Tøffe ledere kutter kostnader

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tøffe ledere kutter kostnader"

Transkript

1 ny praksis

2 Tøffe ledere kutter kostnader Den tøffe lederen har et godt omdømme i næringslivet. Han forbindes med overskudd og aksjeutbytte. Derfor ønsker de fleste bedrifter seg en slik en. Spesielt i dårlige tider. Da banker hodejegerne på tøffingens dør. Tilbudet er dobbel lønn og en gyllen fallskjerm. Oppdraget er å gjennomføre en "snuoperasjon". Det betyr at de minst lønnsomme aktivitetene blir stanset umiddelbart. Så selges all virksomhet som ligger utenfor kjerneområdet. Sløsing elimineres, og bonusordninger kanselleres. Det kuttes kraftig i budsjettene til FoU, opplæring og investering. Og de overtallige blir oppsagt. Som en følge av dette redder tøffingen budsjettet. Men redder han bedriften? Svaret på det avhenger av tidshorisonten. På kort sikt - ja, på lang sikt trolig ikke. Overbevisende mye forskning viser at slike snuoperasjoner ofte er starten på en ond spiral. En spiral som ender med at bedriften avvikles. En studie av banknæringen illustrerer dette godt*. Da finansmarkedet ble deregulert på begynnelsen av 80-tallet, så alle banksjefer at noe måtte gjøres. I USA resonnerte de fleste seg frem til at man måtte kutte kostnader for å overleve. I bankvirksomhet betyr det oppsigelser. De tøffe lederne stod frem og tok ansvar. I tillegg satset de tungt på teknologi for å kunne levere de samme tjenestene billigere. Denne strategien gav overskudd de første årene, selv om bedriftene tapte markedsandeler. Men når gevinsten av kostnads-kuttingen var tatt ut, fortsatte de å tape markedsandeler. Fram til 1992 mistet amerikanske banker 10% av innskuddsmarkedet, 20% av kredittkortmarkedet og 25% av utlånsmarkedet. I Tyskland valgte bankene en annen strategi. De satset tungt på å utvikle kompetansen til de ansatte, og brukte mye ressurser på å utvikle nye produkter. Opplæring og trening lå i denne perioden 250% over gjennomsnittet for alle tyske foretak sett under ett. På denne måten bygde bankene en arbeidsstokk med ferdigheter til å selge en rekke nye produkter. Resultatet var at tysk banknæring beholdt eller økte alle sine markedsandeler inn i 90- tallet. I kredittkortmarkedet økte markedsandelen fra 25 til hele 80%. Denne historien er ikke enestående. Det er faktisk ganske godt dokumentert at ensidig kostnadskutt ikke lønner seg i det lange løp. Derfor driver ikke ny praksis med det. Det vi kan er å hjelpe bedrifter til å skape verdier gjennom sine ansatte. * Brent Keltner Divergent Patterns of Adjustment in the U.S. and German Banking Industries: An Institutional Explanation. Doktorgradsavhandling, Standford University, 1994.

3 Dyktige skaper verdier

4 Tøffe ledere hopper i fallskjerm Lederutvikling handler forbausende ofte om å utvikle individuelle ferdigheter som ikke har noe med selve jobbutførelsen å gjøre; fallskjermhopping, rafting, betroelser i sensitivitetsgrupper, mm. Man antar uten videre at disse ferdighetene lar seg overføre til lederjobben. En tvilsom antagelse. Det er ikke dokumentert at slike tøft trenete ledere oppnår spesielt gode resultater. Derimot er sammenhengen mellom økonomisk resultat og jobborganisering godt dokumentert*. Stikkordene er; medvirkning, opplæring, kvalitetssirkler, selvstyrte grupper og jobbrotasjon. Kjente ting alt sammen. Men forbausende lite brukt. Kanskje fordi det virker så enkelt? Suksess gjennom teknologi, strategi, størrelse eller global posisjonering virker liksom mer sofistikert. Men å endre jobborganisering er langt fra enkelt. Derfor mislykkes mange. Grunnen er som regel at man forsøker å endre på kun en ting. Effektiv jobborganisering krever imidlertid en gjennomgripende og systematisk tilnærming. Og sentralt i dette arbeidet står utvikling av ledere som fungerer i team. Ledere som kan delegere, samhandle og kommunisere. Ønsker du å innføre effektiv jobborganisering og utvikle ledere med relevante ferdigheter, kan ny praksis gi deg god hjelp. Har du lyst til å bli god i fallskjermhopping har vi ikke noe å tilby. * Rosemary Batt "Outcomes of Self-Directed Work Groups in Telecommunications Services" In Proceedings of the Forty-Eight Annual Meeting of the Industrial Relation Research Association. Red. Paula B. Voos (Madison, Wisconsin: Industrial Relation Research Association, 1996), 340.

5 Dyktige har beina på golvet

6 Tøffe ledere må tåle kritikk Det finnes en forestilling om at ledere alltid vet hva som er best for en bedrift. Og at de ansatte ikke gjør det. Derfor er det lederens lodd å ta upopulære avgjørelser. Ta tøffe beslutninger. Skjære igjennom. Dette fører naturlig nok til kritikk. Ledere som tenker slik må derfor lære seg å tåle det. En annen måte å tenke på er at ledelse går ut på å motivere medarbeidere. Skape oppslutning om mål og virkemidler. Å få til det er vanskelig. Mye vanskeligere enn å gjennomføre upopulære tiltak. Forskning gir ikke alle svar på hvordan det skal gjøres. Men noen resultater er tydelige. I organisasjoner med flat struktur, desentraliserte beslutninger, bonusordninger og medbestemmelse er det lite sykefravær, høy motivasjon og stor grad av tilfredsstillelse i arbeidet*. Her er ikke lederen alene om å vite hva som er til beste for bedriften. Spirer til endring kommer like ofte fra de ansatte. Bedrifter som ledes på en slik måte kjennetegnes også ved lite gjennomtrekk. Få lar seg friste av andre jobbmuligheter. I kampen om kompetent arbeidskraft vinner de som klarer å skape attraktive arbeidsplasser. Trenger du hjelp til å utvikle attraktive arbeidsplasser kan ny praksis bidra med mye. Ønsker du å bli bedre til å tåle kritikk, har vi lite å tilby. * Mark van Beusekom, Participation Pays! Cases of Successful Companies with Employee Participation (The Hague: Netherlands Participation Institute, 1996).

7 Dyktige skaper entusiasme

8 ny praksis I 1958 vedtok professorrådet ved NTH å opprette et eget institutt for arbeidslivsforskning, IFIM. Initiativet var et samspill mellom industrien, partene i arbeidslivet og forskningsmiljøene. Den utløsende faktoren for etableringen var en donasjon fra sjokoladefabrikken Freia. Involveringen fra de sentrale partene i arbeidslivet skulle sikre at forskningen hadde relevans for de problemer og utfordringer som preget arbeidslivet. Menneskene bak etableringen hadde klare visjoner for den fremtidige arbeidslivsforskningen: "Både teori og praksis tyder på at vi i større grad enn hittil bør arbeide med utgangspunkt i problemstillinger som forutsetter et intimt vekselspill mellom tekniske, sosiale og psykologiske faktorer i industrimiljøet" (Fra arbeidsprogrammet, NTH, 1958) En av grunnleggerne og den første forskningssjefen, Einar Thorsrud, ble internasjonalt anerkjent for sitt arbeid med å demokratisere arbeidslivet gjennom eksperimenter med delvis selvstyrte arbeidsgrupper som organisasjonsmodell. Utvikling av den norske samarbeidsmodellen, demokratisering av arbeidslivet og forebygging av sykefravær har også vært sentrale tema for miljøet. I 1996 ble visjonene fra det opprinnelige arbeidsprogrammet videreført ved at man integrerte arbeidslivsforskningen tettere opp til det fremtredende teknologiske forskningsmiljøet i Trondheim. IFIM ble en del av et nytt forskningsinstitutt, SINTEF Teknologiledelse, der samfunnsvitenskap og teknologi ble knyttet tettere sammen. Den 1. januar 2000 fikk SINTEF Teknologiledelse en ny avdeling - ny praksis. Vi ble etablert som en knoppskyting fra IFIM. Trondheimsmiljøet blir dermed ennå bedre i stand til å videreføre våre stolte tradisjoner innenfor arbeidslivsforskning, der ny praksis vil ha et spesielt fokus på bedriftsutvikling og arbeidsmiljø. ny praksis stiller høye krav til formell kompetanse, og har i all hovedsak medarbeidere med doktorgrad innen sine fagfelt. Forskerne har bred samfunnsvitenskapelig innsikt innen områdene industriell økonomi/ organisasjon og ledelse, sosiologi, psykologi og sosialantropologi. Temaene favner et bredt område innen næringsliv, offentlig forvaltning og politikkutforming. ny praksis samarbeider tett med Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU), og bidrar i undervisning, veiledning og prosjektsamarbeid innen flere ulike fagretninger. Hovedtema i avdelingens faglige virksomhet er endringer og omstillinger i arbeidslivet. Vi har tre hovedmål med vår forskning: studere ny praksis Generere kunnskap om endringer i arbeidslivet skape ny praksis Bidra aktivt i utviklingsarbeid formidle ny praksis Dele vår kunnskap og være aktiv i samfunnsdebatten

9 Fagmiljøets visjon er ikke ulik den opprinnelige fra 1958, men er tilpasset dagens utfordringer: Forskning for et nyskapende arbeidsliv Ny praksis ønsker å bidra til et fremtidsrettet arbeidsliv som ivaretar folks livskvalitet og utviklingsbehov, og som bedrer verdiskapingen. Et fremtidsrettet arbeidsliv kjennetegnes av attraktive arbeidsplasser for arbeidstakere og ledere, utviklet i takt med nye måter å leve på i samfunnet. Arbeidsformen vår er utadrettet og inviterende. Ved å krysse tradisjonelle fagbarrierer utvikler vi ny kunnskap gjennom tett samarbeid med andre fagmiljø internt og eksternt. Vi prioriterer også et nært samarbeid med relevante undervisningsmiljø. Vi jobber aktivt med å utvikle en arbeidspraksis i avdelingen preget av lagarbeid, åpenhet, tverrfaglighet og gjensidig respekt. Forskningstemaene utarbeides i tett dialog med oppdragsgivere og samarbeidende forskningsmiljø. Målet for forskningen er å kombinere utvikling av ny arbeidspraksis med utvikling av ny kunnskap og deltagelse i den offentlige debatt. Som en del av vår kompetanse og praksis legger vi stor vekt på medarbeidernes sosiale ferdigheter, evne til åpen kommunikasjon, systematikk og integritet.

10 En gang på 80-tallet begynte en svenske å hoppe langt på ski Det var bemerkelsesverdig og urovekkende. Av flere grunner. For det første var det flere tiår siden en svenske hadde hoppet langt på ski. Nordmenn blir bestandig urolige av svensker som gjør det bra. Det var normalt. Det som oppbrakte oss mer enn normalt var måten svensken hoppet på. Han hoppet ikke slik man skulle hoppe på ski. Han holdt ikke skiene sammen! Skiene formet en V i lufta. En omvendt plog! Mannen hoppet langt, men feil. Langt og stygt. Noen ganger stygt og kort. Da lo nordmennene. Og pustet lettet ut. Det går selvfølgelig ikke å hoppe slik sa nordmennene da. Men så kom det et nytt langt og stygt hopp. Ekkelt. Veldig ekkelt. Tabloidavisene undersøkte saken. Fyren hadde vært en villstyring fra barnsben av. Fryktløs og dumdristig. Litt gal på en måte. En gal svenske som hoppet som en tulling. Det ga mening. Problemet var at han hoppet langt. Lenger enn mange som egentlig var bedre. Flere ganger hoppet han lenger enn gode nordmenn også. Så skjedde det nordmennene hadde fryktet. Skihoppere fra andre land begynte å gjøre som svensken. Uten forvarsel vrengte de skiene ut i V-stil og landet langt ned i bakken. Lenger enn selv den beste nordmann. Nå syntes norske lagledere og hoppdommere at det fikk være nok. De ville endre reglene. Null i stil for V-hopping! Men de andre nasjonene gikk ikke med på det. Japanere, svensker, tyskere, østerrikere, ja til og med finner, ville heller hoppe langt enn riktig. Under stor tvil, og ikke så rent lite sorg, begynte de første norske hopperne å øve inn V-stilen. Usikkerheten var stor. Kunne dette virke på nordmenn også? Det så ikke slik ut til å begynne med. Men hjelp var underveis. En professor hadde regnet ut at V-stil var vitenskapelig riktig. Ønsket man å hoppe langt, var V bedre enn II. Helt klart. Da forsvant den siste tvilen i det norske hoppmiljøet. Nordmenn skulle selvfølgelig hoppe riktig. Ikke lenge etter tok norske V-hoppere gull i både VM og OL. Ny praksis kommer ofte fra uventet hold. Og kan forbedres av nysgjerrige fagfolk og praktikere. Verden er ofte ikke sånn som vi tror. I hvert fall ikke bare sånn.

11

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS 1 Arbeidsglede virker Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS Arbeidsglede smitter! 3 Hvorfor arbeidsglede? Vi har alle hatt mandager hvor det har vært tøft å stå opp og gå på jobben. Likevel svarer faktisk

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

«Etter 1001 natt» Hans Christoffer Aargaard Terjesen, Helge Svare og Robert Salomon

«Etter 1001 natt» Hans Christoffer Aargaard Terjesen, Helge Svare og Robert Salomon AFI-rapport 7/2014 Hans Christoffer Aargaard Terjesen, Helge Svare og Robert Salomon «Etter 1001 natt» Hvordan kan god ledelse bidra til å utsette tidligpensjon i industrien? Arbeidsforskningsinstituttet,

Detaljer

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til?

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? HR-undersøkelsen 2014 Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? Innhold Innledning 3 4 7 14 17 19 21 Metode........................................................24 Innledning

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Ungdom, motivasjon og muligheter i industribedrifter (UMMI) Av Anne Inga Hilsen og Helle Suseg

Ungdom, motivasjon og muligheter i industribedrifter (UMMI) Av Anne Inga Hilsen og Helle Suseg Ungdom, motivasjon og muligheter i industribedrifter (UMMI) Av Anne Inga Hilsen og Helle Suseg Desember 2004 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Metode... 3 3. Hva er forventningene og ønskene til ungdommene?...

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

Transition NEWS. Endringenes menneskelige ansikt. Tema: No. 3. AS3 nyanserer transisjonsbegrepet. Samboerne ble. Transisjonsledelse som

Transition NEWS. Endringenes menneskelige ansikt. Tema: No. 3. AS3 nyanserer transisjonsbegrepet. Samboerne ble. Transisjonsledelse som Transition NEWS No. 3 Tema: Oppstart Omstilling Opphør AS3 nyanserer transisjonsbegrepet Side 4-5 Samboerne ble konkurrenter Side 6-7 Transisjonsledelse som vekstmedisin Side 8-9 Når empati blir til strategi

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

VIRKEMÅLET Virkes arbeidslivsundersøkelse 2014

VIRKEMÅLET Virkes arbeidslivsundersøkelse 2014 VIRKEMÅLET Virkes arbeidslivsundersøkelse 2014 FORORD VIBEKE HAMMER MADSEN Administrerende direktør Norske virksomheter er ansvarlige. Den viktigste jobben de gjør er å skape arbeidsplasser og verdier

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

2008 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7

2008 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 En lærende skole Læring fra lærende virksomheter Erfaringer fra lærende virksomheter og utviklingsarbeid i norske bedrifter Artikkelstafett. Artikkel 4 Copyright C 2008 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace

Detaljer

Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel

Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel Roald Dahl har en gang sagt at Alle barn har en gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den. I min hverdag som UOY-rådgiver

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

Motivasjon på jobb individuelt og kulturelt. En undersøkelse av hvilke generelle jobbkarakteristikker som gjør arbeidstakere mest motiverte.

Motivasjon på jobb individuelt og kulturelt. En undersøkelse av hvilke generelle jobbkarakteristikker som gjør arbeidstakere mest motiverte. Motivasjon på jobb individuelt og kulturelt En undersøkelse av hvilke generelle jobbkarakteristikker som gjør arbeidstakere mest motiverte. Kristian Brenden Masteroppgave i organisasjon og ledelse Spesialisering

Detaljer

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. Et portrett av dagens ledere

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. Et portrett av dagens ledere PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 19 Juni 2014 2300 bedriftsledere og arbeidstakere i ny undersøkelse: Et portrett av dagens ledere Myke, norske ledere. Kvinners og menns vei til lederstolen.

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede European Employee Index Norge 2012-13. årgang Veien til høyere arbeidsglede Les om norske arbeidstakeres arbeidsglede og hvordan du kan øke de ansattes engasjement i din virksomhet Leder Nordmenn har det

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

God ledelsespraksis i endringsprosesser

God ledelsespraksis i endringsprosesser God ledelsespraksis i endringsprosesser Eksempler på hvordan ledere har gjort endringsprosessen til en positiv erfaring for de ansatte Lisbeth Øyum, Thale Kvernberg Andersen, Marte Pettersen Buvik, Gaute

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Transition NEWS. Fremtidens nordiske arbeidsmarked. Tema: No. 2. Hos Logica er endringer helt vanlig side 10-11

Transition NEWS. Fremtidens nordiske arbeidsmarked. Tema: No. 2. Hos Logica er endringer helt vanlig side 10-11 Transition NEWS No. 2 Tema: Fremtidens nordiske arbeidsmarked Norden i det globale marked De nordiske arbeidsministrene ser fremover side 4-5 Ledelse er nøkkelen til fremtiden i SEB side 8-9 Hos Logica

Detaljer