«Hvordan bruke kvalitetsregistre for bedre helsetjeneste? Er kvalitetsregistre riktig metode, og hvordan kan både personvern og høy datakvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Hvordan bruke kvalitetsregistre for bedre helsetjeneste? Er kvalitetsregistre riktig metode, og hvordan kan både personvern og høy datakvalitet"

Transkript

1 Kvalitetsregister konferansen 2010

2 «Hvordan bruke kvalitetsregistre for bedre helsetjeneste? Er kvalitetsregistre riktig metode, og hvordan kan både personvern og høy datakvalitet sikres?»

3 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Helse- og omsorgsdepartementet har fra 1.januar 2009 iverksatt en nasjonal satsning på medisinske kvalitetsregistre, med tildeling av øremerkede midler til de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet. I denne satsningen har Helse Nords Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) blitt tildelt funksjon som nasjonalt servicemiljø. Hovedmålsetting er å gi bistand og rådgivning til medisinske fagmiljøer for registeroppstart, analyseplanlegging, rapportering fra registerdata og drift av medisinske kvalitetsregistre. Helse Midt- Norge IKT(Hemit) har fått ansvar for utvikling og etablering av felles tekniske løsninger for registre. Nasjonalt servicemiljøs mål er at kvalitetsregistre skal bidra til en bedre helsetjeneste ved å gi beslutningsgrunnlag for kvalitetsforbedring og riktigere prioritering gjennom dokumentasjon og evaluering av klinisk virksomhet. Hovedprioriteringer for nasjonalt servicemiljø i 2010 er: Generell informasjon og kompetansespredning om medisinske kvalitetsregistre Veiledning til enkeltregistre under etablering Koordinering av felles regionale prosesser i arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Servicemiljøet inngår i Helsedirektoratets nettverk for nasjonale kvalitetsregistre og sentrale helseregistre. Det er også etablert et godt samarbeid med relevante aktører gjennom Forprosjekt til Nasjonalt helseregisterprosjekt, og de regionale helseforetakene har inngått samarbeidsavtale med Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Servicemiljøet tilbyr en tverrfaglig kompetanse innen: medisin og helsefag jus IKT utvikling og drift informasjon og kommunikasjon prosjektledelse økonomi og finansiering statistikk analyse og rapportering

4 Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Nasjonalt servicemiljø arrangerer sin andre nasjonale Kvalitetsregisterkonferanse i Trondheim 7. og 8.september Kvalitetsregisterkonferansen 2010 er en naturlig følge av oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet om generell informasjons- og kompetansespredning om medisinske kvalitetsregistre. I tillegg håper nasjonalt servicemiljø at konferansen kan bidra til erfaringsutveksling og nettverksbygging nasjonalt. Ivaretakelse av personvern og datakvalitet er hovedtema for årets konferanse, et tema som har vært oppe til debatt i ulike medier våren 2010 i forbindelse med opprettelsen av nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Foredragsholdere fra Datatilsynet både i Norge og Danmark, fra Gastronet og Allmennlegeforeningen stiller spørsmål som; hvilke krav er det til kvalitetsregistre, svekkes registerkvalitet av samtykkekrav og er personvern og helsevern to sider av samme sak? Det arrangeres også en paneldebatt om dette høyaktuelle tema. Videre fokuserer man på registre i forskning og klinikk. På andre dag av konferansen gis konkrete eksempler på hvordan man kan bruke registerdata samt eksempler på effekter og forbedringer ved bruk av registerdata hva virker og hva virker ikke. Det gis også status for arbeid med felles tekniske løsninger samt status og veien videre for ulike nasjonale registre i Norge. Nasjonalt servicemiljø ønsker velkommen til Kvalitetsregisterkonferansen 2010! Programkomité Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Olav Røise, leder interregional styringsgruppe for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre Ove Furnes, medlem av interregional styringsgruppe for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre Bent Indredavik, medlem av interregional styringsgruppe for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre Barthold Vonen, medlem av interregional styringsgruppe for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre Anne Høye, leder registerenheten Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Cathrine Dahl, Seniorrådgiver avd kvalitet og prioritering, Helsedirektoratet, Hans Asbjørn Holm, Helsedirektoratet Philip Andre Skau, spesialrådgiver Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Arrangementskomité Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Helse Midt-Norge RHF ved Arild Vassenden

5

6 Program Kvalitetsregisterkonferansen september :00 Registrering og kaffe/ te 11:00 Velkomst Nils H. Eriksson Helse Midt-Norge 11:10 Nasjonalt helseregisterprosjekt status og veien videre Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementet 11:40 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Anne Høye, SKDE 12:00 Sentrale helseregistre Camilla Stoltenberg, FHI 12:30 Självrapporterade utfall en självklarhet i kvalitetsregister Margareta Kristenson, Linköpings Universitet 13:00 Lunsj 14:00 Krav til kvalitetsregistre Helge Veum, Datatilsynet 14:30 Svekkes registerkvalitet av samtykkekrav? Geir Hoff, Gastronet 15:00 Helsevern og personvern to sider av samme sak? Trond Egil Hansen, Allmennlegeforeningen 15:30 Personværn og danske kvalitetsdatabaser Camilla Daasnes, Datatilsynet i Danmark 16:00 Pause 16:15 Diskusjon med panel 19:00 Aperitiff og postervandring (påmelding) 17:15 Avslutning faglig program 20:00 Middag (påmelding)

7 Program Kvalitetsregisterkonferansen september :00 Status felles tekniske løsninger og videre planer for disse Per Olav Skjesol, IKT -utfordringer og løsninger for dagens nasjonale kvalitetsregistre Hemit Are Edvardsen, SKDE 10:00 «Nye NPR» - muligheter og begrensninger Unn Huse, NPR 10:30 Pause 11:00 Medical Research from Medical Records Mikel Aickin, - what works and what does not University of Arizona 11:45 Forbedring av hofteprotesekirurgi i Norge Ove Furnes effekt av leddproteseregisteret? Haukeland universitetssykehus 12:15 Förbättring och benchmarking med kvalitetsregister Jonas Ranstam, NKO 12:45 Kan ledelsen bruke resultater fra kvalitetsregistre? Tor Ingebrigtsen, UNN 13:15 Lunsj 14:00 Nasjonalt register for hjerte- og karlidelser Basisregister og databehandleransvar Kvalitetsregister for hjerneslag og hjerteinfarkt en statusrapport Camilla Stoltenberg, FHI Hild Fjærtoft, Norsk Hjerneslagregister 14:30 Erfaring fra influensaepidemien trenger vi et nasjonalt beredskapsregister Hans Flaatten, Haukeland Universitetssykehus 15:00 Avslutning Trine Magnus, SKDE

8 Foredragsholdere Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Nils H. Eriksson er direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse Midt-Norge RHF. Anne Kari Lande Hasle har vært departementsråd Helse- og omsorgsdepartementet siden 2004, og før det i Helsedepartementet og i Sosial- og helsedepartementet. Hun har ledet styringsgruppen for forprosjektet til Nasjonalt helseregisterprosjekt, som har utformet forslag til strategi- og handlingsplan for helseregistre ( Gode helseregistre - bedre helse ) Anne Høye er lege og psykiater, og har fra 2009 vært leder for registerenheten ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), som koordinerer og leder arbeidet med nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Camilla Stoltenberg er assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, og har ledet sekretariatet for forprosjektet til Nasjonalt helseregisterprosjekt. Hun er lege og epidemiolog. Hun arbeider for å utvikle biobanker, helseregistre og helseundersøkelser i Norge og internasjonalt, og leder flere forskningsprosjekter i Den norske mor og barnundersøkelsen (MoBa). Margareta Kristenson er professor i sosialmedisin og folkehelsevitenskap ved Linköpings Universitet, der hun nå bl.a. leder studien Livsvillkor, stress och hälsa. Hun er nasjonal koordinator i det svenske WHO-nettverket Hälsofrämjande sjukhus, og arbeider med nasjonaler retningslinjer for sykdomsforebyggende innsats og med utvikling av nasjonale kvalitetsregistre. Helge Veum er senioringeniør i Datatilsynet. Geir Hoff er professor II ved UiO og driver Gastronet kvalitetsikringsprogram for gastrointestinal endoskopi. Han er medlem i gruppen som utarbeider retningslinjer for kvalitetssikring for kolorektal cancer screening i EU, og har vært initiativtaker og driver av flere kolorektalcancer screeningprosjekter i Norge og Europa siden 1980-tallet. Han jobber som forskningssjef ved Sykehuset Telemark og prosjektkoordinator Kreftregisteret. Trond Egil Hansen er leder for Allmennlegeforeningen og sentralstyremedlem i Legeforeningen. Bakgrunn som fastlege i Bergen, med 25 % stilling som overlege i allmennmedisin ved Longyearbyen sykehus.

9 Camilla Daasnes er mag. art. og arbeider som specialkonsulent i Datatilsynet i Danmark. Hun har arbeidet spesielt med den danske persondataloven og dens definsisjoner, begreper og rekkevidde, også innen registerfeltet. Per Olav Skjesol er avdelingsleder i Hemit med ansvar for prosjekt og arkitektur. Herunder kommer også Hemit sin utviklingsavdeling som utvikler felles løsninger for medisinske kvalitetsregistre. Leder av Nasjonal IKT sitt fagforum for arkitektur, har også vært leder av teknisk gruppe i forprosjekt til Nasjonalt helseregisterprosjekt og deltatt i en ekspertgruppe rundt kjernejournal. Are Edvardsen arbeider som systemutvikler og spesialrådgiver for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), og samarbeider tett med Helse Nord IKT. Han er involvert i en rekke registerprosjekter og i utviklingen av det nasjonale servicemiljøet for kvalitetsregistre. Unn Huse har vært avdelingsdirektør i Helsedirektoratet siden 2007, og leder Norsk Pasientregister (NPR) avdeling Trondheim. Hun ledet før dette NPR ved SINTEF fra Hun er utdannet bedriftsøkonom. Mikel Aickin er for tiden tilknyttet University of Arizona,Tucson, som research professor. Han har vært involvert som statistiker innen alle aspekter av medisinsk forskning men har kanskje bidratt sterkest innen kreftforskning (registre og forebygging), forskning innen livsstil generelt og analyser av administrative data i store helseforetak i USA (Kaiser Permanente). Han har PhD i biomatematikk fra University of Washington, USA, og står bak flere metodiske nyvinninger innen biostatistikk bl. a. alternativer til randomisering, årsaksanalyser og analyser av ikke-tilfeldige hendelser. Ove Furnes er klinikkoverlege ved Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus og professor ved Institutt for kirurgiske fag ved Universitetet i Bergen. Var daglig leder av Leddregisteret fra Medlem i styringsgruppen for de tre registrene og har faglig ansvar for Kneproteseregisteret. Jonas RaNstam er driftssjef og statistiker ved NKO, Skånes Universitetssjukhus i Lund. NKO er ett av fem nasjonale kompetansesentra for kvalitetsregistre i Sverige. Utdannet statistiker med doktorgrad i epidemiologi. Han har jobbet i en årrekke som underviser i statistikk, medisinsk statistikk og epidemiologi ved Universitetet i Lund, Växjö Universitet og Malmö högskola. Har også arbeidet med kliniske forsøk og legemiddelepidemiologi i privat industri, og har en rekke publikasjoner knyttet til medisinsk statistikk og epidemiologi. Statistisk konsulent i Acta Orthopaedica og deputy editor i Osteoarthritis and Cartilage. Tor Ingebrigtsen har fra 2007 vært administrerende direktør ved Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN). Han har tidligere vært fagdirektør i Helse Nord, og avdelingsoverlege ved Nevrokirurgisk avdeling UNN HF. Han er professor i nevrokirurgi, og har i flere år vært engasjert i utvikling av Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi.

10 Hild Fjærtoft er fysioterapeut dr.philos ved St.Olavs hospital, og utviklingsleder i Norsk Hjerneslagregister. Hans Flaatten er seksjonsoverlege ved Intensivseksjonen/KSK Haukeland Universitetssykehus, og professor i intensivmedisin ved UiB. Var med i Helsedirektoratets rådgivingsgruppe for intensivmedisin, med vekt på pandemiregisteret høsten Leder av styringsgruppen i Norsk Intensivregister. Trine Magnus har vært leder for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) siden Hun er spesialist i samfunnsmedisin og medisinsk mikrobiologi, og har i en årrekke arbeidet i ledelsen ved Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) og Helse Nord RHF.

11 Pr 26. august Deltakere Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Etternavn Fornavn Arbeidssted Aickin Mikel University of Arizona Alhaug Grete Nasjonalt folkehelseinstitutt Altreuther Martin St. Olavs Hospital Andersen Guro Lillemoen Sykehuset i Vestfold Andersen Kurt Helse Bergen Anglevik Elin Helse- og omsorgsdepartementet Anke Audny Universitetssykehuset Nord-Norge Annaniassen Thomas Nordlandssykehuset Arntzen Kjell Arne Universitetssykehuset Nord-Norge Austeng Dordi Helse Midt-Norge Austli Åse Vestre Viken Bakken Inger Johanne Helsedirektoratet, avd Norsk pasientregister Balteskard Lise SKDE Bautz-Holter Erik Oslo universitetssykehus Becker Frank Sunnaas sykehus Bendheim Merete Fiskeseth Glittreklinikken Berg Ellen St. Olavs Hospital Berglund Mai Lisbet SKDE Bergmann Mette Kreftregisteret Bergrem Harald Stavanger Universitetssjukehus Bergseng Håkon St. Olavs Hospital Bjørgen Siri St. Olavs Hospital Bjørkås Berit Sykehuset i Vestfold Bjørnstad Hege Vestre Viken Blindheim Augun St. Olavs Hospital Bratberg Grete Helse Nord-Trøndelag Bugge Einar Universitetssykehuset Nord-Norge Foredragsholdere Servicemiljø

12 Etternavn Fornavn Arbeidssted Christensen Camilla Oslo universitetssykehus Cooper John Stavanger Universitetssjukehus Dahl Linn Anita Kreftregisteret Damgaard Katrine Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Damtjernhaug Berit Kreftregisteret Dekkerhus Hege Universitetssykehuset Nord-Norge Dimoski Tomislav Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Drageset Brit J NAFKAM, Universitetet i Tromsø Drivvoll Ann Kristin Helse Sør-Øst Daasnes Camilla Datatilsynet Danmark Edvardsen Are SKDE Eide Turid Oslo universitetssykehus Eikemo Hilde Helse Midt-Norge Elkjær Sonja Oslo universitetssykehus Engelschiøn Sverre Helse- og omsorgsdepartementet Engesæter Lars B. (Lasse) Haukeland Universitetssykehus Enstad Frøydis Nasjonalt folkehelseinstitutt Eriksson Nils Helse Midt-Norge Estenstad Monica Grøtte Helsedirektoratet Fenstad Anne Marie Helse Bergen Fjærtoft Hild St. Olavs Hospital Flaatten Hans Haukeland Universitetssykehus Follerås Gunnar Oslo universitetssykehus Fornes Monica Datatilsynet Furnes Ove Haukeland Universitetssykehus Fylling Børre Riksrevisjonen Garen Torhild Oslo universitetssykehus Gjelsvik Ylva Maria Kreftregisteret Gran Helle M. Helsedirektoratet Foredragsholdere Servicemiljø

13 Etternavn Fornavn Arbeidssted Granlund Torunn Omland Helse- og omsorgsdepartementet Griegel Kjell Helse Nord-Trøndelag Gullhav Elin Universitetssykehuset Nord-Norge Gystad Stein Olav Helsedirektoratet, Norsk pasientregister Hagen Elisabeth Nasjonalt folkehelseinstitutt Halbakken Erik Sykehuset i Vestfold Handeland Martin Sykehuset i Vestfold Hansen Trond Egil Allmennlegeforeningen Haslene Anne Dina St. Olavs Hospital Haug Bjørn Helgelandssykehuset Haug Per Hemit Heggestad Torhild Helse Bergen Heiberg Ina SKDE Heien-Larssen Janie Oslo universitetssykehus Hellesnes Frode Access-Dynamics Hesselberg Øyvind Nasjonalt folkehelseinstitutt Hjeltnes Nils Sunnaas sykehus Hoff Geir Sykehuset Telemark Hollung Sandra Cerebral pareseregisteret i Norge Holm Hans Asbjørn Helsedirektoratet Holm Jensen Kristin Høyres Stortingsgruppe Holmstrøm Lena Kreftregisteret Horn Siv Anita Sunnaas sykehus Huse Unn Helsedirektoratet Husebekk Anne Universitetssykehuset Nord-Norge Huseby Beate M Helsedirektoratet Høye Anne SKDE Håberg Siri Eldevik Nasjonalt folkehelseinstitutt Indredavik Bent Helse Midt-Norge Foredragsholdere Servicemiljø

14 Etternavn Fornavn Arbeidssted Ingebrigtsen Tor Universitetssykehuset Nord-Norge Jahnsen Reidun Oslo universitetssykehus Johannesen Tom Børge Kreftregisteret Johannessen Ane Helse Bergen Johansen Berit St. Olavs Hospital Johansen Monica Kreftregisteret Joner Geir Oslo universitetssykehus Jystad Marte A REK Helse Midt-Norge Knutli Marlen Helse Nord-Trøndelag Kristenson Margareta Linkjøping Universitet Kristiansen Anne Karin St. Olavs Hospital Krogh Cecilie Kreftregisteret Krogstad Inge SAS Institute Kulseng Bård St. Olavs Hospital Kvalvik Anne Grimstvedt Helse Vest Kvåle Reidar Helse Bergen Kaaresen Per Ivar Universitetssykehuset Nord-Norge Lande Hasle Anne Kari Helse- og omsorgsdepartementet Larønningen Siri Kreftregisteret Leivestad Torbjørn Oslo universitetssykehus Lekve Bodil Helse Vest IKT Lie Hilde Koch Kreftregisteret Lie-Nielsen Erik Medisinsk fødselsregister, FHI Lilleeng Solfrid Helsedirektoratet Lillehagen Toril St. Olavs Hospital Lindqvist Susanne Helse Midt-Norge Lindtner Johan Ringstad Haukeland Universitetssykehus Lund Håheim Lise Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Løvaas Karianne Fjeld Helse Vest Foredragsholdere Servicemiljø

15 Etternavn Fornavn Arbeidssted Magnus Trine SKDE Major Ellinor F. Nasjonalt folkehelseinstitutt Martinsen Tor Åsmund Nasjonalt folkehelseinstitutt Monge Målfrid Helsedirektoratet Monstad Eline Helse Bergen Moseng Dagfinn Universitetssykehuset Nord-Norge Myklebust Gerd Oslo universitetssykehus Nesvåg Sverre Stavanger Universitetssjukehus Nilsen Ann Helen St. Olavs Hospital Nilsen Jan Erik Oslo universitetssykehus Nordeide Eli Helse-Bergen Nordgård Gøril SKDE Nordgård Ståle St. Olavs Hospital Nordvåg Bjørn-Yngvar St. Olavs Hospital Nygård Daniel Helse Nord-IKT Nystadnes Torbjørn KITH Næs Ingebjørg Helse Sør-Øst Odden Kari Oslo universitetssykehus Olav Hilde Kreftregisteret Olsen Frank SKDE Olsen Lena Ringstad SKDE Opheim Arild Helse Bergen Otterlei Gøril Sunnaas sykehus Otterstad Randi Akershus Universitetssykehus Ouren Thorstein Helsedirektoratet Palm Øyvind Oslo universitetssykehus Ramstad Kjersti Oslo universitetssykehus Ranstam Jonas Lund University Hospital, Sverige Reisæter Anna Varberg Oslo universitetssykehus Foredragsholdere Servicemiljø

16 Etternavn Fornavn Arbeidssted Remme Åsa Rommetveit Helse Bergen Retterstøl Kjetil Statens legemiddelverk Revis Emmanuel St. Olavs Hospital Rohweder Gitta Helse Midt-Norge Rossebø Berthe Helse-Fonna Rye Grete St. Olavs Hospital Ryggen Kristin St. Olavs Hospital Røberg Anne-Stine Sunnaas sykehus Rødevand Erik St. Olavs Hospital Røe Cecilie Oslo universitetssykehus Røise Olav Oslo universitetssykehus Rønnestad Arild Oslo universitetssykehus Røraas Haakon Herluf St. Olavs Hospital Røyne Odd Oslo universitetssykehus Sandbu Henrik A. Helse Midt-Norge Sandved Margrete Vestre Viken Sandvig Sidsel Kreftforeningen Sandvik Pål St. Olavs Hospital Schou Lindman Anja Helse Sør-Øst Selvaag Elisabeth St. Olavs Hospital Sigurdsen Erik St. Olavs Hospital Sivertsen Åse Helse Bergen Skara Hans Kristian Sunnaas Sykehus Skarbø Tove Nordlandssykehuset Skau Philip SKDE Skjesol Per Olav Hemit Skjetne John Petter Hemit Skogseth-Stephani Randi St. Olavs Hospital Skrivarhaug Torild Helse Sør-Øst Foredragsholdere Servicemiljø

17 Etternavn Fornavn Arbeidssted Sletten Ole Martin SAS Institute Småvik Rita St. Olavs Hospital Solberg Silje M Helse Bergen Solberg Tore Universitetssykehuset Nord-Norge Steen Karin Helsedirektoratet Steindal Kjersti Nasjonalt kompetansesenter for leddproteser Stensvold Hans Jørgen Oslo universitetssykehus Stevenson Barclay Helse Stavanger Stoltenberg Camilla Nasjonalt folkehelseinstitutt Strand Kirsti Helsedirektoratet Strømmen Magnus St. Olavs Hospital Strømsø Stine Jakobsson Norsk Epilepsiforbund Støver Lars-Erik Nasjonalt folkehelseinstitutt Sund Erik R. Helse Nord Svarva Eva Hemit Sæther Elin Helsedirektoratet Sæther Ola D. St. Olavs Hospital Sæthre-Hansen Erling Sten Oslo universitetssykehus Saasen Svein Harald St. Olavs Hospital Taghva Vahid Oslo universitetssykehus Talsethagen Heidi Helse Nord-IKT Taylor Bulavaite Laimute Oslo universitetssykehus Thorstensen Heidi Oslo universitetssykehus Tollefsen Elin Helse Midt-Norge og Helse-Vest Tollånes Mette Christophersen Helse Bergen Tømmerås Anders Riksrevisjonen Uleberg Bård SKDE Vassenden Arild Helse Midt-Norge Vatten Elisabeth Helsedirektoratet Foredragsholdere Servicemiljø

18 Etternavn Fornavn Arbeidssted Veddeng Odd Jarle Helse Sunnmøre Veum Helge Datatilsynet Vikse Bjørn Egil Helse Bergen Villanger Jørild H. Helse Bergen Vågen Randolf St. Olavs Hospital Wahl Christoph Michael Universitetssykehuset Nord-Norge Wallenius Marianne Helse Midt-Norge Walseth Ståle Helse Nord-IKT Wang Hege Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Warelius Linda Sykehuset i Vestfold Warholm Marianne Helse Bergen Wennberg Siri St. Olavs Hospital Wexler Alexandra Helse Midt-Norge Wiseth Rune St. Olavs Hospital Woll Anita Oslo universitetssykehus Waatevik Marie Helse Bergen Økland Bernt Olav Hele Vest IKT Østhus Petter Helse Midt-Norge Aakerholt Amund Helse Stavanger Aasness Siri Nasjonalt folkehelseinstitutt Foredragsholdere Servicemiljø

19 Notater

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Praktisk informasjon Lunsj serveres som buffet i restaurant Nidelven, Rica Nidelven Hotell. 7. sept kl og 8. sept kl Aperitiff serveres ved posterutstilling. 7. sept kl MiddaG, lokale annonseres 7. sept. Forrett: Krydret salmalaks blåskjell vendt i koriander og lime avokadokrem toppet med chilisyltet kumquat soya/sesam vinaigrette Hovedrett: Årets trønderlam franske linser med spinat og bakt tomat ristet sellerikrem og skogsopp fjellmandelpoteter fra Oppdal og kremsaus med sennep Dessert: Fløtepudding med kardemomme rørte skogsbær og krokan INTERNETTILGANG, koder for internettilgang fås ved henvendelse i hotellresepsjon.

39 Registerhåndbok 2010 Registerhåndboken er under revisjon og vil legges ut på høsten 2010.

40 Kvalitetsregister konferansen september 2010 Rica Nidelven Hotell Havnegt Trondheim

Etternavn Fornavn Arbeidsgiver Abrahamsen Jenny Foss Bergen kommune Alhaug Grete Nasjonalt folkehelseinstitutt Alvin Ellen Anne Lovisenberg Diakonale

Etternavn Fornavn Arbeidsgiver Abrahamsen Jenny Foss Bergen kommune Alhaug Grete Nasjonalt folkehelseinstitutt Alvin Ellen Anne Lovisenberg Diakonale Abrahamsen Jenny Foss Bergen kommune Alhaug Grete Nasjonalt folkehelseinstitutt Alvin Ellen Anne Lovisenberg Diakonale Sykehus Amlie Einar Lovisenberg Diakonale Sykehus Andersen Ann Torunn Helse Bergen

Detaljer

Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø 1

Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø 1 Årsrapport 2011Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø 1 Innholdsfortegnelse Side 1 Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre 3 2 De regionale helseforetakenes organisering

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. mai 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 25.februar 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

Clarion Hotel & Congress 21. og 22. april 2015

Clarion Hotel & Congress 21. og 22. april 2015 Clarion Hotel & Congress 21. og 22. april 2015 På vegne av rusbehandlingen i Midt-Norge Innhold Velkommen til Ruskonferansen 2015 side 3 Presentasjon av rusbehandlingen i Midt-Norge side 4-5 Om arrangørene

Detaljer

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar Møtereferat: Møtedato 8. og 9. februar 2012 Møtenr. 01-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Tid Kl 17.00 12.00 Sted Deltakere Onsdag 8. og torsdag 9. februar Gardermoen

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 24. september 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 9.februar 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

I arbeidet med den nasjonale strategien skal Helsedirektoratet ta utgangspunkt i gjeldende regelverk.

I arbeidet med den nasjonale strategien skal Helsedirektoratet ta utgangspunkt i gjeldende regelverk. Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten Mandat for oppdrag Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at den nasjonale utredningen om persontilpasset medisin gjennomført av de regionale

Detaljer

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom 206. 2/14 Godkjenning av referat fra møte 21.11.13 Vedlegg 1: Referat fra møte 21.11.

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom 206. 2/14 Godkjenning av referat fra møte 21.11.13 Vedlegg 1: Referat fra møte 21.11. ehelsegruppen Møteinnkalling Fra Departementsråd Bjørn-Inge Larsen Til ehelsegruppen Møteinnkalling - ehelsegruppen Vel møtt Med vennlig hilsen Bjørn-Inge Møtetidspunkt og sted Tid: 22.mai 2014 kl. 12:00-15:00

Detaljer

- De beste resultatene sees når behandlingen er gitt innen 90 minutter etter symptomstart. Behandling kan ikke gis før det er tatt cerebral CT.

- De beste resultatene sees når behandlingen er gitt innen 90 minutter etter symptomstart. Behandling kan ikke gis før det er tatt cerebral CT. kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 3, juni 2013 Trombolysebehandling ved hjerneslag - Hvert år rammes ca. 13.000 nordmenn av hjerneslag. 85 % av hjerneslagene er forårsaket

Detaljer

Årsrapporter 2011. Cerebral pareseregisteret i Norge. Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister

Årsrapporter 2011. Cerebral pareseregisteret i Norge. Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister Årsrapporter 2011 Cerebral pareseregisteret i Norge Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister Nasjonalt register for prostatakreft (Prostatcancerregisteret) Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft

Detaljer

Årsoppsummering 2009. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2009. Nasjonal IKT Nasjonal IKT Årsoppsummering 2009 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 07.05.2010 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 4 1.2

Detaljer

Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Tid: Fredag 12. desember 2008 kl. 13-17 (det serveres lunsj fra kl. 12) Sted: Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen

Detaljer

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 29.november 2012 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

CEREBRAL PARESEREGISTERET I NORGE (CPRN) SiV Grafisk AT februar 2011

CEREBRAL PARESEREGISTERET I NORGE (CPRN) SiV Grafisk AT februar 2011 SiV Grafisk AT februar 2011 CEREBRAL PARESEREGISTERET I NORGE (CPRN) ÅRSRAPPORT 2010 2 IvarHaagaas,seniorkonsulent,overlege SandraJulsenHollung,informasjonsrådgiver/koordinator GuroL.Andersen,leder,overlege

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Referat Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 7. september 2011 Kl. 11-15 Sted: Møterom

Detaljer

Årsrapport 2010. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no

Årsrapport 2010. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no Årsrapport 2010 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Årsrapport 2010 Innhold Om senteret 2 Noen nøkkeltall for 2010 3 Direktørens ord 4 Senterets virksomhet 5 Formål

Detaljer

Tromsø 2009 Velkommen til NCS Vårmøte Torsdag 18. juni lørdag 20. juni 2009

Tromsø 2009 Velkommen til NCS Vårmøte Torsdag 18. juni lørdag 20. juni 2009 Tromsø 2009 Velkommen til NCS Vårmøte Torsdag 18. juni lørdag 20. juni 2009 Generell informasjon Dato: Torsdag 18. juni lørdag 20. juni 2009 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Kongressbyrå: Kongress og Kultur

Detaljer

I samråd med styringsgruppens leder innkalles det herved til styringsgruppemøte for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE).

I samråd med styringsgruppens leder innkalles det herved til styringsgruppemøte for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Styringsgruppens medlemmer Fagdirektør Helse Nord RHF, Jan Norum Dekan Arnfinn Sundsfjord, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Torsdag 27.09.12 INNKALLING TIL STYRINGSGRUPPEMØTE I SKDE I samråd med styringsgruppens

Detaljer

Beretningen 2011-2012

Beretningen 2011-2012 Beretningen 2011-2012 . Arbeiderpartiet Beretning for perioden 01.01.2011 31.12.2012 Utarbeidet av partikontoret 1 INNLEDNING... 4 LANDSMØTET 2011... 4 KONTROLLKOMITEEN... 9 LANDSSTYRET... 9 ÆRESMEDLEMMER...

Detaljer

dagens helsetall strategi og overordnet handlingsplan

dagens helsetall strategi og overordnet handlingsplan dagens helsetall strategi og overordnet handlingsplan 2 illustrasjonsbilde/illustration photo : rune eraker Gode helseregistre bedre helse Mål: I 2013 skal Norge ha verdens beste helseregistre registre

Detaljer