INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP"

Transkript

1 INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP SØR-TRØNDELAG MOSJONS- OG BEDRIFTSIDRETTSKRETS ORIENTERINGSUTVALGET INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Tidlige forberedelser 3. Løpsplanlegging 4. De siste forberedelser 5. Arrangementet 6. Funksjonærinstrukser 7. Etterarbeidet 8. O-utvalget / adresser 9. Etterord April 2006 Side: 1

2 1. INNLEDNING Et bedrifts-o-løp er et omfattende arrangement med opp til deltagere, som skal avvikles i løpet av 3-4 timer. Klikk i arrangementet er lite populært, og løpsansvarlig må derfor sette seg grundig inn i denne instruksen, samtidig som funksjonærene blir instruert og får utdelt sine oppgaver. Ta kopier av instruksen og del ut til dine medhjelpere! O-utvalget kontaktes dersom noe er uklart. Det er ellers meget viktig at arrangørene opptrer korrekt overfor grunneierne og andre interessenter i terrenget vi bruker. Husk: Vi må spille på samme lag for å få lov til å komme tilbake. Det er bedre å spørre om lov en gang for mye! 2. TIDLIGE FORBEREDELSER Umiddelbart etter at bedriftsidrettslaget har blitt tildelt et arrangement, utpekes løpsansvarlig og løypelegger. Det forutsettes at løypeleggeren kjenner til prinsippene for løypelegging slik dette er beskrevet i NOF s håndbok LØYPELEGGING, utgitt januar 2000 (ny utgave). Løpsansvarlig tar kontakt med kartutgiver og forvisser seg om at det vil finnes kart. Om nødvendig reserveres kart. Kartene skal ikke klippes/ deles eller kopieres. Skulle det i noen tilfeller være aktuelt å dele eller kopiere kartet, må dette skje i samråd med kartutgiver. Ved tillatelse til kopiering av kart, inngås avtale om pris per kopi før løpet. Informer o-utvalget om at det vil være aktuelt å kopiere kart før avtale om kopiering inngås med utgiverklubben. Det er ikke lov å ta dårlige kopier. Sjekk evt. med din arbeidsgiver om det er mulig å få ta kopier gratis/for en billig penge hvis bedriften har en god fargekopimaskin. STOK s retningslinjer for salg av kart for kopiering av kart: Det betales pr. antall brukte kart, -dvs solgte kart pluss oppslag. Kartkopier som ikke blir brukt, skal returneres kartklubben. Løpsansvarlig ordner med minimum 5 (helst 7-8) funksjonærer (medarrangører). Minst 3 av disse bør være kjent med rutinene på bedrifts-o-løp fra før. Ved få funksjonærer bør alle ha kjennskap til gjennomføring av arrangement som dette. Parkering og samlingsplass må avklares før en går videre i forberedelsene. Områdepermen gir nyttig informasjon. Parkeringsplassen må ha plass til biler, ofte mer. Erfaringen tilsier at vi bedriftso-løpere dessverre helst kjører alene. Offentlige plasser kan brukes uten videre. Parkering langs offentlig vei er kun aktuelt for lite trafikkerte veger. Kontakt politiet/ lensmann dersom det er tvil. Grunneiere (og grunneierlag) kan kreve parkeringsavgift på private plasser, og vi kan strekke oss til 15 kr pr. bil. Parkeringsavgift oppgis i løps-annonsen. Oppfordre løperne til å kjøre sammen og opplys om bussrute med nærmeste bussholdeplass der dette er et alternativ. Samlingsplassen bør ligge i nærheten av parkeringsplassen, og gangtid over 10 minutter skal angis i løps-annonsen (oppgi evt. avstand og terreng/underlag; eks. 800 m etter skogsveg). Starten bør trekkes noe vekk fra samlingsplassen. Vi vil da få utnyttet kartet og terrenget bedre. Oppgi gangtid fra samlingsplass til start der denne er over 10 minutter. Dersom samlingsplassen er privat grunn, må det innhentes tillatelse fra grunneieren. Kommunen (Trondheim Bydrift / Idrett, park og skog) bør også kontaktes i de tilfeller samlingsplassen er offentlig. Hvis grunneieren forlanger avgift for samlingsplassen/bruk av terreng, skal dette meldes til o-utvalget før avtale inngås. Sjekk først eventuelle muligheter for å endre samlingsplass. Når parkering og samlingsplass er avklart, kan kartene hentes, og løypetraseene fastlegges i grove trekk. April 2006 Side: 2

3 Disse løypene skal være med: Blå: LANG LØYPE (Herrer og Damer): 5,5-6,5 km, 8-12 poster Rød: MELLOMLØYPE (Herrer): 3,5-4,5 km, 6-8 poster Grønn: MELLOMLØYPE (Damer): 3,5-4,5 km, 6-8 poster Hvit: KORT LØYPE (Herrer og Damer): 2,5-3,5 km, 5-7 poster Gul: NYBEGYNNER LANG (Herrer og Damer): 1,5-2,5 km, 5-8 poster NYBEGYNNER (Herrer og Damer): 1,0-2,0 km, min. 5 poster Lang- og mellom-løype bør ha en lengdeforskjell på ca 2 km, og kort- og mellom-løype minst 1 km. Mellom-løypene ( tidligere herrer kort løype og damer lang løype), bør være forskjellige for å få spredning i terrenget, men det er ikke absolutt nødvendig. Det kan være nok å gafle noen poster for å få forskjellig inn- og utgang på postene. Hvit løype er ikke noen nybegynnerløype. Nytt av året 2006 er Nybegynner LANG, som er et alternativ til de som synes at nybegynnerløypa er for enkel, eller at kort/ mellom/ lang løypa er for lang eller krevende. Vanskelighetsgraden i nybegynner-lang løype skal være på C-nivå, dvs ikke nødvendigvis ledelinjer, men oppfangende detaljer i nærheten av postene og/eller underveis på strekket. NYBEGYNNERLØYPA stiller spesielle krav: Postene skal være meget enkle, og det skal være mulig å følge ledelinjer fra post til post. I nødsfall må en merke strekk uten ledelinjer med bånd. For alle løypene minner vi om reglene for dyrket mark, plantefelt og viltlommer. Det vises også til Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere, som du finner bakerst i permen. (jfr. NOF s lov 16, se lover og regler på Det forventes at løypene er av høy o-teknisk standard. Arrangørpermen viser siste års løp, forutsatt at det er arrangert bedrifts-o-løp på kartet tidligere. Vær spesielt oppmerksom på at løypene ikke bør friste løpere til snarveier over dyrket mark, private eiendommer eller plantefelt. Vi minner igjen om at det er viktig å avklare bruken av samlingsplass med grunneier i god tid før løpet. SJEKKLISTE (Gjennomføres minst en måned før løpet): 1. Velge løpsleder og løypelegger 2. Skaffe medarrangører 3. Kontakte kartklubb 4. Avklare samlingsplass 5. Avklare parkeringsplass 6. Hente kart 7. Fastlegge løypetraseer i grove trekk 3. LØPSPLANLEGGINGEN Ta med deg løypeutkastet ut i skogen, bind deg ikke opp til bestemte detaljer før du ser terrenget. Unngå like poster nær hverandre. Hvis du har problemer med å lokalisere en detalj, kan dette skyldes at kartet er unøyaktig. Du bør da velge en annen detalj i nærheten. Merk posten med bånd og få en erfaren løper til å kontrollere og eventuelt justere løypene. Ikke plassèr post v/ brønn, evt. annen privat innretning, uten nødvendige tillatelser fra grunneier. Ta kontakt med arrangøren før deg og avtal tid og sted for overlevering av utstyr. Forrige arrangør April 2006 Side: 3

4 har ansvaret for å levere utstyret/tilhengeren til deg. OBS: Tidtakerutstyr, brikker for salg og utleie, deltakerlister/ arrangørskjema fås hos EDB i Tungavn. 30, jfr.pkt. 8, adresser mm. SJEKKLISTE (senest en uke før løpet): 1. Synfaring av løyper 2. Kontroll av løyper 3. Avklare levering av utstyr/tilhenger (har du parkeringsplass for hengeren?) 4. Sjekke at funksjonærene kan stille som avtalt. 4. DE SISTE FORBEREDELSER Sjekk overlevert utstyr. Eventuelle mangler meldes evt. en av utvalgets medlemmer omgående, såfremt du eller senere arrangører er avhengig av det utstyret som mangler. I koffert som inneholder postenheter, har hver postenhet sin plass lik postkoden. Vennligst plassèr enhetene på riktig plass og meld fra hvis noen enheter mangler slik at de neste arrangørene blir oppdatert så tidlig som mulig i forhold til eget arrangement. Resultater fra foregående løp, skjema som skal benyttes under arrangementet, liste over registreringsnummer, utstyr for tidtaking og brikker for utleie og salg hentes hos EDB (tidl. Novit, se adresse/tlf. under pkt. 8) dagen før arrangementet, eller etter nærmere avtale med utvalgets resultatansvarlig. Postflagg med tallkodelapper og postenheter henges ut dagen før eller samme dagen som løpet. Hvis mulig, er det betryggende at de kontrolleres ved gjennomløping rett før løpet. Postkode = nr på postenhet sjekkes enklest ved at posten ringes inn på et ubrukt kart ('master-kartet') umiddelbart etter at den er hengt opp. Fra ringen trekkes en strek ut til kanten av kartet der nummer/tallkoden. Ved bruk av EKT er det viktig at rekkefølgen på postene oppgis riktig. De skal oppgis på Arrangørkortet som leveres resultatansvarlig (EDB, se adresse/tlf. under pkt. 8) etter løpet. Dette skal legges inn i programmet for resultatkjøring, - og feil i rekkefølgen fra arrangør vil gi disk på alle i denne løypa! Skjermen skal ikke gjemmes, men henge godt synlig, og postenheten skal henge 0,3-1 m fra skjermens festepunkt for å unngå at de vikler seg inn i hverandre. Kartoppslagene tegnes forskriftsmessig. Postene avmerkes med 6 mm sirkler, vær nøye med at detaljen ligger i sentrum. Blå: Lang løype: oppslag på blå plater Rød: Mellomløype herrer: oppslag på røde plater Grønn: Mellomløype damer: oppslag på grønne plater Hvit: Kort løype: oppslag på hvite plater Gul: Nybegynner lang oppslag for avtegning på samlingsplass Nybegynnerløypa oppslag for avtegning på samlingsplass. Vær oppmerksom på at det bør være samsvar mellom antall oppslag/plater i hver løype og løpere som starter per minutt/løype. Dette kan endre seg i løpet av sesongen. Løpere bruker forskjellig tid på påtegningen, alt etter hvor mange poster løypa inneholder og hvor erfarne de er. Postbeskrivelsene skrives med tydelige bokstaver på ferdigtrykte skjema med samme fargekode som kartoppslagene. Fargeark ligger blant rekvisita i tilhengeren. Skjema for postbeskrivelser finnes på utvalgets web-side: orientering.stbik.no. April 2006 Side: 4

5 Alle kartoppslag, postbeskrivelser og koder må sjekkes mot 'master-kartet' av en uavhengig medarrangør. Her er det utilgivelig å gjøre feil! Kartbrett og korreksjoner oppgis om nødvendig på eget kartoppslag. Plass for hvor løperen kan skrive eller lime inn postbeskrivelser bør også være avmerket her. Lag gjerne lapper med postbeskrivelse i hver løype. Løpsansvarlig tar for seg funksjonærene etter tur og gjennomgår de enkeltes funksjoner. Kopier instrukser og gi disse ut til hver enkelt i god tid før arrangementet. Se pkt. 6. Løpet skal annonseres i Adresseavisen samme dag som det avvikles under spalten Fra kretser og lag. Annonsen ringes inn, sendes over telefaks, e-post, brev eller bestilles under annonser på (BEDRIFTS-O-LØP er lagt inn som valgmulighet). Frist senest kl dagen før innrykk, kl fredag for innrykk mandag. Lørdagsløp skal annonseres både fredag og lørdag. Annonseringen er for tiden gratis. Eksempel: BEDRIFTS-O-LØP tirsdag Start mellom kl Samlingsplass: Hønstad, merket fra E6 på Være. 15 min å gå til samlingsplass. 10 min. å gå til start. Parkering kr Beskriv startstedet slik at nybegynnere og ukjente kan finne fram, også hvis de tar buss (oppgi bussrute/holdeplass) eller går/sykler. 2. Angi gangtid til samlingsplass og start om det er mer enn 10 min. (gjerne også 5 min., mange har det travelt) 3. Angi eventuell parkeringsavgift. Vi ber om at det informeres om løpet under Siste Nytt på internettsiden til o-utvalget. Informasjonen sendes SJEKKLISTE (de siste dagene før arrangementet): 1. Sjekk utstyret, spesielt postenheter, penner, plastlommer, kart, oppslag. 2. Vær nøye med instruksjon av funksjonærer 3. Gjør klar kartoppslag og postbeskrivelser (evt. lag lapper i hver løype) 4. Gjør alltid en uavhengig sjekk av punkt Gjør klar andre oppslag nevnt i neste avsnitt. 6. Skaff vekslepenger til kartsalg og boks til å ha pengene i. 7. Ikke glem annonsering av løpet. 5. ARRANGEMENTET Det er alltid hektisk før start. Samlingsplass skal organiseres, telt settes opp, kartoppslag skal ut til startstedet, oppslag skal henges opp på samlingsplass osv. Sørg derfor for at det er nok medarrangører/ funksjonærer tilstede i god tid før første start. OPPSLAG PÅ SAMLINGSPLASSEN: 1. Liste over registreringsnummer (fås ved kartsalg/registrering/brikkeutleie) 2. Kartbrett/korreksjoner 3. Postbeskrivelser med koder 4. Resultatliste fra forrige løp 5. Plakat om gangtid til start (settes synlig ved merking til start eller ved kartsalg) 6. Eventuelle informasjonsplakater/brosjyrer April 2006 Side: 5

6 BEMANNING: 1. Salg av kart, nullstilling av brikke og registrering på MTR (1-2, helst 2 arr.) 2. Registrering av nye løpere og utleie/salg av EKT-brikker (1-2, bør være 2 arr. tidlig i arrangementet/ sesongen) 3. Forstart/Start (1-2 arr.) 4. Innkomst (3, til nød 2 arr. hvis dette er erfarne folk). Her trengs personer med erfaring fra bedrifts-o-løp / bruk av MTR. Opplegget krever minimum 4-5 arrangører, men det alltid godt å ha 2-3 ekstra. Utstyr sekretæriat: 1. Telt (kan sløyfes i finvær) 2. Campingbord og stoler 3. Fra koffert fra resultatservice: MTR-kartsalg Skjemaer for registrering av nye løpere/endringer/brikkeutleie Oversikt over løpere alfabetisk Utleiebrikker og brikker for salg 5. Vekslepenger (i isboks(er)) 6. Kart 7 Plastlommer for salg 8. Penner 9. Eventuelle infoskriv som skal deles ut Utstyr start: 1. Telt (ikke rødt telt her) Arrangør må være sikker på godvær hvis telt utelates Enheter for forstart/1-2 Enheter for start 3. Tilstrekkelig med kartoppslag. Penner i reserve? 4. Merkebånd/-tau? Utstyr innkomst: 1. Telt (gjennomløpende, rødt telt her) Arrangør må være sikker på godvær hvis telt utelates. 2. Campingbord og stoler 3. Førstehjelpsskrin hvis langt fra samlingsplass 4. Fra koffert fra resultatservice: MTR er med skriver og reservebatterier PC Målskjema Oversikt over løpere sortert på brikkenummer 5. Husk papirruller til MTR-skriver!! 5. Ekstra papir/blyant i tilfelle 6. Dobbel målenhet, merket MÅL ( plasseres like ved måltelt) Flere detaljer om løpsopplegget finnes i funksjonærinstruksene; se pkt. 6. Arrangørene må være helt sikre på at alle registrerte løpere er kommet i mål. PC-programmet Hvem er igjen i skogen er en hjelp til å sjekke om alle løpere er kommet i mål. Hvis det er mistanke om savnede, kan politiet være behjelpelig med telefonnummer. Sjekk først evt etterlatenskaper på samlingsplass og biler på parkeringsplass. Se ellers slutten av pkt. 6. Løpere som ikke registrerer seg på kartsalg, deltar på eget ansvar. April 2006 Side: 6

7 Skisse av samlingsplass og målområde ved bruk av EKT: Utleie av EKT-brikke Registr. av nye løpere osv. Løper registrerer seg på MTR og kjøper kart MTR Salg av kart Postbeskrivelser Nybegynner kartoppslag Ulike løyper. Hvit Grønn Rød Blå Startområde Startsluse for å lede løpere frem til startenheter. Startsluse. (rødt tau ca 0.5 m over bakken) Enheter med lysdioder Merket: FORSTART Tid fra forstart til startenhet trekkes fra sluttid, max 5 min. Påtegning av løype, max 5 min. Enheter merket: START LØYPENE Målområde Enheter merket: MÅL Registrering Printing av strekktider. MTR(1) MTR(2) MÅLTELT Mini-time recorder, MTR April 2006 Side: 7

8 6. FUNKSJONÆRINSTRUKSER Kopier instrukser og gi til funksjonærene på forhånd. I. INSTRUKS FOR SEKRETARIAT Priser Startkontingent og kart kr 45,- Leie av brikke kr 20,- Nybegynnere - startkontingent + kart + leie av brikke kr 20,- Kjøp av ny brikke kr 400,- Plastlomme for kart kr 5,- Påmelding og kartsalg Alle løpere skal meldes på. Påmeldingen skjer ved å legge løperbrikken på brikkeleser (MTR3) merket med Kartsalg. Brikken skal legges på enheten til man hører et lydsignal fra MTR. Kartet utleveres etter at påmeldingen er registrert og betaling mottatt. Når påmeldingen er stengt, skal brikkeleseren leveres til innkomsten for å kontrollere om det fortsatt er løpere ute i løypa. Påmelding er nødvendig for å ha kontroll med om alle løperne er kommet inn etter løpet. Arrangøren tar ikke ansvar for løpere som ikke er påmeldt og disse vil heller ikke komme på resultatlisten. Påmelding er også en bekreftelse på at vedkommende har betalt startkontingent og kart. Vent på signal som bekrefter avlesningen når løperen har lagt brikken på brikkeleseren. Registrere nye løpere Alle nye løpere må registreres med løpernummer. Kontroller i løperregisteret at løperen ikke allerede er registrert. Løpernummeret er enten nummeret på løperens faste brikke eller et nummer tildelt fra datasystemet. Nye løpere registreres i ett av to ulike skjemaer o Rødt skjema for løpere uten egen brikke. Skjemaet er forhåndsutfylt med ledige løpernummer o Blått skjema for løpere med egen brikke. Løpere som får tildelt nummer fra datasystemet bør notere dette for senere løp. Endre data for registrerte løpere Alle endringer noteres i grønt skjema. Viktig endring er skifte av fast brikke. Andre endringer er skrivefeil i navn, alder etc, skifte av firma, overgang fra aktiv løper og utfylling av opplysninger som mangler. Utleie av brikke og registrering av lånt brikke April 2006 Side: 8

9 Løpere uten egen brikke eller løpere som har glemt brikken sin, kan leie brikke for løpet. Løpere kan også benytte lånt brikke. Alle som løper med annen brikke enn den de har som løpernummer, må registrere brikken de skal bruke i løpet. Utleie og lån av brikke registreres i gult skjema. Kryss av om løperen skal løpe nybegynnerløype. Benyttes for regnskapet. Kryss av for tilbakelevering av leid brikke Hvis det er lite brikker, kan samme brikke leies ut to ganger II. STARTEN Starten er delt i forstart, løypepåtegning og start. Ved forstart plasseres startenheter m/lysdiode merket FORSTART. Her nullstilles brikken og tiden starter å gå. Kartoppslagene fordeles utover, helst med løyper i samme farge samlet. Sjekk at penner/tusjer fungerer. Ved utsikt til dårlig vær, må kartoppslagene plasseres i telt. BRUK IKKE RØDE TELT PÅ START, de gir vanskelige lysforhold for kartpåtegning. Ved start plasseres startenhet merket START, hvor brikken registreres på ny. Avstanden mellom forstart, kartoppslag og tidsstart, bør ikke være for lang! Dette kan friste løpere til å løpe rett ut i skogen. Lag gjerne en sluse med merkebånd slik at alle løpere følger strømmen fra enhet for forstart, til kartoppslag og så til enhet for start. Forstart/Start: 1. Løperen registrerer brikken sin i startenheten og går fram til kartoppslag ved ønsket starttid person kan, hvis arrangøren ønsker det, passe på at det går riktig for seg, regulere antall startende i forhold til kartoppslag, svare på eventuelle spørsmål i forhold til start/ekt osv. 3. Løperen har 5 minutter til påtegning av løype. Han må selv passe klokka. Ønsker løperen å starte før 5 minutter er gått, er ikke dette noe problem. Benyttet tid ut over 5 min vil inngå i løpstiden. Medgått tid mellom FORSTART og START blir oppgitt som strekktid, men trekkes fra ved kjøring av resultater. 4. Brikken registreres i startposten og løperen går/løper ut i terrenget. April 2006 Side: 9

10 III. INSTRUKS FOR INNKOMST Registerering av innkomne løpere Tiden på løperne tas idet de stempler på målposten (kode 175). Løperne registreres som kommet i mål ved å legge brikken først på brikkeleresen merket mål 1 og deretter mål 2. Løperne må vente til MTR3-enheten har lest innholdet i brikken. Kontroll av løpere som ikke er kommet i mål MTR3 leser innholdet i løpernes brikker og lagrer dette. Når de fleste løperne antas å være i mål, så skal innholdet i MTR3 leses inn på en PC for kontroll av Hvilke løpere som er igjen i skogen. Egen instruks finnes i PC-vesken for innlesing til bærbar PC. Oppkobling av brikkelesere (MTR3) og skrivere MTR3 - Skriver EPR-3 (begge er merket "Mål 1") Skriveren benyttes for backup. Papirutskrift fra denne skal leveres til 'Resultatservice'. Her registrerer løperne brikken først. Hvis brikken registreres først på den andre MTR3, så vil likevel løpstiden bli korrekt, men tiden i "Hvem møtte jeg på posten" vil få et tidsavvik. MTR3 - Skriver EPR-3 (begge er merket "Mål 2") Skriveren benyttes for utskrift av strekktider for utlevering til løperne! Spar på batteriene i skrivere. Skrivere bør ikke slås på før første løper er i mål. Slå av skrivere når løpet er ferdig. Reserveløsning for skriverne: 4 ekstra batteri. Batteriene skiftes normalt en gang under løpet. Noter batterinr på målskjemaet slik at batteriene blir ladet til neste løp. Feil: Hvis gul lampe på skriveren lyser, kontroller om det er papir i skriveren. Alternativt er batteriet for dårlig og må skiftes. OBS! Trening OBS! Tren (før løpet) på skifte av papir i skriveren. Ha en papirrull klar med løs ende (limet vekk). Ekstra papirruller finnes i tilhengeren. Ha en full eske med papirruller i målteltet som reserve. Skriverne kan slås av/på under løpet uten at data forsvinner. Etter oppkopling kan MTR/Skriver testes med en brikke som kommer direkte fra en startenhet (ingen poster registrert i brikken). Merk at denne brikken medfører registrering som deltager i dagens løp. Noter på målskjemaet hvis test-brikker skal slettes fra resultatlista. Den grønne "Power"-lampen på skriveren lyser når den er påslått. Pass på at den ikke slås på under frakt pga. at noe berører bryteren. Av/på-bryteren til den ene skriveren er litt tricky. Hold denne ned lenge. Prøv med en 0-stilt brikke eller brikken fra en annen løper hvis utskrift ikke kommer eller lappen blir ødelagt ved avrivning. Brikker kan leses flere ganger men bare hvis en annen brikke er lest i mellomtiden. Hvis en brikke leses flere ganger, så vil det likevel komme kun ett resultat for brikken på resultatlisten. Utfylling av skjema Fyll ut rapportskjema og returner til Resultatservice. April 2006 Side: 10

11 Hvem er igjen i skogen? Etter at fristen for kartkjøp er ute (normalt kl. 1900) 1. Koble til mus (bakerst - høyre side) 2. Åpne skjermen (låseknapp foran på PC dras til høyre) 3. Slå på PC (av/på-knapp på toppen bakerst til venstre) 4. Logg inn som "Arrangør" 5. Start program "Hvem er igjen i skogen" (Bruk Start-menyen eller dobbel-klikk snarvei på skrivebordet.) 6. Les inn MTR Kartsalg. Koble til MTR (port bak på PC) Trykk på label "Les inn MTR Kartsalg" Innlesing tar 3-4 minutter. Du kan følge innlesingen i "Meldinger". 7. Slå av PC (av/på-knapp på toppen bakerst til venstre) PC'n går nå strømsparemodus (bruker ca. 1% av batterikapasitet pr. time) Etter at de fleste løperne burde vært inne (normalt kl. 2030) 1. Åpne skjermen (låseknapp foran på PC dras til høyre) 2. Slå på PC (av/på-knapp på toppen bakerst til venstre) 3. Logg inn som "Arrangør" 4. Les inn MTR #1 Mål. Koble til MTR (port bak på PC) Trykk på label " Les inn MTR #1 Mål " 5. Les inn MTR #2 Mål. Koble til MTR (port bak på PC) Trykk på label " Les inn MTR #2 Mål " (Samme MTR kan leses flere ganger). 6. Sjekk hvem som mangler i mål Trykk på label "Hvem er igjen i skogen?" Hvis dato på MTR avviker fra dagens dato kommer en ekstra melding: Skriv inn løpsdato hvis foreslått dato er feil (Format: dd.mm.yyyy) - Trykk OK. Utskrift av løpere som ikke er registrert ved kartsalg. Utskrift av løpere som har kjøpt kart, men ikke er kommet i mål. Sjekk meldinger som viser om alle tre MTR er innlest. Slå av PC'n med å trykke på: "Start" - "Slå av datamaskinen" - "Slå av" PC'n leveres tilbake sammen med tidtagerutstyret. OBS! OBS! Vær forsiktig så PC'n ikke utsettes for fuktighet eller støt! OBS! OBS! Spar på batteriet! - Ikke ha PC'n påslått før 1. innlesing! April 2006 Side: 11

12 7. ETTERARBEIDET PC, tidtakerutstyr, brikker for salg og utleie, utfylte arrangørskjema leveres så tidlig som mulig neste dag til data-registrering. Oppgjørskjema, se nedenfor. Hvis det er fare for skader på gjerder evt annen eiendom, slik som plantefelt, må arrangøren sørge for at det sjekkes og at eventuelle skader rettes opp/erstattes. Ta gjerne kontakt med grunneier for å høre om det er noe spesielt, evt. ta med grunneier på befaring hvis dette er ønskelig. Flagg og postenheter hentes inn og tørkes. Grei ut snorene. Rydd i utstyret og påse at det er komplett. Mangler det postenheter, registreres dette i kofferten for postenheter og meldes evt. til en av utvalgets medlemmer umiddelbart. Løpsansvarlig skal overlevere utstyret til neste arrangør senest 3 dager etter løpet, evt. etter nærmere avtale med neste arrangør. Ved tette arrangement avtaler arrangørene seg i mellom hvordan de best løser dette. Returner ubrukte kart til kartklubben, evt etter annen avtale og betal kartfaktura. Ingen andre utgifter enn kart godkjennes uten klarsignal fra utvalget på forhånd. Overskuddet settes inn på konto i SELBU SPAREBANK. Det er viktig at oppgjørskjemaet for løpet (oppgjørsskjema og konvolutter ligger sammen med MTR / skriver) fylles ut riktig med en gang etter løpet. 1 eks (original) sendes umiddelbart til bedriftsidrettens kontor, STMBK orientering, Idrettens Hus, 7495 Trondheim vedlagt alle originale kvitteringer. 1 eks. (kopi) sendes til o-utvalget v/ Siw Sellæg, Oskar Skaugsvei 4 b, 7088 Heimdal. Konvoluttene er ferdig adresserte. Arrangørpermen oppdateres. Løypene legges ved og forhold av interesse for neste arrangør noteres. Permen overleveres O-utvalget så snart som mulig etter arrangementet. SJEKKLISTE: 1. MTR ene leveres til registrering sammen med arrangør-kortet og lister over utleide og solgte brikker, samt liste over nye løpere. 2. Utstyret samles inn og ryddes på plass i tilhengeren. Vær så snill og tørk teltene/postene hvis dette er nødvendig. Det blir så mye greiere å ta over for neste arrangør! Takk. 3. Utstyrstilhengeren leveres neste arrangør innen 3 dager eller etter avtale. 4. Kart returneres / betales. 5. Overskudd settes inn på konto i Selbu Spareb ank og utfylt oppgjørsskjema m/ alle originale kvitteringer sendes STMBK s kontor med kopi til utvalget. 6. Arrangørpermen oppdateres og overleveres o-utvalget. April 2006 Side: 12

13 8. O-UTVALGET 2005 / ADRESSER Leder: Harald Førdedal, Statoil Tlf.: e-post: Nestleder: Dag Erik Helland, Vinjes transport Tlf.: e-post: Sekretær: Berit Grande, Sticos Tlf.: (p) / (a/p) e-post: Kasserer: Siw Sellæg, Trondheim kommune Tlf.: (p)/ (a) e-post: Resultater: Pål Skyberg, EDB Tlf.: (a/p) e-post: Premier: Are Bruaset, SEfAS Tlf.: (p) / (a) e-post: Materialforvalter: Øyvind Rånes, Solberg Maskin Tlf.: (p) (a/p) e-post: Utvalgets adresse: STMBK O-utvalget v/ Harald Førdedal Loholtbakken 13b 7049 TRONDHEIM Adresse for kopi av rapportskjema: Siw Sellæg Oskar Skaugsvei 4 b 7088 Heimdal April 2006 Side: 13

14 Levering/henting av MTR/Arrangørskjema: EDB Business Partner, Tungavn. 30, 7047 Trondheim Kontaktpersoner: Pål Skyberg Georg Sørhøy / Reidar Skogseth / Resultatservice / klager: Utvalgets web-side: STMBK (rapportskjema m/originale kvitteringer): Sør-Trøndelag mosjons- og bedriftsidrettskrets (STMBK) Idrettens Hus 7495 TRONDHEIM Tlf.: / telefaks: e-post: Merk konvolutten ORIENTERING kontaktperson: Roar Melum, tlf / mobil E-post: Besøksadresse STMBK: Trondheim spektrum (Nidarøhallen), inngang 4 April 2006 Side: 14

15 9. ETTERORD Bedriftsorienteringen i Trondheim kan med rette være stolt av sine arrangementer. Det står stor respekt av å kunne gjennomføre et slikt arrangement på noen få kveldstimer! O-utvalget vil benytte anledningen til å takke alle entusiastiske og samvittighetsfulle arrangører for innsatsen, og håper på fortsatt velvilje ved forespørsel om nye tak. For sikkerhets skyld lister vi de 9 dødssynder en gang til: Parkering på privat grunn uten tillatelse Samlingsplass uten avtale med grunneier Ingen annonsering av løpet Feil postplassering Feil kode/postbeskrivelse Feil kartoppslag MTR er/ printere ikke ladet For få kart Folk igjen i skogen LYKKE TIL MED ARRANGEMENTET OG TAKK FOR INNSATSEN!! April 2006 Side: 15

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP MIDT-NORGE SØR BEDRIFTSIDRETTSKRETS ORIENTERINGSUTVALGET 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Tidlige forberedelser 3. Løpsplanlegging 4. De siste forberedelser 5. Arrangementet

Detaljer

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP SØR-TRØNDELAG MOSJONS- OG BEDRIFTSIDRETTSKRETS ORIENTERINGSUTVALGET INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Tidlige forberedelser 3. Løpsplanlegging 4. De siste forberedelser

Detaljer

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP SØR-TRØNDELAG MOSJONS- OG BEDRIFTSIDRETTSKRETS ORIENTERINGSUTVALGET INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Tidlige forberedelser 3. Løpsplanlegging 4. De siste forberedelser

Detaljer

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP SØR-TRØNDELAG MOSJONS- OG BEDRIFTSIDRETTSKRETS ORIENTERINGSUTVALGET INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Tidlige forberedelser 3. Løpsplanlegging 4. De siste forberedelser

Detaljer

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP MIDT-NORGE SØR BEDRIFTSIDRETTSKRETS ORIENTERINGSUTVALGET 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Nytt - sesongen 2009 2. Innledning 3. Tidlige forberedelser 4. Løpsplanlegging 5. De siste

Detaljer

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP MIDT-NORGE SØR BEDRIFTSIDRETTSKRETS ORIENTERINGSUTVALGET 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Nytt av året 2. Tidlige forberedelser 3. Løpsplanlegging 4. De siste forberedelser 5. Arrangementet

Detaljer

Treningsløpsinstruks 2014

Treningsløpsinstruks 2014 Denne instruksen er ment som hjelp og støtte til dere som skal arrangere treningsløp og ikke som noen absolutt fasit. Kommentarer og forslag til forbedringer i instruksen mottas med takk og kan sendes

Detaljer

Løpsleder er ansvarlig for å informere alle i arrangørstaben om innholdet i dette notatet.

Løpsleder er ansvarlig for å informere alle i arrangørstaben om innholdet i dette notatet. Arrangørnotat 2016 Takk for at dere er villige til å ta på dere et arrangement i årets O-sesong! I tillegg til dette notatet ber vi dere om å lese oppmannsnotatet hvor klasser, løyper m.m. er beskrevet.

Detaljer

Løpsleder er ansvarlig for å informere alle i arrangørstaben om innholdet i dette notatet.

Løpsleder er ansvarlig for å informere alle i arrangørstaben om innholdet i dette notatet. Arrangørnotat 2015 De viktigste endringene i dette dokumentet siden 2014: Startkontingent og «Totalkonsept» Betalingsterminal Kart på nett Løse postbeskrivelser Kontrollørordning Takk for at dere er villige

Detaljer

Til alle nye(og gamle) medlemmer i Halden Skiklubb som ønsker å starte i et orienteringsløp.

Til alle nye(og gamle) medlemmer i Halden Skiklubb som ønsker å starte i et orienteringsløp. Til alle nye(og gamle) medlemmer i Halden Skiklubb som ønsker å starte i et orienteringsløp. Når skal du begynne å løpe o-løp (=konkurranser)? Når du føler deg klar for det, er det akkurat på tide å begynne

Detaljer

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp B&OI-orientering Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp Versjon 1: 28.mai 2014 utarbeidet av Marit Johnsen Rolle Trinn Rutine Når 1. Opprette nærløp i Eventor Idrettsutvalget gjelder Saltensprint og Saltenkarusell)

Detaljer

Sørreisa O-lag ------------------------------------------ O-JAKT 2014 --------------------------- ARRANGØRMAPPE KART:

Sørreisa O-lag ------------------------------------------ O-JAKT 2014 --------------------------- ARRANGØRMAPPE KART: Sørreisa O-lag ------------------------------------------ O-JAKT 2014 --------------------------- ARRANGØRMAPPE KART: Metodebeskrivelse i 3 steg O-JAKT 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kurs i tidtakingsystemet etiming

Kurs i tidtakingsystemet etiming Kurs i tidtakingsystemet etiming Side 1 av 10 1 Lag ny database...1 2 Påmelding...3 3 Poster og løyper...5 4 Generere startliste...6 5 Tidtaking på løpet...8 6 Startkontroll...9 7 Etterarbeid...9 8 Resultatlister...10

Detaljer

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger.

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger. Etiming på nærløp. Generelt På nærløp gjør vi det så enkelt som mulig, men etter løpet skal tidene ut fra tidttakerboksen (MTR) og de løperene som har byttet løype, brikke eller ikke husket å melde seg

Detaljer

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Dette er en enkel beskrivelse på hvordan man bruker tidtaker utstyret som er anskaffet. Det er samme bruksmåte, enten man skal arrangere langrenn, terrengløp

Detaljer

PM Sprint Midt-Norsk Mesterskap Orkdal fredag 28. august 2015 www.mnm2015.no

PM Sprint Midt-Norsk Mesterskap Orkdal fredag 28. august 2015 www.mnm2015.no Side 1 PM Sprint Midt-Norsk Mesterskap Orkdal fredag 28. august 2015 www.mnm2015.no Orkanger IF og Byåsen IL ønsker velkommen til Midt-Norsk Mesterskap i orientering - Sprint. Generell informasjon Løpsleder

Detaljer

PM NM stafett 13. september!

PM NM stafett 13. september! NM- uka 2015 PM NM stafett 13. september Arena Arena for NM stafett er Frolfjellet skisenter. Start Start D17: kl. 0930 Start H17: kl. 1100 Klasser og løyper Klasse Løypelengde Stigning Antall poster Antatt

Detaljer

Klasser Starttid Løypelengde Drikkestasjoner. Herrer 5km, Damer 5km Fellesstart kl ,9km Etter 3km

Klasser Starttid Løypelengde Drikkestasjoner. Herrer 5km, Damer 5km Fellesstart kl ,9km Etter 3km PARKERING OG ARENA: Samlingsplass ved Skytterkollen (http://bit.ly/1emdfva) Det er også parkering her. Offentlig skilting fra Griniveien, ingen merking. KLASSER OG LØYPER: Klasser Starttid Løypelengde

Detaljer

PM Tour de Orientering

PM Tour de Orientering PM Tour de Orientering og Rogalandsranking nr. 8 & 9 27-28. september på Ålgård Tid; Distanse; Hva; Kart; Lørdag kl. 12.30-13.30 Prolog ca. 500m Speed-Orientering Ingen Lørdag kl. 14.00 Mellom Individuell

Detaljer

PM Publikumsløp. Fredag 31. mars Velkommen til sesongstart i Kristiansand

PM Publikumsløp. Fredag 31. mars Velkommen til sesongstart i Kristiansand PM Publikumsløp Fredag 31. mars 2017 Velkommen til sesongstart i Kristiansand www.nmnatt2017.no Arena Kringsjå Skole Kongshavnveien 110 4639 Kristiansand Fra Kristiansand sentrum til arena er det ca. 12

Detaljer

Registrere løp i eventor

Registrere løp i eventor Registrere løp i eventor Veiledningen forutsetter at du har rettigheter i eventor til å opprette løp. Dersom du ikke er administrator i eventor, få klubbens administrator til å legge deg inn med disse

Detaljer

Forberede datasystem til løp

Forberede datasystem til løp Forberede datasystem til løp Dette omfatter å fremskaffe postkodene, rydde bort resultatfiler fra forrige løp og bruke Reader til å legge inn postkodene og lagre løpsfilene samt å teste at Brikkelop kjører

Detaljer

Kurs i tidtaking i o-løp

Kurs i tidtaking i o-løp Kurs i tidtaking i o-løp laget av Ommund Bakkevold Side 2 Innhold 1 Om utstyret som skal brukes... 3 2 Lag ny database... 3 3 Knapperader og snarveier... 6 4 Registrere poster i løyper... 7 5 Påmelding...

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Kurs i tidtaking i o-løp

Kurs i tidtaking i o-løp Kurs i tidtaking i o-løp laget av Ommund Bakkevold Side 2 Innhold 1 Om utstyret som skal brukes... 3 2 Lag ny database... 3 3 Knapperader og snarveier... 6 4 Registrere poster i løyper... 7 5 Påmelding...

Detaljer

PM for Veteranmesterskapet og Modum 2-dagers september 2016.

PM for Veteranmesterskapet og Modum 2-dagers september 2016. PM for Veteranmesterskapet og Modum 2-dagers 2016 9. 11. september 2016. Felles informasjon for Veteranmesterskapet og Modum 2-dagers. Frammøte Fredag og lørdag på vei 280 til Noresund. Kjør mot Norefjell,

Detaljer

KM mellomdistanse og KM stafett

KM mellomdistanse og KM stafett Haugesund IL Orientering har gleden av å invitere til spennende KM mellomdistanse og KM stafett Lørdag 27. og søndag 28. august 2016 Frammøte Haugaland Golfklubb, Leiteveien Sveio. 1 km nord for Sveio

Detaljer

PM KOK-2-dagers langdistanse

PM KOK-2-dagers langdistanse PM KOK-2-dagers langdistanse Søndag 2. april 2017 Velkommen til sesongstart i Kristiansand www.nmnatt2017.no Arena Kringsjå Skole Kongshavnveien 110 4639 Kristiansand Fra Kristiansand sentrum til arena

Detaljer

Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen

Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen Sist oppdatert: 4. april 2015. Her er en oppskrift på det du vanligvis må gjøre for å klargjøre etiming for et løp i AAOK-karusellen. Denne oppskriften er laget

Detaljer

og Craft-cup mai

og Craft-cup mai og Craft-cup 19. - 20. mai IL Tyrving inviterer til NM sprint med publikumsløp Sandvika 19.mai 2007 Lørdag 19. mai arrangeres NM sprint i Sandvika med tre løps arrangement gjennom dagen. Finalene følger

Detaljer

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve.

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Dette er en enkel brukerveiledning for det nye prøveprogrammet - DWA. Det vil ikke bli gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte

Detaljer

Innbydelse Løp 1 og løp 2 Sommerløpene i Nord-Østerdal 2016

Innbydelse Løp 1 og løp 2 Sommerløpene i Nord-Østerdal 2016 Innbydelse Løp 1 og løp 2 Sommerløpene i Nord-Østerdal 2016 Røros IL - Orientering ønsker velkommen til løp 1 og løp 2 i Sommerløpene i Nord-Østerdal 2016. LØPSPROGRAM SOMMERLØPENE I NORD-ØSTERDAL 2016

Detaljer

På 5 av postene henger det oppgaver nummerert fra 1 til 5. Korrekt svar på oppgave gir 1 poeng pr. korrekt svar (Maks 5 poeng).

På 5 av postene henger det oppgaver nummerert fra 1 til 5. Korrekt svar på oppgave gir 1 poeng pr. korrekt svar (Maks 5 poeng). ORIENTERINGS-LØP Tidsramme : 45 minutter Disse hjelpemidlene er tillatt: Kompass, Blyant/Penn Utdelt materiale: Kart, Kontrollbrikke, Startnummer, Svarark for oppgaver Oppgavetekst: Hele patruljen skal

Detaljer

MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD

MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD Stokke IL MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD Stokke IL arrangerer Midtsommerløpene 17. og 18. juni. I år arrangeres løpene på nye kart

Detaljer

Vårstafetten og Vårspretten - Lørdag 25. APRIL 2009

Vårstafetten og Vårspretten - Lørdag 25. APRIL 2009 PM Vårstafetten og Vårspretten - Lørdag 25. APRIL 2009 Fellesopplysninger: PARKERING Parkering skjer på arena. Veien de siste 500m er smal og her vil det bli enveiskjøring. Parkeringen ligger i et beboelsesområde

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning Løypelegging i Ocad v.9 Skrevet av Arvid Mølnvik for Spkl. Freidig 2008-06-05

Brukerveiledning Løypelegging i Ocad v.9 Skrevet av Arvid Mølnvik for Spkl. Freidig 2008-06-05 Brukerveiledning Løypelegging i Ocad v.9 Skrevet av Arvid Mølnvik for Spkl. Freidig 2008-06-05 1. Forarbeid I god tid før løpet: Få tak i riktig kartutsnitt på Ocad. Dette skaffer normalt Tore AngellPetersen.

Detaljer

O Helg på Finnskogen med NM jr. Stafett. 20, 21 og 22. september 2013. Arrangør Hovedsponsor Grue IL Orientering

O Helg på Finnskogen med NM jr. Stafett. 20, 21 og 22. september 2013. Arrangør Hovedsponsor Grue IL Orientering PM O Helg på Finnskogen med NM jr. Stafett 20, 21 og 22. september 2013 Arrangør Hovedsponsor Grue IL Orientering NOF Felles informasjon: Internettside O Helg på Finnskogen. www:grue-o.no/ohelg2013 Fredag

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

PM Unionsmatchen 28-29. mai 2016

PM Unionsmatchen 28-29. mai 2016 PM Unionsmatchen 28-29. mai 2016 Akershus og Oslo orienteringskrets og Fossum IF ønsker velkommen til Unionsmatchen 2016 på Tangenåsen, med arena ved Idrettslokalet i Sørkedalen i Oslo, og losji på Holtekilen

Detaljer

HOVEDLØP OG O-LANDSLEIR

HOVEDLØP OG O-LANDSLEIR Felles PM for Hovedløpene Løpskontor: Er felles for HL/OLL og befinner seg ved Verdalsøra skole. Løpskontoret er åpent 13.00 til 23.00 på fredag, lørdag er løpskontoret åpent fra kl 08.00. Søndag flyttes

Detaljer

PM Mellomdistanse løp 2 1. juli Sommerløpene i Nord-Østerdal 2016

PM Mellomdistanse løp 2 1. juli Sommerløpene i Nord-Østerdal 2016 PM Mellomdistanse løp 2 1. juli Sommerløpene i Nord-Østerdal 2016 Velkommen! Røros IL - Orientering ønsker velkommen til mellomdistanse i Vola ovenfor Røros sentrum fredag 1. juli fra kl. 16.30. Løpsarena

Detaljer

BRUKSANVISNING EMIT MINI TIME RECORDER VERSION 3 OG THERMO SKRIVER

BRUKSANVISNING EMIT MINI TIME RECORDER VERSION 3 OG THERMO SKRIVER BRUKSANVISNING EMIT MINI TIME RECORDER VERSION 3 OG THERMO SKRIVER (c) Emit 12.april 2003, rev 3 Emit AS Tel: 22 91 03 00 Bank: 6011.05.80439 St. halvards gt. 33 Fax: 22 91 03 01 WEB: www.emit.no 0192

Detaljer

1 Arrangørveiledning Brikkesys tidtakingssystem. 2 Plassering av start og mål post. 1.1 Telt til sekretariatet skal alltid brukes på bedriftsløp

1 Arrangørveiledning Brikkesys tidtakingssystem. 2 Plassering av start og mål post. 1.1 Telt til sekretariatet skal alltid brukes på bedriftsløp 1 Arrangørveiledning Brikkesys tidtakingssystem Ansvarlig arrangør og den som skal betjene datasystemet, må sette seg grundig inn i denne veiledningen. Første, og spesielt siste post bør tilpasses best

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende.

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende. Hjelp til Frisør2000 Vi starter med enkle ting: Oppstart av programmet første gang: Oppgi tallet..> 1 for ansatt nummer Tast Enter Oppgi slik:> Fratid 10:00 Tiltid : 14:00 Timer oppgir du her med >> 6

Detaljer

8. 9. april Merket fra E6 ved Sykehuset i Østfold på Kalnes (Avkjørsel nr. 8 fra E6). 5 km nordøst for Sarpsborg.

8. 9. april Merket fra E6 ved Sykehuset i Østfold på Kalnes (Avkjørsel nr. 8 fra E6). 5 km nordøst for Sarpsborg. 8. 9. april 2017 Halden SK og Sarpsborg OL innbyr til nasjonale løp med Vårspretten (mellomdistanse) og Vårstafetten (ungdomsstafett) lørdag 8. april og SOLrenningen (langdistanse) søndag 9. april. Det

Detaljer

LØRDAGSKJAPPEN Lørdag 22. April 2006

LØRDAGSKJAPPEN Lørdag 22. April 2006 LØRDAGSKJAPPEN 2006 LØRDAGSKJAPPEN Lørdag 22. April 2006 TRIMTEX ER SOM VANLIG PÅ KJAPPEN FREMMØTE(hyperlink): Merket fra avkjøring E6 Moss / Rv. 120 ved Mosseporten. ( Innbydelse i pdf-format) PARKERING:

Detaljer

HSB-CUP ORIENTERING 2013

HSB-CUP ORIENTERING 2013 INVITASJON TIL HSB-CUP 2013 - ORIENTERING Mo O-klubb vil i samarbeid med Helgeland Sparebank arrangere HSB-cup i orientering i 2013. Dette er en videreføring av Skattejakta og følger på en måte samme mal

Detaljer

NM Sprintstafett. Trondheim Open sprintstafett. Trondheim Open individuelt. 25. mai 2014

NM Sprintstafett. Trondheim Open sprintstafett. Trondheim Open individuelt. 25. mai 2014 PM Hjemmeside: http://nmsprint2014.no Søndag 25. mai NM Sprintstafett Trondheim Open sprintstafett Trondheim Open individuelt 25. mai 2014 NM Sprintstafett og Trondheim Open stafett og individuelt Arena:

Detaljer

Oppmannsnotat Retningslinjer for bedriftsorienteringsløp

Oppmannsnotat Retningslinjer for bedriftsorienteringsløp Oppmannsnotat 2016 Retningslinjer for bedriftsorienteringsløp O-utvalget vil gjerne takke den enkelte løper for innsatsen i sesongen 2015. Vi vil også takke de lag som arrangerte O-løp og de lag som har

Detaljer

PM Norgescup mellomdistanse

PM Norgescup mellomdistanse PM Norgescup mellomdistanse Søndag 2. april 2017 Velkommen til sesongstart i Kristiansand www.nmnatt2017.no Arena Kringsjå Skole Kongshavnveien 110 4639 Kristiansand Fra Kristiansand sentrum til arena

Detaljer

FELLESOPPLYSNINGER BEGGE DAGER

FELLESOPPLYSNINGER BEGGE DAGER PM FELLESOPPLYSNINGER BEGGE DAGER Frammøte: Merket fra krysset RV111/FV627 ved Ise. Følg merking og anvisninger fra parkeringsvakter slik at det unngås trafikkaos på de smale veiene inn mot samlingsplass

Detaljer

BRUKSANVISNING EMIT MINI TIME RECORDER VERSION 4 THERMO SKRIVER

BRUKSANVISNING EMIT MINI TIME RECORDER VERSION 4 THERMO SKRIVER BRUKSANVISNING EMIT MINI TIME RECORDER VERSION 4 OG THERMO SKRIVER (c) Emit 27.august 2004, rev 1 Emit AS Tel: 22 91 03 00 Bank: 6011.05.80439 St. Halvards gt.33 Fax: 22 91 03 01 WEB: www.emit.no 0192

Detaljer

Møte: 27. mai 2015 Deltakere: Charles Johannessen, Tor Kristian Kristiansen, Robin Jakobsen, Pål Fondevik Sted: Møterom HNIKT

Møte: 27. mai 2015 Deltakere: Charles Johannessen, Tor Kristian Kristiansen, Robin Jakobsen, Pål Fondevik Sted: Møterom HNIKT Møte: 27. mai 2015 Deltakere: Johannessen, Tor Kristian Kristiansen, Robin Jakobsen, Pål Fondevik Sted: Møterom HNIKT Det er laget en kjøreplan som ligger under. Vi gikk gjennom denne og la inn navn på

Detaljer

HowToUse TTIME. http://www.matthey.org/ttime/ttime.pdf. Thierry Matthey matthey@ii.uib.no. http://www.matthey.org/ttime/ 9.

HowToUse TTIME. http://www.matthey.org/ttime/ttime.pdf. Thierry Matthey matthey@ii.uib.no. http://www.matthey.org/ttime/ 9. HowToUse TTIME http://www.matthey.org/ttime/ttime.pdf Thierry Matthey matthey@ii.uib.no http://www.matthey.org/ttime/ 9. februar 2005 1 Introduksjon Dette er en manual til bruk av tidtakingsprogrammet

Detaljer

PM PORSGRUNN CITY RACE Lørdag 30.september 2017

PM PORSGRUNN CITY RACE Lørdag 30.september 2017 PM PORSGRUNN CITY RACE Lørdag 30.september 2017 TID: Lørdag 30. september med første start kl. 13.00. ARENA: Brevik Rådhus. Det er IKKE mulig med lagstelt dessverre. Ved regn så vil arrangør sette opp

Detaljer

Dette er en foreløpig versjon av PM og mere. Endelig versjon kommer på tirsdag. Tar imot tilbakemeldinger og mere. - Helge

Dette er en foreløpig versjon av PM og mere. Endelig versjon kommer på tirsdag. Tar imot tilbakemeldinger og mere. - Helge Dette er en foreløpig versjon av PM og mere. Endelig versjon kommer på tirsdag. Tar imot tilbakemeldinger og mere. - Helge Tordenskioldløpet 2013 PM Sekretariat etter start Forbudt med startnummer Start

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

En kort løype med B-nivå for D/H 17 35 (samme som/kombineres med D/H-13-14?)

En kort løype med B-nivå for D/H 17 35 (samme som/kombineres med D/H-13-14?) s i d e 1 LIERSPRINTEN / KM-ULTRALANG 2012 OPPSUMMERING FRA MØTE HOS HELGA 27.08.2012 Tilstede: Helga, Ingemar, Vidar, Lars, Kim (delvis), Gunhild OVERORDNA DATO: Søndag 23. september 2012 KLASSER/START

Detaljer

INDRE ØSTFOLD OK og OK MOSS inviterer til. Østfold O-weekend. 26. april 28. april 2013

INDRE ØSTFOLD OK og OK MOSS inviterer til. Østfold O-weekend. 26. april 28. april 2013 INDRE ØSTFOLD OK og OK MOSS inviterer til Østfold O-weekend 26. april 28. april 2013 26. APRIL Norgescup sprint jr. og sr. /world Rank Event 27. APRIL Lørdagskjappen,, inkl. norgescup jr. og sr. mellomdistanse

Detaljer

PM for lørdag 27. juni langdistanse

PM for lørdag 27. juni langdistanse PM for lørdag 27. juni langdistanse Program 09.00: Løpskontoret åpner 10.00: Barnefestival, småtroll 10.00 13.00: N, C og direkteløyper 10.00: Eliteklasser, jaktstart 11.00: Langdistanse alle andre klasser

Detaljer

Innbydelse. Generell informasjon. Program: Påmelding: Etteranmelding. Frol IL innbyr til løpshelg i Levanger 13. 16. mai 2010.

Innbydelse. Generell informasjon. Program: Påmelding: Etteranmelding. Frol IL innbyr til løpshelg i Levanger 13. 16. mai 2010. Innbydelse Frol IL innbyr til løpshelg i Levanger 13. 16. mai 2010. Generell informasjon Program: Torsdag 13. mai NM-sprint: 1. start kvalifisering kl 12.00 1. start finale kl 17.00 Publikumsløp: Mulig

Detaljer

PM Midnattsolgalopp Valnesfjord Bodø 4.-7 juli, 2009

PM Midnattsolgalopp Valnesfjord Bodø 4.-7 juli, 2009 PM Midnattsolgalopp Valnesfjord Bodø 4.-7 juli, 2009 PROGRAM Første start Klokka Løpstype Sted Løp1 lør 1500 Langdistanse Valnesfjord Helsesportssenter Løp2 søn 1200 Langdistanse Valnesfjord Helsesportssenter

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

Våre systemer! RUBIC, LAGET MITT og Min Idrett

Våre systemer! RUBIC, LAGET MITT og Min Idrett Våre systemer! RUBIC, LAGET MITT og Min Idrett Hva er hva Rubic håndterer medlemsmassen, enkelt utøveren, familierelasjoner og interne arrangement. Lagte Mitt, enkel app for oss, synker med Rubic, som

Detaljer

GPS Workshop: Praktisk innføring i GPS-analyse for orientering

GPS Workshop: Praktisk innføring i GPS-analyse for orientering Storsamlingen 2011, Halden GPS Workshop: Praktisk innføring i GPS-analyse for orientering Av Jan Kocbach Mål for Workshop en Målet er at deltakerne skal være istand til å foreta en GPS-analyse fra trening/konkurranse

Detaljer

PM Felles opplysninger begge dager

PM Felles opplysninger begge dager PM Felles opplysninger begge dager Parkering :Merket fra RV 118 sør og øst for avkjøring 10 fra E6 Parkeringsavgift: 30 kr pr. dag, 50 kr for to dager, Avstand parkering-arena: 200-400 m på fast underlag

Detaljer

SKJÆRGÅRDSLØPET SPRINTSTAFETT 31.MAI 2015 SKJÆRGÅRDSLØPET SPRINT INDIVIDUELT 31.MAI Hjemmeside: Arena: Byskogen skole

SKJÆRGÅRDSLØPET SPRINTSTAFETT 31.MAI 2015 SKJÆRGÅRDSLØPET SPRINT INDIVIDUELT 31.MAI Hjemmeside:  Arena: Byskogen skole PM SKJÆRGÅRDSLØPET SPRINTSTAFETT 31.MAI 2015 SKJÆRGÅRDSLØPET SPRINT INDIVIDUELT 31.MAI 2015 Hjemmeside: www.nmsprint2015.no Arena: Byskogen skole 1 Program 08.00 Løpskontoret åpner på Byskogen skole 08.00

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Elgdilten og Løvspretten juni 2017

Elgdilten og Løvspretten juni 2017 PM Elgdilten og Løvspretten 4.-5. juni 2017 PINSELØPENE www.pinselopene.no Velkommen til arena Budor 2 PM PINSELØPENE 2017 Elgdilten og Løvspretten Løypelengder Søndag 04.06.17 Elgdilten Nivå Km Klasser

Detaljer

PM for NM mellomdistanse kvalifisering 9. september 2016

PM for NM mellomdistanse kvalifisering 9. september 2016 PM for NM mellomdistanse kvalifisering 9. september 2016 Arena Arena for NM mellomdistanse kvalifisering er Hellevik gamle skole på Straumøya, kort vei fra Saltstraumen i Bodø kommune. Det er merket fra

Detaljer

Prøv å se for deg samlingsplassen med fullt av folk og prøv litt med forskjellige alternativer.

Prøv å se for deg samlingsplassen med fullt av folk og prøv litt med forskjellige alternativer. Litt om løypelegging Dette er en serie på 3 deler som omhandler løypelegging. Del 1 handler generelt om løypelegging, forberedelser, ting å tenke på osv. Del 2 tar for seg eksempel på langdistanseløyper

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker».

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Hvordan bruke elektroniske søknadsskjema for å søke på jobb i Sel kommune www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Er du «bruker»

Detaljer

Oppgavene er mange og ulike, slik at her er det oppgaver for alle:

Oppgavene er mange og ulike, slik at her er det oppgaver for alle: Oppgaver ved skirenn IL Skrim ski arrangerer 1 Skrimrennet (fra 8 år og oppover), 3 Telenor karusellrenn, 1 Kongsberg karusellrenn i løpet av sesongen. I tillegg har vi også et klubbmesterskap i mars.

Detaljer

Her kan du lese om forskjellige tilgangsområder, passord, utlogging og tilslutt en gjennomgang av hvordan man håndterer skrivere.

Her kan du lese om forskjellige tilgangsområder, passord, utlogging og tilslutt en gjennomgang av hvordan man håndterer skrivere. Tilganger Her kan du lese om forskjellige tilgangsområder, passord, utlogging og tilslutt en gjennomgang av hvordan man håndterer skrivere. Ås kommunes nettverk Ås kommune har tre nettverk Administrasjonsnett

Detaljer

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web.

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Mammut Bokskred Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mammut Bokskred 01.02.2014

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Fauske IL har den glede å ønske dere alle velkommen til KM sprint og KM skiathlon 2013 og NC3/NC4

Fauske IL har den glede å ønske dere alle velkommen til KM sprint og KM skiathlon 2013 og NC3/NC4 Velkommen til KM! Fauske IL har den glede å ønske dere alle velkommen til KM sprint og KM skiathlon 2013 og NC3/NC4 Vi overtok arrangementet på rimelig kort varsel, men takket være en dreven arrangørstab

Detaljer

KM-sprint / KM-sprint-stafett Hordaland Orienteringskrets Søndag 18. mai 2014

KM-sprint / KM-sprint-stafett Hordaland Orienteringskrets Søndag 18. mai 2014 IL Varegg Fleridrett har gleden av å invitere til / -stafett Hordaland Orienteringskrets Søndag 18. mai 2014 Merk at der arrangeres 2 løp samme dag. (individuelt løp) arrangeres med første start kl. 13.00.

Detaljer

Rubic Laget Mitt Min Idrett

Rubic Laget Mitt Min Idrett Rubic Laget Mitt Min Idrett Her finnere dere følgende informasjon: Hva er hva... 1 Bruk RUBIC... 2 Til alle, nye og gamle! Vi ønsker at:... 2 Til dere som er helt nye... 2 Du har vært med oss tidligere...

Detaljer

Løypelegging del 3 Løypelegging i stafetter

Løypelegging del 3 Løypelegging i stafetter Løypelegging del 3 Løypelegging i stafetter Det som i all hovedsak skiller stafetter fra individuelle o-løp, er bruk av gaflinger. Gaflinger vil si at løpere på samme etappe løper innom forskjellige poster,

Detaljer

Starttider Trimklassen: Valgfri start mellom 14:00 og 14:20

Starttider Trimklassen: Valgfri start mellom 14:00 og 14:20 Deltagerkonvolutt Hent deltagerkonvolutten i god tid. Den kan hentes på følgende steder (andre kan hente startnummer for deg): Torsdag 25.09 kl 12:00-19:00: Löplabbet Pilestredet Fredag 26.09 kl 10:00-19:00:

Detaljer

Revidert. ELGDILTEN lørdag 23. mai LØVSPRETTEN søndag 24. mai PINSESPRINTEN - mandag 25. mai

Revidert. ELGDILTEN lørdag 23. mai LØVSPRETTEN søndag 24. mai PINSESPRINTEN - mandag 25. mai Revidert PM ELGDILTEN lørdag 23. mai LØVSPRETTEN søndag 24. mai PINSESPRINTEN - mandag 25. mai PM ELGDILTEN lørdag 23. mai LØVSPRETTEN søndag 24. mai PINSESPRINTEN - mandag 25. mai VEIBESKRIVELSE Merket

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

PM 2015 FARRISRUNDEN lørdag 13. juni

PM 2015 FARRISRUNDEN lørdag 13. juni PM 2015 FARRISRUNDEN lørdag 13. juni Vi vil med dette ønske velkommen til Farrisrunden, som arrangeres for 20. gang, lørdag 13. juni 2015. Som i fjor arrangeres også Sparebank1runden med og uten tidtaking.

Detaljer

Arrangementsregler. for lokale o-løp i Salten

Arrangementsregler. for lokale o-løp i Salten Arrangementsregler for lokale o-løp i Salten Dokumentansvarlig: Idretts- & rekrutteringsutvalgene Versjon: april 2016 1 Innhold Bedre arrangementer to dokumenter... 3 Målsettinger... 3 Om de lokale o-løpene

Detaljer

Stavern Triatlonfestival

Stavern Triatlonfestival Stavern Triatlonfestival Velkommen! 5 og 6 juli 2008 Konkurransene arrangeres av klubben Oslofjord Triatlon. I 2008 arrangerer vi for fjerde år på rad. Alle konkurransene foregår i området rundt Kysthospitalet

Detaljer

KM-stafett Hordaland 2011

KM-stafett Hordaland 2011 Varegg Fleridrett har gleden av å invitere til KM-stafett Hordaland 2011 Frekhaug søndag 4. september Sted og tid: Arena / frammøte Fossemyra idrettsplass, Frekhaug i Meland kommune. Merket fra Frekhaug

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Varegg Fleridrett og Samnanger IL ønsker velkommen til. NM Sprint Publikumsløp. Arena: Muséplass Hjemmeside:

Varegg Fleridrett og Samnanger IL ønsker velkommen til. NM Sprint Publikumsløp. Arena: Muséplass Hjemmeside: PM Varegg Fleridrett og Samnanger IL ønsker velkommen til NM Sprint Publikumsløp lørdag 7. mai 2016 Arena: Muséplass Hjemmeside: www.nmsprint2016.no Program Lørdag 7. mai: 08.00 Løpskontoret for NM-løpere

Detaljer

Sport8-cup og løp for alle!

Sport8-cup og løp for alle! PM Sport8-cup og løp for alle! Program Lørdag 21. januar 2017 - Mellomdistanse og nattsprint 11:00 Første start mellomdistanse 17:00-18:00 Fri start nattsprint (minuttstart for D/H 17-20 og D/H 21) 18:00-20:30

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

Kristiansand Orienteringsklubb ønsker velkommen til NM-natt, NC-mellomdistanse og KOK-2-dagers i Kristiansand 31/3-2/4 2017

Kristiansand Orienteringsklubb ønsker velkommen til NM-natt, NC-mellomdistanse og KOK-2-dagers i Kristiansand 31/3-2/4 2017 Kristiansand Orienteringsklubb ønsker velkommen til NM-natt, NC-mellomdistanse og KOK-2-dagers i Kristiansand 31/3-2/4 2017 Fredag 31. mars: NM Natt for junior og senior. Publikumsløp. Lørdag 1. april:

Detaljer

PM stafett søndag 25. august på Os

PM stafett søndag 25. august på Os PM stafett søndag 25. august på Os Os IL og Røros IL ønsker løpere, ledere, presse og publikum velkommen til Midt Norsk Mesterskap i stafett og til lagkonkurransen for de yngre. Arena/merking: Samme arena

Detaljer