Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,"

Transkript

1 Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende fra og med valgperiode

2 Innhold Endringsoversikt: Innledning...7 Målsetning...8 Delegeringsprinsipper...8 Samspillet mellom politikk og administrasjon...8 Grenseoppgang mellom politikk og administrasjon...8 Politisk og administrativt ansvar...9 Det er et politisk ansvar å:...9 Det er rådmannens ansvar å:...9 Gjennomgående bestemmelser...10 Service...10 Åpenhet...10 Lojalitet...10 Rettssikkerhet...10 Bruk av delegert myndighet...10 Fullmakt...10 Saksforberedelse for politiske organer...11 Videredelegering...11 Tvil...11 Tilbakekalling av myndighet...12 Ikke-bruk av delegert myndighet...12 Delegering etter særlovgivning...12 Omgjøringsrett...12 Melding om "hastevedtak" fattet i medhold av komm.lovens Klage på vedtak...12 Politisk organisering og styringsstruktur...13 Kommunestyret...13 Kontrollutvalget...14 Formannskapet...14 Økonomiutvalg...15 Avtaleinngåelser...16 Gjennomføring og oppfølging av byggeprosjekter...16 Forvaltning, landbruk og miljøutvalg...16 Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 2

3 Generell myndighet...16 Klagenemnda/Særskilt klageutvalg...18 Mindretallsanke...18 Habilitet...18 Rapportering...18 Valgstyret...18 Delegering...18 Ad hoc-utvalg...19 Myndighet:...19 Oppnevnelse...19 Rådmannens utredningsrett og -plikt...19 Administrasjonsutvalget /Partssammensatt utvalg...19 Oppnevnelse...20 Delegering...20 Eldrerådet /Funksjonshemmedes råd...20 Ungdomsrådet...20 Ordfører...20 Representasjon...21 Myndighet ved administrasjonens inhabilitet...21 Myndighet i økonomiske saker...21 Myndighet ved kriseberedskap...21 Andre utvalg...21 Rådmann...21 Generell myndighet...22 Myndighet i økonomiske saker...22 Myndighet i personalsaker...23 Myndighet til å treffe vedtak, klagebehandle, og gi uttalelse etter særlover:...23 Videredelegering...27 Retningslinjer for valg til politiske organer...27 Ordføreren...27 Formannskap og Varaordfører...27 Faste nemnder og utvalg...27 Særskilt om delegering til kommunelegen...27 Særskilt om delegering til administrativ leder av barnevernet...28 Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 3

4 Interkommunale ordninger...28 Ansvarsfordeling mellom utvalg...28 Fullmakt til å foreta justeringer i reglementet...29 Kommunale møter...29 Innbyggernes spørretime:...29 Åpen post:...29 Forberedelser av saker for kommunestyret:...29 Innkalling til møte. Dokumentutlegging...30 Forfall. Vararepresentanter...30 Hvilke andre enn kommunestyrets medlemmer tar del i møtet. Kommunale tjenestemenn...31 Møteleder. Åpne eller stengte dører. Taushetsplikt Møtets åpning...31 Rekkefølgen for behandling av sakene. Sak som er tatt opp til behandling. Sak som ikke er nevnt i innkallingen Inhabilitet...32 Møtelederens redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge Når medlemmene tar del i ordskiftet Møtelederens stilling under ordskiftet Avgrensning og avslutning av ordskiftet Forslag...33 Saken tas opp til avstemning...33 Prøveavstemning Stemmemåten...34 Forespørsler interpellasjoner Orden i salen og bygningen...34 Bokføring av forhandlingene. Møtets slutt Anmodning om ny behandling av avgjort sak Vedlegg...35 Klage på vedtak og anke av vedtak...35 Klage...35 Vedtak...36 Enkeltvedtak...36 Forskrift...36 Part...36 Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 4

5 Interesseorganisasjoner og andre med partsstatus...37 Enkeltvedtak i personalsaker...37 Unntak fra klageretten...37 Klagerett for politikere...37 Mindretallsanke...37 Lovligkontroll Kommunal klageinstans...38 Folkevalde som er med i flere organ - habilitetsspørsmål...39 Definisjoner...39 Organ:...39 Delegering:...39 Kurante saker:...40 Prinsipielle saker...40 Ikke Prinsipielle saker...40 Godtgjørelse til folkevalgte 40 Ordfører 40 Varaordfører 41 Leder av forvaltning, landbruk og miljøutvalg. 41 Formannskap.. 41 Gruppeledere.. 41 Kommunestyret, formannskap og FLM-utvalg. 41 Øvrige utvalg, herunder AD-HOC-utvalg. 41 Valgnemnda 41 Befaring og lignende.. 42 Tapt arbeidsfortjeneste 42 Skyssgodtgjørelse. 42 Annet. 42 Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 5

6 Endringsoversikt: Ansvar: Serviceavdelingen Saksnr. Utvalg Hva som er endret Oppført på side: 1 Klageutvalg etter kommunehelselova Overlatt til rådmannen 38 Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 6

7 1. Innledning Bakgrunn: Kommunestyret i perioden jobbet bevisst i årene med å vitalisere dens langsiktige styringsrolle. Det ble etablert et endringsprosjekt Spenst 2012, der kommunepolitikerne skulle jobbe med visjon og mål. Representantene ønsket å styrke sin styringsrolle og overlate mer av lederrollen til administrasjonen. En av de førende premisser i dette arbeidet er et tydelig delegasjonsreglement. Kommuneloven, og den politiske strukturen som er valgt forutsetter at det blir gjort en avklaring av hvor de enkelte vedtak skal fattes, med andre ord hvilken delegering kommunestyret ønsker å gjennomføre. Selv om politikere og administrasjonen har et felles ansvar for at innbyggerne blir tatt hånd om på en forsvarlig og etisk akseptabel måte, ligger hovedansvaret politisk. Det er Marnardal kommunestyre som kollegium som har det overordnede ansvar når noe går galt på det etiske området. Ansvaret kan ikke delegeres nedover til administrasjonen. I spenningsfeltet mellom politikk og administrasjon samlet eller hver for seg, vil det være viktig for både politikere og administrasjonen; At innbyggere/brukere står i sentrum for all kommunal tjenesteyting, forvaltning og utvikling. At man videreutvikler arenaer for idéutvikling og uformell drøfting i politiske og administrative organer. Arbeider for en kultur preget av klar kommunikasjon, åpenhet, trygghet og tillit. At man ikke snakker om hverandre, men til hverandre. At man er aktive i å delta i utviklingsarbeid. Dette reglementet blir fundamentet i rådmannens arbeid med det administrative delegasjonsreglement/ansvarsmatrisen. Styringsrollen til politikerne er basert på tilfredsstillende rapporteringsrutiner. Politikere og administrasjon vil som følge av dette reglementet måtte jobbe frem gode styringsindikatorer. Etter kommuneloven av 1992 er all myndighet lagt til kommunestyret, men lovgivningen gir adgang til omfattende delegering av myndighet fra kommunestyret. En viktig målsetning for å delegere myndighet er å gjøre arbeidsformer og vedtaksprosesser mest mulig fornuftig og effektive. Ved å delegere myndighet fra kommunestyret til andre organ gir en politikerne mer tid til å drøfte og vedta saker og retningslinjer som er overordnet og prinsipiell karakter. Kommunelovens 6: Kommunestyret og fylkestinget er det øverste kommunale og fylkeskommunale organer. De treffer vedtak på vegne av kommunen eller fylkeskommune så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 7

8 Enkelte vedtak har lovgiver ansett å være så viktige at de må treffes av kommunens høyeste organ som er kommunestyret. I slike tilfeller legger kommuneloven beslutningsmyndigheten til kommunestyret "selv". Jfr. bl.a. 7 nr.3, 8 nr.1, 9 nr.1, 10 nr.1-3, 11 nr.1, 12 nr. 1-3, 13, 18 nr.1 og 3, 19 nr.1 og 3, 22 nr.2, 24 nr.3, 25 nr.2, 26 nr.4, 31 nr.4 og 5, 39 nr.1, 41, 42, 43 og 44 nr.3, 45 nr. 2 og 60 nr. 2 og 5. Målsetning Å legge forholdene til rette for at innbyggerne skal kunne få avgjort sine saker på en korrekt, forsvarlig og hurtig måte. Å sørge for å gi kommunestyret anledning til å kunne konsentrere seg om de viktige og prinsipielle sakene. Å legge til rette for politiske verksteder der beslutninger fremkommer etter involvering og deltakelse Å foreta en saklig ansvarsfordeling mellom de politiske komiteene/utvalgene som er opprettet gjennom Marnardal kommunes til enhver tid gjeldende politiske organisering. Å legge til rette for Innbyggermedvirkning Å engasjere ungdom i utviklingen av kommunen Å klargjøre hvilke saker administrasjonen skal avgjøre uten politiske vedtak. Delegert myndighet gir de politiske utvalgene og/eller rådmannen myndighet til å kunne iverksette tiltak og lede kommunens forvaltningsvirksomhet og tjenesteproduksjon innenfor de rammer som er vedtatt i kommunestyret gjennom økonomiplan, årsbudsjett og de øvrig gjeldende planer. Delegert myndighet er en tillit som blir vist vedkommende utvalg eller rådmannen til å opptre på kommunestyrets vegne og bistå med å realisere kommunestyrets vilje. Delegeringsprinsipper Følgende prinsipper er lagt til grunn for utarbeiding av reglementet. I Marnardal kommune skal vi: På en tydelig måte vise hvem som har ansvar og myndighet Plassere avgjørelsesmyndigheten til lavest mulig nivå Legge til rette for effektive vedtaksprosesser Ivareta og sikre likebehandling og rettigheter til innbyggerne. All delegert myndighet skal utøves i tråd med de saksbehandlingsregler som gjelder og følge gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og god forvaltningsskikk. Samspillet mellom politikk og administrasjon Grenseoppgang mellom politikk og administrasjon Den nye politiske styringsmodellen som er innført i Marnardal kommune, skal bidra til: en ansvarliggjøring av de folkevalgte i og en vitalisering av kommunestyret Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 8

9 at demokratiaspektet ivaretas ved at de fleste politiske avgjørelsene fattes i det øverste folkevalgte organet som er kommunestyret at alle politiske partier i sterkere grad deltar ved politiske avgjørelser i plenum at helhetsperspektivet ivaretas og sektortenkingen reduseres at en i stor grad kan unngå problemer med saksfordeling og kompetanseproblematikk i forhold til utvalgene kortere/raskere saksgang ved at flere saker legges direkte fram for kommunestyret Modellen innebærer at kommunestyrets medlemmer blir sterkere aktivisert i styringsfunksjonen i kommunen og mindre i enkeltsaker. Fokus flyttes til behandling av temaer, saksområder og ivaretakelse av utviklingsperspektivet. Modellen vektlegger en klar rolledeling mellom politikk og administrasjon, og baseres på stor grad av delegering og ansvar til rådmannen for forvaltning, tjenesteyting og utvikling. Det skal være et skille som markerer hvor politikken slutter og administrasjonen begynner, og hvor administrasjonen slutter og politikken begynner. Det skal etableres felles møteplasser som skal invitere til god dialog og med klare forpliktelser til aktørene: Til å forholde seg til det som er deres rolle i styringen av Marnardal kommune. Til å benytte de kommunikasjonskanaler som er korrekte i de enkelte sammenhenger. Til å ivareta hensynet til gjensidig informasjonsplikt. Til å holde en høy standard i samspillet mellom politikk og administrasjon. Politisk og administrativt ansvar Det er et politisk ansvar å: sørge for at administrasjonen i god tid før møter i folkevalgte organer blir gjort kjent med nye opplysninger i sak på dagsorden, som er kommet til politisk kunnskap. stille krav til administrasjonen. sørge for å delegere nødvendig myndighet til rådmann. sikre god kontroll på all kommunal tjenesteyting. prioritere de økonomiske rammer i Marnardal kommune. sørge for en arbeidsgiverpolitikk foreta en prioritering mellom de oppgaver/oppdrag som gis til administrasjonen. forplikte seg på vedtatte overordnede mål. Det er rådmannens ansvar å: bidra til at kommunen er utadrettet og serviceorientert. utvikle en ledergruppe som makter å ta de strategiske føringer lagt i kommunestyret ut i organisasjonen med entusiasme og begeistring. styrke samarbeidet på tvers i organisasjonen. støtte opp om enhetslederne som rådmannens representanter i enhetene, med fokus på de beste tjenester innenfor de rammer som kommunestyret har bevilget. fremme et klima preget av kreativitet, nytenkning og vilje til forandring. etablere systemer for å sikre riktige tjenester til riktig kvalitet sikre korrekt lovanvendelse i forvaltningsaker. ta resultatvurderingene på alvor. Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 9

10 utarbeide konsise og lettfattelige saksdokumenter med gode drøftinger. sikre oppfølging av vedtak og oversendelser fra folkevalgte organer. videreutvikle gode tilbakemeldingsrutiner fra administrasjon til folkevalgte organer. sørge for gjennomgående administrativ kvalitetssikring. Gjennomgående bestemmelser Service Alle som har saker til behandling i eller som henvender seg til kommunen, skal sitte igjen med en opplevelse av at kommunen yter god service - selv om ikke alle kan få sine ønsker innfridd. Forvaltningslovens regler om svarfrist - også foreløpig svar - skal følges. Åpenhet Administrasjonen og det politiske miljøet skal legge vekt på en åpen dialog bygget på tillit og respekt. Begge parter skal ta initiativ til å informere når den mener å ha relevant informasjon å gi. Når delegert myndighet er utøvd, skal det meldes tilbake til gjeldende politisk organ. Lojalitet Ansatte med delegert fullmakt skal aldri overfor partene eller media kritisere de politiske retningslinjer som er gitt for behandling av enkeltsaker. Politikeres kritikk av administrative avgjørelser eller saksbehandling tas opp med rådmannen på en praktisk måte som beskrevet i kap. vedr. Åpenhet. Rettssikkerhet Alle som har saker til behandling i kommunen skal sikres en korrekt behandling i tråd med forvaltningslovens prinsipper. Bruk av delegert myndighet All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer, og innenfor gjeldende budsjettrammer og budsjettforutsetninger. Fullmakt Kommunalt organ eller tjenestemann kan ikke treffe vedtak uten å ha fullmakt til å avgjøre den aktuelle saken. I forbindelse med beslutning om delegering av myndighet skal det fastsettes hvordan, og til hvem tilbakerapportering skal skje. Rådmannen har myndighet til å justerer innen rammene på de respektive økonomiske områdene. Reelle omdisponeringer innen rammene rapporteres til respektive organ, helst før justering, eller i første påfølgende møte. Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 10

11 Dette betyr likevel ikke at det delegerte organet kan sette i gang nye tiltak ut over årsbudsjettet eller gjøre vesentlige endringer i dette i strid med kommunestyrets ønsker inngå økonomiske forpliktelser ut over årsbudsjettperioden. Saksforberedelse for politiske organer Saksfremstillinger for alle politiske organ skal legge vekt på sakens prinsipielle, skjønnsmessige, samfunnspolitiske og kontroversielle sider. Faglige og administrative hensyn og synspunkter bør fremgå. Alle saksframlegg til politiske organer er i prinsippet rådmannens saksfremlegg, og alle forslag i sakene er rådmannens, så sant ikke annet framgår av særlov. Det innebærer at alle saker som skal til politisk behandling skal godkjennes av rådmannen selv eller av den rådmannen bemyndiger. I tvilstilfeller avgjør ordføreren, etter forslag fra rådmannen, hvilket politisk organ som skal behandle en sak. Videredelegering Delegering beror på en tillit som kommunestyret gir andre for at disse skal kunne bistå med å virkeliggjøre kommunestyrets vilje. Organ som blir gitt en delegert myndighet, kan normalt delegere hele eller deler av myndigheten videre til underordnet organ eller til rådmannen. Organ kan ikke delegere myndighet til andre tjenestemenn enn rådmannen. Rådmannen kan normalt videredelegere til kommunale tjenestemenn, unntatt i de tilfeller det i delegasjonsreglementet er presisert at delegering er gitt til Rådmannen selv. Delegeringen må da utøves av rådmannen eller dennes stedfortredere. Det skal foreligge anvisninger for hvordan delegert myndighet til rådmannen skal utøves, herunder hvem som er gitt videredelegerte fullmakter. Dette meldes til formannskapet. Den som delegerer kan begrense adgangen til å videredelegere ved å delegere kun til funksjonen "selv". Ved bruk av delegert myndighet bør det så langt mulig i vedtak framgå at vedtaket er fattet i medhold av delegert myndighet. Når evt. (sær)lover ligger til grunn for vedtaket skal dette framgå. Videre skal det i partsforhold og i alle enkeltvedtak opplyses om klageadgang enten som del av vedtaket eller i eget vedlegg. Tvil Er det organ som har fått delegert myndighet i tvil om hvordan kommunestyret, eller det organ som har delegert denne myndigheten, ønsker at en type saker skal behandles, legges saken fram for prinsipiell drøfting og avklaring. Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 11

12 Tilbakekalling av myndighet Et overordnet politisk eller administrativt organ kan når som helst trekke tilbake delegert myndighet, enten generelt eller for en eller flere spesielle saker. Ikke-bruk av delegert myndighet Et organ som har fått delegert myndighet til å treffe vedtak eller til å gi uttalelse, kan unnlate å bruke sin myndighet og i stedet legge saken fram for kommunestyret eller det organet som har delegert myndigheten. Rådmannen har en tilsvarende adgang til å legge saker frem for kommunestyret eller det utvalget som saken naturlig hører under. Delegering etter særlovgivning Delegering av myndighet etter særlovgivning til utvalg, rådmann eller andre omfatter myndighet etter forskrifter som er gitt i medhold av vedkommende lov. Omgjøringsrett Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av et underordnet politisk eller administrativt organ i samsvar med forvaltningslovens 35 (jfr. kommuneloven 60), og kan også kreve å få lagt frem for seg aktuelle saker. Melding om "hastevedtak" fattet i medhold av komm.lovens 13 Vedtak gjort i hastesaker etter kommunelovens 13 skal refereres skriftlig for kommunestyret eller det organ som ordinært skulle gjort vedtaket, i første møte etter at hastevedtaket er fattet. Klage på vedtak Enkeltvedtak som er fattet av et utvalg, rådmannen eller den han delegerer videre til, kan påklages dersom ikke annet følger av særskilte lovbestemmelser. Klagen fremmes for underinstansen, som har plikt til å se på om klagen inneholder nye opplysninger eller påpeking av konkrete feil. Hvis underinstansen finner at klagen ikke inneholder nye momenter eller påpeking av konkrete feil, sendes saken med klage til klageorganet for endelig behandling. Hvis underinstansen finner at klagen inneholder nye momenter eller påpeking av konkrete feil som er av en slik art at klagen kan tas til følge, fremmes omgjøringsvedtak. Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 12

13 Politisk organisering og styringsstruktur Politisk organisering og styringsstruktur Kommunestyret 21 medlemer Kontrollutvalg 3 medl. Eldre og funksj. råd Ungdomsutvalg Adhoc komite Formannskap 7 medl. Forvaltning, Landbruk og Miljø 7 medl. I henhold til vedtak i kommunestyresak 27/11 skal følgende modell ( Kommunestyremodellen ), legges til grunn for den politiske organiseringen i Marnardal kommune: Kommunestyret 21 medl. Øvrige utvalg: Kontrollutvalget 3 Formannskapet 7 Forvaltning, Landbruk og Miljøutvalg 7 Klagenemnd 7 (Formannskap) Administrasjonsutvalget 9 (Formannskap + 2 tillitsvalgte) Valgstyret 7 (Formannskap) Ad hoc-utvalg (oppnevnes for enkeltsaker) Kommunestyret Består av 21 representanter Kommunestyret er kommunens øverste myndighetsorgan som setter langsiktige mål for rammer og drift. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Etter kommuneloven av 1992 er alt myndighet lagt til Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 13

14 kommunestyret, men lovgivningen gir adgang til omfattende delegering av myndighet fra kommunestyret. Enkelte vedtak har lovgiver ansett å være så viktige at de må treffes av kommunens høyeste organ som er kommunestyret. I slike tilfeller legger kommuneloven beslutningsmyndigheten til kommunestyret "selv". Jfr. bl.a. 7 nr.3, 8 nr.1, 9 nr.1, 10 nr.1-3, 11 nr.1, 12 nr. 1-3, 13, 18 nr.1 og 3, 19 nr.1 og 3, 22 nr.2, 24 nr.3, 25 nr.2, 26 nr.4, 31 nr.4 og 5, 39 nr.1, 41, 42, 43 og 44 nr.3, 45 nr. 2 og 60 nr. 2 og 5. Kommunestyret er det øverste politiske organ i Marnardal kommune. Kontrollutvalget Består av 3 kommunestyremedlemmer Disse oppnevnes av kommunestyret i henhold til kommunelovens 77 nr. 2, og skal forestå det løpende tilsyn med hele den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalgets myndighet er i samsvar med kommunelovens 77 og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av Formannskapet Består av 7 medlemmer. Disse velges av og blant kommunestyrets medlemmer. Formannskapet har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker innenfor de begrensninger og rammer som følger av lov, forskrifter og kommunestyrevedtak. I hovedsak skal formannskapet kun behandle saker av prinsipiell eller politisk art. Kommunen er i kommunelovens 8 pålagt å ha formannskap. Formannskapet skal behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Utenom de lovbestemte oppgavene etter kommuneloven, har formannskapet ansvar for strategisk og overordnet politisk ledelse, politiske initiativ, interkommunale spørsmål, kommuneplan og investeringer. Formannskapet delegeres kommunens myndighet til å kreve avståelse til kommunen for varer og eiendomsrett, bruksrett m.v. etter nærmere forskrifter, jfr. 3. Det vises for øvrig ordførers myndighet ved kriseberedskap (pkt. 15). Lov om forsøk i off. forvaltning av , nr. 87. Samferdselsloven av nr. 63 Formannskapet uttaler seg på kommunens vegne i alle saker som gjelder kollektivtrafikk (jfr. del III B 3 nr. 2) Sivilforsvarsloven av , nr. 9. Kommunens ansvar etter 15. Skattebetalingsloven av Vergemålsloven av Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 14

15 Formannskapet delegeres myndighet etter lovens 20, 22, 24 m.v. som omfatter blant annet valg av overformynderi og hvem som skal føre overformynderiets bøker. Formannskapet delegeres utvidet myndighet i hastesaker etter kommunelovens 13. Dette har myndighet til å treffe vedtak når saken skulle vært avgjort av kommunestyret eller av annet politisk organ når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å vente på organets neste møte Formannskapet fungerer som kommuneplanutvalg og får myndighet til å utarbeide utkast til kommuneplan etter reglene i Plan- og bygningsloven av 27.juni 2008 nr.71, kapittel 11. I arbeidet med kommuneplanen må planutvalget holde god dialog med Kommunestyret. Formannskapet har mynde som fast utvalg for plansaker, jfr. Plan- og bygningslova, 3-2 og 3-3. Det faste utvalget for plansaker har myndighet til å gi dispensasjon fra kommuneplanen sin arealdel, reguleringsplaner og utbyggingsplaner ved: o 1-8 (bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjø/vassdrag) o 12-2 (plikt til å utarbeide reguleringsplaner forhold til overordnede planer) o 13-1 (midlertidig bygge og dele forbud), jfr. Plan- og bygningsloven 7. o Før søknad om dispensasjon blir behandlet, blir den sendt på høring hos de som har slik rett. Eventuelle avslag på dispensasjonssøknad kan klagest inn for kommunestyret. o Saker av politisk eller prinsipiell karakter, skal behandles og avgjøres av kommunestyret Formannskapet får myndighet til å gjøre vedtak etter reglene i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagde vassdrag av 15. mai 1988, 6. Formannskap er klageorgan ihht forvaltingslova 28, andre ledd for enkeltvedtak gjort av rådmannen med hjemmel i o Smittevernloven av 5. august 1994 nr. 55 o Tobakkskadeloven av 9. mars 1973 nr. 14 o Barnehageloven av 5.mai 1995 nr. 19 Formannskapet er også klageinstans ved klage over alle andre enkeltvedtak gjort av rådmannen der Administrasjonsutvalget ikke er utpekt som klageorgan. Dette gjeld ikke vedtak i saker der andre organ er klageinstans etter særlov. Økonomiutvalg Formannskapet er økonomiutvalg og skal lede og samordne arbeidet med økonomiplanen og legge fram for Kommunestyret forslag til økonomiplan (langtidsbudsjett), årsbudsjett og skattevedtak, og enten lage innstillinger for Kommunestyret eller ta avgjørelse i alle andre saker av økonomisk karakter og som ikke er delegert til andre, eller skal avgjøres av kommunestyret selv. Formannskapets budsjettmyndighet fremkommer av økonomireglementet og det henvises til dette. Myndighet til å treffe vedtak eller gi uttalelse. Det er ikke tillatt til å gå ut over de rammene Kommunestyret har fastsatt. Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 15

16 Avtaleinngåelser Formannskapet har myndighet til inngå avtaler på vegne av kommunen under forutsetning av at slike avtaler ikke påfører kommunen vesentlige utgifter, har konsekvenser av prinsipiell karakter eller at myndighet ikke er delegert til andre. Formannskapet fastsetter lønn og avgjør andre lokale avtaler for rådmannen i h.h.t. Kap i Hovedtariffavtalen. Formannskapet treffer vedtak m.h.t. søknader om bevillinger for salg/skjenking av alkohol utenom den samlede behandlingen av alle bevillinger året etter at et nytt kommunestyre har tiltrådt. Denne samlede behandlingen skal kommunestyret selv foreta. Gjennomføring og oppfølging av byggeprosjekter I forkant av ukurante og prinsippielle byggeprosjekt skal det gjennomføres et forprosjekt med formål å få frem de behov som søkes ivaretatt ved prosjektet, og de økonomiske rammer med utfallsrom på pluss/minus 30 %. Dette arbeidet vil være å anse som et plandokument for prosjektet, som framlegges for kommunestyret til avgjørelse. Politisk delegeres så kontraktsinngåelse, gjennomføringen og ferdigstillelse av prosjektet til Rådmann. Byggeregnskap for det enkelte prosjekt skal godkjennes av formannskapet snarest mulig etter at prosjektet er utført. Forvaltning, landbruk og miljøutvalg Generell myndighet Forvaltning, landbruk og miljøutvalget (FLM-utvalget) er opprettet i medhold av kommunelovens 10. I medhold av kommuneloven 10 nr. 2 delegerer kommunestyret myndighet til FLM-utvalget til å treffe avgjørelse i alle saker innenfor sitt område med mindre det følger av lov eller reglement at myndigheten tilligger kommunestyret, eller et annet organ. Plan- og bygningsrådet har rett til å fremme innstilling i saker innenfor sitt område som skal avgjøres av kommunestyret. Sakene sendes direkte til kommunestyret. FLM-utvalget innstiller til kommunestyret de saker der kommunen skal gi uttalelse til Fylkesmannen, i plansaker og i andre saker med landbruksinteresser av betydning. FLM-utvalget innstiller til kommunestyret i landbrukssaker av prinsipiell betydning der kommunen har avgjørelsesmyndighet og hvor myndigheten ikke er lagt til andre organer. FLM-utvalget treffer vedtak innenfor sitt ansvarsområde i samsvar med kommunelovens 13 når saken skulle vært avgjort av kommunestyret, og det ikke er mulig/praktisk å kalle dette sammen for å behandle saken. FLM-utvalget budsjettmyndighet fremkommer av økonomireglementet, og det henvises til dette. Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 16

17 FLM-utvalget delegeres med hjemmel i forurensingslovens 83, 2. ledd myndighet til eventuelt å endre gebyrfastsettelsen etter lovens 73, innenfor minimums- og maksimumsbeløpene som loven fastsetter, dersom erfaringene tilsier behov for dette. Myndighet som etter de nedenstående lovene er lagt til kommunen, delegeres til FLMutvalget i den utstrekning myndigheten ikke ligger hos kommunestyret selv eller er delegert til rådmannen. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) av Forurensningsloven av Friluftsloven av Jordloven av Konsesjonsloven av Kulturminneloven av , kap. VI Lakse- og innlandsfiskeloven av , 6 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av med forskrifter. Naturvernloven av nr 53. med tilliggende forskrifter. Odelsloven av med tilliggende forskrifter. Plan og bygningsloven av Skogbruksloven av med tilliggende forskrifter. Vann- og kloakkavgiftsloven av Vegloven av , 9 FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven tillater, med unntak av 6-32 (vedta gebyrer). FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven tillater. FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven tillater. FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven tillater. FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven tillater. FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven tillater. FLM-utvalget tillegges myndighet til å ivareta kommunens ansvar for fiskeforvaltningen. FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven tillater. FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven tillater. FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven tillater. FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven tillater. FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven tillater. FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven og Miljøvern-departementets forskrifter i medhold av denne lov og Kommunens forskrifter i medhold av denne lov, tillater. FLM-utvalget er vegstyremakt for kommunale veger. FLM-utvalget tillegges vedtaksmyndighet i forbindelse med overføring av veger/vegstrekninger mellom kommunen og private oppsittere, under visse kriterier som fastsettes av kommunestyret.. FLM-utvalget delegeres myndighet til å uttale seg på kommunens vegne i alle bevilgningssaker, også de som gjelder kollektivtrafikk Viltloven av med tilliggende forskrifter FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven tillater. Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 17

18 Klagenemnda/Særskilt klageutvalg Opprettet i medhold av forvaltningslovens 28. Består av de samme 7 personene som er valgt som formannskapets medlemmer. Klagenemnda behandler klager over enkeltvedtak fattet av andre kommunale organer med unntak av kommunestyret, så fremt klagebehandlingen ved lov, forskrift eller reglement ikke er lagt til annen klageinstans. Klagenemnda kan vurdere både saksbehandlingen, de faktiske og rettslige sider ved et vedtak og det skjønn som ligger til grunn for avgjørelsen. Klagenemnda har ingen myndighet til å disponere over kommunale bevilgninger. Mindretallsanke Klagenemndas avgjørelser er endelige. Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe en avgjørelse truffet av klagenemnda inn for departementet til prøving av lovligheten i samsvar med kommunelovens 59 nr. 1. Habilitet Om medlemmenes habilitet gjelder kommunelovens 40 nr. 3. Rapportering Klagenemnda avlegger anonymisert rapport til kommunestyret årlig. jfr. Rundskriv H-13/03, side 12 og 13. Valgstyret Oppretta i henhold til valglovas 4-1. Består av de samme 7 personene som er valgt som formannskapets medlemmer. Valgstyret er ansvarlig for forberedelsen og gjennomføringen av kommunevalg, herunder ta stilling til listeforslag og foreta valgoppgjør, og ellers forestå den praktiske avviklingen av både stortings-, kommunestyre- og fylkestingsvalg. Delegering Kommunestyret delegerer til valgstyret den myndighet som i henhold til valgloven tilligger kommunestyret, og som det er anledning til å videredelegere. Det vises for øvrig til Kommunestyret og delegering til Rådmannen. Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 18

19 Ad hoc-utvalg Opprettes av kommunestyret til å utrede spesielle oppgaver av stor politisk og prinsipiell betydning. Kommunestyret oppnevner medlemmer i adhoc utvalg. Utvalgene kan variere i størrelse og det kan også oppnevnes personer som har særskilt interesse eller innsikt i et tema og som ikke sitter i kommunestyret. Utvalget oppløses så snart oppgaven(e) er løst. Myndighet: Ingen selvstendig vedtaksmyndighet. Utfører enkeltstående utredninger på oppdrag av og med mandat gitt av oppnevnende organ. Oppnevnelse Ad hoc-utvalg skal utelukkende oppnevnes for enkeltstående utredningsoppgaver. Ad hocutvalg skal gis et mandat og en tidsramme for sitt arbeid. Når oppdraget som er gitt i mandatet er fullført, oppløses ad hoc-utvalget. Det organ som har oppnevnt et ad hoc-utvalg, eller kommunestyret, kan når som helst oppløse ad hoc-utvalget. De utvalgene som oppnevner ad hoc-utvalg, skal vurdere nøye før slike organer oppnevnes om oppgaven alternativt bør legges til et fast utvalg, eller om oppgaven bør løses administrativt. Rådmannens utredningsrett og -plikt For at rådmannens utredningsrett og -plikt skal ivaretas, særlig for å sikre at faglige, økonomiske og forvaltningsmessige hensyn blir ivaretatt, skal innstillinger/ sluttrapporter fra ad hoc-utvalg oversendes til administrasjonen for saksutredning før saken legges fram for ordinær politisk behandling. Administrasjonsutvalget /Partssammensatt utvalg Oppretta i henhold til kommunelovens 25. Består av 9 medlemmer. Formannskapet og 2 som oppnevnes av og blant de ansatte (arbeidstakerorganisasjonene). Har ansvar for å behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Ansvars- og arbeidsområder Administrasjonsutvalget ivaretar funksjonen som partssammensatt utvalg etter kommunelovens 25 og Hovedavt. 4. Administrasjonsutvalget ivaretar de oppgavene som har tilknytning til kommunens arbeidsgiverfunksjon som ikke kommunestyret selv skal ivareta, og med unntak av den myndighet som er delegert til formannskapet eller rådmannen. Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 19

20 Oppnevnelse Administrasjonsutvalget er oppnevnt etter kommunelovens 25 og Hovedavtalens 4 og behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget er kommunens likestillingsutvalg. Delegering I henhold til kommunelovens 25 (jfr ), delegeres til administrasjonsutvalget selv å treffe avgjørelser på kommunens vegne etter følgende sakstyper og lover, og som ikke er delegert til rådmannen: Overordnede og prinsipielle spørsmål på personalsaksområdet som angår forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og arbeidstakerne, og hvor myndighet ikke er delegert andre. Anke på personalsaker der det er ankemulig, ikke ved ansettelsessaker. Drøfte og gi tilrådinger til: - kommunestyret - rådmannen på det personalpolitiske område. Ivareta spørsmål knytta til hovedavtalen som ikke er delegert til andre. Administrasjonsutvalget avgjør alle saker vedrørende organisasjonsmessige endringer som vesentlig endrer kommunens tjenesteproduksjon. Eldrerådet /Funksjonshemmedes råd Opprettet i henhold til lov om Eldreråd og lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. Består av 5 representanter oppnevnt av kommunestyret etter forslag fra pensjonistforeningene/funksjonshemmedes organisasjoner i kommunen. Oppgavene til Eldrerådet/Funksjonshemmedes råd omfatter alle saker som angår disse gruppene i kommunen. Rådet skal også uttale seg i saker som er særlig viktig for disse gruppene. Ungdomsrådet Består av 6 medlemmer. Fortrinnsvis f.eks 3 representanter fra elevrådene fra skolene i Marnardal, i tillegg 3 ungdommer i videregående bosatt i kommunen. Kommunen stiller med administrativt personell til saksbehandling og forberedelse til møtene. Rådet er partipolitisk uavhengig og skal være et innflytelsesorgan som skal fremme ungdommens synspunkter. Har tale og forslagsrett til kommunestyret via interpellasjon. Ordfører Myndighet ved hastesaker Ordføreren delegeres myndighet i henhold til kommunelovens 9 nr. 5 til å treffe vedtak i enkeltsaker som ikke er av prinsipiell art, som i reglementet er delegert til et politisk utvalg, dersom utsettelse av tidshensyn eller annen tvingende grunn vil være til ulempe for saken eller for den saken gjelder, og det ikke er mulig å innkalle vedkommende utvalg. Høringsdokumenter m.m. Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 20

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon,

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon, Delegasjonsreglement - Eksempel fra Røros kommune 15 Delegering til rådmann 15.1 Ansvars- og arbeidsområder Rådmann er øverste leder av den samlede kommunale administrasjon. Han/hun er ansvarlig for organisering,

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Oslo kommune. Slik styres Oslo

Oslo kommune. Slik styres Oslo Oslo kommune Slik styres Oslo 2 Innhold Kort om Oslo 4 Styringssystemet i Oslo 5 Parlamentarisme 5 Bystyret 5 Bystyrets komiteer 7 Bystyrets sekretariat 7 Ordføreren 7 Heltidspolitikere 7 Lovbestemte politiske

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter...

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter... Innholdsfortegnelse Del A: Møteskikk... 4 1 Innledning... 4 2 Gode møter - generelle vilkår... 4 3 Noen begreper i forbindelse med møter... 5 4 Møtedeltakernes forberedelse... 6 5 Møtedeltakernes opptreden...

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer