LONDON JURIDISK INFORMASJON OG SIKKERHETSMERKNADER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LONDON JURIDISK INFORMASJON OG SIKKERHETSMERKNADER"

Transkript

1 xa LONDON JURIDISK INFORMASJON OG SIKKERHETSMERKNADER

2 INDEX 002. JURIDISK MERKNAD 003. SIKKERHETSTILTAK 006. NØDANROP 006. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 007. FCC-ERKLÆRING 007. INFORMASJON OM RF-EKSPONERING (SAR) 008. CE SAR-SAMSVAR 009. SAMSVARSERKLÆRING 010. INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING 010. ANSVARSBEGRENSNING 011. GARANTI 001.

3 JURIDISK MERKNAD 2015 Zound Industries Smartphones AB. Med enerett. Zound Industries Smartphones AB omtales heretter som Zound Industries Marshall, Marshall Amps, deres respektive logoer, Marshall og Marshalls produktdesign samt konsern- og produktidentitet er varemerker tilhørende Marshall Amplification PLC, og kan ikke brukes uten tillatelse. Alle henvisninger til Marshall, Marshall Amps, logoene, Marshall og Marshalls produktdesign er lisensiert av Marshall Amplification PLC. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere, og kan ikke brukes uten tillatelse. Dette dokumentet skal ikke reproduseres, endres eller overføres i noen som helst form eller på noe som helst vis uten skriftlig forhåndssamtykke fra Zound Industries. Telefonen som er beskrevet i denne brukerhåndboken, kan ha opphavsrettsbeskyttet programvare og eventuelle lisensgivere. Tredjeparter har under ingen omstendigheter tillatelse til å reprodusere, distribuere, endre, dekompilere, demontere, dekryptere, trekke ut, foreta omvendt utvikling av, lease, tildele eller utstede underlisenser for programvaren eller maskinvaren, med mindre slike restriksjoner er forbudt iht. gjeldende lover og forskrifter. Enkelte av telefon- og tilbehørsfunksjonene som beskrives her, avhenger av installert programvare samt lokale nettverksegenskaper og -innstillinger. Bestemte funksjoner kan dermed være begrenset eller utilgjengelige avhengig av den lokal nettverksoperatøren eller -leverandøren. Vær derfor oppmerksom på at beskrivelsene kan avvike noe fra den faktiske telefonen / det faktiske tilbehøret. Zound Industries forbeholder seg retten til å endre opplysninger eller spesifikasjoner på telefonen eller i denne brukerhåndboken uten foregående varsel eller forpliktelser. Zound Industries garanterer ikke at eventuelle produkter (herunder tekst, bilder, musikk, filmer og ikke-innebygd programvare med opphavsrettsbeskyttelse) som lastes opp eller ned på telefonen, er lovlige eller holder et bestemt kvalitetsnivå. Eventuell ikke-innebygd programvare installeres på eget ansvar. Alle som bruker telefonen, må overholde gjeldende lover og forskrifter om eksport og import, og må ha alle nødvendige statlige tillatelser og lisenser for å eksportere, gjeneksportere eller importere telefonen samt tilhørende programvare og tekniske data. Du finner mer juridisk informasjon for din region på følgende nettsted: Du finner mer detaljert partner- og lisensinformasjon på følgende nettsted: 002.

4 003. SIKKERHETSTILTAK Dette avsnittet inneholder viktig informasjon om bruksinstruksjonene for Marshall London -mobiltelefonen (heretter kalt telefonen ). Det gir også informasjon om hvordan du bruker telefonen på en trygg måte. Les denne informasjonen nøye før du tar i bruk telefonen. Du finner hele brukerhåndboken for telefonen her: Henvisningene til bruk nedenfor gjelder også lading av telefonen, uavhengig av om telefonen er slått på eller av. Hold telefonen og tilbehøret unna små barn. Ikke la barn bruke telefonen uten tilsyn. Små tilbehørsdeler som for eksempel batteriet eller laderen, kan utgjøre en kvelningsfare. Ikke bruk telefonen mens du kjører. Hvis telefonen faller i bakken eller utsettes for kraftige støt, kan skjermen bli knust. Ikke bruk telefonen hvis skjermen er knust eller har fått sprekker. Dette kan forårsake personskader. Berøringsskjermen reagerer best på lette berøringer med fingertuppen eller en ikke-metallisk pekepenn. Hvis du trykker veldig hardt eller bruker metallgjenstander på skjermen, kan den bli skadet. Ikke mal på telefonen. Maling kan tilstoppe lufteåpningene eller bevegelige deler på telefonen, og dette kan hindre korrekt drift og funksjonalitet. For å unngå eksplosjonsfare er det viktig at du bare bruker godkjente batterier og ladere. Bruk USB-kabelen i tråd med anvisningene i den elektroniske brukerhåndboken. I motsatt fall kan telefonen eller PC-en bli skadet. For å unngå mulig risiko forårsaket av lyn skal ikke telefonen brukes under lading ved tordenvær. Telefonen innfrir RF-spesifikasjonene når den brukes nær øret eller 1 cm fra kroppen. Forsikre deg om at telefontilbehør som for eksempel mobiletuier og -vesker ikke inneholder metalldeler. Hold telefonen 1 cm fra kroppen for å innfri sikkerhetskravene som er angitt i dette dokumentet. Ikke berør antennen mens du bruker telefonen. Berøring av antennen påvirker anropsog kommunikasjonskvaliteten, og øker strømforbruket. Dette resulterer i kortere tale- og standbytid. Personer med medisinsk implantat (hjerte, insulin, osv.) må holde telefonen 15 cm fra implantatet. Ved telefonanrop skal telefonen holdes på motsatt side av implantatet. Slå av telefonen nær elektroniske presisjonsenheter. Telefonen kan påvirke ytelsen til disse enhetene. Ikke oppbevar telefonen eller tilbehøret i beholdere med sterke elektromagnetiske felter. Ikke plasser magnetiske lagringsmedier nær telefonen. Stråling fra telefonen kan slette informasjon som er lagret på mediene. Følg lover og forskrifter for bruk av trådløse enheter. Respekter andres privatliv og juridiske rettigheter når du bruker trådløst utstyr. Telefonen skal være avslått i områder der bruk av telefon er forbudt, eller der telefonen eller annet trådløst utstyr kan forårsake interferens eller risiko. Slå av telefonen om bord i fly. Telefonen kan forstyrre kontrollutstyret i flyet. Følg regler og forskrifter på sykehus og helseinstitusjoner. Slå av telefonen nær medisinsk utstyr.

5 004. SIKKERHETSTILTAK Ikke bruk telefonen om bord i fly, på sykehus, bensinstasjoner eller bilverksteder. Ikke legg fra deg telefonen på steder med høy temperatur, og ikke bruk den på steder med brannfarlige gasser (f.eks. bensinstasjoner). Hold omgivelsestemperaturen på mellom 0 C og 40 C mens telefonen lades. Pass på at omgivelsestemperaturen er mellom 10 C og 55 C når du bruker telefonen med batteridrift. Telefonen, batteriet og laderen tåler ikke vann. Hold dem tørre og unngå å bruke telefonen i fuktige omgivelser (f.eks. på badet). Beskytt telefonen, batteriet og laderen mot vann og damp, og unngå å få væske på dem. Ikke forsøk å demontere telefonen (inkludert batteriet) eller tilbehøret. Telefonen, batteriet og tilbehøret skal kun vedlikeholdes og repareres av kvalifisert personell. FOREBYGGING AV HØRSELSSKADER Bruk av hodesett eller -telefoner på høy lydstyrke kan forårsake hørselsskader. Reduser lydstyrken på hodesettet eller -telefonene til et behagelig og trygt nivå for å redusere faren for hørselsskader. Følg disse anbefalingene ved bruk av bærbare lydenheter: Still alltid ned lydstyrken før du kobler til hodetelefoner eller -sett til telefonen. Still lydstyrken i fredelige omgivelser, og velg laveste hørbare nivå. Still ned lydstyrken på hodetelefonene eller -settet hvis du ikke klarer å høre det som blir sagt rundt deg, eller hvis lyden forstyrrer andre. Begrens hvor lenge du bruker hodesettet eller -telefonene. Jo høyere lydstyrken er, desto mindre tid skal til for å skade hørselen. Unngå ubehagelig høye lydnivåer. Hvis du får piping i ørene, sliter med å høre hva andre sier, eller opplever andre midlertidig hørselsvansker, avslutter du bruken og kontakter lege. Denne advarselen er pålagt iht. EN :A2. Merk: Frankrike: Hodesettene/-telefonene innfrir kravene til lydtrykknivå i EN : 2000 og/eller EN : 2003 i samsvar med artikkel L i fransk lov. BATTERI OG LADER Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som Zound Industries har godkjent for denne modellen. Bruk av andre typer batterier, ladere eller tilbehør kan medføre risiko, ugyldiggjøre telefongarantien eller være i strid med lokal lovgivning. Kontakt forhandleren hvis du ønsker informasjon om hvor du kan kjøpe godkjente batterier, ladere og tilbehør. Koble fra laderen fra støpselet og telefonen når den ikke skal brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger før det er oppbrukt. Skift batteriet når standby- og taletiden er kortere enn normalt. Bruk en AC-strømforsyning som innfrir spesifikasjonene for laderen. Bruk av feil spenning kan forårsake brann eller feil på laderen. Unngå å koble sammen de to batteripolene med ledere som f.eks. metallmaterialer, nøkler eller smykker. Vær oppmerksom på at slike koblinger kan oppstå ved et uhell når mynter, nøkler, smykker, klips, penner eller andre metallgjenstander kobler sammen de to batteripolene (f.eks. når batteriet bæres i en lomme eller veske). Når de to batteripolene kobles sammen på denne måten, kan batteriet kortslutte. Dette kan forårsake personskader, brann eller andre materielle skader.

6 SIKKERHETSTILTAK Ikke forsøk å demontere, knuse, stikke hull på, fragmentere eller på andre måter endre form på batteriet. Ikke utsett batteriet for høyt trykk. Dette kan forårsake en lekkasje eller intern kortslutning som fører til overoppheting. Pass på at du ikke får eventuell elektrolyttvæske som lekker fra batteriet, i øynene eller på huden. Hvis du får elektrolyttvæske på huden eller i øynene, må du straks skylle med rent vann og oppsøke lege. Hvis batteriet deformeres, endrer farge eller blir unormalt varmt under lading eller oppbevaring, må du straks ta ut batteriet og slutte å bruke det. I motsatt fall kan det oppstå batterilekkasje, overoppheting, eksplosjon eller brann. Hvis strømkabelen eller laderen er skadet (f.eks. hvis ledningen er eksponert eller knekt), eller pluggen er løs, må du straks slutte å bruke kabelen og/eller laderen. I motsatt fall er det fare for elektrisk støt, kortslutning i laderen eller brann. På grunn av eksplosjonsfaren skal batterier aldri brennes. Batterier kan også eksplodere hvis de blir skadet. Ikke forsøk å reprodusere eller utføre endringer på batteriet, og ikke stikk fremmedlegemer i det. Beskytt batteriet mot fuktighet, åpen ild, eksplosjonsfare og andre potensielle risikofaktorer. Ikke utsett batteriet eller laderen for vann, og ikke berør den når du er våt på hendene. Du risikerer ellers å få støt, og det kan oppstå kortslutning. Unngå å slippe ned telefonen eller batteriet. Hvis telefonen eller batteriet faller i bakken (gjelder særlig på hardt underlag), må du få den/det undersøkt på et godkjent verksted. Uriktig bruk av batteriet kan føre til brann, eksplosjon eller andre risikoer. Brukte batterier skal kastes umiddelbart i samsvar med lokale bestemmelser. Telefonen skal kun kobles til produkter som er merket med USB-IF-logoen, eller som innfrir USB-IF-retningslinjene. Nominell utgangsytelse for lader DC 5V 1A. Laderdimensjoner [mm] i EU: 79,5 x 38,2 x 20, Storbritannia: 50,2 x 42 x 39,9, USA: 58,2 x 38,2 x 20. ADVARSEL BRUK AV FEIL TYPE BATTERI MEDFØRER EKSPLOSJONSFARE. KAST BRUKTE BATTERIER I TRÅD MED ANVISNINGENE. Hvis du ønsker mer sikkerhetsinformasjon for din region, kan du besøke følgende nettsted: 005.

7 NØDANROP Det er mulig å utføre nødanrop med telefonen innenfor tjenesteområdet. Dekning kan imidlertid ikke garanteres under alle forhold. Ikke stol blindt på telefonen som eneste kommunikasjonsmiddel. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Batteriet og laderen tåler ikke vann. Hold dem tørre. Beskytt telefonen, batteriet og laderen mot vann og damp. Ikke berør laderen når du er våt på hendene. Du risikerer ellers å få støt, og det kan oppstå kortslutning eller feil på telefonen. Ikke legg fra deg telefonen, batteriet eller laderen på steder der de kan bli utsatt for støt og slag. Det kan ellers oppstå batterilekkasje, feil på telefonen, overoppheting, brann eller eksplosjon. Ikke plasser magnetiske lagringsmedier som f.eks. magnetkort og disketter nær telefonen. Stråling fra telefonen kan slette informasjon som er lagret på mediene. Ikke legg fra deg telefonen, batteriet eller laderen på steder der det er ekstremt varmt eller kaldt. Det kan ellers oppstå feilfunksjon, eksplosjon eller brann. Hvis temperaturen kommer under 0 C, påvirkes batteriytelsen. Ikke plasser skarpe metallgjenstander som f.eks. stifter nær høyttalergitrene. Ettersom høyttalermagneten kan tiltrekke seg disse gjenstandene, vil det være fare for personskader eller materielle skader. Før du rengjør eller vedlikeholder telefonen, må du slå den av, koble fra laderen og ta ut batteriet. Ikke bruk kjemiske vaskemidler, pulver eller andre kjemiske stoffer (f.eks. alkohol eller benzen) for å rengjøre telefonen eller tilbehøret. Deler av telefonen eller tilbehøret kan ellers bli skadet, og det er fare for brann. Rengjør telefonen og tilbehøret med en fuktet, myk antistatisk klut. Ikke demonter telefonen eller tilbehøret. Hvis dette gjøres, blir garantien for telefonen og tilbehøret ugyldig. Det kan i slike tilfeller ikke kreves skadeserstatning fra produsenten. Hvis telefonskjermen er knust eller har sprekker, må du ikke berøre eller prøve å fjerne den knuste eller sprukne delen. Slutt umiddelbart å bruke telefonen, og kontakt et godkjent verksted. Besøk følgende nettsted for mer detaljert informasjon og støtte: 006.

8 FCC-ERKLÆRING Telefonen oppfyller del 15 i FCC-retningslinjene. Bruken er underlagt følgende to betingelser: - Telefonen får ikke forårsake skadelig interferens. - Telefonen må tåle eventuell interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket bruk. Antennen(e) for denne telefonen skal ikke plasseres i nærheten av eller brukes sammen med andre antenner eller sendere. Merk: Funksjonen for valg av landskode gjelder kun modeller utenfor USA, og er ikke tilgjengelig på alle USA-modeller. I samsvar med FCC-retningslinjene skal alle Wi-Fi-produkter som markedsføres for salg i USA, være låst til kanalene som tillates i USA. Denne telefonen innfrir grenseverdiene for digitale enheter i klasse B i henhold til del 15 i FCC-retningslinjene. Målet med grenseverdiene er å sikre rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boligmiljøer. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjoner. Det gis imidlertid ingen garantier for at det ikke kan oppstå interferens på en bestemt installasjon. Hvis utstyret medfører skadelig interferens for radio- eller fjernsynsmottak (dette kan fastslås ved å slå utstyret av og på), kan du prøve følgende: - Snu eller flytt mottakerantennen. - Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. - Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. - Få hjelp fra forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker. Hvis du foretar endringer eller justeringer som ikke er uttrykkelig godkjent av complianceansvarlig, kan du miste retten til å bruke produktet. INFORMASJON OM RF-EKSPONERING (SAR) Denne telefonen innfrir de lovbestemte kravene knyttet til eksponering for radiobølger. Telefonen er designet og konstruert for å overholde utslippsgrenseverdiene som det amerikanske tilsynsorganet Federal Communications Commission (FCC) har angitt med hensyn til eksponering for radiofrekvensenergi (RF). Telefonen er testet med tanke på kroppsnær bruk, og innfrir FCCs RF-retningslinjer når håndsettet er plassert minimum 1 cm fra kroppen og telefonen brukes sammen med tilbehør som ikke inneholder metall. Ved bruk av annet tilbehør er det ikke sikkert at FCCs RFretningslinjer innfris. SAR-grensen som FCC har satt, er 1,6 W/kg. De høyeste målte SAR-verdiene for telefonen iht. FCC-retningslinjene er angitt under: - Hode-SAR: 0,759 W/kg - Kropps-SAR: 1,143 W/kg SAR-grensen som CE har satt, er 2,0 W/kg 007.

9 INFORMASJON OM RF-EKSPONERING (SAR) De høyeste målte SAR-verdiene for telefonen iht. CE-retningslinjene er angitt under: - Hode-SAR: 0,418 W/kg - Kropps-SAR: 0,790 W/kg Gjør følgende for å redusere strålingsnivået: - Bruk telefonen under gode mottaksforhold. - Bruk håndfrisett. - Ikke bruk telefonen nær magen hvis du er gravid. - Ikke bruk telefonen nær kjønnsorganene. Lydtester for EN50332 er obligatorisk for enheter som testes i samsvar med EN :2006. Denne telefonen innfrir kravene til lydtrykksnivå i standarden EN og/eller EN Hvis hodesettet eller -telefonene brukes på høy lydstyrke over lengre tid, kan det oppstå permanent hørselstap. CE SAR-SAMSVAR 0560 Denne telefonen innfrir direktiv 1999/5/EF om begrensing av befolkningens eksponering for elektromagnetiske felt med henblikk på å beskytte folkehelsen. Grensene er en del av omfattende anbefalinger som skal beskytte befolkningen. Anbefalingene utarbeides og kontrolleres av uavhengige forskningsorganisasjoner gjennom regelmessige og grundige vurderinger av vitenskapelige studier. Europarådets anbefalte grenseverdi for mobile enheter er angitt i SAR ( Spesifikk absorpsjonsrate ). SARgrenseverdien er 2,0 W/ kg i gjennomsnitt over 10 gram kroppsvev. Det oppfyller kravene fra ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Telefonen er testet med tanke på kroppsnær bruk, og innfrir ICNIRPs eksponeringsretningslinjer og Europeisk standard EN når den brukes sammen med egnet tilbehør. Ved bruk av annet tilbehør som inneholder metall, er det ikke sikkert at ICNIRPs RF-retningslinjer innfris. For å måle SAR holdes enheten 1 cm fra kroppen under sending ved høyeste sertifiserte utgangseffektnivå i alle frekvensbåndene til enheten. Avstanden mellom kroppen og telefonen skal være minst 1 cm. 008.

10 SAMSVARSERKLÆRING Zound Industries Smartphones AB erklærer herved at denne telefonen innfrir de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen på følgende nettsted: Følgende standarder er brukt: 1. HELSE (ARTIKKEL 3.1(A) I R&TTE-DIREKTIVET) Standard(er) som er brukt: EN 50566: 2013 EN 50360: 2001 / A1: 2012 EN : 2006 / -2 : 2010 EN 62479: SIKKERHET (ARTIKKEL 3.1(A) I R&TTE-DIREKTIVET) Standard(er) som er brukt: EN : A11: A1: A12: A2: 2013 EN : EN : ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (ARTIKKEL 3.1 (B) I R&TTE-DIREKTIVET) Standard(er) som er brukt: EN V1.9.2 / -3 V1.6.1 / -7 V1.3.1 / -17 V2.2.1 / -24 V BRUK AV FREKVENSSPEKTRUM (ARTIKKEL 3.2 I R&TTE-DIREKTIVET) Standard(er) som er brukt: EN V1.8.1 EN V1.6.1 / -2 V1.4.1 EN V9.0.2 EN V1.7.1 EN V6.2.1 / -2 V6.2.1 EN V6.2.1 Merk: Telefonen kan brukes i alle EU-land, men vær oppmerksom på eventuelle nasjonale restriksjoner, og følg alltid lovgivningen i landet der du bruker telefonen. Frankrike: Utendørsbruk er begrenset til 10 mw EIRP Innenfor båndet ,5 MHz. Italia: For privat bruk. Hvis WAS/RLAN skal brukes utenfor egen eiendom, må det innhentes generell løyve. Ved offentlig bruk kreves generell løyve. Luxembourg: For nettverks- og tjenesteytelser kreves generell løyve. Norge: Dette underavsnittet gjelder ikke det geografiske området innenfor en radius på 20 km fra sentrum av Ny-Ålesund. 009.

11 INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING Bildet av en overkrysset søppeldunk på telefonen (og eventuelle batterier eller annet elektronisk tilbehør som følger med) angir at produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Ikke kast telefonen, batteriene eller elektronisk tilbehør som usortert, kommunalt avfall. Lever inn telefonen, batteriene og elektronisk tilbehør til et godkjent innsamlingssted for resirkulering eller forskriftsmessig avfallshåndtering ved slutten av brukslevetiden. Hvis du ønsker mer informasjon om resirkulering av telefonen, batteriene eller elektronisk tilbehør, kan du kontakte renovasjonsetaten eller forretningen der du kjøpte produktet. Telefonen skal avhendes i samsvar med EU-direktivet for kassering av elektriske og elektroniske produkter (WEEE-direktivet). Hensikten med å skille ut WEEE-avfall og batterier som spesialavfall, er å minimere risikoen for miljø- og helseskader som følge av farlige stoffer. REDUKSJON AV FARLIGE STOFFER Denne telefonen innfrir kravene i Parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH) og direktiv 2002/95/ EF om restriksjoner på bruk av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (RoHS). Du kan lese mer om hvordan telefonen innfrir REACH-direktivet på nettstedet ANSVARSBEGRENSNING Unntatt i den grad det er spesifikt forbudt i henhold til gjeldende lov i ditt rettsområde, utelukkes alle vilkår, forpliktelser samt uttrykte eller underforståtte garantier herunder vilkår, forpliktelser og garantier knyttet til holdbarhet, egnethet for bestemte formål eller bruksområder, salgbarhet, salgbar kvalitet, ikke-overtredelse, tilfredsstillende kvalitet eller rettskrav som skriver seg fra lov, sedvane, parts- eller handelsbruk, eller som er relatert til enheten eller bruken av denne, eller til ytelse / manglende ytelse i forbindelse med en programvare, maskinvare eller tjeneste, eller til eventuelle tredjepartsprodukter og -tjenester som det henvises til her. Du kan også ha andre rettigheter avhengig av lokal lovgivning. Enkelte rettsområder tillater ikke utelukkelse eller begrensing av underforståtte garantier og vilkår. I den grad de ikke kan utelukkes (se ovenfor), og i den grad gjeldende lov tillater det, blir herved alle underforståtte garantier eller vilkår som er relatert til enheten, begrenset til nitti (90) dager fra datoen da du først fikk enheten eller produktet som kravet gjelder. 010.

12 ANSVARSBEGRENSNING I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov i ditt rettsområde kan Zound Industries under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle skader knyttet til enheten eller bruken av den, eller til ytelse / manglende ytelse i forbindelse med en programvare, maskinvare eller tjeneste, eller til eventuelle tredjepartsprodukter og -tjenester som det henvises til her. Dette innbefatter følgende skader: direkte, følgemessige, straffemessige, tilfeldige, indirekte, spesielle eller skjerpende skader, skader i form av tapt profitt eller fortjeneste, manglende evne til å gjennomføre forventede kostnadsbesparelser, forretningsavbrudd, tap av forretningsinformasjon, tap av forretningsmulighet eller skade på eller tap av data, manglende evne til å overføre eller motta data, problemer i forbindelse med programmer som brukes sammen med enheten eller tjenester tilknyttet enheten, nedetidskostnader, tap av bruk av enheten eller tilknyttede tjenester eller mobiltjenester, kostnader for erstatningsvarer, kostnader for dekning, fasiliteter eller tjenester, kostnader for kapital eller andre lignende økonomiske tap, uansett om slike skader kunne forutses eller ikke, og selv om Zound Industries er gjort oppmerksom på muligheten for slike skader. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov i rettsområdet ditt har Zound Industries ingen andre forpliktelser, plikter eller ansvar overfor deg verken etter eller utenfor kontrakt herunder objektivt ansvar eller erstatningsansvar ved uaktsomhet. Begrensningene, utelukkelsene og ansvarsfraskrivelsene i denne avtalen skal gjelde: (a) uavhengig av årsaken til kravet eller handlingen fra din side (herunder avtalebrudd, forsømmelse, erstatningsansvar utenfor kontrakt, objektivt ansvar eller annen juridisk teori), og skal fortsette å gjelde selv om det foreligger avtalebrudd, eller selv om hovedformålet med avtalen eller de angitte godtgjørelsene ikke er oppfylt; og (b) for Zound Industries samt datterselskaper, etterfølgere, overdragelsesmottakere, agenter, leverandører (inkludert leverandører av nettjenester), autoriserte distributører (innbefattet leverandører av nettjenester) og deres respektive styremedlemmer, ansatte og kontraktører. I tillegg til begrensningene og utelukkelsene som er angitt ovenfor, har ingen styremedlemmer, ansatte, agenter, distributører, leverandører eller kontraktører for Zound Industries samt datterselskaper ansvar i forbindelse med din telefon eller bruken av den. Alle henvisninger til enheten ovenfor omfatter alt tilhørende utstyr og tilbehør (herunder batteriet). GARANTI Du finner garantiinformasjonen for din region på følgende nettsted: Zound Industries Smartphones AB, Torsgatan 2, Stockholm Sverige Nettsted: Besøk nettstedet regelmessig for å få oppdatert informasjon. 011.

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Trådløst stereohodesett 2.0

Trådløst stereohodesett 2.0 Trådløst stereohodesett 2.0 Sikkerhetshåndbok CECHYA-0083 ADVARSEL For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder. Sikkerhet og forholdsregler Les informasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21)

Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) Innhold For din egen sikkerhet 3 Om den bærbare laderen 4 Taster og deler 5 Lade den bærbare

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19 Innhold For din egen sikkerhet 3 Om den bærbare laderen 4 Taster og deler 5 Lade

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910

Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910 Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladestativ DT-910 kan du lade telefonen din trådløst. Legg telefonen på laderen, så begynner den

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok

BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok Versjon: 1.6 SWD-1977111-0302014334-031 Innhold Komme i gang... 2 Krav... 2 Abonnering og nedlasting... 3 Legge til en podcastkanal... 3 Abonnere på en podcastkanal...

Detaljer

Viktig informasjon 2014

Viktig informasjon 2014 2014 Viktig informasjon Merk: Les denne informasjonen før du bruker enheten. BEGRENSET GARANTI Underlagt vilkårene i denne begrensede garantien. Sony Mobile eller deres relevante lokale tilknytningspartnere

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker

Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker 1.0. utgave 2 Om musikkmottakeren Med Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker kan du nyte favorittmusikken i høy lydkvalitet uten å måtte bytte CD-er eller trekke lange

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-207 1 4 3 5 6 7 8 9253617/2 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet HS-86W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Informasjon om sikkerhet, lover og forskrifter

Informasjon om sikkerhet, lover og forskrifter Informasjon om sikkerhet, lover og forskrifter Sikkerhetsinformasjon Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om trygg bruk av mobile kommunikasjonsenheter. Det er mulig at noe av informasjonen ikke

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia kameragrep PD-95G for Lumia 1020

Brukerhåndbok Nokia kameragrep PD-95G for Lumia 1020 Brukerhåndbok Nokia kameragrep PD-95G for Lumia 1020 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia kameragrep PD-95G for Lumia 1020 Innhold Sikkerhet 3 Om kameragrepet 4 Knapper og deler 5 Koble telefonen til kameragrepet

Detaljer

Brukerhåndbok Display Dock

Brukerhåndbok Display Dock Brukerhåndbok Display Dock 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Display Dock Innhold For din egen sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Koble ekstrautstyret til skjermen og strømforsyningen 6 Koble

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Nokia stereoheadset WH /2

Nokia stereoheadset WH /2 Nokia stereoheadset WH-800 9211098/2 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth-headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth-headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-59W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på  SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SHL3855NC Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-headset BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-headset BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet HS-107W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Brukerhåndbok Trådløs lader DT-904

Brukerhåndbok Trådløs lader DT-904 Brukerhåndbok Trådløs lader DT-904 2.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs lader DT-904 Innhold For din egen sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer

SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON. PJ-673 Mobil skriver. Les dette dokumentet før du bruker skriveren. NOR

SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON. PJ-673 Mobil skriver. Les dette dokumentet før du bruker skriveren. NOR SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON PJ-673 Mobil skriver Les dette dokumentet før du bruker skriveren. NOR Innledning Takk for at du kjøpte PJ-673 (heretter kalt "skriveren"). Denne mobile termiske svart/hvitt-skriveren

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. utgave 2 Om headsettet Med Nokia Bluetooth-monoheadset BH 218 er det enklere enn noen gang å håndtere samtaler. For å besvare et anrop tar du ganske

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-501 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-501 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-501 Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-71W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Nokia Bluetooth Headset BH-201 9200042/1

Nokia Bluetooth Headset BH-201 9200042/1 Nokia Bluetooth Headset BH-201 1 3 7 9 2 5 4 6 8 12 13 10 11 9200042/1 SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HS-52W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Luna

Brukerhåndbok for Nokia Luna Brukerhåndbok for Nokia Luna 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig. Fjern headsettet fra holderen,

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-215 9211754/1

Nokia Bluetooth-headset BH-215 9211754/1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet HS-129W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige

Detaljer

Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok. 9239252 Utgave 2 NO

Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok. 9239252 Utgave 2 NO Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok 9239252 Utgave 2 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-36W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter Brukerhåndbok CUH-ZWA1E 7028438 NO Før bruk Les denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. Forholdsregler Sikkerhet

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-222 Innhold Sikkerhet 3 Om headsettet 4 Taster og deler 5 Lade headsettet 6 Slå headsettet på 7 Koble

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

PM AM

PM AM BRUKSANVISNING NO 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A NO Produktbeskrivelse: (A) Skjermmodul (B) Håndleddsrem (C) Sensorknapp (D) USB-kontakt D B NO Produktbeskrivelse Din personlige

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløs GPS-modul (LD-1W) 9236273 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia trådløs GPS-modul (LD-1W) 9236273 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia trådløs GPS-modul (LD-1W) 9236273 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet LD-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig.

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-100 6 7 9 8 10 9255558/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret HS-78W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Nokia Bluetooth-høyttalere MD-7W 9205874/1

Nokia Bluetooth-høyttalere MD-7W 9205874/1 Nokia Bluetooth-høyttalere MD-7W 3 2 9 6 8 7 4 5 9205874/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret MD-7W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 NORSK Med denne kabelen kan du overføre og synkronisere data mellom en kompatibel PC og Nokia-enheten. Du kan også bruke kabelen til å lade batteriet på den kompatible

Detaljer

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204662/2

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204662/2 Nokia Bluetooth Headset BH-210 1 2 3 5 4 6 7 8 11 9 10 9204662/2 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet HS-98W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet HS-112W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Norsk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Norsk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Norsk VIKTIGE PRODUKT + SIKKERHETSINSTRUKSJONER (NORSK) Les og følg disse viktige produkt + sikkerhetsinstruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Unnlatelse

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121

Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Innhold Om headsettet 3 Taster og deler 4 Lade headsettet 5 Slå headsettet på 6 Sammenkoble

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

Nokia Bluetooth Headset BH-304 9204670/1

Nokia Bluetooth Headset BH-304 9204670/1 Nokia Bluetooth Headset BH-304 6 7 8 9 10 611 11 11 612 9204670/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HS-79W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på NC1. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på  NC1. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips NC1 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Hørselsvern

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette BH-216-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

JBL PlayUp bærbar, trådløs høyttaler for Nokia, MD-51W

JBL PlayUp bærbar, trådløs høyttaler for Nokia, MD-51W JBL PlayUp bærbar, trådløs høyttaler for Nokia, MD-51W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Bluetooth-tilkobling 3 Komme i gang 4 Knapper og deler 4 Lade batteriet 4 Slå høyttaleren på 5 Koble høyttaleren

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA HDW-2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA HDW-2 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Nokia Play 360 trådløs høyttaler MD-50W

Nokia Play 360 trådløs høyttaler MD-50W Nokia Play 360 trådløs høyttaler MD-50W 1.1. utgave 2 Om høyttaleren Med den trådløse Nokia Play 360 -høyttaleren kan du lytte til musikk fra en kompatibel enhet, f.eks. en telefon eller musikkspiller,

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet BH-105 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Trådløst Nokia-headset (HS-53W) Brukerhåndbok

Trådløst Nokia-headset (HS-53W) Brukerhåndbok Trådløst Nokia-headset (HS-53W) Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-53W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

cspolaroid@camarketing.com.

cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Fotoprint uten blekk Brukermanual {Generelt produktbilde} Hei! Velkommen til Polaroid familien. Denne brukermanualen gir deg en kjapp gjennomgang av din nye Mini Skriver. For ytterligere informasjon

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00.

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00. Best.nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 9252957/1

Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 9252957/1 Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret HF-33W er i samsvar med de grunnleggende krav og

Detaljer