Helseportrettet. Monica Øien (44), forfatter og tidligere. i TV2, er i dag helsegründer med god teft for for retninger.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helseportrettet. Monica Øien (44), forfatter og tidligere. i TV2, er i dag helsegründer med god teft for for retninger."

Transkript

1 Helseportrettet LUKSUSFRUE MED BEN I NESA: Monica Øien insisterer på å stå på egne ben økonomisk. Jeg har alltid måttet klare meg selv og det akter jeg å fortsette med, sier den tidligere programlederen Monica Øien. Monica Øien (44), forfatter og tidligere programleder i TV2, er i dag helsegründer med god teft for for retninger. Hun hadde hatt råd til et liv i luk sus og le diggang, men hun både job ber og tre ner mer enn de fles te. Det siste er hun pent nødt til. 6 HJEMMET HELSE UKE 2/15

2 Mo ni ca Øien har osteoporose Jeg løf ter vek ter for å hol de meg frisk Hjemmetreportasje Tekst: Anlaug Sanderød Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Det er sent fre dag kveld, N nærmere bestemt klokka Ste det er Kunst ner nes Hus i Oslo. Mo ni ca Øien har nett opp tatt en kaf fe kopp med et par ven nin ner. Hun kom mer rett fra Maritakafeen hvor hun job ber to fre da ger i må ne den blant narkomane og prostituerte. Hun har ar beids an trekket don ge ri buk ser, jog ge sko og bob le jak ke. Hå ret er sam let i en hes te ha le og an sik tet er uten smin ke. Monica er de fi nitivt ikke kledd for noen kveld på byen og har dess uten en lang ar beids uke i TV2 bak seg. Nes te mor gen skal hun tid lig opp igjen. Nå er hun trøtt og vil hjem. På vei en ut, nedover trappene til fortauet der bi len hennes står par kert, kom mer en mann opp over. I det han pas se rer, leg ger han hån den rundt over ar men hen nes og sier: Hei hvor skal du? Monica rister vennlig og bestemt hån den hans av seg. Hun skal hjem. Kan jeg få bli med deg, spør man nen mun tert. Han er høy og kjekk, med et åpent og vennlig ansikt. Nei! Mo ni ca har dess ver re ikke plass til ham i bi len. Den fremmede strekker hals. Jeg kan jo lig ge i hunde buret du har i bak se tet, fore slår han spøkefullt. Fjærlett dame Mo ni ca Øien sit ter sam menkrøl let i en alt opp slu ken de sofa i oppholdsrommet i første etasje i en fireetasjes leilighet i en tomannsbolig på Gimle Terras se én av Os los fineste adres ser. Hun er så smal og spinkel at hun had de for svun net ned i pu te ne om hun ikke fra tid til an nen had de satt seg ned på gul vet og brukt sofa sok kelen som rygg støt te. Monica har nett opp vært nede på vas kerommet og instruert leverandøren av en ny vas ke ma skin. Nå skvet ter hun opp igjen på komman do fra stem men fra dy pet. Lett som en alv, nær mest fly båren, flyr hun ned i un der etasjen for å se hvor dan det går med monteringen. Noen mennes ker ser ikke ut som om de trår på jor den, så fjær lette er de og Mo ni ca Øien er bevegelse. Er det noen som med glans kan bo på 350 kvad rat me ter for delt over fire eta sjer, selvsagt uten heis, men med trapper i me ter vis, så må det være henne. AVHENGIG AV TRENING: Det er ikke bare forfengelighet som får Monica Øien til å trene ofte og mye. Det bidrar også til å holde benskjørheten i sjakk Matlaging fra bunnen Man nen som fore slo at han kun ne kam pe re i hunde bu ret til Mo ni ca, had de, vis te det seg, pen ger nok til å in ves te re i en ar ki tekt teg net villa fra Da pa ret flyt tet sam men i 2008 kunne kjendisbladet Her og Nå fortelle at Monica Øien fra TV2 hadde kapret Jan Frederik Dyvi (53), for ret nings man nen og shippingarvingen som var god for 280 mil li o ner kro ner og som nå løf tet den pro fi ler te pro gram le de ren opp og inn i overklassen og til denne leilighe ten kjøpt for 30 mil li o ner kro ner. Og stort lyk ke ligere kun ne et even tyr nep pe ha endt for en hardt ar bei den de yrkeskvinne og alenemor. Det ær ver dige mur hu set som rommer to boenheter, står på så kalt gule lis ter. Det er begren set hva man har lov til å gjø re med hen syn til oppussing. Fa sa den kan ikke for andres, for eks em pel, ei hel ler antall baderom, forklarer Monica. Men inn ven dig er boligen moder ne, mi ni ma lis tisk og ge digen. Fa mi li en består av mor og far pluss «dine, mine og våre barn»; tre tenåringsgutter pluss en fel les att på klatt på tre år. Hver dag klok ka la ger Mo ni ca mid dag med god hjelp fra Jan Frederik. Vi er to om det mes te, sier Monica. All ma ten la ges fra bun nen av og helst av øko lo giske rå va rer. Det te er ikke bare jåle ri. På grunn av øde lagt fordøyelse må Monica spise «rent» og hol de seg unna både gluten mat og halv fa bri ka ta. Lunsjen består gjerne av smoothier HJEMMET HELSE UKE 2/15 7

3 I det stille kirkerommet føl te jeg meg om gitt av kjærlighet og skjønnhet fulle av nøt ter, avo ka do og andre kjernesunne fettsyrer. Vil ikke bli for sør get Mo ni ca Øien er mer enn lys, fa ger og godt gift. Hun er også smart og språk kyn dig med flere uni ver si tets fag bak seg. I tillegg til å være pro gram le der og pro du sent for TV-se ri er, skrev hun bøker om viktige eksistensi elle spørs mål, da søkk rike herr Dyvi grep hen ne i ar men sånn i forbifarten. Dess uten har Monica job bet hardt, mye og mål be visst gjennom hele li vet, noe hun ikke har tenkt å slut te med. Å bli for sørget, er ikke en gang tema. Pen ger gir trygg het. Rikdom kan være et sik ker hetsnett. Det er også godt å vite at jeg har en mann som els ker meg og vil ta vare på meg hvis det røy ner på. Jan Fre de rik er sjenerøs, kjøper kjoler og spande rer flotte fe ri er. Men vi har ad skilt øko no mi og hver våre for ret nin ger, og jeg har skutt inn min an del i den ne lei lig heten, presiserer hun. Monica vokste opp i Stavanger i en mid del klas se fa mi lie med sterke kunstnerinnslag. Mormoren var billedkunstner, og Mo ni ca til brak te så mye tid hun kun ne i ate li e ret hen nes hvor hun fikk teg ne og male av hjer tens lyst. Hun spil te både i film og bar ne tea ter på Ro galand Teater, og som 12-år ing fikk Monica hovedrollen i Pias Plan hvor hun spil te mot Nils Vogt. Hva hun skul le bli som vok sen, var hun mer usik ker på. Monica var i be gyn nel sen av 20-åre ne, da hun reis te til Bergen for å stu de re spansk, men i ste det for å pug ge på le se sa len på universitetet, dro hun videre til Granada i Spa nia. Der begynte hun på kunst sko le og slo på den må ten to flu er i en smekk med både kunstutdanning og eks amen i spansk sam ti dig pluss én ting til. De gan ge ne jeg føl te meg bort kom men og en som, gikk jeg inn i ka te dra len. I det stil le kirkerommet følte jeg meg omgitt av kjær lig het og skjønn het. Det både trøs tet og fyl te meg med stor ære frykt, for tel ler Moni ca som senere i li vet skul le konvertere til katolisismen. Vel til ba ke i Norge med fage ne norsk, spansk og forming, var hun klar for å bli lærer i vi de re gå en de. Men på dette området manglet prikken over i-en. Først da jeg had de tatt media- og kom mu ni ka sjons fag, falt alt på plass og tin ge ne skjedde i rask rekkefølge, forteller hun. Alenemamma I lø pet av kort tid fikk jeg jobb i TV2, mann og barn. Da Max var ett år skil te jeg lag med fa ren hans. Det var et udra ma tisk brudd, men jeg var plutselig alenemor. Jeg vil ikke si jeg var fat tig, men jeg snudde og vend te på hver kro ne, pantet flasker og solgte barnetøy et som Max voks te ut av. I pe ri oder kun ne det gå i grøt og knek ke brød, for tel ler Mo ni ca som li ke vel had de spart nok inn skudd til å kjø pe en lei lighet på 35 kvad rat me ter med do i trap pe opp gan gen på Ma jorstua i Oslo. Jeg var ver dens mest fornøy de da jeg et ter noen år hadde råd til å gjø re en del av kjøk ke net om til et ba de rom på tre kvadratmeter. Etter fem år had de jeg nok pen ger til å in ves te re i en større lei lig het. Og sparingen begynte på nytt. For Monicas vedkommende var det ald ri snakk om noen arbeids tid fra ni til fire. Til ti der var det så mye å gjø re på jobben at hun måt te ta med Max i stu dio og plas se re ham i en krok med fargestifter og papir. Når hun var ute på re por ta sjerei ser, fikk hun god hjelp fra Max pap pa, ven nin ner og foreldre, forteller hun. Suksessprogram som «Gudene vet» og «Ab ra hams barn» og fle re bø ker senere, had de programleder Monica Øien fått et vel etab lert navn i me dia. Karrie ren var godt på plass. Helsegründer TV2 var en fan tas tisk ar beidsplass, men med alt for lange beslutningsprosesser. I 2009 gikk jeg sam men med en svensk pro gram le der for å dan ne en ny TV-kanal, med lifecoaching som spe sia le. Mål grup pen var travle kvinner midt i yrkeslivet som treng te et fri kvar ter i hverda gen, litt «meg-tid», forteller Monica. Hun og makkeren lagde design og logo, skrev ma MAMMA OG MAX: Monica Øien var alenemor. Gjennom barndommen til Max måtte hun snu på hver krone for å få endene til å møtes. Privat foto SKJØT «GULL FUGLEN»: Det var Jan Frederik som sjekket opp meg sier Monica Øien om sin mangemillionærkjæreste. Han er for øvrig aktiv seiler. Privat foto 8 HJEMMET HELSE UKE 2/15

4 BEVISST I MATFATET: Halv fem på ettermiddagen er det tid for å lage middag til familien. Maten lages alltid fra bunnen av. nus og filmet. De gjor de alt selv. Øko no mi en var stram, men det var des to kortere avstand mel lom idé og hand ling. Men det viste seg at de to gründerne var for tid lig ute. Ka nalen lønte seg ikke når det kom til styk ket og kom ald ri på luften. Vi var for ut for vår tid. Det der er for res ten ty pisk meg. Jeg ser trendene lenge før omverde nen er klar for dem, men jeg ser også raskt når sla get er tapt, sier Monica Øien. I dag er hun med ei er i Pilates Room på Frog ner i Oslo. Treningsstudioet har 30 ansatte og hun job ber selv del tid som in struk tør. I til legg til å få pilatestrening og yoga in korpo rert i ar beids da gen, jog ger hun tre-fire mil i uken og driver med styrketrening i tillegg, men å løf te vek ter er ikke akkurat favorittreningen hennes. Det er en måte å styrke benmassen på. livets tallerken Familie 50 % Fa mi li en la der meg opp. Jeg spei ler meg i dem, els ker og ut fors ker hver og én og blir all tid imponerende inspirert. Tre ning 25 % Jeg kan ikke leve uten. Noen da ger er det tungt og vondt i ledd, sær lig i vin ter halv året, men jeg har ald ri ang ret en økt. Ven ner 10 % Jeg sto ler på ven ne ne mine. De gir meg in spi ra sjon og gle de. Selv om jeg ikke alltid har tid til å bru ke fy sisk tid på dem, er de i mitt hjer te. Kreativitet 15 % Det av gjø ren de er å få tømt la geret mitt. Jeg skri ver, teg ner, skri ver dag bok og lan der ca. én fjerdedel del av ide ene mine. Tidlig benskjør For ett års tid si den tok jeg en benmasseskanning og fikk kon sta tert be gyn nen de benskjør het. Det be tyr at jeg ta per ben mas se i raskere tem po enn 25 % Trening 15% 10% Venner Kreativitet Familien hva som er nor malt for al deren, sier hun. Iføl ge norsk hel se in for matikk får de al ler fles te av oss skrø pe ligere skje lett med årene, men mis ter du ufor holdsmes sig mye ben mas se får du dia gno sen os teo po ro se. Livsstilsendringer med mye styrketre ning og kal si um til skudd er en måte å hol de li del sen i sjakk på. Fort set ter benmassetapet, må man over på me di siner. De som er slanke og har sped ben byg ning, sam ti dig som de røy ker og dri ver lite fy 50% HJEMMET HELSE UKE 2/15 9

5 livs- MOTTO Skynd deg langsomt sisk aktivitet, er spesielt utsatt. Visse typer medikamenter kan også gi et sprøere skje lett som bi virk ning. Det sam me kan hormontapet et ter over gangsalderen. Hvis jeg ikke skal bli en gebrekkelig dame før tiden, må jeg tre ne styr ke så ofte og så mye som mu lig, sier Mo ni ca. Hun røy ket litt i ten åre ne og begynnelsen av 20-årene. Det var ikke lurt, kon kluderer hun. I til legg har Monica på dratt seg tro pe syk dom mer og bakterieinfeksjoner på reportasjerei ser over store de ler av verden. Ett re sul tat er at hun har dårlig næringsopptak, noe som igjen be tyr at gift stof fer fra ARMBånd med VELSIG NELSER: Mo ni ca Øien har fått den split ter nye smyk kekolleksjonen sin velsignet av Pa ter Thomas McCarthy på Lun den klos ter i Oslo. Da pateren skjønte at inntekter av sal get skul le gå til Blåkors og rusforebygging, en sak Moni ca bren ner for, lys te han like godt sin velsignelse over samtlige smykker, både de hun sel ger nå, og dem hun kom mer til å sel ge i fremti den. tykk tar men kom mer over i blodet og kan ska pe autoim mune re ak sjo ner. For Monicas vedkom men de har det te re sul tert i revmatisme i hender og føtter. Slur ver jeg med tre ning og kost hold, kjen ner jeg det i musk ler og ledd. Å være mest mu lig i be ve gel se, er en dyd av nødvendighet, sier hun. So ver lite og lett Da Mo ni ca var 41 år ble hun mor igjen Mik kel var et høyst et terlengtet kjærlighetsbarn og det er flott å bli for eld re igjen i voksen al der, men som sped barn hadde han kikhoste og pustevansker. Annenhver time, dag som natt, måt te vi sør ge for at KROPP OG SJEL: For meg er det ingen motsetning mellom de to tingene, sier Monica Øien som har stor respekt for buddhismen og selv er troende katolikk. han fikk ok sy gen til før sel. Nå som syk dom men for lengst er over, sli ter han med et søvn traume. Fle re gan ger i lø pet av natten våk ner han og jeg står opp for å trøs te, sier Mo ni ca som knapt har hatt en sam men hengen de natt med søvn på tre år. Jeg har måt tet ven ne meg til å sove lite og lett. Jeg so ver når jeg kan. Inn imel lom jobb og mø ter, kjø rer jeg hjem, legger meg un der dynen og set ter klok ken til å rin ge et ter 10 minut ter. Det hjel per litt, sier hun. Monica har to «gen feil», ifølge hen ne selv: Utål mo dig het og hyperenergi. Ho det mitt er så fullt av ide er at det fø les som om det ren ner over hvis jeg ikke får rea li sert noen av dem, sier hun med et smil. Sam men med kompan jon gen, Rik ke Schil lin ger, lan ser te hun for et par år si den web tre ning for alle målgrupper, behov og prestasjonsnivå. Har du en PC, nettbrett el ler iphone innen rek ke vid de, har du også en in struk tør og et treningsprogram for hånden Ikke et vondt ord å si om tu rer i skog og mark, bir ke bei nerrenn og tre nings stu dio, men dør stokk mi la kan bli vel dig lang når du er sli ten og pres set på tid, sier hun. Tre nin gen burde kunne inkorporeres i hverda gen din på en helt an nen og mye en klere måte. En hy bel kan være stor nok. Og du trenger ikke vise frem det flotte tre nings tøy et du kan skje ikke har. Man tren ger ikke en gang ta på seg tre nings tøy. Til og med non ner kan ta noen en kle kne bøy nin ger un der drak te ne Resepten sine. Jeg har sagt det til priorin nen på Lun den klos ter; det er bare å kom me i gang! Trenger en himmel Re li gi on er vik tig i Monicas liv. Jeg har ald ri vært de primert. Det har jeg ikke an legg for, men den eksistensielle tomhe ten kan gjø re meg trist, sier Monica. Ingen aktiviteter kan dekke over det. Mens and re går til psyko log, har jeg søkt trøst gjennom samtaler med sjelesørgerne mine. Da jeg kon ver ter te for syv år si den, var det et ter nøye overveielse, mange samtaler og ett års skolering. Jeg er til truk ket av ka to lisis men på grunn av all skjønnheten i ritualene, men også av den klare grensesettingen. Jeg tren ger den ne di men sjo nen i en til væ rel se som lett kan bli gren se løs og vel dig ufor plikten de, sier Monica. Men det er ikke bare lett å være en god katolikk. Pr. de fi ni sjon le ver jeg «i synd» Jeg har barn uten for ekte skap og er ikke gift med ham jeg bor sam men med, men Mik kel er døpt ka tolsk. Der for hå per jeg én dag at jeg blir funnet ver dig til å mot ta natt verd. Til ba ke til fre dags kvel den hvor Mo ni ca Øien ble sjek ket opp i trap pa av én av Os los mest pen ge sterke menn. Den gan gen for åtte år si den fikk ikke Jan Frederik Dyvi telefonnum me ret hen nes. Der imot spur te hun om hans, så kun ne jo hun rin ge hvis hun had de tid. Han had de noe syd landsk og spon tant over seg der han sto i trap pen. Egent lig falt jeg gan ske raskt for ham. Vi SMS-et en ukes tid før vi, utro lig nok, hav net i det samme sel ska pet hos det enes te fel les be kjent ska pet vi had de. Men det var ingen tilfeldighet. Det var skjeb nen, for det var nemlig meningen det skulle bli oss to, sier Mo ni ca Øien. FOR GODT HU MØR: Jeg gjør ting litt utenom det vanlige, la ger beach party om høs ten, gril ler uten dørs i snøen el ler hø rer på Don na Sum mer. FOR MER ENER GI: Nok søvn, lange spa ser tu rer i regnet, fro kost med min kjære, kaf fe og ferske avi ser på sengen. FOR Å SLAPPE AV: Jeg hø rer på Øy stein Se våg el ler Michael Ny man. En kort runde med yogatøy ning. El ler jeg sit ter for an pei sen og ser på flam me ne og ny ter stillheten. 10 HJEMMET HELSE UKE 2/15

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Ridderne av det Frie Ord

Ridderne av det Frie Ord Fritt Ord Ridderne av det Frie Ord Bordet bugner av bunker med søknader når de syv styremedlemmene kommer inn på mø te rom met. Drøye fem timer sei ne re er over ti mil li oner kro ner fordelt på 62 søkere.

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

Trend spotting: R. nøkkelen til innovasjonssuksess

Trend spotting: R. nøkkelen til innovasjonssuksess 42 Trend spotting: R nøkkelen til innovasjonssuksess Tor W. An dre as sen, Ph.D., er professor ved Institutt for markedsføring ved Handels høyskolen BI. Andreassen er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole,

Detaljer

Barnevern mest for foreldrene

Barnevern mest for foreldrene nr. 12 Torsdag 19. april 2012 www. kommunal-rapport.no Årets fagblad 2011 Uavhengig av partier og organisasjoner A-post Abonnement Vi måler kommunene Denne avisa gir deg alt om Kommunebarometeret 2012.

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Bok mel dinger TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2011, 11(1):97 104

Bok mel dinger TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2011, 11(1):97 104 Bok mel dinger Ce ci lie Jávo Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer. Transkulturell forståelse, veiledning og behandling Oslo: Universitetsforlaget 2010 Jávos bok tar mål av seg til å

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

DIGITALE MORSMÅLSRESSURSER LÆRERVEILEDNING

DIGITALE MORSMÅLSRESSURSER LÆRERVEILEDNING DIGITALE MORSMÅLSRESSURSER LÆRERVEILEDNING Digitale morsmålsressurser lærerveiledning Forord Artikkelsamlingen du sitter med i hånden, er tenkt å skulle være mange ting på en gang. Vi ønsker at du som

Detaljer

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Fag ar tik kel Atle Dy re grov Rolf Gje stad Sen ter for kri se psy ko lo gi Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Selv om de fles te grei er seg bra etter al vor li ge

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Den skattemessige håndteringen av rehabiliteringer byr på utfordringer både for skattyter, rådgiver, revisor og skatteetaten. Det er derfor på

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

Bru kers med virk ning i psy ko te ra pi be hov for kompe tanse utvik ling

Bru kers med virk ning i psy ko te ra pi be hov for kompe tanse utvik ling Fag ar tik kel Bir git Val la Virk som het Barn og Fa mi lie, Stan ge kom mu ne Bru kers med virk ning i psy ko te ra pi be hov for kompe tanse utvik ling Bør bru kerne være fø ren de i ut for min gen

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og Kroppsskading og deltakelse i den virtuelle verden Carina Fjelldal-Soelberg Artikkelen ser på om kroppsskaderes deltakelse i den virtuelle ver den er med på ska pe en egen kroppsskadingskultur. Kroppsskading

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer