- Kviteseid kommune. Nissedal kommune. nalt plan kontor. nterkomm MELDING OM VEDTAK. Saksbeh: Sveinung Seljås, svein. nr: Nqtrak hytteforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Kviteseid kommune. Nissedal kommune. nalt plan kontor. nterkomm MELDING OM VEDTAK. Saksbeh: Sveinung Seljås,35048430 svein. nr: Nqtrak hytteforening"

Transkript

1 I nterkomm Nqtrak hytteforening vi - Kviteseid kommne nalt plan kontor Øyvind Haknes Lksefjellveien SKIEN MELDING OM VEDTAK Dykkar ref: Vår ref Saksbeh: Sveinng Seljås, svein Arkivkode: Dato: L no N - Regleringsplan detaljreglering Narak felt 2 - plan til høyring/offentleg ettersyn - særtskrift Her fylgjer særtskrift av formannskapssak Planføresegnene er nå retta i samsvar med vedtaket. Planforslag med tilhøyrande dokment vil ligge på kommnens heimeside, fyrstesida på Høyringspartar som ikkje har internett-tilgang kan føresprnad få tilsendt papirversjon av plandokmenta. (Dette oversendingsbrevet er sendt elektronisk til fylkesmannen, fylkeskommnen, NVE og Statens vegvesen, jf melding av ) www. nissedal. komm ne. no i heile høyringsperioden Frist for merknader/ttale til planforslaget er sett til Evt. ttale sendast: v/interkommnalt plankontor 3855 TREUNGEN. -plansjef Kopi til: Planhset AS Ugstad Eiendom AS Drangedalsvegen lndstriveien 4 Postadresse: 3855 Trengen E-post: no DRANGEDAL KLOKKARSTUA Telefon: Ba Telefaks: Org. www. n issedal. komm ne. no n kq iro: nr:

2 Nrsseda I kommne Arkiv: L12 Saksmappe: 2014t Sakshandsamar: Sveinng Seljås Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet N - Regleringsplan detaljreglering Narak felt 2 - plan til høyringloffentleg ettersyn Søkar: Finn Håkon Rype v/planhset as Drangedalsvn.l 3750 DMNGEDAL Vedlegg: - Planomtale, mottatt Plankart, oversiktskart og arealtabell, mottatt Koordinatliste, mottatt Planføresegner, mottatt ROS-analyse, Planhset AS, da Rapport skredfare, Planhset AS, dat S. Sjekkliste frå forslagsstillar, Planhset AS, dat. 1S.01.1S. Rapport arkeologisk registrering, Telemark fylkeskommne, dat Fakta i saka: Forslag til regleringsplan for byggeområdet Narak felt 2 omfattar 40 dekar. Arealet ligg i kommneplanen som byggeområde forfritidsbstader. Her blei det i 1997 godkjent ein flateregleringsplan, Naraksoddanq inndelt i sj felt der det var krav om tbyggingsplanar før tbygging knne setjast i gang. (Dette er etter lovendringa i 2008 tolka til å bli regleringsplan (detaljplan)). Det er godkjent slike planar for nedre del av felt 1, og for felt 5, 6 og 7. For felt 6 er tbyggingsplanen erstatta av ein regleringsplan som også dekke øvre del av felt 1 (2006). Felt 2 ligg midt i dette byggeområdet mellom felt 5 og felt 6 langs og på vestsida av fylkesveg 514 (Fjonevegen), ca 7-8 km frå Trengen. Det er forslag til detaljregleringsplan for dette feltet som nå ligg føre. Feltet er planlagt med 20 hyttetomter i storleiken m2 plss noko areal som kan gå som tilleggsareal til tomter i felt 6, i sm 18,5 dekar byggeområde, areal til vegføremål 10,6 dekar og areal tilfrilftsføremål 10,9 dekar. Feltet skal byggast t med bilveg til kvar tomt, og i høg sanitærteknisk standard, dvs innlagt vatn og avløp tilfelles reinseanlegg. Eksisterande fritidsbstader (34+4) i nabofelta er knytt til Narak reinseanlegg. Det vil også vere krav om ei slik tilknyting for felt 2. Narak reinseanlegg blei bygd og drive i privat regi, men frå 2014 er dette overtatt av. Felt 2 vilfå avkøyring frå fylkesveg 514 i alt opparbeidd avkøyring felles for felt 1, 5 og 6, og ved vidare tbyggingar av felt 3 og 4, også for desse. Kvar tomt kan byggast t med inntil to bygg, hovdbygg maks 1 5O m2 BRA og isolert bod/garasje på maks 30 m2 BRA. Parkeringsareal på tomta skal ikkje inngå i tnyttingsgraden -2-

3 med mindre dette er overbygd. Maksimal mønehøgde og gesimshøgde er høvesvis 7,0 m og 4,0 m. Oppstart av planprosessen er varsla ved annonsering i lokalpressa, og ved brev til offentlege og private faginstansar og naboar , med innspelsfrist Det har kome innspel frå fleire av dei varsla. Hovdpnkta i innspela er kort attgjevne i planomtalen, og med kommentarar til kvart innspel. Etter varselet er det gjennomført arkeologisk registrering av planområdet ( ). Det blei ikkje registrert atomatisk freda kltrminne som kjem i konflikt med tiltaket, jf vedlagte rapport. Planen er drøfta med bornas representant i plansaker. Det er ikkje kjent at dette området tidlegare har blitt nytta av born og nge. Avsett areal til frilftsføremål vil vere positivt for denne aldersgrppa, men får neppe betydning for andre i denne grppa enn dei som tilhøyrer hyttefamiliane. I medhald av plan- og bygningslova skal kommnen snarast mogeleg, og seinast innan 12 veker ta eit privat regleringsforslag opp til behandling. Kommnen kan sende forslaget tilbake til forslagsstillar for ytterlegare avklaringar, be om jsteringar, eller t.d. vedta å vente med behandlinga til planen kan sjåast i ein større plansamanheng. Alternativt kan det bli vedtatt å legge planen t til offentleg ettersyn og sende han på høyring i samsvar med pbl BIir planen lagt t til offentleg ettersyn, har kommnen i hovdtrekk stilt seg bak planinnhaldet. Formannskapet skal nå ta stilling til kva som vidare skal skje med planforslaget. Dersom planen blir lagt t til offentleg ettersyn/sendt på høyring, blirforslagsstillarfaktrert eit behandlingsgebyr, kr i samsvar med vedteke gebyrreglativ. Kommnen har innført heimel etter pbl 17 til å knne krevje tbyggingsavtale med privat tbyggar før eventell tbygging i samsvar med regleringsplan, kan ta til. Ved planvarselet blei det frå kommnens side signalisert at eit slikt krav knne bli stilt her. Bakgrnnen for eit slikt krav er å sikre medfinansiering til offentleg infrastrktr som t.d vassforsyning og avløpsanlegg. Ein tbyggingsavtale må bygge på eit rekkefylgjekrav i planen. I referatet frå førehandskonferansen er dette omtala slik: Feltet skal byggast t med høg sanitærteknisk standard. Vassforsyninga og avløpsnettet må byggast t etter godkjent plan. I dette området vil det bli kravd tilkopling til kommnalt avløpsnett. Rek4efylgjeføresegn i planen må klargjere at tbygginga ikkje kan ta tilfør dette er i orden. Kommnen vil ha ansvaret for at det er/blir ført fram avløpsnett til feltgrensa. Kommnen har heimeltil å be om tbyggingsavtale etter pbl 17 for å finansiere/delfinansiere ei slik tbygging. Renovasjonsløysinga skal vere felles, og fylgje den til ei kvar tid gjeldande renovasjonsløysinga fornr.ssedal kommne, i dag avfallsberfor kjeldesortering. Dersom avfallsba blir liggande i planområdet, skal det avsetjast nødvendig arealtil dette føremålet. Blir ba liggande tanfor planområdet skal dette gå fram av planomtalen. Vrdering: Overordna vrderinq: Planinnhaldet er i samsvar med overordna planar når det gjeld arealbrksføremåla. Det er tatt omsyn til byggegrensa 30 m mot fylkesvegen. Området ligg ikkje i sone med særleg byggeforbod langs vassdrag, jf at offentleg veg (fylkesvegen) her avgrensar denne sona. Arealet er som alt nemnd ein del av eit større område avsett til fritidsbstader. Utbygginga her har stått i fare for å bli fragmentert. Ved tbygging også av felt 2 blir denne samanhengande. Det vil vere fordelaktig med tanke på god tnytting av areal og infrastrktr. Generelle vrderinqar: Av innspela til planprosessen er det særleg to tilhøve som bør få merksemd. Det gjeld tforminga av eksisterande felles avkøyring som også felt 2 skal nytte, og frisiktliner itilknyting til denne, og eventell skred/rasfare i området. -3-

4 tvrsseda I kommne Som føresegn 2.21) er det tatt inn rekkefylgjekrav om at byggeplanen for avkøyringa til fylkesvegen må godkjennast av Statens vegvesen. Avkøyringa må vere etablert i samsvar med denne planen, før det kan bli gitt byggeløyve for fritidsbstader i feltet. Dette ser tilfredsstillande t. I planomtalen har likevel forslagstillar innvendingar (sjå pnkt 6.4 og 13.3) om byggeplanen reslterer i krav om t.d. siktsprenging. Planleggar meiner det vil vere rimeleg om regleringsplanen for felt 2 tløyser dette kravet, og at feltet såleis må bere kostnadene her aleine. Dette er spørsmål som ikkje kan avklarast nå. Uansett vil aldri ein regleringsplan knne avklare ei slik kostnadsfordeling. Det kan derimot opplysast at det nå også er planendringsprosess i gang for felt 5 (endring). Liknande krav om sikttbetring vil då også bli retta mot denne. I NVE-atlas visast heile området som tløpsområde for snøskred, store delar som tløpsområde for jord/flamskred og ein liten del i sørlvestre hjørne som tløpsområde for steinsprang. I arbeidet med planforslaget er det tarbeidd ein rapport om skredfaren. Konklsjonane i denne er at området ikkje er rastsett, det vere seg snøskred, steinsprang eller jord/ flamskred. Planføresegnene har derimot i pnkt 3.1 6) med eit pnkt om at det må vrderast avbøtande tiltak for steinsprang ved søknad om tiltak på tomt nr 7 og 8. Kommnen tek rapporten til vitande, og har ik(e opplysingar som tilseier eit anna resltat. Når det gjeld dei andre innspelstema, så som estetikk, niversell tforming, tereng- og byggtilpassingar, trafikktryggleik m.m. synes desse omsyna å vere godt innarbeidde i regleringsføresegnene. For kommnen er det itillegg viktig gjennom rekkefylgjeføresegnene å sikre at det blir ei forsvarleg gjennomføring av tiltaka planen legg opp til. Dette vil særle gjelde felles infrastrktrforfeltet, så som veg, vatn, avløp og renovasjon. Rekkefylgjeføresegnene slik desse er tforma, vil bidra til det, men dei må også spplerast med eit rekkefylgjekrav ihøve til ei nødvendig oppgradering av Narak reinseanlegg. Dette anlegget, bygd for år sidan, og er dimensjonert for ca 60 fritidsbstader. Ut frå alt detaljgodkjente tomter er dette taket alt nådd. Nye tilkoplingar føreset difor ein tvida kapasitet. Ny rekkefylgjeføresegn må difor setje som vilkår at Narak reinseanlegg er opprsta og har fått tvida kapasitet får det kan bli gitt mellombels brksløyve eller ferdigattest på nye fritidsbstader i felt 2. Forslaget legg opp til at eksisterande avfallsb har tilstrekkeleg kapasitet, eller at kapasiteten kan tvidast.-også dette bør inn som eit rekkefylgjekrav. llla Særleq vrderino etter Natrmanqfallslova 8 til Knnskapsgrnnlaget. Området ligg sentralt og må difor etter måten vere godt kjent med tanke på artars bestandsitasjon, natriype og økologisk tilstand. Omtalen konklderer med at planen ikkje vil påverke det biologisk mangfaldet, landskapet eller vegetasjonen nemneverdig. bet er ingån registreringar av verna eller viktige natrtypar i Natrbasen eller Kilden (Skog og landskåp). 9. Føre - var - prinsippet. Ut frå arbeidet med regleringsplanen meiner kommnen å ha eit såpass godt bilde av tiltaket, med dei fylgjer dette får, at"tøre - var - prinsippet" ikkje er ei aktell problemstilling. 10. Økosystem - samla belastning. Planområdet tgjer ein liten del av eit større, samanhengande økosystem. Sett på bakgrnn av kor lite areal byggeområda i planen tek frå "sitt" økosystem er skadeverknadene avgrensa. 11. Kostnader ved "ytre" miljøtiltak må berast av tbyggjar. Dersom det oppstår sitasjonar som krev "ytre" tiltak for å hindre eller avgrense skade på natrmangfaldet, skal tbyggjar i prinsippet ta kostnadene med desse. Det er lagt opp til at det ikkje skal oppstå noko som krev slike avbøtande tiltak. 12. Miljøtorsvarlege driftsteknikkar og metodar. Regleringsplanen legg opp til at avløpsvatn blir ført til felles reinseanlegg. Ei slik etablering vil føre til at pnkttslepp ikkje (em over fastsette tålegrenser. Fritidsbstadene vil bli avgiftsobjekt i den kommnale renovasjonsordninga med krav m.a. om kjeldesortering. -4-

5 Rådmannen si tilråding: Formannskapet legg imedhald av pbl forslag til regleringsplan, detaljreglering Narak felt 2, t til offentleg ettersyn og sender det på høyring til aktelle høyringsinstansar og naboar til planområdet. Utsendinga skjer når planføresegn 2.2 Rekkefygjekrav har fått desse tillegga: 2.2 4) Før det kan bli gitt midlertidige brksløyver eller ferdigattest på nye fritidsbaliger i felt 2, må kapasiteten ved Narak reinseanlegg tvides i samsvar med tarbeidd opprstingsplan ) Før det kan bli gitt byggeløyverforfritidsboliger ifelt 2, må avfallsb med tilstrekkelig kapasitet være etablert, eventelt som tvidelse av eksisterende- eller bygging av ny b. Ettersynsperioden blir sett til og med høyringsfrist21.a4ft. Kommnen vil i ny sak varsle oppstart av forhandlingar om tbyggingsavtale etter pbl 17. Saksprotokoll i Formannskapet ,201 5 Votering: samrøystes for rådmannen si tilråding. Vedtak: Formannskapet legg i medhald av pbl forslag til regleringsplan, detaljreglering Narak felt 2, t til offentleg ettersyn og sender det på høyring til aktelle høyringsinstansar og naboar til planområdet. Utsendinga skjer når planføresegn 2.2 Rekkefygjekrav har fått desse tillegga: 2.2 4) Før det kan bli gitt midlertidige brksløyver eiler ferdigattest på nye fritidsboliger i felt 2, må kapasiteten ved Narak reinseanlegg tvides isamsvar med tarbeidd opprstingsplan ) Før det kan bli gitt byggeløyver for fritidsboliger i felt 2, må avfallsb med tilstrekkelig kapasitet være etablert, eventelt som tvidelse av eksisterende- eller bygging av ny b. Ettersynsperioden blir sett til og med høyringsfrist Kommnen vil i ny sak varsle oppstart av forhandlingar om tbyggingsavtale etter pbl

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Postboks 3563 / / 07367

Postboks 3563 / / 07367 Bø kommune Teknisk eining Buskerud Fylkeskommune U ) Iii: l Postboks 3563 / / 07367 3007DRAMMEN 7/O Dykkar ref: Vár ref: Saksbehandlar: Arkivkode: Dato: 2014/2367-2 14/43-127 DagOddvarMyrvang, 35059183

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

Planprogram. Planprogram

Planprogram. Planprogram Detaljr regulering av Smedsmo camping Planprogram Oppdragsgjevar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Jostein Smedsmo Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram 13051 19..9.2013

Detaljer

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

KVAM HERAD. I/PÅ (namn). (gnr/bnr)

KVAM HERAD. I/PÅ (namn). (gnr/bnr) KVAM HERAD NOTAT FRÅ OPPSTARTSMØTE DEN.. (dato) REGULERING I/PÅ (namn). (gnr/bnr) Gjennomføring av oppstartsmøte er ei lovpålagd oppgåve jf. plan- og bygningslova 12-8. Møtet skal haldast før kunngjering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021 Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Vår dato: 25.02.2015 Vår ref.: 201006396-64 Arkiv: 322 Dykkar dato: 25.09.2014 Dykkar ref.: 14/5815-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin

Detaljer

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER 14 REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Vedlegg B Føremålet med møtet er at kommunen vert informert om planlagt innhald i planen og avgrensing av planområdet, Kommunen avklarar plansituasjonen for området,

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Bygland kommune Drift og forvaltning Rettleiing for søknad om: Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Søknad om frådeling er både søknad om frådeling til sjølvstendig tomt eller søknad om frådeling

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer