Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune"

Transkript

1 Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene Rapport

2 FORORD Denne rapporten er et resultat av del 1 av revisjonsprosjektet Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Østre Toten kommune. Kontrollutvalget vil senere ta stilling til om undersøkelsen skal utvides til flere saker. Prosjektarbeidet er i hovedsak utført i perioden mai til juni 2011 av oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud Utkast til rapport er sendt rådmannen til uttalelse 10. juni med svært kort svarfrist. Vi har hatt samtaler med rådmannen i etterkant av utkastet vårt som har ført til at vi omarbeidet rapporten noe. Rådmannen hadde ikke anledning til å lage en skriftlig uttalelse innen den korte fristen og uttalelsen ble derfor lagt fram for kontrollutvalget på møtet 23. juni. Rådmannens uttalelse er lagt ved rapporten. Vi har lagt ved et notat fra utvalgsleder Gunhild Aalstad. Notatet er en oppfølging av et telefonintervju vi hadde med henne og beskriver hennes oppfatning av prosessen. Lillehammer, juni 2011 Reidun Grefsrud Oppdragsansvarlig 2

3 SAMMENDRAG Kontrollutvalget har i møte 20. mai 2011 bedt Innlandet Revisjon IKS om å besvare følgende spørsmål: I hvilken grad har rådmannen et system for å påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet? I hvilken grad er kravene til forsvarlig saksbehandling oppfylt når det gjelder saken om barnehagenes budsjettrammer for 2011? Noe av bakgrunnen var at barnehagenes budsjettramme for 2011, vedtatt i desember 2010, viste seg å være 6,7 mill. kroner lavere enn driftsnivået tilsa. Dette viste seg i januar 2011 da barnehagebudsjettet var oppe til ny behandling i opplæringsutvalget. Det ble både i opplæringsutvalget og i media reist spørsmål om hvordan det kan ha seg at det allerede i januar er et så stort sprik mellom vedtatt budsjettramme og barnehagenes driftsnivå. Saken vedr budsjettrammen for barnehager er ikke en egen sak, men en del av saken om årsbudsjettet for 2011 for Østre Toten kommune. Det er formannskapet som legger fram innstilling om budsjettet til kommunestyret og rådmannens ansvar er begrenset til å legge fram det faktiske materialet og foreta de nødvendige vurderinger av det. Revisjonen mener at det er vanskelig å være konkret på hvilke krav det skal stilles til rådmannen i forhold til omfanget, innholdet og kvaliteten på det faktiske materialet. På et generelt grunnlag mener vi rådmannen har lagt opp til et tilfredsstillende system for å påse at saker blir forsvarlig behandlet. Kommunens budsjettmodell er formet ut fra ønsket om bred medvirkning fra politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Utredningsansvaret er i stor grad lagt til komiteer og hovedutvalg. Slik revisjonen ser det medfører modellen at skillet mellom administrasjon og politikere blir utydelig i budsjettprosessen og det blir derfor vanskelig for revisjonen å vurdere konkret hva som er rådmannens ansvar og hva som er ordførers og utvalgsleders ansvar. Revisjonen har ikke som mandat å evaluere selve budsjettprosessen, men vi har gjort noen vurderinger i forhold til beslutningsgrunnlaget som forelå i forbindelse med barnehagenes budsjettrammer. Oppsummert mener vi mener at de saksframlegg og beregninger som ble utarbeidet i forbindelse med budsjettsaken for barnehager har flere svakheter som bidro til at det budsjettet som ble vedtatt av kommunestyret ikke var i samsvar med det driftsnivået som var etablert ved inngangen til Den vesentligste årsaken til at budsjettet viste seg å ikke være reelt var at budsjettgrunnlaget var feil fordi det ikke var tatt hensyn til endrede forutsetninger vedr driften av de kommunale barnehagene i 2010 og de virkningene det hadde for budsjettet i Nettoramma var heller ikke korrigert for at den inneholdt en forutsetning om bruk av fond. Saksframleggene redegjør i liten grad for de forutsetningene som ligger til grunn. Det framgår f.eks ikke hvilket driftsnivå som er forutsatt. Det er først i saken som ble lagt fram for opplæringsutvalget i januar 2011 at det gikk eksplisitt fram at det ikke var tatt hensyn til endret driftsnivå (flere barn). 3

4 Det er redegjort for usikkerheten knyttet til rammen, spesielt knyttet til finansieringen av de private barnehagene i saksframleggene. Det er imidlertid ikke sagt noe om usikkerheten i tilknytning til driftsnivået i saksframleggene. Det burde vært større fokus på bruttodriftsutgiftene til egne barnehager og konsekvenser av endret driftsnivå gjennom 2010 ved beregning av nettorammene. I mars 2011 ble det foretatt en revidering av budsjettet for barnehagene, slik at dette nå skal være reelt. I denne rapporten har vi ikke vurdert nærmere det som skjedde etter nyttår i De vurderingene og konklusjonene vi har trukket i denne rapporten gjelder bare for barnehagebudsjettet for Vi har ikke grunnlag for å gi anbefalinger på mer generelt grunnlag og har derfor valgt å ikke gi anbefalinger. 4

5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 SAMMENDRAG INNLEDNING REVISJONSKRITERIER Folkevalgtes vilkår Østre Toten kommune Kommuneloven Krav til forvaltningens saksbehandling Kommunelovens bestemmelser om økonomiplan og årsbudsjett Oppsummering revisjonskriterier METODE FINANSIERING AV BARNEHAGER FAKTABESKRIVELSE Rådmannens system for å påse at saker er forsvarlig utredet Budsjettprosessen Arbeidet i barnehagekomitéen Foreløpige budsjettrammer Barnehageøkonomi budsjett- og regnskapstall Opplæringsutvalgets arbeid Kommunestyrets behandling Ny behandling i opplæringsutvalget i januar Behandling i utvalg og kommunestyre i mars REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER Rådmannens system Barnehagenes budsjettrammer REFERANSER

6 1. INNLEDNING Innlandet Revisjon IKS fikk i sak 04/2011 i møte 25. februar 2011 følgende oppdrag fra kontrollutvalget: Pkt 2 i vedtaket: Innlandet Revisjon IKS bes om å innhente informasjon om hva som ligger i forsvarlighetsbegrepet og hvordan dette må forstås på generelt grunnlag. Med utgangspunkt i kommunelovens 23 nr. 2 og 3 i dokumentet Folkevalgtes vilkår Østre Toten kommune bes det om en vurdering om kravet til forsvarlig utredning er oppfylt når det gjelder saken om barnehagenes budsjettrammer for Pkt 3 i vedtaket: Kontrollutvalget vil vurdere å velge ut flere saker til vurdering mht forsvarlig utredning, og ber Innlandet Revisjon IKS og utvalgssekretær om å samarbeide om å komme med forslag til aktuelle politiske saker. Kontrollutvalgets medlemmer oppfordres også til å bidra med forslag. Noe av bakgrunnen for dette prosjektet var at barnehagenes budsjettramme for 2011, vedtatt i desember 2010, viste seg å være 6,7 mill. kroner lavere enn driftsnivået tilsa. Dette viste seg i januar 2011 da barnehagebudsjettet var oppe til ny behandling i opplæringsutvalget. Det ble både i opplæringsutvalget og i media reist spørsmål om hvordan det kan ha seg at det allerede i januar er et så stort sprik mellom vedtatt budsjettramme og barnehagenes driftsnivå. Revisjonen la fram en powerpoint-presentasjon på kontrollutvalgets møte 20. mai 2011 der vi redegjorde for hvordan kravet til forsvarlig utredning er å forstå. Vi la også fram forslag til problemstillinger. Når det gjaldt pkt 3 i vedtaket ga vi tilbakemelding om at kontrollutvalget selv burde komme med forslag til aktuelle politiske sakstyper/saker, siden kravene til forsvarlig utredning varierer fra sakstype til sakstype. Kontrollutvalget tok presentasjonen av forsvarlighetsbegrepet til orientering og vedtok videre følgende i sak 15/2011, pkt 2 og 3: 2. Kontrollutvalget ber revisor avslutte saken i neste møte med en revisjonsrapport som besvarer følgende spørsmål: I hvilken grad har rådmannen et system for å påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet? I hvilken grad er kravene til forsvarlig saksbehandling oppfylt når det gjelder saken om barnehagenes budsjettrammer for 2011? 3. En eventuell utvidet undersøkelse rettet mot kravet til forsvarlig utredning av politiske saker vurderes nærmere på neste møte. 6

7 2. REVISJONSKRITERIER Med revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det skal settes opp noen autoritative standarder som kommunens praksis kan måles opp mot og som er grunnlaget for revisjonens vurderinger. Utgangspunktet for dette kapitlet er den powerpoint-presentasjonen som ble laget til kontrollutvalgets møte 20. mai der vi var bedt om å komme med en vurdering av hva som legges i kravet om forsvarlig utredning av saker til folkevalgte organer. 2.1 Folkevalgtes vilkår Østre Toten kommune I Folkevalgtes vilkår står det i 3 om Forholdet til administrasjonen: Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Rådmannen bør, i de saker hvor det finnes naturlig og hensiktsmessig, utrede alternative løsninger med vurdering av ulike konsekvenser. Rådmannen skal fremme forslag til vedtak. I 5 står det om saksforberedelse: Prinsippet for fullført saksbehandling følges slik at administrasjonen som helhet står bak saksframleggene og at samme saksframlegg går til alle politiske organer som skal behandle saken. 2.2 Kommuneloven 23.2 Sentralt i denne sammenheng er 23.2 i kommuneloven som lyder som følger: Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. I forarbeidene til loven (Ot.prp.nr. 42 ( ) fremheves administrasjonssjefens ansvar for det daglige tilsynet med den kommunale forvaltning. Administrasjonssjefen skal føre tilsyn med kommunens/fylkeskommunens forvaltning og økonomi. Det administrative ledelsesansvar er imidlertid ikke begrenset til disse kontrollerende funksjoner, men det er tale om et helhetlig sjefsansvar for forsvarlig saksforberedelse og administrasjon. Alle saker som legges fram for folkevalgte organer av administrasjonen, legges fram av administrasjonssjefen eller på hans eller hennes vegne, jf nr 2. 7

8 I Bernt og Overå 2006 s 170 vises det til at ansvaret for at en sak var forsvarlig utredet var lagt til ordfører i tidligere lover. Det står videre: Ansvaret for å påse at sakene er forsvarlig utredet, innebærer ikke noen form for utsettende veto fra administrasjonssjefens side om han/hun mener det ikke har vært tid eller ressurser til å gjennomføre en skikkelig saksutredning. Det er lederen av vedkommende folkevalgte organ som setter opp dagsordenen til det enkelte møte, se lovens 32 nr. 2. Administrasjonssjefen eller den som legger saken fram på hans eller hennes vegne vil imidlertid ha plikt til å gjøre oppmerksom på eventuelle svakheter og ufullstendigheter i saksforelegget, slik at de folkevalgte kan ta hensyn til dette. I følge Bernt og Overå omfatter også ansvaret for å påse at en sak er tilstrekkelig utredet eventuelle rettslige tvilsspørsmål. Her står det følgende i kommentarene: Administrasjonssjefen vil derfor ha plikt til å gi uttrykk for det hvis han/hun mener at det er rettslige mangler ved et forslag til vedtak eller den saksforberedelse som har gått forut for dette. Mener administrasjonssjefen at et truffet vedtak er ulovlig, vil han/hun likeledes ha plikt til å gjøre vedkommende folkevalgte organ, og eventuelt kommunestyret og fylkestinget, oppmerksom på dette. 2.3 Krav til forvaltningens saksbehandling Formålet med et saksframlegg er at det skal gi tilstrekkelig informasjon til at politikerne kan treffe vedtak på et forsvarlig grunnlag. Hva som er forsvarlig utredning i den enkelte konkrete sak kan ikke utledes generelt, men er avhengig av sakens karakter. I tillegg til at ulike typer saker kan være underlagt ulike lovbestemmelser, vil også kravet til forsvarlig utredning kunne ta utgangspunkt i kompetanse når det gjelder tema og metodikk (f.eks utredningsmetodikk, konsekvensanalyser mv). Vi går ikke nærmere inn på dette her. Både administrasjon og politikere må imidlertid forholde seg til en grunnmur av prinsipper og regelverk som gjelder for all offentlig forvaltning. Denne grunnmuren består av sentrale deler av regelverket i forvaltningsloven og dessuten de forvaltningsrettslige prinsippene. Graver (2007) omtaler blant annet følgende grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper; krav til legalitet, forsvarlighet, saklighet og forholdsmessighet. Vi går ikke detaljert inn på disse prinsippene her, men har tatt med litt om forsvarlighetskravet. I Graver 2007 sies det følgende om kravet til forsvarlig saksbehandling: Kjernen i kravet til en forsvarlig saksbehandling er et fokus på individets stilling i forvaltningsprosessen. Kontradiksjonsprinsippet omfatter visse grunnleggende rettigheter til å forsvare egne rettigheter og interesser som kan bli berørt av en forvaltningsavgjørelse, gjennom krav til kontradiksjon og overprøving av avgjørelser. Videre omfatter det sikring av at avgjørelsen treffes på grunnlag av en forsvarlig vurdering av sakens omstendigheter, gjennom krav til sakens forsvarlige utredning og habilitetsstandarder. Graver nevner tre grupper av hensyn som begrunnelse for at saksbehandlingen må være forsvarlig; Styring og demokrati (effektivt apparat for gjennomføring av politikk, sikre legitimitet), forvaltning av fellesverdier (unngå sløsing, god forvaltning av midler, vurdering av økonomiske og andre konsekvenser av avgjørelsene) og hensynet til individet og andre berørte private rettsubjekter (kunngjøring, varsling, innsynsrett, klage, markedsnøytralitet) 8

9 Krav til nøytralitet og saklighet innebærer at forvaltningens avgjørelse ikke forutsetter hensyn som er irrelevante eller utenforliggende i forhold til det aktuelle kompetansegrunnlag, og at avgjørelsen ikke innebærer at hensyn som kompetansegrunnlaget skal vurdere er oversett eller utelatt (Graver 2007). I tillegg til de reglene som gjelder all offentlig forvaltning, har forvaltningsloven også mer utfyllende regler som kun gjelder for saker som kommer inn under begrepene enkeltvedtak eller forskrifter. Flere av særlovene (f.eks plan- og bygningsloven) har dessuten egne saksbehandlingsregler som kommer i tillegg til eller istedenfor forvaltningslovens regler. Bernt Frydenberg viser i en artikkel i kommunerevisoren til forvaltningslovens 17.1 første setning om at forvaltningsorganet skal påse at en sak er så godt opplyst som mulig før et vedtak fattes. Denne bestemmelsen står i lovens kapittel IV som gjelder enkeltvedtak, men Frydenberg viser til at det er en etablert oppfatning at den gjelder også ellers. 2.4 Kommunelovens bestemmelser om økonomiplan og årsbudsjett Den konkrete saken vi har sett på i denne rapporten gjelder kommunens årsbudsjett. Det er derfor relevant å se på kommunelovens bestemmelser om økonomiplan og årsbudsjett. Det går fram av kommunelovens saksbehandlingsregler i 44 og 45 vedr økonomiplan og årsbudsjett at det er formannskapets ansvar å legge fram forslag til vedtak. I 45.2 om Årsbudsjettet står det bl.a: Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. I slike saker fremmer derfor ikke rådmannen forslag til vedtak. I følge Bernt og Overå 2006, s 170 vil Administrasjonssjefens utrederansvar vil her i utgangspunktet være begrenset til å legge fram det faktiske materialet og foreta de nødvendige vurderinger av det, men kommunestyret/formannskapet, fylkestinget eller fylkesutvalget kan også be om mer omfattende vurderinger, for eksempel knyttet til aktuelle prosjekter, alternative økonomiplanforslag m.m. Loven er for så vidt heller ikke til hinder for at administrasjonssjefen pålegges å utarbeide et fullstendig forslag til økonomiplan eller årsbudsjett for formannskapet/fylkesutvalget, jf. blant annet forutsetningen om eksistensen av slike forslag i 44. nr 4 og 45.nr 3. Overå og Bernt fremholder på s 353 at Det er viktig at det øverste ansvarlige organ i alle fall i formen får seg forelagt og står ansvarlig for de konkrete politiske og administrative konsekvenser av de prioriteringer som er foretatt i årsbudsjettet. Dette hindrer ikke at mange av disse prioriteringene og konsekvensene i siste instans er skjult i brede budsjettmessige delegasjonsvedtak i form av bevilgninger i hovedkapitler eller liknende, men dette snarere styrker enn svekker behovet for et forbud mot formell delegasjon. Kommunestyret og fylkestinget kan ikke delegere seg fra det endelige ansvaret for konsekvensene av de budsjettvedtak som treffes og ansvaret for å vurdere fortløpende helheten i budsjettet. 46 i kommuneloven stiller krav til årsbudsjettets innhold. Det går fram av 46.1 at årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal 9

10 være fullstendig, dvs det skal omfatte hele kommunens virksomhet ( 46.2) og det skal være realistisk. Det betyr at det skal fastsettes på grunnlag av forventede inntekter og utgifter i budsjettåret ( 46.3). I tillegg til disse kravene, står det i 46.4 at årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte og at kommunestyrets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram. Når det gjelder krav til oversiktlighet, kommenterer Bernt og Overå slik: Bestemmelsen stiller krav til kommunestyret eller fylkestinget om å påse at hensynet til brukernes behov for informasjon er vurdert ved utformingen av årsbudsjettet. Det er ikke tilstrekkelig at dokumentet oppfyller rent tekniske regnskaps- og bokføringsmessige krav, det er et rettslig krav at det er utformet slik at vanlige folkevalgte og innbyggere skal kunne forstå det. Når det gjelder kravet om at premisser og målsettinger skal komme tydelig fram, kommenterer Overå og Bernt at Det skal ikke være nødvendig med regnskapsmessige analyser eller leting i saksdokumenter for å få tak i de politiske og administrative valg som ligger til grunn for årsbudsjettet. 2.5 Oppsummering revisjonskriterier Rådmannen har ikke selv mulighet til å gå gjennom og kvalitetssikre alle saksframlegg som går til politisk behandling, men vil uansett være den som står ansvarlig i forhold til de politiske organer. Revisjonen tolker 23.2 slik at rådmannens påse-ansvar i den forbindelse må innebære at han bør ha etablert et system for å sikre seg at saker blir forsvarlig utredet. Dette kan også sees i sammenheng med kravet om betryggende kontroll. Hva som er forsvarlig og/eller betryggende må for øvrig være en avveining mellom den tid og de ressurser som er tilgjengelig for saksbehandlingen og risiko for og konsekvensene av eventuelle feil / mangler som kan oppstå. Det er viktig å merke seg at 23.2 ikke innebærer et krav om at det aldri skal kunne oppstå feil. Et slikt krav ville medføre at uforholdsmessige store ressurser måtte brukes til saksutredning og kontroll. Saken vedr budsjettrammen for barnehager er ikke en egen sak, men en del av saken om årsbudsjettet for 2011 for Østre Toten kommune. Som omtalt ovenfor er det formannskapet som legger fram innstilling om budsjettet til kommunestyret og rådmannens ansvar er begrenset til å legge fram det faktiske materialet og foreta de nødvendige vurderinger av det. Revisjonen ser at det her kan være vanskelig å være konkret på hvilke krav det skal stilles til rådmannen i forhold til omfanget, innholdet og kvaliteten på det faktiske materialet. Med grunnlag i de lovbestemmelsene som vi har gått gjennom ovenfor har vi satt opp fire vurderingskriterier som vi mener er relevante i forhold til å beskrive hva som er et godt beslutningsgrunnlag. Vi diskuterer disse nærmere i vurderingskapitlet (kapittel 6). 1. Alle vesentlige forhold som er relevante for at de folkevalgte skal kunne fatte et lovlig budsjettvedtak må være tatt hensyn til. 2. Vesentlige forutsetninger (premisser) som ligger til grunn for de avgjørelser som skal tas må fremgå. 10

11 3. Det bør redegjøres for uavklarte forhold, usikkerhet i anslag/beregninger og hvilke konsekvenser dette kan få. 4. Beregninger og prognoser må basere seg på den informasjonen som var tilgjengelig da saksframstillingen ble utarbeidet. 3. METODE Datagrunnlaget for faktadelen er Kommunale dokumenter og budsjett- og regnskapsrapporter fra kommunens økonomisystem som revisjonen har tilgang til. Se referanseliste for hvilke dokumenter som er gjennomgått. Møte med og telefonsamtaler med rådmann Per Kind, kommunalsjef Roy Thomassen, økonomisjef Ivar Dahl og barnehagesjef Ane-Kristin Nærbøe. Telefonsamtale med og etterfølgende notat fra leder av opplæringsutvalget Gunhild Aalstad. Første del av prosjektet inneholder også en gjennomgang av begrepet forsvarlig utredning, som et grunnlag for å utlede revisjonskriterier. Prosjektet er ikke et tradisjonelt forvaltningsrevisjonsprosjekt, siden vi kun har sett på en spesiell sak, men vi har likevel forsøkt å gjennomføre prosjektet i henhold til standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Undersøkelsen vår er avgrenset til å se på administrasjonens arbeid med å utrede selve budsjettrammene. Vi ser at kostnadsnivået i barnehagene er et tema som går igjen i saksframstillingene og at opplæringsutvalget også har bedt om redegjørelser for hvorfor kostnadsnivået er høyt. Vi har imidlertid ikke vurdert nærmere administrasjonens utredning i den forbindelse. Vi har kun sett på fastsetting av rammer til barnehagene og ikke sett på hele budsjettprosessen for 2011 som helhet. Undersøkelsen vår er ikke generaliserbar utover denne ene saken eller ene året. Det er mulig vi kunne belyst saken bedre hvis vi hadde gått litt bredere ut i forhold til å se på større deler av budsjettprosessen. Dette var ikke omfattet av bestillingen fra kontrollutvalget og det var heller ikke tid til det innenfor tiden som var til rådighet. 4. FINANSIERING AV BARNEHAGER Siden endringen av finansieringsopplegget for barnehagene er et sentralt tema i kommunens budsjettbehandling for 2011, har vi funnet det riktig å skrive litt om temaet innledningsvis. Fram til og med 2010 ble de kommunale og private barnehagene i hovedsak finansiert ved tre kilder; kommunal egenfinansiering, foreldrebetaling og øremerkede statstilskudd. Barnehagene fikk et statlig driftstilskudd som ble beregnet på grunnlag av det faktiske antallet barn i barnehagen, deres alder og 11

12 avtalte ukentlige oppholdstid. Statstilskuddet til de private barnehagene var innom kommuneregnskapene for inntektsføring og utgiftsføring / utbetaling. Kommunene var dessuten pålagt (jfr forskrift om likeverdig behandling) å dekke kostnader til drift av barnehager som ikke ble dekket av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Fra 1. august 2005 var det et krav om at kommunens tilskudd måtte sørge for at den samlede offentlige finansieringen utgjorde minst 85 % av det som tilsvarende barnehager eid av kommunen i gjennomsnitt mottok. Denne satsen økte til 88 % pr Som følge av barnehageforliket i 2002 skulle foreldrebetalingen reduseres og ubyggingen av nye barnehageplasser økes. Et av virkemidlene var økte overføringer til kommunene, de såkalte skjønnsmidlene til barnehager. Midlene skulle bidra til å kompensere for kommunenes merutgifter knyttet til maksimalpris, plikten til økonomisk likeverdig behandling av private barnehager og drift av nye barnehageplasser. I tillegg til ordinært driftstilskudd, har kommunene tidligere fått et øremerket tilskudd til å finansiere ekstra utgifter vedr barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage. Dette tilskuddet ble tildelt etter antall barn i kommunen i alderen 1-5 år. I kommuneproposisjonen for 2009 varslet regjeringen at de øremerkede tilskuddene ville bli innlemmet i rammetilskuddet fra Dette ble fulgt opp i kommuneproposisjonen for 2011 som ble lagt fram 11.mai Det ble da foreslått at de tre tilskuddene som er nevnt ovenfor (driftstilskudd, skjønnsmidler og tilskudd tilbarn med nedsatt funksjonsevne) ble innlemmet i rammetilskuddet. Det framgår av proposisjonen at innlemmingen betyr at midlene nå fordeles etter kriteriene i inntektssystemet i stedet for faktisk aktivitetsnivå. Det ble utformet en egen delkostnadsnøkkel basert på såkalte objektive kriterier der antall innbyggere 1-5 år og utdanningsnivået i befolkningen var de elementene som ble tillagt vekt. Vektleggingen av objektive kriterier betyr at antall barn som faktisk går i barnehage eller antall nye barnehageplasser i løpet av et år ikke lenger har noen betydning for tilskuddet. I kommuneproposisjonen ble også omfordelingsvirkningene beregnet. Vi har ikke gått nærmere inn på virkningene for Østre Toten siden dette ligger på siden av vårt oppdrag. I forbindelse med statsbudsjettet for 2011 som ble lagt fram 4. oktober 2011 fikk kommunene vite hvilke beløp de ville få i rammetilskudd i Endringen i finansieringsopplegget innebar også en omlegging av finansieringen av de private barnehagene. Fra 2011 er det statlige driftstilskuddet til private barnehager fjernet og erstattet med et kommunalt driftstilskudd. Kommunene overtar dermed hele ansvaret for den offentlige delen av finansieringen av barnehagene og tilskuddet til de private barnehagene finansieres av rammetilskuddet. Forskrift vedrørende beregning av dette tilskuddet ble fastsatt og departementet utarbeidet et rundskriv datert med veiledning til beregning av tilskudd. Som tidligere er det kommunale tilskuddet til de private barnehagene knyttet opp mot kostnadene i de kommunale barnehagene. Det følger av 3 i forskriften at tilskuddet skal utgjøre minimum 88 prosent av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig støtte. Vi går ikke nærmere inn på beregningen av det kommunale driftstilskudd, da dette er relativt komplisert og det ikke er nødvendig i forhold til vårt oppdrag. 12

13 5. FAKTABESKRIVELSE 5.1 Rådmannens system for å påse at saker er forsvarlig utredet Kommunen har fire kommunalsjefer som har sekretariatsansvaret for saker på hovedutvalgsnivå og som har ansvaret for saksframlegget til hovedutvalgene. To av disse har ansvaret for å kvalitetssikre enhetsledernes saker. I følge rådmannen er det vanligvis enhetslederne (9 stk) som skriver saksutredningene. Alle sakene som skrives av enhetslederne skal innom en av de to kommunalsjefene til kvalitetssikring. For enhetene Støttetjenester og Samfunn blir sakene utredet av de to kommunalsjefene (disse er både enhetsledere og kommunalsjefer). Hvis saken har stor betydning, legges den også fram for rådmannsgruppa. Saker av økonomisk betydning går innom økonomisjefen til kvalitetssikring. I det følgende ser vi nærmere på budsjettprosessen for 2011 relatert til rammene for barnehagene. 5.2 Budsjettprosessen Årsbudsjettet i Østre Toten kommune legges fram av ordføreren. I følge rådmannen har budsjettprosessen endret seg de siste årene. Tidligere var det en mer tradisjonell prosess, men de siste årene har en i prosessen forsøkt å involvere både politikere, administrasjonen og tillitsvalgte i større grad, gjennom blant annet trepartssamarbeidet. En har også tatt i bruk målstyring mer systematisk. Gjennom hele budsjettprosessen har de tre partene arbeidet sammen i komiteer og hovedutvalgene har vært med hele veien og fått informasjon og diskutert forutsetninger underveis. Rådmannen sier det har vært en kunnskapsprosess. Rådmannen viser også til saken om fremtidig politisk organisering i Østre Toten (K-sak 17/11) som illustrerer samspillet mellom administrasjon og politikere i ulike typer saker. I saksutredningen vises det til at det er lagt vekt på signalene om å legge til rette for at politikerne i større grad får prege dagsorden, legge føringer for vedtakene og vurdere hvilket beslutningsgrunnlag som bør foreligge i ulike typer saker. Det skilles mellom tre kategorier saker. Kategori 1 er tradisjonelle saker der administrasjonen utreder og fremmer forslag til vedtak. I kategori 2 kommer saker der det ligger til rette for treparts- eller fireparts medvirkning. Dette gjelder blant annet budsjettsakene. Det uttales i saken at innstillinger i slike typer saker bør kunne fremmes ut fra et treparts eller fireparts samarbeid, eventuelt som flere innstillinger hvis partene ikke er enige. I kategori 3 kommer tyngre politiske saker der samspillet med offentligheten er hovedpoenget. Her er det viktig å legge til rette for en god offentlig debatt. 5.3 Arbeidet i barnehagekomitéen. 13

14 Det går fram av kommunens grunnlagsmateriale for budsjettprosessen 1 at oppstarten av arbeidet skjedde i kommunestyret Det ble opprettet komitéer som skulle arbeide med framtidas utfordringer gjennom våren. Komitéene ble sammensatt av representanter fra politikere, tillitsvalgte og administrasjonen. Det var to typer komitéer; temakomitéer som skulle ha et overordnet og helhetlig perspektiv og fagkomitéer som skulle ivareta det bruker og tjenesteorienterte perspektivet. Det ble blant annet opprettet en barnehagekomité som bestod av to politikere, to tillitsvalgte og barnehageleder. Oppdraget til fagkomitéene var følgende: Belyse endringer i forutsetningene for virksomheten. Her skulle det oppgis med dokumenterte tall og forklaringer om forutsetningene var de samme som for ett år siden eller om de var enklere eller vanskeligere å håndtere. Vurdere produktivitet og effektivitet. Her skulle det bl.a vurderes om ny teknologi, struktur eller organisering innebar besparinger og om brukerundersøkelser eller annen faktainformasjon ga holdepunkter for å vurdere status og utvikling. Vurdere inntektspotensialet innen komiteens område Se på langsiktige utviklingsmuligheter Peke på konsekvenser av omprioriteringer. Her skulle komiteen foreslå tiltak for evt reduksjon eller økning av budsjettet med 3-5 %, basert på brutto driftsbudsjett. Oppfylle det overordede siktemålet. I følge rådmannen var hensikten med komitéarbeidet å løfte blikket og se på utfordringene. I denne fasen ble det derfor ikke jobbet med detaljer. Arbeidet i komitéene resulterte i dokumenter som ble lagt fram på budsjettkonferansen mai. Av rapporten fra barnehagekomitéen går det frem at forutsetningene har endret seg ved at det er flere barn i barnehagene i mars 2010 enn på samme tid året før. Det er flere små barn og flere med full plass. Det rapporteres at det er grunn til å tro at utviklingen fortsetter og at vedtatt barnehagestruktur ikke dekker behovet ved hovedopptaket i Det rapporteres også om at økningen i antall plasser har avtatt betydelig fra 2009, noe som har ført til at økningen i statstilskudd har avtatt. Det er derfor ikke midler til å avsette til fond. Det rapporteres om at oppsparte fondsmidler er brukt i 2009 og 2010 og at fondet er tømt. Det rapporteres også om at økt sats for tilskudd til private barnehager fra vil medføre en merutgift i Komitéen viser også til at barnehagesektoren vil bli rammefinansiert fra 2011 og at det vil komme nye retningslinjer for finansiering av de private barnehagene. Komitéen konkluderer under dette punktet med at En må være forberedt på økt utbygging Økonomien blir vanskeligere å håndtere når økningen i skjønnsmidler avtar når det etableres færre barnehageplasser Nye barnehageplasser etter 2011 vil bli en ren kommunal kostnad. Under punktet om vurdering av produktivitet og effektivitet har komiteen tatt inn tall fra kostra over korrigerte bruttodriftsutgifter i kroner pr barn i kommunal barnehage. Disse tallene viser at utgiftene 1 endring gjennom fornying. Strategisk idedugnad gjennom trepartssamarbeid. Grunnlagsmateriale med tanke på plan- og budsjettarbeidet for

15 for Østre Toten ligger over gjennomsnittet av andre sammenliknbare kommuner, landsgjennomsnittet mv. Tallene forklares blant annet ved at det er en relativt høy andel barn som får ekstra ressurser, lengre åpningstid, høyere arealnorm og dyr drift i midlertidige lokaler. Det vises til at det er en stor økning i nettodriftsutgifter fra 2008 til 2009 som forklares med økt tilskudd til private barnehager og flere småbarn i kommunale barnehager. Når det gjelder å peke på konsekvenser av omprioriteringer vises det blant annet til at kommunen har vedtatt en pedagognorm utover minimumskravet i barnehageloven. Normen var ikke oppnådd i alle barnehager i mars Dersom bemanningen reduseres til minimumsnormen vises det til at kommunen kan spare netto ca 3 mill. kroner. 5.4 Foreløpige budsjettrammer På kommunestyrets møte ble det vedtatt foreløpige rammer for høstens arbeid. Det ble vedtatt at kommunen skulle bygge opp en økonomisk handlefrihet tilsvarende et netto driftsresultat på 3 %. Dette innebar en kutt i rammene på 5 %. Selve rammeberegningene er utarbeidet med utgangspunkt i dette målet og et alternativt kutt på 1,8 %, tilsvarende et netto driftsresultat på 1 %. Det ble vedtatt at rammene evt skulle oppdateres i kommunestyret 16. september med konsekvensjusteringer i forhold til halvårsrapporten for Budsjettramma for barnehagene er en nettoramme og tilsvarer i utgangspunktet netto driftsutgifter på området. Det går fram av vedlegg til kommunestyresaken at basis for denne ramma tilsvarte nettoramma for opprinnelig budsjett for 2010, som beløp seg til 11,749 mill. kroner. Deretter ble det vist hva en reduksjon på hhv 5 % og 1,8 % i nettoramma ville bety hhv ca 0,6 og 0,2 mill. kroner. I saken vedr de foreløpige rammene ble det ikke tatt hensyn til at de øremerkede tilskuddene skulle ut av barnehageramma og overføres til rammetilskuddet. Kommunestyret vedtok videre under pkt 2 i vedtaket: Ut fra de økonomiske resultater som er vist i vedlagte tabell, forutsettes det at sektorutvalgene, sammen med administrasjon, tillitsvalgte og brukerrepresentanter der dette er mulig, synliggjør muligheter og konsekvenser, både på kort og lengre sikt. Dette forutsettes gjort ved å fremme forslag til resultatmål, bidrag til samfunnsutviklingen og andre oppdrag knyttet til de ulike enhetene. Disse målene og oppdragene skal, så konkret som mulig, vise hvilke tjenestetilbud og nivåer som blir mulige og hvilke oppgaver kommunen vil kunne ivareta i 2011 og videre i perioden Barnehageøkonomi budsjett- og regnskapstall Før vi går videre vil vi vise noen hovedtall hentet fra regnskapet for 2010 og budsjettene for hhv 2010 og 2011 for barnehagene. Budsjett-tallene for 2010 gjelder opprinnelig budsjett, mens budsjett-tallene for 2011 gjelder opprinnelig budsjett vedtatt og justert budsjett etter kommunestyrets behandling i mars Kommunestyret vedtar kun nettorammen (nettodriftsutgifter) mens enhetsleder har fullmakt til selv å endre budsjettet på de enkelte poster innenfor denne nettoramma. 15

16 Tabell 1 Hovedtall opprinnelig budsjett og regnskap 2010 og opprinnelig og justert budsjett Budsjett (oppr) 2010 Regnskap 2011 Budsjett (oppr) 2011 Budsjett justert mars Lønnsutgifter Sykelønnsrefusjon mv 0 (4228) Lønnsutgifter fratr sykelønnsrefusjon Kjøp av varer og tjenester Driftsavtaler (herav kommunalt tilskudd til private bhg) Bidrag til andre formål (Overføring statstilsk til prv bhg) Andre utgifter Sum utgifter fratrukket sykelønnsrefusjon Foreldrebetaling og matsalg (9326) (9427) (10563) (10563) 10 Øremerket statstilskudd (driftstilskudd kom bhg) (25040) (26398) Andre statlige overf (skjønnsmidler og statstilsk prv bhg) (28938) (31389) Diverse refusjoner og inntekter (1200) (1377) (660) (660) 13 Sum inntekter fratrukket sykelønnsrefusjon (64504) (68598) (11223) (11223) 14 Netto driftsutgifter ekskl fond Avsetning til fond Bruk av fond (2250) (926) (1075) (1075) 17 Netto utgifter De største utgiftene på barnehagebudsjettet er lønnsutgiftene som var ca 48 mill. kroner i Vi har valgt å vise lønnsutgiftene totalt og fratrukket refusjon for sykepenger siden budsjett og regnskapstall da blir mer sammenliknbare. Dette har sammenheng med at sykepengerefusjon og vikarutgifter ikke budsjetteres. Det øremerkede statlige driftstilskuddet (inkl tilskudd til barn med funksjonshemminger) til kommunale barnehager i 2010 var på ca 26 mill. kroner. I tillegg fikk Østre Toten kommune ca 31 mill. kroner i statlige overføringer. Dette omfattet skjønnsmidler og øremerket statstilskudd til de private barnehagene. Til sammen beløp øremerkede tilskudd på regnskapet i 2010 seg til 57,8 mill. kroner. I budsjettet for 2011 er disse tilskuddene innlemmet i rammetilskuddet, noe vi ser av budsjettet for 2011 der disse postene står i 0. På utgiftssida overførte Østre Toten kommune 11,1 mill. kroner i driftstilskudd, finansiert av egne midler, til private barnehager i I tillegg fikk de private barnehagene overført statstilskudd som altså gikk via kommuneregnskapet og evt en andel av de skjønnsmidlene kommunen fikk 2. Dette beløper seg til ca 20 mill. kroner. Til sammen ble det dermed overført ca 31 mill. kroner over kommunebudsjettet til de private barnehagene i Vi ser at i 2011 er driftstilskuddet budsjettert til ca 28 mill. kroner. 5.6 Opplæringsutvalgets arbeid Etter møtet i kommunestyret 17.6 arbeidet fagkomitéen for barnehagene videre og kom med innspill til budsjettarbeidet som ble lagt frem for opplæringsutvalget i møte Det går fram av oversikter på Kulturdepartementets hjemmeside at Østre Toten kommune fikk i underkant av 10 mill. kroner i skjønnsmidler i 2009 og ca 11,6 mill. kroner i

17 Av saken til møtet i opplæringsutvalget går det fram at barnehagene har fått påplusset ramma med 56 mill. kroner som følge av det nye finansieringsopplegget. I tillegg uttales det at rammene er oppjustert for å ivareta lønns- og prisstigningen. Tabell 2 Ramme før kutt (hentet opplutv 27.1) 1000 kroner Foreløpig ramme Kutt tilsvarende krav om 1 % netto driftsres 212 Økt ramme som følge av endret finansieringsopplegg (reduserte statlige overføringer) Pris og lønnsvekst 3151 Ny ramme I fagkomiteens innspill nevnes det at en har brukt oppsparte fond til å dekke utgiftene både i 2009 og Det vises dessuten til halvårsrapporten fra juni 2010 som gir signal om mulig underskudd, avhengig av om det ytes ytterligere skjønnsmidler for mye plasser høsten Det går fram av halvårsrapporten pr juni 2010 at det er et reelt merforbruk i første halvår som følge av at det kommunale tilskuddet til private barnehager er økt i forhold til budsjettert tilskudd, noe som skyldes økte utgifter i de kommunale barnehagene i Det rapporteres videre at det er forventet økte skjønnsmidler i 2. halvår, men at det er usikkert hvor store midlene blir. Øvrig drift rapporteres å være i samsvar med budsjettet. Det vises i saksframstillingen til opplæringsutvalgets møte at barnehagene står overfor en ny budsjettmessig situasjon som følge av at tilskuddene til de private barnehagene fra og med 2011 skal overføres via kommunenes rammetilskudd og at det er forutsatt at de private barnehagene skal få 91 % av det som det koster å drive kommunale barnehager, mot 88 % i dag. Det vises til at retningslinjene for tilskuddet til de private barnehagene ikke er klare ennå. Det står ikke noe i saksframstillingen knyttet til endret aktivitet i 2010 eller andre forhold som forventes å påvirke rammene for Opplæringsutvalget valgte å omfordele 2 mill. kroner av ramma til barnehagene til skolen for å finansiere prosjektet onger er rare. I følge utvalgsleder ble denne beslutningen tatt på grunnlag av den informasjonen de hadde fått. De hadde blant annet fått informasjon som viste at Østre Toten kommune brukte dobbelt så mye pr barn som flere andre sammenliknbare kommuner og at det også ble brukt langt mer til spesialpedagogiske tiltak enn i andre kommuner. Hun mente at det var først i kommunestyret at rådmannen hadde understreket at ramma var beheftet med stor usikkerhet, men det ble ikke sagt noe om i hvilke størrelsesorden usikkerheten lå. Etter omfordelingen av midler til skolebudsjettet var ramma for barnehagen 68,68 mill. kroner. Opplæringsutvalget hadde et ekstra møte der de fikk seg forelagt utredninger vedr ulike innsparingsalternativer. Opplæringsutvalget tok utredningene til orientering. I møte 9.12 opprettholdt utvalget sitt forslag om ramme på 68,68 mill. kroner. Kommunestyret hadde møte der de vedtok at utvalgenes forslag til omprioriteringer innen egne rammer, sammen med budsjettet, skulle vedtas i kommunestyret Opplæringsutvalget hadde et siste møte der de vedtok at de ikke hadde noen ytterligere innspill til budsjettet for Av saksframlegget går det fram at den neste viktige gjennomgangen vil komme i januar, etter 17

18 at konsekvensene av det nye opplegget for overføring til de private barnehagene er gjennomgått og konsekvensjustert. 5.7 Kommunestyrets behandling Kommunestyret vedtok , i forbindelse med budsjettvedtaket for 2011 å opprettholde opplæringsutvalgts forslag til omprioritering og den foreslåtte ramma på 68,68 mill. kroner. Som tidligere nevnt redegjorde rådmannen for usikkerheten i ramma for barnehagene knyttet til det nye finansieringsopplegget for barnehager. Det går fram av budsjettdokumentet at det pr er en økning i antall barn, antall enheter og antall årsverk i barnehagene i forhold til Den eneste konkrete kommentaren til nettoramma i selve budsjettdokumentet er at barnehagesektoren har fått økt ramme med 56 mill. kroner som følge av omlegging av finansiering av barnehagesektoren. 5.8 Ny behandling i opplæringsutvalget i januar 2011 Barnehagebudsjettet ble tatt opp igjen på møte i opplæringsutvalget der det kom fram at opprinnelig vedtatt budsjett var for lavt i forhold til aktivitetsnivået. På dette møtet ble det også fremmet en sak om finansiering av de private barnehagene. I opplæringsutvalgets møte 18. november ble det bestemt at barnehagebudsjettet skulle tas opp på nytt i januar i forbindelse med overføringen til de private barnehagene. Kommunen hadde frist til 1. februar 2011 med å fastsette tilskudd til de private barnehagene i tråd med nye retningslinjer. De nye retningslinjene kom i månedsskiftet oktober / november og det ble arrangert kurs for kommunene i departementet i november. Det ble derfor ikke tid til å sette seg inn i de nye retningslinjene før budsjettet måtte vedtas. Det opplyses i saken til opplæringsutvalget 27. januar at samlet drift etter kostnadskutt på stillinger for å oppnå vedtatt budsjettreduksjon på 2 mill. kroner var 75,4 mill. kroner. Dette innebar at den samlede driften på årsbasis ble beregnet til å være 6,7 mill. kroner høyere enn vedtatt budsjett. Samlet drift etter den nye beregningen fordelte seg med et anslått beløp for kommunalt tilskudd på 28 mill. kroner og ordinært tilbud i barnehager, spesialpedagogisk hjelp og diverse andre utgifter på til sammen 47,4 mill. kroner. Som årsak til avviket trekkes fram at utgiftene til driften i Kolbu barnehage er større enn den samlede innsparingen ved nedleggelse av Smeby og Dal barnehage. Dette har sammenheng med at det er et større antall barn/plasser i Kolbu enn i de to andre barnehagene til sammen. Det opplyses at merkostnadene i 2010 ble dekket av statstilskuddet, men ikke tatt hensyn til ved etableringen av budsjettrammene for Kostnadsdifferansen oppgis å være 3,3 mill. kroner. 18

19 Det vises også til at budsjettet for 2010 ble finansiert ved hjelp av fondsmidler (2,25 mill. kroner) som nå er brukt opp. I saken gås gjennom en rekke mulige kutt-tiltak for å bedre budsjettbalansen. I vedtaket ble administrasjonen bedt om å jobbe videre med saken og dessuten komme tilbake med mer informasjon om hvorfor barnehagesektoren i Østre Toten framstår som mer kostnadskrevende enn sammenliknbare kommuner. Utvalgsleder sier at de ikke var kjent med de opplysningene som kom fram i møtet 27.1 og at dette kom som en overraskelse på utvalget. 5.9 Behandling i utvalg og kommunestyre i mars Som en oppfølging av budsjettsaken 27.1 ble det fremmet en ny sak for opplæringsutvalget om innsparingstiltak og mulig økt budsjett. Denne saken gikk videre til kommunestyret og resulterte i at budsjettet ble vedtatt økt med 3 mill. kroner. Vi har ikke gått gjennom innsparingstiltakene eller økningene, men har konsentrert oss om å se på administrasjonens kommentarer i forhold til opprinnelig budsjettramme. I den forbindelse har vi sett på et notat administrasjonen har skrevet om utviklingen i barnehageøkonomien de siste årene og som var vedlegg til saken som ble lagt fram for opplæringsutvalget og kommunestyret i mars. Mye av det som står i dette dokumentet er også kommentert av revisjonen tidligere i denne rapporten. I notatet viser administrasjonen til ny finansieringsordning fra 2011 og at konsekvensene av endringene i forutsetningene viser seg som den ubalansen kommunen står oppe i ved inngangen til Det vises også til rådmannens understerking av usikkerheten vedr det økonomiske opplegget inntil en visste mer om de statlige retningslinjene knyttet til tilskuddene til private barnehager i saksframleggene. I notatet vises det også til kommunens praksis i forhold til å oppfylle kravet om full barnehagedekning. Her vises det til et vedtak fra 2008 om at alle som søker barnehageplass skal få et tilbud i løpet av 3 måneder etter at søknaden er mottatt. Det vises til at det var en forventning om at barnehagene skulle gjøre sitt ytterste for å ta inn nye unger fortløpende, så sant lokalene tillot det. Denne praksisen var mulig fordi økningen i plasser ble finansiert av de øremerkede tilskuddene fra staten. Denne ordningen fungerte inn i høsthalvåret 2010 ifølge notatet. Notatet kommenterer også budsjettsprekken knyttet til Kolbu barnehage på ca 3,3 mill. kroner. Det går fram av notatet at Det ble verken innledningsvis eller seinere undervegs i budsjettprosessen lagt inn noen økninger i ramma for barnehagene som følge av det økte antall plasser som skulle driftes ved inngangen til 2011 sammenliknet med de som ble lagt til grunn for 2010-budsjettet. 19

20 6. REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 6.1 Rådmannens system Problemstillingen var: I hvilken grad har rådmannen et system for å påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet? I avsnittet under revisjonskriterier har vi vist til at 23.2 stiller krav om at rådmannen har et ansvar for å påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vi tolker dette slik at rådmannen bør ha etablert et system for å sikre dette. Revisjonen har merket seg at rådmannen har et system for kvalitetssikring av saker til politisk behandling som innebærer at alle saksframlegg fra enhetslederne gjennomgås av kommunalsjefene og i tillegg legges fram for ledergruppa og / eller økonomisjefen ved behov. Så vidt vi kan se er det samme system som gjelder i forbindelse med budsjettsaker. Revisjonen vil ellers bemerke at det er svært forskjellige saker som legges fram til politisk behandling og vi har ikke undersøkt hvordan systemet fungerer i konkrete saker (med unntak av barnehagebudsjettet). Andre aspekter som kunne vært undersøkt i forhold til rådmannens system er saksbehandlerkapasitet, kompetanse og hvor god tid som settes av til saksutredningen i ulike typer saker. Dette er forhold som det er vanskelig å undersøke generelt, men der en f.eks kan ta for seg bestemte sakstyper. Konklusjon: På et generelt grunnlag mener vi rådmannen har lagt opp til et tilfredsstillende system for å påse at saker blir forsvarlig behandlet. 6.2 Barnehagenes budsjettrammer Problemstillingen var: I hvilken grad er kravene til forsvarlig utredning oppfylt når det gjelder saken om barnehagenes budsjettrammer for 2011? Som tidligere nevnt er det ordføreren som fremmer forslag til budsjett, og ikke rådmannen. I Østre Toten kommune starter budsjettprosessen allerede vinteren året før budsjettåret og er preget av bred deltakelse fra politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Før selve budsjettdokumentet og tilhørende saksframstilling utformes har det foregått et omfattende arbeid i komitéene. Det går fram av mandatet for fagkomitéene at de skulle utrede endringer i forutsetninger, vurdere produktivitet og effektivitet osv, dvs drive en form for utredningsvirksomhet. Sektorutvalgene er også tillagt ansvaret for 20

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o Budsjett og økonomiplan 1 Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv

Detaljer

Reglement for saksbehandling av politiske saker

Reglement for saksbehandling av politiske saker Reglement for saksbehandling av politiske saker Kommunestyrets vedtak 17. juni 2014 1. Formål Reglementet skal ivareta kvalitetssikring, inneha tilstrekkelig involvering og påse god saksflyt i saksbehandlingen

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen.

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.09. 2010 Møtetid: Kl. 12. 00. Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004 Rundskriv Q-06/2004 Skjønnsmidler til barnehager 2004 1 1 Innledning I april 2003 la regjeringen frem St.meld. nr. 24 (2002-2003) Barnehagetilbud til alle økonomi, mangfold og valgfrihet og Ot.prp. nr.

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 8. september 2010 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Merk tiden Møtested: Lierne kommune, Helsetunet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Rådmann kan nekte å svare revisor i møte

Rådmann kan nekte å svare revisor i møte Page 1 of 10 Annonse Rådmann kan nekte å svare revisor i møte BERNT SVARER. Revisor kan stille spørsmål til rådmannen i kontrollutvalgets møter. Men rådmannen kan nekte å svare, hvis hun mener spørsmålene

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

1 Innledning. 2 Formål mv.

1 Innledning. 2 Formål mv. 1 Innledning Sommeren 2003 inngikk alle partier på Stortinget, med unntak av Kystpartiet, et bredt forlik om de framtidige rammebetingelsene for barnehagesektoren, omtalt som barnehageforliket. Innføring

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Årsbudsjettet. Kommunelovens 45 sier følgende om årsbudsjettet:

Årsbudsjettet. Kommunelovens 45 sier følgende om årsbudsjettet: Dok.id.: 1.2.1.1.5.2 Årsbudsjettet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7 Årsbudsjettet er en bindende plan

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 ::

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: Oppfølging av kommunestyrevedtak Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: 701 009 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillinger

Detaljer

Økonomi- og kvalitetsutredningen - videre oppfølging og fremdrift

Økonomi- og kvalitetsutredningen - videre oppfølging og fremdrift Arkivsak. Nr.: 2014/1076-18 Saksbehandler: Peter Ardon Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Hovedutvalg Folk Administrasjonsutvalget Formannskapet Økonomi- og kvalitetsutredningen

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. Møteinnkalling TID: 21.11.2006 KL. 0900 STED: MØTEROM GLASSBURET 3. ETG, FYLKETS HUS, NORDSILEIRET NB! MERK STED!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Tysfjord kommune

Budsjett Økonomiplan Tysfjord kommune Tysfjord kommune Postboks 104 8591 Kjøpsvik Saksb.: Robert Isaksen e-post: fmnoris@fylkesmannen.no Tlf: 75531612 Vår ref: 2016/8781 Deres ref: 16/663 Vår dato: 29.03.2017 Deres dato: 09.02.2017 Arkivkode:

Detaljer

Eksempelberegning, første runde i tildeling av skjønnsmidler i 2004 Ullensaker kommune

Eksempelberegning, første runde i tildeling av skjønnsmidler i 2004 Ullensaker kommune Eksempelberegning, første runde i tildeling av skjønnsmidler i 2004 Ullensaker kommune Fordelingen tar utgangspunkt i: 1. Beregning av kommunenes behov for å gi driftstilskudd til ikke-kommunale som var

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /226

Ørland kommune Arkiv: /226 Ørland kommune Arkiv: 223-2011/226 Dato: 25.01.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Murvold Risvik Saksnr Utvalg Møtedato Komite for oppvekst - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Lokale retningslinjer

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Vedlagt følger møte- og saksprotokoller fra kontrollutvalgets møter den

Vedlagt følger møte- og saksprotokoller fra kontrollutvalgets møter den Orgnr. 987672196 Pb. 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Levanger kommune Ordfører Rådmann Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 10/020 417-1719-5.6 30.09.10 Paul Stenstuen OVERSENDELSE

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-11/

Nr. Vår ref Dato F-11/ Rundskriv Alle landets kommuner/bydeler og fylkesmenn Nr. Vår ref Dato F-11/2010 201000479 16.03.2010 Skjønnsmidler til drift av barnehager 2010 1. INNLEDNING Sommeren 2003 inngikk alle partier på Stortinget,

Detaljer

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning.

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. KONTROLL/TILSYN/REVISJON En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. 1 Kommuneloven 1: Arena for funksjonsdyktig kommunalt selvstyre En rasjonell og effektiv forvaltning Mest

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

-Aurdal kommune Komite 1. Møteinnkalling

-Aurdal kommune Komite 1. Møteinnkalling -Aurdal kommune Komite 1 Møteinnkalling Møtedato: 26.01.2006 Møtestad: Høgesyn Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, tlf. 61

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Wenche Bjor

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 021/ Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 021/ Kommunestyret LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 021/15 KONTROLL OG TILSYN - FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT 2016 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 08.09.15 Paul Stenstuen 021/15

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høring om endring i barnehageloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Aud Grande aud.grande@verdal.kommune.no 74048274 Arkivref: 2007/10242 - /A10 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter.

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Fredag 20.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. 2. Overførte skjønnsmidler til barnehageformål fra 2004, 8,5 mill kroner, disponeres slik:

Saksframlegg. 2. Overførte skjønnsmidler til barnehageformål fra 2004, 8,5 mill kroner, disponeres slik: Saksframlegg KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER I 2005 DISPONERING AV SKJØNNSMIDLER TIL BARNEHAGEFORMÅL OVERFØRT FRA 2004 TIL 2005 Arkivsaksnr.: 05/18871 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall, Namsos De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon

Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon Jan Fridthjof Bernt: Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon Foredrag Januarmøtet 2013 Fylkesmannen i Troms Tromsø 9. januar 2013 Utgangspunktet: Kommunaldemokrati som legmannsstyre

Detaljer

Kontrollutvalgets årsmelding 2015

Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Åseral kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Vedtatt 20. april 2016 Agder Sekretariat Innledning Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er et sentralt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/10 Referatsaker 002/10 Orientering fra administrasjonen. Kontrollsekretær (sign) Tel:

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/10 Referatsaker 002/10 Orientering fra administrasjonen. Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 17. februar 2010 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 23.11.2011 076/11 Kommunestyret 08.12.2011 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 11/18666 Saksbehandler:

Detaljer

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10.

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 11. september 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS 24. november 2014 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 2 Innledning Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget er et

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Høringsuttalelse nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert faktor

Høringsuttalelse nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert faktor Saksframlegg Arkivnr. A10 Saksnr. 2010/1200-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Saksbehandler: Berit Stornes Høringsuttalelse nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager

Detaljer

ORIENTERING OM BUDSJETT FOR KONTROLL- OG TILSYNSARBEIDET

ORIENTERING OM BUDSJETT FOR KONTROLL- OG TILSYNSARBEIDET Kommunestyret i Leirfjord kommune Skoledalsveien 39 8890 Leirfjord Leirfjord 05.12.2016 ORIENTERING OM BUDSJETT FOR KONTROLL- OG TILSYNSARBEIDET 1: Innledning og bakgrunn Kontrollutvalget erkjenner at

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

KOSTRA-ANALYSE I BARNEHAGER HAMAR KOMMUNE OG GJØVIK KOMMUNE

KOSTRA-ANALYSE I BARNEHAGER HAMAR KOMMUNE OG GJØVIK KOMMUNE KOSTRA-ANALYSE I BARNEHAGER HAMAR KOMMUNE OG GJØVIK KOMMUNE Et samarbeidsprosjekt mellom Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS Hedmark Revisjon IKS Kildevn. 14 2340 LØTEN Tlf.: 62 43 58 00 Innlandet

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr.

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 22. juni 2011 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F 2 20.04.2010 Lunner SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/10 Sak 6/10 Årsmelding og regnskap 2009

Detaljer

Dato: 11. august Krav om lovlighetskontroll av byrådets vedtak i sak Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011

Dato: 11. august Krav om lovlighetskontroll av byrådets vedtak i sak Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 Dato: 11. august 2011 Byrådssak 1333/11 Byrådet Krav om lovlighetskontroll av byrådets vedtak i sak 1270-11 - Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 TOOP SARK-1212-201001926-190 Hva saken

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND - NY SAMARBEIDSAVTALE. Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 OPPNEVNING AV KOMITÉ MED SIKTE PÅ REVISJON AV KRAGERØ KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015 Arkivsaksnr.: 14/1398-1 Arkivnr.: Saksbehandler: controller, Rosenberg Maria Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL: UTKAST TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING AV BARNEHAGER I FORHOLD TIL OFFENTLIGE TILSKUDD

Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL: UTKAST TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING AV BARNEHAGER I FORHOLD TIL OFFENTLIGE TILSKUDD Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL: UTKAST TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING AV BARNEHAGER I FORHOLD TIL OFFENTLIGE TILSKUDD Arkivsaksnr.: 04/03339 Forslag til vedtak: Trondheim kommune

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene 2015 PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene Vest-Agder Fylkesrevisjon INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med prosjektet... 5 1.3 Avgrensing

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - / Saksordfører:

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer