INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP"

Transkript

1 INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP SØR-TRØNDELAG MOSJONS- OG BEDRIFTSIDRETTSKRETS ORIENTERINGSUTVALGET INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Tidlige forberedelser 3. Løpsplanlegging 4. De siste forberedelser 5. Arrangementet 6. Funksjonærinstrukser 7. Etterarbeidet 8. O-utvalget / adresser 9. Etterord April 2006 Side: 1

2 1. INNLEDNING Et bedrifts-o-løp er et omfattende arrangement med opp til deltagere, som skal avvikles i løpet av 3-4 timer. Klikk i arrangementet er lite populært, og løpsansvarlig må derfor sette seg grundig inn i denne instruksen, samtidig som funksjonærene blir instruert og får utdelt sine oppgaver. Ta kopier av instruksen og del ut til dine medhjelpere! O-utvalget kontaktes dersom noe er uklart. Det er ellers meget viktig at arrangørene opptrer korrekt overfor grunneierne og andre interessenter i terrenget vi bruker. Husk: Vi må spille på samme lag for å få lov til å komme tilbake. Det er bedre å spørre om lov en gang for mye! 2. TIDLIGE FORBEREDELSER Umiddelbart etter at bedriftsidrettslaget har blitt tildelt et arrangement, utpekes løpsansvarlig og løypelegger. Det forutsettes at løypeleggeren kjenner til prinsippene for løypelegging slik dette er beskrevet i NOF s håndbok LØYPELEGGING, utgitt januar 2000 (ny utgave). Løpsansvarlig tar kontakt med kartutgiver og forvisser seg om at det vil finnes kart. Om nødvendig reserveres kart. Kartene skal ikke klippes/ deles eller kopieres. Skulle det i noen tilfeller være aktuelt å dele eller kopiere kartet, må dette skje i samråd med kartutgiver. Ved tillatelse til kopiering av kart, inngås avtale om pris per kopi før løpet. Informer o-utvalget om at det vil være aktuelt å kopiere kart før avtale om kopiering inngås med utgiverklubben. Det er ikke lov å ta dårlige kopier. Sjekk evt. med din arbeidsgiver om det er mulig å få ta kopier gratis/for en billig penge hvis bedriften har en god fargekopimaskin. STOK s retningslinjer for salg av kart for kopiering av kart: Det betales pr. antall brukte kart, -dvs solgte kart pluss oppslag. Kartkopier som ikke blir brukt, skal returneres kartklubben. Løpsansvarlig ordner med minimum 5 (helst 7-8) funksjonærer (medarrangører). Minst 3 av disse bør være kjent med rutinene på bedrifts-o-løp fra før. Ved få funksjonærer bør alle ha kjennskap til gjennomføring av arrangement som dette. Parkering og samlingsplass må avklares før en går videre i forberedelsene. Områdepermen gir nyttig informasjon. Parkeringsplassen må ha plass til biler, ofte mer. Erfaringen tilsier at vi bedriftso-løpere dessverre helst kjører alene. Offentlige plasser kan brukes uten videre. Parkering langs offentlig vei er kun aktuelt for lite trafikkerte veger. Kontakt politiet/ lensmann dersom det er tvil. Grunneiere (og grunneierlag) kan kreve parkeringsavgift på private plasser, og vi kan strekke oss til 15 kr pr. bil. Parkeringsavgift oppgis i løps-annonsen. Oppfordre løperne til å kjøre sammen og opplys om bussrute med nærmeste bussholdeplass der dette er et alternativ. Samlingsplassen bør ligge i nærheten av parkeringsplassen, og gangtid over 10 minutter skal angis i løps-annonsen (oppgi evt. avstand og terreng/underlag; eks. 800 m etter skogsveg). Starten bør trekkes noe vekk fra samlingsplassen. Vi vil da få utnyttet kartet og terrenget bedre. Oppgi gangtid fra samlingsplass til start der denne er over 10 minutter. Dersom samlingsplassen er privat grunn, må det innhentes tillatelse fra grunneieren. Kommunen (Trondheim Bydrift / Idrett, park og skog) bør også kontaktes i de tilfeller samlingsplassen er offentlig. Hvis grunneieren forlanger avgift for samlingsplassen/bruk av terreng, skal dette meldes til o-utvalget før avtale inngås. Sjekk først eventuelle muligheter for å endre samlingsplass. Når parkering og samlingsplass er avklart, kan kartene hentes, og løypetraseene fastlegges i grove trekk. April 2006 Side: 2

3 Disse løypene skal være med: Blå: LANG LØYPE (Herrer og Damer): 5,5-6,5 km, 8-12 poster Rød: MELLOMLØYPE (Herrer): 3,5-4,5 km, 6-8 poster Grønn: MELLOMLØYPE (Damer): 3,5-4,5 km, 6-8 poster Hvit: KORT LØYPE (Herrer og Damer): 2,5-3,5 km, 5-7 poster Gul: NYBEGYNNER LANG (Herrer og Damer): 1,5-2,5 km, 5-8 poster NYBEGYNNER (Herrer og Damer): 1,0-2,0 km, min. 5 poster Lang- og mellom-løype bør ha en lengdeforskjell på ca 2 km, og kort- og mellom-løype minst 1 km. Mellom-løypene ( tidligere herrer kort løype og damer lang løype), bør være forskjellige for å få spredning i terrenget, men det er ikke absolutt nødvendig. Det kan være nok å gafle noen poster for å få forskjellig inn- og utgang på postene. Hvit løype er ikke noen nybegynnerløype. Nytt av året 2006 er Nybegynner LANG, som er et alternativ til de som synes at nybegynnerløypa er for enkel, eller at kort/ mellom/ lang løypa er for lang eller krevende. Vanskelighetsgraden i nybegynner-lang løype skal være på C-nivå, dvs ikke nødvendigvis ledelinjer, men oppfangende detaljer i nærheten av postene og/eller underveis på strekket. NYBEGYNNERLØYPA stiller spesielle krav: Postene skal være meget enkle, og det skal være mulig å følge ledelinjer fra post til post. I nødsfall må en merke strekk uten ledelinjer med bånd. For alle løypene minner vi om reglene for dyrket mark, plantefelt og viltlommer. Det vises også til Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere, som du finner bakerst i permen. (jfr. NOF s lov 16, se lover og regler på Det forventes at løypene er av høy o-teknisk standard. Arrangørpermen viser siste års løp, forutsatt at det er arrangert bedrifts-o-løp på kartet tidligere. Vær spesielt oppmerksom på at løypene ikke bør friste løpere til snarveier over dyrket mark, private eiendommer eller plantefelt. Vi minner igjen om at det er viktig å avklare bruken av samlingsplass med grunneier i god tid før løpet. SJEKKLISTE (Gjennomføres minst en måned før løpet): 1. Velge løpsleder og løypelegger 2. Skaffe medarrangører 3. Kontakte kartklubb 4. Avklare samlingsplass 5. Avklare parkeringsplass 6. Hente kart 7. Fastlegge løypetraseer i grove trekk 3. LØPSPLANLEGGINGEN Ta med deg løypeutkastet ut i skogen, bind deg ikke opp til bestemte detaljer før du ser terrenget. Unngå like poster nær hverandre. Hvis du har problemer med å lokalisere en detalj, kan dette skyldes at kartet er unøyaktig. Du bør da velge en annen detalj i nærheten. Merk posten med bånd og få en erfaren løper til å kontrollere og eventuelt justere løypene. Ikke plassèr post v/ brønn, evt. annen privat innretning, uten nødvendige tillatelser fra grunneier. Ta kontakt med arrangøren før deg og avtal tid og sted for overlevering av utstyr. Forrige arrangør April 2006 Side: 3

4 har ansvaret for å levere utstyret/tilhengeren til deg. OBS: Tidtakerutstyr, brikker for salg og utleie, deltakerlister/ arrangørskjema fås hos EDB i Tungavn. 30, jfr.pkt. 8, adresser mm. SJEKKLISTE (senest en uke før løpet): 1. Synfaring av løyper 2. Kontroll av løyper 3. Avklare levering av utstyr/tilhenger (har du parkeringsplass for hengeren?) 4. Sjekke at funksjonærene kan stille som avtalt. 4. DE SISTE FORBEREDELSER Sjekk overlevert utstyr. Eventuelle mangler meldes evt. en av utvalgets medlemmer omgående, såfremt du eller senere arrangører er avhengig av det utstyret som mangler. I koffert som inneholder postenheter, har hver postenhet sin plass lik postkoden. Vennligst plassèr enhetene på riktig plass og meld fra hvis noen enheter mangler slik at de neste arrangørene blir oppdatert så tidlig som mulig i forhold til eget arrangement. Resultater fra foregående løp, skjema som skal benyttes under arrangementet, liste over registreringsnummer, utstyr for tidtaking og brikker for utleie og salg hentes hos EDB (tidl. Novit, se adresse/tlf. under pkt. 8) dagen før arrangementet, eller etter nærmere avtale med utvalgets resultatansvarlig. Postflagg med tallkodelapper og postenheter henges ut dagen før eller samme dagen som løpet. Hvis mulig, er det betryggende at de kontrolleres ved gjennomløping rett før løpet. Postkode = nr på postenhet sjekkes enklest ved at posten ringes inn på et ubrukt kart ('master-kartet') umiddelbart etter at den er hengt opp. Fra ringen trekkes en strek ut til kanten av kartet der nummer/tallkoden. Ved bruk av EKT er det viktig at rekkefølgen på postene oppgis riktig. De skal oppgis på Arrangørkortet som leveres resultatansvarlig (EDB, se adresse/tlf. under pkt. 8) etter løpet. Dette skal legges inn i programmet for resultatkjøring, - og feil i rekkefølgen fra arrangør vil gi disk på alle i denne løypa! Skjermen skal ikke gjemmes, men henge godt synlig, og postenheten skal henge 0,3-1 m fra skjermens festepunkt for å unngå at de vikler seg inn i hverandre. Kartoppslagene tegnes forskriftsmessig. Postene avmerkes med 6 mm sirkler, vær nøye med at detaljen ligger i sentrum. Blå: Lang løype: oppslag på blå plater Rød: Mellomløype herrer: oppslag på røde plater Grønn: Mellomløype damer: oppslag på grønne plater Hvit: Kort løype: oppslag på hvite plater Gul: Nybegynner lang oppslag for avtegning på samlingsplass Nybegynnerløypa oppslag for avtegning på samlingsplass. Vær oppmerksom på at det bør være samsvar mellom antall oppslag/plater i hver løype og løpere som starter per minutt/løype. Dette kan endre seg i løpet av sesongen. Løpere bruker forskjellig tid på påtegningen, alt etter hvor mange poster løypa inneholder og hvor erfarne de er. Postbeskrivelsene skrives med tydelige bokstaver på ferdigtrykte skjema med samme fargekode som kartoppslagene. Fargeark ligger blant rekvisita i tilhengeren. Skjema for postbeskrivelser finnes på utvalgets web-side: orientering.stbik.no. April 2006 Side: 4

5 Alle kartoppslag, postbeskrivelser og koder må sjekkes mot 'master-kartet' av en uavhengig medarrangør. Her er det utilgivelig å gjøre feil! Kartbrett og korreksjoner oppgis om nødvendig på eget kartoppslag. Plass for hvor løperen kan skrive eller lime inn postbeskrivelser bør også være avmerket her. Lag gjerne lapper med postbeskrivelse i hver løype. Løpsansvarlig tar for seg funksjonærene etter tur og gjennomgår de enkeltes funksjoner. Kopier instrukser og gi disse ut til hver enkelt i god tid før arrangementet. Se pkt. 6. Løpet skal annonseres i Adresseavisen samme dag som det avvikles under spalten Fra kretser og lag. Annonsen ringes inn, sendes over telefaks, e-post, brev eller bestilles under annonser på (BEDRIFTS-O-LØP er lagt inn som valgmulighet). Frist senest kl dagen før innrykk, kl fredag for innrykk mandag. Lørdagsløp skal annonseres både fredag og lørdag. Annonseringen er for tiden gratis. Eksempel: BEDRIFTS-O-LØP tirsdag Start mellom kl Samlingsplass: Hønstad, merket fra E6 på Være. 15 min å gå til samlingsplass. 10 min. å gå til start. Parkering kr Beskriv startstedet slik at nybegynnere og ukjente kan finne fram, også hvis de tar buss (oppgi bussrute/holdeplass) eller går/sykler. 2. Angi gangtid til samlingsplass og start om det er mer enn 10 min. (gjerne også 5 min., mange har det travelt) 3. Angi eventuell parkeringsavgift. Vi ber om at det informeres om løpet under Siste Nytt på internettsiden til o-utvalget. Informasjonen sendes SJEKKLISTE (de siste dagene før arrangementet): 1. Sjekk utstyret, spesielt postenheter, penner, plastlommer, kart, oppslag. 2. Vær nøye med instruksjon av funksjonærer 3. Gjør klar kartoppslag og postbeskrivelser (evt. lag lapper i hver løype) 4. Gjør alltid en uavhengig sjekk av punkt Gjør klar andre oppslag nevnt i neste avsnitt. 6. Skaff vekslepenger til kartsalg og boks til å ha pengene i. 7. Ikke glem annonsering av løpet. 5. ARRANGEMENTET Det er alltid hektisk før start. Samlingsplass skal organiseres, telt settes opp, kartoppslag skal ut til startstedet, oppslag skal henges opp på samlingsplass osv. Sørg derfor for at det er nok medarrangører/ funksjonærer tilstede i god tid før første start. OPPSLAG PÅ SAMLINGSPLASSEN: 1. Liste over registreringsnummer (fås ved kartsalg/registrering/brikkeutleie) 2. Kartbrett/korreksjoner 3. Postbeskrivelser med koder 4. Resultatliste fra forrige løp 5. Plakat om gangtid til start (settes synlig ved merking til start eller ved kartsalg) 6. Eventuelle informasjonsplakater/brosjyrer April 2006 Side: 5

6 BEMANNING: 1. Salg av kart, nullstilling av brikke og registrering på MTR (1-2, helst 2 arr.) 2. Registrering av nye løpere og utleie/salg av EKT-brikker (1-2, bør være 2 arr. tidlig i arrangementet/ sesongen) 3. Forstart/Start (1-2 arr.) 4. Innkomst (3, til nød 2 arr. hvis dette er erfarne folk). Her trengs personer med erfaring fra bedrifts-o-løp / bruk av MTR. Opplegget krever minimum 4-5 arrangører, men det alltid godt å ha 2-3 ekstra. Utstyr sekretæriat: 1. Telt (kan sløyfes i finvær) 2. Campingbord og stoler 3. Fra koffert fra resultatservice: MTR-kartsalg Skjemaer for registrering av nye løpere/endringer/brikkeutleie Oversikt over løpere alfabetisk Utleiebrikker og brikker for salg 5. Vekslepenger (i isboks(er)) 6. Kart 7 Plastlommer for salg 8. Penner 9. Eventuelle infoskriv som skal deles ut Utstyr start: 1. Telt (ikke rødt telt her) Arrangør må være sikker på godvær hvis telt utelates Enheter for forstart/1-2 Enheter for start 3. Tilstrekkelig med kartoppslag. Penner i reserve? 4. Merkebånd/-tau? Utstyr innkomst: 1. Telt (gjennomløpende, rødt telt her) Arrangør må være sikker på godvær hvis telt utelates. 2. Campingbord og stoler 3. Førstehjelpsskrin hvis langt fra samlingsplass 4. Fra koffert fra resultatservice: MTR er med skriver og reservebatterier PC Målskjema Oversikt over løpere sortert på brikkenummer 5. Husk papirruller til MTR-skriver!! 5. Ekstra papir/blyant i tilfelle 6. Dobbel målenhet, merket MÅL ( plasseres like ved måltelt) Flere detaljer om løpsopplegget finnes i funksjonærinstruksene; se pkt. 6. Arrangørene må være helt sikre på at alle registrerte løpere er kommet i mål. PC-programmet Hvem er igjen i skogen er en hjelp til å sjekke om alle løpere er kommet i mål. Hvis det er mistanke om savnede, kan politiet være behjelpelig med telefonnummer. Sjekk først evt etterlatenskaper på samlingsplass og biler på parkeringsplass. Se ellers slutten av pkt. 6. Løpere som ikke registrerer seg på kartsalg, deltar på eget ansvar. April 2006 Side: 6

7 Skisse av samlingsplass og målområde ved bruk av EKT: Utleie av EKT-brikke Registr. av nye løpere osv. Løper registrerer seg på MTR og kjøper kart MTR Salg av kart Postbeskrivelser Nybegynner kartoppslag Ulike løyper. Hvit Grønn Rød Blå Startområde Startsluse for å lede løpere frem til startenheter. Startsluse. (rødt tau ca 0.5 m over bakken) Enheter med lysdioder Merket: FORSTART Tid fra forstart til startenhet trekkes fra sluttid, max 5 min. Påtegning av løype, max 5 min. Enheter merket: START LØYPENE Målområde Enheter merket: MÅL Registrering Printing av strekktider. MTR(1) MTR(2) MÅLTELT Mini-time recorder, MTR April 2006 Side: 7

8 6. FUNKSJONÆRINSTRUKSER Kopier instrukser og gi til funksjonærene på forhånd. I. INSTRUKS FOR SEKRETARIAT Priser Startkontingent og kart kr 45,- Leie av brikke kr 20,- Nybegynnere - startkontingent + kart + leie av brikke kr 20,- Kjøp av ny brikke kr 400,- Plastlomme for kart kr 5,- Påmelding og kartsalg Alle løpere skal meldes på. Påmeldingen skjer ved å legge løperbrikken på brikkeleser (MTR3) merket med Kartsalg. Brikken skal legges på enheten til man hører et lydsignal fra MTR. Kartet utleveres etter at påmeldingen er registrert og betaling mottatt. Når påmeldingen er stengt, skal brikkeleseren leveres til innkomsten for å kontrollere om det fortsatt er løpere ute i løypa. Påmelding er nødvendig for å ha kontroll med om alle løperne er kommet inn etter løpet. Arrangøren tar ikke ansvar for løpere som ikke er påmeldt og disse vil heller ikke komme på resultatlisten. Påmelding er også en bekreftelse på at vedkommende har betalt startkontingent og kart. Vent på signal som bekrefter avlesningen når løperen har lagt brikken på brikkeleseren. Registrere nye løpere Alle nye løpere må registreres med løpernummer. Kontroller i løperregisteret at løperen ikke allerede er registrert. Løpernummeret er enten nummeret på løperens faste brikke eller et nummer tildelt fra datasystemet. Nye løpere registreres i ett av to ulike skjemaer o Rødt skjema for løpere uten egen brikke. Skjemaet er forhåndsutfylt med ledige løpernummer o Blått skjema for løpere med egen brikke. Løpere som får tildelt nummer fra datasystemet bør notere dette for senere løp. Endre data for registrerte løpere Alle endringer noteres i grønt skjema. Viktig endring er skifte av fast brikke. Andre endringer er skrivefeil i navn, alder etc, skifte av firma, overgang fra aktiv løper og utfylling av opplysninger som mangler. Utleie av brikke og registrering av lånt brikke April 2006 Side: 8

9 Løpere uten egen brikke eller løpere som har glemt brikken sin, kan leie brikke for løpet. Løpere kan også benytte lånt brikke. Alle som løper med annen brikke enn den de har som løpernummer, må registrere brikken de skal bruke i løpet. Utleie og lån av brikke registreres i gult skjema. Kryss av om løperen skal løpe nybegynnerløype. Benyttes for regnskapet. Kryss av for tilbakelevering av leid brikke Hvis det er lite brikker, kan samme brikke leies ut to ganger II. STARTEN Starten er delt i forstart, løypepåtegning og start. Ved forstart plasseres startenheter m/lysdiode merket FORSTART. Her nullstilles brikken og tiden starter å gå. Kartoppslagene fordeles utover, helst med løyper i samme farge samlet. Sjekk at penner/tusjer fungerer. Ved utsikt til dårlig vær, må kartoppslagene plasseres i telt. BRUK IKKE RØDE TELT PÅ START, de gir vanskelige lysforhold for kartpåtegning. Ved start plasseres startenhet merket START, hvor brikken registreres på ny. Avstanden mellom forstart, kartoppslag og tidsstart, bør ikke være for lang! Dette kan friste løpere til å løpe rett ut i skogen. Lag gjerne en sluse med merkebånd slik at alle løpere følger strømmen fra enhet for forstart, til kartoppslag og så til enhet for start. Forstart/Start: 1. Løperen registrerer brikken sin i startenheten og går fram til kartoppslag ved ønsket starttid person kan, hvis arrangøren ønsker det, passe på at det går riktig for seg, regulere antall startende i forhold til kartoppslag, svare på eventuelle spørsmål i forhold til start/ekt osv. 3. Løperen har 5 minutter til påtegning av løype. Han må selv passe klokka. Ønsker løperen å starte før 5 minutter er gått, er ikke dette noe problem. Benyttet tid ut over 5 min vil inngå i løpstiden. Medgått tid mellom FORSTART og START blir oppgitt som strekktid, men trekkes fra ved kjøring av resultater. 4. Brikken registreres i startposten og løperen går/løper ut i terrenget. April 2006 Side: 9

10 III. INSTRUKS FOR INNKOMST Registerering av innkomne løpere Tiden på løperne tas idet de stempler på målposten (kode 175). Løperne registreres som kommet i mål ved å legge brikken først på brikkeleresen merket mål 1 og deretter mål 2. Løperne må vente til MTR3-enheten har lest innholdet i brikken. Kontroll av løpere som ikke er kommet i mål MTR3 leser innholdet i løpernes brikker og lagrer dette. Når de fleste løperne antas å være i mål, så skal innholdet i MTR3 leses inn på en PC for kontroll av Hvilke løpere som er igjen i skogen. Egen instruks finnes i PC-vesken for innlesing til bærbar PC. Oppkobling av brikkelesere (MTR3) og skrivere MTR3 - Skriver EPR-3 (begge er merket "Mål 1") Skriveren benyttes for backup. Papirutskrift fra denne skal leveres til 'Resultatservice'. Her registrerer løperne brikken først. Hvis brikken registreres først på den andre MTR3, så vil likevel løpstiden bli korrekt, men tiden i "Hvem møtte jeg på posten" vil få et tidsavvik. MTR3 - Skriver EPR-3 (begge er merket "Mål 2") Skriveren benyttes for utskrift av strekktider for utlevering til løperne! Spar på batteriene i skrivere. Skrivere bør ikke slås på før første løper er i mål. Slå av skrivere når løpet er ferdig. Reserveløsning for skriverne: 4 ekstra batteri. Batteriene skiftes normalt en gang under løpet. Noter batterinr på målskjemaet slik at batteriene blir ladet til neste løp. Feil: Hvis gul lampe på skriveren lyser, kontroller om det er papir i skriveren. Alternativt er batteriet for dårlig og må skiftes. OBS! Trening OBS! Tren (før løpet) på skifte av papir i skriveren. Ha en papirrull klar med løs ende (limet vekk). Ekstra papirruller finnes i tilhengeren. Ha en full eske med papirruller i målteltet som reserve. Skriverne kan slås av/på under løpet uten at data forsvinner. Etter oppkopling kan MTR/Skriver testes med en brikke som kommer direkte fra en startenhet (ingen poster registrert i brikken). Merk at denne brikken medfører registrering som deltager i dagens løp. Noter på målskjemaet hvis test-brikker skal slettes fra resultatlista. Den grønne "Power"-lampen på skriveren lyser når den er påslått. Pass på at den ikke slås på under frakt pga. at noe berører bryteren. Av/på-bryteren til den ene skriveren er litt tricky. Hold denne ned lenge. Prøv med en 0-stilt brikke eller brikken fra en annen løper hvis utskrift ikke kommer eller lappen blir ødelagt ved avrivning. Brikker kan leses flere ganger men bare hvis en annen brikke er lest i mellomtiden. Hvis en brikke leses flere ganger, så vil det likevel komme kun ett resultat for brikken på resultatlisten. Utfylling av skjema Fyll ut rapportskjema og returner til Resultatservice. April 2006 Side: 10

11 Hvem er igjen i skogen? Etter at fristen for kartkjøp er ute (normalt kl. 1900) 1. Koble til mus (bakerst - høyre side) 2. Åpne skjermen (låseknapp foran på PC dras til høyre) 3. Slå på PC (av/på-knapp på toppen bakerst til venstre) 4. Logg inn som "Arrangør" 5. Start program "Hvem er igjen i skogen" (Bruk Start-menyen eller dobbel-klikk snarvei på skrivebordet.) 6. Les inn MTR Kartsalg. Koble til MTR (port bak på PC) Trykk på label "Les inn MTR Kartsalg" Innlesing tar 3-4 minutter. Du kan følge innlesingen i "Meldinger". 7. Slå av PC (av/på-knapp på toppen bakerst til venstre) PC'n går nå strømsparemodus (bruker ca. 1% av batterikapasitet pr. time) Etter at de fleste løperne burde vært inne (normalt kl. 2030) 1. Åpne skjermen (låseknapp foran på PC dras til høyre) 2. Slå på PC (av/på-knapp på toppen bakerst til venstre) 3. Logg inn som "Arrangør" 4. Les inn MTR #1 Mål. Koble til MTR (port bak på PC) Trykk på label " Les inn MTR #1 Mål " 5. Les inn MTR #2 Mål. Koble til MTR (port bak på PC) Trykk på label " Les inn MTR #2 Mål " (Samme MTR kan leses flere ganger). 6. Sjekk hvem som mangler i mål Trykk på label "Hvem er igjen i skogen?" Hvis dato på MTR avviker fra dagens dato kommer en ekstra melding: Skriv inn løpsdato hvis foreslått dato er feil (Format: dd.mm.yyyy) - Trykk OK. Utskrift av løpere som ikke er registrert ved kartsalg. Utskrift av løpere som har kjøpt kart, men ikke er kommet i mål. Sjekk meldinger som viser om alle tre MTR er innlest. Slå av PC'n med å trykke på: "Start" - "Slå av datamaskinen" - "Slå av" PC'n leveres tilbake sammen med tidtagerutstyret. OBS! OBS! Vær forsiktig så PC'n ikke utsettes for fuktighet eller støt! OBS! OBS! Spar på batteriet! - Ikke ha PC'n påslått før 1. innlesing! April 2006 Side: 11

12 7. ETTERARBEIDET PC, tidtakerutstyr, brikker for salg og utleie, utfylte arrangørskjema leveres så tidlig som mulig neste dag til data-registrering. Oppgjørskjema, se nedenfor. Hvis det er fare for skader på gjerder evt annen eiendom, slik som plantefelt, må arrangøren sørge for at det sjekkes og at eventuelle skader rettes opp/erstattes. Ta gjerne kontakt med grunneier for å høre om det er noe spesielt, evt. ta med grunneier på befaring hvis dette er ønskelig. Flagg og postenheter hentes inn og tørkes. Grei ut snorene. Rydd i utstyret og påse at det er komplett. Mangler det postenheter, registreres dette i kofferten for postenheter og meldes evt. til en av utvalgets medlemmer umiddelbart. Løpsansvarlig skal overlevere utstyret til neste arrangør senest 3 dager etter løpet, evt. etter nærmere avtale med neste arrangør. Ved tette arrangement avtaler arrangørene seg i mellom hvordan de best løser dette. Returner ubrukte kart til kartklubben, evt etter annen avtale og betal kartfaktura. Ingen andre utgifter enn kart godkjennes uten klarsignal fra utvalget på forhånd. Overskuddet settes inn på konto i SELBU SPAREBANK. Det er viktig at oppgjørskjemaet for løpet (oppgjørsskjema og konvolutter ligger sammen med MTR / skriver) fylles ut riktig med en gang etter løpet. 1 eks (original) sendes umiddelbart til bedriftsidrettens kontor, STMBK orientering, Idrettens Hus, 7495 Trondheim vedlagt alle originale kvitteringer. 1 eks. (kopi) sendes til o-utvalget v/ Siw Sellæg, Oskar Skaugsvei 4 b, 7088 Heimdal. Konvoluttene er ferdig adresserte. Arrangørpermen oppdateres. Løypene legges ved og forhold av interesse for neste arrangør noteres. Permen overleveres O-utvalget så snart som mulig etter arrangementet. SJEKKLISTE: 1. MTR ene leveres til registrering sammen med arrangør-kortet og lister over utleide og solgte brikker, samt liste over nye løpere. 2. Utstyret samles inn og ryddes på plass i tilhengeren. Vær så snill og tørk teltene/postene hvis dette er nødvendig. Det blir så mye greiere å ta over for neste arrangør! Takk. 3. Utstyrstilhengeren leveres neste arrangør innen 3 dager eller etter avtale. 4. Kart returneres / betales. 5. Overskudd settes inn på konto i Selbu Spareb ank og utfylt oppgjørsskjema m/ alle originale kvitteringer sendes STMBK s kontor med kopi til utvalget. 6. Arrangørpermen oppdateres og overleveres o-utvalget. April 2006 Side: 12

13 8. O-UTVALGET 2005 / ADRESSER Leder: Harald Førdedal, Statoil Tlf.: e-post: Nestleder: Dag Erik Helland, Vinjes transport Tlf.: e-post: Sekretær: Berit Grande, Sticos Tlf.: (p) / (a/p) e-post: Kasserer: Siw Sellæg, Trondheim kommune Tlf.: (p)/ (a) e-post: Resultater: Pål Skyberg, EDB Tlf.: (a/p) e-post: Premier: Are Bruaset, SEfAS Tlf.: (p) / (a) e-post: Materialforvalter: Øyvind Rånes, Solberg Maskin Tlf.: (p) (a/p) e-post: Utvalgets adresse: STMBK O-utvalget v/ Harald Førdedal Loholtbakken 13b 7049 TRONDHEIM Adresse for kopi av rapportskjema: Siw Sellæg Oskar Skaugsvei 4 b 7088 Heimdal April 2006 Side: 13

14 Levering/henting av MTR/Arrangørskjema: EDB Business Partner, Tungavn. 30, 7047 Trondheim Kontaktpersoner: Pål Skyberg Georg Sørhøy / Reidar Skogseth / Resultatservice / klager: Utvalgets web-side: STMBK (rapportskjema m/originale kvitteringer): Sør-Trøndelag mosjons- og bedriftsidrettskrets (STMBK) Idrettens Hus 7495 TRONDHEIM Tlf.: / telefaks: e-post: Merk konvolutten ORIENTERING kontaktperson: Roar Melum, tlf / mobil E-post: Besøksadresse STMBK: Trondheim spektrum (Nidarøhallen), inngang 4 April 2006 Side: 14

15 9. ETTERORD Bedriftsorienteringen i Trondheim kan med rette være stolt av sine arrangementer. Det står stor respekt av å kunne gjennomføre et slikt arrangement på noen få kveldstimer! O-utvalget vil benytte anledningen til å takke alle entusiastiske og samvittighetsfulle arrangører for innsatsen, og håper på fortsatt velvilje ved forespørsel om nye tak. For sikkerhets skyld lister vi de 9 dødssynder en gang til: Parkering på privat grunn uten tillatelse Samlingsplass uten avtale med grunneier Ingen annonsering av løpet Feil postplassering Feil kode/postbeskrivelse Feil kartoppslag MTR er/ printere ikke ladet For få kart Folk igjen i skogen LYKKE TIL MED ARRANGEMENTET OG TAKK FOR INNSATSEN!! April 2006 Side: 15

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP

INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP INSTRUKS FOR BEDRIFTS-O-LØP SØR-TRØNDELAG MOSJONS- OG BEDRIFTSIDRETTSKRETS ORIENTERINGSUTVALGET INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Tidlige forberedelser 3. Løpsplanlegging 4. De siste forberedelser

Detaljer

Brukerveiledning for arrangører

Brukerveiledning for arrangører Brukerveiledning for arrangører Ved problemer med Brikkesys. Ring Torgeir Iversen Telefon 901 28 363 Versjon 8 april 2015 versjon 8. O-utvalget april 2015 Side 1 Innhold 1 Arrangørveiledning Brikkesys

Detaljer

Arrangørveileder 2014

Arrangørveileder 2014 Arrangørveileder 2014 Utarbeidet av Bernt O Myrvold Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 31 Side 32 Side 33 Side 35 Eksempler: Side 40-47 Side 48-49 Side 50 Side 51 Side 52 Side 53 Side 54-54 Side 56-57 Side

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRØVELEDERE

HÅNDBOK FOR PRØVELEDERE HÅNDBOK FOR PRØVELEDERE Innhold: 0 Forord... 3 1 Informasjon fra Aktivitetsavdelingen i NKK... 4 1.1 Kontaktpersoner... 4 2 Søknad... 5 2.1 Beslutning på klubbplan, budsjett... 5 2.2 Generelt/frister...

Detaljer

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER Innhold: 0 Forord... 3 1 Informasjon fra Aktivitetsavdelingen i NKK... 4 1.1 Kontaktperson... 4 2 Søknad... 5 2.1 Beslutning på klubbplan, budsjett... 5 2.2 Generelt/frister...

Detaljer

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp B&OI-orientering Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp Versjon 1: 28.mai 2014 utarbeidet av Marit Johnsen Rolle Trinn Rutine Når 1. Opprette nærløp i Eventor Idrettsutvalget gjelder Saltensprint og Saltenkarusell)

Detaljer

Ord fra leder i Alta o- lag

Ord fra leder i Alta o- lag Nr 1 / 2015 34. Årgang Noen av deltakerne etter Råtasscup 2014 Ord fra leder i Alta o- lag Sesongen er allerede godt i gang. Første store arrangement er Alta 2-dagers Arvid er allerede i gang med planlegging.

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015 CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 1. Elevinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 3. Holdeplass... 13 4. Kontaktinformasjon...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. General 1.1. Programblad. 2. Sponsorsjef. 3. PR-sjef

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. General 1.1. Programblad. 2. Sponsorsjef. 3. PR-sjef INNHOLDSFORTEGNELSE 1. General 1.1. Programblad 2. Sponsorsjef 3. PR-sjef 4. Sportsligsjef 4.1.Telemark 4.2. Slalom 4.3. Tidtakning 4.4. Teknisk-sjef 4.5. Sekretariatet 5. Usportslig 6. Kasserer 1. SKIFESTIVALGENERAL

Detaljer

ENKEL VEILEDNING FOR BRUK AV O-CAD

ENKEL VEILEDNING FOR BRUK AV O-CAD ENKEL VEILEDNING FOR BRUK AV O-CAD Kretstinget 2010 bestemte at kretsstyret skulle lage en enkel bruksanvisning for bruk av O-cad til løypelegging. Det som sies nedenfor er et forsøk på dette, men det

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer

STEVNEVEILEDNING FOR KREATIV LYDIGHET FREESTYLE (FS) OG HEELWORK TO MUSIC (HTM)

STEVNEVEILEDNING FOR KREATIV LYDIGHET FREESTYLE (FS) OG HEELWORK TO MUSIC (HTM) STEVNEVEILEDNING FOR KREATIV LYDIGHET FREESTYLE (FS) OG HEELWORK TO MUSIC (HTM) Oppdatert januar 2015 Søknad om avholdelse av terminfestet konkurranse kan gjøres av alle NKKs medlemsklubber. Søknadsfristen

Detaljer

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter...

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter... NGFs turneringsveileder, sist oppdatert feb. 13 Innholdsfortegnelse Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Norges Golfforbund... 5 2.1 Turneringsbestemmelser... 5 2.2 Tournament director... 6 2.3 Dommere og aspiranter...

Detaljer

Prøv å se for deg samlingsplassen med fullt av folk og prøv litt med forskjellige alternativer.

Prøv å se for deg samlingsplassen med fullt av folk og prøv litt med forskjellige alternativer. Litt om løypelegging Dette er en serie på 3 deler som omhandler løypelegging. Del 1 handler generelt om løypelegging, forberedelser, ting å tenke på osv. Del 2 tar for seg eksempel på langdistanseløyper

Detaljer

TURLEDERHEFTET. www.dntoslo.no

TURLEDERHEFTET. www.dntoslo.no www.dntoslo.no INNHOLD: Turlederorientering... 4 Før turen 4 Turprogram. 4 Frammøte... 4 Billetter 4 Rekvisisjonsboken 4 Reiseplan.. 5 Underveis på turen 5 Informasjon... 5 Dagsrytmen.. 5 Kart og kompass..

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 Mysoft Idrett Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning

Detaljer

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

Konkurranseregler vedtatt Kretsledermøte 2013

Konkurranseregler vedtatt Kretsledermøte 2013 Konkurranseregler vedtatt på Kretsledermøte 2013 Definisjoner Markeringene i kursiv angir hvilke(n) kategori(er) regelen gjelder for (jfr. også pkt. 1.2): IOF = World Ranking Event (WRE), samt IOF- og

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP Norges Skøyteforbund Arrangørveileder KUNSTLØP Oppdatert 8.september 2014 Forord Denne veilederen er ment som et redskap for klubbene før og under stevnearrangementer. Vi jobber med å lage ett dokument

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1 Organ for Eiker o - lag 1-2015 Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015 WWW.eikerol.no side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDER FOR 2015... 3 2. TRENINGSLØP 2015... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3. OVERSIKT FREMMØTESTEDER

Detaljer

Booking av fiskekort kortsonene i Målselvvassdraget. Brukerveildening kunder

Booking av fiskekort kortsonene i Målselvvassdraget. Brukerveildening kunder Booking av fiskekort kortsonene i Målselvvassdraget. Brukerveildening kunder Brukerveiledning kunder ver. 4.0 Veiledningen er Fossenes elveierlags eiendom Fossenes elveierlag april 2012 15.04.2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NM-UKA 2003 ERFARINGSRAPPORT

NM-UKA 2003 ERFARINGSRAPPORT av Hovedkomitéen m.fl. Dette er en PDF-utgave av hovedrapporten uten vedlegg. For å få tak i vedleggene må man bruke Word-utgaven og åpne de enkelte vedlegg inne i den. 2 1 INNLEDNING Det foreligger to

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Alge Timing Norge AS

Alge Timing Norge AS Alge Timing Norge AS Brukerdokumentasjon for A L G E - A l p i n Versjon 2006 Resultatservicesystem for norske alpine renn Alge Timing Norge as Postboks 371 5702 VOSS Tlf. : 56 52 98 20 Fax. : 56 52 98

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

EMIT TIME RECORDER RTR 2 BRUKSANVISNING

EMIT TIME RECORDER RTR 2 BRUKSANVISNING EMIT TIME RECORDER RTR 2 BRUKSANVISNING 2 EMIT TIME RECORDER RTR 2 BRUKSANVISNING Versjon 30. juni 997 INNHOLDSLISTE..2 2 2. 2.2 3 4 5 6 6. 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.0 6. 6.2 6.3 7 7. 7.2 7.3 7.4

Detaljer