Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,"

Transkript

1 Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende fra og med valgperiode

2 Innhold Endringsoversikt: Innledning...7 Målsetning...8 Delegeringsprinsipper...8 Samspillet mellom politikk og administrasjon...8 Grenseoppgang mellom politikk og administrasjon...8 Politisk og administrativt ansvar...9 Det er et politisk ansvar å:...9 Det er rådmannens ansvar å:...9 Gjennomgående bestemmelser...10 Service...10 Åpenhet...10 Lojalitet...10 Rettssikkerhet...10 Bruk av delegert myndighet...10 Fullmakt...10 Saksforberedelse for politiske organer...11 Videredelegering...11 Tvil...11 Tilbakekalling av myndighet...12 Ikke-bruk av delegert myndighet...12 Delegering etter særlovgivning...12 Omgjøringsrett...12 Melding om "hastevedtak" fattet i medhold av komm.lovens Klage på vedtak...12 Politisk organisering og styringsstruktur...13 Kommunestyret...13 Kontrollutvalget...14 Formannskapet...14 Økonomiutvalg...15 Avtaleinngåelser...16 Gjennomføring og oppfølging av byggeprosjekter...16 Forvaltning, landbruk og miljøutvalg...16 Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 2

3 Generell myndighet...16 Klagenemnda/Særskilt klageutvalg...18 Mindretallsanke...18 Habilitet...18 Rapportering...18 Valgstyret...18 Delegering...18 Ad hoc-utvalg...19 Myndighet:...19 Oppnevnelse...19 Rådmannens utredningsrett og -plikt...19 Administrasjonsutvalget /Partssammensatt utvalg...19 Oppnevnelse...20 Delegering...20 Eldrerådet /Funksjonshemmedes råd...20 Ungdomsrådet...20 Ordfører...20 Representasjon...21 Myndighet ved administrasjonens inhabilitet...21 Myndighet i økonomiske saker...21 Myndighet ved kriseberedskap...21 Andre utvalg...21 Rådmann...21 Generell myndighet...22 Myndighet i økonomiske saker...22 Myndighet i personalsaker...23 Myndighet til å treffe vedtak, klagebehandle, og gi uttalelse etter særlover:...23 Videredelegering...27 Retningslinjer for valg til politiske organer...27 Ordføreren...27 Formannskap og Varaordfører...27 Faste nemnder og utvalg...27 Særskilt om delegering til kommunelegen...27 Særskilt om delegering til administrativ leder av barnevernet...28 Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 3

4 Interkommunale ordninger...28 Ansvarsfordeling mellom utvalg...28 Fullmakt til å foreta justeringer i reglementet...29 Kommunale møter...29 Innbyggernes spørretime:...29 Åpen post:...29 Forberedelser av saker for kommunestyret:...29 Innkalling til møte. Dokumentutlegging...30 Forfall. Vararepresentanter...30 Hvilke andre enn kommunestyrets medlemmer tar del i møtet. Kommunale tjenestemenn...31 Møteleder. Åpne eller stengte dører. Taushetsplikt Møtets åpning...31 Rekkefølgen for behandling av sakene. Sak som er tatt opp til behandling. Sak som ikke er nevnt i innkallingen Inhabilitet...32 Møtelederens redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge Når medlemmene tar del i ordskiftet Møtelederens stilling under ordskiftet Avgrensning og avslutning av ordskiftet Forslag...33 Saken tas opp til avstemning...33 Prøveavstemning Stemmemåten...34 Forespørsler interpellasjoner Orden i salen og bygningen...34 Bokføring av forhandlingene. Møtets slutt Anmodning om ny behandling av avgjort sak Vedlegg...35 Klage på vedtak og anke av vedtak...35 Klage...35 Vedtak...36 Enkeltvedtak...36 Forskrift...36 Part...36 Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 4

5 Interesseorganisasjoner og andre med partsstatus...37 Enkeltvedtak i personalsaker...37 Unntak fra klageretten...37 Klagerett for politikere...37 Mindretallsanke...37 Lovligkontroll Kommunal klageinstans...38 Folkevalde som er med i flere organ - habilitetsspørsmål...39 Definisjoner...39 Organ:...39 Delegering:...39 Kurante saker:...40 Prinsipielle saker...40 Ikke Prinsipielle saker...40 Godtgjørelse til folkevalgte 40 Ordfører 40 Varaordfører 41 Leder av forvaltning, landbruk og miljøutvalg. 41 Formannskap.. 41 Gruppeledere.. 41 Kommunestyret, formannskap og FLM-utvalg. 41 Øvrige utvalg, herunder AD-HOC-utvalg. 41 Valgnemnda 41 Befaring og lignende.. 42 Tapt arbeidsfortjeneste 42 Skyssgodtgjørelse. 42 Annet. 42 Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 5

6 Endringsoversikt: Ansvar: Serviceavdelingen Saksnr. Utvalg Hva som er endret Oppført på side: 1 Klageutvalg etter kommunehelselova Overlatt til rådmannen 38 Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 6

7 1. Innledning Bakgrunn: Kommunestyret i perioden jobbet bevisst i årene med å vitalisere dens langsiktige styringsrolle. Det ble etablert et endringsprosjekt Spenst 2012, der kommunepolitikerne skulle jobbe med visjon og mål. Representantene ønsket å styrke sin styringsrolle og overlate mer av lederrollen til administrasjonen. En av de førende premisser i dette arbeidet er et tydelig delegasjonsreglement. Kommuneloven, og den politiske strukturen som er valgt forutsetter at det blir gjort en avklaring av hvor de enkelte vedtak skal fattes, med andre ord hvilken delegering kommunestyret ønsker å gjennomføre. Selv om politikere og administrasjonen har et felles ansvar for at innbyggerne blir tatt hånd om på en forsvarlig og etisk akseptabel måte, ligger hovedansvaret politisk. Det er Marnardal kommunestyre som kollegium som har det overordnede ansvar når noe går galt på det etiske området. Ansvaret kan ikke delegeres nedover til administrasjonen. I spenningsfeltet mellom politikk og administrasjon samlet eller hver for seg, vil det være viktig for både politikere og administrasjonen; At innbyggere/brukere står i sentrum for all kommunal tjenesteyting, forvaltning og utvikling. At man videreutvikler arenaer for idéutvikling og uformell drøfting i politiske og administrative organer. Arbeider for en kultur preget av klar kommunikasjon, åpenhet, trygghet og tillit. At man ikke snakker om hverandre, men til hverandre. At man er aktive i å delta i utviklingsarbeid. Dette reglementet blir fundamentet i rådmannens arbeid med det administrative delegasjonsreglement/ansvarsmatrisen. Styringsrollen til politikerne er basert på tilfredsstillende rapporteringsrutiner. Politikere og administrasjon vil som følge av dette reglementet måtte jobbe frem gode styringsindikatorer. Etter kommuneloven av 1992 er all myndighet lagt til kommunestyret, men lovgivningen gir adgang til omfattende delegering av myndighet fra kommunestyret. En viktig målsetning for å delegere myndighet er å gjøre arbeidsformer og vedtaksprosesser mest mulig fornuftig og effektive. Ved å delegere myndighet fra kommunestyret til andre organ gir en politikerne mer tid til å drøfte og vedta saker og retningslinjer som er overordnet og prinsipiell karakter. Kommunelovens 6: Kommunestyret og fylkestinget er det øverste kommunale og fylkeskommunale organer. De treffer vedtak på vegne av kommunen eller fylkeskommune så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 7

8 Enkelte vedtak har lovgiver ansett å være så viktige at de må treffes av kommunens høyeste organ som er kommunestyret. I slike tilfeller legger kommuneloven beslutningsmyndigheten til kommunestyret "selv". Jfr. bl.a. 7 nr.3, 8 nr.1, 9 nr.1, 10 nr.1-3, 11 nr.1, 12 nr. 1-3, 13, 18 nr.1 og 3, 19 nr.1 og 3, 22 nr.2, 24 nr.3, 25 nr.2, 26 nr.4, 31 nr.4 og 5, 39 nr.1, 41, 42, 43 og 44 nr.3, 45 nr. 2 og 60 nr. 2 og 5. Målsetning Å legge forholdene til rette for at innbyggerne skal kunne få avgjort sine saker på en korrekt, forsvarlig og hurtig måte. Å sørge for å gi kommunestyret anledning til å kunne konsentrere seg om de viktige og prinsipielle sakene. Å legge til rette for politiske verksteder der beslutninger fremkommer etter involvering og deltakelse Å foreta en saklig ansvarsfordeling mellom de politiske komiteene/utvalgene som er opprettet gjennom Marnardal kommunes til enhver tid gjeldende politiske organisering. Å legge til rette for Innbyggermedvirkning Å engasjere ungdom i utviklingen av kommunen Å klargjøre hvilke saker administrasjonen skal avgjøre uten politiske vedtak. Delegert myndighet gir de politiske utvalgene og/eller rådmannen myndighet til å kunne iverksette tiltak og lede kommunens forvaltningsvirksomhet og tjenesteproduksjon innenfor de rammer som er vedtatt i kommunestyret gjennom økonomiplan, årsbudsjett og de øvrig gjeldende planer. Delegert myndighet er en tillit som blir vist vedkommende utvalg eller rådmannen til å opptre på kommunestyrets vegne og bistå med å realisere kommunestyrets vilje. Delegeringsprinsipper Følgende prinsipper er lagt til grunn for utarbeiding av reglementet. I Marnardal kommune skal vi: På en tydelig måte vise hvem som har ansvar og myndighet Plassere avgjørelsesmyndigheten til lavest mulig nivå Legge til rette for effektive vedtaksprosesser Ivareta og sikre likebehandling og rettigheter til innbyggerne. All delegert myndighet skal utøves i tråd med de saksbehandlingsregler som gjelder og følge gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og god forvaltningsskikk. Samspillet mellom politikk og administrasjon Grenseoppgang mellom politikk og administrasjon Den nye politiske styringsmodellen som er innført i Marnardal kommune, skal bidra til: en ansvarliggjøring av de folkevalgte i og en vitalisering av kommunestyret Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 8

9 at demokratiaspektet ivaretas ved at de fleste politiske avgjørelsene fattes i det øverste folkevalgte organet som er kommunestyret at alle politiske partier i sterkere grad deltar ved politiske avgjørelser i plenum at helhetsperspektivet ivaretas og sektortenkingen reduseres at en i stor grad kan unngå problemer med saksfordeling og kompetanseproblematikk i forhold til utvalgene kortere/raskere saksgang ved at flere saker legges direkte fram for kommunestyret Modellen innebærer at kommunestyrets medlemmer blir sterkere aktivisert i styringsfunksjonen i kommunen og mindre i enkeltsaker. Fokus flyttes til behandling av temaer, saksområder og ivaretakelse av utviklingsperspektivet. Modellen vektlegger en klar rolledeling mellom politikk og administrasjon, og baseres på stor grad av delegering og ansvar til rådmannen for forvaltning, tjenesteyting og utvikling. Det skal være et skille som markerer hvor politikken slutter og administrasjonen begynner, og hvor administrasjonen slutter og politikken begynner. Det skal etableres felles møteplasser som skal invitere til god dialog og med klare forpliktelser til aktørene: Til å forholde seg til det som er deres rolle i styringen av Marnardal kommune. Til å benytte de kommunikasjonskanaler som er korrekte i de enkelte sammenhenger. Til å ivareta hensynet til gjensidig informasjonsplikt. Til å holde en høy standard i samspillet mellom politikk og administrasjon. Politisk og administrativt ansvar Det er et politisk ansvar å: sørge for at administrasjonen i god tid før møter i folkevalgte organer blir gjort kjent med nye opplysninger i sak på dagsorden, som er kommet til politisk kunnskap. stille krav til administrasjonen. sørge for å delegere nødvendig myndighet til rådmann. sikre god kontroll på all kommunal tjenesteyting. prioritere de økonomiske rammer i Marnardal kommune. sørge for en arbeidsgiverpolitikk foreta en prioritering mellom de oppgaver/oppdrag som gis til administrasjonen. forplikte seg på vedtatte overordnede mål. Det er rådmannens ansvar å: bidra til at kommunen er utadrettet og serviceorientert. utvikle en ledergruppe som makter å ta de strategiske føringer lagt i kommunestyret ut i organisasjonen med entusiasme og begeistring. styrke samarbeidet på tvers i organisasjonen. støtte opp om enhetslederne som rådmannens representanter i enhetene, med fokus på de beste tjenester innenfor de rammer som kommunestyret har bevilget. fremme et klima preget av kreativitet, nytenkning og vilje til forandring. etablere systemer for å sikre riktige tjenester til riktig kvalitet sikre korrekt lovanvendelse i forvaltningsaker. ta resultatvurderingene på alvor. Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 9

10 utarbeide konsise og lettfattelige saksdokumenter med gode drøftinger. sikre oppfølging av vedtak og oversendelser fra folkevalgte organer. videreutvikle gode tilbakemeldingsrutiner fra administrasjon til folkevalgte organer. sørge for gjennomgående administrativ kvalitetssikring. Gjennomgående bestemmelser Service Alle som har saker til behandling i eller som henvender seg til kommunen, skal sitte igjen med en opplevelse av at kommunen yter god service - selv om ikke alle kan få sine ønsker innfridd. Forvaltningslovens regler om svarfrist - også foreløpig svar - skal følges. Åpenhet Administrasjonen og det politiske miljøet skal legge vekt på en åpen dialog bygget på tillit og respekt. Begge parter skal ta initiativ til å informere når den mener å ha relevant informasjon å gi. Når delegert myndighet er utøvd, skal det meldes tilbake til gjeldende politisk organ. Lojalitet Ansatte med delegert fullmakt skal aldri overfor partene eller media kritisere de politiske retningslinjer som er gitt for behandling av enkeltsaker. Politikeres kritikk av administrative avgjørelser eller saksbehandling tas opp med rådmannen på en praktisk måte som beskrevet i kap. vedr. Åpenhet. Rettssikkerhet Alle som har saker til behandling i kommunen skal sikres en korrekt behandling i tråd med forvaltningslovens prinsipper. Bruk av delegert myndighet All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer, og innenfor gjeldende budsjettrammer og budsjettforutsetninger. Fullmakt Kommunalt organ eller tjenestemann kan ikke treffe vedtak uten å ha fullmakt til å avgjøre den aktuelle saken. I forbindelse med beslutning om delegering av myndighet skal det fastsettes hvordan, og til hvem tilbakerapportering skal skje. Rådmannen har myndighet til å justerer innen rammene på de respektive økonomiske områdene. Reelle omdisponeringer innen rammene rapporteres til respektive organ, helst før justering, eller i første påfølgende møte. Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 10

11 Dette betyr likevel ikke at det delegerte organet kan sette i gang nye tiltak ut over årsbudsjettet eller gjøre vesentlige endringer i dette i strid med kommunestyrets ønsker inngå økonomiske forpliktelser ut over årsbudsjettperioden. Saksforberedelse for politiske organer Saksfremstillinger for alle politiske organ skal legge vekt på sakens prinsipielle, skjønnsmessige, samfunnspolitiske og kontroversielle sider. Faglige og administrative hensyn og synspunkter bør fremgå. Alle saksframlegg til politiske organer er i prinsippet rådmannens saksfremlegg, og alle forslag i sakene er rådmannens, så sant ikke annet framgår av særlov. Det innebærer at alle saker som skal til politisk behandling skal godkjennes av rådmannen selv eller av den rådmannen bemyndiger. I tvilstilfeller avgjør ordføreren, etter forslag fra rådmannen, hvilket politisk organ som skal behandle en sak. Videredelegering Delegering beror på en tillit som kommunestyret gir andre for at disse skal kunne bistå med å virkeliggjøre kommunestyrets vilje. Organ som blir gitt en delegert myndighet, kan normalt delegere hele eller deler av myndigheten videre til underordnet organ eller til rådmannen. Organ kan ikke delegere myndighet til andre tjenestemenn enn rådmannen. Rådmannen kan normalt videredelegere til kommunale tjenestemenn, unntatt i de tilfeller det i delegasjonsreglementet er presisert at delegering er gitt til Rådmannen selv. Delegeringen må da utøves av rådmannen eller dennes stedfortredere. Det skal foreligge anvisninger for hvordan delegert myndighet til rådmannen skal utøves, herunder hvem som er gitt videredelegerte fullmakter. Dette meldes til formannskapet. Den som delegerer kan begrense adgangen til å videredelegere ved å delegere kun til funksjonen "selv". Ved bruk av delegert myndighet bør det så langt mulig i vedtak framgå at vedtaket er fattet i medhold av delegert myndighet. Når evt. (sær)lover ligger til grunn for vedtaket skal dette framgå. Videre skal det i partsforhold og i alle enkeltvedtak opplyses om klageadgang enten som del av vedtaket eller i eget vedlegg. Tvil Er det organ som har fått delegert myndighet i tvil om hvordan kommunestyret, eller det organ som har delegert denne myndigheten, ønsker at en type saker skal behandles, legges saken fram for prinsipiell drøfting og avklaring. Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 11

12 Tilbakekalling av myndighet Et overordnet politisk eller administrativt organ kan når som helst trekke tilbake delegert myndighet, enten generelt eller for en eller flere spesielle saker. Ikke-bruk av delegert myndighet Et organ som har fått delegert myndighet til å treffe vedtak eller til å gi uttalelse, kan unnlate å bruke sin myndighet og i stedet legge saken fram for kommunestyret eller det organet som har delegert myndigheten. Rådmannen har en tilsvarende adgang til å legge saker frem for kommunestyret eller det utvalget som saken naturlig hører under. Delegering etter særlovgivning Delegering av myndighet etter særlovgivning til utvalg, rådmann eller andre omfatter myndighet etter forskrifter som er gitt i medhold av vedkommende lov. Omgjøringsrett Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av et underordnet politisk eller administrativt organ i samsvar med forvaltningslovens 35 (jfr. kommuneloven 60), og kan også kreve å få lagt frem for seg aktuelle saker. Melding om "hastevedtak" fattet i medhold av komm.lovens 13 Vedtak gjort i hastesaker etter kommunelovens 13 skal refereres skriftlig for kommunestyret eller det organ som ordinært skulle gjort vedtaket, i første møte etter at hastevedtaket er fattet. Klage på vedtak Enkeltvedtak som er fattet av et utvalg, rådmannen eller den han delegerer videre til, kan påklages dersom ikke annet følger av særskilte lovbestemmelser. Klagen fremmes for underinstansen, som har plikt til å se på om klagen inneholder nye opplysninger eller påpeking av konkrete feil. Hvis underinstansen finner at klagen ikke inneholder nye momenter eller påpeking av konkrete feil, sendes saken med klage til klageorganet for endelig behandling. Hvis underinstansen finner at klagen inneholder nye momenter eller påpeking av konkrete feil som er av en slik art at klagen kan tas til følge, fremmes omgjøringsvedtak. Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 12

13 Politisk organisering og styringsstruktur Politisk organisering og styringsstruktur Kommunestyret 21 medlemer Kontrollutvalg 3 medl. Eldre og funksj. råd Ungdomsutvalg Adhoc komite Formannskap 7 medl. Forvaltning, Landbruk og Miljø 7 medl. I henhold til vedtak i kommunestyresak 27/11 skal følgende modell ( Kommunestyremodellen ), legges til grunn for den politiske organiseringen i Marnardal kommune: Kommunestyret 21 medl. Øvrige utvalg: Kontrollutvalget 3 Formannskapet 7 Forvaltning, Landbruk og Miljøutvalg 7 Klagenemnd 7 (Formannskap) Administrasjonsutvalget 9 (Formannskap + 2 tillitsvalgte) Valgstyret 7 (Formannskap) Ad hoc-utvalg (oppnevnes for enkeltsaker) Kommunestyret Består av 21 representanter Kommunestyret er kommunens øverste myndighetsorgan som setter langsiktige mål for rammer og drift. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Etter kommuneloven av 1992 er alt myndighet lagt til Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 13

14 kommunestyret, men lovgivningen gir adgang til omfattende delegering av myndighet fra kommunestyret. Enkelte vedtak har lovgiver ansett å være så viktige at de må treffes av kommunens høyeste organ som er kommunestyret. I slike tilfeller legger kommuneloven beslutningsmyndigheten til kommunestyret "selv". Jfr. bl.a. 7 nr.3, 8 nr.1, 9 nr.1, 10 nr.1-3, 11 nr.1, 12 nr. 1-3, 13, 18 nr.1 og 3, 19 nr.1 og 3, 22 nr.2, 24 nr.3, 25 nr.2, 26 nr.4, 31 nr.4 og 5, 39 nr.1, 41, 42, 43 og 44 nr.3, 45 nr. 2 og 60 nr. 2 og 5. Kommunestyret er det øverste politiske organ i Marnardal kommune. Kontrollutvalget Består av 3 kommunestyremedlemmer Disse oppnevnes av kommunestyret i henhold til kommunelovens 77 nr. 2, og skal forestå det løpende tilsyn med hele den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalgets myndighet er i samsvar med kommunelovens 77 og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av Formannskapet Består av 7 medlemmer. Disse velges av og blant kommunestyrets medlemmer. Formannskapet har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker innenfor de begrensninger og rammer som følger av lov, forskrifter og kommunestyrevedtak. I hovedsak skal formannskapet kun behandle saker av prinsipiell eller politisk art. Kommunen er i kommunelovens 8 pålagt å ha formannskap. Formannskapet skal behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Utenom de lovbestemte oppgavene etter kommuneloven, har formannskapet ansvar for strategisk og overordnet politisk ledelse, politiske initiativ, interkommunale spørsmål, kommuneplan og investeringer. Formannskapet delegeres kommunens myndighet til å kreve avståelse til kommunen for varer og eiendomsrett, bruksrett m.v. etter nærmere forskrifter, jfr. 3. Det vises for øvrig ordførers myndighet ved kriseberedskap (pkt. 15). Lov om forsøk i off. forvaltning av , nr. 87. Samferdselsloven av nr. 63 Formannskapet uttaler seg på kommunens vegne i alle saker som gjelder kollektivtrafikk (jfr. del III B 3 nr. 2) Sivilforsvarsloven av , nr. 9. Kommunens ansvar etter 15. Skattebetalingsloven av Vergemålsloven av Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 14

15 Formannskapet delegeres myndighet etter lovens 20, 22, 24 m.v. som omfatter blant annet valg av overformynderi og hvem som skal føre overformynderiets bøker. Formannskapet delegeres utvidet myndighet i hastesaker etter kommunelovens 13. Dette har myndighet til å treffe vedtak når saken skulle vært avgjort av kommunestyret eller av annet politisk organ når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å vente på organets neste møte Formannskapet fungerer som kommuneplanutvalg og får myndighet til å utarbeide utkast til kommuneplan etter reglene i Plan- og bygningsloven av 27.juni 2008 nr.71, kapittel 11. I arbeidet med kommuneplanen må planutvalget holde god dialog med Kommunestyret. Formannskapet har mynde som fast utvalg for plansaker, jfr. Plan- og bygningslova, 3-2 og 3-3. Det faste utvalget for plansaker har myndighet til å gi dispensasjon fra kommuneplanen sin arealdel, reguleringsplaner og utbyggingsplaner ved: o 1-8 (bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjø/vassdrag) o 12-2 (plikt til å utarbeide reguleringsplaner forhold til overordnede planer) o 13-1 (midlertidig bygge og dele forbud), jfr. Plan- og bygningsloven 7. o Før søknad om dispensasjon blir behandlet, blir den sendt på høring hos de som har slik rett. Eventuelle avslag på dispensasjonssøknad kan klagest inn for kommunestyret. o Saker av politisk eller prinsipiell karakter, skal behandles og avgjøres av kommunestyret Formannskapet får myndighet til å gjøre vedtak etter reglene i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagde vassdrag av 15. mai 1988, 6. Formannskap er klageorgan ihht forvaltingslova 28, andre ledd for enkeltvedtak gjort av rådmannen med hjemmel i o Smittevernloven av 5. august 1994 nr. 55 o Tobakkskadeloven av 9. mars 1973 nr. 14 o Barnehageloven av 5.mai 1995 nr. 19 Formannskapet er også klageinstans ved klage over alle andre enkeltvedtak gjort av rådmannen der Administrasjonsutvalget ikke er utpekt som klageorgan. Dette gjeld ikke vedtak i saker der andre organ er klageinstans etter særlov. Økonomiutvalg Formannskapet er økonomiutvalg og skal lede og samordne arbeidet med økonomiplanen og legge fram for Kommunestyret forslag til økonomiplan (langtidsbudsjett), årsbudsjett og skattevedtak, og enten lage innstillinger for Kommunestyret eller ta avgjørelse i alle andre saker av økonomisk karakter og som ikke er delegert til andre, eller skal avgjøres av kommunestyret selv. Formannskapets budsjettmyndighet fremkommer av økonomireglementet og det henvises til dette. Myndighet til å treffe vedtak eller gi uttalelse. Det er ikke tillatt til å gå ut over de rammene Kommunestyret har fastsatt. Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 15

16 Avtaleinngåelser Formannskapet har myndighet til inngå avtaler på vegne av kommunen under forutsetning av at slike avtaler ikke påfører kommunen vesentlige utgifter, har konsekvenser av prinsipiell karakter eller at myndighet ikke er delegert til andre. Formannskapet fastsetter lønn og avgjør andre lokale avtaler for rådmannen i h.h.t. Kap i Hovedtariffavtalen. Formannskapet treffer vedtak m.h.t. søknader om bevillinger for salg/skjenking av alkohol utenom den samlede behandlingen av alle bevillinger året etter at et nytt kommunestyre har tiltrådt. Denne samlede behandlingen skal kommunestyret selv foreta. Gjennomføring og oppfølging av byggeprosjekter I forkant av ukurante og prinsippielle byggeprosjekt skal det gjennomføres et forprosjekt med formål å få frem de behov som søkes ivaretatt ved prosjektet, og de økonomiske rammer med utfallsrom på pluss/minus 30 %. Dette arbeidet vil være å anse som et plandokument for prosjektet, som framlegges for kommunestyret til avgjørelse. Politisk delegeres så kontraktsinngåelse, gjennomføringen og ferdigstillelse av prosjektet til Rådmann. Byggeregnskap for det enkelte prosjekt skal godkjennes av formannskapet snarest mulig etter at prosjektet er utført. Forvaltning, landbruk og miljøutvalg Generell myndighet Forvaltning, landbruk og miljøutvalget (FLM-utvalget) er opprettet i medhold av kommunelovens 10. I medhold av kommuneloven 10 nr. 2 delegerer kommunestyret myndighet til FLM-utvalget til å treffe avgjørelse i alle saker innenfor sitt område med mindre det følger av lov eller reglement at myndigheten tilligger kommunestyret, eller et annet organ. Plan- og bygningsrådet har rett til å fremme innstilling i saker innenfor sitt område som skal avgjøres av kommunestyret. Sakene sendes direkte til kommunestyret. FLM-utvalget innstiller til kommunestyret de saker der kommunen skal gi uttalelse til Fylkesmannen, i plansaker og i andre saker med landbruksinteresser av betydning. FLM-utvalget innstiller til kommunestyret i landbrukssaker av prinsipiell betydning der kommunen har avgjørelsesmyndighet og hvor myndigheten ikke er lagt til andre organer. FLM-utvalget treffer vedtak innenfor sitt ansvarsområde i samsvar med kommunelovens 13 når saken skulle vært avgjort av kommunestyret, og det ikke er mulig/praktisk å kalle dette sammen for å behandle saken. FLM-utvalget budsjettmyndighet fremkommer av økonomireglementet, og det henvises til dette. Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 16

17 FLM-utvalget delegeres med hjemmel i forurensingslovens 83, 2. ledd myndighet til eventuelt å endre gebyrfastsettelsen etter lovens 73, innenfor minimums- og maksimumsbeløpene som loven fastsetter, dersom erfaringene tilsier behov for dette. Myndighet som etter de nedenstående lovene er lagt til kommunen, delegeres til FLMutvalget i den utstrekning myndigheten ikke ligger hos kommunestyret selv eller er delegert til rådmannen. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) av Forurensningsloven av Friluftsloven av Jordloven av Konsesjonsloven av Kulturminneloven av , kap. VI Lakse- og innlandsfiskeloven av , 6 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av med forskrifter. Naturvernloven av nr 53. med tilliggende forskrifter. Odelsloven av med tilliggende forskrifter. Plan og bygningsloven av Skogbruksloven av med tilliggende forskrifter. Vann- og kloakkavgiftsloven av Vegloven av , 9 FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven tillater, med unntak av 6-32 (vedta gebyrer). FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven tillater. FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven tillater. FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven tillater. FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven tillater. FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven tillater. FLM-utvalget tillegges myndighet til å ivareta kommunens ansvar for fiskeforvaltningen. FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven tillater. FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven tillater. FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven tillater. FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven tillater. FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven tillater. FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven og Miljøvern-departementets forskrifter i medhold av denne lov og Kommunens forskrifter i medhold av denne lov, tillater. FLM-utvalget er vegstyremakt for kommunale veger. FLM-utvalget tillegges vedtaksmyndighet i forbindelse med overføring av veger/vegstrekninger mellom kommunen og private oppsittere, under visse kriterier som fastsettes av kommunestyret.. FLM-utvalget delegeres myndighet til å uttale seg på kommunens vegne i alle bevilgningssaker, også de som gjelder kollektivtrafikk Viltloven av med tilliggende forskrifter FLM-utvalget tillegges all myndighet så langt loven tillater. Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 17

18 Klagenemnda/Særskilt klageutvalg Opprettet i medhold av forvaltningslovens 28. Består av de samme 7 personene som er valgt som formannskapets medlemmer. Klagenemnda behandler klager over enkeltvedtak fattet av andre kommunale organer med unntak av kommunestyret, så fremt klagebehandlingen ved lov, forskrift eller reglement ikke er lagt til annen klageinstans. Klagenemnda kan vurdere både saksbehandlingen, de faktiske og rettslige sider ved et vedtak og det skjønn som ligger til grunn for avgjørelsen. Klagenemnda har ingen myndighet til å disponere over kommunale bevilgninger. Mindretallsanke Klagenemndas avgjørelser er endelige. Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe en avgjørelse truffet av klagenemnda inn for departementet til prøving av lovligheten i samsvar med kommunelovens 59 nr. 1. Habilitet Om medlemmenes habilitet gjelder kommunelovens 40 nr. 3. Rapportering Klagenemnda avlegger anonymisert rapport til kommunestyret årlig. jfr. Rundskriv H-13/03, side 12 og 13. Valgstyret Oppretta i henhold til valglovas 4-1. Består av de samme 7 personene som er valgt som formannskapets medlemmer. Valgstyret er ansvarlig for forberedelsen og gjennomføringen av kommunevalg, herunder ta stilling til listeforslag og foreta valgoppgjør, og ellers forestå den praktiske avviklingen av både stortings-, kommunestyre- og fylkestingsvalg. Delegering Kommunestyret delegerer til valgstyret den myndighet som i henhold til valgloven tilligger kommunestyret, og som det er anledning til å videredelegere. Det vises for øvrig til Kommunestyret og delegering til Rådmannen. Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 18

19 Ad hoc-utvalg Opprettes av kommunestyret til å utrede spesielle oppgaver av stor politisk og prinsipiell betydning. Kommunestyret oppnevner medlemmer i adhoc utvalg. Utvalgene kan variere i størrelse og det kan også oppnevnes personer som har særskilt interesse eller innsikt i et tema og som ikke sitter i kommunestyret. Utvalget oppløses så snart oppgaven(e) er løst. Myndighet: Ingen selvstendig vedtaksmyndighet. Utfører enkeltstående utredninger på oppdrag av og med mandat gitt av oppnevnende organ. Oppnevnelse Ad hoc-utvalg skal utelukkende oppnevnes for enkeltstående utredningsoppgaver. Ad hocutvalg skal gis et mandat og en tidsramme for sitt arbeid. Når oppdraget som er gitt i mandatet er fullført, oppløses ad hoc-utvalget. Det organ som har oppnevnt et ad hoc-utvalg, eller kommunestyret, kan når som helst oppløse ad hoc-utvalget. De utvalgene som oppnevner ad hoc-utvalg, skal vurdere nøye før slike organer oppnevnes om oppgaven alternativt bør legges til et fast utvalg, eller om oppgaven bør løses administrativt. Rådmannens utredningsrett og -plikt For at rådmannens utredningsrett og -plikt skal ivaretas, særlig for å sikre at faglige, økonomiske og forvaltningsmessige hensyn blir ivaretatt, skal innstillinger/ sluttrapporter fra ad hoc-utvalg oversendes til administrasjonen for saksutredning før saken legges fram for ordinær politisk behandling. Administrasjonsutvalget /Partssammensatt utvalg Oppretta i henhold til kommunelovens 25. Består av 9 medlemmer. Formannskapet og 2 som oppnevnes av og blant de ansatte (arbeidstakerorganisasjonene). Har ansvar for å behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Ansvars- og arbeidsområder Administrasjonsutvalget ivaretar funksjonen som partssammensatt utvalg etter kommunelovens 25 og Hovedavt. 4. Administrasjonsutvalget ivaretar de oppgavene som har tilknytning til kommunens arbeidsgiverfunksjon som ikke kommunestyret selv skal ivareta, og med unntak av den myndighet som er delegert til formannskapet eller rådmannen. Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 19

20 Oppnevnelse Administrasjonsutvalget er oppnevnt etter kommunelovens 25 og Hovedavtalens 4 og behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget er kommunens likestillingsutvalg. Delegering I henhold til kommunelovens 25 (jfr ), delegeres til administrasjonsutvalget selv å treffe avgjørelser på kommunens vegne etter følgende sakstyper og lover, og som ikke er delegert til rådmannen: Overordnede og prinsipielle spørsmål på personalsaksområdet som angår forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og arbeidstakerne, og hvor myndighet ikke er delegert andre. Anke på personalsaker der det er ankemulig, ikke ved ansettelsessaker. Drøfte og gi tilrådinger til: - kommunestyret - rådmannen på det personalpolitiske område. Ivareta spørsmål knytta til hovedavtalen som ikke er delegert til andre. Administrasjonsutvalget avgjør alle saker vedrørende organisasjonsmessige endringer som vesentlig endrer kommunens tjenesteproduksjon. Eldrerådet /Funksjonshemmedes råd Opprettet i henhold til lov om Eldreråd og lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. Består av 5 representanter oppnevnt av kommunestyret etter forslag fra pensjonistforeningene/funksjonshemmedes organisasjoner i kommunen. Oppgavene til Eldrerådet/Funksjonshemmedes råd omfatter alle saker som angår disse gruppene i kommunen. Rådet skal også uttale seg i saker som er særlig viktig for disse gruppene. Ungdomsrådet Består av 6 medlemmer. Fortrinnsvis f.eks 3 representanter fra elevrådene fra skolene i Marnardal, i tillegg 3 ungdommer i videregående bosatt i kommunen. Kommunen stiller med administrativt personell til saksbehandling og forberedelse til møtene. Rådet er partipolitisk uavhengig og skal være et innflytelsesorgan som skal fremme ungdommens synspunkter. Har tale og forslagsrett til kommunestyret via interpellasjon. Ordfører Myndighet ved hastesaker Ordføreren delegeres myndighet i henhold til kommunelovens 9 nr. 5 til å treffe vedtak i enkeltsaker som ikke er av prinsipiell art, som i reglementet er delegert til et politisk utvalg, dersom utsettelse av tidshensyn eller annen tvingende grunn vil være til ulempe for saken eller for den saken gjelder, og det ikke er mulig å innkalle vedkommende utvalg. Høringsdokumenter m.m. Politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement Marnardal kommune 2010 Side 20

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 03.12.12 i sak 117/12. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE)

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE). DEL I Gjelder fra 15.5.2002, oppdatert 28.08.07 I. UTGANGSPUNKT

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE Arkiv 13/1634-9 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Oppdrag... 2 1.2 Mandat... 2 1.3 Politisk behandling og framdrift... 2 1.4 Arbeidsform... 3 1.5 Disposisjon...

Detaljer

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret 05.09.2011 Innholdsfortegnelse: I. GENERELT...3 II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 III. FORMANNSKAPETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 a. Delegasjon

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT Sak: 02/01079 Arkiv: 044 LARDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kapittel 1, 2 og 3 er vedtatt av kommunestyret 10.09.2002 i KS-sak 055/02 Rettelse vedtatt av kommunestyre 08.10.02 i KS-sak 061/03 Kapittel

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Iveland kommune Iveland kommune / 05 Politikk / Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Vedtatt av Iveland kommunestyre 14.11.2012 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

Detaljer

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 2 1.1 Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT RINGERIKE KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT ****************** KOMMUNESTYRETS DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET I RINGERIKE KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret i møte 20. juni 2013) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer,

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REVIDERT JUNI 2012. 1 1 KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret vedtar kommuneplan, økonomiplan, sektorplaner og årsbudsjett.

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Arkivsaksnr.: 09/2328-15 Arkivnr.: 033 &20 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet tar til etterretning forslag

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt i kommunestyremøte 11.05.11 sak 17/11, samt endringer vedtatt i kommunestyret 28.09.11 sak 49/11og 55/11. Endringer vedtatt i kommunestyret 26.03.14 sak

Detaljer

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT Mai 2010 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 FORMANNSKAPETS FORHANDLINGSUTVALG Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Saken avgjøres av:

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02. GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Innhold Innhold 2 LOVER 4 INNLEDNING 4 SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING:

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon,

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon, Delegasjonsreglement - Eksempel fra Røros kommune 15 Delegering til rådmann 15.1 Ansvars- og arbeidsområder Rådmann er øverste leder av den samlede kommunale administrasjon. Han/hun er ansvarlig for organisering,

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2003, sak 0031/2003. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 28. oktober 2004, sak 0111/04. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 30. august

Detaljer

Kjøreregler for samspillet mellom folkevalgt og administrativt nivå i Sørum kommune

Kjøreregler for samspillet mellom folkevalgt og administrativt nivå i Sørum kommune Kjøreregler for samspillet mellom folkevalgt og administrativt nivå i Sørum kommune K:\Reglement\Raadmann\Kjøreregler politikk - administrasjon.docx 1 Vedtatt av Sørum kommunestyre 21.11.1996 i sak 87/96

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall og varamedlemmer 4 Kommunale tjenestemenn 5 Møteleder, lukking av møter,

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Vedtatt av samkommunestyret i Midtre Namdal 07.02.2014. 1 Virkeområde og rettsgrunnlag Reglementet for folkevalgte organ i Midtre Namdal samkommune

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedatt av fylkestinget 26.2.2013, sak 9/13 Kilde: Arkiv i Nordland REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedtatt av fylkestinget 26.februar 2013, sak 9/13 1 Reglement for fylkesråd 1 Fylkesråd

Detaljer

Rolleforståelse og rollefordeling

Rolleforståelse og rollefordeling Rolleforståelse og rollefordeling Politikk - administrasjon Arbeidsøkt 5 Rådgiver Morten Strand størst mulig fleksibilitet og ressursutnyttelse Samarbeidets prøvelser Kommunestyret bestemmer Kommuneloven

Detaljer

Tittelen rådmann er i Gran kommune benyttet for det som i kommuneloven er angitt som administrasjonssjef.

Tittelen rådmann er i Gran kommune benyttet for det som i kommuneloven er angitt som administrasjonssjef. Handbok for folkevalgte (4) Reglement for delegering i Gran kommune Delegeringsreglementet er revidert og ajourført jf. vedtak i kommunestyremøtet 18.06.2015 sak 58/15, 59/15, 60/15, 61/15, 62/15, 63/15

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

Generelle regler for delegasjon av myndighet

Generelle regler for delegasjon av myndighet Del A Generelle regler for delegasjon av myndighet 1. Formålet med delegasjonsreglementet Formålet med delegering av myndighet: Styrke innbyggernes rettssikkerhet knyttet til tjenester levert av kommunen

Detaljer

Østre Toten kommune. Delegeringsreglement. Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune

Østre Toten kommune. Delegeringsreglement. Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune Østre Toten kommune Delegeringsreglement Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune DELEGERINGSREGLEMT...3 1. Delegering til Formannskapet...3 2. Delegering til Hovedutvalgene...3 3. Delegering til

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU)

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT HOVEDUTVALGENE Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Revidert av kommunestyret 23.09.2010. Innledning

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3 Fastsatt av Bodø bystyre den 12.12.2013 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. Jf. vedtak om Bodø havn KF som utpekt havn truffet

Detaljer

REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE. Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013

REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE. Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013 1 REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013 2 Innhold 1. Ordfører... 3 2. Varaordfører... 3 3. Formannskapets godtgjør... 3 4. Hovedutvalgenes godtgjør...

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402. som foreslått av rådmannen jf. saksframlegg og vedlegg til saken.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402. som foreslått av rådmannen jf. saksframlegg og vedlegg til saken. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402 REVIDERING AV STYRINGSDOKUMENTER - POLITISK NIVÅ Rådmannens forslag til vedtak: Rakkestad kommunestyre vedtar endringer

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV r REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV Oppdatert 20.10.2011 Ansvarlig: Formannskapssekretær Rigmor Leknes. Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv ble

Detaljer

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF Side 1 av 8 VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF fastsatt av Molde kommunestyre den 28.11.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Endret ved vedtak i Molde kommunestyre

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 26/07 Rev. 25.10.2011 HERØY KOMMUNE - 2 - POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE... 5 Politisk

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05. 1 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05.2012 2 Innhold: 1. Forberedelse og innkalling til møte.

Detaljer

KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON

KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON Kommunal- og regionaldepartementet Statsråd: Sylvia Brustad KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 98/521 Dato: 28.4.2000 U. off. 5, 1. ledd. GJENNOMFØRING AV SAMMENSLUTNINGEN AV RAMNES KOMMUNE

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE. Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77.

REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE. Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77. Lier kommune REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77. 1. GENERELT Beregningsgrunnlaget for godtgjøringsregulativet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE 1 33 DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 Innhold 2 1 RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

FET KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2015

FET KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2015 FET KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2015 VEDTATT AV FET KOMMUNESTYRE I MØTE 29.08.2011, SAK 72/11. Grunnlaget er revidert tilbake til 90% av ordførers godtgjøring i budsjettvedtak 12.12.2011,

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering Kommunestyrets vedtak 20. oktober 2015 Erstatter kommunestyrets vedtak 8. september 2015 1. Virkeområde Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer,

Detaljer

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole.

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole. Reglement for Driftsstyret for Hovet skole. Kapittel 1 Driftsstyret 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrets organisering og arbeid, samt forholdet mellom driftsstyret

Detaljer

Saksfremlegg. Krav om lovlighetskontroll skal fremsettes for det organ som har truffet avgjørelsen, jfr. kommuneloven 59 nr. 2.

Saksfremlegg. Krav om lovlighetskontroll skal fremsettes for det organ som har truffet avgjørelsen, jfr. kommuneloven 59 nr. 2. Saksfremlegg Saksnr.: 09/4740-2 Arkiv: 424 Sakbeh.: Geir Ove Bakken Sakstittel: KRAV OM LEGALITETSKONTROLL AV KOMMUNESTYRETSVEDTAK I SAK 87/09 ÅREMÅL - FORLENGELSE Planlagt behandling: Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Innherred samkommune ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Mellom ADMINISTRASJONSSJEF OG ENHETSLEDER Samkommunestyre Ordfører Kontrollutvalg Administrasjonssjef (rådmannsfunksjon) Barn og familie Dokumentsenter

Detaljer

Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon

Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon Jan Fridthjof Bernt: Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon Foredrag Januarmøtet 2013 Fylkesmannen i Troms Tromsø 9. januar 2013 Utgangspunktet: Kommunaldemokrati som legmannsstyre

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Komiteen har avholdt to møter og har hatt en god gjennomgang av gjeldende godtgjørelsesreglement og foreslår ingen store endringer.

FAUSKE KOMMUNE. Komiteen har avholdt to møter og har hatt en god gjennomgang av gjeldende godtgjørelsesreglement og foreslår ingen store endringer. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/1733 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 13/428 I Saksbehandler: Siv Anita Johnsen Brekke Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 027/13 I FORMANNSKAP I Dato: 11.03.2013

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalg (LKU)

Reglement for Levekårsutvalg (LKU) GILDESKÅL KOMMUNE Reglement for Levekårsutvalg (LKU) Arkivsak: 11/797 Arkivkode: Sakstittel: 033 C83 ETABLERING AV LEVEKÅRSUTVALG VED GILDESKÅL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 69/11, den 17.11.2011

Detaljer

VEDLEGG 2011 FOR 3.2-3.6

VEDLEGG 2011 FOR 3.2-3.6 VEDLEGG 2011 FOR 3.2-3.6 Lønnsutviklingen i 2011 i KS området var på 4,26 %. Godtgjørelsessatsene i 3.2 3.6 vil dermed være: 3.2 Varaordfører Varaordførers årlige godtgjørelse kr. 89.888,- 3.3. Møtegodtgjørelse

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

GODTGJØRELSES REGLEMENT

GODTGJØRELSES REGLEMENT GODTGJØRELSES REGLEMENT Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte den 21.03.2013, sak K 19/2013 1 Formål Reglement for godtgjøring ved kommunale ombuds- og tillitsverv i Fauske kommune tar sikte på å yte en

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rica hotell - Varangerfjord Møtedato: 25.04.2013 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap.

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2015 For valgperioden 2016-2019 Godtgjørelse justert pr. 1.1.2016. Justeres på nytt

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer