 10/2006/miljö; Kontrolsystem for udslip af toiletaffald i Østersøen (A1345/miljö), ble godkjent. 7. A 1518/næring: Utvalgsforslag om nordisk produksjon av vedvarende energi 1 2 A 1518/næring: Utvalgsforslag om nordisk produktsjon av vedvarende energi Översättning fi av: A 1518/näring: utvalgsforslag om nordisk side 3 af 9

4 produksjon av vedvarende energi Et arbeidsutvalg (rapportørskap) bestående av Ole Vagn Christensen fra Næringsutvalget og Anita Brodén fra Miljø- og naturressursutvalget har i løpet av året studert utviklingen og forutsetningene for nordiske samarbeid om fornybar energi og energieffektivitet. Arbeidsutvalget rapporterte til et fellesmøte med Næringsutvalget i september. På møtet var det enighet om å utvikle et utvalgsforslag om støtteordninger for produksjon av fornybar energi. Sekretariatet fikk i oppdrag å utvikle forslaget. Det var enighet i utvalget om at forslaget også omfatter de selvstyrende områder, samt at det ikke var tale om teknologinøytrale støtteordninger. Utvalgsforslag om støtteordninger for produksjon av fornybar energi ble godkjent (A1518/næring). Utvalget for sin del, besluttet å forlenge arbeidsgruppens (rapportørskapets) mandat fram til september Avholdte møter 8. Rapportering fra møtet med de nordiske naturfredningsforeningene 1 2 Brev fra Danmarks Natufredningsforening vedr felles uttalese om biodiversitet Fælles udtalelse til de nordiske regeringer, Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, fra de nordiske naturfredningsforeninger, forsamlet til møde i Oslo den 16. september 2010: Oskar J. Grimstad rapporterte fra møte med de nordiske naturvernorganisasjoner i Oslo den 16. september. Oskar informert at på møtet var det en nyttig gjennomgang av de nasjonale utfordringer i de enkelte land. Videre ble det formidlet informasjon om organisasjonenes størrelse og tilgang til ressurser, som viser en meget stor ulikhet. Møtet utviklet 2 uttalelser (klima og biologisk mangfold), som bl.a. retter seg til Nordisk råd. Møtet satte også fokus på hvordan organisasjonen kan påvirke de politiske beslutninger, men Nordisk råds representant var ikke invitert til å delta i den delen av møtet. Utvalget noterte informasjonen om møtet og besluttet å ta opp uttalelsen om biologisk mangfold på møtet med miljøministrene. Kommende møter side 4 af 9

5 9. Nordisk råds 62. sesjon i Reykjavik 2-4. november Udkast til internt program for sessionen 2010, Reykjavik 2 Utkast till Dagordning för Nordiska rådets 62:a session i Reykjavik Regler för sessionens genomförande 2010 På siste møte ble det utarbeidet en liste over talepersoner for utvalgets saker på sesjonen. Den ble gjennomgått og revidert; Ann-Kristine Johansson erstatter Anita Brodén som talsmann ved behandlingen av utvalgsforslag om oppfølgningen av Copenhagen Accord og Kim Kielsen blir talsmann under redegjørelse om arktisk samarbeid. Utvalget tok informasjonen til etterretning og bekreftet listen over talspersoner på sesjonen. 10. Utvalgets møte med miljøministrene 2. november 1 Møte mellom de nordiske miljøministere og Nordisk råds Miljøog naturressursutvalg 2 Miljø- og nautrresursutvalgets møte med minjøministrene - tema: bilogisk mangfold 3 Miljø- og naturresursutvalgets møte med miljøministrene - tema: kjemikaler 4 Betænkning over meddelelse fra Nordisk Ministerråd vedr. Fremst. 2/2010; Kemikaliefri indkøbspolitik samt internationalt kemikalieforskerpanel (A 1466) 5 Betænkning over meddelelse fra Nordisk Ministerråd vedr. Fremst. 1/2010; Undersøgelse af farlige kemikalier samt aftale om tungmetaller (A 1466) 6 Betænkning over meddelelse fra Nordisk Ministerråd vedr. Fremst. *1/2009; Felles nordisk artsdatabank i kampen mot å stanse utryddelsen av plante- og dyrearter (A 1443) 7 Brev fra Danmarks Natufredningsforening vedr felles uttalese om biodiversitet 8 Fælles udtalelse til de nordiske regeringer, Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, fra de nordiske naturfredningsforeninger, forsamlet til møde i Oslo den 16. september 2010: 9 Noter fra mødet mellem de nordiske landes miljøministre og Nordisk Råds Miljø- og Naturresurseudvalg den 28. oktober 2009 i Stockholm 10 Nordic Biodiversity beyond 2010 Det var enighet om å holde fast i biologisk mangfold og farlige kjemikaler som temaer på møtet med MR-Miljø. Om tiden tillater kunne andre aktuelle saker, som for eksempel klima og pantsaken tas opp under eventuelt. side 5 af 9

6 Utvalget tok informasjonen til etterretning. Diverse 11. Dialog med årets natur- og miljøprismottakere Ingen bilag Grønn kapitalforvaltning var årets tema for Nordisk råds natur- og miljøpris. Tre nordiske banker, Merkur Andelskasse (www.merkur.dk), Ekobanken (www.ekobanken.se) og Cultura Bank (www.cultura.no) ble sammen tildelt prisen. De belønnes for deres grønne engasjement og deres bæredyktige prinsipper i virksomheten. Til utvalgets møte kom representanter for de tre banker, se deltakerliste. Representantene beskrev bankenes virksomhet, som tar utgangspunkt i at penger kun har en verdi hvis de brukes til noe fornuftig. Bakene ga uttrykk for at anerkjennelse er viktig, og at Natur- og miljøprisen kunne anvendes til å skape oppmerksomhet om bankenes virksomhet. Det ble opplyst at 1/3 av prisen vil bli benyttet til å støtte grupper som er interessert i å utvikle likende banker i Island og Finland. De resterende midler vil gå inn i et fond som brukes til å støtte gode prosjekter. Utvalget noterte informasjonen. 12. Redegjørelse for miljømerket Svanen 1 Dokument 11: Status for miljømærket Svanen (sessionen 2010) Nordisk ministerråd har utarbeidet en redegjørelse om miljømerket Svanen. Redegjørelsen viser en meget positiv utvikling. Utvalget noterte informasjonen og bekreftet at Sonja Irene Sjøli gjør rede for utvalgets synspunkter når redegjørelsen presenteres på sesjonen. side 6 af 9

7 13. Redegjørelse om det Arktiske samarbeidet fra Nordisk ministerråd 1 Dokument 10: Redegørelse om Arktisk samarbejde (sessionen 2010) Nordisk ministerråd har utarbeidet en redegjørelse om det arktiske samarbeidet. Redegjørelsen viser at Nordisk ministerråd er en engasjert og nyttig medspiller i arbeidet med arktiske saker. Det bemerkes at Ministerrådet i sin redegjørelse ikke adresserer noen av de problemstillinger utvalget har satt fokus på, nemlig økt skipsfart, sjøsikkerhet, redning og opprensning etter ulykker. Samme gjelder også EUs forbud mot import av selprodukter og det langsomme tempo i IMOs arbeid med å utvikle spesielle regler for sjøfart i ishavene Utvalget noterte informasjonen og bekreftet at Kim Kielsen gjør rede for utvalgets synspunkter når redegjørelsen presenteres på sesjonen. 14. Miljø- og naturressursutvalgets arbeidsplan Arbeidsprogram for Miljø- og naturresursutvalget Med utgangspunkt i diskusjonen på utvalgets sommermøte og utvalgets septembermøte, utarbeidet sekretariatet et forslag til arbeidsplan for På møtet ga flere utvalgsmedlemmer uttrykk for, at i lys av det store fokus det for tiden er på de arktiske utfordringer, ikke minst på miljø- og naturressursområdet, vil det være naturlig at holde neste sommermøte i Grønland. Det var enighet om at formannen, varaformannen og sekretariatet utarbeider et forslag til lokalisering av sommermøtet Utvalget godkjente forslag til arbeidsplan Kontrollkomitéen - anmodning om innspill kommende kontrolloppgaver i Anmodning om indspil til Kontrolkomitéen om kommende side 7 af 9

8 granskningsopgaver 2011 I en henvendelse fra Kontrollkomiteen etterlyses forslag til områder, temaer eller prosjekter som utvalget mener Komiteen med fordel kan se nærmere på de kommende år. Utvalget peker på NordGen som en institusjon av stor verdi for det nordiske samarbeidet og som tilsynelatende har en for stram økonomi til å kunne oppfylle sitt mandat. 16. Eventuelt Ingen bilag Det var ikke noe som ble tatt opp under dette punkt. [Skriv beslutning her] side 8 af 9

9 Til stede Den socialdemokratiska gruppen (S) Kim Kielsen (S), Grønland Reijo Kallio (sd), Finland Gerd Janne Kristoffersen (A), Norge, Suppleant for Torstein Rudihagen Ann-Kristine Johansson (s), Sverige Formand Mittengruppen (M) Jens-Arne Hedegaard (V), Danmark, Suppleant for Per Bisgaard Raija-Liisa Eklöw (Lib), Åland Anita Brodén (fp), Sverige Jan Lindholm (mp), Sverige Den konservativa gruppen (K) Jørgen Lundsgaard (KF), Danmark Johan Ehn (FS), Åland, Suppleant for Anne-Mari Virolainen Sonja Irene Sjøli (H), Norge Den vänstersocialistiska gröna gruppen (VSG) Kristen Touborg (SF), Danmark Næstformand Álfheiður Ingadóttir (VG), Island Utan partigruppstillhörighet Oskar Jarle Grimstad (FrP), Norge Erik Almqvist (SD), Sverige Obersvatør: Jan-Olof Larsson (s), Sverige Sekretariat Ingrid Eriksson, Ungdomens nordiska råd Jaakko Hissa, Nordiska rådet, Finlands delegation Kjell Austin, Nordisk Råd, Norges delegasjon Tryggvi Felixson, Nordisk Råd Bente Øxseth, Nordisk Råd Louise Hagemann, Kommunikationsafdelingen Gjester dialog med årets natur- og miljøprisdeltagere Ebobanken Medlemsbank AD Annika Laurén Kristoffer Lühti Ordförenade Ulla Herliz Merkur, Den almennyttige Andelskasse Direktør Lars Pehrson Formand Morten Gunge Kommunikasjonschef Jonas Crumlin-Calusen Cultura Bank Daglig leder Lars Hektoen Styreleder Kari Schage side 9 af 9

å videreutvikle og styrke Den Nordiske Investeringsbanks (NIB) utlåning til klima- og energiprosjekter

å videreutvikle og styrke Den Nordiske Investeringsbanks (NIB) utlåning til klima- og energiprosjekter UTVALGSFORSLAG Utvalgsforslag om de nordiske finansieringsinstitusjonene; NIB, NEFCO og NDF som instrumenter i klimaarbeidet 1. Utvalgets forslag foreslår at Nordisk råd rekommanderer de nordiske lands

Detaljer

(2006 2007) Årsrapport til Stortinget fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd

(2006 2007) Årsrapport til Stortinget fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd Dokument nr. 21 (2006 2007) Årsrapport til Stortinget fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd for 2. halvår 2006-1. halvår 2007 Dokument nr. 21

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

St.meld. nr. 5 (2002 2003) Nordisk samarbeid

St.meld. nr. 5 (2002 2003) Nordisk samarbeid St.meld. nr. 5 (2002 2003) Innhold 1 Innledning... 5 6.22 Utenrikshandel... 99 6.23 Forsvar... 100 2 Det norske formannskapet i 6.24 Utviklingssamarbeid... 101 2002... 9 6.25 Samiske spørsmål... 103 2.1

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 16. april 2015

Referat fra møte i Referansegruppen for DBH 16. april 2015 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13):

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13): 410 28. okt. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd 2010 Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 13): 1. Innstilling fra valgkomiteen

Detaljer

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

DEN FEMTE ARKTISKE PARLAMENTARISKE KONFERANSE. Tromsø, Norge, 11. - 13. August 2002. Uttalelse fra konferansen 13. August 2002

DEN FEMTE ARKTISKE PARLAMENTARISKE KONFERANSE. Tromsø, Norge, 11. - 13. August 2002. Uttalelse fra konferansen 13. August 2002 Oversettelse fra amerikansk DEN FEMTE ARKTISKE PARLAMENTARISKE KONFERANSE Tromsø, Norge, 11. - 13. August 2002 Uttalelse fra konferansen 13. August 2002 Vi, valgte representanter fra Canada, Danmark/Grønland,

Detaljer

Oxford Research: Se www.oxford.no for mer informasjon om selskapet.

Oxford Research: Se www.oxford.no for mer informasjon om selskapet. MAREANO-programmet Underveisevaluering 2012 Oxford Research er et nordisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012 Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012 Tid: 2. november 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tilstede: Stig A. Slørdahl

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Formøte om CPMRs framtid og CPMRs innspill til EUs energi & klimapakke

Formøte om CPMRs framtid og CPMRs innspill til EUs energi & klimapakke Rapport fra Nordsjøkommisjonens styremøte oktober 2008 Fra: Jon Halvard Eide Formøte om CPMRs framtid og CPMRs innspill til EUs energi & klimapakke CPMRs framtid Som det fremgår av rapporten fra CPMRs

Detaljer

REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009

REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009 REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009 Til stede: Ronny Spångberg (VIS, SE), Annika Ramsell (VIS), Nils Friberg (koordinator, NVL), Ulla Murholt-Rosental (Språkskoloene i DK), Anne Grethe

Detaljer

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011 Sted: Oslo - Lisboa Tid: Styreseminar; 2-6. oktober 2011 Sakliste Innhold DAG 1: MØTE MED SEKRETERIATET AD VERKTØYKASSE OG ANNET 3 STYRESEMINAR HØST: SAK 1/11 KONSTITUERING

Detaljer

Forord. Statskonsult er ansvarlig for faglig innhold, konklusjoner og anbefalinger i rapporten.

Forord. Statskonsult er ansvarlig for faglig innhold, konklusjoner og anbefalinger i rapporten. Forord I tråd med vedtak i Stortinget i 1994 har Sosial- og helsedepartementet i 1998 99 lagt opp til en bred evaluering av erfaringene med lov om medisinsk bruk av bioteknologi. Statskonsult har fått

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Stortingets administrasjon Redaksjon: Informasjonsseksjonen Trykk: Hustrykkeriet Opplag: 800

Stortingets administrasjon Redaksjon: Informasjonsseksjonen Trykk: Hustrykkeriet Opplag: 800 241 Trykksak 654 Stortingets administrasjon Redaksjon: Informasjonsseksjonen Trykk: Hustrykkeriet Opplag: 800 MILJØMERKET Forord Årsrapporten fra Stortingets administrasjon er en årlig redegjørelse til

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I NETTVERKSGRUPPEN FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR

INNKALLING TIL MØTE I NETTVERKSGRUPPEN FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR Oslo, 11.2.2014 INNKALLING TIL MØTE I NETTVERKSGRUPPEN FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR Tid: 26. februar 2014 kl 13-15 Sted: Frivillighet Norges sekretariat, St. Olavs gate 25 Påmelding

Detaljer

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Høring - Strateginotat 2005 Fra 2005 har ikke Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) lenger noen standardsettende rolle for de børsnoterte foretakenes konsernregnskap.

Detaljer

Styremøte 29. januar 2015

Styremøte 29. januar 2015 Styremøte 29. januar 2015 Sted: Ruter, Dronningens gate 40, møterom Jernbanetorget Tid: 10.00 14.00 Saker.: 1 /15 10/15 Sakliste til styremøte 29. janaur 2015 Saksnr.: Sak Sak 1/15 Referat fra styremøte

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 17.11. 2009 kl 16.30

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 17.11. 2009 kl 16.30 Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 17.11. 2009 kl 16.30 Sted: Grenseveien 88 Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein

Detaljer

Godkjent i IS-møte 39 (2011-2015)

Godkjent i IS-møte 39 (2011-2015) NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 37 2011-2015 26. og 27. juni 2014 Valnesfjord Helsesportsenter/Fauske Godkjent i IS-møte 39 (2011-2015) Sak

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Sak 01/08 Konstituering av møtet (habilitet, protokoll, oppfølgingssaker)

Sak 01/08 Konstituering av møtet (habilitet, protokoll, oppfølgingssaker) Protokoll fra møte i Hovedkomiteen i VKM Torsdag 24. januar 2008 kl 1000-1500 Fra Hovedkomiteen: Bjørn Næss (møteleder), Espen Rimstad, Erik Dybing, Knut Berdal, Jan Alexander, Janneche Utne Skåre, Marit

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer