«Hvordan bruke kvalitetsregistre for bedre helsetjeneste? Er kvalitetsregistre riktig metode, og hvordan kan både personvern og høy datakvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Hvordan bruke kvalitetsregistre for bedre helsetjeneste? Er kvalitetsregistre riktig metode, og hvordan kan både personvern og høy datakvalitet"

Transkript

1 Kvalitetsregister konferansen 2010

2 «Hvordan bruke kvalitetsregistre for bedre helsetjeneste? Er kvalitetsregistre riktig metode, og hvordan kan både personvern og høy datakvalitet sikres?»

3 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Helse- og omsorgsdepartementet har fra 1.januar 2009 iverksatt en nasjonal satsning på medisinske kvalitetsregistre, med tildeling av øremerkede midler til de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet. I denne satsningen har Helse Nords Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) blitt tildelt funksjon som nasjonalt servicemiljø. Hovedmålsetting er å gi bistand og rådgivning til medisinske fagmiljøer for registeroppstart, analyseplanlegging, rapportering fra registerdata og drift av medisinske kvalitetsregistre. Helse Midt- Norge IKT(Hemit) har fått ansvar for utvikling og etablering av felles tekniske løsninger for registre. Nasjonalt servicemiljøs mål er at kvalitetsregistre skal bidra til en bedre helsetjeneste ved å gi beslutningsgrunnlag for kvalitetsforbedring og riktigere prioritering gjennom dokumentasjon og evaluering av klinisk virksomhet. Hovedprioriteringer for nasjonalt servicemiljø i 2010 er: Generell informasjon og kompetansespredning om medisinske kvalitetsregistre Veiledning til enkeltregistre under etablering Koordinering av felles regionale prosesser i arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Servicemiljøet inngår i Helsedirektoratets nettverk for nasjonale kvalitetsregistre og sentrale helseregistre. Det er også etablert et godt samarbeid med relevante aktører gjennom Forprosjekt til Nasjonalt helseregisterprosjekt, og de regionale helseforetakene har inngått samarbeidsavtale med Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Servicemiljøet tilbyr en tverrfaglig kompetanse innen: medisin og helsefag jus IKT utvikling og drift informasjon og kommunikasjon prosjektledelse økonomi og finansiering statistikk analyse og rapportering

4 Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Nasjonalt servicemiljø arrangerer sin andre nasjonale Kvalitetsregisterkonferanse i Trondheim 7. og 8.september Kvalitetsregisterkonferansen 2010 er en naturlig følge av oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet om generell informasjons- og kompetansespredning om medisinske kvalitetsregistre. I tillegg håper nasjonalt servicemiljø at konferansen kan bidra til erfaringsutveksling og nettverksbygging nasjonalt. Ivaretakelse av personvern og datakvalitet er hovedtema for årets konferanse, et tema som har vært oppe til debatt i ulike medier våren 2010 i forbindelse med opprettelsen av nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Foredragsholdere fra Datatilsynet både i Norge og Danmark, fra Gastronet og Allmennlegeforeningen stiller spørsmål som; hvilke krav er det til kvalitetsregistre, svekkes registerkvalitet av samtykkekrav og er personvern og helsevern to sider av samme sak? Det arrangeres også en paneldebatt om dette høyaktuelle tema. Videre fokuserer man på registre i forskning og klinikk. På andre dag av konferansen gis konkrete eksempler på hvordan man kan bruke registerdata samt eksempler på effekter og forbedringer ved bruk av registerdata hva virker og hva virker ikke. Det gis også status for arbeid med felles tekniske løsninger samt status og veien videre for ulike nasjonale registre i Norge. Nasjonalt servicemiljø ønsker velkommen til Kvalitetsregisterkonferansen 2010! Programkomité Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Olav Røise, leder interregional styringsgruppe for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre Ove Furnes, medlem av interregional styringsgruppe for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre Bent Indredavik, medlem av interregional styringsgruppe for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre Barthold Vonen, medlem av interregional styringsgruppe for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre Anne Høye, leder registerenheten Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Cathrine Dahl, Seniorrådgiver avd kvalitet og prioritering, Helsedirektoratet, Hans Asbjørn Holm, Helsedirektoratet Philip Andre Skau, spesialrådgiver Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Arrangementskomité Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Helse Midt-Norge RHF ved Arild Vassenden

5

6 Program Kvalitetsregisterkonferansen september :00 Registrering og kaffe/ te 11:00 Velkomst Nils H. Eriksson Helse Midt-Norge 11:10 Nasjonalt helseregisterprosjekt status og veien videre Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementet 11:40 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Anne Høye, SKDE 12:00 Sentrale helseregistre Camilla Stoltenberg, FHI 12:30 Självrapporterade utfall en självklarhet i kvalitetsregister Margareta Kristenson, Linköpings Universitet 13:00 Lunsj 14:00 Krav til kvalitetsregistre Helge Veum, Datatilsynet 14:30 Svekkes registerkvalitet av samtykkekrav? Geir Hoff, Gastronet 15:00 Helsevern og personvern to sider av samme sak? Trond Egil Hansen, Allmennlegeforeningen 15:30 Personværn og danske kvalitetsdatabaser Camilla Daasnes, Datatilsynet i Danmark 16:00 Pause 16:15 Diskusjon med panel 19:00 Aperitiff og postervandring (påmelding) 17:15 Avslutning faglig program 20:00 Middag (påmelding)

7 Program Kvalitetsregisterkonferansen september :00 Status felles tekniske løsninger og videre planer for disse Per Olav Skjesol, IKT -utfordringer og løsninger for dagens nasjonale kvalitetsregistre Hemit Are Edvardsen, SKDE 10:00 «Nye NPR» - muligheter og begrensninger Unn Huse, NPR 10:30 Pause 11:00 Medical Research from Medical Records Mikel Aickin, - what works and what does not University of Arizona 11:45 Forbedring av hofteprotesekirurgi i Norge Ove Furnes effekt av leddproteseregisteret? Haukeland universitetssykehus 12:15 Förbättring och benchmarking med kvalitetsregister Jonas Ranstam, NKO 12:45 Kan ledelsen bruke resultater fra kvalitetsregistre? Tor Ingebrigtsen, UNN 13:15 Lunsj 14:00 Nasjonalt register for hjerte- og karlidelser Basisregister og databehandleransvar Kvalitetsregister for hjerneslag og hjerteinfarkt en statusrapport Camilla Stoltenberg, FHI Hild Fjærtoft, Norsk Hjerneslagregister 14:30 Erfaring fra influensaepidemien trenger vi et nasjonalt beredskapsregister Hans Flaatten, Haukeland Universitetssykehus 15:00 Avslutning Trine Magnus, SKDE

8 Foredragsholdere Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Nils H. Eriksson er direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse Midt-Norge RHF. Anne Kari Lande Hasle har vært departementsråd Helse- og omsorgsdepartementet siden 2004, og før det i Helsedepartementet og i Sosial- og helsedepartementet. Hun har ledet styringsgruppen for forprosjektet til Nasjonalt helseregisterprosjekt, som har utformet forslag til strategi- og handlingsplan for helseregistre ( Gode helseregistre - bedre helse ) Anne Høye er lege og psykiater, og har fra 2009 vært leder for registerenheten ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), som koordinerer og leder arbeidet med nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Camilla Stoltenberg er assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, og har ledet sekretariatet for forprosjektet til Nasjonalt helseregisterprosjekt. Hun er lege og epidemiolog. Hun arbeider for å utvikle biobanker, helseregistre og helseundersøkelser i Norge og internasjonalt, og leder flere forskningsprosjekter i Den norske mor og barnundersøkelsen (MoBa). Margareta Kristenson er professor i sosialmedisin og folkehelsevitenskap ved Linköpings Universitet, der hun nå bl.a. leder studien Livsvillkor, stress och hälsa. Hun er nasjonal koordinator i det svenske WHO-nettverket Hälsofrämjande sjukhus, og arbeider med nasjonaler retningslinjer for sykdomsforebyggende innsats og med utvikling av nasjonale kvalitetsregistre. Helge Veum er senioringeniør i Datatilsynet. Geir Hoff er professor II ved UiO og driver Gastronet kvalitetsikringsprogram for gastrointestinal endoskopi. Han er medlem i gruppen som utarbeider retningslinjer for kvalitetssikring for kolorektal cancer screening i EU, og har vært initiativtaker og driver av flere kolorektalcancer screeningprosjekter i Norge og Europa siden 1980-tallet. Han jobber som forskningssjef ved Sykehuset Telemark og prosjektkoordinator Kreftregisteret. Trond Egil Hansen er leder for Allmennlegeforeningen og sentralstyremedlem i Legeforeningen. Bakgrunn som fastlege i Bergen, med 25 % stilling som overlege i allmennmedisin ved Longyearbyen sykehus.

9 Camilla Daasnes er mag. art. og arbeider som specialkonsulent i Datatilsynet i Danmark. Hun har arbeidet spesielt med den danske persondataloven og dens definsisjoner, begreper og rekkevidde, også innen registerfeltet. Per Olav Skjesol er avdelingsleder i Hemit med ansvar for prosjekt og arkitektur. Herunder kommer også Hemit sin utviklingsavdeling som utvikler felles løsninger for medisinske kvalitetsregistre. Leder av Nasjonal IKT sitt fagforum for arkitektur, har også vært leder av teknisk gruppe i forprosjekt til Nasjonalt helseregisterprosjekt og deltatt i en ekspertgruppe rundt kjernejournal. Are Edvardsen arbeider som systemutvikler og spesialrådgiver for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), og samarbeider tett med Helse Nord IKT. Han er involvert i en rekke registerprosjekter og i utviklingen av det nasjonale servicemiljøet for kvalitetsregistre. Unn Huse har vært avdelingsdirektør i Helsedirektoratet siden 2007, og leder Norsk Pasientregister (NPR) avdeling Trondheim. Hun ledet før dette NPR ved SINTEF fra Hun er utdannet bedriftsøkonom. Mikel Aickin er for tiden tilknyttet University of Arizona,Tucson, som research professor. Han har vært involvert som statistiker innen alle aspekter av medisinsk forskning men har kanskje bidratt sterkest innen kreftforskning (registre og forebygging), forskning innen livsstil generelt og analyser av administrative data i store helseforetak i USA (Kaiser Permanente). Han har PhD i biomatematikk fra University of Washington, USA, og står bak flere metodiske nyvinninger innen biostatistikk bl. a. alternativer til randomisering, årsaksanalyser og analyser av ikke-tilfeldige hendelser. Ove Furnes er klinikkoverlege ved Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus og professor ved Institutt for kirurgiske fag ved Universitetet i Bergen. Var daglig leder av Leddregisteret fra Medlem i styringsgruppen for de tre registrene og har faglig ansvar for Kneproteseregisteret. Jonas RaNstam er driftssjef og statistiker ved NKO, Skånes Universitetssjukhus i Lund. NKO er ett av fem nasjonale kompetansesentra for kvalitetsregistre i Sverige. Utdannet statistiker med doktorgrad i epidemiologi. Han har jobbet i en årrekke som underviser i statistikk, medisinsk statistikk og epidemiologi ved Universitetet i Lund, Växjö Universitet og Malmö högskola. Har også arbeidet med kliniske forsøk og legemiddelepidemiologi i privat industri, og har en rekke publikasjoner knyttet til medisinsk statistikk og epidemiologi. Statistisk konsulent i Acta Orthopaedica og deputy editor i Osteoarthritis and Cartilage. Tor Ingebrigtsen har fra 2007 vært administrerende direktør ved Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN). Han har tidligere vært fagdirektør i Helse Nord, og avdelingsoverlege ved Nevrokirurgisk avdeling UNN HF. Han er professor i nevrokirurgi, og har i flere år vært engasjert i utvikling av Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi.

10 Hild Fjærtoft er fysioterapeut dr.philos ved St.Olavs hospital, og utviklingsleder i Norsk Hjerneslagregister. Hans Flaatten er seksjonsoverlege ved Intensivseksjonen/KSK Haukeland Universitetssykehus, og professor i intensivmedisin ved UiB. Var med i Helsedirektoratets rådgivingsgruppe for intensivmedisin, med vekt på pandemiregisteret høsten Leder av styringsgruppen i Norsk Intensivregister. Trine Magnus har vært leder for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) siden Hun er spesialist i samfunnsmedisin og medisinsk mikrobiologi, og har i en årrekke arbeidet i ledelsen ved Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) og Helse Nord RHF.

11 Pr 26. august Deltakere Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Etternavn Fornavn Arbeidssted Aickin Mikel University of Arizona Alhaug Grete Nasjonalt folkehelseinstitutt Altreuther Martin St. Olavs Hospital Andersen Guro Lillemoen Sykehuset i Vestfold Andersen Kurt Helse Bergen Anglevik Elin Helse- og omsorgsdepartementet Anke Audny Universitetssykehuset Nord-Norge Annaniassen Thomas Nordlandssykehuset Arntzen Kjell Arne Universitetssykehuset Nord-Norge Austeng Dordi Helse Midt-Norge Austli Åse Vestre Viken Bakken Inger Johanne Helsedirektoratet, avd Norsk pasientregister Balteskard Lise SKDE Bautz-Holter Erik Oslo universitetssykehus Becker Frank Sunnaas sykehus Bendheim Merete Fiskeseth Glittreklinikken Berg Ellen St. Olavs Hospital Berglund Mai Lisbet SKDE Bergmann Mette Kreftregisteret Bergrem Harald Stavanger Universitetssjukehus Bergseng Håkon St. Olavs Hospital Bjørgen Siri St. Olavs Hospital Bjørkås Berit Sykehuset i Vestfold Bjørnstad Hege Vestre Viken Blindheim Augun St. Olavs Hospital Bratberg Grete Helse Nord-Trøndelag Bugge Einar Universitetssykehuset Nord-Norge Foredragsholdere Servicemiljø

12 Etternavn Fornavn Arbeidssted Christensen Camilla Oslo universitetssykehus Cooper John Stavanger Universitetssjukehus Dahl Linn Anita Kreftregisteret Damgaard Katrine Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Damtjernhaug Berit Kreftregisteret Dekkerhus Hege Universitetssykehuset Nord-Norge Dimoski Tomislav Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Drageset Brit J NAFKAM, Universitetet i Tromsø Drivvoll Ann Kristin Helse Sør-Øst Daasnes Camilla Datatilsynet Danmark Edvardsen Are SKDE Eide Turid Oslo universitetssykehus Eikemo Hilde Helse Midt-Norge Elkjær Sonja Oslo universitetssykehus Engelschiøn Sverre Helse- og omsorgsdepartementet Engesæter Lars B. (Lasse) Haukeland Universitetssykehus Enstad Frøydis Nasjonalt folkehelseinstitutt Eriksson Nils Helse Midt-Norge Estenstad Monica Grøtte Helsedirektoratet Fenstad Anne Marie Helse Bergen Fjærtoft Hild St. Olavs Hospital Flaatten Hans Haukeland Universitetssykehus Follerås Gunnar Oslo universitetssykehus Fornes Monica Datatilsynet Furnes Ove Haukeland Universitetssykehus Fylling Børre Riksrevisjonen Garen Torhild Oslo universitetssykehus Gjelsvik Ylva Maria Kreftregisteret Gran Helle M. Helsedirektoratet Foredragsholdere Servicemiljø

13 Etternavn Fornavn Arbeidssted Granlund Torunn Omland Helse- og omsorgsdepartementet Griegel Kjell Helse Nord-Trøndelag Gullhav Elin Universitetssykehuset Nord-Norge Gystad Stein Olav Helsedirektoratet, Norsk pasientregister Hagen Elisabeth Nasjonalt folkehelseinstitutt Halbakken Erik Sykehuset i Vestfold Handeland Martin Sykehuset i Vestfold Hansen Trond Egil Allmennlegeforeningen Haslene Anne Dina St. Olavs Hospital Haug Bjørn Helgelandssykehuset Haug Per Hemit Heggestad Torhild Helse Bergen Heiberg Ina SKDE Heien-Larssen Janie Oslo universitetssykehus Hellesnes Frode Access-Dynamics Hesselberg Øyvind Nasjonalt folkehelseinstitutt Hjeltnes Nils Sunnaas sykehus Hoff Geir Sykehuset Telemark Hollung Sandra Cerebral pareseregisteret i Norge Holm Hans Asbjørn Helsedirektoratet Holm Jensen Kristin Høyres Stortingsgruppe Holmstrøm Lena Kreftregisteret Horn Siv Anita Sunnaas sykehus Huse Unn Helsedirektoratet Husebekk Anne Universitetssykehuset Nord-Norge Huseby Beate M Helsedirektoratet Høye Anne SKDE Håberg Siri Eldevik Nasjonalt folkehelseinstitutt Indredavik Bent Helse Midt-Norge Foredragsholdere Servicemiljø

14 Etternavn Fornavn Arbeidssted Ingebrigtsen Tor Universitetssykehuset Nord-Norge Jahnsen Reidun Oslo universitetssykehus Johannesen Tom Børge Kreftregisteret Johannessen Ane Helse Bergen Johansen Berit St. Olavs Hospital Johansen Monica Kreftregisteret Joner Geir Oslo universitetssykehus Jystad Marte A REK Helse Midt-Norge Knutli Marlen Helse Nord-Trøndelag Kristenson Margareta Linkjøping Universitet Kristiansen Anne Karin St. Olavs Hospital Krogh Cecilie Kreftregisteret Krogstad Inge SAS Institute Kulseng Bård St. Olavs Hospital Kvalvik Anne Grimstvedt Helse Vest Kvåle Reidar Helse Bergen Kaaresen Per Ivar Universitetssykehuset Nord-Norge Lande Hasle Anne Kari Helse- og omsorgsdepartementet Larønningen Siri Kreftregisteret Leivestad Torbjørn Oslo universitetssykehus Lekve Bodil Helse Vest IKT Lie Hilde Koch Kreftregisteret Lie-Nielsen Erik Medisinsk fødselsregister, FHI Lilleeng Solfrid Helsedirektoratet Lillehagen Toril St. Olavs Hospital Lindqvist Susanne Helse Midt-Norge Lindtner Johan Ringstad Haukeland Universitetssykehus Lund Håheim Lise Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Løvaas Karianne Fjeld Helse Vest Foredragsholdere Servicemiljø

15 Etternavn Fornavn Arbeidssted Magnus Trine SKDE Major Ellinor F. Nasjonalt folkehelseinstitutt Martinsen Tor Åsmund Nasjonalt folkehelseinstitutt Monge Målfrid Helsedirektoratet Monstad Eline Helse Bergen Moseng Dagfinn Universitetssykehuset Nord-Norge Myklebust Gerd Oslo universitetssykehus Nesvåg Sverre Stavanger Universitetssjukehus Nilsen Ann Helen St. Olavs Hospital Nilsen Jan Erik Oslo universitetssykehus Nordeide Eli Helse-Bergen Nordgård Gøril SKDE Nordgård Ståle St. Olavs Hospital Nordvåg Bjørn-Yngvar St. Olavs Hospital Nygård Daniel Helse Nord-IKT Nystadnes Torbjørn KITH Næs Ingebjørg Helse Sør-Øst Odden Kari Oslo universitetssykehus Olav Hilde Kreftregisteret Olsen Frank SKDE Olsen Lena Ringstad SKDE Opheim Arild Helse Bergen Otterlei Gøril Sunnaas sykehus Otterstad Randi Akershus Universitetssykehus Ouren Thorstein Helsedirektoratet Palm Øyvind Oslo universitetssykehus Ramstad Kjersti Oslo universitetssykehus Ranstam Jonas Lund University Hospital, Sverige Reisæter Anna Varberg Oslo universitetssykehus Foredragsholdere Servicemiljø

16 Etternavn Fornavn Arbeidssted Remme Åsa Rommetveit Helse Bergen Retterstøl Kjetil Statens legemiddelverk Revis Emmanuel St. Olavs Hospital Rohweder Gitta Helse Midt-Norge Rossebø Berthe Helse-Fonna Rye Grete St. Olavs Hospital Ryggen Kristin St. Olavs Hospital Røberg Anne-Stine Sunnaas sykehus Rødevand Erik St. Olavs Hospital Røe Cecilie Oslo universitetssykehus Røise Olav Oslo universitetssykehus Rønnestad Arild Oslo universitetssykehus Røraas Haakon Herluf St. Olavs Hospital Røyne Odd Oslo universitetssykehus Sandbu Henrik A. Helse Midt-Norge Sandved Margrete Vestre Viken Sandvig Sidsel Kreftforeningen Sandvik Pål St. Olavs Hospital Schou Lindman Anja Helse Sør-Øst Selvaag Elisabeth St. Olavs Hospital Sigurdsen Erik St. Olavs Hospital Sivertsen Åse Helse Bergen Skara Hans Kristian Sunnaas Sykehus Skarbø Tove Nordlandssykehuset Skau Philip SKDE Skjesol Per Olav Hemit Skjetne John Petter Hemit Skogseth-Stephani Randi St. Olavs Hospital Skrivarhaug Torild Helse Sør-Øst Foredragsholdere Servicemiljø

17 Etternavn Fornavn Arbeidssted Sletten Ole Martin SAS Institute Småvik Rita St. Olavs Hospital Solberg Silje M Helse Bergen Solberg Tore Universitetssykehuset Nord-Norge Steen Karin Helsedirektoratet Steindal Kjersti Nasjonalt kompetansesenter for leddproteser Stensvold Hans Jørgen Oslo universitetssykehus Stevenson Barclay Helse Stavanger Stoltenberg Camilla Nasjonalt folkehelseinstitutt Strand Kirsti Helsedirektoratet Strømmen Magnus St. Olavs Hospital Strømsø Stine Jakobsson Norsk Epilepsiforbund Støver Lars-Erik Nasjonalt folkehelseinstitutt Sund Erik R. Helse Nord Svarva Eva Hemit Sæther Elin Helsedirektoratet Sæther Ola D. St. Olavs Hospital Sæthre-Hansen Erling Sten Oslo universitetssykehus Saasen Svein Harald St. Olavs Hospital Taghva Vahid Oslo universitetssykehus Talsethagen Heidi Helse Nord-IKT Taylor Bulavaite Laimute Oslo universitetssykehus Thorstensen Heidi Oslo universitetssykehus Tollefsen Elin Helse Midt-Norge og Helse-Vest Tollånes Mette Christophersen Helse Bergen Tømmerås Anders Riksrevisjonen Uleberg Bård SKDE Vassenden Arild Helse Midt-Norge Vatten Elisabeth Helsedirektoratet Foredragsholdere Servicemiljø

18 Etternavn Fornavn Arbeidssted Veddeng Odd Jarle Helse Sunnmøre Veum Helge Datatilsynet Vikse Bjørn Egil Helse Bergen Villanger Jørild H. Helse Bergen Vågen Randolf St. Olavs Hospital Wahl Christoph Michael Universitetssykehuset Nord-Norge Wallenius Marianne Helse Midt-Norge Walseth Ståle Helse Nord-IKT Wang Hege Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Warelius Linda Sykehuset i Vestfold Warholm Marianne Helse Bergen Wennberg Siri St. Olavs Hospital Wexler Alexandra Helse Midt-Norge Wiseth Rune St. Olavs Hospital Woll Anita Oslo universitetssykehus Waatevik Marie Helse Bergen Økland Bernt Olav Hele Vest IKT Østhus Petter Helse Midt-Norge Aakerholt Amund Helse Stavanger Aasness Siri Nasjonalt folkehelseinstitutt Foredragsholdere Servicemiljø

19 Notater

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Praktisk informasjon Lunsj serveres som buffet i restaurant Nidelven, Rica Nidelven Hotell. 7. sept kl og 8. sept kl Aperitiff serveres ved posterutstilling. 7. sept kl MiddaG, lokale annonseres 7. sept. Forrett: Krydret salmalaks blåskjell vendt i koriander og lime avokadokrem toppet med chilisyltet kumquat soya/sesam vinaigrette Hovedrett: Årets trønderlam franske linser med spinat og bakt tomat ristet sellerikrem og skogsopp fjellmandelpoteter fra Oppdal og kremsaus med sennep Dessert: Fløtepudding med kardemomme rørte skogsbær og krokan INTERNETTILGANG, koder for internettilgang fås ved henvendelse i hotellresepsjon.

39 Registerhåndbok 2010 Registerhåndboken er under revisjon og vil legges ut på høsten 2010.

40 Kvalitetsregister konferansen september 2010 Rica Nidelven Hotell Havnegt Trondheim

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 20.10.2010 Møtenr. 04-10 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 20. oktober 2010 Tid Kl 17.00 20.00 Sted Deltakere Fraværende Fra sekretariat På

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Olav Røise, leder for interregional styringsgruppe for arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre Mål med forelesning

Detaljer

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetid: 2. februar 2012 kl 14:00 16:00 Sted: Universitetsgata 2 (Helsedirektoratet) Tilstede: Departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetid: 11. november 2011 kl 12:00 14:00 Sted: Universitetsgata 2 (Helsedirektoratet) Tilstede: Departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015 Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Det samlede nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 1. SKDE

Detaljer

Årsrapport 2014 Regionalt fagsenter for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør Øst RHF

Årsrapport 2014 Regionalt fagsenter for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør Øst RHF Årsrapport 2014 Regionalt fagsenter for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør Øst RHF Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 06.12.2012. Møtenr. 05-12. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 06.12.2012. Møtenr. 05-12. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 06.12.2012 Møtenr. 05-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Torsdag 6. desember 2012 Tid Kl 10.00 14.00 Sted. Deltakere Fraværende Gardermoen Bent Indredavik

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Kari Kapstad Enhetsleder It-avdelingen, FHI Tekniske koordinatorer i Nasjonalt helseregisterprosjekts forprosjekt Per Olav

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Formål, dato, sted: Fjerde møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. november, kl. 10.00 16.00,

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 11.desember 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Kvalitetsregisterkonferansen 2010

Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister - en statusrapport Hild Fjærtoft Utviklingsleder Norsk hjerneslagregister Tema: Epidemiologi Historikk / problematikk

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 26. januar 2016 kl. 09:30 12:30 Sted: Møterom 10, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Arbeidsutvalget: Stein-Olav Gystad

Detaljer

Mandag 20. oktober 2014

Mandag 20. oktober 2014 Mandag 20. oktober 2014 10:30 Åpningsforedrag Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Helse- og omsorgsdepartementet 10:40 ReHabUKA 2014 i Helse Nord og føringer for fagfeltene; regionale handlingsplaner

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Harstad Kommune. Rolle Hjemmelshaver (H) /11 HARSTAD KOMMUNE. Postmottak 9479 HARSTAD. Rolle Hjemmelshaver (H) Personstatus.

Harstad Kommune. Rolle Hjemmelshaver (H) /11 HARSTAD KOMMUNE. Postmottak 9479 HARSTAD. Rolle Hjemmelshaver (H) Personstatus. Harstad Kommune Eierliste for: Gamle Stangnesvei 1903-54/11 HARSTAD KOMMUNE 1903-54/17 STAKKSUND HALLUR GAMLE STANGNESVEI 8 B 1903-54/19 HESSEN MERETE BIRGIT GAMLE STANGNESVEI 10 B 1903-54/19 KARLSEN TAGE

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 5. april 2016 kl. 09:30 13:30 Sted: Møterom 2, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Arbeidsutvalget: Olav Røise (leder,

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.54,5 (z) Fana 30.07 Geir Tore Larsen 040468 TIF Viking 12.57,9 (1) Fana 17.09 Tor-Ivar Guttulsrød 011263 IL Stjernen 13.06,0 (z) Fana 30.07

Detaljer

Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning

Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning PASIENTRAPPORTERTE DATA (PROM) I MEDISINSKE KVALITETSREGISTREFORSKNING

Detaljer

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar Møtereferat: Møtedato 8. og 9. februar 2012 Møtenr. 01-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Tid Kl 17.00 12.00 Sted Deltakere Onsdag 8. og torsdag 9. februar Gardermoen

Detaljer

Mandag 24. november, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom 1200-1245

Mandag 24. november, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom 1200-1245 Formål Dato, sted Deltakere Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 24. november, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør. Undervisningssykehjemmet i Oslo; Abildsø bo- og rehabiliteringss

Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør. Undervisningssykehjemmet i Oslo; Abildsø bo- og rehabiliteringss Norges forskningsråds Program for Helse- og omsorgstjenester Deltakerliste 4. mars 2008 Seminar: 10 millioner til omsorgsforskning og forskning på demenslidelser Felix konferansesenter, Aker brygge Navn

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1990

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1990 Menn 3000m bane (16.00) Sverre Jensen 110966 Trondheim Gangklubb 12.11,0 (5) Sollefteå 04.07 Kjell Tysse 010849 Søfteland TIL 12.16,1 (1) Fana 25.09 Anders G Myking 300466 Trondheim Gangklubb 12.30,0 (2)

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 17.06.09 gen/-

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Dato: 8.oktober, 2007 Saksnr: 25/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Orientering

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise **) X Styremedlem

Detaljer

Gnr Bnr Eiendommens adresse Eiers navn Eiers adresse Nordregata 8, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL

Gnr Bnr Eiendommens adresse Eiers navn Eiers adresse Nordregata 8, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL Gnr Bnr Eiendommens adresse Eiers navn Eiers adresse 84 167 Nordregata 2, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL 84 99 Nordregata 8, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Offentlig journal. Periode: Helse Sør-Øst RHF

Offentlig journal. Periode: Helse Sør-Øst RHF Offentlig journal Periode: 26102012-26102012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00044-20 Spesialist Åsle-Marit Ullern Sak: Privatpraktiserende spesialist

Detaljer

Journaldato: 24.1.2012-31.1.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 24.1.2012-31.1.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2012-31.1.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.02.2012 Etterlyser svar på brev Saksbehandling

Detaljer

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Bent Indredavik Prosjektleder Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre Utvikling av slagregisteret -

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Hjertekarregisteret Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold Historikk

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

Bogsdalen. Resultatliste

Bogsdalen. Resultatliste 07.05.207 BÅpen Kjetil Torgersen Egersund OK 79 20:39 2 Jane M Helland Egersund OK 8 23:28 02:49 3 Olav Helland Egersund OK 78 26:06 05:27 4 Team Horpestad Horpestad Egersund OK 83 33:2 2:33 5 Arild Svihus

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt NETTVERKSMØTE FOR NASJONALT REGISTER OVER HJERTE- OG KARLIDELSER 14-15 MARS 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Camilla Stoltenberg Assisterende

Detaljer

GRØAKLASSIKER n Søndag RESULTATLISTE SPAREBANKEN MØRE

GRØAKLASSIKER n Søndag RESULTATLISTE SPAREBANKEN MØRE GRØAKLASSIKER n Søndag 30.01.2005 RESULTATLISTE SPAREBANKEN MØRE Gutar 11 år 3 km 1 14 Hans Kristian H. Hole Sunnylven IL 10.34 0.00 2 5 Bjørn Lundanes Emblem IL 10.48 0.14 3 6 Sigurd Malvik Grøa IL 12.08

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Rennesøy Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: på % DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv. 32 5265 YTRE ARNA Einar Garvik 4 0,-kr 48 37 47 => 132 92 => 224 => 224 Nils Lidtun V65 0,-kr 47 48 50 => 145 94 => 239 => 239 Frode Nævdal 4 149,-kr 48 45 48

Detaljer

STORFISKFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Fredag 13 juli - Sørvær (Finnmark)

STORFISKFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Fredag 13 juli - Sørvær (Finnmark) STORFISKFESTIVALEN 2007 Sørøy Havfiske Klubb - Fredag 13 juli - Sørvær (Finnmark) STØRST FISK ID FORNAVN ETTERNAVN KLUBB KG FISK 1 97 Eva Elgerud D Oslo Havfiskeklubb 18,800 2 96 Martin J. F. Koppe H???

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe Olsen Kent Syltran 2008/2578-5 4129/2010 PERSA/AFM 28.05.2010 02.03.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe Olsen Kent Syltran 2008/2578-5 4129/2010 PERSA/AFM 28.05.2010 02.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.05.2010 ersonalmappe Olsen Kent Syltran 2008/2578-5 4129/2010 02.03.2010 ERSA/AFM Mottaker Kent Syltran Olsen ERSS/MS8

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Årsrapport 2013 Regionalt fagsenter for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør Øst RHF

Årsrapport 2013 Regionalt fagsenter for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør Øst RHF Årsrapport 2013 Regionalt fagsenter for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør Øst RHF Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

BEDRE HELSE MED E-HELSE OM TEKNOLOGIENS MULIGHETER I FREMTIDENS SYKEPLEIE. NSFs e-helsekonferanse Scandic Holmenkollen Park 16. og 17.

BEDRE HELSE MED E-HELSE OM TEKNOLOGIENS MULIGHETER I FREMTIDENS SYKEPLEIE. NSFs e-helsekonferanse Scandic Holmenkollen Park 16. og 17. BEDRE HELSE MED E-HELSE OM TEKNOLOGIENS MULIGHETER I FREMTIDENS SYKEPLEIE NSFs e-helsekonferanse Scandic Holmenkollen Park 16. og 17. februar 2017 FORELØPIG PROGRAM Torsdag 16.februar 09.00-10.00 Registrering

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL

RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL MENN SENIOR: KL. A: 1. Per Johan Sandbakk, Ørsta 10.01 2. Arild Bjørdal, Ørsta 10.02 KL. B: 1. Jostein Vartdal, Hødd 10.07 2. Øystein Johansen, Hareid 10.18 3. Ole

Detaljer

SØRØYFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark)

SØRØYFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark) SØRØYFESTIVALEN 2007 Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark) STØRST FISK ID FORNAVN ETTERNAVN KLUBB KG FISK 1 77 Jarle Brommeland H Bergen Havfiskefor. 25,060 2 69F Tore Jan Gismervik

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 11.12.13. Møtenr. 05-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 11.12.13. Møtenr. 05-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 11.12.13 Møtenr. 05-13 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 11. desember 2013 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Deltakere Observatører Gjester Fra sekretariat

Detaljer

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE 1948-2015 1948/51 Johan P.Sandøy Berdon Tangen N. Kjøningsen Paul Steinshamn Eivind Husøy Asbjørn K. Brunvoll Jon O. Røsok Nils K. Finnøy Olav Skotheim

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til:

Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til: Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til: Med blikk for klinikk Regional Forskningskonferanse Scandic Hell Hotell, Stjørdal, 9. og 10. juni 2015 Konferansen er støttet av Samarbeidsorganet HMN-NTNU

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Saksprotokoll. Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/ Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG

Saksprotokoll. Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/ Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.10.2015 Sak: PS 7/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/4563-2 Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG 2015-2019

Detaljer

SM Bane /300m Mesterskap Aftenposten. 200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl Nannestad Skytterlag. Leon - Resultatprogram

SM Bane /300m Mesterskap Aftenposten. 200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl Nannestad Skytterlag. Leon - Resultatprogram 200/300m Mesterskap Aftenposten Pl. Navn Skytterlag Kl. Ligg Stå Kne 15-sku 10-skudd 25-sku Omgang 35-skudd 1. Vegard Granlund Nannestad 5 * *99X 48 *X98X 47 X9X89 46 141 989XXXX9X9 94 235 9X*9X*XX9X 97

Detaljer

Torsdag 04/12 kl 15:59-19:01

Torsdag 04/12 kl 15:59-19:01 Torsdag 04/12 kl 15:59-19:01 Anders Vahlin 9 35 Atle Almeland 9 29 Atle Almeland 9 30 Beathe Segrov 9 28 Birger Rye 9 43 Bjørn Instanes 9 34 Bjørn Knudsen 9 45 Bjørn Knudsen 9 46 Brith Line Øverland 9

Detaljer

http://cupassist.com/resultater/vis_oppsett.php

http://cupassist.com/resultater/vis_oppsett.php Klasse DDV1 - Damedouble V1 DDV1 - Pulje 1 Aadland, Trude / Kjærland, Elisabeth Hjellegjerde, Elisabeth / Nogva, Randi Ulla Nilsen, Lisbeth / Gandborg, Gitte 46 Hjellegjerde, Elisabeth / Nogva, Randi Ulla

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Bente Elin Lilleøkseth,,00,00, Jørn Arild Flatha, 0,00,00, John Magne Pedersen Tangen,,00

Detaljer

DBK-MIF KONKURANSEN

DBK-MIF KONKURANSEN - KONKURANSEN 23.03.09 Totaloversikt Tid Totaloversikt Tid Simen Henriksen 00:14:08 Trond Iversen 00:12:18 Håkon Kylland 00:14:15 Jonas Falk Eek 00:12:34 Svein Hakon Sveinsson 00:14:20 Endre Fossli 00:12:46

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Kristeleg Folkeparti 1 Håkon Helgøy 1947 Helgøy 2 Jonatan Bjørkeland 1997 Fister 3 Ståle Halsne 1974 Hjelmeland 4 Anne Norunn Helgøy 1980 Helgøy 5 Gøril Gilje Helgøy 1980 Helgøy 6 Øyvind

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

0,380 1,896 80,000 40, Lyder Lefstad Sarpsborg HK Knerten 0,160 0,798 78,000 39,399

0,380 1,896 80,000 40, Lyder Lefstad Sarpsborg HK Knerten 0,160 0,798 78,000 39,399 NR F.NAVN E.NAVN KLUBB BÅT VEKT Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng 1 Robin Ødegård Ski HK Quatro 2,4 1, 1, 1, 2 Knut Ole Haug Båstad HK Kvelding 19,25 96,58 98, 97,29 3 Kjetil Langvatn Båstad HK Kvelding

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 1.6.2016 Tid: 09:00-14.30 MØTEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/52-7 4914/2010 15.07.2014 18.11.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/52-7 4914/2010 15.07.2014 18.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 14.7.2014-18.7.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 18.07.2014 Notat fra møte Eiendomsforum 17. november 2010 Eiendomsforum

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Versjon: 1.0 Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato: Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål 3. Styring og organisering 4. Økonomisk ramme/finansiering 5.

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Lyngdal Skytterlag. 3 Karusell 5m. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Lyngdal Skytterlag. 3 Karusell 5m. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Kristoffer Aksnes Søgne 41 44 47 86 218 0,- Gave 1. Øyvind Flokenes Farsund 45 45 49 93 232 0,- Gave 1. Emma Gyland Greipstad 48 48 49 91 236 0,- Gave 1. Kamilla R. Homme

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Kjell Lund 230144 TIF Viking 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.50,0

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 12.06.13 Møtenr. 03-13 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 12. juni 2013 Tid Kl. 09.30 14.45 Sted Deltakere Observatører Fraværende Fra sekretariat

Detaljer

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv!

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv! Fornavn Etternavn Firma Parallellsesjoner A-ordningen: Tips kl og 1300 triks - 1345 for å unngå Parallellsesjoner kl 1400-1445 Aleksander Ramnefjell DNB BANK ASA Ane Føllesdal Bluegarden Anna Rønning SpareBank

Detaljer