Øyvor Helstad Sent: 10. desember :06 Postmottak STFK Høring Vannforvaltningsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øyvor Helstad Sent: 10. desember 2014 13:06 Postmottak STFK Høring Vannforvaltningsplan"

Transkript

1 From: Øyvor Helstad Sent: 10. desember :06 To: Postmottak STFK Subject: Høring Vannforvaltningsplan Attachments: 4347_001.pdf Hei. Oversender uttalelse fra Frøya kommune ang regional vannforvaltningsplan. Øyvor Helstad Miljøkonsulent Tlf: Ta miljøhensyn - vurder om du virkelig må skrive ut denne e - posten.

2 S a kn r : 130/14 FR ØYA K OMM UNE Hovedutvalg for forvaltning Mfltflbflk M øted ato : Ar kivsaksn r : Sak nr : / / 14 Sak sbeh andler : Ar kivkode: Gr ad er ing : Øyvor H elstad K 70 Sak en sk al b eh an dles i følgend e utvalg : 130/ 14 Hovedutvalg for forvaltning HØRING - RE G IONAL VAN NFORVAL TN IN GSPLAN F OR VAN NREGION TRØNDELAG V e d t a k : 1. Frøya k om mun e øn sker en mest mulig str ømlinj efor met og for u tsigb ar for valtn in g som ikk e før er til dobbeltfor valtn in g opp mot for eksem pel sek tor myn digheter og M a ttilsyn et n å r d et gjelder kr av som stilles til for ek semp el h avbr u ksn ær ingen. 2. F r øya k omm un e øn sker også at d et tas hen syn til n ær ingslivet i komm un en og at der es konku r r an sek r aft inter n a sj on alt ikk e p åvir kes vesen tlig av Van ndir ektivet p å b ak gr un n av a t and r e lan d h ar an nen kl assifi ser ing og gr a der ing av vann kvalitet enn i Nor ge. 3. Fr øya k omm u ne ser p ositivt p å ar b eidet med å sikr e en felles, b ær ekr aftig b r uk av van nr essur sen e på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i van nfor skr iften n ås. 4. Fr øya k omm u n e vil fr em heve beh ovet for styr k ed e øk onomisk e r essu r ser fr a st atlig h old for å sikr e imp lem ent er ingen av dir ek tivet i van nfor valtn in gen og gj en n omfør ingen av ak tuelle tilt ak in nen for ulike sektor omr åder. 5. M ilj øtiltak vu r d er es i k ommun en s øk on omi- og h an dlin gsplan er. E nstemmig. H ov edu tv algets beh andlin g i mø te : F lg. omf orente f orslag til tillegg ble f r emmet: l. «Frøya kommune ønsker en mest mulig strømlinjeformet og forutsigbar forvaltnin g som ikke fører til dobbeltforvaltning opp mot for eksempel sektormyndigheter og Mattilsynet når det gjelder krav som stilles til for eks empel havbruksnærin gen. 2. Frøya kommune ønsker også at det tas hensyn til næringslivet i kommunen og at deres konk urransekrafl internasjonalt ikke påvirkes vesentlig av Vanndirektivet på bakgrunn av at andre land har ann en klassifi seri ng og gr adering av vannk valitet enn i Norge» F or sla g til ved tak : l. Frøya komm une ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraft ig bruk av vannressursene på tvers av sektorm yn dighetene, og ønsker å være en akt iv b idragsyt er til at målene i vann forskriften nås. 2. Frøya komm une vil fremh eve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikr e imp lemen teringen av dir ektivet i vann forvaltningen og gj ennom føringen av aktuelle tiltak inn enfor ulike sektor områder. 3. Milj øtiltak vurderes i komm unen s økonomi- og handlingsplaner. Vedlegg: Hørin gsbrev, datert l 4 Regional vann forvaltnin gsplan for Trøndelag Regionalt tiltaksprogram for Trøndelag Lokal tiltaks analyse etter vannforslcriften for Frøya kommune

3 S a k n r : 130/14 Saksopplysninger : Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune og fylkesrådet i Nord-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å legge f orslag til Reg ional vannf orvaltningsp lan f or Trøndelag vannregíon ut til hørin g og offentlig ettersyn. M edfølgende regionalt tiltaksprogram, godkj ent av vannregionutvalget, er også ute p å hørin g. Hørin gsfi-ist er Endelig forslag til plan blir utarbeidet av vannregiomn yndigheten og fylk eskommunene i samarbeid med vannr egionutvalget. Sluttbehandling av planen skj er i de berørte fylkeskommunene våren Vedtatt regional plan oversendes til sentral godkjenn ing ved Kongen i statsråd innen 1. juli Planen gir regionale og statlige føringer til kommunene, regionale og statlige organ er og skal b idra til å samordne og gi retningslinj er for arealbruken på tvers av kommune- og fylkesgrensene. Dersom retnin gslinjene fravikes, gir dette gru nnlag for å fiemme inn sigelse etter plan- og bygningsloven. D en regionale planen fastsetter n1ilj økvalitetsnormer for elver, inn sj øer, grunnvann og ky stvann. M ilj ømålene fastsettes ihht. vann forskriften 4-6 og unntak fastsettes ihht D en regionale planen legger føringer for når milj ømålene skal nås, henholdsvis inn enfor planperioden eller utsettes til senere p lanp erioder ( eller ). Tiltakene skal være operative innen tre år etter at tiltaksprogr ammet er vedtatt og det er de ulike sektormyn dighetene som er an svarlig for opp følgingen av tiltakene. B akgr unn I 2007 vedtok Stortin get Forskrift om ramm er for vann forvaltningen (va rmf orskr zfi en), som implementerer EUs rammedirektiv for vann i norsk rett. Form ålet med vannforslc iften er å gi ramm er for fastsett else av milj ømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekr aftig bruk av våre vannressurser. Forskriften skal sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltnin gsplaner og tiltaksprogramm er for hver vannregion, med sikte på å oppfylle miljømâlene. Samtidig skal vann forskriften sørge for at det fi em skaffes nødvendig kunn skapsgrunnl ag for å kunn e gjennom føre dette arbeidet. Alle vannforekomster skal karakteriseres før en begynn er på undersøkelser og overvåking som gir grunnlag for tiltaksplaner. Vannkvalitet er stikk ordet for alt arbeid, og målet er å oppnå minimum god økologisk og kj emisk tilstand - i utgangspunktet i alle vann forekom ster. Økn loglsk tlls ta nd Gkologlsk mlup rné l For ebyggende tiltak _. _ i i Bærekraftig bru k i i i Tlltaksan aíyse. 0., -_, ' Behuv fo r miljø- j, -.' ' '; >. nrbedrendeuizak, + - mi ' " ' i evl tíd suts et-nelse/ i unnta k fra mil}e mél\ \ A mada m Figur 1. M iljømålet for alt vann er god tilstand. Ka r a kt e ris e r ing/ k la s s ifis e r in g Mfij vw ils t a nd Ru lle re s 0 ok - h vegrt Fo rv a lt n ings p la n e r Verve n ing 6. ar m ed tilt a ks prog ra m M1lj.0f0 r be d r e nd e t ilta k Figur 2. Planhj ulet for gjennomførin g etter vann forskriften.

4 Sa k n r : 130/14 O r ganiser in g av ar beidet etter v ann for skr iften Alt arbeid med opp følgin g av vann forskriflen i Norge er delt inn i vannregioner. Frøya kommune er med i vannr egion Trøndelag og vannområde Søndre Fosen. Or ganisering av Søndre Fosen vannomr åde Ar beidet etter vann forskriften vil fortsette å kr eve et stort engasj ement fra kommunene og staten, også etter at vann forvaltnin gs- og tiltaksplaner er vedtatt. Vann omr ådeutvalget skal sikre eierkommunenes medvirkn in g og forp liktelse, samt faglig forankring og kontinuitet i arbeidet mot god kjemisk og økologisk vannkvalitet. Vann omr ådeutvalget skal også koordinere det videre tiltaksarbeidet og være en arena for kompetanseinnh en ting, erfaringsinnhen ting og samhandlin g. H v ordan o g på h v ilk e o mr åder p lan en vil p åvir ke k omm u nen 0 Som myn dighet, for eksemp el for pålegg knyttet til spredte avløp (i tråd med forurensnin gsloven). Dette kr ever lokalpolitiske prosesser rundt vedta k og gjenn omføring, ikke minst fordi dette i hovedsak er private anlegg som ikk e er gebyr finansiert. I Som tjene stepr o du sent, for ek sem p e l in n en for V A, lan db r uk, kr aflp ro du sen t eller haw ie e ier. D ett e er områder som har en inn virkning på hvorvidt man når miljømål, og som kan få ansvar for gjennomførin g av tilta k. En utfordrin g er at manglende kunnskapsgrunnl ag (herunder også om faktiske effekter av tiltak) vil kunne medføre pålegg av kostnadskrevende tiltak uten sikker effekt. I Som samfunnsutvikler, for eksempel i forbindelse med avvein inger mellom mi lj ømål og gode rammebetingelser for næring (fiskeri, in dustri ). Mål og ambisj oner må avveies i forhold til kostn ader og effekter. Mer informasj on om arb eidet etter vann forskrifien og arbeidet med å lage forvaltningsplaner for alle vann orriråder fmner dere p å Vann portalen : Www y annportalen n o. F or ankr in g av planer i komm u nen Vedtatte forvaltnin gsplaner med tiltaks program og må inn arbeides i den enkelte komm unes p lan er; kommunep lan, komm unedelplaner og handlin gsplaner/ sektorp laner. Beskr ivelse av kostn ader /fi n an sier ing Det er kostnader knyttet til arbeidet i hvert enkelt vannoniråde og kommunene. Så langt har komm unene tatt en stor andel av kostnadene knyttet til å utarbeide lokale tiltaksan alyser. Kostnader ved gjenn omføring av milj øtiltak er i liten gr ad beskrevet i regional vann forvaltnin gsplan. Pr ior iter te tiltak i Fr øya komm un e: Landbruk/matvareproduksj on/ ku lturlandskap Komm unale og spredt avløp Havnivå og flom B iologisk mangfold Ve getasj on sbelte Unn gå hø stp løying M ilj øplan og gjødselplanleggin g Unn gå intensiv beiting mot drikkevann ski lder K artlegge avløp fra spredt og tett b ebyggelse - Kloakk ramm eplan Overføre spredt avløp til offentlig avløp snett Tilsyn og kontr oll med spredte avløp Byggeforbud i områder utsatt for økt havnivå og for flo- og flomskader Froan naturreservat Storm yra naturreservat Vassholm en naturr eservat Fj erne vandringshinder for fisk I Frøya kommune gjenstår det mye kartleggingsarb eid og vurderin ger før kommunen kan sette i gang konkrete tiltak. Frøya kommune vil spesielt prioritere å få oversik t over spredte avløp og tiltak for spredte avløp og overvann. I tillegg skal kommune vurdere å endre noen kulverter i forbindelse med kommunale veger.

5 S a k n r : 130/14 Rett utskrift bevitnes: F f ø y a k o m m u ne Dat0=.QQ. I -L L Politisk sekretær Utskrift til: Saksbehandler Øyvor Helstad for videre oppfølging av saken.

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende TEKNISKE TJENESTER l)ato: Vår referanse: Arkivkode: 19.12.2014 14/4840-4 026 K70 &13 Saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Odd Ame Helleberg Telefon dir: 32866403 Buskerud fylkeskommune att.hilde

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 TRYSIL KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 Vurdering av innspill etter siste offentlige etters yn Januar 2014 Datert 23.01.2014 1 VURDERING AV IN NSPILL I dette dokumentet er alle innspillene som

Detaljer

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som "Sterkt modifiserte vannforekomster"

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som Sterkt modifiserte vannforekomster Deres referanse Vår referanse Dato KK 17.12.2014 Vannregion Rogaland Rogaland Fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger HØRINGSUTTALELSE TIL UTKAST TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN Vi viser til

Detaljer

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE 31 Folketelling ANDRE EMNEORD Demografi Fruktbarhet

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12 Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/5671-23.02.2015 Veiledning til bruk av vannforskriften 12 1. INNLEDNING Dette brevet er ment som en veiledning til offentlige myndigheter, og tar sikte på å redegjøre

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Innst. S. nr. 200. fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for (1983-84)

Innst. S. nr. 200. fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for (1983-84) Innst. S. nr. 200. (1983-84) fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for Inns~Hilng utbygging av Jostedalsvassdraget og om med!eiendomsrett for Sogn og Fjordane fylkeskommune

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Den nye vannforvaltningen nettverksstyring i skyggen av hierarki 1

Den nye vannforvaltningen nettverksstyring i skyggen av hierarki 1 Den nye vannforvaltningen nettverksstyring i skyggen av hierarki 1 Hanssen, Gro Sandkjær (f. 1973), PhD (Universitetet i Oslo, 2013), Forsker II, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). E-mail:

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Mange bekker små gjør en stor Å!

Mange bekker små gjør en stor Å! Mange bekker små gjør en stor Å! Fra helhetlig tenkning til helhetlig handling i 2016-2021? Kristin Uleberg Vest-Agder fylkeskommune Prosjektleder for vannregion Agder 1.(formål) fastsettelse av Formålet

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett FORSLAG TIL NYTT SYSTEM FOR PRODUKSJONSREGULERING OG AVGRENSNING AV MATFISKOPPDRETT

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016 Regionalplanstrategi for Aust-Agder2012 2016 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Overordnede mål: Regionplan Agder 2020 4 3. Rammer for regional planlegging 6 4. Arbeidet med regional planstrategi

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer