LONDON JURIDISK INFORMASJON OG SIKKERHETSMERKNADER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LONDON JURIDISK INFORMASJON OG SIKKERHETSMERKNADER"

Transkript

1 xa LONDON JURIDISK INFORMASJON OG SIKKERHETSMERKNADER

2 INDEX 002. JURIDISK MERKNAD 003. SIKKERHETSTILTAK 006. NØDANROP 006. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 007. FCC-ERKLÆRING 007. INFORMASJON OM RF-EKSPONERING (SAR) 008. CE SAR-SAMSVAR 009. SAMSVARSERKLÆRING 010. INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING 010. ANSVARSBEGRENSNING 011. GARANTI 001.

3 JURIDISK MERKNAD 2015 Zound Industries Smartphones AB. Med enerett. Zound Industries Smartphones AB omtales heretter som Zound Industries Marshall, Marshall Amps, deres respektive logoer, Marshall og Marshalls produktdesign samt konsern- og produktidentitet er varemerker tilhørende Marshall Amplification PLC, og kan ikke brukes uten tillatelse. Alle henvisninger til Marshall, Marshall Amps, logoene, Marshall og Marshalls produktdesign er lisensiert av Marshall Amplification PLC. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere, og kan ikke brukes uten tillatelse. Dette dokumentet skal ikke reproduseres, endres eller overføres i noen som helst form eller på noe som helst vis uten skriftlig forhåndssamtykke fra Zound Industries. Telefonen som er beskrevet i denne brukerhåndboken, kan ha opphavsrettsbeskyttet programvare og eventuelle lisensgivere. Tredjeparter har under ingen omstendigheter tillatelse til å reprodusere, distribuere, endre, dekompilere, demontere, dekryptere, trekke ut, foreta omvendt utvikling av, lease, tildele eller utstede underlisenser for programvaren eller maskinvaren, med mindre slike restriksjoner er forbudt iht. gjeldende lover og forskrifter. Enkelte av telefon- og tilbehørsfunksjonene som beskrives her, avhenger av installert programvare samt lokale nettverksegenskaper og -innstillinger. Bestemte funksjoner kan dermed være begrenset eller utilgjengelige avhengig av den lokal nettverksoperatøren eller -leverandøren. Vær derfor oppmerksom på at beskrivelsene kan avvike noe fra den faktiske telefonen / det faktiske tilbehøret. Zound Industries forbeholder seg retten til å endre opplysninger eller spesifikasjoner på telefonen eller i denne brukerhåndboken uten foregående varsel eller forpliktelser. Zound Industries garanterer ikke at eventuelle produkter (herunder tekst, bilder, musikk, filmer og ikke-innebygd programvare med opphavsrettsbeskyttelse) som lastes opp eller ned på telefonen, er lovlige eller holder et bestemt kvalitetsnivå. Eventuell ikke-innebygd programvare installeres på eget ansvar. Alle som bruker telefonen, må overholde gjeldende lover og forskrifter om eksport og import, og må ha alle nødvendige statlige tillatelser og lisenser for å eksportere, gjeneksportere eller importere telefonen samt tilhørende programvare og tekniske data. Du finner mer juridisk informasjon for din region på følgende nettsted: Du finner mer detaljert partner- og lisensinformasjon på følgende nettsted: 002.

4 003. SIKKERHETSTILTAK Dette avsnittet inneholder viktig informasjon om bruksinstruksjonene for Marshall London -mobiltelefonen (heretter kalt telefonen ). Det gir også informasjon om hvordan du bruker telefonen på en trygg måte. Les denne informasjonen nøye før du tar i bruk telefonen. Du finner hele brukerhåndboken for telefonen her: Henvisningene til bruk nedenfor gjelder også lading av telefonen, uavhengig av om telefonen er slått på eller av. Hold telefonen og tilbehøret unna små barn. Ikke la barn bruke telefonen uten tilsyn. Små tilbehørsdeler som for eksempel batteriet eller laderen, kan utgjøre en kvelningsfare. Ikke bruk telefonen mens du kjører. Hvis telefonen faller i bakken eller utsettes for kraftige støt, kan skjermen bli knust. Ikke bruk telefonen hvis skjermen er knust eller har fått sprekker. Dette kan forårsake personskader. Berøringsskjermen reagerer best på lette berøringer med fingertuppen eller en ikke-metallisk pekepenn. Hvis du trykker veldig hardt eller bruker metallgjenstander på skjermen, kan den bli skadet. Ikke mal på telefonen. Maling kan tilstoppe lufteåpningene eller bevegelige deler på telefonen, og dette kan hindre korrekt drift og funksjonalitet. For å unngå eksplosjonsfare er det viktig at du bare bruker godkjente batterier og ladere. Bruk USB-kabelen i tråd med anvisningene i den elektroniske brukerhåndboken. I motsatt fall kan telefonen eller PC-en bli skadet. For å unngå mulig risiko forårsaket av lyn skal ikke telefonen brukes under lading ved tordenvær. Telefonen innfrir RF-spesifikasjonene når den brukes nær øret eller 1 cm fra kroppen. Forsikre deg om at telefontilbehør som for eksempel mobiletuier og -vesker ikke inneholder metalldeler. Hold telefonen 1 cm fra kroppen for å innfri sikkerhetskravene som er angitt i dette dokumentet. Ikke berør antennen mens du bruker telefonen. Berøring av antennen påvirker anropsog kommunikasjonskvaliteten, og øker strømforbruket. Dette resulterer i kortere tale- og standbytid. Personer med medisinsk implantat (hjerte, insulin, osv.) må holde telefonen 15 cm fra implantatet. Ved telefonanrop skal telefonen holdes på motsatt side av implantatet. Slå av telefonen nær elektroniske presisjonsenheter. Telefonen kan påvirke ytelsen til disse enhetene. Ikke oppbevar telefonen eller tilbehøret i beholdere med sterke elektromagnetiske felter. Ikke plasser magnetiske lagringsmedier nær telefonen. Stråling fra telefonen kan slette informasjon som er lagret på mediene. Følg lover og forskrifter for bruk av trådløse enheter. Respekter andres privatliv og juridiske rettigheter når du bruker trådløst utstyr. Telefonen skal være avslått i områder der bruk av telefon er forbudt, eller der telefonen eller annet trådløst utstyr kan forårsake interferens eller risiko. Slå av telefonen om bord i fly. Telefonen kan forstyrre kontrollutstyret i flyet. Følg regler og forskrifter på sykehus og helseinstitusjoner. Slå av telefonen nær medisinsk utstyr.

5 004. SIKKERHETSTILTAK Ikke bruk telefonen om bord i fly, på sykehus, bensinstasjoner eller bilverksteder. Ikke legg fra deg telefonen på steder med høy temperatur, og ikke bruk den på steder med brannfarlige gasser (f.eks. bensinstasjoner). Hold omgivelsestemperaturen på mellom 0 C og 40 C mens telefonen lades. Pass på at omgivelsestemperaturen er mellom 10 C og 55 C når du bruker telefonen med batteridrift. Telefonen, batteriet og laderen tåler ikke vann. Hold dem tørre og unngå å bruke telefonen i fuktige omgivelser (f.eks. på badet). Beskytt telefonen, batteriet og laderen mot vann og damp, og unngå å få væske på dem. Ikke forsøk å demontere telefonen (inkludert batteriet) eller tilbehøret. Telefonen, batteriet og tilbehøret skal kun vedlikeholdes og repareres av kvalifisert personell. FOREBYGGING AV HØRSELSSKADER Bruk av hodesett eller -telefoner på høy lydstyrke kan forårsake hørselsskader. Reduser lydstyrken på hodesettet eller -telefonene til et behagelig og trygt nivå for å redusere faren for hørselsskader. Følg disse anbefalingene ved bruk av bærbare lydenheter: Still alltid ned lydstyrken før du kobler til hodetelefoner eller -sett til telefonen. Still lydstyrken i fredelige omgivelser, og velg laveste hørbare nivå. Still ned lydstyrken på hodetelefonene eller -settet hvis du ikke klarer å høre det som blir sagt rundt deg, eller hvis lyden forstyrrer andre. Begrens hvor lenge du bruker hodesettet eller -telefonene. Jo høyere lydstyrken er, desto mindre tid skal til for å skade hørselen. Unngå ubehagelig høye lydnivåer. Hvis du får piping i ørene, sliter med å høre hva andre sier, eller opplever andre midlertidig hørselsvansker, avslutter du bruken og kontakter lege. Denne advarselen er pålagt iht. EN :A2. Merk: Frankrike: Hodesettene/-telefonene innfrir kravene til lydtrykknivå i EN : 2000 og/eller EN : 2003 i samsvar med artikkel L i fransk lov. BATTERI OG LADER Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som Zound Industries har godkjent for denne modellen. Bruk av andre typer batterier, ladere eller tilbehør kan medføre risiko, ugyldiggjøre telefongarantien eller være i strid med lokal lovgivning. Kontakt forhandleren hvis du ønsker informasjon om hvor du kan kjøpe godkjente batterier, ladere og tilbehør. Koble fra laderen fra støpselet og telefonen når den ikke skal brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger før det er oppbrukt. Skift batteriet når standby- og taletiden er kortere enn normalt. Bruk en AC-strømforsyning som innfrir spesifikasjonene for laderen. Bruk av feil spenning kan forårsake brann eller feil på laderen. Unngå å koble sammen de to batteripolene med ledere som f.eks. metallmaterialer, nøkler eller smykker. Vær oppmerksom på at slike koblinger kan oppstå ved et uhell når mynter, nøkler, smykker, klips, penner eller andre metallgjenstander kobler sammen de to batteripolene (f.eks. når batteriet bæres i en lomme eller veske). Når de to batteripolene kobles sammen på denne måten, kan batteriet kortslutte. Dette kan forårsake personskader, brann eller andre materielle skader.

6 SIKKERHETSTILTAK Ikke forsøk å demontere, knuse, stikke hull på, fragmentere eller på andre måter endre form på batteriet. Ikke utsett batteriet for høyt trykk. Dette kan forårsake en lekkasje eller intern kortslutning som fører til overoppheting. Pass på at du ikke får eventuell elektrolyttvæske som lekker fra batteriet, i øynene eller på huden. Hvis du får elektrolyttvæske på huden eller i øynene, må du straks skylle med rent vann og oppsøke lege. Hvis batteriet deformeres, endrer farge eller blir unormalt varmt under lading eller oppbevaring, må du straks ta ut batteriet og slutte å bruke det. I motsatt fall kan det oppstå batterilekkasje, overoppheting, eksplosjon eller brann. Hvis strømkabelen eller laderen er skadet (f.eks. hvis ledningen er eksponert eller knekt), eller pluggen er løs, må du straks slutte å bruke kabelen og/eller laderen. I motsatt fall er det fare for elektrisk støt, kortslutning i laderen eller brann. På grunn av eksplosjonsfaren skal batterier aldri brennes. Batterier kan også eksplodere hvis de blir skadet. Ikke forsøk å reprodusere eller utføre endringer på batteriet, og ikke stikk fremmedlegemer i det. Beskytt batteriet mot fuktighet, åpen ild, eksplosjonsfare og andre potensielle risikofaktorer. Ikke utsett batteriet eller laderen for vann, og ikke berør den når du er våt på hendene. Du risikerer ellers å få støt, og det kan oppstå kortslutning. Unngå å slippe ned telefonen eller batteriet. Hvis telefonen eller batteriet faller i bakken (gjelder særlig på hardt underlag), må du få den/det undersøkt på et godkjent verksted. Uriktig bruk av batteriet kan føre til brann, eksplosjon eller andre risikoer. Brukte batterier skal kastes umiddelbart i samsvar med lokale bestemmelser. Telefonen skal kun kobles til produkter som er merket med USB-IF-logoen, eller som innfrir USB-IF-retningslinjene. Nominell utgangsytelse for lader DC 5V 1A. Laderdimensjoner [mm] i EU: 79,5 x 38,2 x 20, Storbritannia: 50,2 x 42 x 39,9, USA: 58,2 x 38,2 x 20. ADVARSEL BRUK AV FEIL TYPE BATTERI MEDFØRER EKSPLOSJONSFARE. KAST BRUKTE BATTERIER I TRÅD MED ANVISNINGENE. Hvis du ønsker mer sikkerhetsinformasjon for din region, kan du besøke følgende nettsted: 005.

7 NØDANROP Det er mulig å utføre nødanrop med telefonen innenfor tjenesteområdet. Dekning kan imidlertid ikke garanteres under alle forhold. Ikke stol blindt på telefonen som eneste kommunikasjonsmiddel. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Batteriet og laderen tåler ikke vann. Hold dem tørre. Beskytt telefonen, batteriet og laderen mot vann og damp. Ikke berør laderen når du er våt på hendene. Du risikerer ellers å få støt, og det kan oppstå kortslutning eller feil på telefonen. Ikke legg fra deg telefonen, batteriet eller laderen på steder der de kan bli utsatt for støt og slag. Det kan ellers oppstå batterilekkasje, feil på telefonen, overoppheting, brann eller eksplosjon. Ikke plasser magnetiske lagringsmedier som f.eks. magnetkort og disketter nær telefonen. Stråling fra telefonen kan slette informasjon som er lagret på mediene. Ikke legg fra deg telefonen, batteriet eller laderen på steder der det er ekstremt varmt eller kaldt. Det kan ellers oppstå feilfunksjon, eksplosjon eller brann. Hvis temperaturen kommer under 0 C, påvirkes batteriytelsen. Ikke plasser skarpe metallgjenstander som f.eks. stifter nær høyttalergitrene. Ettersom høyttalermagneten kan tiltrekke seg disse gjenstandene, vil det være fare for personskader eller materielle skader. Før du rengjør eller vedlikeholder telefonen, må du slå den av, koble fra laderen og ta ut batteriet. Ikke bruk kjemiske vaskemidler, pulver eller andre kjemiske stoffer (f.eks. alkohol eller benzen) for å rengjøre telefonen eller tilbehøret. Deler av telefonen eller tilbehøret kan ellers bli skadet, og det er fare for brann. Rengjør telefonen og tilbehøret med en fuktet, myk antistatisk klut. Ikke demonter telefonen eller tilbehøret. Hvis dette gjøres, blir garantien for telefonen og tilbehøret ugyldig. Det kan i slike tilfeller ikke kreves skadeserstatning fra produsenten. Hvis telefonskjermen er knust eller har sprekker, må du ikke berøre eller prøve å fjerne den knuste eller sprukne delen. Slutt umiddelbart å bruke telefonen, og kontakt et godkjent verksted. Besøk følgende nettsted for mer detaljert informasjon og støtte: 006.

8 FCC-ERKLÆRING Telefonen oppfyller del 15 i FCC-retningslinjene. Bruken er underlagt følgende to betingelser: - Telefonen får ikke forårsake skadelig interferens. - Telefonen må tåle eventuell interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket bruk. Antennen(e) for denne telefonen skal ikke plasseres i nærheten av eller brukes sammen med andre antenner eller sendere. Merk: Funksjonen for valg av landskode gjelder kun modeller utenfor USA, og er ikke tilgjengelig på alle USA-modeller. I samsvar med FCC-retningslinjene skal alle Wi-Fi-produkter som markedsføres for salg i USA, være låst til kanalene som tillates i USA. Denne telefonen innfrir grenseverdiene for digitale enheter i klasse B i henhold til del 15 i FCC-retningslinjene. Målet med grenseverdiene er å sikre rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boligmiljøer. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjoner. Det gis imidlertid ingen garantier for at det ikke kan oppstå interferens på en bestemt installasjon. Hvis utstyret medfører skadelig interferens for radio- eller fjernsynsmottak (dette kan fastslås ved å slå utstyret av og på), kan du prøve følgende: - Snu eller flytt mottakerantennen. - Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. - Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. - Få hjelp fra forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker. Hvis du foretar endringer eller justeringer som ikke er uttrykkelig godkjent av complianceansvarlig, kan du miste retten til å bruke produktet. INFORMASJON OM RF-EKSPONERING (SAR) Denne telefonen innfrir de lovbestemte kravene knyttet til eksponering for radiobølger. Telefonen er designet og konstruert for å overholde utslippsgrenseverdiene som det amerikanske tilsynsorganet Federal Communications Commission (FCC) har angitt med hensyn til eksponering for radiofrekvensenergi (RF). Telefonen er testet med tanke på kroppsnær bruk, og innfrir FCCs RF-retningslinjer når håndsettet er plassert minimum 1 cm fra kroppen og telefonen brukes sammen med tilbehør som ikke inneholder metall. Ved bruk av annet tilbehør er det ikke sikkert at FCCs RFretningslinjer innfris. SAR-grensen som FCC har satt, er 1,6 W/kg. De høyeste målte SAR-verdiene for telefonen iht. FCC-retningslinjene er angitt under: - Hode-SAR: 0,759 W/kg - Kropps-SAR: 1,143 W/kg SAR-grensen som CE har satt, er 2,0 W/kg 007.

9 INFORMASJON OM RF-EKSPONERING (SAR) De høyeste målte SAR-verdiene for telefonen iht. CE-retningslinjene er angitt under: - Hode-SAR: 0,418 W/kg - Kropps-SAR: 0,790 W/kg Gjør følgende for å redusere strålingsnivået: - Bruk telefonen under gode mottaksforhold. - Bruk håndfrisett. - Ikke bruk telefonen nær magen hvis du er gravid. - Ikke bruk telefonen nær kjønnsorganene. Lydtester for EN50332 er obligatorisk for enheter som testes i samsvar med EN :2006. Denne telefonen innfrir kravene til lydtrykksnivå i standarden EN og/eller EN Hvis hodesettet eller -telefonene brukes på høy lydstyrke over lengre tid, kan det oppstå permanent hørselstap. CE SAR-SAMSVAR 0560 Denne telefonen innfrir direktiv 1999/5/EF om begrensing av befolkningens eksponering for elektromagnetiske felt med henblikk på å beskytte folkehelsen. Grensene er en del av omfattende anbefalinger som skal beskytte befolkningen. Anbefalingene utarbeides og kontrolleres av uavhengige forskningsorganisasjoner gjennom regelmessige og grundige vurderinger av vitenskapelige studier. Europarådets anbefalte grenseverdi for mobile enheter er angitt i SAR ( Spesifikk absorpsjonsrate ). SARgrenseverdien er 2,0 W/ kg i gjennomsnitt over 10 gram kroppsvev. Det oppfyller kravene fra ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Telefonen er testet med tanke på kroppsnær bruk, og innfrir ICNIRPs eksponeringsretningslinjer og Europeisk standard EN når den brukes sammen med egnet tilbehør. Ved bruk av annet tilbehør som inneholder metall, er det ikke sikkert at ICNIRPs RF-retningslinjer innfris. For å måle SAR holdes enheten 1 cm fra kroppen under sending ved høyeste sertifiserte utgangseffektnivå i alle frekvensbåndene til enheten. Avstanden mellom kroppen og telefonen skal være minst 1 cm. 008.

10 SAMSVARSERKLÆRING Zound Industries Smartphones AB erklærer herved at denne telefonen innfrir de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen på følgende nettsted: Følgende standarder er brukt: 1. HELSE (ARTIKKEL 3.1(A) I R&TTE-DIREKTIVET) Standard(er) som er brukt: EN 50566: 2013 EN 50360: 2001 / A1: 2012 EN : 2006 / -2 : 2010 EN 62479: SIKKERHET (ARTIKKEL 3.1(A) I R&TTE-DIREKTIVET) Standard(er) som er brukt: EN : A11: A1: A12: A2: 2013 EN : EN : ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (ARTIKKEL 3.1 (B) I R&TTE-DIREKTIVET) Standard(er) som er brukt: EN V1.9.2 / -3 V1.6.1 / -7 V1.3.1 / -17 V2.2.1 / -24 V BRUK AV FREKVENSSPEKTRUM (ARTIKKEL 3.2 I R&TTE-DIREKTIVET) Standard(er) som er brukt: EN V1.8.1 EN V1.6.1 / -2 V1.4.1 EN V9.0.2 EN V1.7.1 EN V6.2.1 / -2 V6.2.1 EN V6.2.1 Merk: Telefonen kan brukes i alle EU-land, men vær oppmerksom på eventuelle nasjonale restriksjoner, og følg alltid lovgivningen i landet der du bruker telefonen. Frankrike: Utendørsbruk er begrenset til 10 mw EIRP Innenfor båndet ,5 MHz. Italia: For privat bruk. Hvis WAS/RLAN skal brukes utenfor egen eiendom, må det innhentes generell løyve. Ved offentlig bruk kreves generell løyve. Luxembourg: For nettverks- og tjenesteytelser kreves generell løyve. Norge: Dette underavsnittet gjelder ikke det geografiske området innenfor en radius på 20 km fra sentrum av Ny-Ålesund. 009.

11 INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING Bildet av en overkrysset søppeldunk på telefonen (og eventuelle batterier eller annet elektronisk tilbehør som følger med) angir at produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Ikke kast telefonen, batteriene eller elektronisk tilbehør som usortert, kommunalt avfall. Lever inn telefonen, batteriene og elektronisk tilbehør til et godkjent innsamlingssted for resirkulering eller forskriftsmessig avfallshåndtering ved slutten av brukslevetiden. Hvis du ønsker mer informasjon om resirkulering av telefonen, batteriene eller elektronisk tilbehør, kan du kontakte renovasjonsetaten eller forretningen der du kjøpte produktet. Telefonen skal avhendes i samsvar med EU-direktivet for kassering av elektriske og elektroniske produkter (WEEE-direktivet). Hensikten med å skille ut WEEE-avfall og batterier som spesialavfall, er å minimere risikoen for miljø- og helseskader som følge av farlige stoffer. REDUKSJON AV FARLIGE STOFFER Denne telefonen innfrir kravene i Parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH) og direktiv 2002/95/ EF om restriksjoner på bruk av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (RoHS). Du kan lese mer om hvordan telefonen innfrir REACH-direktivet på nettstedet ANSVARSBEGRENSNING Unntatt i den grad det er spesifikt forbudt i henhold til gjeldende lov i ditt rettsområde, utelukkes alle vilkår, forpliktelser samt uttrykte eller underforståtte garantier herunder vilkår, forpliktelser og garantier knyttet til holdbarhet, egnethet for bestemte formål eller bruksområder, salgbarhet, salgbar kvalitet, ikke-overtredelse, tilfredsstillende kvalitet eller rettskrav som skriver seg fra lov, sedvane, parts- eller handelsbruk, eller som er relatert til enheten eller bruken av denne, eller til ytelse / manglende ytelse i forbindelse med en programvare, maskinvare eller tjeneste, eller til eventuelle tredjepartsprodukter og -tjenester som det henvises til her. Du kan også ha andre rettigheter avhengig av lokal lovgivning. Enkelte rettsområder tillater ikke utelukkelse eller begrensing av underforståtte garantier og vilkår. I den grad de ikke kan utelukkes (se ovenfor), og i den grad gjeldende lov tillater det, blir herved alle underforståtte garantier eller vilkår som er relatert til enheten, begrenset til nitti (90) dager fra datoen da du først fikk enheten eller produktet som kravet gjelder. 010.

12 ANSVARSBEGRENSNING I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov i ditt rettsområde kan Zound Industries under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle skader knyttet til enheten eller bruken av den, eller til ytelse / manglende ytelse i forbindelse med en programvare, maskinvare eller tjeneste, eller til eventuelle tredjepartsprodukter og -tjenester som det henvises til her. Dette innbefatter følgende skader: direkte, følgemessige, straffemessige, tilfeldige, indirekte, spesielle eller skjerpende skader, skader i form av tapt profitt eller fortjeneste, manglende evne til å gjennomføre forventede kostnadsbesparelser, forretningsavbrudd, tap av forretningsinformasjon, tap av forretningsmulighet eller skade på eller tap av data, manglende evne til å overføre eller motta data, problemer i forbindelse med programmer som brukes sammen med enheten eller tjenester tilknyttet enheten, nedetidskostnader, tap av bruk av enheten eller tilknyttede tjenester eller mobiltjenester, kostnader for erstatningsvarer, kostnader for dekning, fasiliteter eller tjenester, kostnader for kapital eller andre lignende økonomiske tap, uansett om slike skader kunne forutses eller ikke, og selv om Zound Industries er gjort oppmerksom på muligheten for slike skader. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov i rettsområdet ditt har Zound Industries ingen andre forpliktelser, plikter eller ansvar overfor deg verken etter eller utenfor kontrakt herunder objektivt ansvar eller erstatningsansvar ved uaktsomhet. Begrensningene, utelukkelsene og ansvarsfraskrivelsene i denne avtalen skal gjelde: (a) uavhengig av årsaken til kravet eller handlingen fra din side (herunder avtalebrudd, forsømmelse, erstatningsansvar utenfor kontrakt, objektivt ansvar eller annen juridisk teori), og skal fortsette å gjelde selv om det foreligger avtalebrudd, eller selv om hovedformålet med avtalen eller de angitte godtgjørelsene ikke er oppfylt; og (b) for Zound Industries samt datterselskaper, etterfølgere, overdragelsesmottakere, agenter, leverandører (inkludert leverandører av nettjenester), autoriserte distributører (innbefattet leverandører av nettjenester) og deres respektive styremedlemmer, ansatte og kontraktører. I tillegg til begrensningene og utelukkelsene som er angitt ovenfor, har ingen styremedlemmer, ansatte, agenter, distributører, leverandører eller kontraktører for Zound Industries samt datterselskaper ansvar i forbindelse med din telefon eller bruken av den. Alle henvisninger til enheten ovenfor omfatter alt tilhørende utstyr og tilbehør (herunder batteriet). GARANTI Du finner garantiinformasjonen for din region på følgende nettsted: Zound Industries Smartphones AB, Torsgatan 2, Stockholm Sverige Nettsted: Besøk nettstedet regelmessig for å få oppdatert informasjon. 011.

Sikkerhets- og produktinformasjon. 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+)

Sikkerhets- og produktinformasjon. 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+) Sikkerhets- og produktinformasjon 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+) %"$!)'!#'%+!"%*)!-&")%*"%*"&!*"*%"%*")&&!*"*%%&&'!)&*!*!&')!1 MAT-45531-031 MAT-45531-031 PRINTSPEC-021 SWD-1697586-0525023435-031

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon

Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Storm Series BlackBerry Storm 9500/9530 Smartphones Sikkerhets- og produktinformasjon Du finner oppdatert sikkerhets- og produktinformasjon på www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-29280-031

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Curve 8310 Smartphone

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Curve 8310 Smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Curve 8310 Smartphone MAT-15839-031 Rev. 002 PRINTSPEC-021 SWDT43156-169706-0801123408-031 RBN41GW Innhold Sikkerhets- og produktinformasjon...3 Sikkerhetsinformasjon...3

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1616

Brukerhåndbok for Nokia 1616 Brukerhåndbok for Nokia 1616 1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Sette inn SIM-kortet og batteriet 4 Ta ut SIM-kortet 4 Lade batteriet 4 Slå på og av 5 Telefonen 5 Taster og deler 5

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry 7130g smartphone BlackBerry 7130v smartphone

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry 7130g smartphone BlackBerry 7130v smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry 7130g smartphone BlackBerry 7130v smartphone SWDT53056-53056-1221032458-031 Innhold Sikkerhets- og produktinformasjon... 3 Sikkerhetsinformasjon... 3 Overholdelsesinformasjon...

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 106

Brukerhåndbok Nokia 106 Brukerhåndbok Nokia 106 1.3. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 106 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Gjør telefonen klar 4 Lade batteriet 5 Låse tastene 6 Grunnleggende 7 Utforske

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM

Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM 1.3. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet og batteriet 4 Sette inn et minnekort

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA 301 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5065608

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA 301 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5065608 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Detaljer

Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Nokia Internett-pinne CS-17. 2.0. utgave

Nokia Internett-pinne CS-17. 2.0. utgave Nokia Internett-pinne CS-17 2 1 3 2.0. utgave 4 5 6 7 8 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RD-13-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne

Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne bruksanvisningen kan endres uten forvarsel. ii Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok

Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok 9203867 1. utgave NO SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HF-34W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelser

Detaljer

Din bruksanvisning MOTOROLA W377 http://no.yourpdfguides.com/dref/1084027

Din bruksanvisning MOTOROLA W377 http://no.yourpdfguides.com/dref/1084027 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer

Nokia USB-modem. 1.0. utgave

Nokia USB-modem. 1.0. utgave Nokia USB-modem 1.0. utgave 2 Innhold Om USB-modemet 3 Komme i gang 3 Deler 3 Sette inn SIM-kortet 4 Sette inn et minnekort 4 Installere Tilkoblingsbehandling 6 Avinstallere fra datamaskinen 6 Internett-tilkobling

Detaljer

Nokia høyttalertelefon HF-200 9207896/1

Nokia høyttalertelefon HF-200 9207896/1 Nokia høyttalertelefon HF-200 1 2 3 4 5 6 7 9207896/1 8 10 9 15 13 14 12 11 16 SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HF-36W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige

Detaljer