Søknad og Kontrakt om Opprettelsen av en Selvstendig Konsulentstilling hos Platinum Health Nordic

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad og Kontrakt om Opprettelsen av en Selvstendig Konsulentstilling hos Platinum Health Nordic"

Transkript

1 Platinum Health er et familie eiet selskap og setter integriteten og produktkvalitet i høysetet. Samtidig er vi til enhver tid opptatt av og følge gjeldende lovverk fra myndigheter, banker og bransjeorganisasjoner. Vi søker derfor selvstendige distributører som er villige til å etterleve vår høye terskel for integritet, kvalitet og lovverk. Søknad og Kontrakt om Opprettelsen av en Selvstendig Konsulentstilling hos Platinum Health Nordic Jeg søker med dette om å bli en Selvstendig Konsulent (SK) hos Platinum Health Nordic, heretter kalt PHN eller Selskapet. Som Selvstendig Konsulent forstår og erklærer jeg følgende: Samarbeidsvilkår 1.1. PHN markedsfører ulike produkter i ulike produktsortiment gjennom direkte salg til forbrukere. Selskapets salgssystem kjennetegnes av det forhold at selvstendige salgspartnere frembyr PHN -produkter for salg ved personlig å henvende seg til interesserte parter gjennom direktesalg. I den forbindelse bygges det på PHN Bonusplan, som regulerer prestasjonskravene for å nå de ulike gradene innen organisasjonen. Som SK for PHN vil du mot å betale kr 250 kroner: - opprettet din egen personlige webside, - opprettet ditt eget fullverdige back office - oppfølging og veiledning på telefon - spennende og informative samlinger til selvkost Oppgavene til SK-ene i henhold til deres grader i organisasjonen, reguleres i Instrukser og Systembeskrivelse og i Bindende Retningslinjer for Selvstendige Platinum-konsulenter. PHN Bonusplan regulerer godtgjøringene som betales for vellykket prestasjon når det gjelder disse oppgavene Den selvstendige, SK-en og PHN skal samarbeide om implementeringen av PHN salgssystem. I denne forbindelse skal SK-en utføre sine oppgaver som en selvstendig, ledende kontraktspartner i henhold til bestemmelsene i PHN salgssystemer. SK-en forplikter seg til å få innsikt i og oppdatere seg på de til enhver tid gjeldende kontrakstformularer og informasjon som formidles av PHN på SK-en sin backoffice-område. 1

2 Salgs Konsulentens utplassering og status 2.1. Utplassering: SK-en skal utplasseres som en PHN -konsulent så snart hans / hennes søknad godtas av Selskapet Oppgaver: a) Salgsaktiviteter. SK-en, som kontraktsforhandler, påtar seg i eget navn og for egen regning å forsyne sluttkjøpere (forbrukere) eksklusivt med produkter fra PHN sitt sortiment, som er kjøpt direkte fra Selskapet og må selges uten noen slags endring i deres ytelse og design. SK-en kan under ingen omstendighet selge produktene til sluttbruker til en høyere pris enn de til enhver tid gjeldende veiledende priser som fastsettes av PHN. I den utstrekning han / hun skaffer kunder til PHN, skal han / hun være aktiv som kommersiell agent i form av en bistilling. Partene er for øvrig enige om at det ikke skal utbetales etterprovisjon ved oppsigelse/opphør av samarbeidet mellom SK-en og PHN. b) Oppbygging strukturert arbeidsteam: På tilsvarende vis skal han / hun som kommersiell agent i kraft av sin bijobb, være med å bygge opp en PHN -salgsorganisasjon ved å rekruttere nye SK-er og informere og instruere alle SK-er som hører til den Nedoverlinjen som er opprettet av ham. PHN utferdiger en instruks om hvorledes dette arbeidet skal gjennomføres SK-ens ansvar overfor offentlige myndigheter mv. SK-en skal som selvstendig forretningsperson, erklære overfor kompetente myndigheter at hans / hennes stillingsmessige status er selvstendig forhandler, kommersiell agent eller produktfrembyder i direktesalgsmodusen. Han / hun skal òg være ansvarlig for utførelsen av sine virksomhetsrelaterte forpliktelser, spesielt dem knyttet til skatter/avgifter og for å dekke sine yrkesmessige og livsforsikringsrelaterte risikoer (tredjepartsansvar, ulykke, helse, arbeidsudyktighet på grunn av alder eller sykdom osv.) ved å tegne en privat eller eventuell lovbestemt polise. Når han / hun utøver en kontraktsfestet aktivitet, skal han / hun levere ut veiledningene om kansellering trykt på kundens bestillingsformularer og Selgende Parters søknadsformularer til sine kunder og de parter som er interessert i å utøve aktiviteten til PHN sine SK-er, slik som fastsatt i lovverket for direktesalgstransaksjoner. SK-en skal også, der det er nødvendig, kansellere transaksjonen på en korrekt måte ved gjensidig tilbakebetaling / retur av betalinger og leveranser som allerede er gjort. Det gjøres spesielt oppmerksom på forbrukeres rettigheter etter angrerettloven. Angrerettslovens formål er dels å gi forbrukeren et særlig vern mot oppsøkende salgsformer hvor kjøperen er uforberedt og salgspåvirkningen større enn vanlig (f.eks. ved dørsalg), dels å beskytte kjøperen mot å bli bundet av bestillinger i avtalesituasjoner hvor han på grunn av distanse fra selgeren ikke kan besiktige varen (typisk ved postordrekjøp eller netthandel). Vernet består i skjerpede krav til opplysningsunderlag for avtalen (markedsføring og avtaleinngåelse) samt i en lovbestemt ufravikelig angrerett, dvs. rett til å tre tilbake fra kjøpet av varen eller tjenesten uten å måtte oppgi noen spesiell grunn til det. Angrefristen ( 11) for varer, er satt til 14 dager. Videre gjøres spesielt oppmerksom på E- 2

3 handelloven og markedsføringslovens bestemmelser. Annonsering og Salgsbefordring 3.1. SK-en skal bruke betegnelsen selvstendig Platinum Health Product-konsulent når han / hun utøver sine kontraktsaktiviteter. Han / hun forbys annen bruk av Selskapets betegnelse og merkenavnet samt eventuelle andre av Platinum Europes/ PHN sitt/sine merkenavn og produktbetegnelser unntatt i den utstrekning de brukes innenfor grensene i annonseringstiltakene foreskrevet av PHN SK-en skal, både innenfor grensene for sine salgsaktiviteter og innenfor grensene for sitt organisatoriske arbeid, kun gi slike utsagn om produktene i PHN sortiment og om PHN sitt salgssystem som i deres innhold samsvarer med retningslinjene i Selskapets annonserings- og informasjonsmaterialer PHN skal forsyne SK-en med annonserings- og informasjonsmaterialer for salgsaktivitetene og det organisatoriske arbeidet til kostpris, og skal sørge for onlinetilgang til Platinum Europes publikasjoner. SK-en tillates ikke å bruke, selge eller anbefale til medlemmene av PHN salgsorganisasjon eventuelle andre materialer for produktinformasjon eller systeminformasjon og systemopplæring uaktet om slike materialer er trykte, elektroniske eller gjengitt på noen annen måte. Alle annonseringer og PR-publikasjoner som tilhører ham / henne i enhver gjengivelsesform (f.eks. reklamer, PR-artikler, reklamefilmer osv.), kan SK-en kun bruke hvis de er i samsvar med prøveeksemplarene foreskrevet av PHN for dette formålet eller er skriftlig godkjent av Selskapet. Spesielt skal SK-en ikke presentere sine PHN - aktiviteter online, fordi han / hun likevel vil få et personlig nettsted fra Selskapet. Eventuelle unntak fra dette må ha uttrykkelig, skriftlig forhåndssamtykke fra PHN for hvert konkret tilfelle Dersom SK-en ønsker å gjennomføre events eller andre annonseringer som vil bli rettet mot det alminnelige publikum, skal skriftlig forhåndsgodkjenning innhentes fra PHN. PHN har rett til å kreve endringer og endog nedsette forbud mot gjennomføringen av overnevnte tiltak SK-en tillates ikke å uttrykke sin oppfatning, uansett om han / hun er anmodet om det eller ikke, i trykte eller elektroniske medier om produktene i PHN sortiment og salgssystem uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra Selskapet. Konkurranse og Hemmelighold 4.1. Hvis SK-en selger andre varer eller tjenester, tillates han / hun ikke å spre eller annonsere slike tilbud sammen med dem i PHN sortiment i samband med de samme tiltakene og hendelsene knyttet til salg eller annonsering. SK-en skal skriftlig informere og innhente samtykke fra PHN om slike andre salgsaktiviteter. 3

4 4.2. For å beskytte den salgsorganisasjonen som er bygd opp og holdt i orden av SK-en for PHN (nedoverlinje), er det forbudt for SK-en, før og etter utløpet av denne Kontrakten, å foranledige medlemmene i den nevnte organisasjonen å fremby eller befordre noen slags varer eller tjenester utenom eller istedenfor å samarbeide med PHN eller på annet vis fremme salget av slike varer eller tjenester (misbruk av organisasjonen). Dette gjelder òg hvis de aktuelle varene ikke konkurrerer med dem som frembys i PHN -sortimentet Før og etter at denne Avtalen utløper, skal SK-en bevare taushet og hemmeligholdet all informasjonen som er tilgjengelig for ham / henne hvis slik informasjon angår PHN/ Platinum Europe og mulige andre selskaper i Platinum-konsernet, Selskapets produktsortiment og salgssystem og ikke er tilgjengelig for det alminnelige publikummet. Denne plikten skal omfatte alle data og fakta vedrørende medlemmer i Platinum Europes/ PHN sin salgsorganisasjon, uansett om de tilhører SK-en sin egen Nedoverlinje eller ikke. Videre er det forbudt for SK-en, før og etter utløpet av denne Kontrakten, å bruke den nevnte informasjonen til andre formål enn det som er til gunst for PHN. Vederlag og godtgjøring 5.1. Fra sine salgsaktiviteter skal SK-en få som vederlag netto fortjenestemargin som skal danne grunnlaget for hans / hennes omsetningsfortjeneste. Med netto fortjenestemargin menes differansen mellom SK-ens innkjøpspris og veiledende utsalgspris med fradrag for porto for gjennomførte salg. Når det gjelder salgstransaksjoner med kunder han / hun har rekruttert for PHN (dvs. langvarige leveransekontrakter), skal SK-en motta en salgsprovisjon basert på PHN Godtgjøringsplan Som godtgjøring for det organisasjonsarbeidet han / hun utfører som kommersiell agent i en bijobb, skal SK-en motta organisasjonsmessige provisjoner samt andre former for godtgjøring beregnet i samsvar PHN Organisasjonsplan på basis av de respektive salgene (CV-tall) fra medlemmene i Nedoverlinjen hans / hennes. Selskapet skal legge frem regnskaper for godtgjøringen forfalt for forrige måneds resultater innen den 15. i hver måned. SK-en skal straks sjekke regnskapene og komme med eventuelle innsigelser overfor PHN innen én måned. Hvis et medlem i Nedoverlinjen hans / hennes returnerer produkter til PHN i sammenheng med utøvelsen av returrettighetene, skal SK-en uten opphold, returnere til PHN eventuell godtgjøring han / hun har mottatt for salget av de nevnte produktene i sammenheng med hans / hennes organisasjonsarbeid. PHN har under enhver omstendighet motregningsrett selv om fordringen er bestridt. 5.3 Så snart SK-en i sammenheng med sine kommersielle aktiviteter får krav om innbetaling av merverdiavgift (MVA), skal han / hun straks informere Selskapet om dette, herunder oppgi mva-grunnlaget. Kansellering av leveransekontrakter 6. SK-en skal på korrekt vis håndtere kravene som oppstår fra håndhevelsen av de lovfastsatte 4

5 rettighetene hans / hennes handelskunder har til å kansellere i forbindelse med bestillingen av varer. Dette innebærer at SK-en skal ta tilbake de bestilte varene som allerede er levert i den utstrekning deres eksternemballasje allerede er blitt åpnet, men ellers er i orden for omsalg, og refundere eventuelle betalinger som er foretatt. I sådanne tilfeller skal PHN kansellere den underliggende leveransetransaksjonen med SK-en, som er underlagt de samme bestemmelsene hvis det aktuelle kravet er blitt meddelt Selskapet innen én måned etter kundens kansellering, og eventuelle, bestilte varer er blitt sendt tilbake til PHN for SK-en sin regning. Varighetstid, administrasjonsavgift og avslutning av kontrakten 7.1 Denne kontrakten skal gjelde i en tolvmånedsperiode. Deretter kan denne forlenges ved enighet. Dersom kontrakten forlenges utover tolvmånedersperioden og samarbeidet skal anses for å ha hatt en varighet utover 12 måneder, er partene enige om at SK-en under enhver omstendighet, ikke har rett til å kreve etterprovisjon/avgangsvederlag Begge kontraktspartene skal kunne avslutte denne Kontrakten per utløpet av en måned betinget av at det gis en fjorten dagers oppsigelse. Videre skal hver av de to kontraktspartene kunne heve Kontrakten med øyeblikkelig virkning ved vesentlig misslighold. Følgene forhold skal bl.a. anses som vesentlig misslighold av SKen: a) Krenkelse av kontraktsforpliktelsene i henhold til paragrafene 3.1 til og med 3.5 i denne Kontrakten; b)krenkelse av kontraktsforpliktelsene i henhold til paragrafene 4.1 til og med 4.3 i denne Kontrakten. Overdragelse av kontraktsstillingen; SK-ens død; endringer i oppoverlinjen 8.1. PHN skal når som helst kunne overdra sin kontraktsbestemte stilling til et etterfølgende selskap, som på samme måte skal fortsette å utføre forretningstransaksjonene som omhandles i denne Avtalen og i fullt omfang ha de eksisterende rettigheter og plikter. Hvis SK-en ikke samtykker i den nevnte overdragelsen og informerer det sentrale selskapskontoret som har myndighet på dette tidspunktet, om dette, skal kontraktsforholdet avsluttes på den neste, mulige avslutningsdatoen SK-en kan ikke overdra sin posisjon til en tredjepart uten skriftlig godkjenning fra PHN. Slik godkjenning skal kun innvilges hvis Selskapet er overbevist om at personen som overtar stillingen, gir tilstrekkelig forsikring om at han / hun på behørig vis kan utføre oppgavene som kreves av den relevante stillingen og er villig til å gjennomføre den nødvendige opplæringen Når det gjelder SK-en sine oppgaver knyttet til organisasjonsarbeidet, er tjenestene normalt av en svært personlig natur. Det betyr at kontraktsforholdet opphører hvis SK-en dør. 5

6 PHN vil foreslå for den tidligere SK-en sin arving i henhold til skifteattesten at vedkommende går inn i den aktuelle kontraktsbestemte stillingen innen tre måneder etter SK sin død, forutsatt at eventuelle kompensasjonskrav i henhold til gjeldende regelverk, herunder lover, fravikes, hvis arvingen oppfyller kvalifikasjonskravene som gjelder for overdragelse av stilling fastsatt i 8.2. Endring av Kontraktsbestemmelser eller instrukser og formkrav 9.1. Hvis PHN finner ut at kontraktspartenes felles interesse i den fortsatte eksistensen til Selskapet og dets salgssystem eller sikringen av de økonomiske interessene til PHN sine SK-er samlet sett gjør det nødvendig å endre eller supplere visse regler i denne Kontrakten eller i Selskapets Organisasjonsplan, skal PHN skriftlig informere SK-en om endringen uten ugrunnet opphold. Den skriftlige informasjonen skal inneha opplysninger om virkningsdatoen for den nye bestemmelsen som meddeles på denne måten og peke på at den nye bestemmelsen vil få virkning med mindre SK-en fremmer innsigelser i rekommandert brev innen én måned etter å ha mottatt brevet med meldingen. Hvis det ikke kan oppnås noen avtale, skal partene avslutte kontraktssamarbeidet på den neste, mulige oppsigelsesdatoen. Ingen endring og/eller supplement til denne Kontrakten skal gjelde med mindre den / det er nedfelt skriftlig. Det samme kravet skal gjelde for den nærværende klausulen om krav til skriftlighet Eventuell / eventuelt endring eller supplement til PHN sine instrukser vedrørende implementeringen av salgssystemet medtatt i Selskapet sin Håndbok eller gjort kjent på annen måte, skal kunngjøres skriftlig og kun i spesielle hastetilfeller med mindre enn to ukers forhåndsvarsel. Datavern, opphavsrett mv 10. SK-en samtykker herved i og bekrefter det nevnte samtykket ved å signere dette søknadsformularet nedenfor at PHN kan lagre og behandle elektronisk eller på annet vis hans / hennes personlige data og alle data vedrørende samarbeidet. Han/hun samtykker òg i at PHN skal kunne meddele slike data til andre medlemmer av PHN/ Platinum Europes salgsorganisasjon i eller utenfor hjemlandet og til andre selskaper i det internasjonale Platinum-konsernet, uansett om de er i eller utenfor hjemlandet, innen rammene for PHN sin bonusplan og i henhold til reglene deri, i den utstrekning det er nødvendig for å bearbeide samarbeidet og for en nasjonal og internasjonal implementering av PHN salgssystem. Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til resultater av oppdraget tilfaller PHN, med mindre annet er avtalt og med de begrensninger som følger av annen avtale eller ufravikelig lov. Rettighetene omfatter også rett til endring og videreoverdragelse, jf lov om opphavsrett til åndsverk m.v. 12. mai 1961 nr. 2 (åndsverkloven) 39b Sluttbestemmelser 6

7 11.1. Kontraktspartene forsikrer herved at de ikke har inngått noen avtaler med hverandre i tillegg til dem som er fastsatt heri Hvis en bestemmelse i denne Kontrakten er eller blir ugyldig eller uantakelig, forplikter Partene seg til uten forsinkelse å samarbeide for å enes om en bestemmelse for å erstatte den, og som så mye som mulig tilfredsstiller det ønskede formålet i den opprinnelige bestemmelsen Jeg bekrefter herved at informasjonene gitt i søknaden er korrekte, og at jeg er kjent med prinsippene til Selskapets bonusplan, som utgjør integrerte deler av samarbeid med PHN. Jeg samtykker i dem og vil etterleve dem. Med denne søknaden kjøper jeg et begynnersett til NOK 250,- som gir meg de rettigheter som fremkommer av denne avtale. Jeg skal kostnadsfritt kunne trekke denne søknaden tilbake innen to uker uten å angi noen grunn. Mislighold 12. Blir ikke oppdraget utført som avtalt, eller SK-en for øvrig ikke overholder sine plikter, og det ikke skyldes PHN eller force majure, kan Selskapet kreve tilbakebetalt vederlag som SKen har mottatt. I tillegg kan PHN kreve erstattet ethvert tap (direkte og indirekte tap) som med rimelighet kunne forutses som en mulig følge av misligholdet. Er ikke mislighold påberopt innen rimelig tid etter at det ble eller burde vært oppdaget, tapes retten til å gjøre gjeldende sanksjoner som følge av misligholdet. Lovvalg og verneting Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, skal tvisten løses ved voldgift med en voldgiftsdommer. Voldgiftsretten skal settes i Oslo. Ved uenighet mellom partene, utpekes voldgiftsdommeren av Sorenskriveren i Oslo. 7

8 Veiledninger om Kansellering Rett til å Kansellere Du skal skriftlig (f.eks. ved brev eller e-post) eller ved å returnere eventuelle produkter osv. som du allerede har mottatt, kunne kansellere ditt kjøp / din bestilling innen to uker uten å gi noen grunn. Denne tidsfristen begynner tidligst ved mottaket av disse veiledningene. Kanselleringserklæringen skal adresseres til: Med post: Platinum Health Nordic, Postboks 3206, 0208 Oslo. Med e-post: Følger av kanselleringen Hvis det skjer en gyldig kansellering, skal eventuelle betalinger partene har mottatt fra hverandre, refunderes. Hvis eventuelle produkter osv. allerede er blitt mottatt, men de mottatte gjenstandene ikke kan returneres helt eller delvis eller kun i forringet tilstand, må du i samme utstrekning godtgjøre oss for deres kontantverdi. Denne regelen gjelder ikke hvis forringelsen kun skyldes kontrollen av produktene. Videre kan du unngå plikten til å godtgjøre kontantverdien hvis du ikke bruker gjenstandene som eier og unnlater å gjøre noe som kan redusere verdien av dem. Alle gjenstandene skal returneres til oss for vår regning og risiko. 8

9 9

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

AVTALE OM DISTRIBUSJON AV VERDIPAPIRFOND FORMIDLINGSAVTALE

AVTALE OM DISTRIBUSJON AV VERDIPAPIRFOND FORMIDLINGSAVTALE AVTALE OM DISTRIBUSJON AV VERDIPAPIRFOND FORMIDLINGSAVTALE MELLOM. Org.nr (heretter kalt Distributør) OG. Org.nr (heretter kalt Leverandør) 1 DEFINISJONER Avtale Distributør Leverandør Denne avtale med

Detaljer

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. Omfang 1.1. Disse generelle vilkårene og betingelsene for kjøp ( GVK ) regulerer de kontraktsmessige forholdene mellom: (a) Eurofins, det vil si selskaper som

Detaljer

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT Nikken Norge AS Bygdøy Allé 2, Postboks 2734 Solli, N-0204 Oslo Kundeservice: 0044 1908 202 454 Faks: 0044 1908 856 789 E-post: NORsupport@nikken.co.uk Vennligst

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Telenor Norge AS. [Tjenesteleverandør] [Adresse] [Org.nr.] heretter kalt. Tjenesteleverandør

Telenor Norge AS. [Tjenesteleverandør] [Adresse] [Org.nr.] heretter kalt. Tjenesteleverandør Telenor Norge AS [ ] Original nr. 1av 2 Avtalenummer: TEL-[ ] [Tjenesteleverandør] [Adresse] [Org.nr.] heretter kalt AVTALE OM TJENESTELEVERANDØRTILGANG TIL TELENOR NORGES NETT Tjenesteleverandør og Telenor

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer

Tilgangskjøper AS. Telenor Norge AS. Tilgangskjøper AS Adresse Postnummer Sted Org.nr.: heretter kalt. [Tilgangskjøper]

Tilgangskjøper AS. Telenor Norge AS. Tilgangskjøper AS Adresse Postnummer Sted Org.nr.: heretter kalt. [Tilgangskjøper] Telenor Norge AS Tilgangskjøper AS Original nr. 1 av 2 Avtalenummer: Tilgangskjøper AS Adresse Postnummer Sted Org.nr.: STANDARDAVTALE FOR MVNO-TILGANG I TELENOR NORGES NETT heretter kalt Tilgangskjøper

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE

DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE Denne distributør- og internasjonale sponsoravtale inngås mellom Nu Skin International, Inc., et Utah-stiftet selskap, 75 West Center Street, Provo, Utah

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Betingelser for privatkunder

Betingelser for privatkunder Betingelser for privatkunder Innledning: Dette kjøpet er regulert av Cleaner.no salgsbetingelser for kjøp av varer gjennom nettbutikken www.cleaner.no Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift. Del II - Generelle kontraktsbestemmelser

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift. Del II - Generelle kontraktsbestemmelser Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Del II - Generelle kontraktsbestemmelser DEN NORSKE DATAFORENING Versjon : 1.0 Dato oppdatert : 13.02.2006 Kunde: Leverandør: Driftavtale nr.: FS-08-173-2

Detaljer

STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P

STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om partsforpliktelser

Detaljer

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Versjon-2 1 av 8 Kjøper Denne abonnementsavtale med vedlegg ( Abonnementsavtalen ) er i dag, , inngått mellom: IBX Norge AS, Postboks

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

ESSO CARD Generelle Vilkår og Betingelser

ESSO CARD Generelle Vilkår og Betingelser November 2011 ESSO CARD Generelle Vilkår og Betingelser Norsk standard 1. Formål Formålet med denne Avtale er å definere betingelsene som gjelder for Kunders bruk av Esso Card Kort for anskaffelse av Varer

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Versjon-2 1 av 8 Avtaleforvalter Denne avtaleforvalteravtale med vedlegg ( Avtaleforvalteravtalen ) er i dag, ,

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015)

GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015) GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015) 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1 Euroline AB, Filial i Norge, organisasjonsnummer 915 202 322 ("Euroline") er et selskap der hovedvirksomhet

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer