DANSK BISKOP SKRIVER MISJONSHISTORISK STANDARDVERK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DANSK BISKOP SKRIVER MISJONSHISTORISK STANDARDVERK"

Transkript

1 DANSK BISKOP SKRIVER MISJONSHISTORISK STANDARDVERK AV H. CHR. MAMEN Evangelid ti1 allverden. Den nyere Missions Baggrund og Historie Av Awl Malmstrpm. 0. Lohses Forlag, Kbbenhavn Den kristne kirkes verdensmisjon er et verk si stort at vi ikke makter d gi en karakteristikk sorn fgles tilfredsstillende. De ord og uttrykk som man seg fram med, er inadekvate. Intet forteller bedre om hva misjonen har utrettet enn en sammenligning mellom forholdene for godt og vel 1900 ir siden og forholdene i dag: den gang da de elleve ulxrde og fattige jgdene fikk befalingen om d alle folkeslag ti1 Jesu Kristi disipler, og situasjonen i dag dn kirken er universe11 - ikke bare prinsipielt, men reek Det lille frg er blitt ti1 et stort tre. Det sorn den gang ble sett i en visjon, er i dag en realitet: aderetter si jeg, og se, en stor skare, som ingen kan telle, av alle xtter og stammer og folk og mnger.a uden som tror ph meg, skal ogsi g$re de gjerninger jeg gjgr, og han skal gjgre stgrre enn dissep sa Jesus. Den gjerning Kristus sikter ti1 her, som skulle vwe enn de undergjerninger han selv hadde gjort, kan ikke vxre annet enn misjonen. Denne sammenligning gir misjonen dens virkelige storhet. EL verk som spenner over et si stort tidsrom og over si store geografiske omrider (hele den bebodde verden), er overordentlig vanskelig for en sammenfattende historikk. Men like vanskelig som oppgaven er, like er det at den blir gjort. De mange detaljstudier av misjonens historie mi bearbeides ti1 en enhetlig historie. Dette har en helt witenskapelig interesse: Dee er tvingende for oss som tenkende mennesker i danne oss et helhetsbilde av de mange brokker. Vi vil se linjene i hendelsesforlgpet. Derved fir man ogsi en direkte praktisk hjelp: Tidligere tiders

2 misjonsstrategi eller mangel ph strategi, misjonxrenes gode og dir- lige erfaringer, kan komme nitidens misjon ti1 gode i samme grad som vi gjgir oss kjent med misjonshistorien. Videre hetyr en slik historie si meget for J vel misjonxrer som misjonsvenner, fordi den hjelper dem ti1 i se sitt lille og begrensede arbeid i stort perspektiv. Vir lillr hverdag blir satt i relasjon ti1 Guds rikssak som helhet. Det gir helg og hgiytid over den minstes gjerning. Misjonens historie gir leseren hellige visjoner. Endelig kan nevnes at en sammenfattende historie om verdensmisjonen har en apologehk oppgave. Det er en misjonsoppgave i gjgire denne historie tilgjengelig d vel for folk som stsr utenfor den levende menighet som for de mange menighetslemmer som ikke har sett sitt ansvar for misjonsarbeidet. Det er nok fler som har fitt bekreftelse for det som biskop A. Chr. Bang uttrykte slik: tjeg kjenner ingen bedre apologi for misjonen enn misjonens egen historie.~ A skrive misjonens historie er som sagt vanskelig. Ikke bare er stoffet volumig%t, men de primxre kilder er ti1 dels si utilgjengelige. Disse foreligger jo pi all verdens forskjellige spr8k. Man har derimot en enorm mengde av sekundxre kilder. En stor del av disse er imidlertid skrevet i oppbyggelig giyemed. Dr. theol. Erling Danbolt gjgir i sin avhandling amisjonstankens gjennombrudd i Norgew s. 9 ff, oppmerksom pi disse forhold. Han nevner at selv misjonsselskapenes Hrsberetninger ofte kan vxre si bestemt av det praktisk-oppbyggelige sikte at de ikke egner seg som grunnlag for virkelig historieskrivning. Son1 klassisk eksempel nevner han beretningene fra den Dansk-Halleske misjon pi 1700-tallet. De skal gi et aganske falsk bildea av den faktiske situasjon. Det veldige materiale misjonshistorikeren har 8 bygge pi, mi derfor siktes godt. Den fgirste vitenskapelig funderte misjonshistorie - vi ser her bort fra detaljstudier og spesialarbeider - var den tyske professor Gustav Warnecks cabriss einer Geschichte der protestantischen Missionen~ som kom ut i Fram ti kom dette verk i 10 nye, stadig h jour-fgirte opplag. Mer omfattende var professor Julius Richters aallgemeine evangelische Missionsgeschichte~

3 som kom i 1 bind ( ). Det stfirste misjonshistoriske verk som overhode er kommet ut, er den amerikanske professor K. S. Latourettes aa History of the Expansion of Christianity> i hele syv bind (193741). Dette verk behandler ikke bare de evangeliske kirkers misjon, men omfatter kirkens hele historie sett fra misjonssynsvinkel. PZ skandinaviske sprik foreligger det ogsi flere misjonshistoriske arbeider. Fra svensk hold: E. J. Ekmnn (i norsk oversettelse): dllustrert Missionshistoriea 1-11 ( ) og Gertrud AulCn: ~Kristendomens vag till folkenr (3. utg. 1939). Era dansk hold: Henry Ussing: <Evangeliets Sejersgang ud over Jorden~ (3. utg. 1924) og Erik W. Nielsen: alinier i Missionens Histories (1948). Fra norske penner har vi dr. Emil Birkeli: ~Misjonshiitoriea 1-11 ( ) og Oscar Handeland: akongens budbarerea I-IV (193743). Dette siste arbeid er imidlertid - som titelen antyder - anlagt ganske spesielt: Forfatteren fremstiller misjonens historie vesentlig ved i gruppere begivenhetene omkring enkelte misjonaer-personligheter. Det er et fgrsteklasses arbeid i sitt slag, men det sikter ikke pi i gi et helhetsbilde av misjonens historie. Av de nevnte verker er det derfor bare Latourettes som samtidig er si omfattende og si nytt at det helt ut tilfredsstiller behovet i dag. Dette arbeid er av spriklige grunner ikke tilgjengelig for en stgrre lesekrets i Norden. Det mi derfor hikes med den aller stgrste glede at den danske biskop Axel Malmstrgm har sett behovet for et slikt verk og har tatt oppgaven opp. Han har lgst den pi en mesterlig mite. Hans verk ph tre bind som inneholder 2174 sider (inklusive registrene), vil bli det misjonshistoriske standardverk i Norden for en rom tid framover. Det skulle vzre ungdvendig i presentere forfatteren. Biskop Malmstrgm i Vlborg er kjent av misjonsfolket i alle de nordiske land. Han har forutsetninger som fi ti1 i skrive et verk om dette emne. Som mangeirig redaktgr av nnordisk Missionstidsskriftr og formann i Dansk Missionsrid og Dansk Udvalg for Missionsforskning er han blitt en farende mann sb vel pi det misjonsteoretiske som det misjonshistoriske omride. r6 - Tidxskrift for Miri~n. IV. 24 1

4 Av stor betydning for forfatterens kjennskap ti1 misjonens nyeste historie og dens aktuelle situasjon, har vxrt hans deltagelse i hele tre verdensmisjonskonferanser (Jerusalem 1928, Tambaram 1938 og Whitby 1947). Det har gitt ham anledning ti1 personlige besgk pi en rekke misjonsfelter, og det har fgrt ti1 at han har fitt knytte direkte forbindelser med kristne ledere i de forskjelligste deler av verden. Han er en mann med varm kjxrlighet og grundig kjennskap ti1 sitt emne. For ytterligere i sikre verket de mest realistiske data, har forfatteren ti1 en rekke avsnitt hart medarbeidere, som alle er spesialister innen vedkommende omride. Alt stoffet er imidlertid bearbeidet av biskopen, si enheten i fremstillingen ikke er gitt tapt. Verket er disponert slik at misjonshistorien blir gjennomgitt land for land. Beretningen om den enkelte misjonsmark finnes derfor samlet pi ett sted. Siledes finner man Chinas misjonshistorie samlet i en avdeling pi mer enn 200 sider. Denne omfatter tiden fra den nestorianske misjon pi 600-tallet, den romersk-katolske misjon i middelalderen og den nyere og nyeste rids misjon fram ti1 kirkens kir under den kinesiske kommunistregjering. Denne geografiske gruppering av stoffet gjgr verket oversiktlig. Fgr denne misjonshistoriske averdensomseiling~ behandler forfatteren bnkgrunnen for den nyere rids misjon. Fgrst blir vi pi mesterlig mite fgrt inn i misjonens bibelske begrunnelse og fglpr i korte trekk dens historie fra aposteltiden av og hgrer om den misjon i middelalderen som fgrte ti1 Europas kristning. Szrlig instruktivt er det fdgende kapitel om gjennombruddstider for de evangeliske kirkers misjonsbevissthet. Dette kapitel fgrer naturlig over i avsnittet om de fire store misjonskonferanser og Det internasjonale misjonsrzds historie. Meget fortjenstfullt er det at forfatteren avslutter denne innffiring med et eget kapitel om misjonsvekkelsen i de forskjellige nordiske land. P3 denne bnkgrunn fgrer forfatteren oss ut ti1 feltet. Misjonsmarkens historie begynner med Den nxre orient og fgrer gjennom den muhammedanske verden ti1 India, China og Japan, Stillehavets gyverden, Afrika og Amerika er den veg erei-

5 sen> videre gir. Men det gjgres en Iang stans i hvert enkelt land. Misjonens historie tegnes pi bakgrunn av alle kjente forhold som har spilt inn eller kan spille inn for kristendommens vekst eller tilbakegang ph hvert enkelt sted. De enkelte folks type og karakter, nzeringsliv og $konomi, deres politiske historie og geografi, derb kulturelle nivi og religigse liv er viktige faktorer for kristendommens vekst og vilkir i et folk. NHr det gjelder de politiske forholds betydning for kirke og misjon, kan vi f. eks. tenke pi situasjonen i China i dag. Biskopen har gjort meget ut av dette. Han har sett at like viktig som det var H tegne de misjonerende kirkers bakgrunn, like viktig var det 8 tegne den bakgrunn som de umottagendc. folk hadde og har. NHr det gjelder disposisjonen av stoffet, skal jeg bare komme med en eneste merknad. Verkets avdeling vedrarende Afrika er delt i fire avsnitt, hvorav det ene (med Madagaskar). Jeg mener at det mb vxre galt % la Madagaskar gh inn Denne aya skiller seg som kjent sb sterkt fra Afrika at den er kalt a n petit continent>. Ikke bare botanisk og zoologisk, men fgrst og fremst etnografisk, er Madagaskar fakrisk like meget Asia som Afrika. (Kfr. Fridtjof Birkelis artikkel om Madagaskar i dette tidsskrift, 1947, s. 61 ff.) Grgnland behandles i en helt selvstendig avdeling, ikke som et anhang ti1 Amerika. Etter denne uverdensomseilingw kommer to meget interessante avdelinger: Evartgeliet og Jpdene og Ronzersk-kntolsk Mission i NZLtiden. Foruten litteraturfortegnelse og noteapparat er det bakerst i 111 bind tre index: Navnregister, register over geografiske navn (skdsnavn, folkeslag og stammer) og endelig et saksregister. Litterat~rforte~nelsen verd en spesiell omtale. Det er imponerende hva forfatteren har lest, og han har ikke latt vxre b benytte selv det aller siste som er kommet ut. Jeg kan f. eks. nevne at Norsk Hindbok for Misjon(utg. av Egede-Instituttet januar 1910) er benyttet mange steder i bind 111. Manuskriptet ti1 dette bind hadde da ligget ferdig i lang tid, men forfatteren kunne ikke slippe det fgr trykkingen var avsluttet og ingen nye tilfayelser

6 var mulig. Litterahlren er dessuten med en beundringsverdig n~yaktighet. Norsk misjonsinnsats fir en plass og en omtale som vi mener er berettiget. Det er jo pi dette felt vi best kan kontrollere bokens detaljer. En del fed er det selvsagt blitt, men de er ikke si store at de skjemmer verket sorn helhet. Bd. 11, s. 178 omtales Det norsklutherske Kinamisjonsforbund sorn efrikirkelige Kredsew. Det er jo en lapsus. Bd. 111, s : Nir det i historiens lys skal klarlegges, hva der er egrultden ti1 Kirkens Vzkstr pi den store oy (Madagaskar), mi tre faktorer nevnes, heter det. Men blant disse nevnes ikke den meget vesentlige, at de fgrste misjonzrer sin avreise maktet i oversette Skriften ti1 gassisk. Dette nevnes siden, men ikke i denne sammenfatning av de vesentlige irsaker. Bd. 111, s. 354 stir det at tallet pi kristne pi Madagaskar i lgpet av forfglgelsestiden var firedoblet, si det i ah var 7000 kristne da landet ble ipnet igjen. Det er uriktig. Tallet pi kristne da forfglgelsen begynte, skal ha vzrt 200, mens det ved Ranavalonas dgd var tre menigheter pi gya med 740 medlemmer og tusener av interesserte. (Kfr. Otto Chr. Dahl i et utrykt manuskript: Bibelen pi Madagaskar.) Bd. 111, s. 316 fortelles det at mer enn 100,000 mennesker gjennom dip er blitt innlemmet i menigheten (pi Det norske misjonsselskaps felt). OgsH dette tall er misvisende. Det er i dag pi NMS's felt pi Madagaskar ca. 140,000 menghetslemmer, men hvis man regner med alle menighetslemmer som er dgde, blir tallet pi dgpte siden denne misjon tok ti1 langt hgyere. Enkelte ganger kan forfatteren forbigi en opplysning sorn han forutsetter kjent. Eks.: Bd. 111, s. 608 nevnes fire perioder i jgdefolkets historie. Den tredje varer fra 1350 ti Det er nevnt hvorfor 13f0 er et merkeir, men ikke hvorfor man har satt iret 1789 sorn en grense. Selv om de fleste vil vite at det siktes ti1 den franske revolusjon, burde det likevel ha stitt. Videre tillater jeg nleg i oppmerkaom pi en liten inkonsekvens: I billcdteksten bokstweres det semitiske navn for loven torah, mens det i teksten ellers stir tora (se f. eks. bd. 111, s. 609 og 617). Av trykkfeil kan nevnes: trehundreirsfesten (bd. 111, s. 678),

7 skal vxre: tohundreirsfesten (kfr. s. 672). Tiden for a~ostelen Thomas' angivelige dgd i India er oppgitt forskjellig bd. I, s. 118 og s I bd. 111, midt pi s. 681 der de katolske bispedgmmer i misjonslandene regnes opp, nevnes Japan to ganger. I ett av tilfellene er det altsi trykkfeil (for hva?). Forgvrig er det ytterst lite med trykkfeil. Verkets fremtreden er dets innhold verdig. Det er dessuten god trykk pi godt papir. Verket er illustrert med et anselig antall bilder. Forfatteren har hatt en egen medarbeider som billedredaktgir. Dette arbeid er utfgrt pi en fgrsteklasses mite sorn forhgiyer verkets verdi. Foruten en grei kapitel-inndeling har forfatteren i margen latt trykke med fete typer hva teksten ti1 enhver tid handler om. Det er derfor lett 5 orientere seg i det store verket. Av ting sorn savnes, kan ti1 slutt nevnes at misjonen blant de norske samer ikke er nevnt hverken pi s. 61 eller s. 140 (bd. I) der det hadde hart naturlig hjemme. Tibets misjonshistorie er fattig. Dessto stgrre grunn er det ti1 i ta med det vesentlige. De to norske misjonzrer i Tibet (i engelsk tjeneste), Edw. Amundsen og Theo. SBrensen, er kjent for et pionerarbeid pi dct gcografiske og lingvistiske omride. Det var imidlertid sorn misjonrerer de gjorde sin innsats, og de fortjener en plass i misjonshistorien. Men disse merknader er smiting. Vi er biskop Malmstrgm dypt takknemlige fordi han har gjort misjonens rike historie tilgjengelig for ass. Det er i gnske at ikke minst prestene i vir kirke anskaffer seg verket og gjgr seg fortrolig med det emne sorn behandles. Det vil vxre ti1 glede for dem selv og ti1 hjelp i arbeidet i menigheten.

NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV

NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV av OLAV GUTTORh4 IvfYKLEBUS?' Arbeidet for 5 bringe det kristne budskap ti1 nye land og folk har vzrt et fremtredende trekk, ja kanskje vi kan driste oss ti1

Detaljer

LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN

LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN a" OTTAR QDEGARD Barmhjertighetsarbeid har alltid gitt hind i hind med det direkte evangeliserende misjonsarbeid - og kan ikke atskilles fra dette. For vir Herre og Mester

Detaljer

MISJONEN SOM BANEBRYTER FOR LESEKUNSTEN

MISJONEN SOM BANEBRYTER FOR LESEKUNSTEN MISJONEN SOM BANEBRYTER FOR LESEKUNSTEN AV PETER B. STOLEE I de rirte 10-11 drene er navnet Frank C. Laubach kommet rtadig mere i forgrunnen i den krirtne verdensmirjonen. Den enerti9ende innsatsen denne

Detaljer

KIRKENES VERDENSR~D DR0FTER AKTUELLE MISJONSSP~RSM~L

KIRKENES VERDENSR~D DR0FTER AKTUELLE MISJONSSP~RSM~L KIRKENES VERDENSR~D DR0FTER AKTUELLE MISJONSSP~RSM~L I januar i ir holdt Centralkomitken i Kirkenes I'erdensrid (KVR) m@te i Enugu, Nigeria, under ledelse av formannen, dr. Franklin Clark Fly, president

Detaljer

UTDANNELS E FOR MISJON

UTDANNELS E FOR MISJON UTDANNELS E FOR MISJON a" A. S. BURGESS I Historiens lop har tatt en ny kurs. Vi har gitt inn i en tidsalder ~ned kjemiske bomber og masseturisme, med flammekastere og jetfly, med ~nassemedia og massepsykologi,

Detaljer

MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND

MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND Finn lor: Film og misjon. Egede-Instirutter. Oslo 1949. 3 j sider. (Sgrtrykk-serien NOTM, 1949 nr. 2.) Bjarne Kvam: Misjonsfilm og folkemening. I hovedkommirjon

Detaljer

AFRIKANSKE KULTURIMPULSER

AFRIKANSKE KULTURIMPULSER AFRIKANSKE KULTURIMPULSER a" FRIDTJOV BIRKELI P% veien ut. ti1 nlin barndoms xifrika i 1033, la jeg veien on1 det brune Berlin. Der var tnye % se og h@re. Szrlig husker jeg en imponerencle gobelin i keiserslottet.

Detaljer

MISJONSTANKEN I DET GAMLE TESTAMENTE

MISJONSTANKEN I DET GAMLE TESTAMENTE MISJONSTANKEN I DET GAMLE TESTAMENTE a" HAKON HAUS Kanskje kunne det ligge naer % tenke at sparsmilet om misjonstanken i Det gamle Testamente (G. T.) bare kan viere et spwrsmil av rent historisk teoretisk

Detaljer

TEMA: Misjonsstrategi

TEMA: Misjonsstrategi Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro: 8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Øyvind

Detaljer

Skapelsesberetningen. Foredrag av Børre Knudsen:

Skapelsesberetningen. Foredrag av Børre Knudsen: Foredrag av Børre Knudsen: Skapelsesberetningen Børre Knudsen er en meget kjent prest og folketaler bosatt i Nord-Norge. Han er mest berømt for sitt brennende engasjement for menneskeverdet, spesielt for

Detaljer

LUTHERSK KIRKEKONFERANSE FOR AFRIKAIMADAGASKAR

LUTHERSK KIRKEKONFERANSE FOR AFRIKAIMADAGASKAR LUTHERSK KIRKEKONFERANSE FOR AFRIKAIMADAGASKAR a" JON EGIL OFSTAD Afrika-konferansen er over, og en sitter igjen med et vell av inntrykk. Inntrykk fra motet med sorte, brune og hvite personligheter, inntrykk

Detaljer

PEARL BUCK OG MISJONEN

PEARL BUCK OG MISJONEN PEARL BUCK OG MISJONEN AV AADEL BRUN TSCHUDI Amerikaneren Pearl Buck og kineseren Lin Yu Tang har hver for seg bidradd mer enn noen andre ti1 S gjare China kjent for Vestens mellomkrigsgenerasjon. I sitt

Detaljer

Jehovas Vitner: Synet på Jesus av Hjørdis Margrethe Heyn 1997

Jehovas Vitner: Synet på Jesus av Hjørdis Margrethe Heyn 1997 Jehovas Vitner: Synet på Jesus av Hjørdis Margrethe Heyn 1997 Innhold: Innledning...Historisk tilbakeblikk...ulike bibelsyn...tema 1: Forholdet mellom Gud & Jesus...Tema 2: Betydningen av Jesu død & oppstandelse..tema

Detaljer

Himmelrikets vekst og kraft

Himmelrikets vekst og kraft 1 Himmelrikets vekst og kraft Lignelsene om sennepsfrøet og surdeigen Tale på Genmix 27.2.11 av Oddvar Søvik Det er ganske spennende at dere i Genmix har valgt å fokusere på Jesu lignelser dette semesteret.

Detaljer

Egil Grandhagen og Dagfinn Solheim (red) Budskap 2005. Årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole

Egil Grandhagen og Dagfinn Solheim (red) Budskap 2005. Årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole Egil Grandhagen og Dagfinn Solheim (red) Budskap 2005 Årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole Studiebibliotek for Bibel og Misjon Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) Sinsenveien 15 0572 Oslo Copyright Fjellhaug

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Det gamle testamente og vi

Det gamle testamente og vi Det gamle testamente og vi Testamente er et latinsk ord. På norsk heter det pakt. Vi deler Skriften i to hoveddeler: Det gamle testamente og Det nye testamente. Det vil si: Den gamle pakts bok og Den nye

Detaljer

Forord til den svenske utgaven

Forord til den svenske utgaven Den spanske origlnaltitel: Por qué dejé el catolicismo. Den franske utgavens titel: Pourquoi aije quitté le catholicisrae? Oversatt til svensk av Arthur Sundstedt (Til norsk ved Selma Lerberg.) Copyright

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Swedenborg: En himmelsk lære. om det nye Jerusalem. Emanuel

Swedenborg: En himmelsk lære. om det nye Jerusalem. Emanuel Swedenborg: Emanuel En himmelsk lære om det nye Jerusalem Det skandinaviske Swedenborgselskapet 2013 E-post: info@swedenborgselskapet.no Hjemmeside: swedenborgselskapet.no Facebook: facebook.com/swedenborgselskapet

Detaljer

INNLEDNING. Dokumentet er i denne formen myntet på ledere i lokalmenigheten og andre ledere i Frikirken.

INNLEDNING. Dokumentet er i denne formen myntet på ledere i lokalmenigheten og andre ledere i Frikirken. Organisasjons- og personalhåndbok / Erklæringer og prinsipputtalelser / Skriften og Kirken En uttalelse med utgangspunkt i Den Evangelisk Lutherske Frikirkes skrift- og kirkesynserklæring fra 1967 og 1968

Detaljer

Joh. 20, 30\31 og 21,25b Jesus gjorde også mange andre tegn for disiplenes øyne, som det ikke er skrevet om i denne boken. Skulle det skrives ned,

Joh. 20, 30\31 og 21,25b Jesus gjorde også mange andre tegn for disiplenes øyne, som det ikke er skrevet om i denne boken. Skulle det skrives ned, Joh. 20, 30\31 og 21,25b Jesus gjorde også mange andre tegn for disiplenes øyne, som det ikke er skrevet om i denne boken. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme

Detaljer

- en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen.

- en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen. Gjør noe - en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen. Hvorfor denne oppgaven? Det har vært naturlig for meg å velge denne oppgaven p.g.a. min bakgrunn i Frelsesarmeen. Jeg er ikke bare "født

Detaljer

Kristendom side 92 til 127

Kristendom side 92 til 127 Kristendom side 92 til 127 Bibelen Det gamle testamentet og det nye testamentet Mål: Gjøre rede for hva Det gamle og Det nye testamentet handler om slik kristendommen forstår dette. Det gamle testamentet:

Detaljer

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III.

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III. Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III. Av Hugo Odeberg. Oversættelse og afskrift ved Nils Dybdal-Holthe. Side 1. Det gamle Testamentet i lys av Det nye. Av Hugo Odeberg. Del I av III. (Heftet

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Tegn og under: deres betydning i kirkens og misjonens liv*

Tegn og under: deres betydning i kirkens og misjonens liv* Tegn og under: deres betydning i kirkens og misjonens liv* AV TORMOD ENGELSVIKEN A. Aktuell bakgrunn Det er sannsynlig at et emne som vart ville ha v::ert nesten utenkelig for bare 10-20 ar siden. I hvert

Detaljer

Den treenige Gud. Av pastor Ole Sletten

Den treenige Gud. Av pastor Ole Sletten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 05.10.2014 Den treenige Gud Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Når vi skal nærme oss det store spørsmålet Gud, er det viktig at vi nærmer oss Ham med riktig

Detaljer