Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune"

Transkript

1 Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene Rapport

2 FORORD Denne rapporten er et resultat av del 1 av revisjonsprosjektet Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Østre Toten kommune. Kontrollutvalget vil senere ta stilling til om undersøkelsen skal utvides til flere saker. Prosjektarbeidet er i hovedsak utført i perioden mai til juni 2011 av oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud Utkast til rapport er sendt rådmannen til uttalelse 10. juni med svært kort svarfrist. Vi har hatt samtaler med rådmannen i etterkant av utkastet vårt som har ført til at vi omarbeidet rapporten noe. Rådmannen hadde ikke anledning til å lage en skriftlig uttalelse innen den korte fristen og uttalelsen ble derfor lagt fram for kontrollutvalget på møtet 23. juni. Rådmannens uttalelse er lagt ved rapporten. Vi har lagt ved et notat fra utvalgsleder Gunhild Aalstad. Notatet er en oppfølging av et telefonintervju vi hadde med henne og beskriver hennes oppfatning av prosessen. Lillehammer, juni 2011 Reidun Grefsrud Oppdragsansvarlig 2

3 SAMMENDRAG Kontrollutvalget har i møte 20. mai 2011 bedt Innlandet Revisjon IKS om å besvare følgende spørsmål: I hvilken grad har rådmannen et system for å påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet? I hvilken grad er kravene til forsvarlig saksbehandling oppfylt når det gjelder saken om barnehagenes budsjettrammer for 2011? Noe av bakgrunnen var at barnehagenes budsjettramme for 2011, vedtatt i desember 2010, viste seg å være 6,7 mill. kroner lavere enn driftsnivået tilsa. Dette viste seg i januar 2011 da barnehagebudsjettet var oppe til ny behandling i opplæringsutvalget. Det ble både i opplæringsutvalget og i media reist spørsmål om hvordan det kan ha seg at det allerede i januar er et så stort sprik mellom vedtatt budsjettramme og barnehagenes driftsnivå. Saken vedr budsjettrammen for barnehager er ikke en egen sak, men en del av saken om årsbudsjettet for 2011 for Østre Toten kommune. Det er formannskapet som legger fram innstilling om budsjettet til kommunestyret og rådmannens ansvar er begrenset til å legge fram det faktiske materialet og foreta de nødvendige vurderinger av det. Revisjonen mener at det er vanskelig å være konkret på hvilke krav det skal stilles til rådmannen i forhold til omfanget, innholdet og kvaliteten på det faktiske materialet. På et generelt grunnlag mener vi rådmannen har lagt opp til et tilfredsstillende system for å påse at saker blir forsvarlig behandlet. Kommunens budsjettmodell er formet ut fra ønsket om bred medvirkning fra politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Utredningsansvaret er i stor grad lagt til komiteer og hovedutvalg. Slik revisjonen ser det medfører modellen at skillet mellom administrasjon og politikere blir utydelig i budsjettprosessen og det blir derfor vanskelig for revisjonen å vurdere konkret hva som er rådmannens ansvar og hva som er ordførers og utvalgsleders ansvar. Revisjonen har ikke som mandat å evaluere selve budsjettprosessen, men vi har gjort noen vurderinger i forhold til beslutningsgrunnlaget som forelå i forbindelse med barnehagenes budsjettrammer. Oppsummert mener vi mener at de saksframlegg og beregninger som ble utarbeidet i forbindelse med budsjettsaken for barnehager har flere svakheter som bidro til at det budsjettet som ble vedtatt av kommunestyret ikke var i samsvar med det driftsnivået som var etablert ved inngangen til Den vesentligste årsaken til at budsjettet viste seg å ikke være reelt var at budsjettgrunnlaget var feil fordi det ikke var tatt hensyn til endrede forutsetninger vedr driften av de kommunale barnehagene i 2010 og de virkningene det hadde for budsjettet i Nettoramma var heller ikke korrigert for at den inneholdt en forutsetning om bruk av fond. Saksframleggene redegjør i liten grad for de forutsetningene som ligger til grunn. Det framgår f.eks ikke hvilket driftsnivå som er forutsatt. Det er først i saken som ble lagt fram for opplæringsutvalget i januar 2011 at det gikk eksplisitt fram at det ikke var tatt hensyn til endret driftsnivå (flere barn). 3

4 Det er redegjort for usikkerheten knyttet til rammen, spesielt knyttet til finansieringen av de private barnehagene i saksframleggene. Det er imidlertid ikke sagt noe om usikkerheten i tilknytning til driftsnivået i saksframleggene. Det burde vært større fokus på bruttodriftsutgiftene til egne barnehager og konsekvenser av endret driftsnivå gjennom 2010 ved beregning av nettorammene. I mars 2011 ble det foretatt en revidering av budsjettet for barnehagene, slik at dette nå skal være reelt. I denne rapporten har vi ikke vurdert nærmere det som skjedde etter nyttår i De vurderingene og konklusjonene vi har trukket i denne rapporten gjelder bare for barnehagebudsjettet for Vi har ikke grunnlag for å gi anbefalinger på mer generelt grunnlag og har derfor valgt å ikke gi anbefalinger. 4

5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 SAMMENDRAG INNLEDNING REVISJONSKRITERIER Folkevalgtes vilkår Østre Toten kommune Kommuneloven Krav til forvaltningens saksbehandling Kommunelovens bestemmelser om økonomiplan og årsbudsjett Oppsummering revisjonskriterier METODE FINANSIERING AV BARNEHAGER FAKTABESKRIVELSE Rådmannens system for å påse at saker er forsvarlig utredet Budsjettprosessen Arbeidet i barnehagekomitéen Foreløpige budsjettrammer Barnehageøkonomi budsjett- og regnskapstall Opplæringsutvalgets arbeid Kommunestyrets behandling Ny behandling i opplæringsutvalget i januar Behandling i utvalg og kommunestyre i mars REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER Rådmannens system Barnehagenes budsjettrammer REFERANSER

6 1. INNLEDNING Innlandet Revisjon IKS fikk i sak 04/2011 i møte 25. februar 2011 følgende oppdrag fra kontrollutvalget: Pkt 2 i vedtaket: Innlandet Revisjon IKS bes om å innhente informasjon om hva som ligger i forsvarlighetsbegrepet og hvordan dette må forstås på generelt grunnlag. Med utgangspunkt i kommunelovens 23 nr. 2 og 3 i dokumentet Folkevalgtes vilkår Østre Toten kommune bes det om en vurdering om kravet til forsvarlig utredning er oppfylt når det gjelder saken om barnehagenes budsjettrammer for Pkt 3 i vedtaket: Kontrollutvalget vil vurdere å velge ut flere saker til vurdering mht forsvarlig utredning, og ber Innlandet Revisjon IKS og utvalgssekretær om å samarbeide om å komme med forslag til aktuelle politiske saker. Kontrollutvalgets medlemmer oppfordres også til å bidra med forslag. Noe av bakgrunnen for dette prosjektet var at barnehagenes budsjettramme for 2011, vedtatt i desember 2010, viste seg å være 6,7 mill. kroner lavere enn driftsnivået tilsa. Dette viste seg i januar 2011 da barnehagebudsjettet var oppe til ny behandling i opplæringsutvalget. Det ble både i opplæringsutvalget og i media reist spørsmål om hvordan det kan ha seg at det allerede i januar er et så stort sprik mellom vedtatt budsjettramme og barnehagenes driftsnivå. Revisjonen la fram en powerpoint-presentasjon på kontrollutvalgets møte 20. mai 2011 der vi redegjorde for hvordan kravet til forsvarlig utredning er å forstå. Vi la også fram forslag til problemstillinger. Når det gjaldt pkt 3 i vedtaket ga vi tilbakemelding om at kontrollutvalget selv burde komme med forslag til aktuelle politiske sakstyper/saker, siden kravene til forsvarlig utredning varierer fra sakstype til sakstype. Kontrollutvalget tok presentasjonen av forsvarlighetsbegrepet til orientering og vedtok videre følgende i sak 15/2011, pkt 2 og 3: 2. Kontrollutvalget ber revisor avslutte saken i neste møte med en revisjonsrapport som besvarer følgende spørsmål: I hvilken grad har rådmannen et system for å påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet? I hvilken grad er kravene til forsvarlig saksbehandling oppfylt når det gjelder saken om barnehagenes budsjettrammer for 2011? 3. En eventuell utvidet undersøkelse rettet mot kravet til forsvarlig utredning av politiske saker vurderes nærmere på neste møte. 6

7 2. REVISJONSKRITERIER Med revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det skal settes opp noen autoritative standarder som kommunens praksis kan måles opp mot og som er grunnlaget for revisjonens vurderinger. Utgangspunktet for dette kapitlet er den powerpoint-presentasjonen som ble laget til kontrollutvalgets møte 20. mai der vi var bedt om å komme med en vurdering av hva som legges i kravet om forsvarlig utredning av saker til folkevalgte organer. 2.1 Folkevalgtes vilkår Østre Toten kommune I Folkevalgtes vilkår står det i 3 om Forholdet til administrasjonen: Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Rådmannen bør, i de saker hvor det finnes naturlig og hensiktsmessig, utrede alternative løsninger med vurdering av ulike konsekvenser. Rådmannen skal fremme forslag til vedtak. I 5 står det om saksforberedelse: Prinsippet for fullført saksbehandling følges slik at administrasjonen som helhet står bak saksframleggene og at samme saksframlegg går til alle politiske organer som skal behandle saken. 2.2 Kommuneloven 23.2 Sentralt i denne sammenheng er 23.2 i kommuneloven som lyder som følger: Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. I forarbeidene til loven (Ot.prp.nr. 42 ( ) fremheves administrasjonssjefens ansvar for det daglige tilsynet med den kommunale forvaltning. Administrasjonssjefen skal føre tilsyn med kommunens/fylkeskommunens forvaltning og økonomi. Det administrative ledelsesansvar er imidlertid ikke begrenset til disse kontrollerende funksjoner, men det er tale om et helhetlig sjefsansvar for forsvarlig saksforberedelse og administrasjon. Alle saker som legges fram for folkevalgte organer av administrasjonen, legges fram av administrasjonssjefen eller på hans eller hennes vegne, jf nr 2. 7

8 I Bernt og Overå 2006 s 170 vises det til at ansvaret for at en sak var forsvarlig utredet var lagt til ordfører i tidligere lover. Det står videre: Ansvaret for å påse at sakene er forsvarlig utredet, innebærer ikke noen form for utsettende veto fra administrasjonssjefens side om han/hun mener det ikke har vært tid eller ressurser til å gjennomføre en skikkelig saksutredning. Det er lederen av vedkommende folkevalgte organ som setter opp dagsordenen til det enkelte møte, se lovens 32 nr. 2. Administrasjonssjefen eller den som legger saken fram på hans eller hennes vegne vil imidlertid ha plikt til å gjøre oppmerksom på eventuelle svakheter og ufullstendigheter i saksforelegget, slik at de folkevalgte kan ta hensyn til dette. I følge Bernt og Overå omfatter også ansvaret for å påse at en sak er tilstrekkelig utredet eventuelle rettslige tvilsspørsmål. Her står det følgende i kommentarene: Administrasjonssjefen vil derfor ha plikt til å gi uttrykk for det hvis han/hun mener at det er rettslige mangler ved et forslag til vedtak eller den saksforberedelse som har gått forut for dette. Mener administrasjonssjefen at et truffet vedtak er ulovlig, vil han/hun likeledes ha plikt til å gjøre vedkommende folkevalgte organ, og eventuelt kommunestyret og fylkestinget, oppmerksom på dette. 2.3 Krav til forvaltningens saksbehandling Formålet med et saksframlegg er at det skal gi tilstrekkelig informasjon til at politikerne kan treffe vedtak på et forsvarlig grunnlag. Hva som er forsvarlig utredning i den enkelte konkrete sak kan ikke utledes generelt, men er avhengig av sakens karakter. I tillegg til at ulike typer saker kan være underlagt ulike lovbestemmelser, vil også kravet til forsvarlig utredning kunne ta utgangspunkt i kompetanse når det gjelder tema og metodikk (f.eks utredningsmetodikk, konsekvensanalyser mv). Vi går ikke nærmere inn på dette her. Både administrasjon og politikere må imidlertid forholde seg til en grunnmur av prinsipper og regelverk som gjelder for all offentlig forvaltning. Denne grunnmuren består av sentrale deler av regelverket i forvaltningsloven og dessuten de forvaltningsrettslige prinsippene. Graver (2007) omtaler blant annet følgende grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper; krav til legalitet, forsvarlighet, saklighet og forholdsmessighet. Vi går ikke detaljert inn på disse prinsippene her, men har tatt med litt om forsvarlighetskravet. I Graver 2007 sies det følgende om kravet til forsvarlig saksbehandling: Kjernen i kravet til en forsvarlig saksbehandling er et fokus på individets stilling i forvaltningsprosessen. Kontradiksjonsprinsippet omfatter visse grunnleggende rettigheter til å forsvare egne rettigheter og interesser som kan bli berørt av en forvaltningsavgjørelse, gjennom krav til kontradiksjon og overprøving av avgjørelser. Videre omfatter det sikring av at avgjørelsen treffes på grunnlag av en forsvarlig vurdering av sakens omstendigheter, gjennom krav til sakens forsvarlige utredning og habilitetsstandarder. Graver nevner tre grupper av hensyn som begrunnelse for at saksbehandlingen må være forsvarlig; Styring og demokrati (effektivt apparat for gjennomføring av politikk, sikre legitimitet), forvaltning av fellesverdier (unngå sløsing, god forvaltning av midler, vurdering av økonomiske og andre konsekvenser av avgjørelsene) og hensynet til individet og andre berørte private rettsubjekter (kunngjøring, varsling, innsynsrett, klage, markedsnøytralitet) 8

9 Krav til nøytralitet og saklighet innebærer at forvaltningens avgjørelse ikke forutsetter hensyn som er irrelevante eller utenforliggende i forhold til det aktuelle kompetansegrunnlag, og at avgjørelsen ikke innebærer at hensyn som kompetansegrunnlaget skal vurdere er oversett eller utelatt (Graver 2007). I tillegg til de reglene som gjelder all offentlig forvaltning, har forvaltningsloven også mer utfyllende regler som kun gjelder for saker som kommer inn under begrepene enkeltvedtak eller forskrifter. Flere av særlovene (f.eks plan- og bygningsloven) har dessuten egne saksbehandlingsregler som kommer i tillegg til eller istedenfor forvaltningslovens regler. Bernt Frydenberg viser i en artikkel i kommunerevisoren til forvaltningslovens 17.1 første setning om at forvaltningsorganet skal påse at en sak er så godt opplyst som mulig før et vedtak fattes. Denne bestemmelsen står i lovens kapittel IV som gjelder enkeltvedtak, men Frydenberg viser til at det er en etablert oppfatning at den gjelder også ellers. 2.4 Kommunelovens bestemmelser om økonomiplan og årsbudsjett Den konkrete saken vi har sett på i denne rapporten gjelder kommunens årsbudsjett. Det er derfor relevant å se på kommunelovens bestemmelser om økonomiplan og årsbudsjett. Det går fram av kommunelovens saksbehandlingsregler i 44 og 45 vedr økonomiplan og årsbudsjett at det er formannskapets ansvar å legge fram forslag til vedtak. I 45.2 om Årsbudsjettet står det bl.a: Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. I slike saker fremmer derfor ikke rådmannen forslag til vedtak. I følge Bernt og Overå 2006, s 170 vil Administrasjonssjefens utrederansvar vil her i utgangspunktet være begrenset til å legge fram det faktiske materialet og foreta de nødvendige vurderinger av det, men kommunestyret/formannskapet, fylkestinget eller fylkesutvalget kan også be om mer omfattende vurderinger, for eksempel knyttet til aktuelle prosjekter, alternative økonomiplanforslag m.m. Loven er for så vidt heller ikke til hinder for at administrasjonssjefen pålegges å utarbeide et fullstendig forslag til økonomiplan eller årsbudsjett for formannskapet/fylkesutvalget, jf. blant annet forutsetningen om eksistensen av slike forslag i 44. nr 4 og 45.nr 3. Overå og Bernt fremholder på s 353 at Det er viktig at det øverste ansvarlige organ i alle fall i formen får seg forelagt og står ansvarlig for de konkrete politiske og administrative konsekvenser av de prioriteringer som er foretatt i årsbudsjettet. Dette hindrer ikke at mange av disse prioriteringene og konsekvensene i siste instans er skjult i brede budsjettmessige delegasjonsvedtak i form av bevilgninger i hovedkapitler eller liknende, men dette snarere styrker enn svekker behovet for et forbud mot formell delegasjon. Kommunestyret og fylkestinget kan ikke delegere seg fra det endelige ansvaret for konsekvensene av de budsjettvedtak som treffes og ansvaret for å vurdere fortløpende helheten i budsjettet. 46 i kommuneloven stiller krav til årsbudsjettets innhold. Det går fram av 46.1 at årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal 9

10 være fullstendig, dvs det skal omfatte hele kommunens virksomhet ( 46.2) og det skal være realistisk. Det betyr at det skal fastsettes på grunnlag av forventede inntekter og utgifter i budsjettåret ( 46.3). I tillegg til disse kravene, står det i 46.4 at årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte og at kommunestyrets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram. Når det gjelder krav til oversiktlighet, kommenterer Bernt og Overå slik: Bestemmelsen stiller krav til kommunestyret eller fylkestinget om å påse at hensynet til brukernes behov for informasjon er vurdert ved utformingen av årsbudsjettet. Det er ikke tilstrekkelig at dokumentet oppfyller rent tekniske regnskaps- og bokføringsmessige krav, det er et rettslig krav at det er utformet slik at vanlige folkevalgte og innbyggere skal kunne forstå det. Når det gjelder kravet om at premisser og målsettinger skal komme tydelig fram, kommenterer Overå og Bernt at Det skal ikke være nødvendig med regnskapsmessige analyser eller leting i saksdokumenter for å få tak i de politiske og administrative valg som ligger til grunn for årsbudsjettet. 2.5 Oppsummering revisjonskriterier Rådmannen har ikke selv mulighet til å gå gjennom og kvalitetssikre alle saksframlegg som går til politisk behandling, men vil uansett være den som står ansvarlig i forhold til de politiske organer. Revisjonen tolker 23.2 slik at rådmannens påse-ansvar i den forbindelse må innebære at han bør ha etablert et system for å sikre seg at saker blir forsvarlig utredet. Dette kan også sees i sammenheng med kravet om betryggende kontroll. Hva som er forsvarlig og/eller betryggende må for øvrig være en avveining mellom den tid og de ressurser som er tilgjengelig for saksbehandlingen og risiko for og konsekvensene av eventuelle feil / mangler som kan oppstå. Det er viktig å merke seg at 23.2 ikke innebærer et krav om at det aldri skal kunne oppstå feil. Et slikt krav ville medføre at uforholdsmessige store ressurser måtte brukes til saksutredning og kontroll. Saken vedr budsjettrammen for barnehager er ikke en egen sak, men en del av saken om årsbudsjettet for 2011 for Østre Toten kommune. Som omtalt ovenfor er det formannskapet som legger fram innstilling om budsjettet til kommunestyret og rådmannens ansvar er begrenset til å legge fram det faktiske materialet og foreta de nødvendige vurderinger av det. Revisjonen ser at det her kan være vanskelig å være konkret på hvilke krav det skal stilles til rådmannen i forhold til omfanget, innholdet og kvaliteten på det faktiske materialet. Med grunnlag i de lovbestemmelsene som vi har gått gjennom ovenfor har vi satt opp fire vurderingskriterier som vi mener er relevante i forhold til å beskrive hva som er et godt beslutningsgrunnlag. Vi diskuterer disse nærmere i vurderingskapitlet (kapittel 6). 1. Alle vesentlige forhold som er relevante for at de folkevalgte skal kunne fatte et lovlig budsjettvedtak må være tatt hensyn til. 2. Vesentlige forutsetninger (premisser) som ligger til grunn for de avgjørelser som skal tas må fremgå. 10

11 3. Det bør redegjøres for uavklarte forhold, usikkerhet i anslag/beregninger og hvilke konsekvenser dette kan få. 4. Beregninger og prognoser må basere seg på den informasjonen som var tilgjengelig da saksframstillingen ble utarbeidet. 3. METODE Datagrunnlaget for faktadelen er Kommunale dokumenter og budsjett- og regnskapsrapporter fra kommunens økonomisystem som revisjonen har tilgang til. Se referanseliste for hvilke dokumenter som er gjennomgått. Møte med og telefonsamtaler med rådmann Per Kind, kommunalsjef Roy Thomassen, økonomisjef Ivar Dahl og barnehagesjef Ane-Kristin Nærbøe. Telefonsamtale med og etterfølgende notat fra leder av opplæringsutvalget Gunhild Aalstad. Første del av prosjektet inneholder også en gjennomgang av begrepet forsvarlig utredning, som et grunnlag for å utlede revisjonskriterier. Prosjektet er ikke et tradisjonelt forvaltningsrevisjonsprosjekt, siden vi kun har sett på en spesiell sak, men vi har likevel forsøkt å gjennomføre prosjektet i henhold til standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Undersøkelsen vår er avgrenset til å se på administrasjonens arbeid med å utrede selve budsjettrammene. Vi ser at kostnadsnivået i barnehagene er et tema som går igjen i saksframstillingene og at opplæringsutvalget også har bedt om redegjørelser for hvorfor kostnadsnivået er høyt. Vi har imidlertid ikke vurdert nærmere administrasjonens utredning i den forbindelse. Vi har kun sett på fastsetting av rammer til barnehagene og ikke sett på hele budsjettprosessen for 2011 som helhet. Undersøkelsen vår er ikke generaliserbar utover denne ene saken eller ene året. Det er mulig vi kunne belyst saken bedre hvis vi hadde gått litt bredere ut i forhold til å se på større deler av budsjettprosessen. Dette var ikke omfattet av bestillingen fra kontrollutvalget og det var heller ikke tid til det innenfor tiden som var til rådighet. 4. FINANSIERING AV BARNEHAGER Siden endringen av finansieringsopplegget for barnehagene er et sentralt tema i kommunens budsjettbehandling for 2011, har vi funnet det riktig å skrive litt om temaet innledningsvis. Fram til og med 2010 ble de kommunale og private barnehagene i hovedsak finansiert ved tre kilder; kommunal egenfinansiering, foreldrebetaling og øremerkede statstilskudd. Barnehagene fikk et statlig driftstilskudd som ble beregnet på grunnlag av det faktiske antallet barn i barnehagen, deres alder og 11

12 avtalte ukentlige oppholdstid. Statstilskuddet til de private barnehagene var innom kommuneregnskapene for inntektsføring og utgiftsføring / utbetaling. Kommunene var dessuten pålagt (jfr forskrift om likeverdig behandling) å dekke kostnader til drift av barnehager som ikke ble dekket av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Fra 1. august 2005 var det et krav om at kommunens tilskudd måtte sørge for at den samlede offentlige finansieringen utgjorde minst 85 % av det som tilsvarende barnehager eid av kommunen i gjennomsnitt mottok. Denne satsen økte til 88 % pr Som følge av barnehageforliket i 2002 skulle foreldrebetalingen reduseres og ubyggingen av nye barnehageplasser økes. Et av virkemidlene var økte overføringer til kommunene, de såkalte skjønnsmidlene til barnehager. Midlene skulle bidra til å kompensere for kommunenes merutgifter knyttet til maksimalpris, plikten til økonomisk likeverdig behandling av private barnehager og drift av nye barnehageplasser. I tillegg til ordinært driftstilskudd, har kommunene tidligere fått et øremerket tilskudd til å finansiere ekstra utgifter vedr barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage. Dette tilskuddet ble tildelt etter antall barn i kommunen i alderen 1-5 år. I kommuneproposisjonen for 2009 varslet regjeringen at de øremerkede tilskuddene ville bli innlemmet i rammetilskuddet fra Dette ble fulgt opp i kommuneproposisjonen for 2011 som ble lagt fram 11.mai Det ble da foreslått at de tre tilskuddene som er nevnt ovenfor (driftstilskudd, skjønnsmidler og tilskudd tilbarn med nedsatt funksjonsevne) ble innlemmet i rammetilskuddet. Det framgår av proposisjonen at innlemmingen betyr at midlene nå fordeles etter kriteriene i inntektssystemet i stedet for faktisk aktivitetsnivå. Det ble utformet en egen delkostnadsnøkkel basert på såkalte objektive kriterier der antall innbyggere 1-5 år og utdanningsnivået i befolkningen var de elementene som ble tillagt vekt. Vektleggingen av objektive kriterier betyr at antall barn som faktisk går i barnehage eller antall nye barnehageplasser i løpet av et år ikke lenger har noen betydning for tilskuddet. I kommuneproposisjonen ble også omfordelingsvirkningene beregnet. Vi har ikke gått nærmere inn på virkningene for Østre Toten siden dette ligger på siden av vårt oppdrag. I forbindelse med statsbudsjettet for 2011 som ble lagt fram 4. oktober 2011 fikk kommunene vite hvilke beløp de ville få i rammetilskudd i Endringen i finansieringsopplegget innebar også en omlegging av finansieringen av de private barnehagene. Fra 2011 er det statlige driftstilskuddet til private barnehager fjernet og erstattet med et kommunalt driftstilskudd. Kommunene overtar dermed hele ansvaret for den offentlige delen av finansieringen av barnehagene og tilskuddet til de private barnehagene finansieres av rammetilskuddet. Forskrift vedrørende beregning av dette tilskuddet ble fastsatt og departementet utarbeidet et rundskriv datert med veiledning til beregning av tilskudd. Som tidligere er det kommunale tilskuddet til de private barnehagene knyttet opp mot kostnadene i de kommunale barnehagene. Det følger av 3 i forskriften at tilskuddet skal utgjøre minimum 88 prosent av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig støtte. Vi går ikke nærmere inn på beregningen av det kommunale driftstilskudd, da dette er relativt komplisert og det ikke er nødvendig i forhold til vårt oppdrag. 12

13 5. FAKTABESKRIVELSE 5.1 Rådmannens system for å påse at saker er forsvarlig utredet Kommunen har fire kommunalsjefer som har sekretariatsansvaret for saker på hovedutvalgsnivå og som har ansvaret for saksframlegget til hovedutvalgene. To av disse har ansvaret for å kvalitetssikre enhetsledernes saker. I følge rådmannen er det vanligvis enhetslederne (9 stk) som skriver saksutredningene. Alle sakene som skrives av enhetslederne skal innom en av de to kommunalsjefene til kvalitetssikring. For enhetene Støttetjenester og Samfunn blir sakene utredet av de to kommunalsjefene (disse er både enhetsledere og kommunalsjefer). Hvis saken har stor betydning, legges den også fram for rådmannsgruppa. Saker av økonomisk betydning går innom økonomisjefen til kvalitetssikring. I det følgende ser vi nærmere på budsjettprosessen for 2011 relatert til rammene for barnehagene. 5.2 Budsjettprosessen Årsbudsjettet i Østre Toten kommune legges fram av ordføreren. I følge rådmannen har budsjettprosessen endret seg de siste årene. Tidligere var det en mer tradisjonell prosess, men de siste årene har en i prosessen forsøkt å involvere både politikere, administrasjonen og tillitsvalgte i større grad, gjennom blant annet trepartssamarbeidet. En har også tatt i bruk målstyring mer systematisk. Gjennom hele budsjettprosessen har de tre partene arbeidet sammen i komiteer og hovedutvalgene har vært med hele veien og fått informasjon og diskutert forutsetninger underveis. Rådmannen sier det har vært en kunnskapsprosess. Rådmannen viser også til saken om fremtidig politisk organisering i Østre Toten (K-sak 17/11) som illustrerer samspillet mellom administrasjon og politikere i ulike typer saker. I saksutredningen vises det til at det er lagt vekt på signalene om å legge til rette for at politikerne i større grad får prege dagsorden, legge føringer for vedtakene og vurdere hvilket beslutningsgrunnlag som bør foreligge i ulike typer saker. Det skilles mellom tre kategorier saker. Kategori 1 er tradisjonelle saker der administrasjonen utreder og fremmer forslag til vedtak. I kategori 2 kommer saker der det ligger til rette for treparts- eller fireparts medvirkning. Dette gjelder blant annet budsjettsakene. Det uttales i saken at innstillinger i slike typer saker bør kunne fremmes ut fra et treparts eller fireparts samarbeid, eventuelt som flere innstillinger hvis partene ikke er enige. I kategori 3 kommer tyngre politiske saker der samspillet med offentligheten er hovedpoenget. Her er det viktig å legge til rette for en god offentlig debatt. 5.3 Arbeidet i barnehagekomitéen. 13

14 Det går fram av kommunens grunnlagsmateriale for budsjettprosessen 1 at oppstarten av arbeidet skjedde i kommunestyret Det ble opprettet komitéer som skulle arbeide med framtidas utfordringer gjennom våren. Komitéene ble sammensatt av representanter fra politikere, tillitsvalgte og administrasjonen. Det var to typer komitéer; temakomitéer som skulle ha et overordnet og helhetlig perspektiv og fagkomitéer som skulle ivareta det bruker og tjenesteorienterte perspektivet. Det ble blant annet opprettet en barnehagekomité som bestod av to politikere, to tillitsvalgte og barnehageleder. Oppdraget til fagkomitéene var følgende: Belyse endringer i forutsetningene for virksomheten. Her skulle det oppgis med dokumenterte tall og forklaringer om forutsetningene var de samme som for ett år siden eller om de var enklere eller vanskeligere å håndtere. Vurdere produktivitet og effektivitet. Her skulle det bl.a vurderes om ny teknologi, struktur eller organisering innebar besparinger og om brukerundersøkelser eller annen faktainformasjon ga holdepunkter for å vurdere status og utvikling. Vurdere inntektspotensialet innen komiteens område Se på langsiktige utviklingsmuligheter Peke på konsekvenser av omprioriteringer. Her skulle komiteen foreslå tiltak for evt reduksjon eller økning av budsjettet med 3-5 %, basert på brutto driftsbudsjett. Oppfylle det overordede siktemålet. I følge rådmannen var hensikten med komitéarbeidet å løfte blikket og se på utfordringene. I denne fasen ble det derfor ikke jobbet med detaljer. Arbeidet i komitéene resulterte i dokumenter som ble lagt fram på budsjettkonferansen mai. Av rapporten fra barnehagekomitéen går det frem at forutsetningene har endret seg ved at det er flere barn i barnehagene i mars 2010 enn på samme tid året før. Det er flere små barn og flere med full plass. Det rapporteres at det er grunn til å tro at utviklingen fortsetter og at vedtatt barnehagestruktur ikke dekker behovet ved hovedopptaket i Det rapporteres også om at økningen i antall plasser har avtatt betydelig fra 2009, noe som har ført til at økningen i statstilskudd har avtatt. Det er derfor ikke midler til å avsette til fond. Det rapporteres om at oppsparte fondsmidler er brukt i 2009 og 2010 og at fondet er tømt. Det rapporteres også om at økt sats for tilskudd til private barnehager fra vil medføre en merutgift i Komitéen viser også til at barnehagesektoren vil bli rammefinansiert fra 2011 og at det vil komme nye retningslinjer for finansiering av de private barnehagene. Komitéen konkluderer under dette punktet med at En må være forberedt på økt utbygging Økonomien blir vanskeligere å håndtere når økningen i skjønnsmidler avtar når det etableres færre barnehageplasser Nye barnehageplasser etter 2011 vil bli en ren kommunal kostnad. Under punktet om vurdering av produktivitet og effektivitet har komiteen tatt inn tall fra kostra over korrigerte bruttodriftsutgifter i kroner pr barn i kommunal barnehage. Disse tallene viser at utgiftene 1 endring gjennom fornying. Strategisk idedugnad gjennom trepartssamarbeid. Grunnlagsmateriale med tanke på plan- og budsjettarbeidet for

15 for Østre Toten ligger over gjennomsnittet av andre sammenliknbare kommuner, landsgjennomsnittet mv. Tallene forklares blant annet ved at det er en relativt høy andel barn som får ekstra ressurser, lengre åpningstid, høyere arealnorm og dyr drift i midlertidige lokaler. Det vises til at det er en stor økning i nettodriftsutgifter fra 2008 til 2009 som forklares med økt tilskudd til private barnehager og flere småbarn i kommunale barnehager. Når det gjelder å peke på konsekvenser av omprioriteringer vises det blant annet til at kommunen har vedtatt en pedagognorm utover minimumskravet i barnehageloven. Normen var ikke oppnådd i alle barnehager i mars Dersom bemanningen reduseres til minimumsnormen vises det til at kommunen kan spare netto ca 3 mill. kroner. 5.4 Foreløpige budsjettrammer På kommunestyrets møte ble det vedtatt foreløpige rammer for høstens arbeid. Det ble vedtatt at kommunen skulle bygge opp en økonomisk handlefrihet tilsvarende et netto driftsresultat på 3 %. Dette innebar en kutt i rammene på 5 %. Selve rammeberegningene er utarbeidet med utgangspunkt i dette målet og et alternativt kutt på 1,8 %, tilsvarende et netto driftsresultat på 1 %. Det ble vedtatt at rammene evt skulle oppdateres i kommunestyret 16. september med konsekvensjusteringer i forhold til halvårsrapporten for Budsjettramma for barnehagene er en nettoramme og tilsvarer i utgangspunktet netto driftsutgifter på området. Det går fram av vedlegg til kommunestyresaken at basis for denne ramma tilsvarte nettoramma for opprinnelig budsjett for 2010, som beløp seg til 11,749 mill. kroner. Deretter ble det vist hva en reduksjon på hhv 5 % og 1,8 % i nettoramma ville bety hhv ca 0,6 og 0,2 mill. kroner. I saken vedr de foreløpige rammene ble det ikke tatt hensyn til at de øremerkede tilskuddene skulle ut av barnehageramma og overføres til rammetilskuddet. Kommunestyret vedtok videre under pkt 2 i vedtaket: Ut fra de økonomiske resultater som er vist i vedlagte tabell, forutsettes det at sektorutvalgene, sammen med administrasjon, tillitsvalgte og brukerrepresentanter der dette er mulig, synliggjør muligheter og konsekvenser, både på kort og lengre sikt. Dette forutsettes gjort ved å fremme forslag til resultatmål, bidrag til samfunnsutviklingen og andre oppdrag knyttet til de ulike enhetene. Disse målene og oppdragene skal, så konkret som mulig, vise hvilke tjenestetilbud og nivåer som blir mulige og hvilke oppgaver kommunen vil kunne ivareta i 2011 og videre i perioden Barnehageøkonomi budsjett- og regnskapstall Før vi går videre vil vi vise noen hovedtall hentet fra regnskapet for 2010 og budsjettene for hhv 2010 og 2011 for barnehagene. Budsjett-tallene for 2010 gjelder opprinnelig budsjett, mens budsjett-tallene for 2011 gjelder opprinnelig budsjett vedtatt og justert budsjett etter kommunestyrets behandling i mars Kommunestyret vedtar kun nettorammen (nettodriftsutgifter) mens enhetsleder har fullmakt til selv å endre budsjettet på de enkelte poster innenfor denne nettoramma. 15

16 Tabell 1 Hovedtall opprinnelig budsjett og regnskap 2010 og opprinnelig og justert budsjett Budsjett (oppr) 2010 Regnskap 2011 Budsjett (oppr) 2011 Budsjett justert mars Lønnsutgifter Sykelønnsrefusjon mv 0 (4228) Lønnsutgifter fratr sykelønnsrefusjon Kjøp av varer og tjenester Driftsavtaler (herav kommunalt tilskudd til private bhg) Bidrag til andre formål (Overføring statstilsk til prv bhg) Andre utgifter Sum utgifter fratrukket sykelønnsrefusjon Foreldrebetaling og matsalg (9326) (9427) (10563) (10563) 10 Øremerket statstilskudd (driftstilskudd kom bhg) (25040) (26398) Andre statlige overf (skjønnsmidler og statstilsk prv bhg) (28938) (31389) Diverse refusjoner og inntekter (1200) (1377) (660) (660) 13 Sum inntekter fratrukket sykelønnsrefusjon (64504) (68598) (11223) (11223) 14 Netto driftsutgifter ekskl fond Avsetning til fond Bruk av fond (2250) (926) (1075) (1075) 17 Netto utgifter De største utgiftene på barnehagebudsjettet er lønnsutgiftene som var ca 48 mill. kroner i Vi har valgt å vise lønnsutgiftene totalt og fratrukket refusjon for sykepenger siden budsjett og regnskapstall da blir mer sammenliknbare. Dette har sammenheng med at sykepengerefusjon og vikarutgifter ikke budsjetteres. Det øremerkede statlige driftstilskuddet (inkl tilskudd til barn med funksjonshemminger) til kommunale barnehager i 2010 var på ca 26 mill. kroner. I tillegg fikk Østre Toten kommune ca 31 mill. kroner i statlige overføringer. Dette omfattet skjønnsmidler og øremerket statstilskudd til de private barnehagene. Til sammen beløp øremerkede tilskudd på regnskapet i 2010 seg til 57,8 mill. kroner. I budsjettet for 2011 er disse tilskuddene innlemmet i rammetilskuddet, noe vi ser av budsjettet for 2011 der disse postene står i 0. På utgiftssida overførte Østre Toten kommune 11,1 mill. kroner i driftstilskudd, finansiert av egne midler, til private barnehager i I tillegg fikk de private barnehagene overført statstilskudd som altså gikk via kommuneregnskapet og evt en andel av de skjønnsmidlene kommunen fikk 2. Dette beløper seg til ca 20 mill. kroner. Til sammen ble det dermed overført ca 31 mill. kroner over kommunebudsjettet til de private barnehagene i Vi ser at i 2011 er driftstilskuddet budsjettert til ca 28 mill. kroner. 5.6 Opplæringsutvalgets arbeid Etter møtet i kommunestyret 17.6 arbeidet fagkomitéen for barnehagene videre og kom med innspill til budsjettarbeidet som ble lagt frem for opplæringsutvalget i møte Det går fram av oversikter på Kulturdepartementets hjemmeside at Østre Toten kommune fikk i underkant av 10 mill. kroner i skjønnsmidler i 2009 og ca 11,6 mill. kroner i

17 Av saken til møtet i opplæringsutvalget går det fram at barnehagene har fått påplusset ramma med 56 mill. kroner som følge av det nye finansieringsopplegget. I tillegg uttales det at rammene er oppjustert for å ivareta lønns- og prisstigningen. Tabell 2 Ramme før kutt (hentet opplutv 27.1) 1000 kroner Foreløpig ramme Kutt tilsvarende krav om 1 % netto driftsres 212 Økt ramme som følge av endret finansieringsopplegg (reduserte statlige overføringer) Pris og lønnsvekst 3151 Ny ramme I fagkomiteens innspill nevnes det at en har brukt oppsparte fond til å dekke utgiftene både i 2009 og Det vises dessuten til halvårsrapporten fra juni 2010 som gir signal om mulig underskudd, avhengig av om det ytes ytterligere skjønnsmidler for mye plasser høsten Det går fram av halvårsrapporten pr juni 2010 at det er et reelt merforbruk i første halvår som følge av at det kommunale tilskuddet til private barnehager er økt i forhold til budsjettert tilskudd, noe som skyldes økte utgifter i de kommunale barnehagene i Det rapporteres videre at det er forventet økte skjønnsmidler i 2. halvår, men at det er usikkert hvor store midlene blir. Øvrig drift rapporteres å være i samsvar med budsjettet. Det vises i saksframstillingen til opplæringsutvalgets møte at barnehagene står overfor en ny budsjettmessig situasjon som følge av at tilskuddene til de private barnehagene fra og med 2011 skal overføres via kommunenes rammetilskudd og at det er forutsatt at de private barnehagene skal få 91 % av det som det koster å drive kommunale barnehager, mot 88 % i dag. Det vises til at retningslinjene for tilskuddet til de private barnehagene ikke er klare ennå. Det står ikke noe i saksframstillingen knyttet til endret aktivitet i 2010 eller andre forhold som forventes å påvirke rammene for Opplæringsutvalget valgte å omfordele 2 mill. kroner av ramma til barnehagene til skolen for å finansiere prosjektet onger er rare. I følge utvalgsleder ble denne beslutningen tatt på grunnlag av den informasjonen de hadde fått. De hadde blant annet fått informasjon som viste at Østre Toten kommune brukte dobbelt så mye pr barn som flere andre sammenliknbare kommuner og at det også ble brukt langt mer til spesialpedagogiske tiltak enn i andre kommuner. Hun mente at det var først i kommunestyret at rådmannen hadde understreket at ramma var beheftet med stor usikkerhet, men det ble ikke sagt noe om i hvilke størrelsesorden usikkerheten lå. Etter omfordelingen av midler til skolebudsjettet var ramma for barnehagen 68,68 mill. kroner. Opplæringsutvalget hadde et ekstra møte der de fikk seg forelagt utredninger vedr ulike innsparingsalternativer. Opplæringsutvalget tok utredningene til orientering. I møte 9.12 opprettholdt utvalget sitt forslag om ramme på 68,68 mill. kroner. Kommunestyret hadde møte der de vedtok at utvalgenes forslag til omprioriteringer innen egne rammer, sammen med budsjettet, skulle vedtas i kommunestyret Opplæringsutvalget hadde et siste møte der de vedtok at de ikke hadde noen ytterligere innspill til budsjettet for Av saksframlegget går det fram at den neste viktige gjennomgangen vil komme i januar, etter 17

18 at konsekvensene av det nye opplegget for overføring til de private barnehagene er gjennomgått og konsekvensjustert. 5.7 Kommunestyrets behandling Kommunestyret vedtok , i forbindelse med budsjettvedtaket for 2011 å opprettholde opplæringsutvalgts forslag til omprioritering og den foreslåtte ramma på 68,68 mill. kroner. Som tidligere nevnt redegjorde rådmannen for usikkerheten i ramma for barnehagene knyttet til det nye finansieringsopplegget for barnehager. Det går fram av budsjettdokumentet at det pr er en økning i antall barn, antall enheter og antall årsverk i barnehagene i forhold til Den eneste konkrete kommentaren til nettoramma i selve budsjettdokumentet er at barnehagesektoren har fått økt ramme med 56 mill. kroner som følge av omlegging av finansiering av barnehagesektoren. 5.8 Ny behandling i opplæringsutvalget i januar 2011 Barnehagebudsjettet ble tatt opp igjen på møte i opplæringsutvalget der det kom fram at opprinnelig vedtatt budsjett var for lavt i forhold til aktivitetsnivået. På dette møtet ble det også fremmet en sak om finansiering av de private barnehagene. I opplæringsutvalgets møte 18. november ble det bestemt at barnehagebudsjettet skulle tas opp på nytt i januar i forbindelse med overføringen til de private barnehagene. Kommunen hadde frist til 1. februar 2011 med å fastsette tilskudd til de private barnehagene i tråd med nye retningslinjer. De nye retningslinjene kom i månedsskiftet oktober / november og det ble arrangert kurs for kommunene i departementet i november. Det ble derfor ikke tid til å sette seg inn i de nye retningslinjene før budsjettet måtte vedtas. Det opplyses i saken til opplæringsutvalget 27. januar at samlet drift etter kostnadskutt på stillinger for å oppnå vedtatt budsjettreduksjon på 2 mill. kroner var 75,4 mill. kroner. Dette innebar at den samlede driften på årsbasis ble beregnet til å være 6,7 mill. kroner høyere enn vedtatt budsjett. Samlet drift etter den nye beregningen fordelte seg med et anslått beløp for kommunalt tilskudd på 28 mill. kroner og ordinært tilbud i barnehager, spesialpedagogisk hjelp og diverse andre utgifter på til sammen 47,4 mill. kroner. Som årsak til avviket trekkes fram at utgiftene til driften i Kolbu barnehage er større enn den samlede innsparingen ved nedleggelse av Smeby og Dal barnehage. Dette har sammenheng med at det er et større antall barn/plasser i Kolbu enn i de to andre barnehagene til sammen. Det opplyses at merkostnadene i 2010 ble dekket av statstilskuddet, men ikke tatt hensyn til ved etableringen av budsjettrammene for Kostnadsdifferansen oppgis å være 3,3 mill. kroner. 18

19 Det vises også til at budsjettet for 2010 ble finansiert ved hjelp av fondsmidler (2,25 mill. kroner) som nå er brukt opp. I saken gås gjennom en rekke mulige kutt-tiltak for å bedre budsjettbalansen. I vedtaket ble administrasjonen bedt om å jobbe videre med saken og dessuten komme tilbake med mer informasjon om hvorfor barnehagesektoren i Østre Toten framstår som mer kostnadskrevende enn sammenliknbare kommuner. Utvalgsleder sier at de ikke var kjent med de opplysningene som kom fram i møtet 27.1 og at dette kom som en overraskelse på utvalget. 5.9 Behandling i utvalg og kommunestyre i mars Som en oppfølging av budsjettsaken 27.1 ble det fremmet en ny sak for opplæringsutvalget om innsparingstiltak og mulig økt budsjett. Denne saken gikk videre til kommunestyret og resulterte i at budsjettet ble vedtatt økt med 3 mill. kroner. Vi har ikke gått gjennom innsparingstiltakene eller økningene, men har konsentrert oss om å se på administrasjonens kommentarer i forhold til opprinnelig budsjettramme. I den forbindelse har vi sett på et notat administrasjonen har skrevet om utviklingen i barnehageøkonomien de siste årene og som var vedlegg til saken som ble lagt fram for opplæringsutvalget og kommunestyret i mars. Mye av det som står i dette dokumentet er også kommentert av revisjonen tidligere i denne rapporten. I notatet viser administrasjonen til ny finansieringsordning fra 2011 og at konsekvensene av endringene i forutsetningene viser seg som den ubalansen kommunen står oppe i ved inngangen til Det vises også til rådmannens understerking av usikkerheten vedr det økonomiske opplegget inntil en visste mer om de statlige retningslinjene knyttet til tilskuddene til private barnehager i saksframleggene. I notatet vises det også til kommunens praksis i forhold til å oppfylle kravet om full barnehagedekning. Her vises det til et vedtak fra 2008 om at alle som søker barnehageplass skal få et tilbud i løpet av 3 måneder etter at søknaden er mottatt. Det vises til at det var en forventning om at barnehagene skulle gjøre sitt ytterste for å ta inn nye unger fortløpende, så sant lokalene tillot det. Denne praksisen var mulig fordi økningen i plasser ble finansiert av de øremerkede tilskuddene fra staten. Denne ordningen fungerte inn i høsthalvåret 2010 ifølge notatet. Notatet kommenterer også budsjettsprekken knyttet til Kolbu barnehage på ca 3,3 mill. kroner. Det går fram av notatet at Det ble verken innledningsvis eller seinere undervegs i budsjettprosessen lagt inn noen økninger i ramma for barnehagene som følge av det økte antall plasser som skulle driftes ved inngangen til 2011 sammenliknet med de som ble lagt til grunn for 2010-budsjettet. 19

20 6. REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 6.1 Rådmannens system Problemstillingen var: I hvilken grad har rådmannen et system for å påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet? I avsnittet under revisjonskriterier har vi vist til at 23.2 stiller krav om at rådmannen har et ansvar for å påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vi tolker dette slik at rådmannen bør ha etablert et system for å sikre dette. Revisjonen har merket seg at rådmannen har et system for kvalitetssikring av saker til politisk behandling som innebærer at alle saksframlegg fra enhetslederne gjennomgås av kommunalsjefene og i tillegg legges fram for ledergruppa og / eller økonomisjefen ved behov. Så vidt vi kan se er det samme system som gjelder i forbindelse med budsjettsaker. Revisjonen vil ellers bemerke at det er svært forskjellige saker som legges fram til politisk behandling og vi har ikke undersøkt hvordan systemet fungerer i konkrete saker (med unntak av barnehagebudsjettet). Andre aspekter som kunne vært undersøkt i forhold til rådmannens system er saksbehandlerkapasitet, kompetanse og hvor god tid som settes av til saksutredningen i ulike typer saker. Dette er forhold som det er vanskelig å undersøke generelt, men der en f.eks kan ta for seg bestemte sakstyper. Konklusjon: På et generelt grunnlag mener vi rådmannen har lagt opp til et tilfredsstillende system for å påse at saker blir forsvarlig behandlet. 6.2 Barnehagenes budsjettrammer Problemstillingen var: I hvilken grad er kravene til forsvarlig utredning oppfylt når det gjelder saken om barnehagenes budsjettrammer for 2011? Som tidligere nevnt er det ordføreren som fremmer forslag til budsjett, og ikke rådmannen. I Østre Toten kommune starter budsjettprosessen allerede vinteren året før budsjettåret og er preget av bred deltakelse fra politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Før selve budsjettdokumentet og tilhørende saksframstilling utformes har det foregått et omfattende arbeid i komitéene. Det går fram av mandatet for fagkomitéene at de skulle utrede endringer i forutsetninger, vurdere produktivitet og effektivitet osv, dvs drive en form for utredningsvirksomhet. Sektorutvalgene er også tillagt ansvaret for 20

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon

Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon Jan Fridthjof Bernt: Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon Foredrag Januarmøtet 2013 Fylkesmannen i Troms Tromsø 9. januar 2013 Utgangspunktet: Kommunaldemokrati som legmannsstyre

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall, Namsos De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Wenche Bjor

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

KOSTRA-ANALYSE I BARNEHAGER HAMAR KOMMUNE OG GJØVIK KOMMUNE

KOSTRA-ANALYSE I BARNEHAGER HAMAR KOMMUNE OG GJØVIK KOMMUNE KOSTRA-ANALYSE I BARNEHAGER HAMAR KOMMUNE OG GJØVIK KOMMUNE Et samarbeidsprosjekt mellom Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS Hedmark Revisjon IKS Kildevn. 14 2340 LØTEN Tlf.: 62 43 58 00 Innlandet

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE Arkiv 13/1634-9 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Oppdrag... 2 1.2 Mandat... 2 1.3 Politisk behandling og framdrift... 2 1.4 Arbeidsform... 3 1.5 Disposisjon...

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4599 Sakstittel: HØRING OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunestyre støtter lovfestet rett til barnehageplass

Detaljer

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens 77 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg av 15.juni 2004. Kommunestyret har det overordnede

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole:

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: I etterkant av formannskapsmøtet 03.06.13 mottok kommunen opplysninger om at det var feil i de økonomiske beregningene som var

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 29. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus møterom 3035. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 30.03.2011 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus F 2 (3.etg.) Tirsdag 20.04.2010 kl. 12.00 Se vedlagte saksliste

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND - NY SAMARBEIDSAVTALE. Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Fredag 20. mai 2011 holdt kontrollutvalget møte i Østre Toten rådhus fra kl. 0900 1330.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Fredag 20. mai 2011 holdt kontrollutvalget møte i Østre Toten rådhus fra kl. 0900 1330. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE Fredag 20. mai 2011 holdt kontrollutvalget møte i Østre Toten rådhus fra kl. 0900 1330. Som medlemmer møtte: Ole-Johan Dyste, leder Johan E. Dyste,

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Arkivsaksnr.: 14/1667-2 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02.

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02. Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/10061-2 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/862. 3. Kommunestyret oppnevner følgende som medlemmer av utvalget

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/862. 3. Kommunestyret oppnevner følgende som medlemmer av utvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/862 STILLINGSREDUKSJONER I BARNEHAGESEKTOREN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning den framlagte konklusjon

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074 Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE Årsrapport 2011 Kontrollutvalgets virksomhet 1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 2. Medlemmer og sekretariat 3. Aktivitet 4. Økonomi 5. srevisjon 6. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei OMORGANISERING AV PP-TJENESTEN - OVERGANG TIL VERTSKOMMUNEMODELL Rådmannens innstilling:

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 3. februar 2015holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen (FrP),

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

Ny mal for saksframlegg til politisk behandling

Ny mal for saksframlegg til politisk behandling Ny mal for saksframlegg til politisk behandling Opplæring 28. januar 2013 1 Utgangspunkt Rådmannens Lean-prosjekt vedr. saker til politisk behandling. Kommunestyrets vedtak i møte 16. februar, sak 23/12,

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720 ØKONOMISKE SITUASJON FOR BARNEHAGENE I SIGDAL Rådmannens forslag til vedtak: Status på økonomisk situasjon i barnehagene

Detaljer

018/08 Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt Evaluering av kommunen som IA-bedrift med fokus på sykefravær

018/08 Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt Evaluering av kommunen som IA-bedrift med fokus på sykefravær FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Saksfremlegg Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området.

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/267-3 Arkiv: A10 Sakbeh.: Kariann Hætta Sakstittel: BARNEHAGETILBUD I KVALFJORD Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Søknad av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 LOKAL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Følgende lokale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer