Colin Archers Logesang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Colin Archers Logesang"

Transkript

1 25 ÅR

2 Colin Archers Logesang Vennskap Kjærlighet - Sannhet Å utbre vennskapets, kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper blant menneskene, å undervise dem i kjærlighet til Gud og deres neste, og lære dem at ord ikke er nok, men at disse lærdommer må omsettes i handling for at hver enkelt etter evne kan bidra til menneskenes forbedring og fullkommengjørelse er Odd Fellow Ordenens formål. Tekst: Rolf Ellingsen Mel.: Der ligger et land Vår Loge skal bygges i vennskapets ånd, med tillit, min broder, jeg gir deg min hånd. Et varmende budskap, et løftes verd, jeg følger deg trofast på livets ferd. Vår Loge skal bygges i kjærlighets ånd i lyset av Mesterens hjelpende hånd. Vår Orden har vist oss en vandrers mål, det lyser i varder fra bål til bål. Vår Loge skal bygge på sannhetens grunn med ordene rene fra munn til munn. Så sterk hos den gamle, de unge er med, vi søker og finner vår sjelefred. Så løfter vi arven og bærer den frem i deg Colin Archer, vår Loge, vårt hjem. Når båten er rede og kursen er satt, vi seiler så trygt gjennom dag og natt. 2 39

3 Våre Overmestre ÅR Carl-Otto Rasmussen Ordensbefalingen Vi befaler Eder å besøke de syke, hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse!

4 Jubileumskomité: Thor Snørsvald Morten Moen Egil Lorang Karlsen Øystein Kristoffersen Tore Bøhagen Berger John Arne Kemkers Redaksjonskomité: Brynjar Herland Ulf Pedersen Bjørnar Andreassen Kjell Grind Huseby Jan-Erik Larsen John Jaer Hansson Layout og ferdiggjøring: Morten Moen Trykk: Konica Minolta v/ Henry Jacoby Morten Moen Ragnar Aasrum Ole Peder Eikenes 4 37

5 Våre Overmestre Forord Overmester Carl-Otto Rasmussen Det er med ærbødighet og stor respekt jeg som OM i Loge nr 120 Colin Archer har fått mulighet til å skrive et forord til Loge 120 Colin Archer 25 års jubileumskrift. Arbeidet med dette jubileumsskrift har alle våre logebrødre i Loge 120 Colin Archer vært med å bidra til i en eller annen form eller i en eller annen grad. Jeg vil derfor takke hver og en av våre logebrødre for dette arbeid. Riktig nok har det i vårt jubileumsskift vært en komité som har dratt det største lasset. Bjarne Storm Halvorsen John Falchor Johnsen Per Evensen Denne komité har bestått av: Eks Storrepresentant Kjell Grinde Huseby Eks Kasserer Jan Erik Larsen Eks Kasserer John Jaer Hansson Eks Overmester Morten Moen Det har vært bladd og gjennomlest i gamle protokoller, bilder, referat og skriv til og fra Logen etc. Et stort arbeid, men også interessant og informativt som har vekket flere gamle gode minner. Riktig nok er vår loge en ung loge sett i sammenheng med Odd Fellow ordenen eksistens i flere hundre år. Likevel er det viktig at vår loges historie blir tatt vare på for ettertiden og for kommende generasjoner. Vi kan for ettertiden være stolte av at store deler av dette jubileumsskift er ført i pennen av brødre som var med helt fra den tid vår Loge nr. 120 Colin Archer var Larvik Broderforening I.O.O.F. Dagfinn Bjørgsvik Kjell Grinde Huseby Hans Johan Andresen Idealisme og arbeidsinnsats preget de som for 25 år siden dannet grunnlaget for Loge nr. 120 Colin Archer og som i dag har vokst til over 90 medlemmer. 36 5

6 Den ånd og verdighet som hersket blant disse 30 brødre er fremdeles levende, og som den dag i dag danner rammen ved våre logemøter. Det er også trygt og godt at vår loge har mange av våre stiftere fremdeles i våre rekker. Storrepresentanter Mitt håp er at dette jubileumsskrift vil være nyttig og hyggelig lesing for den enkelte, og at den vil gi svar på spørsmål om saker og hendelser som har skjedd i vår Loge gjennom disse første 25 år Loge 120 Colin Archer er i dag en veletablert, frisk og rask 25 åring som vi kan være stolte over å være medlemmer av, og som er rede til å ta fatt på de kommende år i Odd Fellow Ordenens ånd. Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Carl-Otto Rasmussen OM Bjarne Storm Halvorsen John Falchor Johnsen Per Evensen Kjell Grinde Huseby Brynjar Herland Bjørnar Andreassen 6 35

7 Embedskollegiet i jubileumsåret Hilsen fra Stor Sire Morten Buan Kjære brødre i Loge nr. 120 Colin Archer. I anledning logens 25 års jubileum sender jeg Den Norske Storloges hilsen og gratulasjon. Vi takker for et godt samarbeid gjennom 25 år. Odd Fellow Ordenen i Norge har gjennom disse 25 år hatt en god utvikling. Loge Colin Archer har gjennom disse år vært en livskraftig loge som har bidratt med en god utvikling av brødrene. Jeg vil gi uttrykk for Ordenens takk til alle de som gjennom mange år har nedlagt et stort arbeid for logen og Ordenen. Foran fra v.: Eks OM Ole Peder Eikenes, OM Carl-Otto Rasmussen, Storrepr. Bjørnar Andreassen Bak fra v.: UM Thor Snørsvald, Skm. Jaer Werner Jaerson, CM Morten Snørsvald, Kass. Øystein Kristoffersen, Sekr. Egil Lorang Karlsen, Vårt mål er at logen skal gi hver bror kunnskap, verdier og holdninger, slik at de gjennom sin livsførsel kan bidra til et bedre samfunn. Mitt håp er at loge Colin Archers embedsmenn og brødre også i årene som kommer vil ha dette mål som grunnlag når de skal føre logens arbeid og tradisjoner videre. Skal logen nå dette mål er en avhengig av kvalitet i arbeidet. Kvalitet i fremførelse av ritualer og spill, Det seremonielle arbeidet må være preget av opplevd kvalitet og høytidelighet. Det betyr at vi må perfeksjonere fremførelsen av ritualene. Kvalitet betyr også at vi holder på antrekk, opptreden og etiketten. Stil og verdighet bør være logens omdømme. Det er ikke bare i logesalen vi må ha kvalitet som mål; informasjonsmøtet, hjemmebesøket, ettermøtet og ikke minst samværet brødrene imellom må være preget av kvalitet. Vi lykkes den dagen en bror, nyinnvidd eller veteran, tenker etter en logeaften; Dette var et godt møte. I kveld opplevde jeg noe positivt. Logen er en givende del av mitt liv. På Den Norske Storloges vegne takker jeg brødrene for godt utført arbeid og derved en livskraftig jubilant. En spesiell takk til embedsmennene gjennom disse år. 34 7

8 Dett er mitt håp at Loge nr. 120 Colin Archer også i fremtiden vil bidra til fortsatt utvikling for brødrene i logen og derved for Odd Fellow Ordenen i Norge. Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Morten Buan Stor Sire enn yre, deretter andre rekke venstre til høyre) Eks OM Bjørnar Andreassen OM Morten Moen UM Ragnar Aasrum Skm. Kjell-Erik Andreassen Sekr. Ole Peder Eikenes Kass. Leif Gunnar Anthonisen Eks OM Morten Moen OM Ragnar Aasrum UM Ole Peder Eikenes Sekr. Carl-Otto Rasmussen Skm. Egil Lorang Karlsen Kass. Tarald Hole Stamhuset i Stortingsgaten 28 i 1933 og i dag Storrepr. Bjørnar Andreassen OM Ole Peder Eikenes Eks OM Ulf Pedersen Sekr. Leif Gunnar Anthonisen Kass. Bjørn Haagensli CM Morten Snørsvald Skm. Jaer Werner Jaerson UM Carl-Otto Rasmussen 33

9 Valgte embedsm (Rekkefølgen er første rekke venstre til høy Eks OM Hans Johan Andresen OM Brynjar Herland UM Ulf Pedersen Kass. Thor Snørsvald Skm. Morten Moen Sekr. Bjørnar Andreassen Eks OM Brynjar Herland OM Ulf Pedersen UM Bjørnar Andreassen Kass. Per Fuhre Pettersen Sekr. Karl Juel Nordahl Skm. Thor Snørsvald Hilsen fra Distrikts Stor Sire Dag Virik Gode Brødre! På vegne av Distrikt 8 Vestfold vil jeg på det hjerteligste få gratulere embedsmenn og brødre i Loge 120 Colin Archer med sitt 25-års jubileum. Siden knoppskytingen fra Loge 26 Svenør for et kvart sekel siden har Loge 120 Colin Archer vist seg som et svært aktivt og engasjert brodersamfunn. Gjennom godt forberedte møter har Ordenens etiske budskap vært formidlet til og levendegjort for brødrene på en sikker måte. Det joviale sosiale fellesskapet har forsterket tilhørigheten og gitt grobunn for refleksjon og utvikling hos hver enkelt. Utfordringen for enhver loge er å levendegjøre Ordenens idealer så kraftfullt at den utløser handling, at hver og en av oss realiserer Odd Fellows verdier og er nestekjærlige i den daglige omgangen med mennesker rundt oss. Målet er å leve slik at hver dag er preget av nestekjærlige handlinger! Odd Fellow Ordenen vil alltid være utfordret av den tiden den er en del av. Derfor er det viktig å gjøre fortiden så levende at den har betydning for det livet den enkelte bror lever. Distriktsråd 8 Vestfold søker gjennom sitt arbeid å synliggjøre at vår Ordenshistorie og kulturelle arv har en fremtid, og jeg er overbevist om at Loge 120 Colin Archer vil være en viktig bidragsyter i utviklingen av de gode og bærekraftige logene i årene som kommer. Jeg ønsker Loge 120 Colin Archer til lykke med 25-års jubileet og ønsker brødrene god vandring videre! 32 Eks OM Ulf Pedersen OM Bjørnar Andreassen UM Morten Moen Skm. Arild Oscar Pedersen Sekr. Thor Snørsvald Kass. Kjell-Erik Andreassen Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Dag Virik DSS 9

10 Hilsen fra Broderloge nr. 17, Steen Blicher enn yre, deretter andre rekke venstre til høyre) Der er herligt i brødrenes kreds! Med udgangspunkt i dette lille citat fra et vers i en af vore danske Odd Fellow sange, hvis dybere liggende mening er sammenfaldende med den samhørighed, der gennem nu mere end 15 år har udviklet sig til stærke venskaber mellem vore to loger, vil jeg gennem disse linier sende en lykkeønskning til Odd Fellow Loge nr. 120 Colin Archer i Larvik i anledningen af 25 års jubilæet for dennes - vor venskabsloges - stiftelse. Til trods for afstanden tværs over Skagerak har der gennem efterhånden nu mange år udviklet sig gode og stærke venskabsbånd, som tydeligt afsløres i den gensynsglæde, der altid er under vore besøg i hinandens loger og private hjem. Disse venskabsbesøg tager deres udspring gennem tilnærmelser, der fandt sted vore to loger imellem for nu snart 20 år siden, og som siden har udviklet sig og er blevet lagt i faste rammer, så vi på skift besøger hinandens loger officielt hvert andet år i forbindelse med logernes stiftelsesdage. De tilbagevendende besøg har været begivenheder, som brødrene og deres ledsagere gensidigt ser tilbage på og frem mod med stor glæde og forventning. Allerede før Odd Fellow Ordenens stiftelse havde vore forfædre fælles rod i rigsfællesskabet mellem Norge og Danmark. Det ophørte som bekendt for 200 år siden; og det kan vel ikke udelukkes, at de brødre, som i 1996 tog initiativet til at skabe de kontakter, der senere sikrede et samarbejde som venskabsloger, kan have været omfattet af en genopstået samhørighedsfølelse på tværs af Eks OM Per Evensen OM Dagfinn Bjørgsvik UM Kjell Grinde Huseby Sekr. Odd Christian Urdal Kass. Leif Tore Eftedal Skm. Hans Johan Andresen Eks OM Dagfinn Bjørgsvik OM Kjell Grinde Huseby UM Hans Johan Andresen Skm. Leif Skaatan Kass. Bjørnar Andreassen Sekr. Ragnar Aasrum Eks OM Kjell Grinde Huseby OM Hans Johan Andresen UM Brynjar Herland Kass. Per Olav Johansen Sekr. Ulf Pedersen Skm. Bjørnar Andreassen 31

11 Valgte embedsm (Rekkefølgen er første rekke venstre til høy Eks OM Leif Theiste Ambjørnsen OM Bjarne Storm Halvorsen UM John Falchor Johnsen Sekr. Helge Flekke Kass. Jan-Erik Larsen Skm. Per Evensen Eks OM Bjarne Storm Halvorsen OM John Falchor Johnsen UM Per Evensen Sekr. Dagfinn Bjørgsvik Kass. John Jaer Hansson Skm. Kjell Grinde Huseby det nationale - men nu sammenkædet af fælles holdningsmæssige opfattelser af respekt for etiske værdigrundlag og ikke mindst den fælles accept af det formål Odd Fellow Ordenen pålægger sine ordenssøskende at efterleve, hvilket samtidig slutteligt får mig til at bringe mit førnævnte citat - Der er herligt i brødrenes kreds - i erindring. Det er derfor med stor glæde, at jeg på vegne af alle nuværende og tidligere embedsmænd samt brødre i Broderloge nr. 17 Steen Blicher kan få lejlighed til at ønske Odd Fellow Loge nr. 120 Colin Archer hjertelig til lykke med dens 25 års stiftelsesdag den 22. april Glæden bliver ikke mindre ved at konstatere, at Loge nr. 120 Colin Archer som 25-årig stadig trives og udvikler sig gennem et meget stabilt medlemsantal. Mit ønske for fremtiden skal være, at vore loger såvel som Odd Fellow Orden, må opleve stadig fremgang med engagerede brødre såvel i Ordenens egen organisation som i vore omgivende samfund. Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at takke for den gode og frugtbare tid, der er gået, og mit håb er, at vores venskab vil udvikles og videreføres til glæde for alle. Et stort tillykke med 25 års jubilæet og lykke og fremgang fremover. Arne Agerbo Overmester Broderloge nr. 17 Steen Blicher Ringkøbing. Eks OM John Falchor Johnsen OM Per Evensen UM Dagfinn Bjørgsvik Sekr. Kjell Grinde Huseby Kass. Kjell Olav Karlsen Skm. Thorbjørn Larsen 30 11

12 Hilsen fra loge nr. 128 Lyngør Vi i Loge nr. 128 Lyngør, vil få gratulere dere med 25 års som Loge, og med jubileet deres. Vi vil også få ønske dere gode år videre, og fortsatt godt samarbeid mellom våre Loger. Som dere sikkert kjenner til, var det Bjørn Røisland i Loge nr. 128 Lyngør og Dagfinn Bjørgsvik i Loge nr. 120 Colin Archer, - som begge var overmestre i 1995, - og som kjente hverandre godt, som fikk i stand dette samarbeidet mellom våre Loger. Jeg tror at dette vennskapet gjennom alle disse årene, har styrket oss som brødre og medmennesker, og har vært en berikelse for våre Loger. Vi har alltid sett fram til å få besøk fra Colin Archer, og få besøke dere i Larvik. Derfor ønsker vi i Loge nr. 128 Lyngør å få gratulere med deres 25 år, og med feiringen av jubileet. Med hilsen i V. K. og S Tore Leo Dalen Overmester Medlemstall fra 1989 til 2014 Medlemmer År Antall År Antall

13 Våre første medlemmer Larvik Broderforening I.O.O.F. Liste over Loge nr. 120 Colin Archers medlemmer ved institueringen 22. april 1989 Når hvem hva hvorfor? Nr Navn Innviet 1 Ambjørnsen, Leif Theiste Svanberg, Øyvind Halvorsen, Bjarne Storm Flekke, Helge Johnsen, John Falchor Svendsen, Rolf Bendik Fuglseth, Reidar William Evensen, Per Larsen, Jan-Erik Thorbjørnsen, Svein Huseby, Kjell Grinde Bjørgsvik, Dagfinn Evensen, Arne Stener Karlsen, Kjell Olav Pettersen, Kasper Werner, Leif Hansson, John Jaer Larsen, Thorbjørn Jaerson, J. Werner Bergersen, Per Hans Volden, Jan Halvor Gulbrandsen, Kaare Eftedal, Leif Tore Andresen, Hans Johan Nordkvelle, Gunnar Støtvig, Reidar Skalleberg, Svein Pettersen, Per Fuhre Kristiansen, Vidar H Hole, Tarald Embede Fung. Eks Overmester OMs Høyre Ass. Overmester/Storrepr. Sekretær Undermester Skattmester Kasserer Kapellan Ceremonimester Arkivar Inspektør Ytre Vakt Indre Vakt OMs Venstre Ass. CMs Høyre Ass. UMs Venstre Ass. CMs Venstre Ass. UMs Høyre Ass. Odd Fellows status i Larvikdistriktet på 1970-tallet var en stor og sterk broderloge og en søsterloge. Odd Fellow loge nr. 26 Svenør og Rebekkaloge nr. 42 Skuld. Logehuset i Larvik, anskaffet tidlig på 1950 tallet, ble etablert som et aksjeselskap hvor kun medlemmer av Odd Fellow Ordenen kunne eie aksjer, og naturlig nok var de aller fleste aksjer eid av Loge nr 26 Svenør s medlemmer. Logehuset, AS Nedre Torvgate 1, inneholder foruten logesal og selskapslokaler med nødvendige fasiliteter, også forretningslokaler til utleie. Loge nr. 26 Svenør ble stiftet , og hadde i 1987 ca. 150 medlemmer. På midten av 1970 tallet signaliserte Den Norske Storloge ved Stor Sire Arne Espelund, først via DDSS Ragnar Berg og senere via DDSS Johan Krohn (senere valgt til Stor Sire), at det var på tide med en knoppskyting i Larvik. 150 medlemmer i en loge var langt over landsgjennomsnittet, og hvis det skulle være fortsatt vekst for Ordenen i Larvik, burde dette skje i form av dannelse av en ny Odd Fellow loge. De følere som ble lagt ut med tanke på dannelse av en ny loge ble møtt med stor skepsis. Loge nr. 26 Svenør hadde i perioder liten eller svært liten tilvekst og mente derfor dels at rekrutteringsgrunnlaget ikke var tilstede, og dels at man ville få en konkurransesituasjon ved etablering av en ny loge. Tiltaket ble lagt på is, for senere å bli vekkete til live av DDSS i Distrikt nr 8. Vestfold, Rolf Ellingsen. Den 9. Februar 1987 holdt daværende Distrikts Deputert Stor Sire for Distrikt nr. 8 Vestfold, Rolf Ellingsen, et kåseri i Loge nr. 26 Svenør om 13

14 temaet knoppskyting med påfølgende diskusjon. Det ble konkludert med at nå måtte noe gjøres. Tiden var inne for etablering av en broderforening i Larvik. Denne påstanden ble på ingen måte støttet av alle medlemmene i logen, mens andre var villige til å gjøre et forsøk. Eks Storrepresentantene Leif Theiste Ambjørnsen og Bjarne Storm Halvorsen tok imot utfordringen og ville gjøre et forsøk på dannelse av en broderforening med det klare mål å danne en ny broderloge i Larvik. Brødrene Bjarne Storm Halvorsen og Leif Th. Ambjørnsens innsats og pågangsmot ble helt avgjørende for et vellykket resultat. Følgende sitat fra Br. Ambjørnsen ved hans tale ved institueringen kan illustrere dette: «Bjarne går foran og trekker og drar, og jeg går bak og skyver» Loge nr. 26 Svenørs representant i nevnden for Ordenens Styrkelse og Ekspansjon i Vestfold, Stor Representant Fred Charlesen, sendte den 23. mars 1987 en anmodning på vegne av 10 brødre om Stor Sires skriftlige samtykke til å danne en broderforening. Br. Stor Sires svar datert den 22. april 1987 (!) inneholdt et uttrykk for glede over at det endelig skjedde noe i larviksregionen. minst fordi det er blitt en tradisjon å servere (hvis mulig) kokt fersk torsk til brodermåltidet. Hvorfor vennskaps loge? Ønsket om å tilby en vennskapsloge for våre brødre, er å gi alle våre brødre en mulighet å bli kjent med Odd Fellows utenfor vår egen loge og distrikt. Videre gir det brødrene mulighet til å overvære andre logers gjennomføring av våre ritualer, og kanskje lære av andres erfaringer, og det gir oss også en gyllen anledning til å knytte vennskapsbånd også over landegrensene. En forutsetning for å lykkes i dette, er at vi er åpne i våre invitasjoner, og at vi evner å ta imot en utstrakt vennskaphånd fra andre brødre, i dette tilfelle danske Odd Fellows. Allerede den 5. mai 1987 ble det avholdt et forberedende møte med det formål å stifte en broderforening i Larvik. Tilstede på dette møtet var følgende brødre : DDSS Rolf Ellingsen Eks OM Leif Th. Ambjørnsen Eks OM Bjarne Storm Halvorsen Eks OM Fred Charlesen Br. John Falchor Johnsen Br. Svein Thorbjørnsen Br. Tom Thorgersen Br. Kjell Olav Karlsen Br. Kjell G. Huseby Br. Helge Flekke På agendaen for møtet sto blant annet fastsetting av en dato for instituering av broderforeningen, navn på foreningen, forslag til styre og medlemmer til diverse nevnder. Det ble bestemt at 26. mai 1987 skulle være dato for stiftelse av broder

15 at «formelle» gjensidige besøk skulle foretas med to års intervaller, annenhver gang i Ringkøbing og Larvik. Vel hjemme var det med stor glede OM Kjell G. Huseby kunne meddele logen at alt lå til rette for et fruktbart forhold til danske Odd Fellows gjennom Broderloge nr. 17 Steen Blicher i Ringkøbing. Allerede i 1998 dro en stor delegasjon brødre med ledsagere til Ringkøbing for å delta i Broderloge nr, 17 Steen Blichers årlige stiftelsesfest. Det var ordnet med privat innkvartering for de som ønsket det, mens noen valgte å bo på hotell. De som valgte hotell gikk kanskje glipp av den berømte danske gjestfrihet. Uansett valg resulterte besøket i mange nye vennskap, vennskap som har vokst seg sterke og varige også utenfor logearbeidet. Året etter, i 1999 feiret vår loge sitt 10 års jubileum med et stort innslag av danske Odd Fellows med ledsagere. I løpet av de år som er gått siden vi etablerte vennskapsbånd til Danmark, har trafikken over Skagerak til tider vært ganske stor. foreningen som skulle få navnet Larvik Broderforening I.O.O.F. Stiftelsesmøtet 26. mai 1987 ble naturlig holdt i Loge nr. 26 Svenør logesal hvor broderforeningens medlemmer og innbudte gjester var tilstede, til sammen ca. 40 brødre. På gjestelisten sto blant andre en Deputert Stor Sire (DSS), en Distrikts Deputert Stor Sire (DDSS), en Eks DDSS, seks Eks Overmestre og seks Overmestre og en Hovedpatriark (HP). Samtlige seks broderloger i Distrikt nr. 8 Vestfold var følgelig representert ved sine OM i tillegg til Leir nr. 8 Vestfolds Hovedpatriark. Møtet ble ledet av Distrikts Deputert Stor Sire Rolf Ellingsen som med iver og alvor gjorde rede for bakgrunn og mål ved dannelse av en broderforening. Sitat fra hans innledning : (Målet er) uten forsering å starte en ny loge i løpet av rimelig tid. Det er krevende oppgaver som venter, men disse vil belønnes med glede og tilfredshet en gang i fremtiden når arbeidet i broderforeningen avsluttes. Broderforeningens styre fikk denne sammensetning: Loge nr. 128 Lyngør, Tvedestrand ble instituert 1. oktober med Bjørn Røiseland som Overmester Vår Undermester i 1994, Dagfinn Bjørgsvik, har sin oppvekst og sine røtter på Sørlandskysten, og gjennom hans vennekrets i området innen Odd Fellow, ble vi kjent med brødre fra Loge nr. 128 Lyngør. Allerede i februar 1995 reiste 19 brødre på logebesøk til Tvedestrand. Loge nr. 128 Lyngør skulle innvie en ny bror, og brødre fra Loge nr. 120 Colin Archer var invitert til å overvære festdagen. Innvielsen ble gjennomført på en meget stilfull måte. Deretter fulgte brodermåltidet, hvor det til ære for den nye bror og gjestene fra Larvik, ble servert fersk torsk med tilbehør. Etter det meget vellykkete besøket til Tvedestrand med forbrødring, sosialt samvær og god mat og drikke, var det lagt et solid grunnlag for videre gjenbesøk. Etter hvert har de gjensidige besøkene blitt en tradisjon med et besøk hver vei pr år. Besøkene til Tvedestrand er populære, ikke 26 Formann Eks OM Bjarne Storm Halvorsen Varaformann Br. Kjell Olav Karlsen Sekretær Eks Sekretær Helge Flekke Kasserer Skattmester Svein Thorbjørnsen Arkivar Ceremonimester Kjell G Huseby Rekruttering til den nye logen. Nå startet for alvor arbeidet i Larvik Broderforening I.O.O.F. Størst fokus hadde selvfølgelig rekrutteringsarbeidet, hvor målet var ca. 30 medlemmer innen ca. 2 år. I en tid med meget laber rekruttering i moderlogen, Loge nr. 26 Svenør, virket det hele nokså vanskelig. Dette til tross, brødrene tok ansvar og foreslo en rekke kandidater. Alle nye ble innviet i Loge nr. 26 Svenør, øremerket for broderforeningen og den nye logen. Det skulle snart vise seg at den økte fokus på rekruttering også satte sine spor blant brødrene i Loge nr. 26 Svenør. 15

16 I broderforeningens virketid (fra mai 1987 til april 1989) ble det innviet ca. 40 nye brødre hvorav 20 brødre var øremerket den nye logen, og de øvrige nye brødre til vår moderloge Loge nr. 26 Svenør. Det var med andre ord en travel tid for Ceremonimester og kollegiet i Loge nr. 26 Svenør. I tillegg ble det tatt opp brødre ved hjelp av andre loger i Vestfold. Fastsettelse av navn på den nye logen: "Colin Archer" En stor utfordring når en ny loge skal stiftes, er å finne et navn som både gir assosiasjoner, har en forankring og en symbolikk som er forenlig med Odd Fellow Ordenens verdier. Mange forslag kom fram under lange diskusjoner og ved møtet i Larvik Broderforeningen 17. desember 1987 ble det foretatt en prøveavtemming over forslagene: Laurvig (1 stemme), Laurvigen (3) og Colin Archer (6). Vi var kjent med at familien Archer var meget restriktive med å tillate bruk av navnet Colin Archer ( ), så den endelige avgjørelsen på logenavn ble utsatt i påvente av avklaring med Archer-familien. Br. Helge Flekke, som også var involvert i Larvik Sjøfartsmuseum, skulle gjøre den første tilnærming. Allerede i januar 1988 fikk broderforeningen et generelt avslag på sin anmodning fra familien Archer. Den 22. mars 1988 ble det avholdt et møte hjemme hos br. Helge Flekke hvor Justus Henry Archer (2. generasjon Archer) og Colin Archer (3. generasjon Archer) var invitert. Brødrene DDSS Rolf Ellingsen, Eks. OM Bjarne Storm Halvorsen og Eks OM Leif Th. Ambjørnsen ga her en grundig orientering om Odd Fellow Ordenen. Representantene for familien Archer ga da sin tilslutning til at navnet Colin Archer kunne brukes, under forutsetning av godkjenning fra den øvrige familien. Etter at broderforeningen skriftlig mottok tillatelse til bruk av navnet Colin Archer fra familien Archer, ble dette navn vedtatt med stort flertall i broderforeningens møte den 27. april Et brev datert samme dato ble så sendt som en formell henvendelse til Storlogen om tillatelse til å bruke navnet "Colin Archer" på logen, når den engang skulle institueres. Navnet gir assosiasjoner til vår moderloge som har symbolet "Fyrtårnet 16 Vennskapsloger Broderloge Nr 17 Steen Blicher i Ringkøbing, Danmark Året var 1997, og vår loge var kommet godt i gang med sitt virke. Medlemstallet var stigende med godt engasjement fra brødrene. Noen av våre eldre brødre med erfaring fra Loge nr. 26 Svenør, luftet forsiktig tanken om vi skulle skaffe oss en utenlandsk vennskapsloge, helst i Danmark eller Sverige. Det ble ikke gjort noe med saken før brødrene Rolf Svendsen, John Falchor Johnsen og Per Evensen, som også var medlemmer av St. Georgs Gilde (speiderbevegelsen), hadde vært på samling i Danmark og truffet gildebrødre som også var Odd Fellows. Der hadde de fått signaler om at en Odd Fellowloge i Ringkøbing sonderte mulighetene for etablering av en vennskapsloge i sydlige Norge, signaler som ble brakt tilbake til Larvik. På logemøtet den 22. januar 1997 ble det referert et brev fra Broderloge nr. 17 Steen Blicher i Ringkøbing, Danmark hvor det ble invitert til opprettelse av vennskapsloge. Kollegiet behandlet forespørselen og besluttet å invitere brødre fra Ringkøbing til Larvik for å presentere sin loge. Ballen var begynt å rulle. På invitasjon fra daværende OM Dagfinn Bjørgsvik, ankom tre brødre, Bent Møller Jensen, Peter Byrialsen og Steen Holm Christensen fra Broderloge nr. 17 Steen Blicher Larvik våren 1997 for å presentere sin danske loge. Høsten 1997 var det skifte av embedsmenn i vår loge. Derfor ble det OM Kjell G. Huseby som sammen med 4 brødre reiste høsten 1997 til Ringkøbing på et tilsvarende besøk med det for øye å etablere vennskapelige forbindelser med likesinnede i Danmark. Som et resultat av det meget vellykkede besøk i Ringkøbing, gjorde OM i Loge nr. 17 Steen Blicher, Bent Møller Jensen og OM i Loge nr. 120 Colin Archer, Kjell G. Huseby på vegne av sine respektive loger avtale om 25

17 Loge nr 120 Colin Archers utadvendte arbeid. Med utadvendt arbeid mener vi engasjement blant annet i lokalsamfunnet, og deltagelse i andre sosiale og veldedige tiltak. Midler til utadvendt arbeid blir i hovedsak samlet inn fra brødrene. Det skjer via utlodninger når brødrene er samlet til hyggelig samvær, eller ved direkte bidrag til aktuelle prosjekter. Vår moderloge, Loge nr. 26 Svenør, har i alle år bidratt med dugnadsinnsats i anlegget i Gurvika, Nevlunghavn. Da Loge nr. 120 Colin Archer var en realitet, ble det naturlig for den nye logens medlemmer også å delta i dugnaden i Gurvika, forøvrig en aktivitet som stadig er aktuell. Foruten dugnadsinnsats, bys det på sosialt samvær når arbeidet, som består av klargjøring og vedlikeholdsarbeid, er vel utført. Odd Fellow Ordenen i Norge gjennomfører med jevne mellomrom såkalte «Landssaker» hvor det samles inn penger til et spesifikt formål. Et slikt formål var innsamlingen til SOS-Barnebyer i Svenør" i navn og segl. Ønsket om å lede "trygt til havn" eller lede trygt forbi ulendt farvann, var også et overordnet mål for Colin Archer. Colin Archer var mest kjent som konstruktør av los- og redningskøyter. Han konstruerte disse med ønske om bedret sjødyktighet til beste for de som på havet trengte hjelp. Han var også medstifter av "Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning" (NSSR, i dag Redningsselskapet) og ble utnevnt til "Kommandør av St.Olavs orden i 1892". Møteaktivitet : I tiden fra broderforeningen ble stiftet og frem til instituering av den nye logen var møteaktiviteten stor for broderforeningens medlemmer. I tillegg til ordinære logemøter som medlemmer av Loge nr. 26 Svenør, ble det avholdt en rekke møter: ca 20 medlemsmøter, 14 styremøter, og et par uoffisielle møter. I broderforeningens protokoller over sin virksomhet finner vi meget detaljrike referater ført i pennen av Br. Helge Flekke som ble valgt til broderforeningens sekretær. Som en kuriositet kan nevnes at medlemskontingenten ble fastsatt til kr. 10,- pr. måned Larvik Broderforenings første medlemmer: Målet for aksjonen var nok penger til å etablere en helt ny SOS barneby i San Vicente i El Salvador. Det skulle således bygges bolighus og servicehus (skole, sykestue etc.) Logen og logens medlemmer bidro med penger, samt deltok som bøssebærere i en større innsamlingsaksjon. Som en kuriositet kan nevnes at de logene som bidro mest regnet etter medlemsantall, skulle få en bygning oppkalt etter logens navn. Overraskelsen var stor og gledelig når meldingen kom om at et av bolighusene i San Vicente heter «Colin Archer»! Logen bidrar også med pengegaver til veldedige formål lokalt. Blant andre har den lokale MS-foreningen, Agnes Jensens uegenyttige arbeid i «Hausane» og «Sykehusets Venner» i Larvik nytt godt av logens sosialfond. 24 Eks OM Leif Th. Ambjørnsen Eks OM Bjarne Storm Halvorsen Br. Kjell Olav Karlsen Br. Helge Flekke Br. Svein Thorbjørnsen Br. John Falchor Johnsen Br. Thorbjørn Larsen Br. Jan Erik Larsen Br. Arne Stener Evensen Br. Kasper Pettersen Br. Tom Torgersen Br. Kjell G Huseby 17 (Loge nr. 120 Colin Archers første Fung. Eks Overmester) (Loge nr. 120 Colin Archers første Overmester og Storrepresentant) (Senere meldt overgang til Loge nr. 99 Petrus Beyer i Gjøvik) (Valgte å bli i Loge nr. 26 Svenør ved institueringstidspunktet)

18 Chartermedlemmer: Gammel tradisjon tilsa at de eldste medlemmene av broderforeningen ble valgt til Chartermedlemmer, eller til å stå som mottakere og garantister overfor Storlogen. Noen yngre brødre ga uttrykk for mangel på logikk i dette resonnement, fordi de eldste naturlig først "gikk bort". Det ville medføre at logen relativt tidlig ville være uten tilstedeværende chartermedlemmer. To av nestorene, brødrene Leif Th. Ambjørnsen og Øivind Svanberg stilte omgående sine plasser til disposisjon. Følgende brødre ble valgt til å være Logens Chartermedlemmer : Bjarne Storm Halvorsen Helge Flekke John Falchor Johnsen Jan-Erik Larsen Kjell Grinde Huseby Kun de to sistnevnte brødre lever fortsatt ved Loge nr. 120 Colin Archers 25-års jubileum. Klubbe til UM-stolen: Gave fra Odd Fellowlogenes dameforening i Larvik Embedsmannskapper: Gave fra Kasper Pettersen (senere overført til Loge nr. 99 Petrus Beyer) Bunten av staver: Gave fra logene 40 Vern, 27 Kong Sverre, 85 De Tre Holmer og 117 Oseberg Logesangen: Skrevet av DDSS Rolf Ellingsen (Distrikt nr 8 Vestfold) Logens segl: Loge nr. 120 Colin Archers segl (logo) er tegnet av br. Carl Svein Herum (Loge nr. 26 Svenør) Pengegaver ble mottatt fra bl.a. Storlogen, Loge nr. 26 Svenør, Leir nr. 15 Finnmark, Sandefjordslogene Loge nr. 48 Færder og Loge nr. 15 Kongshaug samt Rebekkalogene i Vestfold, til sammen et beløp på kr ,-. Dette var en kjærkommen startkapital for en helt ny loge. Eget antependium til Overstolen fikk vi først våren Dette er sydd av nå avdøde Str. Evy Wold. Seglet er brodert hos firma Broderi & Laser Eksperten i Oslo. Chartermedlemmene under institueringen 22. april

19 Anskaffelse av nødvendige rekvisitter, utstyr til logesal, ritualer etc. Loge nr 120 Colin Archer, endelig var vi igang... For å gjennomføre våre rituelle møter i en verdig og høytidelig stil, kreves det forskjellig utstyr til å sette preg på logesalen, rekvisitter til gjennomføring av våre rituelle møter i logesalen, og diverse til ettermøter, festmiddager osv. Det kan f.eks være lysestaker på «stolene», duk på alteret, gong gong til toastmaster osv. Da Loge nr. 120 Colin Archer ble instituert 22. april 1989 var vi heldige som kunne samarbeide med vår moderloge, Loge nr. 26 Svenør, om bruk av logesal og de rekvisitter som trengs for å gjennomføre Odd Fellows rituelle møter. Vi hadde likevel behov for å skaffe våre egne artikler som vårt eget eie, da det vil være med på å gi logen sin egen identitet. Vi retter en stor takk til de som bidro med sine gaver til logen ved instituering. Alterduk: Gave fra Britt og John Jaer Hansson Seremonimesterstav: Gave fra Per Evensen, Kåre Guldbrandsen, Svein Thorbjørnsen, Thorbjørn Larsen, Øivind Svanberg, Kasper Pettersen og Carl Svein Herum (26 Svenør) Lysestaker til alteret: Gave fra Bjørg og Helge Flekke (utført i Larvikitt med inngravert riss av en Colin Archer båt) Skipsklokke i støpt messing for toastmaster (UM) til festbordet : Gave fra Svein Skalleberg og Leif Skaatan (Klokken er laget på Nauen Klokkestøperi) Etter mange og lange møter i Larvik Broderforening med forberedelser og klargjøring for stiftelse av ny loge, ble institueringsdatoen satt til 22. april 1989 kl 17:00 Larvik Broderforening hadde invitert br. Stor Sire med sine Storembedsmenn til å foreta den høytidelige handling. Br. Stor Sire selv var forhindret fra å komme, så i hans sted fungerte Deputert Store Sire Johan Krohn Fra Storlogen fungerte følgende embedsmenn : Deputert Stor Sire Johan Krohn Stor Sekretær Bjørn Fossan Stor Marsjall Erik Pettersen Stor Kapellan Robert Nerby Disse ble igjen assistert av Distrikts Deputert Stor Sire Rolf Ellingsen Spesial Deputert Stor Sire Jens Flakstad Storrepresentant Fred Charlesen, Loge nr. 26 Svenør. På slaget 17:00 ble de tilstedeværende anmodet om å tre inn i logesalen av br. Stor Marsjall. I et høytidelig ritual med blant annet løfteavleggelser og referering av Larvik Broderforenings søknad til Storlogen om å få opprette ny loge, ble de fem chartermedlemmene kalt frem for på vegne av Larvik Broderforening å motta logens «Fribrev». Klubbe til OM-stolen : Gave fra Leir nr 8 Vestfold 22 19

20 Loge nr. 120 Colin Archer chartermedlemmer er følgende: Br. Bjarne Storm Halvorsen Br. Helge Flekke Br. John Falchor Johnsen Br. Jan-Erik Larsen Br. Kjell Grinde Huseby 22. april 1989 Kl 17:40 erklærte br. Deputert Stor Sire Johan Krohn logen som rettelig instituert i overensstemmelse med Ordenes lover som Loge nr. 120 Colin Archer under Den Uavhengige Norske Storloge I.O.O.F. Som en direkte fortsettelse av institueringen, ble det foretatt installasjon av embedsmenn til den nye logen: Fung. Eks Overmester: Leif Th Ambjørnsen Overmester: Bjarne Storm Halvorsen Undermester: John Falchor Johnsen Sekretær : Helge Flekke Skattmester: Per Evensen Kasserer: Jan-Erik Larsen Ceremonimester: Kjell Grinde Huseby Inspektør: Kasper Pettersen Kapellan: Svein Thorbjørnsen Indre Vakt: Thorbjørn Larsen Ytre Vakt: John Jaer Hansson Arkivar: Arne Stener Evensen OM høyre ass.: Øivind Svanberg OM venstre ass.: Werner Jaersen UM høyre ass.: Gunnar Nordkvelle UM venstre ass.: Leif Thore Eftedal. CM høyre ass.: Jan Volden CM venstre ass.: Hans Johan Andresen Som organist fungerte br. Thomas Størby, Loge nr. 26 Svenør. Det gikk en periode før vi fikk vår egen organist, så stor honnør til br. Thomas Størby som villig stilte opp for å skape god stemning for brødrene i logesalen. Under «til beste for logen» ble det overrakt gaver og hilsener fra blant 20 andre Storlogen, Rebekka-institusjonen og søster- og broderloger over hele Vestfold. (Se oversikt over gaver i eget oppsett.) Ved institueringen av Loge nr. 120 Colin Archer hadde logen 30 medlemmer; 16 «eldre» brødre (fra Loge nr. 26 Svenør), 11 nye brødre (innviet i Loge nr. 26 Svenør, «øremerket ny loge») og en fra hver av logene 48 Færder, 61 Terje Vigen og 99 Petrus Beyer. Det var også hyggelig å registrere at moderlogen, Loge nr. 26 Svenør, hadde det samme antall medlemmer ved institueringen av Loge nr. 120 Colin Archer som da Larvik Broderforening ble stiftet i Dette bekrefter at knoppskytingen i Larvik har vært en styrkelse for Odd Fellow i Larvik-regionen. Alle broderlogene i Vestfold var representert ved sine Overmestre, Storlogens medlemmer er nevnt, brødre fra Loge nr. 26 Svenør, samt Loge nr. 120 Colin Archers egne medlemmer. Til sammen 73 brødre deltok på institueringen. Forventningsfulle brødre venter på utnevnelse og installasjon i sine embeder. 21

LOGGEN. Møter i vårterminen 2014 Møte kl. 19.00 hver 2. og 4. onsdag i måneden Torsdagstreff kl 11.00 13.00. Kollegiet 2013-2015

LOGGEN. Møter i vårterminen 2014 Møte kl. 19.00 hver 2. og 4. onsdag i måneden Torsdagstreff kl 11.00 13.00. Kollegiet 2013-2015 Møter i vårterminen 2014 Møte kl. 19.00 hver 2. og 4. onsdag i måneden Torsdagstreff kl 11.00 13.00 08.01 Nyttårs med Rebekkaloge nr. 126 Safir. Galla 22.01 Arbm. Instr. Rapport nevnder Regnskap/budsjett.

Detaljer

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 «Ærefrykt for livet» En beretning om Odd Fellow loge nr. 132 Albert Schweitzer I.O.O.F. 10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 1 2 F o r o r d Loge nr. 132 Albert Schweitzer er 10 år, og logens andre 5-års periode

Detaljer

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555.

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555. i ØSTERLEN JJU UB BIILLE EU UM MS SU UTTG GA AV VE EN N ffoorr 5500--åårrssjjuubbiilleeeett ddeenn 2255.. aapprriill 22001144.. Østerlen Denne utgaven av I ØSTERLEN er ment å gjengi et tverrsnitt av det

Detaljer

Loge nr. 80 Driva I.O.O.F. 1971-2011. Loge nr. 80. Driva AV I.O.O.F. 1971-2011. 40-Årsberetning. 40-årsberetning Side 1

Loge nr. 80 Driva I.O.O.F. 1971-2011. Loge nr. 80. Driva AV I.O.O.F. 1971-2011. 40-Årsberetning. 40-årsberetning Side 1 Loge nr. 80 Driva AV I.O.O.F. 1971-2011 40-Årsberetning 40-årsberetning Side 1 FORORD Som det ble sagt i forordene til festskriftene både da Loge Driva var 10 og 25 år, må det gjentas nå når det er tid

Detaljer

De Tre Kjedeledd 3/11. Ordenslokalene på Dal side 20. Odd Fellow Ordenens Magasin 89. årgang. side 10. side 15. Akademiet er stiftet

De Tre Kjedeledd 3/11. Ordenslokalene på Dal side 20. Odd Fellow Ordenens Magasin 89. årgang. side 10. side 15. Akademiet er stiftet De Tre Kjedeledd 3/11 89. årgang Ordenslokalene på Dal side 20 Presentasjon av Distrikt Sør-Rogaland side 4 7 Akademiet er stiftet side 10 Landssaken tar form side 15 STOR SIRE HAR ORDET Gratulerer, nyvalgte

Detaljer

FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY JULENUMMER NR. 4 2008 1 Liste over embedsmenn i perioden 2007-2009: Storrepresentant

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte...

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte... INNHOLD Nummer 01/2013 27. årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Vi ønsker brødrene en riktig fin vår Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Sekretærens

Detaljer

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Mars 2015. Huskelista!

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Mars 2015. Huskelista! Kongshaug-nytt Mars 2015 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 04.01.15 Juletrefest for barn (søndag) 05.01.15 25 Ve.Ju (Galla) 10.01.15 Nyttårsfest 19.01.15 Arbm. Rapporter

Detaljer

Ny leir i Distrikt 22.

Ny leir i Distrikt 22. 2013 Terjenytt Høsten Nr. 4 Julen 2013 42. Årgang Ny leir i Distrikt 22. Fortelleren bak (Tom Schulz) OM til venstre (Jarle Christiansen) Fung EksOM til høyre (Anders Bjørnholmen) Åpningscenen logemøtet

Detaljer

Odd Fellow Bladet har skiftet navn til. De Tre Kjedeledd. De Tre Kjedeledd Arnhild Evjen Deberitz 60-års Veteran

Odd Fellow Bladet har skiftet navn til. De Tre Kjedeledd. De Tre Kjedeledd Arnhild Evjen Deberitz 60-års Veteran De Tre Kjedeledd 1/07 85. årgang Intervju med Svanhild Paulsen side 4 Ordenens nye lokaler på Fauske. skiftet navn til I.O.O.F. i Danmark side 16 De Tre Kjedeledd Arnhild Evjen Deberitz 60-års Veteran

Detaljer

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Side 2 Overmester har ordet Det blir også spennende å se om vi klarer å gjennomføre den planlagte turen til Lidkøping i Sverige. Det var jo veldig hyggelig

Detaljer

Loge Nr. 79 Roald Amundsen

Loge Nr. 79 Roald Amundsen "Kirken den er et gammelt hus". heter det i salmen. Det samme kan sies om Kj ærbo, bygget i 1914 og påbygget i 1924 (tårnhuset mot nord). Utover i 90 årene ble det klarere og klarere at den bygningsmessige

Detaljer

Hvilket menneskesyn har du? side 11

Hvilket menneskesyn har du? side 11 1 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang Hvilket menneskesyn har du? side 11 Dannelse av nye foreninger side 14-15 Deputert Stor Sire Morten Buan side 3 Intervju med Gunvor Tjugum

Detaljer

De Tre Kjedeledd 4/11. Rapport fra Malawi side 8-13. Odd Fellow Ordenens Magasin 89. årgang. side 4 7. side 10. Storembedsmannsmøtet

De Tre Kjedeledd 4/11. Rapport fra Malawi side 8-13. Odd Fellow Ordenens Magasin 89. årgang. side 4 7. side 10. Storembedsmannsmøtet De Tre Kjedeledd 4/11 89. årgang Rapport fra Malawi side 8-13 Presentasjon av Distrikt 3 side 4 7 Storembedsmannsmøtet 2011 side 10 Hva skjer i Odd Fellow Akademiet? side 15 STOR SIRE HAR ORDET La oss

Detaljer

Intervju med Karin Rønning side 4 5. Intervju med Stor Sire Morten Buan side26 29. Hilseformer side 26 27

Intervju med Karin Rønning side 4 5. Intervju med Stor Sire Morten Buan side26 29. Hilseformer side 26 27 De Tre Kjedeledd 3/10 88. årgang Ordenslokalene i Ålesund. Embedskollegiet 2010 Foto: Anne Gerd Henningsen side14 19 Ordenslokalene i Ålesund side 32 33 Intervju med Karin Rønning side 4 5 Intervju med

Detaljer

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang Forsidebildet: Ordenens lokaler i Sykkylven Intervju med Turid Tuft side 4 Stor Sire Oddvar Granlund trer tilbake side 6 Stor Sire har ordet

Detaljer

Nr. 2 Våren 2012 40. Årgang

Nr. 2 Våren 2012 40. Årgang Nr. 2 Våren 2012 40. Årgang Odd Fellow Reiser Aust Agder er 25 år Loge nr. 61 Terje Vigen arrangerte langweekend tur til Lübeck våren 1987 Loge nr. 107 Torungen arrangerte tur til Tossa de Mar i Nord Spania

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18 De Tre Kjedeledd 2/08 86. årgang Intervju med Stor Marsjall Erna Steffensen side 4 De nye Ordenslokalene i Trondheim. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11 Odd Fellow Ordenens vei til Europa side 26

Detaljer

Loge nr. 70 Kvitbjørn (I.O.O.F) 50 år 22.05.1963 22.05.2013

Loge nr. 70 Kvitbjørn (I.O.O.F) 50 år 22.05.1963 22.05.2013 Loge nr. 70 Kvitbjørn (I.O.O.F) 50 år 22.05.1963 22.05.2013 Historie Et tilbakeblikk på 50 år Datoen den 22. mai er en dato som har betydning for loge nr. 70 Kvitbjørn i to sammenhenger. Det var nemlig

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 5-13 Landssaken 2012: SOSbarnebyer Side 24

Detaljer

FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY PÅSKENUMMER NR. 1 2004 Liste over embedsmenn i perioden 2003-2005: Storrepresentant

Detaljer

De Tre Kjedeledd 2/11. Ordenslokalene i Larvik side 6. Odd Fellow Ordenens Magasin 89. årgang. Intervju med Stor Vakt Geir Småvik side 4.

De Tre Kjedeledd 2/11. Ordenslokalene i Larvik side 6. Odd Fellow Ordenens Magasin 89. årgang. Intervju med Stor Vakt Geir Småvik side 4. De Tre Kjedeledd 2/11 89. årgang Ordenslokalene i Larvik side 6 Intervju med Stor Vakt Geir Småvik side 4 Den nye Kunnskapsløftet Landssaken tar form side 10 side 26 STOR SIRE HAR ORDET Odd Fellow Ordenen

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Odd Fellow Huset i Grimstad slik EksDDSS Thorleif Bredesen så det. Store utvidelser (på denne siden) av huset er nå under utarbeidelse Terjenytt gratulerer Grimstad- og Lillesandlogene

Detaljer

Nr. 4 Julen 2007 36 Årgang

Nr. 4 Julen 2007 36 Årgang Nr. 4 Julen 2007 36 Årgang ODD FELLOW ORDENEN I AUST-AGDER Det historiske tilbakeblikk er nå kommet til loge nr. 2 i Aust Agder. Loge nr. 51 Fortuna ble opprettet 25. mai 1975. Under ser vi bildet av det

Detaljer

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten Kongshaug-nytt Desember 2014 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 04.01.15 Juletrefest for barn (søndag) 05.01.15 25 Ve.Ju (Galla) 10.01.15 Nyttårsfest 19.01.15 Arbm. Rapporter

Detaljer

Opplæring av de nye embedsmenn er høstens store innsats

Opplæring av de nye embedsmenn er høstens store innsats Nr. 3 Høsten 2007 36 Årgang Opplæring av de nye embedsmenn er høstens store innsats Odd Fellowturene 2008. Se side 12 Rebekkasøstrenes embedsmen har sin store kursdag Lørdag 20. oktober 2007 Odd Fellow

Detaljer

Påsken 1995 Redaksjon: Olav Aasprong, Arve Stokke Minneord. Den 14. februar 1995 fikk vi beskjed om at bror Johan Petter Rød var død, nær 70 år gammel. Johan Petter har de siste årene vært mye syk slik

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt

Fridtjof Nansen Nytt INNHOLD Nummer 02/2010 24. årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Hvor går veien videre? Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Storrepresentantens

Detaljer

Innvielse. Gradspasseringer høstterminen 2005. Nr 41 Julen 2005 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS)

Innvielse. Gradspasseringer høstterminen 2005. Nr 41 Julen 2005 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS) Nr 41 Julen 2005 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS) Innvielse Så har vi nok en gang lagt et år bak oss både på godt og ondt. For min del har dette vært et spesielt

Detaljer

KJEDELEDD 14. STORLOGE- MØTET 2014 side 4 5. i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side 10 11. 200 ÅR side 28 30 GENERASJONSSKIFTE MANCHESTER UNITY

KJEDELEDD 14. STORLOGE- MØTET 2014 side 4 5. i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side 10 11. 200 ÅR side 28 30 GENERASJONSSKIFTE MANCHESTER UNITY DE TE 1 KJEDELEDD 14 O D D F E LLOW O DENENS M A GASIN 9 2. Å GANG Storlogemøtet 2014 avholdes i juni på Sundvolden Hotel. STOLOGE- MØTET 2014 side 4 5 GENEASJONSSKIFTE i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side

Detaljer