Arbeid med etikk i kommunen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeid med etikk i kommunen"

Transkript

1 Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: R Arbeid med etikk i kommunen Moral Etikk Formålet er å undersøke hva som er status for kommunens arbeid med etikk, herunder om kommunen har fastsatt etiske retningslinjer og om det arbeides med utvikling og etterlevelse av disse Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf.OS e-post: Org.nr.: NO

2 INNHOLD 1 INNLEDNING Bakgrunn Forvaltningsrevisjon Etikk i kommunal tjenesteyting og forvaltning Forståelse av etikk i kommunen FORMÅL, PROBLEMSTILLING, METODE OG REVISJONSKRITERIER Formål Problemstillinger Metode Revisjonskriterier PROBLEMSTILLING FINNES DET I PLANER OG EVENTUELLE RETNINGSLINJER MÅL, VERDIER OG RETTLEDNING AV ETISK KARAKTER SOM ER RELEVANTE I FORHOLD TIL KOMMUNENS VIRKSOMHET OG ER DETTE KOMMUNISERT TIL ANSATTE? Revisjonskriterier Faktadel Revisjonens vurderinger Revisjonens konklusjon PROBLEMSTILLING ER KJENNSKAPEN TIL INNHOLDET I ETISKE RETNINGSLINJER OG BEVISSTHETEN OM ETISKE UTFORDRINGER BLANT LEDERE OG ANSATTE TILFREDSSTILLENDE? Revisjonskriterier Faktadel Revisjonens vurderinger Revisjonens konklusjon PROBLEMSTILLING LEGGES DET TIL RETTE FOR OG STIMULERES DET TIL ETISK REFLEKSJON SOM VEDRØRER OPPGAVEUTFØRELSEN I KOMMUNEN? Revisjonskriterier Faktadel Revisjonens vurderinger Revisjonens konklusjon PROBLEMSTILLING 4: ER DE ETISKE RETNINGSLINJENE TILPASSET DE ULIKE VIRKSOMHETENE I KOMMUNEN? Revisjonskriterier Faktadel Revisjonens kommentar PROBLEMSTILLING 5: ER DET ETABLERT INTERNKONTROLL SOM SKAL SIKRE AT FORVALTNING AV RESSURSER, TJENESTEYTING OG SAKSBEHANDLING SKJER I TRÅD MED GODE ETISKE PRINSIPPER?

3 7.1 Revisjonskriterier Faktadel Revisjonens vurdering Revisjonens konklusjon PROBLEMSTILLING 6: ER DET UTARBEIDET RUTINER FOR VARSLING I KOMMUNEN? ER DET INFORMERT OM OG LAGT TIL RETTE FOR VARSLING PÅ SYSTEMATISK OG BETRYGGENDE MÅTE? Revisjonskriterier Faktadel Revisjonens vurdering Revisjonens konklusjon RÅDMANNENS UTTALELSE REVISJONENS SAMMENDRAG OG ANBEFALING Sammendrag Revisjonens anbefalinger KILDER OG VEDLEGG Kilder Vedlegg: Rådmannens uttalelse Ålen, 20. september 2013 Svein Magne Evavold Revisjonssjef Merete Lykken Revisor - 3 -

4 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon for perioden som ble behandlet av kontrollutvalget i sak 29/2012 og av kommunestyret i sak 77/2012 har dette som tema for undersøkelse i Det har i den senere tid vært stor fokus på etikk i kommunal forvaltning. Etiske spørsmål må tas på alvor fordi det er viktig at allmennheten har tillit til at kommunene har høy etisk standard i sin virksomhet. (Sitat St.prp. nr. 67 ( ) om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren). Etikk som tema har vært mye omtalt både i media og kommuner i de siste årene og da ofte knyttet opp mot korrupsjon og økonomiske mislighold. Etikk og etiske dilemma er vel så viktig innen sektorer som pleie, omsorg og oppvekst. Formål og problemstillinger er utarbeidet i samsvar med denne bestillingen. 1.2 Forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget i Holtålen kommune skal påse at de føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Forvaltningsrevisjon innebærer blant annet undersøkelser om: a) Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger b) Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området, c) Regelverket etterleves, d) Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, e) Beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav, f) Resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd I følge forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk

5 1.3 Etikk i kommunal tjenesteyting og forvaltning I overordna analyse for Holtålen kommune 1, som er grunnlag for valg av prosjekter i forvaltningsrevisjon heter det (side 19 i analysen): I St.prp. nr. 67 ( ) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2008 (kommuneproposisjonen) heter det at tillitsnivået i samfunnet kan sies å være en av våre mange ressurser i Norge, som det er viktig å ta vare på.. Et eget kapittel i proposisjonen omhandler etikk i kommunesektoren der det bl.a. står: Kommunene er berørt av de allmenne, samfunnsmessige utfordringene knyttet til etikk og samfunnsansvar. Etiske spørsmål må tas på alvor fordi det er viktig at allmennheten har tillit til at kommunene har høy etisk standard i sin virksomhet. Det begrunnes videre hvorfor etikk må tas på alvor. Det er i overordna analysen gjort følgende risikoanalyse knyttet til kommunal tjenesteyting og forvaltning: Risikofaktorer Mangler overordnede retningslinjer for hvilke etiske grunnholdninger som skal legges til grunn for kommunens virksomhet Den enkelte medarbeider er ikke bevisstgjort i forhold til hvilke krav til etiske holdninger som skal legges til grunn for virksomheten i kommunen Risikovurdering Konsekvens: Sviktende etisk standard blant ansatte har store konsekvenser for innbyggernes tillit til kommunen. Mangelfulle etiske holdninger vil gjøre kommunen mer utsatt for misligheter og korrupsjon. Sannsynlighet: Stabilitet blant nøkkelpersonell betyr liten sannsynlighet for at uheldige hendelser skal oppstå, mens utskiftninger øker sannsynlighet for uheldige hendelser. Innarbeidet administrativ organisering innebærer mindre sannsynlighet for uheldige hendelser. Manglende rutiner for evaluering av tiltak, virkemidler og prosjekter vil sannsynligvis kunne føre til feil bruk av ressurser, liten læringseffekt og dårlig grunnlag for eventuelt å korrigere kursen. Uten fokus på etikk og moral vil innbyggernes tillit til kommunen svekkes. Det skal bare et enkeltstående tilfelle til for at tilliten svekkes. 1 Overordna analyse for Holtålen kommune behandlet av kommunestyret i sak 77/

6 Risikoreduserende tiltak i kommunen Kommunen har ledermøter hver måned. Det er ellers etablert to ledernettverk som sikrer kommunikasjon mellom enhetslederne. En relativ oversiktlig administrasjon med gode muligheter til samspill mellom ledelse og ansattes organisasjoner. Lang erfaring og omfattende kunnskaper i stabsavdelingene, sekretariat og førstelinjetjeneste (servicetorget). Kommunestyre har vedtatt at folkevalgte og ansatte frivillig kan registrere sine styreverv og økonomiske interesser. Opplysningene vil være tilgjengelig for allmenheten. Vesentlighet Dette området er av vesentlig betydning for hvordan hele organisasjonen fungerer. Dårlig ledelse, svikt i rutiner og manglende kunnskaper/kompetanse her vil kunne påvirke kvaliteten på tjenestene ellers i organisasjonen. Det har blitt økt oppmerksomhet rundt etikk i kommunesektoren i de siste årene. Etiske spørsmål har vært opp til debatt og departement, og Kommunenes Sentralforbund (heretter benevnt som KS) og andre fora har engasjert seg. Engasjementet har en klar sammenheng med korrupsjonsskandaler som har blitt avdekket. Det vil være vesentlig at «etikken» ikke bare lever på et teoretisk plan, men at den også gjennomsyrer de handlinger som utføres daglig i kommunen. Konklusjon i overordna analyse Kommunen har ikke utarbeidet etiske retningslinjer for sin virksomhet. Dette må kunne sies å være en mangel ved kommunens styringsredskaper. Det er svært viktig at kommunen og dens medarbeidere i alle sammenhenger opptrer med en høy etisk standard. Kommunen er et offentlig organ som skal drive med samfunnsutvikling, forvaltning og velferdstjenester. For at kommunen skal ha tillit og et godt omdømme blant innbyggerne må det sikres at det ikke kan reises tvil om likebehandling eller uetisk forvaltningspraksis. Innarbeidet etisk forvaltningspraksis vil også være viktig for å forhindre misligheter og korrupsjon. For å bidra til å kunne avdekke uetisk adferd vil det være av betydning at kommunen har etablert rutiner for varsling, noe som for øvrig også er lovpålagt. Grunnregler for etikk og innarbeidede holdninger blant ansatte vil derfor være svært viktige for kommunen. Med bakgrunn i dette kan det være hensiktsmessig å gjennomføre forvaltningsrevisjon om etisk arbeid i kommunen

7 1.4 Forståelse av etikk i kommunen Hva forstår vi med arbeid med etikk i kommunen? / Tema for undersøkelsen. Sitat fra KS «Prosessveileder i arbeidet med etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjonsarbeid i kommunen. Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger?»: «Å arbeide med etiske problemstillinger i kommunen handler om å klargjøre hva som er rett og galt i gitte situasjoner. Etikk handler om å bli enige om et sett av verdier, hvordan verdiene skal komme til syne i praktiske situasjoner, og om å forstå konsekvensene av egen handling. Det er de faktiske handlingene som danner grunnlaget for kommunens omdømme i befolkningen.» Det er ikke tilstrekkelig at den enkelte medarbeider eller folkevalgt kjenner rettsreglene man må forstå følgene av sine egne handlinger. Holdningsskapende arbeid gjennom prosesser der alle ansatte involveres, er derfor av mange gode grunner en svært viktig del i arbeidet med etisk bevissthet og ikke minst omdømmebygging i kommunesektoren. Begrepsforklaringer etikk og moral: Noen sitater som kan klargjøre dette: «Man kan skille mellom etikk og moral. Moralen er de meninger om det gode og riktige, det tillatelige og det forkastelige, som man legger til grunn når man vil styre sin egen og bedømme andres livsførsel. Etikken er den mer eller mindre systematiske refleksjon om egen og andres moral. Etikken kan da sies å være moralens teori.»(eivind Tjønneland) «Moral handler om det vi gjør, eller det vi lar være å gjøre, og hva andre mener om det. Etikk handler om å tenke igjennom hva som er rett og galt. Det gjør vi særlig når vi ikke er sikre på hva som er riktig å gjøre, eller når vi er uenige.» (Hentet fra lærebok i RLE faget for 8. klasse) Etikk skiller seg fra moral ved at etikk er tankene om hva som er galt og riktig, mens moral er hvordan man oppfører seg i praksis. En persons etikk (tanker) og moral (handlinger) behøver ikke alltid stemme overens. Man kan for eksempel mene det er galt å lyve, men likevel gjøre det i visse situasjoner. Etiske dilemmaer og utfordringer i kommunen. Hva er det? KS prosessveileder i arbeid med etikk forsøker å klargjøre hva som ligger i dette: «Ofte får vi klargjort hva som er rett og galt i gitte situasjoner. Likevel, både som ledere og medarbeidere støter vi også på dilemmaer eller valgsituasjoner hvor vi må velge mellom flere riktige handlingsalternativer, og der et eller flere viktige hensyn må vike. Når man skal sortere og vurdere ulike handlingsalternativer, kan det være nyttig å vurdere dem i forhold til disse spørsmålene: - 7 -

8 Påvirkes kommunens omdømme, hva med lønnsomheten, er det rett og riktig, brytes lover og regler, er handlingen i samsvar med verdiene våre? Dilemmaer kan oppstå når svaret på ett eller flere spørsmål er nei. Da er vi i en situasjon der minst to ulike hensyn står mot hverandre, og det blir viktig å finne den rette prioriteringen: Skal for eksempel økonomien vektes framfor moral og muligheten for tap av omdømme?» Det kan være på sin plass med en opplisting av mulige forhold av etisk karakter som vil kunne oppstå i utøvelsen av oppgaver når det gjelder tjenesteyting, ressursbruk og forvaltningsoppgaver ellers. Etiske utfordringer vil være knyttet til forhold som er listet opp nedenfor: Habilitet og integritet Bierverv Engasjement i frivillige organisasjoner Forretningsskikk Bruk av kommunens eiendeler Bruk av pc og mobil privat/jobb Innkjøp og innkjøpsprosedyrer Korrupsjon og bestikkelser Gaver Representasjon, turer, bevertning og utgiftsdekning Behandling av de som henvender seg til kommunen i forbindelse med ulike virksomheter Forholdet til kolleger og lojalitet Om ytringsfrihet, lojalitet og taushetsplikt Varsling Ressursbruk og kvalitetskrav Forholdet til medier Natur og miljø (håndtering av avfall og miljøskadelige stoffer) Arbeidsmiljø Forholdet til kommunale selskaper Yrkesetiske dilemmaer knyttet til spesielle situasjoner, for eksempel innen helse, pleie og omsorg og skole Internkontroll Informasjon Alle medarbeiderne i en kommune vil møte situasjoner/valg der det er nødvendig å reflektere over etiske problemstillinger. For eksempel vil ansatte ved et sykehjem stå overfor utfordringer som gjelder bruk av tvang, livsforlengende behandling, mangelfull pleie pga. ressursmangel. I skolen kan etiske dilemmaer bestå i lærerens fordeling av tid mellom elevene, spørsmål om vurdering og karaktersetting. Det kan skilles mellom profesjonsorientert områdeetikk (det som gjelder for bestemte områder) og det man kaller grunnlagsetikk, den felles forståelsesramme i samfunnet. Grunnlagsetikken og områdeetikken står i et gjensidig forhold til hverandre

9 2 FORMÅL, PROBLEMSTILLING, METODE OG REVISJONSKRITERIER 2.1 Formål Sitat fra KS etikkveileder: «Befolkningens tillit til folkevalgte og offentlig ansatte er en forutsetning for lokaldemokratiet. I en kommune med godt omdømme øker de folkevalgtes handlingsrom, og det gjør det mulig for kommunen å fylle rollen som god tjenesteyter, samfunnsutvikler, forvaltningsmyndighet og arbeidsgiver.» Formålet med revisjonen er å undersøke hva som er status for kommunens arbeid med etikk, herunder om kommunen har fastsatt etiske retningslinjer og om det arbeides med utvikling og etterlevelse av disse. 2.2 Problemstillinger Hovedproblemstilling: Hva er status for kommunens arbeid med etikk? Har kommunen fastsatt etiske retningslinjer og arbeides det med utvikling og etterlevelse av dem? Hovedproblemstillingen er belyst i delproblemstillinger: 1. Finnes det i planer og eventuelle retningslinjer mål, verdier og rettledning av etisk karakter som er relevante i forhold til kommunens virksomhet og er dette kommunisert til ansatte? 2. Er kjennskapen til innholdet i etiske retningslinjer og bevisstheten om etiske utfordringer blant ledere og ansatte tilfredsstillende? 3. Legges det til rette for og stimuleres det til etisk refleksjon som vedrører oppgaveutførelsen i kommunen? 4. Er de etiske retningslinjene tilpasset de ulike virksomhetene i kommunen? 5. Er det etablert internkontroll som skal sikre at forvaltning av ressurser, tjenesteyting og saksbehandling skjer i tråd med gode etiske prinsipper? 6. Er det utarbeidet rutiner for varsling i kommunen? Er det informert om og lagt til rette for varsling på en systematisk og betryggende måte? - 9 -

10 2.3 Metode Metodisk tilnærming vil være betinget av undersøkelsens problemstillinger. Statusen for etikkarbeidet i kommunen vil være påvirket av objektive forhold som eksistensen av etiske retningslinjer, plandokumenter som uttrykker mål og verdier samt ledernes og medarbeidernes kjennskap til dem og evne til selvstendig refleksjon rundt etiske dilemmaer som oppstår i hverdagen under utøvelsen av arbeidet. Som konsekvens av dette vil det være nødvendig med innhenting av både objektive data og data som relaterer seg til enkeltpersoners opplevelse. Dette innebærer analyse av dokumenter, spørsmål til rådmann og virksomhetsledere eventuelt andre medarbeidere og ellers datainnhenting ved hjelp av spørreskjema til kommunens ansatte. 2.4 Revisjonskriterier For å belyse problemstillingene utarbeider vi revisjonskriterier. Revisjonskriteriene danner grunnlag for å vurdere om det foreligger avvik eller svakheter på området som er gjenstand for undersøkelsen. Videre vil kriteriene være utgangspunkt for de anbefalinger revisjonen kan komme med som resultat av undersøkelsen. Etikkspørsmål berører mange lover og forskrifter som gjelder kommunesektoren. Det kan i hovedsak ikke brukes spesielle lovbestemmelser som kriterier i en undersøkelse som dette, da med unntak av regelverket som omhandler varsling (arbeidsmiljøloven). Det vil kunne være mulig å bruke kommunens egne føringer for etikkarbeidet som kriterier. Det vil si å vurdere status på etikkarbeidet mot kommunens egne dokumenter som sier noe om etikk; etiske retningslinjer, anskaffelsesreglement, kommunens verdier og mål, personalreglement, HMS håndbok, rutiner for medarbeidersamtaler, eierskapsmelding, ansettelsesstrategier (arbeidsgiverstrategier). KS etikkveileder: Det understrekes at etikk i kommunene er noe mer enn lov- og regelforståelse og etterkontroll. Det finnes langt flere etiske dilemmaer i kommunal virksomhet som knytter seg til bruk av ressurser, kvalitet i tjenesten og arbeidsmiljø enn det som kan betegnes som brudd på regler om taushetsplikt og habilitet. Det må legges til rette for utvikling av etisk bevissthet gjennom trening og refleksjon. Veilederen er utformet for å sette i gang prosesser som bidrar til bevisstgjøring av handlinger på alle nivåer i kommunen. Hensikten med veilederen er altså å bidra med et grunnlag som den enkelte kommune kan benytte i sin revisjon eller utarbeidelse av egne etiske retningslinjer. Lover, spesielt arbeidsmiljøloven 2-4, 2-5 og 3-6 om varsling: Varsling reguleres av arbeidsmiljøloven. Det er spesielt 3-6 Plikt til å legge forholdene til rette for varsling som gjelder kommunen som arbeidsgiver. Her heter det at arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og

11 sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten i samsvar med 2-4, dersom forholdene i virksomheten tilsier det. KS varslingsveileder: Veilederen er ment å være til hjelp for kommunene i utarbeiding av rutiner for varsling. Utgangspunktet er at det i enhver organisasjon vil kunne forekomme kritikkverdige forhold. Ansatte er ofte de nærmeste til å oppdage kritikkverdige forhold, og det bør derfor tilrettelegges og informeres om varslingsretten slik at kritikkverdige forhold synliggjøres for ledelsen. Revisjonskriterier vil konkretiseres i tilknytning til behandlingen av hver enkelt problemstilling. PROBLEMSTILLING 1 3 FINNES DET I PLANER OG EVENTUELLE RETNINGSLINJER MÅL, VERDIER OG RETTLEDNING AV ETISK KARAKTER SOM ER RELEVANTE I FORHOLD TIL KOMMUNENS VIRKSOMHET OG ER DETTE KOMMUNISERT TIL ANSATTE? 3.1 Revisjonskriterier Generelt bør det være slik at kommuner har utarbeidet etiske retningslinjer. Disse bør være kommet i stand gjennom bred deltakelse av sentrale personer (rådmann/virksomhetsledere) i kommunens administrasjon og representanter for ansatte. KS etikkveileder legger vekt på at kommunen selv skal utarbeide retningslinjene, veilederen er tenkt som hjelp i dette arbeidet. Å importere noe andre har utarbeidet hindrer gjennomtenkning av etiske problemstillinger og at man får et eierforhold til dem. Videre vil det å sikre at gode etiske holdninger formidles til medarbeiderne i hovedsak være virksomhetsledernes oppgave. Selvfølgelig vil den enkelte medarbeider også ha et selvstendig ansvar for å sette seg inn i retningslinjene og andre dokumenter som omhandler etiske problemstillinger. 3.2 Faktadel Skriftlige dokumenter som omhandler etikk i Holtålen kommune Kommunen har ikke vedtatt egne etiske retningslinjer. Rådmannen oppgir til revisjonen at Etiske spørsmål er berørt i andre dokumenter i kommunens systemhåndbok, blant annet i arbeidsreglement, stillingsbeskrivelser, kommuneplanens samfunnsdel, retningslinjer for bruk av sosiale media. Systemboka er tilgjengelig for alle via kommunens hjemmeside

12 I systemboken er det 71 stillingsbeskrivelser pr juni Felles i stillingsbeskrivelsene er en generell del som blant annet omhandler annet lønnet arbeid, inhabilitet og taushet. Arbeidsreglement er sist godkjent av kommunestyret og omhandler blant annet størrelsen på annet lønnet arbeid og taushetsplikt. Kommuneplanens samfunnsdel beskriver i innledningen kommunens verdier med stikkord som søkende, mot, positiv og samhandling som er beskrevet nærmere i samfunnsdelen, og som kommunens hustavle (jf Systemboka). Det ble sendt ut brev med spørsmål til 26 ledere i kommunen, og 13 har gitt svar på undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 50 %. Spørreskjemaet til ansatte ble sendt pr epost til 7 utvalgte enheter hvor vi ba enhetslederne om å distribuere til sine ansatte. Til sammen 74 ansatte har gitt svar på undersøkelsen. 30 % av svarene er innen tjenestene barn og unge, og 66 % av svarene er innen tjenestene helse, sosial, pleie og omsorg. Vi har mottatt få svar fra øvrige enheter som mottok spørreskjemaet til ansatte. Ut i fra antall mottatte svar vurderer revisjonen at undersøkelsen bare er representativ for tjenestene helse, sosial, pleie og omsorg og tjenestene barn og unge. Det betyr at konklusjonene på denne undersøkelsen i hovedsak gjelder for de enhetene som har avgitt svar. Hvorfor kun 3 ansatte fra øvrige enheter har svart på spørreundersøkelsen er ikke undersøkt nærmere. Rådmannens, enhetsledernes og ansattes svar på spørsmål knyttet til denne problemstillingen: Rådmannens svar Spørsmål 1.3: Blir kommunens etiske holdninger kommunisert på andre måter? Rådmannens svar: Ja, i ledermøter, saksbehandling, habilitetsvurdering. Gjelder også politisk nivå. Ledernes svar Spørsmål nr 1.3: Blir kommunens etiske holdninger kommunisert på andre måter? Svar: Personalmøter, vurderes på de ulike tjenesteområdene, ledermøter, gjennom arbeidsreglementet. Diskusjoner på avdelingsnivå. Gjennom saksbehandling, habilitetsvurderinger, drøfting med politisk ledelse. Tre ledere svarer at det ikke blir kommunisert på andre måter Lederne og rådmannen ble videre spurt om de etiske retningslinjene er relevante i forhold til egen virksomhet. Svarene er: 9 Ja, 3 ikke svart, 1 har ikke, og rådmannen svarer ja. Det kom også innspill på at det kunne vært med en definisjon på hva som menes med etikk til spørsmålene til spørreundersøkelsen

13 Ansattes svar Nedenfor har vi satt opp en oversikt over svar fra ansatte på spørsmål nr 6: Tabell 1: Hvor godt kjenner du til kommunens vedtatte dokumenter/planer som omhandler verdier og etiske retningslinjer I liten grad i stor grad Vet ikke Svar: Ikke svart Antall Prosent 26,1% 14,5% 26,1% 20,3% 7,2% 1,5% 4,3% Det ble i spørsmålet bedt om å nevne dokumenter/planer der etikk er omhandlet. Svarene varierer fra at de ikke kjenner til noen dokumenter til at det nevnes dokumenter. Her er noen av svarene: - Vært på kurs i 2010 men har ikke sett noen dokumenter - Veileder for varslere og varslingsmottakere - Kjenner til Fagforbundets etiske retningslinjer som henger opp på arb.plassen - Har permer der etiske retningslinjer står skrevet - Kjenner til at det er nevnt verdier i dokumenter - I omsorgsplanen I tabellen nedenfor er det sammendrag over svarene på spørsmål nr 7: Tabell 2: Hvordan ble du eventuelt gjort kjent med kommunens verdier og etiske retningslinjer? Svaralternativer (her har noen krysset flere ganger) Antall prosent Ved ansettelse 13 18,3% Nærmeste leder informerte om dem 25 35,2% En kollega informerte om dem 3 4,2% Fikk informasjon via tillitsvalgte 7 9,9% Ingen informasjon 18 25,4% Annet, spesifiser 5 7 % Totalt % IKKE SVART 10 Det ble opplyst at kommunen er med i et prosjekt som omhandler etiske refleksjoner innen helse, sosial, pleie og omsorg. Hele 40,6 % svarer at de i liten til mindre grad kjenner til kommunens vedtatte dokumenter/planer som omhandler verdier og etiske retningslinjer, mens 29 % svarer at de kjenner til dem. 67,6 % oppgir at de er gjort kjent med kommunens verdier og etiske retningslinjer gjennom ulike metoder. 25,4 % oppgir at de ikke har fått noen informasjon (18 ansatte har krysset av her)

14 3.3 Revisjonens vurderinger Holtålen kommune høringsutkast: Kommunen har ingen egne etiske retningslinjer. Noen retningslinjer som gjelder etikk er med i andre reglementer og på «hustavla». Rådmann og de fleste enhetslederne oppgir at etiske holdninger drøftes på flere nivåer i virksomheten. Mens 3 ledere har svart at de ikke blir kommunisert på andre måter. Svarene gir oss informasjon om en delt oppfatning om hvorvidt kommunens verdier og etikk blir gjort kjent for ansatte. Det er heller ingen rutiner for å ta med etikk som eget tema på avdelingsmøter, medarbeidersamtaler og andre lignende fora. Ut i fra svarene ser det ut til at noen enheter ofte diskuterer etikk. Når dette ikke er eget tema fra ledelsen oppstår det risiko for at enheter/ansatte selv «definerer» sine etiske retningslinjer og ut i fra dem gjennomfører sine handlinger (moral). Det er også usikkert om og i hvilken grad kommunens verdier er kjent blant ansatte i de tjenestene som i stor grad ikke har svart på undersøkelsen. Manglende svar på undersøkelsen fra enkelte tjenester kan være et «tegn på» manglende kjennskap til og forståelse av hva kommunens verdier er, og etiske prinsipper som bør gjelde i en kommune. 3.4 Revisjonens konklusjon Kommunen har ikke samlet etiske retningslinjer i ett dokument, og varierende svar fra ansatte gjør at det virker noe tilfeldig i hvilken grad kommunens verdier og etikk gjennomgås av ledelsen og ansatte. PROBLEMSTILLING 2 4 ER KJENNSKAPEN TIL INNHOLDET I ETISKE RETNINGSLINJER OG BEVISSTHETEN OM ETISKE UTFORDRINGER BLANT LEDERE OG ANSATTE TILFREDSSTILLENDE? 4.1 Revisjonskriterier Kommunen har ingen egne etiske retningslinjer som kan benyttes som revisjonskriterier her, men viser til den generelle gjennomgangen av revisjonskriterier i kapittel Faktadel Rådmannens, enhetsledernes og ansattes svar på spørsmål knyttet til denne problemstillingen:

15 Rådmannens svar Ikke aktuelt ettersom kommunen ikke har vedtatt egne etiske retningslinjer. Enhetsledernes svar Det ble stilt følgende spørsmål om ledernes kjennskap til etiske retningslinjer: 1) Hvor er retningslinjene tilgjengelig? 2) Hvordan informeres ansatte om kommunens holdninger til etiske spørsmål? 3) Hvordan informeres nytilsatte? 4) Hvem har ansvaret for å informere? 5) Hvordan er din egen kjennskap til kommunens retningslinjer om etikk og hvordan vurderer du at kjennskapet er for øvrig i organisasjonen? Alle lederne svarer at det ikke er egne etiske retningslinjer i kommunen og har ikke fylt inn svar her. Ansattes svar En sammenfattet oversikt over svarene er vist i tabellene nedenfor: Tabell 3: Synspunkter på etiske spørsmål i kommunen Helt uenig - enig På en skala fra 1 6, der 1 er helt uenig og 6 er enig, ber vi deg Vet ikke Ikke svart vurdere påstandene nedenfor: Jeg har selv ansvar for å gjøre meg kjent med om kommunen har etiske retningslinjer eller ikke Jeg har selv ansvar for å gjøre meg kjent med innholdet i etiske retningslinjer Her spurte vi om det er den ansatte selv som har ansvaret for å gjøre seg kjent med om kommunen har egne retningslinjer, og om det er den ansatte selv som har ansvaret for å gjøre seg kjent med innholdet i etiske retningslinjer. Det er få som er helt uenig i disse påstandene, de aller fleste er fra til dels enig til helt enig i påstandene. 4.3 Revisjonens vurderinger Kommunen har som kjent ingen egne vedtatte etiske retningslinjer. Vi ser at flest ansatte mener at det er den ansatte selv som skal gjøre seg kjent med og sette seg inn i kommunens etiske retningslinjer. Lederne har ikke svart på spørsmålene som ble stilt fordi kommunen ikke har egne etiske retningslinjer. Likevel ser vi i tabell 2 at 35,2 % av de ansatte svarer at nærmeste leder informere om kommunens verdier og etiske retningslinjer ved ansettelse. Dette tyder på at

16 det er en bevissthet om etiske utfordringer i kommunen, selv om det ikke er egne vedtatte retningslinjer. 4.4 Revisjonens konklusjon Kommunen har ikke egne etiske retningslinjer, mens svarene fra ansatte viser en ulik oppfatning om kommunen har etiske retningslinjer eller ikke. Egne etiske retningslinjer gir større bevisstgjøring om etikk og bør være et fast punkt ved ansettelse, møter, medarbeidersamtaler og lignende. PROBLEMSTILLING 3 5. LEGGES DET TIL RETTE FOR OG STIMULERES DET TIL ETISK REFLEKSJON SOM VEDRØRER OPPGAVEUTFØRELSEN I KOMMUNEN? 5.1 Revisjonskriterier Vi viser til den generelle gjennomgangen av revisjonskriterier under kapittel Faktadel Rådmannens, enhetsledernes og ansattes svar på spørsmål knyttet til denne problemstillingen: Rådmannens svar Vi stilte følgende spørsmål til rådmannen: Er etikk tema på møter i organisasjonen, systematisk, tilfeldig eller situasjonsbestemt? Svar: Systematisk og situasjonsavhengig, avhengig av tema. Ledernes svar Det ble stilt samme spørsmål til lederne: Er etikk tema på møter i organisasjonen, systematisk, tilfeldig eller situasjonsbestemt? Svarene fordeler seg slikt: - Systematisk og situasjonsbetinget. Er tema på ledermøter og i medarbeidersamtaler - Tilfeldig og situasjonsbetinget. Ikke systematisk tema i medarbeidersamtaler - Systematisk. Er tema på ledermøter og i medarbeidersamtaler. - Tilfeldig og situasjonsbetinget. Er tema på ledermøter og medarbeidersamtaler. - Systematisk, tilfeldig og situasjonsbetinget. Og tema på ledermøter og i medarbeidersamtaler. - Tilfeldig, og tema i medarbeidersamtaler. - Jobber med det hele tiden men mangler å få satt det i system. - Etikk er ikke tema på møter i organisasjonen, ledermøter eller i medarbeidersamtaler

17 - Tilfeldig og tema på ledermøter men ikke i medarbeidersamtaler - Tilfeldig og tema på ledermøter og i medarbeidersamtaler. Eksempler på etiske spørsmål om retningslinjer er blant annet bruk av sosiale medier og ytringsfrihet. Ansattes svar Det ble stilt følgende spørsmål til ansatte relatert til problemstilling 3: I hvilken grad har du selv tatt opp eller deltatt i diskusjoner om etiske utfordringer og dilemmaer? En sammenfattet oversikt over svarene er vist i tabellen nedenfor: Tabell 4: I hvilken grad har du selv tatt opp eller deltatt i diskusjoner om etiske utfordringer og dilemmaer? I liten grad i stor grad Svar: Ikke svart Antall (74) Prosent 6,7% 5,4% 20,3% 12,2% 16,2% 25,7% 13,5% Svarene fordeler seg fra liten grad til i stor grad. Hele 39,2% har selv tatt opp eller deltatt i diskusjoner i stor grad. Samtidig viser svarene at andelen som ikke deltar så aktivt også er ganske stor, til sammen 25,7 %. Det er også 5 ansatte som ikke har svart på dette spørsmålet uten at vi vet hvorfor. Neste spørsmål til de ansatte relatert til problemstilling 3: På din arbeidsplass, hvilke tiltak har du selv gjennomgått for å få økt bevissthet og kompetanse i forhold til etiske problemstillinger? Du kan sette flere kryss. En sammenfattet oversikt over svarene er vist i tabellen nedenfor: Tabell 5: Oversikt over tiltak ansatte selv har gjennomgått for å få økt bevissthet og kompetanse i forhold til etiske problemstillinger Tiltak Antall prosent Jeg har på egenhånd skaffet meg informasjon om etiske 14 12,2 % retningslinjer Jeg har deltatt i diskusjoner om etiske dilemmaer for mitt 52 45,2 % arbeid Jeg har deltatt på opplæring/ kurs i etikk og etiske 37 32,2 % problemstillinger Etikk og etiske problemstillinger inngikk i min siste 6 5,2 % medarbeidersamtale Ingen tiltak 5 4,3 % Annet, spesifiser 1 0,9 % Totale svar IKKE SVART

18 Her var det anledning til å sette flere kryss, noe som flere har benyttet muligheten til. Her er det 6 ansatte som ikke har svart, og det er i hovedsak de samme ansatte som ikke har svart på spørsmål som er framvist i tabell 4. Vi ser at bare 5,2 % har svart at etikk og etiske problemstillinger inngikk i deres siste medarbeidersamtale, mens flere ledere har trukket frem at dette er tema i medarbeidersamtaler. Vi har ikke en forklaring på hvorfor det er slik. 5.3 Revisjonens vurderinger Problemstillingen var om det legges til rette for og stimuleres til etisk refleksjon som vedrører oppgaveutførelsen i kommunen. Svarene tyder på etikk er et tema i organisasjonen, i noen grad systematisk men ofte situasjonsbetinget/tilfeldig. Det er store variasjoner blant de ansatte om de selv har tatt opp eller deltatt i diskusjoner om etiske utfordringer og dilemmaer. Nesten halvparten av ansatte svarer at de har deltatt i diskusjoner, og i tabell 4 ser vi at 39,2 % gjør det i stor grad. Flere har også deltatt på kurs/opplæring om temaet. Andelen som deltar lite i diskusjoner er høy, selv om de fleste har svart at de selv har deltatt på ulike tiltak for å øke kompetansen i forhold til etiske problemstillinger. Det er svært få som opplyser at etikk og etiske problemstillinger inngikk i sin siste medarbeidersamtale. 5.4 Revisjonens konklusjon En stor andel ansatte deltar aktivt i diskusjoner om etiske utfordringer og dilemmaer. Likevel tyder svarene på at det er mest en situasjonsbetinget og tilfeldig gjennomføring og liten metodisk gjennomgang. PROBLEMSTILLING 4: 6. ER DE ETISKE RETNINGSLINJENE TILPASSET DE ULIKE VIRKSOMHETENE I KOMMUNEN? 6.1 Revisjonskriterier Kommunen skal løse mange ulike oppgaver. Dette betyr at medarbeiderne, avhengig av hvilken virksomhet de jobber i, står overfor ulike etiske utfordringer. Det vil være forskjell på, både i omfang og type etiske dilemmaer avhengig av om man arbeider innen helse, omsorg, barn /unge, teknisk eller sentraladministrasjonen. Det kan derfor være hensiktsmessig å tilpasse de etiske retningslinjene til den enkelte tjeneste slik at spesielle forhold også fanges opp. Holtålen kommune har ikke vedtatt egne etiske retningslinjer og har derfor ingen tilpasning til de ulike virksomhetene

19 6.2 Faktadel Det ble spurt lederne om retningslinjene er tilpasset virksomheten, og det ble også spurt om det benyttes andre etikkregler for eksempel fagforening, bransjeforening osv. Ettersom Holtålen kommune ikke har egne etiske retningslinjer ble første spørsmål uaktuelt. Sykehjemmet og Hjemmetjenesten oppgir at de benytter etiske retningslinjer som er utarbeidet sentralt av fagforeninger. Det er også gjennomført kurs for ansatte på sykehjemmet der etikk var tema. Sykehjemmet er for øvrig med i et nasjonalt prosjekt som omhandler etikk: «samarbeid om etisk kompetanseheving». Arbeidet omhandler etikktema av faglig art, og ikke tema som fordel av gaver, bruk av kommunens eiendeler o.l. Øvrige ledere har ikke oppgitt at de benytter seg av noen alternative etiske retningslinjer. 6.3 Revisjonens kommentar Her utarbeider vi ingen vurdering og konklusjon ettersom kommunen ikke har egne vedtatte retningslinjer og dermed ingen tilpasning til de ulike virksomhetene. Det er positivt at de i Hjemmetjenesten og på sykehjemmet benytter seg av andre etikkregler. Innenfor de virksomhetene er det ofte etiske dilemmaer og et vesentlig behov for etiske retningslinjer. PROBLEMSTILLING 5: 7. ER DET ETABLERT INTERNKONTROLL SOM SKAL SIKRE AT FORVALTNING AV RESSURSER, TJENESTEYTING OG SAKSBEHANDLING SKJER I TRÅD MED GODE ETISKE PRINSIPPER? 7.1 Revisjonskriterier Å ha utarbeidet retningslinjer, gjort kjent og hatt fokus på etikk vil ikke i seg selv sikre at det ikke vil kunne skje brudd/avvik. Et internkontrollsystems formål er å sikre etterlevelse. Internkontroll omfatter et system som består av følgende elementer: - Kontrollmiljøet - Risikovurdering - Kontrollaktiviteter - Informasjon og kommunikasjon - Overvåkning

20 Internkontroll skal bl.a. sikre at forvaltning av ressurser, tjenesteyting og saksbehandling skjer i tråd med etiske prinsipper. Kontrollmiljøet kommer til uttrykk gjennom ledelsens og medarbeidernes holdninger til viktigheten av etterlevelse av gode etiske regler. Kontrollmiljøet formes av de handlingene og prosedyrene som reflekterer ledelsens holdninger til og vektlegging av intern kontroll. Videre vil internkontrollen omfatte vurderinger av områder hvor det er risiko for brudd på etiske regler. Systemet vil ellers bestå av kontrollhandlinger som det er nødvendig å iverksette på grunnlag av risikovurderingen. Informasjon - og kommunikasjonssystemet vil bestå av en samling prosedyrer som samler inn, registrerer, behandler og kommuniserer informasjon. Med overvåking menes ledelsens overvåking av den interne kontrollen. 7.2 Faktadel Det ble spurt om hvilken internkontroll som er etablert, og hvor det er størst risiko for brudd på de etiske retningslinjene. Videre ble det spurt hvilken risiko for brudd på retningslinjene foreligger i forhold til: - personlige fordeler - tilbud om gaver - bruk av kommunens eiendom til private formål, - representasjon - reiser - habilitet i saksbehandling - faglige vurderinger og økonomiske rammer - konflikter mellom den ansattes bierverv og kommunens interesser Selv om kommunen ikke har egne vedtatte etiske retningslinjer er spørsmålene ovenfor svært relevante og viktige. Noen retningslinjer er å finne i andre reglement i Systemboken som gjelder intern kontroll i kommunen. Rådmannens svar Rådmannen viser til kommunens Systembok, der er blant annet anvisningsreglement. Videre opplyser rådmannen at det er gjort vedtak om registrering i styrevervregistret. Rådmannen maner at det er en generell risiko for utro tjenere utover alle virksomhetene, og ikke alle kan lukes ut med regler og retningslinjer. Det er vanskelig å avdekke om noen får gaver/fordeler gjennom sitt arbeid i kommunen. Kommunen er «gjennomsiktig» og det føres blant annet kjørebøker. Dette er med å gjøre bruk av kommunale eiendeler privat vanskelig. Alle reiser må dokumenteres med reiseregning. Det er liten risiko for at det ikke oppdages bierverv ettersom det er åpenhet i styrevervregistret, og det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for stillingene i kommunen. Rådmannen opplyser at det er både ja og nei om det er konkretisert grenser for hva som kan godtas. Det eksisterer uskrevne regler om bruk av kommunal eiendom/utstyr

21 Han opplyser videre at det har forekommet brudd på retningslinjene når det gjelder privat bruk av kommunal bil. Han har ikke opplyst om hvordan dette ble håndtert. Ledernes svar 10 svarer at etablerte kontrollrutiner er beskrevet i Systemboken. 2 ledere har ikke svart på noen av spørsmålene som ble stilt om dette emnet, mens 1 tror ikke at det finnes kontrollrutiner på området. De fleste har en oppfatning om etikk og på spørsmålet om hvor det er størst risiko for brudd på de etiske retningslinjene svarer de: Sosiale medier (9), svart har ingen etiske retningslinjer (1), ikke svart på spørsmålet (3). Videre opplyser en at det alltid er en risiko men er en gjennomsiktig organisasjon. Videre ble det spurt om hvilken risiko for brudd på etiske retningslinjer foreligger på utvalgte områder (se innledningen ovenfor i faktadelen) og lederne svarer: 5 har ikke svart på spørsmålet, og 5 svarer at det er risiko for bruk av kommunens eiendeler til private formål. Øvrige oppgir at styrevervregistret, regler for bruk av kommunale biler og det er en gjennomsiktig organisasjon reduserer risikoen, men det vil alltid være en risiko. Så ble det spurt om det er konkretiserte grenser for hva som kan godtas og her svarer 11 at det ikke finnes, og 2 har ikke svart på spørsmålet. Til slutt ble det spurt om det har forekommet brudd på etiske retningslinjer, og hvordan er eventuelt disse håndtert. Lederne svarer: nei (4), vet ikke/tror ikke (5) ikke svart (3), uaktuelt spørsmål (1). Ansattes svar Ansatte ble spurt om risikoer for brudd på etiske retningslinjer og rutiner knyttet til etiske retningslinjer. Svarene er sammenfattet i tabellen nedenfor: Tabell 6: Oversikt over ansattes vurderinger av risikoer for brudd på etiske retningslinjer og rutiner knyttet til etiske retningslinjer. På en skala fra 1 6, der 1 er svært lav risiko og 6 er svært høy risiko, hvordan er risikoen for uregelmessigheter innenfor: Vet ikke Tilbud om gaver Deltakelse på arrangement i regi av eksterne samarbeidspartnere Bruk av kommunens rabattordninger til private innkjøp Private reiser på kommunens bekostning Utførelsen av bijobb som kommer i konflikt med jobben i kommunen Kontakt mellom ansatte og brukere som ikke er forenlig med jobben i kommunen Ikke svart

22 Ansatte mener i stor grad at risikoen for uregelmessigheter er liten her i kommunen. Likevel er det en del som ikke vet og 1 som mener det er høy risiko for deltagelse på arrangement i regi av eksterne samarbeidspartnere, og 2 som mener det er høy risiko for at gaver mottas og at det kan være kontakt mellom ansatte og brukere som ikke er forenlig med jobben i kommunen. Ansatte ble også spurt om å vurdere risikoer for uregelmessigheter i forbindelse med eget arbeid. Svarene er sammenfattet i tabellen nedenfor: Tabell 7: Oversikt over de ansattes vurdering av risikoer for uregelmessigheter i forbindelse med eget arbeid. På en skala fra 1 6, der 1 er helt uenig og 6 er helt enig, ber vi deg vurdere følgende påstander: Vet ikke Gjennom mitt arbeid hender det at jeg får tilbud om gaver som kan være strid med regelverket På mitt arbeidssted hender det vi bruker kommunens eiendeler til private formål Jeg kjenner til at ansatte har fått private reiser dekket av kommunen Ved mitt arbeidssted hender det at kommunale rabattordninger brukes ved private kjøp Jeg vet om tilfeller der kollegaer utfører bijobb som kan være i konflikt med jobben i kommunen De fleste oppgir at det er liten risiko for uregelmessigheter i forbindelse med eget arbeid og er i stor grad uenig i påstandene ovenfor. Likevel er det relativt mange som ikke tar stilling til påstandene og svarer at de vet ikke. Kun 1 svarer at på sitt arbeidssted hender det at kommunens eiendeler brukes til private formål. Vi ser også at i noen få tilfeller får ansatte tilbud om gaver som kan være i strid med regelverket. Ikke svart Ansatte ble videre spurt om synspunkter på rutiner for å unngå ulovligheter. Dette spørsmålet omfatter formelle rutiner for å motvirke ulovlige handlinger. Svarene er sammenfattet i tabellen nedenfor:

23 Tabell 8: Oversikt over ansattes synspunkter på rutiner for å unngå ulovligheter På en skala fra 1 6, der 1 er svært dårlig og 6 er svært gode, ber vi deg vurdere de Vet ikke Ikke svart formelle rutinene ved ditt arbeidssted for å motvirke ulovlige handlinger innenfor følgende områder: Tilbud om gaver Utførelsen av bierverv som kommer i konflikt med jobben i kommunen Deltakelse på arrangement Bruk av kommunens eiendeler til private formål Private reiser på kommunens bekostning Bruk av kommunale rabattordninger til private innkjøp Spørsmålet går på de formelle rutinene for å motvirke ulovligheter. Mange svarer «vet ikke» på dette spørsmålet. Synspunktene på rutiner på området ser for øvrig ut til å være svært delte, omtrent like mange mener at det er svært dårlige rutiner som svært gode. Det kan være at det er usikkerhet i forhold til hva man skal mene om spørsmålet. Det ble også spurt om de ansattes vurdering på etiske spørsmål i kommunen. Svarene er sammenfattet i tabellen nedenfor: Tabell 9: oversikt over ansattes vurderinger på etiske spørsmål i kommunen På en skala fra 1 6, der 1 er helt uenig og 6 er helt enig, ber vi deg vurdere påstandene nedenfor: Vet ikke Det hender at jeg bryter kommunens regler når jeg vurderer det som hensiktsmessig Dersom jeg eller noen av mine kollegaer begår ulovlige handlinger i jobben vil det lett bli oppdaget Kommunen har gode rutiner for å motvirke at ansatte begår ulovlige handlinger Det er større risiko for at ledere begår ulovlige handlinger enn at ansatte gjør det Ikke svart Hovedtyngden av ansatte vurderer at de ikke vil bryte kommunens regler selv om det kan være hensiktsmessig. Det er like mange som svarer at de ikke vet om kommunen har gode rutiner for å motvirke at ansatte begår ulovlige handlinger. 26 av 74 svarer at de ikke vet om ulovlige handlinger i jobben lett blir oppdaget, og det er kun 1-2 som opplyser at det kan være de bryter kommunens regler når det er hensiktsmessig. Det er delte synspunkter på om det er større risiko for at ledere

24 begår ulovlige handlinger enn at ansatte gjør det, mens hele 41 ikke vet om det er større risiko. At så mange velger å krysse av at «vet ikke» viser at mange er usikre på risikoen. Samtidig har enda flere krysset av at de ikke vet om kommunen har gode rutiner for å motvirke at ansatte begår ulovlige handler. 7.3 Revisjonens vurdering Er det etablert internkontroll som relaterer seg til etiske problemstillinger? Det er beskrevet kort hva internkontroll innebærer under revisjonskriteriene punkt 7.1. Hvor godt et internkontrollsystem er, avhenger av kontrollmiljøet, risikovurderinger, kontrollaktiviteter, informasjon, kommunikasjon og overvåking. Vi har ikke forsøkt å kartlegge disse komponentene her. Kommunen har ikke vedtatt egne etiske retningslinjer. All internkontroll som kommunen har etablert er samlet i Systemboken som er tilgjengelig for alle via hjemmesiden til kommunen. Lederne og rådmannen viser i stor grad til Systemboken, mens 1 leder ikke tror at det finnes kontrollrutiner på området. De ansatte har delte meninger om det er rutiner i kommunen for å unngå ulovligheter, og mange har svart at de ikke vet om kommunen har gode rutiner på området. De fleste lederne oppgir at det er flest spørsmål knyttet til sosiale medier og at det er en risiko for brudd på etiske retningslinjer. Selv om kommunen ikke har egne etiske retningslinjer ser vi at ledere og ansatte har en oppfatning på hvilke etiske retningslinjer som gjelder. Det har vært avdekket privat bruk av kommunal bil. Ansatte som har svart på undersøkelsen har vurdert at det er en risiko for å bruke kommunens eiendeler til private formål. Ettersom kommunen ikke har etiske retningslinjer er det ingen egne internkontrollrutiner på området utover «uskrevne» regler og internkontroll knyttet til andre reglementer i Systemboken. 7.4 Revisjonens konklusjon Selv om kommunen ikke har egne etiske retningslinjer er det ofte etiske spørsmål blir omtalt og vurdert av ansatte og ledere. Det foreligger noen kontrollrutiner som reduserer risikoen for brudd på etikk, men det bør også foreligge prosedyrer som ivaretar en systematisk oppfølging av etiske spørsmål

25 PROBLEMSTILLING 6: 8. ER DET UTARBEIDET RUTINER FOR VARSLING I KOMMUNEN? ER DET INFORMERT OM OG LAGT TIL RETTE FOR VARSLING PÅ SYSTEMATISK OG BETRYGGENDE MÅTE? 8.1 Revisjonskriterier Bestemmelser om varsling finner vi i Arbeidsmiljøloven 2-4, 2-5 og 3-6. Det er spesielt 3-6 Plikt til å legge forholdene til rette for varsling som gjelder kommunen som arbeidsgiver. Her heter det at arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten i samsvar med 2-4, dersom forholdene i virksomheten tilsier det. Et hovedformål med varslingsbestemmelsene er å signalisere at varsling er både lovlig og ønskelig. Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten til en person eller instans som kan gjøre noe med forholdet. Kritikkverdige forhold er forhold som er brudd på lov, interne regler/retningslinjer eller allment aksepterte etiske normer. Eksempel på kritikkverdige forhold kan være; forhold som kan medføre fare for liv og helse, mobbing og trakassering, korrupsjon, maktmisbruk, underslag, tyveri og økonomiske misligheter, brudd på taushetsplikt. 8.2 Faktadel Holtålen kommune har skriftlig «Varslingsrutine», «skjema for varsling av kritikkverdige forhold» og «Veiledning til denne rutinen» som er vedtatt av AMU. Rådmann og ledere opplyser at de er tilgjengelig for alle i Systemboken via kommunens hjemmeside. Rutinene er utviklet gjennom fellesmøter med verneombud, tillitsvalgte og ledere, som også har vært høringsinstans. Rutinene er presentert på personalmøter. Revisjonen har søkt igjennom Systemboka på hjemmesiden og vi finner verken rutinen eller veilederen. (Søket ble foretatt 14. august) Rådmannen opplyser at det ikke har vært varslingssaker det siste året. Vi stilte spørsmålet «hvordan beskyttes varsler?» Det henvises til rutinene og der står det: «når det blir registrert en varslingssak oppfordres varsler til å identifisere seg for alle som behandler saken samt den det varsles om. Varsleren kan også varsle konfidensielt, dvs at bare den som mottar varselet får vite hvem varsleren

26 er. Varsleren skal også ha tilbakemelding etter at varslingssaken er avsluttet.» I rutinene og veilederen er det ikke oppgitt noe om hvem som ivaretar rettsikkerheten til varsler. Ledernes svar Alle ledere kjenner til at det er fastsatt skriftlige rutiner for varsling og rutinene er tilgjengelige. De opplyser at rutinene er utlagt på vaktrom og pauserom, og tas opp i personalmøter. Det praktiseres ingen «ikke skriftlige rutiner» utover dette Ingen kjenner til om det har vært varslingssaker siste året. Lederne viser til rutinene og opplyser at varsleren beskyttes ved å være anonym eller at det varsles til ekstern instans som BHT (bedriftshelsetjenesten). Ansattes svar Ansatte ble bedt om å krysse av for enig uenig på påstander knyttet til varsling. Svarene er sammenfattet i tabellen nedenfor. Tabell 10: Oversikt over ansattes svar på påstander om varsling Helt uenig helt enig På en skala fra 1 6, der 1 er helt uenig og 6 er helt enig, ber vi deg vurdere Vet ikke Ikke svart påstandene nedenfor: Jeg synes det er lett å si fra om klanderverdige forhold i kommunen Jeg vet hvor jeg skal si fra dersom min nærmeste leder har begått ulovligheter De fleste ser ut til å være litt enig i at det er lett å si fra om klanderverdige forhold, mens øvrige har delte meninger om dette. Over halvparten vet hvor de skal si fra dersom nærmeste leder har begått ulovligheter. Men svarene er ikke entydige det er 14 som ikke vet og 4 som er helt uenig her. Videre ble ansatte bedt om å vurdere i hvilken grad de mener det er kultur for å varsle om kritikkverdige forhold. Svarene er sammenfattet i tabellen nedenfor. Tabell 11: I hvilken grad mener du det er kultur for å varsle om kritikkverdige forhold? I liten grad i stor grad Svar: Ikke svart Antall Prosent 12% 12% 16% 26% 22% 7% 5% Her fordeler svarene seg på alle nivå, men en ser at kun 5 svarer at det i stor grad at det er kultur for å varsle om kritikkverdige forhold (16 er nesten enige i det)

REVISJON FJELL IKS. Forvaltningsrevisjon. Etisk arbeid i kommunen med tanke på likebehandling og rettssikkerhet OPPDAL KOMMUNE

REVISJON FJELL IKS. Forvaltningsrevisjon. Etisk arbeid i kommunen med tanke på likebehandling og rettssikkerhet OPPDAL KOMMUNE REVISJON FJELL IKS Forvaltningsrevisjon Etisk arbeid i kommunen med tanke på likebehandling og rettssikkerhet Innhold Forvaltningsrevisjon - SIDE 1. Innledning 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Hva forstår vi med arbeid

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

ARBEID MED ETIKK I FOLLDAL KOMMUNE

ARBEID MED ETIKK I FOLLDAL KOMMUNE Bildet kan ikke vises. R 30-2015 Forvaltningsrevisjon i Folldal kommune Forvaltningsrevisjon i Os kommune: ARBEID MED ETIKK I FOLLDAL KOMMUNE Formålet med revisjonen vil være å undersøke hva som er status

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/ vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/12-2016 Vedtatt kommunestyret 15/12-2016. 1. Innledning Etiske retningslinjer er et sett av normer og verdier som legges

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Hvorfor etiske retningslinjer? Molde kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. De etiske retningslinjene skal være

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

Etiske retningslinjer i Trysil kommune

Etiske retningslinjer i Trysil kommune 1 Etiske retningslinjer i Trysil kommune Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/47 den 18.09.2007 Saksnr i Ephorte: 2007/2777 2 Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/47 i møte 18.09.07 1. Retningslinjene

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Vedtatt av kommunestyret 31.01.2008, sak nr. 3/08 1 1. GENERELT... 3 2. OMDØMME... 3 3. TAUSHETSPLIKT... 3 4. INTEGRITET / INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune Forslag Innholdsfortegnelse Formål... 4 1. Ærlighet og åpenhet... 4 2. Faglig uavhengighet, lojalitet... 4 3. Forholdet til innbyggere og brukere.... 4 4. Forvaltning

Detaljer

Høy etisk standard i kommunene - viktig for lokaldemokrati, arbeidsmiljø og omdømme. Ski kommunestyre 18.10.2010, Kari Hesselberg, KS

Høy etisk standard i kommunene - viktig for lokaldemokrati, arbeidsmiljø og omdømme. Ski kommunestyre 18.10.2010, Kari Hesselberg, KS Høy etisk standard i kommunene - viktig for lokaldemokrati, arbeidsmiljø og omdømme Ski kommunestyre 18.10.2010, Kari Hesselberg, KS Etikk, kan det brukes til noe? Hvorfor etikkarbeid er viktig sett fra

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Arbeid med etikk. i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon. Arbeid med etikk. i Sør-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Arbeid med etikk i Sør-Trøndelag fylkeskommune August 2007 Forord Denne undersøkelsen er utført i tidsrommet april - august 2007, på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør- Trøndelag

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys»

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» 1 ALVDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER «Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens virksomhet (forvaltningsloven, offentlighetsloven, kommuneloven, særlover) Vedtatt av

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 Etiske retningslinjer 1. Rømskog kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Etikk i Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Vi som arbeider i Filmkraft...

Detaljer

1. Retningslinjene. Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato:

1. Retningslinjene. Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato: 1. Retningslinjene Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato: 19.11.2009 Retningslinjene gjelder for kommunens folkevalgte og ansatte. Kommunestyret anmoder kommunalt eide selskaper om å innføre tilsvarende

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 13.12.2016, sak 71/16 Vedtatt av kommunestyret i sak 71/16, versjon 1, dato 13.12.2016 Innledning Målet med etiske

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune ETISKE RETNINGSLINJER For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune 2 INNLEDNING Personer i fylkeskommunal tjeneste er ansatte, politikere, tillitsvalgte, personer i fylkeskommunale råd og utvalg

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OKTOBER Etiske retningslinjer. Randaberg kommune. Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord

RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OKTOBER Etiske retningslinjer. Randaberg kommune. Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord RANDABERG KOMMUNE OKTOBER 2010 ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer Randaberg kommune Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord Randaberg kommune Etiske retningslinjer Retningslinjene er

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2016, sak xx/16 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/16, versjon 1+n, dato xx.xx.2016

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: K-styre 19.2.2014 Sak 14/14 Etisk norm Balsfjord kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte, ansatte

Detaljer

Etiske retningsl injer

Etiske retningsl injer Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal dato Etiske retningsl injer for folkevalgte og ansatte i Sigdal kommune Innledning De etiske retningslinjene er en revidering av tidligere vedtatte retningslinjer i Sigdal

Detaljer

VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE. Samfunnsansvarlig forretningsdrift

VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE. Samfunnsansvarlig forretningsdrift VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE Samfunnsansvarlig forretningsdrift VARSLING - En veileder fra KS Bedrift Varslingsveileder for bedriftene Innledning Varsling er ikke noe nytt, men temaet har fått fornyet

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Etiske normer og verdigrunnlag Kongsvinger kommune har et eget verdigrunnlag. Kjerneverdiene er livsglede, inkludering, verdsetting, engasjement

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN.

RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN. Intern varslingsrutine for Andøy kommune Side 1 av 5 RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN. Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varsling

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer 2016 Innledning Formålet med Longyearbyen lokalstyres etiske retningslinjer er å sikre god etisk praksis og definere felles standard for folkevalgte og ansatte. Som forvaltere av

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE Vedtatt 8.12.2016 av kommunestyret sak 132/16 Side 1 1. Formål Formålet med reglementet er å gi veiledning for ansatte og folkevalgte som ønsker å varsle om kritikkverdige

Detaljer

Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune

Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune Vi ønsker en åpen, offensiv og ansvarlig organisasjon der medarbeiderne oppmuntres til å varsle om kritikkverdige forhold, uten å være redd for negative

Detaljer

MØTEBOK l/mwjj /SOJC 33//lg KOM

MØTEBOK l/mwjj /SOJC 33//lg KOM MØTEBOK l/mwjj /SOJC 33//lg KOM U`l ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLERV DATO NR. KONTROLLUTVALGET NV V 11.05.2016 20/16 Behandling av saken: å Saksnr.: Utvalg: _ Møtedato: 20/16 Kontrollutvalget

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold Varsling av kritikkverdige forhold Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 17/7 den 15.2.2017 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Varslingsrutine... 3 2.1 Rett og plikt til å varsle... 3 2.2 Interne varslingskanaler:...

Detaljer

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE 1 VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE Innledning Formålet med denne veilederen: Formålet med denne veilederen er å veilede ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold og å veilede dem

Detaljer

Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner

Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner Problemstillinger Hva preger ytringsbetingelsene i kommunesektoren? Oppmuntres eller begrenses ansatte til å bruke sin ytringsfrihet? Benyttes

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

ABCD. Nøtterøy kommune. Forvaltningsoppdrag. Etiske retningslinjer. Februar 2010

ABCD. Nøtterøy kommune. Forvaltningsoppdrag. Etiske retningslinjer. Februar 2010 Nøtterøy kommune Forvaltningsoppdrag Etiske retningslinjer Februar 2010 Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune Rapport: Etiske retningslinjer Vedlagt følger rapport vedrørende forvaltningsoppdrag på etikkområdet

Detaljer

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret:

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret: Mandal kommune Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune Vedtatt av bystyret: Hvorfor etiske regler? Etikk handler om at vi skal kunne stå for valgene vi gjør som ansatt eller i rollen

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE

Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE Evenes kommune er ansvarlig for bl.a. grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE Ringebu kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte for å sikre en uavhengig forvaltning. Kommunestyret vedtok 29.01.2009

Detaljer

Gjelder fra: 18.05.2010

Gjelder fra: 18.05.2010 Personalenheten Rett til å varsle/vern om varslere Rutine Utgave: 1 Sist revidert: Utarbeidet av: Rose Mari Haug Gjelder fra: 18.05.2010 Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Sidenr. 1 av 5 Lovhenvisninger:

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling Retningslinjer for varsling Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Ytringsfrihet og varsling

Ytringsfrihet og varsling Ytringsfrihet og varsling Lise Spikkeland lise.spikkeland@ks.no Vrådal 21. april 2017 Lise Spikkeland, KS Kommunelovens formålsparagraf "Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for Sør-Trøndelag fylkeskommune SØR- TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Varslerproblematikken ble satt på dagsorden våren 2005 med bl.a. krav om lovvern mot represalier

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER

RETNINGSLINJER OG RUTINER RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKK VERDIGE FORHOLD I TANA KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING 1. Lovbestemmelsen: Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven har følgende ordlyd: 2-4 Varsling

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-3 I N N S T I L L I N G S a k 4 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

ETISK VEILEDER. for ansatte i Akershus fylkeskommune

ETISK VEILEDER. for ansatte i Akershus fylkeskommune ETISK VEILEDER for ansatte i Akershus fylkeskommune NAVIGASJONSHJULET Er det lovlig? Lar det seg begrunne? ETIKK JUS IDENTITET Er det i samsvar med verdiene våre? Hva bør du gjøre? ØKONOMI MORAL Lønner

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune Vedtatt i kommunestyre 22.06.17 i sak 22/17 Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 for Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Verdigrunnlag... 2 3. Stolthet og lojalitet... 2 4. Ytringsfrihet... 2 5. Habilitet...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Etiske retningslinjer folkevalgte ETISKE RETNINGSLINJER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Etiske retningslinjer folkevalgte ETISKE RETNINGSLINJER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18.11.2010 REVIDERT I KOMMUNESTYRET 31.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer folkevalgte Randaberg kommune Ordførarkjedet Foto: Ove Sveinung Tennfjord

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Saksframlegg. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Stjørdal kommune

Saksframlegg. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Stjørdal kommune STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 007 Arkivsaksnr: 2008/3747-1 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Komite omsorg Komite kultur, næring og miljø Komite oppvekst

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget!

Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget! Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget! De neste fire årene vil gi deg en unik mulighet til å påvirke det som skjer i din kommune. 1 Velgerne har gitt deg sin tillit, og med det

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune 1. Generelle bestemmelser Vefsn kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar

Detaljer

Etiske retningslinjer for Hadsel kommune

Etiske retningslinjer for Hadsel kommune Etiske retningslinjer for Hadsel kommune Sist revidert: 1.11.2013 Ansvar for revidering: Neste revidering: personalavdelingen ved behov, eller senest innen 31.12.2016 Innhold 1. GRUNNREGLER... 3 2. HENSYNET

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR HORTEN

ETISKE RETNINGSLINJER FOR HORTEN ETISKE RETNINGSLINJER FOR HORTEN KOMMUNE Kortversjon vedtatt av kommunestyret 19.11.2007 1. GENERELLE BESTEMMELSER Ansatte og folkevalgte i kommunen skal ledes av både allmennetiske og forvaltningsetiske

Detaljer

Varslingsrutiner. - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune

Varslingsrutiner. - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune Varslingsrutiner - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune Rapport 2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2010 til mars 2011 gjennomført en undersøkelse av varslingsrutinene i

Detaljer

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder Innhold 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt 7 Varslingsrutine 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder I enhver virksomhet vil det kunne forekomme kritikkverdige

Detaljer

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Rutiner for varsling 1. Innledning Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Nye lovbestemmelser om varsling trådte i kraft 1. januar 2007. Bestemmelsene lovfester retten

Detaljer

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Demensomsorgens ABC 03. og 04. September 2015 Solveig A. Aamlii 03.09.15 VÅR HVERDAG Pasienter og pårørende som vet hva de har krav på. Arbeidsgiver, lover, regler,

Detaljer

RØDØY KOMMUNE - ETISKE REGLER -

RØDØY KOMMUNE - ETISKE REGLER - RØDØY KOMMUNE «Indre følger ytre» Foto: Bernt Arntsen - ETISKE REGLER - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 26.04.16, sak 023/2016 - Erstatter Etiske retningslinjer vedtatt i k.sak 115/1993 1. Formål og virkeområde

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Orkdal kommune 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

Etterlevelse av etiske retningslinjer

Etterlevelse av etiske retningslinjer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Etterlevelse av etiske retningslinjer Ski kommune Del II folkevalgte i Ski kommune 17. DESEMBER 2008 RAPPORT 13/08 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI

Detaljer

Folkevalgt lederskap roller og etikk

Folkevalgt lederskap roller og etikk Folkevalgt lederskap roller og etikk Som folkevalgt har du fire roller representasjonsrollen styringsrollen lederrollen arbeidsgiverrollen Representasjonsrollen Partiet Innbyggerne Enkeltindivider eller

Detaljer

Varsling. Kommunesektorens etikkutvalg, 23. november 2015. Sissel C. Trygstad

Varsling. Kommunesektorens etikkutvalg, 23. november 2015. Sissel C. Trygstad Varsling Kommunesektorens etikkutvalg, 23. november 2015 Sissel C. Trygstad Agenda Erfaringer med varsling i offentlig (kommunal) sektor «Hvor trykker skoen»? Hva er mulige årsaker til at det ikke varsles

Detaljer

Etiske utfordringer i forvaltningen. Tora Aasland Leder av Kommunesektorens etikkutvalg

Etiske utfordringer i forvaltningen. Tora Aasland Leder av Kommunesektorens etikkutvalg Etiske utfordringer i forvaltningen Tora Aasland Leder av Kommunesektorens etikkutvalg Helheten består av mange deler som må virke sammen Kunnskap om samfunn og kultur Kunnskap om forvaltning Rettsstat

Detaljer

Revidering av rutinen for varsling og saksbehandling av varslingssaker

Revidering av rutinen for varsling og saksbehandling av varslingssaker Arkivsaksnr.: 16/2393 Lnr.: 6002/17 Ark.: X22 Saksbehandler: fagleder personal Anders Vik Revidering av rutinen for varsling og saksbehandling av varslingssaker Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Trepartsorganet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer